Jak vytvořit jednotku výsledků učení. Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak vytvořit jednotku výsledků učení. Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+"

Transkript

1 Jak vytvořit jednotku výsledků učení Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+ 2

2 Tato publikace vznikla za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Za obsah publikace odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

3 Obsah Úvod 2 Proč potřebujeme jednotku výsledků učení 4 Šablona pro tvorbu jednotky výsledků učení 8 Závěr 20 Přílohy 21

4 I. Úvod Základním stavebním kamenem a zároveň i největším úskalím při realizaci mobilit podle principů ECVET je jednotka výsledků učení. Tato brožura shrnuje základní pravidla pro tvorbu jednotek výsledků učení a měla by všem, kteří realizují nebo plánují mobilitu v rámci evropského programu Erasmus+, nabídnout praktické rady a tipy, jak při jejich tvorbě postupovat a čeho se vyvarovat. Důležitou součástí brožury jsou ukázky jednotek výsledků učení vypracovaných v rámci národních a mezinárodních projektů. Díky jasně a správně nadefinovaným jednotkám se podaří naplnit hlavní cíl ECVET tedy zvýšit kvalitu mobilit a transparentnost kvalifikací v odborném vzdělávání.

5

6 II. Proč potřebujeme jednotku výsledků učení? Při vysílání žáků do zahraničí v některých případech docházelo k tomu, že vykonávali činnosti, které neodpovídaly úrovni jejich odborných dovedností. Pobyt v zahraničí vedl ke zlepšení jazykových a interkulturních dovedností účastníků, z hlediska odbornosti byl však pouze vítaným zpestřením studia. Systém ECVET, jehož využívání je doporučené v rámci programu Erasmus+, se snaží nastavit pro průběh mobility společná pravidla. Základním pravidlem je přesný popis očekávaných výsledků učení, které má účastník mobility během pobytu v zahraničí získat. Jednotka výsledků učení definuje nejen konkrétní obsah stáže, ale i kritéria pro hodnocení získaných výsledků učení. Jednotka výsledků učení je podle definice obsažené v Doporučení o zavádění ECVET definovaná jako složka kvalifikace, která je tvořena uceleným souborem znalostí, dovedností a kompetencí, které lze hodnotit a uznávat. 4

7 Kdo je za tvorbu jednotky výsledků učení zodpovědný? Důležitou podmínkou je, aby se na tvorbě jednotky výsledků učení podílely obě partnerské strany, tedy vysílající i přijímající instituce. Pouze tak může vzniknout vzájemná důvěra, která je nezbytně nutná k zajištění průběhu mobility podle principů ECVET: společné definování obsahu stáže a postupů pro hodnocení hodnocení stáže přijímající organizací (získané dovednosti jsou hodnoceny přímo na pracovišti v zahraničí na základě dohodnutých kritérií) uznání výsledků učení vysílající organizací v ČR bez nutnosti dalšího zkoušení Při organizování zahraniční mobility je možné si představit následující scénáře: Vysílající organizace v ČR a partnerská škola nebo podnik v zahraničí společně definují jednotku/y výsledků učení (tento typ spolupráce je ideální, je však časově náročný a předpokládá delší spolupráci obou partnerů). Vysílající organizace v ČR vytvoří návrh jednotky výsledků učení, případně převezme již hotovou jednotku vytvořenou jinou institucí, a hledá podnik v zahraničí (osobně nebo pomocí zprostředkovacích agentur), který je schopen danou jednotku nebo její část realizovat. Vysílající organizace v ČR osloví školu/podnik v zahraničí s prosbou o spolupráci. Přijímající instituce popíše, jaké činnosti bude účastník mobility v zahraničí vykonávat. Na základě těchto činností vysílající organizace v ČR zváží, zda jsou dané činnosti v souladu s jejími vzdělávacími cíli a vypracuje jednotku výsledků učení. 5

8 Jednotka výsledků učení je společným konsensem přijímající a vysílající organizace a je nedílnou součástí smlouvy o učení (Learning Agreement). Všechny tři strany (vysílající organizace, přijímající organizace a účastník mobility) podpisem smlouvy stvrzují, že během pobytu v zahraničí bude účastník vykonávat pouze ty činnosti, které vedou k získání očekávaných výsledků učení. 6

9 Přínos jednotky výsledků učení pro jednotlivé partnery: Vysílající instituce Přijímající instituce Účastník mobility snáze vybere správného žáka a přijímající organizaci, která poskytne vhodné zázemí potřebné pro osvojení si daných výsledků učení před odjezdem cíleně připraví žáka jazykově a odborně na konkrétní činnosti po návratu žáka uzná získané výsledky učení zaznamenané v dokumentu Europass-mobilita zná reálné aktivity a pracovní činnosti, které bude žák během stáže vykonávat stanoví minimální znalosti a dovednosti, které jsou pro výkon daných činností nezbytným předpokladem snáze ohodnotí získané výsledky učení si je předem vědom, jaké činnosti bude během mobility vykonávat získá prakticky zaměřené dovednosti a kompetence, které může využít při vstupu na trh práce nese spoluzodpovědnost za průběh mobility může požadovat nápravu v případě, že během stáže nevykonává předem domluvené pracovní úkoly 7

