Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/2006 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/2006 Sb."

Transkript

1 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/26 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 27 Ze dne Částka 195/26 Účinnost od Aktuální znění (aktualizováno ) 622 ZÁKON ze dne 13. prosince 26 o státním rozpočtu České republiky na rok 27 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 (1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 27 (dále jen "státní rozpočet") se stanoví částkou Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou Kč. Schodek státního rozpočtu činí 91 3 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami: a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše Kč, b) zvýšením stavu přijatých dlouhodobých úvěrů do výše Kč, c) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to snížením o Kč. (2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu. (3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu. (4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu. (5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu. (6) Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu. (7) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši Kč a odvody a příspěvky do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 3 24 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu. (8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši Kč jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu. (9) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotacemi a příspěvky v celkové výši Kč jsou obsaženy v příloze č. 7 k tomuto zákonu. (1) Ve státním rozpočtu je obsažen finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši Kč uvedenými v příloze č. 8 k tomuto zákonu. Stránka 1 / 126

2 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb (11) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 9 k tomuto zákonu. (12) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. se stanoví ve výši 12 Kč. (1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státních rozpočtů na roky 22 až 26, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na řešení povodňových škod vzniklých v roce 22 nebo vzniklých v roce 26 a na nová protipovodňová opatření a nebyly vyčerpány do 31. prosince 26, byly těmito kraji a obcemi použity v roce 27 ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 22 až 26. (2) Ministr financí se zmocňuje zvýšit ukazatele "Výdaje celkem", "Transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku" a "Transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 26 a na nová protipovodňová opatření", rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv, o prostředky, které nebyly v roce 26 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto zvýšení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu a snižují stavy na účtech státních finančních aktiv. (3) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele "Výdaje celkem" a "Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně" rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa, v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 26 do státních finančních aktiv podle 36 odst. 3 zákona č. 218/2 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka "Zvýšení stavu státních dluhopisů" uvedená v 1 odst. 1 písm. a) a financující položka "Změna stavu na účtech státních finančních aktiv" uvedená v 1 odst. 1 písm. c). (4) Ministr financí se zmocňuje zvýšit ukazatel "Příjmy státního rozpočtu celkem" a navazující ukazatele v přílohách k zákonu o státním rozpočtu o částku, o kterou očekávané výdaje na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie budou vyšší, než stanovil rozpočet, a o stejnou částku zvýšit ukazatel "Výdaje státního rozpočtu celkem" uvedený v přílohách č. 1 a č. 3 k zákonu o státním rozpočtu a v dotčených kapitolách zvýšit ukazatel "Výdaje celkem", "Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP programovací období 24 až 26 celkem", "Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP programovací období 24 až 26 celkem v tom: kryté příjmem z rozpočtu EU", "Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP programovací období 27 až 213 celkem" a "Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP programovací období 27 až 213 celkem v tom: kryté příjmem z rozpočtu EU". Ministr financí současně zvýší související specifické ukazatele v příloze č. 4 a navazující ukazatele v příloze č. 5. Toto zmocnění lze využít po vyčerpání všech prostředků rozpočtovaných na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a všech prostředků, které byly převedeny do rezervních fondů na tento účel. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 27 a způsobu kontroly jejich využití jsou uvedena v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 27 a způsobu kontroly jejich užití jsou uvedena v příloze č. 11 k tomuto zákonu. 5 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 27. Stránka 2 / 126

3 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r. Příloha č. 1 k zákonu č. 622/26 Sb. ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU Ukazatel v tis. Kč Příjmy státního rozpočtu celkem Výdaje státního rozpočtu celkem z toho: finanční vztahy k rozpočtům - krajů obcí v úhrnech po jednotlivých krajích finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy Schodek Financování: Zvýšení stavu státních dluhopisů Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů Změna stavu na účtech státních finančních aktiv Příloha č. 2 k zákonu č. 622/26 Sb. CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL v tisících Kč Číslo kapitoly Kapitola Kancelář prezidenta republiky Poslanecká sněmovna Parlamentu Senát Parlamentu Úřad vlády České republiky Bezpečnostní informační služba daňové příjmy celkem z toho povinné pojistné na důchodové pojištění nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Ministerstvo zahraničních 6 z toho z rozpočtu Evropské unie Stránka 3 / 126

4 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb věcí Ministerstvo obrany Národní bezpečnostní úřad Kancelář Veřejného ochránce práv Ministerstvo financí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo vnitra Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj Grantová agentura České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo dopravy Český telekomunikační úřad Ministerstvo zemědělství Ministerstvo školství, mládeže a *) *) *) *) tělovýchovy Ministerstvo kultury Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo informatiky Úřad pro ochranu osobních údajů *) Stránka 4 / 126

5 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb Úřad průmyslového vlastnictví Český statistický úřad Český úřad zeměměřický a katastrální Český báňský úřad Energetický regulační úřad Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Ústavní soud Akademie věd České republiky Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Správa státních hmotných rezerv Státní úřad pro jadernou bezpečnost Nejvyšší kontrolní úřad Státní dluh Operace státních finančních aktiv Všeobecná pokladní správa CELKEM PŘÍJMY CELKEM (daňové, nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery) *) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je podle platné rozpočtové skladby součástí daňových příjmů **) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu Příloha č. 3 k zákonu č. 622/26 Sb. CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL v tisících Kč Číslo kapitoly Kapitola Výdaje celkem Stránka 5 / 126

6 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. 31 Kancelář prezidenta republiky Poslanecká sněmovna Parlamentu Senát Parlamentu Úřad vlády České republiky Bezpečnostní informační služba Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo obrany Národní bezpečnostní úřad Kancelář Veřejného ochránce práv Ministerstvo financí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo vnitra Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj Grantová agentura České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo dopravy Český telekomunikační úřad Ministerstvo zemědělství Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo kultury Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo informatiky Úřad pro ochranu osobních údajů Úřad průmyslového vlastnictví Český statistický úřad Český úřad zeměměřický a katastrální Český báňský úřad Energetický regulační úřad Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Ústavní soud Akademie věd České republiky Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Správa státních hmotných rezerv Stránka 6 / 126

7 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. 375 Příloha č. 4 k zákonu č. 622/26 Sb. Státní úřad pro jadernou bezpečnost Ukazatele kapitoly 31 Kancelář prezidenta republiky v tisících Kč Nejvyšší kontrolní úřad Státní dluh Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Průřezové ukazatele Operace státních finančních aktiv Všeobecná pokladní správa CELKEM Příjmy celkem 6 Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6 Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.) ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány Celkové výdaje na lesní hospodářství Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy představitelů státní moci a některých orgánů ) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ukazatele kapitoly 32 Poslanecká sněmovna Parlamentu v tisících Kč Stránka 7 / 126

8 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Průřezové ukazatele Příjmy celkem 21 Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Výdaje související s činností poslaneckého sboru Výdaje Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy představitelů státní moci a některých orgánů ) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ukazatele kapitoly 33 Senát Parlamentu v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Průřezové ukazatele Příjmy celkem 3 8 Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 3 8 Výdaje Senátu Parlamentu ČR Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Stránka 8 / 126

9 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Platy představitelů státní moci a některých orgánů ) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ukazatele kapitoly 34 Úřad vlády České republiky v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Průřezové ukazatele Příjmy celkem 6 6 Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6 6 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády CR výdaje na výzkum a vývoj výdaje na protidrogovou politiku 11 podpora projektů integrace romské komunity výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie 13 kampaň proti rasismu 8 koncepce informování o evropských záležitostech v CR Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě Stránka 9 / 126

10 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Platy představitelů státní moci a některých orgánů Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 13/22 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 13/22 Sb. Ukazatele kapitoly 35 Bezpečnostní informační služba v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem v tom: ze státního rozpočtu celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) 7 97 kryté příjmem z rozpočtu EU Národní program výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) 4 17 Veřejné zakázky 3) 3 8 Program protidrogové politiky 11 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 24/2 Sb. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem 13 8 v tom: ze státního rozpočtu 8 kryté příjmem z prostředků EU Příjmy celkem 113 Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 113 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační Stránka 1 / 126

11 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Průřezové ukazatele služby Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem v tom: ze státního rozpočtu celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) 8 82 kryté příjmem z rozpočtu EU Národní program výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) ) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 13/22 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 13/22 Sb. Ukazatele kapitoly 36 Ministerstvo zahraničních věcí v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Příjmy celkem 6 Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie transformační spolupráce humanitární pomoc příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí Stránka 11 / 126

12 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Průřezové ukazatele podpora českého kulturního dědictví v zahraničí zahraniční vysílání rozhlasu vrcholné státní návštěvy bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy představitelů státní moci a některých orgánů Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem v tom: ze státního rozpočtu celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) kryté příjmem z rozpočtu EU Národní program výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 3) Stránka 12 / 126

13 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 13/22 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 13/22 Sb. Ukazatele kapitoly 37 Ministerstvo obrany v tisících Kč Výdaje na mezinárodní konferenci o holocaustu I. Výdaje na mezinárodní konferenci o holocaustu II. Zahraniční rozvojová spolupráce Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 24/2 Sb. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z prostředků EU Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Příjmy celkem Výdaje celkem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v tom: pojistné na důchodové pojištění pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje v tom: výdaje na financování programů pořízení a reprodukce majetku výdaje na výzkum a vývoj ostatní výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje Dávky důchodového pojištění Stránka 13 / 126

14 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Průřezové ukazatele Ostatní sociální dávky Výdaje na sportovní reprezentaci Výdaje na ostatní úkoly Ministerstva obrany v tom: výdaje na mise, skupiny a zastoupení MO v zahraničí výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie další úkoly MO Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě 4) Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy představitelů státní moci a některých orgánů Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem v tom: ze státního rozpočtu celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) kryté příjmem z rozpočtu EU Národní program výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) Specifický výzkum na vysokých školách 3) Výdaje na mezinárodní konference Zahraniční rozvojová spolupráce Stránka 14 / 126

15 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Program sociální prevence a prevence kriminality 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 13/22 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 13/22 Sb. 4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany Ukazatele kapitoly 38 Národní bezpečnostní úřad v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Průřezové ukazatele 6 92 Program protidrogové politiky 3 6 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 24/2 Sb. Příjmy celkem Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě 4) Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem v tom: ze státního rozpočtu celkem Stránka 15 / 126

16 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 13/22 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 13/22 Sb. 4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany Ukazatele kapitoly 39 Kancelář Veřejného ochránce práv v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Průřezové ukazatele 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění v tom: institucionální výdaje celkem 2) 7 účelové výdaje celkem 2) EU kryté příjmem z rozpočtu Národní program výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 24/2 Sb. Příjmy celkem Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci 5 42 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy představitelů státní moci a některých orgánů Stránka 16 / 126

17 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Průřezové ukazatele Příjmy celkem Výdaje celkem Daňové příjmy Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v tom: pojistné na důchodové pojištění pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 24 až 26 celkem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Daňová správa zajišťovaná finančními orgány Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu Daňová správa zajišťovaná celními orgány v tom: sociální dávky daňová správa zajišťovaná celními orgány - ostatní výdaje Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových Výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Stránka 17 / 126

18 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě 4) Platy příslušníků bezpečnostních sborů ve služebním poměru celkem Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy představitelů státní moci a některých orgánů Výdaje na mezinárodní konference Mezinárodní koference k problematice CITES v oblasti služební kynologie celních správ ) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí v tisících Kč Program protidrogové politiky Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 24/2 Sb. Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Příjmy celkem Výdaje celkem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v tom: pojistné na důchodové pojištění pojistné na nemocenské Stránka 18 / 126

19 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Specifické ukazatele - výdaje pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 24 až 26 celkem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 5) 9 Dávky důchodového pojištění Dávky státní sociální podpory Dávky nemocenského pojištění Ostatní sociální dávky 16 Podpory v nezaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti celkem Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2 Sb. Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Transfery územním rozpočtům na dávky v tom: transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým Ostatní výdaje organizací státní správy v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie ostatní výdaje organizací státní správy Výdaje přímo řízených ústavů sociální péče (OSS a PO) Stránka 19 / 126

20 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Průřezové ukazatele Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Neinvestiční nedávkové transfery Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy představitelů státní moci a některých orgánů Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem v tom: ze státního rozpočtu celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) kryté příjmem z rozpočtu EU Národní proqram výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) Výdaje na mezinárodní konference Zahraniční rozvojová spolupráce Program sociální prevence a prevence kriminality Program protidrogové politiky Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 24/2 Sb. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků Stránka 2 / 126

21 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. EU bez SZP - programovací období 24 až 26 celkem v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z prostředků EU Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 13/22 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 13/22 Sb. 4) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění tis. Kč Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Příjmy celkem Výdaje celkem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v tom: pojistné na důchodové pojištění pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 24 až 26 celkem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů Stránka 21 / 126

22 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Specifické ukazatele - výdaje Průřezové ukazatele ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 85 Výdaje Policie CR Výdaje Hasičského záchranného sboru CR Výdaje odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odboru sportu MV Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie CR Výdaje archivnictví Výdaje Správy uprchlických zařízení MV Výdaje na státní příspěvkové organizace Výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie Dávky důchodového pojištění Ostatní sociální dávky Výdaje na sportovní reprezentaci Stránka 22 / 126

23 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě 4) Platy příslušníků bezpečnostních sborů ve služebním poměru celkem vtom: Policie CR Hasičský záchranný sbor CR Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy představitelů státní moci a některých orgánů Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem v tom: ze státního rozpočtu celkem vtom: institucionální výdaje celkem 2) 4 účelové výdaje celkem 2) kryté příjmem z rozpočtu EU Národní program výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) 4 1 Specifický výzkum na vysokých školách 3) Výdaje na mezinárodní konference FIREARMS (problematika balistiky a povýstřelových zplodin) Mezinárodní konference Prevence kriminality v CR a v Evropě" Zahraniční rozvojová spolupráce Program sociální prevence a prevence kriminality Stránka 23 / 126

24 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 24/2 Sb. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 24 až 26 celkem v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU 34 Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z prostředků EU Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů 2 47 v tom: ze státního rozpočtu 37 kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů 2 1 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 13/22 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 13/22 Sb. 4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Příjmy celkem Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 24 až 26 celkem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Stránka 24 / 126

25 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Průřezové ukazatele Výdaje na výzkum a vývoj Krajinotvorné programy Operační program Rozvoj lidských zdrojů Podpora ochrany životního prostředí včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU Ostatní výdaje spojené se státní politikou životního prostředí celkem v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie neinvestiční transfery mezinárodním organizacím další ostatní výdaje spojené se státní politikou životního prostředí Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 ' Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy představitelů státní moci a některých orgánů Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem v tom: ze státního rozpočtu celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) kryté příjmem z rozpočtu EU Národní program výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) Stránka 25 / 126

26 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Veřejné zakázky 3) Výdaje na mezinárodní konference Zahraniční rozvojová spolupráce Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 24/2 Sb. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 24 až 26 celkem v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z prostředků EU Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu 1 95 kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů ) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 13/22 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 13/22 Sb. Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Příjmy celkem Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 24 až 26 celkem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Stránka 26 / 126

27 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Specifické ukazatele - výdaje Průřezové ukazatele Výdaje na financování regionálních programů Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu Ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva pro místní rozvoj v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie ostatní výdaje Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 ' Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem v tom: ze státního rozpočtu celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) kryté příjmem z rozpočtu EU Národní program výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) 15 Veřejné zakázky 3) Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 24 až 26 celkem Stránka 27 / 126

28 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem v tom: ze státního rozpočtu 1 12 kryté příjmem z prostředků EU ) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 13/22 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 13/22 Sb. Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Průřezově ukazatele Příjmy celkem 24 Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 24 Výdaje Kanceláře Grantové agentury CR Dotace jiným subjektům Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 6 45 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy představitelů státní moci a některých orgánů Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem v tom: ze státního rozpočtu celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) kryté příjmem z rozpočtu EU Stránka 28 / 126

29 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Národní program výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázkv 3) 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 13/22 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 13/22 Sb. Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Průřezové ukazatele Příjmy celkem Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 24 až 26 celkem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Podpora podnikání Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje Doprovodný sociální program restrukturalizace ocelářského průmyslu Výdaje spojené s další činností resortu v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie ostatní výdaje spojené s další činností resortu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci 7 15 Stránka 29 / 126

30 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy představitelů státní moci a některých orgánů Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem v tom: ze státního rozpočtu celkem ) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 13/22 Sb vtom: institucionální výdaje celkem 2) 325 účelové výdaje celkem 2) kryté příjmem z rozpočtu EU Národní program výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 3) 325 Výdaje na mezinárodní konference Zahraniční rozvojová spolupráce Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 24/2 Sb. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 24 až 26 celkem 341 v tom: ze státního rozpočtu 341 kryté příjmem z rozpočtu EU Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem v tom: ze státního rozpočtu 725 kryté příjmem z prostředků EU 4 18 Stránka 3 / 126

