APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK)"

Transkript

1 Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem (VSTOOLS.KOMJAK) červen 2010 APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka Petr Vyskoč, Jiří Picek, Silvie Semerádová červen 2010 Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 1

2 OBSAH OBSAH ÚVOD STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM Princip řešení Řešení jednoho nebo skupiny vodních útvarů (řešení pomocí skládačky ) Řešení celého povodí Vstupní data a podklady Programové vybavení TECHNICKÉ INFORMACE Struktura Technické parametry Instalace Instalace s použitím instalátoru Instalace zkopírováním složky aplikace VÝPOČETNÍ ČÁST SPRÁVCE ÚLOH Správce úloh - základy práce s úlohami Struktura nabídek aplikace Poznámky k vybraným položkám nabídek Tlačítka uživatelského rozhraní EDITOR DAT Úvod Obecné principy ovládání Editace dat Editace existujícího záznamu Vložení a odstranění záznamu Uložení nebo odvolání změn Alfanumerické vyhledávání Grafy Tisk / export tabulky Nastavení Uložit / stornovat změny Nastavení aplikace Obecné Grafy Definice pro vykreslování bodových objektů Klávesové zkratky Data aplikace v editoru Příklad editace dat PRACOVNÍ POSTUP Založení a identifikace řešené úlohy Naplnění (editace) vstupních dat modelu a určení rozsahu hodnocených ukazatelů Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 2

3 7.2.1 Popis říční sítě Identifikace profilů jevů Výpočet a prohlížení výstupů DATOVÝ MODEL Formát uložení dat Struktura tabulek a seznamy kódů Tabulky a geografické vrstvy Položky tabulek Seznamy kódů Schéma datového modelu PŘÍLOHA Popis postupu práce s aplikací pro potřeby školení VODOPRÁVNÍCH ÚŘADŮ Metoda Informační podpora Výchozí stav pro popis práce s aplikací Spuštění aplikace Úloha Prohlížení a editace dat úlohy Ukazatele jakosti a jejich výběr Profily jevů Charakteristiky profilů jevů Naplnění údajů o vstupech znečištění vod pro výhledový scénář Úprava údajů o jakosti vypouštěných odpadních vod pro výhledový scénář Vyhodnocení plnění imisních standardů v kontrolních profilech Prohlížení výstupních dat Řešení další úlohy Shrnutí postupu při rutinním využívání aplikace Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 3

4 1 ÚVOD Podle rámcové směrnice pro vodní politiku EU je nutné připravit plány oblastí povodí, ve kterých mají být mimo jiné definovány a programy opatření eliminovány významné vodohospodářské problémy, které brání dosažení dobrého stavu útvarů povrchových a podzemních vod. K tomu je nutné na celém území oblastí povodí pravidelně vyhodnocovat dopady antropogenních vlivů. Analýza vyžaduje vyhodnocení poměrně široké škály dat a proto je vhodné připravit nástroje, které ji v maximální míře usnadní a umožní vypracovat podklady pro rozhodování příslušných úřadů. Mezi požadavky rámcové směrnice patří uplatnění imisního principu ochrany vod. To vede ke stanovování emisních limitů vypouštění odpadních vod podle požadavků na jakost vody ve vodním toku. Stanovení emisních limitů kombinovaným způsobem se v ČR podrobněji zabývá příslušné nařízení vlády a metodický pokyn MŽP. Aplikace (programové vybavení) pro stanovení emisních limitů kombinovaným způsobem byla vyvinuta s cílem poskytnout vhodný nástroj k provádění v metodickém pokynu popsaných výpočetních postupů v celostátním rozsahu. Aplikace využívá nástroje vyvíjené a realizované pod souhrnným označením VSTOOLS, které obsahují prostředky pro provádění různých typů analýz a modelování vodohospodářských jevů na síti vodních toků. Tyto nástroje jsou vždy tvořeny vlastním výpočetním jádrem (program zajišťující vlastní výpočet, je vždy koncipován jako samostatně použitelná aplikace) a doplňkovými funkcemi, zajišťujícími komfortní správu a průběh výpočtů (správa dat, příprava dat pro výpočet, uživatelský editor, dokumentace). Po technické stránce se nástroje skládají z dílčích, samostatně použitelných a různě kombinovatelných modulů, jejichž funkci lze řídit pomocí řady parametrů. Obecně jde o moduly uživatelského rozhraní UI, výpočetní moduly PRG a společné soubory knihoven DLL. Uživatelské rozhraní je pak konfigurováno pro konkrétní potřeby dané aplikace. Aplikaci, jež je tak tvořena kombinací příslušných výpočetních modulů a příslušné konfigurace, označujeme také jako tzv. sestavení. Všechny aplikace/programy jsou lokální aplikace pro PC orientované na co nejnižší nároky na technické vybavení koncového uživatele (v této souvislosti je však vždy třeba brát v potaz objem zpracovávaných dat, zejména při zpracování/vyhodnocení dat ve velkém rozsahu). Obecným předpokladem pro použití (instalaci) jakéhokoliv sestavení (uživatelského prostředí/výpočetních modulů) nebo samostatných výpočetních modulů je umístění (instalace) sestavení na lokálním pevném disku počítače vybaveného operačním systémem Windows2000/XP a dále přítomnost instalace aktuální verze runtime komponenty Microsoft.NET Framework. Aplikaci pro stanovení emisních limitů kombinovaným způsobem vyvinul Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce s podporou výzkumného záměru MŽP Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů. Editor dat jako součást aplikace byl podle specifikace VÚV T.G.M., v.v.i. zpracován firmou Hydrosoft Veleslavín s.r.o.. Pro užití aplikace platí licenční podmínky, které jsou v elektronické podobě přiloženy k její instalaci. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 4

5 2 STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady z ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále jen Rámcová směrnice) v čl. 40 preambule stanovuje, že vodní politika Společenství má být založena na sdruženém/kombinovaném přístupu stanovením hodnot emisních limitů a standardů environmentální kvality. Kombinovaný způsob stanovování emisních limitů je požadován v 38 odst. 5 vodního zákona, kde se říká: Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění (tzv. emisní limity). Při tom je vázán ukazateli vyjadřujícími stav vody ve vodním toku, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění povrchových vod (tzv. imisní standardy), ukazateli a přípustnými hodnotami znečištění odpadních vod (tzv. emisní standardy). Kombinovaný způsob stanovování emisních limitů je pak podrobně definován v 2 písm. j) nařízení vlády jako způsob stanovení cílových emisních limitů při současném dodržení emisních a imisních standardů a cílového stavu vod ve vodním toku s přihlédnutím k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod (definovaným 2 písm. i) nařízení). Metodiku stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem podrobněji specifikuje Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 5

6 2.1 PRINCIP ŘEŠENÍ Pozn.: Převzato z Metodického pokynu a upraveno. Metodický pokyn popisuje dva základní postupy vyhodnocení plnění imisních standardů v kontrolních profilech: řešení jednoho nebo skupiny vodních útvarů ( řešení pomocí skládačky ), kde jsou dále uváděny dva dílčí postupy a to o řešení pro jeden izolovaný vodní útvar o a řešení řetězce vodních útvarů, a dále řešení celého povodí nad zájmovým profilem s pomocí aplikace regresního modelu. Řešení jednoho nebo skupiny vodních útvarů je uvažováno zejména při posuzování imisních standardů pro obecné požadavky na užívání vod a vyžaduje dostatečné údaje o hodnotách ukazatelů jakosti odpadních vod z bodových zdrojů znečištění. Řešení celého povodí je doporučeno zejména pro ukazatele znečištění a profily, kde jsou stanoveny přísnější imisní standardy s ohledem na požadavky pro užívání vody (odběry vody pro lidskou spotřebu, koupací oblasti, lososové nebo kaprové vody) a rovněž v případě, kdy se nad kontrolním profilem nacházejí vodní nádrže s významnou dobou zdržení (větší než 10 dnů). Řešení celého povodí vychází ze sledování jakosti vod v příslušném kontrolním profilu včetně údajů o průtoku v době sledování. U obou postupů se řešení provádí pro průměrné hodnoty (výpočtové imisní standardy mají charakter ročních průměrů, za průtoky vody v toku se berou dlouhodobé průměry Q a, u zdrojů se uvažují průměrná množství vypouštěných odpadních vod a průměrné koncentrace ukazatelů znečištění, výpočtové emisní standardy mají charakter ročních průměrů). Postupy lze aplikovat jak pro vyhodnocení současného stavu (ohlašované údaje o vstupech znečištění z bodových zdrojů a údaje z monitoringu povrchových vod), tak pro výhledové scénáře reprezentující zejména aplikaci emisních standardů a nejlepších dostupných technik a technologií. Při výpočtu pro výhledový scénář se nepředpokládá snížení vstupů z plošných a difúzních zdrojů znečištění Řešení jednoho nebo skupiny vodních útvarů (řešení pomocí skládačky ) Jestliže vodoprávní úřad stanovuje emisní limit kombinovaným způsobem pouze v jednom vodním útvaru a použije metodu skládačky, lze výpočet popsat jednoduchými bilančními rovnicemi (1) a (2); požadavkem je dodržet nerovnost (3). (1) X j Q = horní, j ( C p( PPDZ) ) imis Q dolní, j + BZ j 1 emis, j, k (2) Q horní,j = Q dolní,j-1 (3) X j + p(ppdz) j C imis kde je X j Q horní,j vypočtená (na počátku řešení neznámá) průměrná koncentrace na dolním konci j-tého vodního útvaru = příčinku bodových zdrojů znečištění do dolního konce vodního útvaru (v mg/l) průměrný průtok v horním konci j-tého vodního útvaru (v m 3 /s), který se rovná průměrnému průtoku v dolním konci (j-1)-tého vodního útvaru; jestliže horním koncem j-tého vodního útvaru je pramen, pak Q horní,j = 0 Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 6

7 C imis imisní standard příslušného ukazatele jakosti vody (v mg/l) p(ppdz) j-1 příčinek plošných a difúzních zdrojů znečištění příslušející dolnímu konci (j-1) - tého vodního útvaru (v mg/l); jestliže horním koncem j-tého vodního útvaru je pramen, pak p(ppdz) j-1 = 0 BZ emis,j,k Q dolní,j p(ppdz) j k-tý (evidovaný) bodový zdroj znečištění v j-tém vodním útvaru, který musí plnit nejdříve emisní standardy nařízení a pak emisní charakteristiky nejlepších dostupných technik ve výrobě a nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod (v g/s); suma v rovnici (1) se provede přes všechny bodové zdroje znečištění ležící v j-tém vodním útvaru průměrný průtok v dolním konci j-tého vodního útvaru (v m 3 /s) příčinek plošných a difúzních zdrojů znečištění příslušející dolnímu konci j-tého vodního útvaru (v mg/l). Čitatel zlomku v rovnici (1) vyjadřuje příčinek všech bodových zdrojů znečištění nad dolním koncem řešeného vodního útvaru do dolního konce vodního útvaru v g/s. První člen čitatele na pravé straně rovnice (1) vyjadřuje příčinek všech bodových zdrojů znečištění ve všech vodních útvarech nad horním koncem řešeného vodního útvaru do horního konce řešeného vodního útvaru v g/s; hodnota je stanovena za předpokladu, že těmito bodovými zdroji je využit celý prostor, který poskytuje imisní standard po odečtení hodnoty příčinku plošných a difúzních zdrojů znečištění příslušné hornímu konci řešeného vodního útvaru, a že v horním konci řešeného vodního útvaru je imisní standard právě dodržen. Druhý člen čitatele na pravé straně rovnice (1) (BZ emis,j,k ) vyjadřuje bilanci vypouštěného znečištění z bodových zdrojů situovaných v povodí řešeného vodního útvaru. Rovnice (2) vyjadřuje zákon kontinuity (odtok z horního útvaru/ů, ústícího do řešeného vodního útvaru se rovná přítoku do řešeného vodního útvaru). Výraz (3) je nerovnost, která vyjadřuje požadavek splnění imisního standardu na dolním konci řešeného vodního útvaru. Jestliže hodnota (X j + p(ppdz) j ) vyjde po splnění emisních požadavků nařízení i emisních požadavků plynoucích z nejlepších dostupných technik ve výrobě a nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod větší než C imis, bylo by třeba snížit u bodových zdrojů znečištění ve vodním útvaru a u plošných a difúzních zdrojů znečištění množství vypouštěných látek o hodnotu a to rovným dílem. [( X j + p(ppdz) j ) - C imis ]. Q dolní,j Při řešení řetězce vodních útvarů (na jednom toku směrem po proudu) počítáme v každém vodním útvaru příčinek bodových zdrojů znečištění do dolního konce vodního útvaru a ty potom postupně sčítáme po vodních útvarech směrem po proudu toku. K této hodnotě se pak přičte na dolním konci vodního útvaru příčinek plošných a difúzních zdrojů znečištění p(ppdz) a suma se srovnává s požadovaným imisním standardem C imis. Tím se tento postup liší od řešení izolovaného vodního útvaru, kde na horním konci vodního útvaru předpokládáme právě splnění imisního standardu. Jestliže se hledá emisní limit kombinovaným způsobem pro více zdrojů znečištění ve více za sebou seřazených vodních útvarech a použije se metoda skládačky, pak místo rovnice (1) se použije rovnice (4) (4) X j = p( BZ emis, j m ) Q + do ln í, j BZ emis, j, k kde p(bz emis, j-m ) je suma příčinku bodových zdrojů znečištění situovaných ve všech vodních útvarech nad horním koncem řešeného j-tého vodního útvaru; u těchto zdrojů jsou - jako u každého vodního útvaru - nejprve uplatněny emisní požadavky nařízení a pak emisní požadavky plynoucí z nejlepších dostupných technik ve výrobě nebo nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod, pokud uplatnění emisních požadavků nařízení nestačí (suma se Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 7

8 provádí přes všechny bodové zdroje situované v povodí vodního útvaru). Protože neuvažujeme samočištění platí Σp(BZ emis,j-m ) = Σ(BZ emis,j-m ). Suma příčinku bodových zdrojů Σp(BZ emis,j-m ) v rovnici (4) z výše položených vodních útvarů musí však přirozeně splňovat nerovnost (5) pro (j-1)-tý vodní útvar (5) p ( BZ ) Q emis, j m dolní, j 1 ( PPDZ) j 1 Cimis + p Suma ΣBZ emis,j,k v rovnici (4) je suma příčinku znečištění bodových zdrojů znečištění situovaných v povodí řešeného vodního útvaru do dolního konce vodního útvaru (suma se provádí přes všechny bodové zdroje situované v povodí vodního útvaru). U těchto zdrojů znečištění jsou opět nejprve uplatněny emisní požadavky nařízení a pak emisní požadavky plynoucí z nejlepších dostupných technik ve výrobě nebo nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod, pokud uplatnění emisních požadavků nařízení nestačí. Pokud by výpočet řešeného vodního útvaru vedl k výrazně přísnějším požadavkům než je tomu u výše položených vodních útvarů, pak je třeba, aby se na zpřísňujících požadavcích - tedy na snížení vypouštěného množství znečištění o hodnotu [( X j + p(ppdz) j ) - C imis ]. Q dolní,j podílely i výše položené vodní útvary (bodové zdroje a plošné a difúzní zdroje stejnou měrou) Řešení celého povodí Řešení celého povodí je doporučeno zejména pro ukazatele znečištění a profily, kde jsou stanoveny přísnější imisní standardy s ohledem na požadavky pro užívání vody (odběry vody pro lidskou spotřebu, koupací oblasti, lososové nebo kaprové vody) a rovněž v případě, kdy nad kontrolním profilem se nacházejí vodní nádrže s významnou dobou zdržení (větší než 10 dnů). Řešení celého povodí vychází z dat sledování jakosti vod v příslušném kontrolním profilu. Při řešení se aplikuje regresní model, který počítá se samočištěním. Použití jednoduchého regresního modelu tedy předpokládá, že je k dispozici měření jakosti vody v zájmovém profilu/úseku, které je doplněno měřením průtoků vody v době odběru vzorků vody pro analýzu jakosti vody. Takové měření by mělo být nejméně za dvouleté a lépe za tříleté období. K dispozici musí být také evidence a bilance vypouštěného znečištění z bodových zdrojů nad zájmovým profilem/úsekem pro stejné období. Jako jednoduchý regresní model se doporučuje použít regresní rovnici (6) n D (6) LO α = B * Q + m Q kde je LO Q B,D α m,n látkový odnos zájmovým profilem (v g/s) průtok vody zájmovým profilem (v m 3 /s) regresní součinitele bilance vypouštěného znečištění v povodí nad zájmovým profilem Σ(BZ) ( g/s) exponenty Regresní rovnice (6) popisuje závislost hodnot látkových odnosů zájmovým profilem LO i na průtocích vody Q i. Proměnná α představuje množství vypouštěného znečištění z (evidovaných) bodových zdrojů znečištění v povodí nad zájmovým profilem. Výraz B*Q n v rovnici (6) popisuje Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 8

9 velikost zatížení povodí nad zájmovým profilem znečištěním pocházejícím z plošných a difúzních zdrojů a výraz D/Q m pak úbytek (ztrátu) množství znečištění přirozenými procesy v toku. Rovnice (6) měla mít B>0 a D<0. Do výpočtu regresní rovnice (6) vstupují hodnoty LO i -α jako závisle proměnná a hodnoty Q i a 1/Q i jako nezávisle proměnné. V některých případech je možno nebo nutno použít regresní rovnici (7). Jde zejména o případ, kdy informace o bodových zdrojích znečištění jsou neúplné (např. když část povodí je mimo území republiky). n D (7) LO = A+ B * Q + m Q kde je LO Q A,B,D α m,n látkový odnos zájmovým profilem (v g/s) průtok vody zájmovým profilem (v m 3 /s) regresní součinitele bilance vypouštěného znečištění v povodí nad zájmovým profilem Σ(BZ) ( g/s) exponenty Regresní součinitel A je zde odhadem bilance vypouštěného znečištění z bodových zdrojů znečištění (v g/s). Rovnice (7) by měla mít A>0, B>0 a D<0. Do výpočtu regresní rovnice (7) vstupují hodnoty LO i jako závisle proměnná a hodnoty Q i a 1/Q i jako nezávisle proměnné. Vyhodnocení plnění imisních standardů v současnosti a výhledový scénář popisují rovnice (8) až (11). Pro splnění imisních standardů musí být hodnota látkový odnos v profilu nižší než hodnota látkového odnosu odpovídající imisnímu standardu při uvažování dlouhodobého průměrného průtoku Q a. (8) γ = LO prům,souč / (Q prům * C prům ) (9) LO,prům, pož = γ. Q a.c imis (10) LO prům, souč LO prům, pož (11) LO prům,součs - (Σ(BZ souč ) - Σ(BZ vyhl )) LO prům, pož kde je LO prům, souč je průměrný látkový odnos v současnosti zájmovým profilem, respektive po (v g/s) LO prům,vyhl LO prům, pož Q prům C prům Q a C imis je průměrný látkový odnos v současnosti zájmovým profilem pro výhledový scénář (v g/s) je průměrný přípustný látkový odnos při splnění imisního standardu (v g/s) průměr průtoků zájmovým profilem v době sledování jakosti (v m3/s) průměrná sledovaná koncentrace ukazatele jakosti (v mg/l) dlouhodobý průměrný průtok zájmovým profilem (v m3/s) imisní standard (v mg/l) Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 9

10 γ ΣBZ souč ΣBZ vyhl korekční faktor: opravný součinitel, vyplývající z toho, že neplatí LO prům, souč =(Q prům *C prům ) suma vypouštěného znečištění z evidovaných bodových zdrojů znečištění v povodí nad zájmovým profilem v současnosti (g/s) suma vypouštěného znečištění z evidovaných bodových zdrojů znečištění v povodí nad zájmovým profilem pro výhledový scénář (g/s) 2.2 VSTUPNÍ DATA A PODKLADY Aplikace výše uvedeného postupu vyžaduje následující vstupní data: Vodní toky o Popis struktury říční sítě (návaznost vodních toků resp. jejich úseků); o údaje o poloze zájmových úseků na říční síti, tj. Zájmové a kontrolní profily úseků rybných vod v členění na kaprové a lososové. o Údaje o poloze na říční síti u zájmových a kontrolních profilů, ve kterých je posuzováno dosažení imisních standardů, tj. závěrných profilů dílčích povodí vodních útvarů povrchových vod, profilů reprezentujících povrchové vody využívané ke koupání, profilů odběrů povrchové vody využívaných jako zdroje pitné vody, profilů sledování jakosti povrchových vod. o Hydrologické údaje v kontrolních profilech, tj. hodnoty dlouhodobých průměrných ročních průtoků Q a, plochy dílčích povodí v závěrných profilech vodních útvarů. o Údaje o sledování jakosti povrchových vod, tj. Vodní nádrže hodnoty ukazatelů jakosti za poslední 2-3 roky, (průměrné denní) průtoky v profilech sledování v době odběrů vzorků o Identifikace vodních nádrží s dobou zdržení více jak 10 dnů a jejich poloha na říční síti Bodové zdroje znečištění o Údaje o poloze míst vypouštění odpadních vod na říční síti a pro jednotlivá místa vypouštění příznak rozlišující vypouštění městských nebo průmyslových odpadních vod (pro určení emisních standardů), hodnota ročního vypouštěné množství odpadních vod a hodnota ročního vypouštěného a produkovaného znečištění (reprezentující současný stav), kód NACE při vypouštění průmyslových odpadních vod (pro určení emisních standardů), Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 10

