Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 1. ročník variant A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 1. ročník variant A"

Transkript

1 Základná škola Sačurov, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 1. ročník variant A Školský rok: 2012/2013 Vyučujúci: Mgr. Darina Bartková Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa s platnosťou od , inovovaných k , 2010, 2011 na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1.

2 Hod. 9 vyučovacích hodín týždenne, 297 vyučovacích hodín ročne Výkonový Téma Výkonový Téma Tlačené písmená, veta, slovo, rozvíjanie komunikačných a vyjadrovacích schopností Žiak vie samostatne vytvoriť a povedať vety podľa obrázka. Spoznáva veľké tlačené písmená a vie im priradiť nápovedný obrázok. 1. časť str. 2-7 Medovníkový domček Rodina Jeseň Uvoľňovacie cviky Prípravné cviky ako základné prvky písmen, rozvíjanie analy-tických schopností - postrehnúť základné čiary a línie v písacích cvikoch Žiak si vie uvoľniť ruku uvoľňovacími cvikmi, vie samostatne písať prípravné cviky č. 1 str. 2-4 Voľné čiary Vodorovné čiary Sklonové priamky Analýza a syntéza - vety na slová, rozvíjanie komunikačných a vyjadrovacích schopností Analýza a syntéza - slova na slabiky, veľkých tlačených písmen, pokusné čítanie slabík a jednoduchých slov, zrakové rozlišovanie Žiak vie hovoriť o svo-jich skúsenostiach a zážitkoch, určiť počet slov vo vete, vie zložiť slová do vety, vie po-vedať, ktorú hlásku počuje na začiatku slova Žiak pozná písmená veľkej tlačenej abecedy podľa nápovedných obrázkov, vie povedať, ktorú hlásku počuje na začiatku slova, pokúša sa o čítanie slabík a jednoduchých slov str Jeseň Hračky V obchode Detské hry str V prírode Čo už viem Pomenuj obrázky Uvoľňovacie cviky Prípravné cviky ako základné prvky písmen, rozvíjanie analy-tických schopností - postrehnúť základné čiary a línie v písacích cvikoch Uvoľňovacie cviky Prípravné cviky ako základné prvky písmen, rozvíjanie analy-tických schopností - postrehnúť základné čiary a línie v písacích cvikoch Žiak si vie uvoľniť ruku uvoľňovacími cvikmi, vie samostatne písať prípravné cviky Žiak si vie uvoľniť ruku uvoľňovacími cvikmi, vie samostatne písať prípravné cviky str. 5-6 Pravý oblúk Dolný zátrh str. 7-8 Horný zátrh Vratný ťah a

3 Týž Analýza a syntéza - slova na slabiky, veľkých tlačených písmen, pokusné čítanie slabík a jednoduchých slov, zrakové rozlišovanie Žiak pozná písmená veľkej tlačenej abecedy podľa nápovedných obrázkov, vie povedať, ktorú hlásku počuje na začiatku slova, pokúša sa o čítanie slabík a jednoduchých slov str RobotV ZOOČo už viemhra na robota Výkonový Šlabikár Uvoľňovacie cvikyprípravné cviky ako základné prvky pís-men, rozvíjanie analy-tických schopností - postrehnúť základné čiary a línie v písacích cvikoch Žiak si vie uvoľniť ruku uvoľňovacími cvikmi, vie samostatne písať prípravné cviky Výkonový str. 9-10Dolná slučkahorná slučka Analýza a syntéza - slova na slabiky, veľkých tlačených písmen, pokusné čítanie slabík a jednoduchých slov, zrakové rozlišovanie Žiak pozná písmená veľkej tlačenej abecedy podľa nápovedných obrázkov, vie povedať, ktorú hlásku počuje na začiatku slova, pokúša sa o čítanie slabík a jednoduchých slov str Púšťame šarkana Čo už viem Priraďovačky Uvoľňovacie cviky Prípravné cviky ako základné prvky písmen, rozvíjanie analy-tických schopností - postrehnúť základné čiary a línie v písacích cvikoch Žiak si vie uvoľniť ruku uvoľňovacími cvikmi, vie samostatne písať prípravné cviky str Zložený záhyb Príprava na písmená Ovál a viet písmená abecedy, slabík a slabiky do slov str Písmená A a Á á Písmená Mm Písanie písmen A a, str Písmená A a

