STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011"

Transkript

1 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012

2 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN

3 OBSAH 1. OBYVATELSTVO Složení obyvatelstva podle pohlaví v jednotlivých okresech ČR Věkové složení obyvatelstva podle věkových skupin za kraje ČR I. MZDY A ZAMĚSTNANCI I.1 Průměrná hrubá měsíční mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) v roce I.2 Průměrná měsíční nominální mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) a počet zaměstnanců v roce 2011 podle odvětví I.3 Průměrná měsíční nominální mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) podle velikosti zpravodajské jednotky I.4 Průměrná měsíční nominální mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) v územním členění v roce I.5 Bilance zdrojů pracovních sil a jejich rozdělení (v tis. osob) II. VÝBĚR Z RESORTNÍHO STATISTICKÉHO ŠETŘENÍ ISPV (Informační systém o průměrném výdělku) II.1 Průměrné hodinové výdělky podle hlavních tříd zaměstnání CZ-ISCO II.2 Průměrné hodinové výdělky podle věkových kategorií II.3 Průměrné hodinové výdělky podle vzdělání II.4 Průměrné hodinové výdělky podle věkových kategorií a pohlaví II.5 Průměrné hodinové výdělky podle vzdělání a pohlaví STATISTIKA NEZAMĚSTNANOSTI Průměrný počet uchazečů o zaměstnání, průměrná míra nezaměstnanosti v letech 2010 a Počty uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti k 31. prosinci 2010 a Pohyb uchazečů o zaměstnání v letech 2010 a Uchazeči o zaměstnání, míra nezaměstnanosti, počet uchazečů na 1 volné pracovní místo k 31. prosinci 2010 a Vývoj na trhu práce v roce Struktura nezaměstnanosti v roce Vývoj v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti a rekvalifikací v roce Počet evidovaných nezaměstnaných, volných pracovních míst a míra nezaměstnanosti ke konci sledovaného měsíce Vývoj zaměstnanosti cizinců v krajích a okresech Míra nezaměstnanosti v okresech a krajích České republiky k 31. prosinci Průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti v letech 2009 a DŮCHODY Počet nově přiznaných důchodů podle druhu důchodu, pohlaví a podle krácení pro souběh v roce Průměrná výše nově přiznaných důchodů podle druhu důchodu, pohlaví a podle krácení pro souběh v roce Struktura nově přiznaných důchodů v roce Vývoj počtu a průměrné měsíční výše nově přiznaných důchodů v letech Důchody vyplácené za prosinec Počet důchodců v prosinci 2011 podle druhu důchodu, pohlaví a krajů Průměrná výše sólo důchodů v prosinci 2010 podle druhu důchodu, pohlaví a krajů Počet důchodců a prům. výše jejich důchodů u důchodů vyplácených za prosinec v letech Vývoj počtu starobních důchodců a průměrné výše starobních důchodů v prosinci let TERÉNNÍ A AMBULANTNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Výše příjmů z úhrad za sociální službu v roce Výdaje na sociální službu v roce Počet uživatelů (klientů) sociálních služeb v roce Počet uživatelů (klientů) sociálních služeb v roce

4 5.1.4 Průměrný evidenční počet zdravotnických pracovníků v sociálních službách v roce Evidovaný počet neuspokojených žádostí o sociální službu v roce Počet držitelů průkazek -TP, ZTP, ZTP/P v roce Opakující se dávky pro osoby se zdravotním postižením v roce Jednorázové příspěvky pro osoby se zdravotním postižením na zakoupení, celkovou opravu, zvláštní úpravu a provoz motorového vozidla v roce Jednorázové příspěvky pro osoby se zdravotním postižením na úpravu bytu, individuální dopravu, opatření zvláštních pomůcek a nevidomým na opatření vodícího psa v roce SOCIÁLNÍ SLUŽBY Počet sociálních služeb v roce Počet sociálních služeb v roce kapacita služby Počet uživatelů (klientů) sociálních služeb v roce Sociální služby podle zřizovatele v roce Kapacita a ekonomické ukazatele v sociálních službách v roce Počet neuspokojených žádostí o sociální služby v roce ZAMĚSTNANCI A PLATY V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, ZAMĚSTNANOSTI A BEZPEČNOSTI PRÁCE Zaměstnanci a prostředky na platy - odvětví sociální péče celkem (KÚ, statutární města, obce s rozšířenou působností a ÚSP řízené MPSV) v roce Zaměstnanci a prostředky na platy - orgány státní správy v roce Průměrná měsíční výše platových složek - odvětví sociální péče celkem (KÚ, statutární města, obce s rozšířenou působností a ÚSP řízené MPSV) v roce SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Děti (skupiny sourozenců) evidované orgány SPOD Umísťování dětí a mladistvých do náhradní rodinné, ústavní a ochranné výchovy v roce Počet klientů evidovaných kurátory pro mládež v roce Počet klientů kurátorů pro mládež podle typu řešených případů v roce Počet dětí v náhradní rodinné péči Vývoj počtu pěstounů a pěstounských rodin Vývoj počtu žádostí o náhradní rodinnou péči Zařízení pro výkon pěstounské péče Počet podaných návrhů soudu/oznámení policii ze strany orgánů SPOD v roce Činnosti orgánů SPOD v roce Počet týraných a zneužívaných dětí podle věkové struktury a sociálního prostředí v roce Počet týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí podle struktury týrajících a zneužívajících osob v roce Počet zaměstnanců orgánů SPOD (včetně kurátorů pro mládež) podle úrovně vzdělání v roce Počet kurátorů pro mládež v rámci orgánů SPOD podle úrovně vzdělání v roce Počet kurátorů pro mládež mimo orgány SPOD podle úrovně vzdělání v roce Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou umístěných v ústavních zařízeních PRÁCE S PŘÍSLUŠNÍKY MARGINÁLNÍCH SKUPIN Sociální práce s příslušníky marginálních skupin v roce PŘÍJMY A VÝDAJE KAPITOLY Vývoj plnění rozpočtu kapitoly 313 MPSV ČR Vývoj plnění rozpočtu příjmů organizačních složek státu Vývoj plnění rozpočtu výdajů organizačních složek státu Vývoj výdajů na transfery obyvatelstvu STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA Vývoj vyplacených dávek státní sociální podpory Počet vyplacených dávek státní sociální podpory podle krajů v roce Výdaje na dávky státní sociální podpory podle krajů v roce