10 III. Šablona pro tvorbu jednotky výsledků učení V současné době neexistuje v Evropské unii jednotná podoba jednotky výsledků učení. Doporučení o zavádění ECVET definuje údaje, které by neměly při tvorbě jednotky chybět. Z tohoto Doporučení a ze zkušeností načerpaných při realizaci mezinárodních projektů vycházeli členové týmu ECVET expertů při návrhu šablony jednotky výsledků učení. Šablona není závazná a je možné ji přizpůsobit potřebám konkrétního partnerství. Povinnou součástí každé jednotky by měl být transparentní popis výsledků učení a způsob jejich hodnocení. Zároveň jednotka musí obsahovat odkaz na kvalifikaci nebo studijní obor, ke které se vztahuje, a její přiřazení k úrovni Evropského rámce kvalifikací. Jednotka výsledků učení musí být srozumitelná pro přijímající i vysílající organizaci, vzniká tedy v jazyce partnerství. Z praxe škol zapojených do projektů vyplývá, že jednotku nadefinují učitelé odborných předmětů vysílajících škol v českém jazyce, poté ji nechají přeložit do cílového jazyka a zašlou ji k připomínkám a revizím přijímající organizaci v ideálním případě přímo podniku, ve kterém je jednotka realizována. Jednotka výsledků učení vytvářená v rámci systému ECVET nemusí obsahovat kreditové body. V České republice není možné v rámci středního vzdělávání kreditové body využívat při uznávání získaných výsledků, proto se o jejich využívání v systému ECVET neuvažuje. 8

11 Název jednotky výsledků učení Název oboru/kvalifikace Úroveň EQF Název a adresa přijímající organizace Délka mobility Způsob ověření získaných výsledků učení Minimální požadované znalosti a dovednosti Očekávané výsledky učení Praktické úkoly Hodnoticí úkoly Hodnocení

12 Co by v jednotce výsledků nemělo chybět Název kvalifikace/í uveďte název kvalifikace (např. Frézování kovových materiálů - kód: H) nebo obor vzdělání (např H/01 Kuchař číšník) v případě, že se jedná o průřezovou jednotku výsledků učení společnou více kvalifikacím, uveďte všechny, ke kterým se jednotka vztahuje Úroveň kvalifikace podle EQF každou kvalifikaci je možné přiřadit k osmi úrovním Evropského rámce kvalifikací (EQF), číslo úrovně EQF je mezinárodně srozumitelné a jasně zaměstnavatelům naznačuje úroveň znalostí, dovedností a kompetencí daného účastníka mobility úroveň EQF naleznete např. v dokumentu Europass-dodatek k osvědčení, který vydává na vyžádání školám a absolventům středních škol Národní centrum Europass ČR (více na hodnota úrovní profesních kvalifikací obsažených v Národní soustavě kvalifikací odpovídá úrovním EQF (v případě, že je v NSK v kvalifikačním standardu uvedena úroveň odborné způsobilosti 3, jedná se o vyjádření úrovně EQF) 10

13 Přiřazení úrovní počátečního vzdělání v ČR k úrovni EQF Úroveň EQF Dosažené vzdělání 8 vysokoškolské - doktorský studijní program 7 vysokoškolské - magisterský studijní program 6 vysokoškolské - bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání (vč. konzervatoři) 5 programy krátkého cyklu (v ČR se teprve budou vytvářet) 4 střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné, s odborným výcvikem, odborné) 3 střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky) 2 základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2 roky) 1 základy vzdělání (základní škola speciální) Více informací naleznete na 11

14 Název a adresa přijímající instituce uveďte název a adresu přijímající organizace, která danou jednotku výsledků učení realizuje na svém pracovišti vložte i jméno a kontakt na odpovědnou osobu, kterou je možné kontaktovat v případě, že není jednotka realizována v souladu s jejím popisem Způsob ověření získaných výsledků učení uveďte, jakým způsobem bude provedeno hodnocení na závěr mobility Délka mobility uveďte, kolik týdnů/případně měsíců je potřeba k osvojení si daných výsledků učení Minimální požadavky na znalosti a dovednosti tyto požadavky definuje vždy přijímající instituce předejde se tak situaci, kdy účastník mobility není schopen zvládat zadané pracovní činnosti (např. kvůli nedostatečným jazykovým nebo odborným dovednostem) hodnocení je prováděno přímo na pracovišti, zvolte tedy co nejjednodušší způsob (např. předvedení praktických dovedností, kdy odpovědná osoba zaškrtává, zda byly hodnoticí úkoly splněny) vyvarujte se známkování a slovního hodnocení, které se může v různých vzdělávacích kontextech výrazně lišit, a nebude tedy pro vysílající organizaci ani účastníka mobility dostatečně transparentní a jednoznačné 12

