D[ámy] a p[ánové], setkat se s vámi je pro mne radost a čest pokaždé, ale tentokrát je to radost velmi znepokojená, a příjemný pocit, že mi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D[ámy] a p[ánové], setkat se s vámi je pro mne radost a čest pokaždé, ale tentokrát je to radost velmi znepokojená, a příjemný pocit, že mi"

Transkript

1 CALDERÓNŮV ŽIVOT JE SEN D[ámy] a p[ánové], setkat se s vámi je pro mne radost a čest pokaždé, ale tentokrát je to radost velmi znepokojená, a příjemný pocit, že mi prokazujete čest, je pro mně velmi smíšen s mnohem méně příjemným pocitem nebezpečné odpovědnosti, kterou na sebe béřete a na kterou se cítím povinen vás upozornit hned úvodem. Je taková: Nemůžete si dovolit nemít úspěch s Calderónovým Život je sen, ba nemůžete si dovolit ani ani mít úspěch pouze poloviční. Neběželo by tentokrát totiž pouze o neúspěch nebo poloúspěch po tolika úspěších, jimiž se honosíte taková věc není příliš důležitá, patří dokonce mezi umělecká práva. Jenomže v tomto případě by šlo o vážnou kulturní škodu obecného významu, o výslovný hřích na národní kultuře. Jakpak se vlastně věci mají s Calderónovým Životem snem? Je to největší drama španělského divadla Zlatého věku. Je to největší drama svého autora, a tento autor je pravděpodobně vedle Shakespeara ( řekněme loyálně: po Shakespearovi ) největším dramatickým géniem moderních věků naší kultury. Je to největší drama baroka, a především baroka par exellence, baroka španělského. A v tom významu typickou a esenciální ukázkou jistého konstitutivního tvůrčího duchovního komplexu v skladbě naší kultury. Žádná z národních kultur jednotlivých má-li v rámci naší kultury společné, společně vytvářené a společně prožívané dojít práva rovnocennosti a plnoletosti či dospělosti nemůže se obejít bez zážitku takových složek konstitutivních: patří mezi ně antika; středověcí trobadoři; Dante; Shakespeare; francouzští klasicisté 17. věku; Voltaire; Goethe A Rousseau; Dostojevský; jiní 235

2 ještě, osobnosti nebo směry a komplexní hnutí, udávající dočasné významy kulturní společné vůle, které obohatily výslednou tvář a výsledný smysl společné kultury o rys trvalý. Kterákoliv jednotlivá národní kultura, jež neprožila Goetha nebo Shakespeara, neasimilovala si je tak či onak, nevešla s nimi ve styk, byť i polemický, je a zůstává v rodině naší kultury levobočkem, závistivou dohaněčkou. Všichni víme, jak tomu u nás bylo s prožitkem Calderóna; v jeho době jsme ho vůbec nepoznali; ale romantismus jej vzkřísil, stejně jako vzkřísil Shakespeara. Kdežto však Němci obnovují od romantismu prožitek Shakespeara naprosto paralelně s prožitkem Calderóna a jejich moderní divadlo zraje dvojí úctou a dvojím studiem, vývoj novodobého divadla českého se od jeho nejprvnějších začátků v Boudě jeví jako stoletý proces školení na Shakespearovi jediném. Trvá to čtyři plné generace a teprve o čtvrté generační vlně českého shakespearismu lze říci, že stačila na svůj úkol tak, aby bylo lze říci, že české divadlo zažilo Shakespeara. Bylo-li už psáno, že český dramatický génius ve svých skrovných začátcích nestačil na dvojí exemplární kult a musil volit, pak bylo ovšem správné, že volil Shakespeara a nikoliv Calderóna. Ale přesně ve chvíli, kdy se český umělecký vývoj se Shakespearem vyrovnal, musila se v něm namítnout i představa dluhu, a také se namítla, a to ve vědomí básníka, který v okamžiku evropského dozrání české kultury měl vůbec nejjasnější, třebas jen dobově zploštělou představu národní umělecké disparity s Evropou, zůstal u nás arcitypem kulturního dohaněče a otvírače posledních oken do světa, a byl by chtěl suplovat za celý pluk dělníků jiných a mínil stačit na úlohy nejnesourodější: hodlal zrovna tak v sobě samém a jediném za nás absolvovat celou renesanci, kterou jsem neprožili v jejím století a je to dosud na nás znát, jako naší podstatě vtělit Danta, Goetha atd., a také tedy Calderóna. Víte, o kom mluvím, o Vrchlickém a jeho pokusu dát nám Calderóna v kostce dvacítky dramat výborem z let Není náhodou, že je Vrchlický generačním současníkem Slád- 236

