V H L U B O K É N A D V L T A V O U J A N H E N D R Y C H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V H L U B O K É N A D V L T A V O U J A N H E N D R Y C H"

Transkript

1 S T U D I E P É Č E A K O N Z E R V A C E P A R K U N A P O D S K A L S K É L O U C E V H L U B O K É N A D V L T A V O U S O H L E D E M N A P R O V O Z G O L F O V É H O H Ř I Š T Ě A Z Á J M Y P A M Á T K O V É P É Č E J A N H E N D R Y C H

2 Č Á S T A. A N A L Ý Z A S T A V U Ú Z E M Í A P O D K L A D Y P R O K O N C E P C I Ř E Š E N Í A. 1. A P Ř E D N O S T I Ú Z E M Í P Ř Í R O D N Í, K U L T U R N Ě H I S T O R I C K É A E S T E T I C K É K V A L I T Y Ú Z E M Í A n a l ý z a k u l t u r n ě h i s t o r i c k ý c h h o d n o t, k v a l i t a v ý z n a m ů d a n é h o ú z e m í k r a j i n y ( v č e t n ě p ř í l o h i k o n o g r a f i c k ý c h, m a p o v ý c h a d o p r o v o d n é f o t o d o k u m e n t a c e ). A Z á m e k H l u b o k á ( S t r u č n ý o f i c i á l n í p o p i s n ý m a t e r i á l p ř e v z a t ý z i n t e r n e t o v ý c h s t r á n e k S t á t n í p a m á t k o v é p é č e, w w w. s u p p. c z ). Z a l o ž e n í h r a d u H l u b o k á s e p ř i p i s u j e d v o r s k é m u s u d í m u Č é č o v i z B u d ě j o v i c, k t e r ý h r a d p o s t o u p i l P ř e m y s l u O t a k a r o v i I I. V n e k l i d n ý c h d o b á c h p o s m r t i k r á l e O t a k a r a n a M o r a v s k é m p o l i s e h r a d o c i t l v d r ž e n í m o c n é h o j i h o č e s k é h o r o d u V í t k o v c ů. H l u b o k á v s t o u p i l a d o d ě j i n a ž r o k u , k d y n a p a n s t v í v l á d l V í t e k, b r a t r Z á v i š e z F a l k e n š t e j n a. P o o b v i n ě n í Z á v i š e z v e l e z r a d y o d m í t l V í t e k v y d a t H l u b o k o u d o k r á l o v s k ý c h r u k o u a o p a v s k ý v é v o d a M i k u l á š d a l r o k u Z á v i š e n a t z v. P o k u t n í l o u c e p ř e d H l u b o k o u p o p r a v i t. H l u b o c k é p a n s t v í p a k b y l o č a s t o z a s t a v o v á n o a v z p a m a t o v a l o s e a ž z a v l á d y V i l é m a z P e r n š t e j n a, k t e r ý d a l v l e t e c h a ž z c h á t r a l ý h r a d o p r a v i t a v y s t a v ě t u H l u b o k é n ě k o l i k r y b n í k ů, m e z i n i m i i B e z d r e v. R o k u z í s k a l z á s t a v n í d r ž e n í O n d ř e j U n g n a d z e S u n e k u, m a n ž e l B o h u n k y z P e r n š t e j n a. Z a j e h o v l á d y b y l z a v e d e n o d V l t a v y n a h r a d v o d o v o d, z ř í z e n a o b o r a a n a j i ž n í s t r a n ě u h r a d u z a l o ž e n y v i n i c e. N á k l a d n ý ž i v o t, p l n ý r y t í ř s k ý c h d o b r o d r u ž s t v í a t u r n a j ů i š p a t n é h o s p o d a ř e n í v e d l y k t o m u, ž e O n d ř e j ů v s y n A d a m H l u b o k o u n e u d r ž e l. V r o c e o d k o u p i l J á c h y m z H r a d c e H l u b o k o u o d k r á l o v s k é k o m o r y. K p ř e s t a v b ě z c h á t r a l é h o h r a d u p o v o l a l J á c h y m A n t o n i a a V i n c e n z a V o g a r e l l i. S t a v e b n í ú p r a v y, p ř e r u š e n é j e h o p ř e d č a s n o u s m r t í, d o k o n č i l a ž j e h o s y n A d a m z a ú č a s t i i t a l s k é h o s t a v i t e l e B a l t a z a r a M a g g i h o, k t e r ý 2

3 p ř e s t a v ě l g o t i c k ý h r a d v r e n e s a n č n í z á m e k k o l e m d v o u n á d v o ř í. R o k u k o u p i l H l u b o k o u B o h u s l a v M a l o v e c z M a l o v i c. P r o ú č a s t M a l o v c ů n a s t a v o v s k é m p o v s t á n í v š a k b y l a r o k u H l u b o k á k o n f i s k o v á n a a p a n s t v í b y l o d á n o š p a n ě l s k é m u g e n e r á l o v i d o n u B a l t a z a r u M a r r a d a s o v i j a k o ú h r a d a z a v o j e n s k é s l u ž b y. T e n t o k ř i ž o v n í k ř á d u s v. J a n a a v á l e č n í k d a l v y s t a v ě t p ř e d z á m k e m v e l k é h o s p o d á ř s k é s t a v e n í, k t e r é n a z v a l F r u c t u s b e l l i ( o v o c e v á l k y ) a p r o z v ý š e n í o b r a n y s c h o p n o s t i v y b u d o v a l m o d e r n í b a r o k n í o p e v ň o v a c í s y s t é m. S y n o v e c d o n a B a l t a z a r a B a r t o l o m e u s S o l l e r p r o d a l h l u b o c k é p a n s t v í r o k u J a n u A d o l f o v i I. z e S c h w a r z e n b e r g u, k t e r ý k r á t c e p ř e d t í m z í s k a l v j i ž n í c h Č e c h á c h i t ř e b o ň s k é p a n s t v í. D a l š í v e l k ý s t a v e b n í z á s a h p r o d ě l a l a H l u b o k á n a p o č á t k u 1 8. s t o l e t í, k d y A d a m F r a n t i š e k S c h w a r z e n b e r g d a l p ř e s t a v ě t z á m e k o d z á k l a d ů p o d l e n á v r h u k n í ž e c í h o s t a v i t e l e P a v l a I g n á c e B a y e r a. B a r o k n í r e z i d e n c e z í s k a l a v e l k ý r e p r e z e n t a č n í s á l, n a j e h o ž s t r o p ě v y m a l o v a l J i ř í W e r l e A p o t h e o s u s c h w a r z e n b e r s k é h o r o d u. A d a m F r a n t i š e k s e v š a k d o s t a v b y H l u b o k é j i ž n e d o ž i l. R o k u b y l c í s a ř e m K a r l e m V I. n a h o n u n e š ť a s t n ě p o s t ř e l e n. Z a n e z l e t i l é h o s y n a J o s e f a A d a m a p a k d o k o n č i l a s t a v b u j e h o m a t k a, k n ě ž n a E l e o n o r a A m a l i e. V l á d a J o s e f a A d a m a b y l a p o z n a m e n á n a v á l k a m i o d ě d i c t v í r a k o u s k é. R o k u o b s a d i l o f r a n c o u z s k é v o j s k o H l u b o k o u, v z á p ě t í p a k m ě s t e č k o i h r a d o b k l í č i l a v o j s k a c í s a ř o v n y M a r i e T e r e z i e. A r m á d y o b o u s t r a n n a H l u b o c k u p ř e z i m o v a l y a h l a d a r ů z n é e p i d e m i e t é m ě ř v y l i d n i l y o k o l n í k r a j i n u. A b y s e n a p ř í š t ě h l u b o c k ý z á m e k n e m o h l s t á t p e v n o s t í, d a l J o s e f A d a m v e š k e r á o p e v n ě n í r o k u z b o ř i t a n a t a k t o z í s k a n é m p r o s t o r u z a l o ž i t z a h r a d u. V á l e č n é ú t r a p y v š a k H l u b o k o u n a t o l i k p o š k o d i l y, ž e s e v r o c e o b j e v i l y v e z d e c h v e l k é t r h l i n y. P ř i o p r a v á c h b y l a t a k é d o s t a v ě n a s p o j o v a c í b u d o v a n a v ý c h o d n í s t r a n ě, k d e b y l o n á d v o ř í u z a v ř e n o j e n j e d n o d u c h o u z d í a z á m e c k é p o k o j e t a k b y l y z c e l a p r o p o j e n y. D n e š n í p o d o b u v š a k z í s k a l a H l u b o k á z a v l á d y J a n a A d o l f a I I. S c h w a r z e n b e r g a a j e h o c h o t i E l e o n o r y. K n í ž e c í m a n ž e l é s e n a c e s t á c h p o A n g l i i s e z n á m i l i s t u d o r s k o u a a l ž b ě t i n s k o u a r c h i t e k t u r o u. Z v l á š t ě k n ě ž n a b y l a u c h v á c e n a k r á l o v s k ý m z á m k e m W i n d s o r e m n a t o l i k, ž e p o n á v r a t u b y l p o v ě ř e n v í d e ň s k ý a r c h i t e k t F r a n t i š e k B e e r p ř e s t a v b o u H l u b o k é p o d l e j e h o v z o r u. P ř e s t a v b a z á m k u z a p o č a l a n a z a d n í, j i h o v ý c h o d n í s t r a n ě, k d e v z n i k l a z n e v e l k é h o t ř e t í h o n á d v o ř í m o n u m e n t á l n í v s t u p n í h a l a. V z h l e d e m k p l á n o v a n é m u z b o u r á n í p ř e d z á m č í b y l p r o p o t ř e b y ú ř a d u s c h w a r z e n b e r s k é s p r á v y b u d o v á n v P o d h r a d í v e l k ý ú ř e d n i c k ý d ů m a r o z m ě r n ý f a r n í k o s t e l. O b a p r o j e k t y d o d a l F r a n t i š e k B e e r. S t a v b y b y l y d o k o n č e n y j i ž r o k u , t a k ž e d a l š í p r á c e n a z á m k u m o h l y r y c h l e p o k r a č o v a t. S v o r n í k v k l e n b ě p r ů j e z d u v s t u p n í v ě ž e 3

4 o s a d i l r o k u s a m o t n ý a r c i v é v o d a, p o z d ě j š í c í s a ř F r a n t i š e k J o s e f I. V r o c e b y l a v ý s t a v b a z á m k u v p o d s t a t ě d o k o n č e n a a k n í ž e A d o l f t u s r o d i n o u p o p r v é p o b ý v a l. P r á c e n a H l u b o k é v š a k d á l e p o k r a č o v a l y, a t o a ž d o z a č á t k u r o k u , k d y k o r u n n í p r i n c R u d o l f o s a d i l d o c h o d b y, n e s o u c í j e h o j m é n o, z á v ě r e č n ý k á m e n. Z a t í m c o e x t e r i é r z á m k u j e č i s t ý m p r o j e v e m n e o g o t i k y, b y l o v y b a v e n í i n t e r i é r ů n e o b y č e j n ě e k l e k t i c k é. N a j e h o u t v á ř e n í s e p ř í m o p o d í l e l i o b a s t a v e b n í c i, z v l á š t ě p a k k n ě ž n a E l e o n o r a. Z p ř e d l o hový c h k n i h a n g l i c k é p r o v e n i e n c e ( N a s h, R i c h a r d s o n, O w e n, M o r r i s a d a l š í ), k t e r é j s o u d o s u d v z á m e c k é k n i h o v n ě, b y l y v y b í r á n y d e k o r y s l o ž i t ý c h p a r k e t o v ý c h v z o r ů, m o t i v y ř e z e b n a d ř e v ě n é o b l o ž e n í a n á b y t e k. N a k o n e č n é m v ý s l e d k u s e p o d í l e l i t a k é D a m a s i u s D e w o r e t z k ý a a b s o l v e n t v í d e ň s k é A k a d e m i e K a r e l Z e n k e r, k t e r ý b y l r o k u u s t a v e n k u s t o d e m h l u b o c k ý c h z á m e c k ý c h s b í r e k. P r o v ě t š í v ě r o h o d n o s t i n t e r i é r ů v š a k b y l y p o u ž i t y i s t a r é h i s t o r i c k é p ř e d m ě t y j a k o n a p ř í k l a d r e n e s a n č n í s t r o p, v y b o u r a n ý z d o m u v Č e s k ý c h B u d ě j o v i c í c h, r e n e s a n č n í z l a c e n é d l a ž d i c e z K r a t o c h v í l e n e b o v e l i t e l s k ý m ů s t e k z v á l e č n é f r e g a t y " S c h w a r z e n b e r g ", v l a j k o v é l o d i a d m i r á l a T e g e t t h o f f a. N a m í s t ě h o s p o d á ř s k é h o p ř e d h r a d í v z n i k l a p a r k o v ě u p r a v e n á p l o š i n a, z p e v n ě n á n a o k r a j í c h m o h u t n o u z d ě n o u t e r a s o u z a k o n č e n o u c i m b u ř í m. N a p r o t i l e h l é s t r a n ě b y l a v y b u d o v á n a j í z d á r n a s e s á l e m s o t e v ř e n ý m k r o v e m. D o j i ž n í h o č e l a t o h o t o o h r o m n é h o s á l u b y l a v l o ž e n a ř e z b á ř s k y b o h a t ě z d o b e n á t r i b u n a. ( D n e s j s o u v t o m t o p r o s t o r u i n s t a l o v á n y s b í r k y A l š o v y j i h o č e s k é g a l e r i e ). J í z d á r n u s e z á m k e m s p o j i l s k l e n í k z i m n í z a h r a d y, j e h o ž k o n s t r u k c e b y l a p r o v e d e n a z l i t i n y. N e d a l e k o v s t u p n í b r á n y p ř i c e s t ě z e z á m k u d o P o d h r a d í b y l a p o s t a v e n a b u d o v a z v. S t ö c k e l, k d e b y d l e l i s c h w a r z e n b e r š t í ú ř e d n í c i a z á m e c k ý l é k a ř. M i m o ř á d n á p o z o r n o s t b y l a v ě n o v á n a ú p r a v ě o k o l n í k r a j i n y. P o d l e p o k y n ů k n í ž e c í h o p á r u v e d l t y t o p r á c e z a h r a d n í k G e r v a s i u s I m m e l i n, s n í m ž s p o l u p r a c o v a l i c h ý n o v s k ý r o d á k R. W á c h a, j e h o ž k n í ž e v y s l a l n a s t u d i j n í c e s t y p o č e s k ý c h z e m í c h i d o z a h r a n i č í. K n í ž e c í ú č t y v y k á z a l y j e n v r o c e v ý s a d b u s t r o n m ů a k e ř ů. V l a s t n í z á m e c k ý p a r k i p ř i l e h l é ú z e m í b y l o r o z č l e n ě n o j e z d e c k ý m i c e s t a m i a a l e j e m i, p r o s t ř í d a n ý m i l o u k a m i s o j e d i n ě l ý m i m o h u t n ý m i s o l i t é r y, j e j i c h ž v ý b ě r b y l p o d ř í z e n z a b a r v e n í l i s t í v p o d z i m n í m o b d o b í. S o u č á s t í t o h o t o k r a j i n n é h o s o u b o r u b y l y i o b o r y S t a r á, N o v á a P o n ě š i c k á. C i t l i v ě k o m p o n o v a n á k r a j i n a z a h r n o v a l a a s i č t v e r e č n ý c h k i l o m e t r ů. M e z i z á m e c k ý m i a r e á l y o b d o b í r o m a n t i s m u p a t ř í z á m e k H l u b o k á s e s o u b o r e m s t a v e b a c i t l i v ě k o m p o n o v a n o u k r a j i n o u v r á m c i s t ř e d n í E v r o p y n a n e j p ř e d n ě j š í m í s t o. 4

5 A K r a j i n a p o d H l u b o k o u, h i s t o r i c k ý v ý z n a m a g e n i u s l o c i k r a j i n n é s c é n y. A K r a j i n n á s c é n a s t ř e d o v ě k é h o d r a m a t u. V ý b o j n ý r o d V í t k o v c ů p ř i m ě l k r á l e P ř e m y s l a O t a k a r a I I. k p o n i ž u j í c í m u m í r u s H a b s b u r k y ( ), z a c o ž j e v b u d o u c n u m ě l a č e k a t t v r d á o d p l a t a. J e j i c h h r a d y b y l y d o b y t y a V í t k o v c i m u s e l i u p r c h n o u t d o c i z i n y. V b i t v ě n a M o r a v s k é m p o l i Z á v i š b o j o v a l p r o t i č e s k é m u k r á l i. P o s m r t i P ř e m y s l a O t a k a r a I I. s e r o z h o ř e l m i l o s t n ý p ř í b ě h m e z i Z á v i š e m a k r á l o v n o u K u n h u t o u, k t e r á v d u b n u r o k u u p r c h l a z v ě z e n í n a B e z d ě z u n a h r a d H r a d e c u O p a v y. Z d e p o z n a l a Z á v i š e, k t e r ý j i u p o u t a l t o u m ě r o u, ž e j i s o u č a s n í c i o z n a č o v a l i z a o č a r o v a n o u. S t a l a s e m a t k o u Z á v i š o v a s y n a J a n a. K r a l e v i c V á c l a v s e v r á t i l v r o c e z B r a n i b o r s k a a n a m a t č i n o p ř á n í Z á v i š e j m e n o v a l n e j v y š š í m h o f m i s t r e m. V r o c e s e v P r a z e s l a v i l a o k á z a l á s v a t b a Z á v i š e a K u n h u t y. V p o l i t i c k é m s o u p e ř e n í p r o t i n ě m u v y s t u p o v a l a s t r a n a b i s k u p a T o b i á š e z B e c h y n ě. P o k r á l o v ě ú m r t í Z á v i š z t r a t i l i p ř í z e ň k r á l e V á c l a v a ( z n a č n o u r o l i z d e h r á l a J i t k a, d c e r a R u d o l f a H a b s b u r s k é h o, p o b o u ř e n é h o Z á v i š o v o u v ý b o j n o s t í ). P o n o v é m s ň a t k u Z á v i š e s d c e r o u u h e r s k é h o k r á l e L a d i s l a v a, A l ž b ě t o u r o k u k r á l V á c l a v I I. p o d l e h l ú k l a d ů m z e s t r a n y Z á v i š o v ý c h n e p ř á t e l a u v ě ř i l, ž e p ř i p o z v á n í n a k ř t i n y m á b ý t Z á v i š e m z a j a t. P ř i n á v š t ě v ě u k r á l e n a p r a ž s k é m h r a d ě b y l Z á v i š n e č e k a n ě z a t č e n a u v r ž e n d o v ě z e n í. P o t é d o š l o k e v z p o u ř e V í t k o v c ů. S e b e v ě d o m ý k r á l p r o t o p ř i k á z a l v o d i t Z á v i š e p ř e d o b l e ž e n ý m i h r a d y s v ý z v o u, ž e d o j d e k j e h o p o p r a v ě, p o k u d s e n e v z d a j í. P ř e d H l u b o k o u, j e j í ž o b r á n c e V í t e k n e v ě ř i l k r á l o v ě v ý s t r a z e, b y l Z á v i š, n a p ř í k a z o p a v s k é h o k n í ž e t e M i k u l á š e, s ť a t. ( P a l a c k ý, ). A M a l e b n é k r a j i n n é z á t i š í r o m a n t i c k é h o s í d l a S o u č a s n á p o d o b a z á m k u H l u b o k á a o k o l n í h o k o m p o n o v a n é h o k r a j i n n é h o p r o s t ř e d í j e s p o j e n a s o s o b a m i k n í ž e t e J o h a n n a A d o l f a I I. S c h w a r z e n b e r g a ( ) a j e h o c h o t i E l e o n o r y ( ) r o z e n é L i e c h t e n s t e i n. V ý z n a m n é p o s t a v e n í S c h w a r z e n b e r g ů v r á m c i c e l é Hab s b u r s k é m o n a r c h i e d o k l á d á p ů s o b e n í J o h a n n o v a b r a t r a F e l i x e v d i p l o m a t i c k ý c h s l u ž b á c h v P e t r o h r a d ě, P a ř í ž i a B e r l í n ě a j e h o f u n k c e p ř e d s e d y v l á d y. B r a t r B e d ř i c h s e s t a l a r c i b i s k u p e m v S a l c b u r k u, k a r d i n á l e m a p o z d ě j i a r c i b i s k u p e m p r a ž s k ý m. R o z l e t a r o z h l e d J o h a n n a A d o l f a a k c e l e r o v a l y j e h o 5