4 82-90 Týž viet písmená abecedy, slabík a slabiky do viet, číta bez tzv. dvojitého čítania str Písmená M m Písmená E e Písanie písmen M m, spájanie písmen do slabík a slov, str Písmená M m viet viet str Písmená L lpísmená I i Í í str Písmená I i Í í Opakovanie a utvrdzovanie Písmená J j Písanie písmen E e, tlačených písmen, Písanie písmen L l, tlačených písmen, str Písmená E e str Písmená L l Mediálna Výkonový Šlabikár viet s otvorenou slabikou str Písmená O o Ó ó Písmená S s Písanie písmen I i, tlačených písmen, Výkonový str Písmená I i

5 Týž krátkych viet so spoluhláskovou skup. str Písmená S s Písmená U u Ú ú Slabiky Písanie písmen J j, tlačených písmen, č. 2 str. 2-5 Písmená J j a krátkych viet so spoluhláskovou skup. str Písmená V v Písmená N n Písanie písmen O o, S s, spájanie str Písmená O o Písmená S s krátkych viet so spoluhláskovou skup. krátkych viet so spoluhláskovou skup. str Písmená N n Čo už viem? Písmená Y y ý str Písmená P p Práca s písaným textom Písmená T t Písanie písmen S s, U u, spájanie Písanie písmen V v, N n, spájanie str Písmená S s Písmená U u str Písmená V v č. 3 str. 2-3 Písmená N n a

6 Výkonový Šlabikár krátkych viet so spoluhláskovou skup. str Písmená T t Písmená K k Čo už viem? Písanie písmen N n, Y y, spájanie Výkonový str. 4-7 Písmená N n Písmená Y y a krátkych viet so spoluhláskovou skup. str Písmená Z z Písmená R r Písanie písmen P p, T t, spájanie písmen do slabík a slov, str Písmená P p Písmená T t krátkych viet s viacnásobnou spoluhlásskupinou krátkych viet s viacnásobnou spoluhláskovou skupinou str Šlabikár - 2. časť str. 2-5 Písmená R r Práca s písaným textom Písmená Š š Utvrdzovanie str. 6-8 Písmená B b Písmená C c Písanie písmen K k, Z z, spájanie písmen do slabík a slov, Písanie písmen R r, Š š, spájanie str Písmená K k Písmená Z z str Písmená R r Písmená Š š a

7 Týž písmen abecedy krátkych viet, čítanie písaného textu str Písmená C c Písmená D d Práca s písaným textom Písanie písmen B b, C c, spájanie str Písmená B b Písmená C c Multikultúrna Výkonový Šlabikár Výkonový viet viet str Písmená Č č Písmená Ž ž str Písmená Ž ž Písmená H h Písanie písmen D d, Č č, spájanie Písanie písmen Ž ž, H h, spájanie č. 4 str. 2-4 Písmená D d Písmená Č č str. 5-7 Písmená Ž ž Písmená H h a

8 Týž viet str Písmená Ľ ľ Písaný text Písmená Ť ť Utvrdzovanie Písanie písmen Ľ ľ, Ť ť, spájanie písmen do slabík a slov, str. 8-9 Písmená Ľ ľ Písmená Ť ť krátkych viet, čítanie slov s koncovkou -ou krátkych viet, čítanie slov so slabikami de te ne le, di ti ni li str Písmená Ď ď Koncovka -ou str Písmená Ň ň Slabiky de te ne le Slabiky di ti ni li Slabiky de te ne le di.. Písanie písmen Ď ď, tlačených písmen, Písanie písmen Ň ň, pí-saných a prepis tlače-ných písmen, po-dľa diktovania, slová s de te ne le, si ti ni li str. 10 Písmená Ď ď str Písmená Ň ň Slová s de te ne le, di ti ni li Multikultúrna Výkonový Šlabikár Výkonový

