Jak vytvořit jednotku výsledků učení. Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak vytvořit jednotku výsledků učení. Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+"

Transkript

1 Jak vytvořit jednotku výsledků učení Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+ 2

2 Tato publikace vznikla za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Za obsah publikace odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

3 Obsah Úvod 2 Proč potřebujeme jednotku výsledků učení 4 Šablona pro tvorbu jednotky výsledků učení 8 Závěr 20 Přílohy 21

4 I. Úvod Základním stavebním kamenem a zároveň i největším úskalím při realizaci mobilit podle principů ECVET je jednotka výsledků učení. Tato brožura shrnuje základní pravidla pro tvorbu jednotek výsledků učení a měla by všem, kteří realizují nebo plánují mobilitu v rámci evropského programu Erasmus+, nabídnout praktické rady a tipy, jak při jejich tvorbě postupovat a čeho se vyvarovat. Důležitou součástí brožury jsou ukázky jednotek výsledků učení vypracovaných v rámci národních a mezinárodních projektů. Díky jasně a správně nadefinovaným jednotkám se podaří naplnit hlavní cíl ECVET tedy zvýšit kvalitu mobilit a transparentnost kvalifikací v odborném vzdělávání.

5

6 II. Proč potřebujeme jednotku výsledků učení? Při vysílání žáků do zahraničí v některých případech docházelo k tomu, že vykonávali činnosti, které neodpovídaly úrovni jejich odborných dovedností. Pobyt v zahraničí vedl ke zlepšení jazykových a interkulturních dovedností účastníků, z hlediska odbornosti byl však pouze vítaným zpestřením studia. Systém ECVET, jehož využívání je doporučené v rámci programu Erasmus+, se snaží nastavit pro průběh mobility společná pravidla. Základním pravidlem je přesný popis očekávaných výsledků učení, které má účastník mobility během pobytu v zahraničí získat. Jednotka výsledků učení definuje nejen konkrétní obsah stáže, ale i kritéria pro hodnocení získaných výsledků učení. Jednotka výsledků učení je podle definice obsažené v Doporučení o zavádění ECVET definovaná jako složka kvalifikace, která je tvořena uceleným souborem znalostí, dovedností a kompetencí, které lze hodnotit a uznávat. 4

7 Kdo je za tvorbu jednotky výsledků učení zodpovědný? Důležitou podmínkou je, aby se na tvorbě jednotky výsledků učení podílely obě partnerské strany, tedy vysílající i přijímající instituce. Pouze tak může vzniknout vzájemná důvěra, která je nezbytně nutná k zajištění průběhu mobility podle principů ECVET: společné definování obsahu stáže a postupů pro hodnocení hodnocení stáže přijímající organizací (získané dovednosti jsou hodnoceny přímo na pracovišti v zahraničí na základě dohodnutých kritérií) uznání výsledků učení vysílající organizací v ČR bez nutnosti dalšího zkoušení Při organizování zahraniční mobility je možné si představit následující scénáře: Vysílající organizace v ČR a partnerská škola nebo podnik v zahraničí společně definují jednotku/y výsledků učení (tento typ spolupráce je ideální, je však časově náročný a předpokládá delší spolupráci obou partnerů). Vysílající organizace v ČR vytvoří návrh jednotky výsledků učení, případně převezme již hotovou jednotku vytvořenou jinou institucí, a hledá podnik v zahraničí (osobně nebo pomocí zprostředkovacích agentur), který je schopen danou jednotku nebo její část realizovat. Vysílající organizace v ČR osloví školu/podnik v zahraničí s prosbou o spolupráci. Přijímající instituce popíše, jaké činnosti bude účastník mobility v zahraničí vykonávat. Na základě těchto činností vysílající organizace v ČR zváží, zda jsou dané činnosti v souladu s jejími vzdělávacími cíli a vypracuje jednotku výsledků učení. 5

8 Jednotka výsledků učení je společným konsensem přijímající a vysílající organizace a je nedílnou součástí smlouvy o učení (Learning Agreement). Všechny tři strany (vysílající organizace, přijímající organizace a účastník mobility) podpisem smlouvy stvrzují, že během pobytu v zahraničí bude účastník vykonávat pouze ty činnosti, které vedou k získání očekávaných výsledků učení. 6

