RUMUNŠTINA ROMÁNSKÝ JAZYK NA SLOVANSKÉM ÚZEMÍ Izolace latiny ve slovanském prostoru vznik rumunštiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RUMUNŠTINA ROMÁNSKÝ JAZYK NA SLOVANSKÉM ÚZEMÍ Izolace latiny ve slovanském prostoru vznik rumunštiny"

Transkript

1 L I N G V I S T I C K Á P R O P E D E U T I K A RUMUNŠTINA ROMÁNSKÝ JAZYK NA SLOVANSKÉM ÚZEMÍ Izolace latiny ve slovanském prostoru vznik rumunštiny Eliška Michlová Praha, zimní semestr 2014

2 Úvod Rumunština je řazena mezi románské jazyky společně se španělštinou, italštinou, francouzštinou, portugalštinou, katalánštinou, rétorománštinou, provensálštinou, sardicijštinou a dalmáčtinou. Jako všechny románské jazyky vznikla oddělením od vulgární latiny, ale narozdíl od zbytku románských jazyků byla izolována ve slovanském prostoru a značně ovlivněna řečtinou, turečtinou a právě slovanskými jazyky. Je zajímavá v tom ohledu, že je nejkonzervativnějším dialektem latiny. Ve srovnání s ostatními se totiž tolik nezměnila. A proto je například podle lingvisty Al. Rossetiho rumunština souvisle mluvenou latinou na východním území tehdejší římské říše a to v provincicích Dacie, jižní Panonie, Dardanie a Moesie. Úvodem je třeba zmínit, že existuje několik teorií o vzniku rumunštiny. První bere v potaz vznik výhradně na sever od Dunaje, což je ovšem z vědeckého hlediska nepravděpodobné, jelikož existují rumunské dialekty meglenorumunština, istrorumunština, arumunština - jižně od Dunaje. Další teorie zvažuje vývoj na jih od Dunaje a tvrdí, že Rumuni přišli z Ilyrie. Poslední teorie se zabývá vývojem na širším území a to jak na sever, tak i na jih od Dunaje, touto teorií se zabývá Sedmihradská škola a podílel se na ní i český ligvista K. Jireček. Cílem této práce je pomocí důležitých historických mezníků vysvětlit, jak se vyvíjela rumunština do dnešní podoby, které jazyky ji ovlivnily, a objasnit udržení latinského základu na území, kde se mluví převážně slovanskými jazyky. První kapitolu bych ráda věnovala původu rumunského obyvatelstva a vymezení rumunského prostoru. V druhé kapitole bych zmínila Řím a zásadní vliv latiny na jazyk. Dalším zásadním bodem ve vývoji rumunského jazyka byl příchod Slovanů. -2-