6 č e t n é z a h r a n i č n í c e s t y, n a k t e r ý c h č e r p a l t a k é i n s p i r a c e p r o r o z v í j e n í m o d e r n í h o p r ů m y s l o v é h o a z e m ě d ě l s k é h o p o d n i k á n í n a s v ý c h r o d o v ý c h p a n s t v í c h. Z t o h o t o p r a m e n e b y l a t a k é f i n a n c o v á n a n á k l a d n á p ř e s t a v b a s t a r é h o z á m k u n a H l u b o k é, i n s p i r o v a n á f e n o m é n e m u m ě n í ž i v o t a n a v e n k o v ě, f e n o m é n e m a n g l i c k é h o v e n k o v s k é h o s í d l a, p o p l a t n é h o d o b ě r o m a n t i c k ý c h i d e á l ů a r i s t o k r a c i e o s v í c e n s k é h o v ě k u. F. S c h r o t z b e r g, : J. A. S c h w a r z e n b e r g a Ele o n o r a S c h w a r z e n b e r g R o m a n t i c k é s í d l o v k r a j i n ě, c h á p á n o p o d l e s l o v V. A n d r i a n a ( V. A n d r i a n, Ö s t e r r e i c h u n d d e s s e n Z u k u n f t ) je v e s v é d o b ě c h á p á n o j a k o p a m á t n í k m i n u l é s l á v y, k t e r ý r u č í z a m o r á l n í h o d n o t u l i d s t v a a s t á v á s e s p o l e č n ý m s t a t k e m n á r o d a, j e ž s e k n ě m u s h r d ý m s e b e v ě d o m í m h l á s í j a k o k e s v é m u v l a s t n i c t v í ; t o o d p o v í d á s t a v o v s k é h r d o s t i a r o m a n t i c k ý m i d e í m š l e c h t y 1 9. s t o l e t í, s n a h á m m a n i f e s t o v a t n á r o d n í c i t a h r d o s t, p o v z n e s e n é v ě d o m í v l a s t n í s í l y ; š ť a s t n á a s l a v n á m i n u l o s t j e t a k p o b í d k o u k č i n n o s t i, k m o c n é a r a d o s t n é p ů s o b i v o s t i. ( V o l n ě p ř e v z a t o z : V y b í r a l J., S t o l e t í d ě d i c ů a z a k l a d a t e l ů. A r g o, P r a h a ). Ř í š s k ý k n í ž e J o h a n n A d o l f S c h w a r z e n b e r g, n ě k d y t a k é n a z ý v a n ý k r á l e m j i ž n í c h Č e c h, n a r o z e n 2 2. k v ě t n a v e V í d n i, b y l j a k o a r i s t o k r a t p o d r o b e n v š e s t r a n n é m u a s y s t e m a t i c k é m u v z d ě l á n í, k t e r é v y v r c h o l i l o n a p r á v n i c k é f a k u l t ě v í d e ň s k é u n i v e r z i t y. J e h o o b z o r y r o z š í ř i l y a d á l e p r o h l o u b i l y i i n s p i r a t i v n í k a v a l í r s k é c e s t y p o I t á l i i a F r a n c i i, a l e z e j m é n a n ě k o l i k a m ě s í č n í c e s t a p o B r i t á n i i v r o c e a j e h o d r u h á c e s t a t a m t é ž v r o c e V s k u t k u j i ž m o d e r n í r e p r e z e n t a n t s v é h o s t a v u m ě l t a k m o ž n o s t s p o l e č e n s k y v s t o u p i t m e z i t e h d e j š í s m e t á n k u b r i t s k é š l e c h t y, s t ý k a t s e s v é v o d o u z C u m b e r l a n d u, v é v o d o u B r u n š v i c k ý m, s l o r d y G e o r g e m C a v e n d i s h e m a W e l l i n g t o n e m. P ř e s t o ž e h l a v n í m p r o g r a m e m c e s t y k n í ž e t e J o h a n n a A d o l f a b y l a t e c h n o l o g i e v ý r o b y ž e l e z a a j e j í m o ž n ý a p o z d ě j i 6

7 r e a l i z o v a n ý p ř í n o s p r o d o m á c í p r ů m y s l, n e j s i l n ě j š í z d r o j i n s p i r a c í č e r p a l z k r á s y a j e d i n e č n o s t i o s t r o v n í c h k r a j i n n ý c h s c e n é r i í a r o m a n t i c k ý c h k r a j i n n ý c h p a r k ů b u d o v a n ý c h v o k o l í v e n k o v s k ý c h š l e c h t i c k ý c h s í d e l, z u m ě n í ž i v o t a n a v e n k o v ě, c o u n t r y l i v i n g. J a k d o k l á d á V y b í r a l, z d e n í k ů k n í ž e t e J o h a n n a A d o l f a l z e p o m ě r n ě p o d r o b n ě v y č í s t m n o h é c í l e c e s t, k t e r é j e j p ř í m o i n s p i r o v a l y p ř i r o z v í j e n í p l á n ů p r o z v e l e b e n í a p ř e s t a v b u n e j e n z á m k u n a H l u b o k é, a l e i c e l é h o š i r o k é h o o k o l í k r a j i n y. P r v n í c e s t a p o a n g l i c k é m a s k o t s k é m v e n k o v ě ( s r p e n a ž ř í j e n ) k n í ž e t e z a v e d l a, m i m o n a v š t í v e n ý c h u n i v e r s i t n í c h, h i s t o r i c k ý c h a p r ů m y s l o v ý c h c e n t e r, n a h r a d y a v e n k o v s k á s í d l a v e S t o w e, W a r w i c k, K e n i l w o r t h, A l n w i c k, R u b y a B a r n a r d C a s t l e. V e S t o w e k r a j i n á ř ů W i l l i a m a K e n t a a L a n c e l o t a B r o w n a t a k m ě l m o ž n o s t s p a t ř i t j e d e n z n e j v ý z n a m n ě j š í c h k r a j i n n ý c h p a r k ů A n g l i e, a t o j i ž v h o t o v é m a z r a l é m s t a v u. N e m é n ě h l u b o k ý m d o j m e m z a p ů s o b i l a n a d u š i k n í ž e t e i d r s n á k r a j i n a v Y o r k s h i r e a v o k o l í h l u b o k ý c h j e z e r v e S k o t s k u. A l n w i c k C a s t l e W a r w i c k C a s t l e W a r w i c k C a s t l e, C a n n a l e t t o

8 N e d a l e k o h i s t o r i c k é h o m ě s t a Y o r k m ě l k n í ž e m o ž n o s t o b d i v o v a t t a k é v ů b e c p r v n í k r a j i n n ý p a r k v C a s t l e H o w a r d s n e o p a l a d i á n s k ý m m o s t e m a h l a v n í d o m i n a n t o u H a w k s m o r o v a m a u s o l e a, k t e r é j i s t ě s e h r á l o s i l n o u i n s p i r a t i v n í r o l i p ř i p o z d ě j š í p r o j e k c i a v ý s t a v b ě D e w o r e t z k é h o S c h w a r z e n b e r s k é h r o b k y v D o m a n í n ě u T ř e b o n ě. D r u h o u c e s t u z L o n d ý n a n a v e n k o v p o d n i k l J o h a n n A d o l f v p o z d n í m p o d z i m u, k d y n a v š t í v i l l á z e ň s k é m ě s t o B a t h a j e n t ě ž k o t a k m o h l m i n o u t b e z p o v š i m n u t í j e d i n e č n ý P r i o r P a r k s k r a j i n n o u ú p r a v o u o p ě t o d L. B r o w n a. C e s t o u z p ě t n a v š t í v i l O x f o r d a p ř i r o z e n ě i v e n k o v s k é s í d l o C h u r c h i l l ů v B l e n h e i m u s r o z l e h l ý m k r a j i n n ý m p a r k e m o d W. K e n t a a L. B r o w n a. V p r o s i n c i p a k j e š t ě n a v š t í v i l W a l e s, k d e k o p c o v i t o u k r a j i n u s h l u b o k ý m i ú d o l í m i i v o k o l í s t ř e d o v ě k é h o h r a d u C a e r n a r f o n z h o d n o t i l j a k o n e j k r á s n ě j š í v B r i t á n i i. P o s l e d n í p r o s i n c o v ý d e n p a k s t r á v i l v l o n d ý n s k é m R e g e n t s P a r k. Z c e s t o v n í h o d e n í k u v y p l ý v á, ž e k n í ž e n a v š t í v i l i ř a d u d a l š í c h i n s p i r a t i v n í c h m í s t, m e z i n i m i ž n e c h y b í a n i z á m e k C h a t s w o r t h ( B r o w n, P a x t o n ) s d a l š í m s B r o w n o v ý c h p a r k ů, č i S t a n w i c k a D r o u m o n d ( D r u m o n d ) C a s t l e. Z d e s i d o d e n í k u z a p s a l : O k o l í m i p ř i v á d í n a m y s l v ý h l e d, j a k ý m á m z e s v é h o o k n a n a H l u b o k é. D r u m m o n d C a s t l e, p o h l e d d o p a r k u D r u m m o n d C a s t l e, S i r C h a r l e s B a r r y 8

9 H l u b o k á s e t e d y m ě l a s t á t t í m n e j p ř í h o d n ě j š í m m í s t e m p r o u s k u t e č n ě n í k n í ž e c í c h p l á n ů n a z b u d o v á n í n o v é h o s í d l a v r o m a n t i c k é m d u c h u i n s p i r o v a n é m č e t b o u W a l t e r a S c o t t a a p ř e d e v š í m s a m o t n ý m a n g l i c k ý m a s k o t s k ý m v e n k o v e m. P r i n c i p y J. N a s h e, L. B r o w n a a H. R e p t o n a z d e j i ž d ř í v e r e a l i z o v a n é a p o z n a n é v e s v é p l n é k r á s e t a k m ě l y b ý t b r z y p ř e n e s e n y n a j i h Č e c h d o s r d c e S c h w a r z e n b e r s k é h o k n í ž e c t v í. J a k u v á d í V y b í r a l, o b a h l a v n í d ů v o d y, p o l o h u a p a m ě ť m í s t a k n í ž e v ý s l o v n ě p o p i s u j e v e s v é m p r o g r a m u p ř e s t a v b y ( S O A T ř e b o ň ) z á m k u n a H l u b o k é : Z á m e k H l u b o k á l e ž í c í n a v r c h o l u v y s o k é h o h o r s k é h o h ř b e t u a o v l á d a j í c í o k o l í, j e p r o s v o u p o l o h u, s v é s t á ř í i h i s t o r i c k é p ř i p o m í n k y, k t e r é s e k n ě m u v z t a h u j í, v e l m i d o b ř e v h o d n ý p r o s t ř e d o v ě k ý s t y l, z v l á š t ě k d y ž j e j a k s á m z á k l a d n í t v a r z á m k u, t a k d o s u d t r v a j í c í g o t i c k á k a p l e s v ě d č í o d ř í v ě j š í m c h a r a k t e r u z á m k u. A v š a k b u d o u c í p o d o b a v l a s t n í h o z á m k u j e v t o m t o p r o g r a m u j e n p o v š e c h n ě o z n a č e n a j a k o s t ř e d o v ě k ý s t y l, z a t í m c o p r o h l u b o c k ý k r a j i n n ý p a r k j e z d e j i ž v y t ý č e n a i p o l o h a a s m ě r h l a v n í c h p a r k o v ý c h c e s t. K r a j i n a u C a e r n a r f o n C a s t l e, W a l e s. T e n t o z á j e m k n í ž e t e o p a r k o v é ú p r a v y o k o l í s í d e l d o k l á d a j í i j e j i c h č e t n é p o p i s y v ang l i c k é m c e s t o v n í m d e n í k u, k d e k n í ž e u v á d í i ú d a j e o j e j i c h r o z l o z e a d o k o n c e i o s t á ř í j e d n o t l i v ý c h d ř e v i n k o m p o z i c. N a o p a k z d e k r i t i z o v a l z a h r a d y o š k l i v ě p l n é s o c h a b í l ý c h k a m e n ů, z d e j a k o b y s e z t o t o ž n i l s e s a m o t n ý m L. B r o w n e m, k r a j i n á ř e m, k t e r ý s e m i m o j i n é p r o s l a v i l p r á v ě o b r o v s k ý m m n o ž s t v í m p a r k ů v z n i k l ý c h z á s a d n í m p ř e b u d o v á n í m s t a r š í c h p r a v i d e l n ý c h z a h r a d a p a r k ů. J i ž j s m e z m í n i l i n á v š t ě v y k n í ž e t e J o h a n n a A d o l f a v B r o w n e m p ř e t v o ř e n ý c h p a r c í c h v e S t o w e, B l e n h e i m u a v C h a t s w o r t h. B r o w n o v a t v o r b a d á l e r o z v í j e j í c í s m ě r e m 9

10 k p r o s t é m a l e b n o s t i p ř i r o z e n é k r a j i n y p o p u l á r n í n e o p a l l a d i á n s k ý r o m a n t i s m u s K e n t a, p o s t a v e n ý z č á s t i n a z á k l a d e c h k r a j i n o m a l e b i t a l s k ý c h a f r a n c o u z s k ý c h m a l í ř ů 1 7. s t o l e t í, L o r a i n a, P o u s s i n a, D e l a R o s y a d a l š í c h, z č á s t i n a v l i v u a r c h i t e k t u r y A n d r e a P a l l a d i a, j e p o z d ě j i p ř e d l o h o u p r o d í l a a n g l i c k é h o k r a j i n á ř e H u m p h r y R e p t o n a. J e j i c h d í l o a o b o r o v é p r i n c i p y b y l y n a t o l i k p ř e s v ě d č i v é a ú s p ě š n é, ž e s i n a š l y c e s t u i m i m o B r i t á n i i a z e j m é n a p r o s t ř e d n i c t v í m o s v í c e n é a r i s t o k r a c i e ( P ü c k l e r, S c h w a r z e n b e r g a d. ) s e n a t r v a l o z a b y d l e l y i v e s t ř e d n í E v r o p ě. C h a t t s w o r t h, s í d l o v k r a j i n n é m p a r k u V e v ě t š i n ě p ř í p a d ů š l o v š a k j e n o p l a g i á t y a č a s t o i n e v k u s n á d í l a n e v a l n é ú r o v n ě, k d y c e l k o v á k o n c e p c e a v ě r n o s t č i s t ý m z á s a d á m k r a j i n o t v o r b y b y l a z a m ě n ě n a s b ě r a t e l s k o u v á š n í a v k u s e m m a j i t e l ů č i j e j i c h m a n ž e l e k i z a h r a d n í k ů v e s n a z e o c o n e j b o h a t š í a n e j r o z m a n i t ě j š í z a h r a d n í č i p a r k o v o u ú p r a v u, t a k j a k o t o m s v ě d č í i v ě t š i n a n a š i c h d o m á c í c h k o m p o z i c d e v a t e n á c t é h o s t o l e t í. J e n n a m á l o m í s t e c h s e t a k d n e s m ů ž e m e s e t k a t s d í l y v ě r n ý m i s l o h o v é č i s t o t ě, i d e á l ů m a p r i n c i p ů m k r a j i n n é h o p a r k u a n g l i c k é h o v e n k o v s k é h o s í d l a. P a r k o v é ú p r a v y P o d s k a l s k é a P o ř í č s k é l o u k y n a H l u b o k é m e z i n ě l z e d n e s b e z p o c h y b y z a ř a d i t, j a k s e b u d e m e s n a ž i t d o l o ž i t n a n á s l e d u j í c í c h s t r a n á c h t é t o a n a l ý z y. V r o c e s e j a k o p o v ě ř e n ý d i p l o m a t a z v l á š t n í v y s l a n e c v y d a l J o h a n n A d o l f S c h w a r z e n b e r g s e s v o u m a n ž e l k o u E l e o n o r o u z L i e c h t e n s t e i n u n a d a l š í z a h r a n i č n í c e s t u d o L o n d ý n a n a k o r u n o v a c i k r á l o v n y V i k t o r i e. T a t o d r u h á c e s t a p o A n g l i i b y l a i p ř í t o m n o s t í k n ě ž n y a ř e d i t e l e k n í ž e c í h o s t a v e b n í h o ú ř a d u N e v e n h o r s t a p r o g r a m o v ě j e š t ě v í c e z a m ě ř e n a n a n á v š t ě v y v e n k o v s k ý c h s í d e l a p a m ě t i h o d n o s t í, z ř e j m ě j i ž s c í l e m h l e d á n í v h o d n é i n s p i r a c e p r o z a m ý š l e n o u 10