5 11.4 Strukturální rozložení výdajů na dávky státní sociální podpory v roce Příjemci rodičovského příspěvku podle pohlaví LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA Počty posudků zpracovaných posudkovými komisemi (posudky komisí MPSV ve vztahu k posudkům orgánů I. stupně změny) Vývoj zjišťovacích prohlídek a kontrolních lékařských prohlídek (podle druhu invalidity) Vývoj počtu ostatních posudků Statistika řízení dle předmětu řízení NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Základní ukazatele nemocenského pojištění v roce Procento pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI A PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Vývoj výdajů a počtu příspěvků na živobytí Vývoj výdajů a počtu doplatků na bydlení Vývoj výdajů a počtu dávek mimořádné okamžité pomoci Vývoj výdajů a počtu příspěvků na péči Počet příjemců příspěvku na péči (za prosinec 2011 podle krajů) SEZNAM ZKRATEK

6

7 ÚVOD Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí za rok 2011 obsahově navazuje na předchozí vydání. Datovou základnu ročenky tvoří výstupy z resortních statistických zjišťování doplněné o vybrané ukazatele z evidence úřadů práce (ÚP), důchodové statistiky, statistiky mezd, nemocenského pojištění a demografie. Ročenka dále obsahuje údaje, které charakterizují situaci v oblasti dávek státní sociální podpory (SSP), dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči. Každý ze 14 oddílů ročenky je uvozen titulní stránkou s obsahem oddílu. Pro oddíl 1. Obyvatelstvo byly použity demografické údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ). Oddíl 2. obsahuje kromě části Mzdy a zaměstnanci (označené jako 2.I.), kde jsou použity celostátní údaje statistiky práce a mezd z podkladů ČSÚ, rovněž část 2.II. Výběr z resortního statistického šetření ISPV zpracovanou na základě resortního čtvrtletního šetření o ceně práce. Podkladem tabulek a grafů v oddíle 3. Statistika nezaměstnanosti jsou statistické informace zpracované z evidence ÚP o uchazečích o zaměstnání, volných pracovních místech a aktivní politice zaměstnanosti. Oddíl 4. Důchody byl zpracován podle statistických údajů České správy sociálního zabezpečení. Obsahuje základní údaje o vývoji důchodů v letech a podrobnější údaje o důchodech v roce Oddíl 5. Terénní a ambulantní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením zachycuje důležité informace o sociálních službách poskytnutých těmto občanům, o jednotlivých dávkách sociální péče, které jim byly vyplaceny. Údaje týkající se dávek vycházejí z měsíčního resortního statistického výkazu V (MPSV) 9-12 o dávkách sociální péče pro občany ČR a zemí EU. Údaje o sociálních službách, které jsou poskytnuty těmto občanům, vycházejí z výkazu V (MPSV) o sociální péči a sociálních službách. Oddíl 6. Sociální služby byl zpracován z vybraných údajů resortního statistického výkazu V (MPSV) 1-01 o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb. Podkladem pro oddíl 7. Zaměstnanci a platy v odvětví sociální péče, sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a bezpečnosti práce byly souhrnné údaje resortních výkazů V (MPSV) 19a-01 a V (MPSV) 19b-01 o zaměstnancích a platech v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Při zpracování oddílu 8. Sociálně-právní ochrana dětí se vycházelo z ročního resortního statistického výkazu V (MPSV) o výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Pro oddíl 9. Práce s příslušníky marginálních skupin byly použity souhrnné údaje z resortního výkazu V (MPSV) o sociální práci s příslušníky marginálních skupin. Tabulky oddílu 10. Příjmy a výdaje kapitoly 313 byly zpracovány z účetních výkazů a dalších finančních podkladů a obsahují údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření resortu a přehled sociálních transferů kapitoly 313 v roce Pro zpracování oddílu 11. Státní sociální podpora byly použity údaje z resortního informačního systému o dávkách SSP. Uvedené údaje charakterizují vývoj počtu a částek vyplacených dávek podle krajů ČR a v jednotlivých měsících roku Do oddílu 12. Lékařská posudková služba byly zapracovány údaje z interních databází České správy sociálního zabezpečení a od odboru posudkové služby MPSV (posudkové komise). Do oddílu 13. Nemocenské pojištění byly zahrnuty údaje o základních ukazatelích nemocenského pojištění ze statistického výkazu ČSÚ (Nem Úr 1-02). V oddílu 14. Dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči jsou použity údaje z informačního systému o dávkách pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči. Uvedené údaje charakterizují vývoj průměrného počtu a částek vyplacených dávek v jednotlivých krajích ČR. Data o příspěvku na péči jsou navíc uvedena v detailnější struktuře podle pohlaví a stupně závislosti. Ročenku zpracovalo odd. statistické metodiky a rozborů odboru analýz a statistik MPSV ČR. 7

8

9 1. OBYVATELSTVO 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví v jednotlivých okresech ČR 1.2 Věkové složení obyvatelstva podle věkových skupin za kraje ČR 9

