VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE"

Transkript

1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Postavení a složení akademického senátu 1.1. Postavení senátu. Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen senát ) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) Složení senátu. Senát má devět členů, přičemž: šest členů senátu volí ze svého středu akademičtí pracovníci působící na fakultě; tři členy senátu volí ze svého středu studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů zapsaní ke studiu na fakultě Výkladové ustanovení. Akademický pracovník, který je zároveň studentem bakalářského, magisterského či doktorského studijního programu fakulty, se pro účely tohoto řádu považuje za akademického pracovníka Funkční období. Funkční období členů senátu je tříleté. Funkční období členů senátu, kteří byli zvoleni v doplňovacích volbách či nastoupili do funkce členů senátu jako náhradníci z řádných či doplňovacích voleb, končí ve stejný den jako funkční období členů senátu zvolených v řádných, případně náhradních volbách. ČÁST DRUHÁ VOLEBNÍ ŘÁD Článek 2. Úvodní ustanovení 2.1. Základní charakteristika voleb. Volby do senátu jsou přímé a s tajným hlasováním Oddělené hlasování. Senátoři z řad akademických pracovníků a senátoři z řad studentů se volí v rámci týchž voleb, avšak odděleně. Článek 3. Vyhlášení voleb 3.1. Lhůta pro vyhlášení voleb. Volby do senátu vyhlašuje senát, a to nejpozději 30 dnů před prvním dnem jejich konání. Termín voleb je třeba stanovit tak, aby volby proběhly nejpozději 15 dnů před koncem funkčního období senátu, a dále tak, aby se konaly v době nejméně od 9:00 do 15:00 hodin Způsob vyhlášení voleb. Vyhlášení voleb se oznamuje na úřední desce fakulty. Oznámení musí obsahovat alespoň místo a čas konání voleb Volební komise. Senát zvolí nejpozději 15 dnů před prvním dnem konání voleb nejméně tříčlennou volební komisi z členů akademické obce fakulty, přičemž nejméně jeden z jejích členů musí být z řad studentů; počet členů komise musí být lichý. Členem volební komise nemůže být řádně navržený kandidát do senátu. 1

2 Článek 4. Kandidatura do senátu 4.1. Kandidatura. Kandidáta do senátu může navrhnout každý člen akademické obce fakulty Kandidátní návrh. Návrh kandidáta do senátu musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň: jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště navrhovatele, případně jinou jeho adresu pro doručování; jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště kandidáta do senátu, případně jinou jeho adresu pro doručování; zařazení kandidáta do senátu na fakultě, jde-li o kandidáta z řad akademických pracovníků, či studovaný bakalářský, magisterský či doktorský studijní program a ročník a semestr studia, jde-li o kandidáta z řad studentů; vlastnoručně podepsané výslovné prohlášení kandidáta, že s kandidaturou souhlasí; vlastnoruční podpis navrhovatele Lhůta a místo pro podání kandidátních návrhů. Návrhy na kandidáta do senátu musí být podány nejpozději 7 dnů před prvním dnem konání voleb. Den voleb se do počítání lhůt nezahrnuje. Návrh na kandidáta do senátu se podává kterémukoliv členu předsednictva senátu (viz odstavec 9.6.) Vadný kandidátní návrh. Předsednictvo senátu průběžně posuzuje podané návrhy na kandidáta do senátu. Neobsahuje-li návrh na kandidáta do senátu stanovené náležitosti, vrátí jej předseda senátu navrhovateli k doplnění s určením lhůty pro doplnění. Neobsahuje-li návrh na kandidáta do senátu náležitost dle odstavce , postup dle předchozí věty se neuplatní a k takovému vadnému návrhu se nepřihlíží. Na návrh na kandidáta do senátu, který nejpozději 5 dnů před prvním dnem konání voleb nesplňuje veškeré stanovené náležitosti, se hledí, jako by nebyl podán Seznamy voličů. Alespoň tři pracovní dny před prvním dnem konání voleb vypracuje děkanát seznam voličů z řad akademických pracovníků a seznam voličů z řad studentů a předá ho volební komisi. Seznamy musí být podepsány děkanem, který odpovídá za jejich úplnost Seznam kandidátů. Alespoň dva pracovní dny před prvním dnem konání voleb do senátu zveřejní volební komise jmenný seznam kandidátů na úřední desce fakulty. Děkanát podle tohoto seznamu kandidátů zabezpečí tisk hlasovacích lístků, na němž se uvedou jména všech řádně navržených kandidátů, a to v abecedním pořadí. Článek 5. Průběh voleb 5.1. Kontrola. Před začátkem voleb volební komise provede kontrolu a zapečetění každé volební schránky a kontrolu volební místnosti tak, aby pro úpravu hlasovacích lístků byl určen zvláštní prostor oddělený tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování Zásady hlasování. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost platným cestovním pasem nebo platným občanským průkazem; neprokáže-li volič svou totožnost, nebude mu hlasování umožněno. Po záznamu v seznamu voličů obdrží od volební komise hlasovací lístek; pro volbu senátorů z řad akademických pracovníků a pro volbu senátorů z řad studentů se vydávají samostatné hlasovací lístky. Převzetí hlasovacího lístku potvrdí volič vlastnoručním podpisem u svého jména v seznamu voličů Způsob hlasování. Po obdržení hlasovacího lístku vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde nesmí být zároveň s voličem nikdo přítomen. Volič 2

