RUMUNŠTINA ROMÁNSKÝ JAZYK NA SLOVANSKÉM ÚZEMÍ Izolace latiny ve slovanském prostoru vznik rumunštiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RUMUNŠTINA ROMÁNSKÝ JAZYK NA SLOVANSKÉM ÚZEMÍ Izolace latiny ve slovanském prostoru vznik rumunštiny"

Transkript

1 L I N G V I S T I C K Á P R O P E D E U T I K A RUMUNŠTINA ROMÁNSKÝ JAZYK NA SLOVANSKÉM ÚZEMÍ Izolace latiny ve slovanském prostoru vznik rumunštiny Eliška Michlová Praha, zimní semestr 2014

2 Úvod Rumunština je řazena mezi románské jazyky společně se španělštinou, italštinou, francouzštinou, portugalštinou, katalánštinou, rétorománštinou, provensálštinou, sardicijštinou a dalmáčtinou. Jako všechny románské jazyky vznikla oddělením od vulgární latiny, ale narozdíl od zbytku románských jazyků byla izolována ve slovanském prostoru a značně ovlivněna řečtinou, turečtinou a právě slovanskými jazyky. Je zajímavá v tom ohledu, že je nejkonzervativnějším dialektem latiny. Ve srovnání s ostatními se totiž tolik nezměnila. A proto je například podle lingvisty Al. Rossetiho rumunština souvisle mluvenou latinou na východním území tehdejší římské říše a to v provincicích Dacie, jižní Panonie, Dardanie a Moesie. Úvodem je třeba zmínit, že existuje několik teorií o vzniku rumunštiny. První bere v potaz vznik výhradně na sever od Dunaje, což je ovšem z vědeckého hlediska nepravděpodobné, jelikož existují rumunské dialekty meglenorumunština, istrorumunština, arumunština - jižně od Dunaje. Další teorie zvažuje vývoj na jih od Dunaje a tvrdí, že Rumuni přišli z Ilyrie. Poslední teorie se zabývá vývojem na širším území a to jak na sever, tak i na jih od Dunaje, touto teorií se zabývá Sedmihradská škola a podílel se na ní i český ligvista K. Jireček. Cílem této práce je pomocí důležitých historických mezníků vysvětlit, jak se vyvíjela rumunština do dnešní podoby, které jazyky ji ovlivnily, a objasnit udržení latinského základu na území, kde se mluví převážně slovanskými jazyky. První kapitolu bych ráda věnovala původu rumunského obyvatelstva a vymezení rumunského prostoru. V druhé kapitole bych zmínila Řím a zásadní vliv latiny na jazyk. Dalším zásadním bodem ve vývoji rumunského jazyka byl příchod Slovanů. -2-

3 I. Počátky rumunštiny Historie rumunského jazyka se začala odvíjet v římských provinciích jihovýchodní Evropy severně od tzv. Jirečkovy linie, což je imaginární linie, kterou poprvé pojmenoval český historik Konstantin Jireček v roce 1911, a která rozdělovala vliv latiny a řečtiny na Balkáně až do konce 4. století. Pro začátek je třeba zmínit původní obyvatelstvo této oblasti. Prvním indoevropským, historicky doloženým kmenem na rumunském území byli Dákové. Žili severně od Nízkého Dunaje v oblasti Karpat a Transylvánie. Vyskytovali se především v horách v opevněných hradištích. První zmínky o tomto nomádském kmeni se objevují okolo 4. století př.n.l., například v Dějinách od Herodota či Thúkydidových Peloponéských válkách. Později se objevují až v 1. století př.n.l. v Řecku jako otroci (lat. Davos). Dácký jazyk se dochoval hlavně v podobě jmen, botanických názvů nebo názvů měst a osad. V dnešní rumunštině máme okolo 300 slov, u kterých se předpokládá, že pocházejí právě z dáčtiny (např.: balaur = drak; mal = břeh; dácké séba = starý strom - sevă = míza; brînză = sýr; strugure = hrozny, vatra). Dáčtina je považována za variaci indoevropštiny úzce příbuzné s thráčtinou, z čehož plyne velmi často zmiňovaný pojem dáko-thráčtina. Není přesně jasné, jestli jsou to jazyky pouze příbuzné nebo jeden vznikl z druhého, jedno však jasné je: totiž to, že se vzájemně ovlivňovaly a že oba kmeny žily v určité symbióze. Zajímavých rozdílů těchto jazykových variací si můžeme všimnout například při pojmenování měst, kdy každý jazyk používá jinou koncovku: -dava (dácká koncovka; Dokidava, Singidava, Ziridava, atd.), -para (thrácká k.; Longinopara, Spinopara), díky kterým také můžeme vymezit a oddělit thrácké území od dáckého. Kmeny na balkánském poloostrově koexistovaly do druhé poloviny 1.století př.n.l. vedle rozpínající se římské říše. Okolo roku 60 př.n.l. se začala římská říše víc a víc rozpínat a dobyla ilyrské území a pobřeží Adriatského moře. Za nástupu vojevůdcovsky nadaného císaře Trajána došlo i na Dáky. Trajánovi nestačilo území, které měl a rozhodl se ho rozšířit dál na východ tj. o území dácké. V roce 101 podnikl první kroky proti tehdejšímu dáckému králi Decebalovi, které se proměnily -3-