3 kovým: jeho Calderónský výbor měl být vědomě a výslovně protějškem Sládkova Shakespeara, konečně v češtině úplného a asimilovaného. A víte také, že Vrchlického Calderón byl obrovitý neúspěch. Jeho důvody nebudeme zde skoumat: Vrchlického neznalost španělštiny i španělských historických reálií, překládá z německých překladů; nesmírná chvatnost jeho práce, běží o jeden z posledních zas velkých tlumočnických podniků už zcela řemeslných a splňovaných už jen z pocitu povinnosti, bez radosti a prožitku; naprostá nesourodost myšlenkové a niterné typiky. Jenomže Vrchlický, spláceje dluh, Calderóna v českém prostředí a českém divadlu a vůbec prožitku zabil, a taková věc se děje vždy alespoň na padesát let! A v tom je ta nesnáz a nebezpečí pro vás, a sem jsem mířil: každý další pokus o zdomácnění Calderóna u nás znamená pak zvýšené nebezpečí a ztíženou úlohu, máte nejen v českém kulturním zájmu Calderóna vkořenit, a to Calderóna skutečného, jímž Calderón Vrchlického nebyl, ale musíte přemoci i starý Vrchlického neúspěch, handicap, jejž Calderónovi v českém kulturním vědomí způsobil jinak má Calderón v Čechách na nové půlstoletí odzvoněno! To jsem vám chtěl úvodem říci, aniž jsem vás chtěl znervóznit. Nepochybuji totiž vůbec o míře vašich uměleckých kvalit, které do toho boje o Calderóna u nás nabízíte. Jste si nicméně zcela jisti, že jste naprosto spolehlivě podporováni z vnějšku, chci říci, že sám Calderón bude bojovat s vámi a za vás, jako vy budete bojovat za něj? Že zkrátka ten geniální spolubojovník, kterého mezi sebou cítíte, je skutečný Calderón? Neboť s ničím jiným než ze skutečným Calderónem nový pokus podniknout nelze! Není možné naši kulturu na Calderóna navykat, takže by se mu podal Calderón přibližný a upravený nebo přiměřený, a potom, později a postupně Calderón ještě přibližnější, a nakonec Calderón pravý a reálný! Ale nechme už toho úvodu: pojďme na věc samu! Co je zač, Calderón, jaká je vůbec tvůrčí identita Calderónova? Jen pár slov o ní, ale ta jsou zcela potřebná. Calderónova 237

4 typika vysvitne nejjasněji, když ji oponujeme právě a výslovně Shakespearově. Shakespeare je především maximální myslitelné kvantum daru život konzumovat, prožívat a pozorovat, otevřít se mu dokořán, pochopit jej zvnitřku a ztotožněním, a tvořit jako on a to, co on: živé lidi, reálné charaktery, psychologicky pravdivé figury. Nikoliv Calderón: ten chce život komandovat, regulovat, předpisovat mu. Představa o tom, jak život vypadat má, je u něho mnohem významnější než obrazy toho, čím a jaký život vskutku jest. Je to člověk imperativních zákonů, životu ukládaných, ať jsou životně únosné nebo ne, ať je zkušenost potvrdí nebo ne. Shakespeare je fantastický pozorovatel životní a lidské skutečnosti, Calderón spíš než skutečnost samu luští její význam a smysl, hledá vychrtlý, odtažitý princip, pravidelně mravní, jejž konkrétní životní fenomén vyjadřuje a činí tělem. Je to pedant, školmistr, ideograf a ovšem ideolog života: jeho talent charakterový neleží v daru lidskou jedinečnost vnímat a charaktery v nesčíslném počtu a vždy v naléhavě reálné životní pravdivosti tvořit, ale v tom, sám charakterem být. Je to na sto procent to, čemu říkáme intelektuál: koncipuje ideje místo aby pokorně splýval s životem, a konstruuje je v systémy, jejichž logice a soudržné odolnosti, nepřístupné zkušenosti, říká pochopení života. Životní jevy neprožívá, on je zařazuje. Není příroda a živel; je kultura a škola nebo disciplina. Jeho děje nejsou ze života, jsou z literatury, tradice: nezáleží na nich příliš, jsou to ilustrativní a přizpůsobené příklady obecných pravd. Jeho charaktery jsou obrovité a impozantní, ale ne kvantem životní pravdy, již obsahují, nýbrž násilnou drtivostí principu, jejž představují, povinnosti, již plní, zákonitosti, kterou ztělesňují. U něho zápasí nebo se milují ne konkrétní věrohodní lidé, ale kosmické, společenské, mravní síly, jejichž jsou individua exponenty, symboly, náhodnými nebo svolnými nositeli. Calderón je dramatik idejí, sil a zákonů, abstraktních a neviditelných, jež se životu předpisují odjinud, ač možná jen z hlavy autorovy, pro niž je však postava, osoba jen ná- 238

