Jak vytvořit jednotku výsledků učení. Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak vytvořit jednotku výsledků učení. Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+"

Transkript

1 Jak vytvořit jednotku výsledků učení Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+ 2

2 Tato publikace vznikla za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Za obsah publikace odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

3 Obsah Úvod 2 Proč potřebujeme jednotku výsledků učení 4 Šablona pro tvorbu jednotky výsledků učení 8 Závěr 20 Přílohy 21

4 I. Úvod Základním stavebním kamenem a zároveň i největším úskalím při realizaci mobilit podle principů ECVET je jednotka výsledků učení. Tato brožura shrnuje základní pravidla pro tvorbu jednotek výsledků učení a měla by všem, kteří realizují nebo plánují mobilitu v rámci evropského programu Erasmus+, nabídnout praktické rady a tipy, jak při jejich tvorbě postupovat a čeho se vyvarovat. Důležitou součástí brožury jsou ukázky jednotek výsledků učení vypracovaných v rámci národních a mezinárodních projektů. Díky jasně a správně nadefinovaným jednotkám se podaří naplnit hlavní cíl ECVET tedy zvýšit kvalitu mobilit a transparentnost kvalifikací v odborném vzdělávání.

5

6 II. Proč potřebujeme jednotku výsledků učení? Při vysílání žáků do zahraničí v některých případech docházelo k tomu, že vykonávali činnosti, které neodpovídaly úrovni jejich odborných dovedností. Pobyt v zahraničí vedl ke zlepšení jazykových a interkulturních dovedností účastníků, z hlediska odbornosti byl však pouze vítaným zpestřením studia. Systém ECVET, jehož využívání je doporučené v rámci programu Erasmus+, se snaží nastavit pro průběh mobility společná pravidla. Základním pravidlem je přesný popis očekávaných výsledků učení, které má účastník mobility během pobytu v zahraničí získat. Jednotka výsledků učení definuje nejen konkrétní obsah stáže, ale i kritéria pro hodnocení získaných výsledků učení. Jednotka výsledků učení je podle definice obsažené v Doporučení o zavádění ECVET definovaná jako složka kvalifikace, která je tvořena uceleným souborem znalostí, dovedností a kompetencí, které lze hodnotit a uznávat. 4

7 Kdo je za tvorbu jednotky výsledků učení zodpovědný? Důležitou podmínkou je, aby se na tvorbě jednotky výsledků učení podílely obě partnerské strany, tedy vysílající i přijímající instituce. Pouze tak může vzniknout vzájemná důvěra, která je nezbytně nutná k zajištění průběhu mobility podle principů ECVET: společné definování obsahu stáže a postupů pro hodnocení hodnocení stáže přijímající organizací (získané dovednosti jsou hodnoceny přímo na pracovišti v zahraničí na základě dohodnutých kritérií) uznání výsledků učení vysílající organizací v ČR bez nutnosti dalšího zkoušení Při organizování zahraniční mobility je možné si představit následující scénáře: Vysílající organizace v ČR a partnerská škola nebo podnik v zahraničí společně definují jednotku/y výsledků učení (tento typ spolupráce je ideální, je však časově náročný a předpokládá delší spolupráci obou partnerů). Vysílající organizace v ČR vytvoří návrh jednotky výsledků učení, případně převezme již hotovou jednotku vytvořenou jinou institucí, a hledá podnik v zahraničí (osobně nebo pomocí zprostředkovacích agentur), který je schopen danou jednotku nebo její část realizovat. Vysílající organizace v ČR osloví školu/podnik v zahraničí s prosbou o spolupráci. Přijímající instituce popíše, jaké činnosti bude účastník mobility v zahraničí vykonávat. Na základě těchto činností vysílající organizace v ČR zváží, zda jsou dané činnosti v souladu s jejími vzdělávacími cíli a vypracuje jednotku výsledků učení. 5

8 Jednotka výsledků učení je společným konsensem přijímající a vysílající organizace a je nedílnou součástí smlouvy o učení (Learning Agreement). Všechny tři strany (vysílající organizace, přijímající organizace a účastník mobility) podpisem smlouvy stvrzují, že během pobytu v zahraničí bude účastník vykonávat pouze ty činnosti, které vedou k získání očekávaných výsledků učení. 6