9 Přínos jednotky výsledků učení pro jednotlivé partnery: Vysílající instituce Přijímající instituce Účastník mobility snáze vybere správného žáka a přijímající organizaci, která poskytne vhodné zázemí potřebné pro osvojení si daných výsledků učení před odjezdem cíleně připraví žáka jazykově a odborně na konkrétní činnosti po návratu žáka uzná získané výsledky učení zaznamenané v dokumentu Europass-mobilita zná reálné aktivity a pracovní činnosti, které bude žák během stáže vykonávat stanoví minimální znalosti a dovednosti, které jsou pro výkon daných činností nezbytným předpokladem snáze ohodnotí získané výsledky učení si je předem vědom, jaké činnosti bude během mobility vykonávat získá prakticky zaměřené dovednosti a kompetence, které může využít při vstupu na trh práce nese spoluzodpovědnost za průběh mobility může požadovat nápravu v případě, že během stáže nevykonává předem domluvené pracovní úkoly 7

10 III. Šablona pro tvorbu jednotky výsledků učení V současné době neexistuje v Evropské unii jednotná podoba jednotky výsledků učení. Doporučení o zavádění ECVET definuje údaje, které by neměly při tvorbě jednotky chybět. Z tohoto Doporučení a ze zkušeností načerpaných při realizaci mezinárodních projektů vycházeli členové týmu ECVET expertů při návrhu šablony jednotky výsledků učení. Šablona není závazná a je možné ji přizpůsobit potřebám konkrétního partnerství. Povinnou součástí každé jednotky by měl být transparentní popis výsledků učení a způsob jejich hodnocení. Zároveň jednotka musí obsahovat odkaz na kvalifikaci nebo studijní obor, ke které se vztahuje, a její přiřazení k úrovni Evropského rámce kvalifikací. Jednotka výsledků učení musí být srozumitelná pro přijímající i vysílající organizaci, vzniká tedy v jazyce partnerství. Z praxe škol zapojených do projektů vyplývá, že jednotku nadefinují učitelé odborných předmětů vysílajících škol v českém jazyce, poté ji nechají přeložit do cílového jazyka a zašlou ji k připomínkám a revizím přijímající organizaci v ideálním případě přímo podniku, ve kterém je jednotka realizována. Jednotka výsledků učení vytvářená v rámci systému ECVET nemusí obsahovat kreditové body. V České republice není možné v rámci středního vzdělávání kreditové body využívat při uznávání získaných výsledků, proto se o jejich využívání v systému ECVET neuvažuje. 8

11 Název jednotky výsledků učení Název oboru/kvalifikace Úroveň EQF Název a adresa přijímající organizace Délka mobility Způsob ověření získaných výsledků učení Minimální požadované znalosti a dovednosti Očekávané výsledky učení Praktické úkoly Hodnoticí úkoly Hodnocení

12 Co by v jednotce výsledků nemělo chybět Název kvalifikace/í uveďte název kvalifikace (např. Frézování kovových materiálů - kód: H) nebo obor vzdělání (např H/01 Kuchař číšník) v případě, že se jedná o průřezovou jednotku výsledků učení společnou více kvalifikacím, uveďte všechny, ke kterým se jednotka vztahuje Úroveň kvalifikace podle EQF každou kvalifikaci je možné přiřadit k osmi úrovním Evropského rámce kvalifikací (EQF), číslo úrovně EQF je mezinárodně srozumitelné a jasně zaměstnavatelům naznačuje úroveň znalostí, dovedností a kompetencí daného účastníka mobility úroveň EQF naleznete např. v dokumentu Europass-dodatek k osvědčení, který vydává na vyžádání školám a absolventům středních škol Národní centrum Europass ČR (více na hodnota úrovní profesních kvalifikací obsažených v Národní soustavě kvalifikací odpovídá úrovním EQF (v případě, že je v NSK v kvalifikačním standardu uvedena úroveň odborné způsobilosti 3, jedná se o vyjádření úrovně EQF) 10

13 Přiřazení úrovní počátečního vzdělání v ČR k úrovni EQF Úroveň EQF Dosažené vzdělání 8 vysokoškolské - doktorský studijní program 7 vysokoškolské - magisterský studijní program 6 vysokoškolské - bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání (vč. konzervatoři) 5 programy krátkého cyklu (v ČR se teprve budou vytvářet) 4 střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné, s odborným výcvikem, odborné) 3 střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky) 2 základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2 roky) 1 základy vzdělání (základní škola speciální) Více informací naleznete na 11

