SMLUVNÍ A PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU PARDUBICKÉHO KRAJE (SPP IDS PK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLUVNÍ A PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU PARDUBICKÉHO KRAJE (SPP IDS PK)"

Transkript

1 SMLUVNÍ A PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU PARDUBICKÉHO KRAJE (SPP IDS PK) V souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád) dopravci vyhlašují Smluvní a přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Pardubického kraje (dále jen SPP IDS Pk). Čl. 1. Všeobecná ustanovení 1) SPP IDS Pk stanoví podmínky pro přepravu osob, zavazadel, živých zvířat, vznik přepravní smlouvy, práva a povinnosti cestujících a dopravců. 2) SPP Pk platí na linkách veřejné linkové dopravy (příměstských, dálkových), linkách městské hromadné dopravy v Chrudimi, ve vlacích Českých drah, a.s. (dále jen ČD) ve druhé vozové třídě kategorie osobní a spěšný vlak zařazených do IDS Pk. 3) Na linkách veřejné linkové dopravy, kde je uplatňován mimo SPP IDS Pk a Tarifu IDS Pk i jiný tarif a přepravní podmínky, jsou pro přepravu a odbavení cestujícího použity SPP IDS Pk a Tarif IDS Pk pouze v případech, kdy nástupní a zároveň cílová zastávky nebo stanice cestujícího jsou zařazeny v systému IDS Pk. Ve všech ostatních případech platí přepravní podmínky a tarif vyhlášený dopravcem. 4) Na linkách MHD Pardubice dále platí Smluvní a přepravní podmínky vydané DPMP a.s. (dále jen SPP MHD Pardubice) pokud SPP IDS Pk nestanoví jinak. 5) V osobních a spěšných vlacích ČD a.s. platí dále Smluvní přepravní podmínky ČD pro veřejnou osobní dopravu (dále jen SPPO ČD) pokud SPP IDS Pk nestanoví jinak. 6) SPP IDS Pk včetně jejich doplnění a změn vyhlašují všichni dopravci zapojení do IDS Pk. Pardubický kraj zastupující dopravce začleněné do IDS Pk zajišťuje zveřejnění SPP IDS Pk v Přepravně tarifním věstníku vydávaným Ministerstvem dopravy ČR. Úplné znění SPP IDS Pk je k nahlédnutí v předprodejních místech, sídlech a na webových stránkách dopravců uvedených v Příloze č. 1 Tarifu IDS Pk Seznam dopravců začleněných do IDS Pk a dále na Krajském úřadě Pardubického kraje a na webových stránkách Výňatky z SPP IDS Pk zveřejňují dopravci ve všech předprodejních místech a dále ve vozidlech veřejné linkové dopravy a ve vozidlech MHD Pardubice a MHD Chrudim. Čl. 2. Základní pojmy 1) Pravidelná přeprava osob je přeprava podle předem zveřejněného jízdního řádu, tarifu a smluvních přepravních podmínek. 2) Veřejná linková doprava je činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob, zavazadel, věcí a živých zvířat vozidly veřejné linkové dopravy a ve vybraných případech vozidly městské hromadné dopravy 3) Městská hromadná doprava je činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob, ručních zavazadel, spoluzavazadel a živých zvířat pro zajištění obecných přepravních potřeb na území města, případně jeho příměstských oblastí (dále jen MHD). 1

2 4) Veřejná drážní osobní doprava je činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob, zavazadel, věcí a živých zvířat vozidly na dráze celostátní a regionální. 5) Zavazadlo je snadno přenosná věc, kterou vzhledem k rozměrům a hmotnosti lze snadno umístit ve vozidle nebo bez obtíží naložit do vozidla a nemůže-li tato věc svou povahou poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo. 6) Pověřená osoba je řidič, průvodčí nebo osoba dopravce, která se prokazuje kontrolním odznakem nebo jiná pověřená osoba dopravce, která se prokazuje průkazem nebo pověřením dopravce s oprávněním dávat cestujícím pokyny a příkazy, případně řešit přestupky cestujících proti dokumentům upravující vztah mezi dopravcem a cestujícím. Na ČD je pověřenou osobou pověřený zaměstnanec ČD dle SPPO ČD. 7) Jízdné je cena za přepravu osob stanovená dle ceníku Tarifu IDS Pk. 8) Průkaz vydaný dopravcem slouží k ověření oprávněnosti poskytovaných slev. Prokazování nároku na zlevněné jízdné nebo bezplatnou přepravu je uvedeno v Tarifu IDS Pk. 9) Žákovský průkaz je průkaz vydaný dopravcem k prokázání nároku na zlevněné jízdné (dále jen žákovské jízdné). Podklady k jeho vydání jsou uvedeny v Tarifu IDS Pk. Pokud je v Tarifu IDS Pk u podmínek zvoleného jízdného stanovena povinnost předložit v době plnění přepravní smlouvy předepsaný průkaz na slevu, je jízdenka neplatná, pokud cestující tento průkaz nepředloží. 10) Základním platebním prostředkem pro odbavování cestujících v IDS Pk je bezkontaktní čipová karta (dále jen BČK). 11) Vydavatelem a majitelem BČK je dopravce začleněný do IDS Pk. Jejich seznam je uveden v příloze č. 1 SPP IDS Pk. 12) Vydavatelem a majitelem BČK v MHD Pardubice, tzv. Pardubické karty (dále jen PaK) je Dopravní podnik města Pardubic a. s. (dále jen DPMP a.s.). 13) Uživatelem karty se stává každý cestující, který využije BČK k přepravě ve spojích veřejné osobní dopravy začleněných do IDS Pk. 14) BČK lze samostatně použít ve vozidlech veřejné linkové dopravy začleněných do IDS Pk a ve vozidlech MHD Chrudim. V kombinaci s kontrolním dokladem ČD lze BČK také použít ve vlacích ČD začleněných do IDS Pk a na linkách MHD Pardubice. 15) Dopravně tarifní zóna (dále jen zóna ) je území definováno všemi zastávkami, kterým je přiřazeno číslo této zóny. Cesta veřejnou dopravou v rámci této zóny mezi jakoukoli kombinací zastávek v této zóně je vykonána za jednotnou cenu bez ohledu na vzdálenost této cesty při dodržení časové platnosti jízdenky. Cesta mezi dvěma sousedními zónami je vykonána za jednotnou cenu pro dvě zóny při dodržení časové platnosti jízdenky pro jakoukoli kombinaci zastávek mezi těmito zónami, z nichž výchozí zastávka je označena číslem první zóny a cílová zastávka číslem druhé zóny. Toto ustanovení neplatí na PaK. 16) Hraniční zastávka je zastávka, která ve vybraných případech přísluší dvěma, maximálně třem zónám. Je tedy číselně označena dvěma, maximálně třemi čísly zón. V případě, že cestující cestuje mezi dvěma sousedními zónami mimo hraniční zastávku, musí mít vícezónovou jízdenku. Čl. 3. Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob 1) Přepravní smlouva je závazkový právní vztah mezi dopravcem a cestujícím, jehož obsahem je zejména závazek dopravce přepravit cestujícího ze zastávky či stanice nástupní do zastávky či stanice cílové spoji uvedenými v jízdním řádu řádně a včas a závazek cestujícího zaplatit cenu za přepravu (jízdné) podle Tarifu IDS Pk a dodržovat SPP IDS Pk. Přepravní smlouva je uzavřena a dochází k jejímu plnění jestliže: 2

