STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011"

Transkript

1 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012

2 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN

3 OBSAH 1. OBYVATELSTVO Složení obyvatelstva podle pohlaví v jednotlivých okresech ČR Věkové složení obyvatelstva podle věkových skupin za kraje ČR I. MZDY A ZAMĚSTNANCI I.1 Průměrná hrubá měsíční mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) v roce I.2 Průměrná měsíční nominální mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) a počet zaměstnanců v roce 2011 podle odvětví I.3 Průměrná měsíční nominální mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) podle velikosti zpravodajské jednotky I.4 Průměrná měsíční nominální mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) v územním členění v roce I.5 Bilance zdrojů pracovních sil a jejich rozdělení (v tis. osob) II. VÝBĚR Z RESORTNÍHO STATISTICKÉHO ŠETŘENÍ ISPV (Informační systém o průměrném výdělku) II.1 Průměrné hodinové výdělky podle hlavních tříd zaměstnání CZ-ISCO II.2 Průměrné hodinové výdělky podle věkových kategorií II.3 Průměrné hodinové výdělky podle vzdělání II.4 Průměrné hodinové výdělky podle věkových kategorií a pohlaví II.5 Průměrné hodinové výdělky podle vzdělání a pohlaví STATISTIKA NEZAMĚSTNANOSTI Průměrný počet uchazečů o zaměstnání, průměrná míra nezaměstnanosti v letech 2010 a Počty uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti k 31. prosinci 2010 a Pohyb uchazečů o zaměstnání v letech 2010 a Uchazeči o zaměstnání, míra nezaměstnanosti, počet uchazečů na 1 volné pracovní místo k 31. prosinci 2010 a Vývoj na trhu práce v roce Struktura nezaměstnanosti v roce Vývoj v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti a rekvalifikací v roce Počet evidovaných nezaměstnaných, volných pracovních míst a míra nezaměstnanosti ke konci sledovaného měsíce Vývoj zaměstnanosti cizinců v krajích a okresech Míra nezaměstnanosti v okresech a krajích České republiky k 31. prosinci Průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti v letech 2009 a DŮCHODY Počet nově přiznaných důchodů podle druhu důchodu, pohlaví a podle krácení pro souběh v roce Průměrná výše nově přiznaných důchodů podle druhu důchodu, pohlaví a podle krácení pro souběh v roce Struktura nově přiznaných důchodů v roce Vývoj počtu a průměrné měsíční výše nově přiznaných důchodů v letech Důchody vyplácené za prosinec Počet důchodců v prosinci 2011 podle druhu důchodu, pohlaví a krajů Průměrná výše sólo důchodů v prosinci 2010 podle druhu důchodu, pohlaví a krajů Počet důchodců a prům. výše jejich důchodů u důchodů vyplácených za prosinec v letech Vývoj počtu starobních důchodců a průměrné výše starobních důchodů v prosinci let TERÉNNÍ A AMBULANTNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Výše příjmů z úhrad za sociální službu v roce Výdaje na sociální službu v roce Počet uživatelů (klientů) sociálních služeb v roce Počet uživatelů (klientů) sociálních služeb v roce

4 5.1.4 Průměrný evidenční počet zdravotnických pracovníků v sociálních službách v roce Evidovaný počet neuspokojených žádostí o sociální službu v roce Počet držitelů průkazek -TP, ZTP, ZTP/P v roce Opakující se dávky pro osoby se zdravotním postižením v roce Jednorázové příspěvky pro osoby se zdravotním postižením na zakoupení, celkovou opravu, zvláštní úpravu a provoz motorového vozidla v roce Jednorázové příspěvky pro osoby se zdravotním postižením na úpravu bytu, individuální dopravu, opatření zvláštních pomůcek a nevidomým na opatření vodícího psa v roce SOCIÁLNÍ SLUŽBY Počet sociálních služeb v roce Počet sociálních služeb v roce kapacita služby Počet uživatelů (klientů) sociálních služeb v roce Sociální služby podle zřizovatele v roce Kapacita a ekonomické ukazatele v sociálních službách v roce Počet neuspokojených žádostí o sociální služby v roce ZAMĚSTNANCI A PLATY V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, ZAMĚSTNANOSTI A BEZPEČNOSTI PRÁCE Zaměstnanci a prostředky na platy - odvětví sociální péče celkem (KÚ, statutární města, obce s rozšířenou působností a ÚSP řízené MPSV) v roce Zaměstnanci a prostředky na platy - orgány státní správy v roce Průměrná měsíční výše platových složek - odvětví sociální péče celkem (KÚ, statutární města, obce s rozšířenou působností a ÚSP řízené MPSV) v roce SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Děti (skupiny sourozenců) evidované orgány SPOD Umísťování dětí a mladistvých do náhradní rodinné, ústavní a ochranné výchovy v roce Počet klientů evidovaných kurátory pro mládež v roce Počet klientů kurátorů pro mládež podle typu řešených případů v roce Počet dětí v náhradní rodinné péči Vývoj počtu pěstounů a pěstounských rodin Vývoj počtu žádostí o náhradní rodinnou péči Zařízení pro výkon pěstounské péče Počet podaných návrhů soudu/oznámení policii ze strany orgánů SPOD v roce Činnosti orgánů SPOD v roce Počet týraných a zneužívaných dětí podle věkové struktury a sociálního prostředí v roce Počet týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí podle struktury týrajících a zneužívajících osob v roce Počet zaměstnanců orgánů SPOD (včetně kurátorů pro mládež) podle úrovně vzdělání v roce Počet kurátorů pro mládež v rámci orgánů SPOD podle úrovně vzdělání v roce Počet kurátorů pro mládež mimo orgány SPOD podle úrovně vzdělání v roce Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou umístěných v ústavních zařízeních PRÁCE S PŘÍSLUŠNÍKY MARGINÁLNÍCH SKUPIN Sociální práce s příslušníky marginálních skupin v roce PŘÍJMY A VÝDAJE KAPITOLY Vývoj plnění rozpočtu kapitoly 313 MPSV ČR Vývoj plnění rozpočtu příjmů organizačních složek státu Vývoj plnění rozpočtu výdajů organizačních složek státu Vývoj výdajů na transfery obyvatelstvu STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA Vývoj vyplacených dávek státní sociální podpory Počet vyplacených dávek státní sociální podpory podle krajů v roce Výdaje na dávky státní sociální podpory podle krajů v roce