15 Očekávané výsledky učení lze definovat jako znalosti, dovednosti a kompetence; jako popis činností/kompetencí (viz Definice způsobilostí v Národní soustavě kvalifikací), nebo jako jednu dovednost a její rozvoj (např. od práce podle návodu až k samostatnému výkonu a optimalizaci) musí být jasné, jednoznačné a srozumitelné popište pomocí aktivního slovesa (ve 3. osobě jednotného čísla nebo infinitivu) musí se dát jednoznačně ohodnotit vyvarujte se těžko měřitelným slovesům, jako jsou: orientuje se, chápe, uvědomuje si význam Praktické úkoly popište praktické úkoly vedoucí k získání výsledků učení Na samotném konci průvodce naleznete přílohy ilustrující přístupy, které lze použít při definování výsledků učení a tvorbě jednotek výsledků učení. Na příkladech národních i mezinárodních projektů uvidíte, že výsledky učení lze popsat jako jednoduchý seznam odborných kompetencí (viz Příloha 1 a 2) nebo jako rozpis znalostí, dovedností a kompetencí (viz Příloha 3). Hodnoticí úkoly popište konkrétní hodnoticí úkoly, pomocí kterých bude ověřeno, zda si účastník mobility osvojil očekávané výsledky učení uveďte, jak bude vyjádřeno, zda byly úkoly splněny (např. uspěl-neuspěl) 13

16 Kde hledat inspiraci? Při definování výsledků učení se můžete inspirovat například formulacemi v Europass-dodatku k osvědčení (více na Ten získáte na vyžádání kromě českého jazyka i v angličtině, němčině a francouzštině. Národní soustava kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz) nabízí v hodnoticích a kvalifikačních standardech profesních kvalifikací jednotlivé odborné způsobilosti, které mohou být dobrým zdrojem inspirace. Jednotlivé kvalifikační standardy se postupně překládají do anglického jazyka a jsou volně dostupné na výše uvedených webových stránkách. Při přípravě mezinárodních projektů vám tak mohou výrazně ušetřit práci s vyhledáváním odborné terminologie. Dalším zdrojem frází může být slovník DISCO (dostupný na který nabízí popis dovedností a kompetencí vybraných oborů a klíčových kompetencí ve 12 jazycích. Na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce budou k dispozici vybrané jednotky výsledků učení, které vznikly v rámci mezinárodních projektů programu celoživotního učení a Erasmus+. V budoucnosti by měla v České republice také fungovat celonárodní veřejná databáze jednotek výsledků učení. 14

17 Úskalí při tvorbě jednotky výsledků učení Tvorba jednotky výsledků učení je náročnou aktivitou, která vyžaduje čas, zodpovědný přístup přijímající i vysílající organizace a v neposlední řadě dobré jazykové a odborné dovednosti. Při spolupráci s novým partnerem se neočekává, že jednotka bude propracovaná do posledního detailu. Může se stát, že očekávané výsledky učení budou příliš náročné a účastníci mobility si je nestihnou osvojit. Po skončení mobility by tak všichni zapojení aktéři měli zhodnotit realizovanou mobilitu a v případě potřeby jednotku upravit. Tento postup odpovídá cyklu zajištění kvality tak, jak jej definuje systém EQAVET 1. Při déle trvající spolupráci je možné nadefinovat jednotku výsledků učení v její optimální podobě. Prvotní investice do tvorby jednotky se určitě vyplatí a jenotku lze používat s drobnými úpravami i několik let a navazovat díky ní spolupráci i s jinými partnery napříč EU. Vypracovanou jednotku výsledků učení je možné využít i v českém prostředí při zkvalitňování spolupráce s českými podniky a firmami při realizování odborné praxe nebo výcviku. Hlavní možné obtíže spojené s tvorbou jednotky výsledků učení: časová náročnost neochota přijímající organizace /podniku spolupracovat na tvorbě jednotky špatně definované výsledky učení nevhodná velikost jednotky 1 více na 15

18 Co jsou tzv. aktivní slovesa? Při sestavování jednotek výsledků učení je doporučováno používání tzv. aktivních sloves. Jsou to slovesa, popisující přesně ty činnosti žáka, kterými prokazuje osvojené znalosti a dovednosti. Takový popis bývá často problémovým krokem při tvorbě jednotky výsledků učení. Autoři v některých případech používají spojení, která jsou příliš vágní, a pro žáky, jejich rodiče, ale i pro školy a zaměstnavatele může být těžké si představit konkrétní aktivity. Při tvorbě jednotky výsledků učení samozřejmě není nutné striktně dodržovat tyto 4 kategorie a kompetence můžete definovat napříč těmito skupinami (př. Popíše úkony spojené s opracováním dřeva řezání, pilování, hoblování, smirkování a vybrané činnosti předvede.) Příklady nevhodně definovaných kompetencí najdete v levé části v níže uvedených tabulkách, spolu s příklady aktivních sloves a ukázek správně nadefinovaných výsledků učení na pravé straně. Pro větší přehlednost jsou slovesa rozdělena do 4 kategorií; zapamatování poznatků, porozumění poznatkům, používání vědomostí v typových situacích a používání vědomostí v problémových situacích 1. 1 Jde o tzv. Niemierkovu taxonomi, která je zjednodušenou verzí často doporučované Bloomovy taxonomie. 16

