DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1

2 P r o h l a š u j i, ţ e j s e m d i p l o m o v o u p r á c i n a t é m a D o t č e n ý o rg á n v e v e ř e j n é s p r á v ě z p r a c o v a l a s a m a. Ve š k e r é p r a m e n y a z d r o j e i n f o r m a c í, k t e r é j s e m p o u ţ i l a k s e p s á n í t é t o p r á c e, b y l y c i t o v á n y v p o z n á m k á c h p o d č a r o u a j s o u u v e d e n y v s e z n a m u p o u ţ i t ý c h p r a m e n ů a l i t e r a t u r y. 2

3 O b s a h Ú v o d... s Ve ř e j n á s p r á v a... s O b e c n é v y m e z e n í v e ř e j n é s p r á v y... s S t á t n í s p r á v a... s S a m o s p r á v a... s Ve ř e j n ý z á j e m... s D o t č e n ý o r g á n... s O b e c n é v y m e z e n í p o j m u... s Č i n n o s t d o t č e n ý c h o r g á n ů... s Ř e š e n í r o z p o r ů... s Z á v a z n á s t a n o v i s k a, s t a n o v i s k a a j e j i c h p r o b l e m a t i k a. K o o r d i n o v a n á z á v a z n á s t a n o v i s k a a k o o r d i n o v a n á s t a n o v i s k a... s Z á v a z n á s t a n o v i s k a... s Vy m e z e n í n a z á k l a d ě s p r á v n í h o ř á d u... s Závazná stanoviska podle stavebního zákona... s Z m ě n y a z r u š e n í z á v a z n ý c h s t a n o v i s e k... s S t a n o v i s k a... s Vy m e z e n í s t a n o v i s e k p o d l e s t a v e b n í h o z á k o n a... s Z m ě n y a z r u š e n í s t a n o v i s e k... s R o z d í l y m e z i z á v a z n ý m i s t a n o v i s k y a s t a n o v i s k y s h r n u t í... s K o o r d i n o v a n á z á v a z n á s t a n o v i s k a a k o o r d i n o v a n á s t a n o v i s k a... s N ě k t e r é d o t č e n é o r g á n y v o b l a s t i o c h r a n y ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í... s

4 4.1. D o t č e n é o r g á n y a j e j i c h č i n n o s t p o d l e z á k o n a o o c h r a n ě p ř í r o d y a k r a j i n y... s Z á v a z n á s t a n o v i s k a o r g á n ů o c h r a n y p ř í r o d y... s D o t č e n é o r g á n y p ř i v y h l a š o v á n í z v l á š t ě c h r á n ě n ý c h ú z e m í, p a m á t n ý c h s t r o m ů, z v l á š t ě c h r á n ě n ý c h d r u h ů r o s t l i n, ţ i v o č i c h ů a n e r o s t ů... s S t a n o v i s k a d o t č e n ý c h o r g á n ů p o d l e z á k o n a o o c h r a n ě p ř í r o d y a k r a j i n y... s D o t č e n é o r g á n y p o d l e z á k o n a o p o s u z o v á n í v l i v ů n a ţ i v o t n í p r o s t ř e d í... s D o t č e n é o r g á n y a p o s u z o v á n í z á m ě r ů... s D o t č e n é o r g á n y a p o s u z o v á n í k o n c e p c í... s D a l š í p o v i n n o s t i d o t č e n ý c h o r g á n ů p o d l e z á k o n a o p o s u z o v á n í v l i v ů n a ţ i v o t n í p r o s t ř e d í... s D o t č e n é o r g á n y p o d l e v o d n í h o z á k o n a... s S h r n u t í... s. 4 8 Z á v ě r... s. 4 8 R e s u m é... s. 5 2 S e z n a m p o u ţ i t ý c h p r a m e n ů a l i t e r a t u r y s

5 Úvod Z á k l a d n í z á k o n Č e s k é r e p u b l i k y, j í m ţ j e ú s t a v n í z á k o n č. 1 / S b., Ú s t a v a Č e s k é r e p u b l i k y, v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů ( d á l e j e n Ú s t a v a ), p r o k l a m u j e Č e s k o u r e p u b l i k u j a k o d e m o k r a t i c k ý s t á t, j e h o ţ s t á t n í m o c s l o u ţ í v š e m o b č a n ů m, k t e r ý s e s t a r á o v n i t ř n í z á l e ţ i t o s t i, d b á n a m e z i n á r o d n í z á v a z k y, a l e t a k é s t ř e ţ í a r o z v í j í z d ě d ě n é p ř í r o d n í, k u l t u r n í, h m o t n é a d u c h o v n í b o h a t s t v í. A b y t a t o s l o v a n e z ů s t a l a j e n f i k t i v n í m i u s t a n o v e n í m i, e x i s t u j e d o s t i s l o ţ i t á s t r u k t u r a v e ř e j n é s p r á v y, a ť u ţ s t á t n í s p r á v y, n e b o s a m o s p r á v y, j e ţ j e, c o s e t ý č e ú z e m n í c h s a m o s p r á v n ý c h c e l k ů, t a k é z a r u č e n a Ú s t a v o u. O c h r a n a a r o z v o j z m í n ě n é h o p ř í r o d n í h o, k u l t u r n í h o, h m o t n é h o a d u c h o v n í h o b o h a t s t v í s e ř a d í d o k a t e g o r i e t a k z v a n é h o v e ř e j n é h o z á j m u, k a m o v š e m p a t ř í i d a l š í z á j m y. Ve ř e j n ý z á j e m m a j í c h r á n i t z m í n ě n é o r g á n y s t á t n í s p r á v y a s a m o s p r á v y. P r o j e h o l e p š í z a b e z p e č e n í b y l z ř í z e n i n s t i t u t t a k z v a n ý c h d o t č e n ý c h o r g á n ů. A p r á v ě o n i c h a j e j i c h ú l o z e b y c h c h t ě l a p o j e d n a t v t é t o p r á c i. Ú č e l e m m é p r á c e n e n í p ř e d l o ţ i t v y č e r p á v a j í c í r o z b o r p r o b l e m a t i k y f u n k c e d o t č e n ý c h o r g á n ů v e v e ř e j n é s p r á v ě. O t á z k u, z d a j e t o v ů b e c m o ţ n é, p o n e c h á v á m o d b o r n í k ů m n a t u t o p r o b l e m a t i k u. Ve s v é p r á c i b y c h s e c h t ě l a s p í š e z a b ý v a t a l e s p o ň r á m c o v ě p o s t a v e n í m d o t č e n ý c h o r g á n ů v e v e ř e j n é s p r á v ě, j e j i c h č i n n o s t í a t a k é ú k o l y j e d n o t l i v ý c h d o t č e n ý c h o r g á n ů p o d l e n ě k t e r ý c h z á k o n ů. P o d l e t o h o j s o u t a k é r o z v r ţ e n y j e d n o t l i v é k a p i t o l y t é t o p r á c e. Prv n í k a p i t o l a s e z a m ě ř u j e n a o b e c n é v y m e z e n í v e ř e j n é s p r á v y. S t o u j s o u t o t i ţ d o t č e n é o r g á n y n e o d l u č i t e l n ě s p j a t y - p o u z e v j e j í m r á m c i e x i s t u j í i v y k o n á v a j í s v o u č i n n o s t. Ta t o k a p i t o l a b y m ě l a s l o u ţ i t k o z ř e j m ě n í ú k o l ů v e ř e j n é s p r á v y a p o p s á n í j e j í h o r o z d ě l e n í n a s t á t n í s p r á v u a s a m o s p r á v u. Ve s v é p o d s t a t n é č á s t i s e 5