10 SLOŽENÍ OBYVATELSTVA PODLE POHLAVÍ V JEDNOTLIVÝCH OKRESECH ČR Tabulka č.1.1 str. 1 Územní jednotka Stav k Stav k celkem muži ženy celkem muži ženy Hl. město Praha okres Benešov okres Beroun okres Kladno okres Kolín okres Kutná Hora okres Mělník okres Mladá Boleslav okres Nymburk okres Praha-východ okres Praha-západ okres Příbram okres Rakovník Středočeský kraj okres České Budějovice okres Český Krumlov okres Jindřichův Hradec okres Písek okres Prachatice okres Strakonice okres Tábor Jihočeský kraj okres Domažlice okres Klatovy okres Plzeň-město okres Plzeň-jih okres Plzeň-sever okres Rokycany okres Tachov Plzeňský kraj okres Cheb okres Karlovy Vary okres Sokolov Karlovarský kraj okres Děčín okres Chomutov okres Litoměřice okres Louny okres Most okres Teplice okres Ústí nad Labem Ústecký kraj okres Česká Lípa okres Jablonec nad Nisou okres Liberec okres Semily Liberecký kraj

11 SLOŽENÍ OBYVATELSTVA PODLE POHLAVÍ V JEDNOTLIVÝCH OKRESECH ČR Tabulka č.1.1 str. 2 Územní jednotka Stav k Stav k celkem muži ženy celkem muži ženy okres Hradec Králové okres Jičín okres Náchod okres Rychnov nad Kněžnou okres Trutnov Královéhradecký kraj okres Chrudim okres Pardubice okres Svitavy okres Ústí nad Orlicí Pardubický kraj okres Havlíčkův Brod okres Jihlava okres Pelřimov okres Třebíč okres Žďár nad Sázavou Kraj Vysočina okres Blansko okres Brno-město okres Brno-venkov okres Břeclav okres Hodonín okres Vyškov okres Znojmo Jihomoravský kraj okres Jeseník okres Olomouc okres Prostějov okres Přerov okres Šumperk Olomoucký kraj okres Kroměříž okres Uherské Hradiště okres Vsetín okres Zlín Zlínský kraj okres Bruntál okres Frýdek-Místek okres Karviná okres Nový Jičín okres Opava okres Ostrava-město Moravskoslezský kraj CELKEM ČR Pramen: ČSÚ 11

12 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA PODLE VĚKOVÝCH SKUPIN ZA KRAJE ČR Tabulka č.1.2 Územní jednotka Stav k Stav k let let 65 a více let 0-14 let let 65 a více let Hl. město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR Pramen: ČSÚ 12

13 2.I. MZDY A ZAMĚSTNANCI 2.I.1 Průměrná hrubá měsíční mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) v roce I.2 Průměrná měsíční nominální mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) a počet zaměstnanců v roce 2011 podle odvětví 2.I.3 Průměrná měsíční nominální mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) podle velikosti zpravodajské jednotky 2.I.4 Průměrná měsíční nominální mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) v územním členění v roce I.5 Bilance zdrojů pracovních sil a jejich rozdělení (v tis. osob) 13

14 PRŮMĚRNÁ HRUBÁ MĚSÍČNÍ MZDA (NA PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ) V ROCE čtvrtletí Průměrná nominální mzda v Kč nominální Meziroční index v % reálný Podnikatelská sféra ,3 101,6 Nepodnikatelská sféra ,2 96,6 Národní hospodářství ,4 100,7 2. čtvrtletí Podnikatelská sféra ,2 101,4 Nepodnikatelská sféra ,1 97,3 Národní hospodářství ,4 100,6 3. čtvrtletí Podnikatelská sféra ,7 100,9 Nepodnikatelská sféra ,0 99,2 Národní hospodářství ,4 100,6 4. čtvrtletí Podnikatelská sféra ,6 100,2 Nepodnikatelská sféra ,6 99,2 Národní hospodářství ,4 100,0 Rok 2011 Podnikatelská sféra ,9 101,0 Nepodnikatelská sféra ,1 98,2 Národní hospodářství ,4 100,5 Pramen: ČSÚ Pozn.: Údaje na přepočtené počty zaměstnanců zahrnují všechny ekonomické subjekty podnikatelské i nepodnikatelské sféry. Tabulka č. 2.I.1 14

15 PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ NOMINÁLNÍ MZDA (NA PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ) A POČET ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2011 PODLE ODVĚTVÍ Tabulka č. 2.I.2 Ukazatel v Kč Průměrná měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v Kč přírůstek (úbytek) proti roku 2010 nominálně v % reálně 1) v % Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané v tis. přírůstek (úbytek) proti roku 2010 v tis. v % Celkem ČR ,4 0, ,9-9,1-0,2 v tom: podnikatelská sféra ,9 1, ,3 4,4 0,1 nepodnikatelská sféra ,1-1,8 692,6-13,5-1,9 Sekce CZ-NACE A Zemědělství, lesnictví a rybářství ,1 1,2 98,1-0,8-0,8 B+C+D+E Průmysl c e l k e m ,2 1, ,2 26,5 2,3 B Těžba a dobývání ,8 1,9 35,0-1,1-3,0 C Zpracovatelský průmysl ,4 1, ,4 27,5 2,7 D E Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi ,3-1,6 29,0 0,1 0, ,6-0,3 50,9 0,0 0,0 F Stavebnictví ,9 0,0 231,6-16,5-6,6 G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel ,1 1,2 482,4 2,0 0,4 H Doprava a skladování ,4-0,5 242,0-6,6-2,7 I J Ubytování, stravování a pohostinství Informační a komunikační činnosti ,0 1,1 107,4-5,8-5, ,8 0,9 95,6 0,9 0,9 K Peněžnictví a pojišťovnictví ,5 0,6 69,8 0,7 1,0 L Činnosti v oblasti nemovitostí ,5 3,6 47,3 0,7 1,5 M N O Profesní, vědecké a technické činnosti Administrativní a podpůrné činnosti Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení ,3-3,2 145,7-0,7-0, ,6 0,7 140,4 4,8 3, ,3-4,1 278,5-14,0-4,8 P Vzdělávání ,0 1,1 267,9-1,5-0,5 Q Zdravotní a sociální péče ,3 3,3 265,1 1,6 0,6 R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti ,4-1,5 48,7-1,2-2,3 S Ostatní činnosti ,2 4,2 45,3 0,8 1,8 Pramen: ČSÚ 1) při použití indexu spotřebitelských cen (101,9 %) Pozn.: Údaje se týkají pouze zaměstnanců v pracovním poměru ke zpravodajské jednotce. Zahrnuty nejsou osoby vykonávající veřejné funkce, např. poslanci, senátoři, uvolnění členové zastupitelstev všech stupňů, soudci aj. V údajích o průměrných mzdách se jedná o mzdy v tomto období zúčtované k výplatě. 15