9 Přínos jednotky výsledků učení pro jednotlivé partnery: Vysílající instituce Přijímající instituce Účastník mobility snáze vybere správného žáka a přijímající organizaci, která poskytne vhodné zázemí potřebné pro osvojení si daných výsledků učení před odjezdem cíleně připraví žáka jazykově a odborně na konkrétní činnosti po návratu žáka uzná získané výsledky učení zaznamenané v dokumentu Europass-mobilita zná reálné aktivity a pracovní činnosti, které bude žák během stáže vykonávat stanoví minimální znalosti a dovednosti, které jsou pro výkon daných činností nezbytným předpokladem snáze ohodnotí získané výsledky učení si je předem vědom, jaké činnosti bude během mobility vykonávat získá prakticky zaměřené dovednosti a kompetence, které může využít při vstupu na trh práce nese spoluzodpovědnost za průběh mobility může požadovat nápravu v případě, že během stáže nevykonává předem domluvené pracovní úkoly 7

10 III. Šablona pro tvorbu jednotky výsledků učení V současné době neexistuje v Evropské unii jednotná podoba jednotky výsledků učení. Doporučení o zavádění ECVET definuje údaje, které by neměly při tvorbě jednotky chybět. Z tohoto Doporučení a ze zkušeností načerpaných při realizaci mezinárodních projektů vycházeli členové týmu ECVET expertů při návrhu šablony jednotky výsledků učení. Šablona není závazná a je možné ji přizpůsobit potřebám konkrétního partnerství. Povinnou součástí každé jednotky by měl být transparentní popis výsledků učení a způsob jejich hodnocení. Zároveň jednotka musí obsahovat odkaz na kvalifikaci nebo studijní obor, ke které se vztahuje, a její přiřazení k úrovni Evropského rámce kvalifikací. Jednotka výsledků učení musí být srozumitelná pro přijímající i vysílající organizaci, vzniká tedy v jazyce partnerství. Z praxe škol zapojených do projektů vyplývá, že jednotku nadefinují učitelé odborných předmětů vysílajících škol v českém jazyce, poté ji nechají přeložit do cílového jazyka a zašlou ji k připomínkám a revizím přijímající organizaci v ideálním případě přímo podniku, ve kterém je jednotka realizována. Jednotka výsledků učení vytvářená v rámci systému ECVET nemusí obsahovat kreditové body. V České republice není možné v rámci středního vzdělávání kreditové body využívat při uznávání získaných výsledků, proto se o jejich využívání v systému ECVET neuvažuje. 8

11 Název jednotky výsledků učení Název oboru/kvalifikace Úroveň EQF Název a adresa přijímající organizace Délka mobility Způsob ověření získaných výsledků učení Minimální požadované znalosti a dovednosti Očekávané výsledky učení Praktické úkoly Hodnoticí úkoly Hodnocení

12 Co by v jednotce výsledků nemělo chybět Název kvalifikace/í uveďte název kvalifikace (např. Frézování kovových materiálů - kód: H) nebo obor vzdělání (např H/01 Kuchař číšník) v případě, že se jedná o průřezovou jednotku výsledků učení společnou více kvalifikacím, uveďte všechny, ke kterým se jednotka vztahuje Úroveň kvalifikace podle EQF každou kvalifikaci je možné přiřadit k osmi úrovním Evropského rámce kvalifikací (EQF), číslo úrovně EQF je mezinárodně srozumitelné a jasně zaměstnavatelům naznačuje úroveň znalostí, dovedností a kompetencí daného účastníka mobility úroveň EQF naleznete např. v dokumentu Europass-dodatek k osvědčení, který vydává na vyžádání školám a absolventům středních škol Národní centrum Europass ČR (více na hodnota úrovní profesních kvalifikací obsažených v Národní soustavě kvalifikací odpovídá úrovním EQF (v případě, že je v NSK v kvalifikačním standardu uvedena úroveň odborné způsobilosti 3, jedná se o vyjádření úrovně EQF) 10