11 Plošné zdroje znečištění kategorie vypouštění podle počtu EO při vypouštění městských odpadních vod (pro určení emisních standardů a emisních limitů při aplikaci nejlepších dostupných technik/technologií). o Popis závislosti příčinku plošných zdrojů znečištění na specifickém odtoku Q spec Emisní standardy a emisní limity při aplikaci nejlepších dostupných technik/technologií o Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod vyjádřené jako celoroční aritmetické průměry pro městské i průmyslové odpadní vody. o Hodnoty ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod při aplikaci nejlepší dostupných technik/technologií vyjádřené jako celoroční aritmetický průměr pro městské odpadní vody. Imisní standardy o Imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod vyjádřené jako celoroční aritmetické průměry. K naplnění výše uvedených datových potřeb jsou v celostátním rozsahu k dispozici následující datové zdroje: Evidence vedené podle 22, odst. 2 vodního zákona a vyhlášky č. 391/2004 Sb. tj. o evidence vodních útvarů včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů, o evidence vodních nádrží, o evidence odběrů povrchových vod, o evidence vypouštění odpadních vod, o evidence zdrojů povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, o evidence oblastí povrchových vod využívaných ke koupání, o evidence povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, o evidence množství povrchových vod, o evidence jakosti povrchových vod. Majetková a provozní evidence čistíren odpadních vod a kanalizací, vedená podle zákona o vodovodech a kanalizacích a vyhlášky č. 428/2001 Sb. Evidence vodoprávních rozhodnutí. Evidence územní identifikace vodních toků (včetně jejich hydrologických úseků), vodních nádrží a hydrologických povodí vedená v Digitální bázi vodohospodářských dat (DIBAVOD, VÚV T.G.M., v.v.i.); součástí evidence vodních toků je popis struktury říční sítě podle standardů HEIS ČR, tj. prostřednictvím tzv. strukturálního modelu vodních toků a povodí. Registr průmyslových zdrojů znečištění část nebezpečné látky (VÚV T.G.M., v.v.i.). Databáze Hydrofondu (ČHMÚ). Informační systém ARROW (ČHMÚ). Nařízení vlády 229/2007 Sb. Metodický pokyn OOV MŽP k nařízení vlády 229/2007 Sb. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 11

12 2.3 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ Programového vybavení umožňuje rutinní aplikaci výše popsané metody ve vhodném grafickém uživatelském prostředí (GUI). Nabízí nástroje pro organizaci výpočtu, administraci vstupních dat, a prezentaci vstupních i výstupních dat formou map, tabulek a grafů. Struktura programového je tvořena jednotlivými spolupracujícími programovými moduly. Z hlediska funkce se jedná zejména o: účelovou geodatabázi vstupních a výstupních dat modelu; výpočetní část editor dat geodatabáze; správce jednotlivých výpočtů. Aplikace umožňuje uživateli naplnění vstupních dat a výpočet pro výhledový scénář s tím, že nabízí možnost automatického naplnění emisních limitů pro 2 základní scénáře: (a) pro emisní limity odpovídající emisním standardům pro komunální a průmyslové zdroje a (b) pro emisní limity při aplikaci nejlepších dostupných technik/technologií u komunálních zdrojů znečištění. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 12

13 3 TECHNICKÉ INFORMACE Aplikace umožňuje rutinní provádění výše uvedených výpočtů v grafickém uživatelském prostředí (GUI). Kromě samotných výpočetních funkcí aplikace nabízí nástroje pro organizaci výpočtu, administraci vstupních dat, zobrazení a prezentaci výsledků výpočtů, zejména formou tabulek a map. 3.1 STRUKTURA Struktura programového je tvořena jednotlivými spolupracujícími programovými moduly. Z hlediska funkce se jedná zejména o: administrační prostředí jednotlivých výpočtů výpočetní moduly editor dat dokumentaci aplikace účelovou geodatabázi vstupních a výstupních dat modelu (geografická data mají význam referenčních dat; kromě funkcí lokalizace profilů na říční síť nevstupují do samotného výpočtu) VSTOOLS.KOMJAK stanovení emisních limitů kombinovaným způsobem PRGAGREG přípravné operace PRGKOMJAK stanovení limitů PRGREGRE regresní analýza EDITOR editace dat DOKUMENTACE Na obrázku je znázorněno funkční schéma aplikace KOMJAK. Jádrem aplikace je výpočetní modul PRGKOMJAK. Administrační prostředí zajišťuje modul uživatelského rozhraní (správce úloh, UI), obslužné funkce pak moduly PRGAGREG/PRGREGRE a dále uživatelský editor a dokumentace. 3.2 TECHNICKÉ PARAMETRY Programové vybavení je ve stávající verzi koncipováno jako aplikace na lokálním počítači uživatele. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 13

14 Podmínkou pro provoz aplikace je operační systém Microsoft Windows 2000/XP/Vista s nainstalovanou aktuální verzí platformy Microsoft.NET Framework (je buďto již přímo součástí operačního systému nebo je k dispozici volně na internetových stránkách společnosti Microsoft). Hardwarové požadavky jsou dány pouze požadavky operačního systému a platformy Microsoft.NET Framework, nicméně kvalita hardwarového vybavení podmiňuje (v přímé závislosti na rozsahu zpracovávaných dat) rychlost provádění simulačních výpočtů. Software se skládá z dílčích samostatných programových modulů (modulární systém nástrojů pro vodohospodářské výpočty vyvíjený pod společným označením VSTOOLS ) zajišťujících jednotlivé skupiny výpočetních operací. Tyto moduly jsou pak pro potřeby uvedených výpočtů zkombinovány do podoby tzv. sestavení (sestavení VSTOOLS.KOMJAK, zkráceně aplikace KOMJAK). Sestavení je kombinací vybraných výpočetních a dalších modulů a jejich příslušné konfigurace pro zajištění běhu a správy požadovaných výpočetních operací a správy úloh a dat. Sestavení aplikace KOMJAK se skládá z následujících souborů a složek: UI.EXE uživatelské rozhraní PRGAGREG.EXE programový soubor modelu PRGKOMJAK.EXE programový soubor modelu PRGREGRE.EXE programový soubor modelu DLLTOOLS.DLL knihovny modelu MANUALUSRKOMJAK.PDF soubor dokumentace/nápovědy PRG.CFG konfigurační soubor modulů modelu AXINTEROP.SHDOCVW.DLL knihovny Microsoft.NET INTEROP.SHDOCVW.DLL knihovny Microsoft.NET VHBEDITOR.EXE uživatelský editor dat DATASOURCE.XML definice pro uživatelský editor dat SAMPLE složka vzorů doplňkových dat aplikace pro vytváření nových úloh DATA výchozí složka úloh *) UI.SET soubor uživatelských nastavení *) COMPARE.TMP pracovní soubor porovnávání úloh (dočasný) **) *.* dočasné pracovní soubory a složky Poznámky: *) soubory jsou ukládány do složky VSTOOLS umístěné ve složce dat aplikací uživatele Documents and Settings\uživatel\Data aplikací **) soubory jsou ukládány do složky ~VSTOOLS umístěné ve složce dočasných dat uživatele \Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Temp, složka existuje pouze za běhu aplikace a při uzavření aplikace je odstraněna Data řešených úloh (geodatabáze) pak obsahují soubory: ULOHA.INF řídící soubor úlohy ULOHA.LOG protokol o řešení úlohy *.TXT vstupní/výstupní data úlohy *.SHP/*.SHX/*DBF geografická referenční data Poznámka: Podrobný popis struktury uložení dat úlohy (geodatabáze) je uveden v popisu datového modelu (kapitola Datový model ) dále v textu. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 14

15 3.3 INSTALACE Aplikace by měla být instalována na lokální pevný disk počítače. Instalace na sdílené úložiště (místo v síti/síťový disk) je možná, může však mít (v závislosti na parametrech a konfiguraci sítě) za následek snížení výkonu aplikace (rychlosti výpočtů). V tomto případě je třeba mít na paměti, že rychlost výpočtů je i v tomto případě primárně závislá na parametrech počítače, na němž je aplikace spouštěna (lokální počítač). Vlastní instalace aplikace se provede, v závislosti na způsobu distribuce aplikace, spuštěním instalátoru programu nebo zkopírováním souborů. Instalace sestavení spočívá z instalace výše uvedených programových modulů a dále společných souborů knihoven, konfiguračních souborů a z nastavení a vytvoření vzorových datových složek. Pro umístění dat pro výpočty (úloh) platí, že mohou být umístěny jak na lokálním disku počítače tak na síťovém (sdíleném) úložišti. Aplikace za běhu zajišťuje kontrolu výhradního přístupu uživatele k datům vybrané úlohy, úložiště tedy může být sdíleno více uživateli. Doporučené umístění dat úloh je na lokální pevný disk počítače, což je optimální z hlediska rychlosti přístupu k datům a provádění výpočtů. Při umístění na síťové úložiště může docházet, zejména s ohledem na parametry a vytížení místní sítě, ke zpomalení průběhu výpočtů (přenos dat po síti) Instalace s použitím instalátoru Při instalaci pomocí istalátoru se vytvoří spouštěcí ikona na ploše počítače a také příslušná složka v nabíce Start. Instalace pomocí instalátoru může vyžadovat oprávnění administrátora operačního systému Instalace zkopírováním složky aplikace Při instalaci zkopírováním obsahu provede uživatel instalaci aplikace zkopírováním složky aplikace na pevný disk svého počítače, nejlépe přímo do kořenového adresáře (např. "C:\"). Po zkopírování je vhodné zkontrolovat, zda při kopírování nedošlo k označení kopírovaných složek nebo souborů atributem "jen ke čtení" (jde o vlastnost některých verzí operačních systémů firmy Microsoft). Pokud k tomuto došlo, atribut "jen ke čtení" u složek i souborů lze zrušit kliknutím pravým tlačítkem myši na název složky a poté volbou "Vlastnosti > zrušit zaškrtnutí jen pro čtení > Použít změnu pro složku, podsložky i soubory" (zrušení atributu pro všechny zkopírované soubory, v opačném případě nebudou programy moci do souborů zapisovat data). Aplikace se pak spustí kliknutím na ikonu aplikace "UI.EXE", nebo si uživatel může pro snadné spuštění vytvořit zástupce na ploše kliknutím pravým tlačítkem myši na soubor "UI.EXE" a vybráním volby "Odeslat > Plocha (vytvořit zástupce)". Po instalaci aplikace se automaticky nastaví výchozí složka úloh do adresáře DATA v adresáři s instalací aplikace. Jsou-li součástí instalace vzorová/ukázková data, jsou umístěna v této výchozí složce úloh. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 15

16 4 VÝPOČETNÍ ČÁST Hlavní výpočetní částí aplikace je předpokládané vyhodnocení předpokládaného vlivu bodových i plošných zdrojů znečištění na jakost povrchových vod. Hodnocení je prováděno v kontrolních profilech (závěrné profily vodních útvarů a profily sledování jakosti) na vodních tocích a ve vodních nádržích. Podle údajů o vstupech znečištění a/nebo údajů z monitoringu povrchových vod je vyhodnocen předpokládaný látkový odnos v profilu a následně porovnán s přípustným látkovým odnosem určeným podle imisních standardů. Součástí aplikace jsou dále výpočetní moduly, které pomáhají připravit vstupní data pro výše uvedený bilanční výpočet (a bilančnímu výpočtu tedy předcházejí). Jedná se o: Statistické vyhodnocení dat ze sledování jakosti povrchových vod, včetně regresního modelu. Naplnění vstupních údajů týkajících se koncentrace vypouštěných odpadních vod z bodových zdrojů znečištění pro výhledový scénář. Funkce, výpočetní kroky a vstupní a výstupní data jednotlivých výpočetních částí aplikace jsou popsány dále: Naplnění vstupů znečištění pro výhledový scénář Funkce: plní hodnoty koncentrací (emisních limity) pro výhledové scénář variantně: podle emisních standardů pro komunální a průmyslové zdroje, dosažitelnými hodnotami koncentrací při aplikaci nejlepších dostupných technik/technologií (BAT) u komunálních zdrojů znečištění. Povinnými vstupními daty jsou pro každé místo vypouštění z bodového zdroje znečištění Pro jednotlivé ukazatele stávající hodnoty koncentrace vypouštěných odpadních vod Příznak, zda se jedná o vypouštění komunálních nebo průmyslových odpadních vod Pro komunální zdroje znečištění o příznak, zda jsou odpadní vody čištěny na ČOV, o kategorii ČOV podle EO, o při určení emisních limitů pro vypouštění fosforu příznak zda jsou odpadní vody na ČOV dočišťovány (vybaveny technologickým stupněm pro odstraňování fosforu), o pro jednotlivé ukazatele stávající hodnoty koncentrace vypouštěných odpadních vod. Pro průmyslové zdroje znečištění o kód ekonomické činnosti NACE, o pro nebezpečné látky příslušný druh výroby. Výstupními údaji jsou pro jednotlivé místa vypouštění a ukazatele: koncentrace vypouštěného znečištění pro výhledový scénář podle emisních standardů nebo při uplatnění nejlepších dostupných technik/technologií. Při plnění hodnot koncentrací vypouštěných odpadních vod pro výhledový scénář platí následující postup: Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 16

17 Při plnění hodnot BAT: Pokud pro příslušný zdroj znečištění a ukazatel nejsou stanoveny hodnoty BAT, jsou pro výhledový scénář plněny hodnoty emisních standardů. Pokud ani ty nejsou stanoveny, jsou plněny hodnoty současných koncentrací. Při plnění hodnot emisních standardů: Pokud pro příslušný zdroj znečištění a ukazatel nejsou stanoveny hodnoty standardů, jsou pro výhledový scénář plněny hodnoty současných koncentrací. Pokud jsou koncentrace podle emisních standardů/bat pro zdroj a ukazatel vyšší než jejich hodnoty v současnosti, je pro výhledový scénář naplněna hodnota současné koncentrace. Pokud je pro ekonomickou činnost vztahující se k průmyslovým zdrojům znečištění uvedeno více hodnot emisních standardů (v závislosti na podrobnější specifikaci), je pro výhledový scénář naplněna nejméně přísná (nejvyšší) hodnota (aby vyhodnocení plnění imisních standardů v kontrolním profilu bylo na straně bezpečnosti. Pokud pro daný ukazatel lze stanovit emisní standardy přípustnou koncentrací i požadovanou účinností čištění je aplikován méně přísný výsledný limit. Vstupní data jsou uvedena v tabulce PRF_JEV a JAK_VST; výstupní data jsou plněna do tabulky JAK_VST (viz kapitola Datový model ). Statistické vyhodnocení sledování jakosti vod Funkce: Provádí statistické vyhodnocení řad sledování jakosti, včetně regresní analýzy, v profilech sledování jakosti určených jako kontrolní profily a s dostatečnou délkou časové řady měřených koncentrací ukazatele jakosti a průtoku v době měření. Regresní analýza je podrobněji popsána v kapitole Princip řešení výše. Povinnými vstupními daty jsou pro jednotlivé ukazatele znečištění: identifikace profilu sledování jakosti (ID), časová řada naměřených koncentrací a průtoku v době měření, minimální počet záznamů řady je 12; hodnoty exponentů m a n regresního modelu. Výstupními údaji jsou: časová řada modelovaného látkového odnosu u modelované koncentrace ukazatele, průměrná a maximální hodnota měřená koncentrace ukazatele, měřená koncentrace při C90 a P95, hodnoty součinitelů A, B a D regresního modelu, koeficient determinace regresního modelu, hodnota korekčního faktoru γ, průměrné modelované množství vstupu z plošných a difúzních zdrojů znečištění, průměrné modelované množství vstupu z bodových zdrojů znečištění, průměrné modelované množství odbourané samočištěním (vyjádřeno jako kladná hodnota). Poznámka: Hodnoty součinitelů regresního modelu by měly být A>0, B>0 a D<0. Pokud tato podmínka není splněna, nejsou průměrné hodnoty modelovaných vstupů a samočištění uváděny. Vstupní i výstupní údaje jsou uvedeny v tabulkách RADA_JAKK a RDJAK_STAT (viz kapitola Datový model ). Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 17

18 Vyhodnocení jakosti kombinovaným způsobem Funkce: Provádí postupně následující kroky: Analýza polohy profilů jevů na říční síti: o Pro každý profil na říční síti nalezení nejbližších kontrolních profilů, tj. závěrného profilu vodního útvaru, profilu sledování jakosti. o Pro každý kontrolní profil: identifikace a určení počtu významných nádrží, příznak, zda se nachází v povodí vodárenského odběru, koupací oblasti. o Identifikace specifických požadavků na užívání (rybné vody, koupací oblasti, vodárenské odběry) Určení imisních standardů v kontrolních profilech Výpočet předpokládané (modelované) jakosti povrchové vody v kontrolních pro jednotlivé scénáře bilanční hodnocení látkového odnosu (podle metod popsaných v kapitole Princip řešení) Souhrnné vyhodnocení výsledků určení bilančního stavu (vzhledem plnění imisních standardů) v kontrolních profilech. Souhrnné vyhodnocení odpovídá nejméně příznivému stavu pro všechny hodnocené ukazatele a aplikované metody. Povinnými vstupními údaji jsou: identifikace struktury říční sítě a zájmových úseků: o ID úseku toku a ID úseku navazujícího, o údaj, zda je úsek vymezen jako kaprová nebo lososová voda. identifikace relevantních profilů, včetně určení jejich polohy na říční síti: o ID profilu, o ID úseku toku, na kterém profil leží, o číslo polohy na úseku jako vzdálenost od začátku úseku (uvažováno ve směru proudění) v promilích (v rozmezí hodnot 1 až 999), o souřadnice profilu (nutné pro zobrazení na mapě v prostředí editoru, nikoli pro vyhodnocení jakosti), o typ profilu (závěrný profil útvaru, profil sledování jakosti, místo vypouštění odpadních vod, hráz vodní nádrže, profil odběru vody pro lidskou spotřebu, koupací oblast), o Identifikace profilu ve vodohospodářské soustavě, tj. rozdělení profilů na: kontrolní, přiřazené ke kontrolním, s uvedením ID kontrolního profilu, ke kterému je přiřazen, agregované, s následujícím významem: Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 18

19 V kontrolních profilech je vyhodnocováno plnění imisních standardů. Jedná se o profily sledování jakosti s časovými řadami měřených hodnot koncentrace ukazatele jakosti a průtoku v době odběru vzorku. Ke kontrolním profilům jsou přiřazovány zájmové profily, tj. profily s přísnějšími imisními standardy (odběry vody pro lidskou spotřebu, koupací oblasti). Přiřazením jsou přísnější požadavky promítnuty do vyhodnocení v kontrolním profilu. Agregovanými profily jsou profily (jevy), jejichž vliv je vyhodnocen souhrnně v kontrolních profilech. Jedná se především o místa vypouštění odpadních vod. V profilu vypouštění odpadních vod (bodové zdroje): o současné a výhledové množství vypouštěné vody, o současná a výhledová koncentrace vypouštěného znečištění pro jednotlivé ukazatele/látky, V kontrolních profilech Výstupními údaji jsou o Průměrný dlouhodobý průtok Q a, o Specifický odtok v závěrném profilu vodního útvaru, o Průměrný měřený látkový odnos pro jednotlivé ukazatele/látky v profilu sledování jakosti, v profilech vypouštění odpadních vod o současné a výhledové množství vstupu znečištění v profilu vypouštění (bodový zdroj). V kontrolních profilech: o požadavky na užívání vody (ve vztahu k určení imisních standardů), o imisní standardy pro jednotlivé ukazatele, o bilanční údaje vyhodnocení plnění imisních standardů v současnosti a pro výhledový scénář, o celkový vstup znečištění z evidovaných bodových zdrojů v povodí profilu a jejich počet, o hodnota přípustného látkového odnosu, o hodnota modelovaného (simulovaného) látkového odnosu, o hodnota modelované (simulované) koncentrace, o stanovení rezerv/deficitů látkového odnosu (jako rozdílu mezi přípustným a modelovaným), o příznak splnění imisního standardu. o V závěrných profilech vodních útvarů dále: celkový vstup znečištění z evidovaných bodových zdrojů v útvaru, příčinek vstupu z plošných a difúzních zdrojů znečištění v povodí profilu. Vstupní údaje jsou uvedeny v tabulkách UTOK, PRF_JEV, JAK_VST, RDJAK_STAT; výstupní data jsou plněna do tabulek PRF_JEV, POZJ_UZ, JAKVST_SCE, JAKVST_AGK, JAK_LIMIT, JAK_POZ a PRF_JAKK (viz kapitola Datový model ). Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 19