3 a) cestující využije své právo k přepravě vyplývající z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vozidla nebo do osobního či spěšného vlaku 2. vozové třídy ČD, nebo vstoupí do prostoru označeného jako prostor veřejnosti přístupný pouze s platným jízdním dokladem, b) dopravci veřejné linkové dopravy, MHD Pardubice a MHD Chrudim umožní cestujícímu nastoupit do vozidla, ve kterém je zajištěn prodej jízdních dokladů, bez jízdenky. Cestující uhradí jízdné bezodkladně po nástupu do vozidla v nástupní zastávce, a to buď v hotovosti u pověřené osoby nebo se odbaví pomocí BČK s aplikací elektronická peněženka (dále jen EP) v odbavovacím zařízení umístěném ve vozidle, c) cestující s BČK s aplikací časová jízdenka se zaeviduje pomocí BČK v odbavovacím zařízení umístěném ve vozidle nebo v prostoru pro odbavení cestujících 2) Cestující se uzavřením přepravní smlouvy zavazuje dodržovat podmínky Přepravního řádu, SPP IDS Pk a Tarifu IDS Pk, dále ve vozidlech MHD Pardubice dodržovat podmínky SPP MHD Pardubice a v osobních a spěšných vlacích ČD a.s. dodržovat podmínky SPPO ČD pokud SPP IDS Pk nestanoví jinak. 3) V systému IDS Pk dochází k plnění přepravní smlouvy více dopravci. Podmínky plnění přepravní smlouvy více dopravci stanoví Přepravní řád. Uskutečňuje-li přepravu cestujících, která je předmětem jedné přepravní smlouvy, více dopravců, odpovídá každý dopravce zúčastněný na přepravě za přepravu po té části přepravní cesty, kterou zajišťuje. 4) Dokladem o plnění smlouvy je pro celou dobu přepravy platný jízdní doklad, kterým se cestující na vyzvání pověřené osoby prokazuje. Tento doklad je cestující povinen mít u sebe až do okamžiku vystoupení z vozidla nebo opuštění prostoru přístupného s platným jízdním dokladem. 5) Přepravní smlouva je dopravcem splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy nebo i tehdy, došlo-li v průběhu cesty k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy pověřenou osobou. Čl. 4. Jízdní doklady 1) Jízdní doklad je neplatný, jestliže: a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené Přepravním řádem, Tarifem IDS Pk nebo SPP IDS Pk, b) nejde o originál, c) je li jakýmkoli způsobem poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro jeho kontrolu, d) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny, e) je použit neoprávněnou osobou, f) uplynula jeho časová nebo zónová platnost, g) číslo kontrolního dokladu ČD není shodné s číslem BČK, h) na jízdence pro jednotlivou jízdu chybí jedna z náležitostí jízdenky pro jednotlivou jízdu dle vzoru jízdních dokladů uvedených v příloze č. 12 Tarifu IDS Pk. 2) Neplatnou jízdenku je pověřená osoba dopravce, který jízdenku vydal, oprávněna v případě uvedeném v čl. 4 bod 1 d) odebrat. V případě uvedeném v čl. 4 bod 1 b) pověřená osoba jízdenku odebere vždy. Odebrání jízdenky cestujícímu písemně potvrdí. 3) Cestující za jízdní doklad platí cenu dle ceníku uvedeného v příloze č. 2 Tarifu IDS Pk, a to v předprodejních místech dopravců (platí pro první nákup, případně další nákupy časových jízdenek) nebo bezprostředně po nástupu do vozidla u řidiče nebo jiné pověřené osoby. 4) Cestující za vydání BČK a manipulace BČK vydané u dopravců veřejné linkové dopravy začleněných do IDS Pk zaplatí cenu dle ceníků vydavatelů BČK. Podmínky pro vydávání a užívání BČK, obchodní podmínky vydavatele, povinnosti a odpovědnost vydavatele a držitele BČK a řešení sporů jsou uvedeny v SPP nebo obchodních podmínkách pro vydávání a užívání elektronických peněžních prostředků pro úhradu jízdného jednotlivých dopravců začleněných do IDS Pk. 3