6 t a k é z a b ý v á p o j m e m v e ř e j n ý z á j e m, p r o t o ţ e p r á v ě j e j m a j í d o t č e n é o r g á n y c h r á n i t. Ve d r u h é k a p i t o l e j e r o z e b r á n s a m o t n ý p o j e m d o t č e n é h o o r g á n u, j e d n o t l i v é d r u h y d o t č e n ý c h o r g á n ů a t a k é j e j i c h č i n n o s t i. Z á k l a d n í l e g á l n í r á m e c d o t č e n ý m o r g á n ů m p o s k y t u j e z á k o n č / S b., s p r á v n í ř á d, v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů ( d á l e j e n s p r á v n í ř á d ). O b j e v u j í s e v š a k i v m n o h a j i n ý c h z á k o n e c h, p r o t o ţ e s e p r a k t i c k y m o h o u v y s k y t o v a t v e v š e c h o b l a s t e c h v e ř e j n é s p r á v y. P o s l e d n í č á s t d r u h é k a p i t o l y p o j e d n á v á o ř e š e n í r o z p o r ů, j e ţ m o h o u v z n i k n o u t, h á j í - l i j e d n o t l i v é d o t č e n é o r g á n y r o z d í l n é v e ř e j n é z á j m y a j e j i c h o c h r a n a m ů ţ e n ě j a k ý m z p ů s o b e m k o l i d o v a t. Č i n n o s t d o t č e n ý c h o r g á n ů j e v e l m i š i r o k á. P r o t o e x i s t u j í s p e c i f i c k é ú k o n y d o t č e n ý c h o r g á n ů. J s o u j i m i z á v a z n á s t a n o v i s k a, s t a n o v i s k a a k o o r d i n o v a n á z á v a z n á s t a n o v i s k a a s t a n o v i s k a. O n i c h j e p s á n o v e t ř e t í k a p i t o l e, a t o z h l e d i s k a s p r á v n í h o ř á d u, a l e t a k é z á k o n a č / S b., o ú z e m n í m p l á n o v á n í a s t a v e b n í m ř á d u ( s t a v e b n í z á k o n ), v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e p i s ů ( d á l e j e n s t a v e b n í z á k o n ). M o u s n a h o u t a k é j e v y z d v i h n o u t r o z d í l y m e z i j e d n o t l i v ý m i ú k o n y a z p ů s o b y j e j i c h v y d á v á n í, v č e t n ě m o ţ n o s t í n á p r a v y v a d n ý c h č i ú č a s t n í k o v i n e v y h o v u j í c í c h z á v a z n ý c h s t a n o v i s e k a s t a n o v i s e k. O s o b n ě p o v a ţ u j i z a j e d e n z n e j d ů l e ţ i t ě j š í c h v e ř e j n ý c h z á j m ů o c h r a n u ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í a j e h o j e d n o t l i v ý c h s l o ţ e k. Z t o h o t o d ů v o d u j s e m d o t č e n ý m o r g á n ů m p r o j e v u j í c í m s e v t é t o o b l a s t i v ě n o v a l a p o s l e d n í, č t v r t o u, k a p i t o l u s v é p r á c e. N e j s o u v n í o v š e m r o z e b r á n y ú l o h y d o t č e n ý c h o r g á n ů p o d l e v š e c h j e d n o t l i v ý c h s l o ţ k o v ý c h z á k o n ů, a l e p o u z e p o d l e z á k o n a č / S b., o o c h r a n ě p ř í r o d y a k r a j i n y, v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů a z á k o n a č / S b., o p o s u z o v á n í v l i v ů n a ţ i v o t n í p r o s t ř e d í a o z m ě n ě n ě k t e r ý c h s o u v i s e j í c í c h z á k o n ů ( z á k o n o p o s u z o v á n í v l i v ů n a ţ i v o t n í p r o s t ř e d í ), v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů. Z e s l o ţ k o v ý c h z á k o n ů j s e m v y b r a l a z á k o n č / S b., o v o d á c h a o z m ě n ě n ě k t e r ý c h z á k o n ů ( v o d n í z á k o n ), v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů. K r o m ě v ý š e u v e d e n ý c h z á k o n ů j s e m v y c h á z e l a z e j m é n a z 6

7 d a l š í c h z á k o n ů a r ů z n ý c h k n i ţ n í c h a i n t e r n e t o v ý c h p u b l i k a c í a č l á n k ů, j e ţ j s o u u v e d e n y v s e z n a m u p o u ţ i t ý c h p r a m e n ů a l i t e r a t u r y. 1. Veřejná správa O b e c n é v y m e z e n í v e ř e j n é s p r á v y Ve ř e j n o u s p r á v u, i k d y ţ p a t r n ě j i n a k, n e ţ s i j i p ř e d s t a v í m e d n e s, z n a l o j i ţ ř í m s k é p r á v o. L a t i n s k ý v ý r a z a d m i n i s t r a t i o re i p u b l i c a e s e p r o m í t l d o r ů z n ý c h j a z y k ů a v ý j i m k o u n e z ů s t a l a a n i č e š t i n a s v ý r a z e m a d m i n i s t r a t i v n í v e v ý z n a m u s p r á v n í. 1 C o s e t ý č e s a m o t n é c h a r a k t e r i s t i k y p o j m u, s l o v n í s p o j e n í v e ř e j n á s p r á v a s e o b v y k l e d e f i n u j e j a k o s p r á v a v e ř e j n ý c h z á l e ž i t o s t í. S p r á v o u s e p ř i t o m r o z u m í s p o l e č e n s k é ř í z e n í a v e ř e j n o u z á l e ţ i t o s t í v ě c, k t e r á s e n e t ý k á j e n j e d n o t l i v c e n e b o o m e z e n é s k u p i n y l i d í, a l e v e ř e j n o s t i. N a r o z d í l o d s o u k r o m é s p r á v y 2 j e s p r á v o u v e v e ř e j n é m z á j m u a s u b j e k t y ( o z n a č o v a n é j a k o v e ř e j n o p r á v n í s u b j e k t y ) j i v y k o n á v a j í c í t a k č i n í n a z á k l a d ě p o v i n n o s t í u l o ţ e n ý c h p r á v e m. V n a š í z e m i s e, p o d o b n ě j a k o v j i n ý c h z e m í c h s k o n t i n e n t á l n ě e v r o p s k o u p r á v n í k u l t u r o u, z a m ě ř u j e n a n a ř i z o v a c í č i n n o s t i, u d r ţ o v á n í p o ř á d k u a z a b e z p e č e n í v e ř e j n ý c h s l u ţ e b. Ve ř e j n á s p r á v a j e n e r o z l u č n ě s p j a t a s v ý k o n n o u m o c í v e s t á t ě, j e j í m ţ j e p r o j e v e m. P r o o b t í ţ n o s t p o z i t i v n í h o v y m e z e n í s e n e j č a s t ě j i d e f i n u j e n e g a t i v n ě, t j. j a k o t a s t á t n í č i n n o s t, k t e r o u s t á t v y k o n á v á v e d l e z á k o n o d á r s t v í a v e d l e s o u d n i c t v í. J e j í p o s t a v e n í v ů č i z á k o n o d á r n é m o c i a s o u d n í m o c i l z e v e z k r a t c e v y m e z i t t a k t o : Ve ř e j n o u s p r á v o u s e p r o v á d ě j í z á k o n y v y t v o ř e n é m o c í z á k o n o d á r n o u. O r g á n y v e ř e j n é m o c i t a k é n ě k d y m a j í p o d í l n a 1 2 PRŮCHA, P. Veřejná správa a samospráva. 1. vyd. Praha : Vysoká škola aplikovného práva, s.r.o., s. 10. jeţ je správou soukromých záležitostí, vykonávanou v soukromém zájmu, vykonávají ji soukromé osoby, sledují vlastní určitý cíl a řídí se přitom vlastní vůlí (tamtéţ) 7