20 5 SPRÁVCE ÚLOH 5.1 SPRÁVCE ÚLOH - ZÁKLADY PRÁCE S ÚLOHAMI Základní jednotkou výpočtu je tzv. úloha. Úloho se rozumí kompletní soubor vstupních a výstupních dat pro jedno konkrétní řešení výpočtu. Základ uživatelského rozhraní modelu tvoří tzv. správce úloh. Správce úloh obsahuje přehled všech řešených úloh. V levé horní části okna je seznam složek úloh. Složkou úloh se rozumí složka (adresář), ve které jsou uloženy jednotlivé úlohy. Každá úloha je pak uložena v samostatném adresáři a je tvořena sadou souborů vstupních a výstupních dat, referenčními daty, protokolem o zpracování a tzv. informačním souborem úlohy. Složky úloh lze do seznamu přidávat nebo je ze seznamu odebírat pomocí nabídky Úloha > Složky úloh. Poznámka: Složky úloh jsou při použití této nabídky přidávány nebo odebírány na/ze seznamu, při odebírání složky úloh nedochází k fyzickému mazání dat. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 20

21 Pozor: V žádném případě nezasahujte do výstupních souborů, souboru protokolu nebo informačního souboru úlohy a po provedení výpočtů ani do souborů vstupních dat. Jakékoliv zásahy do těchto souborů mohou mít za následek nekonzistenci úlohy, poškození dat nebo znevěrohodnění výstupů! Seznam úloh obsažených ve vybrané složce úloh je zobrazen v levé dolní části okna. Výběr úlohy pro práci se provede výběrem úlohy v tomto seznamu. Poznámka: V seznamu úloh jsou zobrazeny pouze úlohy splňující formální požadavky na úlohu, tj. obsahující platné informace o úloze. Pokud jsou v seznamu některé úlohy neaktivní, jde o úlohy, které nebyly vytvořeny nebo zpracovány pomocí aktuálního setavení/aplikace. Při výběru takovéto úlohy může dojít k znepřístupnění nabídek menu aplikace, které nejsou pro danou úlohu relevantní. Základní informace o úloze se zobrazí také po najetí myší na položku úlohy. Správce úloh dále disponuje systémem automatického zamykání úloh. Systém automatického zamykání úloh aktivuje nebo deaktivuje správce v administračním režimu aplikace a slouží jako ochrana před neúmyslnou manipulací s daty. Je-li systém automatického zamykání úloh aktivován, jsou informace o každé úloze ve výchozím režimu dostupné pouze pro čtení. Aby bylo možné s úlohou pracovat (editovat vstupní data, provádět výpočty, prohlížet výstupní data, generovat výstupní sestavy), je třeba tuto úlohu nejprve vybrat v seznamu úloh v hlavním okně aplikace a poté ji odemknout nabídka Úloha > Odemknout. Poznámka: Úlohu je možné zamknout použitím příkazu nabídky Úloha > Zamknout. Aktivovaná úloha se také automaticky zamnkne výběru jiné úlohy v seznamu úloh. Není-li systém zamykání úloh aktivován, jsou položky menu Úloha > Odemknout a Úloha > Zamknout neaktivní a nelze je použít. K zamknutí nebo odemknutí úlohy lze také využít příslušné tlačítko přímo v okně aplikace. Stav zamknutí/odemknutí úlohy je indikován ikonou zobrazenou na tomto tlačítku (viz popis tlačítek v následujícím textu). V dolní části okna se nachází grafický ukazatel postupu a stavový (informační) řádek. V horní části okna správce úloh je lišta nabídek. Prostřednictvím nabídek se provádějí všechny operace zpracování vybrané úlohy. Vybrané (často používané) operace jsou pak dostupné také prostřednictvím tlačítek dostupných přímo v okně aplikace. Úplná struktura nabídek a přehled tlačítek jsou uvedeny dále. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 21

22 5.2 STRUKTURA NABÍDEK APLIKACE Úloha Nástroje pro práci s úlohou. Odemknout Umožní odemknutí vybrané úlohy pro editaci a/nebo prohlížení dat a provádění výpočtů. Zamknout Zamkne vybranou úlohu a tím zabrání editaci/prohlížení dat a spouštění výpočtů. Kopie úlohy Vytvoří novou úlohu na základě vybrané úlohy. Během vytváření kopie úlohy jsou odstraněna výstupní data úlohy. Smazat úlohu Odstraní data vybrané úlohy. Operace je nevratná. Protokol o řešení Zobrazí protokol o řešení vybrané úlohy obsahující podrobný záznam o průběhu řešení úlohy. Uložit informace o úloze Uloží změny v informacích o úloze provedené v editovatelných polích formuláře. Obnovit zobrazení seznamu úloh Obnoví seznam úloh načtením úloh zvolené složky úloh z disku a aktualizuje informace o případném zamknutí vybrané úlohy jiným uživatelem). Export/import Nástroje pro provádění exportu nebo importu úloh. Export úlohy Umožní exportovat úlohu do zvoleného cíle na disku ve formátu složky úlohy nebo ve formátu archivu zip. Import úlohy Umožní importovat úlohu ze zadaného umístění (úloha ve formátu složky nebo ve formátu archivu zip). Při načítání úlohy z formátu zip musí být tento soubor generován funkcí exportu dat aplikace nebo musí splňovat požadavky aplikace na importovaný soubor zip (jeden archiv zip musí obsahovat právě jednu úlohu umístěnou v příslušném adresáři úlohy). Aktualizace/doplnění dat úlohy Umožňuje načtení aktualizačních dat do vybrané úlohy. Vybraná úloha musí být odemknuta a stav řešení úlohy musí mít administrátorem povolenou aktualizaci vstupních dat (obvyklé je povolení aktualizace dat pro stav řešení Nová úloha ). Export protokolu o řešení úlohy Umožní zkopírování protokolu o řešení vybrané úlohy do zvoleného cíle na disku. Odeslat em Umožňuje přímé odeslání vybraných informací o úloze nebo datových souborů úlohy em prostřednictvím výchozí ové klientské aplikace. Funkce vyžaduje spuštěnou klientskou ovou aplikaci. Není funkční při použití přístupu k ové schránce například prostřednictvím internetové stránky a funkčnost může dále záviset také na typu ového klienta. Porovnat Zobrazí dialog pro porovnání vstupních a výstupních dat s daty jiné úlohy. V závislosti na rozsahu dat úloh, počtu rozdílů a výkonu počítače může porovnávání trvat i několik desítek minut. Nová úloha Vytvoří novou prázdnou úlohu. Je vytvořena struktura tabulek včetně hlaviček a dalších souborů úlohy. Funkce je určena zejména pro následné hromadné plnění dat např. z databázového systému. Složka úloh Umožní přidání nebo odstranění složky úloh na/ze seznamu. Přidat složku na seznam Přidá složku úloh na seznam tak, aby s ní bylo možno pracovat. Odebrat složku ze seznamu Odstraní složku úloh ze seznamu. Přitom nedojde k odstanění složky ani dat z úložiště/disku počítače, pokud složka obsahuje úlohy nebo jakákoliv jiná data. Pouze je-li složka zcela prázdná, je odstraněna z úložiště/disku. Zobrazit data Editace nebo prohlížení vstupních a výstupních dat. Prohlížet/editovat data Otevře specializovaný editor dat v režimu editace/prohlížení dat. Režim editoru se řídí stavem řešení vybrané úlohy data lze editovat, dokud není proveden výpočet vyhodnocení jakosti kombinovaným způsobem, po Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 22

23 provedení výpočtu vyhodnocení lze data již pouze prohlížet. Pro editaci vstupních dat je třeba vytvořit kopii úlohy viz položka nabídky Kopie úlohy. Prohlížet data tabulek v html Doplňková funkce. Otevře integrovaný prohlížeč tabulek html. Data jsou zobrazena ve struktuře jejich fyzického uložení s rozlišením vstupních a výstupních dat. Prohlížet v Microsoft Excel Doplňková funkce. Otevře aplikaci Microsoft Excel a automaticky načte data (pouze pro prohlížení dat, sešit s daty nelze ukládat, data lze však například kopírovat do jiného sešitu). Aplikace Microsoft Excel musí být na počítači nainstalována, musí být asociována s typem souborů xls a v nastavení zabezpečení aplikace musí být povoleno spouštění maker. Data jsou načtena ve struktuře jejich fyzického uložení. Výpočet Spouštění výpočtů nad vstupními daty. Statistické vyhodnocení dat z monitoringu a regresní analýza Provede regresní analýzu nad daty z monitoringu. Naplnění vstupů znečištění pro výhled podle současného stavu Provede naplnění dat pro výhledový scénář řešení. Data jsou naplněna podle zadaných hodnot vstupů pro současný stav. Naplnění vstupů znečištění pro výhled podle emisních standardů Provede naplnění dat pro výhledový scénář řešení. U vstupů znečištění překračujících odpovídající hodnotu emisního standardu se předpokládá splnění hodnot emisního standardu. Naplnění vstupů znečištění pro výhled podle nejlepších technologií/bat Provede naplnění dat pro výhledový scénář řešení. U vstupů znečištění překračujících odpovídající hodnotu požadovanou podle nejlepších technologií/bat se předpokládá splnění požadavků daných hodnotami nejlepších technologií/bat. Výpočet vyhodnocení jakosti kombinovaným způsobem Provede vyhodnocení jakosti kombinovaným způsobem. Nápověda Nápověda aplikace. Uživatelská příručka Nápověda programu. Datový model přehled tabulek Souhrnný přehled tabulek používaných aplikací. Datový model tabulky Výpis struktury tabulek používaných aplikací. Datový model číselníky Výpis obsahu všech číselníků datového modelu. Licence Zobrazí licenční podmínky. O aplikaci Základní informace o aplikaci. Poznámka: Struktura nabídek se může, v závislosti na konfiguraci a verzi aplikace, mírně lišit Poznámky k vybraným položkám nabídek Kopie úlohy Kopie vybrané úlohy je přesnou kopií zdrojové úlohy. Při vytváření kopie úlohy je vytvořena kopie vybrané úlohy, ze kleré jsou (v případě že již byl proveden výpočet) odstraněna všechny výstupní data. Poznámka: Pokud jsou v rámci editace dat úlohy upravena/změnněna některá vstupní data (například údaje o vypouštění, vložen nový profil apod.), zůstanou tato data zachována i v kopii vytvořené na základě této úlohy. OOdstraněny budou pouze případné výsledky výpočtů (vyhodnocení). Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 23

24 Protokol o řešení Protokol o řešení obsahuje záznam o průběhu všech výpočtů provedených pro vybranou úlohu a o případných chybách, které se v průběhu zpracování vyskytly. Každý záznam je označen přesným datem a časem zpracování. Export úlohy Funkce umužňuje odeslání kopie úlohy na zvolené úložiště/disk. Export může být proveden zkopírováním složky úlohy (dojde k fyzickému zkopírování složky s daty úlohy do zvoleného cíle) nebo uložením dat vybrané úlohy do archivu zip (archiv zip je uložen do uživatelem zvolené složky a úlohu z něj lze načíst přímo funkcí Import úlohy nebo rozbalením úlohy archivačním programem a následným importem rozbalené úlohy do aplikace). Funkci lze využít k archivaci/zálohování jednotlivých úloh. Import úlohy Funkce umožňuje načtení dat z exportního zip souboru nebo z vyexportované složky. Soubor zip musí být vytvořen funkcí Export úlohy nebo musí být kompatibilní s funkcemi export/import podporovanými aplikací (musí obsahovat data právě jedné úlohy uložená v jediné složce, kromě označení složky úlohy nesmí obsahovat další adresářovou strukturu ani další soubory). Aktualizace/doplnění dat úlohy Funkce je určena k načtení tzv. aktualizačního balíčku dat. K distribuovaným datům (úloha) může být vydán tzv. aktualizační balíček dat. Tento aktualizační balíček neobsahuje všechna data úlohy, nýbrž pouze data, která mají být do úlohy doplněna (rozšíření rozsahu dat) nebo v úloze nahrazena (aktualizace dat). Takovýto balíček je možné načíst pouze do stávající úlohy umožňující editaci dat (tedy do úlohy nebo kopie úlohy, nad kterou ještě nebylo provedeno vyhodnocení). O provedení aktualizace pomocí aktualizačního balíčku je proveden záznam do protokolu o řešení úlohy (viz položka nabídky Protokol o řešení ). Porovnat Porovnání úloh slouží ke snadnému vyhledání rozdílů různých simulačních výpočtů. Vždy se porovnává aktuálně vybraná úloha s libovolnou další. Aby mělo porovnávání úloh smysl, měly by být porovnávány úlohy řešené na stejném území (ve stejných profilech). Funkce porovnání dat analyzuje všechna (vstupní i výstupní) data a zobrazí pro jednotlivé tabulky datového modelu záznam s výčtem rozdílných záznamů. Poznámka: Porovnání úloh může, v rávislosti na objemu porovnávaných dat a jejich rozdílnosti být časově náročnější a může trvat i několik minut. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 24

25 Pokud zvolíte možnost výpisu rozdílných záznamů, můžete počet vypsaných záznamů omezit. Pokud si přejete vypsat všechny rozdílné záznamy, nezadávejte do pole pro počet záznamů žádný údaj. Tlačítkem < můžete zobrazit výsledky posledního provedeného porovnání úloh. Při spuštění porovnávání úloh se vždy výsledky předchozího porovnávání přepíší. Pokud chcete výsledky porovnávání uchovat, otevřete výsledky posledního porovnávání (výsledky se otevřou také automaticky bezprostředně po provedení porovnání) a z nabídky Soubor zvolte Uložit jako a výsledky si uložte. Poznámka: Při výpisu rozdílných záznamů je třeba mít na paměti, že jsou porovnávány všechny souboru úlohy a tudíž, není-li omezen počet vypisovaných rozdílných záznamů, může být výpis rozdílů velmi dlouhý. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 25

26 Nová úloha Příkazem Nová úloha lze vytvořit zcela novou prázdnou úlohu. Bude vytvořena struktura úlohy (struktura všech vstupních tabulek atp.), ale tato úloha nebude obsahovat žádná data, a to ani údaje o profilech, říční síti nebo průtokové řady. Tato volba je vhodná pro vytvoření výchozího stavu úlohy při hromadném plnění dat externími nástroji a vyžaduje znalost datového modelu. Prohlížet v Microsoft Excel Otevře aplikaci Microsoft Excel a automaticky do ní načte všechna tabulková data úlohy. Podmínkou pro provedení této operace je, že je na počítači nainstalovaná aplikace Microsoft Excel a dále musí být v aplikaci Microsoft Excel povoleno spouštění maker (buďto povoleno spouštění všech maker nebo povoleno spuštění maker po potvrzení uživatelem, tato možnost pak vyžaduje během načítání dat explicitní povolení provádění maker při každém použití funkce). Načtená data nelze přímo z takto otevřené aplikace Microsoft Excel uložit (z důvodu zachování integrity a konzistence vstupních a výstupních dat). Data však lze například kopírovat do jiného sešitu nebo do jiné aplikace. Načtená data odpovídají svou strukturou datovému modelu uložení dat, nejde tedy o uživatelské pohledy na data. Načtení dat do aplikace Microsoft Excel může být limitováno funkčními omezíními této aplikace. Jde například o omezení délky listu (počet záznamů na jednom listu). Tato funkce je doplňková a nenahrazuje uživatelský editor dat (viz dále). Prohlížet data tabulek v html Funkce umožňuje prohlížení dat v integrovaném prohlížeči html. Data nelze editovat, lze je však kopírovat do schránky například za účelem přenosu do jiné aplikace. Zobrazení dat odpovídá svou strukturou datovému modelu uložení dat, nejde tedy o uživatelské pohledy na data. Tato funkce je doplňková a nenahrazuje uživatelský editor dat (viz dále). Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 26

27 Výpočty Před spuštěním simulačního výpočtu je třeba úlohu nejdříve odemknout pro výpočty (viz výše). V průběhu simulačního výpočtu se nepokoušejte zpracování přerušit. Násilné přerušení zpracování by mohlo vést k uložení dílčích dat a výstupy by nebyly konzistentní. Délka kompletního výpočtu závisí zejména na rozsahu rozsahu zpracovávaných dat. Zpracování trvá obvykle od několika minut (pro menší počet vyhodnocovaných ukazatelů) do několika desítek minut (velký počet vyhodnocovaných ukazatelů). Výpočet probíhá v několika fázích. Během výpočtu se dočasně skryje ono správce úloh a postupně se zobrazí informační okna výpočetních aplikací informující o postupu zpracování. Každá z výpočetních fází je indikována samostatným oknem volaného programu. V tomto okně je zobrazen ukazatel postupu zpracování, informace o uplynulé době zpracování, o portupu zpracování v % a informace o aktuální fázi zpracování. Zobrazované informace poskytují vždy údaje o celkovém postupu zpracování v rámci celého výpočtu bez uhledu na to, ve které fázi se zpracování právě nachází (bez ohledu na to, z kolika fází se zpravání skládá, tj. kolik programů je během výpočtu voláno). Například při výpočtu probíhajícím ve třech fázích proběhne nejprve první poté druhá a nakonec třetí, závěrečná fáze výpočtu. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 27

28 5.3 TLAČÍTKA UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Tlačítka dostupná v okně správce úloh slouží k rychlému ovládání hlavních, často používaných funkcí (vybrané funkce nabídky Úloha, viz dále). Všechny funkce aplikace jsou pak dostupné prostřednictvím uživatelských nabídek (menu) v horní části okna, viz výše. Tlačítka pro práci se složkami úloh: přidat složku úloh na seznam odstranit složku úloh ze seznamu Tlačítka pro práci s úlohami: zámek úlohy úloha je odemknuta pro editace a výpočty zámek úlohy úloha je zamknuta zámek úlohy typ úlohy/sestavení neodpovídá sestavení aplikace zámek úlohy úloha je již otevřena jiným uživatelem kopie úlohy smazat úlohu protokol o řešení obnovit zobrazení seznamu úloh uložit informace o úloze Popis jednotlivých funkcí je blíže uveden v předchozím textu. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 28

29 6 EDITOR DAT 6.1 ÚVOD VHBEDITOR je univerzální aplikace určená k prohlížení a editaci dat uložených ve společném datovém modelu nástrojů VSTOOLS. Po spuštění editoru se zobrazí ovládací panel (viz obrázek), který umožňuje přístup ke všem funkcím editoru. Ovládací panel editoru obsahuje menu s nabídkami Nastavení a Nápověda. Nabídka Nastavení umožňuje provádět uživatelská nastavení editoru (např. volby pro tisk, barvy zobrazení grafů a objektů atp.), nabídka Nápověda pak zobrazí uživatelskou příručku Manuál a informace O aplikaci. Ovládací panel může, v závislosti na konkrétní aplikaci pro niž je použit a nakonfigurován, obsahovat různý počet tlačítek. Prostřednictvím tlačítek zobrazených na ovládacím panelu editoru se spouštějí jednotlivé formuláře pro prohlížení/editaci dat. Tlačítka mohou být rozdělena do skupin, např. na vstupní data výstupní data (viz obrázek). Principy ovládání všech formulářů jsou, bez ohledu na jejich konkrétní podobu, obdobné. V následujícím textu proto budou popsány jednotlivé prvky formulářů a jejich ovládání. Popsané postupy pak lze uplatnit v jakémkoliv formuláři editoru. 6.2 OBECNÉ PRINCIPY OVLÁDÁNÍ Horní část formulářů pro prohlížení/editaci dat tvoří tzv. souhrnná tabulka. Souhrnná tabulka obsahuje vybrané sloupce tabulky, v tomto případě tabulky profilů jevů. V dolní části formuláře jsou pak záložky zobrazující objekty v mapě, detaily vybraného objektu (zde jsou zobrazeny všechny sloupce tabulky), objekty v relaci k vybranému objektu a případně také grafy. Při výběru konkrétního objektu (záznamu, řádku souhrnné tabulky) jsou pak automaticky vyhledány (zobrazeny) ve spodní části formuláře pouze objekty/záznamy odpovídající vybranému objektu. Šířku zobrazení sloupců lze měnit tažením myší v záhlaví tabulek. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 29

