Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne"

Transkript

1 Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání finančního výboru ze dne a b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření Města Šternberka k a rozpočtová opatření vnitřní uvedená v příloze č. 2 a d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozpočtová opatření dle přílohy č.1 a přílohy č. 3 Číslo 2173 Zodpovídá: OŠK Termín: s o u h l a s í s udělením výjimky z místa použití zábavní pyrotechniky podle čl. 5 Obecně závazné vyhlášky Města Šternberka č. 1/2011/vyhl., o veřejném pořádku, ve znění pozdějších předpisů, pro akci Halloween, konanou dne v areálu Domu dětí a mládeže Šternberk, p.o. dle důvodové zprávy a r o z h o d u j e o vydání správního rozhodnutí o výjimce z místa použití zábavní pyrotechniky na zastavěném území města a místích částí Číslo 2174 Zodpovídá: OdPVV Termín: b e r e n a v ě d o m í petici občanů města Šternberka a u k l á d á starostovi odpovědět zástupci petičního výboru dle předloženého návrhu Číslo 2175 Zodpovídá: OSRI Termín: uzavření smlouvy č. 263/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 pro projekt Zvýšení bezpečnosti dopravy - stavební úpravy sil. II/447 ul. Litovelská ve Šternberku a starostu k podpisu smlouvy

2 Číslo 2176 Zodpovídá: OSRI Termín: b e r e n a v ě d o m í zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku na dodávky, zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů : Systém pro separaci a sběr BRKO ve městě Šternberku, ze dne , v y l u č u j e uchazeče : SSI Schäfer s.r.o., Hranice, Tovární čp. 325, PSČ , IČ: MEVA-BRNO, s.r.o., Želešice, 24. dubna 428, PSČ , IČ: ELKOPLAST CZ, s.r.o., Zlín, Štefánikova 2664, PSČ , IČ: z účasti v zadávacím řízení a r u š í zadávací řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Systém pro separaci a sběr BRKO ve městě Šternberku z důvodu dle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Číslo 2177 Zodpovídá: OSRI Termín: b e r e n a v ě d o m í zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Šternberk rámcová smlouva dotační management u k l á d á OSRI zahájit výběr dodavatele veřejné zakázky dle Směrnice S Veřejné zakázky města Šternberka Číslo 2178 Zodpovídá: OSRI Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis č. 32/2013 z jednání komise veřejných zakázek ze dne , u r č u j e vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky: Město Šternberk - nákup nového osobního pětimístného automobilu vítězný uchazeč: AUTO Hlaváček, a.s., Týnecká 5, Olomouc, IČ: , cenová nabídka: ,60 Kč bez DPH, vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Město Šternberk - ulice Pískoviště - veřejné osvětlení vítězný uchazeč: Elektromontáže BLESK, s.r.o., Na Zákopě 452/1a, Olomouc, IČ: , cenová nabídka: ,00 Kč bez DPH a starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Číslo 2179 Zodpovídá: OSRI Termín: vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Město Šternberk - pronájem světelné vánoční výzdoby vítězný uchazeč: Blachere - Illumination CZ s.r.o., Šrámkova 1211, Zlín - Malenovice, IČ: , cenová nabídka: ,00 Kč bez DPH a 1. místostarostu k podpisu smlouvy o nájmu věcí movitých a o výpůjčce

3 Číslo 2180 Zodpovídá: OSRI Termín: uzavření darovací smlouvy s ČR Ministerstvem vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, IČ č. MV /KAP-2013 o bezúplatném převodu movitého majetku a starostu k podpisu smlouvy Číslo 2181 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o provedení stavby mezi Městem Šternberk a společností Invensys Appliance Controls s. r. o., Dlouhá 4, Šternberk, IČ: , k umístění a vedení přípojky splaškové kanalizace v pozemku parc. č v k. ú. Šternberk dle předloženého materiálu a k podpisu smlouvy o provedení stavby starostu Číslo 2182 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o provedení stavby mezi Městem Šternberk s J. B. a L. B., k umístění a vedení přípojky nízkého napětí elektřiny v pozemku parc. č v k. ú. Šternberk dle předloženého materiálu a k podpisu smlouvy o provedení stavby starostu Číslo 2183 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o provedení stavby mezi Městem Šternberk a S. M., a B. M., oba bytem, k umístění sjezdu z pozemku parc. č. 6036/1 na pozemek parc. č. 6037/12 a k umístění oplocení na části pozemku parc. č. 6037/12, vše v k. ú. Šternberk, dle předloženého materiálu a k podpisu smlouvy o provedení stavby starostu Číslo 2184 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í nabídku paní ze dne a uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru o ploše 52,92 m2 v přízemí nemovitosti ve Šternberku, Horní náměstí 47/2 na pozemku parc. č. 115 zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Šternberk mezi Městem Šternberkem a paní, bytem - obchodní firma JUDr. Radka URBANOVÁ, advokátní kancelář se sídlem v Olomouci, Palachovo náměstí 620/1, IČ za podmínek vzoru smlouvy o nájmu schváleného Radou města Šternberka usnesením č ze dne a podmínek dle důvodové zprávy a 1. místostarostu k podpisu smlouvy o nájmu