4 5) Cestující za vydání PaK a služby spojené s užíváním PaK zaplatí cenu dle Tarifních podmínek MHD dopravce DPMP, a. s. Vydávání PaK, její používání, práva a povinnosti vydavatele, práva a povinnosti uživatele, podmínky pro zpětnou výměnu elektronických peněz, záruky a reklamace, ztráta/krádež nebo znehodnocení PaK a zánik smlouvy je uveden v Podmínkách pro vydávání a užívání Pardubické karty dopravce DPMP, a. s. 6) Seznam prodejních míst dopravců začleněných do IDS Pk, ve kterých lze BČK zakoupit a s BČK manipulovat, je uveden v příloze SPP IDS Pk č.1. Čl. 5. Vztahy mezi dopravcem a cestujícím 1) Povinnosti dopravců: Mimo povinnosti dopravců stanovených smluvními přepravními podmínkami jednotlivých dopravců začleněných do IDS Pk a Přepravním řádem. které vstupují v účinnost v částech přeprav, které jednotliví dopravci zajišťují, platí společné povinnosti dopravců zapojených v IDS Pk: a) podávat informace o Tarifu IDS Pk a IDS Pk na místech určených pro styk s veřejností b) zajistit prodej jízdenek IDS Pk po dobu poskytování přepravních služeb cestujícím. Toto ustanovení se nevztahuje na DPMP a.s. 2. Povinnosti cestujících: a) dodržovat SPP IDS Pk a Tarif IDS Pk a ve vozidlech MHD Pardubice dodržovat podmínky SPP MHD Pardubice a v osobních a spěšných vlacích ČD a.s. dodržovat podmínky SPPO ČD pokud SPP IDS PK nestanoví jinak b) mít u sebe po celou dobu přepravy platný jízdní doklad IDS Pk a na výzvu se jím prokázat pověřené osobě c) dodržovat podmínky odbavení cestujících ve vozidlech začleněných do IDS Pk dle čl. č. 8, dodržovat podmínky nástupu do vozidla dle čl. 9 Tarifu IDS Pk d) zaplatit přirážku k jízdnému za nedodržování SPP dopravce, který příslušnou část přepravy zabezpečuje 3) Nástup do vozidla, pokud není vozidlo plně obsazeno (o obsazenosti rozhoduje pověřená osoba), je povolen pouze předními dveřmi: a) u všech linek veřejné linkové dopravy, b) na linkách MHD Chrudim v zóně 321, c) u vlaků železniční dopravy na tratích se specifickým způsobem odbavení cestujících může být nástup usměrněn předními dveřmi 4) Nástup do vozidla, pokud není vozidlo plně obsazeno (o obsazenosti rozhoduje pověřená osoba), je povolen všemi dveřmi, stejně tak výstup: a) u vlaků železniční dopravy mimo vlaků uvedených v bodě 3 c). Čl. 6. Přeprava zavazadel a zásilek 1) Přepravu zavazadel a zásilek (ruční zavazadlo, spoluzavazadlo, cestovní zavazadlo, živá zvířata) jejich způsob přepravy a obsah, vznik přepravní smlouvy, výdej zavazadel stanoví Přepravní řád (část třetí) nestanoví-li SPP dopravců začleněných do IDS Pk jinak. 2) Pro přepravu ručních zavazadel, spoluzavazadel a cestovních zavazadel ve vozidlech veřejné linkové dopravy platí níže uvedená ustanovení. Přeprava ve vlacích a MHD Pardubice a MHD Chrudim se provádí dle smluvních přepravních podmínek a tarifů příslušných dopravců. 3) Cena za přepravu zavazadel je uvedena v ceníku Tarifu IDS Pk. 4) Placení dovozného podléhají: a) zavazadla o rozměrech větších než 20 x 30 x 50 cm, tvaru válce přesahující délku 150 cm a průměr 10 cm, tvaru desky přesahující 80 x 100 x 5 cm nebo jejichž hmotnost přesahuje 25 kg, 4

5 b) drobná zvířata ve schráně o rozměrech větších než 20 x 30 x 50 cm c) souprava lyží, d) dětský kočárek bez dítěte, e) kolo 5) Bezplatná přeprava zavazadel: a) snadno přenosné věci, které lze umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího nebo podle potřeby držet na klíně, b) zavazadlo do rozměrů a hmotnosti dle bodu 11) a) c) zvířata ve schráně s nepropustným dnem nepřesahující rozměry 20 x 30 x 50 cm, d) nákupní taška na kolečkách, e) dětský kočárek s dítětem, f) vozík pro invalidy, držitele průkazů ZTP a ZTP/P. 6) Uskutečňuje-li přepravu cestovního zavazadla více dopravců, odpovídá každý dopravce zúčastněný na přepravě za přepravu po té části přepravní cesty, jež zajišťuje. Každý následující dopravce tím, že převezme cestovní zavazadlo, vstupuje do přepravní smlouvy a přijímá na sebe závazky, které pro něho z této přepravní smlouvy vyplývají. Přebírající dopravce potvrdí převzetí cestovního zavazadla od předchozího dopravce v zavazadlovém lístku s vyznačením data a doby převzetí, případně sepíše zápis o stavu cestovního zavazadla nebo jeho obalu. 7) Náhradu za úplnou nebo částečnou ztrátu nebo poškození cestovního zavazadla v rozsahu podle tohoto přepravního řádu uhradí oprávněnému dopravce, u kterého bylo právo z přepravní smlouvy uplatněno, i v případech, jestliže úplnou nebo částečnou ztrátu nebo poškození cestovního zavazadla nezpůsobil. 8) Za škodu vzniklou na cestovním zavazadle, provádí-li přepravu více dopravců, odpovídá ten dopravce, u něhož při plnění přepravní smlouvy škoda na přepravovaném cestovním zavazadle vznikla. Je-li škoda způsobena několika dopravci, odpovídá každý z nich za škodu, kterou způsobil. Nelze-li zjistit, u kterého dopravce ke vzniku škody došlo, odpovídají za škodu všichni zúčastnění dopravci v poměru podle přepravní vzdálenosti. 9) Bylo-li nedodržení dodací lhůty pro přepravu cestovního zavazadla zaviněno několika dopravci, rozdělí se náhrada mezi tyto dopravce v poměru zpoždění vzniklého v době jimi uskutečňované přepravy. Čl. 7. Práva a povinnosti vyplývající z plnění přepravní smlouvy 1) Uskutečňuje-li přepravu cestujících, která je předmětem jedné přepravní smlouvy, více dopravců začleněných do IDS Pk, odpovídá každý dopravce zúčastněný na přepravě za přepravu po té části přepravní cesty, jež zajišťuje 2) Ve vozidlech veřejné linkové dopravy začleněných do IDS Pk, MHD Chrudim je pověřená osoba navíc oprávněna: a) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem dle Tarifu IDS Pk, uhradit přirážku k jízdnému nebo vyžadovat od cestujícího věrohodné prokázání osobních údajů potřebných k vymáhání přirážky b) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem dle Tarifu IDS Pk a nesplní povinnost úhrady jízdného a přirážky k jízdnému dle čl. 8 SPP IDS Pk, c) uložit cestujícímu za porušení přepravních podmínek dle přepravního řádu uhradit přirážku k jízdnému dle čl. 8. d) vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu uhradit přirážku k jízdnému, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, e) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo 5