16 PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ NOMINÁLNÍ MZDA (NA PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ) PODLE VELIKOSTI ZPRAVODAJSKÉ JEDNOTKY Tabulka č. 2.I.3 Průměrná mzda Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané Velikost zpravodajské jednotky rok 2010 rok 2011 meziroční index v % rok 2010 rok 2011 přírůstek (úbytek) proti roku 2010 v Kč Celkem = 100% v Kč Celkem = 100% nominální mzdy reálné v tis. v tis. v tis. v % mzdy 1) 0-19 zaměstnanců , ,9 103,4 101,4 794,2 790,0-4,2 99, zaměstnanců , ,2 102,2 100,3 509,3 471,1-38,2 92, zaměstnanců , ,8 101,3 99,4 406,6 407,9 1,3 100, zaměstnanců , ,7 102,1 100,2 505,7 503,9-1,8 99, zaměstnanců , ,3 102,3 100,4 363,3 353,9-9,4 97, zaměstnanců , ,0 101,4 99,5 322,0 349,8 27,8 108, a více zaměstnanců , ,0 101,3 99,4 851,9 867,3 15,4 101,8 Celkem ČR , ,0 102,4 100, , ,9-9,1 99,8 Pramen: ČSÚ 1) při použití indexu spotřebitelských cen (101,9 %) Pozn.: Údaje zahrnují všechny ekonomické subjekty podnikatelské i nepodnikatelské sféry. 16

17 PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ NOMINÁLNÍ MZDA (NA PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ) V ÚZEMNÍM ČLENĚNÍ V ROCE 2011 Tabulka č. 2.I.4 Územní jednotka Průměrná mzda v Kč Meziroční index v % nominální mzdy reálné mzdy 1) Míra nezaměstnanosti k v % Průměrný evidenční počet zaměstnanců za rok 2011 přepočtený na plně zaměstnané v tis. Hl. město Praha ,1 98,3 3,9 763,3 Středočeský kraj ,3 101,4 7,1 354,1 Jihočeský kraj ,6 100,7 7,5 210,7 Plzeňský kraj ,3 98,4 7,0 198,6 Karlovarský kraj ,8 99,9 9,8 91,9 Ústecký kraj ,6 99,7 12,9 248,4 Liberecký kraj ,7 100,8 9,5 133,6 Královéhradecký kraj ,5 100,6 7,5 185,8 Pardubický kraj ,2 100,3 8,4 172,1 Kraj Vysočina ,1 100,2 9,4 164,2 Jihomoravský kraj ,1 101,2 9,8 419,7 Olomoucký kraj ,8 100,8 11,4 198,4 Zlínský kraj ,2 101,3 9,4 190,9 Moravskoslezský kraj ,6 100,7 11,2 410,0 Celkem ČR ,4 100,5 8, ,9 Pramen: ČSÚ 1) při použití indexu spotřebitelských cen (101,9 %) Pozn.: Údaje zahrnují všechny ekonomické subjekty podnikatelské i nepodnikatelské sféry. Data za jednotlivé kraje byla získána tzv. pracovištní metodou - tj. místa skutečného pracoviště zaměstnanců. 17

18 BILANCE ZDROJŮ PRACOVNÍCH SIL A JEJICH ROZDĚLENÍ (V TIS. OSOB) Tabulka č. 2.I.5 Rok 2010 Rok 2011 Rozdíl celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy v tis. os. v tis. os. v tis. os. Meziroční index v % Populace 15+ celkem 9 015, , , , , ,1-1,5-5,0 3,5 100,0 z toho: let 7 399, , , , , ,8-54,5-29,3-25,2 99,3 Ekonomicky aktivní celkem (zaměstnaní+nezaměstnaní) 5 268, , , , , ,8-11,3-22,3 11,0 99,8 z toho: let 5 192, , , , , ,4-11,9-21,0 9,1 99,8 Zaměstnaní v NH 4 885, , , , , ,6 18,8-3,9 22,7 100,4 z toho: let 4 809, , , , , ,9 18,2-2,6 20,8 100, let 693,3 418,5 274,8 710,2 422,5 287,7 16,9 4,1 12,8 102,4 Nezaměstnaní 383,7 190,8 192,9 353,6 172,4 181,2-30,1-18,4-11,7 92,2 z toho: let 382,5 190,4 192,1 352,5 172,0 180,5-30,0-18,4-11,7 92, let 48,2 29,1 19,1 43,8 26,4 17,4-4,3-2,7-1,7 91,0 Ekonomicky neaktivní 3 746, , , , , ,3 9,8 17,2-7,5 100,3 z toho: let 2 207,4 800, , ,7 792, ,4-42,7-8,3-34,4 98, let 749,6 269,0 480,5 737,1 268,3 468,8-12,4-0,7-11,7 98,3 důchodci v předčasném důchodu 53,9 22,8 31,1 45,5 22,5 23,0-8,3-0,2-8,1 84,6 důchodci v řádném důchodu 2 093,5 772, , ,3 802, ,9 50,8 29,8 21,0 102,4 invalidní důchodci 278,6 137,8 140,8 272,5 137,6 134,9-6,1-0,2-5,9 97,8 připravují se v učilišti 128,1 85,9 42,3 116,1 77,3 38,8-12,1-8,6-3,4 90,6 studují střední školu 375,8 171,8 204,0 364,7 166,9 197,8-11,1-4,9-6,1 97,0 studují vysokou školu, VOŠ 328,1 147,3 180,8 328,1 147,0 181,1 0,0-0,3 0,3 100,0 na rodičovské dovolené 191,2 0,7 191,2 191,3 0,9 190,4 0,1 0,1-0,7 100,0 Pramen: ČSÚ (VŠPS) 18