5 strojem a jevištěm, neboť někde, tj. v někom jakožto vypůjčeným nástrojem, principy zápasit musí. Kdo nepochopí a necítí, že odtažité ideje jsou síly a principy síly a moci jak tomu věří skutečný intelektuál, intelektuálství je právě tohle nikdy Calderónovi neporozumí a nebude mu práv. A hrát Calderóna, to znamená právě dát zápasit v loutkách těmto silám a idejím, nikoliv lidem: či přesněji, dlužno hrát lidské děje tak, aby bylo cítit, že se něco dramatického a obecně důsažného děje zárověň někde jinde kromě na scéně. Rád bych to znázornil ještě jinak: jestliže si Shakespeare předepsal, že je Hamlet zrzavý, věřte, že tomu tak být z konkrétního důvodu nějaké životní pravdivosti musí; Segismundo může mít kštici jakoukoliv! A ještě něco: všimněte si titulů Shakespearových Hamlet, Král Lear, Macbeth, Romeo a Julie, Caesar, král Jindřich ten a ten! Samá vlastní jména, individua jedinečná, naprosto zosobněná, historicky jedenkrátná. I Molière, ačkoliv na hony dalek Shakespeara, má tituly, jež mluví alespoň přesnou sociální charakterovou typikou: Lakomec, Misantrop, Směšné preciózky, Don Juan, Měšťák šlechticem. A nyní srovnejte s Calderónem: jediný titul nenese jméno individua, jedinečného charakteru; ty tituly vyhlašují životní zákonitost, obecné pravidlo: Život je sen; Nevěř ani pravdě; Dům o dvou vchodech neuhlídáš. Pravdy jež platí o mně, o tobě, o všech. I tam kde Calderónův titul mluví molièrovsky, nemluví tak vskutku, neboť titul Věrný princ říká ve skutečnosti: Jsi princ, náleží ti tedy být věrný, a tituly, které nesou jméno světce, označují dramatizace obecně vzorného procesu, jímž lidská duše uzrává ke kvalitě světectví. Ale můžeme tedy přistupujíce již od Calderónových obecností k specielnímu případu vyjít opravdu z titulu hry. Titul Král Lear, než drama poznáš, neznamená předem nic Calderónův titul Život je sen musí naopak vkládat tvůj prst na sám kořen dramatické ideje, vždyť je to výnos o povaze života. Život je sen, věta, v níž je celá polovina baroka; říká totiž, co baroko, ale ovšem i co 239