14 Název a adresa přijímající instituce uveďte název a adresu přijímající organizace, která danou jednotku výsledků učení realizuje na svém pracovišti vložte i jméno a kontakt na odpovědnou osobu, kterou je možné kontaktovat v případě, že není jednotka realizována v souladu s jejím popisem Způsob ověření získaných výsledků učení uveďte, jakým způsobem bude provedeno hodnocení na závěr mobility Délka mobility uveďte, kolik týdnů/případně měsíců je potřeba k osvojení si daných výsledků učení Minimální požadavky na znalosti a dovednosti tyto požadavky definuje vždy přijímající instituce předejde se tak situaci, kdy účastník mobility není schopen zvládat zadané pracovní činnosti (např. kvůli nedostatečným jazykovým nebo odborným dovednostem) hodnocení je prováděno přímo na pracovišti, zvolte tedy co nejjednodušší způsob (např. předvedení praktických dovedností, kdy odpovědná osoba zaškrtává, zda byly hodnoticí úkoly splněny) vyvarujte se známkování a slovního hodnocení, které se může v různých vzdělávacích kontextech výrazně lišit, a nebude tedy pro vysílající organizaci ani účastníka mobility dostatečně transparentní a jednoznačné 12

15 Očekávané výsledky učení lze definovat jako znalosti, dovednosti a kompetence; jako popis činností/kompetencí (viz Definice způsobilostí v Národní soustavě kvalifikací), nebo jako jednu dovednost a její rozvoj (např. od práce podle návodu až k samostatnému výkonu a optimalizaci) musí být jasné, jednoznačné a srozumitelné popište pomocí aktivního slovesa (ve 3. osobě jednotného čísla nebo infinitivu) musí se dát jednoznačně ohodnotit vyvarujte se těžko měřitelným slovesům, jako jsou: orientuje se, chápe, uvědomuje si význam Praktické úkoly popište praktické úkoly vedoucí k získání výsledků učení Na samotném konci průvodce naleznete přílohy ilustrující přístupy, které lze použít při definování výsledků učení a tvorbě jednotek výsledků učení. Na příkladech národních i mezinárodních projektů uvidíte, že výsledky učení lze popsat jako jednoduchý seznam odborných kompetencí (viz Příloha 1 a 2) nebo jako rozpis znalostí, dovedností a kompetencí (viz Příloha 3). Hodnoticí úkoly popište konkrétní hodnoticí úkoly, pomocí kterých bude ověřeno, zda si účastník mobility osvojil očekávané výsledky učení uveďte, jak bude vyjádřeno, zda byly úkoly splněny (např. uspěl-neuspěl) 13

16 Kde hledat inspiraci? Při definování výsledků učení se můžete inspirovat například formulacemi v Europass-dodatku k osvědčení (více na Ten získáte na vyžádání kromě českého jazyka i v angličtině, němčině a francouzštině. Národní soustava kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz) nabízí v hodnoticích a kvalifikačních standardech profesních kvalifikací jednotlivé odborné způsobilosti, které mohou být dobrým zdrojem inspirace. Jednotlivé kvalifikační standardy se postupně překládají do anglického jazyka a jsou volně dostupné na výše uvedených webových stránkách. Při přípravě mezinárodních projektů vám tak mohou výrazně ušetřit práci s vyhledáváním odborné terminologie. Dalším zdrojem frází může být slovník DISCO (dostupný na který nabízí popis dovedností a kompetencí vybraných oborů a klíčových kompetencí ve 12 jazycích. Na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce budou k dispozici vybrané jednotky výsledků učení, které vznikly v rámci mezinárodních projektů programu celoživotního učení a Erasmus+. V budoucnosti by měla v České republice také fungovat celonárodní veřejná databáze jednotek výsledků učení. 14

17 Úskalí při tvorbě jednotky výsledků učení Tvorba jednotky výsledků učení je náročnou aktivitou, která vyžaduje čas, zodpovědný přístup přijímající i vysílající organizace a v neposlední řadě dobré jazykové a odborné dovednosti. Při spolupráci s novým partnerem se neočekává, že jednotka bude propracovaná do posledního detailu. Může se stát, že očekávané výsledky učení budou příliš náročné a účastníci mobility si je nestihnou osvojit. Po skončení mobility by tak všichni zapojení aktéři měli zhodnotit realizovanou mobilitu a v případě potřeby jednotku upravit. Tento postup odpovídá cyklu zajištění kvality tak, jak jej definuje systém EQAVET 1. Při déle trvající spolupráci je možné nadefinovat jednotku výsledků učení v její optimální podobě. Prvotní investice do tvorby jednotky se určitě vyplatí a jenotku lze používat s drobnými úpravami i několik let a navazovat díky ní spolupráci i s jinými partnery napříč EU. Vypracovanou jednotku výsledků učení je možné využít i v českém prostředí při zkvalitňování spolupráce s českými podniky a firmami při realizování odborné praxe nebo výcviku. Hlavní možné obtíže spojené s tvorbou jednotky výsledků učení: časová náročnost neochota přijímající organizace /podniku spolupracovat na tvorbě jednotky špatně definované výsledky učení nevhodná velikost jednotky 1 více na 15