9 krátkych viet, čítanie slov so spoluhláskou ch a dvojhláskami str Dvojhlásky ia ie iu Písmená Ch ch Písanie slov s ia ie iu, písmen Ch ch, spája-nie písmen do tlačených pís-men, jednoduchých viet podľa dikt. str Slová s ia ie iu Písmená Ch ch a viet str Písmená G g Písaný text Písmená F f Písanie písmen G g, F f, spájanie písmen do slabík a slov, str Písmená G g Písmená F f krátkych viet, čítanie slov s hláskami dž,dz viet str Písmená Dz dz Písmená Dž dž str Dvojhláska ô Písaný text Písmeno ä Písanie písmen Dz dz, Dž dž, spájanie Písanie dvojhlásky ô, písmena ä, tlačených písmen, str Písmená Dz dz Písmená Dž dž str Dvojhláska ô Písmeno ä a Multikultúrna

10 Týž viet so slbičným r - ŕ, l - ĺ str Písmená ŕ ĺ Písmená X x Písaný text Písanie písmen ŕ ĺ, X x, spájanie písmen do slabík a slov, č. 5 str. 2-3 Písmená ŕ ĺ Písmená X x Výkonový Šlabikár techniky techniky ČÍTANKA str. 2-9 Tri zvláštne písmená Alenka a svet Rozprávka z pekárne Lastovička na lepe str Aby mravce nezblúdili Mamička má sviatok Vrabce Farebné ceruzky Výkonový str. 4-5 Odpis a prepis krátkeho textu str. 6-7 Odpis a prepis krátkeho textu a

11 Týž techniky techniky str Klamárik - somárik Husí otec Červené vetrovky Slniečko Vyrušovák Chlapec a vtáčik str O prváckom mačiatku O ceruzke, čo zachránila jednu usilovnú prváčku Stará mama robí bublaninu Ako deti kŕmili slona O rôznych rečiach Výkonový Šlabikár Výkonový str Odpis a prepis krátkeho textu str Precvičovanie náročnejších písmen

12 techniky techniky techniky str Krajčírka Po čom túžila veverička O psíkovi Blesk a hrom Výhovorka býva horká str Kde bolo, tam bolo Snehulienka Z Vanilkova do Škoricova Najlepší obchod v ulici O zatúlanom liste str Ôsme rozprávanie Topánky Lietajúca babka Čučoriedky Vysvedčenie O jahodovej princeznej str Precvičovanie a opakovanie str Precvičovanie a opakovanie str Precvičovanie a opakovanie a

13 techniky str str Smieško na prázdninách Tajnička Doplňujúce texty Precvičovanie a opakovanie

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. ZÁŘÍ Předčtenářské období: Seznámení s grafickou podobou zápisu vlastního jména. Hry se jmény spolužáků. Představa o zvukové struktuře slova identifikovat

Více

ž á ž á á Ž á á ž é á é Ť á é á é žá š é é Ť ÍŽ á é á á ň ť á á Í Ť á á á á ť ž á é á ň Ť ť Ď á é é ť é Í ž á á á é é á á é áž Í ť ď á š é á Í Ž Č ď ř ť Í á ď é ď ť ž é á Í š á é ď á é é é á á ž á á á

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ Mgr. Milena Šilhánová O ŠKOLE PO ŠKOLE přednášky o výuce v naší škole Sfumato - Splývavé čtení středa 15. 1. 2014, 17:00, učebna 1. roč. ZŠ prezentace metody výuky českého jazyka

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

ť Ť Ť Ť Š Á ň É ť Š ň ÍÍ ň ť ň Ť Ť Ť Í Í Ó Ť Ť Í ň ň Ť Ť Ť Í ň ť Ť ň ň ň Ť ň ň ň Ť ň Í ř Ť ť ň Ť Ž ň Ť Ó Ť ť ň ň ř Í Í Ť ň Ť ň Í ř Ť Í ň ň ň ň ť Ť ť ť ň ť ť ň Ť ť Í Ť Í Í ň Í Í ň Ý Ě ň Ť Í Ť ň É Ť Í Í

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY

PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY Francesco Rotta Andrea Femerstrand 1 7+ 15 2 4 min Obsah hry 16 dílků pastvin 64 žetonů ovcí: 16 od každé barvy STÁLE NA POUTI ZA ZELENĚJŠÍMI PASTVINAMI Naše malé stádečko ovcí

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

VY_32_INOVACE_Čj.1.A.01. Písmeno M Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011. Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

VY_32_INOVACE_Čj.1.A.01. Písmeno M Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011. Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 VY_32_INOVACE_Čj.1.A.01 Písmeno M Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011 Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 M m /vyhledej písmeno a podtrhni/ Mirek dostal míč. Maminka myje misku. Maso je zdravé.