11 p ř e s t a v b u z á m k u n a H l u b o k é. Z n o v u t a k n a v š t ě v u j í p a r k v e S t o w e, d á l e p a k W o b u r n, A s h r i d g e, W a r w i c k a o p ě t o b l í b e n o u k r a j i n u v e W a l e s u a v e S k o t s k u. K n í ž e s á m j e š t ě v z á ř í v y k o n a l n á v š t ě v u k r á l o v n y n a j e j í p o z v á n í v e W i n d s o r u. P ř e s F r a n c i i a Š v ý c a r s k o s e p á r v r a c í n a p o d z i m d o V í d n ě. A A n g l i c k é p ř e d l o h y k r a j i n á ř s k ý c h p a r k ů, j e j i c h v ý v o j, p r o m ě n y a o d k a z o v l i v ň u j í c í t v o r b u k r a j i n y v e n k o v s k ý c h s í d e l 1 9. s t o l e t í v e s t ř e d o e v r o p s k é m p r o s t o r u. Č á s t e č n ě j a k o r e a k c e a o d p o r k v ž i t ý m p r a v i d e l n ý m f o r m á m, č á s t e č n ě j a k o m a n i f e s t a c e r o m a n t i c k é h o c h á p á n í p ř í r o d y a s v ě t a, a č á s t e č n ě i v l i v e m a r c h i t e k t u r y, z a h r a d a p a r k ů o r i e n t u, o d p o č á t k u o s m n á c t é h o s t o l e t í s e v A n g l i i p o č a l p r o j e v o v a t n e z a d r ž i t e l n ý p o h y b v e s m ě r u s n a h y o p ř i b l í ž e n í s e p ř í r o d ě a o j e j í p ř e n e s e n í a ž k s a m é m u z a h r a d n í m u p r ů č e l í s í d l a. Z a h r a d n í z d i b y l y s t r ž e n y, a b y s e z a h r a d y s t a l y n e d í l n ý m i č á s t m i p a r k ů, n y n í p ř e m ě ň o v a n ý m i v e s m y s l u c e l k o v é h a r m o n i e p r o s t o r u. J e j i c h d e s i g n p o č í n a l p o d l é h a t s t á l e v í c e a v í c e p ř í r o d ě, d e s p o t i s m u s a a u t o k r a c i i p ř i p o m í n a j í c í p r a v i d e l n é z a h r a d y b a r o k a p o č a l y b ý t s t á l e v í c e n e p o p u l á r n í a z a v r ž e n í h o d n é. R o l i z d e h r á l y i e k o n o m i c k é p o d m í n k y, k d y u d r ž o v á n í n á k l a d n ý c h p r a v i d e l n ý c h z a h r a d s e s t á v a l o p r o m n o h é v l a s t n í k y p a n s t v í j i ž f i n a n č n ě n e ú n o s n é. F o r m á l n í p a r t e r y z a h r a d m u s e l y b ý t d v a a ž t ř i k r á t d o r o k a o b m ě ň o v á n y, t o p i a r y p r a v i d e l n ě u p r a v o v á n y, o k r a s n é c i b u l o v i n y p ř e d p ě s t o v á v á n y, m u s e l a p r o b í h a t n e u s t á l á ú d r ž b a v o d n í c h p r v k ů a p o v r c h ů p o c h o z í c h r e p r e z e n t a t i v n í c h p l o c h, i ú d r ž b a a t v a r o v á n í o v o c n ý c h s a d ů. B r i t s k á k r á l o v s k á k o m o r a t a k é o m e z i l a r o z p o č e t n a ú d r ž b u p a l á c o v ý c h z a h r a d z 6 0 n a 2 0 L i b e r n a a k r, n a v í c s e t a k s t a l o v d o b ě, k d y s e s i l n ě z v y š o v a l t l a k n a p r o d u k t i v i t u z a h r a d, p a r k ů a k r a j i n y, v e s m y s l u p r o d u k c e z e m ě d ě l s k ý c h p l o d i n a d ř e v a. P r o m ě n a n e p r o d u k t i v n í c h p r a v i d e l n ý c h z a h r a d n a p ř í r o d n í s a m o u d r ž o v a t e l n é s c e n é r i e b y l a j i s t ě p ř í j e m n á ú l e v a p r o m n o h é v l a s t n í k y r o z l e h l ý c h p a n s t v í, i k d y ž j s o u d o l o ž e n y m n o h é p ř í p a d y, k d y p r á v ě n á k l a d n o s t n o v ý c h p r o m ě n p ř i v e d l a j e j i c h i n v e s t o r y a ž k b a n k r o t u. V e d l e p o t e n c i á l n í c h e s t e t i c k ý c h h o d n o t, k t e r é n o v é k r a j i n n é k o m p o z i c e m o h l y n a b í d n o u t, t o b y l a i v i d i n a v ý d ě l k u z n o v ě o b h o s p o d a ř o v a n ý c h p l o c h, k t e r á s t á l a p ř i z r o d u a n g l i c k é h o k r a j i n á ř s k é h o p a r k u. D o k l á d a j í t o i d o b o v é e s e j e S t e p h e n a S w i t z e r a, h o v o ř í c í o t z v. v e n k o v s k é m e x t e n z i v n í m z a h r a d n i č e n í, z a l o ž e n é m n a s m ě s i p r o f i t u a e s t e t i c k ý c h 11

12 h o d n o t p o z e m k ů v e s p o j e n í s k r a j i n n ý m i s c é n i c k ý m i v ý h l e d y. N a z á k l a d ě t ě c h t o i d e á l ů p o č a l y v z n i k a t t z v. f e r m e o r n é e, o z d o b n é f a r m y, j a k o v L e a s o w e s b á s n í k a S h e n s t o n a. S t ř e d o v ě k é r y b n í k y b y l y p ř e m ě ň o v á n y n a o k r a s n é v o d n í p l o c h y a j e z e r a, k d e o s a m ě l í r y b á ř i d o t v á ř e l i k r a j i n n o u s c e n é r i i, s o u č á s t í s c é n y b y l y i s p o r t o v n í h o n i t b y a l o v y z v ě ř e, c h o v a n é j a k p r o o k r a s u, t a k p r o u ž i t e k. P ř í m k y b y l y n y n í n o v ě n a h r a z o v á n y t z v. l i n i í k r á s y v e t v a r u p í s m e n e S, v d o m n ě n í, ž e p ř í r o d n í l i n i e a t v a r y s e v ž d y v i n o u a n e j s o u r o v n o m ě r n é, v e f a l e š n é v í ř e, ž e p ř í r o d a j e n e u s p o ř á d a n á a n á h o d n ě c h a o t i c k á, p ř e s t o ž e i v t é d o b ě j i ž s l a v n ý a u z n á v a n ý f i l o s o f J e a n J a c q u e s R o u s e a u h o v o ř i l o p ř í r o d ě j a k o o f e n o m é n u, k t e r ý n e j e n v y t v á ř í p o ř á d e k, a l e i v y š š í s y s t é m, k t e r ý t e n t o p o ř á d e k b r á n í p r o t i v n ě j š í m u n a r u š e n í. P ř e s t o j e š t ě v d o b ě m e z i l e t y a ž s e v z a h r a d n í k o m p o z i c i A n g l i e u p l a t n i l i s t y l r o k o k a, j a k o d o z n í v á n í d l o u h é h o ú d o b í p r a v i d e l n ě a f o r m á l n ě ř e š e n ý c h z a h r a d n í c h p r o s t o r ů b a r o k n í c h. P r á v ě v t o m t o o b d o b í b y l y v ý t v a r n ě z p r a c o v á v á n y p ř í r o d n í t v a r y a f o r m y d o t v a r u p í s m e n C a S, o d v o z e n ý c h z t v a r o s l o v í m o ř s k ý c h l a s t u r a r o z t o d i v n ě t v a r o v a n ý c h k a m e n ů. V ý z n a m n o u s e s t a l a i a s y m e t r i e a a b s e n c e r o v n o v á h y a b a l a n c e m e z i j e d n o t l i v ý m i p r v k y k o m p o z i c e, p o d l é h a j í c í o d l e h č e n é a t m o s f é ř e d o b y, a v y z n a č u j í c í s e i v b o h a t o s t i h ý ř i v é d e k o r a c e. A n g l i c k á r o k o k o v á z a h r a d a s e s t a l a n e d í l n o u s o u č á s t í p ř e r o d u z a h r a d y f o r m á l n í v k r a j i n n ý p a r k. D o k l a d e m t o h o j e i z a h r a d a P a i n s w i c k R o c o c o G a r d e n v G l o u c e s t e r s h i r e, z a l o ž e n á p o r o c e F o r m á l n í p r v k y s e z d e k l o u b í s n e f o r m á l n í m i v t ě s n é m s o u s e d s t v í, p ř í m é l i n i e p r ů h l e d ů j s o u d o p l n ě n y s e r p e n t i n a m i c e s t a p ě š i n a s m ě s í s t a v e b z a h r a d n í a r c h i t e k t u r y v k l a s i c k é m, g o t i c k é m, d ó r s k é m i r u s t i k á l n í m s t y l u n a j e d n o m n e v e l k é m p r o s t o r u. Z a h r a d a n e b y l a z a l o ž e n a p ř e d p r ů č e l í m n o v ě z b u d o v a n é h o s í d l a, j a k b y l o p o d l o u h o u d o b u u s t á l e n ý m z v y k e m, n a m í s t o t o h o b y l o p r o n i v y b r á n o o d l e h l é ú d o l í z a z a d n í m t r a k t e m b u d o v y, k t e r á s e v k o m p o z i c i z a h r a d y v ů b e c ž á d n ý m z p ů s o b e m v i z u á l n ě n e u p l a t ň u j e. Z a j e j í h o t v ů r c e j e p o v a ž o v á n m a l í ř T h o m a s R o b i n, k t e r ý r o k u v y t v o ř i l i p o d r o b n o u v e d u t u s í d l a s p ř i l e h l o u z a h r a d o u, s n a d i d e á l n í p l á n k o n e č n é h o n a v r h o v a n é h o s t a v u. V e d l e j i ž u v e d e n ý c h d ů v o d ů e k o n o m i c k ý c h, v l i v u r o m a n t i c k é h o c í t ě n í a c h á p á n í s v ě t a a o d p o r u k p ř í l i š n é f o r m a l i t ě v ž i t ý c h r o z v r h ů z a h r a d n í c h k o m p o z i c b a r o k a a k l a s i c i s m u, j e n u t n o u v é s t i v l i v o r i e n t u n a p o s t u p n é m f o r m o v á n í n o v é h o p ř í s t u p u z a h r a d n í c h t v ů r c ů 1 8. s t o l e t í. 12

13 P r v n í v l i v č í n s k é a r c h i t e k t u r y a č í n s k ý c h z a h r a d, j a k b y l j i ž u p l a t n ě n n a s t a v b ě p o r c e l á n o v é h o T r i a n o n u v e V e r s a i l l e s, l z e o d v o z o v a t z d o b o v ý c h l i t e r á r n í c h p o p i s ů, d o E v r o p y p ř i c h á z e j í c í c h j i ž p o p o l o v i n ě s e d m n á c t é h o s t o l e t í. P o p i s h o l a n d s k é m i s e k c í s a ř s k é m u d v o r u v P e k i n g u o d J a n a N i e u h o f a z r o k u , G e z a n t s c h a p... a n d e n g r o o t e n T a r t a r i s c h e n C h a m, b y l z á h y v y d a n ý i v A n g l i i, F r a n c i i a N ě m e c k u, a o b s a h o v a l c e l o u ř a d u i l u s t r a c í z e ž i v o t a v Č í n ě, č í n s k é a r c h i t e k t u r y, k v ě t e n y i v e n k o v s k é k r a j i n y. C h r i s t o p h e r T h a c k e r v e s v é k n i z e T h e H i s t o r y o f G a r d e n s p ř i n á š í d o m n ě n k u, ž e v š e c h n y p a g o d y a d a l š í č í n s k é z a h r a d n í s t a v b y v E v r o p ě, p o c e l é d a l š í s t o l e t í b y l y n a v r h o v á n y p r á v ě n a z á k l a d ě N i e u h o f o v ý c h i l u s t r a c í. Č í n s k é z a h r a d y, C h i n o a s e r i e, b y l y a ž d o r o k u s t y l i z o v á n y p r á v ě p a g o d a m i, v y s o k ý m i k l e n u t ý m i m o s t y, d e k o r a t i v n í m i m o t i v y d r o b n é a r c h i t e k t u r y, p l o t ů, z d í, p a v i l ó n ů, t e d y p r o s t ř e d n i c t v í m a r c h i t e k t u r y a n i k o l i p r o s t ř e d n i c t v í m z a h r a d n í c h ú p r a v a m o d e l a c í t e r é n u v e s t y l u s k u t e č n ý c h č í n s k ý c h z a h r a d. O b e c n ý z á j e m o č í n s k é z a h r a d y j e š t ě p o s í l i l p o t é, c o S i r W i l l i a m T e m p l e p u b l i k o v a l s p i s o z a h r a d á c h E p i k u r o v ý c h ( U p o n t h e G a r d e n s o f E p i c u r u s ) r o k u , v n ě m ž p o l o ž i l k o n t r a s t m e z i e v r o p s k o u o b l i b o u v s y m e t r i i a p ř í m ý c h l i n i í c h, a n e f o r m á l n í m č í n s k ý m z p ů s o b e m u p r a v o v á n í z a h r a d a p a r k ů. V ý z n a m n ý b y l p a k i p o d r o b n ě j š í p o p i s č í n s k ý c h C í s a ř s k ý c h z a h r a d o d J e z u i t s k é h o m n i c h a o t c e A t t i r e t a, p u b l i k o v a n ý v e f r a n c o u z š t i n ě r o k u a a n g l i c k y P o j e d n á v á j a k o c e l k o v é m r o z s a h u z a h r a d, t a k i o d e t a i l e c h, j a k o o a b s e n c i p ř í m ý c h c e s t a p ě š i n a j e j i c h k l i k a c e n í a z a l a m o v á n í k o n s t r u k c í z a h r a d n í c h m o s t k ů. T e p r v e S i r W i l l i a m C h a m b e r s v r o c e h o v o ř í o t ř e c h t y p e c h č í n s k ý c h z a h r a d, o z a h r a d n í c h s c é n á c h l í b i v ý c h, s t r a š i d e l n ý c h a č a r o v n ý c h. P í š e d á l e o j e s k y n í c h a g r o t á c h s o t v o r y d o d a l e k ý c h p r ů h l e d ů, a o s k a l n í c h k o m p o z i c í c h p o k r y t ý c h s t r o m y, k e ř i a m e c h y, k d e v e s k á l e t e s a n á s c h o d i š t ě v e d o u k p a v i l ó n ů m n a j e j i c h v r c h o l c í c h. P r á v ě C h a m b e r s b y l p o v ě ř e n e x e k u c í č í n s k ý c h z a h r a d n í c h s t a v e b v z a h r a d ě v K e w, p o r o c e z d e b y l a v z t y č e n a p a g o d a a d a l š í e x o t i c k é s t a v b y. V ý z n a m n ý v l i v b ý v á p ř i k l á d á n f a s c i n a c i d r a m a t i c k ý m i a i m a g i n a t i v n í m i b a r o k n í m i k r a j i n o m a l b a m i G a s p a r d a P o u s s i n a, C l a u d e L o r r a i n a a S a l v a t o r a R o s y z e s e d m n á c t é h o s t o l e t í, a j e d o c e l a d o b ř e m o ž n é, ž e v ž i t ý n á z e v " L a n d s c a p e G a r d e n ", t e d y k r a j i n n á z a h r a d a, b y l o d v o z e n z p ř á n í v l a s t n i t z a h r a d u, p o d o b n o u k r a j i n á m z j i ž z m í n ě n ý c h m a l e b. Z m n o h ý c h k r a j i n o m a l e b n e j p o p u l á r n ě j š í a c h a r a k t e r i s t i c k é s e s t a l y m a l b y 13

