DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1

2 P r o h l a š u j i, ţ e j s e m d i p l o m o v o u p r á c i n a t é m a D o t č e n ý o rg á n v e v e ř e j n é s p r á v ě z p r a c o v a l a s a m a. Ve š k e r é p r a m e n y a z d r o j e i n f o r m a c í, k t e r é j s e m p o u ţ i l a k s e p s á n í t é t o p r á c e, b y l y c i t o v á n y v p o z n á m k á c h p o d č a r o u a j s o u u v e d e n y v s e z n a m u p o u ţ i t ý c h p r a m e n ů a l i t e r a t u r y. 2

3 O b s a h Ú v o d... s Ve ř e j n á s p r á v a... s O b e c n é v y m e z e n í v e ř e j n é s p r á v y... s S t á t n í s p r á v a... s S a m o s p r á v a... s Ve ř e j n ý z á j e m... s D o t č e n ý o r g á n... s O b e c n é v y m e z e n í p o j m u... s Č i n n o s t d o t č e n ý c h o r g á n ů... s Ř e š e n í r o z p o r ů... s Z á v a z n á s t a n o v i s k a, s t a n o v i s k a a j e j i c h p r o b l e m a t i k a. K o o r d i n o v a n á z á v a z n á s t a n o v i s k a a k o o r d i n o v a n á s t a n o v i s k a... s Z á v a z n á s t a n o v i s k a... s Vy m e z e n í n a z á k l a d ě s p r á v n í h o ř á d u... s Závazná stanoviska podle stavebního zákona... s Z m ě n y a z r u š e n í z á v a z n ý c h s t a n o v i s e k... s S t a n o v i s k a... s Vy m e z e n í s t a n o v i s e k p o d l e s t a v e b n í h o z á k o n a... s Z m ě n y a z r u š e n í s t a n o v i s e k... s R o z d í l y m e z i z á v a z n ý m i s t a n o v i s k y a s t a n o v i s k y s h r n u t í... s K o o r d i n o v a n á z á v a z n á s t a n o v i s k a a k o o r d i n o v a n á s t a n o v i s k a... s N ě k t e r é d o t č e n é o r g á n y v o b l a s t i o c h r a n y ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í... s

4 4.1. D o t č e n é o r g á n y a j e j i c h č i n n o s t p o d l e z á k o n a o o c h r a n ě p ř í r o d y a k r a j i n y... s Z á v a z n á s t a n o v i s k a o r g á n ů o c h r a n y p ř í r o d y... s D o t č e n é o r g á n y p ř i v y h l a š o v á n í z v l á š t ě c h r á n ě n ý c h ú z e m í, p a m á t n ý c h s t r o m ů, z v l á š t ě c h r á n ě n ý c h d r u h ů r o s t l i n, ţ i v o č i c h ů a n e r o s t ů... s S t a n o v i s k a d o t č e n ý c h o r g á n ů p o d l e z á k o n a o o c h r a n ě p ř í r o d y a k r a j i n y... s D o t č e n é o r g á n y p o d l e z á k o n a o p o s u z o v á n í v l i v ů n a ţ i v o t n í p r o s t ř e d í... s D o t č e n é o r g á n y a p o s u z o v á n í z á m ě r ů... s D o t č e n é o r g á n y a p o s u z o v á n í k o n c e p c í... s D a l š í p o v i n n o s t i d o t č e n ý c h o r g á n ů p o d l e z á k o n a o p o s u z o v á n í v l i v ů n a ţ i v o t n í p r o s t ř e d í... s D o t č e n é o r g á n y p o d l e v o d n í h o z á k o n a... s S h r n u t í... s. 4 8 Z á v ě r... s. 4 8 R e s u m é... s. 5 2 S e z n a m p o u ţ i t ý c h p r a m e n ů a l i t e r a t u r y s

5 Úvod Z á k l a d n í z á k o n Č e s k é r e p u b l i k y, j í m ţ j e ú s t a v n í z á k o n č. 1 / S b., Ú s t a v a Č e s k é r e p u b l i k y, v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů ( d á l e j e n Ú s t a v a ), p r o k l a m u j e Č e s k o u r e p u b l i k u j a k o d e m o k r a t i c k ý s t á t, j e h o ţ s t á t n í m o c s l o u ţ í v š e m o b č a n ů m, k t e r ý s e s t a r á o v n i t ř n í z á l e ţ i t o s t i, d b á n a m e z i n á r o d n í z á v a z k y, a l e t a k é s t ř e ţ í a r o z v í j í z d ě d ě n é p ř í r o d n í, k u l t u r n í, h m o t n é a d u c h o v n í b o h a t s t v í. A b y t a t o s l o v a n e z ů s t a l a j e n f i k t i v n í m i u s t a n o v e n í m i, e x i s t u j e d o s t i s l o ţ i t á s t r u k t u r a v e ř e j n é s p r á v y, a ť u ţ s t á t n í s p r á v y, n e b o s a m o s p r á v y, j e ţ j e, c o s e t ý č e ú z e m n í c h s a m o s p r á v n ý c h c e l k ů, t a k é z a r u č e n a Ú s t a v o u. O c h r a n a a r o z v o j z m í n ě n é h o p ř í r o d n í h o, k u l t u r n í h o, h m o t n é h o a d u c h o v n í h o b o h a t s t v í s e ř a d í d o k a t e g o r i e t a k z v a n é h o v e ř e j n é h o z á j m u, k a m o v š e m p a t ř í i d a l š í z á j m y. Ve ř e j n ý z á j e m m a j í c h r á n i t z m í n ě n é o r g á n y s t á t n í s p r á v y a s a m o s p r á v y. P r o j e h o l e p š í z a b e z p e č e n í b y l z ř í z e n i n s t i t u t t a k z v a n ý c h d o t č e n ý c h o r g á n ů. A p r á v ě o n i c h a j e j i c h ú l o z e b y c h c h t ě l a p o j e d n a t v t é t o p r á c i. Ú č e l e m m é p r á c e n e n í p ř e d l o ţ i t v y č e r p á v a j í c í r o z b o r p r o b l e m a t i k y f u n k c e d o t č e n ý c h o r g á n ů v e v e ř e j n é s p r á v ě. O t á z k u, z d a j e t o v ů b e c m o ţ n é, p o n e c h á v á m o d b o r n í k ů m n a t u t o p r o b l e m a t i k u. Ve s v é p r á c i b y c h s e c h t ě l a s p í š e z a b ý v a t a l e s p o ň r á m c o v ě p o s t a v e n í m d o t č e n ý c h o r g á n ů v e v e ř e j n é s p r á v ě, j e j i c h č i n n o s t í a t a k é ú k o l y j e d n o t l i v ý c h d o t č e n ý c h o r g á n ů p o d l e n ě k t e r ý c h z á k o n ů. P o d l e t o h o j s o u t a k é r o z v r ţ e n y j e d n o t l i v é k a p i t o l y t é t o p r á c e. Prv n í k a p i t o l a s e z a m ě ř u j e n a o b e c n é v y m e z e n í v e ř e j n é s p r á v y. S t o u j s o u t o t i ţ d o t č e n é o r g á n y n e o d l u č i t e l n ě s p j a t y - p o u z e v j e j í m r á m c i e x i s t u j í i v y k o n á v a j í s v o u č i n n o s t. Ta t o k a p i t o l a b y m ě l a s l o u ţ i t k o z ř e j m ě n í ú k o l ů v e ř e j n é s p r á v y a p o p s á n í j e j í h o r o z d ě l e n í n a s t á t n í s p r á v u a s a m o s p r á v u. Ve s v é p o d s t a t n é č á s t i s e 5

