D[ámy] a p[ánové], setkat se s vámi je pro mne radost a čest pokaždé, ale tentokrát je to radost velmi znepokojená, a příjemný pocit, že mi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D[ámy] a p[ánové], setkat se s vámi je pro mne radost a čest pokaždé, ale tentokrát je to radost velmi znepokojená, a příjemný pocit, že mi"

Transkript

1 CALDERÓNŮV ŽIVOT JE SEN D[ámy] a p[ánové], setkat se s vámi je pro mne radost a čest pokaždé, ale tentokrát je to radost velmi znepokojená, a příjemný pocit, že mi prokazujete čest, je pro mně velmi smíšen s mnohem méně příjemným pocitem nebezpečné odpovědnosti, kterou na sebe béřete a na kterou se cítím povinen vás upozornit hned úvodem. Je taková: Nemůžete si dovolit nemít úspěch s Calderónovým Život je sen, ba nemůžete si dovolit ani ani mít úspěch pouze poloviční. Neběželo by tentokrát totiž pouze o neúspěch nebo poloúspěch po tolika úspěších, jimiž se honosíte taková věc není příliš důležitá, patří dokonce mezi umělecká práva. Jenomže v tomto případě by šlo o vážnou kulturní škodu obecného významu, o výslovný hřích na národní kultuře. Jakpak se vlastně věci mají s Calderónovým Životem snem? Je to největší drama španělského divadla Zlatého věku. Je to největší drama svého autora, a tento autor je pravděpodobně vedle Shakespeara ( řekněme loyálně: po Shakespearovi ) největším dramatickým géniem moderních věků naší kultury. Je to největší drama baroka, a především baroka par exellence, baroka španělského. A v tom významu typickou a esenciální ukázkou jistého konstitutivního tvůrčího duchovního komplexu v skladbě naší kultury. Žádná z národních kultur jednotlivých má-li v rámci naší kultury společné, společně vytvářené a společně prožívané dojít práva rovnocennosti a plnoletosti či dospělosti nemůže se obejít bez zážitku takových složek konstitutivních: patří mezi ně antika; středověcí trobadoři; Dante; Shakespeare; francouzští klasicisté 17. věku; Voltaire; Goethe A Rousseau; Dostojevský; jiní 235

2 ještě, osobnosti nebo směry a komplexní hnutí, udávající dočasné významy kulturní společné vůle, které obohatily výslednou tvář a výsledný smysl společné kultury o rys trvalý. Kterákoliv jednotlivá národní kultura, jež neprožila Goetha nebo Shakespeara, neasimilovala si je tak či onak, nevešla s nimi ve styk, byť i polemický, je a zůstává v rodině naší kultury levobočkem, závistivou dohaněčkou. Všichni víme, jak tomu u nás bylo s prožitkem Calderóna; v jeho době jsme ho vůbec nepoznali; ale romantismus jej vzkřísil, stejně jako vzkřísil Shakespeara. Kdežto však Němci obnovují od romantismu prožitek Shakespeara naprosto paralelně s prožitkem Calderóna a jejich moderní divadlo zraje dvojí úctou a dvojím studiem, vývoj novodobého divadla českého se od jeho nejprvnějších začátků v Boudě jeví jako stoletý proces školení na Shakespearovi jediném. Trvá to čtyři plné generace a teprve o čtvrté generační vlně českého shakespearismu lze říci, že stačila na svůj úkol tak, aby bylo lze říci, že české divadlo zažilo Shakespeara. Bylo-li už psáno, že český dramatický génius ve svých skrovných začátcích nestačil na dvojí exemplární kult a musil volit, pak bylo ovšem správné, že volil Shakespeara a nikoliv Calderóna. Ale přesně ve chvíli, kdy se český umělecký vývoj se Shakespearem vyrovnal, musila se v něm namítnout i představa dluhu, a také se namítla, a to ve vědomí básníka, který v okamžiku evropského dozrání české kultury měl vůbec nejjasnější, třebas jen dobově zploštělou představu národní umělecké disparity s Evropou, zůstal u nás arcitypem kulturního dohaněče a otvírače posledních oken do světa, a byl by chtěl suplovat za celý pluk dělníků jiných a mínil stačit na úlohy nejnesourodější: hodlal zrovna tak v sobě samém a jediném za nás absolvovat celou renesanci, kterou jsem neprožili v jejím století a je to dosud na nás znát, jako naší podstatě vtělit Danta, Goetha atd., a také tedy Calderóna. Víte, o kom mluvím, o Vrchlickém a jeho pokusu dát nám Calderóna v kostce dvacítky dramat výborem z let Není náhodou, že je Vrchlický generačním současníkem Slád- 236