18 Co jsou tzv. aktivní slovesa? Při sestavování jednotek výsledků učení je doporučováno používání tzv. aktivních sloves. Jsou to slovesa, popisující přesně ty činnosti žáka, kterými prokazuje osvojené znalosti a dovednosti. Takový popis bývá často problémovým krokem při tvorbě jednotky výsledků učení. Autoři v některých případech používají spojení, která jsou příliš vágní, a pro žáky, jejich rodiče, ale i pro školy a zaměstnavatele může být těžké si představit konkrétní aktivity. Při tvorbě jednotky výsledků učení samozřejmě není nutné striktně dodržovat tyto 4 kategorie a kompetence můžete definovat napříč těmito skupinami (př. Popíše úkony spojené s opracováním dřeva řezání, pilování, hoblování, smirkování a vybrané činnosti předvede.) Příklady nevhodně definovaných kompetencí najdete v levé části v níže uvedených tabulkách, spolu s příklady aktivních sloves a ukázek správně nadefinovaných výsledků učení na pravé straně. Pro větší přehlednost jsou slovesa rozdělena do 4 kategorií; zapamatování poznatků, porozumění poznatkům, používání vědomostí v typových situacích a používání vědomostí v problémových situacích 1. 1 Jde o tzv. Niemierkovu taxonomi, která je zjednodušenou verzí často doporučované Bloomovy taxonomie. 16

19 Zapamatování poznatků Typická aktivní slovesa: definovat, napsat, opakovat, pojmenovat, reprodukovat,.. Řezání, pilování, hoblování, smirkování Orientace v základních principech marketingu Popíše úkony spojené s opracováním dřeva řezání, pilování, hoblování, smirkování. Vyjmenuje základní principy marketingu. Porozumění poznatkům Typická aktivní slovesa: popsat, přeformulovat, ilustrovat, objasnit, odhadnout, přeložit, převést, říci vlastními slovy,... Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice Orientace v technické dokumentaci a normách Formuluje a vysvětlí základní pojmy a vztahy v elektrotechnice. Popíše vlastními slovy obsah technické dokumentace a norem. 17

20 Používání vědomostí v typových situacích Typická aktivní slovesa: aplikovat, použít, prokázat, diskutovat, vyzkoušet, demonstrovat, načrtnout, předvést, registrovat,.. Obsluha frézky Předvede obsluhu frézky. Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko sanitační činnosti v mlékárenském provozu Předvede dodržování sanitačních postupů, demonstruje hygienicko-sanitační činnosti v mlékárenském provozu. Používání vědomostí v problémových situacích Typická aktivní slovesa: rozhodnout, provést rozbor, kombinovat, prověřit, zhodnotit, posoudit, vyvrátit,.. Zvolit správnou barvu a provést nátěr štětcem a válečkem První pomoc při úrazu elektrickou energií Posoudí konkrétní situace a vybere správnou barvu a provede nátěr štětcem a válečkem. Zhodnotí situaci a aplikuje zásady první pomoci při úrazu elektrickou energií. 18

21 Časté chyby při tvorbě jednotky výsledků učení: vágnost popsaných očekávaných výsledků učení snažte se co nejdetailněji popsat, jaké znalosti, dovednosti a kompetence očekáváte, že žák během praxe získá, v důkladném popisu vám mohou pomoci např. aktivní slovesa; příliš mnoho očekávaných výsledků učení připravte jednotku tak, aby byla splnitelná a aby žák či zástupce přijímající organizace nebyli zbytečně stresováni tím, že během mobility nestihnou všechno; při plánování jednotky výsledků učení berte v potaz délku mobility, vstupní znalosti žáka i např. jeho jazykové dovednosti a schopnost adaptovat se v novém prostředí absence popisu způsobu hodnocení popis hodnocení je stejně důležitý jako popis očekávaných výsledků učení; zaměřte se na popis hodnoticích úkolů, včetně specifikace toho, zda a jak budou získané dovednosti a znalosti ověřeny (např. ústně nebo praktickým předvedením). 19