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem Tematický plán 1. ročník ZŠ Tichá Předmět: ČESKÝ JAZYK 2015/2016 Měsíc Čtení Literární výchova Psaní Výstupy ŠVP Průřezová témata, mezipředmětové vztahy ZÁŘÍ Přípravné období Rozvoj slovní zásoby Pravolevá

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Ď Ů Ň ž Ů ž ň ž ž ž Č Č Ď Č ž Ě ž ž ž ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ě ň ž ž ž ž Ďž ň ž Č Č ň Č Ď Ě Ň Č Ň ž ž ž Ů ň Ň ž ň ň ž ň ň ň ž ň ž Č ž ž Ř ž ž ž ž ň ž ž ž ž Ř ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ě Ě Ě Č ž Ď Ř ž ň ň Ř ž ž ž ž

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA Čtení 1. ročník Vzdělávací obsah

KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA Čtení 1. ročník Vzdělávací obsah KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA Čtení 1. ročník Září říjen 1/2 Říjen 1/2 Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Přípravné období ke čtení Nácvik čtení (hlásky, písmena, slabiky, slova) Základní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Ž Ý ř Ů ř ó ř ř Ý ř ó ř óú ř ů ř ř ř ř ž ř Ž ř ř ň ů ř ř ř ř ř ř ř ó ř ř Á ř Ž ř Ž ř ř ř Ž ů ř Ž ř ň ó É ů ř ů ř ř ř Ř ř ř ů ř ň ř ů ř ř ů Ž Á ó Ž ř ř Ž ř ř ř ť ř ů ž ř ů ř ř ř ů ř ř ř ř ř ř ř ř ř Ť ň

Více

Živá abeceda str. 2 4 analýza počáteční hlásky, prostorová a pravolevá orientace. průpravné a uvolňovací cviky, Moje první psaní

Živá abeceda str. 2 4 analýza počáteční hlásky, prostorová a pravolevá orientace. průpravné a uvolňovací cviky, Moje první psaní Zpracováno dle učebnic pro český jazyk nakladatelství Nová škola - duhová řada - Živá abeceda, Slabikář, písanky a metodický průvodce Obsahuje čtení, psaní a literární výchovu Český jazyk pro 1. ročník

Více

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Umění a kultura Výtvarná tvorba Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná tvorba je vzdělávací

Více

Á Í Č Ě Č ň ť Š Č Ť ň ň ď Ť Ú ť Č ň ď ť Č Š Ž Ú Ť Ť Ť Ť ň Ť Ť ť Ť Ť Á Ť Ť Ť ď Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť ň ďť Ť Ť Ť Š Š Š ď ň Č Š ň Š ť Š ň Š Š Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ú Š ň ť ť Š ň Š Ž ť ť ť ň Š Č Š Š Í

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Č Š é ď Ť č é é ý Č Šý Í Í š č ů čť č ó ť Č Í ýó ú ď ů Č Ť Ť ď ó ť ýó ý é ú ý Í é Ý Í ý ý š ý Ž ý ů Íé š š Í ý ů č ň Ú ý ý Í é ý č ú Š úč č č Í ý ů ď ů Č ó ť ó ó š Ň ý é š é Íé Č š š ó é Š č Š ť š š ýš

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Newsle er. Listopad 2015. Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí

Newsle er. Listopad 2015. Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí Software pro váš úspěch Listopad 2015 Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí Newsle er Narozeninová party Vema Michal Máčel

Více

Ⴧ劗ENÍ TECHNIC Ⴧ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗TჇ劗 TჇ劗 EBNÍ BRNĚ Ⴧ劗Ⴧ劗N Ⴧ劗Ⴧ劗Ⴧ劗Ⴧ劗ERჇ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗ÍTჇ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗RჇ劗Ⴧ劗I Ⴧ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗ÍTჇ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗RჇ劗Ⴧ劗I Ⴧ劗 T Ⴧ劗IჇ劗NÍ Ⴧ劗 R Ⴧ劗R T Ⴧ劗IჇ劗NÍ Ⴧ劗R Ⴧ劗RჇ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗BIN Ⴧ劗N Ⴧ劗 RჇ劗 T Ⴧ劗IჇ劗 თ叇ít თ叇 vá fik B Ⴧ劗H Ⴧ劗

