S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy"

Transkript

1 S B Í R K interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2008 V Praze dne 3. ledna 2008 Částka: 1 O B S H : Část I. 1. Pokyn ředitele Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 3. ledna 2008, kterým se vydává Roční plán pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků HZS hl. m. Prahy na rok 2008

2 1 P O K Y N ředitele Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 3. ledna 2008, kterým se vydává Roční plán pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků HZS hl. m. Prahy na rok 2008 V souladu se zněním Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra č. 47 ze dne 28. prosince 2005, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR a Oznámení náměstka generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení Čj. PO-2974/IZS-2007, kterým se vyhlašují témata, která mají být v roce 2008 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy příslušníků jednotek HZS krajů a zaměstnanců jednotek HZS podniků a na úseku operačního řízení, 1.v y d á v á m Roční plán pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků HZS hl. m. Prahy na rok u k l á d á m řediteli odboru pro IZS -seznámit s tímto plánem odborné přípravy stálé řídící důstojníky směn (ŘDS), B a C,velitele jednotek hasičských záchranných sborů podniků a jednotek sborů dobrovolných hasičů na území hl. m. Prahy. Dále s tímto plánem seznámit zástupce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Městské sdružení hasičů hlavního města Prahy, -zabezpečit provádění odborné přípravy v souladu s tímto pokynem prostřednictvím stálých řídících důstojníků směn a jejich zástupců, pracovníků odborných oddělení a pracovníků prevence, -účinně spolupracovat při provádění cvičení s ostatními jednotkami na území hl. m. Prahy a dalšími složkami IZS, -zabezpečit seznámení s novými řády a předpisy v rámci pravidelné odborné přípravy příslušníků a zaměstnanců. náměstkům ředitele a řediteli kanceláře -seznámit s tímto plánem odborné přípravy příslušníky a zaměstnance jimi řízeného úseku a zajistit jeho plnění. Zejména část Základní zaměření pravidelné odborné přípravy příslušníků nezařazených v jednotkách PO, kteří vykonávají službu u HZS hl. m. Prahy. Č. j.: HS Platnost od do plk. Bc. Dalibor Gosman ředitel HZS hl. m. Prahy 2

3 Seznam příloh: 1. Témata určená pro vybrané funkce příslušníků HZS hl. m. Prahy zařazených v jednotkách a na úseku operačního řízení a zaměstnance podniků zařazených do jednotek HZS podniků pro rok Učební osnova odborné přípravy k udržování a prohlubování znalostí a dovedností stanovených pro výkon práce ve výškách a nad volnou hloubkou 3. Plán odborné přípravy lezeckých družstev a skupin pro práci v podzemí na rok Plán odborné přípravy hasičů specialistů na práci pod vodní hladinou na rok Plán odborné přípravy příslušníků zařazených ve skupinách pro práci na vodě na rok Základní témata vstupní přípravy nováčků 7. Všeobecné zaměření pravidelné odborné přípravy ostatních příslušníků 8. Plán praktických cvičení na pražských základních školách v roce Plán taktických cvičení jednotek HZS hl. m. Prahy pro rok Témata určená pro provádění pravidelné odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO pro rok Pravidla provádění odborné přípravy k získání odborné způsobilosti a k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek PO pro rok 2008 Obdrží: náměstci ředitele, ředitel kanceláře, ředitelé odborů, ŘDS, HS 1-11, ODIZ. 3

4 1.Pravidelná odborná příprava příslušníků HZS hl. m. Prahy zařazených v jednotkách PO Podle 32 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, v platném znění (dále jen vyhláška o jednotkách PO ), musí mít příslušníci jednotek Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy (dále jen příslušníci ) odborné znalosti v oblasti: a) předpisů o požární ochraně, integrovaném záchranném systému, ochraně obyvatelstva a krizovém řízení, b) používání požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, c) požárně technických charakteristik a technicko bezpečnostních parametrů látek 1), d) bezpečnosti práce a zásad první pomoci. Tyto obecné požadavky na odborné znalosti příslušníků musí odpovídat: 1. úkolům stanoveným jednotkám požární ochrany (dále jen jednotka PO ), zejména: zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění (dále jen zákon o PO ), vyhláškou o jednotkách PO, Bojovým řádem jednotek PO 2) a Cvičebním řádem jednotek PO 3), zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., zákonem 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva a Koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015, zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) v platném znění, ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění zákona č. 300/2000 Sb., a nařízením vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb., interními akty řízení; 2. předurčenosti jednotky PO,ve které tito příslušníci vykonávají službu, v systému plošného pokrytí; 3. zastávané funkci, zejména normám znalostí hasičů, které přizpůsobují obecné požadavky na odborné znalosti hasičů a stanovují minimální požadavky na odborné znalosti a dovednosti u vybraných funkcí tak, aby odpovídaly potřebám plnění standardních úkolů v jednotkách PO. U funkcí pro něž nejsou normy znalostí vydány se vychází z učebních osnov kurzů k získání odborné způsobilosti. K udržení a prohloubení těchto odborných znalostí a fyzické zdatnosti, je v jednotkách PO prováděna pravidelná odborná příprava podle 36 vyhlášky o jednotkách PO. 1 ) 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 2 ) Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 40/2001, kterým se vydává Bojový řád jednotek požární ochrany, doplněný Pokyny generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č.38/2002, č. 52/2004, č. 46/2005.a č.12/2006 a průběžně doplňované metodické listy a aktualizace. 3 ) Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 42/2007, Cvičební řád jednotek PO pořadový výcvik a pokyn č.43/2007, Cvičební řád jednotek PO technický výcvik. 4

5 V rámci jednotek HZS hl. m. Prahy se v souladu s tímto Ročním plánem pravidelné odborné přípravy a aktuálními potřebami, rozpracovávají měsíční plány odborné přípravy, které obsahují zejména: -témata určená GŘ pro vybrané funkce příslušníků HZS krajů zařazených v jednotkách a na úseku operačního řízení a zaměstnanců podniků zařazených do jednotek HZS podniků (příl. č. 1), -procvičení bezpečného používání a ovládání věcných prostředků požární ochrany zařazených do vybavení jednotky PO (podle návodů k obsluze a příslušných interních aktů řízení) a u řidičů také kondiční jízdy a zásady bezpečné jízdy, -obsluhovatelům a instruktorům motorových pil nejméně 8 hodin praktického výcviku s přenosnou motorovou řetězovou a rozbrušovací pilou, -výcvik příslušníků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou v rozsahu nejméně 16 hodin ročně. Je žádoucí ji organizovat ve spolupráci s hasiči se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou a hasiči-instruktory pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou podle Cvičebního řádu jednotek požární ochrany a učební osnovy uvedené v příloze č. 2, -kromě běžné odborné přípravy v oblasti psychologické služby bude do měsíčních plánů zapracováno zaměstnání vedené psycholožkou HZS hl. m. Prahy v rozsahu 2 hodin ročně, -časovou rezervu (v rozsahu alespoň 4 hodin měsíčně) pro zařazení aktuálních témat a pro vyhodnocení zásahů jednotky PO. K vyhodnocení složitých zásahů s těžkými zraněními účastníků a značnou fyzickou a psychickou zátěží hasičů je nutné přistupovat co nejdříve po zásahu a zásahy vyhodnocovat formou řízené diskuse ve spolupráci s psychologickou službou HZS ČR, jako součást skupinové terapie pro snížení pozásahového stresu hasičů, -časovou rezervu pro samostudium teoretických témat dle předepsané a dostupné literatury. Pro potřeby uzpůsobení teoretické a praktické přípravy zastávané funkci se příslušníci a zaměstnanci zařazují do skupin: -hasiči a starší hasiči, -velitelé družstev, velitelé čet a stálí řídící důstojníci směn, -služební funkcionáři zabezpečující pohotovost vedení HZS hl. m. Prahy, -strojníci a technici strojní služby, -technici spojové služby, -technici chemické služby, -technici technické služby. V průběhu roku budou operativně organizovány prohlídky vybraných objektů objekty se složitými podmínkami pro zásah doporučené odborem prevence, objekty připojované na PCO v termínech daných harmonogramem připojování a další významné objekty v hasebních obvodech jednotlivých stanic. Součástí pravidelné odborné přípravy příslušníků mohou být instrukčně metodická zaměstnání nebo specializační kurzy ve vzdělávacích zařízeních HZS ČR. V rámci spolupráce s ostatními jednotkami PO budou na jednotlivých stanicích HZS hl. m. Prahy operativně organizovány velitelské dny. 5