6 t a k é z a b ý v á p o j m e m v e ř e j n ý z á j e m, p r o t o ţ e p r á v ě j e j m a j í d o t č e n é o r g á n y c h r á n i t. Ve d r u h é k a p i t o l e j e r o z e b r á n s a m o t n ý p o j e m d o t č e n é h o o r g á n u, j e d n o t l i v é d r u h y d o t č e n ý c h o r g á n ů a t a k é j e j i c h č i n n o s t i. Z á k l a d n í l e g á l n í r á m e c d o t č e n ý m o r g á n ů m p o s k y t u j e z á k o n č / S b., s p r á v n í ř á d, v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů ( d á l e j e n s p r á v n í ř á d ). O b j e v u j í s e v š a k i v m n o h a j i n ý c h z á k o n e c h, p r o t o ţ e s e p r a k t i c k y m o h o u v y s k y t o v a t v e v š e c h o b l a s t e c h v e ř e j n é s p r á v y. P o s l e d n í č á s t d r u h é k a p i t o l y p o j e d n á v á o ř e š e n í r o z p o r ů, j e ţ m o h o u v z n i k n o u t, h á j í - l i j e d n o t l i v é d o t č e n é o r g á n y r o z d í l n é v e ř e j n é z á j m y a j e j i c h o c h r a n a m ů ţ e n ě j a k ý m z p ů s o b e m k o l i d o v a t. Č i n n o s t d o t č e n ý c h o r g á n ů j e v e l m i š i r o k á. P r o t o e x i s t u j í s p e c i f i c k é ú k o n y d o t č e n ý c h o r g á n ů. J s o u j i m i z á v a z n á s t a n o v i s k a, s t a n o v i s k a a k o o r d i n o v a n á z á v a z n á s t a n o v i s k a a s t a n o v i s k a. O n i c h j e p s á n o v e t ř e t í k a p i t o l e, a t o z h l e d i s k a s p r á v n í h o ř á d u, a l e t a k é z á k o n a č / S b., o ú z e m n í m p l á n o v á n í a s t a v e b n í m ř á d u ( s t a v e b n í z á k o n ), v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e p i s ů ( d á l e j e n s t a v e b n í z á k o n ). M o u s n a h o u t a k é j e v y z d v i h n o u t r o z d í l y m e z i j e d n o t l i v ý m i ú k o n y a z p ů s o b y j e j i c h v y d á v á n í, v č e t n ě m o ţ n o s t í n á p r a v y v a d n ý c h č i ú č a s t n í k o v i n e v y h o v u j í c í c h z á v a z n ý c h s t a n o v i s e k a s t a n o v i s e k. O s o b n ě p o v a ţ u j i z a j e d e n z n e j d ů l e ţ i t ě j š í c h v e ř e j n ý c h z á j m ů o c h r a n u ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í a j e h o j e d n o t l i v ý c h s l o ţ e k. Z t o h o t o d ů v o d u j s e m d o t č e n ý m o r g á n ů m p r o j e v u j í c í m s e v t é t o o b l a s t i v ě n o v a l a p o s l e d n í, č t v r t o u, k a p i t o l u s v é p r á c e. N e j s o u v n í o v š e m r o z e b r á n y ú l o h y d o t č e n ý c h o r g á n ů p o d l e v š e c h j e d n o t l i v ý c h s l o ţ k o v ý c h z á k o n ů, a l e p o u z e p o d l e z á k o n a č / S b., o o c h r a n ě p ř í r o d y a k r a j i n y, v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů a z á k o n a č / S b., o p o s u z o v á n í v l i v ů n a ţ i v o t n í p r o s t ř e d í a o z m ě n ě n ě k t e r ý c h s o u v i s e j í c í c h z á k o n ů ( z á k o n o p o s u z o v á n í v l i v ů n a ţ i v o t n í p r o s t ř e d í ), v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů. Z e s l o ţ k o v ý c h z á k o n ů j s e m v y b r a l a z á k o n č / S b., o v o d á c h a o z m ě n ě n ě k t e r ý c h z á k o n ů ( v o d n í z á k o n ), v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů. K r o m ě v ý š e u v e d e n ý c h z á k o n ů j s e m v y c h á z e l a z e j m é n a z 6

7 d a l š í c h z á k o n ů a r ů z n ý c h k n i ţ n í c h a i n t e r n e t o v ý c h p u b l i k a c í a č l á n k ů, j e ţ j s o u u v e d e n y v s e z n a m u p o u ţ i t ý c h p r a m e n ů a l i t e r a t u r y. 1. Veřejná správa O b e c n é v y m e z e n í v e ř e j n é s p r á v y Ve ř e j n o u s p r á v u, i k d y ţ p a t r n ě j i n a k, n e ţ s i j i p ř e d s t a v í m e d n e s, z n a l o j i ţ ř í m s k é p r á v o. L a t i n s k ý v ý r a z a d m i n i s t r a t i o re i p u b l i c a e s e p r o m í t l d o r ů z n ý c h j a z y k ů a v ý j i m k o u n e z ů s t a l a a n i č e š t i n a s v ý r a z e m a d m i n i s t r a t i v n í v e v ý z n a m u s p r á v n í. 1 C o s e t ý č e s a m o t n é c h a r a k t e r i s t i k y p o j m u, s l o v n í s p o j e n í v e ř e j n á s p r á v a s e o b v y k l e d e f i n u j e j a k o s p r á v a v e ř e j n ý c h z á l e ž i t o s t í. S p r á v o u s e p ř i t o m r o z u m í s p o l e č e n s k é ř í z e n í a v e ř e j n o u z á l e ţ i t o s t í v ě c, k t e r á s e n e t ý k á j e n j e d n o t l i v c e n e b o o m e z e n é s k u p i n y l i d í, a l e v e ř e j n o s t i. N a r o z d í l o d s o u k r o m é s p r á v y 2 j e s p r á v o u v e v e ř e j n é m z á j m u a s u b j e k t y ( o z n a č o v a n é j a k o v e ř e j n o p r á v n í s u b j e k t y ) j i v y k o n á v a j í c í t a k č i n í n a z á k l a d ě p o v i n n o s t í u l o ţ e n ý c h p r á v e m. V n a š í z e m i s e, p o d o b n ě j a k o v j i n ý c h z e m í c h s k o n t i n e n t á l n ě e v r o p s k o u p r á v n í k u l t u r o u, z a m ě ř u j e n a n a ř i z o v a c í č i n n o s t i, u d r ţ o v á n í p o ř á d k u a z a b e z p e č e n í v e ř e j n ý c h s l u ţ e b. Ve ř e j n á s p r á v a j e n e r o z l u č n ě s p j a t a s v ý k o n n o u m o c í v e s t á t ě, j e j í m ţ j e p r o j e v e m. P r o o b t í ţ n o s t p o z i t i v n í h o v y m e z e n í s e n e j č a s t ě j i d e f i n u j e n e g a t i v n ě, t j. j a k o t a s t á t n í č i n n o s t, k t e r o u s t á t v y k o n á v á v e d l e z á k o n o d á r s t v í a v e d l e s o u d n i c t v í. J e j í p o s t a v e n í v ů č i z á k o n o d á r n é m o c i a s o u d n í m o c i l z e v e z k r a t c e v y m e z i t t a k t o : Ve ř e j n o u s p r á v o u s e p r o v á d ě j í z á k o n y v y t v o ř e n é m o c í z á k o n o d á r n o u. O r g á n y v e ř e j n é m o c i t a k é n ě k d y m a j í p o d í l n a 1 2 PRŮCHA, P. Veřejná správa a samospráva. 1. vyd. Praha : Vysoká škola aplikovného práva, s.r.o., s. 10. jeţ je správou soukromých záležitostí, vykonávanou v soukromém zájmu, vykonávají ji soukromé osoby, sledují vlastní určitý cíl a řídí se přitom vlastní vůlí (tamtéţ) 7

8 p ř í p r a v ě z á k o n ů a p o k u d j s o u k t o m u z á k o n e m z m o c n ě n y, v y d á v a j í p o d z á k o n n é p r á v n í a k t y. Z á k l a d n í r o z d í l m e z i v e ř e j n o u s p r á v o u a s o u d n i c t v í m j e v t o m, ţ e z a t í m c o s o u d n i c t v í n a l é z á p r á v o j a k v o b l a s t i v e ř e j n ý c h, t a k i s o u k r o m ý c h z á j m ů, v e ř e j n á p r á v a r e a l i z u j e v m e z í c h p r á v a p o u z e v e ř e j n é z á j m y. O r g a n i z a c e j e v y b u d o v á n a n a v z t a z í c h n a d ř í z e n o s t i a p o d ř í z e n o s t i, z a t í m c o v s o u d n i c t v í j s o u s i o r g á n y n a v z á j e m r o v n y. N a v e ř e j n o u s p r á v u s e m ů ţ e m e d í v a t z e d v o u ú h l ů p o h l e d u. P o k u d s e n a n i z a m ě ř í m e z h l e d i s k a o r g á n ů, k t e r é j i v y k o n á v a j í, h o v o ř í m e o t z v. o r g a n i z a č n í m p o j e t í. Ve d l e n ě j e x i s t u j e t z v. f u n k č n í p o j e t í, v n ě m ţ j d e o č i n n o s t t ě c h t o o r g á n ů. Ta m i m o t o, ţ e j e v ý k o n e m v e ř e j n é m o c i, j e p o d z á k o n n á a n a ř i z o v a c í. J a k j i ţ b y l o n a z n a č e n o, s v ý m o b s a h e m s e z a m ě ř u j e n a o r g a n i z o v á n í c h o d u v e ř e j n ý c h z á l e ţ i t o s t í, r e s p. v e ř e j n ý c h s l u ţ e b, a n a m o c e n s k o u o c h r a n u v e ř e j n ý c h z á j m ů. 3 Vr a ť m e s e a l e k v e ř e j n é s p r á v ě j a k o p r o j e v u v ý k o n n é m o c i. M o c j e s c h o p n o s t v n u t i t j i n é m u u r č i t ý z p ů s o b c h o v á n í i p r o t i j e h o v ů l i. Ve v e ř e j n é s p r á v ě h o v o ř í m e o v e ř e j n é m o c i, k t e r o u v ý s t i ţ n ě d e f i n o v a l Ú s t a v n í s o u d : Ve ř e j n o u m o c í s e ro z u m í t a k o v á m o c, k t e r á a u t o r i t a t i v n ě ro z h o d u j e o p r á v e c h a p o v i n n o s t e c h s u b j e k t ů, a ť j i ž p ř í m o, n e b o z p ro s t ř e d k o v a n ě. S u b j e k t, o j e h o ž p r á v e c h n e b o p o v i n n o s t e c h ro z h o d u j e o rg á n v e ř e j n é m o c i, n e n í v ro v n o p r á v n é m p o s t a v e n í s t í m t o o rg á n e m a o b s a h ro z h o d n u t í t o h o t o o rg á n u n e z á v i s í o d v ů l e s u b j e k t u. 4 N o s i t e l e m t é t o v e ř e j n é m o c i j e s t á t a d a l š í s u b j e k t y, k t e r ý m s t á t s v ě ř i l s p r á v u v e ř e j n ý c h z á l e ţ i t o s t í ( v p r a x i j s o u j i m i z e j m é n a s u b j e k t y ú z e m n í s a m o s p r á v y ) K v ů l i t o m u h o v o ř í t e o r i e o d e c e n t r a l i z a c i s t á t n í m o c i. Ta s e t o t i ţ š t ě p í n a s t á t n í m o c a z b ý v a j í c í v e ř e j n o u m o c, j i ţ b y s t á t 3 4 PRŮCHA, P. Správní právo : obecná část. 7., dopl. a aktualiz. vyd. Brno : Masarykova univerzita, s. 57. Nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. II ÚS 75/