Více

Č Á ý á é í í é ú á ě ž é ř á Ž ě é ř š é ž ý ří ý ž ě ň ě í ř ř í ž ý á ů á é í é í ů ě ě í ž é ů í ěž éú í ú ě ž ů á ě Ž řú ň ň áž ž ě é ě ř éů é í í ž ů ř í í é é í ř é í í í ů í í ř í ž á é Ž Ť é ú

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Únik z kódu 31.5. - 4.6. 2013

Únik z kódu 31.5. - 4.6. 2013 Únik z kódu 31.5. - 4.6. 2013 Byl jsi vybrán do zvláštní skupiny, ve kterou naše rodina vkládá velkou důvěru. Zveme Tě na událost Sítko 2013, která se letos uskuteční tajně na protest proti Ministerstvu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Prúdové elektródy (vonkajšie) sa pripoja na svorky C1, C2 a potenciálové (vnútorné) elektródy na svorky P1, P2.

Prúdové elektródy (vonkajšie) sa pripoja na svorky C1, C2 a potenciálové (vnútorné) elektródy na svorky P1, P2. Meranie uzemnenia a Meranie rezistivity pôdy Zostavil: Viliam Kopecký Použitá literatúra: - Texty uvedené v zborníkoch prednášok Celoslovenských seminárov elektrotechnikov, - Texty uverejnené na webe,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

É Í É Ř Č Ú Ú Í Č ž ě Ú ďď ě ž ň ž Č ď ď š š Č Í š Í š š ď š š ú ůě ů Ž Ú ďď ž ú ě Ě š ž ď ď š Ž ň ň ó Í ň ď Ú Í ó Íů ě ú ž ž š ě ž ě š ě ň ů ě ň Č É Ů Í ž ž ž Ú ě ů Ž Ž ě ě ž ď ů š ě ť Č ž ú ňí š Í ť

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu

Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu Solární systém vyhřívání pro nadzemní bazény Solárny systém vyhrievanie pre nadzemné bazény Návod k montáži a provozu Návod na montáž

Více

Ť ď Í Í ó ř á ů ř á ť ř á á á ů ě ř ý Á ř ř ř ě é ř é ě á ý á á á ý á ř ě á ě š ě ý š ě ř ř ě ý ť á ú ú ž ů ýů ě ó é š ě é é šř ř ě ě ý é š šř á á ě á š ě ž á á šř š ě é é ř áž é é ě ě á á á é ř ý š é

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE

MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE Úkoly 1. Přečtěte si článek o koncertě Mira Žbirky. V textu podtrhněte přídavná jména. Která z nich vyjadřují zpěvákovi uznání a obdiv? Proč je v titulku tvar adjektiva vyprodané.

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

Autor: Zdeněk Heinz (Zdeňa) Červen 2008 თ劧i k ko!!! S š თ劧 თ劧 oთ劧ᆷ升t თ劧 თ劧 თ劧 თ劧 თ劧, bᆷ升h kt ého თ劧 i თ劧o řiთ劧o თ劧 თ劧bᆷ升 t თ劧šᆷ升ᆷ升h ᆷ升ᆷ升 h ᆷ升 ᆷ升ᆷ升kᆷ升 to ᆷ升 ohᆷ升 ᆷ升ᆷ升 t თ劧šᆷ升 თ劧ok თ劧oᆷ升 ᆷ升ᆷ升 ᆷ升 š ho ᆷ升ik

Více

PRAVIDLA CZ PRAVIDLÁ sk

PRAVIDLA CZ PRAVIDLÁ sk PRAVIDLA CZ PRAVIDLÁ sk CZ Hra pro 2 3 hráče Délka hry: 15 min Herní materiál: 1 herní plán 15 pevných kartiček s úkoly 1 dřevěná figurka Krtečka 1 dřevěná kostka s barvami Krteček by si chtěl hrát, ale

Více

V jakém stupeň studia navštěvujete? bakalářské studium 138 53% navazující magisterské 82 32% doktorské 32 12% jiné 1 0%