6 ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla f) vyloučit z přepravy cestujícího, který nastoupil do vozidla zjevně ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou pokud ohrožuje nebo může ohrozit bezpečnost a plynulost dopravy nebo veřejný pořádek, vzbuzuje veřejné pohoršení a odpor nebo ohrožuje cestující a zaměstnance dopravce g) vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího 3) Za porušení přepravních podmínek dle přepravního řádu zaplatí cestující ve vozidlech veřejné linkové dopravy začleněné do IDS Pk přirážku k jízdnému dle čl. 8. 4) Vztahy mezi dopravcem a cestujícím, který je odbaven jízdním dokladem dle Tarifu IDS Pk ve vozidlech MHD Pardubice, stanoví SPP MHD Pardubice pokud SPP IDS Pk nestanoví jinak. 5) Vztahy mezi dopravcem a cestujícím, který je odbaven jízdním dokladem dle Tarifu IDS Pk ve vlacích ČD stanoví SPPO ČD pokud SPP IDS Pk nestanoví jinak. Čl. 8. Přepravní kontrola a tarifní přirážky 1) Kontrola dodržování tarifních a přepravních podmínek náleží pověřené osobě. 2) Pověřená osoba je oprávněna v zájmu zachování plynulosti a bezpečnosti provozu rozhodnout o způsobu kontroly tarifní kázně, například usměrněním nástupu nebo výstupu z vozidla určenými dveřmi. 3) Povinnosti cestujících při přepravní kontrole: a) na výzvu pověřené osoby je cestující povinen prokázat se platným jízdním dokladem, případně dokladem o zaplacení dovozného. Neprokáže-li se platným jízdním dokladem, je povinen uhradit jízdné a přirážku nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky, b) na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího,, 4) Ohrozí-li cestující porušením svých povinností pověřenou osobu, jedná se o přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění. 5) Výše přirážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu ve vozidlech veřejné linkové dopravy a MHD Chrudim činí 1 000,- Kč za každého cestujícího. Tato přirážka je snížena: a) při úhradě přirážky ihned ve vozidle se tato částka snižuje na 300,- Kč b) při úhradě přirážky peněžní poukázkou se tato částka snižuje na 500,- Kč c) při vymáhání soudní cestou se stanovená přirážka 1 000,- Kč nemění. V těchto případech cestující hradí i vzniklé soudní výlohy 6) Výše přirážky za nedodržování Přepravního řádu, SPP IDS Pk a Tarifu IDS Pk činí ve vozidlech veřejné linkové dopravy a MHD Chrudim 300,- Kč. 7) Přepravní kontrola a výše přirážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu ve vozidlech MHD Pardubice jsou stanoveny v SPP DPMP a.s. 8) Na ČD platí: neprokáže-li se cestující platným jízdním dokladem dle ceníku v Tarifu IDS Pk, vztahují se na něj pravidla za porušení Přepravního řádu dle SPPO ČD, tj. stanovení přirážky k jízdnému a úhrady jízdného dle ceníku Tarifu TR10. Čl. 9. Uplatnění práva z přepravní smlouvy 1) Právo z přepravní smlouvy musí být oprávněným uplatněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 6 měsíců ode dne nastoupení jízdy nebo ode dne, kdy jízda měla být nastoupena. Není-li právo z přepravní smlouvy uplatněno v uvedené lhůtě, zaniká. 6

7 2) Uplatnění práva z přepravní smlouvy je dopravce povinen vyřídit a zpravit oprávněného o uznání nebo zamítnutí jeho požadavku do 3 měsíců ode dne doručení podané žádosti. 3) Oprávněný může uplatnit u dopravce právo z přepravní smlouvy, jestliže jde o a) vrácení nebo nesprávný výpočet jízdného nebo jiných částek v osobní dopravě, b) vrácení nebo nesprávný výpočet dovozného 4) Právo z přepravní smlouvy o přepravě osob může uplatnit oprávněný, který předloží originál příslušného jízdního dokladu, podle okolností případu též potvrzení o skutečnosti zakládající nárok na uplatnění práva z přepravní smlouvy. 5) Jestliže nebyl cestující přepraven včas, nemá právo na náhradu škody vzniklé jako důsledek neplnění přepravní smlouvy. 6) Cestující, který byl oprávněně vyloučen z přepravy dle SPP IDS Pk, nemá právo na vrácení zaplaceného jízdného. 7) Právo z přepravní smlouvy o přepravě osob uplatňuje oprávněný u dopravce, u něhož skutečnost zakládající uplatnění práva z přepravní smlouvy o přepravě osob nastala. 8) Cestující má právo: a) pokud spoj, kterým cestující hodlal cestovat, má z jeho nástupní stanice/zastávky zpoždění, je odřeknut nebo jede jen po části trasy, má cestující právo vzdát se jízdy a uplatnit právo z přepravní smlouvy. Místo příslušné k vyřízení uplatněného práva z přepravní smlouvy vrátí cestujícímu jízdné a veškeré poplatky, které za zamýšlenou jízdu zaplatil. b) jestliže z důvodů na straně dopravce dojde zpožděním spoje, který cestující použil pro přepravu, ke ztrátě přípoje v rámci jedné přepravní smlouvy nebo nebyla-li dokončena započatá přeprava cestujícího spojem, jímž jízdu nastoupil, na: ba) další přepravu do cílové zóny nejbližším vhodným spojem zapojených dopravců nebo použití náhradní autobusové dopravy provozované přechodně za omezenou nebo zastavenou železniční dopravu, nebo bb) přepravu do nástupní zóny nejbližším vhodným spojem; cestující s jízdenkou pro jednotlivou jízdu má v tomto případě také právo na vrácení zaplaceného jízdného, nebo bc) vrácení jízdného za neprojetý úsek cesty, vzdal-li se cestující s jízdenkou pro jednotlivou jízdu další jízdy a dopravce tuto skutečnost potvrdil, 9) Pokud se cestující vzdá jízdy a požaduje dle bodu 8 bb) návrat do původní nástupní zóny, zakoupí si pro tuto jízdu odpovídající doklad a podle možností vyžádá od dopravce potvrzení pro potřeby uplatnění práva z přepravní smlouvy. Uplatnění práva z přepravní smlouvy je vázáno na podmínku jízdy zpět nejbližším vhodným spojem. Právo z přepravní smlouvy cestující uplatní u dopravce, u kterého k mimořádnosti v dopravě došlo, kde mu bude po ověření oprávněnosti vrácena cena všech zakoupených jízdních dokladů. 10) Návratky zcela nebo částečně nevyužitých jízdenek pro jednotlivou jízdu a přestupních jízdenek z důvodu na straně cestujícího se neprovádějí. 11) Návratky z časových jízdních dokladů IDS Pk částečně nevyužitých z příčin na straně dopravců zapojených v IDS Pk se neprovádějí. 12) Návratky ze zcela nevyužitých časových jízdních dokladů IDS Pk z důvodů na straně cestujícího musí být uplatněny u dopravce, který jízdenku vydal v první den platnosti. Dopravce vrátí cestujícímu plně nevyužité jízdné snížené o srážku. Výše srážky při vrácení dokladu IDS Pk činí 10 % z ceny zaplaceného dokladu IDS Pk, minimálně 20 Kč. Při částečném nevyužití časových jízdenek v IDS Pk se výše srážky vypočte podle vzorců: a) u 30 denní jízdenky: cena jízdenky x počet dnů platnosti x 0,06, b) u 90 denních: cena jízdenky x počet dnů platnosti x 0,02, přičemž počet dnů znamená počet dosud uplynulých dnů platnosti jízdního dokladu včetně prvního dne platnosti dokladu a dne, kdy cestující právo k uplatnění práva z přepravní smlouvy. 7