5 11.4 Strukturální rozložení výdajů na dávky státní sociální podpory v roce Příjemci rodičovského příspěvku podle pohlaví LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA Počty posudků zpracovaných posudkovými komisemi (posudky komisí MPSV ve vztahu k posudkům orgánů I. stupně změny) Vývoj zjišťovacích prohlídek a kontrolních lékařských prohlídek (podle druhu invalidity) Vývoj počtu ostatních posudků Statistika řízení dle předmětu řízení NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Základní ukazatele nemocenského pojištění v roce Procento pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI A PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Vývoj výdajů a počtu příspěvků na živobytí Vývoj výdajů a počtu doplatků na bydlení Vývoj výdajů a počtu dávek mimořádné okamžité pomoci Vývoj výdajů a počtu příspěvků na péči Počet příjemců příspěvku na péči (za prosinec 2011 podle krajů) SEZNAM ZKRATEK

6

7 ÚVOD Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí za rok 2011 obsahově navazuje na předchozí vydání. Datovou základnu ročenky tvoří výstupy z resortních statistických zjišťování doplněné o vybrané ukazatele z evidence úřadů práce (ÚP), důchodové statistiky, statistiky mezd, nemocenského pojištění a demografie. Ročenka dále obsahuje údaje, které charakterizují situaci v oblasti dávek státní sociální podpory (SSP), dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči. Každý ze 14 oddílů ročenky je uvozen titulní stránkou s obsahem oddílu. Pro oddíl 1. Obyvatelstvo byly použity demografické údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ). Oddíl 2. obsahuje kromě části Mzdy a zaměstnanci (označené jako 2.I.), kde jsou použity celostátní údaje statistiky práce a mezd z podkladů ČSÚ, rovněž část 2.II. Výběr z resortního statistického šetření ISPV zpracovanou na základě resortního čtvrtletního šetření o ceně práce. Podkladem tabulek a grafů v oddíle 3. Statistika nezaměstnanosti jsou statistické informace zpracované z evidence ÚP o uchazečích o zaměstnání, volných pracovních místech a aktivní politice zaměstnanosti. Oddíl 4. Důchody byl zpracován podle statistických údajů České správy sociálního zabezpečení. Obsahuje základní údaje o vývoji důchodů v letech a podrobnější údaje o důchodech v roce Oddíl 5. Terénní a ambulantní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením zachycuje důležité informace o sociálních službách poskytnutých těmto občanům, o jednotlivých dávkách sociální péče, které jim byly vyplaceny. Údaje týkající se dávek vycházejí z měsíčního resortního statistického výkazu V (MPSV) 9-12 o dávkách sociální péče pro občany ČR a zemí EU. Údaje o sociálních službách, které jsou poskytnuty těmto občanům, vycházejí z výkazu V (MPSV) o sociální péči a sociálních službách. Oddíl 6. Sociální služby byl zpracován z vybraných údajů resortního statistického výkazu V (MPSV) 1-01 o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb. Podkladem pro oddíl 7. Zaměstnanci a platy v odvětví sociální péče, sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a bezpečnosti práce byly souhrnné údaje resortních výkazů V (MPSV) 19a-01 a V (MPSV) 19b-01 o zaměstnancích a platech v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Při zpracování oddílu 8. Sociálně-právní ochrana dětí se vycházelo z ročního resortního statistického výkazu V (MPSV) o výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Pro oddíl 9. Práce s příslušníky marginálních skupin byly použity souhrnné údaje z resortního výkazu V (MPSV) o sociální práci s příslušníky marginálních skupin. Tabulky oddílu 10. Příjmy a výdaje kapitoly 313 byly zpracovány z účetních výkazů a dalších finančních podkladů a obsahují údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření resortu a přehled sociálních transferů kapitoly 313 v roce Pro zpracování oddílu 11. Státní sociální podpora byly použity údaje z resortního informačního systému o dávkách SSP. Uvedené údaje charakterizují vývoj počtu a částek vyplacených dávek podle krajů ČR a v jednotlivých měsících roku Do oddílu 12. Lékařská posudková služba byly zapracovány údaje z interních databází České správy sociálního zabezpečení a od odboru posudkové služby MPSV (posudkové komise). Do oddílu 13. Nemocenské pojištění byly zahrnuty údaje o základních ukazatelích nemocenského pojištění ze statistického výkazu ČSÚ (Nem Úr 1-02). V oddílu 14. Dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči jsou použity údaje z informačního systému o dávkách pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči. Uvedené údaje charakterizují vývoj průměrného počtu a částek vyplacených dávek v jednotlivých krajích ČR. Data o příspěvku na péči jsou navíc uvedena v detailnější struktuře podle pohlaví a stupně závislosti. Ročenku zpracovalo odd. statistické metodiky a rozborů odboru analýz a statistik MPSV ČR. 7

8

9 1. OBYVATELSTVO 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví v jednotlivých okresech ČR 1.2 Věkové složení obyvatelstva podle věkových skupin za kraje ČR 9

10 SLOŽENÍ OBYVATELSTVA PODLE POHLAVÍ V JEDNOTLIVÝCH OKRESECH ČR Tabulka č.1.1 str. 1 Územní jednotka Stav k Stav k celkem muži ženy celkem muži ženy Hl. město Praha okres Benešov okres Beroun okres Kladno okres Kolín okres Kutná Hora okres Mělník okres Mladá Boleslav okres Nymburk okres Praha-východ okres Praha-západ okres Příbram okres Rakovník Středočeský kraj okres České Budějovice okres Český Krumlov okres Jindřichův Hradec okres Písek okres Prachatice okres Strakonice okres Tábor Jihočeský kraj okres Domažlice okres Klatovy okres Plzeň-město okres Plzeň-jih okres Plzeň-sever okres Rokycany okres Tachov Plzeňský kraj okres Cheb okres Karlovy Vary okres Sokolov Karlovarský kraj okres Děčín okres Chomutov okres Litoměřice okres Louny okres Most okres Teplice okres Ústí nad Labem Ústecký kraj okres Česká Lípa okres Jablonec nad Nisou okres Liberec okres Semily Liberecký kraj