3 kovým: jeho Calderónský výbor měl být vědomě a výslovně protějškem Sládkova Shakespeara, konečně v češtině úplného a asimilovaného. A víte také, že Vrchlického Calderón byl obrovitý neúspěch. Jeho důvody nebudeme zde skoumat: Vrchlického neznalost španělštiny i španělských historických reálií, překládá z německých překladů; nesmírná chvatnost jeho práce, běží o jeden z posledních zas velkých tlumočnických podniků už zcela řemeslných a splňovaných už jen z pocitu povinnosti, bez radosti a prožitku; naprostá nesourodost myšlenkové a niterné typiky. Jenomže Vrchlický, spláceje dluh, Calderóna v českém prostředí a českém divadlu a vůbec prožitku zabil, a taková věc se děje vždy alespoň na padesát let! A v tom je ta nesnáz a nebezpečí pro vás, a sem jsem mířil: každý další pokus o zdomácnění Calderóna u nás znamená pak zvýšené nebezpečí a ztíženou úlohu, máte nejen v českém kulturním zájmu Calderóna vkořenit, a to Calderóna skutečného, jímž Calderón Vrchlického nebyl, ale musíte přemoci i starý Vrchlického neúspěch, handicap, jejž Calderónovi v českém kulturním vědomí způsobil jinak má Calderón v Čechách na nové půlstoletí odzvoněno! To jsem vám chtěl úvodem říci, aniž jsem vás chtěl znervóznit. Nepochybuji totiž vůbec o míře vašich uměleckých kvalit, které do toho boje o Calderóna u nás nabízíte. Jste si nicméně zcela jisti, že jste naprosto spolehlivě podporováni z vnějšku, chci říci, že sám Calderón bude bojovat s vámi a za vás, jako vy budete bojovat za něj? Že zkrátka ten geniální spolubojovník, kterého mezi sebou cítíte, je skutečný Calderón? Neboť s ničím jiným než ze skutečným Calderónem nový pokus podniknout nelze! Není možné naši kulturu na Calderóna navykat, takže by se mu podal Calderón přibližný a upravený nebo přiměřený, a potom, později a postupně Calderón ještě přibližnější, a nakonec Calderón pravý a reálný! Ale nechme už toho úvodu: pojďme na věc samu! Co je zač, Calderón, jaká je vůbec tvůrčí identita Calderónova? Jen pár slov o ní, ale ta jsou zcela potřebná. Calderónova 237

4 typika vysvitne nejjasněji, když ji oponujeme právě a výslovně Shakespearově. Shakespeare je především maximální myslitelné kvantum daru život konzumovat, prožívat a pozorovat, otevřít se mu dokořán, pochopit jej zvnitřku a ztotožněním, a tvořit jako on a to, co on: živé lidi, reálné charaktery, psychologicky pravdivé figury. Nikoliv Calderón: ten chce život komandovat, regulovat, předpisovat mu. Představa o tom, jak život vypadat má, je u něho mnohem významnější než obrazy toho, čím a jaký život vskutku jest. Je to člověk imperativních zákonů, životu ukládaných, ať jsou životně únosné nebo ne, ať je zkušenost potvrdí nebo ne. Shakespeare je fantastický pozorovatel životní a lidské skutečnosti, Calderón spíš než skutečnost samu luští její význam a smysl, hledá vychrtlý, odtažitý princip, pravidelně mravní, jejž konkrétní životní fenomén vyjadřuje a činí tělem. Je to pedant, školmistr, ideograf a ovšem ideolog života: jeho talent charakterový neleží v daru lidskou jedinečnost vnímat a charaktery v nesčíslném počtu a vždy v naléhavě reálné životní pravdivosti tvořit, ale v tom, sám charakterem být. Je to na sto procent to, čemu říkáme intelektuál: koncipuje ideje místo aby pokorně splýval s životem, a konstruuje je v systémy, jejichž logice a soudržné odolnosti, nepřístupné zkušenosti, říká pochopení života. Životní jevy neprožívá, on je zařazuje. Není příroda a živel; je kultura a škola nebo disciplina. Jeho děje nejsou ze života, jsou z literatury, tradice: nezáleží na nich příliš, jsou to ilustrativní a přizpůsobené příklady obecných pravd. Jeho charaktery jsou obrovité a impozantní, ale ne kvantem životní pravdy, již obsahují, nýbrž násilnou drtivostí principu, jejž představují, povinnosti, již plní, zákonitosti, kterou ztělesňují. U něho zápasí nebo se milují ne konkrétní věrohodní lidé, ale kosmické, společenské, mravní síly, jejichž jsou individua exponenty, symboly, náhodnými nebo svolnými nositeli. Calderón je dramatik idejí, sil a zákonů, abstraktních a neviditelných, jež se životu předpisují odjinud, ač možná jen z hlavy autorovy, pro niž je však postava, osoba jen ná- 238