31 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 13/22 Sb. Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Příjmy celkem Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 24 až 26 celkem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Drážní doprava v tom: doprovodný sociální program úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI ostatní výdaje spojené s drážní dopravou Kombinovaná doprava Pozemní komunikace Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury v tom: dotace související s výstavbou průmyslových zón dotace spojené s výstavbou dálnice D ostatní dotace pro SFDI 4 4 Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie Stránka 31 / 126

32 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Průřezové ukazatele další výdaje spojené s dopravní politikou státu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy představitelů státní moci a některých orgánů Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem v tom: ze státního rozpočtu celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) kryté příjmem z rozpočtu EU Národní program výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) Zahraniční rozvojová spolupráce Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 24/2 Sb. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 24 až 26 celkem v tom: ze státního rozpočtu 3 65 kryté příjmem z rozpočtu EU Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem v tom: ze státního rozpočtu Stránka 32 / 126

33 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. kryté příjmem z prostředků EU Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu 3 kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů ) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 13/22 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 13/22 Sb. Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Průřezové ukazatele Příjmy celkem Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČTÚ Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci 591 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy představitelů státní moci a některých orgánů Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 5 Stránka 33 / 126

34 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. 24/2 Sb. 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Příjmy celkem Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 24 až 26 celkem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP - programovací období 24 až 26 celkem příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP - programovací období 27 až 213 celkem příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Podpora agropotravinářského průmyslu v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu ostatní výdaje Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu ostatní dotace 2 Podpora lesního hospodářství 43 Podpora vodního hospodářství Podpora neziskovým organizacím 68 4 Stránka 34 / 126

35 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Průřezové ukazatele Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy představitelů státní moci a některých orgánů Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem v tom: ze státního rozpočtu celkem vtom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) kryté příjmem z rozpočtu EU Národní program výzkumu 3) Proqramv v působnosti poskytovatelů 3) Výdaje na mezinárodní konference Zahraniční rozvojová spolupráce Vratký přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 24/2 Sb Stránka 35 / 126

36 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 24 až 26 celkem 2 7 v tom: ze státního rozpočtu 4 kryté příjmem z rozpočtu EU 2 3 Výdaje na společnou zemědělskou politiku - programovací období 24 až 26 v tom: Horizontální plán rozvoje venkova - ze státního rozpočtu Horizontální plán rozvoje venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem v tom: ze státního rozpočtu 19 5 kryté příjmem z prostředků EU 28 Výdaje na společnou zemědělskou politiku - programovací období 27 až 213 v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu podpora venkova - ze státního rozpočtu podpora venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu Společná organizace trhu - kryté příjmem z rozpočtu EU ) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 13/22 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 13/22 Sb. Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Příjmy celkem Výdaje celkem Stránka 36 / 126

37 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Specifické ukazatele - výdaje Průřezově ukazatele Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 24 až 26 celkem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Věda a vysoké školy v tom: vysoké školy výzkum a vývoj Přímé výdaje regionálního školství Přímé výdaje přímo řízených organizací Rozvojové programy v tom: státní informační politika ostatní Podpora činnosti v oblasti mládeže Podpora činnosti v oblasti sportu vtom: sportovní reprezentace bez programu tělovýchova včetně programu Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU jinde nezařazené Ostatní: v tom: zahraniční rozvojová spolupráce výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie mezinárodní konference členských zemí SICI program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova 7 19 ostatní Stránka 37 / 126

38 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy představitelů státní moci a některých orgánů Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem v tom: ze státního rozpočtu celkem vtom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) kryté příjmem z rozpočtu EU Národní proqram výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) 72 Veřejné zakázky 3) 5 Specifický výzkum na vysokých školách 3) Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 3) Výdaje na mezinárodní konference Zahraniční rozvojová spolupráce Program sociální prevence a prevence kriminality Program protidrogové politiky Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 24/2 Sb. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací Stránka 38 / 126

39 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. období 24 až 26 celkem v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z prostředků EU Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů ) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 13/22 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 13/22 Sb. Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Příjmy celkem Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Stránka 39 / 126

40 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Výdaje na výzkum a vývoj celkem Výdaje na činnost registrovaných CNS v tom: platy duchovních 751 pojistné důchodních 263 platy administrativy 34 pojistné administrativy 12 prostředky na věcné náklady CNS prostředky na údržbu církevního majetku Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny CNS Podpora reprodukce majetku ve vlastnictví církví Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury v tom: činnost úřadu materiálně technické základny systému řízení Ministerstva kultury výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 26 ostatní výdaje úřadu Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury v tom: příspěvek na provoz materiálně technické základny státních kulturních zařízení, včetně společných projektů spolufinancovaných z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko Program péče o národní kulturní poklad společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (bez ISPROFIN) ostatní dotace na reprodukci majetku Výdaje na spolufinancování komunitárních programů Stránka 4 / 126

41 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Kulturní služby, podpora živého umění v tom: Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů Kulturní aktivity Veřejné informační služby knihoven 7396 Evropský interkulturní dialog Záchrana a obnova kulturních památek v tom: Program záchrany architektonického dědictví Havárie střech památek 7 Program restaurování movitých kulturních památek Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny Podpora záchranných archeologických výzkumů Obnova kulturních památek podle 16 odst. 2 zákona č. 2/1987 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce ) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 13/22 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 13/22 Sb. Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Příjmy celkem Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu Stránka 41 / 126

42 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Specifické ukazatele - výdaje Průřezové ukazatele Evropské unie bez SZP - programovací období 24 až 26 celkem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Výdaje na státní správu v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie ostatní výdaje na státní správu Výzkum a vývoj ve zdravotnictví Ustavní péče Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Zdravotnické programy Ostatní činnosti ve zdravotnictví Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy představitelů státní moci a některých orgánů Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem v tom: ze státního rozpočtu celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) Stránka 42 / 126

43 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. kryté příjmem z rozpočtu EU Národní program výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) Výdaje na mezinárodní konference Zahraniční rozvojová spolupráce Program sociální prevence a prevence kriminality Program protidrogové politiky Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 24/2 Sb. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 24 až 26 celkem 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 13/22 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 13/22 Sb. Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti v tisících Kč v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z prostředků EU Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Příjmy celkem Výdaje celkem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Stránka 43 / 126

44 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Specifické ukazatele - výdaje Průřezově ukazatele v tom: pojistné na důchodové pojištění pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Výdajový blok - Výdaje justiční část v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie platy soudců platy státních zástupců ostatní výdaje justiční části Výdajový blok - Výdaje vězeňská část v tom: dávky důchodového pojištění ostatní sociální dávky ostatní výdaje vězeňské části Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě 4) Platy příslušníků bezpečnostních sborů ve služebním poměru celkem Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů Stránka 44 / 126

45 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Platy představitelů státní moci a některých orgánů Mezinárodní konference GR Vězeňské služby - Vězeňské systémy v zemích EU Program sociální prevence a prevence kriminality ) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 13/22 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 13/22 Sb. 4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany Ukazatele kapitoly 338 Ministerstvo informatiky v tisících Kč Program protidrogové politiky 1412 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 24/2 Sb. Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu 1 54 kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Průřezové ukazatele Příjmy celkem 3 Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 3 Výdaje na zabezpečení úkolů Ministerstva informatiky v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské Unie ostatní výdaje Ministerstva informatiky Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Stránka 45 / 126

46 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy představitelů státní moci a některých orgánů Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem v tom: ze státního rozpočtu celkem ) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 13/22 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 13/22 Sb. Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů v tisících Kč vtom: institucionální výdaje celkem 2) 8 58 účelové výdaje celkem 2) 9 4 kryté příjmem z rozpočtu EU Národní proqram výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) 9 25 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 24/2 Sb. 18 Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Příjmy celkem 42 Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 42 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 24 až 26 celkem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 42 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu Stránka 46 / 126

47 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Průřezové ukazatele osobních údajů v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 24 až 26 celkem v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU 42 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Průřezově ukazatele Příjmy celkem Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie ostatní výdaje Úřadu průmyslového vlastnictví Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Stránka 47 / 126

48 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad v tisících Kč 934 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 24/2 Sb. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 24 až 26 celkem v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Příjmy celkem Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 24 až 26 celkem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie A r\r\r\ Stránka 48 / 126

49 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Průřezové ukazatele výdaje na volby a referenda výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů Výdaje na mezinárodní konference Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 24 až 26 celkem v tom: ze státního rozpočtu 796 kryté příjmem z rozpočtu EU Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 27 až 213 celkem 4 47 v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z prostředků EU ) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Příjmy celkem 15 Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 15 Stránka 49 / 126

50 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Průřezové ukazatele Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem v tom: ze státního rozpočtu celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) kryté příjmem z rozpočtu EU Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 24/2 Sb. 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 13/22 Sb. Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Průřezové ukazatele Příjmy celkem 2 2 Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 2 2 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Stránka 5 / 126

51 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 13/22 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 13/22 Sb. Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad v tisících Kč 57 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem v tom: ze státního rozpočtu celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) kryté příjmem z rozpočtu EU Národní program výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 24/2 Sb. Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Příjmy celkem Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie Stránka 51 / 126

52 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Průřezové ukazatele ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 15 7 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 24/2 Sb ) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Průřezové ukazatele Příjmy celkem Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Stránka 52 / 126

53 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 24/2 Sb. 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Průřezové ukazatele Příjmy celkem Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu v tom: platy soudců náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zák. č. 236/1995 Sb.) ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě ) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění Stránka 53 / 126

54 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Průřezové ukazatele Příjmy celkem 5 Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 5 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 24 až 26 celkem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 5 Programy výzkumu Infrastruktura výzkumu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem v tom: ze státního rozpočtu celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) kryté příjmem z rozpočtu EU Národní proqram výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) 33 Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 24 až 26 celkem v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU Stránka 54 / 126

55 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 13/22 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 13/22 Sb. Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v tisících Kč Souhrnné ukazatele Příjmy celkem Specifické ukazatele - příjmy Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Specifické ukazatele - výdaje Průřezově ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Výdaje na zabezpečení plnění úkolů RRTV celkem Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy představitelů Stránka 55 / 126

56 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. státní moci a některých orgánů ) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Průřezové ukazatele Příjmy celkem 8 Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Civilní připravenost na krizové stavy v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie ostatní výdaje na civilní připravenost na krizové stavy Zabezpečení potřeb ozbrojených sil v tom: zabezpečení potřeb ozbrojených sil Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci 494 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 24/2 Sb ) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost v tisících Kč Stránka 56 / 126

57 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Průřezové ukazatele Příjmy celkem 1 Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců ve státní správě Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem v tom: ze státního rozpočtu celkem vtom: institucionální výdaje celkem 2) 19 2 účelové výdaje celkem 2) Stránka 57 / 126

58 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. kryté příjmem z rozpočtu EU Programv v působnosti poskytovatelů 3) 4 75 Veřejné zakázky 3) Zahraniční rozvojová spolupráce Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 24/2 Sb. 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 13/22 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 13/22 Sb. Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad v tisících Kč 2 Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Průřezové ukazatele Příjmy celkem 925 Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 925 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.) neinvestiční transfery mezinárodním organizacím ostatní výdaje Nejvyššího kontrolního úřadu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: platy zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy představitelů státní moci a některých orgánů ) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na Stránka 58 / 126

59 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. veřejné zdravotní pojištění Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Průřezově ukazatele Příjmy celkem Výdaje celkem Financování Zvýšení stavu státních dluhopisů Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů Změna stavu na účtech státních finančních aktiv Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Úroky státního dluhu Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu 3 Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Příjmy celkem Výdaje celkem Daňové příjmy 6) 1 3 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7) Transfery na programy vedené v ISPROFIN v tom: transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 26 a na nová protipovodňová opatření ostatní 36 Stránka 59 / 126

60 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Průřezové ukazatele Výdaje na nákup akcií a majetkových podílů Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady v tom: výdaje na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů Výdaje státu na sociální politiku Ostatní výdaje ) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet 7) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - ostatní příjmy Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa v tisících Kč Souhrnné ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Specifické ukazatele - výdaje Příjmy celkem Výdaje celkem Daňové příjmy 8) Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Vládní rozpočtová rezerva Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (z.č. 24/2 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Rezerva na mimořádné výdaje podle z.č. 239/2 Sb., o integrovaném záchranném systému 1 1 Stavební spoření 13 7 Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace Transfery mezinárodním organizacím, zahraniční pomoc Finanční vztahy k rozpočtům krajů - viz příloha č. 6 Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích - viz příloha č. 7 Finanční vztah k rozpočtu Stránka 6 / 126

61 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Průřezové ukazatele hlavního města Prahy - viz příloha č. 8 Další prostředky pro územní samosprávné celky Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Ostatní výdaje Odvody a příspěvky do rozpočtu Evropské unie Výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie Výdaje na financování programů reprodukce majetku Prostředky na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 26 a na nová protipovodňová opatření Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů ) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Příloha č. 5 k zákonu č. 622/26 Sb. Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis.kč Evidenční číslo Název programu Výdaje celkem Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.27 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky Kancelář prezidenta republiky celkem mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.27 mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu Poslanecká sněmovna Parlamentu celkem mat.tech.základny Senátu Stránka 61 / 126

62 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb Parlamentu-od r.27 mat.tech.základny Senátu Parlamentu 47 5 Senát Parlamentu celkem 47 5 mat.tech.základny Úřadu vládyod r.27 mat.tech.základny Úřadu vlády Úřad vlády České republiky celkem mat.tech.základny Bezpečnostní a informační služby-od r.27 mat.tech.základny Bezpečnostní a informační služby Bezpečnostní informační služba celkem mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí-od r.27 mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí v zahraničí Ministerstvo zahraničních věcí celkem Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury-od r.27 Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Zvyšování schopností vzdušných sil II Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Stránka 62 / 126

63 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb Rozvoj komunikačních a informačních systémů Rozvoj vojenského zpravodajství Výstavba specializovaných sil Armády ČR Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Modernizace protiletadlového vojska Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159 Modernizace vrtulníkového letectva Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie Zvyšování schopností vzdušných sil Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích Zachování a obnova historických hodnot a sociální prevence Bezpečnostní investice NATO II Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí Ministerstva obrany Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce inrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Stránka 63 / 126

64 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb Rekonstrukce objektů integrovaného Ministerstva obrany Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Modernizace mechanizovaného vojska Rozvoj a modernizace dělostřelectva Bezpečnostní investice NATO Ministerstvo obrany celkem mat.tech.základny Národního bezpečnostního úřadu-od r.27 mat.tech.základny Národního bezpečnostního úřadu Národní bezpečnostní úřad celkem mat.tech.základny Kanceláře veřejného ochránce práv-od r.27 mat.tech.základny Kanceláře veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného ochránce práv celkem mat.tech.základny systému řízení Ministerstva financí-od r.27 Výstavba,obnova a provozování centrálně řízených ICT resortu Ministerstva financí Pořízení,obnova a provozování ICT územních finančních orgánů budov a staveb územních finančních orgánů materiálně technického zabezpečení celní správy materiálně technické základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Stránka 64 / 126

65 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb mat.tech.základny systému řízení Ministerstva financí mat.tech.základny územních finančních orgánů mat.tech.základny celní správy mat.tech.základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Výstavba, obnova a provozování centrálně řízených ICT resortu Ministerstva financí Ministerstvo financí celkem materiálně technické základny systému řízení Ministerstva práce a sociálních věcí materiálně technické základny systému Státního úřadu inspekce práce materiálně technické základny úřadů práce Rozvoj, obnova a provozování ICT resortních informačních systémů materiálně technické základny České správy sociálního zabezpečení materiálně technické základny sociálních služeb Podpora zahraniční rozvojové spolupráce v sektoru sociálního rozvoje mat.tech.základny systému řízení Ministerstva práce a sociálních věcí mat.tech.základny České správy sociálního zabezpečení mat.tech.základny Správy služeb zaměstnanosti materiálně technické základny sociální péče a služeb Rozvoj, obnova a provozování Stránka 65 / 126

66 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb ICT resortních informačních systémů Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí mat.tech.základny systému řízení Ministerstva vnitra mat.tech.základny školství, vzdělávání a tělovýchovy mat.tech.základny státních archivů mat.tech.základny organizací služeb resortu Ministersva vnitra Podpora prevence kriminality na regionální úrovni mat.tech.základny Policie ČR mat.tech.základny hasičského záchranného sboru Výstavba a rozvoj informačního systému krizového řízení Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny veřejné správy systému vládního utajeného spojení Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu Ministersva vnitra radiokomunikačního systému hlavních složek IZS - PEGAS Výstavba a obnova budov a staveb policejních útvarů Ministerstvo vnitra celkem mat.tech.základny systému řízení Ministerstva životního prostředí-od r.27 Podpora zahraniční rozvojové spolupráce ČR v oblasti ŽP Podpora zlepšování vodohospodářské infrastruktury Stránka 66 / 126