19 Zapamatování poznatků Typická aktivní slovesa: definovat, napsat, opakovat, pojmenovat, reprodukovat,.. Řezání, pilování, hoblování, smirkování Orientace v základních principech marketingu Popíše úkony spojené s opracováním dřeva řezání, pilování, hoblování, smirkování. Vyjmenuje základní principy marketingu. Porozumění poznatkům Typická aktivní slovesa: popsat, přeformulovat, ilustrovat, objasnit, odhadnout, přeložit, převést, říci vlastními slovy,... Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice Orientace v technické dokumentaci a normách Formuluje a vysvětlí základní pojmy a vztahy v elektrotechnice. Popíše vlastními slovy obsah technické dokumentace a norem. 17

20 Používání vědomostí v typových situacích Typická aktivní slovesa: aplikovat, použít, prokázat, diskutovat, vyzkoušet, demonstrovat, načrtnout, předvést, registrovat,.. Obsluha frézky Předvede obsluhu frézky. Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko sanitační činnosti v mlékárenském provozu Předvede dodržování sanitačních postupů, demonstruje hygienicko-sanitační činnosti v mlékárenském provozu. Používání vědomostí v problémových situacích Typická aktivní slovesa: rozhodnout, provést rozbor, kombinovat, prověřit, zhodnotit, posoudit, vyvrátit,.. Zvolit správnou barvu a provést nátěr štětcem a válečkem První pomoc při úrazu elektrickou energií Posoudí konkrétní situace a vybere správnou barvu a provede nátěr štětcem a válečkem. Zhodnotí situaci a aplikuje zásady první pomoci při úrazu elektrickou energií. 18

21 Časté chyby při tvorbě jednotky výsledků učení: vágnost popsaných očekávaných výsledků učení snažte se co nejdetailněji popsat, jaké znalosti, dovednosti a kompetence očekáváte, že žák během praxe získá, v důkladném popisu vám mohou pomoci např. aktivní slovesa; příliš mnoho očekávaných výsledků učení připravte jednotku tak, aby byla splnitelná a aby žák či zástupce přijímající organizace nebyli zbytečně stresováni tím, že během mobility nestihnou všechno; při plánování jednotky výsledků učení berte v potaz délku mobility, vstupní znalosti žáka i např. jeho jazykové dovednosti a schopnost adaptovat se v novém prostředí absence popisu způsobu hodnocení popis hodnocení je stejně důležitý jako popis očekávaných výsledků učení; zaměřte se na popis hodnoticích úkolů, včetně specifikace toho, zda a jak budou získané dovednosti a znalosti ověřeny (např. ústně nebo praktickým předvedením). 19

22 IV. Závěr Používání principů ECVET je v zásadě jednoduché a mnohé odborné školy je už dnes naprosto samozřejmě a sebevědomě používají, aniž by věděly, že jde o ECVET. Ani ostatní školy (a zaměstnavatelé poskytující odbornou praxi) se však ECVET nemusejí bát. Jednotky výsledků učení zaručí kvalitnější a transparentnější stáže. Žáci (a potažmo i jejich rodiče) budou mít lepší představu o tom, co se od nich očekává a jakých konkrétních dovedností dosáhnou. Školám se díky dobře připraveným stážím zjednoduší proces uznávání výsledků učení dosažených během stáže a jejich žáci budou lépe připraveni na vstup na pracovní trh. Zaměstnavatelům se naskytne příležitost zapojit se do přípravy vzdělávacích programů a připravit si tak absolventy podle skutečných potřeb. Kromě toho získají lepší představu o reálných znalostech a dovednostech uchazečů o zaměstnání.