22 IV. Závěr Používání principů ECVET je v zásadě jednoduché a mnohé odborné školy je už dnes naprosto samozřejmě a sebevědomě používají, aniž by věděly, že jde o ECVET. Ani ostatní školy (a zaměstnavatelé poskytující odbornou praxi) se však ECVET nemusejí bát. Jednotky výsledků učení zaručí kvalitnější a transparentnější stáže. Žáci (a potažmo i jejich rodiče) budou mít lepší představu o tom, co se od nich očekává a jakých konkrétních dovedností dosáhnou. Školám se díky dobře připraveným stážím zjednoduší proces uznávání výsledků učení dosažených během stáže a jejich žáci budou lépe připraveni na vstup na pracovní trh. Zaměstnavatelům se naskytne příležitost zapojit se do přípravy vzdělávacích programů a připravit si tak absolventy podle skutečných potřeb. Kromě toho získají lepší představu o reálných znalostech a dovednostech uchazečů o zaměstnání.

23 PŘÍLOHA 1 Frézování kovových materiálů (kód: H) Frézování kovových materiálů (kód: H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Autorizující Frézování orgán: kovových materiálů Ministerstvo (kód: průmyslu H) a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká Skupina se povolání: oborů: Obráběč Strojírenství kovů a strojírenská výroba (kód: 23) Kvalifikační Týká Autorizující se povolání: orgán: úroveň NSK - EQF: 3Obráběč Ministerstvo kovů průmyslu a obchodu Kvalifikační Skupina oborů: úroveň NSK - EQF: 3 Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost Odborná Název způsobilost Kvalifikační standard Kvalifikační standard Kvalifikační standard Úroveň Odborná Dodržování Název způsobilost bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek Úroveň 3 Dodržování Orientace v normách bezpečnosti a v práce, technických správné podkladech používání pro pracovních provádění pomůcek Název obráběcích operací 3 Úroveň Orientace Dodržování Volba postupu v normách bezpečnosti práce a technologických v práce, technických správné podkladech podmínek používání pro frézování, pracovních provádění hoblování, pomůcek obráběcích protahování operací a obrážení, potřebných 3 Volba nástrojů, pomůcek a materiálů Orientace postupu v normách práce a technologických v technických podkladech podmínek pro frézování, provádění hoblování, obráběcích protahování operací a obrážení, potřebných 3 nástrojů, Měření a pomůcek kontrola délkových a materiálů rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu 3 Volba postupu práce a technologických podmínek frézování, hoblování, protahování a obrážení, potřebných Měření Upínání a nástrojů, kontrola polotovarů délkových rozměrů, a obrobků geometrických a ustavování jejich tvarů, polohy vzájemné na různých polohy prvků druzích a jakosti frézek, povrchu hoblovek, obrážeček 3 nástrojů, pomůcek a materiálů 3 Upínání a protahovaček Měření a nástrojů, kontrola polotovarů délkových rozměrů, a obrobků geometrických a ustavování jejich tvarů, polohy vzájemné na různých polohy prvků druzích a jakosti frézek, povrchu hoblovek, obrážeček 3 a Obsluha protahovaček frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček 3 Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích frézek, hoblovek, obrážeček Obsluha Ošetřování frézek, a údržba hoblovek, frézek, obrážeček hoblovek, a obrážeček protahovaček a protahovaček 3 a protahovaček Ošetřování Obsluha Určování frézek, výchozích a údržba hoblovek, technologických frézek, obrážeček hoblovek, základen a obrážeček protahovaček polotovarů a protahovaček před jejich obráběním 3 Určování Ošetřování výchozích a údržba technologických frézek, hoblovek, základen obrážeček polotovarů a protahovaček před jejich obráběním 3 Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním 3