8 p ř í p r a v ě z á k o n ů a p o k u d j s o u k t o m u z á k o n e m z m o c n ě n y, v y d á v a j í p o d z á k o n n é p r á v n í a k t y. Z á k l a d n í r o z d í l m e z i v e ř e j n o u s p r á v o u a s o u d n i c t v í m j e v t o m, ţ e z a t í m c o s o u d n i c t v í n a l é z á p r á v o j a k v o b l a s t i v e ř e j n ý c h, t a k i s o u k r o m ý c h z á j m ů, v e ř e j n á p r á v a r e a l i z u j e v m e z í c h p r á v a p o u z e v e ř e j n é z á j m y. O r g a n i z a c e j e v y b u d o v á n a n a v z t a z í c h n a d ř í z e n o s t i a p o d ř í z e n o s t i, z a t í m c o v s o u d n i c t v í j s o u s i o r g á n y n a v z á j e m r o v n y. N a v e ř e j n o u s p r á v u s e m ů ţ e m e d í v a t z e d v o u ú h l ů p o h l e d u. P o k u d s e n a n i z a m ě ř í m e z h l e d i s k a o r g á n ů, k t e r é j i v y k o n á v a j í, h o v o ř í m e o t z v. o r g a n i z a č n í m p o j e t í. Ve d l e n ě j e x i s t u j e t z v. f u n k č n í p o j e t í, v n ě m ţ j d e o č i n n o s t t ě c h t o o r g á n ů. Ta m i m o t o, ţ e j e v ý k o n e m v e ř e j n é m o c i, j e p o d z á k o n n á a n a ř i z o v a c í. J a k j i ţ b y l o n a z n a č e n o, s v ý m o b s a h e m s e z a m ě ř u j e n a o r g a n i z o v á n í c h o d u v e ř e j n ý c h z á l e ţ i t o s t í, r e s p. v e ř e j n ý c h s l u ţ e b, a n a m o c e n s k o u o c h r a n u v e ř e j n ý c h z á j m ů. 3 Vr a ť m e s e a l e k v e ř e j n é s p r á v ě j a k o p r o j e v u v ý k o n n é m o c i. M o c j e s c h o p n o s t v n u t i t j i n é m u u r č i t ý z p ů s o b c h o v á n í i p r o t i j e h o v ů l i. Ve v e ř e j n é s p r á v ě h o v o ř í m e o v e ř e j n é m o c i, k t e r o u v ý s t i ţ n ě d e f i n o v a l Ú s t a v n í s o u d : Ve ř e j n o u m o c í s e ro z u m í t a k o v á m o c, k t e r á a u t o r i t a t i v n ě ro z h o d u j e o p r á v e c h a p o v i n n o s t e c h s u b j e k t ů, a ť j i ž p ř í m o, n e b o z p ro s t ř e d k o v a n ě. S u b j e k t, o j e h o ž p r á v e c h n e b o p o v i n n o s t e c h ro z h o d u j e o rg á n v e ř e j n é m o c i, n e n í v ro v n o p r á v n é m p o s t a v e n í s t í m t o o rg á n e m a o b s a h ro z h o d n u t í t o h o t o o rg á n u n e z á v i s í o d v ů l e s u b j e k t u. 4 N o s i t e l e m t é t o v e ř e j n é m o c i j e s t á t a d a l š í s u b j e k t y, k t e r ý m s t á t s v ě ř i l s p r á v u v e ř e j n ý c h z á l e ţ i t o s t í ( v p r a x i j s o u j i m i z e j m é n a s u b j e k t y ú z e m n í s a m o s p r á v y ) K v ů l i t o m u h o v o ř í t e o r i e o d e c e n t r a l i z a c i s t á t n í m o c i. Ta s e t o t i ţ š t ě p í n a s t á t n í m o c a z b ý v a j í c í v e ř e j n o u m o c, j i ţ b y s t á t 3 4 PRŮCHA, P. Správní právo : obecná část. 7., dopl. a aktualiz. vyd. Brno : Masarykova univerzita, s. 57. Nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. II ÚS 75/

9 m ě l, k d y b y j i n e s v ě ř i l z m í n ě n ý m j i n ý m s u b j e k t ů m, d a l š í m o r g á n ů m. Z t o h o d ů v o d u r o z l i š u j e m e m e z i s t á t n í s p r á v o u a s a m o s p r á v o u St á t n í s p r á v a S t á t n í s p r á v a j e v e ř e j n á s p r á v a u s k u t e č ň o v a n á s t á t e m. S t á t v y k o n á v á c e l o u ř a d u č i n n o s t í a t a t o b ý v á o z n a č o v á n a j a k o z á k l a d, j á d r o v e ř e j n é s p r á v y. J í r e a l i z u j e s v o u v ý k o n n o u m o c. P o v a h a s t á t n í s p r á v y b ý v á o z n a č o v á n a j a k o o r g a n i z u j í c í a m o c e n s k o - o c h r a n n á, c o ţ s e p r o j e v u j e o b s a h e m ř í d í c í c h a r e g u l a č n í c h p r v k ů. Ve l m i s t r u č n ě ř e č e n o, ř í d í c í p r v k y s e z a m ě ř u j í n a c í l e n o u a k t i v i z a c i c h o v á n í ř í z e n ý c h s u b j e k t ů ( v e d o u c í k d o s a h o v á n í u r č i t ý c h c í l ů ), z a t í m c o r e g u l a č n í p r v k y n a c í l e n o u s t a b i l i z a c i c h o v á n í ( z a j i š ť u j í c í o c h r a n u u r č i t é h o z á k o n n é h o s t a v u, p ř í p a d n ě n á p r a v u p ř i j e h o n a r u š e n í ). K r o m ě t o h o, ţ e j d e o č i n n o s t v ý k o n n o u, j e s o u č a s n ě i p o d z á k o n n á ( t e d y v á z a n á z á k o n y ) a n a ř i z o v a c í ( s u b j e k t y s t á t n í s p r á v y m a j í m o c e n s k o u p ř e v a h u v e v z t a h u k a d r e s á t ů m ). Č i n n o s t j e v p ř e v a ţ u j í c í m í ř e v n ě j š í, p ů s o b í t e d y m i m o s o u s t a v u s t á t n í s p r á v y. R o z l i š u j e m e p ř i t o m s u b j e k t y s t á t n í s p r á v y t o j s o u o r g á n y, j e ţ j i v y k o n á v a j í, a o b j e k t y s t á t n í s p r á v y t y p r v k y, v ů č i n i m ţ j e r e a l i z o v á n a. V Č e s k é r e p u b l i c e j e n e j v y š š í m ú ř a d e m s t á t n í s p r á v y v l á d a Č e s k é r e p u b l i k y, n á s l e d u j í j i j e d n o t l i v á m i n i s t e r s t v a, j i n é ú s t ř e d n í o r g á n y s t á t n í s p r á v y a d a l š í s t á t n í ú ř a d y v y k o n á v a j í c í s t á t n í s p r á v u s v ý m i m í s t n ě a v ě c n ě k o m p e t e n t n í m i j e d n o t k a m i n a c e l é m ú z e m í s t á t u. 56 V ý k o n s t á t n í s p r á v y j e v n a š i c h p o d m í n k á c h č á s t e č n ě p ř e n e s e n i n a ú z e m n ě s a m o s p r á v n é c e l k y, j i m i ţ j s o u o b c e a k r a j e. Ty v š a k z á r o v e ň a p ř e d e v š í m v y k o n á v a j í s a m o s p r á v u. 5 6 RISY.cz: Veřejná správa [online]. Změněno 15. února 2010 [ cit ]. Dostupné z: <http://www.risy.cz/index.php?pid=202&omid=1132&kraj=11>. Viz zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 9

10 1. 3. S a m o s p r á v a S a m o s p r á v a j e t a č á s t v e ř e j n é s p r á v y, k t e r o u v y k o n á v a j í j i n é s u b j e k t y n e ţ s t á t. B ý v a j í o z n a č o v á n y j a k o v e ř e j n o p r á v n í k o r p o r a c e. J e j i c h s u b j e k t i v i t a j e o d v o z o v á n a o d s t á t u a j e j i c h ú k o l e m j e p ř i s p í v a t k r e a l i z a c i v e ř e j n ý c h z á l e ţ i t o s t í. V ě t š i n o u n e n í m o ţ n é, a b y z m í n ě n é s u b j e k t y z v l á d a l y c e l ý o b j e m z á l e ţ i t o s t í, j e ţ m a j í n a s t a r o s t, s a m o s t a t n ě, a p r o t o č a s t o z ř i z u j í j a k o s v é p ř e d s t a v i t e l e r ů z n é s a m o s p r á v n é o r g á n y. H i s t o r i c k é z á k l a d y s a m o s p r á v y s a h a j í o p r o t i z a č á t k ů m s t á t n í s p r á v y t e p r v e d o s t ř e d o v ě k u, k d y s v é v l a s t n í z á l e ţ i t o s t i s p r a v o v a l a n ě k t e r á m ě s t a a t a k é c e c h y. V í c e s e z a č a l a p r o j e v o v a t a ţ v o b d o b í l i b e r á l n í h o s t á t u. T í m, ţ e j e s a m o s p r á v a v m n o h a s m ě r e c h o d l i š n á o d s t á t n í s p r á v y a n e n í s n í t o t o ţ n á, t o t i ţ v y ţ a d u j e d e m o k r a c i i, j e j í m ţ z á k l a d e m j e m n o h o s t s p o l e č e n s k ý c h a p o l i t i c k ý c h z á j m ů, a k t e r á u m o ţ ň u j e e x i s t e n c i s t á t n í c h o r g á n ů a o r g á n ů v e ř e j n é s p r á v v e d l e s e b e. 7 R o z l i š u j e m e ú z e m n í a z á j m o v o u s a m o s p r á v u. Ú z e m n í j e v á z á n a n a ú z e m n í č l e n ě n í s t á t u a m á v š e o b e c n é z a m ě ř e n í. V Č e s k é r e p u b l i c e j i k o n k r é t n ě v y k o n á v a j í o b c e a k r a j e. Z á j m o v á s a m o s p r á v a j e z a m ě ř e n a p o u z e n a u r č i t o u o b l a s t z á j m ů, n a p r o t i t o m u m ů ţ e z a h r n o v a t i c e l é ú z e m í s t á t u. P ř í k l a d e m m o h o u b ý t Č e s k á a d v o k á t n í k o m o r a a Č e s k á l é k a ř s k á k o m o r a. Te o r i e o b v y k l e r o z l i š u j e t z v. p o l i t i c k ý p o j e m s a m o s p r á v y v y j a d ř u j í c í p o d í l o b č a n ů n a v e ř e j n é s p r á v ě, a t z v. p r á v n í p o j e m s a m o s p r á v y z d ů r a z ň u j í c í, ţ e s e j e d n á o s u b j e k t o d l i š n ý o d s t á t u. S a m o s p r á v a m á s e s t á t n í s p r á v o u m n o h é p o d o b n é r y s y. I z d e v i d í m e ř í d í c í a r e g u l a č n í p r v k y. Ř í z e n í j e o v š e m š i r š í, p r o t o ţ e s e n e j e d n á j e n o v ý k o n, a l e i o s a m o t n é v y t v á ř e n í ( v z á k o n n ý c h 7 PRŮCHA, P. Veřejná správa a samospráva. 1. vyd. Praha : Vysoká škola aplikovného práva, s.r.o., s