3 I. Počátky rumunštiny Historie rumunského jazyka se začala odvíjet v římských provinciích jihovýchodní Evropy severně od tzv. Jirečkovy linie, což je imaginární linie, kterou poprvé pojmenoval český historik Konstantin Jireček v roce 1911, a která rozdělovala vliv latiny a řečtiny na Balkáně až do konce 4. století. Pro začátek je třeba zmínit původní obyvatelstvo této oblasti. Prvním indoevropským, historicky doloženým kmenem na rumunském území byli Dákové. Žili severně od Nízkého Dunaje v oblasti Karpat a Transylvánie. Vyskytovali se především v horách v opevněných hradištích. První zmínky o tomto nomádském kmeni se objevují okolo 4. století př.n.l., například v Dějinách od Herodota či Thúkydidových Peloponéských válkách. Později se objevují až v 1. století př.n.l. v Řecku jako otroci (lat. Davos). Dácký jazyk se dochoval hlavně v podobě jmen, botanických názvů nebo názvů měst a osad. V dnešní rumunštině máme okolo 300 slov, u kterých se předpokládá, že pocházejí právě z dáčtiny (např.: balaur = drak; mal = břeh; dácké séba = starý strom - sevă = míza; brînză = sýr; strugure = hrozny, vatra). Dáčtina je považována za variaci indoevropštiny úzce příbuzné s thráčtinou, z čehož plyne velmi často zmiňovaný pojem dáko-thráčtina. Není přesně jasné, jestli jsou to jazyky pouze příbuzné nebo jeden vznikl z druhého, jedno však jasné je: totiž to, že se vzájemně ovlivňovaly a že oba kmeny žily v určité symbióze. Zajímavých rozdílů těchto jazykových variací si můžeme všimnout například při pojmenování měst, kdy každý jazyk používá jinou koncovku: -dava (dácká koncovka; Dokidava, Singidava, Ziridava, atd.), -para (thrácká k.; Longinopara, Spinopara), díky kterým také můžeme vymezit a oddělit thrácké území od dáckého. Kmeny na balkánském poloostrově koexistovaly do druhé poloviny 1.století př.n.l. vedle rozpínající se římské říše. Okolo roku 60 př.n.l. se začala římská říše víc a víc rozpínat a dobyla ilyrské území a pobřeží Adriatského moře. Za nástupu vojevůdcovsky nadaného císaře Trajána došlo i na Dáky. Trajánovi nestačilo území, které měl a rozhodl se ho rozšířit dál na východ tj. o území dácké. V roce 101 podnikl první kroky proti tehdejšímu dáckému králi Decebalovi, které se proměnily -3-

4 v pětiletou válku končící dáckou kapitulací a jmenováním nové římské provincie, tzv. Dacia Felix. II. Romanizace Od roku 106 n.l. se v Dácii zdržovaly legionáři a pomocné římské jednotky za účelem udržení kontroly nad místním obyvatelstvem. Ustanovením kolonií se zajistilo upevnění římských zákonů v dané oblasti a díky relativně dlouhému mírovému období tzv. Pax Romana 1, které trvalo až do konce 2. století, mohlo dojít k procesu zvanému romanizace. V tomto období docházelo ke standardizaci jazyka, zvyků, architektury, kultury a technologií. Dělo se tak právě díky oněm vojákům, kteří měli na starosti ohlídat správný běh v provincii. (Illyrské a další jazyky se v téměř neporušené podobě udržovaly až do 4.století). Římská vláda hlavně trvala na přizpůsobení se tamního obyvatelstva a jeho aktivní zapojení do fungování říše, které by všem přinášelo určité benefity mladí Dákové se mohli integrovat do římských jednotek, vláda vycházela vstříc obyvatelstvu a otevřela Dácii ostatním svobodným občanům, kteří ze sousedních provincií přicházeli za bohatsvím země - takže můžeme říct, že kolonizace probíhala velmi organizovaně. Díky tomuto naléhání na integraci obyvatelstva v Dácii se zformoval rumunský národ, který disponoval římsko-dáckou kulturou. Po dobytí jihovýchodní Evropy Římany se začala rozšiřovat psaná (klasická) latina a vulgarní latina, která se průběžně začala standardizovat, protože byla expresivnější a běžnější mezi obyčejným lidem. Latina se na tomto území udržela díky tomu, že to byl jediný společný jazyk, kterým všichni hovořili. Správní a ostatní oficiální dokumenty byly z vyšších sfér psány latinsky, římské jednotky a příchozí obchodníci mluvili také latinsky, takže místnímu obyvatelstvu nezbylo nic jiného, než se jazyk naučit, pro vlastní přežití. V roce 212 již byla latina natolik zažitá mezi dáko-římským národem, že císař Caracall 1 Pax Romana je pojem, který zavedl britský historik Edward Gibbon a má označovat období, kdy neměla římská říše žádného protivníka, období v přeneseném slova smyslu vynuceného míru ovládaného politickou mocí -4-

