DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1

2 P r o h l a š u j i, ţ e j s e m d i p l o m o v o u p r á c i n a t é m a D o t č e n ý o rg á n v e v e ř e j n é s p r á v ě z p r a c o v a l a s a m a. Ve š k e r é p r a m e n y a z d r o j e i n f o r m a c í, k t e r é j s e m p o u ţ i l a k s e p s á n í t é t o p r á c e, b y l y c i t o v á n y v p o z n á m k á c h p o d č a r o u a j s o u u v e d e n y v s e z n a m u p o u ţ i t ý c h p r a m e n ů a l i t e r a t u r y. 2

3 O b s a h Ú v o d... s Ve ř e j n á s p r á v a... s O b e c n é v y m e z e n í v e ř e j n é s p r á v y... s S t á t n í s p r á v a... s S a m o s p r á v a... s Ve ř e j n ý z á j e m... s D o t č e n ý o r g á n... s O b e c n é v y m e z e n í p o j m u... s Č i n n o s t d o t č e n ý c h o r g á n ů... s Ř e š e n í r o z p o r ů... s Z á v a z n á s t a n o v i s k a, s t a n o v i s k a a j e j i c h p r o b l e m a t i k a. K o o r d i n o v a n á z á v a z n á s t a n o v i s k a a k o o r d i n o v a n á s t a n o v i s k a... s Z á v a z n á s t a n o v i s k a... s Vy m e z e n í n a z á k l a d ě s p r á v n í h o ř á d u... s Závazná stanoviska podle stavebního zákona... s Z m ě n y a z r u š e n í z á v a z n ý c h s t a n o v i s e k... s S t a n o v i s k a... s Vy m e z e n í s t a n o v i s e k p o d l e s t a v e b n í h o z á k o n a... s Z m ě n y a z r u š e n í s t a n o v i s e k... s R o z d í l y m e z i z á v a z n ý m i s t a n o v i s k y a s t a n o v i s k y s h r n u t í... s K o o r d i n o v a n á z á v a z n á s t a n o v i s k a a k o o r d i n o v a n á s t a n o v i s k a... s N ě k t e r é d o t č e n é o r g á n y v o b l a s t i o c h r a n y ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í... s

4 4.1. D o t č e n é o r g á n y a j e j i c h č i n n o s t p o d l e z á k o n a o o c h r a n ě p ř í r o d y a k r a j i n y... s Z á v a z n á s t a n o v i s k a o r g á n ů o c h r a n y p ř í r o d y... s D o t č e n é o r g á n y p ř i v y h l a š o v á n í z v l á š t ě c h r á n ě n ý c h ú z e m í, p a m á t n ý c h s t r o m ů, z v l á š t ě c h r á n ě n ý c h d r u h ů r o s t l i n, ţ i v o č i c h ů a n e r o s t ů... s S t a n o v i s k a d o t č e n ý c h o r g á n ů p o d l e z á k o n a o o c h r a n ě p ř í r o d y a k r a j i n y... s D o t č e n é o r g á n y p o d l e z á k o n a o p o s u z o v á n í v l i v ů n a ţ i v o t n í p r o s t ř e d í... s D o t č e n é o r g á n y a p o s u z o v á n í z á m ě r ů... s D o t č e n é o r g á n y a p o s u z o v á n í k o n c e p c í... s D a l š í p o v i n n o s t i d o t č e n ý c h o r g á n ů p o d l e z á k o n a o p o s u z o v á n í v l i v ů n a ţ i v o t n í p r o s t ř e d í... s D o t č e n é o r g á n y p o d l e v o d n í h o z á k o n a... s S h r n u t í... s. 4 8 Z á v ě r... s. 4 8 R e s u m é... s. 5 2 S e z n a m p o u ţ i t ý c h p r a m e n ů a l i t e r a t u r y s

5 Úvod Z á k l a d n í z á k o n Č e s k é r e p u b l i k y, j í m ţ j e ú s t a v n í z á k o n č. 1 / S b., Ú s t a v a Č e s k é r e p u b l i k y, v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů ( d á l e j e n Ú s t a v a ), p r o k l a m u j e Č e s k o u r e p u b l i k u j a k o d e m o k r a t i c k ý s t á t, j e h o ţ s t á t n í m o c s l o u ţ í v š e m o b č a n ů m, k t e r ý s e s t a r á o v n i t ř n í z á l e ţ i t o s t i, d b á n a m e z i n á r o d n í z á v a z k y, a l e t a k é s t ř e ţ í a r o z v í j í z d ě d ě n é p ř í r o d n í, k u l t u r n í, h m o t n é a d u c h o v n í b o h a t s t v í. A b y t a t o s l o v a n e z ů s t a l a j e n f i k t i v n í m i u s t a n o v e n í m i, e x i s t u j e d o s t i s l o ţ i t á s t r u k t u r a v e ř e j n é s p r á v y, a ť u ţ s t á t n í s p r á v y, n e b o s a m o s p r á v y, j e ţ j e, c o s e t ý č e ú z e m n í c h s a m o s p r á v n ý c h c e l k ů, t a k é z a r u č e n a Ú s t a v o u. O c h r a n a a r o z v o j z m í n ě n é h o p ř í r o d n í h o, k u l t u r n í h o, h m o t n é h o a d u c h o v n í h o b o h a t s t v í s e ř a d í d o k a t e g o r i e t a k z v a n é h o v e ř e j n é h o z á j m u, k a m o v š e m p a t ř í i d a l š í z á j m y. Ve ř e j n ý z á j e m m a j í c h r á n i t z m í n ě n é o r g á n y s t á t n í s p r á v y a s a m o s p r á v y. P r o j e h o l e p š í z a b e z p e č e n í b y l z ř í z e n i n s t i t u t t a k z v a n ý c h d o t č e n ý c h o r g á n ů. A p r á v ě o n i c h a j e j i c h ú l o z e b y c h c h t ě l a p o j e d n a t v t é t o p r á c i. Ú č e l e m m é p r á c e n e n í p ř e d l o ţ i t v y č e r p á v a j í c í r o z b o r p r o b l e m a t i k y f u n k c e d o t č e n ý c h o r g á n ů v e v e ř e j n é s p r á v ě. O t á z k u, z d a j e t o v ů b e c m o ţ n é, p o n e c h á v á m o d b o r n í k ů m n a t u t o p r o b l e m a t i k u. Ve s v é p r á c i b y c h s e c h t ě l a s p í š e z a b ý v a t a l e s p o ň r á m c o v ě p o s t a v e n í m d o t č e n ý c h o r g á n ů v e v e ř e j n é s p r á v ě, j e j i c h č i n n o s t í a t a k é ú k o l y j e d n o t l i v ý c h d o t č e n ý c h o r g á n ů p o d l e n ě k t e r ý c h z á k o n ů. P o d l e t o h o j s o u t a k é r o z v r ţ e n y j e d n o t l i v é k a p i t o l y t é t o p r á c e. Prv n í k a p i t o l a s e z a m ě ř u j e n a o b e c n é v y m e z e n í v e ř e j n é s p r á v y. S t o u j s o u t o t i ţ d o t č e n é o r g á n y n e o d l u č i t e l n ě s p j a t y - p o u z e v j e j í m r á m c i e x i s t u j í i v y k o n á v a j í s v o u č i n n o s t. Ta t o k a p i t o l a b y m ě l a s l o u ţ i t k o z ř e j m ě n í ú k o l ů v e ř e j n é s p r á v y a p o p s á n í j e j í h o r o z d ě l e n í n a s t á t n í s p r á v u a s a m o s p r á v u. Ve s v é p o d s t a t n é č á s t i s e 5