9 m ě l, k d y b y j i n e s v ě ř i l z m í n ě n ý m j i n ý m s u b j e k t ů m, d a l š í m o r g á n ů m. Z t o h o d ů v o d u r o z l i š u j e m e m e z i s t á t n í s p r á v o u a s a m o s p r á v o u St á t n í s p r á v a S t á t n í s p r á v a j e v e ř e j n á s p r á v a u s k u t e č ň o v a n á s t á t e m. S t á t v y k o n á v á c e l o u ř a d u č i n n o s t í a t a t o b ý v á o z n a č o v á n a j a k o z á k l a d, j á d r o v e ř e j n é s p r á v y. J í r e a l i z u j e s v o u v ý k o n n o u m o c. P o v a h a s t á t n í s p r á v y b ý v á o z n a č o v á n a j a k o o r g a n i z u j í c í a m o c e n s k o - o c h r a n n á, c o ţ s e p r o j e v u j e o b s a h e m ř í d í c í c h a r e g u l a č n í c h p r v k ů. Ve l m i s t r u č n ě ř e č e n o, ř í d í c í p r v k y s e z a m ě ř u j í n a c í l e n o u a k t i v i z a c i c h o v á n í ř í z e n ý c h s u b j e k t ů ( v e d o u c í k d o s a h o v á n í u r č i t ý c h c í l ů ), z a t í m c o r e g u l a č n í p r v k y n a c í l e n o u s t a b i l i z a c i c h o v á n í ( z a j i š ť u j í c í o c h r a n u u r č i t é h o z á k o n n é h o s t a v u, p ř í p a d n ě n á p r a v u p ř i j e h o n a r u š e n í ). K r o m ě t o h o, ţ e j d e o č i n n o s t v ý k o n n o u, j e s o u č a s n ě i p o d z á k o n n á ( t e d y v á z a n á z á k o n y ) a n a ř i z o v a c í ( s u b j e k t y s t á t n í s p r á v y m a j í m o c e n s k o u p ř e v a h u v e v z t a h u k a d r e s á t ů m ). Č i n n o s t j e v p ř e v a ţ u j í c í m í ř e v n ě j š í, p ů s o b í t e d y m i m o s o u s t a v u s t á t n í s p r á v y. R o z l i š u j e m e p ř i t o m s u b j e k t y s t á t n í s p r á v y t o j s o u o r g á n y, j e ţ j i v y k o n á v a j í, a o b j e k t y s t á t n í s p r á v y t y p r v k y, v ů č i n i m ţ j e r e a l i z o v á n a. V Č e s k é r e p u b l i c e j e n e j v y š š í m ú ř a d e m s t á t n í s p r á v y v l á d a Č e s k é r e p u b l i k y, n á s l e d u j í j i j e d n o t l i v á m i n i s t e r s t v a, j i n é ú s t ř e d n í o r g á n y s t á t n í s p r á v y a d a l š í s t á t n í ú ř a d y v y k o n á v a j í c í s t á t n í s p r á v u s v ý m i m í s t n ě a v ě c n ě k o m p e t e n t n í m i j e d n o t k a m i n a c e l é m ú z e m í s t á t u. 56 V ý k o n s t á t n í s p r á v y j e v n a š i c h p o d m í n k á c h č á s t e č n ě p ř e n e s e n i n a ú z e m n ě s a m o s p r á v n é c e l k y, j i m i ţ j s o u o b c e a k r a j e. Ty v š a k z á r o v e ň a p ř e d e v š í m v y k o n á v a j í s a m o s p r á v u. 5 6 RISY.cz: Veřejná správa [online]. Změněno 15. února 2010 [ cit ]. Dostupné z: <http://www.risy.cz/index.php?pid=202&omid=1132&kraj=11>. Viz zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 9

10 1. 3. S a m o s p r á v a S a m o s p r á v a j e t a č á s t v e ř e j n é s p r á v y, k t e r o u v y k o n á v a j í j i n é s u b j e k t y n e ţ s t á t. B ý v a j í o z n a č o v á n y j a k o v e ř e j n o p r á v n í k o r p o r a c e. J e j i c h s u b j e k t i v i t a j e o d v o z o v á n a o d s t á t u a j e j i c h ú k o l e m j e p ř i s p í v a t k r e a l i z a c i v e ř e j n ý c h z á l e ţ i t o s t í. V ě t š i n o u n e n í m o ţ n é, a b y z m í n ě n é s u b j e k t y z v l á d a l y c e l ý o b j e m z á l e ţ i t o s t í, j e ţ m a j í n a s t a r o s t, s a m o s t a t n ě, a p r o t o č a s t o z ř i z u j í j a k o s v é p ř e d s t a v i t e l e r ů z n é s a m o s p r á v n é o r g á n y. H i s t o r i c k é z á k l a d y s a m o s p r á v y s a h a j í o p r o t i z a č á t k ů m s t á t n í s p r á v y t e p r v e d o s t ř e d o v ě k u, k d y s v é v l a s t n í z á l e ţ i t o s t i s p r a v o v a l a n ě k t e r á m ě s t a a t a k é c e c h y. V í c e s e z a č a l a p r o j e v o v a t a ţ v o b d o b í l i b e r á l n í h o s t á t u. T í m, ţ e j e s a m o s p r á v a v m n o h a s m ě r e c h o d l i š n á o d s t á t n í s p r á v y a n e n í s n í t o t o ţ n á, t o t i ţ v y ţ a d u j e d e m o k r a c i i, j e j í m ţ z á k l a d e m j e m n o h o s t s p o l e č e n s k ý c h a p o l i t i c k ý c h z á j m ů, a k t e r á u m o ţ ň u j e e x i s t e n c i s t á t n í c h o r g á n ů a o r g á n ů v e ř e j n é s p r á v v e d l e s e b e. 7 R o z l i š u j e m e ú z e m n í a z á j m o v o u s a m o s p r á v u. Ú z e m n í j e v á z á n a n a ú z e m n í č l e n ě n í s t á t u a m á v š e o b e c n é z a m ě ř e n í. V Č e s k é r e p u b l i c e j i k o n k r é t n ě v y k o n á v a j í o b c e a k r a j e. Z á j m o v á s a m o s p r á v a j e z a m ě ř e n a p o u z e n a u r č i t o u o b l a s t z á j m ů, n a p r o t i t o m u m ů ţ e z a h r n o v a t i c e l é ú z e m í s t á t u. P ř í k l a d e m m o h o u b ý t Č e s k á a d v o k á t n í k o m o r a a Č e s k á l é k a ř s k á k o m o r a. Te o r i e o b v y k l e r o z l i š u j e t z v. p o l i t i c k ý p o j e m s a m o s p r á v y v y j a d ř u j í c í p o d í l o b č a n ů n a v e ř e j n é s p r á v ě, a t z v. p r á v n í p o j e m s a m o s p r á v y z d ů r a z ň u j í c í, ţ e s e j e d n á o s u b j e k t o d l i š n ý o d s t á t u. S a m o s p r á v a m á s e s t á t n í s p r á v o u m n o h é p o d o b n é r y s y. I z d e v i d í m e ř í d í c í a r e g u l a č n í p r v k y. Ř í z e n í j e o v š e m š i r š í, p r o t o ţ e s e n e j e d n á j e n o v ý k o n, a l e i o s a m o t n é v y t v á ř e n í ( v z á k o n n ý c h 7 PRŮCHA, P. Veřejná správa a samospráva. 1. vyd. Praha : Vysoká škola aplikovného práva, s.r.o., s

