42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011"

Transkript

1 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince /2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou organizaci Klubcentrum Ústí nad Orlicí takto: Příspěvek na provoz ,- Kč Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny, dle důvodové zprávy. Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace 988/2011 RM s c h v a l u j e rozpočtové změny v rámci kapitoly 4 Školství, kultura, mládež a tělovýchova, dle důvodové zprávy. Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace 989/2011 RM s c h v a l u j e mimořádnou odměnu ředitelce Městského muzea v Ústí nad Orlicí, dle důvodové zprávy. Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace 1

2 990/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 pro příspěvkovou organizaci Klubcentrum v Ústí nad Orlicí takto: Příspěvek na provoz ,- Kč Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny. rozpočtovou změnu v rámci kapitoly 4 školství a kultura a kapitoly 7 všeobecná pokladní správa, dle důvodové zprávy a přílohy k usnesení RM. Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace 991/2011 RM s c h v a l u j e Dodatek číslo 2 ke Kupní smlouvě č ze dne na dodávku technologie a služeb v rámci budování datového centra ve II. realizační etapě mezi Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, IČ: a společností COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY a.s., Vítkovická 1, Ostrava 1, IČ: , jehož předmětem je změna rozsahu dodávky a s tím související navýšení ceny dodávky o ,- Kč včetně DPH a změna termínu instalace komponent dodávky, dle přílohy k usnesení RM. Zodpovídá: vedoucí odboru kancelář tajemníka 992/2011 RM s c h v a l u j e Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů mezi Městem Ústí nad Orlicí, se sídlem Sychrova 16, Ústí nad Orlicí a firmou REVENGE a. s., IČ , se sídlem Za Mototechnou 1114/4, Praha 5 Stodůlky dle přílohy RM. Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí 993/2011 RM s c h v a l u j e Prodloužení nájemních smluv na byty ve vlastnictví města dle přílohy k usnesení RM. Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb 994/2011 RM s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy na byt ve vlastnictví města na dobu určitou na byt č.13 o velikosti 1+1 v ul. Na Pláni č.p DPS s V. K. do Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb 2

3 995/2011 RM schvaluje upravené závazné ukazatele na rok 2011 pro příspěvkovou organizaci Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí takto: Příspěvek na provoz ,- Kč Dotace na investice ,- Kč Ostatní závazné ukazatele zůstávají beze změny. zvýšení rozpočtu výdajů ve třídě 6 kapitálové výdaje v kapitole 8 sociální věci a zdravotnictví o ,- Kč s určením na dotace na investice pro PO Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, kryté snížením rozpočtu výdajů na příspěvek na provoz ve třídě 5 běžné výdaje ve stejné výši. Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb 996/2011 RM s c h v a l u j e Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství č , uzavřené dne mezi T-Mobile Czech Republic a.s., IČ , se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4 a městem Ústí nad Orlicí, IČ , se sídlem městského úřadu Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, kterým se rozšiřuje poskytování telekomunikačních služeb pro nově zřizovanou příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže, dle přílohy usnesení RM. Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města 997/2011 RM s c h v a l u j e zvýšení rozpočtu výdajů ve třídě 5 běžné výdaje v kapitole 2 Životní prostředí o ,- Kč s určením na Sběrné dvory, kryté úsporou výdajů určených na údržbu komunikací ve stejné kapitole. Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města 998/2011 RM s c h v a l u j e zvýšení rozpočtu výdajů ve třídě 5 běžné výdaje v kapitole 1 Investice a velké opravy města Ústí nad Orlicí o ,- Kč s určením na ubytovací zařízení pro aktivní turistiku, kryté úsporou výdajů určených na management pro rozvoj města ve stejné kapitole. Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města 999/2011 RM s c h v a l u j e, v souladu s 18 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek na Městské úřadě Ústí nad Orlicí, zadávací 3