5 strojem a jevištěm, neboť někde, tj. v někom jakožto vypůjčeným nástrojem, principy zápasit musí. Kdo nepochopí a necítí, že odtažité ideje jsou síly a principy síly a moci jak tomu věří skutečný intelektuál, intelektuálství je právě tohle nikdy Calderónovi neporozumí a nebude mu práv. A hrát Calderóna, to znamená právě dát zápasit v loutkách těmto silám a idejím, nikoliv lidem: či přesněji, dlužno hrát lidské děje tak, aby bylo cítit, že se něco dramatického a obecně důsažného děje zárověň někde jinde kromě na scéně. Rád bych to znázornil ještě jinak: jestliže si Shakespeare předepsal, že je Hamlet zrzavý, věřte, že tomu tak být z konkrétního důvodu nějaké životní pravdivosti musí; Segismundo může mít kštici jakoukoliv! A ještě něco: všimněte si titulů Shakespearových Hamlet, Král Lear, Macbeth, Romeo a Julie, Caesar, král Jindřich ten a ten! Samá vlastní jména, individua jedinečná, naprosto zosobněná, historicky jedenkrátná. I Molière, ačkoliv na hony dalek Shakespeara, má tituly, jež mluví alespoň přesnou sociální charakterovou typikou: Lakomec, Misantrop, Směšné preciózky, Don Juan, Měšťák šlechticem. A nyní srovnejte s Calderónem: jediný titul nenese jméno individua, jedinečného charakteru; ty tituly vyhlašují životní zákonitost, obecné pravidlo: Život je sen; Nevěř ani pravdě; Dům o dvou vchodech neuhlídáš. Pravdy jež platí o mně, o tobě, o všech. I tam kde Calderónův titul mluví molièrovsky, nemluví tak vskutku, neboť titul Věrný princ říká ve skutečnosti: Jsi princ, náleží ti tedy být věrný, a tituly, které nesou jméno světce, označují dramatizace obecně vzorného procesu, jímž lidská duše uzrává ke kvalitě světectví. Ale můžeme tedy přistupujíce již od Calderónových obecností k specielnímu případu vyjít opravdu z titulu hry. Titul Král Lear, než drama poznáš, neznamená předem nic Calderónův titul Život je sen musí naopak vkládat tvůj prst na sám kořen dramatické ideje, vždyť je to výnos o povaze života. Život je sen, věta, v níž je celá polovina baroka; říká totiž, co baroko, ale ovšem i co 239

6 křesťanství vůbec, ba vůbec i veškeré odvěké lidské existenciální zoufalství povídá sterým způsobem: život není leč postupné opadávání iluzí až po tu iluzi poslední, že má totiž jakoukoliv cenu a smysl vůbec; život je marnost; je šalba; je zdání, přízrak; je sen. Myšlenku baroko vyjádřilo tisícinásobně opakovaným nápisem na hrobech nejmocnějších světa: Hic iacet pulvis et cinis et nihil zde leží prach a popel a nic. Vanitas vanitatum, marnost nad marnost, a vše je marnost. Tuto myšlenku, podstatně pesimistickou, nihilistickou, Calderón ilustruje či dramaticky konkretizuje fantastickým příběhem královského syna, jehož narození hvězdy provázely strašlivými výroky: bude krutý, nespravedlivý, zločinných sklonů, vlastního otce poníží a zdeptá. Otec hodlá zápasit s výrokem osudu: uvězní dítě v pustině, vyvrhne je z lidské společnosti, dá mu růst v žaláři v nevědomosti jako zvířeti. Ví však, že je povinen mu dát šanci, je člověk, otec, král a křesťan: Když dítě dospěje, král dá Segismunda v nočním spánku přenést do královského paláce, mladý muž procitne jako dědic trůnu, pán nad osudem vlastním i cizími. Hned projeví povahu shodnou s věštbou, zuří, utlačuje, vraždí. Zděšený otec jej v noci spícího dává znovu přenést na poušť do vězení a pout. Procitnuv, nešťastník nevěří svým vzpomínkám: jeho královský den byl pouhý sen, marné zdání. V hlavním městě se zatím vzbouří lid: král-otec, zavrhnuv syna, hodlá odevzdat vládu cizímu příbuznému, lid však nechce, aby mu vládl cizinec, vždyť ví, že žije právoplatný dědic domácí krve. Povstalci osvobozují Segismunda, povznášejí ho na trůn a k moci. A nešťastník si klade opět otázku: Bdím, anebo sním. Strašlivá houpačka osudu, dvakrát jej povýšivší na vrcholy lidské vlády a dvakrát ho rozrtivší na vyvrhel života, naprosto v něm otřásla jistotou o skutečnosti jakékoliv. Kdy vlastně snil, a kdy bdí? Ocitl se znovu tam, kde již na den byl, ale řekli mu pak: To se vám jen zdálo! Kdo má záruky, že zítra neprocitne v hloubce ponížení a spoután jako divoké zlé zvíře? Aby se tak nestalo, stát nemohlo, již teď ve snu, je-li to sen; 240