4 v pětiletou válku končící dáckou kapitulací a jmenováním nové římské provincie, tzv. Dacia Felix. II. Romanizace Od roku 106 n.l. se v Dácii zdržovaly legionáři a pomocné římské jednotky za účelem udržení kontroly nad místním obyvatelstvem. Ustanovením kolonií se zajistilo upevnění římských zákonů v dané oblasti a díky relativně dlouhému mírovému období tzv. Pax Romana 1, které trvalo až do konce 2. století, mohlo dojít k procesu zvanému romanizace. V tomto období docházelo ke standardizaci jazyka, zvyků, architektury, kultury a technologií. Dělo se tak právě díky oněm vojákům, kteří měli na starosti ohlídat správný běh v provincii. (Illyrské a další jazyky se v téměř neporušené podobě udržovaly až do 4.století). Římská vláda hlavně trvala na přizpůsobení se tamního obyvatelstva a jeho aktivní zapojení do fungování říše, které by všem přinášelo určité benefity mladí Dákové se mohli integrovat do římských jednotek, vláda vycházela vstříc obyvatelstvu a otevřela Dácii ostatním svobodným občanům, kteří ze sousedních provincií přicházeli za bohatsvím země - takže můžeme říct, že kolonizace probíhala velmi organizovaně. Díky tomuto naléhání na integraci obyvatelstva v Dácii se zformoval rumunský národ, který disponoval římsko-dáckou kulturou. Po dobytí jihovýchodní Evropy Římany se začala rozšiřovat psaná (klasická) latina a vulgarní latina, která se průběžně začala standardizovat, protože byla expresivnější a běžnější mezi obyčejným lidem. Latina se na tomto území udržela díky tomu, že to byl jediný společný jazyk, kterým všichni hovořili. Správní a ostatní oficiální dokumenty byly z vyšších sfér psány latinsky, římské jednotky a příchozí obchodníci mluvili také latinsky, takže místnímu obyvatelstvu nezbylo nic jiného, než se jazyk naučit, pro vlastní přežití. V roce 212 již byla latina natolik zažitá mezi dáko-římským národem, že císař Caracall 1 Pax Romana je pojem, který zavedl britský historik Edward Gibbon a má označovat období, kdy neměla římská říše žádného protivníka, období v přeneseném slova smyslu vynuceného míru ovládaného politickou mocí -4-