24 PŘÍLOHA 2: Název jednotky: Administrativní činnost Název kvalifikace/povolání: Asistent/-ka Název oboru vzdělávání: V NSK není ještě pro obory školy (Obchodní akademie 6341M02, Ekonomické lyceum 7842M02) kvalifikace definována Úroveň kvalifikace: 4 Odborné činnosti: Výsledky učení: Způsob ověření Provádí administrativní činnosti Uplatňuje firemní procesy Dokáže komunikovat v cizím jazyce Má základy společenského chování a vystupování Umí zpracovávat data s využitím textového editoru, tabulkového procesoru, prezentace a internetu Zpracuje a vyřídí samostatně korespondenci a vyhotoví podnikové písemnosti Umí využívat elektronickou poštu Zajišťuje část agendy související s administrativní činností (cest. příkazy, ) Řídí se principy řízení organizace (např.: organizační řády, rozdělení kompetencí v organizaci) Zná obecné zásady firemní kultury a její aplikace Používá cizí jazyk slovem i písmem (pravopis) Umí efektivně telefonovat v cizím jazyce Umí řešit problémy související s plněním zadaných úkolů Aplikuje základní pravidla společenského kontaktu v pracovním prostředí (např. zdravení, představování, oslovování, ) Dodržuje zásady sebeprezentace v rámci firmy Praktické předvedení Praktické předvedení Praktické předvedení Praktické předvedení Praktické předvedení Praktické předvedení Písemné a ústní ověření Praktické předvedení a ústní ověření Praktické předvedení a ústní ověření Praktické předvedení Praktické předvedení Pracuje samostatně a odpovědně Plní odpovědně v termínu zadané úkoly Praktické předvedení Dbá na kvalitu své práce Zadané úkoly plní a odevzdává v odpovídající kvalitě Praktické předvedení Dodržuje zásady bezpečnosti práce a PO Nemá problémy s dodržováním zásad bezpečností práce a PO Praktické předvedení Jednotka výsledku učení byla vytvořena v rámci projektu CZ01-KA Klíčová akce 1 - vzdělávací mobilita jednotlivců (odborné vzdělávání)

25 PŘÍLOHA 3: STRANA 1 Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management Název oboru/kvalifikace H / 01 Kuchař - číšník úroveň EQF (pokud je k dispozici) 3 Kód a název jednotky výsledků učení ET LMU - 6: Příprava tříchodového menu Krkonošská kuchyně Očekávané výsledky učení Znalosti Dovednosti Kompetence Student zná: Technologické postupy přípravy vybraných pokrmů Krkonošské kuchyně Suroviny potřebné pro přípravu pokrmů Krkonošské kuchyně Předběžná příprava surovin Tepelné úpravy Student umí: Připravit tříchodové Menu Dodržovat hygienu práce a BOZP v souvislosti s připravovanými pokrmy Vhodně používat technologické vybavení kuchyně potřebné pro přípravu tříchodového menu Vypočítat potřebné množství surovin a související náklady Student je schopen: Vhodně sestavit tříchodové menu Organizovat si práci související s přípravou pokrmů Prokazovat samostatnost v jednotlivých fázích přípravy pokrmu Popis výsledků jednotky učení: Student si během mobility osvojí následující doplňkové znalosti a dovednosti: zlepší své jazykové dovednosti a je schopen komunikovat v cizím jazyce (čeština, angličtina) uvědomuje si odlišnost kulturních prostředí i zvyklostí osvojí si dovednost pracovat v mezinárodním týmu posílí si další kompetence (př. autonomie, schopnost samostatně se rozhodnout a převzít zodpovědnost aj.) Očekávaná délka: Celkem 60 hodin (10 dní) teoretická průprava, praxe a ověření získaných znalostí, dovedností a kompetencí Poznámka: Navržený počet hodin a dnů má pouze indikativní charakter. Hostitelská škola si může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy. This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

26 PŘÍLOHA 3: STRANA 2 Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management 1. Teoretická průprava Student si osvojí nezbytný teoretický základ a informace související s následujícími oblastmi: historie pokrmů v regionální kuchyni původ surovin, které se využívají při přípravě Krkonošské kuchyně stravitelnost jednotlivých pokrmů a vhodné kombinace předběžná úprava surovin pro přípravu pokrmů Krkonošské kuchyně skladování surovin a jejich následná regenerace tepelné úpravy používané při přípravě Krkonošské kuchyně technologické postupy používané při přípravě Krkonošské kuchyně kalkulace nákladů a množství surovin 2. Praktické cvičení v laboratorní kuchyni ukázka a nácvik přípravy pokrmů Krkonošské kuchyně Student bude schopen pod vedením a supervizí mistra odborného výcviku zvládnout proces přípravy: krkonošského kysela příloh (houskový knedlík, bramborový knedlík, lokše) cmundy po kaplicku vepřové pečeně přílohového zelí domácích buchet (mák, tvaroh, povidla) 3. Praktický výcvik ve smluvních zařízeních školy (př. restaurace, závodní jídelny aj.) Student bude pracovat samostatně při přípravě pokrmů v tradiční a moderní úpravě dle jídelních lístků daných pracovišť, např. příprava Krkonošských pokrmů pro zahraniční klientelu nebo pro závodní stravování apod. This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