13 Přiřazení úrovní počátečního vzdělání v ČR k úrovni EQF Úroveň EQF Dosažené vzdělání 8 vysokoškolské - doktorský studijní program 7 vysokoškolské - magisterský studijní program 6 vysokoškolské - bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání (vč. konzervatoři) 5 programy krátkého cyklu (v ČR se teprve budou vytvářet) 4 střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné, s odborným výcvikem, odborné) 3 střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky) 2 základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2 roky) 1 základy vzdělání (základní škola speciální) Více informací naleznete na 11

14 Název a adresa přijímající instituce uveďte název a adresu přijímající organizace, která danou jednotku výsledků učení realizuje na svém pracovišti vložte i jméno a kontakt na odpovědnou osobu, kterou je možné kontaktovat v případě, že není jednotka realizována v souladu s jejím popisem Způsob ověření získaných výsledků učení uveďte, jakým způsobem bude provedeno hodnocení na závěr mobility Délka mobility uveďte, kolik týdnů/případně měsíců je potřeba k osvojení si daných výsledků učení Minimální požadavky na znalosti a dovednosti tyto požadavky definuje vždy přijímající instituce předejde se tak situaci, kdy účastník mobility není schopen zvládat zadané pracovní činnosti (např. kvůli nedostatečným jazykovým nebo odborným dovednostem) hodnocení je prováděno přímo na pracovišti, zvolte tedy co nejjednodušší způsob (např. předvedení praktických dovedností, kdy odpovědná osoba zaškrtává, zda byly hodnoticí úkoly splněny) vyvarujte se známkování a slovního hodnocení, které se může v různých vzdělávacích kontextech výrazně lišit, a nebude tedy pro vysílající organizaci ani účastníka mobility dostatečně transparentní a jednoznačné 12

15 Očekávané výsledky učení lze definovat jako znalosti, dovednosti a kompetence; jako popis činností/kompetencí (viz Definice způsobilostí v Národní soustavě kvalifikací), nebo jako jednu dovednost a její rozvoj (např. od práce podle návodu až k samostatnému výkonu a optimalizaci) musí být jasné, jednoznačné a srozumitelné popište pomocí aktivního slovesa (ve 3. osobě jednotného čísla nebo infinitivu) musí se dát jednoznačně ohodnotit vyvarujte se těžko měřitelným slovesům, jako jsou: orientuje se, chápe, uvědomuje si význam Praktické úkoly popište praktické úkoly vedoucí k získání výsledků učení Na samotném konci průvodce naleznete přílohy ilustrující přístupy, které lze použít při definování výsledků učení a tvorbě jednotek výsledků učení. Na příkladech národních i mezinárodních projektů uvidíte, že výsledky učení lze popsat jako jednoduchý seznam odborných kompetencí (viz Příloha 1 a 2) nebo jako rozpis znalostí, dovedností a kompetencí (viz Příloha 3). Hodnoticí úkoly popište konkrétní hodnoticí úkoly, pomocí kterých bude ověřeno, zda si účastník mobility osvojil očekávané výsledky učení uveďte, jak bude vyjádřeno, zda byly úkoly splněny (např. uspěl-neuspěl) 13

16 Kde hledat inspiraci? Při definování výsledků učení se můžete inspirovat například formulacemi v Europass-dodatku k osvědčení (více na Ten získáte na vyžádání kromě českého jazyka i v angličtině, němčině a francouzštině. Národní soustava kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz) nabízí v hodnoticích a kvalifikačních standardech profesních kvalifikací jednotlivé odborné způsobilosti, které mohou být dobrým zdrojem inspirace. Jednotlivé kvalifikační standardy se postupně překládají do anglického jazyka a jsou volně dostupné na výše uvedených webových stránkách. Při přípravě mezinárodních projektů vám tak mohou výrazně ušetřit práci s vyhledáváním odborné terminologie. Dalším zdrojem frází může být slovník DISCO (dostupný na který nabízí popis dovedností a kompetencí vybraných oborů a klíčových kompetencí ve 12 jazycích. Na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce budou k dispozici vybrané jednotky výsledků učení, které vznikly v rámci mezinárodních projektů programu celoživotního učení a Erasmus+. V budoucnosti by měla v České republice také fungovat celonárodní veřejná databáze jednotek výsledků učení. 14