4 řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Provozování MHD v Ústí nad Orlicí, formou výzvy k podání nabídky, dle přílohy k usnesení RM. Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města 1000/2011 RM s c h v a l u j e v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2011 upravený limit prostředků na platy pro radou stanovený evidenční počet 16 zaměstnanců města zařazených do Městské policie ve výši ,- Kč, zvýšení rozpočtu výdajů ve třídě 5 Běžné výdaje v kapitole 5 Městská policie s určením na osobní výdaje městského úřadu o Kč kryté rezervou výdajů ve schváleném rozpočtu na rok Zodpovídá: velitel městské policie 1001/2011 RM s c h v a l u j e uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městem Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem, a společností Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, IČ: , jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části nebytových prostor v budově bez čp/če na st.p.č. 52/2 se způsobem využití garáž v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, za nájemné ve výši 300 Kč/m²/rok + DPH, dle přílohy k usnesení RM. 1002/2011 RM r o z h o d u j e o způsobu výběru nájemce na pronájem nebytových prostor (prodejn v budově čp. 64 na st.p.č. 52/1 vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí obálkovou metodou nejvyšší finanční nabídce ceny nájmu, dle přílohy k usnesení RM, u k l á d á vedoucímu majetkoprávního odboru zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Ústí nad Orlicí záměr pronájmu nebytových prostor (prodejn v budově čp. 64 na st.p.č. 52/1 vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí obálkovou metodou nejvyšší finanční nabídce ceny nájmu, dle přílohy k usnesení RM. 1003/2011 RM s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem, a TJ Knapovec, se sídlem Knapovec 88, Ústí nad Orlicí, jako nájemcem, týkající se pronájmu p.p.č. 471/1 v k.ú. 4

5 Knapovec v obci Ústí nad Orlicí o výměře 673 m 2 za cenu 100,- Kč/rok za účelem vybudování dětského hřiště, dle přílohy k usnesení RM. 1004/2011 RM s c h v a l u j e uzavření dohody o změně smluvní strany mezi Městem Ústí nad Orlicí, jako původním pronajímatelem a příspěvkovou organizací KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, IČ: , se sídlem Lochmanova 1400, Ústí nad Orlicí, PSČ , jako novým pronajímatelem a příspěvkovou organizací Městské muzeum Ústí nad Orlicí, IČ : , se sídlem Čs. Armády čp. 932, Ústí nad Orlicí, jako nájemcem, dle přílohy k usnesení RM. 1005/2011 RM s c h v a l u j e uzavření dohody o změně smluvní strany mezi Městem Ústí nad Orlicí, jako původním pronajímatelem a příspěvkovou organizací KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, IČ: , se sídlem Lochmanova 1400, Ústí nad Orlicí, PSČ , jako novým pronajímatelem a firmou Salon DANA, IČ : , se sídlem Polní 1120, Ústí nad Orlicí, jako nájemcem, dle přílohy k usnesení RM. 1006/2011 RM s c h v a l u j e uzavření dohody o změně smluvní strany mezi Městem Ústí nad Orlicí, jako původním pronajímatelem a příspěvkovou organizací KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, IČ: , se sídlem Lochmanova 1400, Ústí nad Orlicí, PSČ , jako novým pronajímatelem a firmou TEPVOS, spol. s r.o., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Třebovská 287, Ústí nad Orlicí, PSČ , jako nájemcem, dle přílohy k usnesení RM. 1007/2011 RM s c h v a l u j e uzavření dohody o změně smluvní strany mezi Městem Ústí nad Orlicí, jako původním pronajímatelem a příspěvkovou organizací KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, IČ: , se sídlem Lochmanova 1400, Ústí nad Orlicí, PSČ , jako novým pronajímatelem a firmou DOMINO CZ s.r.o., se sídlem Husova čp.1062, Ústí nad Orlicí, IČ : , DIČ CZ , jako nájemcem, dle přílohy k usnesení RM. 5