30 Jednotlivé sloupce tabulky jsou označeny svými názvy. Zvýrazněné jsou názvy sloupců, na které se vztahují tzv. integritní omezení tučně jsou označeny sloupce, na něž je definováno omezení not null (tyto položky musí být povinně vyplněny), červeně jsou označeny sloupce, na něž je definováno omezení primary key, unique nebo foreign key (každý záznam musí mít jinou, unikátní hodnotu nebo obsahují odkaz vazbu na jinou tabulku). V tabulkách se lze pohybovat prostřednictvím posuvníků, výběr konrétního objektu se provádí kliknutím myši. V pravém dolním rohu souhrnné tabulky je vždy ve žlutém poli zobrazena informace o pořadí vybraného záznamu a o celkovém počtu záznamů zobrazených v souhrnné tabulce. Záznamy v tabulkách lze vzestupně/sestupně řadit podle hodnot vybrané položky. Řazení se aktivuje kliknutím do záhlaví položky. Položky obsahující pouze předdefinované údaje ze seznamu kódů jsou zobrazeny ve tvaru KÓD: Hodnota. V ukázce na obrázku jde například o sloupec Typ profilu. Ve všech tabulkách lze dále kliknutím pravým tlačítkem myši vyvolat místní (tzv. kontextovou) nabídku která, umožňuje použít další funkce popsané dále Editace dat Je-li editor spuštěn v režimu umožňujícím editaci dat, je možné vybrané tabulky editovat. Pokud je editor spuštěn v režimu prohlížení dat nebo je pro určité tabulky nebo vybrané sloupce editace zakázána, pak tato data editovat nelze. V tom případě se ani nezobrazí nebo nejsou aktivní položky místních nabídek příslušející editaci (nový záznam, upravit, smazat záznam). Volbu režimu spuštění aplikace a nastavení tabulek a jejich položek pro editaci může provést pouze administrátor Editace existujícího záznamu Záznamy lze editovat jak v souhrnné tabulce (horní část formuláře), tak v zobrazení detailu na příslušné záložce (označené Detail ) v dolní části formuláře. Položky, pro něž je definován číselník, se zadávají výběrem ze seznamu. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 30

31 Položky obsahující odkaz na jinou (nadřízenou) tabulku se zadávají prostřednictvím dialogového formuláře, který se zobrazí po kliknutí na příslušné pole záznamu. Na následujícím obrázku je ukázka zadání hydrologického úseku toku pro profil jevu. Objekt je vyhledán postupným psaním v horní části dialogového formuláře (jsou vybrány objekty vyhovující zadanému textu) a následně výběrem konkrétního objektu v seznamu objektů v dolní části okna. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 31

32 Po zadání hodnoty odkazem na jinou tabulku, ale i u jiných takto přednastavených hodnot může dojít k automatickému naplnění dalších (odvozených) položek záznamu. Například při vybrání hydrologického úseku toku ve výše uvedeném případě je automaticky vyplněn také údaj o identifikátoru vodního toku, názvu vodního toku a čísle hydrologického pořadí. V některých případech je automaticky předvyplněn také identifikátor objektu (záznamu) jako kombinace dalších položek záznamu. V tomto případě je však automatické vyplnění identifikátoru provedeno pouze v případě, že je položka identifikátoru prázdná (založení nového záznamu), resp. že již vyplněná položka splňuje formát automatického vyplnění (editace záznamu). Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 32

33 Vložení a odstranění záznamu Nový záznam lze do tabulky vložit použitím příkazu Nový záznam kontextové nabídky, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši v souhrnné tabulce, ostranit záznam je možné použitím příkazu Smazat záznam kontextové nabídky. Po vytvoření nového záznamu je v případě zakládání nového bodového objektu (profilu jevu) třeba, kromě ostatních údajů, zadat také souřadnice profilu (x,y), které jsou nezbytné pro správné zobrazení polohy profilu v mapovém okně. Další možností vložení nového objektu (profilu jevu) je možnost vytvoření objektu přímo v mapovém okně. Při použití této možnosti dojde jak k automatickému vyplnění souřadnic profilu (x,y), tak také k odečtení identifikátoru úseku toku a čísla polohy na úseku. Tento postup vytvoření nového záznamu v tabulce profilů jevu je podrobněji popsán v rámci popisu navigace v mapě v dalším textu Uložení nebo odvolání změn Došlo-li v průběhu práce s editorem k editaci dat, je třeba provedené změny buďto uložit nebo stornovat. Uložení/stornování změn je možné provést prostřednictvím příslušných tlačítek na ovládacím panelu editoru, odpovídajícími příkazy nabídky Nastavení nebo prostřednictvím dialogového okna při zavírání editoru (podrobnosti viz kapitola Nastavení ). Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 33

34 6.2.2 Alfanumerické vyhledávání Editor je vybaven funkcí vyhledávání/filtrování objektů. Vyhledávání probíhá prostřednictvím vyhledávacího formuláře, který umožňuje vyhledávání objektů jak podle kritérií nad sloupci vlastní tabulky, tak i podle podmínek zahrnujících omezení podle tabulek v relacích (ve vazbě). Vyhledané objekty jsou po provedení dotazu zobrazeny v horní části formuláře v souhrnné tabulce v tzv. pracovním seznamu. Pracovní seznam je v tomto smyslu pouze pohledem na vlastní tabulku filtrováním (vyhledáváním) záznamů tak nedochází k jejich vymazání z tabulky. Vyhledání záznamů tak pouze omezí rozsah zobrazených záznamů v pracovním seznamu. Příkazem kontextové nabídky Smazat seznam se pracovní seznam vyprázdní, příkazem Načíst celou tabulku jsou načteny do seznamu všechny záznamy v tabulce. Příkazem kontextové nabídky Vyhledat se zobrazí vyhledávací formulář. Je-li již seznam filtrován podmínkou, zobrazí se nejprve okno s výpisem již zadaných podmínek. Po zobrazení kontextové nabídky pravým tlačítkem myši jsou dostupné volby Nová podmínka, Upravit podmínku (provede se rovněž dvojklikem na dané podmínce) a Smazat podmínku. Postupným přidáváním nebo ubíráním podmínek lze jednotlivé podmínky kombinovat. Mezi podmínkami pak platí logické AND jsou tedy vybrány záznamy, které vyhovují všem zadaným podmínkám zároveň. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 34

35 Vyhledávat (filtrovat) objekty je možné jak podle položek z vlastní prohledávané tabulky, tak také podle údajů z jiných tabulek, které jsou s prohledávanou tabulkou ve vazbě (relaci). Při vyhledávání podle položky prohledávané tabulky je vždy třeba zvolit ve vyhledávacím formuláři v položce Tabulka/spojení možnost základní tabulka... (výchozí volba). Příklad vyhledání profilu typu hráz nádrže v tabulce profilů jevů je zobrazen na předchozím obrázku. Při sestavování podmínky je třeba vybrat ze seznamu sloupec tabulky, podle nějž se bude tabulka prohledávat, typ podmínky a dále zadat požadovanou hodnotu nebo rozsah hodnot (v závislosti na zvoleném typu podmínky Parametr A, případně také Parametr B, je-li zadáván rozsah hodnot). V případě, že je dotazovaná položka součástí číselníku a zároveň je vybrán typ podmínky dotazu je rovno, je možno zadat hledanou položku výběrem z nabídnutého seznamu v číselníku definovaných hodnot. Při vyhledávání podle hodnot z tabulek ve vazbě k prohledávané tabulce je možné zadávat omezující podmínky až ze čtyř úrovní tabulek ve vazbě. Tabulky ve vazbě, které lze využít pro sestavení podmínky dotazu, jsou uvedeny v rozbalovacím seznamu v horní polovině vyhledávacího formuláře. Řetězení podmínky přes více úrovní vazeb mezi tabulkami se zadává prostřednictvím postupného výběru tabulek ve vazbě v jednotlivých řádcích formuláře. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 35

36 Tabulky dostupné pro sestavení podmínky vyhledávání jsou ve vyhledávacím formuláři uváděny následující syntaxí: vlastní prohledávaná tabulka: (základní tabulka Název tabulky) nadřízené tabulky: Vazební sloupec -> Tabulka ve vazbě podřízené tabulky: <- Tabulka ve vazbě Vazební sloupec Na následujícím obrázku je uveden příklad sestavení podmínky pro výběr všech úseků toků, které jsou součástí významných vodních toků (výběr podle podmínky definované prostřednictvím nadřízené tabulky). Nejprve je v horní části vyhledávacího formuláře zvolena pro podmínku tabulka Vodní tok. Poté je pro podmínku vybrán sloupec Kategorie toku z této tabulky a jako podmínka je zadáno vyhledání podle kategorie V: Významný vodní tok (údaj z číselníku kategorií vodních toků). Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 36

37 Obdobně je na následujícím obrázku uvedena ukázka zadání podmínky výběru podle údajů v podřízené tabulce. Ukázka obsahuje zadání podmínky pro výběr těch úseků vodních toků, na nichž se nachází profil jevu typu NAD: Profil hráze nádrže (opět údaj z číselníku). Pokud budou obě podmínky uvedené v předchozích ukázkách zadány současně (platí mezi nimi logické AND, viz výše), zobrazí se v přehledu zadaných podmínek tak, jak je patrné z následujícího obrázku. Podmínky lze kombinovat/upravovat prostřednictvím kontextové nabídky zobrazené kliknutím pravým tlačítkem myši. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 37

38 Pro úplnost je na následujícím obrázku uveden také příklad podmínky vyžadující zadání dvou parametrů ( Parametr A i Parametr B ) určujících výběru záznamů. Jde o zadání podmínky pro výběr objektů nacházejících se na vodních tocích, jejichž délka je v rozsahu 10 až 100 km. Pro rychlý přechod na záznam v relaci k aktuálnímu záznamu lze použít funkci kontextové nabídky Přejít na. Funkce je aktivní v případě, že vybraná položka (sloupec) odkazuje na jiný objekt dané tabulky. Po použití funkce bude vyhledán a jako aktivní nastaven záznam odpovídající objektu v relaci Navigace v mapě Jednotlivé formuláře jsou doplněny zobrazením mapového pohledu zobrazujícího mapovou vrstvu odpovídající dané tabulce a referenční (doplňkové) mapové vrstvy. Objekty vybrané v souhrnné tabulce (pracovní seznam) jsou v mapě žlutě zvýrazněny (žlutý obvod značky objektu). Vybraný objekt je pak zvýrazněn červeně a mapový pohled je automaticky centrován tak, aby zahrnoval vybraný objekt (vybraný objekt nemusí být nutně ve středu mapového okna, centrování probíhá v závislosti na měřítku a poloze objektů v zobrazené oblasti). Nastavení požadovaného měřítka (zoom) pro zobrazení mapy je třeba provést předem, automatické zaostření na vybraný objekt nemění zvolnou úroveň zvětšení mapy. Výběr objektů lze provést v mapovém okně. Vybráním příslušného nástroje lze tažením myší vybrat objekty pro zobrazení v souhrnné tabulce. Následným klikáním na jednotlivé objekty pak dochází k výběru konrétního záznamu (červené zvýraznění objektu). Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 38

39 Pro práci s mapou jsou k dispozici následující funkce dostupné prostřednictvím svislého seznamu mapových vrstev a značek: možnost zapnout/vypnout zobrazení vrstvy a prostřednictvím vodorovného panelu nástrojů (zleva doprava): založení nového profilu (jen pro profily jevů) výběr objektů zobrazení všech objektů vybraných v souhrnné tabulce (pracovním seznamu) zvětšení zobrazení mapy (zoom) zmenšení zobrazení mapy (zoom) zobrazení celé mapy posun zobrazené oblastimapy (pan) zobrazení souřadnic kurzoru Pomocí nástroje pro založení nového profilu je možné vložit nový záznam do tabulky profilů jevu. Nejprve je třeba kliknout na tlačítko pro vytvoření nového profilu (na obrázku první tlačítko zleva) a poté kliknou v místě profilu v mapovém okně. Profil je automaticky lokalizován na nejbližší místo na síti úseků vodních toků a jsou automaticky vyplněny příslušné souřadnice x/y, dále číslo úseku toku, poloha na úseku a také další odvozené údaje o profilu, jako je identifikátor a název vodního toku a číslo hydrologického povodí. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 39

40 Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 40

41 6.2.4 Grafy Formuláře mohou kromě tabulkových dat a mapového okna obsahovat také prezentaci dat ve formě grafů. Graf je vybaven svislou a vodorovnou osou s popisky a zobrazením měřítka osy. Tlačítky umístěnými v pravém dolním rohu grafu lze znětšovat/zmenšovat zobrazení grafu ve směru svislé nebo vodorovné osy, nastavit zobrazení celého rozsahu osy nebo celého grafu. Tlačítkem Legenda lze zobrazit legendu s popisem zobrazovaných dat. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 41

42 6.2.5 Tisk / export tabulky Vybraná data lze přímo z editoru tisknout nebo exportovat. K tisku/exportu dat slouží příkazy Tisk / export a Tisk kontextové nabídky souhrnné tabulky. V závislosti na volbě konkrétní tabulky se zobrazí obě možnosti nebo pouze volba Tisk / export. Volba Tisk / export je univerzálním výstupem dat vybrané tabulky na tiskárnu nebo do souboru. Pro výstup jsou k dispozici následující formáty: - soubor DBF pro přenos dat např. do tabulkového procesoru - textový soubor oddělený středníkem univerzální formát pro přenos dat - formátovaný text (RTF) pro přenos dat např. do textového editoru - přímý tisk tisk dat na tiskárně nebo do souboru PDF Rozsah výstupních záznamů lze volit z možností: - aktuální řádek tisk/export jednoho (vybraného) záznamu - pracovní seznam tisk/export záznamů v rozsahu souhrnné tabulky - celá tabulka tisk/export všech záznamů z tabulky Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 42

43 V dialogovém okně lze dále omezit rozsah sloupců pro výstup. Ukázka dialogového okna pro Tisk / export je na následujícím obrázku. Volba Tisk je dostupná pouze pro výstup dat Vyhodnocení profilů VS. Slouží k výstupu grafů a jim příslušejících tabulkových dat. Vzhledem k tomu, že součástí tisku jsou také grafy, je jediným výstupním formátem formátovaný text (RTF). Lze volit mezi možností uložení výstupu do souboru nebo uložení výstupu do schránky (výstup lze pak vložit do jiné aplikace/dokumentu obvykle prostřednictvím volby Vložit nebo klávesovou zkratkou CTRL+V ). Volit lze, obdobně jako v předchozím případě, rozsah profilů pro výstup, pro každý typ grafu dále typ období a možnost do výstupu zahrnout grafická a/nebo tabulková data. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 43

44 6.3 NASTAVENÍ Uložit / stornovat změny Pokud je editor spuštěn v režimu editace a dojde během práce k editaci (změně/vložení/odstranění) dat, zobrazí se na panelu editoru v jeho spodní části a také v nabídce Nastavení tlačítka pro uložení nebo stornování provedených změn. Uloženy nebo naopak stornovány jsou vždy změny provedené od posledního uložení/stornování změn nebo spuštění editoru. Na prvním obrázku je zobrazen ovládací panel editoru, nebyly-li provedeny v datech žádné změny, na druhém obrázku je pak zobrazen ovládací panel v případě provedení změn v datech. Pokud nejsou provedené změny uloženy nebo stornovány tlačítky na ovládacím panelu, je při ukončení práce s editorem uživatel vyzván k uložení nebo stornování (zamítnutí) změn prostřednictvím dialogového okna, jehož ukázka je na následujícím obrázku Nastavení aplikace Editor nastavení aplikace se spustí příkazem Nastavení aplikace z nabídky Nastavení. Okno editoru nastavení aplikace je tvořeno záložkami pro jednotlivé volby nastavení. Obecná nastavení na první záložce se vztahují k aktuálně otevřené úloze a tiskovým výstupům, druhá záložka je věnována nastavením pro grafy, ostatní záložky slouží k nastavení zobrazení dynamicky vynášených bodových objektů v mapových oknech. V dalším textu jsou popsány a na ukázkách předvedeny jednotlivé volby nastavení Obecné Záložka Obecné umožňuje následující nastavení: - Datová složka aktuálně otevřená složka s daty - Šířka, výška grafů rozměr oblasti grafů v mm pro tisk, společné pro všechny grafy - Histogram průtoků barva grafu histogramu změn průtoků v nádrži pro tisk - Histogram hladin barva grafu histogramu kót hladin v nádrži pro tisk Barvy ostatních grafů se při tisku řídí nastavením definovaným pro zobrazení jednotlivých grafů/čar v editoru na dalších záložkách, jak je popsáno dále. Na následujících obrázcích je ukázka nastavení barvy zobrazení historamů v editoru Nastavení aplikace... Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 44

45 ... a promítnutí tohoto nastavení při tisku histogramů Grafy Záložka Grafy je určena k nastavení grafických stylů zobrazení čárových grafů, tj. čar překročení průměrných měsíčních průtoků a pravděpodobnostních polí překročení hladin nádrží. Je možné nastavit barvu, šířku a styl jednotlivých čar grafů. Na následujících obrázcích je ukázka nastavení parametrů zobrazení grafů v editoru Nastavení aplikace... Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 45

46 ... a použití uvedených nastavení v datovém editoru při zobrazení grafu překročení průměrných měsíčních průtoků. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 46

47 Definice pro vykreslování bodových objektů Další záložky umožňují uživatelské nastavení barevného rozlišení (tematického mapování) jednotlivých typů bodových objektů (profilů jevů) v mapovém okně editoru. Na následujících obrázcích je ukázka nastavení barevného rozlišení typů profilů jevů v editoru Nastavení aplikace a promítnutí tohoto nastavení v datovém editoru při zobrazení mapy s profily jevů. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 47

48 6.4 KLÁVESOVÉ ZKRATKY Při práci s editorem lze pro urychlení práce používat klávesové zkratky uvedené v následujícm přehledu. Klávesové zkratky pro operace se záznamy v souhrnné tabulce: CTRL+E CTRL+A CTRL+F CTRL+P CTRL+X CTRL+G Ctrl+Ins Ctrl+Enter CTRL+Del vyprázdnit pracovní seznam (nemaže záznamy) načíst celou tabulku zobrazit vyhledávací formulář tisk tisk/export přejít na záznam vložit nový záznam* upravit vybraný záznam* smazat vybraný záznam* Klávesové zkratky pro operace v tabulce detailu záznamu: Ctrl+G Ctrl+H přejít na záznam hromadné zadání hodnot** Klávesové zkratky použitelné při zadávání podmínek dotazu: Ins (Insert, Vložit) Del (Delete, Smazat) CTRL+Enter vložit novou podmínku smazat vybranou podmínku upravit vybranou podmínku Klávesové zkratky použitelné během editace záznamu: Ctrl+C Ctrl+X Ctrl+V Ctrl+A Ctrl+Z Del kopírovat vyjmout vložit vybrat celý text zpět smazat Klávesové zkratky pro uložení nebo stornování změn v datech: Ctrl+S Ctrl+Q uložit změny v datech*** stornovat změny v datech a vrátit se k poslední uložené verzi*** * V závislosti na režimu běhu editoru a povolení editace záznamů. ** Jen pro vybrané položky, pro něž je tato funkce určena. *** Jen byla-li editována data. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 48

49 6.5 DATA APLIKACE V EDITORU Data aplikace jsou v editoru přístupná v následující struktuře: Vstupní a výstupní údaje modelu Práce s úlohou. Profily jevů pro hodnocení jakosti kombinovaným způsobem Profily jevů, jejich charakteristika a vyhodnocení jakosti kombinovaným způsobem. Mapa Mapa profilů jevů a referenčních dat. Profil Identifikační a popisné údaje profilu. Vstupy znečištění Identifikace vstupu znečištění/látky v místech vypouštění odpadních vod. Charakteristika Údaje o koncentraci vstupující látky v současnosti a pro výhled, účinnost čištění. Vstup znečištění Současné a výhledové množství vstupu látky do povrchové vody. Kontrolní pf vstupů znečištění Identifikace nejbližších kontrolních profilů (pro jednotlivé požadavky užívání) pod místem vypouštění. Hydrologie Hydrologické údaje v kontrolních profilech. Monitoring Údaje z monitoringu v profilech sledování jakosti. Statistika Statistické vyhodnocení řady sledování jakosti včetně regresní analýzy. Řada sledování Řada hodnot ukazatele jakosti a průtoku v době měření. Graf koncentrace Graf sledované a modelované koncentrace ukazatele/látky. Graf látkového odnosu Graf měřeného a modelovaného látkového odnosu. Požadavky na užívání Požadavky na užívání pro stanovení imisních standardů v kontrolních profilech. Imisní standardy Imisní standardy pro jednotlivé ukazatele v kontrolních profilech. Požadavky na jakost a jejich vyhodnocení Hodnoty modelovaných a přípustných látkových odnosů v kontrolních profilech. Bilance látkového odnosu Hodnoty jednotlivých složek bilance látkového odnosu. Celkové vstupy z bodových zdrojů v povodí Celkové vstupy látek z bodových zdrojů a jejich počet v povodí kontrolních profilů. Seznamy Seznamy ukazatelů a standardů. Ukazatele jakosti, emisní a imisní standardy Ukazatele jakosti, imisní standardy, emisní standardy pro bodové zdroje. Ukazatele jakosti Seznam ukazatelů jakosti. Imisní standardy Imisní standardy pro jednotlivé ukazatele podle požadavků na užívání vody. Emisní standardy pro komunální zdroje znečištění Emisní standardy podle kategorie ČOV podle EO přepočtené na průměrné koncentrace. Emisní standardy pro průmyslové zdroje znečištění Emisní standardy podle NACE přepočtené na průměrné koncentrace. Emisní standardy pro průmyslové zdroje - nebezpečné látky Emisní standardy pro vypouštění zvlášť nebezpečných látek podle druhu výroby. BAT pro komunální zdroje Emisní limity při aplikaci nejlepších dostupných technik/technologií podle kategorie ČOV podle EO přepočtené na průměrné koncentrace. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 49