8 Ustanovení čl.9 body 1 až 11 platí na linkách veřejné linkové dopravy a MHD Chrudim začleněné do IDS Pk. O uplatnění práva z přepravní smlouvy ve specifických případech rozhodne KÚ Pardubického kraje. 13) Při reklamaci funkce BČK ve veřejné.linkové dopravě a MHD Chrudim a BČK používaných ve vlacích ČD začleněných do IDS Pk platí: v případě, že cestující BČK reklamuje u vydavatele BČK do 2 let od data prodeje a BČK není opravitelná, má nárok na bezplatné vydání nové BČK, pokud BČK nenese známky fyzického poškození. V případě, že cestující reklamuje BČK, kterou vlastní déle než 2 roky, nemá nárok na bez-platné vydání nové BČK. Nefunkční BČK může odevzdat v přepravní kanceláři a může si zakoupit BČK novou. Nefunkční BČK bude zablokována, aby bylo vyloučeno její náhodné zneužití. Zůstatek peněz v EP, případně časová jízdenka, které prokazatelně zůstaly na vadné BČK, budou bezplatně převedeny na novou BČK. Výplata zůstatku BČK je možná v hotovosti 14) Reklamace PaK a jízdného v MHD Pardubice se řídí reklamačním řádem MHD Pardubice. Čl. 10. Doplňující opatření Seznam předprodejních míst jízdních dokladů a prodej BČK jednotlivých dopravců je veden v přílohách SPP IDS Pk: 1) Příloha č. 1 SPP IDS Pk Předprodejní místa jízdních dokladů a žákovských průkazů, dobíjení čipových karet, informační kanceláře. Čl. 11. Závěrečná ustanovení Pokud těmito SPP nejsou specifikována některá ustanovení Přepravního řádu, pak platí ustanovení Přepravního řádu. SPP IDS Pk nabývají účinnosti dnem

9 Příloha č. 1 SPP IDS Pk Prodejní místa jízdních dokladů a žákovských průkazů, dobíjení čipových karet, vydávání kontrolních dokladů ČD, informační kanceláře 1. Veolia Transport Východní Čechy a.s. a) informační kancelář Connex Východní Čechy a.s.na autobusovém nádraží v Pardubicích tel.: Předprodej jízdenek, potvrzování žákovských průkazů, dobíjení čipových karet b) informační kancelář na autobusovém nádraží v Chrudimi tel.: Předprodej jízdenek, potvrzování žákovských průkazů, dobíjení čipových karet c ) informační kancelář na autobusovém nádraží v Holicích tel.: Předprodej jízdenek, potvrzování žákovských průkazů, dobíjení čipových karet 2. Dopravní podnik města Pardubice, a.s. a) Hlavní prodejna - Jindřišská ulice, Jindřišská 2039, , Pardubice - Karlovina, tel.: , , , fax: Předprodej jízdenek: pondělí až pátek hodin Prodejna zajišťuje: prodej časových jízdenek jednotlivých jízdenek, jízdních řádů distribuce jízdenek pro prodej a prodej parkovacích karet příjem reklamních letáků k výlepu do dopravních prostředků MHD prodej parkovacích karet a jízdenek pro organizace b) Prodejna - hala nádraží ČD, Pernerovo náměstí 217 (nádraží ČD), Pardubice, tel.: Předprodej jízdenek: pondělí až pátek: hodin, přestávky a hodin c) Prodejna - Dubina, centrum, Jana Zajíce-Pergola, Pardubice-Dubina, tel.: Běžná otevírací doba: a hodin Rozšířená otevírací doba: a h a platí od 28. dne každého měsíce do 2. dne následujícího měsíce 3. ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. Informační kanceláře, vydávání BČK, potvrzování žákovských průkazů: a) Ústí nad Orlicí AN, tel , b) Vysoké Mýto AN, tel c) Lanškroun AN, tel d) Litomyšl AN, tel e) Svitavy AN, tel f) Moravská Třebová AN, tel g) Jevíčko, ulice Brněnská 558 (garáže ČSAD) tel Rychnov nad Kněžnou AN, tel Náchod, Husovo nám.542, tel Nabití EP se provádí ve vozidle u řidiče. 4. ČD, a.s.v obsazených stanicích a zastávkách Odbavení cestujících v tarifu TR 10: - Čeperka - Holice - Hrochův Týnec - Chrudim město - Kostěnice - Medlešice - Opatovice nad Labem - Pardubice - Pardubičky - Prosetín - Skuteč 9

10 - Stéblová - Třemošnice - Uhersko - Žďárec u Skutče Odbavení cestujících v tarifu TR 10, vydávání kontrolních dokladů ČD pro cesty v IDS Pk: - Heřmanův Městec - Hlinsko v Čechách - Chrudim - Chvaletice - Moravany - Pardubice - hl. n. - Pardubice - Rosice n. L. - Polička - Přelouč - Řečany nad Labem - Slatiňany - Žďárec u Skutče 10

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

Smluvní přepravní podmínky IDOK Platí od 1.7.2004. Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky IDOK Platí od 1.7.2004. Smluvní přepravní podmínky IDOK Integrovaná doprava Karlovarského kraje SPP-IDOK Smluvní přepravní podmínky Integrované dopravy Karlovarského kraje Účinnost od 1.7.2004 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČD ČR IDS KPT PTV PŘ Sb.

Více

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y platné v obvodu integrovaného dopravního systému (IDS) MHD Orlová od 1.7.2014 A. Linky městské hromadné dopravy (MHD) číslo 878501-505 I. Ceny jízdného

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MHD PŘÍBRAM

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MHD PŘÍBRAM SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MHD PŘÍBRAM 1. Úvod Na základě ustanovení 18 zákona č. 111/1994 Sb. v platném znění (dále jen zákon o silniční dopravě) vyhlašuje dopravce tyto Smluvní přepravní podmínky

Více

ke Smlouvě o podmínkách přepravy v integrovaném dopravním systému IREDO a zajištění činností a služeb souvisejících s jeho provozováním: T A R I F

ke Smlouvě o podmínkách přepravy v integrovaném dopravním systému IREDO a zajištění činností a služeb souvisejících s jeho provozováním: T A R I F OREDO s.r.o. I Nerudova 104 I 500 02 Hradec Králové Příloha číslo 2 ke Smlouvě o podmínkách přepravy v integrovaném dopravním systému IREDO a zajištění činností a služeb souvisejících s jeho provozováním:

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU IREDO

TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU IREDO TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU IREDO platný od 1. 9. 2018 Strana 1 z 10 Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO platný od 1. 9. 2018 I. Úvodní ustanovení 1. Integrovaný dopravní systém IREDO

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Dlouhodobé časové jízdné (EM CARD/ODISka)

Dlouhodobé časové jízdné (EM CARD/ODISka) Tarifní a přepravní podmínky městské autobusové dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 11.12.2016 A. Linky městské autobusové dopravy (MAD) číslo 877511 až 877520 I. Ceny jízdného včetně DPH

Více

Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou osobní dopravu včetně městské autobusové dopravy provozované Dp Vysoké Mýto a. s.

Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou osobní dopravu včetně městské autobusové dopravy provozované Dp Vysoké Mýto a. s. Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou osobní dopravu včetně městské autobusové dopravy provozované Dp Vysoké Mýto a. s., vydané podle zákona. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a vyhlášky.

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

Smluvní přepravní podmínky KAD spol. s r.o.

Smluvní přepravní podmínky KAD spol. s r.o. KAD spol. s r.o. Vápenická 475, Vrchlabí Smluvní přepravní podmínky KAD spol. s r.o. platné od 1.1.2016 Smluvní přepravní podmínky 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY společnosti ARRIVA CITY s.r.o. v pravidelné přepravě osob autobusy na lince 580916 Teplice - Praha platné od 1.9.2018 Tyto Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou linkovou osobní

Více

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Na základě ustanovení 49 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO platný od

Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO platný od Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO platný od 10. 12. 2017 I. Úvodní ustanovení 1. Integrovaný dopravní systém IREDO (dále jen IDS IREDO ) je systém veřejné osobní linkové dopravy spojující jednotlivé

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Tyto Smluvní přepravní podmínky (dále též i jen přepravní podmínky ), vydané a vyhlášené dopravcem P O H L KLADNO spol.s r.o., Malá Strana 1019, 273 09 Kladno - Švermov (dále

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU 1 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU Dopravce : TREDOS, spol. s r.o., Žďárského 221, Kožichovice, PSČ 674 01, IČ 26244136 Základními předpisy, které upravují provozování

Více

Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06.

Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06. Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06.2013 A. Linky městské autobusové dopravy (MAD) číslo 877511

Více

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU Čl. I. Základní ustanovení Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu cestujících a zavazadel u dopravce ČSAD Frýdek-Místek

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému - IREDO

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému - IREDO Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému - IREDO 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Dodatek č. 3 s platností od 2. 1. 2011 k SPP PID vydaným k 14. 12. 2008 1/5 1. V čl. 3.1 se ruší text odst. 1 a nahrazuje

Více

Smluvní přepravní podmínky Zlínské integrované dopravy /SPP ZID/

Smluvní přepravní podmínky Zlínské integrované dopravy /SPP ZID/ Smluvní přepravní podmínky Zlínské integrované dopravy /SPP ZID/ pro provoz trolejbusové a autobusové městské hromadné dopravy ve Zlíně a Otrokovicích provozované Dopravní společností Zlín-Otrokovice,

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Schváleno dne 28. 11. 2018 Článek I, Základní ustanovení 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR.

Více

Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín VI, Dělnická 106 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU

Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín VI, Dělnická 106 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín VI, Dělnická 106 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU které na základě zákona č.111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších

Více

Tarif pro přepravu na sezónních turistických linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.

Tarif pro přepravu na sezónních turistických linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. Tarif pro přepravu na sezónních turistických linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. Výtisk číslo: Datum vydání: 18. května 2018 Vypracoval: Milan Hrudka. vedoucí střediska přepravní

Více

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY ČSAD Slaný s.r.o.

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY ČSAD Slaný s.r.o. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY ČSAD Slaný s.r.o. v pravidelné vnitrostátní silniční dopravě osob prováděné autobusy ČSAD Slaný s.r.o. / výňatek ze zákona č. 111/1994 Sb.o silniční dopravě,ve znění zákona č. 304/1997

Více

Tarifní a přepravní podmínky Městské hromadné dopravy Orlová platné od

Tarifní a přepravní podmínky Městské hromadné dopravy Orlová platné od Tarifní a přepravní podmínky Městské hromadné dopravy Orlová platné od 01.09.2018 A. Linky městské hromadné dopravy (MHD) číslo 878501-505 I. Ceny jízdného včetně DPH a) Jednotlivé jízdné ORLOVÁ XL ODISka

Více

Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži.

Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži. Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži. Kroměřížské technické služby, s. r. o. se sídlem Kroměříž, Kaplanova 2959, IČ 26276437, (dále jen dopravce ), podle 1 zákona č. 266/1994

Více

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU Čl. I. Základní ustanovení Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu cestujících a zavazadel u dopravce ČSAD Frýdek-Místek

Více

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. v pravidelné přepravě osob autobusy na lince 580916 Teplice - Praha platné od 12.6.2016 Tyto Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou linkovou

Více

1. Vznik smlouvy o přepravě a právo na přepravu

1. Vznik smlouvy o přepravě a právo na přepravu Smluvní přepravní podmínky VATRA Bohemia, spol. s r.o. vydané na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) I. Úvodní ustanovení Tento tarif stanoví v systému Integrované dopravy Plzeňska (dále jen IDP ) způsob a postup při uplatňování maximálních cen

Více

TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH

TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. DEFINICE POJMŮ III. ZLEVNĚNÁ A BEZPLATNÁ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH IV. DALŠÍ PODMÍNKY PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH V. DRUHY PARDUBICKÉ KARTY VI. VRÁCENÍ JÍZDNÉHO

Více

Ceník jízdného a dovozného provozovna Mladá Boleslav platí od

Ceník jízdného a dovozného provozovna Mladá Boleslav platí od Sporo jízdné Tarifní vzdálenost Obyčejné jízdné Ceník jízdného a dovozného provozovna Mladá Boleslav platí od 9. 1. 2017 Zvláštní jízdné 1 2 3 4 děti od 6 do 15 let, držitelé průkazů žákovské žákovské

Více

Smluvní přepravní podmínky společnosti KRODOS BUS a.s., Skopalíkova 2385/45, 767 01 Kroměříž (dále jen dopravce)

Smluvní přepravní podmínky společnosti KRODOS BUS a.s., Skopalíkova 2385/45, 767 01 Kroměříž (dále jen dopravce) Smluvní přepravní podmínky společnosti KRODOS BUS a.s., Skopalíkova 2385/45, 767 01 Kroměříž (dále jen dopravce) vyhlášené dne 1.11.2008 v souladu se zák. č. 111/1994 Sb. v platném znění, s vyhl. č. 175/2000

Více

Smluvní přepravní podmínky ODIS

Smluvní přepravní podmínky ODIS Smluvní přepravní podmínky ODIS Dopravci: Cestovní a dopravní kancelář Maxner (dále Maxner) České dráhy, a.s. (dále ČD) ČSAD Frýdek Místek a. s. (dále ČSAD F-M) ČSAD Havířov a. s. (dále ČSAD Havířov) ČSAD