6 Ověřování pravidelné odborné přípravy provádí 1 x za rok (v průběhu měsíců listopadu a prosince) stálý řídící důstojník směny nebo jím pověřený příslušník. Ověřování odborné přípravy k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti příslušníků zařazených ve funkci hasič provádí níže určená tříčlenná komise minimálně jeden měsíc před skončením platnosti osvědčení odborné způsobilosti. 6

7 Složení komisí pro provádění zkoušek odborné způsobilosti: Směna Předseda komise: Bc. Pavel Hošek, Bc. Roman Pazdera Členové komise: další dva příslušníci určení příslušným ŘDS Směna B Předseda komise: Bc. Josef Křen, Bc. David Vratislavský Členové komise: další dva příslušníci určení příslušným ŘDS Směna C Předseda komise: ing. Oldřich Klegr, Bc. Miloš Němec Členové komise: další dva příslušníci určení příslušným ŘDS Přezkoušení znalostí bezpečnosti práce dle 37 vyhlášky o jednotkách PO je prováděno minimálně 1x za dva roky dle plánu vedoucího technika BOZP. Pravidelné odborné přípravy příslušníků a zaměstnanců se nemohou plnohodnotně účastnit nováčci, protože jim chybí základní znalosti. Je přitom účelné ověřit schopnosti nováčka vykonávat službu hasiče ještě před nástupem do příslušného kurzu, seznámit jej se základy výkonu služby a bezpečností práce. Vstupní příprava nováčků je organizována průběžně příslušným stálým řídícím důstojníkem směny. Do vstupní přípravy nováčků se zařadí zejména témata uvedená v příloze č 6. 2.Odborná příprava lezeckých družstev, leteckých záchranářů a skupin pro práci v podzemí Příslušníci zařazení do lezeckých družstev a lezeckých skupin jednotek PO provádějí pravidelnou odbornou přípravu podle pokynu GŘ HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 18/ Výcvik leteckých záchranářů se provádí v rozsahu a dle osnovy Směrnice Letecké služby Policie. Plán odborné přípravy lezeckých družstev, leteckých záchranářů a skupin pro práci v podzemí je uveden v příloze č Odborná příprava specialistů pro práci pod vodní hladinou Odborná příprava specialistů pro práci pod vodní hladinou je organizována v souladu s pokyny GŘ HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 19/ 2001, 56/2003, 45/2004 a Koncepcí GŘ HZS ČR čj. PO -3089/IZS 2005 činnosti hasičů při práci pod vodní hladinou. Výcvik v jednotlivých směnách zajišťují velitelé potápěčských skupin na základě souhlasu vedoucího instruktora potápění a příslušného stálého řídícího důstojníka směny. V každém měsíci se uskuteční minimálně dva výcviky na volné vodě mimo území hl. m. Prahy, a to na lokalitách přiděleného operačního prostoru. Důvodem je zajištění dostatečných výcvikových podmínek pro činnost potápěčů. Potápěči zařazení na výjezd se účastní potápěčského školení a praktického výcviku dle měsíčního plánu sestaveného velitelem potápěčské skupiny a vedoucím instruktorem potápěčů. Tito potápěči musí v rámci školení absolvovat minimálně 40 hodin teoretické přípravy a odpotápět nejméně 15 hodin při praktickém výcviku během 12-ti měsíců. Evidenci vedou jednotliví velitelé potápěčských skupin ve směnách. Kontrolu provádí vedoucí instruktor potápění. Plán odborné přípravy specialistů pro práci pod vodní hladinou je uveden v příloze č. 4. 7

8 4.Odborná příprava příslušníků zařazených ve skupinách pro práci na vodě Příslušníci zařazení do skupin pro práci na vodě provádějí speciální pravidelnou odbornou přípravu minimálně v rozsahu stanoveném přílohou č Prověřovací a taktická cvičení V průběhu roku 2008 budou na základě pokynů ředitele HZS hl. m. Prahy nebo pokynů stálého řídícího důstojníka směny prováděna prověřovací a taktická cvičení jednotek PO a složek IZS na území hl. m. Prahy. Cvičení přesahující působnost jedné HS jsou uvedena v příloze č. 9. Taktická a prověřovací cvičení budou písemně a graficky připravena a předložena řediteli odboru IZS ke schválení nejméně 14 dní před provedením cvičení. Před zpracováním bude námět konzultován s úsekem prevence a plánování. Určený odpovědný pracovník je plk. Bc. Martin Dvorský. V rámci odborné přípravy budou v průběhu roku 2008 prováděna praktická cvičení na pražských základních a středních školách. Plán těchto cvičení je stanoven přílohou č Pravidelná odborná příprava příslušníků HZS hl. m. Prahy nezařazených v jednotkách PO Pravidelnou odbornou přípravu příslušníků HZS hl. m. Prahy nezařazených v jednotkách PO (dále jen ostatní příslušníci ) za účelem prohlubování odborných znalostí potřebných pro výkon zastávaných funkcí řídí a organizují na svých úsecích příslušní náměstci. Do odborné přípravy budou zahrnuta zejména témata stanovená přílohou č. 7. Pravidelné odborné přípravy se mohou účastnit také občanští zaměstnanci HZS hl. m. Prahy dle rozhodnutí jejich nadřízeného. Pravidelná odborná příprava ostatních příslušníků, služebně zařazených na funkcích s rovnoměrně rozvrženou dobou služby, se provádí nejméně jednou za 3 měsíce v rozsahu 4 hodin nebo jednou za 6 měsíců v rozsahu 8 hodin. Stanovený nejmenší rozsah této přípravy nezahrnuje tělesnou přípravu. Témata a způsob provedení stanovuje příslušný náměstek. Pravidelná odborná příprava ostatních příslušníků vykonávajících službu ve směnách na operačním a informačním středisku HZS hl. m. Prahy se provádí samostudiem v průběhu služby a nejméně jednou za měsíc v rozsahu 2 hodin ostatními formami přípravy podle následujícího odstavce. Stanovený nejmenší rozsah této přípravy nezahrnuje tělesnou přípravu. Témata a způsob provedení stanovuje ředitel odboru operačního řízení. Do tohoto plánu je nutno doplnit také témata vyhlášená generálním ředitelstvím pro úsek operačního řízení (OPIS) uvedená v příloze č. 1. Pravidelnou odbornou přípravu ostatních příslušníků je možné organizovat formou samostudia, přednášek, seminářů, instrukčně metodických zaměstnání, stáží, taktických cvičení a jiných forem teoretického a praktického výcviku. Pravidelná odborná příprava ostatních příslušníků může být organizována také v součinnosti se vzdělávacími zařízeními HZS ČR. U ostatních příslušníků zařazených na úseku IZS, služeb a výkonu služby jednotek PO, předurčených pro plnění úkolů v operačním řízení, se doporučuje nad rámec odborné přípravy předchozích odstavců organizovat pravidelnou odbornou přípravu formou přímé účasti při výkonu služby v jednotce HZS hl. m. Prahy v rozsahu jedné až dvou nepřetržitých 24 hodinových služeb měsíčně. Základním předpokladem pro využití této možnosti je doplnění funkční náplně ostatního příslušníka tak, aby se výkon služby v jednotce HZS hl. m. Prahy stal součástí náplně funkce, do které je tento příslušník ustanoven. Neopominutelnou podmínkou pro doplnění funkční náplně je předpoklad splnění podmínek zdravotní, fyzické a odborné způsobilosti. 8