6 t a k é z a b ý v á p o j m e m v e ř e j n ý z á j e m, p r o t o ţ e p r á v ě j e j m a j í d o t č e n é o r g á n y c h r á n i t. Ve d r u h é k a p i t o l e j e r o z e b r á n s a m o t n ý p o j e m d o t č e n é h o o r g á n u, j e d n o t l i v é d r u h y d o t č e n ý c h o r g á n ů a t a k é j e j i c h č i n n o s t i. Z á k l a d n í l e g á l n í r á m e c d o t č e n ý m o r g á n ů m p o s k y t u j e z á k o n č / S b., s p r á v n í ř á d, v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů ( d á l e j e n s p r á v n í ř á d ). O b j e v u j í s e v š a k i v m n o h a j i n ý c h z á k o n e c h, p r o t o ţ e s e p r a k t i c k y m o h o u v y s k y t o v a t v e v š e c h o b l a s t e c h v e ř e j n é s p r á v y. P o s l e d n í č á s t d r u h é k a p i t o l y p o j e d n á v á o ř e š e n í r o z p o r ů, j e ţ m o h o u v z n i k n o u t, h á j í - l i j e d n o t l i v é d o t č e n é o r g á n y r o z d í l n é v e ř e j n é z á j m y a j e j i c h o c h r a n a m ů ţ e n ě j a k ý m z p ů s o b e m k o l i d o v a t. Č i n n o s t d o t č e n ý c h o r g á n ů j e v e l m i š i r o k á. P r o t o e x i s t u j í s p e c i f i c k é ú k o n y d o t č e n ý c h o r g á n ů. J s o u j i m i z á v a z n á s t a n o v i s k a, s t a n o v i s k a a k o o r d i n o v a n á z á v a z n á s t a n o v i s k a a s t a n o v i s k a. O n i c h j e p s á n o v e t ř e t í k a p i t o l e, a t o z h l e d i s k a s p r á v n í h o ř á d u, a l e t a k é z á k o n a č / S b., o ú z e m n í m p l á n o v á n í a s t a v e b n í m ř á d u ( s t a v e b n í z á k o n ), v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e p i s ů ( d á l e j e n s t a v e b n í z á k o n ). M o u s n a h o u t a k é j e v y z d v i h n o u t r o z d í l y m e z i j e d n o t l i v ý m i ú k o n y a z p ů s o b y j e j i c h v y d á v á n í, v č e t n ě m o ţ n o s t í n á p r a v y v a d n ý c h č i ú č a s t n í k o v i n e v y h o v u j í c í c h z á v a z n ý c h s t a n o v i s e k a s t a n o v i s e k. O s o b n ě p o v a ţ u j i z a j e d e n z n e j d ů l e ţ i t ě j š í c h v e ř e j n ý c h z á j m ů o c h r a n u ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í a j e h o j e d n o t l i v ý c h s l o ţ e k. Z t o h o t o d ů v o d u j s e m d o t č e n ý m o r g á n ů m p r o j e v u j í c í m s e v t é t o o b l a s t i v ě n o v a l a p o s l e d n í, č t v r t o u, k a p i t o l u s v é p r á c e. N e j s o u v n í o v š e m r o z e b r á n y ú l o h y d o t č e n ý c h o r g á n ů p o d l e v š e c h j e d n o t l i v ý c h s l o ţ k o v ý c h z á k o n ů, a l e p o u z e p o d l e z á k o n a č / S b., o o c h r a n ě p ř í r o d y a k r a j i n y, v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů a z á k o n a č / S b., o p o s u z o v á n í v l i v ů n a ţ i v o t n í p r o s t ř e d í a o z m ě n ě n ě k t e r ý c h s o u v i s e j í c í c h z á k o n ů ( z á k o n o p o s u z o v á n í v l i v ů n a ţ i v o t n í p r o s t ř e d í ), v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů. Z e s l o ţ k o v ý c h z á k o n ů j s e m v y b r a l a z á k o n č / S b., o v o d á c h a o z m ě n ě n ě k t e r ý c h z á k o n ů ( v o d n í z á k o n ), v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů. K r o m ě v ý š e u v e d e n ý c h z á k o n ů j s e m v y c h á z e l a z e j m é n a z 6

7 d a l š í c h z á k o n ů a r ů z n ý c h k n i ţ n í c h a i n t e r n e t o v ý c h p u b l i k a c í a č l á n k ů, j e ţ j s o u u v e d e n y v s e z n a m u p o u ţ i t ý c h p r a m e n ů a l i t e r a t u r y. 1. Veřejná správa O b e c n é v y m e z e n í v e ř e j n é s p r á v y Ve ř e j n o u s p r á v u, i k d y ţ p a t r n ě j i n a k, n e ţ s i j i p ř e d s t a v í m e d n e s, z n a l o j i ţ ř í m s k é p r á v o. L a t i n s k ý v ý r a z a d m i n i s t r a t i o re i p u b l i c a e s e p r o m í t l d o r ů z n ý c h j a z y k ů a v ý j i m k o u n e z ů s t a l a a n i č e š t i n a s v ý r a z e m a d m i n i s t r a t i v n í v e v ý z n a m u s p r á v n í. 1 C o s e t ý č e s a m o t n é c h a r a k t e r i s t i k y p o j m u, s l o v n í s p o j e n í v e ř e j n á s p r á v a s e o b v y k l e d e f i n u j e j a k o s p r á v a v e ř e j n ý c h z á l e ž i t o s t í. S p r á v o u s e p ř i t o m r o z u m í s p o l e č e n s k é ř í z e n í a v e ř e j n o u z á l e ţ i t o s t í v ě c, k t e r á s e n e t ý k á j e n j e d n o t l i v c e n e b o o m e z e n é s k u p i n y l i d í, a l e v e ř e j n o s t i. N a r o z d í l o d s o u k r o m é s p r á v y 2 j e s p r á v o u v e v e ř e j n é m z á j m u a s u b j e k t y ( o z n a č o v a n é j a k o v e ř e j n o p r á v n í s u b j e k t y ) j i v y k o n á v a j í c í t a k č i n í n a z á k l a d ě p o v i n n o s t í u l o ţ e n ý c h p r á v e m. V n a š í z e m i s e, p o d o b n ě j a k o v j i n ý c h z e m í c h s k o n t i n e n t á l n ě e v r o p s k o u p r á v n í k u l t u r o u, z a m ě ř u j e n a n a ř i z o v a c í č i n n o s t i, u d r ţ o v á n í p o ř á d k u a z a b e z p e č e n í v e ř e j n ý c h s l u ţ e b. Ve ř e j n á s p r á v a j e n e r o z l u č n ě s p j a t a s v ý k o n n o u m o c í v e s t á t ě, j e j í m ţ j e p r o j e v e m. P r o o b t í ţ n o s t p o z i t i v n í h o v y m e z e n í s e n e j č a s t ě j i d e f i n u j e n e g a t i v n ě, t j. j a k o t a s t á t n í č i n n o s t, k t e r o u s t á t v y k o n á v á v e d l e z á k o n o d á r s t v í a v e d l e s o u d n i c t v í. J e j í p o s t a v e n í v ů č i z á k o n o d á r n é m o c i a s o u d n í m o c i l z e v e z k r a t c e v y m e z i t t a k t o : Ve ř e j n o u s p r á v o u s e p r o v á d ě j í z á k o n y v y t v o ř e n é m o c í z á k o n o d á r n o u. O r g á n y v e ř e j n é m o c i t a k é n ě k d y m a j í p o d í l n a 1 2 PRŮCHA, P. Veřejná správa a samospráva. 1. vyd. Praha : Vysoká škola aplikovného práva, s.r.o., s. 10. jeţ je správou soukromých záležitostí, vykonávanou v soukromém zájmu, vykonávají ji soukromé osoby, sledují vlastní určitý cíl a řídí se přitom vlastní vůlí (tamtéţ) 7