5 prohlásil toto obyvatelstvo právoplatnými občany římské říše. Některé latinské spisy dokazují, že vývoj latiny v této oblasti pokračoval až do 3. století, stejně jako ve zbytku Evropy. Co se vlivu na jazyk týče, rumunština z latiny zdělila například rody a koncovky (vyjma středního rodu, který je slovanský, protože latina střední rod nemá), spoustu přídavných jmen, komparativ, určitý člen, vzory ohýbání sloves, modální slovesa nebo číslovky. Díky historickému vývoji jazyka má rumunský fonetický systém specifické znaky, kterými se rumunština postupně odlišovala od latiny. Z původních latinských slov například zmizely hlásky, docházelo k redukci hlásek b či v (caballus cal = kůň, ovis - oaie = ovce, hiberna iarnă = zima), těsně před vniknutím slovanských slov do rumunštiny proběhla velmi důležitá změna v intervokalickém ohledu a to (ráčkování) transformace l na r (gula gură = obžerství; sole soare = slunce), dentály t, d, s se ve většině případů palatalizovaly na ț a ș (tenem ține, sedere ședea, deus zeu). Další změna proběhla také například z ct, cs na pt, ps (lacte lapte = mléko, nocte noapte = noc). Během století našeho letopočtu také došlo ke vzniku nových hlásek ă a j a to ze semiokluzivních č, gˇ, ț. Došlo také například k diftongizaci e a o (sole soare, cera ceară, persica - piersică) nebo jotizaci na začátku slov (herba iarbă). Od latiny se v 7. století ve východořímské, tehdy již byzantské říši, ustupuje z důvodu gregizace (nájezdy Arabů měly za příčinu vnitřní změny ve státě, zejmnéna co se obrany týká, a začal se uplatňovat řecký systém). Řečtina obohatila rumunštinu četnými přejatými slovy. Zajímavé je, že rumunština byla kromě italštiny jediným románským jazykem, který měl s řečtinou tak úzký vztah, a to díky poměrně krátké vzdálenosti. Řečtina nejvíce pronikla do arumunského dialektu, méně pak do meglenorumunštiny a nejméně do istrorumunštiny, kde se dochovalo pouze slovo frică = strach. Podle různých lingvistů se rumunština jako taková vyvíjela a oddělovala během VI.-IX. století. Podle lingvisty Ovida Desunsiana, který je také zastáncem teorie, že se rumunština vyvíjela na jihu od Dunaje (poblíž území dnešní Albánie a Dalmácie), se rumunština vyvíjela do X. století a po prostoupení slovanským vlivem -5-

6 si zachovala téměř nezměněnou strukturu dodnes. III. Stěhování národů - Slované Traianova Dácie byla Římany opuštěna - šli jižně od Dunaje do Aurelianovy Dácie, která vznikla z Moesie - okolo roku 270 n.l. v důsledku invazí germánských kmenů. Nicméně psané zdroje uvádějí používání latiny až do konce 6. století (Hunové v 5. století mluvili latinsky, ale dělalo jim problém mluvit řecky; Rusticius z Moesie mluvil směsí latiny, hunského jazyka a gótského jazyka; o století později se objevuje spis o člověku narozeném v řecké oblasti ovládajícím latinu; 395 n.l. byla říše rozdělena do dvou částí latina zůstává oficiálním jazykem až do konce 7. století ve východní části; dokonce i v kronikách se píše, že když byl jmenován nový říšský vládce, byl provoláván v latině; východní římská moc na Balkáně padla definitivně za vlády Heraklia ( n.l.); důkazem používání latiny je například také Justinianova kronika, která je psána latinsky). Gótové byli prvním kmenem, který přešel dácké území. Objevují se ve II. a III. století společně s dalšími kočovnými kmeny, jako jsou například Markomani či Gepidové, kteří zůstali na tomto území až do zániku Gepidského státu v roce 566. Dalším kmenem byli ve III. a IV. století Hunové, kteří Dácii velmi zpustošili, a přechodně i Longobardi nebo Avaři. Pouze slovanské kmeny zanechaly na území Rumunska značnou stopu. Je to nejspíš dáno počtem Slovanů a jejich schopností přizpůsobit se, protože ostatní kmeny nebyly až tak početné a velmi rychle se zase přesunuly dál. Slované přišli do Podunají okolo roku 570 n.l. Některé prameny tvrdí, že v té době nebyli Slované příliš vyspělé kmeny, věděli toho o zemědělství málo a spoustu věcí je prý naučilo tamní rumunské obyvatelstvo. Slované se usadili a asimilovali s místním obyvatelstvem v Karpato-dunajské oblasti. Vliv Slovanů na Rumuny se začal projevovat až okolo IX. a X. století, kdy se z dunajské latiny již stala rumunština. Byzanc v té době ztratila kontakt s Dákorumuny. Na Balkáně se začala objevovat slovanská liturgie, kterou šířili žáci Cyrila a Metoděje a která na území Rumunska proniká z Bulharské říše. Liturgické texty byly psány ve staroslověnštině nebo prabulharštině, a tak rumunština zdědila mnohé knižní -6-