6 1008/2011 RM s c h v a l u j e zvýšení rozpočtu výdajů ve třídě 5 - Běžné výdaje v kapitole 6 Majetkoprávní věci s určením na náklady za služby za neobsazené byty o Kč, kryté snížením výdajů v kapitole 6 Majetkoprávní věci s určením na nákup služeb (prodej pozemků) ve stejné výši, dle přílohy k usnesení RM. 1009/2011 RM s ch v a l u j e záměr pronájmu nebytových prostor v domě čp. 72, ulice 17. listopadu, Ústí nad Orlicí (Hernychova vila kulturně-společenské centrum česko-polského příhraničí), dle přílohy k usnesení RM, u k l á d á vedoucímu majetkoprávního odboru zveřejnit úřední desce Městského úřadu v Ústí nad Orlicí záměr pronájmu nebytových prostor v domě čp. 72, ulice 17. listopadu, Ústí nad Orlicí Orlicí (Hernychova vila kulturně-společenské centrum česko-polského příhraničí), dle přílohy k usnesení RM. 1010/ RM d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit zvýšení rozpočtu výdajů ve třídě 5 Běžné výdaje v kapitole 2 Životní prostředí s určením na výdaje na činnost lesního hospodáře o Kč kryté zvýšením rozpočtu příjmů ve třídě 4 Dotace v kapitole 7 Všeobecná pokladní správa z účelové dotace ze státního rozpočtu o stejnou částku, snížení rozpočtu výdajů ve třídě 6 Kapitálové výdaje v kapitole 6 majetkoprávní věci s určením na investice do bytových domů o Kč a v kapitole 1 Investice a velké opravy s určením na výstavbu technické infrastruktury k bytům o Kč a zpětný převod částky Kč do Fondu rozvoje bydlení. Zodpovídá: vedoucí finančního odboru 1011/2011 RM j m e n u j e na návrh tajemnice MěÚ v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 7 odst.1 písm. zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů na základě 6

7 výběrového řízení paní Bc. Ivanu Nečekalovou, ke dni do funkce vedoucí odboru sociálních služeb MěÚ Ústí nad Orlicí. Zodpovídá: tajemnice MěÚ Petr Hájek v.r. starosta města JUDr. Zdeněk Ešpandr v.r. 1. místostarosta Ing. Vladislav Fajt v.r. místostarosta Mgr. Jiří Holubář v.r. místostarosta Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 7

8

9

U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010

U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 5. U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010 75/2010 RM s c h v a l u j e Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zajištění sběru, svozu, třídění, využití a odstranění

Více

37. U S N E S E N Í ze dne 24. října 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í

37. U S N E S E N Í ze dne 24. října 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 37. U S N E S E N Í ze dne 24. října 2011 832/2011 RM d o p o r u č u j e ZM s c h v á l i t podání žádosti o finanční podporu v rámci výběrového řízení dotačního

Více

172. U S N E S E N Í ze dne 12. října 2010

172. U S N E S E N Í ze dne 12. října 2010 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 172. U S N E S E N Í ze dne 12. října 2010 3394/2010 RM s c h v a l u j e Kupní smlouvu č. 11/10 mezi městem, Sychrova 16, 562 24, IČ 279 676 a firmou ART DECOR

Více

5. U S N E S E N Í ze dne 13. června 2011

5. U S N E S E N Í ze dne 13. června 2011 ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ 5. U S N E S E N Í ze dne 13. června 2011 138/2011 ZM v o l í předsedou návrhové komise Mgr. Luboše Bäuchela, členy této komise Jiřího Preclíka, Mgr. Markétu Strnadovou,

Více

24. U S N E S E N Í ze dne 23. května 2011

24. U S N E S E N Í ze dne 23. května 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 24. U S N E S E N Í ze dne 23. května 2011 471/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 pro příspěvkovou organizaci Klubcentrum Ústí

Více

150. U S N E S E N Í ze dne 19. dubna 2010

150. U S N E S E N Í ze dne 19. dubna 2010 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 150. U S N E S E N Í ze dne 19. dubna 2010 2957/2010 RM s c h v a l u j e dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu ze dne 26.10.2005 mezi Českou republikou Katastrálním

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 108. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 15.1.2018 2590/108/RM/2018 DSS/1 - Příspěvek k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území