3 upraví hlasovací lístek tak, že zaškrtne nejvýše tolik kandidátů z řad akademických pracovníků, kterým dává svůj hlas, kolik se volí senátorů z řad akademických pracovníků, nebo nejvýše tolik kandidátů z řad studentů, kterým dává svůj hlas, kolik se volí senátorů z řad studentů, jinak je jeho hlasovací lístek neplatný. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží hlasovací lístek před volební komisí do volební schránky Volební výsledky. Po ukončení voleb sečte volební komise odevzdané hlasovací lístky a vyřadí ty z nich, které jsou neplatné; o platnosti hlasovacího lístku rozhoduje s konečnou platností volební komise. Komise dále sečte hlasy odevzdané pro jednotlivé kandidáty. Zvoleni jsou ti kandidáti z řad akademických pracovníků a ti kandidáti z řad studentů, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů; v případě rovnosti hlasů rozhodne los, přičemž losování provede bez zbytečného odkladu po zjištění rovnosti hlasů volební komise. Kandidáti, kteří ve volbách nebyli zvoleni, získali však alespoň 10% hlasů zúčastněných voličů, se stávají náhradníky; jejich pořadí se řídí počtem hlasů, které ve volbách obdrželi Volební výsledky. Výsledky voleb oznámí volební komise písemně na úřední desce fakulty, a to nejpozději následující pracovní den po dni konání voleb Záznam. O průběhu a výsledcích voleb sepíše volební komise záznam, který podepíší všichni její členové. Záznam musí být uschován na děkanátu po dobu nejméně 10 let od konání voleb. Článek 6. Náhradní volby 6.1. Náhradní volby. Nepodaří-li se zvolit stanovený počet členů senátu, vyhlásí senát náhradní volby, a to na tolik míst z řad akademických pracovníků nebo z řad studentů, kolik se jich nepodařilo zvolit Odkazovací ustanovení. Pro náhradní volby se použijí ustanovení článku 2 až 5 přiměřeně. Článek 7. Opatření proti nečinnosti 7.1. Opatření proti nečinnosti. Nedojde-li ze strany senátu k včasnému vyhlášení voleb, vyzve jej děkan písemně bez zbytečného odkladu po marném uplynutí lhůty pro vyhlášení voleb, aby volby neprodleně vyhlásil. Neučiní-li tak senát ve lhůtě uvedené ve výzvě děkana, vyhlásí volby děkan Odkazovací ustanovení. Pro volby vyhlašované děkanem dle odstavce 7.1. se použijí ustanovení článku 2 až 6 přiměřeně. Článek 8. Zánik mandátu a nastupování náhradníků 8.1. Zánik mandátu. Mandát člena senátu zaniká: uplynutím funkčního období, a to posledním okamžikem funkčního období; vzdáním se mandátu, a to okamžikem účinnosti vzdání se mandátu; pozbytím volitelnosti, a to okamžikem pozbytí volitelnosti Studentská výjimka. Členství studenta studijního programu v senátu nezaniká, přechází-li v průběhu svého funkčního období mezi bezprostředně navazujícími studijními programy a doba mezi ukončením jednoho studijního programu a zahájením navazujícího studijního programu není delší než 90 dnů Vzdání se mandátu. Člen senátu se může svého mandátu vzdát písemným prohlášením doručeným k rukám předsedy senátu. 3