11 SLOŽENÍ OBYVATELSTVA PODLE POHLAVÍ V JEDNOTLIVÝCH OKRESECH ČR Tabulka č.1.1 str. 2 Územní jednotka Stav k Stav k celkem muži ženy celkem muži ženy okres Hradec Králové okres Jičín okres Náchod okres Rychnov nad Kněžnou okres Trutnov Královéhradecký kraj okres Chrudim okres Pardubice okres Svitavy okres Ústí nad Orlicí Pardubický kraj okres Havlíčkův Brod okres Jihlava okres Pelřimov okres Třebíč okres Žďár nad Sázavou Kraj Vysočina okres Blansko okres Brno-město okres Brno-venkov okres Břeclav okres Hodonín okres Vyškov okres Znojmo Jihomoravský kraj okres Jeseník okres Olomouc okres Prostějov okres Přerov okres Šumperk Olomoucký kraj okres Kroměříž okres Uherské Hradiště okres Vsetín okres Zlín Zlínský kraj okres Bruntál okres Frýdek-Místek okres Karviná okres Nový Jičín okres Opava okres Ostrava-město Moravskoslezský kraj CELKEM ČR Pramen: ČSÚ 11

12 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA PODLE VĚKOVÝCH SKUPIN ZA KRAJE ČR Tabulka č.1.2 Územní jednotka Stav k Stav k let let 65 a více let 0-14 let let 65 a více let Hl. město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR Pramen: ČSÚ 12

13 2.I. MZDY A ZAMĚSTNANCI 2.I.1 Průměrná hrubá měsíční mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) v roce I.2 Průměrná měsíční nominální mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) a počet zaměstnanců v roce 2011 podle odvětví 2.I.3 Průměrná měsíční nominální mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) podle velikosti zpravodajské jednotky 2.I.4 Průměrná měsíční nominální mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) v územním členění v roce I.5 Bilance zdrojů pracovních sil a jejich rozdělení (v tis. osob) 13

14 PRŮMĚRNÁ HRUBÁ MĚSÍČNÍ MZDA (NA PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ) V ROCE čtvrtletí Průměrná nominální mzda v Kč nominální Meziroční index v % reálný Podnikatelská sféra ,3 101,6 Nepodnikatelská sféra ,2 96,6 Národní hospodářství ,4 100,7 2. čtvrtletí Podnikatelská sféra ,2 101,4 Nepodnikatelská sféra ,1 97,3 Národní hospodářství ,4 100,6 3. čtvrtletí Podnikatelská sféra ,7 100,9 Nepodnikatelská sféra ,0 99,2 Národní hospodářství ,4 100,6 4. čtvrtletí Podnikatelská sféra ,6 100,2 Nepodnikatelská sféra ,6 99,2 Národní hospodářství ,4 100,0 Rok 2011 Podnikatelská sféra ,9 101,0 Nepodnikatelská sféra ,1 98,2 Národní hospodářství ,4 100,5 Pramen: ČSÚ Pozn.: Údaje na přepočtené počty zaměstnanců zahrnují všechny ekonomické subjekty podnikatelské i nepodnikatelské sféry. Tabulka č. 2.I.1 14

15 PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ NOMINÁLNÍ MZDA (NA PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ) A POČET ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2011 PODLE ODVĚTVÍ Tabulka č. 2.I.2 Ukazatel v Kč Průměrná měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v Kč přírůstek (úbytek) proti roku 2010 nominálně v % reálně 1) v % Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané v tis. přírůstek (úbytek) proti roku 2010 v tis. v % Celkem ČR ,4 0, ,9-9,1-0,2 v tom: podnikatelská sféra ,9 1, ,3 4,4 0,1 nepodnikatelská sféra ,1-1,8 692,6-13,5-1,9 Sekce CZ-NACE A Zemědělství, lesnictví a rybářství ,1 1,2 98,1-0,8-0,8 B+C+D+E Průmysl c e l k e m ,2 1, ,2 26,5 2,3 B Těžba a dobývání ,8 1,9 35,0-1,1-3,0 C Zpracovatelský průmysl ,4 1, ,4 27,5 2,7 D E Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi ,3-1,6 29,0 0,1 0, ,6-0,3 50,9 0,0 0,0 F Stavebnictví ,9 0,0 231,6-16,5-6,6 G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel ,1 1,2 482,4 2,0 0,4 H Doprava a skladování ,4-0,5 242,0-6,6-2,7 I J Ubytování, stravování a pohostinství Informační a komunikační činnosti ,0 1,1 107,4-5,8-5, ,8 0,9 95,6 0,9 0,9 K Peněžnictví a pojišťovnictví ,5 0,6 69,8 0,7 1,0 L Činnosti v oblasti nemovitostí ,5 3,6 47,3 0,7 1,5 M N O Profesní, vědecké a technické činnosti Administrativní a podpůrné činnosti Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení ,3-3,2 145,7-0,7-0, ,6 0,7 140,4 4,8 3, ,3-4,1 278,5-14,0-4,8 P Vzdělávání ,0 1,1 267,9-1,5-0,5 Q Zdravotní a sociální péče ,3 3,3 265,1 1,6 0,6 R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti ,4-1,5 48,7-1,2-2,3 S Ostatní činnosti ,2 4,2 45,3 0,8 1,8 Pramen: ČSÚ 1) při použití indexu spotřebitelských cen (101,9 %) Pozn.: Údaje se týkají pouze zaměstnanců v pracovním poměru ke zpravodajské jednotce. Zahrnuty nejsou osoby vykonávající veřejné funkce, např. poslanci, senátoři, uvolnění členové zastupitelstev všech stupňů, soudci aj. V údajích o průměrných mzdách se jedná o mzdy v tomto období zúčtované k výplatě. 15