Více

161. U S N E S E N Í ze dne 12. července 2010

161. U S N E S E N Í ze dne 12. července 2010 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 161. U S N E S E N Í ze dne 12. července 2010 3190/2010 RM s o u h l a s í s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu GALEN,

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 109. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 22.1.2018 2611/109/RM/2018 MP/1 - Rozpočtové změny odboru - Městská policie rozpočtové změny výdajů v ORJ 005

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 67. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 67. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 67. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 7.11.2016 1596/67/RM/2016 OSS/1 Uzavření nájemních smluv uzavření nájemních smluv 1. na byt zvláštního určení

Více

158. U S N E S E N Í ze dne 21. června 2010

158. U S N E S E N Í ze dne 21. června 2010 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 158. U S N E S E N Í ze dne 21. června 2010 3147/2010 s c h v a l u j e mimořádnou odměnu ředitelce Domova Důchodců Ústí nad Orlicí ředitelce Centra sociální

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 69. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 69. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 69. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 5.12.2016 1647/69/RM/2016 OSS/1 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace dodatek ke smlouvě o poskytnutí

Více

52. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

52. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 1 z 12 4.5.2016 13:10 RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 52. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 2.5.2016 1232/52/RM/2016 OSS/1 - Uzavření nájemních smluv uzavření nájemních smluv 1.

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne Stránka č. 1 z 11 RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 125. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 6.8.2018 3039/125/RM/2018 DSS/1 Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících číslo:

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 58. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 58. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 58. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 18.7.2016 1400/58/RM/2016 OKT/1 Návrh na schválení rozpočtové změny v rámci ORJ 009 rozpočtové změny v ORJ 009

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 7. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 7. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 7. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 19.1.2015 137/8/RM/2015 OKT/1 - Návrh rozpočtové změny v ORJ 9 zvýšení rozpočtu výdajů ve třídě 5 - Běžné výdaje

Více

162. U S N E S E N Í ze dne 26. července 2010

162. U S N E S E N Í ze dne 26. července 2010 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 162. U S N E S E N Í ze dne 26. července 2010 3225/2010 RM z ř i z u j e, v souladu s 47 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 27. května 2009 (upravená verze) č. 174 s účinností od 1. 6. 2009 uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě číslo 3-065-1931-14 o pojištění odpovědnosti za škodu

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 107. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 8.1.2018 2576/107/RM/2018 OSS/1- Rozpočtové změny odboru sociálních služeb rozpočtové změny v ORJ 008 - odboru

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) č. 400 rozpočtové opatření č. 7/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009

Více

2. U S N E S E N Í ze dne 15. prosince 2010

2. U S N E S E N Í ze dne 15. prosince 2010 ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ 2. U S N E S E N Í ze dne 15. prosince 2010 29/2010 ZM b e r e n a v ě d o m í složení slibu MUDr. Radomíra Lány člena Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí. 30/2010

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 28. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 28. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne Stránka č. 1 z 12 RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 28. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 12.8.2019 601/28/RM/2019 ORM/1 - Dohodu o narovnání a způsobu vypořádání pohledávek mezi Městem

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 46. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 46. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 46. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 29.2.2016 1097/46/RM/2016 OSS/1 - Uzavření nájemních smluv uzavření nájemních smluv 1. na byt č.10 o velikosti

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 42. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 42. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 42. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 18.1.2016 1015/42/RM/2016 ŽP/1 - Dohoda o ukončení dohody o výpůjčce sběrné nádoby E-Boxu Dohodu o ukončení

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí konané dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí konané dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí konané dne 12.12.2016 344/15/ZM/2016 FIN/1 Návrh na schválení rozpočtového provizoria na rok 2017

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 72. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 72. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne Přehled usnesení [72/RM/19.12012] file:///c:/users/uživatel/appdata/local/temp/přehled%20usnesení%20[72-rm-19_.. Stránka č. 1 z 15 22.12012 RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 72. schůze Rady města

Více

142. U S N E S E N Í ze dne 1. března 2010

142. U S N E S E N Í ze dne 1. března 2010 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 142. U S N E S E N Í ze dne 1. března 2010 2804/2010 RM s c h v a l u j e smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení hlavních mostních prohlídek mostů na