14 z o b l a s t i v o k o l í T i v o l i u Ř í m a, k d e v y s o k o v k r a j i n ě s t o j í S y b i l i n t e m p l. T a t o k r a j i n a s e o b j e v u j e z n o v u a z n o v u s n a d n a d e s í t k á c h o b r a z ů a k r e s e b C l a u d e L o r r a i n a i G a s p a r d a P o u s s i n a. V l i v u S a l v a t o r a R o s y j e p a k p ř i k l á d á n m e n š í v ý z n a m, j e h o k r a j i n y j s o u d i v o č e j š í a b o u ř l i v ě j š í a v s o u v i s l o s t i s k r a j i n á ř s k o u t v o r b o u v A n g l i i b ý v a j í u v á d ě n y a ž d o d r u h é p o l o v i n y o s m n á c t é h o s t o l e t í, j a k o v ý c h o z í b o d y p r o t y p p i t o r e s k n í z a h r a d y. C l a u d e L o r r a i n, J a k u b s a n d ě l e m D ů l e ž i t ý m b o d e m z m ě n y p ř í s t u p u k z a h r a d ě a k e k r a j i n ě b y l y p u b l i k o v a n é e s e j e J o s e p h a A d d i s o n a, R i c h a r d a S t e e l a a A l e x a n d r a P o p a, k r i t i z u j í c í t e h d e j š í m ó d u a n g l i c k é h o z a h r a d n í h o d e s i g n u p l n é h o f r a n c o u z s k ý c h a h o l a n d s k ý c h p r v k ů, z p r v u s e z a m ě ř u j í c í p r o t i n e š v a r u j i ž z m í n ě n ý c h t o p i a r i e s ( A d d i s o n, T h e S p e c t a t o r, J u n e ). J e j i c h e s e j e b r z y p o d n í t i l y š i r o k o u v e ř e j n o u r e v o l t u p r o t i i m i t a c í m f r a n c o u z s k ý c h, h o l a n d s k ý c h a i t a l s k ý c h z a h r a d, z a p l a v u j í c í c h c e l o u z e m i, j a k d o k l á d a j í i z n á m é K i p o v y r y t i n y p o h l e d ů n a p o d o b n á m í s t a z p t a č í p e r s p e k t i v y. P r o m ě n a, j e ž s e z r o d i l a v A n g l i i p o č á t k e m 1 8. s t o l e t í, z a n e d l o u h o n a š l a o d e z v u i v e z b y t k u c e l é h o z á p a d n í h o s v ě t a a n a d l o u h o o v l i v n i l a s t y l z a h r a d n í a k r a j i n n é a r c h i t e k t u r y. P r v n í v i d i t e l n é z m ě n y v t o m t o s m y s l u p ř i n e s l y p r á c e S i r a J o h n a V a n b r u g h a, a r c h i t e k t a s a m o u k a, z n á m é h o n e j p r v e d í k y jeh o s p o l u p r á c i s H e n r y W i s e m, n a p ř e s t a v b ě p a l á c e v é v o d y z M a r l b o r o u g h v B l e n h e i m u. P ř e s t o ž e V a n b r u g h z ů s t á v a l č a s t o v ě r e n s i l n ě s t r u k t u r o v a n ý m, g e o m e t r i c k ý m a v y b a l a n c o v a n ý m r o z v r h ů m, m n o h d y h l e d a l j i ž k o m p r o m i s s n o v ý m r o m a n t i c k ý m c í t ě n í m. J i ž r o k u m a r n ě p r o s a z o v a l z a c h o v á n í g o t i c k é z ř í c e n i n y W o o d s t o c k M a n o r u B l e n h e i m u, j a k o s o u č á s t a p o h l e d o v é v y v r c h o l e n í s e v e r n í č á s t i n o v ě z a k l á d a n é h o p a r k u. P r o s a z o v a l r o v n ě ž, a b y p a r k o v é s c e n é r i e b y l y n a v r ž e n y k r a j i n o m a l í ř e m, n i c m é n ě b y l t o W i s e, k t e r ý b y l n a k o n e c p o v o l á n, a b y p r o s t o r p o j e d n a l v e v e l k o l e p é m s t y l u z a h r a d y v e 14

15 V e r s a i l l e s. J a k d o k l á d á i p o d l e V e r s a i l l e s p r o v e d e n ý v o d n í p a r t e r, b y l y p r v n í p o č i n y v B l e n h e i m u j e š t ě p l n ě p o d v l i v e m f o r m á l n í h o p ř í s t u p u, v y j m a s e v e r n í V a n b r u g h o v y p a s t o r á l n í s c e n é r i e p a r k u z a ř e k o u, p ř e m o s t ě n o u n o v ý m m o s t e m, p o z d ě j i z v ý š e n í m v o d n í h l a d i n y č á s t e č n ě z a t o p e n ý m. V e s t e j n é d o b ě j a k o v B l e n h e i m u, b y l V a n b r u g h z a m ě s t n á n i p r a c í n a m o n u m e n t á l n í m y o r k s h i r s k é m p a n s t v í C a s t l e H o w a r d ( p r v n í d e k á d a 1 8. s t o l. ). Z d e f o r m á l n í ř e š e n í h l a v n í h o p a r t e r u p a l á c e, s c e n t r á l n í f o n t á n o u a s o c h o u A t l a s a, n a v a z u j e n a k r a j i n n o u k o m p o z i c i v z á ř e z u ú d o l í p o t o k a, k d e V a n b r u g h a p o n ě m j e h o n á s l e d n í k H a w k s m o r e p o s t u p n ě u m i s ť u j í n a d l o u h é m k r a j i n n é m p r ů h l e d u k l a s i c k é a r c h i t e k t o n i c k é d o m i n a n t y, v ř a d ě n a s e b e n a v a z u j í c í a t v o ř í c í p r o m y š l e n o u i l u z i v n í s c e n é r i i. V a n b r u g h s H a w k s m o r e m p o č a l i v A n g l i i n o v ě u m i s ť o v a t f o r m á l n í a r c h i t e k t o n i c k é p r v k y, m n o h d y j e š t ě b a r o k n í s t a v b y, v n e f o r m á l n í k r a j i n n é k o m p o z i c i, j a k z d ů v o d ů e s t e t i c k ý c h, t a k i p r a k t i c k ý c h. Z d e b y l s e r v í r o v á n č a j a o b č e r s t v e n í v k r a j i n ě, z d e b y l o m o ž n o s e s k r ý t p ř e d n e v l í d n ý m y o r k s h i r e s k ý m p o č a s í m. N a m n o h ý c h t ě c h t o a r c h i t e k t o n i c k ý c h d í l e c h m ě l i j e j i c h t v ů r c i i m o ž n o s t v m a l é m m ě ř í t k u t e s t o v a t i n o v é p ř í s t u p y, p o u ž i t é p o z d ě j i n a v ý z n a m n ý c h j e j i c h s t a v b á c h. M a u s o l e a s l o u ž i l y j a k o r o d i n n é h r o b k y, k o s t e l y a k a p l e k m o t l i t b á m, s t a v ě n y b y l y i s t á j e, ú k r y t y p r o z v ě ř, l o d ě n i c e a p a v i l ó n y p r o r y b á ř e. O b e l i s k y a p y r a m i d y b y l y v z t y č o v á n y n a u p o m í n k u v ý j i m e č n ý c h u d á l o s t í i o s o b. N e n í b e z z a j í m a v o s t i, ž e j i ž v 1 6. s t o l e t í v z n i k a l y v A n g l i i n á b o ž e n s k é s t a v b y, z a l o ž e n é n a p ů d o r y s u t r o j ú h e l n í k u a v s o u v i s l o s t i s u c t í v á n í m N e j s v ě t ě j š í T r o j i c e, s l o u ž í c í a l e t a k é p r o p o ř á d á n í b a n k e t ů v p r o s t o r u p a r k u, l o v e c k é o b o r y i k r a j i n y. A ž p o z d ě j i, p o p o l o v i n ě 1 8. s t o l e t í b y l y b ě ž n ě s t a v ě n y i t z v. f o l l i e s, p o h l e d o v é d o m i n a n t y v p o d o b ě z ř í c e n i n, r o z h l e d e n, p o u s t e v e n, t e m p l ů a p o d o b n ě. V z p o m e ň m e v š a k V a n b r u g h o v u s n a h u z a c h o v a t g o t i c k o u z ř í c e n i n u j a k o d o m i n a n t u v B l e n h e i m u a p o u ž i t í z ř í c e n i n g o t i c k ý c h k l á š t e r ů F o u n t a i n s A b b e y a R i e v a u l x j a k o k r a j i n n ý c h d o m i n a n t v e S t u d l e y R o y a l a D u n c o m b e, j a k b u d e p o p s á n o n í ž e. J e p a t r n é, ž e p r i n c i p y z á m ě r n é h o d o t v á ř e n í k r a j i n y a j e j i c h s c e n é r i í p o m o c í a r c h i t e k t o n i c k ý c h d o m i n a n t, p r o j e v u j í c í s e v p r o s t o r u E v r o p y v r ů z n ý c h p o d o b á c h a n a r ů z n ý c h m í s t e c h, m ě l y s p o l e č n ý z á k l a d v k l a s i c k é k r a j i n ě s t ř e d o m o ř s k é. J e s t l i ž e v o b r a z u k r a j i n y a n g l i c k é s e p r o j e v i l a n e j s i l n ě j i i n s p i r a c e k l a s i c k o u a r c h i t e k t u r o u a n t i k y a P a l l a d i a a j e j í m í s t n í t r a n s f o r m a c e, j a k b u d e p o p s á n o p o z d ě j i. 15

16 V C a s t l e H o w a r d p o p r v é a r c h i t e k t u r a a o k o l n í k r a j i n a b y l y k o m p o n o v á n y j a k o j e d e n j e d i n ý k o m p a k t n í c e l e k, s j e d n o c e n ý p r o m y š l e n o u s c é n i c k o u v a z b o u. V z n i k l t a k p r v n í k r a j i n á ř s k ý p a r k v A n g l i i, p o t v r z u j í c í p l n ě A d d i s o n o v a s l o v a, ž e j e v s i l á c h m u ž e v y t v o ř i t s v o u v l a s t n í k r á s n o u k r a j i n u. N a d ú d o l í m u m í s t i l V a n b r u g h t e m p l Č t y ř v ě t r ů, ř í č k u p ř e t n u l P a l l a d i o v s k ý m m o s t e m ( s n a d p o d l e o r i g i n á l u v R i m i n i ), a v p o z a d í b y l o v z t y č e n o m o n u m e n t á l n í H a w k s m o o r o v o ř í m s k é m a u z o l e u m. H a w k s m o o r z d e j a k o a r c h i t e k t d o k o n č o v a l V a n b r u g h e m z a p o č a t é s t a v b y p o j e h o s m r t i ( ). C e l á t a t o k r a j i n n á k o m p o z i c e j e s t r u k t u r o v á n a j a k o t r o j r o z m ě r n á a v z h l e d e m k p o h y b u j í c í m u s e p o z o r o v a t e l i v í c e m é n ě n e m ě n n á s c é n a. M ě ř í t k o j e d n o t l i v ý c h s t a v e b n a v o z u j e p a k i l u z i n e z m ě r n é r o z l e h l o s t i c e l é k o m p o z i c e, i n s p i r o v a n é P l i n i o v ý m i p o p i s y v i l v T u s c u l u a L a u r e n t i n u, a z l a t ý m v ě k e m ř e c k é p a s t o r á l n í k r a j i n y, s p a s o u c í m i s e s t á d y v k r a j i n ě s t e m p l y a p o s v á t n ý m i h á j i. V e S t u d l e y R o y a l ( ) s e p o d a ř i l o z a h r n o u t g o t i c k é z ř í c e n i n y b ý v a l é h o c i s t e r c i á c k é h o k l á š t e r a F o u n t a i n s A b b e y d o p r o g r a m u p a r k u a p o z d ě j i s e s t a l y j e h o v i z u á l n í m v y v r c h o l e n í m, z á s l u h o u d l o u h o d o b é s n a h y J o h n a A i s l a b i e h o. J á d r o p a r k u v e S t u d l e y R o y a l j e t v o ř e n o p r a v i d e l n o u v o d n í z a h r a d o u s e s y m e t r i c k ý m M ě s í č n í m b a z é n e m a s t y l i z o v a n ý m t e m p l e m n a p o z a d í l e s n í h o p o r o s t u. P ř e s t o ž e h o r n í č á s t p a r k u j e j e š t ě s m ě s í n o v é h o p ř í s t u p u s e z b y t k y f o r m á l n í c h ú p r a v p r o s t o r u v o d n í z a h r a d y, d o l n í p a r t i e Ú d o l í s e d m i m o s t ů j e j i ž p l n ě p o d ř í z e n a g e n i u l o c i a s t y l i z o v á n a p o d l e n o v ý c h p ř e d s t a v k r a j i n n é h o d e s i g n u. P o d o b n ě j a k o m o n u m e n t á l n í v s t u p n í b r á n a u C a s t l e H o w a r d, i v e S t u d l e y R o y a l b y l h l a v n í p ř í j e z d k s í d l u z v ý r a z n ě n a r c h i t e k t o n i c k y b r a n o u s d v o j i c í p a v i l ó n ů, o z n a m u j í c í n á v š t ě v n í k ů m v ý z n a m a d ů l e ž i t o s t v d á l c e l e ž í c í h o s í d l a, a r o v n ě ž h r d o s t n a d s o u k r o m ý m v l a s t n i c t v í m o k o l n í c h p o z e m k ů. N ě k t e r é p o z d ě j š í v s t u p y, j a k o v H o l k h a m u ( K e n t ), b y l y ř e š e n y f o r m o u t r i u m f á l n í b r á n y, j a k o v i z i t k a r e p r e z e n t u j í c í o s o b u a p o s t a v e n í m a j i t e l e, k t e r é s e o v š e m p o s u z o v a l o i p o d l e d é l k y p ř í j e z d o v é k o m u n i k a c e v a r e á l u p a r k u, j a k b u d e j e š t ě u v e d e n o d á l e. P o d o b n ě v k r a j i n ě u D u n c o m b e ( ) b y l y i n c o r p o r o v á n y z b y t k y g o t i c k é h o k l á š t e r a R i e v a u l x j a k o p o h l e d o v á d o m i n a n t a v y h l í d k o v é p a r k o v é ú p r a v y R i e v a u l x s k é t e r a s y, k r a j i n n é k o m p o z i c e T h o m a s e D u n c o m b a. T e r a s a s a m a j e n a o b o u k o n c í c h p o h l e d o v ě z a k o n č e n a t e m p l y o v á l n ý c h p ů d o r y s ů, p ř i p o m í n a j í c í o p ě t j i ž u v e d e n ý S i b y l i n t e m p l. I v l a s t n í p a r k, t ě s n ě p ř i l é h a j í c í k p a l á c i D u n c o m b e p r o š e l p o d o b n ý m i ú p r a v a m i, z d e p o s t a v e n ý t e m p l j e d í l e m p r á v ě J o h n a V a n b r u g h a. 16

Č Ž ú ú ú Š ú Š ú ú ó ú Č ú ú ú Č Ů ú ň ú ú Ě ú ú

Č Ž ú ú ú Š ú Š ú ú ó ú Č ú ú ú Č Ů ú ň ú ú Ě ú ú Ř ú ú Č ó ú ú Ů Ž Č Ž ú ú ú Š ú Š ú ú ó ú Č ú ú ú Č Ů ú ň ú ú Ě ú ú Ř ú ó ú ú Č ó ó ú ú ú ú ú ú ó ú ú ň Š Č Š ú ň ó Č Č ú ó Ů Ú ó Ť ú ó Č ó Ň ó ó ó Č ó ó ú ď Ů ú ú Š ú ň ň Ň ú ú ú Č Š ú ú Ů Ů Ž Ú Š ú Š

Více

á ý á á ú ú ř ý ý ů ě ů ř á á á á ě ě š ř ů á ě ě ě ů ř š ý š ě ů ž ář ř ř š ý ář á ě ř á ý ě ů á á á ě á ž ě ě ů ě ý ě ř ě šť Č ý á á ř á ě á ř ý ý á

á ý á á ú ú ř ý ý ů ě ů ř á á á á ě ě š ř ů á ě ě ě ů ř š ý š ě ů ž ář ř ř š ý ář á ě ř á ý ě ů á á á ě á ž ě ě ů ě ý ě ř ě šť Č ý á á ř á ě á ř ý ý á É Ř Á Ý Ý Ý ů Ř Ý Ě ů ě ář Ú ř ě ě ě ě ě á ý á á ú ú ř ý ý ů ě ů ř á á á á ě ě š ř ů á ě ě ě ů ř š ý š ě ů ž ář ř ř š ý ář á ě ř á ý ě ů á á á ě á ž ě ě ů ě ý ě ř ě šť Č ý á á ř á ě á ř ý ý á á ě ú ř ě

Více

V B r n ě, 2 4. b ř e z n a

V B r n ě, 2 4. b ř e z n a P E D A G O G I C K Á F A K U L T A M A S A R Y K O V Y U N I V E R Z I T Y V B R N Ě K a t e d r a o b č a n s k é v ý c h o v y V ý v o j č e s k o s l o v e n s k ý c h a č e s k ý c h p o l i t i c

Více

ů ř Ž ý ý ř ď ř

ů ř Ž ý ý ř ď ř ř ů ř ů ř ř ý ů ř ů ů ř ť ý Ž ř ř ř ř Ž ř ú ý Ž ř ů ů ť Ř ý ř ř ř ů ý ý ř ý ň Ž ý ů ř Ž ý ý ř ď ř Á ů ó ř Í ř ý ř ý ř ř ř ř ř ř ř ř ř ý ř ť ř ř ř ý ť ř ď ú É ř ť ý ů ř ý ď ř ř Ž ý ý Í ý ó ů ý ý ř ř Í ř

Více

Ý Ť ň Ť Ť Ó Ť Ú ď Ú ř Ž Ť Ť Ť Á Ď Ť Ť ů Ď ř Ť ů Ď Ť ď ď ť Ť ď

Ý Ť ň Ť Ť Ó Ť Ú ď Ú ř Ž Ť Ť Ť Á Ď Ť Ť ů Ď ř Ť ů Ď Ť ď ď ť Ť ď Ť Ú ň Ť ó Ů ď Ť Ť ť ď ť ť ť ď ů ů Ť Ó ť ň Ť ď Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ý Ť ň Ť Ť Ó Ť Ú ď Ú ř Ž Ť Ť Ť Á Ď Ť Ť ů Ď ř Ť ů Ď Ť ď ď ť Ť ď Ý ť ň Ť Š Č ť Ť Ť Ž ť Ť ř Ť ř Ť ř ň ď ř Ť Ť Ě ř Ú Ť ř Ť Ť Ť Ť Ť ť Ú ď ť ď Ý Ť Ť Ť

Více

Ž ť ř ň Ó ř Č ň Ť ť ť ů ť ť

Ž ť ř ň Ó ř Č ň Ť ť ť ů ť ť ň ň Ž ť ř ň Ó ř Č ň Ť ť ť ů ť ť ď Ó ď ď ď ň Ě ď ď Ě ť Ě Ť ď ď Ť ň ň Ú Ť ť Ž Ú ň Ó ť Ě Ú ď ť Ť ď Ý ť Á Ž ť ť ď ť Ó Ú ť Ý ď Ť ť ť ť ť Á Ó ň ó Á Ě Ó Ó ť ť ť ť Ž ť Ť ň ť Ó Ý Ó ň Ě Ó ť ť ň Á Ě Ó ň Ť Ó ď ť ť

Více

ň ú Ú ů é é ň ů ž ů ů ů ů é é é é ú ň é ú ú ů é é ů ů Č é ň ú ú ů é é ů Ť ň é ů ů ú ň é ú ť ť é é é ů é é ů é é ť ň ú ú ů é é ů ů ú é ů é ů é ů ť ů ú