9 Nadřízený služební funkcionář pak může v rámci své pravomoci při přidělování služebních úkolů nařídit ostatnímu příslušníkovi výkon služby v jednotce HZS hl. m. Prahy. K nařízení výkonu služby v jednotce HZS hl. m. Prahy není třeba žádného písemného aktu, postačuje verbální pokyn; přesto se doporučuje nařízení formou interního písemného sdělení. Nadřízený služební funkcionář musí tomuto příslušníkovi po výkonu služby v jednotce HZS kraje poskytnout odpovídající dobu nepřetržitého odpočinku. 7.Tělesná příprava Tělesné přípravě k udržení nebo zvýšení fyzické zdatnosti je třeba věnovat minimálně dvě hodiny v každé směně a volit takové druhy tělesné přípravy, které vedou k celkovému posílení fyzické zdatnosti nutné pro výkon služby. Tělesná příprava zahrnuje všeobecnou i speciální tělesnou přípravu. Podle místních podmínek jednotlivých stanic HZS hl. m. Prahy se do tělesné přípravy zařazují tyto sporty, disciplíny a cvičení: a)všeobecná tělesná příprava - běh (vytrvalostní a sprint), - míčové hry (kopaná, sálová kopaná, nohejbal a volejbal), - tenis a stolní tenis, - posilování, - plavání, - nácvik disciplin k prokazování fyzické způsobilosti, b) speciální tělesná příprava - disciplíny požárního sportu, - cvičení s prvky hasičské, lezecké, potápěčské a záchranářské činnosti a práce na vodě. Tělesnou přípravu příslušníci provádějí a fyzickou způsobilost prokazují zkouškou podle zvláštního předpisu. V rámci tělesné přípravy mohou být v jednotkách PO organizovány sportovní soutěže. Sportovní soutěže pořádané ve sportech, disciplínách a cvičeních zařazených do tělesné přípravy příslušníků, se organizují podle Soutěžního řádu sportovních soutěží organizovaných v rámci HZS ČR. V souladu s tímto Soutěžním řádem MV-generální ředitelství HZS ČR vyhlásí seznam mistrovství HZS ČR, která budou v příslušném kalendářním roce uspořádána 4). 8.Odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO Organizace odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO zřízených na území hlavního města prahy se řídí pokynem generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 36/2003, ve znění pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 38/2005 (dále jen pokyn GŘ č. 36/2003). Základní odbornou přípravu členů dobrovolných jednotek organizují velitelé jednotek v souladu s ustanoveními zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhláškou o jednotkách PO. Základní odborná příprava musí být organizována minimálně v rozsahu stanoveném pokynem GŘ č. 36/2003. Pravidelnou odbornou přípravu členů dobrovolných jednotek organizují velitelé jednotek v souladu s ustanoveními zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhláškou o jednotkách PO. Pravidelná odborná příprava musí být organizována minimálně v rozsahu stanoveném pokynem 4 ) Oznámení náměstka generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení Čj. PO-2974/IZS-2007, kterým se vyhlašují témata, která mají být v roce 2008 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy příslušníků jednotek HZS krajů a zaměstnanců jednotek HZS podniků a na úseku operačního řízení 9

10 GŘ č. 36/2003. Velitelé do pravidelné odborné přípravy zařadí zejména témata stanovená přílohou č. 10. Základní a cyklická odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek je organizována HZS hl. m. Prahy ve spolupráci s Městským sdružením hasičů ČMS Praha. Osnovy jednotlivých částí jsou sestavovány tak aby absolvováním všech částí byly splněny podmínky pokynu GŘ č. 36/2003 včetně naplnění učebních osnov příslušných kurzů vydaných MV GŘ HZS ČR pod č.j. PO-1018/IZS Ověření odborné způsobilosti strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek provádí zkouškou tříčlenná zkušební komise složená z osob stanovených v příloze č. 11, předsedou zkušební komise je vždy pověřený příslušník HZS hl. m. Prahy. Podmínky pro připuštění ke zkoušce a pravidla ověřování jsou stanovena v příloze č. 11. Na základě dokumentace o úspěšném absolvování ověření odborné způsobilosti vydá HZS hl. m. Prahy Osvědčení o odborné způsobilosti. Základní odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek organizovaná HZS hl. m. Prahy může být nahrazena absolvováním příslušného kurzu v zařízení Ministerstva vnitra nebo vzdělávacím zařízení určeném Ministerstvem vnitra, v rozsahu a podle osnov vydaných Ministerstvem vnitra. Na základě dokladu o úspěšném absolvování kurzu předloženém na oddělení IZS HZS hl. m. Prahy bude vydáno Osvědčení o odborné způsobilosti. V průběhu roku 2008 budou v rámci odborné přípravy prováděna taktická cvičení dobrovolných jednotek PO na území hl. m. Prahy. Taktická cvičení budou písemně a graficky připravena a předložena řediteli odboru IZS HZS hl. m. Prahy nejméně 14 dní před provedením cvičení. V průběhu 1. pololetí 2008 proběhne takticko-prověřovací cvičení dobrovolných jednotek PO celopražského rozsahu. 10

11 Příloha č. 1 Témata určená pro vybrané funkce příslušníků HZS hl. m. Prahy zařazených v jednotkách a na úseku operačního řízení a zaměstnance podniků zařazených do jednotek HZS podniků pro rok 2008 Název tématu hasiči a starší hasiči VD VČ ŘDS FV ŘDS strojníci a technici strojní služby technici spojové služby technici chemické služby technici technické služby Seznámení s požárním poplachovým plánem kraje včetně poplachového plánu IZS Seznámení s dohodami o plánované pomoci na vyžádání při provádění záchranných a likvidačních prací jednotkami HZS krajů Seznámení s havarijním plánem kraje a vnějšími havarijními plány Seznámení s Pokynem GŘ HZS ČR č. 14/2007, kterým se stanoví opěrné body HZS ČR a typy předurčenosti jednotek PO pro záchranné práce Seznámení s Pokynem GŘ HZS č. 35/ pravidla výkonu služby řídících důstojníků a působnost dalších služebních funkcionářů při mimořádných událostech Seznámení s Pokynem GŘ HZS ČR a NMV č. 10/2006, kterým se stanoví pravidla statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů v návaznosti na úpravy PC programu Statistické sledování událostí ** Dokumentace ** Taktika zdolávání požárů ** Záchranné práce při dopravních nehodách ** Záchranné práce při živelných pohromách (včetně nasazení a koordinace složek IZS při vyhledávání a záchraně osob ze závalů a sutin) ** Záchranné práce v přítomnosti nebezpečných látek * Organizace jednotek PO * Ustrojení a vybavení ochrannými prostředky * Zásady hygieny po zásahu v nedýchatelném, toxickém nebo obdobně zdravotně závadném prostředí * Orientace v územním obvodu jednotky PO * Pronikání do objektu (násilný vstup) * Pohyb v neznámém prostředí * Jištění * Pátrání a záchrana osob * Pátrání, záchrana a práce se zvířaty * Přívodní hadicová vedení a čerpání vody * Použití izolačního dýchacího přístroje * Použití žebříků * Rozpoznání přítomnosti nebezpečné látky a určení nebezpečí * Pravidla komunikace a signály * Nasazení věcných prostředků * Nasazení a odložení věcných prostředků OPIS 11