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 8. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí konané dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 8. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí konané dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 8. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí konané dne 9.11.2015 189/8/ZM/2015 FIN/1 - Rozpočtové změny v ORJ 4 1. zvýšení rozpočtu výdajů ve

Více

Zápis z 168. zasedání rady města

Zápis z 168. zasedání rady města Zápis z 168. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 02.10.2018 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 BILLA Mariánské Lázně Úšovice ul. Plzeňská žádost o

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne Přehled usnesení [126/RM/] Stránka č. 1 z 17 RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 126. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 3069/126/RM/2018 OSS/1 - Souhlas s přijetím účelových peněžitých

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 71. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 71. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 71. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 19.12.2016 1679/71/RM/2016 OŠKCP/1 Souhlas s přijetím finančního daru I. Rada města souhlasí s přijetím finančního

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 68. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 68. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 68. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 28.11.2016 1618/68/RM/2016 STA/1 Příkazní smlouvu číslo ORM/1411/5/2016 na zpracování žádosti o dotaci na akci

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 3. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí konané dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 3. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí konané dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí konané dne 9.2.2015 66/3/ZM/2015 FIN/1 Návrh na schválení rozpočtových změn - dotace na rok 2014 1.

Více

144. U S N E S E N Í ze dne 15. března 2010

144. U S N E S E N Í ze dne 15. března 2010 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 144. U S N E S E N Í ze dne 15. března 2010 2872/2010 RM s c h v a l u j e uzavření nájemních smluv na byty ve vlastnictví města na dobu určitou na byt č. 7

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 DNE: 24. 9. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1674/2018/OP NÁZEV: Byty a prostory sloužící ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje jednání týkající

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

Zápis z 171. zasedání rady města

Zápis z 171. zasedání rady města Zápis z 171. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: Program 171.RM 23. 10. 2018 od 08.15 hod. do 9.40 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Rada města schvaluje

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 49. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 49. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 49. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 21.3.2016 1142/49/RM/2016 KR1 - rozpočtová změna a) zvýšení rozpočtu výdajů ve třídě 6 - kapitálové výdaje v

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

RADA MĚSTA SCHVALUJE :

RADA MĚSTA SCHVALUJE : RADA MĚSTA SCHVALUJE : Příloha č. 01 usnesení 45. Rady města Stříbra ze dne 112016 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY I. UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY DOHODOU: Ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Xxxx, nar. Xxxx bytem

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne 29. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4698/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1708/2017 Rada

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 12. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 12. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne Stránka č. 1 z 12 RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 12. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 4.3.2019 248/12/RM/2019 FIN/1 Návrh na stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace

Více

U S N E S E N Í 39. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích

U S N E S E N Í 39. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích U S N E S E N Í 39. schůze Rady obce Soběšovice, v ách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 148/2016 V Soběšovicích dne 16.6.2016 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení 39. schůze

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 2. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 2. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne Přehled usnesení [2/RM/] Stránka č. 1 z 12 RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 2. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 31/2/RM/2018 KR/1 Návrh na schválení rozpočtové změny v rámci orj.

Více

Usnesení. Město Mariánské Lázně. z 123. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Malí, ale společně silní

Usnesení. Město Mariánské Lázně. z 123. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Malí, ale společně silní Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 123. zasedání rady města v Mariánských

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 379 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Česká Třebová, E. Beneše, Kaufland kvn na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 182 Rada města souhlasí s umístěním antény WIFI pro bezdrátový internet na budově čp. 205 v Ústecké ul. v České Třebové, na základě žádosti Petra Štarmana, IČ 48608840, Komenského 729, 560 02 Česká

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 45. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 45. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 45. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 15.2.2016 1071/45/RM/2016 MP/1 - Stanovení limitu finančních prostředků na platy zaměstnanců města zařazených

Více

VÝPIS USNESENÍ 3. schůze Rady města Slavičín konané dne

VÝPIS USNESENÍ 3. schůze Rady města Slavičín konané dne VÝPIS USNESENÍ 3. schůze Rady města Slavičín konané dne 28. 11. 2018 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Z Á P I S ze 17. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 26. června 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně

Z Á P I S ze 17. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 26. června 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně Z Á P I S ze 17. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 26. června 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně P ř í t o m n i : předsedající: členové: tajemnice: ověřovatelé zápisu: Ing.