6 křesťanství vůbec, ba vůbec i veškeré odvěké lidské existenciální zoufalství povídá sterým způsobem: život není leč postupné opadávání iluzí až po tu iluzi poslední, že má totiž jakoukoliv cenu a smysl vůbec; život je marnost; je šalba; je zdání, přízrak; je sen. Myšlenku baroko vyjádřilo tisícinásobně opakovaným nápisem na hrobech nejmocnějších světa: Hic iacet pulvis et cinis et nihil zde leží prach a popel a nic. Vanitas vanitatum, marnost nad marnost, a vše je marnost. Tuto myšlenku, podstatně pesimistickou, nihilistickou, Calderón ilustruje či dramaticky konkretizuje fantastickým příběhem královského syna, jehož narození hvězdy provázely strašlivými výroky: bude krutý, nespravedlivý, zločinných sklonů, vlastního otce poníží a zdeptá. Otec hodlá zápasit s výrokem osudu: uvězní dítě v pustině, vyvrhne je z lidské společnosti, dá mu růst v žaláři v nevědomosti jako zvířeti. Ví však, že je povinen mu dát šanci, je člověk, otec, král a křesťan: Když dítě dospěje, král dá Segismunda v nočním spánku přenést do královského paláce, mladý muž procitne jako dědic trůnu, pán nad osudem vlastním i cizími. Hned projeví povahu shodnou s věštbou, zuří, utlačuje, vraždí. Zděšený otec jej v noci spícího dává znovu přenést na poušť do vězení a pout. Procitnuv, nešťastník nevěří svým vzpomínkám: jeho královský den byl pouhý sen, marné zdání. V hlavním městě se zatím vzbouří lid: král-otec, zavrhnuv syna, hodlá odevzdat vládu cizímu příbuznému, lid však nechce, aby mu vládl cizinec, vždyť ví, že žije právoplatný dědic domácí krve. Povstalci osvobozují Segismunda, povznášejí ho na trůn a k moci. A nešťastník si klade opět otázku: Bdím, anebo sním. Strašlivá houpačka osudu, dvakrát jej povýšivší na vrcholy lidské vlády a dvakrát ho rozrtivší na vyvrhel života, naprosto v něm otřásla jistotou o skutečnosti jakékoliv. Kdy vlastně snil, a kdy bdí? Ocitl se znovu tam, kde již na den byl, ale řekli mu pak: To se vám jen zdálo! Kdo má záruky, že zítra neprocitne v hloubce ponížení a spoután jako divoké zlé zvíře? Aby se tak nestalo, stát nemohlo, již teď ve snu, je-li to sen; 240

7 či v bdění, bdí-li přemůže v sobě netvora, potlačí svou zvířeckost: Kéž jsou moje sny lidské, kéž usnu do vznešené lidskosti, pakliže bdím! Kéž procitnu obrozen a proměněn snem, pakliže sním! A pravděpodobně není mezi snem a bdělým životem vůbec rozdílu v povaze bdíme ve snu, a bdíce sníme jen, že bdíme, a samy sny jsou pouhý sen ( y los sueños sueño son, jsme z látky, z které utkány jsou sny, jak naprosto totožně praví Shakespeare ), ale buď jak buď, tento sen, život-sen, zůstává pro nás věcí nesmírně důležitou, ba vůbec nejdůležitější, prostě proto, že nic jiného nemáme. A není tedy odkud odjinud než z něho, z jeho zdánlivosti a marnosti, mu dát smysl. A není kde jinde než v něm, ve snu a z mlh jeho přízraků neustále na pokraji jejich rozptýlení, přichystat a z cárů zdánlivostí stmelit podobu lidskosti, pod níž chceme vystoupit v okamžiku onoho posledního a platného procitnutí, jímž je smrt. Kralevic Segismundo to ví, a právě jeho intuice sourodosti života a snu, jeho třeštivá nejistota, sní-li či bdí, jeho absurdní poděšené zblbnutí z hmoty, jež se mu proměňuje v rukou, mu poskytuje průhled k jistotě, kotvu, pevný bod, z něhož vyjít, bod na rozmezí bdění a snu, kde je život zároveň životem i snem, či lépe bod, na němž nezáleží na tom, je-li co prožívá skutečností či snem, aby vykročil pevně a správně a byl práv i životu-snu i snu: Přemůže sám sebe, svou povahu, svou přirozenost, ušetří otce, zvíře prozře pohledem rozumu, dobroty, vznešenosti, stane se velikým králem. Slavné verše 3. scény III. aktu: Nuž, Osude, ujměme se vlády; a neprobouzej mne, sním-li jen a bdím-li, neuspávej mne; však ať bdím či sním, konat dobré je jedině důležité; žiji-li skutečnost, abych dobrým byl; a pakliže nikoliv, abych získal přátele, až se probudíme. Těmi přáteli myslí Segismundo ovšem Boha, a slovy až se probudíme myslí smrt. Lhaly hvězdy? Nelhaly, baroknímu člověku hvězdy nelhou, vizte Valdštejna: Segismundo se opravdu narodil jako divé, zlé zvíře, a splnil svou zlobou předpověď hvězd. Naštěstí však znovu a znovu lhal život: vůbec o sobě neřekl, co je, vždy se jen zdál. 241