5 prohlásil toto obyvatelstvo právoplatnými občany římské říše. Některé latinské spisy dokazují, že vývoj latiny v této oblasti pokračoval až do 3. století, stejně jako ve zbytku Evropy. Co se vlivu na jazyk týče, rumunština z latiny zdělila například rody a koncovky (vyjma středního rodu, který je slovanský, protože latina střední rod nemá), spoustu přídavných jmen, komparativ, určitý člen, vzory ohýbání sloves, modální slovesa nebo číslovky. Díky historickému vývoji jazyka má rumunský fonetický systém specifické znaky, kterými se rumunština postupně odlišovala od latiny. Z původních latinských slov například zmizely hlásky, docházelo k redukci hlásek b či v (caballus cal = kůň, ovis - oaie = ovce, hiberna iarnă = zima), těsně před vniknutím slovanských slov do rumunštiny proběhla velmi důležitá změna v intervokalickém ohledu a to (ráčkování) transformace l na r (gula gură = obžerství; sole soare = slunce), dentály t, d, s se ve většině případů palatalizovaly na ț a ș (tenem ține, sedere ședea, deus zeu). Další změna proběhla také například z ct, cs na pt, ps (lacte lapte = mléko, nocte noapte = noc). Během století našeho letopočtu také došlo ke vzniku nových hlásek ă a j a to ze semiokluzivních č, gˇ, ț. Došlo také například k diftongizaci e a o (sole soare, cera ceară, persica - piersică) nebo jotizaci na začátku slov (herba iarbă). Od latiny se v 7. století ve východořímské, tehdy již byzantské říši, ustupuje z důvodu gregizace (nájezdy Arabů měly za příčinu vnitřní změny ve státě, zejmnéna co se obrany týká, a začal se uplatňovat řecký systém). Řečtina obohatila rumunštinu četnými přejatými slovy. Zajímavé je, že rumunština byla kromě italštiny jediným románským jazykem, který měl s řečtinou tak úzký vztah, a to díky poměrně krátké vzdálenosti. Řečtina nejvíce pronikla do arumunského dialektu, méně pak do meglenorumunštiny a nejméně do istrorumunštiny, kde se dochovalo pouze slovo frică = strach. Podle různých lingvistů se rumunština jako taková vyvíjela a oddělovala během VI.-IX. století. Podle lingvisty Ovida Desunsiana, který je také zastáncem teorie, že se rumunština vyvíjela na jihu od Dunaje (poblíž území dnešní Albánie a Dalmácie), se rumunština vyvíjela do X. století a po prostoupení slovanským vlivem -5-

6 si zachovala téměř nezměněnou strukturu dodnes. III. Stěhování národů - Slované Traianova Dácie byla Římany opuštěna - šli jižně od Dunaje do Aurelianovy Dácie, která vznikla z Moesie - okolo roku 270 n.l. v důsledku invazí germánských kmenů. Nicméně psané zdroje uvádějí používání latiny až do konce 6. století (Hunové v 5. století mluvili latinsky, ale dělalo jim problém mluvit řecky; Rusticius z Moesie mluvil směsí latiny, hunského jazyka a gótského jazyka; o století později se objevuje spis o člověku narozeném v řecké oblasti ovládajícím latinu; 395 n.l. byla říše rozdělena do dvou částí latina zůstává oficiálním jazykem až do konce 7. století ve východní části; dokonce i v kronikách se píše, že když byl jmenován nový říšský vládce, byl provoláván v latině; východní římská moc na Balkáně padla definitivně za vlády Heraklia ( n.l.); důkazem používání latiny je například také Justinianova kronika, která je psána latinsky). Gótové byli prvním kmenem, který přešel dácké území. Objevují se ve II. a III. století společně s dalšími kočovnými kmeny, jako jsou například Markomani či Gepidové, kteří zůstali na tomto území až do zániku Gepidského státu v roce 566. Dalším kmenem byli ve III. a IV. století Hunové, kteří Dácii velmi zpustošili, a přechodně i Longobardi nebo Avaři. Pouze slovanské kmeny zanechaly na území Rumunska značnou stopu. Je to nejspíš dáno počtem Slovanů a jejich schopností přizpůsobit se, protože ostatní kmeny nebyly až tak početné a velmi rychle se zase přesunuly dál. Slované přišli do Podunají okolo roku 570 n.l. Některé prameny tvrdí, že v té době nebyli Slované příliš vyspělé kmeny, věděli toho o zemědělství málo a spoustu věcí je prý naučilo tamní rumunské obyvatelstvo. Slované se usadili a asimilovali s místním obyvatelstvem v Karpato-dunajské oblasti. Vliv Slovanů na Rumuny se začal projevovat až okolo IX. a X. století, kdy se z dunajské latiny již stala rumunština. Byzanc v té době ztratila kontakt s Dákorumuny. Na Balkáně se začala objevovat slovanská liturgie, kterou šířili žáci Cyrila a Metoděje a která na území Rumunska proniká z Bulharské říše. Liturgické texty byly psány ve staroslověnštině nebo prabulharštině, a tak rumunština zdědila mnohé knižní -6-