16 PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ NOMINÁLNÍ MZDA (NA PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ) PODLE VELIKOSTI ZPRAVODAJSKÉ JEDNOTKY Tabulka č. 2.I.3 Průměrná mzda Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané Velikost zpravodajské jednotky rok 2010 rok 2011 meziroční index v % rok 2010 rok 2011 přírůstek (úbytek) proti roku 2010 v Kč Celkem = 100% v Kč Celkem = 100% nominální mzdy reálné v tis. v tis. v tis. v % mzdy 1) 0-19 zaměstnanců , ,9 103,4 101,4 794,2 790,0-4,2 99, zaměstnanců , ,2 102,2 100,3 509,3 471,1-38,2 92, zaměstnanců , ,8 101,3 99,4 406,6 407,9 1,3 100, zaměstnanců , ,7 102,1 100,2 505,7 503,9-1,8 99, zaměstnanců , ,3 102,3 100,4 363,3 353,9-9,4 97, zaměstnanců , ,0 101,4 99,5 322,0 349,8 27,8 108, a více zaměstnanců , ,0 101,3 99,4 851,9 867,3 15,4 101,8 Celkem ČR , ,0 102,4 100, , ,9-9,1 99,8 Pramen: ČSÚ 1) při použití indexu spotřebitelských cen (101,9 %) Pozn.: Údaje zahrnují všechny ekonomické subjekty podnikatelské i nepodnikatelské sféry. 16

17 PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ NOMINÁLNÍ MZDA (NA PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ) V ÚZEMNÍM ČLENĚNÍ V ROCE 2011 Tabulka č. 2.I.4 Územní jednotka Průměrná mzda v Kč Meziroční index v % nominální mzdy reálné mzdy 1) Míra nezaměstnanosti k v % Průměrný evidenční počet zaměstnanců za rok 2011 přepočtený na plně zaměstnané v tis. Hl. město Praha ,1 98,3 3,9 763,3 Středočeský kraj ,3 101,4 7,1 354,1 Jihočeský kraj ,6 100,7 7,5 210,7 Plzeňský kraj ,3 98,4 7,0 198,6 Karlovarský kraj ,8 99,9 9,8 91,9 Ústecký kraj ,6 99,7 12,9 248,4 Liberecký kraj ,7 100,8 9,5 133,6 Královéhradecký kraj ,5 100,6 7,5 185,8 Pardubický kraj ,2 100,3 8,4 172,1 Kraj Vysočina ,1 100,2 9,4 164,2 Jihomoravský kraj ,1 101,2 9,8 419,7 Olomoucký kraj ,8 100,8 11,4 198,4 Zlínský kraj ,2 101,3 9,4 190,9 Moravskoslezský kraj ,6 100,7 11,2 410,0 Celkem ČR ,4 100,5 8, ,9 Pramen: ČSÚ 1) při použití indexu spotřebitelských cen (101,9 %) Pozn.: Údaje zahrnují všechny ekonomické subjekty podnikatelské i nepodnikatelské sféry. Data za jednotlivé kraje byla získána tzv. pracovištní metodou - tj. místa skutečného pracoviště zaměstnanců. 17

18 BILANCE ZDROJŮ PRACOVNÍCH SIL A JEJICH ROZDĚLENÍ (V TIS. OSOB) Tabulka č. 2.I.5 Rok 2010 Rok 2011 Rozdíl celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy v tis. os. v tis. os. v tis. os. Meziroční index v % Populace 15+ celkem 9 015, , , , , ,1-1,5-5,0 3,5 100,0 z toho: let 7 399, , , , , ,8-54,5-29,3-25,2 99,3 Ekonomicky aktivní celkem (zaměstnaní+nezaměstnaní) 5 268, , , , , ,8-11,3-22,3 11,0 99,8 z toho: let 5 192, , , , , ,4-11,9-21,0 9,1 99,8 Zaměstnaní v NH 4 885, , , , , ,6 18,8-3,9 22,7 100,4 z toho: let 4 809, , , , , ,9 18,2-2,6 20,8 100, let 693,3 418,5 274,8 710,2 422,5 287,7 16,9 4,1 12,8 102,4 Nezaměstnaní 383,7 190,8 192,9 353,6 172,4 181,2-30,1-18,4-11,7 92,2 z toho: let 382,5 190,4 192,1 352,5 172,0 180,5-30,0-18,4-11,7 92, let 48,2 29,1 19,1 43,8 26,4 17,4-4,3-2,7-1,7 91,0 Ekonomicky neaktivní 3 746, , , , , ,3 9,8 17,2-7,5 100,3 z toho: let 2 207,4 800, , ,7 792, ,4-42,7-8,3-34,4 98, let 749,6 269,0 480,5 737,1 268,3 468,8-12,4-0,7-11,7 98,3 důchodci v předčasném důchodu 53,9 22,8 31,1 45,5 22,5 23,0-8,3-0,2-8,1 84,6 důchodci v řádném důchodu 2 093,5 772, , ,3 802, ,9 50,8 29,8 21,0 102,4 invalidní důchodci 278,6 137,8 140,8 272,5 137,6 134,9-6,1-0,2-5,9 97,8 připravují se v učilišti 128,1 85,9 42,3 116,1 77,3 38,8-12,1-8,6-3,4 90,6 studují střední školu 375,8 171,8 204,0 364,7 166,9 197,8-11,1-4,9-6,1 97,0 studují vysokou školu, VOŠ 328,1 147,3 180,8 328,1 147,0 181,1 0,0-0,3 0,3 100,0 na rodičovské dovolené 191,2 0,7 191,2 191,3 0,9 190,4 0,1 0,1-0,7 100,0 Pramen: ČSÚ (VŠPS) 18

19 2.II. 2.II.1 2.II.2 2.II.3 2.II.4 2.II.5 VÝBĚR Z RESORTNÍHO STATISTICKÉHO ŠETŘENÍ ISPV (Informační systém o průměrném výdělku) Průměrné hodinové výdělky podle hlavních tříd zaměstnání CZ-ISCO Průměrné hodinové výdělky podle věkových kategorií Průměrné hodinové výdělky podle vzdělání Průměrné hodinové výdělky podle věkových kategorií a pohlaví Průměrné hodinové výdělky podle vzdělání a pohlaví 19