11 m e z í c h ) v l a s t n í c h c í l ů, j e ţ s e n á s l e d n ě r e a l i z u j í. R o v n ě ţ r y s y č i n n o s t i, j a k o ţ t o v ý k o n n é, p o d z á k o n n é a n a ř i z o v a c í, j s o u s t e j n é. V n ě č e m s e v š a k s p í š e p ř i b l i ţ u j e s a m o s p r á v ě, z a m ě ř u j e s e t o t i ţ n a t o, c o s e t ý k á j í s a m o t n é. P o v a h o u z á l e ţ i t o s t í j a k o ţ t o v l a s t n í c h s e v e l m i s t í r a j í r o z d í l y m e z i s u b j e k t y a o b j e k t y v ý r a z n é p r o s t á t n í s p r á v u. Ve ř e j n o p r á v n í k o r p o r a c e s a m o s t a t n ě r o z h o d u j í o v l a s t n í c h o t á z k á c h, r o z h o d u j í p o d l e s v ý c h p o t ř e b, z e s v é v l a s t n í v ů l e, t o v š e p o u z e v m e z í c h z á k o n ů. N e v y s t u p u j í j m é n e m s t á t u, a l e s a m y z a s e b e. 8 J e j i c h z á l e ţ i t o s t i j s o u v š a k z á r o v e ň z á l e ţ i t o s t m i v e ř e j n o p r á v n í m i a m u s í p r o t o m í t s t e j n ě j a k o o r g á n y s t á t n í s p r á v y n a p a m ě t i v e ř e j n ý z á j e m Ve ř e j n ý z á j e m Z a s t a v í m e - l i s e u v e ř e j n é h o z á j m u, d o s t a n e m e s e n a o k a m ţ i k k r o z l i š e n í v e ř e j n é h o a s o u k r o m é h o p r á v a. D l e z n á m é U l p i a n o v y v ě t y : I u s p u b l i c u m i d e s t q u o d a d s t a t u m re i R o m a n e s p e c t a t, i u s p r i v a t u m a d u t i l i t a t e m s i n g u l o r u m p e r t i n e t, s e v e ř e j n é p r á v o v y z n a č u j e d b a n í m n a z á j m y v š e c h ( v U l p i a n o v ě p o j e t í v š e c h Ř í m a n ů ), r e s p e k t i v e s t á t u. J i n é p ř í s t u p y s e z a m ě ř o v a l y n a m o c e n s k y n a d ř a z e n é p o s t a v e n í s t á t u a v e ř e j n o p r á v n í c h k o r p o r a c í z e j m é n a o p r o t i j e d n o t l i v c ů m, j e š t ě d a l š í n a p o s t a v e n í j e d n o t l i v c e b u ď j a k o s a m o s t a t n ě s t o j í c í h o s u b j e k t u n e b o j a k o č l e n a v e ř e j n o p r á v n í k o r p o r a c e. 9 Z ů s t a ň m e v š a k p o u z e u v e ř e j n é h o z á j m u. J a k j i ţ b y l o n a z n a č e n o v ý š e, č i n n o s t v e ř e j n é s p r á v y n e n í n á h o d n á. J e s t a n o v e n a v z á k o n e c h, k t e r é s t a n o v í r á m e c j e j í h o p ů s o b e n í, a p ř e d e v š í m ú k o l y, j e ţ m á p l n i t, a c í l e, j i c h ţ m á d o s á h n o u t. P r á v ě t y s e o b y č e j n ě o z n a č u j í j a k o v e ř e j n ý z á j e m. 8 PRŮCHA, P. Správní právo : obecná část. 7., dopl. a aktualiz. vyd. Brno : Masarykova univerzita, s Tamtéţ, s. 28,

12 Te n t o p o j e m s a m o t n ý, j a k k o l i p r o v e ř e j n o u s p r á v u n e s m í r n ě d ů l e ţ i t ý, n e m á ţ á d n o u l e g á l n í d e f i n i c i. P a t ř í p r o t o d o t z v. n e u r č i t ý c h p o j m ů. E x i s t u j í p o u z e n ě k t e r é t e o r e t i c k é d e f i n i c e. S l o v n í k č e s k é h o p r á v a j e j n a p ř í k l a d d e f i n u j e t a k t o : J d e o t a k o v ý z á j e m, re s p. z á j m y, j e ž b y b y l o m o ž n o o z n a č i t z a o b e c n é č i v e ř e j e n ě, re s p. o b e c n ě p ro s p ě š n é, z á j m y, j e j i c h ž n o s i t e l i j s o u b l í ž e n e u r č e n é, n i c m é n ě a l e s p o ň r á m c o v ě d e t e r m i n o v a t e l n é o k r u h y č i s p o l e č e n s t v í o s o b j a k o t z v. v e ř e j n o s t, p o p ř. z á j m y, u n i c h ž j d e o t z v. z á j m y s p o l e č n o s t i. ( c e l o s p o l e č e n s k é z á j m y ). Ty t o z á j m y n e s m í b ý t, a t o j i ž z p o v a h y v ě c i, v ro z p o r u s p l a t n ý m i p r á v n í m i p ř e d p i s y. O b s a h v e ř e j n é h o z á j m u j e p o t o m t ř e b a d o v o z o v a t z e v ž d y d a n ý c h p r á v n í c h i f a k t i c k ý c h s o u v i s l o s t í p ř í p a d ů a s i t u a c í, p ro n ě ž p r á v n í ú p r a v a p o ž a d u j e re s p e k t o v á n í č i re f l e k t o v á n í v e ř e j n é h o z á j m u. 10 J s o u t o t e d y z á j m y, k t e r é n e j s o u p r o s p ě š n é j e n p r o j e d n o t l i v c e n e b o o m e z e n o u s k u p i n u, a l e v ě t š i n o u p r o s p o l e č n o s t j a k o c e l e k. D ů l e ţ i t é j e u v ě d o m i t s i, ţ e v e š k e r é o r g á n y v e ř e j n é s p r á v y b y m ě l y v ţ d y p o s t u p o v a t t a k, a b y u r č i t ý v e ř e j n ý z á j e m c h r á n i l y. To m ů ţ e b ý t p r o b l e m a t i c k é. N ě k d y v e s t e j n é z á l e ţ i t o s t i v y s t o u p í n a p o v r c h v í c e v e ř e j n ý c h z á j m ů, k t e r é s i n a v z á j e m o d p o r u j í. P a k d o c h á z í k e s t ř e t u v e ř e j n ý c h z á j m ů a m u s í d o j í t k j e j i c h v z á j e m n é m u p o m ě ř o v á n í č i v y v a ţ o v á n í. I k v ů l i t o m u n ě k t e r é v e ř e j n é z á j m y b ý v a j í o z n a č e n y j a k o t z v. k v a l i f i k o v a n é ( n a r o z d í l o d p r o s t ý c h v e ř e j n ý c h z á j m ů ). To j s o u t y, k t e r é j s o u n a l é h a v ě j š í, v ý z n a m n ě j š í n e ţ j i n é, a m ě l y b y t e d y p ř e v á ţ i t. 11 Ve ř e j n á s p r á v a z a ú č e l e m o c h r a n y v e ř e j n ý c h z á j m ů s v ě ř i l a s v ý m o r g á n ů m s p e c i f i c k é ú k o l y a m o ţ n o s t i. J e d n í m z p r o j e v ů t o h o t o p ř í s t u p u j e z a v e d e n í i n s t i t u t u d o t č e n ý c h o r g á n ů. J i m s e b u d o u v ě n o v a t n á s l e d u j í c í č á s t i t é t o p r á c e MADAR Z. a kol. Slovník českého práva II. díl. 3. vyd. Praha : Linde, s SKULOVÁ, S. Správní uvážení základní charakteristika a souvislosti pojmu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita Brno, s

13 13

14 2. Dotčený orgán O b e c n é v y m e z e n í p o j m u L e g á l n í d e f i n i c i p o j m u d o t č e n ý o r g á n n a l e z n e m e v o d s t. 1 s p r á v n í h o ř á d u. 12 P o d l e n ě j j s o u d o t č e n ý m i o r g á n y p o u z e a ) o r g á n y, o k t e r ý c h t o s t a n o v í z v l á š t n í z á k o n, a b ) s p r á v n í o r g á n y a j i n é o r g á n y v e ř e j n é m o c i p ř í s l u š n é k v y d á n í z á v a z n é h o s t a n o v i s k a n e b o v y j á d ř e n í, k t e r é j e p o d k l a d e m r o z h o d n u t í s p r á v n í h o o r g á n u. O d s t a v e c d r u h ý t é h o ţ p a r a g r a f u d o d á v á, ţ e p o s t a v e n í d o t č e n ý c h o rg á n ů m a j í ú z e m n í s a m o s p r á v n é c e l k y, j e s t l i ž e s e v ě c t ý k á p r á v a ú z e m n í h o s a m o s p r á v n é h o c e l k u n a s a m o s p r á v u. D o t č e n é o r g á n y j s o u s p r á v n í m i ú ř a d y v e v e ř e j n é s p r á v ě, j e ţ p ř í m o v e v ě c i n e r o z h o d u j í, a l e j i c h ţ s e n ě j a k ý m z p ů s o b e m d o t ý k á č i n n o s t j i n é h o ( t e d y r o z h o d u j í c í h o ) s p r á v n í h o o r g á n u a k t e r é m a j í z á k o n e m v y m e z e n é m o ţ n o s t i t u t o č i n n o s t o v l i v ň o v a t. S p r á v n í ř á d p o s k y t u j e t a x a t i v n í d e f i n i č n í v ý č e t d o t č e n ý c h o r g á n ů. S p r á v n í o r g á n y, k t e r é p o d t u t o d e f i n i c i n e s p a d a j í, m o h o u b ý t t a k é v e s v é p ů s o b n o s t i d o t č e n y, a l e n e m o h o u b ý t o z n a č e n y j a k o d o t č e n é o r g á n y. 13 Z a j í m a v o u d e f i n i c i n a b í z í d o k u m e n t v e ř e j n é h o o c h r á n c e p r á v : J d e o n e p ř e s n é o z n a č e n í t ě c h s t á t n í c h o rg á n ů, j i m ž z v l á š t n í z á k o n y s v ě ř u j í o c h r a n u u r č i t ý c h v e ř e j n ý c h z á j m ů, m e z i n i m i i z á j m ů n a o c h r a n ě ž i v o t n í h o p ro s t ř e d í. Ve s k u t e č n o s t i t e d y p ř í p a d n ý m p o v o l e n í m, re s p e k t i v e j e h o re a l i z a c í v p o d o b ě u s k u t e č n ě n é h o z á m ě r u n e j s o u d o t č e n y t y t o o rg á n y, a l e j i m i c h r á n ě n é v e ř e j n é Rozebíraný paragraf se nachází v hlavě II. části třetí správního řádu, jeţ upravuje vztahy mezi správními orgány navzájem a jejich součinnost při výkonu jejich působnosti v oblasti veřejné správy. ONDRUŠ, R. Správní řád nový zákon s důvodovou zprávou s poznámkami. Praha : LINDE PRAHA, a.s., s