V jakém stupeň studia navštěvujete? bakalářské studium 138 53% navazující magisterské 82 32% doktorské 32 12% jiné 1 0% V jakém stupeň studia navštěvujete? bakalářské studium 138 53% navazující magisterské 82 32% doktorské 32 12% jiné 1 0% Upřednostňujete studijní oddělení otevřené denně po kratší dobu, nebo pouze některé

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Í ú Č ž ž é é ů é ž Ž ú Í Š ÍŘÁ Á ů é Ú Ť é Í ůž é é é ů Í é ú ž Ř ž ú ž ŠÍ ů ů é ů ů ň ú ů ů é ů ž ď é ú ů é Ž é é Í ů é ů ů ů é Ť Ť ů é é Íé ú ó é é é é é é ů Í Š é é é Ť é é é é é é é ž ů ů ů é é é

Více

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis CZ Reklamaèní øád Záruèní lis t / Záruèn ý list Na tento výr obek poskytuje výrobce záruèní dobu v délce mìsícù. Pokud není na prodávané vìci, jejím obalu nebo návodu k ní pøipojeném vyznaèena v souladu

Více

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o.

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o. 9 linka Platnost od.. do.. 9 9 Dz C - - - - - - - D - jede na z - jede na Podvesná XVII/, Zlín, tel.:, www.dszo.cz Dz C Pracovní dn L a Z -..-..,. -.. Provoz. a.. jako So Ne s večer. omezením - zastávka

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl 1/7 CZ - Krok 0 Otevøete krabici a umístìte na ní obì desky ( nejlépe na zemi ) SK - Krok 0 Otvorete krabicu a umiestnite na òu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Věta, slovo, slabika, hláska Žák: J: rozliší větu, slovo, slabiku, hlásku - rozliší větu, slovo, slabiku, hlásku z hlediska potřeb čtení a psaní - věta, slovo,

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator R11 extremo Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator ČESKY... 3 PO SLOVENSKY... 6 2 ČESKY SOS volání a SMS Spuštění nouzového volání a SMS Stiskněte

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

ó Á ď Č ž Í ň Ý ÉÍ Ě ů Ě Í Ú Ž ó Ú ó ó ó š Ř Č ó Ř ž ř š š š š Č ó č č ř ě ě Ú Ú Ž ěř ň ó ř č š ó š ó čó č č š ě Š Í Č ŠŤ Í ÍÁ ŠÍ Í Á ÉČÁ Č Í Ř Ě Í š Ú ú š š ě Ú ě Ž ř č Ť č š ě Ž č š š č č ú ř ě ž š ú

Více

Příloha č. 32 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 32 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Příloha č. 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Úvodní a Žák respektuje pravidla bezpečné práce a hardware a software a postupuje poučeně v případě jejich závady. Bezpečnost práce Účet uživatele Základní

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení programem EHB

A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení programem EHB A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení program EHB QuickCalc SFTVÉR RE RJEKTATV (RÝCHLA METÓA) ázov softvéru: EHB QuickCalc rogram EHB QuickCalc je v podstate tabuľková aplikácia, ktorá obsahuje spracovanú

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Párové souhlásky, druhy vět. Aktivita žáků, doplňování písmen a slov, podtrhávání vět

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Párové souhlásky, druhy vět. Aktivita žáků, doplňování písmen a slov, podtrhávání vět VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Šablona klíčové aktivity I/2 Sada

Více

ď ž ž Ž ť ž ť ž Ž Ž ú ž ž ú Ž ž Í ž ó ú Ž ť ž Ž Ž ň ž ž ž ť Ž Ž ž Ž ž ž ž Ť Ž ť ž ž Ž ž ú ť ž Ž Š ó ž ž ž Ž ž ž Ť Ž Ž ž Ž Ž ž ž ó ž ž Š ž Š Í ž ž ž Ž Ý Š ž ň ú ť Ť ú ó Ý ó ň ň ň ó Žó Í ó ó Ů Ó ó Ú ó Ť

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Kúpna zmluva č. Z201515969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z201515969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z0969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany. Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Súkromná stredná odborná škola Biela