67 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb a snižování rizika povodní Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvěty Státní podpora při obnově území postiženého povodní Technická asistence Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Podpora zjišťování a hodnocení stavu vod a vodních útvarů Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Podpora udržitelného využívání zdrojů energie Podpora omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží mat.tech.základny systému řízení Ministerstva životního prostředí Revitalizace říčních systémů Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy Modernizace předpovědní a výstražné služby ČHMÚ Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí celkem mat.tech.základny systému řízení Ministerstva pro místní rozvoj od r Integrovaný operační program Regionální operační programy Technická pomoc Národního rámce politiky soudržnosti Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 Stránka 67 / 126

68 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb mat.tech.základny systému řízení Ministerstva pro místní rozvoj Podpora regionálního rozvoje Podpora cestovního ruchu Podpora bydlení Národní program PHARE 23 část II Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 22 poskytovaná MMR Ministerstvo pro místní rozvoj celkem Podpora podnikání a inovace Podpora odstraňování povodňových a jiných škod mat.tech.základny systému řízení Ministerstva průmyslu a obchodu Podpora opatření k úsporám energií Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví Podpora konkurenceschopnosti průmyslu ČR Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem mat.tech.základny systému řízení Ministerstva dopravy-od r.27 Rozvoj inteligentních dopravních systémů a bezpečnosti v silniční dopravě Výstavba a modernizace silnic I. třídy Výstavba rychlostní silnice R 48 Bělotín - Frýdek-Místek - Český Těšín Výstavba rychlostní silnice R 52 Troubsko - státní hranice ČR/Rakousko Výstavba rychlostní silnice R6 Praha - Karlovy Vary - st. hranice ČR/SRN Stránka 68 / 126

69 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb Výstavba silničního okruhu kolem Prahy, dokončení Modernizace III. tranzitního železničního koridoru Modernizace IV. tranzitního železničního koridoru Interoperabilita v železniční dopravě Rekonstrukce a modernizace železniční infrastruktury Výstavba pražského metra Podpora multimodální dopravy Pomoc státu při odstraňování škod vzniklých povodní mat.tech.základny systému řízení Ministerstva dopravy Protipovodňové zajištění dopravních objektů a komunikačních vazeb Úspory energie a využití alternativních paliv v resortu dopravy Výstavba a modernizace silnic I. třídy spolufinancovaných ze strukturálních fondů (2426) Opravy silnic I. třídy a dálnic Výstavba mezinárodních a dopravně významných silničních staveb Výstavba SO kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní Rozvoj a modernizace vodních cest a přístavů Podpora kombinované dopravy Podpora pořízení a obnovy železničních kolejových vozidel Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy Výstavba dálnice D 8 Praha - Ústí n.l. - státní hranice ČR/SRN Výstavba dálnice D47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice ČR/Polsko Výstavba dálnice D 11 Praha - Hradec Králové - st.hranice ČR/Polsko Stránka 69 / 126

70 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb Výstavba dálnice D1 Praha - Brno - Lipník nad Bečvou Podpora výstavby pražského metra Ministerstvo dopravy celkem mat.tech.základny Českého telekomunikačního úřadu-od r.27 mat.tech.základny Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad celkem mat.tech.základny systému řízení Ministerstva zemědělstvíod r.27 Podpora prevence před povodněmi II Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací Podpora procesu plánování v oblasti vod mat.tech.základny systému řízení Ministerstva zemědělství Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod Protipovodňová opatření Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukcí rybníků a vodních nádrží Podpora rozvoje venkovských mikroregionů Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství celkem Stránka 7 / 126

71 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb mat.tech.základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy-od r.27 materiální základny školských a výchovných zařízení materiální základny veřejných vysokých škol Zahraniční rozvojová spolupráce v oblasti vzdělávání, mládeže a tělovýchovy mat.tech.základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy mat.tech.základny státních škol a výchovných zařízení Rozvoj a obnovy mat.tech.základny UK v Praze Rozvoje a obnova mat.tech.základny ČVUT v Praze mat. tech. základny MU v Brně mat.tech.základny veřejných vysokých škol Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny sportu a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem mat.tech.základny systému řízení Ministerstva kultury-od r.27 Podpora péče o národní kulturní poklad mat.tech.základny systému řízení Ministerstva kultury mat.tech.základny státních kulturních zařízení Podpora rozvoje a obnovy mat. tech.základny regionálních kulturních zařízení Stránka 71 / 126

72 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny církví a náboženských organizací Reprodukce investičního majetku v působnosti Ministersva kultury Náhrada objektů vydaných v restitucích Podpora reprodukce majetku ve vlastnictví církví Ministerstvo kultury celkem mat. tech.základny systému řízení Ministerstva zdravotnictví-od r.27 mat. tech.základny systému řízení Ministerstva zdravotnictví mat. tech.základny zdravotnického školství a vzdělávání Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních nemocnic Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny nemocnic ve státním vlastnictví Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny státních léčebných ústavů Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálního zdravotnictví Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací Podpora rozvoje zdravotní péče Rozvoj zdravotně sociální péče Program podpory a ochrany veřejného zdraví 22 Ministerstvo zdravotnictví celkem mat.tech.základny systému řízení Ministerstva spravedlnostiod r.27 materiálně technické základny vězeňství- od Stránka 72 / 126

73 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb r. 27 mat.tech.základny systému řízení Ministerstva spravedlnosti mat.tech.základny regionálních složek justice mat.tech.základny vězeňství Rekonstrukce, modernizace a opravy vazebních věznic a věznic Ministerstvo spravedlnosti celkem mat. tech.základny Ministerstva informatiky-od r.27 mat. tech.základny Ministerstva informatiky Řízení a koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy Ministerstvo informatiky celkem mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů-od r.27 mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů celkem mat. tech. základny Úřadu průmyslového vlastnictví-od r.27 mat. tech. základny Úřadu průmyslového vlastnictví Úřad průmyslového vlastnictví celkem mat. tech. základny Českého statistického úřadu-od r.27 mat. tech. základny Českého statistického úřadu Český statistický úřad celkem materiálně Stránka 73 / 126

74 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb technické základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního mat.tech.základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Český úřad zeměměřický a katastrální celkem mat.tech.základny Českého báňského úřadu-od r.27 mat.tech.základny Českého báňského úřadu Český báňský úřad celkem mat.tech.základny Energetického regulačního úřadu-od r.27 mat.tech.základny Energetického regulačního úřadu Energetický regulační úřad celkem mat.tech.základny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěžeod r.27 mat.tech.základny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže celkem mat.tech.základny Ústavního soudu-od r.27 mat.tech.základny Ústavního soudu Ústavní soud celkem 13 8 mat.tech.základny Rady pro rozhlasové a televizní vysílání-od r.27 mat.tech.základny Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání celkem Stránka 74 / 126

75 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb mat.tech.základny systému řízení Správy státních hmotných rezerv-od r.27 mat.tech.základny systému řízení Správy státních hmotných rezerv mat.tech.základny systému hospodářských opatření pro krizové stavy Pořízení skladovacích kapacit k zajištění ropné bezpečnosti ČR Správa státních hmotných rezerv celkem mat.tech.základny Státního úřadu pro jadernou bezpečnostod r.27 Ochrana obyvatelstva před dopady chemických a biologických zátěží životního prostředí a teroristických hrozeb mat.tech.základny Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Státní úřad pro jadernou bezpečnost celkem mat.tech.základny Nejvyššího kontrolního úřadu-od r.27 mat.tech.základny Nejvyššího kontrolního úřadu Nejvyšší kontrolní úřad celkem Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního školství Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR Technická opatření v pásmech ochrany vod Realizace státních záruk za úvěry přijaté KOB a ČMZRB na financování infrastruktury Stránka 75 / 126

76 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb Ostatní účelově určené výdaje na financování programů Všeobecná pokladní správa celkem Výdaje na financování programů celkem Příloha č. 6 k zákonu č. 622/26 Sb. FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ v tis. Kč KRAJ příspěvek na výkon státní správy celkem Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy: z toho: na jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Úhrn Počty zaměstnanců krajských úřadů na přenesený výkon státní správy (I. fáze reformy územní veřejné správy) jsou dány usnesením vlády č. 85/21 upraveným o dopad usnesení vlády č. 62/21. Každé funkční místo je oceněno průměrnými běžnými výdaji Kč. - Funkční místa převedená z okresních úřadů (usn. vlády č. 695/22), z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (usn. vlády č. 1359/21) a navýšení podle usn. vlády č. 185/22 a usn. vlády č. 81/23 jsou oceněna průměrnými běžnými výdaji Kč. - Funkční místa dle usnesení vlády č. 1257/25, o příspěvku státu na výkon státní správy v souvislosti s implementací soustavy Nátura 2, jsou oceněna průměrnými běžnými výdaji Kč. - Rozdílné průměrné výdaje na jedno funkční místo vyplývají z odlišné finanční náročnosti jednotlivých činností. - Pro rok 27 byl příspěvek na výkon státní správy navýšen oproti úrovni roku 26 o 5 % a o dopady nově přijatých zákonů (zákon č. 18/26 Sb., o sociálních službách, zákon č. 183/26 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 134/26 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Celkové navýšení příspěvku na výkon státní správy pro kraje z titulu nově přijatých zákonů činí tis. Kč, kritériem pro přerozdělení tohoto objemu mezi jednotlivé kraje byl počet funkčních míst převedených na kraje v II. etapě reformy veřejné správy. - Pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí je určeno celkem tis. Kč, z toho tis. Kč je obsaženo ve finančních vztazích k rozpočtům krajů (příloha č. 6) a 18 tis. Kč je určeno Stránka 76 / 126

77 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. pro hl. m. Prahu (viz příloha č. 8). Příspěvek je poskytován podle 24 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a návrh jeho výše předkládá Ministerstvu financí Ministerstvo vnitra. Pozn. Do finančních vztahů k rozpočtům krajů Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského a Vysočiny byl promítnut vliv zákona č. 387/24 Sb., o změnách hranic krajů. Příloha č. 7 k zákonu č. 622/26 Sb. FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH v tis. Kč *) účelová dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 27 **) viz příloha č. 9 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze Příloha č. 8 k zákonu č. 622/26 Sb. FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY v tis. Kč KRAJ příspěvek na školství Účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky dotace na vybraná zdravotnická zařízení *) příspěvek na výkon státní správy **) dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Úhrn Příspěvek na školství Příspěvek na výkon státní správy *) z toho: na jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Úhrn Úhrn Stránka 77 / 126

78 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. *) viz příloha č. 9 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze Příloha č. 9 k zákonu č. 622/26 Sb. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze 1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím 1 ) A) Obce Výše příspěvku (P) se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2. U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části B), případně části C). Vzorec 1: P 1 = SO Vzorec 2: Výše příspěvku je závislá: - na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy 5), 2) 3) 4) - na velikosti správního obvodu (SO) 6) vyjádřené počtem obyvatel, - na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC) 6) je vyjádřená počtem trvale bydlících obyvatel obce. Hodnoty koeficientů A, B a C jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí: 1) 62 zákona č. 128/2 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů B A + SO P 1 = C (1 - ) SO Rozsah působnosti A B C SC SO Obce 51, ,434 Obce s působností matričního úřadu Obce s působností stavebního úřadu Obce s pověřeným obecním úřadem Obce s rozšířenou působností 188, , , , , , , , ,9454 3, , ,3769 2) příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají, výsledná částka se zaokrouhluje na celé Kč 3) výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy 4) do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících; u obcí, jejichž správní obvod je menší než 3 obyvatel, je pro účely vypočtu Stránka 78 / 126

79 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 3 obyvatel; u obcí s rozšířenou působností, jejichž správní obvod je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely vypočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel 5) pro rok 27 byl celkový objem příspěvku na výkon státní správy navýšen oproti úrovni roku 26 o 5 % a o dopady nově přijatých zákonů (zákon č. 18/26 Sb., o sociálních službách, zákon č. 183/26 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 214/26 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a zákon č. 411/25 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2 Sb., o provozu na pozemních komunikacích). Celkové navýšení příspěvku na výkon státní správy pro obce z titulu nově přijatých zákonů činí tis. Kč. Oproti tomu dochází ke snížení příspěvku na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností o tis. Kč v návaznosti na přijetí zákona č. 134/2 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. V souvislosti s tímto zákonem se mění i způsob financování výkonu státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Od roku 27 bude poskytována obcím s rozšířenou působností účelová dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 65 tis. Kč. 6) velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k , podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/22 Sb., o stanovení správních obvodů obcí spověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 27/21 Sb., kterou se provádí zákon č. 31/2 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění B) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením 7) Obec 2 odst. 2 zákona č. 314/22 Sb., o stanovení obcí spověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností 8) obce, které vykonávaly do působnost okresního úřadu podle 1 zákona č. 147/2 Sb., o okresních úřadech 9) 3 zákona č. 31/2 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů C) Obce s rozšířenou působností s mimořádným příspěvkem 1) Výše příspěvku v Kč Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 7) Černošice 7) Nýřany 7) Šlapanice 7) Brno 8) 9) Ostrava 8) Plzeň 8) Obec Výše příspěvku v Kč Jablunkov Jeseník Rakovník Slaný Ústí nad Labem Stránka 79 / 126

80 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. 1) mimořádný příspěvek částečně kompenzuje pokles příspěvku u některých obcí s rozšířenou působností v souvislosti s přechodem na novou metodiku; částka je stanovena jako rozdíl příspěvku, který by obce získaly v roce 27při použití metodiky výpočtu příspěvku na výkon státní správy platné v roce 26, a příspěvku pro rok Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze 11 ) A) Výkon působnosti dle 31 odst. 1 zákona č. 131/2 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Počty funkčních míst převedených na hl. m. Prahu v I. fázi reformy veřejné správy jsou dány usnesením vlády č. 85/21 upraveným o dopad usnesení vlády č. 62/21. Každé funkční místo je oceněno průměrnými běžnými výdaji Kč. Funkční místa převedená z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (usn. vlády č. 1359/21) a navýšení podle usn. vlády č. 185/22 a usn. vlády č. 81/23 jsou oceněna průměrnými běžnými výdaji Kč. Rozdílné průměrné výdaje na jedno funkční místo vyplývají z odlišné finanční náročnosti jednotlivých činností. Pro rok 27 byl příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu ve funkci kraje navýšen oproti úrovni roku 26 o 5 % a o dopady nově přijatých zákonů (zákon č. 18/26 Sb., o sociálních službách, zákon č. 183/26 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 134/26 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Celkové navýšení příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu ve funkci kraje z titulu nově přijatých zákonů činí tis. Kč. Částka 18 tis. Kč na jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí je poskytována podle 24 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Návrh výše příspěvku předkládá Ministerstvu financí Ministerstvo vnitra. B) Výkon působnosti dle 31 odst. 2 zákona č. 131/2 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Výše příspěvku se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku na každých 1 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu, a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Pro rok 27 je sazba na 1 obyvatel stanovena na Kč. Pro rok 27 byl příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu ve funkci obce navýšen oproti úrovni roku 26 o 5 % a o dopady nově přijatých zákonů (zákon č. 18/26 Sb., o sociálních službách, zákon č. 183/26 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 214/26 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a zákon č. 411/25 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2 Sb., o provozu na pozemních komunikacích). Celkové navýšení příspěvku na výkon státní správy z titulu nově přijatých zákonů činí 35 4 tis. Kč. Oproti tomu dochází ke snížení příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu o 55 9 tis. Kč v návaznosti na přijetí zákona č. 134/2 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. V souvislosti s tímto zákonem se mění i způsob financování výkonu státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Od roku 27 bude hl. m. Praze poskytována účelová dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 92 tis. Kč. Celková výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Praha je dána součtem částek získaných postupem daným v části 2.A) a 2.B). 11) 31 odst. 4 zákona č. 131/2 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 k zákonu č. 622/26 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 27 a způsobu kontroly jejich využití Stránka 8 / 126