8 Segismundo ale měl 1. rozum, aby život prohlédl a životu nenaletěl; a 2. vůli, svobodnou a mocnou, aby poznání proměnil v čin a sebe, svou přirozenost zvrátil. Calderónovo drama je podstatně, ač nezjevně dramatem kritického rozumu a dramatem hrdinské svobodné vůle. Hvězdy jej označily a nelhaly; a on nemoha jim uhnout je přemohl silou své vůle. Zápolení Osudu, přírodní předurčenosti, tíhy vesmíru a lidské svobody, hrdinského vznosu lidského Tak chci, tak budiž! Přesně týž princip jako ten, jenž vévodí stavbě barokního chrámu: ohromné masy zemské kamenné tíže, které zvedá, vznáší k nebesům jakoby duchovní vichr touhy osvobozující se myšlenky, jež pozemskou matérii přemáhá, roztančuje a vynáší až k úpatí nebes, do jejichž hloubi se zrak noří otevřenou kopulí! Toto je, abych tak řekl, dějový a významový skelet hry. Osmdesát procent obsahu a významu jsme nechali stranou. Duševně fantasticky bohatý Calderón do ní uložil nesmírně víc, celé baroko. V dramatu je například celá jistá kosmogonie, obraz výstavby a fungování vesmíru, v němž si všechny věci odpovídají a vzájemně si jsou znaky a symboly: věci pozemské korespondují například věcem a dějům nebeským a naopak, osud člověka je psán ve hvězdách, běží jen o to, umět luštit znamení, věci číst, jedna říká druhou a veškerenstvo vesmíru i dějin je obrovská síť magických korespondencí. V dramatu je obsažena jistá, totiž barokní politologie, představa náležitého uspořádání společnosti: klíčem k ní je idea absolutní monarchie z boží vůle. Jistá barokní politika a politická morálka: je to ta jezuitská teorie o právu na královraždu a lidovém právu na vzpouru či revoluci, neplní-li král svoje závazky mravní, Segismundo přece je nakonec dosazen na trůn lidovým násilím. Ale to vše nechám stranou. Krátce se jen ještě obrátíme k způsobu, jímž je drama významově vybudováno, opakuji, že Calderón je typický intelektuál jezuitské observance, tedy spíš konstruktér a kombinátor idejí než pozorovatel života, abstraktér spíš 242

9 než empirik. U něho je prius věcí prvotní hra idejí a pojmů, příběh je věcí druhou a dodatečnou, jež přichází ilustrovat obecnou a abstraktní představu o životě. A chtěl bych tedy ještě krátce povědět o těch obecných významech a způsobu, jímž jsou strukturovány v několika rovinách, z nichž jen jedna je zjevná a očitá: je tu jakási stratifikace, vrstvení významových rovin, jako u Danta nebo Dostojevského. V rovině zjevné se odehrává viditelný děj, jejž pochopí každý, ale u něhož nesmí zůstat. To je ten bizarní příběh prince Segismunda na jeho cestě k trůnu, napínavý sic, dobrodružný, ač násilný, vykonstruovaný: dějově je Calderón vždycky vykonstruovaný, přitažený za vlasy, umělý, dokonce i ve svých hrách civilně, občansky milostných. V rovině další a hlubší říkejme jí psychologická je tím dějem explicitována jistá představa lidské povahy, jež se točí okolo přesvědčení, že člověk je tvor rozumný a svobodný, řízený rozumem a vůlí. Rozum lidský je schopen poznat pravdu, a pak už záleží na jeho svobodné vůli, aby se cestou pravdy dal. Je to psychologie, které učili jezuité na svých školách, v podstatě tomistická, sv. Tomáše Akvinského; dosud oficiální psychologie katolické nauky. V tomto smyslu, tj. jako drama psychologické, je navíc hra dramatem rozumem poučené svobodné vůle. V rovině ještě hlubší, na niveau pomyslů mravních, obsahuje Život je sen úplnou soustavu morálky. Mohl bych jí věnovat článek, věnuji jí tři věty. Je asi tato: Marná a zdánlivá povaha života čiň nás pokornými vanitas vanitatum, marnost nad marnost a všechno je marnost. Ale tato pokora nebudiž rezignací, nýbrž naopak aktivitou a bojem. Bojem s čím nebo proti čemu? Proti sobě samému, své zpupnosti, pýše, tedy své slabosti. A přemůžeš-li sebe, stáváš se pánem světa překonals své meze, dopjal ses nadlidskosti; jsi hrdinským nadčlověkem, teologicky se říká světcem. Tedy morálka nadčlověčství na bázi pokory, zrozené ze zoufalství. Také tuto 243