17 Úskalí při tvorbě jednotky výsledků učení Tvorba jednotky výsledků učení je náročnou aktivitou, která vyžaduje čas, zodpovědný přístup přijímající i vysílající organizace a v neposlední řadě dobré jazykové a odborné dovednosti. Při spolupráci s novým partnerem se neočekává, že jednotka bude propracovaná do posledního detailu. Může se stát, že očekávané výsledky učení budou příliš náročné a účastníci mobility si je nestihnou osvojit. Po skončení mobility by tak všichni zapojení aktéři měli zhodnotit realizovanou mobilitu a v případě potřeby jednotku upravit. Tento postup odpovídá cyklu zajištění kvality tak, jak jej definuje systém EQAVET 1. Při déle trvající spolupráci je možné nadefinovat jednotku výsledků učení v její optimální podobě. Prvotní investice do tvorby jednotky se určitě vyplatí a jenotku lze používat s drobnými úpravami i několik let a navazovat díky ní spolupráci i s jinými partnery napříč EU. Vypracovanou jednotku výsledků učení je možné využít i v českém prostředí při zkvalitňování spolupráce s českými podniky a firmami při realizování odborné praxe nebo výcviku. Hlavní možné obtíže spojené s tvorbou jednotky výsledků učení: časová náročnost neochota přijímající organizace /podniku spolupracovat na tvorbě jednotky špatně definované výsledky učení nevhodná velikost jednotky 1 více na 15

18 Co jsou tzv. aktivní slovesa? Při sestavování jednotek výsledků učení je doporučováno používání tzv. aktivních sloves. Jsou to slovesa, popisující přesně ty činnosti žáka, kterými prokazuje osvojené znalosti a dovednosti. Takový popis bývá často problémovým krokem při tvorbě jednotky výsledků učení. Autoři v některých případech používají spojení, která jsou příliš vágní, a pro žáky, jejich rodiče, ale i pro školy a zaměstnavatele může být těžké si představit konkrétní aktivity. Při tvorbě jednotky výsledků učení samozřejmě není nutné striktně dodržovat tyto 4 kategorie a kompetence můžete definovat napříč těmito skupinami (př. Popíše úkony spojené s opracováním dřeva řezání, pilování, hoblování, smirkování a vybrané činnosti předvede.) Příklady nevhodně definovaných kompetencí najdete v levé části v níže uvedených tabulkách, spolu s příklady aktivních sloves a ukázek správně nadefinovaných výsledků učení na pravé straně. Pro větší přehlednost jsou slovesa rozdělena do 4 kategorií; zapamatování poznatků, porozumění poznatkům, používání vědomostí v typových situacích a používání vědomostí v problémových situacích 1. 1 Jde o tzv. Niemierkovu taxonomi, která je zjednodušenou verzí často doporučované Bloomovy taxonomie. 16

19 Zapamatování poznatků Typická aktivní slovesa: definovat, napsat, opakovat, pojmenovat, reprodukovat,.. Řezání, pilování, hoblování, smirkování Orientace v základních principech marketingu Popíše úkony spojené s opracováním dřeva řezání, pilování, hoblování, smirkování. Vyjmenuje základní principy marketingu. Porozumění poznatkům Typická aktivní slovesa: popsat, přeformulovat, ilustrovat, objasnit, odhadnout, přeložit, převést, říci vlastními slovy,... Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice Orientace v technické dokumentaci a normách Formuluje a vysvětlí základní pojmy a vztahy v elektrotechnice. Popíše vlastními slovy obsah technické dokumentace a norem. 17

20 Používání vědomostí v typových situacích Typická aktivní slovesa: aplikovat, použít, prokázat, diskutovat, vyzkoušet, demonstrovat, načrtnout, předvést, registrovat,.. Obsluha frézky Předvede obsluhu frézky. Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko sanitační činnosti v mlékárenském provozu Předvede dodržování sanitačních postupů, demonstruje hygienicko-sanitační činnosti v mlékárenském provozu. Používání vědomostí v problémových situacích Typická aktivní slovesa: rozhodnout, provést rozbor, kombinovat, prověřit, zhodnotit, posoudit, vyvrátit,.. Zvolit správnou barvu a provést nátěr štětcem a válečkem První pomoc při úrazu elektrickou energií Posoudí konkrétní situace a vybere správnou barvu a provede nátěr štětcem a válečkem. Zhodnotí situaci a aplikuje zásady první pomoci při úrazu elektrickou energií. 18