81 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů] 1. Obecné podmínky (1) Podle těchto Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 27 a způsobu kontroly jejich využití (dále jen pravidla ) se poskytují finanční příspěvky (dále jen příspěvky ) na a) obnovu lesů poškozených imisemi, b) obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, c) sdružování vlastníků lesů malých výměr, d) ekologické a k přírodě šetrné technologie, e) (neobsazeno) f) (neobsazeno) g) vybrané činnosti mysliveckého hospodaření 1 ), h) vyhotovení lesních hospodářských plánů 2 ) (dále jen plán ) v digitální formě, i) ostatní hospodaření v lesích, j) (neobsazeno) k) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců 1 ). (2) Příspěvky podle odstavce 1 písm. a) až i) poskytuje a) Ministerstvo životního prostředí, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech 3 ), b) Ministerstvo obrany, jde-li o pozemky důležité pro obranu státu 4 ), c) Ministerstvo zemědělství, jde-li o příspěvky podle odstavce 1 písm. g) a h) a současně se jedná o pozemky neuvedené v písm. a) a b) tohoto odstavce. (3) Příspěvky podle odst. 1 písm. k) poskytuje Ministerstvo zemědělství. (4) Pokud je žadatelem obec nebo kraj, přikládá k žádosti Výpočet ukazatele dluhové služby, a to v rozsahu údajů podle vzoru formuláře uvedeného v části 3. (5) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, která a) má většinový spoluvlastnický podíl 5 ), nebo b) je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů. (6) Pokud je žadatelem nájemce, přikládá k žádosti nájemní smlouvu, která musí obsahovat i souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím příspěvku nájemci, v případě investičního příspěvku i způsob nakládání s pořízenou investicí. (7) Pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku, přikládá žadatel k žádosti stanovisko správy národního parku. (8) Příspěvky jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (dále jen sazbové příspěvky ) nebo na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů (dále jen nákladové příspěvky ). Rozhodujícím dokladem pro přiznání sazbových příspěvků je dodržení účelu a podmínek stanovených v pravidlech a v rozhodnutí, skutečně vynaložené náklady se neprokazují. (9) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů. Stránka 81 / 126

82 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. (1) Příspěvek se neposkytne v případě, že a) žadatel v době podání žádosti o poskytnutí příspěvku podle části 2. písmen A, B, C, D a I nehospodaří podle platného plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy, b) celková výše příspěvku vypočtená podacím místem je nižší než 1 Kč. (11) Žádost o poskytnutí příspěvku, jakož i vyúčtování příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel podacímu místu. Podacím místem se rozumí a) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. a), odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek, b) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. b), Ministerstvo obrany, c) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. c), krajský úřad, do jehož územní působnosti patří katastrální území, na němž se pozemky nacházejí; nacházejí-li se pozemky v územní působnosti dvou nebo více krajů 6 ), je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část honitby, d) u příspěvku podle odst. 1 písm. k), krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází trvalé bydliště majitele loveckého psa, resp. majitele loveckého dravce. (12) Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí. (13) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve podací místo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky do 3 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost zamítnuta. Zaregistrování žádosti do pořadí pro projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků. (14) Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí, v jakém byly zaregistrovány. (15) Příspěvky jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených podacímu místu příslušným ministerstvem podle odstavce 2 a odstavce 3 pro jednotlivá písmena příspěvků. (16) Žadatel je o přiznání příspěvku vyrozuměn podacím místem formou rozhodnutí. Kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku zasílá podací místo příslušnému finančnímu úřadu. Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení 7 ), 8 ). V případě neposkytnutí příspěvku podací místo tuto skutečnost písemně oznámí žadateli s uvedením důvodu. (17) Příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele, a to: a) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen A, B, C, D, G odstavec 1, H a K po splnění podmínek a po přiznání příspěvku, b) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen G odstavec 2 a I na základě předloženého vyúčtování po provedení prací a po přiznání příspěvku. (18) Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na stejný předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie. (19) Důvodem k zamítnutí žádosti podle těchto pravidel může být skutečnost, že byla žadateli, v období tří let před doručením žádosti o finanční příspěvek na hospodaření v lesích podacímu místu, pravomocně uložena sankce za porušení lesního zákona. (2) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito pravidly je vykonávána podle zvláštních právních předpisů 9 ). (21) Při zjištění, že provedení prací neodpovídá uvedenému rozsahu, účelu nebo kvalitě nebo došlo k neohlášené změně v projektové dokumentaci nebo uvedení nepravdivých údajů, postupuje se podle zvláštního právního předpisu 1 ). (22) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto informacích podle zvláštního právního předpisu 11 ). Stránka 82 / 126

83 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. (23) Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na žádosti o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu: a) jméno popř. jména a příjmení žadatele, popř. obchodní firma; název právnické osoby, b) identifikační číslo (bylo-li přiděleno), c) adresa místa trvalého pobytu; adresa místa podnikání, d) předmět příspěvku, e) výše poskytnutého příspěvku. (24) V případě, že žadatel nemůže dodržet skutečnosti uvedené v žádosti a stanovené v rozhodnutí, požádá podací místo o jejich změnu, kterou doloží příslušnými doklady. (25) Působnosti stanovené krajskému úřadu podle těchto pravidel jsou výkonem přenesené působnosti. 2. Příspěvky A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi Předmět příspěvku: a) přirozená obnova a umělá obnova šíjí, b) umělá obnova sadbou - první, c) umělá obnova sadbou - opakovaná, d) ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, zvěři, klikorohu a myšovitým), e) zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 16 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 3 % a vyšším, f) hnojení a vápnění lesních porostů, Sazba příspěvku: Čís. řád Předmět příspěvku Přirozená obnova a umělá obnova šíjí - meliorační a zpevňující dřeviny 12 ) - ostatní dřeviny Umělá obnova sadbou - první Technické jednotky Indikace Sazba v pásmu ohrožení Kč/ha A a Kč/ha A a meliorační a Kč/sazenici A b A B Stránka 83 / 126

84 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb zpevňující dřeviny - ostatní dřeviny Umělá obnova sadbou - opakovaná - meliorační a zpevňující dřeviny - ostatní dřeviny Ochrana mladých lesních porostů - ochrana kultur proti buřeni - ochrana kultur proti zvěři - ochrana kultur proti klikorohu - ochrana kultur proti myšovitým Zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 16 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 3 % a vyšším Kč/sazenici A b Kč/sazenici A c Kč/poloodro A c Kč/odrostek A c Kč/sazenici A c Kč/ha A d Kč/ha A d Kč/ha A d Kč/ha A d Kč/km A e Stránka 84 / 126

85 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. 6. Hnojení a vápnění lesních porostů - letecké Kč/ha A f pozemní Kč/ha A f k jednotlivým sazenicím při výsadbě Kč/ha A f Kritéria příspěvku: - pásmo 13 ) ohrožení A, - pásmo ohrožení B. Způsob výpočtu příspěvku: - výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic, km). Podmínky přiznání příspěvku: - kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem, - žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích, - přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí, - při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu 14 ), - dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice 15 ), - příspěvek na přirozenou obnovu a šíji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu 16 ), - příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu 16 ), - za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou, - příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 3 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 5 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 4 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři, - poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 12 cm, - odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 25 cm, - příspěvek na letecké vápnění lesních porostů se poskytuje při minimální hektarové dávce 2t/ha, - příspěvek na ochranu kultur proti buřeni se poskytuje jedenkrát za rok. Stránka 85 / 126

86 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Žadatel: - vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu 17 ) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. Základní náležitosti žádosti: - formulář žádosti podle vzoru v části 3., - formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3., - průvodní list použitého reprodukčního materiálu 18 ) pokud je předmětem příspěvku umělá obnova. Termín podání žádosti o příspěvek: - na přirozenou obnovu a umělou obnovu šíjí do 29. června 27, - v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku. Přechodná ustanovení: - žádosti podané podle platných předpisů pro rok 26 po 29. září 26 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 27, - žádosti roku 27 podané podle těchto pravidel po 1. říjnu 27 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 28. B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů Předmět příspěvku: - obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A : a) přirozená obnova a umělá obnova šíjí, b) umělá obnova sadbou - první, c) umělá obnova sadbou - opakovaná, d) zajištění lesních porostů 19 ) v zákonné lhůtě 2 ), - výchova lesních porostů: e) odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou, f) výchova lesních porostů do 4 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba). Kritéria příspěvku: - skupina souboru lesních typů dle tabulky Zařazení souborů lesních typů do skupin, - zařazení lesů do kategorie lesů ochranných 21 ) (lesy ochranné), - zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení 22 ) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích 23 ) (lesy zvláštního určení), - zařazení do lesů důležitých pro obranu státu, které jsou v působnosti Ministerstva obrany (lesy vojenské), - předání nezajištěných kultur při vrácení vlastnického práva nebo obnově užívacího práva oprávněné osobě po 1. lednu 25 (lesy restituční), - zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské). Zařazení souborů lesních typů do skupin: Skupina Soubory lesních typů 9Z, 9R, 9K, 8Z, 8Y, 8V, 8T, 8S, 8R, 8Q, 8P, 8N, Stránka 86 / 126

87 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb M, 8K, 8F, 8A, 7Z, 7Y, 7T, 7R, 7Q, 7N, 7M, 7K, 6Z, 6Y, 6T, 6Q, 6M, 5Z, 5Y, 5R, 5M, 4Z, 4Y, 4X, 4Q, 4M, 3Z, 3Y, 3X, 3T, 3Q, 3P, 3N, 3M, 3K, 3J, 3C, 2Z, 2X, 2W, 2T, 2S, 2Q, 2P, 2N, 2M, 2K, 21, 2C, 2A, 1Z, 1X, 1S, 1Q, IP, 1N, 1M, 1K, 1J, 1I, 1H, 1C, 1B, 1A, Z, Y, X, R, Q, P, N, M, K, C 7S, 7F, 6N, 6L, 6K, 5T, 5Q, 5N, 5K, 4N, 4K, 4C, 3R, 31, 3A, 2, 1T, 1, 1G, Sazba příspěvku: Čís řád. PředměTechnic příspěv jednotk Přiroze obnova a umělá obnova síjí Indikace - meliora a zpevňu dřeviny Kč/ha B a 1 - základn Kč/ha B a 2 dřeviny Umělá obnova sadbou - první Skupina souborů lesních typů ochrann zvl. určení Lesy vojenskrestituč hospod 1 2 O U Z R H meliora a zpevňu dřeviny Kč/saz B b základnkč/saz B b dřeviny Stránka 87 / 126

88 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb Umělá obnova sadbou - opakov - meliora a zpevňu dřeviny Kč/saz B c Kč/poloB c Kč/odroB c základnkč/saz B c dřeviny Zajištěn lesních porostů - meliora a zpevňu dřeviny Kč/ha B d 1 - základn Kč/ha B d 2 dřeviny 34 2 Odstraň lesních porostů Kč/ha B v e rámci rekonst Výchov lesních porostů do 4 let skutečn věku Kč/ha B f prořezá - předmý Kč/ha B úmysln f těžba - 1 Způsob výpočtu příspěvku: - výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic). Podmínky přiznání příspěvku: Stránka 88 / 126

89 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. - kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem, - žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích, - přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí, - při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu 14 ), - dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice 15 ), - příspěvek na přirozenou obnovu a šíji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu 16 ), - příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu 16 ), - za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou, -příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 2 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 5 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 4 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři, - poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 12 cm, - odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 25 cm, - skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek, - příspěvek na výchovu lesních porostů se poskytuje jedenkrát za období platnosti plánu nebo osnovy, - příspěvek na zajištění lesních porostů se neposkytuje na porosty, na něž žadatel obdržel podporu nebo pomoc na ochranu porostů ve smyslu zvláštního právního předpisu 24 ), - při splnění několika kritérií může žadatel použít výhodnější sazbu. Žadatel: - vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu 17 ) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. Základní náležitosti žádosti: - formulář žádosti podle vzoru v části 3., - formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3., - průvodní list použitého reprodukčního materiálu 18 ), pokud je předmětem příspěvku umělá obnova. Termín podání žádosti o příspěvek: - na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu šíjí do 29. června 27, - v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku. Přechodná ustanovení: Stránka 89 / 126

90 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. - žádosti podané podle platných předpisů pro rok 26 po 29. září 26 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 27, - žádosti roku 27 podané podle těchto pravidel po 1. října 27 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 28. C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr Předmět příspěvku: a) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 15 do 5 hektarů, b) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 5 a do 1 hektarů, c) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1 hektarů. Kritéria příspěvku: - velikost celkového sdruženého lesního majetku k 1. lednu 27, - velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 27 zaokrouhlená na celé hektary nahoru. Sazba příspěvku: Čís. řád Velikost sdružené Technické majetku jednotky v hektarech od 15 do 5 nad 5 a do 1 nad 1 Indikace Výměra jednotlivých sdružujících se vlastníků do 5 ha do 5 ha do 15 ha do 3 ha A B C D Kč/ha C a Kč/ha C b Kč/ha C c Způsob výpočtu příspěvku: - výše příspěvku se stanoví součinem sazby a výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 27, zaokrouhlené na celé hektary nahoru, ve vztahu na velikost sdruženého lesního majetku celkem. Podmínky přiznání příspěvku: - sdružení nejméně 5 vlastníků lesa, kteří společně hospodaří na sdruženém lesním majetku, - minimální výměra sdruženého lesního majetku 15 hektarů, - sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa na území, které je vymezeno smlouvou o sdružení, - členem sdružení jsou pouze vlastníci lesa, - sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře. Žadatel: - člen sdružení bez právní subjektivity (vlastník lesa), který je smlouvou o sdružení k tomuto oprávněn, - sdružení s právní subjektivitou. Základní náležitosti žádosti: Stránka 9 / 126

91 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. - formulář žádosti podle vzoru v části 3., - formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3., - smlouva o sdružení vlastníků lesa. Termín podání žádosti o příspěvek: - do 3. března 27. D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie Předmět příspěvku: a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu, b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu, c) přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 1 tun, d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty nebo jiným využitím. Kritéria příspěvku: - zařazení lesů do kategorie lesů ochranných 21 ) (lesy ochranné), - zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení 22 ) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích 23 ) (lesy zvláštního určení), - zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské). Sazba příspěvku: Čís. řád Předmět příspěvku Vyklizování nebo přibližován dříví lanovkou [viz písm. a)] Vyklizování nebo přibližován dříví koněm [viz písm. b)] Přibližován dříví strojem bez vlečení po zemi [viz písm. c)] Technické jednotky Indikace ochranné Lesy zvi. určení hospodářs U H Kč/m 3 D a Kč/m 3 D b Kč/m 3 D c Stránka 91 / 126

92 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. 4. Likvidace klestu štěpkování nebo drcením [viz písm. d)] Kč/ha D d Způsob výpočtu příspěvku: - výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (m 3, ha). Podmínky přiznání příspěvku: - kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem, - žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích, - v případě kombinace několika technologií použije žadatel pouze sazbu, která je pro něj výhodnější. Žadatel: - vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu 17 ) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. Základní náležitosti žádosti: - formulář žádosti podle vzoru v části 3., - formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3. Termín podání žádosti o příspěvek: - do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku. Přechodná ustanovení: - žádosti podané podle platných předpisů pro rok 26 po 29. září 26 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 27, - žádosti roku 27 podané podle těchto pravidel po 1. říjnu 27 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 28. E. neobsazeno F. neobsazeno G. Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření Předmět příspěvku: Odstavec 1 a) zlepšování životního prostředí zvěře - založení zvěřních políček pro spárkatou zvěř nebo biopásů pro drobnou zvěř, včetně osetí, údržby a obnovy kultury v dalších letech, - zřizování napajedel pro zvěř v maximálním počtu 1 ks na každých 25 ha honitby. b) podpora ohrožených druhů zvěře - vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní) v lokalitách jejich přirozeného výskytu, - pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na odchyt lišek v počtu maximálně 1 ks na 25 ha honitby, Stránka 92 / 126

93 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. - pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících podmínky zvláštních právních předpisů 25 ), na nepůvodní druhy zvěře v přírodě nežádoucí, v blízkosti vodního zdroje v počtu maximálně 1 ks na 25 ha honitby, - pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve v počtu maximálně 1 ks na 1 ha honitby, - komorování koroptví přes zimu, - pořízení nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří jsou zvěří, v maximálním počtu 5 kusů na 1 ha vodní plochy. c) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bílý jelen), d) použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům - výroba a instalace hnízdních podložek a budek pro ptáky, kteří jsou zvěří, - výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) v maximálním počtu 5 berliček na 1 ha zemědělské půdy v honitbě. e) preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře - medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu a prevenci parazitóz u spárkaté zvěře; příspěvek se poskytuje na základě nálezu parazitóz, provedeného laboratoří s povolenou činností pro laboratorní diagnostiku. Odstavec 2 - veterinární vyšetření směřující ke zdolávání nákaz v chovech zvěře mimo vyšetření nákaz hrazených státní veterinární správou (serologické, virologické vyšetření nákazy a parazitologické vyšetření), vyšetření bude provedeno pouze laboratoří s povolenou činností pro laboratorní diagnostiku. Výše příspěvku a způsob výpočtu: Podle odstavce 1: Čís. řád. 1. Předmět příspěvku Zakládání zvěřních políček pro spárkatou zvěř nebo pro drobnou zvěř - první založení - udržování a obnova zvěřních políček v dalších letech Zřizování napajedel pro zvěř Vypuštění nakoupených nebo Technické jednotky Indikace Sazba Kč/ha G a 1 4 Kč/ha G a 2 2 Kč/ks G a 3 1 Stránka 93 / 126