23 PŘÍLOHA 1 Frézování kovových materiálů (kód: H) Frézování kovových materiálů (kód: H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Autorizující Frézování orgán: kovových materiálů Ministerstvo (kód: průmyslu H) a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká Skupina se povolání: oborů: Obráběč Strojírenství kovů a strojírenská výroba (kód: 23) Kvalifikační Týká Autorizující se povolání: orgán: úroveň NSK - EQF: 3Obráběč Ministerstvo kovů průmyslu a obchodu Kvalifikační Skupina oborů: úroveň NSK - EQF: 3 Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost Odborná Název způsobilost Kvalifikační standard Kvalifikační standard Kvalifikační standard Úroveň Odborná Dodržování Název způsobilost bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek Úroveň 3 Dodržování Orientace v normách bezpečnosti a v práce, technických správné podkladech používání pro pracovních provádění pomůcek Název obráběcích operací 3 Úroveň Orientace Dodržování Volba postupu v normách bezpečnosti práce a technologických v práce, technických správné podkladech podmínek používání pro frézování, pracovních provádění hoblování, pomůcek obráběcích protahování operací a obrážení, potřebných 3 Volba nástrojů, pomůcek a materiálů Orientace postupu v normách práce a technologických v technických podkladech podmínek pro frézování, provádění hoblování, obráběcích protahování operací a obrážení, potřebných 3 nástrojů, Měření a pomůcek kontrola délkových a materiálů rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu 3 Volba postupu práce a technologických podmínek frézování, hoblování, protahování a obrážení, potřebných Měření Upínání a nástrojů, kontrola polotovarů délkových rozměrů, a obrobků geometrických a ustavování jejich tvarů, polohy vzájemné na různých polohy prvků druzích a jakosti frézek, povrchu hoblovek, obrážeček 3 nástrojů, pomůcek a materiálů 3 Upínání a protahovaček Měření a nástrojů, kontrola polotovarů délkových rozměrů, a obrobků geometrických a ustavování jejich tvarů, polohy vzájemné na různých polohy prvků druzích a jakosti frézek, povrchu hoblovek, obrážeček 3 a Obsluha protahovaček frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček 3 Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích frézek, hoblovek, obrážeček Obsluha Ošetřování frézek, a údržba hoblovek, frézek, obrážeček hoblovek, a obrážeček protahovaček a protahovaček 3 a protahovaček Ošetřování Obsluha Určování frézek, výchozích a údržba hoblovek, technologických frézek, obrážeček hoblovek, základen a obrážeček protahovaček polotovarů a protahovaček před jejich obráběním 3 Určování Ošetřování výchozích a údržba technologických frézek, hoblovek, základen obrážeček polotovarů a protahovaček před jejich obráběním 3 Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním 3

24 PŘÍLOHA 2: Název jednotky: Administrativní činnost Název kvalifikace/povolání: Asistent/-ka Název oboru vzdělávání: V NSK není ještě pro obory školy (Obchodní akademie 6341M02, Ekonomické lyceum 7842M02) kvalifikace definována Úroveň kvalifikace: 4 Odborné činnosti: Výsledky učení: Způsob ověření Provádí administrativní činnosti Uplatňuje firemní procesy Dokáže komunikovat v cizím jazyce Má základy společenského chování a vystupování Umí zpracovávat data s využitím textového editoru, tabulkového procesoru, prezentace a internetu Zpracuje a vyřídí samostatně korespondenci a vyhotoví podnikové písemnosti Umí využívat elektronickou poštu Zajišťuje část agendy související s administrativní činností (cest. příkazy, ) Řídí se principy řízení organizace (např.: organizační řády, rozdělení kompetencí v organizaci) Zná obecné zásady firemní kultury a její aplikace Používá cizí jazyk slovem i písmem (pravopis) Umí efektivně telefonovat v cizím jazyce Umí řešit problémy související s plněním zadaných úkolů Aplikuje základní pravidla společenského kontaktu v pracovním prostředí (např. zdravení, představování, oslovování, ) Dodržuje zásady sebeprezentace v rámci firmy Praktické předvedení Praktické předvedení Praktické předvedení Praktické předvedení Praktické předvedení Praktické předvedení Písemné a ústní ověření Praktické předvedení a ústní ověření Praktické předvedení a ústní ověření Praktické předvedení Praktické předvedení Pracuje samostatně a odpovědně Plní odpovědně v termínu zadané úkoly Praktické předvedení Dbá na kvalitu své práce Zadané úkoly plní a odevzdává v odpovídající kvalitě Praktické předvedení Dodržuje zásady bezpečnosti práce a PO Nemá problémy s dodržováním zásad bezpečností práce a PO Praktické předvedení Jednotka výsledku učení byla vytvořena v rámci projektu CZ01-KA Klíčová akce 1 - vzdělávací mobilita jednotlivců (odborné vzdělávání)