11 m e z í c h ) v l a s t n í c h c í l ů, j e ţ s e n á s l e d n ě r e a l i z u j í. R o v n ě ţ r y s y č i n n o s t i, j a k o ţ t o v ý k o n n é, p o d z á k o n n é a n a ř i z o v a c í, j s o u s t e j n é. V n ě č e m s e v š a k s p í š e p ř i b l i ţ u j e s a m o s p r á v ě, z a m ě ř u j e s e t o t i ţ n a t o, c o s e t ý k á j í s a m o t n é. P o v a h o u z á l e ţ i t o s t í j a k o ţ t o v l a s t n í c h s e v e l m i s t í r a j í r o z d í l y m e z i s u b j e k t y a o b j e k t y v ý r a z n é p r o s t á t n í s p r á v u. Ve ř e j n o p r á v n í k o r p o r a c e s a m o s t a t n ě r o z h o d u j í o v l a s t n í c h o t á z k á c h, r o z h o d u j í p o d l e s v ý c h p o t ř e b, z e s v é v l a s t n í v ů l e, t o v š e p o u z e v m e z í c h z á k o n ů. N e v y s t u p u j í j m é n e m s t á t u, a l e s a m y z a s e b e. 8 J e j i c h z á l e ţ i t o s t i j s o u v š a k z á r o v e ň z á l e ţ i t o s t m i v e ř e j n o p r á v n í m i a m u s í p r o t o m í t s t e j n ě j a k o o r g á n y s t á t n í s p r á v y n a p a m ě t i v e ř e j n ý z á j e m Ve ř e j n ý z á j e m Z a s t a v í m e - l i s e u v e ř e j n é h o z á j m u, d o s t a n e m e s e n a o k a m ţ i k k r o z l i š e n í v e ř e j n é h o a s o u k r o m é h o p r á v a. D l e z n á m é U l p i a n o v y v ě t y : I u s p u b l i c u m i d e s t q u o d a d s t a t u m re i R o m a n e s p e c t a t, i u s p r i v a t u m a d u t i l i t a t e m s i n g u l o r u m p e r t i n e t, s e v e ř e j n é p r á v o v y z n a č u j e d b a n í m n a z á j m y v š e c h ( v U l p i a n o v ě p o j e t í v š e c h Ř í m a n ů ), r e s p e k t i v e s t á t u. J i n é p ř í s t u p y s e z a m ě ř o v a l y n a m o c e n s k y n a d ř a z e n é p o s t a v e n í s t á t u a v e ř e j n o p r á v n í c h k o r p o r a c í z e j m é n a o p r o t i j e d n o t l i v c ů m, j e š t ě d a l š í n a p o s t a v e n í j e d n o t l i v c e b u ď j a k o s a m o s t a t n ě s t o j í c í h o s u b j e k t u n e b o j a k o č l e n a v e ř e j n o p r á v n í k o r p o r a c e. 9 Z ů s t a ň m e v š a k p o u z e u v e ř e j n é h o z á j m u. J a k j i ţ b y l o n a z n a č e n o v ý š e, č i n n o s t v e ř e j n é s p r á v y n e n í n á h o d n á. J e s t a n o v e n a v z á k o n e c h, k t e r é s t a n o v í r á m e c j e j í h o p ů s o b e n í, a p ř e d e v š í m ú k o l y, j e ţ m á p l n i t, a c í l e, j i c h ţ m á d o s á h n o u t. P r á v ě t y s e o b y č e j n ě o z n a č u j í j a k o v e ř e j n ý z á j e m. 8 PRŮCHA, P. Správní právo : obecná část. 7., dopl. a aktualiz. vyd. Brno : Masarykova univerzita, s Tamtéţ, s. 28,

12 Te n t o p o j e m s a m o t n ý, j a k k o l i p r o v e ř e j n o u s p r á v u n e s m í r n ě d ů l e ţ i t ý, n e m á ţ á d n o u l e g á l n í d e f i n i c i. P a t ř í p r o t o d o t z v. n e u r č i t ý c h p o j m ů. E x i s t u j í p o u z e n ě k t e r é t e o r e t i c k é d e f i n i c e. S l o v n í k č e s k é h o p r á v a j e j n a p ř í k l a d d e f i n u j e t a k t o : J d e o t a k o v ý z á j e m, re s p. z á j m y, j e ž b y b y l o m o ž n o o z n a č i t z a o b e c n é č i v e ř e j e n ě, re s p. o b e c n ě p ro s p ě š n é, z á j m y, j e j i c h ž n o s i t e l i j s o u b l í ž e n e u r č e n é, n i c m é n ě a l e s p o ň r á m c o v ě d e t e r m i n o v a t e l n é o k r u h y č i s p o l e č e n s t v í o s o b j a k o t z v. v e ř e j n o s t, p o p ř. z á j m y, u n i c h ž j d e o t z v. z á j m y s p o l e č n o s t i. ( c e l o s p o l e č e n s k é z á j m y ). Ty t o z á j m y n e s m í b ý t, a t o j i ž z p o v a h y v ě c i, v ro z p o r u s p l a t n ý m i p r á v n í m i p ř e d p i s y. O b s a h v e ř e j n é h o z á j m u j e p o t o m t ř e b a d o v o z o v a t z e v ž d y d a n ý c h p r á v n í c h i f a k t i c k ý c h s o u v i s l o s t í p ř í p a d ů a s i t u a c í, p ro n ě ž p r á v n í ú p r a v a p o ž a d u j e re s p e k t o v á n í č i re f l e k t o v á n í v e ř e j n é h o z á j m u. 10 J s o u t o t e d y z á j m y, k t e r é n e j s o u p r o s p ě š n é j e n p r o j e d n o t l i v c e n e b o o m e z e n o u s k u p i n u, a l e v ě t š i n o u p r o s p o l e č n o s t j a k o c e l e k. D ů l e ţ i t é j e u v ě d o m i t s i, ţ e v e š k e r é o r g á n y v e ř e j n é s p r á v y b y m ě l y v ţ d y p o s t u p o v a t t a k, a b y u r č i t ý v e ř e j n ý z á j e m c h r á n i l y. To m ů ţ e b ý t p r o b l e m a t i c k é. N ě k d y v e s t e j n é z á l e ţ i t o s t i v y s t o u p í n a p o v r c h v í c e v e ř e j n ý c h z á j m ů, k t e r é s i n a v z á j e m o d p o r u j í. P a k d o c h á z í k e s t ř e t u v e ř e j n ý c h z á j m ů a m u s í d o j í t k j e j i c h v z á j e m n é m u p o m ě ř o v á n í č i v y v a ţ o v á n í. I k v ů l i t o m u n ě k t e r é v e ř e j n é z á j m y b ý v a j í o z n a č e n y j a k o t z v. k v a l i f i k o v a n é ( n a r o z d í l o d p r o s t ý c h v e ř e j n ý c h z á j m ů ). To j s o u t y, k t e r é j s o u n a l é h a v ě j š í, v ý z n a m n ě j š í n e ţ j i n é, a m ě l y b y t e d y p ř e v á ţ i t. 11 Ve ř e j n á s p r á v a z a ú č e l e m o c h r a n y v e ř e j n ý c h z á j m ů s v ě ř i l a s v ý m o r g á n ů m s p e c i f i c k é ú k o l y a m o ţ n o s t i. J e d n í m z p r o j e v ů t o h o t o p ř í s t u p u j e z a v e d e n í i n s t i t u t u d o t č e n ý c h o r g á n ů. J i m s e b u d o u v ě n o v a t n á s l e d u j í c í č á s t i t é t o p r á c e MADAR Z. a kol. Slovník českého práva II. díl. 3. vyd. Praha : Linde, s SKULOVÁ, S. Správní uvážení základní charakteristika a souvislosti pojmu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita Brno, s