7 výrazy (staruycu starej = opat, kalugeru^ - călugăr = mnich) a díky čemuž je právě Stará slovanská církev jedním z důvodů rozsáhlého slovanského slovníku v rumunštině, jehož podíl se pohybuje okolo 15%. Tehdejší rumunské obyvatelstvo však přijalo částečně křesťanství už dříve a to po Konstantinově 2 zavedení křesťanství jako oficiálního náboženství v říši ve IV. století, což nám dokazují některá slova pocházející z latiny (crux cruce = kříž, presbitrum preot = kněz, domeni/deus dumnezeu = bůh). Mimo církevní pojmy v něm navíc můžeme nalézt například slova z domácího prostředí, sociálních a politických vztahů (război válka) zemědělství nebo vegetace (potcoavă - podkova, morcov - mrkev, știucă štika). Navzdory znalosti rumunštiny Slované upřednostňovali používání vlastních slov emotivního charakteru, jelikož jim lépe rozuměli, proto existuje v rumunštině taková škála slov z tohoto okruhu (dragoste láska, prieten přítel, a logodi=zasnoubi, nevasta = nevěsta). Hláskové změny latinských a slovanských slov mají mezi sebou pouze jediný vztah: to, co se změnilo v latině ve slovanském jazyce, většinou zůstalo nezměněno, a naopak. Takže slova, ve kterých máme hlásky b a v si tyto hlásky ponechala (iubi, slavă, poveste) a dentály t, d, s nepalatizovala (grădină, silă). Ze slovanských jazyků přišla do rumunštiny také například i předpona ne- a přípona -iță. V průběhu vývoje jazyka také začalo v rumunštině docházet k jotizaci: el, eram, este, ele, ei [jel, jeram, jeste...]. Co však rumunština z latiny nezdědila je laringála h, která se do rumunštiny dostala právě díky Slovanům. 2 Konstantin I. Veliký, římský císař v letech , Edikt milánský (313) ukončil pronásledování křesťanů a zavedl svobodu náboženství -7-

8 IV. Středověk Slované nebyli zdaleka jediným kmenem který se ve středověku vystřídal na rumunském území a ovlivnil jeho obyvatele. Začátkem 10. století docházelo k prvním střetům s ugro-finskými kmeny Maďarů. Koncem 9. století se totiž tyto kmeny začaly přemisťovat z oblasti Uralu do Panonské nížiny, na území Transylvánie (Sedmihradska), kde v té době existovala určitá forma rumunského feudálního státu. Samotná kolonizace Transylvánie začala díky maďarskému panovníkovi Gézovi II., který přesídlil do této oblasti germánské kmeny, které už dříve pomáhaly s udržováním jihovýchodních hranic říše. Hlavním kmenem byli Sasové. (Později v 18. století i Švábové v Banátu). Tyto kroky vedli k rozšíření maďarského a germánského vlivu na rumunskou kulturu a jazyk. Co se germánského vlivu týče, první etapu jsme zaznamenali již s příchodem Gótů ve 3.století. Další etapou potom bylo již zmiňované 18.století v Banátu, ale i po zbytku území, kdy tam pronikali řemeslníci z Čech a Rakouska. Se zbožím se k rumunskému obyvatelstvu dostala i slovní zásoba (okolo 560 přejatých slov). Rumunština mluvená v Moldavsku - bývalé Moldavské SSR (Besarábie) moldavština (moldavský jazyk), byla silně ovlivněna ruštinou. Teprve v roce 1989 byla moldavština uzákoněna jako úřední jazyk a psaná forma jazyka přešla na latinku. (Do té doby byla používána cyrilice - azbuka.) V. Novověk Roku 1541 celý Balkánský poloostrov a část Maďarska padl pod nadvládou Osmanské říše. Jediné země, které si zanechaly určitou nezávislost byly knížectví Moldavsko, Transylvánie a Valašsko, spadaly sice pod říši, ale byly vnitřně autonomní. Z této nadvlády se do rumunštiny dostala samozřejmě i turecká slova. Ačkoliv byla turecká kultura a civilizace značnou dobu součástí kultury na Balkánském poloostrově, její vliv se na té rumunské nepodepsal tolik, jako vliv Říma nebo Slovanů a to právě díky určité nezávislosti, kterou Rumuni měli. Jistý vliv -8-