15 z á j m y. 14 O v e ř e j n ý c h z á j m e c h p l a t í t o, c o b y l o u v e d e n o v p ř e d c h o z í k a p i t o l e. J s o u t o v ě t š i n o u c e l o s p o l e č e n s k é z á j m y o b v y k l e z o b l a s t i o c h r a n y ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í s e v š e m i j e h o s l o ţ k a m i, a l e t a k é z á j m y e k o n o m i c k é. Vy j d e m e - l i z t o h o, ţ e v n a p r o s t é v ě t š i n ě p ř í p a d ů s e d o t č e n é o r g á n y p r o j e v u j í v e s t a v e b n í m ř í z e n í, v y j a d ř u j í s e n a p ř. k z á j m ů m n a ú s e k u : o c h r a n y p ř í r o d y a k r a j i n y, o c h r a n y v o d, o c h r a n y z e m ě d ě l s k é h o p ů d n í h o f o n d u, o c h r a n y l e s a, o c h r a n y l o ţ i s e k n e r o s t n ý c h s u r o v i n, o d p a d o v é h o h o s p o d á ř s t v í, v e t e r i n á r n í p é č e, o c h r a n y v e ř e j n é h o z d r a v í, p a m á t k o v é p é č e, d o p r a v y n a p o z e m n í c h k o m u n i k a c í c h, d o p r a v y d r á ţ n í, l e t e c k é a v o d n í, e n e r g e t i k y, v y u ţ í v á n í j a d e r n é e n e r g i e a i o n i z u j í c í h o z á ř e n í e l e k t r o n i c k ý c h k o m u n i k a c í o b r a n y s t á t u, b e z p e č n o s t i s t á t u, c i v i l n í o b r a n y p o ţ á r n í o c h r a n y b e z p e č n o s t i p r á c e. 15 O n ě k t e r ý c h b u d e p o j e d n á n o v p o s l e d n í k a p i t o l e. Z v l á š t ě k r a j s k é ú ř a d y a o b e c n í ú ř a d y o b c í s r o z š í ř e n o u p ů s o b n o s t í m o h o u v j e d n é z á l e ţ i t o s t i v y s t u p o v a t v j a k é s i d v o j í r o l i. J e d n a k j a k o o r g á n, k t e r ý v e v ě c i r o z h o d u j e, j e d n a k j a k o d o t č e n ý o r g á n, k t e r ý s e k n í m á v y j á d ř i t. P o k u d j d e o p o u h é v n i t ř n í v z t a h y r ů z n ý c h o d b o r ů v r á m c i j e d n o h o o r g á n u ( t y p i c k y o b e c n í h o ú ř a d u o b c e s r o z š í ř e n o u p ů s o b n o s t í ), o d o t č e n é m o r g á n u v e s m y s l u s p r á v n í h o ř á d u n e h o v o ř í m e. A n i ř e š e n í r o z p o r ů n e b u d e t a k o v é, j a k j e p o p s á n o n í ţ e, a l e p o u z e v r á m c i t o h o t o o r g á n u PEKÁREK, M. K některým právním aspektům vztahu investor ţivotní prostředí. In Moderní veřejná správa a ombudsman Sborník příspěvků přednesených na vědecké konferenci [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2005 [cit ]. s Dostupné z: <http://www.ochrance.cz/documents/doc pdf> KLIKOVÁ, A., HAVLAN, P., VALACHOVÁ, K. et. al. Stavební právo Praktická příručka. 3. aktualiz. vyd. Praha : LINDE PRAHA, a. s., s VEDRAL, J. Správní řád : komentář. 1. vyd. Praha : RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON, 15

16 P o k u d s e v ě c t ý k á p r á v a ú z e m n í h o s a m o s p r á v n é h o c e l k u n a s a m o s p r á v u, t e d y o b l a s t i j e h o t z v. s a m o s t a t n é p ů s o b n o s t i, m á p o s t a v e n í d o t č e n é h o o r g á n u t a k é t e n t o ú z e m n í s a m o s p r á v n í c e l e k. S p r á v n í ř á d z d e r e s p e k t u j e č l á n e k 8 Ú s t a v y, k d e j e ř e č e n o : Z a r u č u j e s e s a m o s p r á v a ú z e m n í c h s a m o s p r á v n ý c h c e l k ů. D o t č e n í p r á v a n a s a m o s p r á v u b y s e p o c h o p i t e l n ě m ě l o p o s u z o v a t p o d l e v y m e z e n í s a m o s t a t n é p ů s o b n o s t i ú z e m n í c h s a m o s p r á v n ý c h c e l k ů. N a p ř í k l a d 3 5 o d s t. 2 z á k o n a č / S b., o o b c í c h, v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů, o b e c v s a m o s t a t n é p ů s o b n o s t i v e s v é m ú z e m n í m o b v o d u p e č u j e v s o u l a d u s m í s t n í m i p ř e d p o k l a d y a s m í s t n í m i z v y k l o s t m i o v y t v á ř e n í p o d m í n e k p ro ro z v o j s o c i á l n í p é č e a p ro u s p o k o j o v á n í p o t ř e b s v ý c h o b č a n ů. J d e p ř e d e v š í m o u s p o k o j o v á n í p o t ř e b y b y d l e n í, o c h r a n y a ro z v o j e z d r a v í, d o p r a v y a s p o j ů, p o t ř e b y i n f o r m a c í, v ý c h o v y a v z d ě l á v á n í, c e l k o v é h o k u l t u r n í h o ro z v o j e a o c h r a n y v e ř e j n é h o p o ř á d k u. P o k u d s e t e d y j e d n á k u p ř í k l a d u o s p r á v n í ř í z e n í n a ú s e k u ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í č i p o v o l o v á n í s t a v e b, o b e c b u d e p a t r n ě d o t č e n a v e s v ý c h z á j m e c h. 17 C o s e t ý č e s a m o t n é h o z a p o j e n í d o t č e n ý c h o r g á n ů, m á j e n a s t a r o s t i s p r á v n í ú ř a d v e d o u c í ř í z e n í. Z ú ř e d n í p o v i n n o s t i n e j p r v e d o t č e n é o r g á n y z j i s t í a p a k o t o m j e i ú č a s t n í k y ř í z e n í v y r o z u m í. P o k u d b y n a n ě k t e r ý d o t č e n ý o r g á n z a p o m n ě l, p r o t o ţ e b y n e b y l s c h o p e n z j i s t i t v š e c h n y ( n e j č a s t ě j i ú z e m n ě s a m o s p r á v n é c e l k y ), j e n a n i c h, z d a s e d o ř í z e n í p ř i h l á s í, n e b o n e Č i n n o s t d o t č e n ý c h o r g á n ů S p r á v n í ř á d k r o m ě d e f i n i c e o b e c n ě c h a r a k t e r i z u j e i č i n n o s t d o t č e n ý c h o r g á n ů, a p o s k y t u j e t a k r á m e c j e j i c h p ů s o b e n í s VEDRAL, J. Správní řád : komentář. 1. vyd. Praha : RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON, s ONDRUŠ, R. Správní řád nový zákon s důvodovou zprávou s poznámkami. Praha : LINDE PRAHA, a.s., s