12 Metodické listy Bojového řádu jednotek PO a Cvičebního řádu jednotek PO*** vydané koncem roku 2007 a v průběhu roku 2008 Seznámení s technickými podmínkami pro pořizování věcných prostředků strojní služby stanovenými v Katalogu technických podmínek HZS ČR Obsluha, používání a údržba MPT v jednotce podle návodů k obsluze a interních aktů řízení Seznámení s rozbory dopraví nehodovosti u jednotek PO v roce 2006, příčinami a následky vážných dopravních nehod u HZS ČR Seznámení s technickými podmínkami pro pořizování věcných prostředků chemické služby stanovenými v Katalogu technických podmínek HZS ČR Seznámení s typovou činností složek IZS při společném zásahu STČ 05/IZS u nálezu předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů Seznámení s typovou činností složek IZS při společném zásahu STČ 07/IZS - Záchrana pohřešovaných osob-pátrací akce v terénu Seznámení s přílohou Pokynu GŘ HZS ČR č. 18/ norma znalostí pro funkci hasič technik chemické služby Rádiová komunikace v rámci HZS kraje, HZS ČR a IZS, obsluha terminálů Obsluha, používání a údržba prostředků chemické služby v jednotce podle návodů k obsluze a interních aktů řízení Obsluha, používání a údržba prostředků technické služby v jednotce podle návodů k obsluze a interních aktů řízení Legenda: * Cíle pravidelné odborné přípravy tohoto tématu blíže specifikují TEZE (témata) odborné přípravy pro funkci hasič čj. PO-1331/IZS-2003, uveřejněné ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra - částka 17 ze dne ** Cíle pravidelné odborné přípravy tohoto tématu blíže specifikují TEZE (témata) odborné přípravy pro funkci velitel družstva čj. PO-3426/IZS-2003, uveřejněné ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra - částka 48 ze dne provádění tématu VD - velitel družstva VČ - velitel čety ŘDS - stálý řídící důstojník směny FV - služební funkcionáři zabezpečující pohotovost vedení HZS hl. m. Prahy ML - metodický list Bojového řádu jednotek PO OPIS - příslušníci zařazení na operačním a informačním středisku HZS hl. m. Prahy MPT - mobilní požární technika Poznámka: Témata uvedená ve sloupci označeném hasiči a starší hasiči proškolit také strojníky. 12

13 Příloha č. 2 Učební osnova odborné přípravy k udržování a prohlubování znalostí a dovedností stanovených pro výkon práce ve výškách a nad volnou hloubkou Zahájení hodina - cíle a program odborné přípravy, - výklad pojmů. Základní bezpečnostní předpisy pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou. 1 hodina - právní předpisy upravující bezpečnost práce, - interní předpisy HZS ČR řešící problematiku práce ve výšce a nad volnou hloubkou, - zdravotní způsobilost. Základní materiál používaný pro zajištění bezpečné práce ve výšce a nad volnou hloubkou - materiál základní, - materiál doplňkový a pomocný, - práce s lanem, jeho ošetřování a balení, - používané uzly, 2 hodiny - informativně technické prostředky pro spouštění a vytahování, nosítka, lanové svěry, kladkostroje ( Evak, Sked a ostatní dle vybavení a možností), - specifika první pomoci ve visu na laně. Základní lanová technika... 2 hodiny - navazování na lano, - sebejištění, - jištění druhé osoby, - postupové jištění, povely a signály, - způsoby jištění, - určení kotevních bodů a stanoviště, - slaňování - slaňovací prostředek (osma), karabina poloviční lodní uzel, nouzové - Dülferův sed. Praktický výcvik hodin - aplikace všech teoretických poznatků, zejména ze základní lanové techniky, do praxe, - vytvoření jistícího stanoviště, určení kotevních bodů a způsob zřízení jistícího stanoviště, - sebejištění, jištění druhé osoby, - sebezáchrana slaněním (poloviční lodní uzel, Dülferův sed), - slanění, 13

14 - výcvik na cvičné lezecké stěně nebo v přírodním terénu nebo na stavební konstrukci dle možností a podmínek. 14

15 Příloha č. 3 Plán školení a výcviku lezeckých skupin, leteckých záchranářů a skupin pro práci v podzemí pro rok 2008 Leden: na HS - bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách - základní lanová technika, používaný materiál - praktický výcvik jištění, sebejištění, vytvoření kotevních bodů Únor: Srbsko u Berouna Tomáškova propast - bezpečnost práce a pohybu v podzemních prostorách - záchrana osoby vytažením, zajištění zachraňovaného pro transport Březen: Černolické skály - základní výcvik ve skalním terénu postupové a dynamické jištění, budování kotvících bodů, výstup a sestup po laně, přestup z lana na lano, přestup přes uzel, záchrana prvolezce vytažením a spuštěním Duben: Metro Stodůlky nevyužívaný vestibul - bezpečnost práce a pohybu na ocelových konstrukcích - záchrana, zajištění a pohyb na ocelové konstrukci - postupové jištění Květen: Prokopské údolí - záchrana osob ze skalní stěny spuštěním pravidla bezpečnosti pohybu v neznámém terénu - pravidelná odborná příprava instruktorů pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou v rámci kraje v rozsahu 24hod - oblast Labských pískovcových skal - opakovací školení leteckých záchranářů -letiště Točná seznámení s EC 135, lanové podvěsy, práce s Bambi-vakem - společná příprava s pracovníky ZPS Letiště Praha,s. p., za účasti instruktora pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou z řad příslušníků HZS hl. m. Prahy, Červen: Lom Mexiko - lanová přemostění Tyrolský traverz, vytažení z vodní hladiny na lanový traverz - zásady pohybu po lanovém traverzu transport zraněného, evakuace osob - opakovací školení leteckých záchranářů Lom Ejpovice záchrana z vodní hladiny / Bell společná příprava s pracovníky ZPS Letiště Praha,s. p., za účasti instruktora pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou z řad příslušníků HZS hl. m. Prahy, Červenec: na HS - speciální záchranářská technika EVK, trojnožka, nosítka SKED, závěsný vak - zásady transportu zraněných osob Srpen: na HS - překonávání lanových přepínek bezpečnostní pravidla pohybu na laně - teoretická příprava a právní normy Září: Lanová dráha ZOO Praha - zásady záchrany osob z lanových drah principy hromadné evakuace osob - opakovací školení leteckých záchranářů Lanová dráha Rokytnice záchrana z lanové dráhy pomocí Bell 412 Říjen: Moravský kras - pravidelný odborný výcvik v rozsahu 24hod nedělený mimo směnu - výcvik v podzemí zásady bezpečného pohybu a záchrany 15

16 - opakovací školení leteckých záchranářů Letiště Točná seznámení s letovými předpisy ČR a základní nácvik záchrany / SOKOL 16

17 Listopad: Betonárka ZP zásobník na sypké hmoty - práce v zásobnících zásady záchrany zavalených osob - nácvik zajištění pažení Prosinec: na HS - celkové shrnutí výcvikového roku, kontrola lezeckého materiálu - ověření znalostí všech lezců před komisí V průběhu výcvikového roku bude naplněna kompletní osnova základního a opakovacího školení lezců v rozsahu 40 hodin. Rozsah školení je určen 10 x 12 hodin ročně a 24 hodin nedělitelných mimo směnu. Na závěr výcvikového roku bude každý lezec přezkoušen před zkušební komisí. Zkušební komise se skládá z velitele, instruktora směny a dalšího instruktora z jiné směny. Vedoucí instruktoři směn jsou odpovědni za výcvik a předají každý měsíc zprávu o plnění plánu výcviku panu Karlu Malinovi. 17

18 Výcvik leteckých záchranářů s vrtulníky Policie České republiky letecké služby v roce 2008 Nácvik záchrany z vodní hladiny Nácvik záchrany z vodní hladiny Nácvik záchrany z vodní hladiny Nácvik záchrany ze sedačkové lanovky Nácvik záchrany ze sedačkové lanovky Nácvik záchrany ze sedačkové lanovky Seznámení a základní nácvik záchrany v podvěsu Práce s bambi vakem Seznámení a základní nácvik záchrany v podvěsu Práce s bambi vakem Seznámení a základní nácvik záchrany v podvěsu Práce s bambi vakem Bell hodin Bell hodin Bell hodin Bell hodin Bell hodin Bell hodin EC hodin EC hodin EC hodin Celkem 54 hodin Nebo Nebo Nebo Nebo Nebo Nebo Nebo Nebo Nebo Plzeň lom Ejpovice Plovák na hák jeřábu Plzeň lom Ejpovice Plovák na hák jeřábu Plzeň lom Ejpovice Plovák na hák jeřábu Rokytnice lanovka Radiové spojení Rokytnice lanovka Radiové spojení Rokytnice lanovka Radiové spojení Letiště Točná Bambi vak Letiště Točná Bambi vak Letiště Točná Bambi vak Letiště Točná Bambi vak Termíny výcviku leteckých záchranářů se mohou operativně změnit v závislosti na letových podmínkách a technických možností Letecké služby Policie ČR. 18