7 či v bdění, bdí-li přemůže v sobě netvora, potlačí svou zvířeckost: Kéž jsou moje sny lidské, kéž usnu do vznešené lidskosti, pakliže bdím! Kéž procitnu obrozen a proměněn snem, pakliže sním! A pravděpodobně není mezi snem a bdělým životem vůbec rozdílu v povaze bdíme ve snu, a bdíce sníme jen, že bdíme, a samy sny jsou pouhý sen ( y los sueños sueño son, jsme z látky, z které utkány jsou sny, jak naprosto totožně praví Shakespeare ), ale buď jak buď, tento sen, život-sen, zůstává pro nás věcí nesmírně důležitou, ba vůbec nejdůležitější, prostě proto, že nic jiného nemáme. A není tedy odkud odjinud než z něho, z jeho zdánlivosti a marnosti, mu dát smysl. A není kde jinde než v něm, ve snu a z mlh jeho přízraků neustále na pokraji jejich rozptýlení, přichystat a z cárů zdánlivostí stmelit podobu lidskosti, pod níž chceme vystoupit v okamžiku onoho posledního a platného procitnutí, jímž je smrt. Kralevic Segismundo to ví, a právě jeho intuice sourodosti života a snu, jeho třeštivá nejistota, sní-li či bdí, jeho absurdní poděšené zblbnutí z hmoty, jež se mu proměňuje v rukou, mu poskytuje průhled k jistotě, kotvu, pevný bod, z něhož vyjít, bod na rozmezí bdění a snu, kde je život zároveň životem i snem, či lépe bod, na němž nezáleží na tom, je-li co prožívá skutečností či snem, aby vykročil pevně a správně a byl práv i životu-snu i snu: Přemůže sám sebe, svou povahu, svou přirozenost, ušetří otce, zvíře prozře pohledem rozumu, dobroty, vznešenosti, stane se velikým králem. Slavné verše 3. scény III. aktu: Nuž, Osude, ujměme se vlády; a neprobouzej mne, sním-li jen a bdím-li, neuspávej mne; však ať bdím či sním, konat dobré je jedině důležité; žiji-li skutečnost, abych dobrým byl; a pakliže nikoliv, abych získal přátele, až se probudíme. Těmi přáteli myslí Segismundo ovšem Boha, a slovy až se probudíme myslí smrt. Lhaly hvězdy? Nelhaly, baroknímu člověku hvězdy nelhou, vizte Valdštejna: Segismundo se opravdu narodil jako divé, zlé zvíře, a splnil svou zlobou předpověď hvězd. Naštěstí však znovu a znovu lhal život: vůbec o sobě neřekl, co je, vždy se jen zdál. 241