17 K o n k r é t n í v y m e z e n í č i n n o s t í a p o s t u p ů p o s k y t u j í z v l á š t n í p r á v n í p ř e d p i s y. Z a v š e c h n y j m e n u j m e a l e s p o ň z á k o n č / S b., o o c h r a n ě p ř í r o d y a k r a j i n y, v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů, z á k o n č. 2 0 / S b., o s t á t n í p a m á t k o v é p é č i, v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů a z á k o n č / S b., o o c h r a n ě v e ř e j n é h o z d r a v í, v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů. N a t o m t o m í s t ě b y s n a d b y l o v h o d n é z m í n i t, ţ e č i n n o s t i d o t č e n é h o o r g á n u v y k o n á v a j í ú ř e d n í c i s e z v l á š t n í o d b o r n o u z p ů s o b i l o s t í. S t e j n ě j a k o n a v š e c h n y j i n é o r g á n y s t á t n í s p r á v y s e v z t a h u j í i n a d o t č e n é o r g á n y p ř e d e v š í m z á k l a d n í z á s a d y č i n n o s t i s p r á v n í c h org á n ů p o p s a n é v ú v o d n í c h u s t a n o v e n í c h s p r á v n í h o ř á d u. J e d n o u z t ě c h t o z á k l a d n í c h z á s a d j e d o b r á s p r á v a. Ta j e v y j á d ř e n a z e j m é n a v 4 o d s t. 1 s p r á v n í h o ř á d u. P r o j e v u j e s e n e j e n v c h o v á n í v ů č i ú č a s t n í k ů m ř í z e n í, a l e t a k é v e v z á j e m n é s p o l u p r á c i m e z i s p r á v n í m i o r g á n y n a v z á j e m. V z á j e m n o u s p o l u p r á c i d á l e r o z v á d í u s t a n o v e n í 8 : ( 1 ) S p r á v n í o rg á n y d b a j í v z á j e m n é h o s o u l a d u v š e c h p o s t u p ů, k t e r é p ro b í h a j í s o u č a s n ě a s o u v i s e j í s t ý m i ž p r á v y n e b o p o v i n n o s t m i d o t č e n é o s o b y. N a t o, ž e s o u č a s n ě p ro b í h á v í c e t a k o v ý c h p o s t u p ů u r ů z n ý c h s p r á v n í c h o rg á n ů n e b o u j i n ý c h o rg á n ů v e ř e j n é m o c i, j e d o t č e n á o s o b a p o v i n n a s p r á v n í o rg á n y b e z o d k l a d n ě u p o z o r n i t. ( 2 ) S p r á v n í o rg á n y v z á j e m n ě s p o l u p r a c u j í v z á j m u d o b r é s p r á v y. J a k j e v y j á d ř e n o v o d s t. 1, s p o l u p r á c e v e v e ř e j n é s p r á v ě s e p r o j e v u j e m i m o j i n é p é č í s p r á v n í c h o r g á n ů o s o u l a d j e j i c h p o s t u p ů. To j e n e z b y t n é n a p ř. u p o s k y t o v á n í z á v a z n ý c h s t a n o v i s e k, j e ţ u p r a v u j e s p r á v n í h o ř á d u a o n i c h ţ b u d e p o j e d n á n o d á l e. O r g á n y v e ř e j n é s p r á v y t a k é m u s í v z á j e m n ě s p o l u p r a c o v a t, p o s k y t o v a t s i s o u č i n n o s t. J e j i c h p r á v n í ú p r a v a b y t o t i ţ p o d l e d ů v o d o v é z p r á v y k e s p r á v n í m u ř á d u m ě l a p ř i s p ě t k v ě t š í e f e k t i v i t ě v e ř e j n é s p r á v y a m ě l a b y t é ž u m o ž n i t, a b y m í s t o z d v o j o v á n í u r č i t ý c h f á z í ř í z e n í d o š l o k e s p o l e č n é m u ú k o n u n e b o v z á j e m n é 17

18 z a s t u p i t e l n o s t i. 19 J a k ý m z p ů s o b e m u k a z u j e j i ţ p r v n í p o v i n n o s t s t a n o v e n á d o t č e n ý m o r g á n ů m s p r á v n í m ř á d e m v o d s t. 3 : D o t č e n é o rg á n y p o s k y t u j í s p r á v n í m u o rg á n u, k t e r ý v e d e ř í z e n í, v š e c h n y i n f o r m a c e d ů l e ž i t é p ro ř í z e n í, n e b u d e - l i t í m p o r u š e n a p o v i n n o s t p o d l e z v l á š t n í h o z á k o n a. N a d r u h é s t r a n ě m á p r á v o n a h l í ţ e t d o s p i s u v e d e n é h o o r g á n e m v e d o u c í m ř í z e n í, a j e - l i t o p r o v ý k o n j e h o p ů s o b n o s t i p o d s t a t n é, p r á v o o b d r ţ e t k o p i i m a t e r i á l ů t v o ř í c í c h s o u č á s t s p i s u 20. O b s a h s p i s u j e s t a n o v e n 1 7 o d s t. 1 s p r á v n í h o ř á d u. S p i s t v o ř í z e j m é n a p o d á n í, p ro t o k o l y, z á z n a m y, p í s e m n á v y h o t o v e n í ro z h o d n u t í a d a l š í p í s e m n o s t i, k t e r é s e v z t a h u j í k d a n é v ě c i. P ř í l o h o u, k t e r á j e s o u č á s t í s p i s u, j s o u z e j m é n a d ů k a z n í p ro s t ř e d k y, o b r a z o v é a z v u k o v é z á z n a m y a z á z n a m y n a e l e k t ro n i c k ý c h m é d i í c h. S p i s m u s í o b s a h o v a t s o u p i s v š e c h s v ý c h s o u č á s t í, v č e t n ě p ř í l o h, s u r č e n í m d a t a, k d y b y l y d o s p i s u v l o ž e n y. D o t č e n é o r g á n y s e m o h o u v y j a d ř o v a t i k j i n ý m p o d k l a d ů m, n e ţ k e k t e r ý m s e v y j a d ř u j í p ř í m o z e s v é p o z i c e d o t č e n ý c h o r g á n ů ( t e d y n a p ř í k l a d p ř i v y d á v á n í z á v a z n é h o s t a n o v i s k a ). Ta k o v é p o d k l a d y d e m o n s t r a t i v n ě v y j m e n o v á v á 5 0 o d s t. 1, j s o u t o n á v r h y ú č a s t n í k ů, d ů k a z y, s k u t e č n o s t i z n á m é s p r á v n í m u o rg á n u z ú ř e d n í č i n n o s t i, p o d k l a d y o d j i n ý c h s p r á v n í c h o rg á n ů n e b o o rg á n ů v e ř e j n é m o c i, j a k o ž i s k u t e č n o s t i o b e c n ě z n á m é. Z á k o n j i m t o u m o ţ ň u j e t e h d y, j e - l i t o p o t ř e b a k p l n ě n í j e j i c h ú k o l ů n e b o j e s t l i ţ e s i t o v y h r a d i l y. 21 P o k u d s e n e v y j á d ř í, m á s e z a t o, ţ e n e m á n á m i t e k, j e s t l i ţ e o v š e m n e m á z á k o n e m s t a n o v e n o u p o v i n n o s t v y d a t v l a s t n í z á v a z n é s t a n o v i s k o. D o t č e n é o rg á n y m a j í p r á v o p o d a t p o d n ě t k z a h á j e n í p ř e z k u m n é h o ř í z e n í. 22 O p ř e z k u m n é m ř í z e n í h o v o ř í 9 4 o d s t. 1 s p r á v n í h o ř á d u. S p r á v n í o r g á n y v n ě m z m o c i ú ř e d n í p ř e z k o u m á v a j í Tamtéţ, s Ustanovení 136 odst. 4 věta první zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). Ustanovení 136 odst. 4 věta druhá správního řádu. Ustanovení 136 odst. 4 věta třetí správního řádu. 18

19 p r a v o m o c n á r o z h o d n u t í v p ř í p a d ě, ţ e l z e d ů v o d n ě p o c h y b o v a t o j e j i c h s o u l a d u s p r á v n í m i p ř e d p i s y. P r á v o p o d a t p o d n ě t k z a h á j e n í t a k o v é h o p ř e z k u m n é h o ř í z e n í m á i d o t č e n ý o r g á n z e j m é n a p r o t o, ţ e j a k s e v p r a x i s t á v á, m ů ţ e d o j í t k v y d á n í r o z h o d n u t í v r o z p o r u s e z á v a z n ý m s t a n o v i s k e m. P o d l e 4 2 v z t a h u j í c í h o s e k p ř i j í m á n í p o d n ě t ů j e o r g á n, k t e r ý r o z h o d n u t í v y d a l, p o v i n e n t a k o v ý p o d n ě t p ř i j m o u t, a p o k u d o t o d o t č e n ý o r g á n p o ţ á d á, m u s í m u d o t ř i c e t i d n ů s d ě l i t, ţ e ř í z e n í z a h á j i l, n e b o ţ e n e s h l e d a l d ů v o d y k z a h á j e n í ř í z e n í z m o c i ú ř e d n í, p o p ř í p a d ě ţ e p o d n ě t p o s t o u p i l p ř í s l u š n é m u s p r á v n í m u o r g á n u. U s t a n o v e n í o d s t. 5 u m o ţ ň u j e j e š t ě d a l š í f o r m u s p o l u p r á c e : S p r á v n í o rg á n, k t e r ý v e d e ř í z e n í, a d o t č e n é o rg á n y m o h o u v m e z í c h s v é p ů s o b n o s t i č i n i t s p o l e č n é ú k o n y, s v ý j i m k o u v y d á n í ro z h o d n u t í, p o p ř í p a d ě m ů ž e b ý t v ř í z e n í p ř e d s p r á v n í m o rg á n e m v y u ž i t o v ý s l e d k ů ú k o n u d o t č e n é h o o rg á n u, j e s t l i ž e s t í m s p r á v n í o rg á n i d o t č e n ý o rg á n s o u h l a s í a j e s t l i ž e t í m n e m ů ž e b ý t ú č a s t n í k ů m ř í z e n í z p ů s o b e n a ú j m a n a j e j i c h p r á v e c h. To t o k o r e s p o n d u j e s e z á s a d o u p r o c e s n í e k o n o m i e ( n e b o h o s p o d á r n o s t i ) v y m e z e n o u v 6 o d s t. 2. B y l o b y z b y t e č n é, k d y b y r ů z n é s p r á v n í o r g á n y p r o v á d ě l y s t e j n ý ú k o n. N a v í c b y t í m m o h l i b ý t v í c e z a t ě ţ o v á n í ú č a s t n í c i ř í z e n í. P r ů b ě h s p r á v n í h o ř í z e n í s e d í k y t a k o v é m u p o s t u p u z r y c h l í a z l e v n í. P ř í k l a d e m p o d l e j e d n o h o k o m e n t á ř e k e s p r á v n í m u ř á d u m ů ž e b ý t p ro v e d e n í s p o l e č n é h o ú k o n u, k t e r ý m d o t č e n ý o rg á n o p a t ř u j e p o d k l a d p ro v y d á n í z á v a z n é h o s t a n o v i s k a, z a t í m c o s p r á v n í o rg á n, k t e r ý v e d e ř í z e n í, o p a t ř u j e p o d k l a d p ro v y d á n í ro z h o d n u t í v e v ě c i. 23 V ý s l e d k y ú k o n u d o t č e n é h o o r g á n u o v š e m m o h o u b ý t v y u ţ i t y v ř í z e n í p ř e d s p r á v n í m o r g á n e m j e n t e h d y, p o k u d s t í m o b a t y t o o r g á n y s o u h l a s í a n e m ů ţ e t í m b ý t ú č a s t n í k ů m z p ů s o b e n a ú j m a n a p r á v e c h. K r o m ě v y d á n í r o z h o d n u t í j e z p o v a h y v ě c i t a k é v y l o u č e n o v e d e n í s p o l e č n é h o s p i s u JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, s ONDRUŠ, R. Správní řád nový zákon s důvodovou zprávou s poznámkami. Praha : LINDE PRAHA, a.s., s