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 11.5.2015 443/20/RM/2015 KR/1 Informace k plánovaným nákupům výstroje a výzbroje jednotek SDH I. Rada města

Více

město Slavičín U S N E S E N Í 58. schůze Rady města Slavičín, konané dne

město Slavičín U S N E S E N Í 58. schůze Rady města Slavičín, konané dne město Slavičín U S N E S E N Í 58. schůze Rady města Slavičín, konané dne 11. 2. 2009 Usnesení č. 58/1199/09 Kontrola plnění usnesení b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 32. zasedání Rady města, konaného dne 05. 11. 2014 od 11.00 hodin v kanceláři

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 682 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v čp. 19 ve Svinné mezi Městem Česká Třebová jako pronajímatelem a Sborem dobrovolných hasičů Svinná, IČ 61238627, se sídlem Svinná,

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ b í h úd jů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19. 9. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 770/2016/OP NÁZEV: Byty a prostory sloužící k ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.3.2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2013 Hodnocení činnosti p. o. Lesy města Jirkova za rok 2012 zprávu o činnosti příspěvkové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 21. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti

z 21. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti U s n e s e n í z 21. jednání rady města dne 14.12.2011 v 16,00 hod. v zasedací místnosti UR/21/1/2011 schválení programu jednání Rada města pro projednání 1. s c h v a l u j e program 21. jednání rady

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne Stránka č. 1 z 9 RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 13.5.2019 405/20/RM/2019 KR/1 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje Smlouvu

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 0

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 0 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 0 Rada městské části Praha 20 109. jednání datum konání: 20.02.2018 čís. RMC/109/1/1438/18 - RMC/109/6/1442/18 číslo RMC/109/1/1438/18 Návrh dopisu ve věci odkupu areálu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.01.2012 Přítomni: Omluven: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Poznámka: U s n e s e n í. ze zasedání Rady města Berouna dne Číslo Usnesení Zodpovídá Termín

Poznámka: U s n e s e n í. ze zasedání Rady města Berouna dne Číslo Usnesení Zodpovídá Termín Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 08.08.2018 Usnesení č. 16/432/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program jednání: 1) Program jednání RM 16 2) Kontrola usnesení

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 31. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 31. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 31. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 23.9.2019 695/31/RM/2019 OSS/1 - Uzavření nájemních smluv uzavření nájemních smluv 1. na byt č. 4, o velikosti

Více

USNESENÍ z 16. zasedání Rady města Jirkova ze dne 23. dubna 2012

USNESENÍ z 16. zasedání Rady města Jirkova ze dne 23. dubna 2012 USNESENÍ z 16. zasedání Rady města Jirkova ze dne 23. dubna 2012 1/16/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 22/14/RM/2012. 2/16/RM/2012 Plnění usnesení RM č. 41/40/RM/2011 - úprava výše

Více

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 039/12/Pa U S N E S E N Í 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 4. 9. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1546/39-1570/39 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 1136 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemků ppč. 815/3 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová a ppč. 183/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem provozování

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne Stránka č. 1 z 14 RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 132. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 22.10.2018 3223/132/RM/2018 KR/1 Návrh na schválení rozpočtové změny v rámci orj.010 rozpočtové

Více

Usnesení rady obce. Usnesení z 7. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne OBEC Mosty u Jablunkova

Usnesení rady obce. Usnesení z 7. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne OBEC Mosty u Jablunkova OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 7. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 23.5. 2011 Usnesení č. 7/134 s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy s nájemcem EUROVIA a.s, Praha