9 tam ale byl a ten můžeme rozdělit do dvou fází: turecko-tatarské a osmanské. Většina slov převzatých z turečtiny se týká jídla, obydlí nebo obchodu (dulap polička, papuci pantofle, papuče, bacșiș spropitné, úplatek, baclava baklava, cafea - káva, capac - přikrývka, chef - oslava, murdar - špinavý, sufragerie jídelna). VI. Národní obrození Během 19.století se lingvisté, spisovatelé a dramatici po celé Evropě snažili obhajovat a opěvovat svůj jazyk. V případě těch rumunských to byla relatinizace rumunštiny. Velmi dobrým zdrojem jsou nám v tomto případě knihy z té doby, kde nám autoři popisují nespokojenost se slavismy a se slavistickým vlivem vůbec. Jeden ze známých autorů té doby, Negruzzi, například připodobňuje rumunštinu ke kabátu vyrobenému z ošklivých neupravených nití, a to právě kvůli slovanskému vlivu. VII. Vliv západu a neologismy Na přelomu XVIII. a XIX. století se v rumunštině začala objevovat také slova vypůjčená z italštiny nebo francouzštiny (avion = letadlo, bureau /kancelář/ - birou = stůl), jejíž vliv vyvrcholil před druhou světovou válkou. Slova francouzského původu pochází hlavně z oblasti politického, hospodářského, vědeckého života, ale objevují se také úplně nová slova jako např. imprimantă tiskárna k počítači. Ve XX. století se objevuje značný vliv angličtiny (jam gem = džem, cake chec = dort, sandwich sandviș sendvič). -9-

10 Závěr Rumunština je jazyk velice komplexní, který prošel zdlouhavým a pestrým vývojem, netypickým pro ostatní jazyky, které vznikly z latiny. A jak jsem již zmiňovala na začátku, rumunština se jeví jako velmi konzervativní jazyk, protože většina latinské gramatiky zůstala ve stejném stavu, ačkoliv vykazuje posun ke složenému perfektu a futuru. Jenomže právě díky všem těmto vlivům je to jazyk nadmíru zajímavý. Jedním z důvodů izolace latiny na rumunském území byla izolace geografická - střed rumunského území pokrývají Karpaty, což je docela nepřístupné území. Další geografický faktor by zde určitě hrála pozice, protože co se Evropy týče, většina důležitých věcí se udála na západě nebo ve střední Evropě. Co se vlivů ze západní Asie týče, Rumunsko bylo zase až moc v Evropě a na západě. Vždy to byla jedna z nejzazších hranic a ty jsou těžko udržitelné. Navíc v Rumunsku nikdy nebylo žádné strategicky důležité místo, o které by se vedly boje, jako například o různé přístavy nebo města na pobřeží Středozemního moře. Dalším z důvodů je právě ona Trajánova kolonizace, v důsledku jejíž existence vznikl rumunský národ, který původně neměl moc na výběr, ale postupem času začal být hrdý na svůj jazyk. Lidé, kteří sem přicházeli, pak většinou zůstali a asimilovali se s místním obyvatelstvem. Také nikdy nepřišli s prázdnou, vždy přispěli svojí troškou do mlýna. A panu Negruzzimu nemohu dát za pravdu a připodobnit rumunštinu k ošklivému, špatně zpracovanému kabátu, plnému zvláštních vykukujících nitek, jelikož je to spíše krásná tapiserie, plná barev a výjevů z historie. Právě všechny zmíněné vlivy dělají rumunský jazyk o to zajímavějším a jedinečným, protože to byla právě rumunština a rumunské obyvatelstvo, kdo s grácií ustál nátlak všech těchto civilizací a kultur. -10-