20 O č i n n o s t e c h d o t č e n ý c h o r g á n ů s e r o z e p i s u j e p o d r o b n ě j i s p r á v n í h o ř á d u, k t e r ý j i m s v ě ř u j e v y d á v á n í z á v a z n ý c h s t a n o v i s e k. V ý r a z n ě s e d o t č e n ý m i o r g á n y z a b ý v á s t a v e b n í z á k o n, k t e r ý k r o m ě v y d á v á n í z á v a z n ý c h s t a n o v i s e k h o v o ř í i o v y d á v á n í s t a n o v i s e k a k o o r d i n o v a n ý c h s t a n o v i s e k j a k o ţ t o d a l š í c h s p e c i f i c k ý c h ú k o n e c h. 25 P r o b l e m a t i k u t ě c h t o ú k o n ů p r o z k o u m á m e d á l e. N a t o m t o m í s t ě b y v z h l e d e m k č i n n o s t i d o t č e n ý c h o r g á n ů v e ř e j n é s p r á v y b y l o s n a d v h o d n é u v é s t j i ţ j e n t o, ţ e j e s t l i ţ e v e s v é m s t a n o v i s k u n e b o z á v a z n é m s t a n o v i s k u s t a n o v í p o d m í n k y, a j e s t l i ţ e s e t y t o p o d m í n k y s t a n o u s o u č á s t í v ý r o k o v é č á s t i r o z h o d n u t í, n e b o s o u č á s t í o p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y n e b o j i n é h o ú k o n u o r g á n u ú z e m n í h o p l á n o v á n í n e b o s t a v e b n í h o ú ř a d u p o d l e s t a v e b n í h o z á k o n a, m o h o u k o n t r o l o v a t j e j i c h d o d r ţ o v á n í. 26 M o h o u t a k é z a h á j i t ř í z e n í o u l o ţ e n í n á p r a v n ý c h o p a t ř e n í t o m u, k d o n e r e s p e k t o v a l p o d m í n k y u v e d e n é v r o z h o d n u t í n a z á k l a d ě z á v a z n é h o s t a n o v i s k a Ř e š e n í ro z p o r ů S p r á v n í ř á d v o d s t. 6 r e a l i s t i c k y p o č í t á s m o ţ n o s t í v z n i k u r o z p o r ů. K t ě m m ů ţ e d o j í t z e j m é n a p o k u d d o t č e n é o r g á n y v y d á v a j í z á v a z n á s t a n o v i s k a, a t o b u ď m e z i d v ě m a ( p ř í p a d n ě v í c e ) d o t č e n ý m i o r g á n y, n e b o m e z i d o t č e n ý m o r g á n e m a o r g á n e m v e d o u c í m ř í z e n í. O b s a h z á v a z n é h o s t a n o v i s k a j e t o t i ţ p r o v ý r o k o v o u č á s t r o z h o d n u t í z á v a z n ý. P ř i ř e š e n í r o z p o r ů s e p o s t u p u j e p ř i m ě ř e n ě p o d l e R o z p o r j e n u t n é b e z o d k l a d n ě o z n á m i t n e j b l í ţ e s p o l e č n ě n a d ř í z e n é m u o r g á n u, k t e r ý o n ě m r o z h o d n e. P o k u d t a k o v ý o r g á n n e e x i s t u j e, r o z h o d u j í ú s t ř e d n í s p r á v n í ú ř a d y n a d ř í z e n é t ě m t o o r g á n ů m a z a h á j í d o h o d o v a c í ř í z e n í d n e m, k d y n á v r h p o s l e d n í h o z n i c h d o j d e p r v n í m u. ( P o k u d j d e o r o z p o r m e z i ú s t ř e d n í m i s p r á v n í 25 Ustanovení 4 stavebního zákona. 26 Ustanovení 4 odst. 5 staevního zákona. 27 VEDRAL, J. Správní řád : komentář. 1. vyd. Praha : RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON, s

Srovnání průměrných platů a platových tříd ministerstva

Srovnání průměrných platů a platových tříd ministerstva Srovnání průměrných platů a platových tříd ministerstva Systemizace s účinností od 1. 1. 2016 Systemizace s účinností od 1. 7. 2015 Průměrný plat Průměrná třída Průměrný plat Průměrná třída Úřad vlády

Více

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008 Strana 2 V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY 306 Ministerstvo zahraničních věcí Zahraniční služba 1 356 1 431 1 433 1 434 100,07 1 105,75 312 Ministerstvo financí Územní finanční

Více

Organizace veřejné správy v ČR. Státní správa

Organizace veřejné správy v ČR. Státní správa Organizace veřejné správy v ČR Státní správa Veřejná správa souhrn veřejně prospěšných činností, které sledují veřejný (státní, obecní) zájem (cíl) soubor osob a institucí (orgánů a subjektů veřejné správy),

Více

Organizace veřejné správy II. Olga Pouperová

Organizace veřejné správy II. Olga Pouperová Organizace veřejné správy II Olga Pouperová Organizace VS přehled: Státní správa vykonávána přímo subjektem stát Státní správa vykonávána nepřímo Samospráva subjektem veřejnoprávní korporace odlišné od

Více

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna 2016 Pracovní místa míst vedoucích M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 304 Úřad

Více

Analýza využívání metod kvality ve správních úřadech

Analýza využívání metod kvality ve správních úřadech Analýza využívání metod kvality ve správních úřadech Ing. Štěpánka Cvejnová sekce pro státní službu Ministerstvo vnitra ČR konference Moderní veřejná správa 15. září 2016 Cílová skupina analýzy Úřad vlády

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKONŮ UVEDENÝCH V PŘÍRUČCE VE ZNĚNÍ ZMĚN, DOPLŇKŮ A ÚPRAV K (podle programu ASPI)

PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKONŮ UVEDENÝCH V PŘÍRUČCE VE ZNĚNÍ ZMĚN, DOPLŇKŮ A ÚPRAV K (podle programu ASPI) Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 PŘEHLED VYBRANÝCH

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo požádat o pořízení vymezení zastavěného

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodické listy kombinovaného studia pro předmět Právo životního prostředí Metodický list číslo 1 Lektor: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové

Více

DO vyplývající z příslušného právního předpisu

DO vyplývající z příslušného právního předpisu Obor působnosti Specifikace území DO vyplývající z příslušného právního předpisu Právní předpis Typ správního úkonu 01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 3 Ústřední státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Pojem ústřední správa Odvozen od rozsahu působnosti Opozitum pojmu územní V literatuře se objevuje

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 270 Metodický pokyn ke sběru dat k systemizaci ministerstev, dalších ústředních správních úřadů a ostatních správních úřadů Pro účely

Více

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ REGULAČNÍ PLÁN

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ REGULAČNÍ PLÁN Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Internetová prezentace poslední aktualizace

Více

STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI

STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI Metodické doporučení Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje duben 2014 Obsah 1 Úvod... 1 2 Kdo je dotčeným orgánem... 1 3 Co musí

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 19721/2009-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Spurná TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.spurna@mze.cz ADRESA: Těšnov

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní Postupy ve veřejné správě, správní právo procesní JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Úvod 2. Postupy ve veřejné správě 3. Správní právo procesní 4. Nástin historického

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodický list číslo 1 Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti, LexisNexis cz, 2007 Damohorský a kol.:, C.H. Beck, Praha 2003 Kružíková, Adamová, Komárek:

Více

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze,

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více

DO vyplývající z příslušného právního předpisu. ministerstvo. životního prostředí

DO vyplývající z příslušného právního předpisu. ministerstvo. životního prostředí 59 Obor působnosti Specifikace území DO vyplývající z příslušného právního předpisu Právní předpis Typ správního úkonu 01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: V.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: V. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: V. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb. Podle

Více

Př í loha č. 3 Seznam přa vní ho řa mče ve vazbe na přostořove infořmače

Př í loha č. 3 Seznam přa vní ho řa mče ve vazbe na přostořove infořmače Př í loha č. 3 Seznam přa vní ho řa mče ve vazbe na přostořove infořmače zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších usnesení