13 13

14 2. Dotčený orgán O b e c n é v y m e z e n í p o j m u L e g á l n í d e f i n i c i p o j m u d o t č e n ý o r g á n n a l e z n e m e v o d s t. 1 s p r á v n í h o ř á d u. 12 P o d l e n ě j j s o u d o t č e n ý m i o r g á n y p o u z e a ) o r g á n y, o k t e r ý c h t o s t a n o v í z v l á š t n í z á k o n, a b ) s p r á v n í o r g á n y a j i n é o r g á n y v e ř e j n é m o c i p ř í s l u š n é k v y d á n í z á v a z n é h o s t a n o v i s k a n e b o v y j á d ř e n í, k t e r é j e p o d k l a d e m r o z h o d n u t í s p r á v n í h o o r g á n u. O d s t a v e c d r u h ý t é h o ţ p a r a g r a f u d o d á v á, ţ e p o s t a v e n í d o t č e n ý c h o rg á n ů m a j í ú z e m n í s a m o s p r á v n é c e l k y, j e s t l i ž e s e v ě c t ý k á p r á v a ú z e m n í h o s a m o s p r á v n é h o c e l k u n a s a m o s p r á v u. D o t č e n é o r g á n y j s o u s p r á v n í m i ú ř a d y v e v e ř e j n é s p r á v ě, j e ţ p ř í m o v e v ě c i n e r o z h o d u j í, a l e j i c h ţ s e n ě j a k ý m z p ů s o b e m d o t ý k á č i n n o s t j i n é h o ( t e d y r o z h o d u j í c í h o ) s p r á v n í h o o r g á n u a k t e r é m a j í z á k o n e m v y m e z e n é m o ţ n o s t i t u t o č i n n o s t o v l i v ň o v a t. S p r á v n í ř á d p o s k y t u j e t a x a t i v n í d e f i n i č n í v ý č e t d o t č e n ý c h o r g á n ů. S p r á v n í o r g á n y, k t e r é p o d t u t o d e f i n i c i n e s p a d a j í, m o h o u b ý t t a k é v e s v é p ů s o b n o s t i d o t č e n y, a l e n e m o h o u b ý t o z n a č e n y j a k o d o t č e n é o r g á n y. 13 Z a j í m a v o u d e f i n i c i n a b í z í d o k u m e n t v e ř e j n é h o o c h r á n c e p r á v : J d e o n e p ř e s n é o z n a č e n í t ě c h s t á t n í c h o rg á n ů, j i m ž z v l á š t n í z á k o n y s v ě ř u j í o c h r a n u u r č i t ý c h v e ř e j n ý c h z á j m ů, m e z i n i m i i z á j m ů n a o c h r a n ě ž i v o t n í h o p ro s t ř e d í. Ve s k u t e č n o s t i t e d y p ř í p a d n ý m p o v o l e n í m, re s p e k t i v e j e h o re a l i z a c í v p o d o b ě u s k u t e č n ě n é h o z á m ě r u n e j s o u d o t č e n y t y t o o rg á n y, a l e j i m i c h r á n ě n é v e ř e j n é Rozebíraný paragraf se nachází v hlavě II. části třetí správního řádu, jeţ upravuje vztahy mezi správními orgány navzájem a jejich součinnost při výkonu jejich působnosti v oblasti veřejné správy. ONDRUŠ, R. Správní řád nový zákon s důvodovou zprávou s poznámkami. Praha : LINDE PRAHA, a.s., s

15 z á j m y. 14 O v e ř e j n ý c h z á j m e c h p l a t í t o, c o b y l o u v e d e n o v p ř e d c h o z í k a p i t o l e. J s o u t o v ě t š i n o u c e l o s p o l e č e n s k é z á j m y o b v y k l e z o b l a s t i o c h r a n y ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í s e v š e m i j e h o s l o ţ k a m i, a l e t a k é z á j m y e k o n o m i c k é. Vy j d e m e - l i z t o h o, ţ e v n a p r o s t é v ě t š i n ě p ř í p a d ů s e d o t č e n é o r g á n y p r o j e v u j í v e s t a v e b n í m ř í z e n í, v y j a d ř u j í s e n a p ř. k z á j m ů m n a ú s e k u : o c h r a n y p ř í r o d y a k r a j i n y, o c h r a n y v o d, o c h r a n y z e m ě d ě l s k é h o p ů d n í h o f o n d u, o c h r a n y l e s a, o c h r a n y l o ţ i s e k n e r o s t n ý c h s u r o v i n, o d p a d o v é h o h o s p o d á ř s t v í, v e t e r i n á r n í p é č e, o c h r a n y v e ř e j n é h o z d r a v í, p a m á t k o v é p é č e, d o p r a v y n a p o z e m n í c h k o m u n i k a c í c h, d o p r a v y d r á ţ n í, l e t e c k é a v o d n í, e n e r g e t i k y, v y u ţ í v á n í j a d e r n é e n e r g i e a i o n i z u j í c í h o z á ř e n í e l e k t r o n i c k ý c h k o m u n i k a c í o b r a n y s t á t u, b e z p e č n o s t i s t á t u, c i v i l n í o b r a n y p o ţ á r n í o c h r a n y b e z p e č n o s t i p r á c e. 15 O n ě k t e r ý c h b u d e p o j e d n á n o v p o s l e d n í k a p i t o l e. Z v l á š t ě k r a j s k é ú ř a d y a o b e c n í ú ř a d y o b c í s r o z š í ř e n o u p ů s o b n o s t í m o h o u v j e d n é z á l e ţ i t o s t i v y s t u p o v a t v j a k é s i d v o j í r o l i. J e d n a k j a k o o r g á n, k t e r ý v e v ě c i r o z h o d u j e, j e d n a k j a k o d o t č e n ý o r g á n, k t e r ý s e k n í m á v y j á d ř i t. P o k u d j d e o p o u h é v n i t ř n í v z t a h y r ů z n ý c h o d b o r ů v r á m c i j e d n o h o o r g á n u ( t y p i c k y o b e c n í h o ú ř a d u o b c e s r o z š í ř e n o u p ů s o b n o s t í ), o d o t č e n é m o r g á n u v e s m y s l u s p r á v n í h o ř á d u n e h o v o ř í m e. A n i ř e š e n í r o z p o r ů n e b u d e t a k o v é, j a k j e p o p s á n o n í ţ e, a l e p o u z e v r á m c i t o h o t o o r g á n u PEKÁREK, M. K některým právním aspektům vztahu investor ţivotní prostředí. In Moderní veřejná správa a ombudsman Sborník příspěvků přednesených na vědecké konferenci [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2005 [cit ]. s Dostupné z: <http://www.ochrance.cz/documents/doc pdf> KLIKOVÁ, A., HAVLAN, P., VALACHOVÁ, K. et. al. Stavební právo Praktická příručka. 3. aktualiz. vyd. Praha : LINDE PRAHA, a. s., s VEDRAL, J. Správní řád : komentář. 1. vyd. Praha : RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON, 15

16 P o k u d s e v ě c t ý k á p r á v a ú z e m n í h o s a m o s p r á v n é h o c e l k u n a s a m o s p r á v u, t e d y o b l a s t i j e h o t z v. s a m o s t a t n é p ů s o b n o s t i, m á p o s t a v e n í d o t č e n é h o o r g á n u t a k é t e n t o ú z e m n í s a m o s p r á v n í c e l e k. S p r á v n í ř á d z d e r e s p e k t u j e č l á n e k 8 Ú s t a v y, k d e j e ř e č e n o : Z a r u č u j e s e s a m o s p r á v a ú z e m n í c h s a m o s p r á v n ý c h c e l k ů. D o t č e n í p r á v a n a s a m o s p r á v u b y s e p o c h o p i t e l n ě m ě l o p o s u z o v a t p o d l e v y m e z e n í s a m o s t a t n é p ů s o b n o s t i ú z e m n í c h s a m o s p r á v n ý c h c e l k ů. N a p ř í k l a d 3 5 o d s t. 2 z á k o n a č / S b., o o b c í c h, v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů, o b e c v s a m o s t a t n é p ů s o b n o s t i v e s v é m ú z e m n í m o b v o d u p e č u j e v s o u l a d u s m í s t n í m i p ř e d p o k l a d y a s m í s t n í m i z v y k l o s t m i o v y t v á ř e n í p o d m í n e k p ro ro z v o j s o c i á l n í p é č e a p ro u s p o k o j o v á n í p o t ř e b s v ý c h o b č a n ů. J d e p ř e d e v š í m o u s p o k o j o v á n í p o t ř e b y b y d l e n í, o c h r a n y a ro z v o j e z d r a v í, d o p r a v y a s p o j ů, p o t ř e b y i n f o r m a c í, v ý c h o v y a v z d ě l á v á n í, c e l k o v é h o k u l t u r n í h o ro z v o j e a o c h r a n y v e ř e j n é h o p o ř á d k u. P o k u d s e t e d y j e d n á k u p ř í k l a d u o s p r á v n í ř í z e n í n a ú s e k u ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í č i p o v o l o v á n í s t a v e b, o b e c b u d e p a t r n ě d o t č e n a v e s v ý c h z á j m e c h. 17 C o s e t ý č e s a m o t n é h o z a p o j e n í d o t č e n ý c h o r g á n ů, m á j e n a s t a r o s t i s p r á v n í ú ř a d v e d o u c í ř í z e n í. Z ú ř e d n í p o v i n n o s t i n e j p r v e d o t č e n é o r g á n y z j i s t í a p a k o t o m j e i ú č a s t n í k y ř í z e n í v y r o z u m í. P o k u d b y n a n ě k t e r ý d o t č e n ý o r g á n z a p o m n ě l, p r o t o ţ e b y n e b y l s c h o p e n z j i s t i t v š e c h n y ( n e j č a s t ě j i ú z e m n ě s a m o s p r á v n é c e l k y ), j e n a n i c h, z d a s e d o ř í z e n í p ř i h l á s í, n e b o n e Č i n n o s t d o t č e n ý c h o r g á n ů S p r á v n í ř á d k r o m ě d e f i n i c e o b e c n ě c h a r a k t e r i z u j e i č i n n o s t d o t č e n ý c h o r g á n ů, a p o s k y t u j e t a k r á m e c j e j i c h p ů s o b e n í s VEDRAL, J. Správní řád : komentář. 1. vyd. Praha : RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON, s ONDRUŠ, R. Správní řád nový zákon s důvodovou zprávou s poznámkami. Praha : LINDE PRAHA, a.s., s