7 výrazy (staruycu starej = opat, kalugeru^ - călugăr = mnich) a díky čemuž je právě Stará slovanská církev jedním z důvodů rozsáhlého slovanského slovníku v rumunštině, jehož podíl se pohybuje okolo 15%. Tehdejší rumunské obyvatelstvo však přijalo částečně křesťanství už dříve a to po Konstantinově 2 zavedení křesťanství jako oficiálního náboženství v říši ve IV. století, což nám dokazují některá slova pocházející z latiny (crux cruce = kříž, presbitrum preot = kněz, domeni/deus dumnezeu = bůh). Mimo církevní pojmy v něm navíc můžeme nalézt například slova z domácího prostředí, sociálních a politických vztahů (război válka) zemědělství nebo vegetace (potcoavă - podkova, morcov - mrkev, știucă štika). Navzdory znalosti rumunštiny Slované upřednostňovali používání vlastních slov emotivního charakteru, jelikož jim lépe rozuměli, proto existuje v rumunštině taková škála slov z tohoto okruhu (dragoste láska, prieten přítel, a logodi=zasnoubi, nevasta = nevěsta). Hláskové změny latinských a slovanských slov mají mezi sebou pouze jediný vztah: to, co se změnilo v latině ve slovanském jazyce, většinou zůstalo nezměněno, a naopak. Takže slova, ve kterých máme hlásky b a v si tyto hlásky ponechala (iubi, slavă, poveste) a dentály t, d, s nepalatizovala (grădină, silă). Ze slovanských jazyků přišla do rumunštiny také například i předpona ne- a přípona -iță. V průběhu vývoje jazyka také začalo v rumunštině docházet k jotizaci: el, eram, este, ele, ei [jel, jeram, jeste...]. Co však rumunština z latiny nezdědila je laringála h, která se do rumunštiny dostala právě díky Slovanům. 2 Konstantin I. Veliký, římský císař v letech , Edikt milánský (313) ukončil pronásledování křesťanů a zavedl svobodu náboženství -7-