4 Číslo 2185 Zodpovídá: SMM Termín: zřízení věcného břemene s právem umístění a provozování zemního kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc.č. 352/6, 448 v k. ú. Krakořice, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č /2013 a za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene a zmocňuje 1. místostarostu k podpisu této smlouvy o zřízení věcného břemene Číslo 2186 Zodpovídá: SMM Termín: zřízení věcného břemene s právem zřídit a provozovat plynárenské zařízení a s právem vstupovat a vjíždět na pozemek parc. č v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberk, v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č /2013 a za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene a 1. místostarostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene Číslo 2187 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene odpovídající právu umístění a provozování stavby Most ev.č.4 přes Sitku, včetně uložení kabelu veřejného osvětlení, jakož i vstup a provádění oprav a údržby ve prospěch Města Šternberk, v části pozemku parc.č v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Brno, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu dle kalkulace vlastníka pozemku v ceně obvyklé, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu a 1. místostarostu k podpisu této smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Číslo 2188 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Šternberk a Povodím Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Brno, IČ: na užívání pozemku parc. č v k.ú. Šternberk po dobu provádění stavby Most ev.č.4 přes Sitku, na dobu od data z předávacího protokolu o skutečném převzetí staveniště o výměře 532 m2, za úhradu 20 Kč/m2/rok a 1. místostarostu k podpisu této nájemní smlouvy

5 Číslo 2189 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s právem uložení a provozování vodovodního řadu, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v částech pozemků parc.č. 520 a parc. č v k ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch VHS Sitka, s.r.o. Vinohradská 2288/7, Šternberk, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu Kč, dle předloženého materiálu a 1. místostarostu k podpisu této smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Číslo 2190 Zodpovídá: SMM Termín: snížení platby nájemného dle smlouvy o nájmu pozemku č. 1110/06/s ve znění pozdějších dodatků uzavřenou se společností REKO media, s. r. o., Veselá 239, Slušovice, IČ: o Kč/rok + DPH s účinností od v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu a k podpisu dodatku č. 3 k nájemní smlouvě 1. místostarostu Číslo 2191 Zodpovídá: SMM Termín: pronájem části pozemku a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na část pozemku parc. č. 6043/7 orná půda o výměře cca m2 v k. ú. Šternberk za účelem využití deponie zeminy se společností PPS REALIZACE STAVEB s. r. o., Labutí 2, Šternberk, IČ: za cenu Kč/rok + DPH a k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu Číslo 2192 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í zápisy bytové komise č. 43 a č. 44

6 Číslo 2193 Zodpovídá: SMM Termín: n e výměnu bytové jednotky č. 385/29 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v domě zvláštního určení Uničovská 385/53 ve Šternberku za bytovou jednotku č. 385/16 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v tomtéž domě pro žadatelku paní R. P., a přednostní přidělení výše uvedené bytové jednotky č. 385/16 paní V. Ť., bytem a uzavření nájemní smlouvy na tuto bytovou jednotku mezi Městem Šternberkem a paní V. Ť. za podmínek vzoru nájemní smlouvy schváleného Radou města Šternberka usnesením č ze dne a za podmínek dle důvodové zprávy a 1. místostarostu k podpisu nájemní smlouvy Číslo 2194 Zodpovídá: SMM Termín: přednostní přidělení bytu č. 108 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v domě zvláštního určení Žitná 390/12 ve Šternberku panu A. J., a uzavření nájemní smlouvy na výše uvedený byt mezi Městem Šternberkem a panem A. J., za podmínek vzoru nájemní smlouvy schváleného Radou města Šternberka usnesením č ze dne a podmínek dle důvodové zprávy a 1. místostarostu k podpisu nájemní smlouvy Číslo 2195 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost paní D. H. ze dne a s o u h l a s í s přenecháním bytu č. 003 o velikosti 1+kk s příslušenstvím v bytovém domě Labutí 2411/25 ve Šternberku do podnájmu paní M. S., na dobu určitou 1 rok za podmínek dle důvodové zprávy Ing. Stanislav Orság v.r. starosta Michal Oborný v.r. 1. místostarosta