4 8.4. Doplňovací volby. Na uvolněná místa nastupují náhradníci v pořadí podle obdrženého počtu hlasů v řádných či doplňovacích volbách do senátu. Pokud takových náhradníků není a do konce funkčního období senátu zbývá více než 3 měsíců, vyhlásí senát doplňovací volby na uvolněné místo či místa členů senátu Odkazovací ustanovení. Pro doplňovací volby se použije ustanovení článku 6 obdobně. Článek 9. Orgány senátu 9.1. Orgány senátu. Orgány senátu jsou: předseda senátu; dva místopředsedové senátu, z nichž jeden musí být student; předsednictvo senátu Předseda senátu. Předseda senátu zejména svolává zasedání senátu a řídí jejich průběh, určuje pořadí, v němž mají být projednány jednotlivé návrhy, a podepisuje zápis ze zasedání, jakož i vykonává další činností stanovené zákonem či vnitřními předpisy fakulty či Vysoké školy ekonomické v Praze Volba předsedy senátu. Předseda senátu je volen z členů senátu na ustavujícím zasedání senátu (viz odstavec 10.1.), případně na zasedání senátu bezprostředně následujícím poté, co zanikla funkce dosavadního předsedy senátu. K usnášeníschopnosti senátu ve věci volby předsedy senátu je třeba přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů senátu z řad akademických pracovníků a nadpoloviční většiny všech členů senátu z řad studentů, přičemž zvolen je ten z navržených kandidátů, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu Místopředsedové senátu. Místopředseda senátu zastupuje předsedu senátu, jakož i vykonává další činnosti stanovené zákonem či vnitřními předpisy fakulty či Vysoké školy ekonomické v Praze Volba místopředsedů senátu. Pro volbu místopředsedy se použije ustanovení odstavce 9.3. obdobně. Místopředsedové se volí samostatnou volbou Předsednictvo. Předsednictvo senátu tvoří: předseda senátu; místopředsedové senátu. ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Článek 10. Druhy zasedání senátu Ustavující zasedání. První zasedání senátu po volbách, v nichž byli zvoleni všichni členové senátu (dále jen ustavující zasedání ), svolává po oznámení výsledků posledních voleb na úřední desce osoba, která předsedala senátu v době před vyhlášením voleb bezprostředně předcházejících ustavujícímu zasedání, a to tak, aby se ustavující zasedání konalo nejpozději do 1 měsíce ode dne oznámení výsledků posledních voleb na úřední desce, ne však dříve, než zanikne funkční období členů předchozího senátu. Není-li takto ustavující zasedání svoláno, svolá jej bez zbytečného odkladu děkan. Ustavující zasedání řídí do doby, než je zvolen nový předseda senátu, ten člen senátu, který je akademickým pracovníkem a jehož příjmení je první v abecedním pořádku nově zvolených členů senátu, přičemž je povinen řídit 4