8 IV. Středověk Slované nebyli zdaleka jediným kmenem který se ve středověku vystřídal na rumunském území a ovlivnil jeho obyvatele. Začátkem 10. století docházelo k prvním střetům s ugro-finskými kmeny Maďarů. Koncem 9. století se totiž tyto kmeny začaly přemisťovat z oblasti Uralu do Panonské nížiny, na území Transylvánie (Sedmihradska), kde v té době existovala určitá forma rumunského feudálního státu. Samotná kolonizace Transylvánie začala díky maďarskému panovníkovi Gézovi II., který přesídlil do této oblasti germánské kmeny, které už dříve pomáhaly s udržováním jihovýchodních hranic říše. Hlavním kmenem byli Sasové. (Později v 18. století i Švábové v Banátu). Tyto kroky vedli k rozšíření maďarského a germánského vlivu na rumunskou kulturu a jazyk. Co se germánského vlivu týče, první etapu jsme zaznamenali již s příchodem Gótů ve 3.století. Další etapou potom bylo již zmiňované 18.století v Banátu, ale i po zbytku území, kdy tam pronikali řemeslníci z Čech a Rakouska. Se zbožím se k rumunskému obyvatelstvu dostala i slovní zásoba (okolo 560 přejatých slov). Rumunština mluvená v Moldavsku - bývalé Moldavské SSR (Besarábie) moldavština (moldavský jazyk), byla silně ovlivněna ruštinou. Teprve v roce 1989 byla moldavština uzákoněna jako úřední jazyk a psaná forma jazyka přešla na latinku. (Do té doby byla používána cyrilice - azbuka.) V. Novověk Roku 1541 celý Balkánský poloostrov a část Maďarska padl pod nadvládou Osmanské říše. Jediné země, které si zanechaly určitou nezávislost byly knížectví Moldavsko, Transylvánie a Valašsko, spadaly sice pod říši, ale byly vnitřně autonomní. Z této nadvlády se do rumunštiny dostala samozřejmě i turecká slova. Ačkoliv byla turecká kultura a civilizace značnou dobu součástí kultury na Balkánském poloostrově, její vliv se na té rumunské nepodepsal tolik, jako vliv Říma nebo Slovanů a to právě díky určité nezávislosti, kterou Rumuni měli. Jistý vliv -8-

9 tam ale byl a ten můžeme rozdělit do dvou fází: turecko-tatarské a osmanské. Většina slov převzatých z turečtiny se týká jídla, obydlí nebo obchodu (dulap polička, papuci pantofle, papuče, bacșiș spropitné, úplatek, baclava baklava, cafea - káva, capac - přikrývka, chef - oslava, murdar - špinavý, sufragerie jídelna). VI. Národní obrození Během 19.století se lingvisté, spisovatelé a dramatici po celé Evropě snažili obhajovat a opěvovat svůj jazyk. V případě těch rumunských to byla relatinizace rumunštiny. Velmi dobrým zdrojem jsou nám v tomto případě knihy z té doby, kde nám autoři popisují nespokojenost se slavismy a se slavistickým vlivem vůbec. Jeden ze známých autorů té doby, Negruzzi, například připodobňuje rumunštinu ke kabátu vyrobenému z ošklivých neupravených nití, a to právě kvůli slovanskému vlivu. VII. Vliv západu a neologismy Na přelomu XVIII. a XIX. století se v rumunštině začala objevovat také slova vypůjčená z italštiny nebo francouzštiny (avion = letadlo, bureau /kancelář/ - birou = stůl), jejíž vliv vyvrcholil před druhou světovou válkou. Slova francouzského původu pochází hlavně z oblasti politického, hospodářského, vědeckého života, ale objevují se také úplně nová slova jako např. imprimantă tiskárna k počítači. Ve XX. století se objevuje značný vliv angličtiny (jam gem = džem, cake chec = dort, sandwich sandviș sendvič). -9-

10 Závěr Rumunština je jazyk velice komplexní, který prošel zdlouhavým a pestrým vývojem, netypickým pro ostatní jazyky, které vznikly z latiny. A jak jsem již zmiňovala na začátku, rumunština se jeví jako velmi konzervativní jazyk, protože většina latinské gramatiky zůstala ve stejném stavu, ačkoliv vykazuje posun ke složenému perfektu a futuru. Jenomže právě díky všem těmto vlivům je to jazyk nadmíru zajímavý. Jedním z důvodů izolace latiny na rumunském území byla izolace geografická - střed rumunského území pokrývají Karpaty, což je docela nepřístupné území. Další geografický faktor by zde určitě hrála pozice, protože co se Evropy týče, většina důležitých věcí se udála na západě nebo ve střední Evropě. Co se vlivů ze západní Asie týče, Rumunsko bylo zase až moc v Evropě a na západě. Vždy to byla jedna z nejzazších hranic a ty jsou těžko udržitelné. Navíc v Rumunsku nikdy nebylo žádné strategicky důležité místo, o které by se vedly boje, jako například o různé přístavy nebo města na pobřeží Středozemního moře. Dalším z důvodů je právě ona Trajánova kolonizace, v důsledku jejíž existence vznikl rumunský národ, který původně neměl moc na výběr, ale postupem času začal být hrdý na svůj jazyk. Lidé, kteří sem přicházeli, pak většinou zůstali a asimilovali se s místním obyvatelstvem. Také nikdy nepřišli s prázdnou, vždy přispěli svojí troškou do mlýna. A panu Negruzzimu nemohu dát za pravdu a připodobnit rumunštinu k ošklivému, špatně zpracovanému kabátu, plnému zvláštních vykukujících nitek, jelikož je to spíše krásná tapiserie, plná barev a výjevů z historie. Právě všechny zmíněné vlivy dělají rumunský jazyk o to zajímavějším a jedinečným, protože to byla právě rumunština a rumunské obyvatelstvo, kdo s grácií ustál nátlak všech těchto civilizací a kultur. -10-