Více

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení C1 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení Všechny níže uvedené právní předpisy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů. 1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 30176/2011-26 ze dne 17. ledna 2012, kterou se

Více

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL Tabulka č. 1 č.kapitoly Kapitola SR 2013 2013 bez EU a FM *) SR 2014 2015 2016 301 Kancelář prezidenta republiky 60 000 60 000 60 000

Více

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon povrchových stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění. Při tom se vychází z nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

Více

DO vyplývající z příslušného právního předpisu. Ministerstvo životního prostředí

DO vyplývající z příslušného právního předpisu. Ministerstvo životního prostředí 0 Obor působnosti Specifikace území DO vyplývající z příslušného právního předpisu Právní předpis Typ správního úkonu 01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II. Zimní semestr akademický rok 2016/2017

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II. Zimní semestr akademický rok 2016/2017 PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II. Zimní semestr akademický rok 2016/2017 Katedra práva životního prostředí Výuka od 3. 10. 2016 do 22. 12. 2016 12 týdnů Odborný garant předmětu: Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ,

Více

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem státního rozpočtu na 101V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 91 577 000 91 577 000 Kancelář prezidenta republiky 91 577 000 91 577 000 102V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

Státní správa Stát jako subjekt veřejné správy Právnická osoba veřejného práva Nejdůležitější subjekt veřejné správy Původnost Suverenita vnitřní i vnější Vykonavatelé státní správy A) PŘÍMÍ (orgány či

Více

VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITVÍNOVA

VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITVÍNOVA VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITVÍNOVA Dle ustanovení 50 odst. 2 zákona č. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) bylo dotčeným orgánům a sousedním obcím oznámeno místo

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Krizová a ostatní legislativa

Krizová a ostatní legislativa Krizová a ostatní legislativa ÚSTAVNÍ ZÁKONY Ústava, jako vrchol soustavy právních norem je považována za základní zákon. Ústavní zákony upravují stejnou oblast jako samotná ústava, doplňují ji, mění a

Více

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Internetová prezentace poslední aktualizace

Více

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II. Zimní semestr

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II. Zimní semestr PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II. Zimní semestr 2015 2016 Katedra práva životního prostředí Výuka od 5. 10. 2015 do 18. 12. 2015 11 týdnů Odborný garant předmětu: Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. Přednášky

Více

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence Cíl kapitoly Cílem kapitoly je poskytnout vedoucím úředníkům územních samosprávných celků základní informace o problematice zajišťování

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Kompetenční konflikty. Michal Mazanec Nejvyšší správní soud listopad 2015

Kompetenční konflikty. Michal Mazanec Nejvyšší správní soud listopad 2015 Kompetenční konflikty Michal Mazanec Nejvyšší správní soud listopad 2015 1 Obsah přednášky I. Pojmy II. Historický vývoj řešení kompetenčních konfliktů III. Recentní a současný právní stav v ČR III.A kompetenční

Více

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 60200 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Internetová prezentace poslední aktualizace

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA dotčený orgán věcná příslušnost úkon - forma 1. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 40 Úřad pro civilní letectví

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Legislativní vymezení krizového řízení Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna 2017

Systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna 2017 Systemizace ch a ch míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna 2017 1. Postup při přípravě systemizace V souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 48 Příloha č. 5 k zákonu č. 457/23 Sb. státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 144 Kancelář prezidenta republiky 144 22 1 Rozvoj

Více

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Ochrana vody, půdy a lesa JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Právní režim ochrany vod Povrchové a podzemní vody, (odpadní vody) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Pitná voda - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA. Příloha č. 12 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA. Příloha č. 12 opatření obecné povahy ÚP Hlučína ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA Příloha č. 12 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu k návrhu návrhu uplatněných v rámci opakovaného veřejného projednání Návrhu

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k 17. 3. 2004/ I. Obce 1. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a vyhlášení závazné části územně pozdějších předpisů - 29 odst. 3 plánovací

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/2006 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/2006 Sb. Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/26 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 27 Ze dne 13.12.26 Částka 195/26 Účinnost od 1.1.27 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/26-622

Více

14. Nejdůležitější předpisy

14. Nejdůležitější předpisy 14. Nejdůležitější předpisy DOPRAVA Pozemní komunikace Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno,

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, 625 00 Schválila RMČ s účinností od 1.3. 2012 1 OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační

Více

V Y H O D N O C E N Í. projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu D OL NÍ CH B ŘE Ž A N

V Y H O D N O C E N Í. projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu D OL NÍ CH B ŘE Ž A N V Y H O D N O C E N Í projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu D OL NÍ CH B ŘE Ž A N 1 Vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Dolních Břežan Ř A Z E N Í : pořadové Požadavky dotčených

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 216 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 215 o státním rozpočtu České republiky na rok 216 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 218 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 217 o státním rozpočtu České republiky na rok 218 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 130/14, PROSTĚJOV

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 130/14, PROSTĚJOV MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 130/14, 796 01 PROSTĚJOV ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PODLE USTANOVENÍ 66 ZÁKONA

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU Příloha č. 10 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Adresa pořizovatele: Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne..... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU podle ustanovení 66 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Ochrana životního prostředí při povolování staveb

Ochrana životního prostředí při povolování staveb Ochrana životního prostředí při povolování staveb - stavby a jejich realizace významně ovlivňují životní prostředí ve svém okolí - při povolování staveb a jejich změnách je třeba vždy doložit stanoviska

Více

Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Filip Dienstbier

Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Filip Dienstbier Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Filip Dienstbier Program: A. Stavební právo 1. pojem, předmět 2. právní úprava 3. přehled organizace veřejné správy B. Zásady činnosti správních orgánů ve stavebním právu

Více

Legislativa a systém požární ochrany

Legislativa a systém požární ochrany 5.5.1. Legislativa a systém požární ochrany http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/legislativa-a-system-pozarniochrany Základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví

Více

ZÁKON č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

ZÁKON č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ZÁKON č. 100/2001 Sb. ze dne 20. února 2001 O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Výsledky připomínkového řízení

Výsledky připomínkového řízení Výsledky připomínkového řízení Materiál byl předložen do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím elektronické knihovny Úřadu vlády dne 1.4.2008, č.j. 5531/2008-32. Připomínky jednotlivých

Více

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ ÚZEMNÍ SOUHLAS VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ ÚZEMNÍ SOUHLAS VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ ÚZEMNÍ SOUHLAS VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Rozhodnutí o umístění stavby 79 stavebního zákona (dále je SZ ) vymezuje stavební pozemek,

Více

106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. dubna 2015 o oborech státní služby Vláda nařizuje podle 5 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě: 1 Obory státní služby Obory státní služby jsou uvedeny

Více

Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Téma: Rovnocennost vzdělání

Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Téma: Rovnocennost vzdělání Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Téma: Rovnocennost vzdělání Mgr. Jan Roneš dne 2. března 2016 1 Vybrané legislativní předpisy Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

PROFIL PŘEDPISU: ze dne 9. února 2005, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv

PROFIL PŘEDPISU: ze dne 9. února 2005, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv Page 1 of 6 Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1 OBSAH Zkratky právních předpisů........................................ XI Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... XIV Předmluva...................................................

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 189 7 Kancelář prezidenta republiky 189 7 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

a) o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 3),

a) o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 3), Orgány státní správy lesů a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, b) kraje, c) ministerstvo. Státní správu lesů ve vojenských lesích, které jsou v působnosti Ministerstva obrany, vykonává v rozsahu

Více

1. Pojem veřejné správy a její členění, vztah k ostatním oblastem veřejné moci. 2. Prameny správního práva, statutární akty a vnitřní předpisy.

1. Pojem veřejné správy a její členění, vztah k ostatním oblastem veřejné moci. 2. Prameny správního práva, statutární akty a vnitřní předpisy. Metodický list pro bakalářského studium předmětu SP 1 Název tematického celku: Správní právo A1 Cíl tematického celku: Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnou částí správního práva. Objasněn jim

Více

NAŘÍZENÍ. ze dne, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

NAŘÍZENÍ. ze dne, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. NAŘÍZENÍ kraje ze dne, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Rada kraje se na svém zasedání dne... usnesením č.... usnesla vydat na základě

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 159 Kancelář prezidenta republiky 159 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 2. 10. 2013 Č. j.: 69770/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Financování NNO z veřejných rozpočtů

Financování NNO z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování NNO z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 3. 3. 2014, Praha Nestátní neziskové organizace (NNO) - údaje za 2012 Sdružení (701) a jejich organizační

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 101466/ENV/12 Ing. Pekárková /l. 2921 17.1.20131. 2. 2006 Věc:

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Zkušební okruhy z předmětu organizace justice

Zkušební okruhy z předmětu organizace justice Zkušební okruhy z předmětu organizace justice Okruhy ke zkoušce: 1. Soudnictví (pojem, druhy, prameny právní úpravy) 1 Stavinohová Hlavsa, s. 61 74 Winterová 15 29 2 Zahradníková s. 17 26, 33 čl. 81 až

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ. Praha 20. října 2015

NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ. Praha 20. října 2015 NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ Praha 20. října 2015 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY V oblasti územního plánování a stavebního řádu připraví vláda novelu stavebního zákona, která přinese

Více