94 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu - tetřev hlušec - tetřívek obecný - koroptev polní Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nové betonové nory Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení Pořízení nebo výroba a umístění přenosných přístřešků pro koroptve Komorování koroptví Pořízení nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy - kozy bezoárové - bílého jelena Kč/ks G b 1 14 Kč/ks G b 2 11 Kč/ks G b 3 2 Kč/ks G b Kč/ks G b 5 1 Kč/ks G b 6 5 Kč/ks G b 7 2 Kč/ks G b 8 1 Kč/ks G c Kč/ks G c Stránka 94 / 126

95 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb Použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům - výroba a instalace hnízdních podložek a budek - výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půdě Medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu a prevenci parazitóz u spárkaté zvěře Kč/ks G d 1 5 Kč/ks G d 2 4 Kč/kg G e výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek; u příspěvku podle písm. c) a e) je rozhodující počet kusů k 31. březnu běžného roku maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti. Podle odstavce 2: - do 8 % skutečně vynaložených nákladů na laboratorní vyšetření, - výši příspěvku v procentech na předmět příspěvku stanoví podací místo na začátku běžného roku, - žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty, - příspěvek může být poskytnut pouze na laboratorní vyšetření provedené a vyúčtované v běžném roce. Podmínky přiznání příspěvku: - hospodárné využití prostředků. Podle odstavce 1 písm. a) - kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu, - pro přiznání příspěvku je rozhodující období, ve kterém začne zvěřní políčko nebo biopás sloužit svému účelu, - minimální výměra zakládaného zvěřního políčka nebo biopásu je,1 ha, maximální výměra je 1 ha, Stránka 95 / 126

96 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. - počet zvěřních políček nebo biopásů je maximálně,5 ha na 1 ha honitby, - popis a rozmístění napajedel pro zvěř, včetně zakreslení do mapy v měřítku 1:25. písm. b) - zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti (např. prodej, poplatkový odstřel), - chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního právního předpisu 26 ), - všichni jedinci budou trvale označeni značkami a bude o nich vedena evidence stavu, - vypuštění jedinců do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis, - minimální počet jedinců vypouštěných do honitby je 3 ks koroptve polní, - při vypouštění tetřeva hlušce dodržet minimální poměr pohlaví 1:1 a při vypouštění tetřívka obecného dodržet minimální poměr 1:4 ve prospěch slepic, - příspěvek na umělou noru, lapací zařízení, nebo hnízdní budku pro vodní ptáky lze poskytnout jednou za 1 let a o instalaci bude zástupcem podacího místa vypracován zápis, - příspěvek na přenosný přístřešek pro koroptve lze poskytnout jednou za 1 let, - příspěvek se poskytne na každý živý kus koroptve polní znovu vypuštěný do volné přírody, - žadatel musí doložit povolení k odchytu koroptve polní za účelem komorování vydané podle zvláštního právního předpisu 27 ), - vypuštění komorovaných jedinců koroptve polní do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis. písm. c) - žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok ), - žadatel vede evidenci chovaných jedinců. písm. e) - žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok ). Podle odstavce 2 - žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok ). Žadatel: - uživatel honitby Základní náležitosti žádosti: - formulář žádosti podle vzoru v části 3., - formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3., Podle odstavce 1 písm. a) - písemný souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku, pokud uživatel honitby není vlastníkem pozemku, - zákres do mapy v měřítku 1:25 písm. b) - koncepce podpory ohroženého druhu, Stránka 96 / 126

97 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. - zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok, - v případě instalace nových betonových nor, technická dokumentace k výrobě a zabudování nor včetně zakreslení do mapy 1:25, - v případě vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře a komorování koroptví pravomocný souhlas či výjimku dle 54 odst. 3 či 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, písm. c) - koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní schválený plán mysliveckého hospodaření na rok ), písm. d) - projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístnění hnízdních podložek, budek nebo berliček do mapy 1:25 se zřetelným označením budek nebo berliček rozmístěných v minulých letech, na které byl poskytnut příspěvek a nově instalovaných, na které je žádán příspěvek, písm. e) - protokol o laboratorním vyšetření, - schválený plán mysliveckého hospodaření na rok ). Termín podání žádosti o příspěvek: - žadatel podává jednu žádost do 31. května 27. Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku u předmětu příspěvku podle odstavce 2 a termín předložení zápisu o vypouštění podle odst. 1 b): - do 15. listopadu 27. H. Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě Předmět příspěvku: - zpracování plánu v digitální formě. Kritéria příspěvku: - rozsah zpracování plánu v digitální formě. Sazba příspěvku: 1. Čís. řád. Předmět příspěvku numerická a grafická data plánu v digitální formě Technické jednotky Indikace Sazba Kč/ha H Způsob výpočtu příspěvku: - výše příspěvku se stanoví součinem sazby a rozlohy lesa v hektarech, které jsou uvedeny v Průvodním listu k plánu. Podmínky přiznání příspěvku: - platnost stávajícího plánu končí v roce 26, v případě sloučení několika plánů žadatele končí platnost v roce 26 alespoň jednoho z nich. Za splnění této podmínky se považuje i případ, kdy povinnost vyhotovení plánu vznikne žadateli v důsledku majetkových změn či změn charakteru nemovitosti, dále se za splnění této podmínky považuje i případ, kdy žadateli skončila platnost plánu již v předchozích letech, žadatel vypracoval návrh nového plánu a probíhá jeho schvalování, Stránka 97 / 126

98 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. - doba platnosti nově vyhotovovaného plánu nesmí být kratší než 1 let, - předání nově vyhotoveného plánu v digitální formě schvalujícímu orgánu státní správy lesů na technickém nosiči dat a souhlas žadatele s využíváním těchto dat pro potřeby orgánů státní správy lesů, včetně jejich uložení do datového skladu organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství, - soulad výstupů s informačním standardem lesního hospodářství v rozsahu povinných položek, které vydává Ministerstvo zemědělství, jehož uveřejnění je oznámeno ve Věstníku Ministerstva zemědělství. Žadatel: - vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu 17 ) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. Základní náležitosti žádosti: - formulář žádosti podle vzoru v části 3., - Průvodní list k plánu podle vzoru v části 3. Termín podání žádosti o příspěvek: - do 6 dnů od doručení dokladu o schválení plánu vlastníkovi lesa. Přechodná ustanovení: - žádosti podané podle těchto pravidel po 1. říjnu 27 mohou být uhrazeny z prostředků roku 28. I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích Předmět příspěvku: a) práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin, b) zakládání a provoz semenných sadů (matečnic, klonových archivů), c) mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými i abiotickými činiteli (nelze uplatnit na běžnou ochranu a prevenci). Výše příspěvku: - do 8 % skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací, - výši příspěvku v procentech na předmět příspěvku stanoví podací místo na začátku běžného roku, - žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty. Podmínky přiznání příspěvku: - hospodárné využití prostředků. Žadatel: - vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu 17 ) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. Základní náležitosti žádosti: - formulář žádosti podle vzoru v části 3., - formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3., - kalkulace přímých nákladů podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických jednotek, - u kalamit stanovisko Lesní ochranné služby, - u žádostí podle písm. b) uznávací list semenného sadu (matečnic, klonových archivů), u semenných sadů (matečnic, klonových archivů) dosud neuznaných potvrzení pověřené právnické Stránka 98 / 126

99 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. osoby, že je objekt registrován, u nově zakládaných semenných sadů (matečnic, klonových archivů) doložit odborný posudek pověřené právnické osoby. Termín podání žádosti o příspěvek: - do 31. května 27, - na kalamity do 3. října 27. Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schválenou kalkulací: do 29. listopadu 27. J. neobsazeno K. Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců Předmět příspěvku: a) úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek, b) úspěšný odchov loveckého dravce 29 ) vyvedeného z umělého chovu Qestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní). Sazba příspěvku: Čís. řád Předmět příspěvku Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů Technické jednotky Indikace Sazba - český teriér Kč/zkouška K a český fousek Úspěšný odchov dravce vyvedeného z umělého chovu - jestřáb lesní - sokol stěhovavý Kč/zkouška K a 2 2 Kč/ks K b 1 7 Kč/ks K b raroh velký Kč/ks K b orel skalní Kč/ks K b 4 5 Způsob výpočtu příspěvku: - výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek. Podmínky přiznání příspěvku: - lovečtí dravci budou trvale nezaměnitelně označeni, - příspěvek se poskytuje na plně opeřeného loveckého dravce v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici ve věku od 3 do 7 měsíců. Stránka 99 / 126

100 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Žadatel: - majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce. Základní náležitosti žádosti: - formulář žádosti podle vzoru v části 3. U příspěvků podle písm. a) - potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu, U příspěvků podle písm. b) - osvědčení nebo výjimka ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů 3 ), - potvrzení o složení sokolnické zkoušky, - potvrzení o členství v sokolnické organizaci. Termín podání žádosti o příspěvek: - do 29. října Vzory formulářů Definice a výpočet ukazatele dluhové služby Stránka 1 / 126

101 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Stránka 11 / 126

102 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Příloha č. 11 k zákonu č. 622/26 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 27 a způsobu kontroly jejich užití [podle 12 odst. 3 zákona č. 254/ 21 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] 1. Obecné podmínky (1) Podle závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 27 a způsobu kontroly jejich užití (dále jen závazná pravidla ) se poskytují finanční prostředky (dále jen podpora ) k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, na základě priorit stanovených Ministerstvem zemědělství (dále jen ministerstvo ) pro rok 27, zejména na: a) prevenci před povodněmi, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů 1 ), b) odstraňování povodňových škod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů 1 ), c) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů 1 ), d) podporu procesu plánování v oblasti vod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů 1 ), e) ostatní opatření ve vodním hospodářství. (2) Podporou se pro účely závazných pravidel rozumí dotace příspěvkovým organizacím a ostatním právnickým a fyzickým osobám nebo výdaje na činnost organizační složky státu, poskytnuté na stanovený účel podle zvláštního právního předpisu 2 ). (3) Podporu podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje ministerstvo, které je zároveň podacím místem pro podání žádosti. (4) Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání žádosti do doby před vydáním rozhodnutí o poskytnutí podpory dojde ke změnám, je žadatel povinen tyto změny doložit. (5) Podpora je poskytována na kapitálové i běžné výdaje. (6) Na poskytnutí podpory není právní nárok. (7) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního poměru nebo obdobného poměru přicházejí do Stránka 12 / 126

103 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. styku s osobními údaji žadatelů uvedenými v žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost dle zvláštního právního předpisu 3 ). (8) Podpora může být poskytnuta pouze za předpokladu, že žadatel potvrdí na žádosti o podporu svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu: a) jméno a příjmení žadatele, je-li fyzickou osobou, nebo obchodní firma nebo název, je-li právnickou osobou nebo organizační složkou státu, b) identifikační číslo, je-li přiděleno, c) úplná adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby nebo organizační složky státu (u cizinců s povolením k pobytu na území České republiky adresa místa pobytu), d) předmět podpory, e) výše poskytnuté podpory. (9) Podporu nelze poskytnout na ukončenou akci, u které již bylo ukončeno financování, nebo u které již požádal investor o vydání kolaudačního rozhodnutí. (1) Žádosti jsou evidovány na ministerstvu dnem přijetí. (11) Je-li předložená žádost neúplná nebo nesprávně vyplněna, vyzve ministerstvo žadatele k odstranění nedostatků. Po odstranění nedostatků bude žádost zařazena do pořadí pro projednání udělení podpory. Pokud žadatel neodstraní nedostatky v termínu stanoveném ve výzvě, bude žádost zamítnuta. (12) Pro objektivní posouzení žádosti je ministerstvo oprávněno vyžádat si doplňující údaje a doklady. (13) Efektivní využívání státních finančních prostředků bude podpořeno tak, že u akcí o předpokládaných nákladech přesahujících 2 mil. Kč (bez DPH) budou zakázky oznámeny a zveřejněny v Informačním systému veřejné správy ( 146 až 157 zákona č. 137/26 Sb., o veřejných zakázkách) a budou zadány formou otevřeného řízení podle 27 zákona, s váhou pro hodnocení kritéria nabídková cena ve výši minimálně 6 %. (14) Ministerstvo o žádostech rozhoduje na základě odborného technicko-ekonomického posouzení akce, podle kritérií dané podpory, v souladu s těmito závaznými pravidly a zvláštním právním předpisem 4 ). Podle povahy akce ministerstvo rozhodne, zda technicko-ekonomické posouzení akce provede vlastními či externími odbornými posuzovateli. (15) U akcí, na které byly podle závazných pravidel platných pro příslušný kalendářní rok přijaly žádosti o podporu v jednotlivých programech v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž je navrženo zahájení financování, platí přiměřeně ustanovení závazných pravidel platných v roce přijetí žádosti. (16) Podpory jsou přiznávány podle důležitosti z hlediska zájmů státu do vyčerpání finančních limitů stanovených pro podpory ministerstva podle odstavce 1 v běžném kalendářním roce. V případě, že nebudou na některou podporu dle části 2 závazných pravidel vyčleněny finanční prostředky v rámci rozpočtové kapitoly ministerstva, nebude tato podpora realizována. (17) Podpory jsou poskytovány na základě rozhodnutí vydaného ministerstvem. Na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení 5 ). O zamítnutí žádosti ministerstvo žadatele vyrozumí. (18) Podpory jsou poskytovány: a) pro účastníky programů podle částí 2 A Podpora prevence před povodněmi, 2 B Podpora na odstraňování povodňových škod, 2 C Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem a 2 D Podpora procesu plánování v oblasti vod, na základě zvláštních právních předpisů 6 ), b) pro účastníky podpor dle části 2 E Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství na Stránka 13 / 126

104 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. základě zvláštního právního předpisu 7 ). (19) Náklady, které jsou kryty z poskytnutých peněžních prostředků formou podpory, účtuje příjemce samostatně a prokazuje je účetními doklady. (2) Je-li poskytnuta podpora podle těchto závazných pravidel, nelze na její předmět poskytnout v tomtéž roce jinou podporu nebo dotaci či příspěvek ze státního rozpočtu. (21) V případě, že příjemce podpory nemůže splnit předmět podpory z vážných důvodů a na tento předmět mu byla poskytnuta podpora, je povinen o tom neprodleně informovat ministerstvo. Ministerstvo může novým rozhodnutím převést podporu na jinou osobu včetně všech práv a povinností. V případě úmrtí příjemce podpory bude postupováno v souladu s ustanovením občanského zákoníku o dědění. (22) Porušení zvláštních právních předpisů 8 ) může být důvodem k zamítnutí žádosti o podporu podle těchto závazných pravidel. (23) Po ukončení akce ve lhůtě stanovené v rozhodnutí je příjemce podpory dle částí 2 A až 2 D povinen předložit ministerstvu dokumentaci závěrečného vyhodnocení v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem 9 ). (24) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito závaznými pravidly se vykonává podle zvláštního právního předpisu 4 ). (25) V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta podpora, vrátí příjemce podpory neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet ministerstva. (26) Porušení podmínek, na něž je vázáno poskytnutí podpory, je porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu 1 ). V případě zjištění porušení rozpočtové kázně uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i penále finanční úřad v řízení podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Finanční úřad i příjemce podpory jsou povinni tuto skutečnost oznámit ministerstvu. (27) Ministerstvo si vyhrazuje právo neproplatit přiznanou částku podpory v případě zjištění skutečností opravňujících k úpravě rozhodnutí o poskytnutí podpory nebo v případě vládou schválených regulačních opatření. Dojde-li k úpravě rozhodnutí z důvodů vládou schválených regulačních opatření, nabídne ministerstvo žadateli rozložení financování akce do následujícího roku. Nepřijme-li žadatel tuto nabídku, proplatí ministerstvo žadateli prokazatelně vynaložené náklady na přípravu akce v plné výši a náklady vynaložené na realizaci akce do výše, stanovené podle míry regulačních opatření, vyjádřené v procentech. (28) Nebude-li do 3. listopadu 27 na akci, jejíž financování žadatel uvažoval zahájit v roce 27, a na niž podal žádost dle části 2 C až 2 D, vydán registrační list akce, považuje se žádost za zamítnutou z důvodu nedostatku finančních prostředků. (29) Bude-li zrušena vyhláška č. 4/21 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo se zmocňuje zveřejnit na svých internetových stránkách metodický pokyn pro žadatele o podporu s instrukcemi pro podávání a administraci žádostí dle nové vyhlášky. (3) Ministr zemědělství je oprávněn v mimořádných případech a ve veřejném zájmu, např. při ohrožení zdraví a životů obyvatel nebo při hrozících škodách velkého rozsahu, udělit výjimku oproti ustanovením těchto závazných pravidel. 2. Podpory 2 A. Podpora prevence před povodněmi podle 12 odst. 1 písm. e), g), h) vodního zákona Podpora se poskytuje v rámci: a) programu Prevence před povodněmi, přičemž v r. 27 budou financovány pouze akce s vydaným Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu na financování akce z předchozích let, Stránka 14 / 126