19 2.II. 2.II.1 2.II.2 2.II.3 2.II.4 2.II.5 VÝBĚR Z RESORTNÍHO STATISTICKÉHO ŠETŘENÍ ISPV (Informační systém o průměrném výdělku) Průměrné hodinové výdělky podle hlavních tříd zaměstnání CZ-ISCO Průměrné hodinové výdělky podle věkových kategorií Průměrné hodinové výdělky podle vzdělání Průměrné hodinové výdělky podle věkových kategorií a pohlaví Průměrné hodinové výdělky podle vzdělání a pohlaví 19

20 PRŮMĚRNÉ HODINOVÉ VÝDĚLKY PODLE HLAVNÍCH TŘÍD ZAMĚSTNÁNÍ CZ-ISCO Tabulka č. 2.II.1 4. čtvrtletí 2011 Hlavní třída zaměstnání CZ-ISCO Struktura zaměstnanců Průměr Diferenciace 1. decil medián 9. decil Relace k průměru % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod % 0 Zaměstnanci v ozbrojených silách 0,7 131,9 83,1 125,2 191,2 86,5 1 Zákonodárci a řídící pracovníci 5,3 328,6 113,3 240,4 604,1 215,5 2 Specialisté 15,2 216,3 117,2 178,4 348,8 141,9 3 Techničtí a odborní pracovníci 21,2 168,2 93,0 152,9 252,2 110,4 4 Úředníci 8,2 128,4 69,3 118,4 192,2 84,2 5 Pracovníci ve službách a prodeji 12,8 94,5 52,2 84,5 148,1 62,0 6 Kvalifikovaní prac. v zemědělství a lesnictví 0,9 105,7 62,3 100,7 150,8 69,3 7 Řemeslníci a opraváři 14,8 125,7 71,7 117,8 182,3 82,5 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři 14,9 121,5 72,2 116,0 175,4 79,7 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 5,8 85,3 51,1 79,2 125,6 56,0 - Neuvedeno 0,1 155,9 50,5 96,3 323,6 102,3 CELKEM ČR 100,0 152,5 67,4 128,3 241,1 100,0 Struktura základního souboru dle hlavních tříd KZAM-R 6 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 0,9% 5 Pracovníci ve službách a prodeji 12,8% 4 Úředníci 8,2% 7 Řemeslníci a opraváři 14,8% 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři 14,9% 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 5,8% 0 Zaměstnanci v ozbrojených silách 0,7% - Neuvedeno 0,0% 3 Techničtí a odborní pracovníci 21,2% 2 Specialisté 15,2% 1 Zákonodárci a řídící pracovníci 5,3% Pramen: ISPV 20

21 PRŮMĚRNÉ HODINOVÉ VÝDĚLKY PODLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ Tabulka č. 2.II.2 4. čtvrtletí 2011 Věková kategorie Struktura zaměstnanců Průměr Diferenciace 1. decil medián 9. decil Relace k průměru % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod % do 20 let 0,4 84,8 51,4 82,4 120,5 55, let 16,9 128,1 63,7 118,7 196,2 84, let 28,7 159,6 67,9 133,0 260,6 104, let 26,0 159,3 68,7 130,2 248,5 104, let 22,9 152,1 69,4 128,7 240,6 99,8 60 a více let 5,1 164,8 64,8 136,2 281,2 108,1 C E L K E M Č R 100,0 152,5 67,4 128,3 241,1 100,0 Struktura základního souboru dle věkových kategorií let 22,9% let 26,0% 60 a více let 5,1% do 20 let 0,4% let 28,7% let 16,9% Pramen: ISPV 21

22 PRŮMĚRNÉ HODINOVÉ VÝDĚLKY PODLE VZDĚLÁNÍ Tabulka č. 2.II.3 4. čtvrtletí 2011 Vzdělání Struktura zaměstnanců Průměr Diferenciace 1. decil medián 9. decil Relace k průměru % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod % Základní a nedokončené 6,3 99,0 56,5 91,7 147,8 64,9 Střední bez maturity 35,3 115,2 61,0 107,4 172,0 75,6 Střední s maturitou 37,1 150,9 75,5 136,4 227,9 99,0 Vyšší odborné a bakalářské 3,4 182,4 104,1 160,2 268,0 119,6 Vysokoškolské 16,2 254,9 116,6 197,6 431,3 167,2 Neuvedeno 1,7 119,0 53,2 93,3 189,8 78,0 CELKEM ČR 100,0 152,5 67,4 128,3 241,1 100,0 Pramen: ISPV 22