20 PRŮMĚRNÉ HODINOVÉ VÝDĚLKY PODLE HLAVNÍCH TŘÍD ZAMĚSTNÁNÍ CZ-ISCO Tabulka č. 2.II.1 4. čtvrtletí 2011 Hlavní třída zaměstnání CZ-ISCO Struktura zaměstnanců Průměr Diferenciace 1. decil medián 9. decil Relace k průměru % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod % 0 Zaměstnanci v ozbrojených silách 0,7 131,9 83,1 125,2 191,2 86,5 1 Zákonodárci a řídící pracovníci 5,3 328,6 113,3 240,4 604,1 215,5 2 Specialisté 15,2 216,3 117,2 178,4 348,8 141,9 3 Techničtí a odborní pracovníci 21,2 168,2 93,0 152,9 252,2 110,4 4 Úředníci 8,2 128,4 69,3 118,4 192,2 84,2 5 Pracovníci ve službách a prodeji 12,8 94,5 52,2 84,5 148,1 62,0 6 Kvalifikovaní prac. v zemědělství a lesnictví 0,9 105,7 62,3 100,7 150,8 69,3 7 Řemeslníci a opraváři 14,8 125,7 71,7 117,8 182,3 82,5 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři 14,9 121,5 72,2 116,0 175,4 79,7 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 5,8 85,3 51,1 79,2 125,6 56,0 - Neuvedeno 0,1 155,9 50,5 96,3 323,6 102,3 CELKEM ČR 100,0 152,5 67,4 128,3 241,1 100,0 Struktura základního souboru dle hlavních tříd KZAM-R 6 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 0,9% 5 Pracovníci ve službách a prodeji 12,8% 4 Úředníci 8,2% 7 Řemeslníci a opraváři 14,8% 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři 14,9% 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 5,8% 0 Zaměstnanci v ozbrojených silách 0,7% - Neuvedeno 0,0% 3 Techničtí a odborní pracovníci 21,2% 2 Specialisté 15,2% 1 Zákonodárci a řídící pracovníci 5,3% Pramen: ISPV 20

21 PRŮMĚRNÉ HODINOVÉ VÝDĚLKY PODLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ Tabulka č. 2.II.2 4. čtvrtletí 2011 Věková kategorie Struktura zaměstnanců Průměr Diferenciace 1. decil medián 9. decil Relace k průměru % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod % do 20 let 0,4 84,8 51,4 82,4 120,5 55, let 16,9 128,1 63,7 118,7 196,2 84, let 28,7 159,6 67,9 133,0 260,6 104, let 26,0 159,3 68,7 130,2 248,5 104, let 22,9 152,1 69,4 128,7 240,6 99,8 60 a více let 5,1 164,8 64,8 136,2 281,2 108,1 C E L K E M Č R 100,0 152,5 67,4 128,3 241,1 100,0 Struktura základního souboru dle věkových kategorií let 22,9% let 26,0% 60 a více let 5,1% do 20 let 0,4% let 28,7% let 16,9% Pramen: ISPV 21

22 PRŮMĚRNÉ HODINOVÉ VÝDĚLKY PODLE VZDĚLÁNÍ Tabulka č. 2.II.3 4. čtvrtletí 2011 Vzdělání Struktura zaměstnanců Průměr Diferenciace 1. decil medián 9. decil Relace k průměru % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod % Základní a nedokončené 6,3 99,0 56,5 91,7 147,8 64,9 Střední bez maturity 35,3 115,2 61,0 107,4 172,0 75,6 Střední s maturitou 37,1 150,9 75,5 136,4 227,9 99,0 Vyšší odborné a bakalářské 3,4 182,4 104,1 160,2 268,0 119,6 Vysokoškolské 16,2 254,9 116,6 197,6 431,3 167,2 Neuvedeno 1,7 119,0 53,2 93,3 189,8 78,0 CELKEM ČR 100,0 152,5 67,4 128,3 241,1 100,0 Pramen: ISPV 22

23 PRŮMĚRNÉ HODINOVÉ VÝDĚLKY PODLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ A POHLAVÍ Tabulka č. 2.II.4 4. čtvrtletí 2011 CELKEM MUŽI ŽENY Věková kategorie Struktura zaměstnanců Průměr Diferenciace Struktura Diferenciace Struktura Diferenciace Průměr Průměr 1. decil medián 9. decil zaměstnanců 1. decil medián 9. decil zaměstnanců 1. decil medián 9. decil % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod do 20 let 0,4 84,8 51,4 82,4 120,5 0,5 89,2 51,4 87,7 127,4 0,3 75,9 52,2 73,3 102, let 16,9 128,1 63,7 118,7 196,2 17,8 131,3 63,2 122,0 200,2 15,9 123,7 64,2 114,2 190, let 28,7 159,6 67,9 133,0 260,6 30,1 177,9 74,8 146,4 295,2 27,0 135,3 63,1 116,3 214, let 26,0 159,3 68,7 130,2 248,5 23,4 184,9 76,0 143,8 297,3 29,0 134,7 65,3 118,5 207, let 22,9 152,1 69,4 128,7 240,6 21,8 165,8 74,7 134,9 265,4 24,3 137,5 66,2 121,0 215,3 60 a více let 5,1 164,8 64,8 136,2 281,2 6,4 173,8 68,1 139,8 301,5 3,5 145,1 61,9 125,2 240,1 CELKEM ČR 100,0 152,5 67,4 128,3 241,1 100,0 167,9 71,9 137,4 270,1 100,0 134,0 64,7 117,7 209,2 Pramen: ISPV 23