ň ú Ú ů é é ň ů ž ů ů ů ů é é é é ú ň é ú ú ů é é ů ů Č é ň ú ú ů é é ů Ť ň é ů ů ú ň é ú ť ť é é é ů é é ů é é ť ň ú ú ů é é ů ů ú é ů é ů é ů ť ů ú Í ÁŇ Ý ÚŘ ú ů é é Č ó ž ů ú é ú ú ť é é é é ž Č ů é é ů ů ň ť ú Í ů é é ť é ň é ů ů ú ú Í é é é ú Ú ů Í Č Č ú ň ú Ú ů é é ň ů ž ů ů ů ů é é é é ú ň é ú ú ů é é ů ů Č é ň ú ú ů é é ů Ť ň é ů ů ú ň é ú ť

Více

Ú é ů é Ú é Ž é é é ě Ú ž é ě ž Ž ě é ě ě ě ě é ě Ú ě ž é ě ě Ž ě ě ě Š ě ó ě ě Í é Ž é Ž Ž ě ě ě ě ě Š ůž ě ěž Ž Ž ě Ž Ž Ž ě ň ň ě ó é Ž ě

Ú é ů é Ú é Ž é é é ě Ú ž é ě ž Ž ě é ě ě ě ě é ě Ú ě ž é ě ě Ž ě ě ě Š ě ó ě ě Í é Ž é Ž Ž ě ě ě ě ě Š ůž ě ěž Ž Ž ě Ž Ž Ž ě ň ň ě ó é Ž ě ě ú ú ž é ě ú ě Í Í Ř Ý Á ě ú ú Ž ě ú ě ě é ú ě ě é ž ž ě ě ů é é ě ž é Ú ú Ú ěž ů ě é Ú é ů é Ú é Ž é é é ě Ú ž é ě ž Ž ě é ě ě ě ě é ě Ú ě ž é ě ě Ž ě ě ě Š ě ó ě ě Í é Ž é Ž Ž ě ě ě ě ě Š ůž ě ěž Ž

Více

ě

ě Á Č Ř ž ň Ů ň ů ň ů ý ň ů ý ň ň Ú ž ý Ý ů Í Ó ó ý Í ý Ú ě ý ě ť ó ž ě ž ě ý ú ý ú ž ý Ý ů ý ů ě ě ú ú ň ď ě ě Ú ý ý ě Á ž ě Ó ú š ě ě ů ý š ě ů ě ů ý š ž š ě Í ž ů š ě ů ě ú ěš š š š ě š Č š ó ě ú Í ě

Více

ď š š š š ň ť Í Í š Í š š Č ť š š š ň š Ů š š šť š š

ď š š š š ň ť Í Í š Í š š Č ť š š š ň š Ů š š šť š š š ď š š š š ň ť Í Í š Í š š Č ť š š š ň š Ů š š šť š š Ť Í ť Í ť š Í š š Í š Í Í š Í ť š ň Í Ó Ť š Í š ď ť Ě Í Í š Ť š š š š Í š Í š š ď Í Í š Ů Í Í š Í Í ň š Í Ž Í Ú š Í Í Í Í ť ň Ž Í Í Ť š Ě Í Í š š

Více

Ý Á Š Ť ě ř ě ě ě ř ě ř ř ě ě ř ě ů ř ř ě ž ř ě Í ě ě ě ě ů ě ě ř ů ěž ř ě ů ř ě ů ž ě ň ú ú ů ž ů Ř ř ž ů ě ř ř ěř ů ěř ů ů ů ě ů ě ů ž ě ř ř ě ř ě ě

Ý Á Š Ť ě ř ě ě ě ř ě ř ř ě ě ř ě ů ř ř ě ž ř ě Í ě ě ě ě ů ě ě ř ů ěž ř ě ů ř ě ů ž ě ň ú ú ů ž ů Ř ř ž ů ě ř ř ěř ů ěř ů ů ů ě ů ě ů ž ě ř ř ě ř ě ě ř Ý Á Í Š Ť ř ř ž ř Í Í Í ž ě ď ř ě ř ě ě ř ů ě ů ž ě Í ů ž ř ž ž ř ď ě ě ě Á ř ř ú ě ě Ť ó ě ě ě ě ě ě ó Ú ě ř Ý Á Š Ť ě ř ě ě ě ř ě ř ř ě ě ř ě ů ř ř ě ž ř ě Í ě ě ě ě ů ě ě ř ů ěž ř ě ů ř ě ů ž ě ň

Více

ě ě é é Ú Ů ě ů ě ú Í Č ě ú é ň é Ú ě Ý é ů ě ě ě š ú ě ě š ů Ú ÚČ ě ň ú ž ú š ě é Ž é ÚČ é é é Š ě Ž ÚČ ň ÚČ ó ú ú ú Ž ú Č Ž Ů ú š ě Ý ě ě ž ú ě é š

ě ě é é Ú Ů ě ů ě ú Í Č ě ú é ň é Ú ě Ý é ů ě ě ě š ú ě ě š ů Ú ÚČ ě ň ú ž ú š ě é Ž é ÚČ é é é Š ě Ž ÚČ ň ÚČ ó ú ú ú Ž ú Č Ž Ů ú š ě Ý ě ě ž ú ě é š Ý Ř Ý Ě Ř Ř Ý š ě Č ú ú ě é ď š ě Č ě ě š ů ú ů ů ě ě š Ů ú é ňé é ě ě ě é é ú ě ů ú Č é ě ě ě é é Ú Ů ě ů ě ú Í Č ě ú é ň é Ú ě Ý é ů ě ě ě š ú ě ě š ů Ú ÚČ ě ň ú ž ú š ě é Ž é ÚČ é é é Š ě Ž ÚČ ň ÚČ

Více

Ý š ž é ů Š ú ú ú Ó ů ú ú é Ó Ó Č ů ú Ú ň ů š ů š ů ú ú é é ž

Ý š ž é ů Š ú ú ú Ó ů ú ú é Ó Ó Č ů ú Ú ň ů š ů š ů ú ú é é ž ú Ž ž Č é Č ú ú ů ů ú é Ž ú é ů Ž é ž Ú ú é ů ú ů ů Ú Č é Ý š ž é ů Š ú ú ú Ó ů ú ú é Ó Ó Č ů ú Ú ň ů š ů š ů ú ú é é ž š ů Ů Ó Č Ž é ú š ú Š ů ů ň ů š ů é é é Š Š Ý ů ú š š ú é Žň Ž Ž Ž š š é š ů ú š

Více

č č č Ó ť č č č č č Í č č č Ť č č Ó č č č č č Ť č č Ť Á ť Ť č ť č Ž č ť ť Í ť Ó Ť

č č č Ó ť č č č č č Í č č č Ť č č Ó č č č č č Ť č č Ť Á ť Ť č ť č Ž č ť ť Í ť Ó Ť Í Í Ť č č Í č ň č č č č č č č č č Ó ť č č č č č Í č č č Ť č č Ó č č č č č Ť č č Ť Á ť Ť č ť č Ž č ť ť Í ť Ó Ť Ó č č ť ť č č č č Ť č č Ť č č č č č č Ť č ť č č č ď Í č č č č č Š č č ť ť Ú Ť č Ť č č č ú Ž

Více

ů č č č č úč č ž ň ž č ž ž š ž č ř č ů ř ř č ó é Á ř é š Á

ů č č č č úč č ž ň ž č ž ž š ž č ř č ů ř ř č ó é Á ř é š Á ť č Ě č Í Č Č Č Č Č é é Č Č úč č ř é ž ú š é ů ř ř č č Č š ř é č ř š Č š č č ř ř ů č č č č úč č ž ň ž č ž ž š ž č ř č ů ř ř č ó é Á ř é š Á É ď ď Ť É š ř É š É č Č ř ž ž é ř ř ř č ř ň Á é Š ň č ž ř ř ž

Více

E M B L E M A T I C K É M Y S T É R I U M Z A H R A D Y

E M B L E M A T I C K É M Y S T É R I U M Z A H R A D Y E M B L E M A T I C K É M Y S T É R I U M Z A H R A D Y Z a h r a d a j e v e s v é p o d s t a t ě f e n o m é n e m č l o v ě k e m u s p o ř á d a n é h o p ř í r o d n í h o j s o u c n a. J a k o

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Kračman

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Kračman Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Filip Kračman U n i v e r z i t a K a r l o v a v P r a z e P r á v n i c k á f a k u l t a F i l i p K r a č m a n P r á v n í o c h r

Více

ŤÍ č Ť č Ý č č Ť Í Ť č č Í Ž č č č Í Ť Ť Ř Í ň Ý č ú č č Í Í č Ť č ú Ť č č č č č č č ÍÍ ť Ť č č Ž Ť

ŤÍ č Ť č Ý č č Ť Í Ť č č Í Ž č č č Í Ť Ť Ř Í ň Ý č ú č č Í Í č Ť č ú Ť č č č č č č č ÍÍ ť Ť č č Ž Ť Í ŽÍ Ž č Í Š ťí č Ť Ť Ť Č Ú č č ň Ť č Ď ň Ž ú č Ť Ť ň č Ť ť Ť ň Ž Í č Ž Ť č ŤÍ č Ť č Ý č č Ť Í Ť č č Í Ž č č č Í Ť Ť Ř Í ň Ý č ú č č Í Í č Ť č ú Ť č č č č č č č ÍÍ ť Ť č č Ž Ť Ť ŤÍ ů č Ž ň č ť Í ň č Í

Více

ý ž ýž ý š š ž Ť ó ý ú ž š Ň ž ú ý š ý ý Ť Ř ů š ž ý ý ý ý ý ž š ů ť š ž ť ý ýš ů š ý ý Á Í

ý ž ýž ý š š ž Ť ó ý ú ž š Ň ž ú ý š ý ý Ť Ř ů š ž ý ý ý ý ý ž š ů ť š ž ť ý ýš ů š ý ý Á Í ů š Š ú Ú Ý Ú ů ž ž ú ý ž ž ý ž ýž ý š š ž Ť ó ý ú ž š Ň ž ú ý š ý ý Ť Ř ů š ž ý ý ý ý ý ž š ů ť š ž ť ý ýš ů š ý ý Á Í É ť ý ť š ž ů ů š ú ť ž ý š ý ů ů ó š ý ť ů ť ů ž š š ž š ó š ú ů š ó ů ť ů ž ů ý

Více

Ř é é é úť Ú é é é é é ú é é é ú ú ú Č ú Č ú ú

Ř é é é úť Ú é é é é é ú é é é ú ú ú Č ú Č ú ú ú Ú šť é ú é ú ů ů é ú ú ů é ú ů ú ú ů š ů ú é ů ň é é š ů ů š š ó š š ů é š é é é é Á Ň Ř é é é úť Ú é é é é é ú é é é ú ú ú Č ú Č ú ú é ú Ú é é Č é š š é ů é é š š ů š ú ů ú š š Á ů ť š ů ů é š š é ú

Více

Č š ř ř ř ř š ř Č Ř ň ž ř ř ý ř ř ž š ž š ř ň ý ř ú ý ř š ř ů ý ú š ž ž ř ř ř ž Ž š ř š Ž ř ž š š

Č š ř ř ř ř š ř Č Ř ň ž ř ř ý ř ř ž š ž š ř ň ý ř ú ý ř š ř ů ý ú š ž ž ř ř ř ž Ž š ř š Ž ř ž š š ý š Ú ž š ž š ý ž ř Ť šť Č ý ň ř ž ú š ý ž ý ř ů ž ž ř ř ý ů š ň ý ú ř šť š ý ú ž ý ú ó ú š š ů ř Č š ř ř ř ř š ř Č Ř ň ž ř ř ý ř ř ž š ž š ř ň ý ř ú ý ř š ř ů ý ú š ž ž ř ř ř ž Ž š ř š Ž ř ž š š ř Ž ý

Více

ý ď ř š ý ň Ú ž Ž ý ž ú ýš ú ú ů Ýš ř ý ý ž řš ý ý ž ř š Í Í Í ý ý ž ú ú ř ž ó ú ř š ř ý ř ž ů ý ý ř ýš ř ž ů ž řš ž šť ř ý ž ř ř ž ú ů ž ď ř š ž ž ž

ý ď ř š ý ň Ú ž Ž ý ž ú ýš ú ú ů Ýš ř ý ý ž řš ý ý ž ř š Í Í Í ý ý ž ú ú ř ž ó ú ř š ř ý ř ž ů ý ý ř ýš ř ž ů ž řš ž šť ř ý ž ř ř ž ú ů ž ď ř š ž ž ž ý ř ů ů ř ř ť ř š ř ž š ů ř ú ú ó ž Í Č ř ň ý ř š ý ů š š ř ž š š ý Í ř ř ř ýš ý ž ů ř ý ř ú Í Č ú ď ž Ý ř ý š ý ř ř ž š ú ů ř ú ř ň š ý ř ý ý ž ž ú ú ž ř ý ý ř ů ň ž ž ň ň ř Ý ž ř š ř š ů ž Ž ú š ý š

Více

é š ž ú é ď É ř ž ú ů é š ž ú ú š ř š ž ř ů š ů ř š é é ž š ú ž ř ů é ů ř ú ň é š ř ř é ú Š Š ř ř š š é é é ú é š ž ů š ř ř ž ř ř é ř ř é é š ž ř ž ž

é š ž ú é ď É ř ž ú ů é š ž ú ú š ř š ž ř ů š ů ř š é é ž š ú ž ř ů é ů ř ú ň é š ř ř é ú Š Š ř ř š š é é é ú é š ž ů š ř ř ž ř ř é ř ř é é š ž ř ž ž Á š Á Ž ŤĚ Ý ť Ě Á Á Í ř é ú Š Š řé š š ř ú Š Š é š é é Č ú é š ž ú é ď É ř ž ú ů é š ž ú ú š ř š ž ř ů š ů ř š é é ž š ú ž ř ů é ů ř ú ň é š ř ř é ú Š Š ř ř š š é é é ú é š ž ů š ř ř ž ř ř é ř ř é é š

Více

ů ý ž ý ý ú Ý ů ý ů Ž Ž ú ů

ů ý ž ý ý ú Ý ů ý ů Ž Ž ú ů ý ý Ž Ž ý Ž ý ů ů ů ý ý ý Ž Ú ý ů ý ů Ž Ž ů ý ž ý ý ú Ý ů ý ů Ž Ž ú ů ý ý ý ý ý ž ž ů ý ý ž ž Ž ž ý ž ý ý ů ý ý ů ň ž É ů ú ý ů Ž ů ÍŽ ů ů ú ý ů Ž ů ž ů É ý ý ý ů ý ů ů ý ů Í ů Ů ž Ž Ó ň ň Š ů ů ú ž ů

Více

ú ě ě ě ú ú ě ě š ě ě ě ě ě ě ě ú ě ů ů ů ě ě ů ů ů

ú ě ě ě ú ú ě ě š ě ě ě ě ě ě ě ú ě ů ů ů ě ě ů ů ů ú ě ě ě š ě ě ú ě ě š ů ú ú ě ú š ú Ú ú ú úě ú ú š ů ú ú ú ú ě ú ě š ě ě ů ú ú ě ě ě ů ů ú ú ů ň ů ě ě ě ů ú ě ň ů ú Í ě ě ň ú ň ú Ú ě šť úě ě ú ú ě ě ě ú ú ě ě š ě ě ě ě ě ě ě ú ě ů ů ů ě ě ů ů ů ú ě

Více

š ř ž ů ř š ů ř Ž ř é Č ř ř ú Č ř ř ř é Č ř é ý é ýš ú Ť ý Í Ž Ž ú ú ň é ř Ž ř ů Ž ú ř Ž Ž ř ů ú ú Ž Ž ů ř é Č é é ž š é é ž š ř ř ř

š ř ž ů ř š ů ř Ž ř é Č ř ř ú Č ř ř ř é Č ř é ý é ýš ú Ť ý Í Ž Ž ú ú ň é ř Ž ř ů Ž ú ř Ž Ž ř ů ú ú Ž Ž ů ř é Č é é ž š é é ž š ř ř ř Í ý é ř ž ů š ř ý ý Č é ý ň š Č Č Ž Č ú é š é ý Š Í ř Ž ř Č Č ř ý ú Ž é ý š Ž ř é Č Ý ú ř é ý Ž Č ř ř é š ř ž ů ř š ů ř Ž ř é Č ř ř ú Č ř ř ř é Č ř é ý é ýš ú Ť ý Í Ž Ž ú ú ň é ř Ž ř ů Ž ú ř Ž Ž ř ů ú

Více

Č ů ť ú ů ť ť ú ů ů ť ť ň ů Ť ť ů ó Č ú ť ů ů ů ú ó ó ť ů ů ú ú ú Á ú ť ť ó ň ů ů ň ť Ů Ů ť ň ů ů

Č ů ť ú ů ť ť ú ů ů ť ť ň ů Ť ť ů ó Č ú ť ů ů ů ú ó ó ť ů ů ú ú ú Á ú ť ť ó ň ů ů ň ť Ů Ů ť ň ů ů ň ú ú ů ů ť ú ů ů ó ů ú ň ň ú ů ů ň ň ť ň ň ů ň Ů ň ú Ů Ů ů ó ť Á Ť Č ů ť ú ů ť ť ú ů ů ť ť ň ů Ť ť ů ó Č ú ť ů ů ů ú ó ó ť ů ů ú ú ú Á ú ť ť ó ň ů ů ň ť Ů Ů ť ň ů ů Ř ů ó ť ť ů ó ů ú ÚČ ú ů ů ť ť ú ů

Více

š š Č Í š ť ň č č š č ť č č Ě č š š č č š ň Ý ň č č š č Í č Ě č ň č ň š š Í Ý ď ď ň Í Í č č č č Í ť Í č č ň ň

š š Č Í š ť ň č č š č ť č č Ě č š š č č š ň Ý ň č č š č Í č Ě č ň č ň š š Í Ý ď ď ň Í Í č č č č Í ť Í č č ň ň č č Š É č č ř š č č Ť č č š č Š Ě č č Š š šš ň č š š ň Ě š č š Ě č č č š č č Š č š š Č Í š ť ň č č š č ť č č Ě č š š č č š ň Ý ň č č š č Í č Ě č ň č ň š š Í Ý ď ď ň Í Í č č č č Í ť Í č č ň ň š ň č Ě š