50 Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem (VSTOOLS.KOMJAK) červen 2010 Příčinek znečištění z plošných zdrojů Závislost příčinku plošných a difúzních zdrojů znečištění na specifickém odtoku pro vybrané ukazatele. Následující obrázky ilustrují zobrazení dat v editoru:... profily jevů pro hodnocení jakosti kombinovaným způsobem... vstupy znečištění Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 50

51 ... řady sledovaných hodnot ukazatelů jakosti... požadavky na jakost a jejich vyhodnocení - bilance látkového odnosu Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 51

52 6.6 PŘÍKLAD EDITACE DAT Jedním z nejčastějších požadavků při editaci dat při aplikaci kombinovaného způsobu je vložení záznamu o novém bodovém zdroji znečištění (místo vypouštění odpadních vod na vodním toku) a určení hodnot ukazatelů jakosti vypouštěných odpadních vod. Postup při editaci dat je následující: V mapovém okně nejprve v dostatečně podrobném měřítku zaostřete (funkce zoom ) na lokalitu (místo na vodním toku), kde bude nový zdroj umístěn a v legendě mapy zapněte vrstvu vodních toků. Na vodorovného panelu nástrojů mapového okna kliknutím myší zvolte funkci založení nového profilu a v mapovém kliknutím myší umístěte nový profil na vodní tok. V souhrnné tabulce profilů se automaticky vytvoří nový záznam. Zvolte záložku profil s podrobnými údaji o novém profilu. V tabulce jsou již automaticky naplněny položky určující lokalizaci profilu: souřadnice X a Y, identifikátor vodního toku, úseku toku a číslo polohy na úseku (vzdálenost na úseku od jeho začátku po proudu v promilích). V pravé části tabulky zadejte identifikační položky: nejprve typ profilu (z nabídky možných typů) v daném případě místo vypouštění do povrchové vody a dále uživatelské ID (musí být jednoznačné pro zvolený typ profilu). Identifikátor profilu se vyplní automaticky spojením dvou uvedených položek. Povinnou součástí identifikace profilu je definice profilu jako kontrolního, zájmového profilu přiřazeného ke kontrolnímu nebo profilu agregovaného. Význam definice je následující: o V kontrolních profilech je vyhodnocováno plnění imisních standardů (bilance látkového odnosu). Jedná se o závěrné profily vodních útvarů a profily sledování jakosti s naplněnými pro výpočet nezbytnými údaji (hydrologická data, řady sledování hodnot ukazatelů jakosti). o Jako zájmové profily jsou uvažovány profily s požadavky na přísnější imisní standardy s ohledem na užívání vod. Jedná se o místa odběru povrchové vody pro lidskou spotřebu a koupací oblasti. Po přiřazení zájmového profilu ke kontrolnímu jsou v kontrolním profilu posuzovány i příslušné přísnější imisní standardy. Pokud je zájmový profil přiřazen ke kontrolnímu, musí být rovněž určen/zadán identifikátor příslušného kontrolního profilu. K zájmovému profilu lze přiřadit i na toku výše položený kontrolní profil. o Za agregované profily jsou uvažovány profily jejichž vliv je posuzován souhrnně v níže položených kontrolních profilech. Jedná se o místa vypouštění (bodové zdroje znečištění) s agregací vstupů znečištění. Podle potřeby vyplňte další vstupní údaje o profilu (viz kapitola Datový model ) v případě zdroje znečištění se jedná o identifikaci komunálního nebo průmyslového zdroje, kód NACE/OKEČ (u průmyslových zdrojů), příznak čištění odpadních vod na ČOV a její kategorii podle EO (u komunálních zdrojů) a současné a výhledové množství vypouštěných odpadních vod. Volbou záložky vstupy znečištění přejděte k vyplňování údajů o hodnotách ukazatelů vypouštěného znečištění. V dosud prázdném okně záložky klikněte pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte funkci nový záznam. V tabulce se vytvoří nový záznam. Dvojitě klikněte na buňku položky kód ukazatele/látky. Zobrazí se okno pro výběr ukazatele/látky. V horní části tabulky využijte položky kód nebo název látky/ukazatele (např. zadáním počátečních písmen) k vyhledání příslušné látky v dolní části tabulky a ukazatel/látku zvolte. Do tabulky vstupů znečištění se automaticky vyplní identifikátor vstupu znečištění (složen z identifikátoru profilu a kódu látky/ukazatele) a jednotky množství a koncentrace, ve kterých je látka/ukazatel vyhodnocován. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 52

53 V pravém okně Charakteristika vyplňte další vstupní údaje. o Povinným údajem je původ znečištění v daném případě vypouštění do povrchových vod (další možné volby, tj. individuální vstupy z plošných zdrojů znečištění a přirozeného původu nejsou v aplikaci pro kombinovaný způsob vyhodnocovány). o Dalšími nezbytnými údaji pro hodnocení jsou průměrné hodnoty koncentrace současného i výhledového vypouštěného znečištění. Hodnoty výhledového znečištění při uvažování emisních standardů nebo při aplikaci nejlepších dostupných technik/technologií lze pro všechny zdroje naplnit hromadně pomocí výpočetního modulu Naplnění vstupů znečištění pro výhledový scénář (viz kapitola Výpočetní část ). Popsaným způsobem lze pokračovat v zadávání vstupů dalších látek. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 53

54 7 PRACOVNÍ POSTUP Běžný pracovní postup při aplikaci simulačního modelu sestává z následujících kroků: a) Založení a identifikace řešené úlohy b) Naplnění (editace) vstupních dat modelu c) Určení rozsahu hodnocených ukazatelů (volitelně) d) Výpočet: statistické vyhodnocení řad sledování jakosti e) Výpočet: vyhodnocení jakosti kombinovaným způsobem f) Prohlížení výstupních dat a tvorba výstupních sestav Upozornění: Podrobný popis práce s aplikací s ohledem na potřeby vodoprávních úřadů je uveden v příloze v kapitole ZALOŽENÍ A IDENTIFIKACE ŘEŠENÉ ÚLOHY Zpracování úlohy představuje provedení jednoho výpočtu. Úlohu reprezentuje sada vstupních a výstupních dat (souborů) pro jeden výpočet, tj. vstupní data vedoucí k jednoznačnému (nikoli variantnímu) výstupu řešení. Součástí dat úlohy jsou soubory obsahující její identifikaci a protokol o jejím řešení. Každé variantní řešení (tj. řešení s pozměněnými požadavky na užívání vod, parametry vodních nádrží či převodů, manipulačními pravidly apod.) je tedy vždy nutné zpracovávat jako novou úlohu (sadu souborů vstupních a výstupních dat). Správa řešených úloh je součástí uživatelského prostředí modelu a je popsána výše. Po založení úlohy program vytvoří příslušný adresář (jeho název odpovídá uživatelem zadanému identifikátoru úlohy) a v adresáři vytvoří soubory s tabulkami vstupních dat modelu. Při založení úlohy je možno postupovat dvěma způsoby: Založit novou úlohu: V adresáři úlohy jsou vytvořeny šablony vstupních souborů modelu, tj. prázdné soubory vstupních dat, obsahující pouze záznam s názvy položek souboru/tabulky. Vstupní data modelu je nutno naplnit pomocí editoru modelu nebo (v požadovaném formátu) externími prostředky. Vytvořit kopii úlohy: Vstupní data jsou převzata (nakopírována) z jiné, již řešené úlohy. Data lze dále upravovat v prostředí editoru nebo externími prostředky. Kopírovány jsou rovněž výsledky statistického vyhodnocení řad sledování jakosti a naplnění koncentrací ukazatelů jakosti vypouštěných odpadních vod z bodových zdrojů. Data, týkající se identifikace profilů a vypouštěného znečištění lze po zkopírování v nové úloze v prostředí editoru dále upravovat. 7.2 NAPLNĚNÍ (EDITACE) VSTUPNÍCH DAT MODELU A URČENÍ ROZSAHU HODNOCENÝCH UKAZATELŮ Vstupní a výstupní data simulačního modelu jsou uložena v souborech, představujících jednotlivé tabulky a geografické vrstvy modelu. Tabulková (popisná) data jsou uložena ve formátu TXT. Vektorová geografická data s údaji o poloze plošných a liniových objektů (poloha bodových objektů je určena souřadnicemi X/Y uloženými v tabulkové části) jsou uložena ve formátu SHP (resp. v trojici souborů s koncovkami SHP, SHX a DBF). Všechna geografická data musí být zpracována ve stejném souřadném systému. Výhodou použitých formátů je možnost připravovat vstupní data a Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 54

55 zpracovávat výstupy běžně dostupnými prostředky (editory, prostředky GIS) mimo uživatelské prostředí simulačního modelu. Při plnění vstupních dat úlohy lze používat a případně kombinovat následující postupy: Naplnit data podle požadované specifikace externími prostředky (export z databáze IS, MS- Excel apod.). V případě tohoto postupu je třeba nejprve vytvořit novou úlohu a následně přepsat soubory v příslušném adresáři úlohy. Data lze případně dále upravovat v prostředí editoru aplikace. Kopírovat vstupní data z již zpracované úlohy a tato data dále upravovat v prostředí editoru aplikace (viz kapitola Editor dat ). Při plnění vstupních dat lze rovněž využít funkce Naplnění vstupů znečištění pro výhledový scénář (viz kapitola Výpočetní část ). V prostředí editoru lze upravovat údaje o vstupech znečištění, zájmových a kontrolních profilech a vstupní parametry regresního modelu. Některá vstupní data je možné naplnit a upravovat pouze externími prostředky. Jedná se o data, která mají spíše trvalý charakter (popis říční sítě a dílčích povodí, časové řady ukazatelů jakosti) a/nebo u kterých lze předpokládat, že budou hromadně naplněna v rámci jiných databází (např. řady sledování jakosti vod) Geografická data plošných a liniových objektů nelze v prostředí editoru editovat a musí být vždy připravena externími prostředky. Toto neplatí pro údaje o poloze bodových objektů (profilů), jejichž poloha je dána souřadnicemi v souřadném systému uloženými v atributní části geodatabáze. Aplikace je přednastavena na hodnocení všech ukazatelů jakosti uvedených v nařízení vlády s výjimkou těch, pro které nelze výpočetní postupy použít nebo jsou nevhodné (rozpuštěný kyslík, teplota vody, ph, mikrobiologické ukazatele a ukazatele radioaktivity). Uživatel může rozsah hodnocených látek v rámci řešené úlohy redukovat prostřednictvím příslušného údaje v tabulce seznamů ukazatelů jakosti S_UKJAK dostupné v prostředí editoru v části Seznamy > Ukazatele jakosti, imisní a emisní standardy. Seznam tabulek vstupních dat a jejich položek a pravidel pro jejich naplnění je uveden v kapitole Datový model. Dále jsou podrobněji popsány údaje, týkající se popisu říční sítě a identifikace relevantních profilů Popis říční sítě Aplikace pracuje s říční sítí popsanou tzv. úsekovým modelem: ke každému úseku vodního toku - s výjimkou závěrných úseků zájmové oblasti/povodí - je určen jeden navazující úsek. Zájmová oblast může obsahovat více závěrných úseků (tj. více dílčích povodí). Průtoková cesta popsaná úsekovým modelem nesmí obsahovat zacyklení. Říční síť je tak popsána orientovaným grafem typu strom. (Tento popis říční sítě je zjednodušením reálné situace: neumožňuje popsat např. rozdvojení toku - náhony, slepá ramena nebo kanály.) Popis říční sítě a lokalizace profilů/jevů na ní (viz dále) umožňuje identifikovat průtokovou cestu mezi profily (tj. posloupnost profilů ve směru toku). Součástí popisu říční sítě je i identifikace zájmových úseků úseků lososových a kaprových vod Údaje o říční síti jsou plněny do tabulek a geografických vrstev UTOK (Úsek vodního toku) a TOK (Vodní tok). Data nelze plnit v prostředí editoru, musí být připravena externími prostředky. V prostředí editoru lze geografické i popisné údaje prohlížet v oddílu Úseky vodních toků Identifikace profilů jevů V zájmové oblasti je nezbytné identifikovat profily a jevy, které jsou pro řešení relevantní. Jedná se o typy profilů uvedené v následující tabulce: Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 55

56 Kód KOB PIT VYP MPJ UPV NAD Typ profilu Koupací oblast Místo odběru povrchové vody pro lidskou spotřebu Místo vypouštění do povrchové vody Profil sledování jakosti povrchové vody Závěrný profil útvaru povrchové vody Profil vodní nádrže Pro určení průtokových vztahů mezi profily aplikace vyžaduje lokalizaci profilů vzhledem k úsekům vodních toků (viz výše). Poloha profilu na říční síti je určena identifikací úseku na kterém profil leží a vzdáleností polohy profilu od začátku úseku (uvažováno ve směru proudění) v promilích (v rozmezí hodnot 1 až 999). Pro zobrazení na mapě v rámci editoru je rovněž nutné určit souřadnice profilu. Profily lze lokalizovat prostřednictvím editoru (viz kapitola Editor dat ). Zároveň je nutné definovat funkci profilu v aplikaci podle následující tabulky: Kód S P A Definice profilu Kontrolní profil Zájmový profil přiřazený ke kontrolnímu profilu Profil agregovaný ke kontrolnímu profilu Význam definice profilu je následující: V kontrolních profilech je vyhodnocováno plnění imisních standardů (bilance látkového odnosu). Jedná se o závěrné profily vodních útvarů a profily sledování jakosti s naplněnými pro výpočet nezbytnými údaji (hydrologická data, řady sledování hodnot ukazatelů jakosti). Jako zájmové profily jsou uvažovány profily s požadavky na přísnější imisní standardy s ohledem na užívání vod. Jedná se o místa odběru povrchové vody pro lidskou spotřebu a koupací oblasti. Zájmové profily lze přiřadit ke kontrolním profilům. Po přiřazení zájmového profilu ke kontrolnímu jsou v kontrolním profilu posuzovány i příslušné přísnější imisní standardy. Pokud je zájmový profil přiřazen ke kontrolnímu, musí být rovněž určen/zadán identifikátor příslušného kontrolního profilu. K zájmovému profilu lze přiřadit i na toku výše položený kontrolní profil. Za agregované profily jsou uvažovány profily jejichž vliv je posuzován souhrnně v níže položených kontrolních profilech. Jedná se o místa vypouštění odpadních (bodové zdroje znečištění) s agregací vstupů znečištění. Údaje o profilech jevů a profilech vodohospodářské soustavy jsou uvedeny v tabulce PRF_JEV. V prostředí editoru je lze editovat a prohlížet v oddílu Profily jevů: hodnocení jakosti kombinovaným způsobem. 7.3 VÝPOČET A PROHLÍŽENÍ VÝSTUPŮ Statistické vyhodnocení řad hodnot sledovaných ukazatelů jakosti povrchových vod (monitoring) je samostatným výpočetním modulem aplikace (viz kapitola Výpočetní část ). Statistické vyhodnocení je třeba provádět pouze v případě změn ve vstupních datech tj. v řadách hodnot ukazatelů jakosti. Při vytváření vstupních dat nové úlohy kopií jiné úlohy jsou kopírovány i údaje statistického vyhodnocení. Výpočetní moduly aplikace se spouští z nabídky správce úloh. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 56

57 Výstupní data výpočtu jsou dostupná prostřednictvím uživatelského prostředí editoru ve formě tabulek, grafů a map. Uživatelské prostředí nabízí rovněž nástroj pro tvorbu výstupních sestav. Výstupní data lze zpracovávat i externími prostředky (MS Excel, export do databáze jiného IS). Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 57

58 8 DATOVÝ MODEL Vstupní a výstupní data aplikace modelu jsou organizována do tabulek a geografických vrstev a vytvářejí tak účelovou geodatabázi. Její struktura a datový obsah jsou uvedeny dále. 8.1 FORMÁT ULOŽENÍ DAT Tabulková (popisná) data jsou uložena ve formátu TXT. Jako oddělovač jednotlivých položek slouží znak ; (středník). Jednotlivé záznamy jsou odděleny znakem ENTER. Upozornění: Použitý formát TXT si vynucuje některá omezení při naplňování popisných vstupních dat: Data nesmí obsahovat znaky enter (použitý jako oddělovač záznamů) a středník (použitý jako oddělovač položek). Vektorová geografická data s údaji o poloze plošných a liniových objektů (poloha bodových objektů je určena souřadnicemi X/Y uloženými v tabulkové části) jsou uložena ve formátu SHP (resp. v trojici souborů s koncovkami SHP, SHX a DBF). Všechna geografická data musí být zpracována ve stejném souřadném systému. Každá tabulka a geografická vrstva je uložena v souboru odpovídajícího jménu tabulky s rozšířením podle formátu uložených dat: TXT pro popisné údaje, SHP, SHX a DBF pro geografické údaje. Kompletní sada tabulek/souborů pro jedno simulační řešení je uložena v adresáři příslušné úlohy (viz výše). Uživatelské prostředí dále používá pomocné rastrové podklady vodohospodářských map 1:50000 a 1: Rastry jsou uloženy v formátu mapového prohlížeče WebMap firmy Hydrosoft Veleslavín s.r.o. a nejsou editovatelné (soubory vh500.hrr a vm50.hrr). 8.2 STRUKTURA TABULEK A SEZNAMY KÓDŮ Schéma datového modelu, popis tabulek a jejich položek a seznamy kódů jsou uvedeny dále. Vysvětlivky: Pořadí: povinné pořadí položek v datovém souboru (0 = 1. v pořadí) Omezení: integritní omezení PK primary key, FK(TABULKA(POLOZKA))= forign key, seznam kódů viz tabulka dále. Vstup/výstup/povinnost: I povinný vstupní údaj pro modul Výpočet vyhodnocení jakosti kombinovaným způsobem, O výstupní údaj modulu Výpočet vyhodnocení jakosti kombinovaným způsobem, C povinný vstupní údaj pro modul Výpočet vyhodnocení jakosti kombinovaným způsobem, (IE) povinný vstupní údaj pro moduly Naplnění vstupů znečištění, (OE) výstupní údaj pro modulů Naplnění vstupů znečištění, (IR) povinný vstupní údaj pro moduly Statistické vyhodnocení dat z monitoringu a regresní analýza, (CR) podmíněně povinný vstupní údaj pro moduly Statistické vyhodnocení dat z monitoringu a regresní analýza, (OR) výstupní údaj pro modulů Statistické vyhodnocení dat z monitoringu a regresní analýza, U vstupní údaj nutný pro plnou funkci uživatelského prostředí, P nepovinná položka, X položka není relevantní pro hodnocení jakosti kombinovaným způsobem. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 58

59 8.2.1 Tabulky a geografické vrstvy Tabulka Popis tabulka (txt) geografická vrstva (shp) TOK Vodní tok ano ano UTOK Úsek vodního toku ano ano PRF_JEV Profil jevu ano ne PRFJEV_HLG Hydrologické charakteristiky ano ne JAK_VST Charakteristika vypouštění látky do povrchové vody ano ne JAKVST_SCE Vstupy znečištění z bodových zdrojů pro současnost a výhled ano ne JAKVST_AGK Celkový vstup znečištění v povodí kontrolního profilu ano ne POZJ_UZ Požadavky na užívání vody v kontrolním profilu ano ne POZJUZ_VST Kontrolní profily pro místo vypouštění ano ne JAK_LIMIT Požadavky na jakost v kontrolním profilu (imisní standardy) ano ne JAK_POZ Požadavky na jakost a jejich vyhodnocení v kontrolním profilu ano ne RADA_JAKK Řada hodnot ukazatele jakosti ano ne RDJAK_STAT Statistické vyhodnocení řady sledování jakosti ano ne PRF_JAKK Vyhodnocení jakosti v kontrolním profilu (bilance látkového odnosu) ano ne GRAFJ_PRF Zpracování výstupů modelování jakosti pro grafický výstup ano ne S_UKJAK Seznam ukazatelů jakosti / látka ano ne S_STEMK Emisní standardy pro městské odpadní vody ano ne S_STEMP Emisní standardy pro průmyslové odpadní vody ano ne S_STEMPNL S_BATK Druh výroby a emisní standardy pro průmyslové odpadní vody s obsahem zvlášt nebezpečných látek ano ne Dosažitelné hodnoty koncentrace a účinnosti čištění u komunálních zdrojů při aplikaci nejlepších dostupných technologií ano ne S_DPLOQS Příčinky plošného a difůzního znečištění v závislosti na specifickém odtoku ano ne S_OKEC Ekonomická činnost ano ne OBLAST Zájmová oblast/povodí ne ano HLGP Hydrologické povodí ne ano UPV_HLGP Dílčí povodí vodních útvarů povrchových vod ne ano VOD_PLO Vodní nádrže ne ano CZ0CRKRA_POLY Hranice krajů ne ano CZ0CRORP_POLY Hranice působnosti obcí s rozšířenou působností ne ano CZ0CRKUZ_POLY Hranice katastrálních území ne ano Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 59

