Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16"

Transkript

1 Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16 Přihlášky (Žádosti) a Evidenční listy do mateřských škol budou na webových stránkách škol, na portále nebo v listinné podobě na MČ Praha 6 Odevzdání vyplněných přihlášek: od 13:00-17:00 hod Posuzovány budou jen přihlášky odevzdané v řádném termínu. Zákonný zástupce obdrží v mateřské škole na základě přijetí k předškolnímu vzdělávání dle zveřejněného seznamu zápisový lístek. Pokud nebude zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem dítěte do zvolené mateřské školy v daném termínu, tj. do , bude místo postoupeno dalšímu zájemci. V Praze dne:

2 ZŠ a MŠ Bílá 1, Praha 6 Ž Á D O S T O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ode dne (datum předpokládaného nástupu do MŠ) do zahájení povinné školní docházky Jméno a příjmení žadatele..., nar......, trvalý pobyt..., tel./ , Jméno a příjmení dítěte....., datum a místo nar..... rod. č...., trvalý pobyt (jen je-li odlišný)... Přijetí do mateřské školy (název)..v Praze 6, ul., č.... celodenní docházka polodenní docházka ( Zaškrtněte vyhovující variantu) ÚDAJE O DÍTĚTI: zvláštnosti a důležité informace.... ÚDAJE O SOUROZENCÍCH DÍTĚTE: jméno a příjmení... nar.... jméno a příjmení... nar.... jméno a příjmení... nar.... ÚDAJE O ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCÍCH: MATKA:.. Jméno a příjmení tel./ ... OTEC:.... Jméno a příjmení tel./ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE (žadatelů) Bereme na vědomí, že uvedení nepravdivých či zamlčených údajů, opakované nezaplacení úplaty za vzdělávání nebo stravování ve stanoveném či dohodnutém termínu, neomluvená absence dítěte v MŠ delší než 2 týdny, opakované narušování provozu MŠ závažným způsobem, můžou být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ. Zákonní zástupci berou na vědomí, že ředitel/ředitelka je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prohlašujeme, že údaje uvedené v této žádosti a v souvislosti s ní jsou pravdivé a nezkreslené, a že jsme žádné podstatné údaje nezamlčeli. V.. DNE : PODPIS ZÁKONNÉHO ( ných) ZÁSTUPCE:...

3 EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Jméno dítěte:... Adresa:. PSČ:. Datum a místo narození:... Rodné číslo:.. Stát.obč.: Zdravotní pojišťovna:. Národnost:.. Mateřský jazyk:.. Rodinné údaje:... Jméno a datum narození sourozenců:.... Otec: Matka: Jméno:.... Zaměstnavatel:..... (nepovinný údaj, pouze po dohodě s rodiči) Adresa :... Telefon:... Adresa telefon při náhlém onemocnění: Telefon domů: Školní rok Škola Třída Dítě přijato Dítě odešlo

4 Vyjádření lékaře: 1. Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy 2. Dítě je řádně očkováno 3. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti a) b) c) d) a) zdravotní b) tělesné c) smyslové d) jiné Jiná závažná sdělení o dítěti:. Alergie:.. Možnost účasti na akcích školy - plavání, saunování, škola v přírodě. V. dne Razítko a podpis lékaře Odklad školní docházky na rok:.. ze dne:.. Čj.:..... Dítě bude z mateřské školy vyzvedávat:..... U rozvedených rodičů: č. rozsudku :. ze dne:.. Dítě svěřeno do péče:. Umožnění styku druhého rodiče s dítětem v době:. Beru na vědomí svou povinnost předávat dítě učitelce do třídy, hlásit změny údajů v tomto evidenčním listě a omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole. V. dne:.. Podpisy zákonných zástupců:.

5 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/ 2016 Ředitel Základní školy a Mateřské školy Bílá 1, Praha 6 (dále jen mateřská škola) stanovil následující kriteria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Děti jsou přijímány na volná místa v MŠ. Počet volných míst pro školní rok 2015/16 je 25 Do mateřských škol zřízených Městskou částí Praha 6 se přijímají děti podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení: 1. trvalý pobyt dítěte na území MČ Praha 6 přihlášené k TP před bodů na území MČ Praha 6 přihlášené k TP po bodů na území jiné MČ nebo obce 1 bod 2. věk dítěte dle narození v období před bodů od do bodů od do body od do bod 3. individuální situace dítěte dítě je hlášeno k celodenní docházce 10 bodů MŠ navštěvuje ke dni zápisu sourozenec, resp. sourozenci 4 body dítě je hlášeno k polodenní docházce 1 bod Doplňující kritéria dle zaměření MŠ V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel školy a bude děti přijímat dle věku dětí od nejstaršího. Formuláře (Žádost a Evidenční list) budou k dispozici na webu ZŠ a MŠ, na nebo si je v listinné podobě můžete vyzvednout na ÚMČ Praha 6. Odevzdání vyplněných originálů přihlášek a evidenčních listů je stanoveno na středu od 13:00 do 17:00 hodin. Do bodového systému budou zařazovány přihlášky odevzdané v řádném termínu. Zákonný zástupce obdrží v mateřské škole na základě přijetí k předškolnímu vzdělávání dle zveřejněného seznamu zápisový lístek. Pokud by bylo dítě přijato do více mateřských škol, zákonný zástupce se rozhodne, do které MŠ odevzdá zápisový lístek. Odevzdání zápisového lístku do zvolené mateřské školy je stanoveno na a je konečným rozhodnutím zákonného zástupce. Současně s tím zákonný zástupce požádá ředitele školy o formulář Zpětvzetí žádosti do ostatních MŠ, kde o přijetí žádal. V Praze dne Mgr. Martin Molčík ředitel ZŠ a MŠ