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

z jednání konaného dne 22. ledna 2018

z jednání konaného dne 22. ledna 2018 č. 50 Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k Dohodě o partnerství a spolupráci, uzavřené dne 21.12.2010, s SKP-CENTRUM, o.p.s., IČ 275 534 804, Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, v textu dle předloženého

Více

1/82/RM/2018 Program schůze RM

1/82/RM/2018 Program schůze RM Rada města Příbora U S N E S E N Í 8 2. s c h ů z e R a d y m ě s t a P ř í b o r a k o n a n é v m i m o ř á d n é m t e r m í n u d n e 1 7. 0 7. 2 0 1 8 v z a s e d a c í m í s t n o s t i r a d y m

Více

z jednání konaného Zodpovídá. Ing. Smrčka

z jednání konaného Zodpovídá. Ing. Smrčka č. 154 Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014 přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu Zabezpečení úklidu

Více

U s n e s e n í z 26. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 26. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 26. jednání rady města dne 19.03.2012 v 16,30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/26/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 26. jednání rady města Bod programu 1.

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 8. ledna 2018

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 8. ledna 2018 č. 1 Rada města souhlasí s umístěním reklamního zařízení HYPERCUBE v termínu od 08.01.2018 do 02.02.2018 na ppč. 3366/1 Staré náměstí, k propagaci akce Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018,

Více

U s n e s e n í č. 129/R10/ /R10/2019 z 10. schůze rady města konané dne v budově MěÚ Meziboří od hodin

U s n e s e n í č. 129/R10/ /R10/2019 z 10. schůze rady města konané dne v budově MěÚ Meziboří od hodin U s n e s e n í č. 129/R10/2019-143/R10/2019 z 10. schůze rady města konané dne 29.04.2019 v budově MěÚ Meziboří od 14.00 hodin U s n e s e n í č. 129/R10/2019 bere na vědomí zprávu o hospodaření s bytovým

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 106. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 18.12.2017 2551/106/RM/2017 OSS/1 - Uzavření nájemních smluv uzavření nájemních smluv 1. na byt zvláštního

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 5. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 5. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne Stránka č. 1 z 15 RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 5. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 17.12.2018 80/5/RM/2018 KR/1 Návrh na schválení rozpočtové změny v rámci orj.010 rozpočtovou

Více

Přehled usnesení 31. RMČ ze dne

Přehled usnesení 31. RMČ ze dne Přehled usnesení 31. RMČ R-479 Služební cesta do Harlow ve dnech 4. - 10.3.2008 R-481 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 57. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 57. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 57. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 20.6.2016 1366/57/RM/2016 MPO/1 Smlouva o nájmu nebytových prostor Perla 06 Smlouvu o nájmu nebytových prostor

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 71. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 71. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne Stránka č. 1 z 14 RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 71. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 5.11.2012 1722/71/RM/2012 TAJ/3 Konkurz č.4/2012 na funkci jednatele obchodní společnosti

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017 č. 1088 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu vývěsní skřínky č. 3/II, umístěné na vnější zdi krytu, stavby občanské vybavenosti na pozemku stpč. 2910 v Pražského ulici v České Třebové, mezi

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 13 Rada města Ústí nad Orlicí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 127. schůze Rady města Ústí nad Orlicí, která se konala dne 10.9.2018 3114/127/RM/2018 DSS/1- Nařízení, zimní údržba - neudržované

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 27. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 27. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne Stránka č. 1 z 14 RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 27. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 29.7.2019 561/27/RM/2019 OSS/1 - Smlouva o zpracování projektového záměru smlouvu o zpracování

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.12.2012 Číslo 1554 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.12.2012 program schůze dne 12.12.2012 Číslo 1555 Zodpovídá: OSRI- Termín: 28.2.2013 r e v o k u j e část

Více

město Slavičín U S N E S E N Í 83. schůze Rady města Slavičín, konané dne

město Slavičín U S N E S E N Í 83. schůze Rady města Slavičín, konané dne město Slavičín U S N E S E N Í 83. schůze Rady města Slavičín, konané dne 26.1.2010 Usnesení č. 83/1727/10 Kontrola plnění usnesení b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více