8 p ř í p r a v ě z á k o n ů a p o k u d j s o u k t o m u z á k o n e m z m o c n ě n y, v y d á v a j í p o d z á k o n n é p r á v n í a k t y. Z á k l a d n í r o z d í l m e z i v e ř e j n o u s p r á v o u a s o u d n i c t v í m j e v t o m, ţ e z a t í m c o s o u d n i c t v í n a l é z á p r á v o j a k v o b l a s t i v e ř e j n ý c h, t a k i s o u k r o m ý c h z á j m ů, v e ř e j n á p r á v a r e a l i z u j e v m e z í c h p r á v a p o u z e v e ř e j n é z á j m y. O r g a n i z a c e j e v y b u d o v á n a n a v z t a z í c h n a d ř í z e n o s t i a p o d ř í z e n o s t i, z a t í m c o v s o u d n i c t v í j s o u s i o r g á n y n a v z á j e m r o v n y. N a v e ř e j n o u s p r á v u s e m ů ţ e m e d í v a t z e d v o u ú h l ů p o h l e d u. P o k u d s e n a n i z a m ě ř í m e z h l e d i s k a o r g á n ů, k t e r é j i v y k o n á v a j í, h o v o ř í m e o t z v. o r g a n i z a č n í m p o j e t í. Ve d l e n ě j e x i s t u j e t z v. f u n k č n í p o j e t í, v n ě m ţ j d e o č i n n o s t t ě c h t o o r g á n ů. Ta m i m o t o, ţ e j e v ý k o n e m v e ř e j n é m o c i, j e p o d z á k o n n á a n a ř i z o v a c í. J a k j i ţ b y l o n a z n a č e n o, s v ý m o b s a h e m s e z a m ě ř u j e n a o r g a n i z o v á n í c h o d u v e ř e j n ý c h z á l e ţ i t o s t í, r e s p. v e ř e j n ý c h s l u ţ e b, a n a m o c e n s k o u o c h r a n u v e ř e j n ý c h z á j m ů. 3 Vr a ť m e s e a l e k v e ř e j n é s p r á v ě j a k o p r o j e v u v ý k o n n é m o c i. M o c j e s c h o p n o s t v n u t i t j i n é m u u r č i t ý z p ů s o b c h o v á n í i p r o t i j e h o v ů l i. Ve v e ř e j n é s p r á v ě h o v o ř í m e o v e ř e j n é m o c i, k t e r o u v ý s t i ţ n ě d e f i n o v a l Ú s t a v n í s o u d : Ve ř e j n o u m o c í s e ro z u m í t a k o v á m o c, k t e r á a u t o r i t a t i v n ě ro z h o d u j e o p r á v e c h a p o v i n n o s t e c h s u b j e k t ů, a ť j i ž p ř í m o, n e b o z p ro s t ř e d k o v a n ě. S u b j e k t, o j e h o ž p r á v e c h n e b o p o v i n n o s t e c h ro z h o d u j e o rg á n v e ř e j n é m o c i, n e n í v ro v n o p r á v n é m p o s t a v e n í s t í m t o o rg á n e m a o b s a h ro z h o d n u t í t o h o t o o rg á n u n e z á v i s í o d v ů l e s u b j e k t u. 4 N o s i t e l e m t é t o v e ř e j n é m o c i j e s t á t a d a l š í s u b j e k t y, k t e r ý m s t á t s v ě ř i l s p r á v u v e ř e j n ý c h z á l e ţ i t o s t í ( v p r a x i j s o u j i m i z e j m é n a s u b j e k t y ú z e m n í s a m o s p r á v y ) K v ů l i t o m u h o v o ř í t e o r i e o d e c e n t r a l i z a c i s t á t n í m o c i. Ta s e t o t i ţ š t ě p í n a s t á t n í m o c a z b ý v a j í c í v e ř e j n o u m o c, j i ţ b y s t á t 3 4 PRŮCHA, P. Správní právo : obecná část. 7., dopl. a aktualiz. vyd. Brno : Masarykova univerzita, s. 57. Nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. II ÚS 75/

9 m ě l, k d y b y j i n e s v ě ř i l z m í n ě n ý m j i n ý m s u b j e k t ů m, d a l š í m o r g á n ů m. Z t o h o d ů v o d u r o z l i š u j e m e m e z i s t á t n í s p r á v o u a s a m o s p r á v o u St á t n í s p r á v a S t á t n í s p r á v a j e v e ř e j n á s p r á v a u s k u t e č ň o v a n á s t á t e m. S t á t v y k o n á v á c e l o u ř a d u č i n n o s t í a t a t o b ý v á o z n a č o v á n a j a k o z á k l a d, j á d r o v e ř e j n é s p r á v y. J í r e a l i z u j e s v o u v ý k o n n o u m o c. P o v a h a s t á t n í s p r á v y b ý v á o z n a č o v á n a j a k o o r g a n i z u j í c í a m o c e n s k o - o c h r a n n á, c o ţ s e p r o j e v u j e o b s a h e m ř í d í c í c h a r e g u l a č n í c h p r v k ů. Ve l m i s t r u č n ě ř e č e n o, ř í d í c í p r v k y s e z a m ě ř u j í n a c í l e n o u a k t i v i z a c i c h o v á n í ř í z e n ý c h s u b j e k t ů ( v e d o u c í k d o s a h o v á n í u r č i t ý c h c í l ů ), z a t í m c o r e g u l a č n í p r v k y n a c í l e n o u s t a b i l i z a c i c h o v á n í ( z a j i š ť u j í c í o c h r a n u u r č i t é h o z á k o n n é h o s t a v u, p ř í p a d n ě n á p r a v u p ř i j e h o n a r u š e n í ). K r o m ě t o h o, ţ e j d e o č i n n o s t v ý k o n n o u, j e s o u č a s n ě i p o d z á k o n n á ( t e d y v á z a n á z á k o n y ) a n a ř i z o v a c í ( s u b j e k t y s t á t n í s p r á v y m a j í m o c e n s k o u p ř e v a h u v e v z t a h u k a d r e s á t ů m ). Č i n n o s t j e v p ř e v a ţ u j í c í m í ř e v n ě j š í, p ů s o b í t e d y m i m o s o u s t a v u s t á t n í s p r á v y. R o z l i š u j e m e p ř i t o m s u b j e k t y s t á t n í s p r á v y t o j s o u o r g á n y, j e ţ j i v y k o n á v a j í, a o b j e k t y s t á t n í s p r á v y t y p r v k y, v ů č i n i m ţ j e r e a l i z o v á n a. V Č e s k é r e p u b l i c e j e n e j v y š š í m ú ř a d e m s t á t n í s p r á v y v l á d a Č e s k é r e p u b l i k y, n á s l e d u j í j i j e d n o t l i v á m i n i s t e r s t v a, j i n é ú s t ř e d n í o r g á n y s t á t n í s p r á v y a d a l š í s t á t n í ú ř a d y v y k o n á v a j í c í s t á t n í s p r á v u s v ý m i m í s t n ě a v ě c n ě k o m p e t e n t n í m i j e d n o t k a m i n a c e l é m ú z e m í s t á t u. 56 V ý k o n s t á t n í s p r á v y j e v n a š i c h p o d m í n k á c h č á s t e č n ě p ř e n e s e n i n a ú z e m n ě s a m o s p r á v n é c e l k y, j i m i ţ j s o u o b c e a k r a j e. Ty v š a k z á r o v e ň a p ř e d e v š í m v y k o n á v a j í s a m o s p r á v u. 5 6 RISY.cz: Veřejná správa [online]. Změněno 15. února 2010 [ cit ]. Dostupné z: < Viz zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 9

10 1. 3. S a m o s p r á v a S a m o s p r á v a j e t a č á s t v e ř e j n é s p r á v y, k t e r o u v y k o n á v a j í j i n é s u b j e k t y n e ţ s t á t. B ý v a j í o z n a č o v á n y j a k o v e ř e j n o p r á v n í k o r p o r a c e. J e j i c h s u b j e k t i v i t a j e o d v o z o v á n a o d s t á t u a j e j i c h ú k o l e m j e p ř i s p í v a t k r e a l i z a c i v e ř e j n ý c h z á l e ţ i t o s t í. V ě t š i n o u n e n í m o ţ n é, a b y z m í n ě n é s u b j e k t y z v l á d a l y c e l ý o b j e m z á l e ţ i t o s t í, j e ţ m a j í n a s t a r o s t, s a m o s t a t n ě, a p r o t o č a s t o z ř i z u j í j a k o s v é p ř e d s t a v i t e l e r ů z n é s a m o s p r á v n é o r g á n y. H i s t o r i c k é z á k l a d y s a m o s p r á v y s a h a j í o p r o t i z a č á t k ů m s t á t n í s p r á v y t e p r v e d o s t ř e d o v ě k u, k d y s v é v l a s t n í z á l e ţ i t o s t i s p r a v o v a l a n ě k t e r á m ě s t a a t a k é c e c h y. V í c e s e z a č a l a p r o j e v o v a t a ţ v o b d o b í l i b e r á l n í h o s t á t u. T í m, ţ e j e s a m o s p r á v a v m n o h a s m ě r e c h o d l i š n á o d s t á t n í s p r á v y a n e n í s n í t o t o ţ n á, t o t i ţ v y ţ a d u j e d e m o k r a c i i, j e j í m ţ z á k l a d e m j e m n o h o s t s p o l e č e n s k ý c h a p o l i t i c k ý c h z á j m ů, a k t e r á u m o ţ ň u j e e x i s t e n c i s t á t n í c h o r g á n ů a o r g á n ů v e ř e j n é s p r á v v e d l e s e b e. 7 R o z l i š u j e m e ú z e m n í a z á j m o v o u s a m o s p r á v u. Ú z e m n í j e v á z á n a n a ú z e m n í č l e n ě n í s t á t u a m á v š e o b e c n é z a m ě ř e n í. V Č e s k é r e p u b l i c e j i k o n k r é t n ě v y k o n á v a j í o b c e a k r a j e. Z á j m o v á s a m o s p r á v a j e z a m ě ř e n a p o u z e n a u r č i t o u o b l a s t z á j m ů, n a p r o t i t o m u m ů ţ e z a h r n o v a t i c e l é ú z e m í s t á t u. P ř í k l a d e m m o h o u b ý t Č e s k á a d v o k á t n í k o m o r a a Č e s k á l é k a ř s k á k o m o r a. Te o r i e o b v y k l e r o z l i š u j e t z v. p o l i t i c k ý p o j e m s a m o s p r á v y v y j a d ř u j í c í p o d í l o b č a n ů n a v e ř e j n é s p r á v ě, a t z v. p r á v n í p o j e m s a m o s p r á v y z d ů r a z ň u j í c í, ţ e s e j e d n á o s u b j e k t o d l i š n ý o d s t á t u. S a m o s p r á v a m á s e s t á t n í s p r á v o u m n o h é p o d o b n é r y s y. I z d e v i d í m e ř í d í c í a r e g u l a č n í p r v k y. Ř í z e n í j e o v š e m š i r š í, p r o t o ţ e s e n e j e d n á j e n o v ý k o n, a l e i o s a m o t n é v y t v á ř e n í ( v z á k o n n ý c h 7 PRŮCHA, P. Veřejná správa a samospráva. 1. vyd. Praha : Vysoká škola aplikovného práva, s.r.o., s