60 8.2.2 Položky tabulek Tabulka Položky Pořadí Popis Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 60 datový typ Omezení Vstup/výstup TOK TOK_ID 0 ID vodního toku char PK I TOK NAZ_TOK 1 Název vodního toku char P TOK DLK_TOK 2 Délka toku, km real X TOK PLO_HLGPX 3 Plocha povodí, km2 real X TOK KTGTOK_Z 4 Kategorie toku char seznam kódů KTG_TOK U TOK TOKREC_ID 5 ID vodního toku - recipientu char X TOK CEVT 6 ID vodního toku uživatelské char X TOK POC_PRFJEV 7 Počet profilů jevů na toku integer X TOK POC_PRFVS 8 Počet profilů soustavy na toku integer X UTOK TOK_ID 0 ID vodního toku char FK(TOK(TOK_ID)) I UTOK NAZ_TOK 1 Název vodního toku char P UTOK UTOK_ID 2 ID úseku toku char PK I UTOK UTOKN_ID 3 ID navazujícího úseku toku char FK(UTOK(UTOK_ID) I UTOK DLK_UTOK 4 Délka hydrologického úseku toku, km real X UTOK RICKM_HS 5 Říční kilometr horního styčníku úseku real X UTOK RICKM_DS 6 Říční kilometr dolního styčníku úseku real X UTOK HLGP_ID 7 ID dílčího povodí (ČHP) char P UTOK PLO_HLGPX 8 Plocha povodí k závěrnému profilu úseku, km2 real X UTOK PRAM_UTOK 9 ID pramenného úseku char X UTOK KTGUTOK_S 10 Kategorie úseku toku char seznam KTG_UTOK X UTOK SKL_UTOK 11 Sklon úseku, promile real X UTOK KF_SKLQ 12 Koeficient sklonu úseku real X UTOK EX_NADRZ 13 Příznak výskytu nádrže na úseku char 1=ano,0=ne X UTOK PRFQM_ID 14 ID profilu s časovou řadou neovlivněných průtoků char FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) X UTOK KF_ANLG 15 Koeficient hydrologické analogie real X UTOK V_MIN 16 Minimální výpočtová rychlost proudění, m/s real X UTOK KF_V 17 Koeficient výpočtu rychlosti proudění real X UTOK TYPRYB_Z 18 Typ oblasti rybné vody char seznam kódů TYP_RYB I PRF_JEV PRFJEV_ID 0 ID profilu jevu char PK I PRF_JEV ICOC 1 ID profilu uživatelské char P PRF_JEV NAZ_PRFJEV 2 Název profilu char P PRF_JEV TOK_ID 3 ID vodního toku char FK(TOK(TOK_ID)) I PRF_JEV NAZ_TOK 4 Název vodního toku char P PRF_JEV HLGP_ID 5 Číslo hydrologického pořadí char P

61 PRF_JEV UTOK_ID 6 ID hydrologického úseku toku char FK(UTOK(UTOK_ID) I PRF_JEV CISPOL 7 Číslo polohy na úseku toku integer <0,999> I PRF_JEV RICKM 8 Říční kilometr toku, km real P PRF_JEV SOUR_X 9 Souřadnice X real U PRF_JEV SOUR_Y 10 Souřadnice Y real U PRF_JEV TYPPRF_Z 11 Typ profilu char seznam kódů TYP_PRF I PRF_JEV EX_RGL 12 Příznak ovlivnění průtoku regulací char 1=ano,0=ne X PRF_JEV DEFVS_Z 13 Definice profilu char seznam kódů DEF_VS P PRF_JEV PRFVS_ID 14 ID kontrolního profilu (profilu VS) char FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) O PRF_JEV PRFVSN_ID 15 ID následujícího kontrolního profilu (profilu VS) char FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) O PRF_JEV NADRN_ID 16 ID Následujícího kontrolního profilu (VS) - nádrže char FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) O PRF_JEV EX_NAL 17 Příznak, zda je do profilu nalepšován průtok char 1=ano,0=ne X PRF_JEV PRFQM_ID 18 ID referenčního profilu s časovou řadou přirozených průtoků char FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) X PRF_JEV KF_ANLG 19 Koeficient hydrologické analogie real X PRF_JEV BILSTAV_Z 20 Zabezpečení požadavků v profilu VS char seznak kódů BIL_STAV X PRF_JEV SIM_ZABT 21 Dosažená zabezpečenost podle trvání pro všechny požadavky v profilu, % real X PRF_JEV MAN_URL 22 Odkaz na soubor obsahující popis manipulačních pravidel char X PRF_JEV MANRAD_URL 23 Odkaz na soubor obsahují manipulační řád char X PRF_JEV PRFJEVN_ID 24 ID následujícího profilu jevu char FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) O PRF_JEV DIST_PRFVSN 25 Vzdálenost k následujícímu profilu soustavy, km real X PRF_JEV DIST_PRFJEVN 26 Vzdálenost k následujícímu profilu jevu, km real X PRF_JEV PLO_HLGPX 27 Celková plocha povodí k profilu, km2 real X PRF_JEV DLK_UTOKX 28 Celková délka toků k profilu, km real X PRF_JEV DIST_ XYTOK 29 Vzdálenost promítnutí profilu na úsek toku, m real X PRF_JEV SOURX_XYTOK 30 Souřadnice X profilu po promítnutí na úsek toku real X PRF_JEV SOURY_XYTOK 31 Souřadnice Y profilu po promítnutí na úsek toku real X PRF_JEV PREC_XYTOK 32 Koeficient přesnosti/jednoznačnosti osazení profilu na tok real X PRF_JEV POR_RES 33 Pořadí profilů na říční síti (ve směru toku) integer O PRF_JEV UZVSTAV_Z 34 Dosažený bilanční stav požadavků na odběry a MQ char seznam kódů UZV_STAV X PRF_JEV QESTAV_Z 35 Dosažený bilanční stav požadavků na ekologické průtoky char seznam kódů QE_STAV X PRF_JEV JAKSTAV_Z 36 Dosažený bilanční stav požadavků na jakost char seznam kódů JAK_STAV X PRF_JEV EX_NADRZ 37 Příznak profilu na nádrži (1=ano, 0=ne) char P PRF_JEV NADR_GID 38 GID nádrže char P PRF_JEV POC_NAD 39 Počet významných vodních nádrží v povodí profilu jevu integer O PRF_JEV UPOVN_ID 40 ID následujícího závěrného profilu útvaru povrchové vody char O PRF_JEV OKEC 41 Kód ekonomické činnosti (OKEČ/NACE) char FK(S_OKEC(OKEC)) (IE) PRF_JEV UCEL_Z 42 Účel užívání char X PRF_JEV KTGEO_Z 43 Kategorie zdroje znečištění podle počtu EO char seznam kódů KTG_EO (IE) Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 61

62 PRF_JEV VPMNO_STA 44 Současné vypouštěné množství vody, tis. m3/rok real I PRF_JEV VPMNO_PLA 45 Výhledové vypouštěné množství vody, tis. m3/rok real I PRF_JEV DRODPV_Z 46 Druh vypouštěných odpadních vod (komunální/průmyslové) char seznam kódů DR_ODPV (IE) PRF_JEV POC_OBV 47 Počet připojených obyvatel integer P PRF_JEV EX_COV 48 Přízbak čištění odpadních vod na ČOV char 1=ano,0=ne (IE) PRF_JEV JAKKSTA_Z 49 Příznak plnění imisních standardů pro současný stav char 1=ano,0=ne O PRF_JEV JAKKPLA_Z 50 Příznak plnění imisních standardů pro výhledový scénář char 1=ano,0=ne O PRFJEV_HLG PRFJEV_ID 0 ID profilu jevu char PK, FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID) I PRFJEV_HLG PLO_HLGPX 1 Plocha dílčího povodí k profilu, km2 real P PRFJEV_HLG SRZ_HLGPX 2 Průměrný roční úhrn srážek k profilu, mm integer X PRFJEV_HLG QA 3 Dlouhodobý průměrný roční průtok, m3/s real I PRFJEV_HLG Q denní voda, m3/s real X PRFJEV_HLG Q denní voda, m3/s real X PRFJEV_HLG Q denní voda, m3/s real X PRFJEV_HLG Q denní voda, m3/s real X PRFJEV_HLG Q denní voda, m3/s real X PRFJEV_HLG Q denní voda, m3/s real X PRFJEV_HLG Q denní voda, m3/s real X PRFJEV_HLG Q denní voda, m3/s real X PRFJEV_HLG Q denní voda, m3/s real X PRFJEV_HLG Q denní voda, m3/s real X PRFJEV_HLG Q denní voda, m3/s real X PRFJEV_HLG Q denní voda, m3/s real X PRFJEV_HLG Q denní voda, m3/s real X PRFJEV_HLG QSPEC 17 Specifický odtok z dílčího povodí profilu, l/s.km2 real C /pro závěrný profil útvaru JAK_VST JAKVST_ID 0 ID vstupu znečištění char PK I JAK_VST PRFJEV_ID 1 ID profilu jevu char FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID) I JAK_VST UKJAK_S 2 Kód ukazatel jakosti/látky char FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) I JAK_VST VST_KOD 3 Kód vstupu znečištění (jednoznačný pro profil a látku) char X JAK_VST ZDRVST_Z 4 Původ látky/znečištění char seznam kódů ZDR_VST I JAK_VST OKEC 5 Kód ekonomické činnosti (OKEČ/NACE) char FK(S_OKEC(OKEC)) X JAK_VST VST_ROK 6 Roční množství vstupu látky real X JAK_VST DRVYR_Z 7 Druh výroby vztahující se k dané látce (pro zvlášt nebezpečné látky) char FK(S_STEMPNL(DRVYR_Z)) (IE) JAK_VST EX_DCIST 8 Příznak odstraňování látky (pro fosfor) char 1=ano, 0=ne (IE) JAK_VST ZPSTJVV_Z 9 Způsob stanovení hodnot koncentrace vypouštěné látky char seznam kódů ZPST_JVV P JAK_VST KCTP_STA 10 Koncentrace produkovaného znečištění současnosti char (IE) JAK_VST KCTV_STA 11 Koncentrace vypouštěného znečištění v současnosti real I JAK_VST UCIN_STA 12 Účinnost čištění odpadních vod ((1-KCTV_STA/KCTP_STA)*100), % real P JAK_VST KCT_EST 13 Emisní standard pro koncentraci vypouštěného znečištění real (OE) Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 62

63 JAK_VST UCIN_EST 14 Požadovaná účinnost čištění odpadních vod při aplikaci emisních standardů real (OE) JAK_VST KCT_BAT 15 Koncentrace vypouštěného znečištění po uplatnění BAT real (OE) JAK_VST UCIN_BAT 16 Požadovaná účinnost čištění odpadních vod při aplikaci BAT real (OE) JAK_VST KCT_PLA 17 Výhledová průměrná koncentrace vypouštěného znečištění real I, (OE) JAK_VST UCIN_PLA 18 Výhledová účinnost čištění real (OE) JAKVST_SCE JAKVST_ID 0 ID vstupu znečištění char PK, FK(JAK_VST(JAKVST_ID)) O JAKVST_SCE VST_STA 1 Množství vstupu látky v současnosti real O JAKVST_SCE VST_PLA 2 Množství vstupu látky ve výhledu real O JAKVST_AGK PRFVS_ID ID kontrolního profilu char PK, FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID) O JAKVST_AGK UKJAK_S 1 Kód ukazatele jakosti/látky char PK, FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) O JAKVST_AGK AGRJAK_Z 2 Agregovaný jev char PK, seznam kódů AGR_JAK O JAKVST_AGK AGR_STA 3 Celkové současné množství vypouštěné látky v povodí kontrolního profilu real O JAKVST_AGK AGR_PLA 4 Celkové výhledové množství vypouštěné látky v povodí kontrolního profilu real O JAKVST_AGK POC_AGR 5 Počet agregovaných jevů (míst vypouštění látky) integer O POZJ_UZ PRFVS_ID 0 ID kontrolního profilu char PK O POZJ_UZ POZJUZ_Z 1 Druh požadavku užívání char PK, seznam kódů POZJ_UZ O POZJ_UZ EX_POZJUZ 2 Příznak požadavku užívání v profilu char 1=ano, 0=ne O PK, POZJUZ_VST PRFVST_ID 0 ID profilu vypouštění odpadních vod char FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) O POZJUZ_VST PRFPOZJ_ID 1 ID kontrolního profilu s příslušným požadavkem užívání char FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) O POZJUZ_VST POZJUZ_Z 2 Druh požadavku užívání char PK, seznam kódů POZJ_UZ O JAK_POZ PRFVS_ID 0 ID kontrolního profilu char PK, FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID) O JAK_POZ UKJAK_S 1 Kód ukazatele jakosti/látky char PK, FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) O JAK_POZ JAKSTAV_Z 2 Dosažený bilanční stav char seznam kódů JAK_STAV O JAK_POZ JAKSIM_AVG 3 Průměrná simulovaná hodnota ukazatele jakosti real O JAK_POZ JAKSIM_MX 4 Maximální simulovaná hodnota ukazatele jakosti real O JAK_POZ JAKPOZ_MX 5 Přípustná průměrná hodnota koncentrace real O JAK_POZ LOD_MX 6 Přípustný průměrný látkový odnos real O JAK_POZ POZJUZ_Z 7 Druh požadavku užívání char seznam kódů POZJ_UZ O JAK_POZ JAKKSTA_Z 8 Příznak plnění imisních standardů pro současný stav char 1=ano, 0=ne O JAK_POZ JAKKPLA_Z 9 Příznak plnění imisních standardů pro výhledový scénář char 1=ano, 0=ne O JAK_LIMIT PRFVS_ID 0 ID kontrolního profilu char PK, FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID) O JAK_LIMIT UKJAK_S 1 Kód ukazatele jakosti/látky char PK, FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) O JAK_LIMIT JAKSTAV_Z 2 Definovaný bilanční stav char O JAK_LIMIT TYPHODN_Z 3 Statistická charakteristika char PK, seznam kódů TYP_HODN O JAK_LIMIT UKJAK_MX 4 Maximální povolená hodnota real O JAK_LIMIT UKJAK_SIM 5 Dosažená (simulovaná) hodnota real O Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 63

64 JAK_LIMIT EX_SPLN 6 Příznak splnění požadavku char 1=ano, 0=ne O JAK_LIMIT POZJUZ_Z 7 Druh požadavku užívání char seznam kódů POZJ_UZ O RADA_JAKK PRFJAK_ID 0 ID profilu sledování jakosti char PK, FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) (IR) RADA_JAKK UKJAK_S 1 Kód ukazatele jakosti/látky char PK, FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) (IR) RADA_JAKK DTM_MER 2 Datum měření char PK (IR) RADA_JAKK KCT_MER 3 Naměřená koncentrace (pokud pod mezí stanovitelnosti je uvažována 0,5 hodnoty meze stanovitelnosti) real (IR) RADA_JAKK POZN_MER 4 Poznámka k naměřené koncentraci (indikace měření pod mezí stanovitelnosti: "<" na první pozici) char (CR / G109pro hodnoty pod mezí stanovitelnosti) RADA_JAKK Q_DAT 5 Průtok profilem v době měření, m3/s real (IR) RADA_JAKK LOD_MER 6 Látkový odnos podle měřených hodnot real (OR) RADA_JAKK LOD_MOD 7 Modelovaný látkový odnos (podle regresního modelu) real (OR) RADA_JAKK KCT_MOD 8 Modelovaná koncentrace (podle regresního modelu) real (OR) PK, RDJAK_STAT PRFJAK_ID 0 ID profilu sledování jakosti char FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) I, (OR) RDJAK_STAT UKJAK_S 1 Kód ukazatele jakosti/látky char PK, FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) I, (OR) RDJAK_STAT POC_HODN 2 Počet hodnot měření integer P, (OR) RDJAK_STAT POC_PMEZ 3 Počet hodnot pod mezí stanovitelnosti integer P, (OR) RDJAK_STAT KCT_PM 4 Průměrná koncentrace (aritmetický průměr) real P, (OR) RDJAK_STAT KCT_MX 5 Maximální koncentrace real P, (OR) RDJAK_STAT KCT_MN 6 Minimální koncentrace real P, (OR) RDJAK_STAT KCT_C90 7 Koncentrace při C90 real P, (OR) RDJAK_STAT KCT_P95 8 Koncentrace při P95 real P, (OR) RDJAK_STAT LOD_PM 9 Průměrný látkový odnos real I, (OR) RDJAK_STAT RGM_M 10 Hodnota exponentu "m" regresního modelu real P, (IR) RDJAK_STAT RGM_N 11 Hodnota exponentu "n" regresního modelu real P, (IR) RDJAK_STAT RGM_A 12 Hodnota regresního součinitele A real P, (OR) RDJAK_STAT RGM_B 13 Hodnota regresního součinitele B real P, (OR) RDJAK_STAT RGM_D 14 Hodnota regresního součinitele D real P, (OR) RDJAK_STAT RGM_KD 15 Koeficient determinace real P, (OR) RDJAK_STAT RGM_GAMA 16 Korekční faktor "gama" real I, (OR) RDJAK_STAT VST_BOD 17 Průměrná modelovaná hodnota množství vstupu z bodových zdrojů real P, (OR) RDJAK_STAT VST_PLO 18 Průměrná modelovaná hodnota množství vstupu z plošných zdrojů real P, (OR) RDJAK_STAT VST_CIST 19 Průměrná modelovaná hodnota odbourání látky samočištěním real P, (OR) RDJAK_STAT KCT_DBOD 20 Modelovaný příčinek koncentrace z bodových zdrojů real P, (OR) RDJAK_STAT KCT_DPLO 21 Modelovaný příčinek koncentrace z plošných zdrojů real P, (OR) PK, PRF_JAKK PRFVS_ID 0 ID kontrolního profilu char FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) O PRF_JAKK UKJAK_S 1 Kód ukazatele jakosti/látky char PK, FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) O Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 64

65 PRF_JAKK SCE_Z 2 Scénář char PK, seznam kódů SCE O PRF_JAKK MTDK_Z 3 Metoda výpočtu char PK, seznam kódů MTD_K O PRF_JAKK VSTX_BOD 4 Celkový vstup látky z evidovaných bodových zdrojů znečištění v dílčím povodí profilu real O PRF_JAKK VSTX_PLO 5 Celkový vstup látky z plošných zdrojů znečištění v dílčím povodí profilu real O PRF_JAKK KCT_DBOD 6 Modelovaný příčinek koncentrace z bodových zdrojů real O PRF_JAKK KCT_DPLO 7 Modelovaný příčinek koncentrace z plošných zdrojů real O PRF_JAKK LOD_UPVH 8 Modelovaný látkový odnos z výše položených vodních útvarů real O PRF_JAKK VSTU_BOD 9 Celkový vstup látky z evidovaných bodových zdrojů znečištění v mezipovodí vodního útvaru real O PRF_JAKK VSTU_PLO 10 Celkový modelovaný vstup látky z plošných a difůzních zdrojů znečištění v mezipovodí vodního útvaru real O PRF_JAKK LOD_SIM 11 Modelovaný látkový odnos z profilu real O PRF_JAKK LOD_MX 12 Maximální přípustný látkový odnos z profilu real O PRF_JAKK LOD_REZDEF 13 Rezerva(+)/deficit: rozdíl přípustného a modelovaného látkového odnosu real O PRF_JAKK EX_SPLN 14 Příznak splnění požadavku (imisního standardu) char 1=ano,0=ne O PRF_JAKK KCT_SIM 15 Modelovaná koncentrace v profilu real O PRF_JAKK IDX_SIMMX 16 Poměr modelovaného a přípustného látkového odnosu (LOD_SIM/LOD_MX) real O GRAFJ_PRF GRAF_ID 0 ID grafu char PK O PK, GRAFJ_PRF PRFVS_ID 1 ID profilu VS integer FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) O GRAFJ_PRF UKJAK_S 2 Kód ukazatele jakosti/látky char FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) O GRAFJ_PRF TYPOBD_Z 3 Hodnocené období char PK,seznam kódů TYP_OBD O GRAFJ_PRF PRMGRAF_Z 4 Ukazatel/parametr char PK,seznam kódů PRM_GRAF O GRAFJ_PRF DAT_X 5 Hodnota X v grafu - číslo real O GRAFJ_PRF TEXT_X 6 Hodnota X v grafu - text char O GRAFJ_PRF DAT_Y 7 Hodnota Y v grafu - číslo real O GRAFJ_PRF TEXT_Y 8 Hodnota Y v grafu - text char O S_UKJAK UKJAK_S 0 Kód ukazatele/látky char PK I S_UKJAK NAZ_UKJAK 1 Popis ukazatele/látky char I S_UKJAK JED_KCT 2 Jednotky koncentrace char I S_UKJAK JED_MNO 3 Jednotky množství vstupu látky a látkového odnosu char I S_UKJAK EX_JAKK 4 Příznak hodnocení kombinovaným způsobem char 1=ano,0=ne I S_STIM UKJAK_S 0 Kód ukazatele/látky char PK, FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) I S_STIM POZJUZ_Z 1 Druh požadavku užíváná char PK, seznam kódů POZJ_UZ I S_STIM TYPHODN_Z 2 Statistická charakteristika char seznam kódů TYP_HODN I S_STIM STIM_MX 3 Maximální přípustná hodnota charakteristiky real I S_STEMK UKJAK_S 0 Kód ukazatele/látky char PK, FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) (IE) S_STEMK KTGEO_Z 1 Kategorie ČOV podle EO char PK, seznam kódů KTG_EO (IE) Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 65