8 Segismundo ale měl 1. rozum, aby život prohlédl a životu nenaletěl; a 2. vůli, svobodnou a mocnou, aby poznání proměnil v čin a sebe, svou přirozenost zvrátil. Calderónovo drama je podstatně, ač nezjevně dramatem kritického rozumu a dramatem hrdinské svobodné vůle. Hvězdy jej označily a nelhaly; a on nemoha jim uhnout je přemohl silou své vůle. Zápolení Osudu, přírodní předurčenosti, tíhy vesmíru a lidské svobody, hrdinského vznosu lidského Tak chci, tak budiž! Přesně týž princip jako ten, jenž vévodí stavbě barokního chrámu: ohromné masy zemské kamenné tíže, které zvedá, vznáší k nebesům jakoby duchovní vichr touhy osvobozující se myšlenky, jež pozemskou matérii přemáhá, roztančuje a vynáší až k úpatí nebes, do jejichž hloubi se zrak noří otevřenou kopulí! Toto je, abych tak řekl, dějový a významový skelet hry. Osmdesát procent obsahu a významu jsme nechali stranou. Duševně fantasticky bohatý Calderón do ní uložil nesmírně víc, celé baroko. V dramatu je například celá jistá kosmogonie, obraz výstavby a fungování vesmíru, v němž si všechny věci odpovídají a vzájemně si jsou znaky a symboly: věci pozemské korespondují například věcem a dějům nebeským a naopak, osud člověka je psán ve hvězdách, běží jen o to, umět luštit znamení, věci číst, jedna říká druhou a veškerenstvo vesmíru i dějin je obrovská síť magických korespondencí. V dramatu je obsažena jistá, totiž barokní politologie, představa náležitého uspořádání společnosti: klíčem k ní je idea absolutní monarchie z boží vůle. Jistá barokní politika a politická morálka: je to ta jezuitská teorie o právu na královraždu a lidovém právu na vzpouru či revoluci, neplní-li král svoje závazky mravní, Segismundo přece je nakonec dosazen na trůn lidovým násilím. Ale to vše nechám stranou. Krátce se jen ještě obrátíme k způsobu, jímž je drama významově vybudováno, opakuji, že Calderón je typický intelektuál jezuitské observance, tedy spíš konstruktér a kombinátor idejí než pozorovatel života, abstraktér spíš 242

9 než empirik. U něho je prius věcí prvotní hra idejí a pojmů, příběh je věcí druhou a dodatečnou, jež přichází ilustrovat obecnou a abstraktní představu o životě. A chtěl bych tedy ještě krátce povědět o těch obecných významech a způsobu, jímž jsou strukturovány v několika rovinách, z nichž jen jedna je zjevná a očitá: je tu jakási stratifikace, vrstvení významových rovin, jako u Danta nebo Dostojevského. V rovině zjevné se odehrává viditelný děj, jejž pochopí každý, ale u něhož nesmí zůstat. To je ten bizarní příběh prince Segismunda na jeho cestě k trůnu, napínavý sic, dobrodružný, ač násilný, vykonstruovaný: dějově je Calderón vždycky vykonstruovaný, přitažený za vlasy, umělý, dokonce i ve svých hrách civilně, občansky milostných. V rovině další a hlubší říkejme jí psychologická je tím dějem explicitována jistá představa lidské povahy, jež se točí okolo přesvědčení, že člověk je tvor rozumný a svobodný, řízený rozumem a vůlí. Rozum lidský je schopen poznat pravdu, a pak už záleží na jeho svobodné vůli, aby se cestou pravdy dal. Je to psychologie, které učili jezuité na svých školách, v podstatě tomistická, sv. Tomáše Akvinského; dosud oficiální psychologie katolické nauky. V tomto smyslu, tj. jako drama psychologické, je navíc hra dramatem rozumem poučené svobodné vůle. V rovině ještě hlubší, na niveau pomyslů mravních, obsahuje Život je sen úplnou soustavu morálky. Mohl bych jí věnovat článek, věnuji jí tři věty. Je asi tato: Marná a zdánlivá povaha života čiň nás pokornými vanitas vanitatum, marnost nad marnost a všechno je marnost. Ale tato pokora nebudiž rezignací, nýbrž naopak aktivitou a bojem. Bojem s čím nebo proti čemu? Proti sobě samému, své zpupnosti, pýše, tedy své slabosti. A přemůžeš-li sebe, stáváš se pánem světa překonals své meze, dopjal ses nadlidskosti; jsi hrdinským nadčlověkem, teologicky se říká světcem. Tedy morálka nadčlověčství na bázi pokory, zrozené ze zoufalství. Také tuto 243