11 m e z í c h ) v l a s t n í c h c í l ů, j e ţ s e n á s l e d n ě r e a l i z u j í. R o v n ě ţ r y s y č i n n o s t i, j a k o ţ t o v ý k o n n é, p o d z á k o n n é a n a ř i z o v a c í, j s o u s t e j n é. V n ě č e m s e v š a k s p í š e p ř i b l i ţ u j e s a m o s p r á v ě, z a m ě ř u j e s e t o t i ţ n a t o, c o s e t ý k á j í s a m o t n é. P o v a h o u z á l e ţ i t o s t í j a k o ţ t o v l a s t n í c h s e v e l m i s t í r a j í r o z d í l y m e z i s u b j e k t y a o b j e k t y v ý r a z n é p r o s t á t n í s p r á v u. Ve ř e j n o p r á v n í k o r p o r a c e s a m o s t a t n ě r o z h o d u j í o v l a s t n í c h o t á z k á c h, r o z h o d u j í p o d l e s v ý c h p o t ř e b, z e s v é v l a s t n í v ů l e, t o v š e p o u z e v m e z í c h z á k o n ů. N e v y s t u p u j í j m é n e m s t á t u, a l e s a m y z a s e b e. 8 J e j i c h z á l e ţ i t o s t i j s o u v š a k z á r o v e ň z á l e ţ i t o s t m i v e ř e j n o p r á v n í m i a m u s í p r o t o m í t s t e j n ě j a k o o r g á n y s t á t n í s p r á v y n a p a m ě t i v e ř e j n ý z á j e m Ve ř e j n ý z á j e m Z a s t a v í m e - l i s e u v e ř e j n é h o z á j m u, d o s t a n e m e s e n a o k a m ţ i k k r o z l i š e n í v e ř e j n é h o a s o u k r o m é h o p r á v a. D l e z n á m é U l p i a n o v y v ě t y : I u s p u b l i c u m i d e s t q u o d a d s t a t u m re i R o m a n e s p e c t a t, i u s p r i v a t u m a d u t i l i t a t e m s i n g u l o r u m p e r t i n e t, s e v e ř e j n é p r á v o v y z n a č u j e d b a n í m n a z á j m y v š e c h ( v U l p i a n o v ě p o j e t í v š e c h Ř í m a n ů ), r e s p e k t i v e s t á t u. J i n é p ř í s t u p y s e z a m ě ř o v a l y n a m o c e n s k y n a d ř a z e n é p o s t a v e n í s t á t u a v e ř e j n o p r á v n í c h k o r p o r a c í z e j m é n a o p r o t i j e d n o t l i v c ů m, j e š t ě d a l š í n a p o s t a v e n í j e d n o t l i v c e b u ď j a k o s a m o s t a t n ě s t o j í c í h o s u b j e k t u n e b o j a k o č l e n a v e ř e j n o p r á v n í k o r p o r a c e. 9 Z ů s t a ň m e v š a k p o u z e u v e ř e j n é h o z á j m u. J a k j i ţ b y l o n a z n a č e n o v ý š e, č i n n o s t v e ř e j n é s p r á v y n e n í n á h o d n á. J e s t a n o v e n a v z á k o n e c h, k t e r é s t a n o v í r á m e c j e j í h o p ů s o b e n í, a p ř e d e v š í m ú k o l y, j e ţ m á p l n i t, a c í l e, j i c h ţ m á d o s á h n o u t. P r á v ě t y s e o b y č e j n ě o z n a č u j í j a k o v e ř e j n ý z á j e m. 8 PRŮCHA, P. Správní právo : obecná část. 7., dopl. a aktualiz. vyd. Brno : Masarykova univerzita, s Tamtéţ, s. 28,

12 Te n t o p o j e m s a m o t n ý, j a k k o l i p r o v e ř e j n o u s p r á v u n e s m í r n ě d ů l e ţ i t ý, n e m á ţ á d n o u l e g á l n í d e f i n i c i. P a t ř í p r o t o d o t z v. n e u r č i t ý c h p o j m ů. E x i s t u j í p o u z e n ě k t e r é t e o r e t i c k é d e f i n i c e. S l o v n í k č e s k é h o p r á v a j e j n a p ř í k l a d d e f i n u j e t a k t o : J d e o t a k o v ý z á j e m, re s p. z á j m y, j e ž b y b y l o m o ž n o o z n a č i t z a o b e c n é č i v e ř e j e n ě, re s p. o b e c n ě p ro s p ě š n é, z á j m y, j e j i c h ž n o s i t e l i j s o u b l í ž e n e u r č e n é, n i c m é n ě a l e s p o ň r á m c o v ě d e t e r m i n o v a t e l n é o k r u h y č i s p o l e č e n s t v í o s o b j a k o t z v. v e ř e j n o s t, p o p ř. z á j m y, u n i c h ž j d e o t z v. z á j m y s p o l e č n o s t i. ( c e l o s p o l e č e n s k é z á j m y ). Ty t o z á j m y n e s m í b ý t, a t o j i ž z p o v a h y v ě c i, v ro z p o r u s p l a t n ý m i p r á v n í m i p ř e d p i s y. O b s a h v e ř e j n é h o z á j m u j e p o t o m t ř e b a d o v o z o v a t z e v ž d y d a n ý c h p r á v n í c h i f a k t i c k ý c h s o u v i s l o s t í p ř í p a d ů a s i t u a c í, p ro n ě ž p r á v n í ú p r a v a p o ž a d u j e re s p e k t o v á n í č i re f l e k t o v á n í v e ř e j n é h o z á j m u. 10 J s o u t o t e d y z á j m y, k t e r é n e j s o u p r o s p ě š n é j e n p r o j e d n o t l i v c e n e b o o m e z e n o u s k u p i n u, a l e v ě t š i n o u p r o s p o l e č n o s t j a k o c e l e k. D ů l e ţ i t é j e u v ě d o m i t s i, ţ e v e š k e r é o r g á n y v e ř e j n é s p r á v y b y m ě l y v ţ d y p o s t u p o v a t t a k, a b y u r č i t ý v e ř e j n ý z á j e m c h r á n i l y. To m ů ţ e b ý t p r o b l e m a t i c k é. N ě k d y v e s t e j n é z á l e ţ i t o s t i v y s t o u p í n a p o v r c h v í c e v e ř e j n ý c h z á j m ů, k t e r é s i n a v z á j e m o d p o r u j í. P a k d o c h á z í k e s t ř e t u v e ř e j n ý c h z á j m ů a m u s í d o j í t k j e j i c h v z á j e m n é m u p o m ě ř o v á n í č i v y v a ţ o v á n í. I k v ů l i t o m u n ě k t e r é v e ř e j n é z á j m y b ý v a j í o z n a č e n y j a k o t z v. k v a l i f i k o v a n é ( n a r o z d í l o d p r o s t ý c h v e ř e j n ý c h z á j m ů ). To j s o u t y, k t e r é j s o u n a l é h a v ě j š í, v ý z n a m n ě j š í n e ţ j i n é, a m ě l y b y t e d y p ř e v á ţ i t. 11 Ve ř e j n á s p r á v a z a ú č e l e m o c h r a n y v e ř e j n ý c h z á j m ů s v ě ř i l a s v ý m o r g á n ů m s p e c i f i c k é ú k o l y a m o ţ n o s t i. J e d n í m z p r o j e v ů t o h o t o p ř í s t u p u j e z a v e d e n í i n s t i t u t u d o t č e n ý c h o r g á n ů. J i m s e b u d o u v ě n o v a t n á s l e d u j í c í č á s t i t é t o p r á c e MADAR Z. a kol. Slovník českého práva II. díl. 3. vyd. Praha : Linde, s SKULOVÁ, S. Správní uvážení základní charakteristika a souvislosti pojmu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita Brno, s