25 PŘÍLOHA 3: STRANA 1 Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management Název oboru/kvalifikace H / 01 Kuchař - číšník úroveň EQF (pokud je k dispozici) 3 Kód a název jednotky výsledků učení ET LMU - 6: Příprava tříchodového menu Krkonošská kuchyně Očekávané výsledky učení Znalosti Dovednosti Kompetence Student zná: Technologické postupy přípravy vybraných pokrmů Krkonošské kuchyně Suroviny potřebné pro přípravu pokrmů Krkonošské kuchyně Předběžná příprava surovin Tepelné úpravy Student umí: Připravit tříchodové Menu Dodržovat hygienu práce a BOZP v souvislosti s připravovanými pokrmy Vhodně používat technologické vybavení kuchyně potřebné pro přípravu tříchodového menu Vypočítat potřebné množství surovin a související náklady Student je schopen: Vhodně sestavit tříchodové menu Organizovat si práci související s přípravou pokrmů Prokazovat samostatnost v jednotlivých fázích přípravy pokrmu Popis výsledků jednotky učení: Student si během mobility osvojí následující doplňkové znalosti a dovednosti: zlepší své jazykové dovednosti a je schopen komunikovat v cizím jazyce (čeština, angličtina) uvědomuje si odlišnost kulturních prostředí i zvyklostí osvojí si dovednost pracovat v mezinárodním týmu posílí si další kompetence (př. autonomie, schopnost samostatně se rozhodnout a převzít zodpovědnost aj.) Očekávaná délka: Celkem 60 hodin (10 dní) teoretická průprava, praxe a ověření získaných znalostí, dovedností a kompetencí Poznámka: Navržený počet hodin a dnů má pouze indikativní charakter. Hostitelská škola si může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy. This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

26 PŘÍLOHA 3: STRANA 2 Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management 1. Teoretická průprava Student si osvojí nezbytný teoretický základ a informace související s následujícími oblastmi: historie pokrmů v regionální kuchyni původ surovin, které se využívají při přípravě Krkonošské kuchyně stravitelnost jednotlivých pokrmů a vhodné kombinace předběžná úprava surovin pro přípravu pokrmů Krkonošské kuchyně skladování surovin a jejich následná regenerace tepelné úpravy používané při přípravě Krkonošské kuchyně technologické postupy používané při přípravě Krkonošské kuchyně kalkulace nákladů a množství surovin 2. Praktické cvičení v laboratorní kuchyni ukázka a nácvik přípravy pokrmů Krkonošské kuchyně Student bude schopen pod vedením a supervizí mistra odborného výcviku zvládnout proces přípravy: krkonošského kysela příloh (houskový knedlík, bramborový knedlík, lokše) cmundy po kaplicku vepřové pečeně přílohového zelí domácích buchet (mák, tvaroh, povidla) 3. Praktický výcvik ve smluvních zařízeních školy (př. restaurace, závodní jídelny aj.) Student bude pracovat samostatně při přípravě pokrmů v tradiční a moderní úpravě dle jídelních lístků daných pracovišť, např. příprava Krkonošských pokrmů pro zahraniční klientelu nebo pro závodní stravování apod. This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

27 PŘÍLOHA 3: STRANA 3 Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management Ověření výsledků jednotky učení Praktický úkol 4 hodiny Student samostatně připraví tříchodové menu, které mu vybere jeho supervizor. Ústní zkoušení 30 minut Student prokáže prostřednictvím zodpovězení otázek v testu, že si osvojil potřebné teoretické znalosti uvedené ve výstupech jednotky učení. Otázky pro test jsou zpracovány samostatně a budou před zahájením mobility k dispozici vysílající škole. Hodnocení a sebehodnocení 1 hodina Student získá zpětnou vazbu a hodnocení jeho dosažených znalostí, dovedností a kompetencí. Hodnocení bude zaznamenáno do speciálního hodnotícího formuláře, který bude respektovat informace uvedené v části věnované výstupům jednotky učení. Hodnotící formulář je přílohou jednotky učení. Tuto jednotku učení připravil/a Martin Procházka ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Volanovská 243, Trutnov ve spolupráci s neziskovou organizací EDUcentrum o.s. a partnery projektu ECVET Tour II. This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

28 Autor: Michala Čičváková, Lenka Crouchley Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Grafický design: Ondřej Kunc - artlab, 2014 Tisk: AFBKK s.r.o., 2014 ISBN

JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ

JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ žádostí o grant Jednotka výsledků učení (JVU) Co je jednotka výsledků učení? - část kvalifikace - ucelený soubor znalostí, dovedností a kompetencí - jednotlivé JVU lze kombinovat,

Více

ECVET v projektech mobilit

ECVET v projektech mobilit ECVET v projektech mobilit Společné cíle politiky EU zvýšit mobilitu a zaměstnatelnost žáků/pracovních sil v EU (6% žáků vyjíždějících na zahraniční stáž v rámci odborného vzdělávání) transparentnost a

Více

Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek

Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek Pracovní návrh 7 září 2015 Pracovní verze metodiky tvorby jednotek

Více

Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód H

Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód H Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód 65-001-H 1. Identifikační údaje o rekvalifikačním kurzu název školy Střední škola potravinářská, Gen. Govorova 110, Smiřice adresa školy Gen. Govorova 110,