66 S_STEMK EX_DCIST 2 Příznak odstraňování látky (pro fosfor a dusík) (1=ano, 0=ne) char PK, 1=ano,0=ne (IE) S_STEMK KCT_EST 3 Průměrná koncentrace vypouštěné látky real (IE) S_STEMK UCIN_EST 4 Minimální účinnost čištění odpadních vod real (IE) S_STEMP UKJAK_S 0 Kód ukazatele/látky char PK, FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) (IE) S_STEMP OKEC 1 Kód ekonomické činnosti (OKEČ/NACE) char PK, FK(S_OKEC(OKEC)) (IE) S_STEMP KCT_EST 2 Průměrná koncentrace vypouštěné látky real (IE) S_STEMP UCIN_EST 3 Minimální účinnost čištění odpadních vod real (IE) S_STEMPNL UKJAK_S 0 Kód ukazatele/látky char PK, FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) (IE) S_STEMPNL DRVYR_Z 1 Kód druhu výroby char PK (IE) S_STEMPNL NAZ_VYR 2 Popis výroby char (IE) S_STEMPNL KCT_EST 3 Průměrná koncentrace vypouštěné látky real (IE) S_BATK UKJAK_S 0 Kód ukazatele/látky char PK, FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) (IE) S_BATK KTGEO_Z 1 Kategorie ČOV podle EO char PK seznam kódů KTG_EO (IE) S_BATK KCT_BAT 2 Průměrná koncentrace vypouštěné látky real (IE) S_BATK UCIN_BAT 3 Minimální účinnost čištění odpadních vod real (IE) S_DPLOQS UKJAK_S 0 Kód ukazatele/látky char PK, FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) I S_DPLOQS QSPEC 1 Specifický odtok z dílčího povodí, l/s.km2 real PK I S_DPLOQS KCT_DPLO 2 Modelovaný příčinek koncentrace z plošných a difůzních zdrojů real I S_OKEC OKEC 0 Kód ekonomické činnosti (OKEČ/NACE) char PK (IE) S_OKEC NAZ_OKEC 1 Název ekonomické činnosti char (IE) Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 66

67 8.2.3 Seznamy kódů Seznam kódů Kód Popis KTG_TOK V Významný vodní tok KTG_TOK O Vodní tok TYP_PRF NAD Profil hráze vodní nádrže TYP_PRF VYP Místo vypouštění do povrchové vody TYP_PRF UPV Závěrný profil útvaru povrchové vody TYP_PRF MPJ Profil sledování jakosti povrchových vod TYP_PRF KOB Profil koupací oblasti TYP_PRF JPF Jiný profil DEF_VS S kontrolní profil (profil VS) DEF_VS P profil přiřazený ke kontrolnímu profilu DEF_VS A profil agregovaný ke kontrolnímu profilu AGR_JAK LVY Vstup látky z bodových zdrojů TYP_RYB L Lososová TYP_RYB K Kaprová TYP_RYB N Není vymezeno POZJ_UZ OBC Obecné požadavky POZJ_UZ RVL Lososové vody POZJ_UZ RVK Kaprové vody POZJ_UZ POV odběr pro lidskou spotřebu POZJ_UZ KOB Koupací oblast POZJ_UZ POVP Dílčí povodí odběru pro lidskou spotřebu POZJ_UZ KOBP Dílčí povodí koupací oblasti ZDR_VST LVY Vstup látky z bodového zdroje (vypouštění odpadních vod) KTG_EO 1 < 500 KTG_EO KTG_EO KTG_EO KTG_EO 5 > TYP_HODN PRU aritmetický průměr SCE STA Současný stav SCE PLA Plánovaný stav MTD_K UI Izolovaný vodní útvar MTD_K UR Řetězec vodních útvarů MTD_K PM Celé povodí podle sledování jakosti DR_ODPV K komunální DR_ODPV P průmyslové ZPST_JVV MER měření ZPST_JVV ODH odhad Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 67

68 8.2.4 Schéma datového modelu Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 68

69 9. PŘÍLOHA 9.1 POPIS POSTUPU PRÁCE S APLIKACÍ PRO POTŘEBY ŠKOLENÍ VODOPRÁVNÍCH ÚŘADŮ Metoda Metoda stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem je popsána v příslušném metodickém pokynu MŽP. Plnění imisních standardů je vyhodnocováno pomocí bilance látkového odnosu (přípustný vs. modelovaný) v kontrolních profilech na říční síti, tj. v závěrných profilech vodních útvarů a v profilech sledování jakosti povrchových vod. V závěrných profilech jsou aplikovány dva postupy hodnocení: pro řetězec vodních útvarů, kdy se předpokládá, že látkový odnos z výše položených vodních útvarů nepřekračuje imisní standardy, a pro individuální vodní útvar, kdy se předpokládá, že látkový odnos z výše položených vodních útvarů odpovídá právě hodnotám imisních standardů. Hodnocení v závěrných profilech vychází z údajů o vstupech znečištění z bodových i plošných a difůzních zdrojů v dílčím povodí kontrolního profilu. Odlišná metoda hodnocení je aplikována v profilech sledování jakosti. Tato metoda vychází z údajů z monitoringu a ze změny mezi vstupy znečištění v současnosti a ve výhledovém scénáři v dílčím povodí profilu. Hodnoty emisních a imisních standardů jsou ve výpočtu uvažovány jako aritmetické průměry. Přepočet z přípustných hodnot p a resp. z hodnot při C90 je uveden v metodickém pokynu. Vzhledem k hodnocení plnění imisních standardů pomocí bilance látkového odnosu jsou (kromě hodnot koncentrací ukazatelů/látek v profilech sledování jakosti a v odpadních vodách vypouštěných z bodových zdrojů) jako vstupní údaje vyžadovány rovněž hodnoty průtoků v profilech sledování jakosti v době měření a množství vypouštěných odpadních vod. Metodický pokyn obecně doporučuje hodnocení podle údajů z monitoringu v kontrolních profilech s přísnějšími imisními standardy vzhledem k požadavkům na užívání (ochranu) vod a v místech pod vodními nádržemi s delší dobou zdržení. Při hodnocení je však nutno vzít v úvahu i naplněnost vstupních dat. Plnění imisních standardů je vyhodnocováno ve dvou časových úrovních: pro současný stav a pro výhledový scénář. Současný stav je reprezentován ohlašovanými údaji o vypouštění odpadních vod z bodových zdrojů, statistickým vyhodnocením vstupů z plošných a difůzních zdrojů a údaji z monitoringu jakosti povrchových vod. Vyhodnocení stávajícího stavu má při výpočtu referenční a kontrolní funkci. Pro účely stanovování emisních limitů je určeno hodnocení výhledového scénáře, kdy se vyhodnocují budoucí možné dopady změn ve vypouštění odpadních vod z bodových zdrojů na plnění imisních standardů. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 69

70 9.1.2 Informační podpora VÚV T.G.M., v.v.i. v gesci OOV MŽP poskytuje informační podporu aplikace stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem. Informační podpora je dostupná prostřednictvím internetového portálu na adrese Informační podpora zahrnuje: vytvoření příslušného programového vybavení, zpracování a aktualizaci vstupních dat na základě údajů z celostátně dostupných datových zdrojů vyhodnocení plnění imisních standardů v ČR pro základní varianty: podle současného stavu, při plnění emisních standardů a při aplikaci BAT u komunálních zdrojů znečištění. publikace uvedených výstupů v prostředí internetu (portál) Výchozí stav pro popis práce s aplikací Aplikace a datová sada úlohy jsou dostupné na výše uvedeném portálu informační podpory. Datová sada obsahuje vstupní data výpočtu a je vytvořená z celostátně vedených a dostupných datových zdrojů. Podrobnější údaje o datech a datových zdrojích jsou uvedeny v souboru metainformací VUVMD_KOM_RRRRMMDD uveřejněném na portálu. Datová sada popisuje současný stav: obsahuje údaje o závěrných profilech vodních útvarů (identifikace, lokalizace, průměrný dlouhodobý průtok Q a a specifický odtok v místě profilu), vymezení kaprových a lososových vod (identifikace příslušných úseků na říční síti), koupacích oblastech (identifikace a lokalizace), odběrech povrchové vody pro lidskou spotřebu (identifikace a lokalizace) bodových zdrojích znečištění (identifikace, lokalizace, hlášené údaje o vypouštěném množství a jakosti odpadních vod), údaje z monitoringu jakosti vod (identifikace a lokalizace profilu sledování, časové řady hodnot sledovaných ukazatelů a průtoků profilem v době měření). Součástí datové sady naopak nejsou údaje o plánovaném (posuzovaném) vypouštění odpadních vod z bodových zdrojů. Součástí datové sady rovněž nejsou geografické údaje týkající se správního členění ČR. Na PC uživatele je nainstalována aplikace KOMJAK a uloženy datové sady se vstupními daty výpočtu (data úlohy). Soubory úlohy jsou uloženy ve společném adresáři Spuštění aplikace Aplikaci spusťte kliknutím na soubor UI.EXE Úloha Po spuštění aplikace se otevře okno Správce úloh. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 70

71 Z horizontální nabídky v horní části okna lze aktivovat jednotlivé části aplikace. Nabídka Úloha umožňuje mj. odemknout/zamknout vybranou úlohu a kopírovat vstupní data úlohy do další úlohy, nabídka Zobrazit data zpřístupňuje databázi úlohy, nabídka Výpočet umožňuje spouštět jednotlivé výpočetní části aplikace, nabídka nápověda zpřístupňuje dokumentaci a další informace o aplikaci. Všechna vstupní a výstupní data jedné úlohy jsou uložena ve společném adresáři. Seznam těchto úloh je uveden v levé dolní části okna. Jednotlivé úlohy jsou na disku organizovány do složek/adresářů. Spojení názvu složky úlohy a úlohy tedy vytváří plný název adresáře, kde jsou soubory úlohy uloženy. Složky jsou uvedeny v levé horní části okna. Aby se zobrazil seznam úloh, musí být vždy nejprve vybrána (kliknutím myši na její název) příslušná složka úloh. Výběr úlohy: Při práci s úlohou (plnění vstupních dat, spouštění výpočtu, prohlížení výsledků) je potřeba nejprve příslušnou úlohu odemknout. Klikněte levým tlačítkem myši na příslušný název složky v levé horní části okna. Vybraná složka se modře podbarví. Dále klikněte levým tlačítkem myši na příslušný název úlohy. Vybraná složka se modře podbarví. Na horizontální nabídce v horní části okna zvolte Úloha a dále vyberte Odemknout úlohu nebo klikněte na ikonku odemknout úlohu na.. Program oznámí odemčení úlohy, ikonka se změní Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 71

72 Pokud nad úlohou dosud nebyl zpracován výpočet, lze v pravé části okna Správce úloh uvést další údaje podrobněji identifikující příslušnou úlohu (zájmové území, časová úroveň, popis). Tyto údaje slouží pouze uživateli, na samotný výpočet nemají vliv Prohlížení a editace dat úlohy Vstupní data úlohy lze prohlížet a editovat pomocí Editoru dat. Data jsou prezentována formou tabulek, grafů a mapy. Dokud úloha nebyla vypočítána lze pomocí prohlížeče vstupní data upravovat. Prohlížení dat: Prohlížeč dat se aktivuje z horizontální nabídky okna Správce úloh volbou Zobrazit data a dále Prohlížet/editovat data. Po této volbě se zobrazí okno Editor dat s nabídkou vstupů do různých částí databáze. Editor zprostředkovává vstup do dvou základních částí databáze: Část Profily jevů hodnocení jakosti kombinovaným způsobem představuje hlavní část databáze, kterou tvoří údaje o profilech relevantních jevů na říční síti (úseky lososových a kaprových vod, závěrné profily vodních útvarů, profily odběrů pitné vody, koupacích oblastí, profily monitoringu a vypouštění bodových zdrojů znečištění) a jejich charakteristik (např. údaje o sledování jakosti, vstupech znečištění, vyhodnocení plnění imisních standardů v kontrolních profilech). Část Ukazatele jakosti, emisní a imisní standardy tvoří seznam hodnocených ukazatelů jakosti a hodnoty emisních a imisních standardů. Při dále popisované práci s okny editoru a tabulkami lze využívat následující uživatelské funkce: Úprava velikosti jednotlivých oken a sloupců položek: Nastavte kurzor na rozhraní oken či sloupců položek, tak aby se zobrazil jako dvojitá šipka signalizující možnost úpravy velikosti okna/sloupce. Držte stisknuté levé tlačítko myši a jejím tažením upravte velikost okna/sloupce. Řazení záznamů v tabulkách: Záznamy v tabulkách lze řadit abecedně podle hodnot ve vybraném sloupci. Klikněte levým tlačítkem myši v hlavičce příslušného sloupce. Při prvním kliknutí se záznamy seřadí vzestupně, při dalším sestupně. Seřazení záznamů signalizuje ikonka části hlavičky sloupce. v levé Výběr aktivního záznamu: Klikněte levým tlačítkem myši do příslušného řádku tabulky. Výběr řádku/záznamu jako aktivního signalizuje modré podbarvení. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 72

73 Editace hodnoty položky: Klikněte dvojitě do příslušné buňky. Kolem buňky se vytvoří obrys signalizující možnost editace v buňce uvedené hodnoty. Pokud položka může obsahovat pouze předem definované hodnoty, objeví se její pravé části šipka signalizující nabídku těchto hodnot. Klikněte na šipku a v následné nabídce vyberte příslušnou hodnotu. Pokud položka nemá předdefinované hodnoty, lze údaj přímo přepsat a poté novou hodnotu potvrdit klávesou Enter a ukončit tak editaci. Zavření okna: Všechna okna aplikace se zavírají tlačítkem Zavřít v pravém horním rohu Ukazatele jakosti a jejich výběr Prvním krokem při řešení úlohy by měl být výběr hodnocených ukazatelů. Posouzení plnění imisních standardů u každého ukazatele vyžaduje určitý výpočetní čas, při řešení je tedy účelné jejich seznam omezit pouze na ty, u kterých je výpočet potřebný. Prohlížení a editace údajů o ukazatelích jakosti: V okně Editor dat (viz výše) zvolte tlačítko Ukazatele jakosti, emisní a imisní standardy. Otevře se příslušné okno. V horní části okna je uveden seznam ukazatelů. V dolní části okna jsou uvedeny záložky s dalšími podrobnými údaji vztaženými k jednotlivým ukazatelům. Zda příslušný ukazatel bude hodnocen kombinovaným způsobem určuje příslušná položka Hodnocení kombinovaným způsobem (ano/ne) v seznamu ukazatelů v horní části okna nebo v záložce Detail záznamu ve spodní části. Hodnotu položky lze upravovat výše uvedeným postupem (Editace hodnoty položky). V dolní části okna jsou uvedeny záložky s dalšími podrobnými údaji vztaženými k jednotlivým ukazatelům emisními a imisními standardy, emisními limity při aplikaci nejlepších dostupných technik/technologií a závislostí vnosů látky z plošných a difuzních zdrojů znečištění na specifickém odtoku. Údaje jsou převzaty z nařízení vlády a metodického pokynu. Hodnoty emisních a imisních standardů jsou uváděny jako aritmetické průměry (přepočet z přípustných hodnot p a resp. z hodnot při C 90 je uveden v metodickém pokynu), tak jak to vyžaduje v metodickém pokynu uvedený výpočetní postup. Při prohlížení dat v jednotlivých záložkách musí být v horním okně vždy vybrán konkrétní ukazatel (jako aktivní záznam). Údaje nelze editovat. Při výpočtu jsou u jednotlivých ukazatelů používány dvojí jednotky: jednotky pro vyjádření množství vstupu látky do vodoteče a látkového odnosu ve vodoteči (g/s resp. mg/s) a jednotky pro vyjádření koncentrace ukazatele/látky ve vypouštěných odpadních vodách a vodoteči (mg/l resp. µg/l). Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 73

74 Po určení hodnocených ukazatelů můžete okno Seznam ukazatelů opustit (viz výše) Profily jevů Hlavní část databáze úlohy tvoří údaje o profilech relevantních jevů na říční síti (úseky lososových a kaprových vod, závěrné profily vodních útvarů, profily odběrů pitné vody, koupacích oblastí, profily monitoringu a vypouštění bodových zdrojů znečištění) a jejich charakteristik (např. údaje o sledování jakosti, vstupech znečištění, vyhodnocení plnění imisních standardů v kontrolních profilech). Prohlížení profilů jevů a jejich charakteristik: V okně Editor dat (viz výše) zvolte tlačítko Profily jevů hodnocení jakosti kombinovaným způsobem. Otevře se příslušné okno. V horní části okna je uveden seznam profilů na vodních tocích relevantních pro vyhodnocení plnění imisních standardů kombinovaným způsobem. Profily jsou rozděleny do typů. V dolní části okna jsou uvedeny záložky s dalšími podrobnými údaji vztaženými k jednotlivým profilům. Záložka Mapa obsahuje geografické údaje, týkající se polohy profilů vzhledem k říční síti a dalším souvisejícím geografickým objektům (rozvodnice, vodní nádrže, správní jednotky apod.). Horizontální nabídka nad mapovým oknem nabízí řadu nástrojů pro práci s mapou a vyhledávání profilů. Nastavení mapového výřezu: Mapový výřez lze upravovat pomocí nástrojů na horizontální nabídce v horní části mapového okna: Přiblížení výřezu: Na liště nástrojů mapy klikněte levým tlačítkem myši na ikonku zvětšit ( plus v lupě ). Klikněte levým tlačítkem myši do mapy, tlačítko držte a tažením myši v mapě vyznačte obdélník. Mapový výřez se obdélníku přizpůsobí. Oddálení: Na liště nástrojů mapy klikněte levým tlačítkem myši na ikonku zmenšit ( mínus v lupě ). Klikněte levým tlačítkem myši do mapy. Mapový výřez se oddálí. Posun: Na liště nástrojů mapy klikněte levým tlačítkem myši na ikonku posouvat ( ruka ). Klikněte levým tlačítkem myši do mapy, tlačítko držte a tažením myši v mapový výřez posouvejte. Zobrazování tematických vrstev v mapě: Zobrazení tématických vrstev signalizuje zaškrtnutí v obdélníku vedle vlevo: U příslušného tématu (vrstvy) Klikněte levým tlačítkem myši do obdélníku. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 74

75 Téma/vrstva se zobrazí v mapě. Upozornění: Zobrazování některých geografických vrstev (např. vodní toky a hydrologická povodí) může být náročné na výpočetní čas. Doporučuje se proto tyto vrstvy zapínat až po přiblížení na požadovaný mapový výřez a nechávat je zapnuté jen v případě potřeby. Výběr profilů na mapě a zobrazení informací o profilu tabulce: Profily na mapě lze vybírat (a zobrazovat tak jejich popisné údaje v tabulkách) pomocí nástroje Výběr objektů horizontální nabídce v horní části mapového okna: ( šipka ) na Výběr jednoho profilu: Na liště nástrojů mapy klikněte levým tlačítkem myši na ikonku výběr objektů ( šipka ). Klikněte levým tlačítkem myši na příslušný profil v mapě. Kolem profilu se vytvoří červený obrys, v tabulce profilů v horní části okna profilů jevů je vybraný profil označen modrým podbarvením. Záznam o profilu je aktivní a lze k němu vyhledávat další informace. Výběr více profilů: Na liště nástrojů mapy klikněte levým tlačítkem myši na ikonku výběr objektů ( šipka ). Klikněte levým tlačítkem myši do mapy, tlačítko držte a tažením myši v mapě vyznačte obdélník. Vybrány budou všechny profily v obdélníku. Kolem profilu se vytvoří žlutý obrys, seznam vybraných profilů se zobrazí v horní části okna profilů jevů. Upozornění: profily se mohou na mapě překrývat. Proto je bezpečnější vybírat profily druhým z uvedených způsobů. Výběr profilů v tabulce a jejich zobrazení na mapě: Vybírání profilů funguje i opačně v tabulce vybraný profil se zvýrazní na mapě: Klikněte levým tlačítkem myši na příslušný záznam v tabulce profilů (záznam je aktivní a modře podbarven). Kolem příslušného profilu se v mapě vytvoří červený obrys. Zrušení výběru profilů: Pokud chcete tento výběr zrušit, klikněte pravým tlačítkem myši v seznamu profilů v horní části okna a z následné nabídky zvolte Načíst celou tabulku. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 75