11 Bibliografie 1. Mallory J.P., Adams Douglas Q. (eds.), Encyclopedia of Indo-European Culture, London: Fitzroy Dearborn Publishers 1997, Dacian language s Macrea D., Probleme de lingvistică română, București: Editura Științifică 1961, Originea și structura limbii române 3. Renwick, Vowels of Romania, disertační práce 4. Schultze, Romanian studies language and linguistic, Daco-romanian varieties in Romania 5. Taralunga Tamura, Elena, On the origins of the Romanian people 6. History of Romanian historical writing, Brief cronology of the Carpatho Region, s Tejchman, Miroslav, Dějiny Rumunska, Praha: Carolinum Božetěch, David, Utváření rumunského národa a jazyka /http://www.rumunstina.eu/rumunstina.html#_toc / 9. Gibbon, Edward, Úpadek a pád římské říše, Praha: Odeon

Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie

Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie STANISLAV HOLUBEC * HISTORICKÁ SOCIOLOGIE 1 2/2012 Common Developmental Tendencies of the Central European Region

Více

KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI

KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI KŘESŤANSTVÍ NA ÚZEMÍ ČECH V KONTEXTU CENTRÁLNÍHO STŘEDOVÝCHODU EVROPY V HISTORICKÉM OBDOBÍ & SLOVANSKÝ LITURGICKÝ JAZYK CYRILOMETODĚJSKÁ STAROSLOVĚNŠTINA JAKO LITURGICKÝ

Více

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE PhDr. Olga Hegarová, CSc. 2011 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Co je sémiotika a vysvětlení podstaty

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

Gagauzové jazyk a jejich etnická identita

Gagauzové jazyk a jejich etnická identita Gagauzové jazyk a jejich etnická identita Gagauzové jazyk a jejich etnická identita Milan Mayer Abstract The paper is about Gagauz ethnic minority in Moldova. The main objective of this work was to answer

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistických režimů. Pohled historické sociologie

Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistických režimů. Pohled historické sociologie STATI Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistických režimů Pohled historické sociologie JIŘÍ MUSIL * Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha Urban Development and Planning in

Více

Současná rodina a její proměna v čase. Bc. Tereza Valentová

Současná rodina a její proměna v čase. Bc. Tereza Valentová Současná rodina a její proměna v čase. Bc. Tereza Valentová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám současnou rodinou a její proměnou v čase. Práce je dělena do dvou částí.