Více

ř Š ř Ú Ž ý ř ý Ž ř š Ž š Š ý ř š ř Ž Ž Ž ý Š ý š ů ř ý ý ů ř Ž ř ř ů ý ůž Í Ž Í ř Š Ž ý Ž Í ř Ž Ž ý š ž Ž ů ý Ž š Ž ř Ž ř š š Ž ř ř ž Ž ř ř ý Ž Ž Š š ů Í Ž ř ř Ú š ř Ž Ž Ž Ó Ž Ž ř š Ž ů Ž ř ú Ž ř Ž ý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

ý ř Ž í í é í í í ě í ř í Č ý ř í ř í Č Á ý ř í í ď í é Í čí ř í ř é ě ě ý é ř í ř í é č ř í ďď í ě ú ě ž í č ř í í ř í ú í ý ů ý ů í í ř í ř í í í ř í ť ř í ě ý í ř íď š ěř í ř í í ď í ř í í í é í í í

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

SOUHRN KLÍČOVÁ SLOVA TITLE ABSTRACT KEYWORDS

SOUHRN KLÍČOVÁ SLOVA TITLE ABSTRACT KEYWORDS ᆷ厇 í ř ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 ů ᆷ厇 ř í ᆷ厇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇ř ᘗ吇 ᘗ吇 řᆷ厇 ᘗ吇ᘗ吇ᘗ吇ᘗ吇 ůᆷ厇 ᘗ吇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 ᆷ厇 哇 ᆷ厇 ᆷ厇 1ᘗ吇8ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇 ᆷ厇 říᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇ᘗ吇 ᆷ厇 í. ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇 ᘗ吇

Více

A B C D E F. Jazyková výchova Aktivizace slovní zásoby a jednoduchý mluvený projev. ČaJS

A B C D E F. Jazyková výchova Aktivizace slovní zásoby a jednoduchý mluvený projev. ČaJS A B C D E F Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk 4 Ročník:. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová Září umí abecedu, řadí slova podle abecedy dbá na úpravu v sešitě rozpozná znělé a neznělé

Více

Ú Ř Š Ř Ě Ý Ý Ř Č Ý Ř Á É Š Í Ě Ř Ě Š Á Á Í Í Í Á É Ř É Í Á Á Ž Í Ž Í Á Á Á Í Í Í Š Í Á ť ž ó Í š š ú ž ž ó ó ů Ž ť š Ž Ž ť Ž Ž Ž ú ů Ž ž Í ť ž Ý ě š ž ě š Ů ň Í ó ú ú ž É Ř É Ř ó Ž ž Í Ú ť Ú ť š ů ě š

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. 1. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ.

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ. OD ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ZAHAJUJEME VÝUKU POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH METODOU ANALYTICKO - SYNTETICKOU A V PARALELNÍ TŘÍDĚ METODOU GENETICKOU. POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH:

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Průřezové téma. Environmentální výchova

Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Průřezové téma. Environmentální výchova Průřezové téma Environmentální výchova 1 Základní informace: Název projektu: Stručný popis (anotace): Projektový formulář Jak s odpady? Projekt Jak s odpady? patří k projektům, které prolínají průřezovými

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Škola Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Šablona klíčové aktivity I/2 Sada

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen)

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) DYSGRAFIE - porucha psaní (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) Dysgrafie úzce souvisí s dysortografií, velmi často se vyskytují společně. Reedukace je

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2

Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2 Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2 SOLÁRNÍ SYSTÉM VYHŘÍVÁNÍ PRO NADZEMNÍ BAZÉNY SOLÁRNY SYSTÉM NA VYHRIEVANIE NADZEMNÝCH BAZÉNOV NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU NÁVOD NA MONTÁŽ A PREVÁDZKU 8.3.2012

Více

www.obchod.corfix.cz www.obchod.corfix.sk Katalog 2011

www.obchod.corfix.cz www.obchod.corfix.sk Katalog 2011 www.obchod.corfix.cz www.obchod.corfix.sk Katalog 2011 Bella Sara je svět koní pro dívky ve věku 6-14 let. Na internetové adrese www.bellasara.cz si může každá dívka vytvořit zdarma svůj účet s vlastní

Více

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji.

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji. Musíme víc v Supreme Master TV? Neseďte v posteli, tam meditovat, víte? Více se nalaďme na naše božské Já a pak budeme mít víc Milující Kvality. Jelikož naše Božské Já je láska, víte? () A samozřejmě,

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více