17 K o n k r é t n í v y m e z e n í č i n n o s t í a p o s t u p ů p o s k y t u j í z v l á š t n í p r á v n í p ř e d p i s y. Z a v š e c h n y j m e n u j m e a l e s p o ň z á k o n č / S b., o o c h r a n ě p ř í r o d y a k r a j i n y, v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů, z á k o n č. 2 0 / S b., o s t á t n í p a m á t k o v é p é č i, v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů a z á k o n č / S b., o o c h r a n ě v e ř e j n é h o z d r a v í, v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů. N a t o m t o m í s t ě b y s n a d b y l o v h o d n é z m í n i t, ţ e č i n n o s t i d o t č e n é h o o r g á n u v y k o n á v a j í ú ř e d n í c i s e z v l á š t n í o d b o r n o u z p ů s o b i l o s t í. S t e j n ě j a k o n a v š e c h n y j i n é o r g á n y s t á t n í s p r á v y s e v z t a h u j í i n a d o t č e n é o r g á n y p ř e d e v š í m z á k l a d n í z á s a d y č i n n o s t i s p r á v n í c h org á n ů p o p s a n é v ú v o d n í c h u s t a n o v e n í c h s p r á v n í h o ř á d u. J e d n o u z t ě c h t o z á k l a d n í c h z á s a d j e d o b r á s p r á v a. Ta j e v y j á d ř e n a z e j m é n a v 4 o d s t. 1 s p r á v n í h o ř á d u. P r o j e v u j e s e n e j e n v c h o v á n í v ů č i ú č a s t n í k ů m ř í z e n í, a l e t a k é v e v z á j e m n é s p o l u p r á c i m e z i s p r á v n í m i o r g á n y n a v z á j e m. V z á j e m n o u s p o l u p r á c i d á l e r o z v á d í u s t a n o v e n í 8 : ( 1 ) S p r á v n í o rg á n y d b a j í v z á j e m n é h o s o u l a d u v š e c h p o s t u p ů, k t e r é p ro b í h a j í s o u č a s n ě a s o u v i s e j í s t ý m i ž p r á v y n e b o p o v i n n o s t m i d o t č e n é o s o b y. N a t o, ž e s o u č a s n ě p ro b í h á v í c e t a k o v ý c h p o s t u p ů u r ů z n ý c h s p r á v n í c h o rg á n ů n e b o u j i n ý c h o rg á n ů v e ř e j n é m o c i, j e d o t č e n á o s o b a p o v i n n a s p r á v n í o rg á n y b e z o d k l a d n ě u p o z o r n i t. ( 2 ) S p r á v n í o rg á n y v z á j e m n ě s p o l u p r a c u j í v z á j m u d o b r é s p r á v y. J a k j e v y j á d ř e n o v o d s t. 1, s p o l u p r á c e v e v e ř e j n é s p r á v ě s e p r o j e v u j e m i m o j i n é p é č í s p r á v n í c h o r g á n ů o s o u l a d j e j i c h p o s t u p ů. To j e n e z b y t n é n a p ř. u p o s k y t o v á n í z á v a z n ý c h s t a n o v i s e k, j e ţ u p r a v u j e s p r á v n í h o ř á d u a o n i c h ţ b u d e p o j e d n á n o d á l e. O r g á n y v e ř e j n é s p r á v y t a k é m u s í v z á j e m n ě s p o l u p r a c o v a t, p o s k y t o v a t s i s o u č i n n o s t. J e j i c h p r á v n í ú p r a v a b y t o t i ţ p o d l e d ů v o d o v é z p r á v y k e s p r á v n í m u ř á d u m ě l a p ř i s p ě t k v ě t š í e f e k t i v i t ě v e ř e j n é s p r á v y a m ě l a b y t é ž u m o ž n i t, a b y m í s t o z d v o j o v á n í u r č i t ý c h f á z í ř í z e n í d o š l o k e s p o l e č n é m u ú k o n u n e b o v z á j e m n é 17

18 z a s t u p i t e l n o s t i. 19 J a k ý m z p ů s o b e m u k a z u j e j i ţ p r v n í p o v i n n o s t s t a n o v e n á d o t č e n ý m o r g á n ů m s p r á v n í m ř á d e m v o d s t. 3 : D o t č e n é o rg á n y p o s k y t u j í s p r á v n í m u o rg á n u, k t e r ý v e d e ř í z e n í, v š e c h n y i n f o r m a c e d ů l e ž i t é p ro ř í z e n í, n e b u d e - l i t í m p o r u š e n a p o v i n n o s t p o d l e z v l á š t n í h o z á k o n a. N a d r u h é s t r a n ě m á p r á v o n a h l í ţ e t d o s p i s u v e d e n é h o o r g á n e m v e d o u c í m ř í z e n í, a j e - l i t o p r o v ý k o n j e h o p ů s o b n o s t i p o d s t a t n é, p r á v o o b d r ţ e t k o p i i m a t e r i á l ů t v o ř í c í c h s o u č á s t s p i s u 20. O b s a h s p i s u j e s t a n o v e n 1 7 o d s t. 1 s p r á v n í h o ř á d u. S p i s t v o ř í z e j m é n a p o d á n í, p ro t o k o l y, z á z n a m y, p í s e m n á v y h o t o v e n í ro z h o d n u t í a d a l š í p í s e m n o s t i, k t e r é s e v z t a h u j í k d a n é v ě c i. P ř í l o h o u, k t e r á j e s o u č á s t í s p i s u, j s o u z e j m é n a d ů k a z n í p ro s t ř e d k y, o b r a z o v é a z v u k o v é z á z n a m y a z á z n a m y n a e l e k t ro n i c k ý c h m é d i í c h. S p i s m u s í o b s a h o v a t s o u p i s v š e c h s v ý c h s o u č á s t í, v č e t n ě p ř í l o h, s u r č e n í m d a t a, k d y b y l y d o s p i s u v l o ž e n y. D o t č e n é o r g á n y s e m o h o u v y j a d ř o v a t i k j i n ý m p o d k l a d ů m, n e ţ k e k t e r ý m s e v y j a d ř u j í p ř í m o z e s v é p o z i c e d o t č e n ý c h o r g á n ů ( t e d y n a p ř í k l a d p ř i v y d á v á n í z á v a z n é h o s t a n o v i s k a ). Ta k o v é p o d k l a d y d e m o n s t r a t i v n ě v y j m e n o v á v á 5 0 o d s t. 1, j s o u t o n á v r h y ú č a s t n í k ů, d ů k a z y, s k u t e č n o s t i z n á m é s p r á v n í m u o rg á n u z ú ř e d n í č i n n o s t i, p o d k l a d y o d j i n ý c h s p r á v n í c h o rg á n ů n e b o o rg á n ů v e ř e j n é m o c i, j a k o ž i s k u t e č n o s t i o b e c n ě z n á m é. Z á k o n j i m t o u m o ţ ň u j e t e h d y, j e - l i t o p o t ř e b a k p l n ě n í j e j i c h ú k o l ů n e b o j e s t l i ţ e s i t o v y h r a d i l y. 21 P o k u d s e n e v y j á d ř í, m á s e z a t o, ţ e n e m á n á m i t e k, j e s t l i ţ e o v š e m n e m á z á k o n e m s t a n o v e n o u p o v i n n o s t v y d a t v l a s t n í z á v a z n é s t a n o v i s k o. D o t č e n é o rg á n y m a j í p r á v o p o d a t p o d n ě t k z a h á j e n í p ř e z k u m n é h o ř í z e n í. 22 O p ř e z k u m n é m ř í z e n í h o v o ř í 9 4 o d s t. 1 s p r á v n í h o ř á d u. S p r á v n í o r g á n y v n ě m z m o c i ú ř e d n í p ř e z k o u m á v a j í Tamtéţ, s Ustanovení 136 odst. 4 věta první zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). Ustanovení 136 odst. 4 věta druhá správního řádu. Ustanovení 136 odst. 4 věta třetí správního řádu. 18