5 ustavující zasedání senátu tak, aby byl okamžitě volen předseda senátu. Nepodaří-li se v průběhu ustavujícího zasedání zvolit předsedu, koná se další volba na bezprostředně dalším zasedání senátu; pro toto další zasedání senátu platí ustanovení tohoto odstavce obdobně, přičemž lhůta dle věty první počíná běžet ode dne konání ustavujícího zasedání Řádná zasedání. Řádná zasedání senátu se konají zpravidla dvakrát za semestr Mimořádná zasedání. Mimořádná zasedání svolává předseda senátu bez zbytečného odkladu poté, co jej o to požádá rektor Vysoké školy ekonomické v Praze nebo děkan nebo nadpoloviční většina všech členů senátu, a to tak, aby se konalo nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení žádosti o svolání mimořádného zasedání. Nesvolá-li předseda senátu mimořádné zasedání nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti, je oprávněn jej svolat kterýkoliv z členů senátu. Článek 11. Svolávání a průběh zasedání senátu Svolávání. Zasedání senátu svolává předseda senátu zpravidla písemnou pozvánkou. Program zasedání stanoví předseda senátu; záležitost, která nebyla uvedena v pozvánce, lze na zasedání projednat na základě žádosti člena senátu a se souhlasem senátu Právo člena akademické obce fakulty. Každý člen akademické obce fakulty je prostřednictvím kteréhokoli člena senátu oprávněn předkládat senátu návrhy na projednání určité záležitosti. Návrh je třeba podat nejpozději jeden týden před konáním zasedání, na němž má být projednán; neplyne-li z návrhu něco jiného, má se za to, že doručený návrh má být projednán na zasedání senátu bezprostředně následujícím po doručení návrhu. Návrh se podává předsedovi senátu písemně, přičemž musí být navrhovatelem podepsán Řízení zasedání. Zasedání senátu řídí předseda senátu nebo jím pověřený člen senátu. Každý je povinen řídit se pokyny předsedy senátu Zvláštní oprávnění rektora a děkana. Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze či v jeho zastoupení kterýkoliv z prorektorů, jakož i děkan či v jeho zastoupení kterýkoliv z proděkanů mají právo vystoupit na zasedání senátu, kdykoli o to požádají. Nikdo z nich nesmí být ve svém vystoupení přerušován Vystoupení hosta. Host je oprávněn na zasedání senátu vystupovat se souhlasem předsedajícího Veřejnost zasedání. Nestanoví-li zákon jinak, jsou zasedání senátu veřejná Zápis. Ze zasedání senátu se pořizuje zápis; se souhlasem senátu lze pořídit též zvukový záznam. Zapisovatele určí osoba, která řídí zasedání senátu. Zápis ze zasedání senátu obdrží všichni jeho členové a děkan. Zápis se bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů zveřejní na úřední desce fakulty. Do 7 kalendářních dnů po skončení zasedání senátu rozešle předseda nebo jím pověřená osoba či zapisovatel zápis v elektronické podobě všem členům senátu, kteří mohou do 3 kalendářních dnů zaslat předsednictvu senátu případné připomínky. Konečná verze zápisu je do 14 kalendářních dní podepsána předsedou a zapisovatelem a zveřejněna na internetových stránkách fakulty. Článek 12. Rozhodování senátu Usnášeníschopnost. Senát je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů, ledaže zákon či tento řád stanoví jinak Hlasování. Hlasování senátu je veřejné, ledaže zákon či tento řád stanoví jinak; senát může rozhodnout, že bude hlasovat tajně. 5