76 Profily jevů lze vybírat nejen podle jejich polohy na mapě ale rovněž podle dalších připojených popisných charakteristik. Postup výběru popisuje dále uvedený příklad Charakteristiky profilů jevů V jednotlivých formulářích jsou uvedeny jak vstupní, tak výstupní data aplikace. Výstupní údaje se tedy naplňují až po spuštění a dokončení výpočetních částí programu. Některé údaje jsou relevantní pouze pro určité typy profilů. Při prohlížení dat je nutné mít v horní tabulce profilů jevů vybrán (aktivní) konkrétní profil/záznam: Aktivuje se kliknutím levým tlačítkem myši na příslušný řádek (viz výše). Výběr je signalizován modrým podbarvením. Záložka Profil obsahuje údaje o identifikaci profilu (včetně identifikace polohy vzhledem k říční síti), definuje profil jako kontrolní, přiřazený ke kontrolnímu nebo agregovaný (viz Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka) a pro místa vypouštění odpadních vod obsahuje rovněž povinné vstupní údaje o vypouštěném množství odpadních vod. Záložka Vstupy znečištění a navazující záložka Charakteristika obsahují údaje o průměrných koncentracích ukazatelů/látek ve vypouštěných odpadních vodách. Údaje jsou naplněny pouze pro typ profilu Místo vypouštění do povrchové vody. Při prohlížení dat v záložce Charakteristika je nutné mít tabulce Vstupy znečištění vybrán konkrétní ukazatel. Záložka Vstup znečištění obsahuje pouze výstupní údaje a je popsána dále. Záložka Kontrolní pf vstupů znečištění obsahuje pouze výstupní údaje a je popsána dále. Záložka Hydrologie obsahuje základní hydrologické charakteristiky. Údaje jsou naplněny pouze v profilech typu profil sledování jakosti povrchové vody a závěrný profil útvaru povrchové vody definovaných jako kontrolní (položka definice profilu v záložce Profil). Povinnými vstupními údaji pro výpočet jsou dlouhodobý průměrný roční průtok Q a pro oba uvedené typy profilů a specifický odtok pro závěrné profily vodních útvarů. Záložka Monitoring a navazující záložky Statistika, Řada sledování, Graf: koncentrace a Graf: látkový odnos obsahují údaje o časových řadách sledovaných a modelovaných hodnot koncentrací a látkového odnosu ukazatelů a průtoků v době měření. Údaje jsou naplněny pouze pro typ profilu profil sledování jakosti povrchové vody. Při prohlížení dat v záložkách Statistika, Řada sledování, Graf: koncentrace a Graf: látkový odnos je nutné mít tabulce Monitoring vybrán konkrétní ukazatel. Uživatelské prostředí grafy: Legenda grafu se zapíná kliknutím do políčka vlevo nahoře vedle od okna grafu. Zobrazení grafu lze ovládat (zvětšovat, zmenšovat nebo přizpůsobovat velikosti okna) tlačítky v pravém dolním rohu. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 76

77 Výběr profilů podle popisných údajů a jejich zobrazení v mapě: Postup je popsán na příkladu výběru všech míst vypouštění z komunálních bodových zdrojů čistících odpadní vody na ČOV v příslušné kategorii podle EO. Klikněte pravým tlačítkem myši do seznamu profilů v horní části okna Profilů jevů. Z následné nabídky zvolte Vyhledat. Zobrazí se formulář Výběrová podmínka. Položka Tabulka/spojení určuje skupinu položek, do které dotazovaná položka (tj. podle které chcete nastavit podmínku pro výběr příslušných profilů patří. Je přednastavena na položky tabulku profilu jevů. Pokud chcete vybírat podle názvu či ID toku, ČHP, ID nebo názvu nejbližšího závěrného profilu útvaru, zvolte z nabídky příslušnou skupinu. V další položce formuláře sloupec vyberte z nabídky položku pro kterou chcete nastavit podmínku výběru. V našem příkladu vyberte položku Komunální/průmyslové odp. vody. V další položce formuláře Podmínka vyberte z nabídky příslušný operátor. V našem případě Je rovno. V další položce formuláře Parametr A vyberte z nabídky příslušnou hodnotu. V našem případě Komunální. Zadání podmínky potvrďte tlačítkem OK. Zadaná podmínka se zobrazí ve formuláři Profily jevů vyhledávání. Klikněte do formuláře pravým tlačítkem myši a z následné nabídky zvolte Nová podmínka. Popsaným postupem zadejte další Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 77

78 kritérium výběru profilů kategorii komunálního zdroje podle EO. Zadání podmínek potvrďte stisknutím tlačítka OK ve formuláři Profily jevů vyhledávání. Profily splňující všechny zadané podmínky se zobrazí v horní části okna Profily jevů a zároveň se v mapě vyznačí žlutým obrysem. Podmínky lze ve formuláři Profily jevů vyhledávání rovněž upravovat a mazat Naplnění údajů o vstupech znečištění vod pro výhledový scénář Metoda výpočtu předpokládá znalost výhledových vstupů látek z bodových zdrojů v dílčím povodí kontrolního profilu. Tato dílčí povodí mohou územně přesahovat působnost vodoprávního úřadu. V současnosti není v celostátním měřítku k dispozici databáze, která by údaje o výhledovém vypouštění odpadních vod z bodových zdrojů obsahovala. V rámci programu byla proto zpracována výpočetní část, která umožňuje naplnění údajů o vypouštění z bodových zdrojů za předpokladu plnění emisních standardů, při použití nejlepších dostupných technik/technologií (případně podle současného stavu). Funkce této výpočetní části je podrobněji popsána v kapitole 4 uživatelské příručky. Naplnění údajů pro výhledový scénář při plnění emisních standardů, nebo při použití nejlepších dostupných technik/technologií uváděné současné hodnoty koncentrací vypouštěných odpadních vod na údaje emisních standardů/bat podle naplněných údajů o kategorii ČOV podle EO (komunální zdroje), případně aplikaci 3. stupně čištění (fosfor) a údajů o ekonomické činnosti (průmyslové zdroje), případně druhu výroby (znečišťující látky). Pokud jsou emisní standardy/hodnoty BAT plněny již při současných hodnotách koncentrací, jsou pro výhledový scénář naplněny tyto současné hodnoty (nepředpokládá se zhoršení jakosti). Spuštění výpočetní části Naplnění vstupů znečištění pro výhled: V horizontální nabídce v horní části okna Správce úloh zvolte Výpočet a z následné nabídky podle potřeby vyberte jednu z možností Naplnění vstupů znečištění pro výhled (tj. podle současného stavu, při plnění emisních standardů nebo při aplikaci BAT).Objeví se okno signalizující nejprve zpracování a poté ukončení výpočtu. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 78

79 Úprava údajů o jakosti vypouštěných odpadních vod pro výhledový scénář Po naplnění výhledových hodnot vstupů znečištění z bodových zdrojů (koncentrace látky v odpadních vodách a vypouštěné množství odpadních vod) lze tyto údaje dále upravovat případně doplňovat další výhledové zdroje znečištění a hodnoty předpokládaných vstupů znečištění. Přidání nového profilu (místa vypouštění) a jeho charakteristik: (Postup je uveden na příkladu zadání nového místa vypouštění do povrchových vod.) Ve spodní části okna Profily jevů hodnocení jakosti kombinovaným způsobem zvolte záložku Mapa. Mapový výřez přibližte na oblast, kde bude lokalizován nový profil. V legendě zapněte vrstvu Vodní toky. Na liště nástrojů klikněte levým tlačítkem myši na ikonku nový profil (šipka směřující do modrého kolečka). Levým tlačítkem myši klikněte v mapovém výřezu v místě na říční síti, kde má být nový profil umístěn. (V případě profilu ve vodní nádrži rovněž klikněte na linii vodního toku probíhající nádrží.). Po určitém výpočetním čase se na příslušném místě v mapě zobrazí nový profil s červeným obrysem a zároveň se vytvoří nový záznam v tabulce profilů v horní polovině okna. Klikněte na tento záznam levým tlačítkem myši, aby se stal aktivním (aktivní záznam signalizuje modré pole) a pokračujte v zadávání dalších údajů vztahujících se k profilu. Údaje nezbytné pro výpočet jsou vyznačeny tlustým písmem. Červeným písmem jsou označeny systémové identifikátory, které nemusíte vyplňovat vyplní se automaticky podle hodnot dalších položek Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 79

80 V dolní polovině okna zvolte záložku Profil a pokračujte dále zadáváním charakteristik profilu. Údaje vztahující se k lokalizaci profilu na říční síti (souřadnice, ID a název toku, ČHP a ID hydrologického úseku toku a poloha na úseku v promilích od jeho začátku ve směru toku) jsou vyplněny automaticky. Položka říční kilometr je nepovinná. Z nabídky předdefinovaných hodnot vyplňte údaj typ profilu (místo vypouštění do povrchové vody). Zadejte uživatelské ID profilu. ID se nesmí u stejných typů profilů shodovat s ID jiného profilu (zde místa vypouštění). Položka název profilu je nepovinná. Z nabídky předdefinovaných hodnot vyberte údaj definice profilu (v případě místa vypouštění do povrchové vody zvolte hodnotu agregace ke kontrolnímu profilu). U míst vypouštění do povrchové vody v záložce Profil dále zadejte údaje o současném (u nového zdroje nula) a výhledovém vypouštěném množství vody a pokračujte v zadávání vstupních dat týkajících se jakosti vypouštěných odpadních vod v záložce Vstupy znečištění. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 80

81 V okně záložky (levé dolní okno) klikněte pravým tlačítkem myši. Z následující nabídky vyberte nový záznam. (Pokud se po kliknutí myší nezobrazí žádná nabídka, není v horní v tabulce profilů jevů zvolen žádný profil jako aktivní: klikněte tedy v tabulce profilů levým tlačítkem myši na příslušný záznam). V tabulce Vstupy znečištění se vytvoří prázdný řádek. Pokračujte v zadávání údajů v záložce Charakteristika (pravé dolní okno) vyplňováním povinných položek. Položku ID vstupu a ID profilu nemusíte vyplňovat, vyplní se automaticky. Zvolte příslušnou látku ukazatel: v záznamu název ukazatele jakosti/látky klikněte dvojitě levým tlačítkem myši v pravém sloupci hodnota. Z následující nabídky vyberte příslušný ukazatel (seznam ukazatelů lze řadit abecedně viz výše). Vyplňte údaje o průměrné koncentraci současného vypouštěného znečištění (u nových zdrojů nula) a výhledové průměrné koncentraci vypouštěného znečištění (přepočet mezi přípustnými hodnotami p a průměrnými hodnotami udává metodický pokyn). Opakujte postup pro další posuzované látky/ukazatele. Poznámka: ve starší verzi aplikace obsahuje položku Zdroj látky/znečištění. Při používání starší verze je nutné tuto položku vždy vyplnit hodnotou z nabídky LVY: Vypouštění do povrchových vod. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 81

82 Po ukončení editace dat zavřete okno Profily jevů. V dolní části okna Editor dat se objeví výzva k uložení či zrušení provedené úpravy dat. Zvolte uložit změny. Teprve nyní jsou data zapsána do databáze úlohy. Zavřete okno Editor dat Vyhodnocení plnění imisních standardů v kontrolních profilech Po naplnění/úpravě dat lze pokračovat samotným výpočtem hodnocení plnění imisních standardů kombinovaným způsobem. Výpočet se spouští z okna Správce úloh. Spuštění výpočtu: V horizontální nabídce v horní části okna Správce úloh zvolte Výpočet a z následné nabídky zvolte Výpočet jakosti hodnocení kombinovaným způsobem. Objeví se okno signalizující nejprve zpracování a poté ukončení výpočtu. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 82

83 Prohlížení výstupních dat Po ukončení výpočtu lze v databázi úlohy k místům vypouštění vyhledat výstupní údaje týkající se posouzení plnění imisních standardů v kontrolních profilech. V horizontální nabídce v horní části okna Správce úloh zvolte Zobrazit data a z následné nabídky zvolte Prohlížet/editovat data. Zobrazí se již výše popsané okno Profily jevů. V jednotlivých formulářích jsou uvedeny jak vstupní, tak výstupní data aplikace. Výstupní údaje se tedy naplňují až po spuštění a dokončení výpočetních částí programu. Některé údaje jsou relevantní pouze pro určité typy profilů. Při prohlížení popisných dat (tj. údajů ve všech záložkách kromě záložky Mapa) je nutné mít v horní tabulce profilů jevů vybrán konkrétní profil. Záložka Mapa obsahuje vrstvy Kontrolní profily a současný bilanční stav a Kontrolní profily a výhledový bilanční stav. Při hodnocení více látek/ukazatelů je v mapě zobrazen stav splňuje limit stav pro ukazatel pouze pokud jsou imisní standardy splněny u všech hodnocených látek/ukazatelů. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 83

84 Záložka Profil obsahuje u kontrolních profilů tj. profilů typu profil sledování jakosti povrchové vody a závěrný profil útvaru povrchové vody údaje o současném a výhledovém bilančním stavu. Při hodnocení více látek/ukazatelů je bilančním stavu uvedeno splňuje imisní standardy pouze pokud jsou imisní standardy splněny u všech hodnocených látek/ukazatelů. Záložka Kontrolní pf vstupů znečištění obsahuje seznam kontrolních profilů, ve kterých by měl být posouzen dopad vypouštění odpadních vod na plnění imisních standardů. Kontrolních profilů může být uvedeno více: u některých ukazatelů se mohou imisní standardy vzhledem k požadavkům na užívání po toku zpřísňovat a nemusí stačit posouzení v nejbližším kontrolním profilu.údaje jsou naplněny pouze pro typ profilu Místo vypouštění do povrchové vody. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 84

85 Údaje ve všech dále uváděných záložkách jsou naplněny pouze pro kontrolní profily tj. profily typu profil sledování jakosti povrchové vody a závěrný profil útvaru povrchové vody. Záložka Požadavky na užívání obsahuje seznam požadavků a příznak, zda se tento požadavek týká příslušného zvoleného kontrolního profilu. Od požadavků se odvíjejí imisní standardy. Záložka Imisní standardy obsahuje seznam ukazatelů a imisní standard (vyjádřený průměrnou přípustnou koncentrací), který má být v profilu splněn s ohledem na požadavky užívání. Záložka Požadavky na jakost a jejich vyhodnocení a navazující záložka Detail obsahují údaje o přípustném látkovém odnosu v kontrolním profilu a příznak plnění imisních standardů v současnosti a ve výhledovém scénáři. Podrobnější údaje o vyhodnocení poskytuje záložka Bilance látkového odnosu a navazující záložka Detail. Záložka Bilance látkového odnosu obsahuje seznam scénářů a metod hodnocení, záložka Detail potom pro vybraný scénář a metodu podrobné údaje o hodnocení. Vzhledem k odlišným metodám hodnocení v profilech sledování jakosti a v závěrných profilech vodních útvarů naplnění položek liší. U všech metod jsou uvedeny hodnoty o přípustném a modelovaném látkovém odnosu a jejich rozdílu (rezerva/deficit) a poměru. Záložka Celkové vstupy z bodových zdrojů v povodí obsahuje pro jednotlivé ukazatele údaje o množství evidovaného vstupu příslušné látky z bodových vstupů v celém povodí kontrolního profilu. Údaj ve sloupci počet jevů uvádí počet bodových zdrojů, ve kterých je vypouštění látky evidováno Řešení další úlohy Prohlížením výstupních dat končí práce s řešenou úlohou. Po ukončení výpočtu plnění imisních standardů nelze data úlohy dále upravovat. Data úlohy lze nicméně využít jako podklad pro řešení dalších úloh s upravenými či doplněnými vstupními údaji. Aplikace umožňuje kopírovat vstupní data jedné úlohy do další úlohy a v té je opět pomocí editoru upravovat. Při kopii vstupních dat z již vyřešené úlohy jsou kopírovány i údaje o vypouštění odpadních vod z bodových zdrojů pro výhledový scénář. Kopie úlohy: V horizontální nabídce v horní části okna Správce úloh zvolte Úloha a z následné nabídky zvolte Kopie úlohy. Objeví se okno s uvedením položek Složka úlohy a Úloha určujících adresář, kde bude kopie (resp. data nové úlohy) uložena. Obě položky lze editovat. Kopírována jsou vždy data odemčené úlohy.. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 85

86 Vstupní data takto vytvořené úlohy lze prostřednictvím editoru dále upravovat a posléze vyhodnotit plnění imisních standardů. Dokumentace nástrojů a uživatelská příručka 86

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM Obsah 1 Přihlášení... 2 2 Hlavní okno... 2 3 Funkční menu programu 3E-LOOK... 3 3.1 Zpracování zakázky... 3 3.2 Kmenová data... 3 3.3 Servis... 4 3.4 Správa systému... 4 3.5 Plánování

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Základy rozpočtování s využitím IT

Základy rozpočtování s využitím IT Změny a významné novinky v SW KROS plus 2012/2 Základy rozpočtování s využitím IT ÚRS PRAHA, a.s. VSTUPY: soupisy provedených prací rychlé orientační propočty fakturace přehled prostavěnosti Moduly UKAZATELE

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Editor dat povodňového plánu

Editor dat povodňového plánu Editor dat povodňového plánu Internetová správa dat pro Digitální povodňový plán Přístup k aplikaci Povodňový informační systém modul digitální centrální datový sklad povodňová kniha webové rozhraní nebo

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

ALFIS 2G 2015 komplexní ekonomický systém. verze 2015.5. Návod na instalaci

ALFIS 2G 2015 komplexní ekonomický systém. verze 2015.5. Návod na instalaci ALFIS 2G 2015 komplexní ekonomický systém verze 2015.5 Návod na instalaci Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o.

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

46 Objekty a atributy

46 Objekty a atributy 46 Objekty a atributy Modul Objekty a atributy je určen pro pokročilé uživatele zodpovědné za mapování přístupnosti architektonických bariér. Modul umožňuje stanovit jaké objekty budou mapovány, jaké skutečnosti

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Příručka aplikace Registr de minimis

Příručka aplikace Registr de minimis Příručka aplikace Registr de minimis Obsah Úvod...1 Souhrnné informace...2 Podrobné informace o podporách konkrétního příjemce...3 Číselníky...4 Informace o subjektu přihlášeného uživatele...5 Podrobné

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

BCS calculator V1. Michal Richter1, Jeffrey Bewley2 1. Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Oddělení výživy zvířat a kvality živočišných produktů 2

BCS calculator V1. Michal Richter1, Jeffrey Bewley2 1. Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Oddělení výživy zvířat a kvality živočišných produktů 2 BCS calculator V1 Michal Richter1, Jeffrey Bewley2 1 Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Oddělení výživy zvířat a kvality živočišných produktů 2 University of Kentucky, Department of Animal and Food Sciences Vývoj

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

JEDNOTNÝ METEOROLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

JEDNOTNÝ METEOROLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ JEDNOTNÝ METEOROLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Uživatelská dokumentace Verze: 3.0 Datum: Říjen 2007 Zpracováno pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 Zpracoval:

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Jazz Obaly Příručka uživatele JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 1 / 12 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Obaly Příručka uživatele JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 1 / 12 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 1 / 12 JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 2002-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Obaly (SQL) pro Windows ve verzi 6.0 Příručka popisuje funkčnost

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip ISWIN X Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC Princip Součástí aplikace je databáze, která obsahuje aktuální stav insolvenčního rejstříku, tj. insolvenční věci, osoby dlužníků,

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

www.dppcr.cz www.povis.cz www.dppcr.cz

www.dppcr.cz www.povis.cz www.dppcr.cz Povodňový informační systém www.povis.cz www.dppcr.cz Ministerstvo životního prostředí POVIS - Povodňovýodňo informační systémstém Cílem systému POVIS je zabezpečit v průběhu povodně i mimo ní základní

Více

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404 SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404 1. Solver Program Solver slouží pro vyhodnocení experimentálně naměřených dat. Základem

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

Postup práce v KDS 1

Postup práce v KDS 1 Postup práce v KDS 1 PDU příjem a správa SIP balíčků... 3 1. Karanténa... 3 2. Zpracované... 4 3. Odmítnuté... 5 4. Import spisového plánu... 5 GDU Garantované digitální úložiště... 6 1. Zobrazení uložených

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

ASPOT - Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených pařezů

ASPOT - Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených pařezů ASPOT - Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených pařezů Uživatelská příručka k webové aplikaci Autoři projektu: Vedoucí projektu: Členové řešitelského týmu: Spoluřešitel projektu: Ing. Petr

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

METIS 2. T-WIST aplikace. uživatelská dokumentace

METIS 2. T-WIST aplikace. uživatelská dokumentace T-MAPY spol. s r.o. Nezvalova 850 500 03 Hradec Králové tel. 495513335 fax 495513371 e-mail: tmapy@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver. T-WIST aplikace METIS 2 uživatelská dokumentace T-MAPY

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Kerio IMAP Migration Tool

Kerio IMAP Migration Tool Kerio IMAP Migration Tool 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Verze: 7.2 1 Úvod Tato příručka slouží jako průvodce migrací uživatelských účtů a dat z libovolného IMAP serveru do úložiště

Více

Nastavení CADprofi pro CAD, aktivace a registrace CADprofi

Nastavení CADprofi pro CAD, aktivace a registrace CADprofi Nastavení pro CAD, aktivace a registrace Obsah 1 Nastavení pro program CAD... 1 1.1 Automatické nastavení pro program CAD... 1 1.2 Ruč ní nastavení do programu CAD... 3 2 Registrace a aktivace licence...

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více