27 PŘÍLOHA 3: STRANA 3 Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management Ověření výsledků jednotky učení Praktický úkol 4 hodiny Student samostatně připraví tříchodové menu, které mu vybere jeho supervizor. Ústní zkoušení 30 minut Student prokáže prostřednictvím zodpovězení otázek v testu, že si osvojil potřebné teoretické znalosti uvedené ve výstupech jednotky učení. Otázky pro test jsou zpracovány samostatně a budou před zahájením mobility k dispozici vysílající škole. Hodnocení a sebehodnocení 1 hodina Student získá zpětnou vazbu a hodnocení jeho dosažených znalostí, dovedností a kompetencí. Hodnocení bude zaznamenáno do speciálního hodnotícího formuláře, který bude respektovat informace uvedené v části věnované výstupům jednotky učení. Hodnotící formulář je přílohou jednotky učení. Tuto jednotku učení připravil/a Martin Procházka ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Volanovská 243, Trutnov ve spolupráci s neziskovou organizací EDUcentrum o.s. a partnery projektu ECVET Tour II. This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

28 Autor: Michala Čičváková, Lenka Crouchley Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Grafický design: Ondřej Kunc - artlab, 2014 Tisk: AFBKK s.r.o., 2014 ISBN

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Co je ECVET a jak využít jeho principy... 1. Doporučení, jak jednotku výsledků učení vytvořit a jak postupovat při vyplnění šablony:...

Co je ECVET a jak využít jeho principy... 1. Doporučení, jak jednotku výsledků učení vytvořit a jak postupovat při vyplnění šablony:... Obsah Co je ECVET a jak využít jeho principy... 1 Doporučení, jak jednotku výsledků učení vytvořit a jak postupovat při vyplnění šablony:... 2 Další prvky ECVET a jejich využití:... 4 Zkušenosti z projektu

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Číšník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR Jak na Europassživotopis a motivační dopis Národní centrum Europass ČR Co v prezentaci najdete 1. Hlavní klady dokumentů Europass 2. Rady, co vyplnit do jednotlivých kolonek Europass-životopisu, které

Více

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10 Vážení čtenáři, každá zahraniční zkušenost, ať už v podobě brigády, stáže nebo přímo zaměstnání, je dobrou životní zkušeností, která zvýší Vaše šance při uplatnění na trhu práce nebo při Vašem dalším studiu.

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností)

ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností) Prezentace pilotního projektu ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností) a (zmínkou) E-Learning for Acquiring New Types of Skills Continued (projektu

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H)

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E)

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pokladní Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty (kód: 29-008-H)

Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty (kód: 29-008-H) Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty (kód: 29-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Povolání: Cukrář Doklady potvrzující

Více

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník MODERNÍ GASTRONOMIE A TRH PRÁCE Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník (kódy: 65-51-H/01) ZE SKUPINY OBORŮ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A TURISMUS Příprava teplých pokrmů Příprava pokrmů

Více

Výrobce oděvů a kusových výrobků

Výrobce oděvů a kusových výrobků Úpravy a opravy oděvů (kód: 31-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Povolání: Výrobce oděvů a kusových výrobků Doklady potvrzující

Více

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Frézování kovových materiálů (23-023-H)

Frézování kovových materiálů (23-023-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 536, 76701 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Frézování kovových materiálů (23-023-H) SŠ COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE Úvod Marta žije v městě, které má tvrdou vodu - obsahuje velké množství minerálních látek. 1 Jedním z problémů při používání tvrdé vody je, že v místech, kde voda stojí,

Více

Jak správně definovat výstup z učení konkrétního předmětu

Jak správně definovat výstup z učení konkrétního předmětu Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Jak správně definovat výstup z učení konkrétního předmětu Lenka Hrušková ,, Špatná výuka

Více

Hodnoticí standard. Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Aranžér Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory Mgr. Zuzana Válková V České republice vzniká Národní soustava kvalifikací (NSK), která přehledně popíše jednotlivé kvalifikace tak,

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 19. Dílčí kvalifikace dřevařské obory Mgr. Zuzana Válková

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

Propojování Národní soustavy kvalifikací a ECVET

Propojování Národní soustavy kvalifikací a ECVET Propojování Národní soustavy kvalifikací a ECVET Pracovní návrh pro ověření postupu, srpen 2013 Obsah 1. Východiska návrhu propojení ECVET a NSK 4 1.1 Návrh přístupu k vymezování jednotek výsledků učení