19 Plán odborné přípravy hasičů specialistů na práci pod vodní hladinou na rok 2008 Příloha č. 4 Leden -teoretické školení, fyziologie, výpočet potápěčských časů, suché obleky -praktický výcvik potápěčů na volné vodě v lokalitách hl. m. Prahy, VD Slapy, Miličín -průzkum a seznámení s objekty v rajonu (plavební komory, jezy, přehrady,uzávěra Čertovky) lékařské zajištění dle potřeby -plavecký výcvik, zdokonalování fyzické kondice -plavání se základní výstrojí BC na 800 m bazén Podolí -odborná příprava potápěčů P III. Únor -teoretické školení, bezpečnostní předpisy pro činnost potápěčů v prostorách s uzavřenou vodní hladinou, mapování -praktický výcvik v lokalitách mimo Prahu, lomy Příbram,VD Slapy, Miličín -nácvik orientace, vyhledávání ztraceného potápěče a jeho vynášení na hladinu, průzkum a seznámení s objekty v rajonu lékařské zajištění dle potřeby -plavecký výcvik bazén Podolí Březen -teoretické školení, bezpečnostní předpisy pro potápěče, dekompresní tabulky a výpočty -praktický výcvik sestupy do 40-ti metrů VD Slapy, lokality okresu Příbram, lokality hl. m. Prahy,objekty vltavské vodní cesty, mapování určených úseků lokalit lékařské zajištění dle potřeby -plavecký výcvik bazén Podolí -nácvik činnosti při budování uzávěry Čertovky hradícími vraty za zvýšeného vodního stavu na Vltavě -nácvik záchrany s pomocí plavidel a multifunkčního člunu -seznámení s lokalitami v nových operačních územích dle nové koncepce potápění MV GŘ HZS Duben -teoretické školení, fyzika, technika a konstrukce potápěčských přístrojů, jejich ošetření a údržba -praktický výcvik vyhledávání předmětů a utonulých za pomoci člunů, součinnost se stanicemi č. 3,4,5,6,7,8 + multifunkční člun -práce se zvedacími vaky v malých a středních hloubkách lokality hl. m. Prahy a okr. Příbram,VD Slapy, Miličín lékařské zajištění dle potřeby -plavecký výcvik záchrana tonoucího, bazén Podolí -pro držitele průkazu VMP praktický výcvik v ovládání malých plavidel a proškolení ŘPB -speciální tělesná příprava cvičení s prvky potápěčské a záchranářské činnosti -seznámení s lokalitami v nových operačních územích dle nové koncepce potápění MV GŘ HZS 19

20 Květen - teoretické školení, provádění resuscitace (ndula), první pomoc -praktický výcvik vyhledávání, orientace dle kompasu, výcvik v mapování na lokalitách hl. m. Prahy, okr. Příbram a Mělník (rybníky, pískovny, přístavy ) lékařské zajištění dle potřeby -plavecký výcvik plavání na nádech, dopomoc unavenému plavci bazén Podolí -speciální tělesná příprava cvičení s prvky potápěčské a záchranářské činnosti -odborná příprava potápěčů P I -seznámení s lokalitami v nových operačních územích v návaznosti na novou koncepci potápění MV GŘ HZS ČR -součinnost při hašení požárů plavidel, metodický list 29 P Červen -teoretické školení potápěčské úrazy, jejich prevence, bezpečnostní předpisy pro práci s jeřábem -písemný test potápěčských znalostí -praktický výcvik výcvik v proudící vodě vodní kanál Troja -zajištění závodů raftových člunů na Trojském kanále -výcvik ve vyhledávání utonulých lokality hl. m. Prahy a okr. Příbram,VD Slapy, Miličín lékařské zajištění dle potřeby -plavecký výcvik použití záchranných prostředků -speciální tělesná příprava cvičení s prvky potápěčské a záchranářské činnosti na bazénu Praha -odborná příprava potápěčů P II -nácvik činnosti při budování uzávěry Čertovky hradícími vraty -třídenní cvičení na lomu Borek v součinnosti s lezci -seznámení s lokalitami v nových operačních územích v návaznosti na novou koncepci potápění MV GŘ HZS ČR Červenec - teoretické školení sbírka pro výkon potápěčské činnosti GŘ HZS a BOZ při potápění -vyhodnocení písemného testu a opakování -praktický výcvik záchrana potápěče z malých a středních hloubek (30m) lokality hl. m. Prahy, VD Slapy lékařské zajištění dle potřeby -speciální tělesná příprava cvičení s prvky potápěčské a záchranářské činnosti na volné vodě za použití člunů -seznámení s lokalitami v nových operačních územích v návaznosti na novou koncepci potápění MV GŘ HZS ČR Srpen -teoretické školení potápěčské nemoci, úrazy, výpočty dekomprese, výpočet pot. časů -praktický výcvik na lokalitách hl. m. Prahy a okr. Příbram, VD Slapy v používání nafukovacích a pevných člunů při potápěčské činnosti lékařské zajištění dle potřeby -speciální tělesná příprava cvičení s prvky potápěčské a záchranářské činnosti na volné vodě seznámení s lokalitami v nových operačních územích v návaznosti na novou koncepci potápění MV GŘ HZS ČR 20

21 Září -teoretické školení potápěčské nehody (barotraumata) a jejich prevence, potápěčská technika -praktický výcvik sestupy do 40-ti metrů, VD Slapy, kontrolovaný výstup se simulací dekompresních zastávek lékařské zajištění dle potřeby, multifunkční člun -plavecký výcvik zvyšování fyzické kondice, bazén Podolí -speciální tělesná příprava cvičení s prvky potápěčské a záchranářské činnosti na bazénu -odborná příprava potápěčů P II -nácvik činnosti při budování uzávěry Čertovky hradícími vraty -nácvik záchrany z těžkých a nepřístupných terénů -seznámení s lokalitami v nových operačních územích v návaznosti na novou koncepci potápění MV GŘ HZS ČR -třídenní cvičení na lomu Borek v součinnosti s lezci Říjen -teoretické školení fyziologie dýchání, plyny a související problematika, nácvik resuscitace a první pomoc (ndula), BOZ při potápění -praktický výcvik potápění v proudící vodě, práce se zvedacími vaky, vyvazování velkých břemen lokality hl. m. Prahy a okr. Příbram,VD Slapy, Miličín lékařské zajištění dle potřeby, multifunkční člun -plavecký výcvik vytrvalostní plavání -součinnostní cvičení s jinými potápěčskými skupinami zařazenými v IZS -seznámení s lokalitami v nových operačních územích v návaznosti na novou koncepci potápění MV GŘ HZS ČR Listopad -teoretické školení opakování, dekompresní tabulky, výpočty potápěčských časů, bezpečnostní předpisy pro potápění v přístavech a mezi plavidly -praktický výcvik potápění v přístavech hl. m. Prahy, okr. Mělník a Příbram,VD Slapy, používání plavidel (multifunkční člun) lékařské zajištění dle potřeby -plavecký výcvik záchrana tonoucího s BC výstrojí -nácvik činnosti při budování uzávěry Čertovky hradícími vraty -odborná příprava potápěčů III. -seznámení s lokalitami v nových operačních územích v návaznosti na novou koncepci potápění MV GŘ HZS ČR Prosinec -teoretické školení písemný test a jeho vyhodnocení -praktický výcvik potápění s uzavřenou vodní hladinou, přehrady v okolí Prahy, lékařské zajištění dle potřeby -potápění v proudící vodě lokality hl. m. Prahy, Modřany, Karlův most V každém měsíci se uskuteční minimálně dva výcviky na volné vodě mimo území hl. m. Prahy, a to na lokalitách přiděleného operačního prostoru. Důvodem je zajištění dostatečných výcvikových podmínek pro činnost potápěčů. Výcvik v jednotlivých směnách zajišťují velitelé potápěčských skupin na základě souhlasu vedoucího instruktora potápění a příslušného velícího důstojníka směny. Potápěči zařazení na výjezd se účastní potápěčského školení a praktického výcviku dle měsíčního plánu sestaveného velitelem potápěčské skupiny a vedoucím instruktorem potápěčů. Tito potápěči musí v rámci školení absolvovat minimálně 40 hodin teoretické přípravy a odpotápět 15 hodin při praktickém výcviku během 12-ti měsíců. Evidenci vedou jednotliví velitelé potápěčských skupin ve směnách. Kontrolu provádí vedoucí instruktor potápění. 21