Více

Stručný průvodce MHD Žďár nad Sázavou

Stručný průvodce MHD Žďár nad Sázavou Stručný průvodce MHD Žďár nad Sázavou (platí od 1. 1. 2018) Dopravce: ZDAR, a.s. Jihlavská 759/4 Žďár nad Sázavou 591 01 URL: www.zdar.cz Obsah: Tarifní podmínky MHD ve Žďáru nad Sázavou Stručný výňatek

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. (výňatek)

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. (výňatek) I. Vznik a splnění přepravní smlouvy 1. Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob vzniká mezi dopravcem a cestujícím právní vztah, jehož obsahem je závazek dopravce přepravit cestujícího ze stanice nástupní

Více

Určené podmínky pro veřejnou linkovou osobní vnitrostátní pravidelnou silniční dopravu

Určené podmínky pro veřejnou linkovou osobní vnitrostátní pravidelnou silniční dopravu Určené podmínky pro veřejnou linkovou osobní vnitrostátní pravidelnou silniční dopravu ČÁST I. Všeobecné podmínky 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou linkovou osobní vnitrostátní

Více

Smluvní přepravní podmínky integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje

Smluvní přepravní podmínky integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje Smluvní přepravní podmínky integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje platné od 1. ledna 2017 1 OBSAH: Úvod... 4 1. Použití smluvních přepravních podmínek IDS Jihočeského kraje... 4 2. Vznik a

Více

KŽCD-07 TARIF. pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s..r.o.

KŽCD-07 TARIF. pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s..r.o. KŽCD-07 TARIF pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s..r.o. Účinnost od 1. 9. 2018 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Změna Předpis č.j. účinnost od Opravil Dne podpis 1 2 3 4 23.7.2016 1.5.2017 30.

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP) způsob a postup

Více

Tarif IDS IREDO platný od 13.6.2010

Tarif IDS IREDO platný od 13.6.2010 Oredo s.r.o. Nerudova 104, 500 02 Hradec Králové Tarif IDS IREDO platný od 13.6.2010 Strana 1 (celkem 7) Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO I. Úvodní ustanovení 1. Integrovaný dopravní systém

Více

25 Podej cestovního zavazadla (1) Cestovní zavazadlo v silniční osobní dopravě se podává k přepravě přímo ve vozidle spoje.

25 Podej cestovního zavazadla (1) Cestovní zavazadlo v silniční osobní dopravě se podává k přepravě přímo ve vozidle spoje. 175 VÝŇATEK VYHLÁŠKY Ministerstva dopravy a spojů ze dne 15. června 2000 o přepravním řádu pro veřejnou silniční osobní dopravu, včetně městské hromadné dopravy 1 Předmět úpravy Vyhláška stanoví podmínky

Více

Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012

Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012 Počet zón Zlevněné 25% Zavazadlo Počet zón Zlevněné 25% Zavazadlo Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012 Ceník jednotlivého SID Platba v hotovosti Kč Kč Kč Kč Kč Kč 1 12 9 6 4 3 6 2

Více

Smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje Smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje platné od 1. ledna 2016 Vydavatel: BusLine a.s. Sídlo: Na Rovinkách 211, 513 01 Semily IČ: 28360010 Úvod Tyto smluvní přepravní podmínky integrovaného

Více

Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou dopravu provozovanou dopravní společností

Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou dopravu provozovanou dopravní společností Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou dopravu provozovanou dopravní společností Quick Bus a.s. Dopravce zajišťující dopravu na linkách provozovaných v souladu se zákonem o silniční dopravě

Více

TARIF. společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel. ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě

TARIF. společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel. ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě TARIF společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě platný od 1.11.2016 ROZSAH PLATNOSTI Společnost ARRIVA TEPLICE s.r.o.

Více

Smluvní přepravní podmínky linky mimo IDS JMK

Smluvní přepravní podmínky linky mimo IDS JMK BORS Břeclav a.s., Bratislavská 26, 690 62 Břeclav, IČ 49 96 92 42, zápis: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 1218, podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, podle vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO MĚSTSKOU AUTOBUSOVOU DOPRAVU V TŘEBÍČI

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO MĚSTSKOU AUTOBUSOVOU DOPRAVU V TŘEBÍČI Vztahy mezi dopravcem a cestujícím v silniční osobní dopravě a povinnosti dopravce jsou upraveny ustanoveními 18 a 18a zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSD ),

Více

Smluvní přepravní podmínky pro MHD Kladno a Středočeskou integrovanou dopravu IDS SID

Smluvní přepravní podmínky pro MHD Kladno a Středočeskou integrovanou dopravu IDS SID ČSAD MHD Kladno a.s. Železničářů 885 272 80 Kladno - Kročehlavy Smluvní přepravní podmínky pro MHD Kladno a Středočeskou integrovanou dopravu IDS SID I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 II. III. IV. PŘEPRAVNĺ

Více

Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži

Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem Kroměříž, Kaplanova 2959, IČ 26276437 (dále jen dopravce ) podle 1 zákona č. 111/1994

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO MĚSTSKOU AUTOBUSOVOU DOPRAVU V TŘEBÍČI

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO MĚSTSKOU AUTOBUSOVOU DOPRAVU V TŘEBÍČI Vztahy mezi dopravcem a cestujícím v silniční osobní dopravě a povinnosti dopravce jsou upraveny ustanoveními 18 a 18a zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSD ),

Více

Proč si mám ODISku pořídit?

Proč si mám ODISku pořídit? Proč si mám ODISku pořídit? Mohu výhodněji cestovat. S ODISkou jsou vybrané druhy jízdného levnější. Aktuálně se to týká dlouhodobých časových jízdenek pro ostravské tarifní zóny č. 1, 2, 3 a 4 a jednotlivého

Více

Ceník jízdného a vzory jízdních dokladů. MHD Písek

Ceník jízdného a vzory jízdních dokladů. MHD Písek Ceník jízdného a vzory jízdních dokladů MHD Písek Prosinec 2018 A. CENÍK MHD PÍSEK platný od 01.01.2019 (ceny jsou uvedeny včetně DPH) V systému MHD Písek mohou být přepravovány pouze osoby, které zaplatily

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor dopravy V Písku dne: 16.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Nový ceník jízdného MHD Písek NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města přílohu č. 5

Více

ARRIVA MORAVA a.s. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU Účinnost od 14.6.2015

ARRIVA MORAVA a.s. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU Účinnost od 14.6.2015 ARRIVA MORAVA a.s. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU Účinnost od 14.6.2015 Tyto Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou linkovou osobní dopravu (dále jen SPP ) vyhlásil dopravce

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO

Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO I. Úvodní ustanovení 1. Integrovaný dopravní systém IREDO (dále jen IDS IREDO) je systém zajišťování dopravní obslužnosti Královéhradeckého a Pardubického kraje

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska Dopravci: SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. ČSAD autobusy Plzeň a.s. České dráhy, a.s. PROBO BUS a.s. Autobusová doprava-miroslav

Více

26. dubna 2019 Vydává Ministerstvo dopravy

26. dubna 2019 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 8/2019 26. dubna 2019 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Věci přepravní a tarifní... 2 019/08/2019

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY. pro přepravu ve vozidlech MHD a Speciální přepravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace DPMP a.s.