23 PRŮMĚRNÉ HODINOVÉ VÝDĚLKY PODLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ A POHLAVÍ Tabulka č. 2.II.4 4. čtvrtletí 2011 CELKEM MUŽI ŽENY Věková kategorie Struktura zaměstnanců Průměr Diferenciace Struktura Diferenciace Struktura Diferenciace Průměr Průměr 1. decil medián 9. decil zaměstnanců 1. decil medián 9. decil zaměstnanců 1. decil medián 9. decil % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod do 20 let 0,4 84,8 51,4 82,4 120,5 0,5 89,2 51,4 87,7 127,4 0,3 75,9 52,2 73,3 102, let 16,9 128,1 63,7 118,7 196,2 17,8 131,3 63,2 122,0 200,2 15,9 123,7 64,2 114,2 190, let 28,7 159,6 67,9 133,0 260,6 30,1 177,9 74,8 146,4 295,2 27,0 135,3 63,1 116,3 214, let 26,0 159,3 68,7 130,2 248,5 23,4 184,9 76,0 143,8 297,3 29,0 134,7 65,3 118,5 207, let 22,9 152,1 69,4 128,7 240,6 21,8 165,8 74,7 134,9 265,4 24,3 137,5 66,2 121,0 215,3 60 a více let 5,1 164,8 64,8 136,2 281,2 6,4 173,8 68,1 139,8 301,5 3,5 145,1 61,9 125,2 240,1 CELKEM ČR 100,0 152,5 67,4 128,3 241,1 100,0 167,9 71,9 137,4 270,1 100,0 134,0 64,7 117,7 209,2 Pramen: ISPV 23

24 PRŮMĚRNÉ HODINOVÉ VÝDĚLKY PODLE VZDĚLÁNÍ A POHLAVÍ Tabulka č. 2.II.5 4. čtvrtletí 2011 CELKEM MUŽI ŽENY Vzdělání Struktura zaměstnanců Průměr Diferenciace Struktura Diferenciace Struktura Diferenciace Průměr Průměr 1. decil medián 9. decil zaměstnanců 1. decil medián 9. decil zaměstnanců 1. decil medián 9. decil % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod Základní a nedokončené 6,3 99,0 56,5 91,7 147,8 5,3 109,0 56,3 102,8 163,0 7,4 90,4 56,5 84,9 129,1 Střední bez maturity 35,3 115,2 61,0 107,4 172,0 42,2 126,8 66,1 119,6 184,8 27,1 93,5 57,3 88,5 134,7 Střední s maturitou 37,1 150,9 75,5 136,4 227,9 31,4 166,2 77,9 148,5 258,4 43,9 137,9 74,0 128,3 203,1 Vyšší odborné a bakalářské 3,4 182,4 104,1 160,2 268,0 2,6 209,0 116,1 180,6 311,9 4,3 163,1 99,2 148,5 229,8 Vysokoškolské 16,2 254,9 116,6 197,6 431,3 16,8 290,6 119,2 222,4 505,7 15,6 209,2 114,6 176,9 329,3 Neuvedeno 1,7 119,0 53,2 93,3 189,8 1,7 132,6 53,3 100,3 224,2 1,7 102,8 52,5 84,0 168,8 CELKEM ČR 100,0 152,5 67,4 128,3 241,1 100,0 167,9 71,9 137,4 270,1 100,0 134,0 64,7 117,7 209,2 Pramen: ISPV 24

25 3. STATISTIKA NEZAMĚSTNANOSTI 3.1 Průměrný počet uchazečů o zaměstnání, průměrná míra nezaměstnanosti v letech 2010 a Počty uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti k 31. prosinci 2010 a Pohyb uchazečů o zaměstnání v letech 2010 a Uchazeči o zaměstnání, míra nezaměstnanosti, počet uchazečů na 1 volné pracovní místo k 31. prosinci 2010 a Vývoj na trhu práce v roce Struktura nezaměstnanosti v roce Vývoj v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti a rekvalifikací v roce Počet evidovaných nezaměstnaných, volných pracovních míst a míra nezaměstnanosti ke konci sledovaného měsíce 3.8 Vývoj zaměstnanosti cizinců v krajích a okresech 3.9 Míra nezaměstnanosti v okresech a krajích České republiky k 31. prosinci Průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti v letech 2010 a

26 PRŮMĚRNÝ POČET UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ, PRŮMĚRNÁ MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V LETECH 2010 A 2011 Tabulka č. 3.1 str. 1 Územní jednotka počet uchazečů míra nezaměst. v % počet uchazečů míra nezaměst. v % Hl. město Praha , ,0 Benešov , ,4 Beroun , ,9 Kladno , ,9 Kolín , ,7 Kutná Hora , ,0 Mělník , ,2 Mladá Boleslav , ,8 Nymburk , ,9 Praha-východ , ,6 Praha-západ , ,0 Příbram , ,7 Rakovník , ,1 Středočeský kraj , ,1 České Budějovice , ,8 Český Krumlov , ,5 Jindřichův Hradec , ,6 Písek , ,7 Prachatice , ,8 Strakonice , ,3 Tábor , ,3 Jihočeský kraj , ,3 Domažlice , ,3 Klatovy , ,5 Plzeň-město , ,9 Plzeň-jih , ,8 Plzeň-sever , ,9 Rokycany , ,9 Tachov , ,5 Plzeňský kraj , ,1 Cheb , ,4 Karlovy Vary , ,9 Sokolov , ,7 Karlovarský kraj , ,2 Děčín , ,3 Chomutov , ,9 Litoměřice , ,8 Louny , ,7 Most , ,9 Teplice , ,6 Ústí nad Labem , ,1 Ústecký kraj , ,9 Česká Lípa , ,3 Jablonec nad Nisou , ,8 Liberec , ,3 Semily , ,9 Liberecký kraj , ,6 Hradec Králové , ,6 Jičín , ,1 Náchod , ,4 Rychnov nad Kněžnou , ,8 Trutnov , ,9 Královéhradecký kraj , ,2 26