13 13

14 2. Dotčený orgán O b e c n é v y m e z e n í p o j m u L e g á l n í d e f i n i c i p o j m u d o t č e n ý o r g á n n a l e z n e m e v o d s t. 1 s p r á v n í h o ř á d u. 12 P o d l e n ě j j s o u d o t č e n ý m i o r g á n y p o u z e a ) o r g á n y, o k t e r ý c h t o s t a n o v í z v l á š t n í z á k o n, a b ) s p r á v n í o r g á n y a j i n é o r g á n y v e ř e j n é m o c i p ř í s l u š n é k v y d á n í z á v a z n é h o s t a n o v i s k a n e b o v y j á d ř e n í, k t e r é j e p o d k l a d e m r o z h o d n u t í s p r á v n í h o o r g á n u. O d s t a v e c d r u h ý t é h o ţ p a r a g r a f u d o d á v á, ţ e p o s t a v e n í d o t č e n ý c h o rg á n ů m a j í ú z e m n í s a m o s p r á v n é c e l k y, j e s t l i ž e s e v ě c t ý k á p r á v a ú z e m n í h o s a m o s p r á v n é h o c e l k u n a s a m o s p r á v u. D o t č e n é o r g á n y j s o u s p r á v n í m i ú ř a d y v e v e ř e j n é s p r á v ě, j e ţ p ř í m o v e v ě c i n e r o z h o d u j í, a l e j i c h ţ s e n ě j a k ý m z p ů s o b e m d o t ý k á č i n n o s t j i n é h o ( t e d y r o z h o d u j í c í h o ) s p r á v n í h o o r g á n u a k t e r é m a j í z á k o n e m v y m e z e n é m o ţ n o s t i t u t o č i n n o s t o v l i v ň o v a t. S p r á v n í ř á d p o s k y t u j e t a x a t i v n í d e f i n i č n í v ý č e t d o t č e n ý c h o r g á n ů. S p r á v n í o r g á n y, k t e r é p o d t u t o d e f i n i c i n e s p a d a j í, m o h o u b ý t t a k é v e s v é p ů s o b n o s t i d o t č e n y, a l e n e m o h o u b ý t o z n a č e n y j a k o d o t č e n é o r g á n y. 13 Z a j í m a v o u d e f i n i c i n a b í z í d o k u m e n t v e ř e j n é h o o c h r á n c e p r á v : J d e o n e p ř e s n é o z n a č e n í t ě c h s t á t n í c h o rg á n ů, j i m ž z v l á š t n í z á k o n y s v ě ř u j í o c h r a n u u r č i t ý c h v e ř e j n ý c h z á j m ů, m e z i n i m i i z á j m ů n a o c h r a n ě ž i v o t n í h o p ro s t ř e d í. Ve s k u t e č n o s t i t e d y p ř í p a d n ý m p o v o l e n í m, re s p e k t i v e j e h o re a l i z a c í v p o d o b ě u s k u t e č n ě n é h o z á m ě r u n e j s o u d o t č e n y t y t o o rg á n y, a l e j i m i c h r á n ě n é v e ř e j n é Rozebíraný paragraf se nachází v hlavě II. části třetí správního řádu, jeţ upravuje vztahy mezi správními orgány navzájem a jejich součinnost při výkonu jejich působnosti v oblasti veřejné správy. ONDRUŠ, R. Správní řád nový zákon s důvodovou zprávou s poznámkami. Praha : LINDE PRAHA, a.s., s

15 z á j m y. 14 O v e ř e j n ý c h z á j m e c h p l a t í t o, c o b y l o u v e d e n o v p ř e d c h o z í k a p i t o l e. J s o u t o v ě t š i n o u c e l o s p o l e č e n s k é z á j m y o b v y k l e z o b l a s t i o c h r a n y ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í s e v š e m i j e h o s l o ţ k a m i, a l e t a k é z á j m y e k o n o m i c k é. Vy j d e m e - l i z t o h o, ţ e v n a p r o s t é v ě t š i n ě p ř í p a d ů s e d o t č e n é o r g á n y p r o j e v u j í v e s t a v e b n í m ř í z e n í, v y j a d ř u j í s e n a p ř. k z á j m ů m n a ú s e k u : o c h r a n y p ř í r o d y a k r a j i n y, o c h r a n y v o d, o c h r a n y z e m ě d ě l s k é h o p ů d n í h o f o n d u, o c h r a n y l e s a, o c h r a n y l o ţ i s e k n e r o s t n ý c h s u r o v i n, o d p a d o v é h o h o s p o d á ř s t v í, v e t e r i n á r n í p é č e, o c h r a n y v e ř e j n é h o z d r a v í, p a m á t k o v é p é č e, d o p r a v y n a p o z e m n í c h k o m u n i k a c í c h, d o p r a v y d r á ţ n í, l e t e c k é a v o d n í, e n e r g e t i k y, v y u ţ í v á n í j a d e r n é e n e r g i e a i o n i z u j í c í h o z á ř e n í e l e k t r o n i c k ý c h k o m u n i k a c í o b r a n y s t á t u, b e z p e č n o s t i s t á t u, c i v i l n í o b r a n y p o ţ á r n í o c h r a n y b e z p e č n o s t i p r á c e. 15 O n ě k t e r ý c h b u d e p o j e d n á n o v p o s l e d n í k a p i t o l e. Z v l á š t ě k r a j s k é ú ř a d y a o b e c n í ú ř a d y o b c í s r o z š í ř e n o u p ů s o b n o s t í m o h o u v j e d n é z á l e ţ i t o s t i v y s t u p o v a t v j a k é s i d v o j í r o l i. J e d n a k j a k o o r g á n, k t e r ý v e v ě c i r o z h o d u j e, j e d n a k j a k o d o t č e n ý o r g á n, k t e r ý s e k n í m á v y j á d ř i t. P o k u d j d e o p o u h é v n i t ř n í v z t a h y r ů z n ý c h o d b o r ů v r á m c i j e d n o h o o r g á n u ( t y p i c k y o b e c n í h o ú ř a d u o b c e s r o z š í ř e n o u p ů s o b n o s t í ), o d o t č e n é m o r g á n u v e s m y s l u s p r á v n í h o ř á d u n e h o v o ř í m e. A n i ř e š e n í r o z p o r ů n e b u d e t a k o v é, j a k j e p o p s á n o n í ţ e, a l e p o u z e v r á m c i t o h o t o o r g á n u PEKÁREK, M. K některým právním aspektům vztahu investor ţivotní prostředí. In Moderní veřejná správa a ombudsman Sborník příspěvků přednesených na vědecké konferenci [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2005 [cit ]. s Dostupné z: < KLIKOVÁ, A., HAVLAN, P., VALACHOVÁ, K. et. al. Stavební právo Praktická příručka. 3. aktualiz. vyd. Praha : LINDE PRAHA, a. s., s VEDRAL, J. Správní řád : komentář. 1. vyd. Praha : RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON, 15