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY. pro přepravu ve vozidlech MHD a Speciální přepravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace DPMP a.s. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY pro přepravu ve vozidlech MHD a Speciální přepravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace DPMP a.s. Obsah A. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU VE VOZIDLECH

Více

FTL - First Transport Lines, a.s. Letecká 8, 796 23 Prostějov

FTL - First Transport Lines, a.s. Letecká 8, 796 23 Prostějov FTL - First Transport Lines, a.s. Letecká 8, 796 23 Prostějov SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU LINKOVOU OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVU (mimo MHD v Prostějově) PROVOZOVANOU FTL-First Transport

Více

Ceník jízdného a dovozného v pravidelné dopravě provozní oblast Mladá Boleslav platí od

Ceník jízdného a dovozného v pravidelné dopravě provozní oblast Mladá Boleslav platí od Sporo jízdné Vzdálenost 3 4 5 1 2 dítě student senior do 18 let do 26 let od 65 let 0 2 11,00 Kč 2,00 Kč 2,00 Kč 2,00 Kč 5,00 Kč 2,00 Kč 3 4 13,00 Kč 3,00 Kč 3,00 Kč 3,00 Kč 6,00 Kč 3,00 Kč 5 7 17,00 Kč

Více

22019 Platí od

22019 Platí od 2019 Platí od 9. 12. 2018 1 Dopravní terminál - Havlíčkovo nám. - Nemocnice - Perknov Tarif přestupný - tarifní podmínky vyvěšeny ve vozidlech - JŘ platný od 9.12.2018, linka č. 605-001 Seznam stanic

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY vydané Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s. (dále jen DPKV) v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva

Více

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU 35 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní

Více

Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel Schváleno jednatelem Arriva vlaky dne 12. 2. 2016 Účinnost od 16. 2. 2016 Článek 1: Rozsah platnosti Společnost ARRIVA vlaky s.r.o. (dále

Více

Čl. 2. Tarifní zásady. 1) Tarif ARRIVA MORAVA a.s. je rozčleněn na:

Čl. 2. Tarifní zásady. 1) Tarif ARRIVA MORAVA a.s. je rozčleněn na: TARIF ARRIVA MORAVA A.S. Účinnost od 15. 01. 2019 Čl. 1. Úvodní ustanovení Tarif ARRIVA MORAVA a.s. (dále jen Tarif ) stanoví výši jízdného a dovozného, způsob nabytí a použití jízdních dokladů a jejich

Více

Smluvní přepravní podmínky dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., pro linky městské autobusové dopravy v územním obvodu Louny. platné od 26.8.

Smluvní přepravní podmínky dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., pro linky městské autobusové dopravy v územním obvodu Louny. platné od 26.8. Smluvní přepravní podmínky dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., pro linky městské autobusové dopravy v územním obvodu Louny platné od 26.8.2018 Vydavatel: Autobusy Karlovy Vary, a.s. Sídlo: Sportovní

Více

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. Číslo 8/2015

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. Číslo 8/2015 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 8/2015 4. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Věci přepravní a tarifní...

Více

Příloha č. 3 k Provozně-ekonomické Smlouvě Integrované dopravy Plzeňska (IDP) SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska

Příloha č. 3 k Provozně-ekonomické Smlouvě Integrované dopravy Plzeňska (IDP) SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska Příloha č. 3 k Provozně-ekonomické Smlouvě Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Dopravci: SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. ČSAD autobusy

Více

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn (k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel) Platné znění novelizovaných ustanovení zákona č.

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU 1 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU Dopravce :TREDOS, spol. s r.o., Žďárského 221, Kožichovice, PSČ 674 01, IČ 26244136 Základními předpisy, které upravují provozování

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO platný od 14. 12. 2014

Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO platný od 14. 12. 2014 Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO platný od 14. 12. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Integrovaný dopravní systém IREDO (dále jen IDS IREDO) je systém zajišťování dopravní obslužnosti Královéhradeckého

Více

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu

Více

Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel Schváleno jednatelem Arriva vlaky dne 27. 8. 2018 Účinnost od 1. 9. 2018 Článek 1: Rozsah platnosti Společnost ARRIVA vlaky s.r.o. (dále

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje platný od 1. září 2018 1 OBSAH: 1. Preambule... 4 2. Úvodní ustanovení... 4 3. Základní pojmy... 4 4. Druhy jízdného... 6 5. Tarifní pravidla...

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA a SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY HORSKÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ SKIAREÁL Herlíkovice na základě provozních podmínek areálu, dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

TARIF ARRIVA MORAVA A.S. Účinnost od 14.6.2015

TARIF ARRIVA MORAVA A.S. Účinnost od 14.6.2015 TARIF ARRIVA MORAVA A.S. Účinnost od 14.6.2015 Čl. 1. Úvodní ustanovení Tarif ARRIVA MORAVA a.s. (dále jen Tarif ) stanoví výši jízdného a dovozného, způsob nabytí a použití jízdních dokladů a jejich platnost

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí

Více

Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou dopravu provozovanou dopravní společností

Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou dopravu provozovanou dopravní společností Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou dopravu provozovanou dopravní společností Quick Bus a.s. Dopravce zajišťující dopravu na linkách provozovaných v souladu se zákonem o silniční dopravě

Více

1. Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL)

1. Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) 1. Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o

Více

Informace o změnách v tarifu MHD Kladno od zavedení zvýhodněného jízdného pro vybrané skupiny cestujících

Informace o změnách v tarifu MHD Kladno od zavedení zvýhodněného jízdného pro vybrané skupiny cestujících Informace o změnách v tarifu MHD Kladno od 1.9.2016 - zavedení zvýhodněného jízdného pro vybrané skupiny cestujících Zvýhodněné jízdné je určené pro žáky, učně, studenty denního studia středních škol,

Více

KŽCD-07 TARIF. pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o.

KŽCD-07 TARIF. pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. KŽCD-07 TARIF pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. Účinnost od 30. 3. 2018 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Změna Předpis č.j. účinnost od Opravil Dne podpis 1 2 3 23.7.2016 1.5.2017 30. 3.

Více

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. 5. června 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Sport Service spol. s r.o. se sídlem: Špičák 182, 340 04 Železná Ruda zastoupena: Jednatelem p. Vladimírem Kasíkem IČO 46 88 20 06 DIČ CZ 46 88 20 06 Na podkladě zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

Více