27 PRŮMĚRNÝ POČET UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ, PRŮMĚRNÁ MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V LETECH 2010 A 2011 Tabulka č. 3.1 str. 2 Územní jednotka počet uchazečů míra nezaměst. v % počet uchazečů míra nezaměst. v % Chrudim , ,1 Pardubice , ,1 Svitavy , ,3 Ústí nad Orlicí , ,4 Pardubický kraj , ,3 Havlíčkův Brod , ,7 Jihlava , ,1 Pelhřimov , ,0 Třebíč , ,8 Žďár nad Sázavou , ,7 Kraj Vysočina , ,1 Blansko , ,7 Brno-město , ,2 Brno-venkov , ,7 Břeclav , ,9 Hodonín , ,1 Vyškov , ,2 Znojmo , ,6 Jihomoravský kraj , ,6 Jeseník , ,8 Olomouc , ,0 Prostějov , ,8 Přerov , ,8 Šumperk , ,1 Olomoucký kraj , ,1 Kroměříž , ,8 Uherské Hradiště , ,2 Vsetín , ,4 Zlín , ,1 Zlínský kraj , ,4 Bruntál , ,6 Frýdek-Místek , ,3 Karviná , ,5 Nový Jičín , ,3 Opava , ,1 Ostrava-město , ,5 Moravskoslezský kraj , ,3 Celkem ČR , ,6 Pramen: MPSV 27

28 POČTY UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ PODLE DÉLKY NEZAMĚSTNANOSTI K 31. PROSINCI 2010 A 2011 Tabulka č. 3.2 str. 1 Územní jednotka do 3 měsíců 3-6 měsíců měsíců 9-12 měsíců nad 12 měsíců do 3 měsíců 3-6 měsíců 6-9 měsíců 9-12 měsíců Hl. město Praha Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Středočeský kraj České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Jihočeský kraj Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov Plzeňský kraj Cheb Karlovy Vary Sokolov Karlovarský kraj Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Ústecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Liberecký kraj Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kněžnou Trutnov nad 12 měsíců Královéhradecký kraj

29 POČTY UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ PODLE DÉLKY NEZAMĚSTNANOSTI K 31. PROSINCI 2010 A 2011 Tabulka č. 3.2 str. 2 Územní jednotka do 3 měsíců 3-6 měsíců měsíců 9-12 měsíců nad 12 měsíců do 3 měsíců 3-6 měsíců 6-9 měsíců 9-12 měsíců nad 12 měsíců Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Pardubický kraj Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Kraj Vysočina Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Jihomoravský kraj Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Olomoucký kraj Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Zlínský kraj Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město Moravskoslezský kraj Celkem ČR Pramen: MPSV 29

30 POHYB UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ V LETECH 2010 A 2011 Tabulka č. 3.3 str. 1 Územní jednotka nově hlášení vyřazení přírůstek + úbytek - nově hlášení vyřazení přírůstek + úbytek - Hl. město Praha Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Středočeský kraj České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Jihočeský kraj Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov Plzeňský kraj Cheb Karlovy Vary Sokolov Karlovarský kraj Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Ústecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Liberecký kraj Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kněžnou Trutnov Královéhradecký kraj

31 POHYB UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ V LETECH 2010 A 2011 Tabulka č. 3.3 str. 2 Územní jednotka nově hlášení vyřazení přírůstek + úbytek - nově hlášení vyřazení přírůstek + úbytek - Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Pardubický kraj Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Kraj Vysočina Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Jihomoravský kraj Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Olomoucký kraj Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Zlínský kraj Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město Moravskoslezský kraj Celkem ČR Pramen: MPSV 31

32 UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ, MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI, POČET UCHAZEČŮ NA 1 VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO K 31. PROSINCI 2010 A 2011 Tabulka č. 3.4 str. 1 Územní jednotka počet uchazečů míra nezaměst. v % počet uchazečů na 1 VPM počet uchazečů míra nezaměst. v % počet uchazečů na 1 VPM Hl. město Praha ,1 5, ,9 4,4 Benešov ,1 13, ,5 8,5 Beroun ,7 14, ,7 8,4 Kladno ,2 29, ,9 29,5 Kolín ,4 32, ,9 20,2 Kutná Hora ,9 11, ,2 16,7 Mělník ,0 14, ,0 11,8 Mladá Boleslav ,0 10, ,6 6,2 Nymburk ,7 30, ,1 12,7 Praha-východ ,2 4, ,3 4,5 Praha-západ ,1 8, ,9 12,5 Příbram ,0 32, ,1 23,2 Rakovník ,3 31, ,4 28,4 Středočeský kraj ,7 15, ,1 12,5 České Budějovice ,5 10, ,8 7,2 Český Krumlov ,4 31, ,7 16,2 Jindřichův Hradec ,2 26, ,0 21,9 Písek ,2 18, ,1 19,8 Prachatice ,3 10, ,5 11,6 Strakonice ,7 10, ,4 10,3 Tábor ,1 32, ,5 24,8 Jihočeský kraj ,5 16, ,5 12,8 Domažlice ,8 20, ,0 11,2 Klatovy ,2 13, ,7 9,9 Plzeň-město ,4 8, ,8 5,4 Plzeň-jih ,7 17, ,8 8,1 Plzeň-sever ,1 14, ,0 16,4 Rokycany ,5 15, ,7 25,7 Tachov ,5 14, ,0 16,4 Plzeňský kraj ,2 12, ,0 9,0 Cheb ,7 25, ,0 11,9 Karlovy Vary ,9 25, ,6 13,3 Sokolov ,1 29, ,3 30,2 Karlovarský kraj ,4 26, ,8 16,0 Děčín ,7 59, ,9 49,7 Chomutov ,3 28, ,2 30,3 Litoměřice ,5 9, ,1 19,9 Louny ,4 37, ,3 30,4 Most ,5 40, ,6 32,1 Teplice ,0 53, ,3 39,4 Ústí nad Labem ,7 23, ,1 20,2 Ústecký kraj ,9 27, ,9 29,4 Česká Lípa ,4 17, ,2 16,3 Jablonec nad Nisou ,0 34, ,5 13,1 Liberec ,1 13, ,0 10,5 Semily ,6 22, ,2 17,3 Liberecký kraj ,5 18, ,5 13,1 Hradec Králové ,4 15, ,2 9,2 Jičín ,8 26, ,6 19,0 Náchod ,7 16, ,3 18,9 Rychnov nad Kněžnou ,2 21, ,5 26,3 Trutnov ,9 17, ,4 13,4 Královéhradecký kraj ,4 18, ,5 13,7 32