22 Příloha č. 4 Plán školení a výcviku příslušníků zařazených skupiny pro práci na vodě pro rok 2008 Leden -Věcné prostředky PO, používané při záchranných pracích na zamrzlé hladině, druhy ledů, ledové bariéry, nouzové použití nastavovacích žebříků, improvizované pomůcky pro záchranu, jištění se člunem na zamrzlé hladině, použití záchranného kruhu, záchranného balónu, házecího pytlíku, možnost použití motorové řezací pily, specifika první pomoci, -zeměpis zásahového obvodu tzn. celého území hl. m. Prahy (mosty, jezy, sekce, plavební komory, vodní díla, sjezdy do vody aj., -zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č.358/1999 Sb., zákona č.254/2001 Sb., zákona č.309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., a zákona č. 118/2004 Sb., - seznámení, -praktický výcvik a nácvik základních manévrů s plavidlem Florian II., -plavecký výcvik na bazénu v Podolí dle rozpisu potápěčské skupiny. Únor -Spolupráce IZS - Seznámení s technickým vybavením poříčního oddílu MP - místo provedení služebna Městské policie Smíchovský přístav, -seznámení se s subjektem Vodní záchranná služba Českého červeného kříže na území hl. m. Prahy (teoreticky na učebně - návštěva jejich instruktora), -vyhláška MD č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí - seznámení, -praktický výcvik a nácvik základních manévrů s plavidlem Florian II., -plavecký výcvik na bazénu v Podolí dle rozpisu potápěčské skupiny. Březen -Spolupráce IZS - Seznámení s technickým vybavením poříčního oddílu Policie ČR - místo provedení služebna poříčního odd. Policie ČR, -práce s palubním čerpadlem, základní parametry čerpadla ZL 1500, čerpání zatopených oblastí, hasební práce a v případě potřeby doplňování hasiva - teoretická příprava, -vyhláška MD č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění vyhlášky MDS č. 83/2000 Sb., - seznámení, -praktický výcvik a nácvik základních manévrů s plavidlem Florian II, praktické použití požárního čerpadla na plavidle, -plavecký výcvik na bazénu v Podolí dle rozpisu potápěčské skupiny. Duben -Základy stavby lodí, rozdělení a druhy plavidel, seznámení s lodní technikou provozovanou na území hl. m. Prahy, požáry plavidel teoreticky na učebně, -seznámení s lodní technikou provozovanou na území hl. m. Prahy - praktické seznámení (exkurze), -praktický výcvik a nácvik základních manévrů s plavidlem Florian II., -praktická zkouška technicko-organizačních opatření na sjezdu č. 4.2, Na Františku, 22

23 -plavecký výcvik na bazénu v Podolí dle rozpisu potápěčské skupiny. 23

24 Květen -Ekologické havárie na vodních tocích, norné stěny na tekoucí a klidné vodě, rozdělení NS (pevné, nafukovací, sorpční, nouzové), místa k instalaci NS (pevně instalované NS), taktika nasazení NS (výběr místa natažení stěny, rozhodnutí o postupu natažení stěny, určení úhlu umístění), práce s nornou stěnou Ecotec, -pokládka norné stěny Ecotec - praktický výcvik, -praktický výcvik a nácvik základních manévrů s plavidlem Florian II, Nasazení plavidla na hladinu Staroměstské zdrže v součinnosti s jeřábem z HS-5, případně HS-2, - praktický výcvik ve zdrži Staroměstského jezu, -plavecký výcvik na bazénu v Podolí dle rozpisu potápěčské skupiny. Červen -Záchrana tonoucích, První předlékařská pomoc, definice, rozdělení první pomoci, základní životní funkce a jejich význam, zásady první předlékařské pomoci, -praktický výcvik na kanále Troja (záchrana tonoucího, jízda na člunech, pádlování, vstup do neznámé vody, zásady chování ve vodě určení místa tonutí, plavání v plovákové vestě, záchrana tonoucího rozdíly prací a záchrany na klidné a divoké vodě, zopakování pravidel BOZP pro práce na vodě, bezpečné ustrojení se záchrannými prostředky pro práci na vodě (vesta, přilba, obuv, rukavice), -praktický výcvik a nácvik základních manévrů s plavidlem Florian II., -plavecký výcvik na bazénu v Podolí dle rozpisu potápěčské skupiny. Červenec -Řád plavební bezpečnosti obecná ustanovení: význam některých pojmů, vůdce plavidla, povinnosti posádky, bezpečnost plavby, zvláštní okolnosti plavby, vodní cesty, maximální počet cestujících a zařízení, nebezpečné předměty na palubě, ochrana plavebních znaků, poškození staveb na vodní cestě, zákaz vhazování předmětů a vylévání tekutin do vodní cesty, záchrana a poskytnut pomoci, poznávací znaky plavidel a ponorové stupnice, poznávací znaky malých plavidel, pravidla plavby, plavba pod mosty, přes jezy a plavebními komorami, pravidla pro stání, zvláštní ustanovení pro plavidla ozbrojených bezpečnostních sborů, seznámení s pravidly průjezdu zdymadlem za přítomnosti velkých plavidel, -práce pod vodní hladinou, způsoby vyhledávání pod vodní hladinou, druhy navádění - teorie na učebně (potápěčská skupina), -praktický výcvik a nácvik základních manévrů s plavidlem Florian II, praktický nácvik vyhledávání osob a předmětů pomocí sonaru a navigace pomocí GPS - spolupráce s potápěčskou skupinou. Srpen -Řád plavební bezpečnosti -optická signalizace plavidel: obecná ustanovení - rozsah použití a vymezení pojmů, světla, tabule a vlajky, válce, balony a kužele, zakázaně světla a signály, náhradní světla, zákaz používání zdrojů světla, světlometů, tabulí a vlajek, noční signalizace za plavby,noční signalizace za stání, denní signalizace za plavby pro plachetnice a malá plavidla, zvláštní signalizace, znakové signály, signální znaky a znakování vodní cesty, -práce za zvýšených vodních stavů, stupně povodňové aktivity, evakuace osob, -spolupráce s lezeckou skupinou, práce ve výšce a nad volnou hloubkou. Výklad pojmu, Bezpečnostní předpisy pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, základní věcné prostředky, používané pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, Používané uzly Základní lanová technika, navazování na lano, sebejištění a pracovní polohová jištění druhé osoby, určení kotevních bodu a vybudování jistícího stanoviště, slanění v postroji na jednoduchém laně s využitím různých typu slaňovacích prostředků (osma, slaňovací brzda, STOP,..), vytahování břemen - ukázka použití kladkostrojů různých typů, vytvoření lanového přívozu, 24

25 -praktický výcvik a nácvik základních manévrů s plavidlem Florian II. 25

26 Září -Základy stavby vodních děl, práce na jezu,exkurze na plavební komoře, -praktický výcvik a nácvik základních manévrů s plavidlem Florian II, nácvik zásahu na koruně jezu, -plavecký výcvik na bazénu v Podolí dle rozpisu potápěčské skupiny. Říjen -Technické zásahy na vodní hladině, tažení, vlečení plavidel, odstraňování překážek z vodního toku a vodních děl, odstraňování naplavených předmětů - teoreticky na učebně, -vyhláška MD č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel - seznámení, -praktický výcvik a nácvik základních manévrů s plavidlem Florian II, tažení, vlečení plavidel, -plavecký výcvik na bazénu v Podolí dle rozpisu potápěčské skupiny. Listopad -Technické zásahy na vodní hladině, zabezpečení potápějících se či potopených objektů, záchrana lidí a nákladu, způsoby provizorního utěsnění plavidel, základní způsoby vyzdvižení nasedlých plavidel, -nařízení vlády ČR č. 234/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a jejich některé části - seznámení, -praktický výcvik a nácvik základních manévrů s plavidlem Florian II práce s palubním jeřábem, -plavecký výcvik na bazénu v Podolí dle rozpisu potápěčské skupiny. Prosinec -Shrnutí uplynulého roku, opakování témat. Ověření znalostí formou testu, -praktické ověření ovládání plavidla v modelových situacích, -plavecký výcvik na bazénu v Podolí dle rozpisu potápěčské skupiny. 26