21 Časté chyby při tvorbě jednotky výsledků učení: vágnost popsaných očekávaných výsledků učení snažte se co nejdetailněji popsat, jaké znalosti, dovednosti a kompetence očekáváte, že žák během praxe získá, v důkladném popisu vám mohou pomoci např. aktivní slovesa; příliš mnoho očekávaných výsledků učení připravte jednotku tak, aby byla splnitelná a aby žák či zástupce přijímající organizace nebyli zbytečně stresováni tím, že během mobility nestihnou všechno; při plánování jednotky výsledků učení berte v potaz délku mobility, vstupní znalosti žáka i např. jeho jazykové dovednosti a schopnost adaptovat se v novém prostředí absence popisu způsobu hodnocení popis hodnocení je stejně důležitý jako popis očekávaných výsledků učení; zaměřte se na popis hodnoticích úkolů, včetně specifikace toho, zda a jak budou získané dovednosti a znalosti ověřeny (např. ústně nebo praktickým předvedením). 19

22 IV. Závěr Používání principů ECVET je v zásadě jednoduché a mnohé odborné školy je už dnes naprosto samozřejmě a sebevědomě používají, aniž by věděly, že jde o ECVET. Ani ostatní školy (a zaměstnavatelé poskytující odbornou praxi) se však ECVET nemusejí bát. Jednotky výsledků učení zaručí kvalitnější a transparentnější stáže. Žáci (a potažmo i jejich rodiče) budou mít lepší představu o tom, co se od nich očekává a jakých konkrétních dovedností dosáhnou. Školám se díky dobře připraveným stážím zjednoduší proces uznávání výsledků učení dosažených během stáže a jejich žáci budou lépe připraveni na vstup na pracovní trh. Zaměstnavatelům se naskytne příležitost zapojit se do přípravy vzdělávacích programů a připravit si tak absolventy podle skutečných potřeb. Kromě toho získají lepší představu o reálných znalostech a dovednostech uchazečů o zaměstnání.

23 PŘÍLOHA 1 Frézování kovových materiálů (kód: H) Frézování kovových materiálů (kód: H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Autorizující Frézování orgán: kovových materiálů Ministerstvo (kód: průmyslu H) a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká Skupina se povolání: oborů: Obráběč Strojírenství kovů a strojírenská výroba (kód: 23) Kvalifikační Týká Autorizující se povolání: orgán: úroveň NSK - EQF: 3Obráběč Ministerstvo kovů průmyslu a obchodu Kvalifikační Skupina oborů: úroveň NSK - EQF: 3 Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost Odborná Název způsobilost Kvalifikační standard Kvalifikační standard Kvalifikační standard Úroveň Odborná Dodržování Název způsobilost bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek Úroveň 3 Dodržování Orientace v normách bezpečnosti a v práce, technických správné podkladech používání pro pracovních provádění pomůcek Název obráběcích operací 3 Úroveň Orientace Dodržování Volba postupu v normách bezpečnosti práce a technologických v práce, technických správné podkladech podmínek používání pro frézování, pracovních provádění hoblování, pomůcek obráběcích protahování operací a obrážení, potřebných 3 Volba nástrojů, pomůcek a materiálů Orientace postupu v normách práce a technologických v technických podkladech podmínek pro frézování, provádění hoblování, obráběcích protahování operací a obrážení, potřebných 3 nástrojů, Měření a pomůcek kontrola délkových a materiálů rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu 3 Volba postupu práce a technologických podmínek frézování, hoblování, protahování a obrážení, potřebných Měření Upínání a nástrojů, kontrola polotovarů délkových rozměrů, a obrobků geometrických a ustavování jejich tvarů, polohy vzájemné na různých polohy prvků druzích a jakosti frézek, povrchu hoblovek, obrážeček 3 nástrojů, pomůcek a materiálů 3 Upínání a protahovaček Měření a nástrojů, kontrola polotovarů délkových rozměrů, a obrobků geometrických a ustavování jejich tvarů, polohy vzájemné na různých polohy prvků druzích a jakosti frézek, povrchu hoblovek, obrážeček 3 a Obsluha protahovaček frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček 3 Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích frézek, hoblovek, obrážeček Obsluha Ošetřování frézek, a údržba hoblovek, frézek, obrážeček hoblovek, a obrážeček protahovaček a protahovaček 3 a protahovaček Ošetřování Obsluha Určování frézek, výchozích a údržba hoblovek, technologických frézek, obrážeček hoblovek, základen a obrážeček protahovaček polotovarů a protahovaček před jejich obráběním 3 Určování Ošetřování výchozích a údržba technologických frézek, hoblovek, základen obrážeček polotovarů a protahovaček před jejich obráběním 3 Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním 3