24 PRŮMĚRNÉ HODINOVÉ VÝDĚLKY PODLE VZDĚLÁNÍ A POHLAVÍ Tabulka č. 2.II.5 4. čtvrtletí 2011 CELKEM MUŽI ŽENY Vzdělání Struktura zaměstnanců Průměr Diferenciace Struktura Diferenciace Struktura Diferenciace Průměr Průměr 1. decil medián 9. decil zaměstnanců 1. decil medián 9. decil zaměstnanců 1. decil medián 9. decil % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod Základní a nedokončené 6,3 99,0 56,5 91,7 147,8 5,3 109,0 56,3 102,8 163,0 7,4 90,4 56,5 84,9 129,1 Střední bez maturity 35,3 115,2 61,0 107,4 172,0 42,2 126,8 66,1 119,6 184,8 27,1 93,5 57,3 88,5 134,7 Střední s maturitou 37,1 150,9 75,5 136,4 227,9 31,4 166,2 77,9 148,5 258,4 43,9 137,9 74,0 128,3 203,1 Vyšší odborné a bakalářské 3,4 182,4 104,1 160,2 268,0 2,6 209,0 116,1 180,6 311,9 4,3 163,1 99,2 148,5 229,8 Vysokoškolské 16,2 254,9 116,6 197,6 431,3 16,8 290,6 119,2 222,4 505,7 15,6 209,2 114,6 176,9 329,3 Neuvedeno 1,7 119,0 53,2 93,3 189,8 1,7 132,6 53,3 100,3 224,2 1,7 102,8 52,5 84,0 168,8 CELKEM ČR 100,0 152,5 67,4 128,3 241,1 100,0 167,9 71,9 137,4 270,1 100,0 134,0 64,7 117,7 209,2 Pramen: ISPV 24

25 3. STATISTIKA NEZAMĚSTNANOSTI 3.1 Průměrný počet uchazečů o zaměstnání, průměrná míra nezaměstnanosti v letech 2010 a Počty uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti k 31. prosinci 2010 a Pohyb uchazečů o zaměstnání v letech 2010 a Uchazeči o zaměstnání, míra nezaměstnanosti, počet uchazečů na 1 volné pracovní místo k 31. prosinci 2010 a Vývoj na trhu práce v roce Struktura nezaměstnanosti v roce Vývoj v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti a rekvalifikací v roce Počet evidovaných nezaměstnaných, volných pracovních míst a míra nezaměstnanosti ke konci sledovaného měsíce 3.8 Vývoj zaměstnanosti cizinců v krajích a okresech 3.9 Míra nezaměstnanosti v okresech a krajích České republiky k 31. prosinci Průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti v letech 2010 a

26 PRŮMĚRNÝ POČET UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ, PRŮMĚRNÁ MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V LETECH 2010 A 2011 Tabulka č. 3.1 str. 1 Územní jednotka počet uchazečů míra nezaměst. v % počet uchazečů míra nezaměst. v % Hl. město Praha , ,0 Benešov , ,4 Beroun , ,9 Kladno , ,9 Kolín , ,7 Kutná Hora , ,0 Mělník , ,2 Mladá Boleslav , ,8 Nymburk , ,9 Praha-východ , ,6 Praha-západ , ,0 Příbram , ,7 Rakovník , ,1 Středočeský kraj , ,1 České Budějovice , ,8 Český Krumlov , ,5 Jindřichův Hradec , ,6 Písek , ,7 Prachatice , ,8 Strakonice , ,3 Tábor , ,3 Jihočeský kraj , ,3 Domažlice , ,3 Klatovy , ,5 Plzeň-město , ,9 Plzeň-jih , ,8 Plzeň-sever , ,9 Rokycany , ,9 Tachov , ,5 Plzeňský kraj , ,1 Cheb , ,4 Karlovy Vary , ,9 Sokolov , ,7 Karlovarský kraj , ,2 Děčín , ,3 Chomutov , ,9 Litoměřice , ,8 Louny , ,7 Most , ,9 Teplice , ,6 Ústí nad Labem , ,1 Ústecký kraj , ,9 Česká Lípa , ,3 Jablonec nad Nisou , ,8 Liberec , ,3 Semily , ,9 Liberecký kraj , ,6 Hradec Králové , ,6 Jičín , ,1 Náchod , ,4 Rychnov nad Kněžnou , ,8 Trutnov , ,9 Královéhradecký kraj , ,2 26

27 PRŮMĚRNÝ POČET UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ, PRŮMĚRNÁ MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V LETECH 2010 A 2011 Tabulka č. 3.1 str. 2 Územní jednotka počet uchazečů míra nezaměst. v % počet uchazečů míra nezaměst. v % Chrudim , ,1 Pardubice , ,1 Svitavy , ,3 Ústí nad Orlicí , ,4 Pardubický kraj , ,3 Havlíčkův Brod , ,7 Jihlava , ,1 Pelhřimov , ,0 Třebíč , ,8 Žďár nad Sázavou , ,7 Kraj Vysočina , ,1 Blansko , ,7 Brno-město , ,2 Brno-venkov , ,7 Břeclav , ,9 Hodonín , ,1 Vyškov , ,2 Znojmo , ,6 Jihomoravský kraj , ,6 Jeseník , ,8 Olomouc , ,0 Prostějov , ,8 Přerov , ,8 Šumperk , ,1 Olomoucký kraj , ,1 Kroměříž , ,8 Uherské Hradiště , ,2 Vsetín , ,4 Zlín , ,1 Zlínský kraj , ,4 Bruntál , ,6 Frýdek-Místek , ,3 Karviná , ,5 Nový Jičín , ,3 Opava , ,1 Ostrava-město , ,5 Moravskoslezský kraj , ,3 Celkem ČR , ,6 Pramen: MPSV 27

28 POČTY UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ PODLE DÉLKY NEZAMĚSTNANOSTI K 31. PROSINCI 2010 A 2011 Tabulka č. 3.2 str. 1 Územní jednotka do 3 měsíců 3-6 měsíců měsíců 9-12 měsíců nad 12 měsíců do 3 měsíců 3-6 měsíců 6-9 měsíců 9-12 měsíců Hl. město Praha Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Středočeský kraj České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Jihočeský kraj Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov Plzeňský kraj Cheb Karlovy Vary Sokolov Karlovarský kraj Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Ústecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Liberecký kraj Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kněžnou Trutnov nad 12 měsíců Královéhradecký kraj

29 POČTY UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ PODLE DÉLKY NEZAMĚSTNANOSTI K 31. PROSINCI 2010 A 2011 Tabulka č. 3.2 str. 2 Územní jednotka do 3 měsíců 3-6 měsíců měsíců 9-12 měsíců nad 12 měsíců do 3 měsíců 3-6 měsíců 6-9 měsíců 9-12 měsíců nad 12 měsíců Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Pardubický kraj Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Kraj Vysočina Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Jihomoravský kraj Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Olomoucký kraj Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Zlínský kraj Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město Moravskoslezský kraj Celkem ČR Pramen: MPSV 29