Více

+ Dominik Duka OP biskup královéhradecký

+ Dominik Duka OP biskup královéhradecký ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, s opravdovou radostí a vděčností jak autorovi Thomasi E. Woodsovi, Jr., tak překladatelům Michaele a Václavovi Freiovým, se chápu pera, abych doprovodil tuto velmi důležitou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE Podnikání a život Vietnamců v Chebu Cheb, 2002 Trung TA MINH Poděkování Při předání této bakalářské práce k posouzení v rámci ukončení

Více

Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století

Dějiny každodennosti dlouhého 19. století UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století II. díl: Život všední i sváteční Milena Lenderová - Marie Macková - Zdeněk Bezecný - Tomáš Jiránek Univerzita

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

Sociální konflikty a revoluce v historické sociologii Michaela Manna, Charlese Tillyho a Thedy Skocpolové 1

Sociální konflikty a revoluce v historické sociologii Michaela Manna, Charlese Tillyho a Thedy Skocpolové 1 Sociální konflikty a revoluce v historické sociologii Michaela Manna, Charlese Tillyho a Thedy Skocpolové 1 Stanislav Holubec 2 přehledové stati Social Conflicts and Revolutions in Historical Sociology

Více

Válka Čechů s Němci (Část 1)

Válka Čechů s Němci (Část 1) Go East str. 1/16 Válka Čechů s Němci (Část 1) Emanuel Rádl Předmluva Část 1. Kapitola první Cyrilometodějství prvním velkým zápasem mezi Čechy a Němci? a) Barbarské křesťanství b) Slovanští věrozvěstové

Více

VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA. Seminární práce

VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA. Seminární práce VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA Seminární práce 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Jazyky indoevropské a slovanské 3 2.1 Jazyky indoevropské 4 2.2 Jazyky slovanské 4 3. Vývojová období českého jazyka 5 3.1 Nejstarší období 5 3.2

Více

Česká a moravská krčma v 16. a 17. století: Místo střetů a setkání

Česká a moravská krčma v 16. a 17. století: Místo střetů a setkání Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Česká a moravská krčma v 16. a 17. století: Místo střetů a setkání (magisterská diplomová práce) Jan Čech Vedoucí práce: doc. PhDr. et

Více

Chebský městský stát Vznik a vrcholné období do počátku 16. století. František Kubů

Chebský městský stát Vznik a vrcholné období do počátku 16. století. František Kubů Chebský městský stát Vznik a vrcholné období do počátku 16. století František Kubů České Budějovice 2006 CHEBSKÝ MĚSTSKÝ STÁT počátky a vrcholné období do počátku 16. století františek kubů Tuto knihu

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRÁVNICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRÁVNICKÁ FAKULTA Kritická analýza zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2000 PAVEL UHL Univerzita Karlova Právnická fakulta Katedra:

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Kniha jako zdroj informací KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Vincenc Streit Úvod V návaznosti na vývoj společnosti a především rozvoj její kulturnosti a vzdělání, které přímo souvisí s vznikem písma, provází

Více

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN 1. část (Určeno pro vnitřní potřebu Církve adventistů s.d.) Milé sestry, milí bratři, učitelé dětské sobotní školy. Dostáváte do rukou učebnici, která je určena pro starší žáky

Více

Spočátkem 6. století ocitl se tehdy známý svět ve druhé fázi

Spočátkem 6. století ocitl se tehdy známý svět ve druhé fázi HLUK dějiny města Hluk v dobách starých Slovanů Luděk Galuška O počátcích slovanského osídlení a co tomu předcházelo Spočátkem 6. století ocitl se tehdy známý svět ve druhé fázi stěhování národů. Evropou

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem 1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Ing. Svetlana Drábková Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Více

Stavění májí v obci Jetřichovec

Stavění májí v obci Jetřichovec Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Stavění májí v obci Jetřichovec (Kraj Vysočina) David Šenigl Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie

Více

Kam směřuje egyptská společnost? (vnitropolitický vývoj situace)

Kam směřuje egyptská společnost? (vnitropolitický vývoj situace) STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Kam směřuje egyptská společnost? (vnitropolitický vývoj situace) What is the direction of Egyptian society? (internal political development) Interní konzultant: RNDr. Danuše

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2011/12, varianta B)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2011/12, varianta B) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2011/12, varianta B) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU

HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU Ing. Pavel FOLTIN, Ph.D., Ing. David ŘEHÁK, Ph.D. Anotace: Příspěvek pojednává o možném náhledu na historické členění etap vývoje terorismu. Za hlavní

Více