16 P o k u d s e v ě c t ý k á p r á v a ú z e m n í h o s a m o s p r á v n é h o c e l k u n a s a m o s p r á v u, t e d y o b l a s t i j e h o t z v. s a m o s t a t n é p ů s o b n o s t i, m á p o s t a v e n í d o t č e n é h o o r g á n u t a k é t e n t o ú z e m n í s a m o s p r á v n í c e l e k. S p r á v n í ř á d z d e r e s p e k t u j e č l á n e k 8 Ú s t a v y, k d e j e ř e č e n o : Z a r u č u j e s e s a m o s p r á v a ú z e m n í c h s a m o s p r á v n ý c h c e l k ů. D o t č e n í p r á v a n a s a m o s p r á v u b y s e p o c h o p i t e l n ě m ě l o p o s u z o v a t p o d l e v y m e z e n í s a m o s t a t n é p ů s o b n o s t i ú z e m n í c h s a m o s p r á v n ý c h c e l k ů. N a p ř í k l a d 3 5 o d s t. 2 z á k o n a č / S b., o o b c í c h, v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů, o b e c v s a m o s t a t n é p ů s o b n o s t i v e s v é m ú z e m n í m o b v o d u p e č u j e v s o u l a d u s m í s t n í m i p ř e d p o k l a d y a s m í s t n í m i z v y k l o s t m i o v y t v á ř e n í p o d m í n e k p ro ro z v o j s o c i á l n í p é č e a p ro u s p o k o j o v á n í p o t ř e b s v ý c h o b č a n ů. J d e p ř e d e v š í m o u s p o k o j o v á n í p o t ř e b y b y d l e n í, o c h r a n y a ro z v o j e z d r a v í, d o p r a v y a s p o j ů, p o t ř e b y i n f o r m a c í, v ý c h o v y a v z d ě l á v á n í, c e l k o v é h o k u l t u r n í h o ro z v o j e a o c h r a n y v e ř e j n é h o p o ř á d k u. P o k u d s e t e d y j e d n á k u p ř í k l a d u o s p r á v n í ř í z e n í n a ú s e k u ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í č i p o v o l o v á n í s t a v e b, o b e c b u d e p a t r n ě d o t č e n a v e s v ý c h z á j m e c h. 17 C o s e t ý č e s a m o t n é h o z a p o j e n í d o t č e n ý c h o r g á n ů, m á j e n a s t a r o s t i s p r á v n í ú ř a d v e d o u c í ř í z e n í. Z ú ř e d n í p o v i n n o s t i n e j p r v e d o t č e n é o r g á n y z j i s t í a p a k o t o m j e i ú č a s t n í k y ř í z e n í v y r o z u m í. P o k u d b y n a n ě k t e r ý d o t č e n ý o r g á n z a p o m n ě l, p r o t o ţ e b y n e b y l s c h o p e n z j i s t i t v š e c h n y ( n e j č a s t ě j i ú z e m n ě s a m o s p r á v n é c e l k y ), j e n a n i c h, z d a s e d o ř í z e n í p ř i h l á s í, n e b o n e Č i n n o s t d o t č e n ý c h o r g á n ů S p r á v n í ř á d k r o m ě d e f i n i c e o b e c n ě c h a r a k t e r i z u j e i č i n n o s t d o t č e n ý c h o r g á n ů, a p o s k y t u j e t a k r á m e c j e j i c h p ů s o b e n í s VEDRAL, J. Správní řád : komentář. 1. vyd. Praha : RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON, s ONDRUŠ, R. Správní řád nový zákon s důvodovou zprávou s poznámkami. Praha : LINDE PRAHA, a.s., s

17 K o n k r é t n í v y m e z e n í č i n n o s t í a p o s t u p ů p o s k y t u j í z v l á š t n í p r á v n í p ř e d p i s y. Z a v š e c h n y j m e n u j m e a l e s p o ň z á k o n č / S b., o o c h r a n ě p ř í r o d y a k r a j i n y, v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů, z á k o n č. 2 0 / S b., o s t á t n í p a m á t k o v é p é č i, v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů a z á k o n č / S b., o o c h r a n ě v e ř e j n é h o z d r a v í, v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů. N a t o m t o m í s t ě b y s n a d b y l o v h o d n é z m í n i t, ţ e č i n n o s t i d o t č e n é h o o r g á n u v y k o n á v a j í ú ř e d n í c i s e z v l á š t n í o d b o r n o u z p ů s o b i l o s t í. S t e j n ě j a k o n a v š e c h n y j i n é o r g á n y s t á t n í s p r á v y s e v z t a h u j í i n a d o t č e n é o r g á n y p ř e d e v š í m z á k l a d n í z á s a d y č i n n o s t i s p r á v n í c h org á n ů p o p s a n é v ú v o d n í c h u s t a n o v e n í c h s p r á v n í h o ř á d u. J e d n o u z t ě c h t o z á k l a d n í c h z á s a d j e d o b r á s p r á v a. Ta j e v y j á d ř e n a z e j m é n a v 4 o d s t. 1 s p r á v n í h o ř á d u. P r o j e v u j e s e n e j e n v c h o v á n í v ů č i ú č a s t n í k ů m ř í z e n í, a l e t a k é v e v z á j e m n é s p o l u p r á c i m e z i s p r á v n í m i o r g á n y n a v z á j e m. V z á j e m n o u s p o l u p r á c i d á l e r o z v á d í u s t a n o v e n í 8 : ( 1 ) S p r á v n í o rg á n y d b a j í v z á j e m n é h o s o u l a d u v š e c h p o s t u p ů, k t e r é p ro b í h a j í s o u č a s n ě a s o u v i s e j í s t ý m i ž p r á v y n e b o p o v i n n o s t m i d o t č e n é o s o b y. N a t o, ž e s o u č a s n ě p ro b í h á v í c e t a k o v ý c h p o s t u p ů u r ů z n ý c h s p r á v n í c h o rg á n ů n e b o u j i n ý c h o rg á n ů v e ř e j n é m o c i, j e d o t č e n á o s o b a p o v i n n a s p r á v n í o rg á n y b e z o d k l a d n ě u p o z o r n i t. ( 2 ) S p r á v n í o rg á n y v z á j e m n ě s p o l u p r a c u j í v z á j m u d o b r é s p r á v y. J a k j e v y j á d ř e n o v o d s t. 1, s p o l u p r á c e v e v e ř e j n é s p r á v ě s e p r o j e v u j e m i m o j i n é p é č í s p r á v n í c h o r g á n ů o s o u l a d j e j i c h p o s t u p ů. To j e n e z b y t n é n a p ř. u p o s k y t o v á n í z á v a z n ý c h s t a n o v i s e k, j e ţ u p r a v u j e s p r á v n í h o ř á d u a o n i c h ţ b u d e p o j e d n á n o d á l e. O r g á n y v e ř e j n é s p r á v y t a k é m u s í v z á j e m n ě s p o l u p r a c o v a t, p o s k y t o v a t s i s o u č i n n o s t. J e j i c h p r á v n í ú p r a v a b y t o t i ţ p o d l e d ů v o d o v é z p r á v y k e s p r á v n í m u ř á d u m ě l a p ř i s p ě t k v ě t š í e f e k t i v i t ě v e ř e j n é s p r á v y a m ě l a b y t é ž u m o ž n i t, a b y m í s t o z d v o j o v á n í u r č i t ý c h f á z í ř í z e n í d o š l o k e s p o l e č n é m u ú k o n u n e b o v z á j e m n é 17

18 z a s t u p i t e l n o s t i. 19 J a k ý m z p ů s o b e m u k a z u j e j i ţ p r v n í p o v i n n o s t s t a n o v e n á d o t č e n ý m o r g á n ů m s p r á v n í m ř á d e m v o d s t. 3 : D o t č e n é o rg á n y p o s k y t u j í s p r á v n í m u o rg á n u, k t e r ý v e d e ř í z e n í, v š e c h n y i n f o r m a c e d ů l e ž i t é p ro ř í z e n í, n e b u d e - l i t í m p o r u š e n a p o v i n n o s t p o d l e z v l á š t n í h o z á k o n a. N a d r u h é s t r a n ě m á p r á v o n a h l í ţ e t d o s p i s u v e d e n é h o o r g á n e m v e d o u c í m ř í z e n í, a j e - l i t o p r o v ý k o n j e h o p ů s o b n o s t i p o d s t a t n é, p r á v o o b d r ţ e t k o p i i m a t e r i á l ů t v o ř í c í c h s o u č á s t s p i s u 20. O b s a h s p i s u j e s t a n o v e n 1 7 o d s t. 1 s p r á v n í h o ř á d u. S p i s t v o ř í z e j m é n a p o d á n í, p ro t o k o l y, z á z n a m y, p í s e m n á v y h o t o v e n í ro z h o d n u t í a d a l š í p í s e m n o s t i, k t e r é s e v z t a h u j í k d a n é v ě c i. P ř í l o h o u, k t e r á j e s o u č á s t í s p i s u, j s o u z e j m é n a d ů k a z n í p ro s t ř e d k y, o b r a z o v é a z v u k o v é z á z n a m y a z á z n a m y n a e l e k t ro n i c k ý c h m é d i í c h. S p i s m u s í o b s a h o v a t s o u p i s v š e c h s v ý c h s o u č á s t í, v č e t n ě p ř í l o h, s u r č e n í m d a t a, k d y b y l y d o s p i s u v l o ž e n y. D o t č e n é o r g á n y s e m o h o u v y j a d ř o v a t i k j i n ý m p o d k l a d ů m, n e ţ k e k t e r ý m s e v y j a d ř u j í p ř í m o z e s v é p o z i c e d o t č e n ý c h o r g á n ů ( t e d y n a p ř í k l a d p ř i v y d á v á n í z á v a z n é h o s t a n o v i s k a ). Ta k o v é p o d k l a d y d e m o n s t r a t i v n ě v y j m e n o v á v á 5 0 o d s t. 1, j s o u t o n á v r h y ú č a s t n í k ů, d ů k a z y, s k u t e č n o s t i z n á m é s p r á v n í m u o rg á n u z ú ř e d n í č i n n o s t i, p o d k l a d y o d j i n ý c h s p r á v n í c h o rg á n ů n e b o o rg á n ů v e ř e j n é m o c i, j a k o ž i s k u t e č n o s t i o b e c n ě z n á m é. Z á k o n j i m t o u m o ţ ň u j e t e h d y, j e - l i t o p o t ř e b a k p l n ě n í j e j i c h ú k o l ů n e b o j e s t l i ţ e s i t o v y h r a d i l y. 21 P o k u d s e n e v y j á d ř í, m á s e z a t o, ţ e n e m á n á m i t e k, j e s t l i ţ e o v š e m n e m á z á k o n e m s t a n o v e n o u p o v i n n o s t v y d a t v l a s t n í z á v a z n é s t a n o v i s k o. D o t č e n é o rg á n y m a j í p r á v o p o d a t p o d n ě t k z a h á j e n í p ř e z k u m n é h o ř í z e n í. 22 O p ř e z k u m n é m ř í z e n í h o v o ř í 9 4 o d s t. 1 s p r á v n í h o ř á d u. S p r á v n í o r g á n y v n ě m z m o c i ú ř e d n í p ř e z k o u m á v a j í Tamtéţ, s Ustanovení 136 odst. 4 věta první zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). Ustanovení 136 odst. 4 věta druhá správního řádu. Ustanovení 136 odst. 4 věta třetí správního řádu. 18