Více

Š ž Ť š Ť Č ž š š Ť š Ť Ž Ť ž Ť ž Ž Ť Ť Ť š ď Ť š Í Ť š Ť ž š š š Ž ť Ť Í Ť Ť š Ť ž Ť Ť š ž š Ť ž š Ť ž Í ž Ť Ť š Ť Ó Ť Ž Ť š Š ž Ť Ť š ž š ž Ť š Ž Ž

Š ž Ť š Ť Č ž š š Ť š Ť Ž Ť ž Ť ž Ž Ť Ť Ť š ď Ť š Í Ť š Ť ž š š š Ž ť Ť Í Ť Ť š Ť ž Ť Ť š ž š Ť ž š Ť ž Í ž Ť Ť š Ť Ó Ť Ž Ť š Š ž Ť Ť š ž š ž Ť š Ž Ž Í Ť Á Á Ě Á ň Ť Ť Ť Ť š Ť ž š Ť Ť Ť ž š Ť Ť ž Ť Ť Ť š ž Ť Ť š Ť š ď Ž ž Ť ž Ť š Ť ť Š ž Ť š Ť Č ž š š Ť š Ť Ž Ť ž Ť ž Ž Ť Ť Ť š ď Ť š Í Ť š Ť ž š š š Ž ť Ť Í Ť Ť š Ť ž Ť Ť š ž š Ť ž š Ť ž Í ž Ť Ť š Ť Ó

Více

Č Í Ý ž Ý ň š š ň ůž ůž ž ž ů ůž ž ž ž ž Ý Ý ť ž ůž ů ž Á š ž š ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž Ý ůž š ž š ž š Ý š ť ž š ž ž ť ž ž ň ž ž ž

Č Í Ý ž Ý ň š š ň ůž ůž ž ž ů ůž ž ž ž ž Ý Ý ť ž ůž ů ž Á š ž š ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž Ý ůž š ž š ž š Ý š ť ž š ž ž ť ž ž ň ž ž ž š ť š ž ž ž ú ž ž ž ž ú ž š ú Č ů ů ú ž ž š ť ž š ú ú ž ž ů ž ú ž š ť Ě Á Č Í Ý ž Ý ň š š ň ůž ůž ž ž ů ůž ž ž ž ž Ý Ý ť ž ůž ů ž Á š ž š ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž Ý ůž š ž š ž š Ý š ť ž š ž ž ť ž ž ň ž ž

Více

ú ů Ý ůš š ů š ů Ý Ý ů

ú ů Ý ůš š ů š ů Ý Ý ů š š ó š Á ó Š Š š ž ó ú Š Š š ú ú Š ú š ú ů Ý ůš š ů š ů Ý Ý ů š Ť ú ú ů š ž ž Š ž ž ž Š Ý Ť ň Ť ň š š ď ž ž ž ň ď ž ň ň ň ň ž Ý ž Ú ů š š š Š ž ž ž ů š ž ž ž ú ú Š ť Ů Š Š Ř Ě É š š Č ÚČ Ě É É ď Í ú Í

Více

é ěž é é ý ý ěž ň é ň é é é ěž é ý é Ý ý ú ě é ú ě é ý ý ý ž ý ú ě ý ú ě é é Ž ý ěž é ó

é ěž é é ý ý ěž ň é ň é é é ěž é ý é Ý ý ú ě é ú ě é ý ý ý ž ý ú ě ý ú ě é é Ž ý ěž é ó é é ě ý ě é ě ý ě é ň é ň é é ěž é é ě ú Ž é š ž é ě ý Ř ň é ň é ý ě ý ě é ěž é é ý ý ěž ň é ň é é é ěž é ý é Ý ý ú ě é ú ě é ý ý ý ž ý ú ě ý ú ě é é Ž ý ěž é ó ž ž ě Č é é ýš ě ý ú ž é ě ě ú ž ý Č š ú

Více

Č Č Č Ý ď

Č Č Č Ý ď ň Š Č Č Č Č Č Ý ď ď Ý ť ť Ř ť ď Č ň ť ň ň ň ň ň Č ň Č Č Č ť Č ň ť ň ň ň ň Č ň Ú Ú ť Ó É É É Ě Š É É ď Ú Ú É Ó ť ň ď Č Ž Ú Ó Ú ň É Č Ý Ý Ě Č ď ť ň ň ť ň Ú Š Č Č Ý Š Š ď ď ď ď ď ť ť Á Ě Ř Ý Ř Ž Š Š É Ě ÁŘ

Více

Ě Í Č ŘÍ Ů Ý Ů Ú ů ů ú ů ů Ň É ŘÍ ŘÍ Ř É ÝĎ Í Á Ú Ě Ů Ž Á Í ú ů ú ů ú ž ú ú ú Č Č ž ú ú ž

Ě Í Č ŘÍ Ů Ý Ů Ú ů ů ú ů ů Ň É ŘÍ ŘÍ Ř É ÝĎ Í Á Ú Ě Ů Ž Á Í ú ů ú ů ú ž ú ú ú Č Č ž ú ú ž Á Ě ÝÚ Ě ú ů ú ň ů Ú Č Č Ě Í Č ŘÍ Ů Ý Ů Ú ů ů ú ů ů Ň É ŘÍ ŘÍ Ř É ÝĎ Í Á Ú Ě Ů Ž Á Í ú ů ú ů ú ž ú ú ú Č Č ž ú ú ž ů ů ů ú ů Ž Ť ú ů ů ú Ž ú ú ů ď ů ň ň ň ů ň Ť ň ň Ž ů ú ů ž ů ů Ú ů ň ž ů Ž ů ň ž ů ů

Více

č ě ř ř Š ř ř č Ž ř č č ě ř č ř ř ř ř éč ě č ě ř é Ž č ě ř Ž ě ě é Č ř ř č é ř é č ě ř ř ě ř ř Ř é č č é č ů ň ř é č ř é ř é ě ř ů ě Ž é é ř Š ř ě

č ě ř ř Š ř ř č Ž ř č č ě ř č ř ř ř ř éč ě č ě ř é Ž č ě ř Ž ě ě é Č ř ř č é ř é č ě ř ř ě ř ř Ř é č č é č ů ň ř é č ř é ř é ě ř ů ě Ž é é ř Š ř ě Č é é č é é ě ř č č č ř é ř č ř ě č ř ř ě é é ř ř ř ě Č é ř ř é Č ř é é é ěř ů é é Š é é Ž Š ě ěř ů ěř ěř é ů é Š ř č ů ů é ř é ř é č č é ř ř č ě ř č ů č ř ř č ě ř ř Š ř ř č Ž ř č č ě ř č ř ř ř ř éč ě

Více

ř ý Č ř Ú Ú ř ý ř Č ý ý Č ý ý Ú ř ť ú ě ř ř ú ě ř ý ř ý ý ť ý ě Ě ú ě ě ř ř ú ř ř ý ř ě ý ě ř Š Á

ř ý Č ř Ú Ú ř ý ř Č ý ý Č ý ý Ú ř ť ú ě ř ř ú ě ř ý ř ý ý ť ý ě Ě ú ě ě ř ř ú ř ř ý ř ě ý ě ř Š Á ř úř úř ř Č ý ř ě ěř ř ě ř ú ř ř ý ě ř ý ě ř ě ě úř ý ř ř ěř ěř Ž ě ě ý ěř ň Ž ú Ž ř ě ú ň ř ý Č ř Ú Ú ř ý ř Č ý ý Č ý ý Ú ř ť ú ě ř ř ú ě ř ý ř ý ý ť ý ě Ě ú ě ě ř ř ú ř ř ý ř ě ý ě ř Š Á Š ř ř ř ř Š

Více

ň č ů ý ů ů ů ý ť č č ý č č ý ý ý č ú ý ů ť č č Ú ů Ý ů ů ú ý ů ů úč Ú č ů ů úč ý ů ů č ů úč Í ů Í Í ý č úč ů č ň ú ú ů ú č ů č ň ú ú ů ú ú ý ů ň ý ú

ň č ů ý ů ů ů ý ť č č ý č č ý ý ý č ú ý ů ť č č Ú ů Ý ů ů ú ý ů ů úč Ú č ů ů úč ý ů ů č ů úč Í ů Í Í ý č úč ů č ň ú ú ů ú č ů č ň ú ú ů ú ú ý ů ň ý ú ú ů ď ď Ř Á Á ž č ů č ů ž ý ů ů ž ů ú ň ú ú ť Ú ů ý č č ý ť č č č č ý ů Ú č ů č č ý ň ů úč ý č č ý ý ý ú č č ú Ú ů č ú ň č ů ý ů ů ů ý ť č č ý č č ý ý ý č ú ý ů ť č č Ú ů Ý ů ů ú ý ů ů úč Ú č ů ů úč ý

Více

Ť ŤÍ ň ň č Ó Í č č Ť Ť Ť ň ň ť Ž ň ť ň Í ů ň ň ň č ť Í ŤÍ č Ť Ť č Í Ť č č Ť Ť Ď Ť č Ť č č Ť č Ť č ť Ť Ž Ť č Í Ž č ú Ť č Ý Ď č Ť

Ť ŤÍ ň ň č Ó Í č č Ť Ť Ť ň ň ť Ž ň ť ň Í ů ň ň ň č ť Í ŤÍ č Ť Ť č Í Ť č č Ť Ť Ď Ť č Ť č č Ť č Ť č ť Ť Ž Ť č Í Ž č ú Ť č Ý Ď č Ť č Ú Ú ď ď Ú ň ď Ú Ú ď ÚÚ Š Š Ú Ú č č ň č Ť ď Ž ř ď č č č Ť č č Í č č Ť Ť ď č č Ž Í Ť Í Ť Í č Ť Ť č Ť Ť č č Ť č Ť ň č č Ť Ť ŤÍ Ž č Í Ť Ť Ť Ř Ř ň č č č č č Ť č ů ň č Ť č Ť Ť ŤÍ ň ň č Ó Í č č Ť Ť Ť ň ň ť

Více

é Ó é ú ů ů ú ú é ň é Ú Č Ž ů é ů é ž é ů ů Ž ů š Ú Ů é š Ů š Ž š É Í Ť é š Í

é Ó é ú ů ů ú ú é ň é Ú Č Ž ů é ů é ž é ů ů Ž ů š Ú Ů é š Ů š Ž š É Í Ť é š Í ÚŘ Č Ý Í ú ú ť é é š ů ú ů ů Š ů ú é é Í é ůž ň é ú é ů š ú é Ó é ú ů ů ú ú é ň é Ú Č Ž ů é ů é ž é ů ů Ž ů š Ú Ů é š Ů š Ž š É Í Ť é š Í Í ů ů Ž ů Š Í Í ú ť ů Í š ů Í ť Ů é š ť é é Ž Ž ů Ž ú é Ú Ž Ž ů

Více

ť Ž ž ž ž ž ž ť ž ť É Ě ž ž ť ž ž ž ž ť ž ž ž

ť Ž ž ž ž ž ž ť ž ť É Ě ž ž ť ž ž ž ž ť ž ž ž Ý Ý Ů Ě É Š Á Ú ž ž ž ž ž ž ž Ž ž ť ž ž ž Ó ŇŇŇ Ó ž ť Ž ž ž ž ž ž ť ž ť É Ě ž ž ť ž ž ž ž ť ž ž ž ť ž ť ť ž ž ž ž ž ž ž ž Ž ž ž ť ž Ž Ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž Ž ž ž ž ž ž ž ž ž ť ž ž Ž Ž ž ž ž ž ť ž Ž ž

Více

ž ř ř ý Ž š ý š š Ž ř š š š ř š ý š ý Ž ů Ž ž š ý Ž Č š ý š Ů Ů ř ř š š ř ý ý ž ý Ž šť š ý ý ý ý ů ůž ý ý ř ý ý ž ý Ž ý ú š ý Ž Í ů ý ů ů ů ú ý ů ř ý

ž ř ř ý Ž š ý š š Ž ř š š š ř š ý š ý Ž ů Ž ž š ý Ž Č š ý š Ů Ů ř ř š š ř ý ý ž ý Ž šť š ý ý ý ý ů ůž ý ý ř ý ý ž ý Ž ý ú š ý Ž Í ů ý ů ů ů ú ý ů ř ý Ě Á Á Áš Ě Á ž ř ř ž ň ů ú ý š ů ř š Ú š š Ž ř ř Ž ň ů ú ř ř Ž ů ý ý ý ý ř Í š Ž ů ý ů ů ů ú ý ů ř ý ů ž ř ř ý Ž š ý š š Ž ř š š š ř š ý š ý Ž ů Ž ž š ý Ž Č š ý š Ů Ů ř ř š š ř ý ý ž ý Ž šť š ý ý ý ý ů

Více

Ž š ú Í ň š ň Ž ň Í ů š ů Ž ů ú ň Í ň ď É ó Í ú ň ó Ž ůů ó Ň ť ú Ť ů Ú š š Ú ú š š ú ú ú Í ú ú ů š š š ů šť ú Ú ší ú

Ž š ú Í ň š ň Ž ň Í ů š ů Ž ů ú ň Í ň ď É ó Í ú ň ó Ž ůů ó Ň ť ú Ť ů Ú š š Ú ú š š ú ú ú Í ú ú ů š š š ů šť ú Ú ší ú Ý ÚŘ Ž É Č Ž Ř É ú Í š š š ú š ú š ú ů š š š š š ň ú ú š ú š ú Í ň š š ú É š š ů ť š š Ž š ú Í ň š ň Ž ň Í ů š ů Ž ů ú ň Í ň ď É ó Í ú ň ó Ž ůů ó Ň ť ú Ť ů Ú š š Ú ú š š ú ú ú Í ú ú ů š š š ů šť ú Ú ší

Více

ý ý ů ů ý ů ř Š úř ř ř ů ř ý ř ů ň ý ř ň ó ř ý ů ř Ú ř ý Á ý ň ř ř ř ř ý ř ý ř Č ú

ý ý ů ů ý ů ř Š úř ř ř ů ř ý ř ů ň ý ř ň ó ř ý ů ř Ú ř ý Á ý ň ř ř ř ř ý ř ý ř Č ú ů Í Ě ď Ť Š ň Ž Č ř ý ť Í ř ý ý ř ř ď ř ř ď ů ř ý ý ů ů ý ů ř Š úř ř ř ů ř ý ř ů ň ý ř ň ó ř ý ů ř Ú ř ý Á ý ň ř ř ř ř ý ř ý ř Č ú Á ř ď ý ř ý Í ď ď ď Í ď ď Ú ř ď ř ď ř ý ď ó ý ú ů ř ď ř ď Ž ř ď ď Ž ř

Více

ž Š ú ý ž ý ů É ž Ň Š ý ú ý Ž ž ď š ý ž ý š š ž ž ž ů ž ď ý ž ň ď ů ý Ž ů š ý ď Ť Ť ý ž ůž ž ž ž ý ž š š ž

ž Š ú ý ž ý ů É ž Ň Š ý ú ý Ž ž ď š ý ž ý š š ž ž ž ů ž ď ý ž ň ď ů ý Ž ů š ý ď Ť Ť ý ž ůž ž ž ž ý ž š š ž ú Š Á Á ú ý ý ý š ď š ž š ů ž Ó ý ž ž ú ý ú ž ž ž ď Ť š ň ď ď š ž Š ú ý ž ý ů É ž Ň Š ý ú ý Ž ž ď š ý ž ý š š ž ž ž ů ž ď ý ž ň ď ů ý Ž ů š ý ď Ť Ť ý ž ůž ž ž ž ý ž š š ž ň ž ň ú ž ý ů Ň ň ž Ě ú ú ž ů

Více

Č š š Č ň ů Č š ů Č ů ů é š é é š ó š éú š é ú š é é é š ú ů ú ů ů é Í š ú š ú é é ď é é ú ů ů é é é é é é ů ŽÍ š é š

Č š š Č ň ů Č š ů Č ů ů é š é é š ó š éú š é ú š é é é š ú ů ú ů ů é Í š ú š ú é é ď é é ú ů ů é é é é é é ů ŽÍ š é š š é Ú š Ž ú šť š é ň ó é Č ň é é ů ú š Ž é ó ů š é ň ň é é šť é š Ž ú ú š š ů ó Č š š Č ň ů Č š ů Č ů ů é š é é š ó š éú š é ú š é é é š ú ů ú ů ů é Í š ú š ú é é ď é é ú ů ů é é é é é é ů ŽÍ š é š ů š

Více

ř š š ř š é ýš š š š úř š ř š š Ý ř ý ř úř ř ř Ž Ž Ž

ř š š ř š é ýš š š š úř š ř š š Ý ř ý ř úř ř ř Ž Ž Ž Ě Ý ÚŘ Ž Ř š š Ž ř ž é Ž Ě Í Š Ň Á Í Í ý úř ž ř ř š ý úř š ň ř é ž š ž Ž ý ž é š ň ř š é ž ř š š ř ý š é žď ř ý ř š ý úř ý úř úř é š ň ž ýš é é ř š š ř ýš š šť é é ýé šť é ý ď š ž ý úř é ž ř ř úř š ň é

Více

ť ť ť ť ť ť ť Ó ť

ť ť ť ť ť ť ť Ó ť ť Č Č Č Ó ť ť ť ť Š Č Č ť ť ť Š Š ť ť ť ť ť ť ť Ó ť Č ď Š Š Š Š Š Č Š Š Á Š ď ř Ú Č ť Ě ť Ý Ě ť ť ť Š Ť Ť ť Ť Ě ď Ť ť ť Á Ť ťť Ť ť ď Ť Ú ť Ť ť Ť ť Ť ť Ť Č ď Š Ť ĚŤ Š Á Š Á Č Č Š ť Š Š Ň ť Š ť Š Š Ú Š Š

Více

Ž Ť ž ž š ž ť Ť š Ž š š Í š Í ž ď Ž š ž Ť š Ó š š Ž Í Ž ň Ž š š Á ž š ž Í š Š ž Š ž š š Ó ť ň ň Ž Č Ó ž Ť ž š ž Ť