24 PŘÍLOHA 2: Název jednotky: Administrativní činnost Název kvalifikace/povolání: Asistent/-ka Název oboru vzdělávání: V NSK není ještě pro obory školy (Obchodní akademie 6341M02, Ekonomické lyceum 7842M02) kvalifikace definována Úroveň kvalifikace: 4 Odborné činnosti: Výsledky učení: Způsob ověření Provádí administrativní činnosti Uplatňuje firemní procesy Dokáže komunikovat v cizím jazyce Má základy společenského chování a vystupování Umí zpracovávat data s využitím textového editoru, tabulkového procesoru, prezentace a internetu Zpracuje a vyřídí samostatně korespondenci a vyhotoví podnikové písemnosti Umí využívat elektronickou poštu Zajišťuje část agendy související s administrativní činností (cest. příkazy, ) Řídí se principy řízení organizace (např.: organizační řády, rozdělení kompetencí v organizaci) Zná obecné zásady firemní kultury a její aplikace Používá cizí jazyk slovem i písmem (pravopis) Umí efektivně telefonovat v cizím jazyce Umí řešit problémy související s plněním zadaných úkolů Aplikuje základní pravidla společenského kontaktu v pracovním prostředí (např. zdravení, představování, oslovování, ) Dodržuje zásady sebeprezentace v rámci firmy Praktické předvedení Praktické předvedení Praktické předvedení Praktické předvedení Praktické předvedení Praktické předvedení Písemné a ústní ověření Praktické předvedení a ústní ověření Praktické předvedení a ústní ověření Praktické předvedení Praktické předvedení Pracuje samostatně a odpovědně Plní odpovědně v termínu zadané úkoly Praktické předvedení Dbá na kvalitu své práce Zadané úkoly plní a odevzdává v odpovídající kvalitě Praktické předvedení Dodržuje zásady bezpečnosti práce a PO Nemá problémy s dodržováním zásad bezpečností práce a PO Praktické předvedení Jednotka výsledku učení byla vytvořena v rámci projektu CZ01-KA Klíčová akce 1 - vzdělávací mobilita jednotlivců (odborné vzdělávání)

25 PŘÍLOHA 3: STRANA 1 Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management Název oboru/kvalifikace H / 01 Kuchař - číšník úroveň EQF (pokud je k dispozici) 3 Kód a název jednotky výsledků učení ET LMU - 6: Příprava tříchodového menu Krkonošská kuchyně Očekávané výsledky učení Znalosti Dovednosti Kompetence Student zná: Technologické postupy přípravy vybraných pokrmů Krkonošské kuchyně Suroviny potřebné pro přípravu pokrmů Krkonošské kuchyně Předběžná příprava surovin Tepelné úpravy Student umí: Připravit tříchodové Menu Dodržovat hygienu práce a BOZP v souvislosti s připravovanými pokrmy Vhodně používat technologické vybavení kuchyně potřebné pro přípravu tříchodového menu Vypočítat potřebné množství surovin a související náklady Student je schopen: Vhodně sestavit tříchodové menu Organizovat si práci související s přípravou pokrmů Prokazovat samostatnost v jednotlivých fázích přípravy pokrmu Popis výsledků jednotky učení: Student si během mobility osvojí následující doplňkové znalosti a dovednosti: zlepší své jazykové dovednosti a je schopen komunikovat v cizím jazyce (čeština, angličtina) uvědomuje si odlišnost kulturních prostředí i zvyklostí osvojí si dovednost pracovat v mezinárodním týmu posílí si další kompetence (př. autonomie, schopnost samostatně se rozhodnout a převzít zodpovědnost aj.) Očekávaná délka: Celkem 60 hodin (10 dní) teoretická průprava, praxe a ověření získaných znalostí, dovedností a kompetencí Poznámka: Navržený počet hodin a dnů má pouze indikativní charakter. Hostitelská škola si může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy. This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