10 morálku, ač není vyjádřena větami příkazů, musí být ve hře cítit. Je tu posléze ještě jedna rovina, jedna vrstva významů, ta nejhlubší: náboženská, teologická. U Calderóna nikdy nechybí. Kladu si otázku, jste-li si vědomi, že Segismundův příběh je vlastně jen přepisem do řeči příběhu křesťansko-katolické antropologie. Že tedy vlastním jménem Segismundovým je člověk-vůbec, člověk jako takový. Uvažte: Osud o Segismundovi předem vyřkl: Bude zlý, narodí se jako zločinec Nu ano, přirozenost lidská je zkažená, neboť zatížena dědičným hříchem. Šelma Segismundo běduje hned ve vstupní scéně nad svým osudem, jak jsem si ho zasloužil? ničím jsem si ho nezasloužil! Jakže nezasloužil, cožpak nejsi synem Evy a Adama? Nenarodil ses? To je tvůj zločin. Viz slavnou větu Calderónovu: El mayor delire del hombre es habeo nacido. A lhaly hvězdy? Nelhaly, vizte Segismundovo chování při první zkoušce, když ho otec na zkoušku propustí z rabyně. Teologicky řečeno: Přirozenost lidská, sama sobě ponechána, může jen hřešit. Naštěstí nám Bůh poskytl možnost záchrany: rozum, jímž možno poznat boží pravdu. V dramatu je to vyjádřeno dějovou skutečností, že hrdina přestane věřit přírodě, tj. životu; zapochybuje o jeho realitě, jadrnosti: Život je sen. A poslav Krista, dal nám Bůh i klíč k boží milosti. Čím ji získáváme? Dobrým skutkem, činem, vůlí k dobrému, vítězstvím nad přírodou v sobě, nad svou zlobou. Viz v dramatickém ději okamžik, kdy si Segismundo, osvobozen z vězení, říká: Sním asi dál, ať už sním nebo bdím; ale protože sním, budu se chovat tak, abych si zaloužil probudit se dobře, tj. obstát před soudem. Přeložte ten dějový symbol do řeči teologie: Sestoupila milost boží posvěcující, Segismundo je spasen a bude se nadále chovat podle toho, byl ze zvířete povýšen na člověka. D[ámy] a p[ánové], rád bych, abyste si uvědomili, že barokní divák 17. století si prezencí na dramatu Život je sen OPAKOVAL katolickou věrouku o lidském životě počínajíc zrozením člověka v zvířecím stavu dědičného hříchu 244