10 morálku, ač není vyjádřena větami příkazů, musí být ve hře cítit. Je tu posléze ještě jedna rovina, jedna vrstva významů, ta nejhlubší: náboženská, teologická. U Calderóna nikdy nechybí. Kladu si otázku, jste-li si vědomi, že Segismundův příběh je vlastně jen přepisem do řeči příběhu křesťansko-katolické antropologie. Že tedy vlastním jménem Segismundovým je člověk-vůbec, člověk jako takový. Uvažte: Osud o Segismundovi předem vyřkl: Bude zlý, narodí se jako zločinec Nu ano, přirozenost lidská je zkažená, neboť zatížena dědičným hříchem. Šelma Segismundo běduje hned ve vstupní scéně nad svým osudem, jak jsem si ho zasloužil? ničím jsem si ho nezasloužil! Jakže nezasloužil, cožpak nejsi synem Evy a Adama? Nenarodil ses? To je tvůj zločin. Viz slavnou větu Calderónovu: El mayor delire del hombre es habeo nacido. A lhaly hvězdy? Nelhaly, vizte Segismundovo chování při první zkoušce, když ho otec na zkoušku propustí z rabyně. Teologicky řečeno: Přirozenost lidská, sama sobě ponechána, může jen hřešit. Naštěstí nám Bůh poskytl možnost záchrany: rozum, jímž možno poznat boží pravdu. V dramatu je to vyjádřeno dějovou skutečností, že hrdina přestane věřit přírodě, tj. životu; zapochybuje o jeho realitě, jadrnosti: Život je sen. A poslav Krista, dal nám Bůh i klíč k boží milosti. Čím ji získáváme? Dobrým skutkem, činem, vůlí k dobrému, vítězstvím nad přírodou v sobě, nad svou zlobou. Viz v dramatickém ději okamžik, kdy si Segismundo, osvobozen z vězení, říká: Sním asi dál, ať už sním nebo bdím; ale protože sním, budu se chovat tak, abych si zaloužil probudit se dobře, tj. obstát před soudem. Přeložte ten dějový symbol do řeči teologie: Sestoupila milost boží posvěcující, Segismundo je spasen a bude se nadále chovat podle toho, byl ze zvířete povýšen na člověka. D[ámy] a p[ánové], rád bych, abyste si uvědomili, že barokní divák 17. století si prezencí na dramatu Život je sen OPAKOVAL katolickou věrouku o lidském životě počínajíc zrozením člověka v zvířecím stavu dědičného hříchu 244

11 a končíc chvílí, kdy si bojem s lidskou slabostí vysloužil boží milost a jistotu spásy! Končím, aniž jsem zdaleka vyčerpal. Ale nemohu končit jinak než soucitným přání zdaru pánovi mezi vámi, jenž bude představovat Segismunda. Neboť cítíte, že se v téhle hře okolo Segismunda točí všechno, celý smysl dramatu roste z něho. Jsem mezi vámi potřetí, poprvé i podruhé ležela tíha umění hlavně na dámských úlohách, a je pro mne radostí vyjádřit dodatečně svůj obdiv nad tím, jak obstály. Tentokrát je to jiné. A ne, že by Calderón nebyl dával v životě a nedal i ve svém dramatu šanci ženám! Ale je to šance dávaná jezuitskou naukou a jezuitským temperamentem, je to šance Evina: žena je rozkošné nerozumné stvoření, nástroj radosti jen pozemské a citové (nikoliv rozumové a mravní) a ovšem i nástroj pokušení; její vážnost nadosobní má jen tři polohy: mateřství; ostraha mužovi cti; a případně panenství, v tom případě obojí předchozí odpadá. Divadlo Calderónovo nezapomeňte, že celých padesát procent jsou hry světské a milostné obsahuje spoustu postav ženských, roztomilé jsou všecky; někdy tragické, tj. když poruší závazek počestnosti. Ale významový prvek calderónské dramatiky v nich neleží, nýbrž jen v mužích. Calderón byl výlupek psychismu jezuitského. A je fantastické jak mužští byli jezuité: do posledního chloupku muži, bojovníci, vladaři, tvárnitelé, pedagogové, rozumáři a lidé vůle, myšlenkově složití a hlubocí, záměrově cílevědomí, sadisté upjatí k cíli vymučit z člověka tj. muže hrdinu. Ženskou málo viděli, podezřívali ji z vrozené a nevyléčitelné slabosti, tu nemučili k čemu? Nešlo z ní nic vymučit! nanejvýš ji trestali, když porušila zákon slušnosti, rozumějte zákon mužovy cti. Mohu-li to tak říci, poskytovali ji občas za odměnu mužnému hrdinovi. My přece jezuitství jsme povoláni rozumět: národ, jehož původní, zcela jinou mužnost přemohli, a jemuž se po sto padesát let snažili převýchovou a přísnou drezurou vytvořit a vnuknout mužskost novou, tu svoji! Jejímž principem není citové 245