33 UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ, MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI, POČET UCHAZEČŮ NA 1 VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO K 31. PROSINCI 2010 A 2011 Tabulka č. 3.4 str. 2 Územní jednotka počet uchazečů míra nezaměst. v % počet uchazečů na 1 VPM počet uchazečů míra nezaměst. v % počet uchazečů na 1 VPM Chrudim ,5 28, ,6 12,9 Pardubice ,0 5, ,1 5,6 Svitavy ,0 20, ,7 11,6 Ústí nad Orlicí ,0 18, ,2 10,3 Pardubický kraj ,9 12, ,4 9,1 Havlíčkův Brod ,2 26, ,9 23,1 Jihlava ,6 34, ,3 24,6 Pelhřimov ,8 15, ,0 10,8 Třebíč ,8 55, ,6 70,0 Žďár nad Sázavou ,1 34, ,0 31,6 Kraj Vysočina ,7 32, ,4 27,8 Blansko ,3 28, ,7 25,2 Brno-město ,6 14, ,1 25,6 Brno-venkov ,9 15, ,6 9,7 Břeclav ,3 61, ,1 36,3 Hodonín ,3 50, ,5 41,2 Vyškov ,2 22, ,8 24,9 Znojmo ,7 42, ,1 21,6 Jihomoravský kraj ,9 23, ,8 22,6 Jeseník ,7 63, ,8 48,5 Olomouc ,2 32, ,1 47,1 Prostějov ,1 72, ,8 36,1 Přerov ,0 38, ,0 26,5 Šumperk ,4 22, ,0 31,8 Olomoucký kraj ,5 34, ,4 35,8 Kroměříž ,7 36, ,5 33,6 Uherské Hradiště ,2 32, ,2 25,9 Vsetín ,6 25, ,7 16,9 Zlín ,5 20, ,8 12,6 Zlínsky kraj ,7 26, ,4 18,5 Bruntál ,9 39, ,5 39,8 Frýdek-Místek ,5 26, ,1 18,8 Karviná ,3 47, ,1 23,0 Nový Jičín ,4 25, ,0 14,5 Opava ,4 36, ,4 25,7 Ostrava-město ,0 15, ,4 11,9 Moravskoslezský kraj ,4 25, ,2 18,0 Celkem ČR ,6 18, ,6 14,2 Pramen: MPSV 33

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2015

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2015 Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2015 Praha, 2016 MPSV_2015_blok.indd 1 25.10.16 21:18 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2016 ISBN: 978-80-7421-127-0 MPSV_2015_blok.indd 2 25.10.16

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2014

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2014 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2014 Praha 2015 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015 ISBN 978-80-7421-104-1 OBSAH ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2016

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2016 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2016 Praha 2017 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017 ISBN 978-80-7421-127-0 OBSAH ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2017

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2017 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2017 Praha 2018 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2018 ISBN 978-80-7421-127-0 OBSAH ÚVOD 6 1. OBYVATELSTVO 7 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Plzeňský kraj Srpen 2013 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 31. 8. 2013 bylo v Plzeňském kraji evidováno celkem

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Březen 2013 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 31. 3. 2013 bylo

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracoval: Mgr. Miriam Majdyšová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. prosinec Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. prosinec Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2 0 0 7 Praha 2 0 0 8 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008 ISBN 978-80-86878-83-6 OBSAH Strana ÚVOD...... 7 1. OBYVATELSTVO.........

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva prosinec 2018 Zpracovala: Ing. Martina Bundová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva listopad 2018 Zpracovala: Ing. Martina Bundová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červen 2018 Zpracovala: Ing. Martina Bundová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 30.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2019 Zpracovala: Ing. Martina Bundová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 28.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva říjen 2018 Zpracovala: Ing. Martina Bundová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2018 Zpracovala: Ing. Martina Bundová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 30.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva prosinec 2018

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva prosinec 2018 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva prosinec 2018 Zpracoval: Ing. Martin Hodek http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce v Plzni. Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj. Únor 2010

Úřad práce v Plzni. Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj. Únor 2010 Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Únor 2010 ÚP PM VEŘ, ved. OTP, 1.2.2006 K 28. 2. 2010 bylo v Plzeňském kraji evidováno celkem 28 869 uchazečů o zaměstnání, což je o 289 více než v minulém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva Březen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v hl. m. Praze

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva Březen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v hl. m. Praze Krajská pobočka Úřadu práce ČR v hl. m. Praze Měsíční statistická zpráva Březen 2019 Zprávu předkládá: Ing. Martina Bundová Vedoucí oddělení realizace projektů a statistik Praha duben 2019 1 www.uradprace.cz

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě Měsíční statistická zpráva 2019 Zpracoval: Pavel Literák, MSc. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/statisticke_prehledy/bulletin Informace o nezaměstnanosti v Kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva Leden 2019 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě Měsíční statistická zpráva prosinec 2018 Zpracoval: Pavel Literák, MSc. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/statisticke_prehledy/bulletin Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.12.2017 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 107 728 68 236 175 964 107 611 21 124 128 735 270 8 747 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.03.2019 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 110 612 70 857 181 469 110 493 20 781 131 274 26 8 825 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2017 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 105 481 67 705 173 186 105 373 21 026 126 399 76 8 461 Středočeský 81

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2017 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 029 66 831 170 860 103 957 19 682 123 639 31 8 364 Středočeský 80

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.03.2018 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 107 741 68 738 176 479 107 598 19 473 127 071 20 8 719 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.12.2018 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 110 293 70 555 180 848 110 191 22 163 132 354 211 8 980 Středočeský

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva prosinec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva prosinec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva prosinec 2017 Zpracoval: Ing. Martin Hodek http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více