11 a končíc chvílí, kdy si bojem s lidskou slabostí vysloužil boží milost a jistotu spásy! Končím, aniž jsem zdaleka vyčerpal. Ale nemohu končit jinak než soucitným přání zdaru pánovi mezi vámi, jenž bude představovat Segismunda. Neboť cítíte, že se v téhle hře okolo Segismunda točí všechno, celý smysl dramatu roste z něho. Jsem mezi vámi potřetí, poprvé i podruhé ležela tíha umění hlavně na dámských úlohách, a je pro mne radostí vyjádřit dodatečně svůj obdiv nad tím, jak obstály. Tentokrát je to jiné. A ne, že by Calderón nebyl dával v životě a nedal i ve svém dramatu šanci ženám! Ale je to šance dávaná jezuitskou naukou a jezuitským temperamentem, je to šance Evina: žena je rozkošné nerozumné stvoření, nástroj radosti jen pozemské a citové (nikoliv rozumové a mravní) a ovšem i nástroj pokušení; její vážnost nadosobní má jen tři polohy: mateřství; ostraha mužovi cti; a případně panenství, v tom případě obojí předchozí odpadá. Divadlo Calderónovo nezapomeňte, že celých padesát procent jsou hry světské a milostné obsahuje spoustu postav ženských, roztomilé jsou všecky; někdy tragické, tj. když poruší závazek počestnosti. Ale významový prvek calderónské dramatiky v nich neleží, nýbrž jen v mužích. Calderón byl výlupek psychismu jezuitského. A je fantastické jak mužští byli jezuité: do posledního chloupku muži, bojovníci, vladaři, tvárnitelé, pedagogové, rozumáři a lidé vůle, myšlenkově složití a hlubocí, záměrově cílevědomí, sadisté upjatí k cíli vymučit z člověka tj. muže hrdinu. Ženskou málo viděli, podezřívali ji z vrozené a nevyléčitelné slabosti, tu nemučili k čemu? Nešlo z ní nic vymučit! nanejvýš ji trestali, když porušila zákon slušnosti, rozumějte zákon mužovy cti. Mohu-li to tak říci, poskytovali ji občas za odměnu mužnému hrdinovi. My přece jezuitství jsme povoláni rozumět: národ, jehož původní, zcela jinou mužnost přemohli, a jemuž se po sto padesát let snažili převýchovou a přísnou drezurou vytvořit a vnuknout mužskost novou, tu svoji! Jejímž principem není citové 245

12 nadšení, nýbrž vnitřní kázeň rozumu a vůle. Ale toho nechám, to už jsme ve filosofii dějin. D[ámy] a p[ánové], dovolte mi, abych končil pozdravem panu, na němž leží hlavní tíha všeho calderónovského dobrodružství! 246

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

PL Renesanční drama; William Shakespeare: Romeo a Julie

PL Renesanční drama; William Shakespeare: Romeo a Julie PL Renesanční drama; William Shakespeare: Romeo a Julie Renesanční drama: 1. Dobový kontext: 2. Renesanční autoři: 3. Druhy renesančního dramatu: a) anglické (alžbětínské) W. Shakespeare b) španělské (veršované

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

Anglická renesanční literatura

Anglická renesanční literatura Anglická renesanční literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Světová literatura od poloviny 19. století

Světová literatura od poloviny 19. století Světová literatura od poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou FRANCIS SCOTT FITZGERALD Velký Gatsby VY_32_INOVACE_06_3_13_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Deník duchovních cvičení

Deník duchovních cvičení Třetí meditace: Horské kázání. Bylo nutné omezit námět této meditace. Horské kázání je nepochybně nejvznešenějším projevem mravní a náboženské pravdy, jaký lidstvo zná. Vždyť je to dílo Ježíše Krista!

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla rozhovor pro Festival spisovatelů Praha Erika Zlamalová: 20. ročník

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PŘÍNOS K ROZVOJI OSOBNOSTI ŽÁKA PODLE RVP ZV: poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách v české a evropské společnosti; rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka Nemrtvá kočka Od zveřejnění teorie relativity se uskutečnily tisíce pokusů, které ji měly dokázat nebo vyvrátit. Zatím vždy se ukázala být pevná jako skála. Přesto jsou v ní slabší místa, z nichž na některá

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011 Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 1Já, Nebúkadnesar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. 2Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety.

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety. Heiden: Obsidian Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety stránka 1 z 9 Nostalgia echo (Dante Alighieri, Božská komedie, překlad Vladimír Mikeš)

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Morality Karla IV., - jsou souborem praktických návodů pro život určených lidem mocným i prostým, které sepsal sám Karel IV.

Morality Karla IV., - jsou souborem praktických návodů pro život určených lidem mocným i prostým, které sepsal sám Karel IV. Morality Karla IV., - jsou souborem praktických návodů pro život určených lidem mocným i prostým, které sepsal sám Karel IV. 1. Královskou důstojnost zdobí, když ji poslouchá lid jí podřízený. A stejně

Více

Umíte říkat některým věcem ne, abyste jiným řekli ano? Nad touto otázkou budeme otvírat dnešní text ze starého zákona, kde čteme...