26 PŘÍLOHA 3: STRANA 2 Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management 1. Teoretická průprava Student si osvojí nezbytný teoretický základ a informace související s následujícími oblastmi: historie pokrmů v regionální kuchyni původ surovin, které se využívají při přípravě Krkonošské kuchyně stravitelnost jednotlivých pokrmů a vhodné kombinace předběžná úprava surovin pro přípravu pokrmů Krkonošské kuchyně skladování surovin a jejich následná regenerace tepelné úpravy používané při přípravě Krkonošské kuchyně technologické postupy používané při přípravě Krkonošské kuchyně kalkulace nákladů a množství surovin 2. Praktické cvičení v laboratorní kuchyni ukázka a nácvik přípravy pokrmů Krkonošské kuchyně Student bude schopen pod vedením a supervizí mistra odborného výcviku zvládnout proces přípravy: krkonošského kysela příloh (houskový knedlík, bramborový knedlík, lokše) cmundy po kaplicku vepřové pečeně přílohového zelí domácích buchet (mák, tvaroh, povidla) 3. Praktický výcvik ve smluvních zařízeních školy (př. restaurace, závodní jídelny aj.) Student bude pracovat samostatně při přípravě pokrmů v tradiční a moderní úpravě dle jídelních lístků daných pracovišť, např. příprava Krkonošských pokrmů pro zahraniční klientelu nebo pro závodní stravování apod. This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

27 PŘÍLOHA 3: STRANA 3 Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management Ověření výsledků jednotky učení Praktický úkol 4 hodiny Student samostatně připraví tříchodové menu, které mu vybere jeho supervizor. Ústní zkoušení 30 minut Student prokáže prostřednictvím zodpovězení otázek v testu, že si osvojil potřebné teoretické znalosti uvedené ve výstupech jednotky učení. Otázky pro test jsou zpracovány samostatně a budou před zahájením mobility k dispozici vysílající škole. Hodnocení a sebehodnocení 1 hodina Student získá zpětnou vazbu a hodnocení jeho dosažených znalostí, dovedností a kompetencí. Hodnocení bude zaznamenáno do speciálního hodnotícího formuláře, který bude respektovat informace uvedené v části věnované výstupům jednotky učení. Hodnotící formulář je přílohou jednotky učení. Tuto jednotku učení připravil/a Martin Procházka ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Volanovská 243, Trutnov ve spolupráci s neziskovou organizací EDUcentrum o.s. a partnery projektu ECVET Tour II. This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

28 Autor: Michala Čičváková, Lenka Crouchley Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Grafický design: Ondřej Kunc - artlab, 2014 Tisk: AFBKK s.r.o., 2014 ISBN

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. Liberec 2012 METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Interní materiál OBSAH Seznam tabulek a obrázků......

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

MANUÁL PRO TVORBU KATALOGU NÁRODNÍ SOUSTAVY POVOLÁNÍ

MANUÁL PRO TVORBU KATALOGU NÁRODNÍ SOUSTAVY POVOLÁNÍ MANUÁL PRO TVORBU KATALOGU NÁRODNÍ SOUSTAVY POVOLÁNÍ určeno pro členy sektorových rad, expertních týmů a pracovních skupin (zpracováno v návaznosti na metodiku Pravidla tvorby katalogu NSP) ŘÍJEN 2012

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

Kvalita dalšího vzdělávání

Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: Kvalita dalšího vzdělávání Koncepční část Materiál pro analyticko koncepční studii IPN KONCEPT Jméno hlavního metodika: Mgr. Klára Bezděková Jména spolupracujících autorů: Mgr.

Více

CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování

CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více