12 nadšení, nýbrž vnitřní kázeň rozumu a vůle. Ale toho nechám, to už jsme ve filosofii dějin. D[ámy] a p[ánové], dovolte mi, abych končil pozdravem panu, na němž leží hlavní tíha všeho calderónovského dobrodružství! 246

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

všechny ostatní hodnoty, které v něm vyznáváme. Ano, máme v historii příklady, že lidé položili život za pravdu či dobro nebo dokonce i krásu, ba

všechny ostatní hodnoty, které v něm vyznáváme. Ano, máme v historii příklady, že lidé položili život za pravdu či dobro nebo dokonce i krásu, ba Hodnota života Jakou hodnotu má lidský život? Mladí muži, kteří se řítí na motorce nesmyslnou rychlostí, lezou na skály bez jištění či provádějí jiné kousky s krajním rizikem, buď dobře nechápou, co dělají,

Více

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí Na cestě k člověku témata pro společenství mladých lidí sekretariát Sekce pro mládež ČBK a AKSM 2014 ed. ThDr. Jan Balík, PhD. redakční tým: ThDr. Jan Balík, PhD. (5,6,7,11), Roman Dvořák (modlitby), Mgr.

Více

Martin Buber CESTA ČLOVĚKA PODLE CHASIDSKÉHO 1 UČENÍ I. SEBEUVĚDOMĚNÍ

Martin Buber CESTA ČLOVĚKA PODLE CHASIDSKÉHO 1 UČENÍ I. SEBEUVĚDOMĚNÍ Martin Buber CESTA ČLOVĚKA PODLE CHASIDSKÉHO 1 UČENÍ I. SEBEUVĚDOMĚNÍ Když seděl rabi Šneur Zalman, rav 2 z Reussenu, v petěrburském vězení a čekal na výslech kvůli tomu, že jeden z vůdců mitnagdim 3 pomluvil

Více

Velký inkvizitor. Nad textem F. M. Dostojevského. Refugium Velehrad-Roma s.r.o., Velehrad, 2000 preklad: Pavel Hroch, Ladislav Zadraˇzil

Velký inkvizitor. Nad textem F. M. Dostojevského. Refugium Velehrad-Roma s.r.o., Velehrad, 2000 preklad: Pavel Hroch, Ladislav Zadraˇzil různí: Velký inkvizitor 1 různí Velký inkvizitor Nad textem F. M. Dostojevského Refugium Velehrad-Roma s.r.o., Velehrad, 2000 preklad: Pavel Hroch, Ladislav Zadraˇzil Tomáš Špidlík (úvod) 6 Absolutní svoboda

Více

DUCHOVNÍ ŽIVOT Z HLEDISKA FRANTIŠKÁNSKÉHO CHARISMATU. P. Alois Moc OFM

DUCHOVNÍ ŽIVOT Z HLEDISKA FRANTIŠKÁNSKÉHO CHARISMATU. P. Alois Moc OFM DUCHOVNÍ ŽIVOT Z HLEDISKA FRANTIŠKÁNSKÉHO CHARISMATU P. Alois Moc OFM INSTITUT FRANTIŠKÁNSKÝCH STUDIÍ Praha 2014 PŘEDMLUVA V současné době stále narůstá touha po duchovnu, ale o to více schází skutečná

Více

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa Okruh a střed Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení Konec iluzí o Bohu Apokalyptické zvíře se dvěma rohy Karlštejnská apokalypsa Ahabah Obsah: APOKALYPSA A CO DÁL?... 1 Obsah:... 2 Vážení

Více

Člověk jako osoba. Jan Sokol

Člověk jako osoba. Jan Sokol Člověk jako osoba Jan Sokol Universita Karlova - Institut základů vzdělanosti Praha 2000 Knihu lze koupit v knihovně UK IZV, Celetná 13, Praha 1, nebo objednat v UK IZV, Legerova 63, Praha 2. Recenzovali:

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček FILOSOFICKÉ MYŠLENÍ S filosofií se nelze seznamovat jako s nerostem a nelze do ní vstupovat tak, jako se vchází

Více

SCAN sion Books. Scan by: liberator (liberator@post.sk)

SCAN sion Books. Scan by: liberator (liberator@post.sk) SCAN sion Books Scan by: liberator (liberator@post.sk) Miroslav Petříček ÚVOD DO SOUČASNÉ FILOSOFIE (11 improvizovaných přednášek) Napsal Miroslav Petříček. Čtvrté upravené vydání. Vydalo nakladatelství