19 p r a v o m o c n á r o z h o d n u t í v p ř í p a d ě, ţ e l z e d ů v o d n ě p o c h y b o v a t o j e j i c h s o u l a d u s p r á v n í m i p ř e d p i s y. P r á v o p o d a t p o d n ě t k z a h á j e n í t a k o v é h o p ř e z k u m n é h o ř í z e n í m á i d o t č e n ý o r g á n z e j m é n a p r o t o, ţ e j a k s e v p r a x i s t á v á, m ů ţ e d o j í t k v y d á n í r o z h o d n u t í v r o z p o r u s e z á v a z n ý m s t a n o v i s k e m. P o d l e 4 2 v z t a h u j í c í h o s e k p ř i j í m á n í p o d n ě t ů j e o r g á n, k t e r ý r o z h o d n u t í v y d a l, p o v i n e n t a k o v ý p o d n ě t p ř i j m o u t, a p o k u d o t o d o t č e n ý o r g á n p o ţ á d á, m u s í m u d o t ř i c e t i d n ů s d ě l i t, ţ e ř í z e n í z a h á j i l, n e b o ţ e n e s h l e d a l d ů v o d y k z a h á j e n í ř í z e n í z m o c i ú ř e d n í, p o p ř í p a d ě ţ e p o d n ě t p o s t o u p i l p ř í s l u š n é m u s p r á v n í m u o r g á n u. U s t a n o v e n í o d s t. 5 u m o ţ ň u j e j e š t ě d a l š í f o r m u s p o l u p r á c e : S p r á v n í o rg á n, k t e r ý v e d e ř í z e n í, a d o t č e n é o rg á n y m o h o u v m e z í c h s v é p ů s o b n o s t i č i n i t s p o l e č n é ú k o n y, s v ý j i m k o u v y d á n í ro z h o d n u t í, p o p ř í p a d ě m ů ž e b ý t v ř í z e n í p ř e d s p r á v n í m o rg á n e m v y u ž i t o v ý s l e d k ů ú k o n u d o t č e n é h o o rg á n u, j e s t l i ž e s t í m s p r á v n í o rg á n i d o t č e n ý o rg á n s o u h l a s í a j e s t l i ž e t í m n e m ů ž e b ý t ú č a s t n í k ů m ř í z e n í z p ů s o b e n a ú j m a n a j e j i c h p r á v e c h. To t o k o r e s p o n d u j e s e z á s a d o u p r o c e s n í e k o n o m i e ( n e b o h o s p o d á r n o s t i ) v y m e z e n o u v 6 o d s t. 2. B y l o b y z b y t e č n é, k d y b y r ů z n é s p r á v n í o r g á n y p r o v á d ě l y s t e j n ý ú k o n. N a v í c b y t í m m o h l i b ý t v í c e z a t ě ţ o v á n í ú č a s t n í c i ř í z e n í. P r ů b ě h s p r á v n í h o ř í z e n í s e d í k y t a k o v é m u p o s t u p u z r y c h l í a z l e v n í. P ř í k l a d e m p o d l e j e d n o h o k o m e n t á ř e k e s p r á v n í m u ř á d u m ů ž e b ý t p ro v e d e n í s p o l e č n é h o ú k o n u, k t e r ý m d o t č e n ý o rg á n o p a t ř u j e p o d k l a d p ro v y d á n í z á v a z n é h o s t a n o v i s k a, z a t í m c o s p r á v n í o rg á n, k t e r ý v e d e ř í z e n í, o p a t ř u j e p o d k l a d p ro v y d á n í ro z h o d n u t í v e v ě c i. 23 V ý s l e d k y ú k o n u d o t č e n é h o o r g á n u o v š e m m o h o u b ý t v y u ţ i t y v ř í z e n í p ř e d s p r á v n í m o r g á n e m j e n t e h d y, p o k u d s t í m o b a t y t o o r g á n y s o u h l a s í a n e m ů ţ e t í m b ý t ú č a s t n í k ů m z p ů s o b e n a ú j m a n a p r á v e c h. K r o m ě v y d á n í r o z h o d n u t í j e z p o v a h y v ě c i t a k é v y l o u č e n o v e d e n í s p o l e č n é h o s p i s u JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, s ONDRUŠ, R. Správní řád nový zákon s důvodovou zprávou s poznámkami. Praha : LINDE PRAHA, a.s., s

20 O č i n n o s t e c h d o t č e n ý c h o r g á n ů s e r o z e p i s u j e p o d r o b n ě j i s p r á v n í h o ř á d u, k t e r ý j i m s v ě ř u j e v y d á v á n í z á v a z n ý c h s t a n o v i s e k. V ý r a z n ě s e d o t č e n ý m i o r g á n y z a b ý v á s t a v e b n í z á k o n, k t e r ý k r o m ě v y d á v á n í z á v a z n ý c h s t a n o v i s e k h o v o ř í i o v y d á v á n í s t a n o v i s e k a k o o r d i n o v a n ý c h s t a n o v i s e k j a k o ţ t o d a l š í c h s p e c i f i c k ý c h ú k o n e c h. 25 P r o b l e m a t i k u t ě c h t o ú k o n ů p r o z k o u m á m e d á l e. N a t o m t o m í s t ě b y v z h l e d e m k č i n n o s t i d o t č e n ý c h o r g á n ů v e ř e j n é s p r á v y b y l o s n a d v h o d n é u v é s t j i ţ j e n t o, ţ e j e s t l i ţ e v e s v é m s t a n o v i s k u n e b o z á v a z n é m s t a n o v i s k u s t a n o v í p o d m í n k y, a j e s t l i ţ e s e t y t o p o d m í n k y s t a n o u s o u č á s t í v ý r o k o v é č á s t i r o z h o d n u t í, n e b o s o u č á s t í o p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y n e b o j i n é h o ú k o n u o r g á n u ú z e m n í h o p l á n o v á n í n e b o s t a v e b n í h o ú ř a d u p o d l e s t a v e b n í h o z á k o n a, m o h o u k o n t r o l o v a t j e j i c h d o d r ţ o v á n í. 26 M o h o u t a k é z a h á j i t ř í z e n í o u l o ţ e n í n á p r a v n ý c h o p a t ř e n í t o m u, k d o n e r e s p e k t o v a l p o d m í n k y u v e d e n é v r o z h o d n u t í n a z á k l a d ě z á v a z n é h o s t a n o v i s k a Ř e š e n í ro z p o r ů S p r á v n í ř á d v o d s t. 6 r e a l i s t i c k y p o č í t á s m o ţ n o s t í v z n i k u r o z p o r ů. K t ě m m ů ţ e d o j í t z e j m é n a p o k u d d o t č e n é o r g á n y v y d á v a j í z á v a z n á s t a n o v i s k a, a t o b u ď m e z i d v ě m a ( p ř í p a d n ě v í c e ) d o t č e n ý m i o r g á n y, n e b o m e z i d o t č e n ý m o r g á n e m a o r g á n e m v e d o u c í m ř í z e n í. O b s a h z á v a z n é h o s t a n o v i s k a j e t o t i ţ p r o v ý r o k o v o u č á s t r o z h o d n u t í z á v a z n ý. P ř i ř e š e n í r o z p o r ů s e p o s t u p u j e p ř i m ě ř e n ě p o d l e R o z p o r j e n u t n é b e z o d k l a d n ě o z n á m i t n e j b l í ţ e s p o l e č n ě n a d ř í z e n é m u o r g á n u, k t e r ý o n ě m r o z h o d n e. P o k u d t a k o v ý o r g á n n e e x i s t u j e, r o z h o d u j í ú s t ř e d n í s p r á v n í ú ř a d y n a d ř í z e n é t ě m t o o r g á n ů m a z a h á j í d o h o d o v a c í ř í z e n í d n e m, k d y n á v r h p o s l e d n í h o z n i c h d o j d e p r v n í m u. ( P o k u d j d e o r o z p o r m e z i ú s t ř e d n í m i s p r á v n í 25 Ustanovení 4 stavebního zákona. 26 Ustanovení 4 odst. 5 staevního zákona. 27 VEDRAL, J. Správní řád : komentář. 1. vyd. Praha : RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON, s