27 Základní témata vstupní přípravy nováčků Příloha č Organizace požární ochrany 1/1 Organizace řízení v jednotce PO s vazbou na funkci hasič v době operačního i organizačního řízení: - zásady uplatňované při výkonu služby v dané jednotce PO od nástupu služby do jejího ukončení, - vnitřní předpisy vydané v této oblasti (např. denní řád). 2. Bezpečnost práce 2/1 Zásady bezpečného nastupování do požárního automobilu po vyhlášení požárního poplachu a vystupování z něj, bezpečného výjezdu ze stanice k zásahu a zajištění dveří požárních automobilů při jízdě k zásahu. 2/2 Bezpečnostní zásady pro osádku vozidla jedoucího k zásahu. 2/3 Místa uložení a způsob zajištění ochranných prostředků na stanici a požární technice. 3. Technický výcvik 3/1 Ověření fyzické způsobilosti příslušníků zkouškou podle zvláštního předpisu. 3/2 Ověření schopnosti práce ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách jednotky PO - výstup do prostoru ve výšce a nad volnou hloubkou. 3/3 Ověření schopnosti práce v uzavřeném prostoru v podmínkách jednotky PO. 3/4 Signály pro dodávku vody a varovné signály. 3/5 Přenášení věcných prostředků požární ochrany. 3/6 Výcvik s hadicemi. 3/7 Práce s proudnicemi s vodou. 3/8 Základní seznámení s prostředky chemické služby zařazenými v jednotce PO: - dýchací přístroje a ochranné oděvy, - jejich určení a ochranné vlastnosti. 3/9 Seznámení s komunikačními prostředky v jednotce PO: - ovládání radiostanic používaných v jednotce PO a komunikace s nimi v družstvu, - základní údržba přenosných radiostanic prováděná uživatelem. 4. Pořadový výcvik 4/1 Služební zdvořilost, pozdrav oslovení 6. 6 Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 42/2007, Cvičební řád jednotek PO pořadový výcvik 27

28 5. Věcné prostředky požární ochrany 5/1 Osobní výstroj a výzbroj: - seznámení s výstrojním předpisem, - ochranné vlastnosti zásahového oděvu, obuvi a osobních ochranných pracovních prostředků (osobní výstroje a výzbroje) používaných v jednotce PO, správné postupy nasazení, užívání a údržby. 5/2 Požární příslušenství: seznámení s požárním příslušenstvím zařazeným do výzbroje jednotky PO, místa a způsob jeho uložení na stanici, požárních automobilech a požárních přívěsech. 5/3 Seznámení s hasicími přístroji: rozdělení hasicích přístrojů (přenosné, pojízdné, přívěsné), práškové hasicí přístroje, vodní hasicí přístroje, hasicí přístroje na oxid uhličitý (CO2), pěnové hasicí přístroje (i chemické). 6. Požární taktika 6/1 Hasební obvod: - hasební obvod a předurčenost jednotky PO podle požárního poplachového plánu, - orientace v hasebním obvodu jednotky PO a navigace jednotky PO při jízdě k zásahu. 28

29 Příloha č. 7 Všeobecné zaměření pravidelné odborné přípravy příslušníků nezařazených v jednotkách PO Obsah pravidelné odborné přípravy ostatních příslušníků: 1) seznámení s novými předpisy a interními akty řízení, týkající se činnosti těchto příslušníků a jejich výklad, 2) seznámení s hlavními úkoly stanovenými pro kalendářní rok a střednědobými plány úkolů na úrovni kraje nebo České republiky, 3)poznatky a zkušenosti z oblasti kontrolní činnosti, 4)poznatky získané z rozborů mimořádných událostí pro využití v další činnosti, poznatky a zkušenosti z oblastí týkajících se činnosti těchto příslušníků, 5)aktuální témata bezpečnosti práce a u řidičů také zásady bezpečné jízdy, 6)příprava k řešení mimořádných událostí a krizových situací v krizovém štábu podle aktuálního zařazení a charakteru vykonávané činnosti v tomto štábu, s cílem dosažení odpovídající znalosti pojmů, činností a úkolů stanovených v oblasti: a)komunikace, b)jednotek PO, c)izs podle zásad stanovených vyhláškou č. 328/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 429/ 2003 Sb., zejména: - koordinace složek IZS při společném zásahu, - postavení a úkoly státních orgánů a orgánů veřejné správy při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací, - dokumentace IZS (havarijní plán kraje a vnější havarijní plán, typové činnosti IZS a rozdíl proti typovým plánům), - zdroje financování IZS a související ekonomické nástroje, d) ochrany obyvatelstva, stanovených vyhláškou č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, a Koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015, zejména - varování a vyrozumění, - způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení, - způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení, -improvizovaný způsob ukrytí, ochrany dýchacích cest a povrchu těla, e) krizového řízení, stanovených zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) v platném znění a navazujících právních předpisů zejména - orgány krizového řízení, - krizové stavy, - činnost bezpečnostních rad a krizových štábů, - krizové plánování. 29

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 20. prosince 2013 Částka: 57 O B S A H : Část I. Část II. 57. Pokyn generálního

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Mgr. Mrva Pavel Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2015 vychází ze Sbírky interních aktů řízení GŘ HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

Plán. odborné přípravy a výcviku JSDH Slatina na rok 2014

Plán. odborné přípravy a výcviku JSDH Slatina na rok 2014 Plán odborné přípravy a výcviku JDH latina na rok 04 Plán odborné přípravy pro rok 04 vychází ze bírky interních aktů řízení GŘ HZ ČR č. 3/00, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 20. prosince 2013 Částka: 56 O B S A H : Část I. Část II. 56. Pokyn generálního

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. prosince 2013 Částka: 54 O B S A H : Část I. Část II. 54. Pokyn generálního

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba P R A V I D L A

HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba P R A V I D L A HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba Počet listů: 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A výkonu služby příslušníků HZS Jihomoravského kraje na Letecké základně Brno Letecké

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

SEZNAM PLATNÝCH POKYNŮ A ROZKAZŮ

SEZNAM PLATNÝCH POKYNŮ A ROZKAZŮ SEZNAM PLATNÝCH POKYNŮ A ROZKAZŮ uveřejněných ve Sbírce pokynů náčelníka HS Sboru PO MV ČR, Sbírce interních aktů řízení vrchního požárního rady ČR, Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

MV - GŘ HZS ČR. Č. j.: MV 27019-1/PO-IZS-2013 Počet listů: 6 Výtisk číslo: 1 2 3 4 5 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A

MV - GŘ HZS ČR. Č. j.: MV 27019-1/PO-IZS-2013 Počet listů: 6 Výtisk číslo: 1 2 3 4 5 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A HZS Středočeského kraje HZS hl. m. Prahy MV - GŘ HZS ČR Letecká služba Policie České republiky Č. j.: MV 27019-1/PO-IZS-2013 Počet listů: 6 Výtisk číslo: 1 2 3 4 5 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A výkonu

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2007 V Praze dne 20. září 2007 Částka: 54 O B S A H : Část I. 50. Pokyn generálního ředitele

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako technický prostředek lze použít k rychlému transportu nebo k záchraně osob. Záchranu pomocí vrtulníku

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Ročník: 2002 V Hradci Králové dne 19. prosince 2002 Částka: 139 O B S A H : 139. Pokyn ředitele Hasičského