6 12.3. Rozhodování. Senát rozhoduje formou usnesení. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů senátu, nestanoví-li zákon nebo tento řád jinak. Článek 13. Zvláštní ustanovení o usnášení se o návrhu na jmenování děkana Kandidátní výzva. Nejpozději 1 měsíc před uplynutím funkčního období děkana uveřejní senát na úřední desce fakulty výzvu k předkládání návrhů kandidátů na děkana. Kandidáta na děkana může navrhnout každý člen akademické obce fakulty Kandidátní návrh. Návrh kandidáta na děkana musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň: jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště navrhovatele, případně jinou jeho adresu pro doručování; jméno a příjmení kandidáta a přehled o jeho dosavadní vědecké a pedagogické činnosti; vlastnoručně podepsané výslovné prohlášení kandidáta, že s kandidaturou souhlasí; vlastnoruční podpis navrhovatele Lhůta a místo pro podání kandidátních návrhů. Návrh kandidáta na děkana se podává předsedovi senátu nebo jím pověřenému členovi senátu, a to po dobu 10 dnů ode dne uveřejnění kandidátní výzvy na úřední desce fakulty Zasedání senátu. Předseda senátu svolá zasedání senátu, na němž má být rozhodováno o návrhu na jmenování děkana, tak, aby se konalo nejpozději do 15 dnů před uplynutím funkčního období děkana. Předseda senátu o svolání takového zasedání uvědomí písemně též každého řádně navrženého kandidáta Právo kandidáta vystoupit. Před hlasováním o návrzích na jmenování děkana předseda senátu umožní každému přítomnému a řádně navrženému kandidátovi, aby představil svůj program; vystoupení kandidáta může trvat nejvýše 15 minut Hlasování o návrhu na jmenování děkana. Bezprostředně po vystoupení kandidátů dle odstavce dá předseda senátu hlasovat tajným hlasováním o návrzích na jmenování děkana; hlasování probíhá postupně ve třech kolech v rámci jednoho zasedání senátu. Návrh na jmenování děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů senátu První kolo hlasování. V prvním kole se hlasuje o všech návrzích na jmenování děkana, které byly řádně podány. Není-li žádný z těchto návrhů přijat, koná se druhé kolo hlasování Druhé kolo hlasování. Ve druhém kole se hlasuje o těch dvou návrzích na jmenování děkana, které získaly v prvém kole první a druhý nejvyšší počet hlasů; v případě rovnosti hlasů u návrhů na jmenování děkana, které získaly v prvém kole první a druhý nejvyšší počet hlasů, se hlasuje o všech návrzích, které získaly v prvém kole první a druhý nejvyšší počet hlasů. Není-li žádný z návrhů na jmenování děkana přijat, koná se třetí kolo hlasování Třetí kolo hlasování. Ve třetím kole se hlasuje o těch dvou návrzích na jmenování děkana, které získaly ve druhém kole první a druhý nejvyšší počet hlasů; v případě rovnosti hlasů u návrhů na jmenování děkana, které získaly ve druhém kole první a druhý nejvyšší počet hlasů, se hlasuje o všech návrzích, které získaly ve druhém kole první a druhý nejvyšší počet hlasů. Není-li žádný z návrhů na jmenování děkana přijat, vyhlásí se neprodleně nové volby Informační povinnost. Jakmile se senát usnese o návrhu na jmenování děkana, postoupí své usnesení rektorovi Vysoké školy ekonomické v Praze. 6

7 Článek 14. Zvláštní ustanovení o usnášení se o návrhu na odvolání děkana Zvláštní oprávnění děkana. Před hlasováním o návrhu na odvolání děkana musí dát senát děkanovi možnost, aby se vyjádřil Hlasování o návrhu na odvolání děkana. Bezprostředně po vystoupení děkana dá předseda senátu hlasovat tajným hlasováním o návrhu na odvolání děkana. Návrh na odvolání děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů senátu Informační povinnosti. Senát je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat děkana o podání návrhu na jeho odvolání. Přijme-li senát usnesení o návrhu na odvolání děkana, postoupí jej bez zbytečného odkladu rektorovi Vysoké školy ekonomické v Praze. Článek 15. Zvláštní ustanovení o vyjádření senátu k podnětu rektora odvolat děkana Vyjádření senátu k podnětu rektora odvolat děkana. Rektor může odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádření senátu a se souhlasem Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze, v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem Vysoké školy ekonomické v Praze nebo fakulty Odkazovací ustanovení. Pro vyjádření senátu k podnětu rektora odvolat děkana dle odstavce platí ustanovení článku 14 obdobně. ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 16. Závěrečná ustanovení Účinnost. Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byl schválen Akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze Přechodné ustanovení. Stávající složení senátu ke dni účinnosti tohoto řádu zůstává účinností tohoto řádu nedotčeno, a členové senátu, kteří jsou jeho členy ke dni účinnosti tohoto řádu, jsou jimi i nadále. Změna ve složení senátu se poprvé použije od prvních řádných voleb do senátu, které budou následovat po účinnosti tohoto řádu Zrušovací ustanovení. Nabytím účinnosti tohoto řádu pozbývají platnosti a účinnosti veškeré dřívější volební a jednací řády senátu, které ke dni účinnosti tohoto řádu byly platné či účinné. Tento jednací a volební řád byl schválen Akademickým senátem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze na zasedání konaném dne Tento jednací a volební řád byl schválen Akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze na zasedání konaném dne

NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty

NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty (1) Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty N Á V R H JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty (1) Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE (dále VJŘ AS FNH VŠE)