Ž Ť ž ž š ž ť Ť š Ž š š Í š Í ž ď Ž š ž Ť š Ó š š Ž Í Ž ň Ž š š Á ž š ž Í š Š ž Š ž š š Ó ť ň ň Ž Č Ó ž Ť ž š ž Ť Ý Á Í Ů Ů Í Í Ý Ó Ď Ť Ž š Ť Ť ž ž Ť š ž ž Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť š Ž š ť Ť š Ď ž Ť Ť Í Ť Ž Ť ž ž š ž ť Ť š Ž š š Í š Í ž ď Ž š ž Ť š Ó š š Ž Í Ž ň Ž š š Á ž š ž Í š Š ž Š ž š š Ó ť ň ň Ž Č Ó ž Ť ž š ž Ť žď š Í

Více

ú ú ť ú ú ú ú ú ú ú ú ú ť ť ú ú ť ú ú ú ť ó ú ť Ý ú ú ú ú ú ú ú ó

ú ú ť ú ú ú ú ú ú ú ú ú ť ť ú ú ť ú ú ú ť ó ú ť Ý ú ú ú ú ú ú ú ó É Š ú ú ú ť ú ú ú ť ú ú ú ú ú ť ú ú ú ú ú ú ú ú ú ť ú ú ť ú ú ú ú ú ú ú ú ú ť ť ú ú ť ú ú ú ť ó ú ť Ý ú ú ú ú ú ú ú ó ú ú ú ú ú ú ú ú ť ú ú ď ú ť ť ú ú ú ú ú ť Ú Á ú ť ú ú ú ú ú ú ú ó ť ú ú ú Á Ú Ť ú ú

Více

ň ň ň ň ě ě ě Ď Ú ě ě Č ě Č ó ů Š ěď ě ě ó ě Ř ě ěž ěž ě ž ě ě Č Ú ď ú Ř

ň ň ň ň ě ě ě Ď Ú ě ě Č ě Č ó ů Š ěď ě ě ó ě Ř ě ěž ěž ě ž ě ě Č Ú ď ú Ř Í Ř Á Ý Š Á Ý ě ě ě ě Ř ě ě Í Í ů ň ň ň ň ň ě ě ě Ď Ú ě ě Č ě Č ó ů Š ěď ě ě ó ě Ř ě ěž ěž ě ž ě ě Č Ú ď ú Ř ě ě ž ě ň Š ě ň Š ů ž ž Š ž ů ž ů ž ž ó Ř Ř ž ě ž ě ě Č ě ž ž ž ž ě ó ú ě Š Č ě ň óž ó ě ě ž

Více

é Ý é š č š é š é é š š Š č č é é é é š č š é é é é č š š š ň é é Ú Č š é ó

é Ý é š č š é š é é š š Š č č é é é é š č š é é é é č š š š ň é é Ú Č š é ó ť Ý č é š č č Ů ů č é č š é Ů Ů é š č š é š Ý š ů ů č č é č é é š š š é č č é š Ť é č é ť š é ó é Ý é š č š é š é é š š Š č č é é é é š č š é é é é č š š š ň é é Ú Č š é ó ť é č š š š ó š ň č é é é š č

Více

ž ž ž ž ž ž ž ž ž Ř ž ž Ž Ž É Ě Ň ž

ž ž ž ž ž ž ž ž ž Ř ž ž Ž Ž É Ě Ň ž É Á É Á Ž ž ž ž Ý Ě ž ž Ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž Ř ž ž Ž Ž É Ě Ň ž ž Š Š ž ž ž Ž Ř ž ž ž ž ž ž ž Ž ž Š É ž Ň ž Ó ž ž ž ž Ž Ž ž Ž ž ž Ž ž ž ž Š ž ž ž Ž ž Ž ž Ř Ž ž ž ž ž ž Ž ž Š ž Š ž Ž Ž ž ž Ž Š Ž

Více

Ž ó á ť ť á Ó š š

Ž ó á ť ť á Ó š š ý Ú ň Ť ď ž ň ó Š ó Ž ó á ť ť á Ó š š ý Ť á š ť é ý Ť ě š Ť Ť š ť é é é é é é ť Ť é ó é ť ť ó Ó ť á á ó Ý Ó Ť Ť Š Š Ú Ě ú á Ú Ů Ó á ó ó á é ý Ť ó Ž ó ó Ť ý ý Ú ť é ě ž á é é á é á š Ý é é á ý á á é á á

Více

ň ů š ž ž ž ů ž ů ů ž ě š š ž ě š ě ů ě ž ě š ě ž ě ž ů ň š ěž Č ě ě ě ž ě ůž ž ě ě šť Ý š ů š Ú Č ě ž ě š ž ú Ú ú ě Č ě š ě š ě ó ů ě ě ě š ě ů Č ě ě

ň ů š ž ž ž ů ž ů ů ž ě š š ž ě š ě ů ě ž ě š ě ž ě ž ů ň š ěž Č ě ě ě ž ě ůž ž ě ě šť Ý š ů š Ú Č ě ž ě š ž ú Ú ú ě Č ě š ě š ě ó ů ě ě ě š ě ů Č ě ě ť ž ě ě ě š Ž Á Ě šť Ř ů ž ě ě ě ů ů ž ě Č ě ú ě Č ě ě šť ž ú Č Č ť ť ě ž ž š ě ň ě ú ě ě ě ě š Č ň ů š ž ž ž ů ž ů ů ž ě š š ž ě š ě ů ě ž ě š ě ž ě ž ů ň š ěž Č ě ě ě ž ě ůž ž ě ě šť Ý š ů š Ú Č ě ž

Více

Ť š Í š Č Ť š ň š ň š Í š ť š š š Ť Ť š Ť š ň š š Ť Ť š š š Č Ť š š š š Č ť š š Ú Ť š Ť š Č Ť ň ň Ť š

Ť š Í š Č Ť š ň š ň š Í š ť š š š Ť Ť š Ť š ň š š Ť Ť š š š Č Ť š š š š Č ť š š Ú Ť š Ť š Č Ť ň ň Ť š Ě ň š Ť š Ť ň ň Ť š Ť ň Ť š š Ť Ť Ť Ť š Ó š š Ť Ť Ť ň š Ť š Ť š Ť š š ť ň Ý Ť Ť ď š š Ť Ť Ť ú š Ť š Ť Ť š š Ž ť Ť Ť š Í š Č Ť š ň š ň š Í š ť š š š Ť Ť š Ť š ň š š Ť Ť š š š Č Ť š š š š Č ť š š Ú Ť š Ť

Více

Ů ž ž ž ú ž ž š úč Ů š ú ž ú ň ú ú ú ž š ú ú ň ž ú ž

Ů ž ž ž ú ž ž š úč Ů š ú ž ú ň ú ú ú ž š ú ú ň ž ú ž Ý ú ú ú ň š ň š Š ú Ů ž ž ž ú ž ž š úč Ů š ú ž ú ň ú ú ú ž š ú ú ň ž ú ž ú žň ú š š ú Ý ž Ů ú ú ú žň š ú Ď š É š š ž ú ž ú ú ú ú šť ú ú ň ú ú ú ú ú Ý Ů ž ž ú ž ú š ú Ě ň ť š š š ú Š š Š š š ú Á ú ú Ě š

Více

Ť Ě š ú ú š ů ú ú š ú ú š ú š ú Ý š Ř Ý š š ů ů š ů š ů ú š

Ť Ě š ú ú š ů ú ú š ú ú š ú š ú Ý š Ř Ý š š ů ů š ů š ů ú š Ť Ěú Í Í Ý š š š š ú š š ú ú ů ú ů ú Ť Ě š ú ú š ů ú ú š ú ú š ú š ú Ý š Ř Ý š š ů ů š ů š ů ú š Ť Ě Í ů š š š ů š š ů ů ů š ú ň ů ň ú š š Ě Í ú ú š ú ů ů ů ů ú ů š š ú ů ů ů ů ů š ú š ů ů ú š ů š ú š

Více

Á Á Á č Ý ú ó é ň ó ď é š ž é é š é ň č š žň éž é č Á É ž é ň ň é é ú ó ž ž ó é Ž ó ž ů é š ú é š

Á Á Á č Ý ú ó é ň ó ď é š ž é é š é ň č š žň éž é č Á É ž é ň ň é é ú ó ž ž ó é Ž ó ž ů é š ú é š Ř ĚŽ Ý Á Ú Ž Ě Ý Ř č Á Á Á č Ý ú ó é ň ó ď é š ž é é š é ň č š žň éž é č Á É ž é ň ň é é ú ó ž ž ó é Ž ó ž ů é š ú é š š ů é š č Ý ň é ú ů ť š š ů č ú é ď š é ď š ó š Ý É ž Ú ů ž š é č é š é ť éž ú č š

Více

Č š ď ú Č ň ž Ř ú Ž š ď ú ž š ů ú ď š ů ň ů ď ů ť ž š ť Ť š ž Ž š š ó

Č š ď ú Č ň ž Ř ú Ž š ď ú ž š ů ú ď š ů ň ů ď ů ť ž š ť Ť š ž Ž š š ó š ó ť ž ú šť š š Ž Č ň Ž ú ďš ž ů ž ž ó ů š ň ď šť š ž ú ú š š ů Č š ď ú Č ň ž Ř ú Ž š ď ú ž š ů ú ď š ů ň ů ď ů ť ž š ť Ť š ž Ž š š ó ž ů ž š š š ů š ů Á Á Ů š ž ó ž š ů ů ž ú ž š Ž š ů š š š š š ó ů

Více

ž Ž ů ů Š Ž ů ů ů Ž Ž ů Ž Š Š ů Ž ů ů ň Ž ú Ž Ú Ž Š ť ť ť ť Ž

ž Ž ů ů Š Ž ů ů ů Ž Ž ů Ž Š Š ů Ž ů ů ň Ž ú Ž Ú Ž Š ť ť ť ť Ž ť É Ó ú ú Ž Ž ů ů Ž ů Ž ů Ž ů Ž ů Ž ů ů Ú ů Ů ů Š ů Ó ú ú ů ž Ž ů ů Š Ž ů ů ů Ž Ž ů Ž Š Š ů Ž ů ů ň Ž ú Ž Ú Ž Š ť ť ť ť Ž ůž ů ů ů Š Ž ú ú Ž Ž ů Ž Ž Ó Ž Ž Ž ů ň ú ó Ž Ó Ů Ž ó ú ú ž Š ž Ž Š Ž Ž Ž Ž Š Šť

Více

Ú č Č ě é č č ú ŠÍ ú š ě é č Á ě é č č ž é ž é Č é ú š ů č ě ů ž ý č é č ú ě Ž ú ž č č č é š č ú ě Č č š Č ě ě š ů ě č Č č é č Č Č ě ý ě Ů é ě č ú ó ž

Ú č Č ě é č č ú ŠÍ ú š ě é č Á ě é č č ž é ž é Č é ú š ů č ě ů ž ý č é č ú ě Ž ú ž č č č é š č ú ě Č č š Č ě ě š ů ě č Č č é č Č Č ě ý ě Ů é ě č ú ó ž Á Ň Ě ž ý š é é ú č ú š ý Ú é č ě ě ŠÍ Ů ů Č ě ě š ů č ě ě č ě š ý ú ž Á č č Č č ě é ú é ú ý Ú é Ř ů š é ú Č é Í é Ú ý Ž Č Ú č Č ě é č č ú ŠÍ ú š ě é č Á ě é č č ž é ž é Č é ú š ů č ě ů ž ý č é č ú ě Ž

Více

ú ú ú ž ž ž ú ť ý řů ř ř ř ř ř ý ý ř ý ý ů Ž ž ú ž ž ž ú ř ý ř ř ž Š ž ý ý ó ž ž ž Á ř ú ž ů ř ň ý ř Ý ý ř ř ř ř ň ž ř

ú ú ú ž ž ž ú ť ý řů ř ř ř ř ř ý ý ř ý ý ů Ž ž ú ž ž ž ú ř ý ř ř ž Š ž ý ý ó ž ž ž Á ř ú ž ů ř ň ý ř Ý ý ř ř ř ř ň ž ř ř ř ř Š ř ř Š ř ř ý ř ř ř ú ú ů ř ř ř ž ř ý ů úř ý řň ý ž ř ý ů ý ř Ú ř ú ú ú ž ž ž ú ť ý řů ř ř ř ř ř ý ý ř ý ý ů Ž ž ú ž ž ž ú ř ý ř ř ž Š ž ý ý ó ž ž ž Á ř ú ž ů ř ň ý ř Ý ý ř ř ř ř ň ž ř ž ý ř ř ž

Více

ěř ř Š ě ř ř ě ř Ď Č Í Č ě ř ř ě ř ě ý ě Ť ě ý ě ě ě ř ř š Č ó Č Č Č ěř ř ň ř ě řš ý Č Č š ě š ě ý š ř Č Č ě Č Č

ěř ř Š ě ř ř ě ř Ď Č Í Č ě ř ř ě ř ě ý ě Ť ě ý ě ě ě ř ř š Č ó Č Č Č ěř ř ň ř ě řš ý Č Č š ě š ě ý š ř Č Č ě Č Č Č úř ě ř ř úř ě ř ř ý úř ý ď ř ě Á ÍŘ Í Í ř ř ý ř ě š Á Í Á Í ř ě úř ěř ď ě Ť ř Č ě Ť ě š š ě ř ě ěř ř Š ě ř ř ě ř Ď Č Í Č ě ř ř ě ř ě ý ě Ť ě ý ě ě ě ř ř š Č ó Č Č Č ěř ř ň ř ě řš ý Č Č š ě š ě ý š ř

Více

ě ú ů éú ž é Ž é ú Á ě ě é ů é ů ůž ě ě ě ú é ť

ě ú ů éú ž é Ž é ú Á ě ě é ů é ů ůž ě ě ě ú é ť ň ň É Ě ÁŠ Ř Š é ě š Ž Ž é éú é Á é ů š é ě ě Ú ě ú ů éú ž é Ž é ú Á ě ě é ů é ů ůž ě ě ě ú é ť Ú Ý ÁŠ Š Ř é ě ÉÚ š Ž Ž é éú é Á é ů š é ě ě ú ě ú ů éú Ž é Ž é úě Á ě é ů é ů ůž ě ě ú é é ě Í Í ď ď É Ě

Více

š š š š Ú Ú ů ů Ř ý

š š š š Ú Ú ů ů Ř ý Ě Ý úř Ě Á š š Ú Ú ů ý š ý š ž ú ý ú ú ú š ú ú ÚČ ž ť š ý Ř Ž ť š Í ť úř Ř š š š š Ú Ú ů ů Ř ý Ě Ř ý ŠÍ ž ů ů š Š Ó ž Č Ú ý ú ý š Ě Ř ý ú ů Í Í š ů Ó Ů Ž Í Č ů ů Ř ŠÍ Ů ý ň Ž ý ž ý ů Í ÚČ ůš ú Í ýš ž ýš

Více

ý Č é é é ř ž ý ý ý ý ř é ř ý é ž Ž š ř ý ý ž ř ř é ř é ř ř é Ú š ř ž ý ú š ž ř ř ž é ž ň š é ž é ř ý ř Š ž ř é ž Ů é é ŽÍ ú é ý š é é ž ýš é é ž ř ž

ý Č é é é ř ž ý ý ý ý ř é ř ý é ž Ž š ř ý ý ž ř ř é ř é ř ř é Ú š ř ž ý ú š ž ř ř ž é ž ň š é ž é ř ý ř Š ž ř é ž Ů é é ŽÍ ú é ý š é é ž ýš é é ž ř ž ř ž é Á Š ř š ř ř ř ř š ú ř é Ř ř Č ť ř Ř éž ř ř é Ú é ř ó Ó é ý ř ý ý Ó ř ý é ý ř ř ž Č Č ž é ň Š Č Ž Č é ř é š Š Ú ř é Úř ý š Í é ý Č Š ř Úž ř é ř é ř ř ý Č é é é ř ž ý ý ý ý ř é ř ý é ž Ž š ř ý ý ž

Více

Č š ú ú ú ú Ú ú ú Ú Š ť Č Í Í Č

Č š ú ú ú ú Ú ú ú Ú Š ť Č Í Í Č Š Č Ýú ú ž Š Í š ú ú Č ú ž š Š ů ů ú ú Ú ú Š ú ú Ú ú ů ú ť ú Ú ú ů ú Č Ú ú Ú ú ú Š Š ú Š ú ů ú Č Í Í Č Č š ú ú ú ú Ú ú ú Ú Š ť Č Í Í Č ú ó ů Ú Á Í ž ú ú ú Í ú Í Í ú Ú ů š ů ů ů Ž Í ů Ž Ž Ů Ú Ž ó Ž ů ú

Více

Ý ů ů ú ů ů ů ú č ú ú ů ů Ř úč ŤŤÉ Á úč ů ť Č ú

Ý ů ů ú ů ů ů ú č ú ú ů ů Ř úč ŤŤÉ Á úč ů ť Č ú Ý ŘÍ Ě É š Ž Č Ž Ž š č Á č úč úč č č č č č Ď š š ň č ň ú ú š ů ď ú úč č č ú ň ů ň ů č ú ů Ý ů ů ú ů ů ů ú č ú ú ů ů Ř úč ŤŤÉ Á úč ů ť Č ú ŘÍ Ě É š Ž Č Ž Ž š č č č úč č ů úč č úč úč č Ď ú ů ů č č č š ň

Více

Ú é ý ú š š š š é é ý é ú ť é ý ú Ó ú š Ž é š é ý ý ů ý é ý ý ů š ý é

Ú é ý ú š š š š é é ý é ú ť é ý ú Ó ú š Ž é š é ý ý ů ý é ý ý ů š ý é ú Š Š š ý š é š š Ř ý š é ý šť Ú é ý ú š š š š é é ý é ú ť é ý ú Ó ú š Ž é š é ý ý ů ý é ý ý ů š ý é ý ú Š Š š ý š é š š é é ů ý ý ý ť Š š é é é é é ý é ý ý é é ý ů ú Š ý é ň ý š ý ý ď Š ý ď š šš Ř é ý

Více

ř ž ž š é é ž š ů ž š éš é ů é ř é ú Š ř š ž é ú é š ůž ř é ž ů š š é ř é ř ž é é ž é š ř é š ř ř é é ř ž é ř ř é ř ř š ž é é é š é é ř ž é ž é é é é