105 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. které se řídí závaznými pravidly platnými v roce podání žádosti, b) programu Podpora prevence před povodněmi II, který se řídí následujícími pravidly: I. Předmět podpory: a) Podpora protipovodňových opatření s retencí (podprogram ): - výstavba, rekonstrukce a obnova vodních nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav, - výstavba, rekonstrukce a obnova suchých nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav, - výstavba a rekonstrukce stavebních objektů území určených k rozlivům povodní; b) Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků (podprogram ): - zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků (zejména rozšířením nebo prohloubením koryta) a zajištění rekonstrukcí a oprav souvisejících objektů a zařízení, k regulaci průtokových a odtokových podmínek, - ochranné hráze (rovněž mobilní hrazení nebo stěny jako součást systémových opatření správců vodních toků), - odlehčovací koryta a štoly, - zvyšování průtočné kapacity jezů, - rekonstrukce hrází, - stabilizace koryt vodních toků; c) Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl (podprogram ); d) Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů (podprogram ); e) Úhrada výdajů uskutečněných v roce 26 na realizaci protipovodňového opatření ve veřejném zájmu Labe, Ústí nad Labem, zvýšení ochrany městské části Střekov definovaného předmětem podpory dle části 2 A odst. I. písm. b). II. Forma podpory: a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b) je poskytována podpora na kapitálové a běžné výdaje. Podporu na běžné výdaje lze poskytnout pouze Zemědělské vodohospodářské správě (dále jen ZVHS ); b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c), d) a e) je poskytována podpora na kapitálové výdaje. III. Žadatel a navrhovatel: Žadatel o podporu: a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b): státní podniky Povodí 11 ), ZVHS, Lesy České republiky, s.p. a správci drobných vodních toků určení ministerstvem dle 48 odst. 2 zákona č. 254/21 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c): státní podniky Povodí 11 ), c) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d): státní podniky Povodí 11 ) a ZVHS, d) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. e): státní podniky Povodí 11 ). Navrhovatelem protipovodňového opatření může být správce vodního toku, nebo obec, město, sdružení obcí či kraj. IV. Termín a místo podání žádosti o podporu nebo žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření: - žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 3. března 27 pro akce, jejichž Stránka 15 / 126

106 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. financování žadatel uvažuje zahájit v roce 27 a do 3. listopadu 27 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 28, - žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření se podávají v termínu od 1. února do 3. března 27 a v termínu od 1. října do 3. listopadu 27, - místem podání žádosti o podporu nebo žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření je odbor programového financování ve vodním hospodářství ministerstva. V. Kritéria podpory: a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a), b) a e): - přednostní řešení území s vyšší pravděpodobností výskytu povodňových situací s ohledem na hydrologické poměry a nebo možnost vzniku velkých povodňových škod, - návaznost na zpracované generely protipovodňové ochrany daného území, využití studií odtokových poměrů nebo studií pro stanovení záplavových území, pokud jsou pro dané území vytvořeny, - efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům, s využitím moderních metod a postupů, - integrace do připravovaných plánů v oblasti vod nebo soulad s platným Směrným vodohospodářským plánem, - spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů či fondů Evropské unie, b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d): - počet ohrožených měst a obcí, odhad počtu ohrožených obyvatel, výskyt povodňových situací v zájmovém území v posledních letech včetně uvedení velikosti kulminačních průtoků těchto povodní (pokud jsou k dispozici), odhad možných povodňových škod nebo uvedení skutečných škod způsobených povodněmi (je-li tento údaj k dispozici). VI. Způsob výpočtu podpory: a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a), b) a c): - u státních podniků Povodí 11 ), ZVHS a s.p. Lesy České republiky: úhrada do výše 1 % výdajů na: dokumentaci pro územní a stavební řízení, související investorské a inženýrské činnosti, výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu 12 ), úhrada výdajů na odstranění sedimentů se poskytuje maximálně do výše 21,- Kč na 1 m 3 vytěženého sedimentu, - u správců drobných vodních toků určených ministerstvem dle 48 odst. 2 zákona č. 254/21 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: úhrada do výše 8 % výdajů na: výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu 12 ), b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d): - výši podpory, do 1 % výdajů, ministerstvo stanoví podle velikosti zájmového území (např. objem nutných geodetických prací, délka zpracovaného úseku v km, plocha povodí v km 2, průměrná šířka inundace), c) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. e): - úhrada ve výši do 1 % výdajů uskutečněných v roce 26, po předchozím souhlasu ministerstva. VII. Základní náležitosti žádosti: Stránka 16 / 126

107 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Žádost o poskytnutí podpory (formulář A v části 3), jejíž součástí jsou přílohy: - prohlášení žadatele (formulář C v části 3), - technická zpráva dle formuláře D v části 3, - vyplněný formulář indikátorů, ukazatelů a parametrů akce (formulář V v části 3), - doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určeným ministerstvem dle 48 odst. 2 zákona č. 254/21 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, - stanovisko správce povodí 13 ) (je-li žadatelem jiný subjekt než správce povodí, ZVHS nebo Lesy České republiky, s.p.), - výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/24 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem obec), - formuláře RA 8 až RA ) a dále u akcí s účastí státního rozpočtu vyšší než 1 Kč formuláře RA 86 až RA ), a pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. e) rovněž: - písemná žádost doložená čestným prohlášením, že podpora na úhradu výdajů nebyla v aktuálním roce čerpána z jiných zdrojů, - smlouva o úvěru, případně veškeré dodatky k této smlouvě, - doklad banky o předpokládané výši úhrady jistiny v roce 27. VIII. Náležitosti doplňku žádosti: Doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy: - u veřejných zakázek ( 7 zákona č. 137/26 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 33/26 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení), - návrh smlouvy, - pravomocné stavební povolení nebo ohlášení, - formuláře RA upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky 12 ), a pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. e) rovněž: - aktuální sdělení banky o čerpání úvěru a o výši úhrady jistiny. IX. Podmínky přiznání podpory: - jedná se o akci protipovodňového charakteru, která naplňuje stanovené závazné ukazatele ve schválené dokumentaci programu, - dodržení osnovy studie stanovování záplavových území, studie odtokových poměrů, - kladný posudek environmentálního experta, - kladný posudek strategického experta, - dodržení všech parametrů uvedených v žádosti o podporu, - doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3), - doložení platné smlouvy v termínu nejpozději do 6 dnů od vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, - doložení vyplněného formuláře dle odst. 3 4 vyhlášky č. 33/26 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v Stránka 17 / 126

108 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 6 dnů od vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, - pro závěrečné vyhodnocení akce doložení aktualizovaného formuláře V z části 3, a pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. e) rovněž: - doložení uzavřené úvěrové smlouvy s bankou, - doložení účelu použití komerčního úvěru na akci definovanou předmětem podpory dle části 2 A odst. I. písm. b). X. Zvláštní ustanovení: Navrhovatel předloží Žádost o posouzení návrhu protipovodňového opatření včetně: - studie proveditelnosti zpracované podle osnovy dle přílohy U v části 3 závazných pravidel, nebo se zpracovanou dokumentací pro územní řízení, - vyjádření správce povodí (s.p. Povodí) k navrhovanému opatření, hodnotící zejména systémovost opatření a jeho vliv v povodí, - vyjádření správce vodního toku, tedy potenciálního žadatele - investora, zda požaduje převedení navrhovaného opatření (nebo jeho části) po realizaci do vlastnictví navrhovatele, a v případě, že ano, pak rovněž včetně - závazku navrhovatele s přiloženým usnesením zastupitelstva (zastupitelstev - v případě sdružení obcí), že navrhovatel po realizaci akce bezplatně převezme protipovodňové opatření (nebo jeho část) do svého majetku a bude se o ně starat s péčí řádného hospodáře bez dalších nároků na státní rozpočet. Správce programu nechá podklady posoudit strategickým expertem programu podle jednotné metodiky, zpravidla na své náklady (může rozhodnout o posouzení na náklady navrhovatele). 2 B. Podpora na odstraňování povodňových škod podle 12 odst. 1 písm. f), k), n) vodního zákona Podpora se poskytuje v rámci programu Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku. I. Předmět podpory: Náprava povodňových škod vzniklých při povodních od roku 2 na vodních tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu. Obnova vodních děl (včetně hlavních odvodňovacích zařízení) a koryt vodních toků po povodni včetně souvisejících objektů a zařízení, zejména v intravilánech obcí a dále na volných úsecích vodních toků tam, kde náprava povodňové škody obnoví významné vodohospodářské dílo, koryto vodního toku či protipovodňovou ochranu území, a dále obnova objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství prostřednictvím: a) podprogramu Odstranění následků povodní roku 26, b) podprogramu , který bude vytvořen, pokud rozsah eventuelních dalších povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na celém území České republiky v kalendářním roce přesáhne 1 mil. Kč nebo přesáhne-li výše vzniklých povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na území oblasti povodí (vyhláška MZe č. 92/22 Sb., o oblastech povodí) částku 5 mil. Kč v příslušném kalendářním roce. II. Forma podpory: Podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje. III. Žadatel: Státní podniky Povodí 11 ), Lesy České republiky, s.p., ZVHS. Stránka 18 / 126

109 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. IV. Termín a místo podání žádosti o podporu: - žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. a) v podprogramu , jejichž zahájení financování se uvažuje v roce 27, se podávají průběžně, nejpozději do 3. března 27, - žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. a) v podprogramu , jejichž zahájení financování se uvažuje v roce 28, se podávají průběžně, nejpozději do 3. listopadu 27, - žádosti o podporu na akce dle části 2B odst. I. písm. b) v podprogramu , se podávají průběžně, nejpozději v termínu stanoveném ministerstvem, - místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství ministerstva. V. Kritéria podpory: Vyjádření omezené funkce - koryta vodního toku, vodních děl (včetně hlavních odvodňovacích zařízení) a dále objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství - v důsledku povodňové škody na státním vodohospodářském majetku jako např.: - omezení průtočnosti nebo kapacity koryta vodního toku, - snížení stability dna a břehů koryta vodního toku, - ohrožení funkce stability objektů v korytě vodního toku včetně zařízení křižujících vodní tok, - ohrožení funkce objektů a zařízení umístěných v jejich blízkosti sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství, - snížení stability vodního toku jako významného krajinotvorného prvku v území, - vliv poruchového stavu koryta na okolí včetně pozemků, porostů, staveb při březích apod., - odhad velikosti možných škod vzniklých v důsledku dalšího trvání poruchového stavu, - efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření s využitím moderních metod a postupů, v návaznosti na protokol o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní. VI. Způsob výpočtu podpory: - úhrada ve výši do 1 % nákladů stavebních prací a technologických dodávek. To se nevztahuje na ZVHS, jíž budou poskytovány prostředky na odstranění veškerých povodňových škod v plné výši, tj. včetně projektových, přípravných a ostatních prací (včetně výkupů pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby). Úhrada se provádí podle výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu 12 ). VII. Základní náležitosti žádosti: Žádost o poskytnutí podpory (formulář B v části 3), jejíž součástí jsou přílohy: - prohlášení žadatele (formulář C v části 3), - technická zpráva dle formuláře E v části 3, - protokol(y) z místního šetření o rozsahu povodňových škod (kopie) vztahující se k akci, - vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, že se jedná o povodňovou škodu (pokud není součástí protokolu z místního šetření), - zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce, - situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce, - formuláře RA 8 až RA ) a dále u akcí s účastí státního rozpočtu vyšší než 1 Kč formuláře RA 86 až ). VIII. Náležitosti doplňku žádosti: Stránka 19 / 126

110 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy: - u veřejných zakázek ( 7 zákona č. 137/26 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 33/26 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení), - návrh smlouvy o dílo, - pravomocné stavební povolení nebo ohlášení, - formuláře RA upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky 12 ). IX. Podmínky přiznání podpory: - jedná se o povodňovou škodu na státním vodohospodářském majetku, - dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu, - doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3), - u akcí zahrnujících odstraňování sedimentů budou veřejné zakázky akcí o předpokládaných nákladech přesahujících 2 mil. Kč (bez DPH) zadány s váhou pro hodnocení kritéria nabídková cena ve výši minimálně 8 %, - doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 6 dnů od vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, - doložení vyplněného formuláře dle odst. 3 4 vyhlášky č. 33/26 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 6 dnů od vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce. 2 C. Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem podle 12 odst. 1 písm. g) a j) vodního zákona Podpora se poskytuje v rámci: a) programu Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, pouze na akce s vydaným Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu na financování akce z předchozích let nebo vydaným příslibem podpory pro rok 27, které se řídí závaznými pravidly platnými v roce podání žádosti, b) programu Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží, který se řídí následujícími pravidly: I. Předmět podpory: a) obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, za účelem obnovy jejich základních funkcí, zlepšení bezpečnosti jejich provozu (zejména za povodňových situací), zlepšení vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí s důrazem na posílení jejich retenčních schopností, b) odbahnění nejvíce zanesených rybníků, c) výstavba vodních nádrží k ochraně před povodněmi a suchem, d) odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží způsobených případnou povodní v roce 27 a jednotlivě přesahujících 25 tis. Kč, za předpokladu, že na tyto škody budou uvolněny prostředky nad rámec prostředků schválených ve státním rozpočtu na program II. Forma podpory: Stránka 11 / 126

111 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. - podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje. III. Žadatel: Žadatel o podporu může být pouze subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě, provozující chov a lov ryb na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, a splňující podmínku, že se jedná o: - právnickou osobu, podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, - fyzickou osobu zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, - Školní rybářství Protivín (IČ 72648), - Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (IČ ), - organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu. IV. Termín a místo podání žádosti o podporu: - žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 3. března 27, - žádosti o podporu dle části 2 C odst. I. písm. d) se podávají průběžně, nejpozději v termínu stanoveném ministerstvem, - právnické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury a pozemkového úřadu ministerstva příslušný podle místa sídla právnické osoby, - podnikající fyzické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury a pozemkového úřadu ministerstva příslušný podle sídla zapsaného v evidenci zemědělského podnikatele. V. Kritéria podpory: - obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, jejichž základní parametry nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla, nebo je narušena nebo významně omezena jejich vodohospodářská funkce, - celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře 1 až 3 ha, u kterých vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 4 cm, - zlepšení bezpečnosti provozu rybníků a vodních nádrží za povodní, - výstavba vodních nádrží o katastrální výměře (nebo výstavba soustavy vodních nádrží nacházejících se ve stejném dílčím hydrologickém pořadí, a zároveň ve stejném katastrálním území, nebo v sousedních katastrálních územích, v součtu o katastrální výměře) větší než 1 ha, jejichž hlavním účelem bude ochrana před povodněmi a suchem (povolen pouze extenzivní chov ryb), - efektivnost vynaložených nákladů. VI. Způsob výpočtu podpory: - úhrada do výše 1 % nákladů na vlastní realizaci (zahrnující stavební práce a technologické dodávky) a u výstavby nových vodních nádrží i na výkupy pozemků (ve výši podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 54/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nutných pro realizaci stavby. Úhrada nákladů na odbahnění se poskytuje maximálně do výše 21,- Kč na 1 m 3 vytěženého sedimentu. Úhrada se provádí na základě výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu 12 ). VII. Základní náležitosti žádosti: Žádost o poskytnutí podpory (dle formuláře G v části 3), jejíž součástí jsou přílohy: Stránka 111 / 126