30 POHYB UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ V LETECH 2010 A 2011 Tabulka č. 3.3 str. 1 Územní jednotka nově hlášení vyřazení přírůstek + úbytek - nově hlášení vyřazení přírůstek + úbytek - Hl. město Praha Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Středočeský kraj České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Jihočeský kraj Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov Plzeňský kraj Cheb Karlovy Vary Sokolov Karlovarský kraj Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Ústecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Liberecký kraj Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kněžnou Trutnov Královéhradecký kraj

31 POHYB UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ V LETECH 2010 A 2011 Tabulka č. 3.3 str. 2 Územní jednotka nově hlášení vyřazení přírůstek + úbytek - nově hlášení vyřazení přírůstek + úbytek - Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Pardubický kraj Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Kraj Vysočina Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Jihomoravský kraj Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Olomoucký kraj Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Zlínský kraj Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město Moravskoslezský kraj Celkem ČR Pramen: MPSV 31

32 UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ, MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI, POČET UCHAZEČŮ NA 1 VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO K 31. PROSINCI 2010 A 2011 Tabulka č. 3.4 str. 1 Územní jednotka počet uchazečů míra nezaměst. v % počet uchazečů na 1 VPM počet uchazečů míra nezaměst. v % počet uchazečů na 1 VPM Hl. město Praha ,1 5, ,9 4,4 Benešov ,1 13, ,5 8,5 Beroun ,7 14, ,7 8,4 Kladno ,2 29, ,9 29,5 Kolín ,4 32, ,9 20,2 Kutná Hora ,9 11, ,2 16,7 Mělník ,0 14, ,0 11,8 Mladá Boleslav ,0 10, ,6 6,2 Nymburk ,7 30, ,1 12,7 Praha-východ ,2 4, ,3 4,5 Praha-západ ,1 8, ,9 12,5 Příbram ,0 32, ,1 23,2 Rakovník ,3 31, ,4 28,4 Středočeský kraj ,7 15, ,1 12,5 České Budějovice ,5 10, ,8 7,2 Český Krumlov ,4 31, ,7 16,2 Jindřichův Hradec ,2 26, ,0 21,9 Písek ,2 18, ,1 19,8 Prachatice ,3 10, ,5 11,6 Strakonice ,7 10, ,4 10,3 Tábor ,1 32, ,5 24,8 Jihočeský kraj ,5 16, ,5 12,8 Domažlice ,8 20, ,0 11,2 Klatovy ,2 13, ,7 9,9 Plzeň-město ,4 8, ,8 5,4 Plzeň-jih ,7 17, ,8 8,1 Plzeň-sever ,1 14, ,0 16,4 Rokycany ,5 15, ,7 25,7 Tachov ,5 14, ,0 16,4 Plzeňský kraj ,2 12, ,0 9,0 Cheb ,7 25, ,0 11,9 Karlovy Vary ,9 25, ,6 13,3 Sokolov ,1 29, ,3 30,2 Karlovarský kraj ,4 26, ,8 16,0 Děčín ,7 59, ,9 49,7 Chomutov ,3 28, ,2 30,3 Litoměřice ,5 9, ,1 19,9 Louny ,4 37, ,3 30,4 Most ,5 40, ,6 32,1 Teplice ,0 53, ,3 39,4 Ústí nad Labem ,7 23, ,1 20,2 Ústecký kraj ,9 27, ,9 29,4 Česká Lípa ,4 17, ,2 16,3 Jablonec nad Nisou ,0 34, ,5 13,1 Liberec ,1 13, ,0 10,5 Semily ,6 22, ,2 17,3 Liberecký kraj ,5 18, ,5 13,1 Hradec Králové ,4 15, ,2 9,2 Jičín ,8 26, ,6 19,0 Náchod ,7 16, ,3 18,9 Rychnov nad Kněžnou ,2 21, ,5 26,3 Trutnov ,9 17, ,4 13,4 Královéhradecký kraj ,4 18, ,5 13,7 32

33 UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ, MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI, POČET UCHAZEČŮ NA 1 VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO K 31. PROSINCI 2010 A 2011 Tabulka č. 3.4 str. 2 Územní jednotka počet uchazečů míra nezaměst. v % počet uchazečů na 1 VPM počet uchazečů míra nezaměst. v % počet uchazečů na 1 VPM Chrudim ,5 28, ,6 12,9 Pardubice ,0 5, ,1 5,6 Svitavy ,0 20, ,7 11,6 Ústí nad Orlicí ,0 18, ,2 10,3 Pardubický kraj ,9 12, ,4 9,1 Havlíčkův Brod ,2 26, ,9 23,1 Jihlava ,6 34, ,3 24,6 Pelhřimov ,8 15, ,0 10,8 Třebíč ,8 55, ,6 70,0 Žďár nad Sázavou ,1 34, ,0 31,6 Kraj Vysočina ,7 32, ,4 27,8 Blansko ,3 28, ,7 25,2 Brno-město ,6 14, ,1 25,6 Brno-venkov ,9 15, ,6 9,7 Břeclav ,3 61, ,1 36,3 Hodonín ,3 50, ,5 41,2 Vyškov ,2 22, ,8 24,9 Znojmo ,7 42, ,1 21,6 Jihomoravský kraj ,9 23, ,8 22,6 Jeseník ,7 63, ,8 48,5 Olomouc ,2 32, ,1 47,1 Prostějov ,1 72, ,8 36,1 Přerov ,0 38, ,0 26,5 Šumperk ,4 22, ,0 31,8 Olomoucký kraj ,5 34, ,4 35,8 Kroměříž ,7 36, ,5 33,6 Uherské Hradiště ,2 32, ,2 25,9 Vsetín ,6 25, ,7 16,9 Zlín ,5 20, ,8 12,6 Zlínsky kraj ,7 26, ,4 18,5 Bruntál ,9 39, ,5 39,8 Frýdek-Místek ,5 26, ,1 18,8 Karviná ,3 47, ,1 23,0 Nový Jičín ,4 25, ,0 14,5 Opava ,4 36, ,4 25,7 Ostrava-město ,0 15, ,4 11,9 Moravskoslezský kraj ,4 25, ,2 18,0 Celkem ČR ,6 18, ,6 14,2 Pramen: MPSV 33