Více

Slovo, jazyk, řeč a jejich dosah pro křesťanskou etiku Příspěvek k etice a jazyku - úvaha - Zdeněk Eminger ETF UK

Slovo, jazyk, řeč a jejich dosah pro křesťanskou etiku Příspěvek k etice a jazyku - úvaha - Zdeněk Eminger ETF UK Slovo, jazyk, řeč a jejich dosah pro křesťanskou etiku Příspěvek k etice a jazyku - úvaha - Zdeněk Eminger ETF UK A. D. 2004 2 1. Úvod Slavné a tvořící je Slovo Boží. Nazýváme jej po právu podstatou čehokoliv

Více

WALTER BENJAMIN. nllo AJEHO ZDROJ ODEON

WALTER BENJAMIN. nllo AJEHO ZDROJ ODEON WALTER BENJAMIN nllo AJEHO ZDROJ ODEON (I) Paříž, hlavní město devatenáctého století Emblemata selectiora mají například tabulku, na níž je růže současně zpoloviny kvetoucí, zpoloooy uvadlá, slunce v téže

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE encyklika spe salvi Encyklika SPE SALVI Papeže Benedikta XVI. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE Církevní schválení předsedy České biskupské konference, arcibiskupa Jana Graubnera, č.j. 51/2008

Více

Hans Küng Věčný život?

Hans Küng Věčný život? Hans Küng Věčný život? HANS KÜNG Věčný život? Vyšehrad I. UMÍRÁNÍ JAKO BRÁNA KE SVĚTLU? 1. Mrtví se již nic dalšího nedozví Široké jeviště je prázdné a bílé Bílé světlo se nemění. To je režijní poznámka

Více

narcismus 13/11/2008, 25 Kč www.itvar.cz Pavel Z., z textu Co sme? DG 307, 1973-1975 proč se tak často nenávidíme? proč na ješitnosti pevnosti z hoven

narcismus 13/11/2008, 25 Kč www.itvar.cz Pavel Z., z textu Co sme? DG 307, 1973-1975 proč se tak často nenávidíme? proč na ješitnosti pevnosti z hoven rozhovor s j. bažantem nejen o narcismu str. 4 a 5 st. komárek, j. šiklová a vl. merta o ješitnosti str. 6 a 7 básník a jeho čtenář str. 8 a 9 z. zemanová: proměny ega v pop music 60. let str. 10 kratochvilný

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více

ČLOVĚK A VESMÍRNÉ SLOVO

ČLOVĚK A VESMÍRNÉ SLOVO ČLOVĚK A VESMÍRNÉ SLOVO RUDOLF STEINER OBSAH ÚVOD K ČESKÉMU PŘEKLADU...3 (Úvod napsal Radomil Hradil) I Souvislost poměrů kosmických, pozemských a světa zvířat s člověkem PRVNÍ PŘEDNÁŠKA, 19. října 1923...5

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

Mezinárodní teologická komise. Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon

Mezinárodní teologická komise. Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon Mezinárodní teologická komise Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon Obsah Úvod 1. kapitola: Konvergence 1.1. Mudroslovné tradice a světová náboženství 1.2. Řecké a římské prameny přirozeného

Více

Michail Alexandrovič Bakunin BŮH A STÁT

Michail Alexandrovič Bakunin BŮH A STÁT Michail Alexandrovič Bakunin BŮH A STÁT OBZOR 2005 2 Svoboda všech je podstatná pro mou svobodu. Michail Alexandrovič Bakunin (1814 1876) Jménem fikce, kterou nazývají brzy společným zájmem, kolektivním

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

KAREL ČAPEK KRITIKA SLOV 1

KAREL ČAPEK KRITIKA SLOV 1 KAREL ČAPEK KRITIKA SLOV 1 KRITIKA SLOV Kdo by chtěl podati kritický obraz vládnoucích dnes názorů, napsal by patrně kritiku velkých filozofických systémů, životních proudů, politických ideologií, uměleckých

Více

5/2010 ROČNÍK 19 (13)

5/2010 ROČNÍK 19 (13) 5/2010 ROČNÍK 19 (13) Boží dobrodružství Paľka Ferka 04 Školní zralost aneb Jak pomoci svému dítěti? 08 Bratrství, které vše obnovuje (Chile) 19 www.focolare.cz Volit nevolit? Volby jsou před námi a o

Více