112 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. - čestné prohlášení (dle formuláře H v části 3), - technická zpráva dle formuláře I v části 3, - ověřená kopie osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (ne starší než 3 měsíce) s předmětem činnosti chov ryb, podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (je-li žadatelem fyzická osoba nebo právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, věznění pozdějších předpisů), nebo - zřizovací listina, respektive její ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem), nebo - statut, respektive jeho ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem vysoká škola či její organizační jednotka), nebo - výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku), - doklad, že žadatel rybářsky hospodaří 15 ) na více než 2 ha vodních ploch na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu (tutéž plochu lze uplatňovat pouze jedenkrát, např. při bezpodílovém spoluvlastnictví rybníků) (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d), - doklad evidence o hospodaření na předmětu podpory podle zvláštního právního předpisu 15 ), prokázaný za období minimálně posledních tří let, podepsaný žadatelem (jeli žadatelem fyzická osoba), nebo podepsaný statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c), - doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k vodnímu dílu (pozemkům dotčeným stavbou - pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c), doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce; ve výpisu bude pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a), b) a d) uvedeno: druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník, nebo vodní nádrž umělá, - doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem), - stanovisko správce příslušného povodí 13 ) (státního podniku Povodí) k připravované akci (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) v případě, že akce nebude podléhat stavebnímu povolení), - stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k připravované akci (nebo doložení skutečnosti, že určeným správcem tohoto vodního toku je žadatel), - stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu 16 ), v jehož správním území se předmět podpory nachází, ve kterém bude uvedeno, zda akce, na kterou se vztahuje žádost, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení, - odpovídající vyjádření (rozhodnutí, stanovisko) věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody 17 ), v jehož správním území se vodní dílo nachází, nebo bude nacházet, k připravované akci, - kopie posudku o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (dle 61 zákona č. 254/21 Sb.) v případě, že se jedná o změnu stavby vyžadující stavební povolení, - výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže před započetím těžby sedimentu (podélný řez a příčné řezy ve vzdálenosti max. 4 metrů), stanovení průměrné výšky sedimentu a odhad kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou 18) (tyto náležitosti pouze pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže), - doložení interpretovaných údajů (zpracovaných ve formě příčných a podélných profilů, vrstevnicových plánů a kubatur) z metod radarového či sonarového měření vrstvy sedimentu, provedených odborně způsobilou osobou 18 ) - v případě, že uváděná vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 8 cm, Stránka 112 / 126

113 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. - kopie protokolu z místního šetření o rozsahu povodňových škod (vztahujícího se kakci), který byl vypracován podle metodiky stanovené ministerstvem (pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d), - formuláře RA 8 až RA ), a dále u akcí s účastí státního rozpočtu vyšší než 1 Kč formuláře RA 86 až ). VIII. Náležitosti doplňku žádosti: Doplněk žádosti (formulář J v části 3), jehož součástí jsou přílohy: - u veřejných zakázek ( 7 zákona č. 137/26 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 33/26 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení), - zadávací dokumentace veřejné zakázky, - návrh smlouvy o dílo, - položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem, - výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže provedené nejdříve po 3 dnech od vypuštění rybníka nebo vodní nádrže, avšak před započetím těžby sedimentu (ve stejných profilech jako u zaměření, které tvoří základní náležitost žádosti), upřesnění průměrné výšky sedimentu a upřesnění odhadu kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou 18 ) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže). Tyto náležitosti není potřeba znovu předkládat pouze v případě, pokud měření předložené jako základní náležitost žádosti dle části 2 C odst. VII. bylo provedeno v době, kdy rybník nebo vodní nádrž byly vypuštěny déle než 3 měsíce, - pravomocné stavební povolení nebo ohlášení, - pravomocné rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami k užívání těchto vod v rybníku nebo vodní nádrži, která je předmětem podpory, pro chov ryb za účelem podnikání 19 ) (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c), - hydrotechnický posudek bezpečnostních přelivů a bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (nebo posudek bezpečnosti vodního díla při povodni 2 )), zpracovaný autorizovanou osobou 18 ), - návrh manipulačního a provozního řádu s rozčleněním prostor 21 ) rybníka či vodní nádrže se stanoviskem správce vodního toku pod vodním dílem, - údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení, - údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí (případně informace o parcelách), ne starší než 3 měsíce, vše potvrzené katastrálním úřadem, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu, - formuláře RA upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky 12 ), - tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí. IX. Podmínky přiznání podpory: - dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu, - dodržení kalkulace nákladů, - kladný posudek strategického experta a environmentálního experta (v případě spolufinancování z úvěru od Evropské investiční banky), - vyčlenění retenčního ochranného prostoru 21 ) o velikosti minimálně 1 % z celkového (tj. ovladatelného i neovladatelného) prostoru 21 ) rybníka nebo vodní nádrže (objem tohoto prostoru nebude zmenšen oproti stavu před realizací akce), - u výstavby vodních nádrží dle části 2 C odst. I. písm. c): v manipulačním a provozním řádu vodní Stránka 113 / 126

114 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. nádrže bude stanoveno, že každoročně v období od 15. listopadu do 31. března bude vodní nádrž vypuštěna a bude sloužit: jako suchá nádrž (poldr), nebo jako suchá nádrž s částečným stálým nadržením do 35 % z celkového prostoru nádrže, nebo do 35 % z celkového prostoru nově vybudovanou soustavy nádrží, - prokázání, že bezpečnostní přelivy a bezpečnostní zařízení rybníka nebo vodní nádrže jsou schopny bezpečně převést průtok odpovídající Q 1 či vyšší v souladu s platnými předpisy, - doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář J v části 3) v termínu, který stanoví ministerstvo, - doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 6 dnů od vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, - doložení vyplněného formuláře dle odst. 3 4 vyhlášky č. 33/26 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 6 dnů od vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, - doložení výškopisného a polohopisného zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže po ukončení těžby sedimentu ve stejných profilech jako před započetím odbahnění, a výpočet skutečného množství vytěženého sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou 18 ) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka), - doložení čestného prohlášení žadatele o podporu, potvrzené odborně způsobilou osobou 18 ), že údaj o množství vytěženého sedimentu odpovídá skutečnosti (formulář K v části 3) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka), - po dobu realizace odbahnění bude veden stavební deník, který bude obsahovat údaje o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků), - počet žádostí jednoho žadatele o podporu, na které může žadatel v kalendářním roce 27 podporu získat, se odvíjí od celkové rybářsky obhospodařované plochy (nevztahuje se na předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) ad)). V případě, že žadatel rybářsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu 22 ) na: - méně než 1 ha vodní plochy, může podat jednu žádost najeden rybník, - více než 1 ha vodní plochy, může podat dvě žádosti, každou najeden rybník, a v případě, kdy katastrální výměra ani jednoho z rybníků nepřesahuje 1 ha vodní plochy, může podat tři žádosti, každou najede rybník, - pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) může žadatel v roce 27 podat jednu žádost na jednu vodní nádrž nebo jednu soustavu nádrží, - pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) není počet žádostí omezen. X. Přechodná ustanovení U žádostí, na které byl vydán v roce 26 příslib podpory pro rok 27, žadatel písemně potvrdí ministerstvu do 3. března 27 platnost požadavku pro rok 27 na formulářích zaslaných společně s příslibem. Omezení počtu žádostí dle části 2 C odst. IX. se vztahují na nově podané žádosti v r. 27, nesouvisejí s přísliby z r D. Podpora procesu plánování v oblasti vod podle 12 odst. 1 písm. d) vodního zákona Podpora se poskytuje v rámci programu Podpora procesu plánování v oblasti vod. I. Předmět podpory: a) Podpora informačního procesu plánování v oblasti vod (podprogram ), - sestavení modelů jednotlivých oblasti povodí, Stránka 114 / 126

115 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. - technické řešení báze informací o oblasti povodí, včetně komunikačního rozhraní umožňujícího vzdálený přístup v souladu se zákonem č. 365/2 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, - úprava komunikačních rozhraní stávajících informačních systémů tak, aby byly schopné využívat báze informací o oblasti povodí, b) Podpora podkladů pro návrh plánů oblastí povodí (podprogram ). - shromáždění demografických a hospodářských údajů, - shromáždění informací o stavu ochrany před povodněmi a o vodním režimu krajiny, - shromáždění údajů o užívání vod a nakládání s nimi, - shromáždění údajů o vlivech na stav povrchových a podzemních vod, - analýzy všeobecných a vodohospodářských charakteristik vodního útvaru, skupiny vodních útvarů či oblastí povodí, - analýzy významných vlivů na stav vod, - určení předpokládaných požadavků na užívání vod, včetně ochrany před škodlivými účinky vod, - analýzy dopadů na stav povrchových a podzemních vod, - vymezení silně ovlivněných vodních útvarů, - určení rizikových vodních útvarů, - stanovení cílů ochrany pro vodní útvary a chráněné oblasti, včetně výchozího návrhu zvláštních cílů ochrany podle 23 a odst. 4 vodního zákona, - ekonomické analýzy užívání vody, - sestavení návrhu přehledu významných problémů nakládání s vodami, - zpracování podkladů pro návrh programů opatření, - zpracování návrhů opatření naplňující stanovené cíle ochrany vod, - zpracování návrhů opatření vyvolaných požadavky práva Evropských společenství v oblasti životního prostředí, - zpracování návrhů opatření k ochraně vod používaných k výrobě pitné vody, - zpracování návrhů opatření k regulaci odběrů povrchových a podzemních vod, - zpracování návrhů opatření k regulaci umělých infiltrací, - zpracování návrhů opatření u bodových zdrojů znečištění, - zpracování návrhů opatření regulujících znečištění z plošných zdrojů znečištění, - zpracování návrhů opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu, - zpracování návrhů opatření k zábraně vypouštění znečišťujících látek do podzemních vod, - zpracování návrhů opatření k odstranění znečištění povrchových vod zvlášť nebezpečnými závadnými látkami a nebezpečnými závadnými látkami, - zpracování návrhů opatření k prevenci havarijního znečištění, - zpracování návrhů opatření k ochraně povrchových vod využívaných ke koupání osob, - zpracování návrhů opatření ochrany před povodněmi a dalšími nepříznivými účinky vod, - zpracování návrhů opatření v řízení a využívání vodních zdrojů, popřípadě opatření doplňující vodohospodářskou infrastrukturu v oblasti povodí, Stránka 115 / 126

116 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. - analýzy efektivnosti navržených opatření, jejich kombinací a variant. II. Forma podpory: - podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové výdaje. III. Žadatel: Žadatelem o podporu může být subjekt podílející se na pořízení plánů oblastí povodí ( 25 odst. 2 vodního zákona) a pověřené odborné subjekty ( 21 odst. 4 vodního zákona), které se přímo podílejí na přípravě podkladů pro Plány oblastí povodí. IV. Termín a místo podání žádosti o podporu: - žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 29. června 27, - místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství ministerstva. V. Kritéria podpory: a) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. a): - efektivnost vynaložených nákladů, - naplňování cílů e-governmentu a elektronizace veřejné správy, - návaznost na stávající informační systémy veřejné správy, - spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů nebo fondů Evropské unie. b) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. b): - efektivnost vynaložených nákladů, - přednostní řešení okruhů uvedených v kapitole Povrchové vody - Nejistoty a chybějící data a v kapitole Podzemní vody - Nejistoty a chybějící data ve Zprávě České republiky (Zpráva 25) dle článku 15 Směrnice 2/6/ES Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost Společenství v oblast vodní politiky - spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů nebo fondů Evropské unie. VI. Způsob výpočtu podpory: - pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. a): - výši podpory, maximálně do výše 75 % kapitálových nákladů, stanoví ministerstvo podle rozsahu potřebných prací a na základě dostupných finančních prostředků, - pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. b): - výši podpory, maximálně do výše 75 % kapitálových nákladů, stanoví ministerstvo zemědělství podle rozsahu řešeného území či délky řešeného úseku vodního toku, počtu řešených vodních útvarů a počtu posuzovaných variant a na základě dostupných finančních prostředků. VII. Základní náležitosti žádosti: Žádost o poskytnutí podpory (dle formuláře R v části 3), jejíž součástí jsou přílohy: - čestné prohlášení (dle formuláře C v části 3), - technická zpráva (dle formuláře S v části 3), - stanovisko správce příslušného povodí 13 ) (není-li sám žadatelem) ke vhodnosti a potřebě akce, - výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/24 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem krajský úřad) Stránka 116 / 126

117 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. - formuláře RA 8 až RA ), a dále u akcí s účastí státního rozpočtu vyšší než 1 Kč formuláře RA 86 až ). VIII. Náležitosti doplňku žádosti: Doplněk žádosti (formulář T v části 3), jehož součástí jsou přílohy: - u veřejných zakázek ( 7 zákona č. 137/26 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 33/26 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení), - návrh smlouvy o dílo, - položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem, - formuláře RA upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky 12 ), - tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí. IX. Podmínky přiznání podpory: - dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu, - dodržení kalkulace nákladů, - doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář T v části 3) v termínu, který stanoví ministerstvo, - doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 6 dnů od vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, - doložení vyplněného formuláře dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 33/26 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení) v termínu nejpozději do 6 dnů od vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce (pouze pokud již nebyly předloženy jako náležitost doplňku žádosti). 2 E. Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství podle 12 odst. 1 písm. b), i), k) vodního zákona Podpora je neinvestičního charakteru a je poskytována v rámci běžných výdajů specifického ukazatele Podpora vodnímu hospodářství celkem. I. Předmět podpory: a) správa drobných vodních toků, b) správa hlavních odvodňovacích zařízení, c) obnova a provoz vodních cest. II. Forma podpory: - podpora je účelově vázaná a je neinvestičního charakteru. III. Žadatel: - pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) - správci drobných vodních toků určení ministerstvem dle 48 odst. 2 vodního zákona a ZVHS, - pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b) - ZVHS, - pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c) - státní podniky Povodí 11 ). IV. Termín a místo podání žádosti o podporu: - pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) - u organizační složky státu průběžně do 31. října 27, u ostatních správců vodních toků průběžně do 3. března 27, Stránka 117 / 126

118 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. - pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b) - průběžně do 31. října 27, - pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c) - průběžně do 3. března 27, - místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství ministerstva. V. Kritéria podpory: - pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. a) - údržba a opravy na vodních tocích a objektech k zajištění provozuschopnosti a funkčnosti upravených i neupravených drobných vodních toků (např. odstranění nátrží a nánosů, péče o břehové porosty a pod.), a dále provádění prvotních zásahů (zásahů, které umožní neodkladné zprovoznění vodního toku nebo odstranění ekologické havárie - dále jen prvotní zásahy ) na drobných vodních tocích ve správě ZVHS, - pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. b) - údržba a opravy na hlavních odvodňovacích zařízeních a objektech k zajištění jejich provozuschopnosti a funkčnosti a dále provádění prvotních zásahů na nich, - pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. c) - zajištění provozu a údržby využitelné dopravně významné vodní cesty podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, doložené stanoviskem Státní plavební správy. VI. Způsob výpočtu podpory: - podpora se poskytuje organizační složce státu do 1 % na realizaci, včetně projektové dokumentace, ostatním správcům vodních toků do 65 % nákladů na realizaci, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu 12 ). VII. Základní náležitosti žádosti: a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a): - žádost (formulář L v části 3), jejíž součástí jsou přílohy: - jmenovitý seznam akcí a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů, - čestné prohlášení (formulář H v části 3), - návrh technického řešení (technická zpráva podle formuláře M v části 3), - zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce, - kalkulace nákladů na akci, včetně uvedení finančních zdrojů, - přehledná situace území v měřítku dle povahy akce s vyznačením úseku vodního toku a objektů, které jsou předmětem podpory, - katastrální mapa v přiměřeném měřítku se zákresem stávajícího stavu a navrhovaného technického řešení (nevztahuje se na ZVHS), - doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určený ministerstvem dle 48 odst. 2 zákona č. 254/21 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje je se na ZVHS), - doklad o vlastnictví majetku, který je předmětem oprav a údržby, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce (nevztahuje se na ZVHS), - ověřenou kopii (ne starší než 3 měsíce) platného dokladu o podnikání podle 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo - výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, respektive jeho ověřená kopie (je-li žadatelem právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo - výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v Stránka 118 / 126

119 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. obchodním rejstříku; nevztahuje se na ZVHS), - doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem), - stanovisko správce příslušného povodí (státního podniku Povodí) k připravované akci (u ZVHS pouze v případě, kdy se tok, na němž se provádí oprava objektů nebo údržba, vlévá do toku spravovaného jiným správcem vodního toku), - ohlášení drobné stavby, stavební úpravy nebo udržovacích prací, doložené potvrzením o přijetí vodoprávním úřadem minimálně 35 dnů před podáním žádosti, případně doplněné o další vodoprávním úřadem požadované doklady, - výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/24 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem obec), b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b): - žádost (formulář N v části 3), jejíž součástí jsou přílohy: - jmenovitý seznam hlavních odvodňovacích zařízení (s uvedením pracoviště ZVHS, názvu a označení hlavního odvodňovacího zařízení (číslo DHM), délky předmětného úseku, specifikace prací a nákladů) a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů, - čestné prohlášení (formulář H v části 3), c) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c): - žádost dopisem s konkretizací akce, - kalkulace nákladů na provoz a údržbu vodní cesty - jmenovitě akce, na nichž bude prováděna údržba a opravy, uvedení nákladů na zajištění provozu a výši odpisů u jednotlivých akcí, na něž je žádána podpora. VIII. Podmínky přiznání podpory: a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm a): - dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu, - ohlášení potvrzené vodoprávním úřadem, - dodržení kalkulace nákladů, - předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář O v části 3) - týká se pouze ZVHS, b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b): - dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu, - ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací potvrzené vodoprávním úřadem, - dodržení kalkulace nákladů uvedené v žádosti o podporu, - předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář O v části 3) - týká se pouze ZVHS, c) pro předmět podpory dle části E odst. I. písm. c): - dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu, - ohlášení potvrzené Státní plavební správou, - vypořádání předchozích závazků vůči státnímu rozpočtu. 3. Vzory formulářů Formulář A Stránka 119 / 126