Více

Hodnoticí standard. Obráběč keramiky (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Obráběč keramiky (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Obráběč keramiky (kód: 28-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Keramik Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Frézování kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Frézování kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Frézování kovových materiálů (kód: 23-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Pracovník pískování skla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Pracovník pískování skla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Pracovník pískování skla (kód: 28-078-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Brusič skla Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Frézování kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Frézování kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Frézování kovových materiálů (kód: 23-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Národní soustava kvalifikací v České republice

Národní soustava kvalifikací v České republice Národní soustava kvalifikací v České republice Miroslav Kadlec miroslav.kadlec@nuov.cz 1 Prezentace rozvádí informaci z pozvánky na konferenci: Dne 1. srpna tohoto roku vstoupí v platnost o zákon č. 179/2006

Více

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: 29-027-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň

Více

Dělník ve strojírenské výrobě

Dělník ve strojírenské výrobě Základní kovoobráběčské práce (kód: 23-021-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Dělník ve strojírenské výrobě Doklady

Více

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Sommelier (kód: 65-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: E)

Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: E) Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: 65-003-E) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Výroba knedlíků v potravinářství (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba knedlíků v potravinářství (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba knedlíků v potravinářství (kód: 29-072-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby knedlíků

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Sedlář (kód: 32-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Sedlář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Výroba potravin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba potravin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba potravin (kód: 29-090-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby potravin Kvalifikační úroveň

Více

Sestavování přístrojů a zařízení přesné mechaniky včetně elektronických prvků, jejich montáž, justáž a oživování 3

Sestavování přístrojů a zařízení přesné mechaniky včetně elektronických prvků, jejich montáž, justáž a oživování 3 Mechanik přístrojů a strojů (kód: 23-032-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik strojů a zařízení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32)

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Obuvník pro gumárenskou výrobu (kód: 32-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Obuvník pro

Více

Hodnoticí standard. Strojírenský technik technolog (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Strojírenský technik technolog (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Strojírenský technik technolog (kód: 23-105-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Strojírenský technik technolog

Více

Hodnoticí standard. Výroba těstovin (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba těstovin (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba těstovin (kód: 29-005-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pekař Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 2 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Barman (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)

Hodnoticí standard. Barman (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Barman (kód: 65-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Výroba majonéz a omáček (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba majonéz a omáček (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba majonéz a omáček (kód: 29-029-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Lahůdkář Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Hodnoticí standard. Příprava teplých pokrmů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava teplých pokrmů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32)

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Svrškařka (kód: 32-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Svrškařka Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

Orientace v normách, v technických podkladech a dokumentaci pro montáž a opravy vzduchotechnických zařízení 3

Orientace v normách, v technických podkladech a dokumentaci pro montáž a opravy vzduchotechnických zařízení 3 Montér vzduchotechniky (kód: 23-072-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Montér vzduchotechniky Kvalifikační

Více

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech při výrobě sádrových forem 3

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech při výrobě sádrových forem 3 Výrobce sádrových forem (kód: 28-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Výrobce sádrových forem Kvalifikační

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Koželuh (kód: 32-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Koželuh Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M)

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M) Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: 23-070-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Technik jakosti

Více

NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO MECHANIKY, SPECIALIZOVANÉ NA OPRAVY A ÚDRŽBU HLAVNÍCH ČÁSTÍ ELEKTROMOBILŮ: BATERIÍ, ELEKTROMOTORŮ A DOBÍJECÍCH STANIC

NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO MECHANIKY, SPECIALIZOVANÉ NA OPRAVY A ÚDRŽBU HLAVNÍCH ČÁSTÍ ELEKTROMOBILŮ: BATERIÍ, ELEKTROMOTORŮ A DOBÍJECÍCH STANIC Project No. 518423 LLP 1 2011 1 ES LEONARDO LMP NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO MECHANIKY, SPECIALIZOVANÉ NA OPRAVY A ÚDRŽBU HLAVNÍCH ČÁSTÍ ELEKTROMOBILŮ: BATERIÍ, ELEKTROMOTORŮ A DOBÍJECÍCH STANIC This

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Hodnoticí standard. Brusič skla hranař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Brusič skla hranař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Brusič skla hranař (kód: 28-076-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Brusič skla Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Kožařský technik designér a modelář. Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32)

Kožařský technik designér a modelář. Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Kožařský technik designér a modelář (kód: 32-017-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kožařský

Více

Hodnoticí standard. Výroba lahůdek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba lahůdek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba lahůdek (kód: 29-030-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Lahůdkář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Brusič skla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28)

Hodnoticí standard. Brusič skla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Brusič skla (kód: 28-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Brusič skla Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Výroba těstovin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba těstovin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba těstovin (kód: 29-045-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pekař Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Dělník výroby bednění (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Dělník výroby bednění (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Dělník výroby bednění (kód: 33-026-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Dělník v dřevozpracujícím

Více

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: 29-046-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň

Více

Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků (kód: H)

Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků (kód: H) Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků (kód: 29-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Řezník a

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32)