19 p r a v o m o c n á r o z h o d n u t í v p ř í p a d ě, ţ e l z e d ů v o d n ě p o c h y b o v a t o j e j i c h s o u l a d u s p r á v n í m i p ř e d p i s y. P r á v o p o d a t p o d n ě t k z a h á j e n í t a k o v é h o p ř e z k u m n é h o ř í z e n í m á i d o t č e n ý o r g á n z e j m é n a p r o t o, ţ e j a k s e v p r a x i s t á v á, m ů ţ e d o j í t k v y d á n í r o z h o d n u t í v r o z p o r u s e z á v a z n ý m s t a n o v i s k e m. P o d l e 4 2 v z t a h u j í c í h o s e k p ř i j í m á n í p o d n ě t ů j e o r g á n, k t e r ý r o z h o d n u t í v y d a l, p o v i n e n t a k o v ý p o d n ě t p ř i j m o u t, a p o k u d o t o d o t č e n ý o r g á n p o ţ á d á, m u s í m u d o t ř i c e t i d n ů s d ě l i t, ţ e ř í z e n í z a h á j i l, n e b o ţ e n e s h l e d a l d ů v o d y k z a h á j e n í ř í z e n í z m o c i ú ř e d n í, p o p ř í p a d ě ţ e p o d n ě t p o s t o u p i l p ř í s l u š n é m u s p r á v n í m u o r g á n u. U s t a n o v e n í o d s t. 5 u m o ţ ň u j e j e š t ě d a l š í f o r m u s p o l u p r á c e : S p r á v n í o rg á n, k t e r ý v e d e ř í z e n í, a d o t č e n é o rg á n y m o h o u v m e z í c h s v é p ů s o b n o s t i č i n i t s p o l e č n é ú k o n y, s v ý j i m k o u v y d á n í ro z h o d n u t í, p o p ř í p a d ě m ů ž e b ý t v ř í z e n í p ř e d s p r á v n í m o rg á n e m v y u ž i t o v ý s l e d k ů ú k o n u d o t č e n é h o o rg á n u, j e s t l i ž e s t í m s p r á v n í o rg á n i d o t č e n ý o rg á n s o u h l a s í a j e s t l i ž e t í m n e m ů ž e b ý t ú č a s t n í k ů m ř í z e n í z p ů s o b e n a ú j m a n a j e j i c h p r á v e c h. To t o k o r e s p o n d u j e s e z á s a d o u p r o c e s n í e k o n o m i e ( n e b o h o s p o d á r n o s t i ) v y m e z e n o u v 6 o d s t. 2. B y l o b y z b y t e č n é, k d y b y r ů z n é s p r á v n í o r g á n y p r o v á d ě l y s t e j n ý ú k o n. N a v í c b y t í m m o h l i b ý t v í c e z a t ě ţ o v á n í ú č a s t n í c i ř í z e n í. P r ů b ě h s p r á v n í h o ř í z e n í s e d í k y t a k o v é m u p o s t u p u z r y c h l í a z l e v n í. P ř í k l a d e m p o d l e j e d n o h o k o m e n t á ř e k e s p r á v n í m u ř á d u m ů ž e b ý t p ro v e d e n í s p o l e č n é h o ú k o n u, k t e r ý m d o t č e n ý o rg á n o p a t ř u j e p o d k l a d p ro v y d á n í z á v a z n é h o s t a n o v i s k a, z a t í m c o s p r á v n í o rg á n, k t e r ý v e d e ř í z e n í, o p a t ř u j e p o d k l a d p ro v y d á n í ro z h o d n u t í v e v ě c i. 23 V ý s l e d k y ú k o n u d o t č e n é h o o r g á n u o v š e m m o h o u b ý t v y u ţ i t y v ř í z e n í p ř e d s p r á v n í m o r g á n e m j e n t e h d y, p o k u d s t í m o b a t y t o o r g á n y s o u h l a s í a n e m ů ţ e t í m b ý t ú č a s t n í k ů m z p ů s o b e n a ú j m a n a p r á v e c h. K r o m ě v y d á n í r o z h o d n u t í j e z p o v a h y v ě c i t a k é v y l o u č e n o v e d e n í s p o l e č n é h o s p i s u JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, s ONDRUŠ, R. Správní řád nový zákon s důvodovou zprávou s poznámkami. Praha : LINDE PRAHA, a.s., s

20 O č i n n o s t e c h d o t č e n ý c h o r g á n ů s e r o z e p i s u j e p o d r o b n ě j i s p r á v n í h o ř á d u, k t e r ý j i m s v ě ř u j e v y d á v á n í z á v a z n ý c h s t a n o v i s e k. V ý r a z n ě s e d o t č e n ý m i o r g á n y z a b ý v á s t a v e b n í z á k o n, k t e r ý k r o m ě v y d á v á n í z á v a z n ý c h s t a n o v i s e k h o v o ř í i o v y d á v á n í s t a n o v i s e k a k o o r d i n o v a n ý c h s t a n o v i s e k j a k o ţ t o d a l š í c h s p e c i f i c k ý c h ú k o n e c h. 25 P r o b l e m a t i k u t ě c h t o ú k o n ů p r o z k o u m á m e d á l e. N a t o m t o m í s t ě b y v z h l e d e m k č i n n o s t i d o t č e n ý c h o r g á n ů v e ř e j n é s p r á v y b y l o s n a d v h o d n é u v é s t j i ţ j e n t o, ţ e j e s t l i ţ e v e s v é m s t a n o v i s k u n e b o z á v a z n é m s t a n o v i s k u s t a n o v í p o d m í n k y, a j e s t l i ţ e s e t y t o p o d m í n k y s t a n o u s o u č á s t í v ý r o k o v é č á s t i r o z h o d n u t í, n e b o s o u č á s t í o p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y n e b o j i n é h o ú k o n u o r g á n u ú z e m n í h o p l á n o v á n í n e b o s t a v e b n í h o ú ř a d u p o d l e s t a v e b n í h o z á k o n a, m o h o u k o n t r o l o v a t j e j i c h d o d r ţ o v á n í. 26 M o h o u t a k é z a h á j i t ř í z e n í o u l o ţ e n í n á p r a v n ý c h o p a t ř e n í t o m u, k d o n e r e s p e k t o v a l p o d m í n k y u v e d e n é v r o z h o d n u t í n a z á k l a d ě z á v a z n é h o s t a n o v i s k a Ř e š e n í ro z p o r ů S p r á v n í ř á d v o d s t. 6 r e a l i s t i c k y p o č í t á s m o ţ n o s t í v z n i k u r o z p o r ů. K t ě m m ů ţ e d o j í t z e j m é n a p o k u d d o t č e n é o r g á n y v y d á v a j í z á v a z n á s t a n o v i s k a, a t o b u ď m e z i d v ě m a ( p ř í p a d n ě v í c e ) d o t č e n ý m i o r g á n y, n e b o m e z i d o t č e n ý m o r g á n e m a o r g á n e m v e d o u c í m ř í z e n í. O b s a h z á v a z n é h o s t a n o v i s k a j e t o t i ţ p r o v ý r o k o v o u č á s t r o z h o d n u t í z á v a z n ý. P ř i ř e š e n í r o z p o r ů s e p o s t u p u j e p ř i m ě ř e n ě p o d l e R o z p o r j e n u t n é b e z o d k l a d n ě o z n á m i t n e j b l í ţ e s p o l e č n ě n a d ř í z e n é m u o r g á n u, k t e r ý o n ě m r o z h o d n e. P o k u d t a k o v ý o r g á n n e e x i s t u j e, r o z h o d u j í ú s t ř e d n í s p r á v n í ú ř a d y n a d ř í z e n é t ě m t o o r g á n ů m a z a h á j í d o h o d o v a c í ř í z e n í d n e m, k d y n á v r h p o s l e d n í h o z n i c h d o j d e p r v n í m u. ( P o k u d j d e o r o z p o r m e z i ú s t ř e d n í m i s p r á v n í 25 Ustanovení 4 stavebního zákona. 26 Ustanovení 4 odst. 5 staevního zákona. 27 VEDRAL, J. Správní řád : komentář. 1. vyd. Praha : RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON, s