Více

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 42/2014 Strana 1 42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 15. dubna 2003 Částka: 17 O B S A H : Část I. Část

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 16. ledna 2013 Částka: 3 OBSAH: Část I. Část II. 3. Pokyn generálního ředitele

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2008 V Praze dne 30. prosince 2008 Částka: 62 O B S A H : Část I. 49. Pokyn generálního ředitele

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle Operační vs. organizační řízení - snadno a rychle Vnitřní organizace HZS Z hlediska vnitřní organizace tvoří jednotky požární ochrany skupiny, družstva, čety a odřady. Základní organizační jednotkou je

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 20. září 2013 Částka: 43 O B S A H: Část I. Část II. 43. Pokyn generálního ředitele

Více

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL *MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-116196-1/PO-IZS-2012 Kódové označení: NZP-AK Praha 19. října 2012 listů: 13 Schvaluji: plk.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK 29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK VOLNÁ VODA 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK ZÁCHRANNÉ TÝMY IZS Vodní nádrž Olšovec Jedovnice 25.6. - 26.6.2011

Více

Vyhodnocení výkonu služby příslušníků HZS Jihomoravského kraje na Letecké základně PČR v Brně za rok 2011

Vyhodnocení výkonu služby příslušníků HZS Jihomoravského kraje na Letecké základně PČR v Brně za rok 2011 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno Vyhodnocení výkonu služby příslušníků HZS Jihomoravského kraje na Letecké základně PČR v Brně za rok 2011 Zpracoval: Kontroloval: Schválil:

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

Taktické cvičení složek IZS Požár výletní lodi Adalbert Stifter

Taktické cvičení složek IZS Požár výletní lodi Adalbert Stifter H A S I Č S K Ý Z Á C H R A N N Ý S B O R J I H O Č E S K É H O K R A J E Schvaluji: plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS Jihočeského kraje Datum: podepsáno 7.5.2015 Taktické cvičení složek IZS Požár výletní

Více

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Čl. 1 Obecná ustanovení (1) Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany (dále jen jednotka ) se vztahuje na jednotky hasičských záchranných sborů (dále

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní teoreticko-praktický seminář ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY KDY: 7. 2. 2015 (9.30 16.30) KDE: Výcvikové centrum Vodní záchranné služby ČČK v Dolní Vltavici Program:

Více

MINISTERSTVO VNITRA. T e c h n i k o c h r a n y o b y v a t e l s t v a (T O OB-16) .j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 T OOB - 16 Praha

MINISTERSTVO VNITRA. T e c h n i k o c h r a n y o b y v a t e l s t v a (T O OB-16) .j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 T OOB - 16 Praha MINISTERSTVO VNITRA.j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 T OOB - 16 Praha Po : 10 S c h v a l u j e : plk. Ing. Drahoslav Ryba Podepsáno elektronicky T e c h n i k o c h r a n y o b y v a t e l s t v a (T O OB-16)

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Jištění další osoby Metodický list číslo 5 VÝŠ Vydáno

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY, TECHNIKA A MATERIÁL HZS mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

*MVCRX006UVCU* MVCRX006UVCU prvotní identifikátor

*MVCRX006UVCU* MVCRX006UVCU prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV 90188-4/PO-2009 V Praze dne 14. ledna 2010 HZS krajů HZS

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Velitel zásahu při řízení požárního zásahu a

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1142/IZS 2006 Praha 24. dubna 2006 S c h v a l u j e:... Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra, v.r. V Z

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-OOB a KŘ Počet listů: 19 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-87700-9/PO-PVP-2011 Kódové označení: ADMIN-P Počet listů: 25 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

P O U Č E N Í. Obecná ustanovení:

P O U Č E N Í. Obecná ustanovení: P O U Č E N Í o povinnostech studentů z hlediska dodržování pravidel bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární ochrany a předcházení škodám při výuce na TV kurzech a při ostatní výuce TV. Obecná ustanovení:

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.PO-1865/IZS-2007 Praha 21. září 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... generální ředitel HZS ČR

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-62401-1/PO-2009 KÓDOVÉ OZNAČENÍ: KIS P Praha 1. října 2009 listů: 8 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-13/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 13 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-123427-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OOB a KŘ-P Praha 23. září 2014 listů: 13 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

Školení a výcvik báňských záchranářů

Školení a výcvik báňských záchranářů Školení a výcvik báňských záchranářů Václav Smička smicka@hbzs-ov.cz Nařízení č. 692 c. k. báňského hejtmanství ve Vídni z 6. dubna 1897 V používání dýchacích přístrojů na každém dole vycvičený co největší

Více

*MVCRX00HC2JT* MVCRX00HC2JT prvotní identifikátor

*MVCRX00HC2JT* MVCRX00HC2JT prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV 91768-4/PO-IZS-2010 V Praze dne 20. prosince 2010 HZS krajů

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-2245/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: NOV Praha 8. října 2007 listů: 27 Schvaluje: plk. Ing. Alois Sellner v. r.. generální ředitel

Více

Kvalifikace vodní záchranné služby Českého červeného kříže

Kvalifikace vodní záchranné služby Českého červeného kříže Kvalifikace vodní záchranné služby Českého červeného kříže KVALIFIKACE MLÁDEŽE Mladý záchranář V. VZS ČČK 7 15 let Mladý záchranář IV. VZS ČČK 15-18 let ZÁKLADNÍ KVALIFIKACE S PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTÍ Plavčík

Více

SMĚRNICE PRO POTÁPĚNÍ DĚTÍ SPČR platné od 1.1. 2003 1. ÚVOD.

SMĚRNICE PRO POTÁPĚNÍ DĚTÍ SPČR platné od 1.1. 2003 1. ÚVOD. SMĚRNICE PRO POTÁPĚNÍ DĚTÍ SPČR platné od 1.1. 2003 1.1. Všeobecná ustanovení. 1. ÚVOD. 1.1.1 Směrnice pro potápění dětí platí pro potápěčský výcvik dětí od 8 do 14 let prováděný ve Svazu potápěčů České

Více

Profesionální školení bezpečné práce ve výškách

Profesionální školení bezpečné práce ve výškách Profesionální školení bezpečné práce ve výškách ŠKOLICÍ POLYGON SINGING ROCK Za dobu více než dvou desítek let působení na mezinárodních trzích se SINGING ROCK stal předním světovým výrobcem osobních ochranných

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2009 V Praze dne 25. srpna 2009 Částka: 36 O B S A H : Část I. Část II. 36. Pokyn generálního

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_04 Název materiálu: Integrovaný záchranný systém Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

Informace o kongresu 23. 2. 25. 2. 2015, Sloup v Čechách

Informace o kongresu 23. 2. 25. 2. 2015, Sloup v Čechách Informace o kongresu 23. 2. 25. 2. 2015, Sloup v Čechách 1. Organizátoři: Vodní záchranná služba ČČK, z.s. Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o. Balic, s.r.o. 2. Přednášející: Za ZZS LBK

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1767/GŘ-VZ-2004 Praha 21. května 2004 S c h v a l u j e:... generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84471-3/PO-PVP-2013 Kódové označení: OOB a KŘ-Z Praha 14. srpna 2013 listů: 18 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Copyright MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 52763-6/PO-2008 Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Praha 2009 0 Obsah:

Více

Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik

Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Název: Přívodní vedení Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik I. Přívodní vedení savicemi Metodický

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Člen VV a vedoucí ÚOROO SHČMS Praha 2013 1 Obsah 1. Povinnosti a oprávnění obce při řešení mimořádných událostí 2. Nabídka

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

Směrnice pro pořádání leteckých akcí

Směrnice pro pořádání leteckých akcí Příloha k MP Ř PČR LS č. 2/2003 Policie ČR Letecká služba Letový dokument 3 Směrnice pro pořádání leteckých akcí (leteckých dnů, propagačních leteckých akcí, leteckých ukázek a předvedení) s vrtulníky

Více

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-18609-1/PO-VZ-2011 Kódové označení: DK 4-PVČ Praha 14. března 2011 Počet listů: 9 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

Více