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE (dále VJŘ AS FNH VŠE) Akademický senát Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze schvaluje podle 27 odst. 1 písm. b), 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Všeobecná ustanovení (1) Tento řád stanoví zejména počet členů Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Volební řád Akademického senátu Fakulty Podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Volební řád Akademického senátu Fakulty Podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Volební řád Akademického senátu Fakulty Podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Všeobecná ustanovení (1) Tento řád je vnitřním předpisem Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA ze dne dd. měsíce 2017 Článek 1 Základní ustanovení (1) Volební řád Akademického senátu

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne 22.11.2016 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

Článek 1 Všeobecná ustanovení. Článek 2 Vymezení některých pojmů. Článek 3 Vyhlašování voleb do AS FIS

Článek 1 Všeobecná ustanovení. Článek 2 Vymezení některých pojmů. Článek 3 Vyhlašování voleb do AS FIS V O L E B N Í Ř Á D A K A D E M I C K É H O S E N Á T U F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Všeobecná ustanovení Tento

Více

Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze

Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze komory jsou voleni z řad akademických pracovníků AMU. Členové studentské komory jsou voleni z řad studentů AMU. Pedagogická komora má 9 členů, studentská komora má 6 členů. Za každou fakultu se volí 3

Více

Volební řád akademického senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Volební řád akademického senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy UNIVERZITA KARLOVA KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Volební řád akademického senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Akademický senát Katolické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b)

Více

Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě ze dne 25. července 2017

Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě ze dne 25. července 2017 Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě ze dne 25. července 2017 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě,

Více

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty

Více

Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ČÁST I. OBECNÁ ČÁST Čl. 1 Předmět úpravy Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Článek 1 Postavení a složení Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Článek 1 Postavení a složení Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s par. 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

S T A T U T SPRÁVNÍ RADY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

S T A T U T SPRÁVNÍ RADY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Podle 14 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb., schvaluji dne července 2017 pod čj. MSMT-16896/2017

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Platnost: 26. 10. 2017 Účinnost: 26. 10. 2017 VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Akademický senát Policejní akademie České republiky

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Ústí nad Labem, 15. srpna 2017 Článek 1 Úvodní ustanovení Volební řád Akademického senátu

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. 1

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. 1 Univerzita Karlova v Praze VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY Akademický senát Právnické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU. Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU. Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona

Více

Vnitřní předpisy Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty filozofické Univerzity Pardubice VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY FILOZOFICKÉ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Článek 1 Základní ustanovení (1) Akademický senát Fakulty filozofické (dále jen senát ) je volen akademickou

Více

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2019 Akademický senát Fakulty lesnické

Více

Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ze dne 25. července 2017

Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ze dne 25. července 2017 Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ze dne 25. července 2017 Vydáno v Karviné, srpen 2017 Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity

Více

Volební řád Akademického senátu

Volební řád Akademického senátu Volební řád Akademického senátu FAKULTY VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Článek 1 Základní ustanovení (1) Volební řád Akademického senátu Fakulty veterinární hygieny

Více

Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Akademický senát Farmaceutické

Více

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Volební řád akademického senátu Fakulty podnikohospodářské

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Volební řád akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Akademický senát Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Volební řád akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Vyhlašování voleb do AS FPH

Více

Ročník 2018 částka zpřístupněna 27. března 2018

Ročník 2018 částka zpřístupněna 27. března 2018 L I S T JAMU Ročník 2018 částka zpřístupněna 27. března 2018 OBSAH: 17. Volební řád Akademického senátu Divadelní fakulty (platnost 27. března 2018, účinnost 2. dubna 2018) VNITŘNÍ PŘEDPIS DIVADELNÍ FAKULTY

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně ze dne 19. 6. 2017; č.j. 11788/2017-591 Článek 1 Úvodní ustanovení Akademický senát Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Platnost: 21. 8. 2017 Účinnost: 21. 8. 2017 VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Akademický senát Policejní akademie České republiky v Praze se podle 9 odst. 1 písm.