6 JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŘÁDNÉM TERMÍNU ZÁPISU Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v části druhé a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. V rámci Prahy 6 bylo možno v minulém školním roce umístit všechny přihlášené děti. Informace pro rodiče: - Zákonný zástupce (rodič) má povinnost spolu s odevzdáním žádosti a evidenčního listu předložit svůj platný průkaz totožnosti, rodný list dítěte a potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte). - Zákonný zástupce má možnost podat žádost a evidenční list do více mateřských škol. - Ředitel mateřské školy je povinnen žádost a evidenční list od zákonných zástupců přijmout a dle závazných kritérií rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy. - Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci ( 50 zákona č.258/2000sb., o ochraně veřejného zdraví). Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitel školy v kritériích dané MŠ. - MŠ zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ obvyklým způsobem, tj. na vývěsce v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ apod., a to do Na přijetí dítěte do MŠ není právní nárok. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Tyto děti jsou po dobu max. 12 měsíců osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání. - Ředitel MŠ může přijmout též žádost a evidenční list dítěte, které dovrší věk 3 let od do Pokyny pro rodiče: 1. Zákonný zástupce dítěte si stáhne formuláře (žádost a evidenční list) na webu příslušné mateřské školy, či na nebo si je v listinné podobě vyzvedne na ÚMČ Prahy Dokumenty řádně vyplněné včetně originálu (ověřené kopie) lékařského potvrzení, podepsané zákonným zástupcem (rodičem) dítěte, odevzdá zákonný zástupce do zvolené/zvolených mateřských škol ve stanoveném termínu :00 17:00 hod. Tímto termínem je zahájeno správní řízení. Vzhledem k tomu, že zápis dítěte do mateřské školy je úřední akt, přítomnost dítěte při zápisu nepovažujeme za vhodnou. Návštěva dítěte v naší mateřské škole se může uskutečnit v jiném termínu a v klidu, aby mělo dítě z návštěvy příjemný zážitek, například - Den otevřených dveří. 3. V MŠ zákonní zástupci dítěte dostanou: - potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem dítěte z dané mateřské školy, - zápisový lístek - termín k nahlédnutí do spisu dítěte dne od 9:00 do 11:00 hodin (dopoledne) 4. Termín zveřejnění výsledku zápisu je od 12 hodin, zveřejňují se registrační čísla dětí. Výsledky jsou zveřejněny na webu školy a na vývěsce MŠ. 5. Pokud by bylo dítě přijato do více MŠ, zákonný zástupce se rozhodne, do které MŠ odevzdá zápisový lístek. Odevzdání zápisového lístku do zvolené MŠ je stanoveno na od 13 do 17 hodin nutné dodržet a je konečným rozhodnutím zákonného zástupce. Současně s tím zákonný zástupce požádá ředitele školy o formulář Zpětvzetí žádostí do mateřských škol, kde o přijetí žádal. 6. Pokud zápisový lístek nebude odevzdán do žádné MŠ v daném termínu, bude takto uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci. 7. Rodiče nepřijatých dětí obdrží Rozhodnutí o nepřijetí. 8. Termín sejmutí výsledků zápisu je

Informace pro rodiče k zápisu do mateřských škol

Informace pro rodiče k zápisu do mateřských škol Informace pro rodiče k zápisu do mateřských škol Ředitelé mateřských škol stanovili po dohodě se zřizovatelem, Městskou částí Praha 7, v souladu s 34 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Přijímání dětí po navýšení kapacity MŠ

Přijímání dětí po navýšení kapacity MŠ Pokud ředitelka nepožádá zřizovatele o povolení výjimky o 4 děti a bude přijímat do počtu 24 dětí na třídu (např. z důvodu zařazení dítěte s postižením nebo dítěte mladšího tří let, kdy vyšší počet dětí

Více

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku.

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku. Základní škola Kravaře, Komenského 14 ŠKOLA V PŘÍRODĚ Vypracoval: Mgr. Tomáš Dorazil Účinnost ode dne: 22.5. 2003 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o I. Základní ustanovení Řád Mateřské školy Kometka ( dále jen MŠ ) upravuje organizaci, provoz, práva a povinnosti všech zainteresovaných (dětí,rodičů, zaměstnanců)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Přehled nejdůležitějších změn vyplývajících z novely školského zákona a některých dalších zákonů vyhlášené pod č. 82/2015 Sb.

Přehled nejdůležitějších změn vyplývajících z novely školského zákona a některých dalších zákonů vyhlášené pod č. 82/2015 Sb. Přehled nejdůležitějších změn vyplývajících z novely školského zákona a některých dalších zákonů vyhlášené pod č. 82/2015 Sb. (zpracovala sekce legislativy a práva MŠMT, rozesláno dne 14. května 2015)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění obchodní společnosti SBW s.r.o. se sídlem Opálová 120/13, Slivenec, 154 00 Praha

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace UŠ J.R.MÍ ŠI ORLOVÁ-PORU BA Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) verze II, typ 1 Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, 198

Více