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 19721/2009-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Spurná TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.spurna@mze.cz ADRESA: Těšnov

Více

DO vyplývající z příslušného právního předpisu

DO vyplývající z příslušného právního předpisu Obor působnosti Specifikace území DO vyplývající z příslušného právního předpisu Právní předpis Typ správního úkonu 01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodické listy kombinovaného studia pro předmět Právo životního prostředí Metodický list číslo 1 Lektor: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Státní správa Stát jako subjekt veřejné správy Právnická osoba veřejného práva Nejdůležitější subjekt veřejné správy Původnost Suverenita vnitřní i vnější Vykonavatelé státní správy A) PŘÍMÍ (orgány či

Více

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Celostátní konference - Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Mgr. Tomáš Fröhlich prosinec 2014 Základní struktura

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. MMR ČR Stavební správa stavební zákon

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. MMR ČR Stavební správa stavební zákon Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_17_CZSŘ_4.17_ MMR ČR Stavební správa stavební zákon Střední odborná škola a Střední

Více

Výsledky připomínkového řízení

Výsledky připomínkového řízení Výsledky připomínkového řízení Materiál byl předložen do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím elektronické knihovny Úřadu vlády dne 1.4.2008, č.j. 5531/2008-32. Připomínky jednotlivých

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU Příloha č. 10 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Adresa pořizovatele: Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne..... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU podle ustanovení 66 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 58 360 58 360

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 58 360 58 360 státního rozpočtu na 101V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 58 360 58 360 Kancelář prezidenta republiky 58 360 58 360 102V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 101466/ENV/12 Ing. Pekárková /l. 2921 17.1.20131. 2. 2006 Věc:

Více

PETR MACH: JAK VYROVNAT STÁTNÍ ROZPOČET BEZ ZVYŠOVÁNÍ DANÍ

PETR MACH: JAK VYROVNAT STÁTNÍ ROZPOČET BEZ ZVYŠOVÁNÍ DANÍ PETR MACH: JAK VYROVNAT STÁTNÍ ROZPOČET BEZ ZVYŠOVÁNÍ DANÍ 24.2.2010 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 miliardy Kč STÁTNÍ DLUH PRUDCE ROSTE 1200 1000

Více

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA dotčený orgán věcná příslušnost úkon - forma 1. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 40 Úřad pro civilní letectví

Více

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ ÚZEMNÍ SOUHLAS VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ ÚZEMNÍ SOUHLAS VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ ÚZEMNÍ SOUHLAS VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Rozhodnutí o umístění stavby 79 stavebního zákona (dále je SZ ) vymezuje stavební pozemek,

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. října 2003 č. 1010 k návrhu Pravidel pro provedení personálního a organizačního auditu v ústředních správních úřadech, v Českém telekomunikačním

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY

OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY Městský úřad Dolní Bousov STAVEBNÍ ÚŘAD I.stupně nám. T.G.Masaryka 1 294 04 Dolní Bousov V... dne...... Věc: OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona]

OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona] Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Blansko odbor životního prostředí nám. Republiky 1 678 01 Blansko 1. Stavebník 1) OHLÁŠENÍ [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního

Více

NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ. Praha 20. října 2015

NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ. Praha 20. října 2015 NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ Praha 20. října 2015 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY V oblasti územního plánování a stavebního řádu připraví vláda novelu stavebního zákona, která přinese

Více

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D.

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Úvod k základům bezpečnostní politiky Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Základy bezpečnostní politiky (2+0) O čem to bude? 1) Přednášející 2) Témata přednášek 3) Literatura ke studiu Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Ing.

Více

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona]

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona] Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice OHLÁŠENÍ 1. Stavebník 1) [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst.

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Připravovaná novela stavebního zákona Novela zákona EIA

Připravovaná novela stavebního zákona Novela zákona EIA Připravovaná novela stavebního zákona Novela zákona EIA Praha 24. března 2015 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY V oblasti územního plánování a stavebního řádu připraví vláda novelu stavebního zákona, která přinese

Více

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí 1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí POLOLETÍ: 2/2015 PLÁN plánovaný termín kontroly kontrolovaná osoba druh kontrolované osoby/kat. obce předmět (oblast) kontroly 8. 9. 2015

Více

OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem

OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem Příloha č. 3 k vyhlášce č. 526 /2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem podle ustanovení 117 zákona č.

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Příloha č. 2 k zápisu z 26. 3. 2010 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 3. 2010 - Výklad

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 159 Kancelář prezidenta republiky 159 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) 1) [ 15 vodního zákona] Jméno, popřípadě jména, příjmení... ... Adresa místa pobytu... ...

OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) 1) [ 15 vodního zákona] Jméno, popřípadě jména, příjmení... ... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD, STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 MŽP jako gestor směrnice EIA vypracovalo novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a souvisejících zákonů, tj.

Více

STAVEBNÍ PRÁVO II. Program: A. Právní úprava B. STAVEBNÍ ÚŘADY. Stavební úřady - pravomoc. Stavební úřady - druhy. ve věcech stavebního zákona

STAVEBNÍ PRÁVO II. Program: A. Právní úprava B. STAVEBNÍ ÚŘADY. Stavební úřady - pravomoc. Stavební úřady - druhy. ve věcech stavebního zákona Program: STAVEBNÍ PRÁVO II A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Zásady činnosti správních orgánů Filip Dienstbier, duben 2008 ve věcech stavebního zákona D. Rozhodování o území (územní rozhodnutí, územní

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

P R I K A Z č. 36/2010

P R I K A Z č. 36/2010 Ing. Ivan Fuksa Praha 26. listopadu 2010 Čj. 31500/2010-10000 'V, P R I K A Z č. 36/2010 ministra zemědělství k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské

Více

1. Pojem veřejné správy a její členění, vztah k ostatním oblastem veřejné moci. 2. Prameny správního práva, statutární akty a vnitřní předpisy.

1. Pojem veřejné správy a její členění, vztah k ostatním oblastem veřejné moci. 2. Prameny správního práva, statutární akty a vnitřní předpisy. Metodický list pro bakalářského studium předmětu SP 1 Název tematického celku: Správní právo A1 Cíl tematického celku: Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnou částí správního práva. Objasněn jim

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 24 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH

Více

Financování NNO z veřejných rozpočtů

Financování NNO z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování NNO z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 3. 3. 2014, Praha Nestátní neziskové organizace (NNO) - údaje za 2012 Sdružení (701) a jejich organizační

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

MINISTERSTVO ZIVOTNlHO PROSTREDI 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ZIVOTNlHO PROSTREDI 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 v, v, MINISTERSTVO ZIVOTNlHO PROSTREDI 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 301 dle rozdělovníku Váš dopis značky: aše značka: 92309/ENV/1O Vyřizuje: Ing. Slezák/l. 2442 PRAHA: 4. II. 2010 Věc: Posuzování

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL *) Příloha č. 20 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 1. Stavebník 2) 50 EKVIVALENTNÍCH

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM podle ustanovení 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

INFORMACE O NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA

INFORMACE O NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA INFORMACE O NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA JUDr. Vladimíra Sedláčková Mgr. Jana Machačková odbor stavebního řádu MMR Celostátní konference, Ostrava 6. listopadu 2015 HARMONOGRAM NOVELY RIA, zpracování, konzultace

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Zábřeh Ulice: Masarykovo náměstí 510/6 PSČ,obec: 789 01 Zábřeh V Olomouci dne 1. 11. 2011 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

Více

ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM Podání žádosti na tomto formuláři není povinné Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM podle ustanovení 118 zákona č. 183/2006

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 24. března 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Uveďte základní principy ochrany životního prostředí, které musí správní orgány respektovat a uplatňovat.

Uveďte základní principy ochrany životního prostředí, které musí správní orgány respektovat a uplatňovat. I. Životní prostředí a jeho složky Uveďte základní principy ochrany životního prostředí, které musí správní orgány respektovat a uplatňovat. Uveďte, jak jsou v platné právní úpravě vyjádřeny (jakými právními

Více

Veřejná správa školství

Veřejná správa školství Veřejná správa školství Ústavní základy Ústavním základem správně právní úpravy českého školství jsou zejména ustanovení čl. 33 Listiny základních práv a svobod a článku 15 odst. 1, odst. 2 téhož ústavního

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU podle ustanovení 86 ve spojení s 83 zákona č. 183/2006

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více