120 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Formulář B Formulář C Formulář D Formulář E OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY Formulář F Stránka 12 / 126

121 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Formulář G Formulář H Formulář I Formulář J Formulář K Stránka 121 / 126

122 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Formulář L Formulář M Formulář N Formulář O Formulář P Stránka 122 / 126

123 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Formulář R Formulář S Formulář T Formulář U Formulář V Stránka 123 / 126

124 Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Poznámky pod čarou 1 ) 62 zákona č. 449/21 Sb., o myslivosti. 2 ) 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). 3 ) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 4 ) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 32/22 Sb. 5 ) 139 zákona č. 4/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 59/1991 Sb. 6 ) Zákon č. 129/2 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 7 ) Zákon č.5/24 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 8 ) 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. 9 ) Například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/21 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 1 ) Například 15 odst. 1 zákona č. 218/2 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 11 ) 15 zákona č. 11/2 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 12 ) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. 13 ) Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí. 14 ) Vyhláška č. 29/24 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/23 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a vyhláška č. 139/24 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa. 15 ) Příloha č. 2 vyhlášky č. 29/24 Sb. Zákon č. 149/23 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin). 16 ) Příloha č. 6 vyhlášky č. 139/24 Sb. 17 ) 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. 18 ) Příloha č. 16,17 a 18 vyhlášky č. 29/24 Sb. Zákon č. 149/23 Sb. 19 ) 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/24 Sb. 2 ) 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb. 21 ) 7 a 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb. Stránka 124 / 126

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 216 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 215 o státním rozpočtu České republiky na rok 216 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 218 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 217 o státním rozpočtu České republiky na rok 218 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 219 Vládní návrh ZÁKON ze dne 218 o státním rozpočtu České republiky na rok 219 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 (1)

Více

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky Celkové příjmy 60 60,00 947,19 1 578,65 Celkové výdaje 334 403 347 368,00 340 525,34 98,03 transfery v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté

Více

ZÁKON ze dne 19. prosince 2012 o státním rozpočtu České republiky na rok Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 19. prosince 2012 o státním rozpočtu České republiky na rok Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6674 Sbírka zákonů č. 504 / 2012 504 ZÁKON ze dne 19. prosince 2012 o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 (1) Celkové příjmy státního

Více

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky Příloha č. 4 k zákonu č. 543/2005 Sb. Příjmy celkem 60 Výdaje celkem 393 023 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 54 229 z toho: platy

Více

ZÁKON ze dne 7. prosince 2016 o státním rozpočtu České republiky na rok Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 7. prosince 2016 o státním rozpočtu České republiky na rok Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 7122 Sbírka zákonů č. 457 / 2016 457 ZÁKON ze dne 7. prosince 2016 o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 (1) Celkové příjmy státního

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 184 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 128, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 184 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 128, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 128, O B S A H : 475. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním

Více

Pozměňovací návrhy číselných položek obsažené v usnesení výborů k návrhu zákona o státním rozpočtu a k návrhu státního rozpočtu na rok 2014

Pozměňovací návrhy číselných položek obsažené v usnesení výborů k návrhu zákona o státním rozpočtu a k návrhu státního rozpočtu na rok 2014 Pozměňovací návrhy číselných položek obsažené v usnesení výborů k návrhu zákona o státním rozpočtu a k návrhu státního rozpočtu na rok 2014 I. PŘÍJMY (v Kč) Poř. č. čís. kap. kapitola Titul a ukazatel

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 2/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 2/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VIII. volební období 2/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 10 ze dne 30. listopadu 2017 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

Více

ZÁKON ze dne 19. prosince 2017 o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

ZÁKON ze dne 19. prosince 2017 o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 Strana 5682 Sbírka zákonů č. 474 / 2017 474 ZÁKON ze dne 19. prosince 2017 o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 (1) Celkové příjmy státního

Více

Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2010 Sb.

Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2010 Sb. Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2010 Sb. Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu v tisících Kč Souhrnné ukazatele Příjmy celkem 3 675 488 Výdaje celkem 24 849 907 Specifické

Více

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL Tabulka č. 1 č.kapitoly Kapitola SR 2013 2013 bez EU a FM *) SR 2014 2015 2016 301 Kancelář prezidenta republiky 60 000 60 000 60 000

Více

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008 Strana 2 V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY 306 Ministerstvo zahraničních věcí Zahraniční služba 1 356 1 431 1 433 1 434 100,07 1 105,75 312 Ministerstvo financí Územní finanční

Více

V budoucího maximálního zisku. Moje heslo je: Projekt ociální rádce není dotován z Odborný t. laik nemusí mít v. Jeho j. jednat.

V budoucího maximálního zisku. Moje heslo je: Projekt ociální rádce není dotován z Odborný t. laik nemusí mít v. Jeho j. jednat. 2 Tento e- o ZDE. V budoucího maximálního zisku. Projekt ociální rádce není dotován z Odborný t Moje heslo je: pnosti. - laik nemusí mít v. R Jeho j jednat. Víte, kolik nás sociální systém stojí? drý?...nemáte

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

V. Tabulková část. Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

V. Tabulková část. Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby V. Tabulková část Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 2: Příjmy státního rozpočtu podle kapitol k 30.9.2016 Tabulka č. 3: Výdaje státního

Více

Ministerstvo financí Čj.: MF /2018/ Tabulková část

Ministerstvo financí Čj.: MF /2018/ Tabulková část Ministerstvo financí Čj.: MF 15 115/2018/1104-60 C. Tabulková část Tabulková část Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Tabulka č. 7 Tabulka č. 8 Tabulka č. 9 Tabulka

Více

Srovnání průměrných platů a platových tříd ministerstva

Srovnání průměrných platů a platových tříd ministerstva Srovnání průměrných platů a platových tříd ministerstva Systemizace s účinností od 1. 1. 2016 Systemizace s účinností od 1. 7. 2015 Průměrný plat Průměrná třída Průměrný plat Průměrná třída Úřad vlády

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem státního rozpočtu na 101V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 91 577 000 91 577 000 Kancelář prezidenta republiky 91 577 000 91 577 000 102V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 159 Kancelář prezidenta republiky 159 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 1. Kapitoly 301-321 O b s a h Kapitola č. 301 Kancelář prezidenta republiky 302 Poslanecká sněmovna

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 101 010 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 102 554 102 554 Kancelář prezidenta republiky 102 554 102 554

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 48 Příloha č. 5 k zákonu č. 457/23 Sb. státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 144 Kancelář prezidenta republiky 144 22 1 Rozvoj

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 189 7 Kancelář prezidenta republiky 189 7 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

Příloha - Vláda systémové korupce rozdává zakázky z ruky za miliardy

Příloha - Vláda systémové korupce rozdává zakázky z ruky za miliardy Objem zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění (mld. Kč) Počet zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění Zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění zadané jednotlivými resorty - 2010 a 2011 2010 2011 Český

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. září 2010 č. 675 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování titulů

Výdaje státního rozpočtu na financování titulů státního rozpočtu na 101V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 125 840 000 125 840 000 Kancelář prezidenta republiky 125 840 000 125 840 000 102V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Strana 1 z 9. FIN 2-04U - Hlavička. Fiskál.rok/období Kapitola Účetní jednotka IČO MŠMT Česká školní inspekce

Strana 1 z 9. FIN 2-04U - Hlavička. Fiskál.rok/období Kapitola Účetní jednotka IČO MŠMT Česká školní inspekce FIN -0U - Hlavička Fiskál.rok/období Kapitola Účetní jednotka IČO 0.0 MŠMT Česká školní inspekce 6899 FIN -0U - Část I - Rozpočtové příjmy Paragraf Položka 0000 0,00 0,00 0, 0,00 8,00 8,00,9 8,7 0,00 0,00,8

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. září 2009 č. 1175 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

107V44 Zachování a obnova historických hodnot

107V44 Zachování a obnova historických hodnot státního rozpočtu na 101V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 63 167 63 167 201V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky Kancelář prezidenta republiky 63 167 63 167

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 012.2016 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč třída R O Z P O Č E T 012.2016

Více

122 Příloha č. 5 k zákonu 490/2001Sb. v tis. Kč Z toho výdaje. Evidenční číslo

122 Příloha č. 5 k zákonu 490/2001Sb. v tis. Kč Z toho výdaje. Evidenční číslo Evidenční číslo Název programu 122 Příloha č. 5 k zákonu v tis. Kč Z toho výdaje Celkový součet registrovaných akcí* 301010 Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu 117 870 45 700 301020 Obnova a dostavba

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 012.2017 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč třída R O Z P O Č E T 012.2017

Více

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění) Kód:R51 Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Datum od 01.01.2017 Datum do 31.12.2017 IČ: 00025429 Jedn./Sum.: Sumární Kapitola:336, 1361 1611 1612 1614 1617 2111 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2143 2151

Více

A/3, B/4, B/6, B/20, B/21,

A/3, B/4, B/6, B/20, B/21, I. PŘÍJMY (v Kč) Poř. č. čís. kap. kapitola Zvýšení SR 2016 Snížení SR 2016 Poznámka kapitoly VPS Celkem kapitoly VPS Celkem CELKEM II. VÝDAJE (v Kč) Zvýšení SR 2016 Snížení SR 2016 Poznámka kapitoly VPS

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 012.2018 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč R O Z P O Č E T 012.2018

Více

PETR MACH: JAK VYROVNAT STÁTNÍ ROZPOČET BEZ ZVYŠOVÁNÍ DANÍ

PETR MACH: JAK VYROVNAT STÁTNÍ ROZPOČET BEZ ZVYŠOVÁNÍ DANÍ PETR MACH: JAK VYROVNAT STÁTNÍ ROZPOČET BEZ ZVYŠOVÁNÍ DANÍ 24.2.2010 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 miliardy Kč STÁTNÍ DLUH PRUDCE ROSTE 1200 1000

Více

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění) Kód:R51 Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Datum od 01.01.2018 Datum do 31.01.2018 IČ: 00025429 Jedn./Sum.: Sumární Kapitola:336, 1361 1611 1612 1614 1617 2111 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2143 2151

Více

Financování krizového řízení v ČR

Financování krizového řízení v ČR Financování krizového řízení v ČR 1. Legislativní rámec financování krizového řízení v ČR 2. Legislativní rámec státního rozpočtu 3. Rozpočtová pravidla 4. Další možnosti financování následků živelních

Více

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění) Kód:R51 Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Datum od 01.01.2019 Datum do 31.01.2019 IČ: 00025429 Jedn./Sum.: Sumární Kapitola:336, 1361 1611 1612 1614 1617 2111 2112 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2143

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 a Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 012.2014 KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky třída R O Z P O Č E T 012.2014 % Index seskupe podsesk.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 6/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 6/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 6/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 Doručeno poslancům: 17. prosince

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 Období: 012.2014 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby v tis.kč R O Z P O Č E T 012.2014

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 2/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 2/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VIII. volební období 2/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 Doručeno poslancům: 18. prosince

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 A. Návrh usnesení vlády České republiky o státním závěrečném účtu České republiky za rok 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2005

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

58/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 3. března o státním rozpočtu České republiky na rok 2000

58/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 3. března o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 Systém ASPI - stav k 23.5.2016 do částky 63/2016 Sb. a 14/2016 Sb.m.s. - RA866 58/2000 Sb. - o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 - poslední stav textu 58/2000 Sb. ZÁKON ze dne 3. března 2000

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 212 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 212 29 Státní rozpočet 212 29 Krajské rozpočty a

Více

ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA ČR. Ing. Miroslav Červenka VŠFS, 2012

ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA ČR. Ing. Miroslav Červenka VŠFS, 2012 ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA ČR Ing. Miroslav Červenka VŠFS, 2012 Rozpočtová soustava ČR A) Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet, vč. Národního fondu Územní rozpočty Rozpočty příspěvkových organizací (netto)

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 177 178 Srovnání bilance rozpočtu se SRV (v tis. Kč) Souhrnná bilance 2013 rozpočet 2013 Daňové příjmy 4 061 746,00 4 061 835,00 Nedaňové

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET tabulková a grafická část

LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET tabulková a grafická část LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na rok 2017 Schválený rozpočet výdajů Libereckého

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2016 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2016 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2016 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY Seznam tabulek Tabulka č. 1 Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 7. února 2018 č. 92. Přehled námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2.

Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 7. února 2018 č. 92. Přehled námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 7. února 2018 č. 92 Přehled námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2018 Obsah Přehled použitých zkratek Výhled na 2. pololetí 2018

Více

2B. Pozměňovací návrhy číselných položek k návrhu zákona o státním rozpočtu a k návrhu státního rozpočtu na rok 2018 přednesené ve 2.

2B. Pozměňovací návrhy číselných položek k návrhu zákona o státním rozpočtu a k návrhu státního rozpočtu na rok 2018 přednesené ve 2. 2B. Pozměňovací návrhy číselných položek k návrhu zákona o státním rozpočtu a k návrhu státního rozpočtu na rok 2018 přednesené ve 2. čtení I. PŘÍJMY (v Kč) Poř. č. čís. kap. kapitola Titul a ukazatel

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze,

Více

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Ing. Irena Válková odbor 11 Státní rozpočet Irena.Valkova@mfcr.cz Východiska pro sestavení SR na rok 2018 Programové prohlášení vlády České

Více

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2012 9 kjdkshfjkd 10 I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst 11 kjedjksahdfjkhdfjhdx 12 Bilanční tabulka podle odpovědných míst (v tis. Kč) Souhrnná bilance

Více

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech

Více

Aktuální stav plnění článku 5 EED

Aktuální stav plnění článku 5 EED Aktuální stav plnění článku 5 EED Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC, 14. 10. 2014 Praha Směrnice ě o energetické účinnosti EED a metoda EPC Článek 5 Příkladná

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY Seznam tabulek Tabulka č. 1 Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2003

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2003 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2003 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol za rok 2003 Sešit 1. Kapitoly 301-335 Sešit 2. Kapitoly 336-398 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 331/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 331/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 331/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 Doručeno poslancům: 4. prosince

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit velice složitý delimitační proces a zahájit plnohodnotnou

Více

Strana 1 / /2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 11. února 2008,

Strana 1 / /2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 11. února 2008, 52/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. února 2008, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem Ministerstvo financí stanoví

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 165 Rozeslána dne 29. prosince 2015 Cena Kč 124, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 165 Rozeslána dne 29. prosince 2015 Cena Kč 124, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 29. prosince 2015 Cena Kč 124, O B S A H : 400. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 Strana 5378 Sbírka zákonů č. 400 / 2015 400

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 3 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Schválený rozpočet příjmů

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2005

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2005 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2005 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 347-398 O b s a h Kapitola č. 347 Komise pro cenné papíry 348 Český báňský úřad 349 Energetický

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY 5 351 289,07 6 053 854,26 8 177 146,60 VÝDAJE 961 533,44 2 642 979,33 21 798 201,74 SALDO 4 389 755,63 3 410 874,93-13 621 055,14 1.1. Běžný rozpočet 2009 PŘÍJMY 6 277 147,38 5 477

Více

Výdaje na financování programů

Výdaje na financování programů 121 Příloha č.5 k zákonu č.491/2000 Sb. financování programů Evidenční v tisících Kč 301 010 Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu 95 000 301 020 Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech

Více

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15 16 Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (v tis. Kč) Souhrnná bilance rozpočet 2014 Daňové příjmy 4 096 590,00 Nedaňové příjmy 619 313,87

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 184 Rozeslána dne 30. prosince 2016 Cena Kč 142, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 184 Rozeslána dne 30. prosince 2016 Cena Kč 142, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 30. prosince 2016 Cena Kč 142, O B S A H : 457. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 Strana 7122 Sbírka zákonů č. 457 / 2016 457

Více

snížení příjmů z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímými vztahy

snížení příjmů z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímými vztahy B. Pozměňovací návrhy číselných položek k návrhu zákona o státním rozpočtu podle sněmovního tisku 331 a k návrhu státního rozpočtu na rok 2015 přednesené ve 2. čtení I. PŘÍJMY (v Kč) Poř. č. čís. kap.

Více

VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ

VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ Příloha č. 1 č. ř. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 index A. MANDATORNÍ VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA Sociální transfery vč. ochrany zaměstnanců

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více