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS HUDEBNÍ FAKULTY JAMU ze dne 25. června 2008 volební a jednací řád akademického senátu fakulty

VNITŘNÍ PŘEDPIS HUDEBNÍ FAKULTY JAMU ze dne 25. června 2008 volební a jednací řád akademického senátu fakulty VNITŘNÍ PŘEDPIS HUDEBNÍ FAKULTY JAMU ze dne 25. června 2008 volební a jednací řád akademického senátu fakulty Akademický senát JAMU se usnesl na tomto vnitřním předpisu Hudební fakulty JAMU: ČÁST PRVNÍ

Více

Vnitřní předpisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Vnitřní předpisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS FF OU: 7. září 2017 Schváleno AS OU: 16. října 2017 Platnost: 16. října 2017 Účinnost: 17. října 2017 Číslo jednací:

Více

Volební řád Akademického senátu Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze ze dne

Volební řád Akademického senátu Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze ze dne Volební řád Akademického senátu Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze ze dne 5. 10. 2017 Akademický senát Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. května 2017

Více

Jednací řád Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Jednací řád Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FVTM UJEP v Ústí nad Labem

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FVTM UJEP v Ústí nad Labem VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FVTM UJEP v Ústí nad Labem Ústí nad Labem, listopad 2016 Volební řád Akademického senátu FVTM UJEP Akademický senát (dále jen senát ) Fakulty výrobních technologií a managementu

Více

Volební řád Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. ze dne 2017

Volební řád Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. ze dne 2017 Volební řád Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ze dne 2017 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

Článek 1 Všeobecná ustanovení. Článek 2 Vymezení některých pojmů. Článek 3 Orgány AS FIS. Článek 4 Ustavující zasedání AS FIS

Článek 1 Všeobecná ustanovení. Článek 2 Vymezení některých pojmů. Článek 3 Orgány AS FIS. Článek 4 Ustavující zasedání AS FIS J E D N A C Í Ř Á D A K A D E M I C K É H O S E N Á T U F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Všeobecná ustanovení (1)

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FF UP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FF UP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FF UP Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen AS FF) se usnesl na tomto Volebním a jednacím řádu Akademického senátu Filozofické

Více

Jednací řád Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Jednací řád Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Jednací řád Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Jednací řád Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 7.3.2019 Akademický senát Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze na návrh děkana Technické fakulty

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně Brno 2018 Obsah ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vnitřní předpisy Ostravské univerzity VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS OU: 26. června 2017 Registrace MŠMT: 17. srpna 2017 Platnost: 17. srpna 2017 Účinnost: 17. srpna

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vnitřní předpis Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY PEDAGOGICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY PEDAGOGICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY PEDAGOGICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plzeň 2007 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Akademický

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března 2009

Více

Volební řád Akademického senátu Akademie múzických umění v Praze ve znění ze dne

Volební řád Akademického senátu Akademie múzických umění v Praze ve znění ze dne Volební řád Akademického senátu Akademie múzických umění v Praze ve znění ze dne Akademický senát Akademie múzických umění v Praze se podle 9 odst. 1 písm. b) a 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb.,

Více

UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Čl. 1 Vyhlášení voleb

UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Čl. 1 Vyhlášení voleb UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm.

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 26. května 2017 volební řád akademického senátu

VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 26. května 2017 volební řád akademického senátu VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 26. května 2017 volební řád akademického senátu Akademický senát schválil na návrh Jeho Magnificence pana rektora prof. Ing. MgA. Ivo Medka,

Více

Volební řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy ČÁST II.

Volební řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy ČÁST II. Volební řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se dne 4. 5. 2017 na návrh děkanky usnesl na tomto Volebním

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ U n i v e r zita o brany v B r n ě F a kulta vojenského zdravotnictví Třebešská 1575, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hkraife VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY FILOZOFICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY FILOZOFICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY FILOZOFICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plzeň 2012 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Akademický

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Akademického senátu LF OU

VOLEBNÍ ŘÁD Akademického senátu LF OU Vnitřní předpis Lékařské fakulty OU 2017 VOLEBNÍ ŘÁD Akademického senátu LF OU Schváleno AS LF OU: 6. 12. 2017 Schváleno AS OU dne: 18. 12. 2017 Platnost: Dnem schválení AS OU Účinnost: Dnem schválení

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13. ledna 2017

Více

Volební řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Článek 1 Základní ustanovení 1) Volební řád Akademického senátu Fakulty veterinárního lékařství

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 25. 5. 2017 Volební řád Akademického senátu Fakulty agrobiologie, potravinových

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební Vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 26. září 2007. Doc. Ing Petr Konvalinka, CSc.