11 Bibliografie 1. Mallory J.P., Adams Douglas Q. (eds.), Encyclopedia of Indo-European Culture, London: Fitzroy Dearborn Publishers 1997, Dacian language s Macrea D., Probleme de lingvistică română, București: Editura Științifică 1961, Originea și structura limbii române 3. Renwick, Vowels of Romania, disertační práce 4. Schultze, Romanian studies language and linguistic, Daco-romanian varieties in Romania 5. Taralunga Tamura, Elena, On the origins of the Romanian people 6. History of Romanian historical writing, Brief cronology of the Carpatho Region, s Tejchman, Miroslav, Dějiny Rumunska, Praha: Carolinum Božetěch, David, Utváření rumunského národa a jazyka /http://www.rumunstina.eu/rumunstina.html#_toc / 9. Gibbon, Edward, Úpadek a pád římské říše, Praha: Odeon

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 Charakteristika oblasti Oblast se rozkládá na Balkánském poloostrově Podnebí: Jih středomořské Sever mírné vnitrozemské Nejvyššími pohořími

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Úvod Dobrého dne, můj pane, má paní! Zajímalo vás někdy, jaké by

Úvod Dobrého dne, můj pane, má paní! Zajímalo vás někdy, jaké by Úvod Dobrého dne, můj pane, má paní! Zajímalo vás někdy, jaké by bylo žít na hradě? Nebo si obléknout brnění a vrhnout se do boje na svém věrném oři? Díky této knížce poznáte, jak se žilo ve středověké

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

GERMÁNI. asi 1 000 p.n.l. - ve Skandinávii a na Jutském poloostrově žije skupina kmenů s podobnou kulturou - označovány jako germánské kmeny

GERMÁNI. asi 1 000 p.n.l. - ve Skandinávii a na Jutském poloostrově žije skupina kmenů s podobnou kulturou - označovány jako germánské kmeny STARÉ NÁRODY EVROPY GERMÁNI asi 1 000 p.n.l. - ve Skandinávii a na Jutském poloostrově žije skupina kmenů s podobnou kulturou - označovány jako germánské kmeny GERMÁNI Výčet některých germánských kmenů:

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

VY_32_INOVACE_2Kuch. Velkomoravská říše

VY_32_INOVACE_2Kuch. Velkomoravská říše Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_2Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Jižní Evropa Španělsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Jižní Evropa Španělsko Kontinent : Evropa Oblast: Jižní Evropa Španělsko stát jižní Evropy Španělsko Španělsko oficiálně Španělské království stát ležící na Pyrenejském poloostrově. Ke Španělskému království patří i Kanárské

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_04_Velkomoravská říše VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:velehrad.jpg

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz)

Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz) Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz) Tento studijní materiál je určen pro vnitřní potřebu žáků Základní školy V Sadech v Havlíčkově Brodě. Další šíření tohoto materiálu je možné jen se svolením

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_03 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_94 : Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

RANÝ STŘEDOVĚK období od 5. stol. do 10. stol.

RANÝ STŘEDOVĚK období od 5. stol. do 10. stol. RANÝ STŘEDOVĚK RANÝ STŘEDOVĚK období od 5. stol. do 10. stol. po r. 500 zánik západořímské říše - říši obsadily germánské kmeny - hospodářský život se přenesl na venkov, města upadala po r. 500 zánik západořímské

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků. 1) Vysvětlete pojmy:

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků. 1) Vysvětlete pojmy: Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků 1) Vysvětlete pojmy: a) rasa europoidní, mongoloidní, negroidní, mestic, mulat, zambo b) jazykový a územní národ, stát národnostně homogenní,