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Brašnář (kód: 32-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Brašnář Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Sestavování přístrojů a zařízení přesné mechaniky včetně elektronických prvků, jejich montáž, justáž a oživování 3

Sestavování přístrojů a zařízení přesné mechaniky včetně elektronických prvků, jejich montáž, justáž a oživování 3 Mechanik přístrojů a strojů (kód: 2-02-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 2) Týká se povolání: Mechanik strojů a zařízení Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Dělník v chemické výrobě (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Dělník v chemické výrobě (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Dělník v chemické výrobě (kód: 8-059-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 8) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Odborná

Více

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS? 1. Na webové stránce www.europass.cz klikněte na tlačítko napsat vlastní životopis. 2. V případě, že chcete životopis psát v cizím jazyce, klikněte na tlačítko

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32)

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Opravář obuvi a kožedělného zboží (kód: 32-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Výrobce

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32)

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Kožařský technik kontrolor kvality (kód: 32-015-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kožařský

Více

Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců. Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců. Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců (kód: 33-033-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání:

Více

Hodnoticí standard. Mlékař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29)

Hodnoticí standard. Mlékař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Mlékař (kód: 29-036-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby mléčných produktů Kvalifikační úroveň

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Obsluha složitých strojů v kamenické výrobě (kód: H)

Obsluha složitých strojů v kamenické výrobě (kód: H) Obsluha složitých strojů v kamenické výrobě (kód: 36-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Kameník Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Výroba rybích lahůdek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba rybích lahůdek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba rybích lahůdek (kód: 29-028-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Lahůdkář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Hodnoticí standard. Pracovník výroby ovocných nápojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Pracovník výroby ovocných nápojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Pracovník výroby ovocných nápojů (kód: 29-074-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Konzervář Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Výroba majonéz a omáček (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba majonéz a omáček (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba majonéz a omáček (kód: 29-029-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Lahůdkář Kvalifikační úroveň NSK -

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Obsluha obráběcích center v nábytkářské výrobě (kód: H)

Obsluha obráběcích center v nábytkářské výrobě (kód: H) Obsluha obráběcích center v nábytkářské výrobě (kód: 33-057-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání:

Více

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Truhlář nábytkář (kód: -001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: ) Týká se povolání: Truhlář nábytkář; Truhlář Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Manipulant surovárny (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Manipulant surovárny (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Manipulant surovárny (kód: 29-056-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Stavební truhlář (kód: 33-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Truhlář Kvalifikační úroveň

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Hodnoticí standard. Výroba chleba a běžného pečiva (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba chleba a běžného pečiva (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba chleba a běžného pečiva (kód: 29-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pekař Kvalifikační úroveň NSK

Více

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3 Servisní pracovník u zákazníka (kód: 69-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb (kód: H)

Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb (kód: H) Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb (kód: 29-018-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011 Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

Hodnoticí standard. Podlahář průmyslových podlah (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Podlahář průmyslových podlah (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Podlahář průmyslových podlah (kód: 36-082-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Podlahář průmyslových podlah

Více

Hodnoticí standard. Smaltér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Hodnoticí standard. Smaltér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Smaltér (kód: 23-067-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Zušlechťovač kovů Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Obuvník pro plastikářskou výrobu (kód: 32-030-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Likérník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29)

Hodnoticí standard. Likérník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Likérník (kód: 29-069-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Likérník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Pracovník dýhování a laminátování nábytku (kód: H)

Pracovník dýhování a laminátování nábytku (kód: H) Pracovník dýhování a laminátování nábytku (kód: 33-016-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Truhlář

Více

Hodnoticí standard. Vrtání kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Vrtání kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Vrtání kovových materiálů (kód: 23-025-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační úroveň

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Číšník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Hodnoticí standard. Plsťař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Plsťař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Plsťař (kód: 31-037-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Týká se povolání: Plsťař Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Hodnoticí standard. Pracovník výroby sesazenek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Pracovník výroby sesazenek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Pracovník výroby sesazenek (kód: 33-018-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Pracovník výroby dýh,

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Co je ECVET a jak využít jeho principy... 1. Doporučení, jak jednotku výsledků učení vytvořit a jak postupovat při vyplnění šablony:...

Co je ECVET a jak využít jeho principy... 1. Doporučení, jak jednotku výsledků učení vytvořit a jak postupovat při vyplnění šablony:... Obsah Co je ECVET a jak využít jeho principy... 1 Doporučení, jak jednotku výsledků učení vytvořit a jak postupovat při vyplnění šablony:... 2 Další prvky ECVET a jejich využití:... 4 Zkušenosti z projektu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Pracovník výroby ohýbaného nábytku z vrstveného dřeva (kód: H) Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Pracovník výroby ohýbaného nábytku z vrstveného dřeva (kód: H) Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Pracovník výroby ohýbaného nábytku z vrstveného dřeva (kód: 33-067-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání:

Více

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Sommelier (kód: 65-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více