ř ž ž š é é ž š ů ž š éš é ů é ř é ú Š ř š ž é ú é š ůž ř é ž ů š š é ř é ř ž é é ž é š ř é š ř ř é é ř ž é ř ř é ř ř š ž é é é š é é ř ž é ž é é é é Ý š ř š Ť ů ř ř ž š ř š ř é š ř ů ř é ř Č š ř ů ř ř é ú Ť é é ř é é ř ů ů é ř é é ř ž é ž ú ž Ů š ž ř ž é é ř ř ř é é ř ř ř š é ř ž ž š é é ž š ů ž š éš é ů é ř é ú Š ř š ž é ú é š ůž ř é ž ů š š é ř é

Více

Ú Č š Ú ú Š š š Č Č Š š Š š Ý š š š Š

Ú Č š Ú ú Š š š Č Č Š š Š š Ý š š š Š Ů š š š ú ú ú ú Ú š š Ó Ó š š š š š Š š Ú Č š Ú ú Š š š Č Č Š š Š š Ý š š š Š š ů ů šť š ů šť š Ů ů š š šť ú š š š š ň š š ď š Š š š Ú š š š š šť š Ú Ú ň ň ú š š ú Ú š š š ň š ů š š ů ú š Ú Ó Ú š š Ř Č

Více

Ý é ě é é Ý é Ú é é Ý Š ě é Č ě Ý ě ž é é é Í é Č Š Ž é ž é ž é é ě é é ž é ě Ž é é é é ě Á ÁŘ

Ý é ě é é Ý é Ú é é Ý Š ě é Č ě Ý ě ž é é é Í é Č Š Ž é ž é ž é é ě é é ž é ě Ž é é é é ě Á ÁŘ é é é é é é é é ě Č Č é é ě ž Ž ě Ž ů é Č ž ě Ž Š ě Ř Ž ž ů ě ě é Ž Ž ů Ž Š éž Ý Š é é ž ů é Ž ě Ř Ž Š ů é ě Č ž é é é ě Ž é ž é Š ě ů é é ě ž ě Ž Š Á ů ě é Ý Í ě ě ě Č Ž ě é Ý é ě é é Ý é Ú é é Ý Š ě

Více

ř ř Ý Á Ř Ě É ů ř é č é ž ň ř Č š č š ž ř ý ů ů ř ž š š š é ř ř ř ť č ú ž ř ů ý š ý é ř č š ý č š ž č č ů Š š é š é ň éč é é ů š Š Š é ř š ř ž ý Ů Č č

ř ř Ý Á Ř Ě É ů ř é č é ž ň ř Č š č š ž ř ý ů ů ř ž š š š é ř ř ř ť č ú ž ř ů ý š ý é ř č š ý č š ž č č ů Š š é š é ň éč é é ů š Š Š é ř š ř ž ý Ů Č č č Ý Á Ř Ě É ů ř č š ř ů Ó É č úč č ú ý ý ý ú Č ř ř Ó É Č úč Č ý č ř é ý ý ž ř ř Ý Á Ř Ě É ů ř é č é ž ň ř Č š č š ž ř ý ů ů ř ž š š š é ř ř ř ť č ú ž ř ů ý š ý é ř č š ý č š ž č č ů Š š é š é ň éč é é

Více

Ř Í Ě ŘÍ Í Ě É Ř Ť ž é ě ž ě Í é ě ž ú ě ě ě é é é ž é ě é é Ú ě é ú ě ž ě ě é ú ě ú ž é ž Ž é Ž Ž ť ž ú é ě Ž ě ž Ť ž ě ž ž ě ě é ě é Ž é ě é é ě é é

Ř Í Ě ŘÍ Í Ě É Ř Ť ž é ě ž ě Í é ě ž ú ě ě ě é é é ž é ě é é Ú ě é ú ě ž ě ě é ú ě ú ž é ž Ž é Ž Ž ť ž ú é ě Ž ě ž Ť ž ě ž ž ě ě é ě é Ž é ě é é ě é é ž Í ž š Š š Ř Ř Í š ě ě ě é Ž Í Í ě é Ž é ú ě ú ž é Ž Ú ě ě ě Š ě Í é ž š š Í é ě é ě é ě Ž ě ž ě Í š ě ě é Ř Ž ž ě ě é Ž Ř Í Ě ŘÍ Í Ě É Ř Ť ž é ě ž ě Í é ě ž ú ě ě ě é é é ž é ě é é Ú ě é ú ě ž ě ě é

Více

Ý š ň š ž ň

Ý š ň š ž ň ž ň š š Í Č Č š š š Ý Ý š ň š ž ň Ý ž Ý ž Ň š ž Č Ž ť ž ÍČ š ž š Ž š Č š ň Ý Ý š ž ž š ž É š É Č Ó ť ť š š ž ž ž ň š ť ť ť š É Ý š Ň Ď ď Č ň Ž ť ť Ť š ž Ó ď Ď Ť š ň Ř ť ň ň Ě ž š š Ý ž žň š ž ž š šš Ý

Více

ú ž ú š ř š ň ř ř š ř ř ř É ú ř

ú ž ú š ř š ň ř ř š ř ř ř É ú ř ť ň Ý ř š ú Č Š ů š ÚÚ ď šé Í ď Ť ď š Í ř ú ž ú š ř š ň ř ř š ř ř ř É ú ř ň ú ď ú ř Ú ú ř ř š ú ř š š š š š ú Ú š É ň ů ťů ř Ž ž ď ř Ž ú ů ů ů ř ř ž ů ř ů ů ň ů š š ů ů š ž ř ř ř ž ř šť ř ř ř ž ž ů ř ú

Více

ě ě ú Ř Ň É ŘÍ ú ů Ň É ŘÍ Ř É Ř É é é ě

ě ě ú Ř Ň É ŘÍ ú ů Ň É ŘÍ Ř É Ř É é é ě ě ú ě ú é Ť ě é Ť ě ú ú úé é úě ěš é ě ě ě ú Ř Ň É ŘÍ ú ů Ň É ŘÍ Ř É Ř É é é ě ě é ú Ý ó Ě É Ý ě ú ů Č é ú ě ě ů ú Á Í Ý ÚŘ Č Ý Ý Ě Ř Ř ú ě Č ě ú ů ů ě ú ě Č é ě ě š é ó ě ěě ú ú Ř Č é ě Ř É Í é ě ů ů

Více

Í ž Í Ý Ž Ž Č Ú Í Í Í Ž Ž Ď Ž Ť ž Ť

Í ž Í Ý Ž Ž Č Ú Í Í Í Ž Ž Ď Ž Ť ž Ť Ž Ž Ž Ř Ř Í ť Í Í Í ž Í Ý Ž Ž Č Ú Í Í Í Ž Ž Ď Ž Ť ž Ť ň Ž Ť Ž ž ť Ž Ž ť Ž ž ť Ž ť Í ž Ž Ž Ů ť Ž ž ž Ž ť ť Ž ť ť Ž Ž ť ž ž ž ť ť ž ž ť Ž ť Ž ž ť ť Í Ž Ž Ž ť Ž ť Ž ž Ž Í Ž Ž ž Ž Ů Í ť Ž Í ť Í Í Ž Í Č Č ž

Více

š É ú Á Á ž ó ú Ť Á

š É ú Á Á ž ó ú Ť Á ú Ť ó š Á ú Á ý ó Ů Á Ř ÁÁ š Ť ú Ť š É ú Á Á ž ó ú Ť Á ž ž ý Ť Í Í ž š ž Č š Č Í ó Í ú ú ž š ž š Č ú É ú ú ž ý ú š ž ý ž ž ý š ó ž š ý ž š ý ý ů ú ů ý ů ž ó š ž ž ú ž ž ž ž š š ž Á ů ž š Ž Č š Č ú ů ú

Více

Í ž

Í ž ů Í ů Í ž Ú ů ý ř Ů Ú ř ý ř ý ř ž ž ž ř ž ý ř ý š ř ř ř ž ř ř ž ň ř ř Ž ř ř ž ž ž ž ý ú ý ů ů ř ž ž ý ř ž ž Ž ř ň ý ň ý ž ý ř ý ř ý ř ý ž ý ř ú ž ň ň ž Ů ý ž š ý š ň ž ý Ů ý ř ž ř š ř š ř š ř š ř š ř ř

Více

ď ž ž Š š ť ž Ó ž ý ž Ž ď

ď ž ž Š š ť ž Ó ž ý ž Ž ď ž Ó Ž ý ž ý ž Š ž ý ý ž ž ý ď Ž ý ž ď ž ž Š š ť ž Ó ž ý ž Ž ď ý ý š ý ý ý ý ý ý ž ý ý ý ž ý ý ž ž ý ý ý ý ý ž ž ž ž š ž Ů ý ý ý ý ý š ž ý ý ý ý š ž ý ý ž ó ť ž ž ž š ý ž Á ý š ž š ý ý ý ý š ž ž ý ž ž ž

Více

Í ž Ž Ž Č Í Ú Í Ž Ž Í ť Í Í Ž Ť

Í ž Ž Ž Č Í Ú Í Ž Ž Í ť Í Í Ž Ť Ž Č Ž Č Ž Ř Ř Í Ř ť Í Ý Í ž Ž Ž Č Í Ú Í Ž Ž Í ť Í Í Ž Ť Ž Ž ž ť Ž Ž ť Ž Ž ť ž ť ť Ž ť Ž Ž ť Ž Ž Í ž Ž ť ť Ž ť Ž Ž ž ž ť Ž ť Ž Ž ť Ž ť Ž Ž ť ť Í ž Ž Ž ť Ž Í ť Í Ž Ž ž Ž Ž Ž ť ž Í Í Í ť Ž Č Č Í ž Ť ň ž Í

Více

ú š ů ů š ú š ú š Ť ů Ť š š Š š Š Š š š ú ú ú š Ú Č ů ů š Ý ó

ú š ů ů š ú š ú š Ť ů Ť š š Š š Š Š š š ú ú ú š Ú Č ů ů š Ý ó Ý ÚŘ Á É Č Í ŠÍ ů ú ů ů š ú Š ů Ž š Ú Ž ú ů ď š ú š ů ů š ú š ú š Ť ů Ť š š Š š Š Š š š ú ú ú š Ú Č ů ů š Ý ó ů ů ó ů š ú ň ů ů ú ů ú ú ů ú ů ú Ť Ú ú š š ó š ú š š ů ú ů š ů ň š ú Ť š ú š ú š š š š ú š

Více

ó ž ž ě ě ě ě ě ů ě ď ž ů ě ě ů

ó ž ž ě ě ě ě ě ů ě ď ž ů ě ě ů ž ě ž ě ě Č š Č š š ě ě š ž ó ž ž ě ě ě ě ě ů ě ď ž ů ě ě ů ž ž ěž ě ě ó ž ž ě ž ě ě ě ě ť ě š ě ň ů ě ň ě ž ž ž ť š ě ů ů š š Ň ěž ěž ěž ť ěž ó ůú ť ě ž ž ě ž ě ě ň ž ň ě ěž ě ě ů ě ě ů ě Á ě ě ů ě ě

Více

š š ň š Š š š ň ú ť ň š š

š š ň š Š š š ň ú ť ň š š Ť š š ň š Š š š ň ú ť ň š š š Ú š š ň Š Š ú š š ď š ň ť ň š Č š š Í Á š š š š š Ř š š š ť š š š š ň š ň Č ó š Č š š ť š š Ž Š ť Ř š š š š ú š Ř Č šť Í ó Ě Š š š š ň š šš š Š š ú ň š š š š š Č š š ť š š

Více

Ů ž é Ž ů é é Ž Ž ě ěž ě ž Ť é Ž é Ž ů ž ž é é ž ů Ž ů é é ž ě ž ž é Ž ů ž ě é Í ž ž ů ě é ů Ž é ž ž ž ů ž é é ž é Ž ů é é ž ě Ž ů ž ě ž ž ě ž ě é ž ů

Ů ž é Ž ů é é Ž Ž ě ěž ě ž Ť é Ž é Ž ů ž ž é é ž ů Ž ů é é ž ě ž ž é Ž ů ž ě é Í ž ž ů ě é ů Ž é ž ž ž ů ž é é ž é Ž ů é é ž ě Ž ů ž ě ž ž ě ž ě é ž ů ť Í Č ě Č Č ú Č é ě ž ě ě é Í ž é ž ě Ž é ž é é Ž ž ě ě ě ě ě ú ú Č é ž é ě ž Ž ň Ž é ě ě ě ů ě ě ů ž é é é ě ě ě é Ž ě ě ě ž Í ě Ž Ž ů Ž Ž Ž Ů ž é Ž ů é é Ž Ž ě ěž ě ž Ť é Ž é Ž ů ž ž é é ž ů Ž ů é é

Více

ř ě ě é é é ř ž ž ě é ř ř é ř ě ě ž ř ř ě ýš ýš ó ě ý ř Š é é ž š ě ř ř ž ýš ř ě é ž é ů é ě é ř ř é é ž ě ř ě ý ě ý

ř ě ě é é é ř ž ž ě é ř ř é ř ě ě ž ř ř ě ýš ýš ó ě ý ř Š é é ž š ě ř ř ž ýš ř ě é ž é ů é ě é ř ř é é ž ě ř ě ý ě ý ř ů Í ř ý é ě ý ž é ě ř é ú ý ý ř ě é ř é ě é ž éř ř ě é ý ř ú ř ě ě é é é ř ž ž ě é ř ř é ř ě ě ž ř ř ě ýš ýš ó ě ý ř Š é é ž š ě ř ř ž ýš ř ě é ž é ů é ě é ř ř é é ž ě ř ě ý ě ý é é ř ř é é ž ž é ř ž

Více

ě ě é ň é ř ř ě ř é ě ě č ě úč ě é č č ě č é ě é čů ř ů č é ě ž ř ú ř ř č ř ě ě ř é Š ř é ř ě ř ř ú č ě ř é Š ř ě ř ř é č ě é é ž é Č é č é é ř ě žň ě

ě ě é ň é ř ř ě ř é ě ě č ě úč ě é č č ě č é ě é čů ř ů č é ě ž ř ú ř ř č ř ě ě ř é Š ř é ř ě ř ř ú č ě ř é Š ř ě ř ř é č ě é é ž é Č é č é é ř ě žň ě ě ě Á Ř É Ě É Ř Á Č é ř ř ů č ř ě č š č č č ě š ě ř é ě ř é Š ž č č ř ř č ř ě ř ř Č ř ř č ě č ů ů ž ě č ž ů č ř č ů ů ř ů ě ř ě ř ě ř é é ř ř ř č č é é ě ě é ň é ř ř ě ř é ě ě č ě úč ě é č č ě č é ě é

Více

ú ň ú ž ž ň ú ě Ú ú ěž

ú ň ú ž ž ň ú ě Ú ú ěž É ú ň ú ž ž ň ú ě Ú ú ěž ú ú Č Č Ú ž ě ě ě š ň ú ěž ú š š š š ž ě š ě ě ž ě š ž ě ě ú ž ž ú ž ž ě ě ú ě ě ě ě ě ě ž ě ž Č ě ě ě ě ě ě ú ě ě ě Č ž ě ž ž ě ž š ě ž ó ž ě ě ě ěž ě ě Á š ž ě ú Á š ě ž ž ě

Více

é ř ř ý ž ý ž ž é Ť ř ř ý ř ř é ř é ř ř ý ý ř é é š ý ž ž é ž ň ý ň é š éž š Ř ř ň é ý é ň é ýš ý ý ň ý ň ž Č ř ř é ň é ň š é ž ň é ř ď é š ř ů ň ý Ť

é ř ř ý ž ý ž ž é Ť ř ř ý ř ř é ř é ř ř ý ý ř é é š ý ž ž é ž ň ý ň é š éž š Ř ř ň é ý é ň é ýš ý ý ň ý ň ž Č ř ř é ň é ň š é ž ň é ř ď é š ř ů ň ý Ť é Č Á ň ž Č é ďé ř ř ř ř ř ř Č Č ú Č é ý ý ř é é ž ž é é Č Č ř ú éž Á Á é ý é ž é ž ú ý ů é é š ů ý ž ž ú ž ž ý ř ý ů é ř ř ý ž ý ž ž é Ť ř ř ý ř ř é ř é ř ř ý ý ř é é š ý ž ž é ž ň ý ň é š éž š Ř ř ň

Více

ř ř Í é Ú ú ř š ř é ů ý ý ý ů é š ř é ř é Š é é ř Ú ř ř ř é ř é Í ýš é Ž Ž ú Ú ň é ř Ž ř ů Ž Ú ř Ž Í Ž ř ů ú Ú Ž Ž ů ř é é

ř ř Í é Ú ú ř š ř é ů ý ý ý ů é š ř é ř é Š é é ř Ú ř ř ř é ř é Í ýš é Ž Ž ú Ú ň é ř Ž ř ů Ž Ú ř Ž Í Ž ř ů ú Ú Ž Ž ů ř é é ý ú ř ý ý é ý ň š Ž ú é š é ý Š ří Ž ř ř ý ú Ž é ý š Ž ř é Ý ú ř é ý Ž ř ř Í é Ú ú ř š ř é ů ý ý ý ů é š ř é ř é Š é é ř Ú ř ř ř é ř é Í ýš é Ž Ž ú Ú ň é ř Ž ř ů Ž Ú ř Ž Í Ž ř ů ú Ú Ž Ž ů ř é é é Ž š é

Více

Í Í ř ť é č é Č é é č é Ť Ť č é Ť Ť é Í ť Ť Š é č é é Í Ě č č é é Ť č Ó ň é é Ť Í Í Ť é é Í ň č é é Ž é é č č é Ó č Ó é č Ú é é Ť é Ť Ť Ť Ť é ť ňč ň é

Í Í ř ť é č é Č é é č é Ť Ť č é Ť Ť é Í ť Ť Š é č é é Í Ě č č é é Ť č Ó ň é é Ť Í Í Ť é é Í ň č é é Ž é é č č é Ó č Ó é č Ú é é Ť é Ť Ť Ť Ť é ť ňč ň é Ů ú é Ť Ť Ť č č Ť é Í Ť č é č é é č Á Í Í é ň ú Ó č é Ť č Ť Ť č č é č é č ň č é é Ý Ě Ů Ť Ť Č Ť é Ť é č Ť Ť Ť Ť ů č Ť č Ť é č é ť č é Ť Ť Ý č é Ť č é Ť é é č éť é Ť Ť é Ť é č é é é č é é é é é Ť ň Ť é

Více