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM v ONDŘEJ ŠMERDA aaa eee Vývoj latinkového (typografického) i SŠOGD písma LYSÁ NAD L ABEM 2014 Copyright Ondřej Šmerda, 2014 ÚVOD Tato učebnice si klade za cíl popsat vznik a vývoj typografického a tedy

Více

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Jihovýchodní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s doplňujícími

Více

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA Autor: Mgr. Jana Valchářová Vytvořeno: červen 2013 Název: VY_32_INOVACE_DE_07 Starověk_15 6. ročník Projekt Sedmikráska

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

JAN BRUNER RANÝ STŘEDOVĚK. www.bruner.cz

JAN BRUNER RANÝ STŘEDOVĚK. www.bruner.cz JAN BRUNER RANÝ STŘEDOVĚK www.bruner.cz 375 395 476 527 vpád Hunů počátek stěhování národů rozdělení Římské říše zánik Západořímské říše symbolický konec antiky na západě nástup Justiniána I. počátek vrcholné

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

PŘÍCHOD SLOVANŮ 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_340 2. 3. 2012

PŘÍCHOD SLOVANŮ 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_340 2. 3. 2012 PŘÍCHOD SLOVANŮ 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_340 2. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s příchodem Slovanů na české území Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro obor Učitelství geografie pro SŠ (nav. mgr.) na akademický rok 2012/2013

TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro obor Učitelství geografie pro SŠ (nav. mgr.) na akademický rok 2012/2013 TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro obor Učitelství geografie pro SŠ (nav. mgr.) na akademický rok 2012/2013 Příjmení a jméno:... Kontakt (e-mail, telefon):... Univerzitní číslo:... Prosíme, přečtěte si pozorně

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Slovní

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Taháky. Dějepis - středověk

Taháky. Dějepis - středověk Taháky Dějepis - středověk Copyright: Autor: Fejk Fejkal Vydal: Martin Koláček E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-115-8 (epub) 978-80-7512-116-5 (mobipocket) 978-80-7512-117-2 (pdf) Úvodem (i když ho

Více

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a Obsah Předmluva Dějiny Babylónie Předehra Starobabylónské období ( před n. l.) Isin a Larsa Ešnunna a Elam Mari a Jamchad Asýrie Babylón na počátku vzestupu Babylón za Chammu-rabiho Chammu-rabiho nástupci

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 9. Téma : Svět před první světovou válkou Autor : Mgr.

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Počátky českých dějin

Počátky českých dějin Počátky českých dějin Mgr. Hana Kvasničková 1 Ověřování znalostí učiva o počátcích českých dějin. 9.1. 2012 Vyjmenuje některé významné osobnosti a památná místa českých dějin. Žádné Pohané, Slované, kupec

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : LATINA Ročník: KVINTA a I.ROČNÍK Učebnice: Gason, J., Lambert, A., Invitation au Latin 4e :D Enée à César, Magnard, Paris, 1990 Tématická

Více

Měsíční učební plán 7. ročník

Měsíční učební plán 7. ročník Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Měsíční učební plán 7. ročník Třídní učitelka: Měsíc: Mgr. Petra Nosková prosinec Český jazyk Mgr. Daria Woznicová Nauka o tvoření slov způsoby tvoření

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO,

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. 1 ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Po zániku

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Jihovýchodní Evropa. (Balkánské země)

Jihovýchodní Evropa. (Balkánské země) Jihovýchodní Evropa (Balkánské země) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma Lenka Pošepná LIDSKÉ RASY Člověk = Homo Sapiens Sapiens Odlišnosti vznikly dlouhodobým působením různých vlivů: podnebí strava způsob života ANTROPOLOGICKÝ

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Řecko, Bulharsko, Rumunsko

Řecko, Bulharsko, Rumunsko Řecko, Bulharsko, Rumunsko Mapa Evropy http://images.google.cz/imgres?q=mapa+evropy& hl=cs&gbv=2&tbm=isch&tbnid=bm4zurlm- QhXWM:&imgrefurl=http://llenka970.blog.cz/081 1/evropa&docid=T71aYffUuhJZGM&w=690&h=486

Více