DO vyplývající z příslušného právního předpisu

DO vyplývající z příslušného právního předpisu Obor působnosti Specifikace území DO vyplývající z příslušného právního předpisu Právní předpis Typ správního úkonu 01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 19721/2009-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Spurná TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.spurna@mze.cz ADRESA: Těšnov

Více

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze,

Více

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA dotčený orgán věcná příslušnost úkon - forma 1. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 40 Úřad pro civilní letectví

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Státní správa Stát jako subjekt veřejné správy Právnická osoba veřejného práva Nejdůležitější subjekt veřejné správy Původnost Suverenita vnitřní i vnější Vykonavatelé státní správy A) PŘÍMÍ (orgány či

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 101 010 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 166 000 166 000 Kancelář prezidenta republiky 166 000 166 000

Více

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ING. ARCH. MIRIAM BLAŽKOVÁ DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁN VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ REGULAČNÍ PLÁN ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ rozhodnutí o umístění stavby nebo

Více

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (v platném znění/ve znění ) Vedení radnice zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve

Více

Výdaje na financování programů

Výdaje na financování programů 121 Příloha č.5 k zákonu č.491/2000 Sb. financování programů Evidenční v tisících Kč 301 010 Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu 95 000 301 020 Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech

Více

Financování NNO z veřejných rozpočtů

Financování NNO z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování NNO z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 3. 3. 2014, Praha Nestátní neziskové organizace (NNO) - údaje za 2012 Sdružení (701) a jejich organizační

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 101466/ENV/12 Ing. Pekárková /l. 2921 17.1.20131. 2. 2006 Věc:

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje.

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období červenec září 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem

OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem Příloha č. 3 k vyhlášce č. 526 /2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem podle ustanovení 117 zákona č.

Více

Přehled stavebních úřadů a jejich činnost (informace odboru stavebního řádu MMR)

Přehled stavebních úřadů a jejich činnost (informace odboru stavebního řádu MMR) Přehled stavebních úřadů a jejich činnost (informace odboru stavebního řádu ) Obsah: A. Druhy stavebních úřadů, jejich působnost a pravomoc B. Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu C. Počet obecných stavebních

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 MŽP jako gestor směrnice EIA vypracovalo novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a souvisejících zákonů, tj.

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí 1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí POLOLETÍ: 2/2015 PLÁN plánovaný termín kontroly kontrolovaná osoba druh kontrolované osoby/kat. obce předmět (oblast) kontroly 8. 9. 2015

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Veřejná správa. Principy. Oblasti. Sociální správa

Veřejná správa. Principy. Oblasti. Sociální správa Veřejná správa Principy Oblasti Sociální správa Správa je lidská činnost, jejímž smyslem a podstatou je zabezpečování výkonu a řízení určitých záležitostí, přičemž toto jednání je charakteristické určitou

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] Úřad městské části města Brna Brno Židenice Odbor výstavby a územního plánování Gajdošova 7 615 00 Brno Místo pro podací razítko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

Koordinované závazné stanovisko

Koordinované závazné stanovisko Koordinované závazné stanovisko Společné metodické doporučení odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 9. ročník konference Medicíny katastrof 29.11.2012 MUC. Miroslava Marková, plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. OSNOVA ó Ekonomické aspekty MU ó Ekonomické aspekty

Více

ZÁKON č. 123/1998 Sb. ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí

ZÁKON č. 123/1998 Sb. ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí Změna: 132/2000 Sb. ZÁKON č. 123/1998 Sb. ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Zákon upravuje 1 Účel zákona a) podmínky

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM Podání žádosti na tomto formuláři není povinné Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM podle ustanovení 118 zákona č. 183/2006

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY 1) ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU Územní členění (dle z. 36/1960 Sb. (o územním členění) a vyhlášce 564/2002 Sb.) Česká republika Kraje (14) hl. m. Praha (zvláštní

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ podle ustanovení 86 ve spojení s 80 zákona

Více

P R I K A Z č. 36/2010

P R I K A Z č. 36/2010 Ing. Ivan Fuksa Praha 26. listopadu 2010 Čj. 31500/2010-10000 'V, P R I K A Z č. 36/2010 ministra zemědělství k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

NEWTON Technologies a.s.

NEWTON Technologies a.s. NEWTON Technologies a.s. Budoucnost tvoříme hlasem Mgr. Jaroslava Schmidtová Project manager NEWTON Technologies, a.s. je česká společnost (založená v roce 2008), která se specializuje na řešení využívající

Více

NEWTON Technologies a.s. Jaroslava Schmidtová Project manager

NEWTON Technologies a.s. Jaroslava Schmidtová Project manager NEWTON Technologies a.s. Jaroslava Schmidtová Project manager NEWTON Technologies a.s. Budoucnost tvoříme hlasem Jaroslava Schmidtová Project manager NEWTON Technologies, a.s. je česká společnost (založená

Více

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ Ministerstvo zemědělství Odbor živočišných komodit Č.j.: 23224/2013-MZE-17210 V Praze dne 26. dubna 2013 ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE,

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Spisová značka: MeUKM/08181 0/201 0/03/0ZPfTu číslo jednací: MeUKM/08181 0/201 O vyřizuje: M. Turková telefon 573 323 321 e-mail: magda.turkova@mesto-kromeriz.cz

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Částka 106. ZÁKON ze dne 23. října 2014 ozměně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě

Částka 106. ZÁKON ze dne 23. října 2014 ozměně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě Strana 3004 Sbírka zákonů č. 250 / 2014 250 ZÁKON ze dne 23. října 2014 ozměně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

250/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

250/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky 250/2014 Sb. ZÁKON ze dne 23. října 2014 o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o zřízení ministerstev

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU podle ustanovení 86 ve spojení s 83 zákona č. 183/2006

Více

Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR Ministerstvo zemědělství ČR Program přednášky Vznik ICBP aktivity ICBP pro veřejnost Vznik Informačního centra bezpečnosti potravin vzniklo v roce 2003 na základě rozhodnutí Koordinační skupiny pro bezpečnost

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění ROZHODNUTÍ V Praze dne ;/{,,července 2014 Č. j.: MPO 22857/14/10200/01000 PID MIPOXOlTHVXD - Ve správním ř ízení o stížnosti ze dne 16. června 201~ podané panem bytem označené jako stížnost podle 16a zákona

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

317/2014 Sb. VYHLÁKA

317/2014 Sb. VYHLÁKA 317/2014 Sb. VYHLÁKA ze dne 15. prosince 2014 o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích Národní bezpečnostní úřad a Ministerstvo vnitra stanoví podle 28 odst. 1 zákona č. 181/2014

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

2/1969 Sb. ZÁKON. České národní rady

2/1969 Sb. ZÁKON. České národní rady 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4886 Sbírka zákonů č. 349 / 2009 349 ZÁKON ze dne 11. září 2009, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Právní úprava evidence obyvatel

Právní úprava evidence obyvatel Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce Právní úprava evidence obyvatel Hana Zouzalová 2006 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 342/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích Změna: 362/2007 Sb. Změna: 503/2012 Sb. Změna: 340/2013 Sb.,344/2013

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více