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E)

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský dělník Doklady potvrzující úplnou

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita EUROPASS-MOBILITA 1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS-MOBILITA Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) (3) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země) Zimní 19 566 01 Vysoké Mýto Česká republika

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2)

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2) OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2) Měď je rozšířený kov používaný například do počítačů, jako elektrické kabely, okapy, instalatérské prvky a všemožný spojovací materiál. Po mědi je tedy velká poptávka a

Více

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Prodavač (kód: 66-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň

Více

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 2013 Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 Tým projektu ECVET Tour2 EDUcentrum o.s. 29.3.2013 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Zpráva z průzkumu Názory žáků a žákyň středních škol na kvalitu vzdělávání I. část květen 2012 Zpracovali: Martina Navrátilová

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Hodnoticí standard. Stavební truhlář (kód: 33-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.2009

Hodnoticí standard. Stavební truhlář (kód: 33-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.2009 Stavební truhlář (kód: 33-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Povolání: Truhlář Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI NÁVOD PRO PRÁCI S EUROPASSEM JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE: 1. Žáci si zkusí vyplnit do Europass-životopisu (viz Příloha 1) osobní dovednosti

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Hodnoticí standard. Výroba zákusků a dortů (kód: 29-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 25.2.

Hodnoticí standard. Výroba zákusků a dortů (kód: 29-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 25.2. Výroba zákusků a dortů (kód: 29-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Povolání: Cukrář Doklady potvrzující úplnou profesní kv.:

Více

A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu

A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu Kvalifikační standard profesní kvalifikace je zákonem č. 179/2006 Sb. definován jako strukturovaný popis odborné způsobilosti fyzické osoby pro řádný výkon

Více

Vzdělávací obor Člověk a svět práce Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Oblast Člověk a svět práce škola pojímá jako obor, který by měl vést žáky k získávání základních uživatelských dovedností

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

DODATEK K DIPLOMU ABSOLVENTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Metodická doporučení a pokyny pro jeho zpracování

DODATEK K DIPLOMU ABSOLVENTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Metodická doporučení a pokyny pro jeho zpracování DODATEK K DIPLOMU ABSOLVENTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Metodická doporučení a pokyny pro jeho zpracování Národní ústav pro vzdělávání - Národní centrum Europass Česká republika 2013 Materiál je určen vyšším

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Zpráva o vztahu ECVET a EQF

Zpráva o vztahu ECVET a EQF Zpráva o vztahu ECVET a EQF Nástroj pro zvýšení kvality mobility v odborném vzdělávání 2 OBSAH /1 Úvod 5 /2 Specifikace požadavků na kvalifikace v České republice 6 /3 Specifikace požadavků na kvalifikace

Více

Kompetence a legislativa. Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010

Kompetence a legislativa. Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010 Kompetence a legislativa Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010 Výchozí modelový diagram Národní soustava povolání V rámci působnosti MPSV dle 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Zpráva z průzkumu Názory absolventek a absolventů středních škol na kvalitu vzdělávání II. část březen 2013 Zpracovali: Martina

Více

Lektor dalšího vzdělávání

Lektor dalšího vzdělávání Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Povolání: Lektor dalšího vzdělávání

Více

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV

Více

Hodnoticí standard. Manažer prodeje (kód: 66-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Manažer prodeje (kód: 66-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Manažer prodeje (kód: 66-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Manažer prodeje Kvalifikační úroveň NSK -

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Hodnoticí standard. Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.2009

Hodnoticí standard. Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.2009 Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Povolání: Truhlář Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Hodnoticí standard. Výroba jemného pečiva (kód: 29-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 26.2.2013

Hodnoticí standard. Výroba jemného pečiva (kód: 29-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 26.2.2013 Výroba jemného pečiva (kód: 29-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Povolání: Cukrář; Pekař Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR PhDr. Lidmila KLEINOVÁ, CSc KONSTATOVÁNÍ Každá státní instituce zodpovědná za BOZP v každé evropské zemi si v rámci svých kompetencí a zodpovědností

Více

Zemědělský a zahradnický dělník. Zakládání a udržování zeleně 2 Ošetřování okrasných dřevin a květin 2 Zakládání a ošetřování trávníků 2

Zemědělský a zahradnický dělník. Zakládání a udržování zeleně 2 Ošetřování okrasných dřevin a květin 2 Zakládání a ošetřování trávníků 2 Údržba veřejné zeleně (kód: 41-033-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský a zahradnický dělník Doklady potvrzující úplnou

Více