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

KARTY 8.11. 15.11.2010

KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA PI.2 strana 3 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA IDE.5a

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice Milada Horáková červen 2002 Obsah Úvod 3 1. Trendy ve vývoji pobytu cizinců v ČR v letech 1993-2001 4 1.1. Vývoj pobytu cizincům v oblastech

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy

PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy KONFERENCE PRACOVNÍ MIGRANTI V Č R V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE - současná situace a její implikace pro sociální a migrační politiku PARDUBICE 12.5.29 PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy MILADA HORÁKOVÁ VUPSV-Praha

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Pouze pro vnitřní potřebu 1 ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (1) Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj ceny bytů V ČR neexistuje oficiální index cen nemovitostí, proto je pohyb cen evidován podle cen uváděných v daňových

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

KARTY 31. 5. 14. 6. 2010

KARTY 31. 5. 14. 6. 2010 KARTY 31. 5. 14. 6. 2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 VŮBEC NEZÁLEŽÍ NA TOM, KDO JE U MOCI KARTA Q.14 strana 5 VELMI ZÁLEŽÍ NA TOM,

Více

Plán pro školní rok 2012/2013

Plán pro školní rok 2012/2013 Plán pro školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2. Organizace školní roku 2012/2013. 3. Funkce, dlouhodobé úkoly. 4. Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí.

Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí. Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí. Penzion se nachází na úpatí Rýchorského hřebene, jehož vrcholem

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

Mzdová statistika z hlediska genderu

Mzdová statistika z hlediska genderu Mzdová statistika z hlediska genderu Mgr. Marek Řezanka, ČSÚ GPG využití a proměny ukazatele Výpočet (100-Mž/Mm*100) Co měří a co ne? Jakých hodnot dosahuje: ČR x Evropa Jakou informaci obsahuje GPG? 1.

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc Slovenská 587/5, 779 00, Olomouc IČ: 71342231 I. Výchova a vzdělávání PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/ Rozvíjet osobnost

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 322/2008 Sb. a č. 111/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24

Více

Nakladatelství: Učitelská unie, Metodějova 1466, 149 00 Praha 4. Řízení ve školství

Nakladatelství: Učitelská unie, Metodějova 1466, 149 00 Praha 4. Řízení ve školství Nakladatelství: Učitelská unie, Metodějova 1466, 149 00 Praha 4 Řízení ve školství Ročník: XXII. Číslo: 5/2014 2014 1 Ř í z e n í v e š k o l s t v í Publikace pro řídící pracovníky ve školství Vychází

Více

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel B Benešov Beroun Blansko Brno Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel Tawilová OSVČ, smlouva s OÚ Benešov Malé nám. 1700, 256 01 Benešov, SPONTE poradenské a terapeutické centrum" tawilova@seznam.cz rodina.poradna@worldonline.

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

50. výzva. 58. výzva

50. výzva. 58. výzva SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 50. výzva PRIORITNÍ OSA 6 - ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY Oblast

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.2 (1.10.2009)

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.2 (1.10.2009) Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.2 (1.10.2009) Komentář k rozhraní verze 2.2 Ve verzi 2.2 došlo pouze k úpravě číselníku zdravotních pojišťoven.

Více

TOPTRANS EU, a.s. TOPTRANS TP NITRA SPEDICE TOPTRANS

TOPTRANS EU, a.s. TOPTRANS TP NITRA SPEDICE TOPTRANS TOPTRANS EU, a.s. TOPTRANS EU, a.s. je významná společnost nabízející expresní přepravu kusových zásilek a logistická řešení v České Rpublice a na Slovensku. Historie firmy sahá do roku 1993. Přepravní

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc.

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. www.deichmann.com www.deichmann.com od 699.-Kč 1 530 664 vel. 32 38 799,- 1 542 661 1 542 660 vel. 32 38 699,- Protože v nich se budete

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

1. Konsorcium a kontaktní sítě členů konsorcia

1. Konsorcium a kontaktní sítě členů konsorcia Příloha č. 1 Seznam institucí pro diseminaci (Aktualizace 02/2013) Následující instituce jsou příjemci elektronického Zpravodaje ReferNetu ČR (2-3x ročně), který obsahuje novinky z oblasti odborného vzdělávání

Více

tková Ing. Jaroslava Syrovátkov Členění obcí Podle objemu výkonu přenesené působnosti se člení obce do tří stupňů:

tková Ing. Jaroslava Syrovátkov Členění obcí Podle objemu výkonu přenesené působnosti se člení obce do tří stupňů: Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková I Členění obcí Podle objemu výkonu přenesené působnosti se člení obce do tří stupňů: obce I. stupně obce II. stupně = obce s pověřeným obecním úřadem

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

18.11.2013. Obsahové teze lekce. Regionální management. Proč regionální management. Typy regionálního managementu. Aktivity regionálního managementu

18.11.2013. Obsahové teze lekce. Regionální management. Proč regionální management. Typy regionálního managementu. Aktivity regionálního managementu Obsahové teze lekce Lekce: 4 Regionální management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální management, typy regionálního. Orientace regionálního a jeho specifika. Frekventovaná terminologie regionálního.

Více

S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ 2 0 0 8

S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ 2 0 0 8 S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ 2 0 0 8 Praha 2 0 0 9 Rocenka_MPSV_2009.indd 1 5.11.2009 12:31:57 Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2009 ISBN 978-80-7421-004-4 Rocenka_MPSV_2009.indd

Více

Svazek 5. Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu

Svazek 5. Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu Svazek 5 Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu Praha, květen 2000 Obsah OBSAH 1. SYSTÉM VYMEZENÍ... 3 2. VYMEZENÍ REGIONŮ... 3 2.1 STRUKTURÁLNĚ POSTIŽENÉ REGIONY... 3 2.1.1 Ukazatele

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více