Umíte říkat některým věcem ne, abyste jiným řekli ano? Nad touto otázkou budeme otvírat dnešní text ze starého zákona, kde čteme... Daniel 1-2 Vykladač snů Umíte říkat některým věcem ne, abyste jiným řekli ano? Nad touto otázkou budeme otvírat dnešní text ze starého zákona, kde čteme... Daniel 1:1-21 A. Boží soud nad Judskem Ve třetím

Více

Henri Michaux Cesta nepoddajnosti

Henri Michaux Cesta nepoddajnosti Henri Michaux Cesta nepoddajnosti Tato kniha se těší laskavé podpoře Nadace Český literární fond. Editions Gallimard, 1986 Rubato, 2012 Translation Tereza Maňhalová, 2012 ISBN 978-80-904817-7-0 I.

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Nejlepší prevencí je správný start

Nejlepší prevencí je správný start Nejlepší prevencí je správný start Nejpřirozenější pokračování vývoje po opuštění mámina bříška... Jsem zřejmě středem toho, co je kolem mě! Máma plní všechna moje přání. Učím se porozumět okolí sledováním

Více

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Týden od 27. října do 2. listopadu 5 Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Základní verš Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

Divadlo Globe v Londýně

Divadlo Globe v Londýně William Shakespeare 1564-1616 Vrcholný anglický dramatik Obecně považován za jednoho z největších dramatiků všech dob Je spojen s londýnským divadlem Globe a s alžbětinskou Anglií Je znám hlavně divadelními

Více

Česká a světová literatura do poloviny 19. století

Česká a světová literatura do poloviny 19. století Česká a světová literatura do poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou EDMOND ROSTAND Cyrano z Bergeracu VY_32_INOVACE_06_1_07_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

Putování krále Baltazara

Putování krále Baltazara Putování krále Baltazara Stanislav Poslušný hudba, texty písní Eva Meyerová doprovodné texty Bylo, nebylo před dávnými dobami, přesněji řečeno před zlomem letopočtu, kdy na nebi vyšla zářná hvězda. A hned

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Část II Principy transurfingu

Část II Principy transurfingu OVLIVŇOVÁNÍ REALITY VIII Část II Principy transurfingu 37 Vadim Zeland 1. Probuzení Deklarace Probuďte se tady a teď! Uvědomte si a pamatujte: všichni lidé sní a vše, co se děje kolem, není víc než sen.

Více

PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NABÍDKA LEKCÍ PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Vážení pedagogové, dostává se vám do rukou nabídka vzdělávacích programů v knihovně. Nabídka je rozdělena do dvou částí, na lekce informačního

Více

MEMENTO MORI NAM ET TU AUCTOR EIUS ESSE POTES

MEMENTO MORI NAM ET TU AUCTOR EIUS ESSE POTES MEMENTO MORI NAM ET TU AUCTOR EIUS ESSE POTES Pamatuj na smrt, neboť i ty můžeš být jejím původcem Vojtěch Linka * 29.7.1993 (18 let) trvalé bydliště: Zikmunda Wintra 10, Plzeň 301 00 email: vojta.linka@seznam.cz

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Křížová cesta ve Studnicích

Křížová cesta ve Studnicích Úvod: Křížová cesta ve Studnicích Byl Velký pátek. V ten den se rozhodovalo o našem věčném životě. Ježíš Kristus znal každého z nás osobně a také věděl, že to, abychom dosáhli věčný život, nedosáhneme

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Podobenství o hřivnách

Podobenství o hřivnách Podobenství o hřivnách Matouš 25 14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek 15 jednomu dal pět hřiven (t), druhému dvě, třetímu jednu, každému

Více

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ Anthony Buzzard Každý Křesťan je povolán k hledání pravdy. Když ji najde stává se zvěstovatelem pravdy ochoten komunikovat pravdu ostatním v duchu lásky.

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Tři příčky žebříku. Intuice

Tři příčky žebříku. Intuice Tři příčky žebříku Intuice Intuice je nejvyšší příčkou žebříku, žebříku vědomí. Lze jej rozdělit na tři části: první a nejnižší je instinkt; druhou, tedy prostřední, je intelekt; a třetí, tou nejvyšší,

Více

16. Sociální psychologie skupiny a organizace

16. Sociální psychologie skupiny a organizace 16. Sociální psychologie skupiny a organizace Skupina a podobné pojmy (plurality, společenství, masy, davy atd.) mají v neexaktních společenských vědách vymezení velmi vágní, a proto při výkladech a debatách

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 19. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_32_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 19. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_32_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 19. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_32_CJL_NP2 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více