Více

Volební řád. pro volby do školských rad škol zřizovaných městem Česká Lípa

Volební řád. pro volby do školských rad škol zřizovaných městem Česká Lípa Volební řád pro volby do školských rad škol zřizovaných městem Česká Lípa 1 OBSAH : Úvod Čl. 1 Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Čl. 5 Čl. 6 Čl. 7 Čl. 8 Čl. 9 Rozsah působnosti Složení a činnost školské rady Členství

Více

Volební řád akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Volební řád akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Volební řád akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Volební řád akademického senátu 2. lékařské fakulty

Více

Časový harmonogram. voleb kandidáta na děkana Fakulty bezpečnostního managementu. Policejní akademie České republiky v Praze

Časový harmonogram. voleb kandidáta na děkana Fakulty bezpečnostního managementu. Policejní akademie České republiky v Praze Policejní akademie České republiky v Praze Akademický senát FBM PA ČR Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 Č.j. PA 627 7/ČJ 2016 Praha 20 října 2016 Počet listů: 6 Přílohy: 1/1 Časový harmonogram voleb kandidáta

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Řád volby kandidáta na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Akademický senát Katolické teologické fakulty se podle

Více

Volební řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. I. část Úvodní ustanovení.

Volební řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. I. část Úvodní ustanovení. Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty životního

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ VOLBY

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ VOLBY VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ Akademický senát Fakulty architektury VUT v Brně se dne 9. 6. 2005 podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č.111/1998

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 31. KVĚTNA 2017

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 31. KVĚTNA 2017 JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 31. KVĚTNA 2017 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Právní postavení

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 19. 9. 2017 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Akademickou obec Filozofické fakulty Univerzity Jana

Více

ČÁST I VOLEBNÍ ŘÁD. Článek 1 Příprava voleb do AS FTK UP

ČÁST I VOLEBNÍ ŘÁD. Článek 1 Příprava voleb do AS FTK UP ČÁST I VOLEBNÍ ŘÁD Článek 1 Příprava voleb do AS FTK UP (1) Přípravu voleb a jejich organizaci zajišťuje předseda odstupujícího Akademického senátu FTK UP (dále jen AS FTK). K tomuto účelu AS FTK určí

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně. JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 20. dubna 2017

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně. JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 20. dubna 2017 JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 20. dubna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Článek 2 Struktura akademické obce. Článek 3 Počet členů a funkční období akademického senátu

Článek 2 Struktura akademické obce. Článek 3 Počet členů a funkční období akademického senátu Článek 2 Struktura akademické obce (1) Akademickou obec PF JU tvoří její akademičtí pracovníci a její studenti. (2) Akademickými pracovníky PF JU jsou profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti,

Více

Jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Úvodní ustanovení Základní ustanovení

Jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Úvodní ustanovení Základní ustanovení Jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (Ve znění účinném od 1. 9. 2017) Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) Jednací řád Akademického senátu Lékařské

Více

VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD ZÁKLADNÍCH ŠKOL

VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD ZÁKLADNÍCH ŠKOL VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD ZÁKLADNÍCH ŠKOL Rada města Turnova v souladu s ustanovením 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Akademický senát Farmaceutické

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Volební a jednací řád Akademického senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Akademický senát Katolické teologické fakulty se

Více

Jednací řád akademického senátu fakulty

Jednací řád akademického senátu fakulty Č. j.: MENDELU 8592/2017-191 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Jednací řád akademického senátu fakulty Akademický senát Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se podle 27 odst. 1 písm.

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Akademického senátu Fakulty informačních technologií

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Akademického senátu Fakulty informačních technologií VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Akademického senátu Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze Článek 1 Základní ustanovení 1. Akademický senát Fakulty informačních technologií Českého

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 18. ŘÍJNA 2016

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 18. ŘÍJNA 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. října 2016

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Akademického senátu Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Akademického senátu Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze Vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty informačních technologií byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 20.10.2010. prof. Ing. Petr

Více

Volební řád Akademického senátu

Volební řád Akademického senátu Vnitřní předpisy Vysoké školy ekonomické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Verze schválená AS PF UK dne 25. května 2017 JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty životního

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ U n i v e r zita o brany v B r n ě F a kulta vojenského zdravotnictví Třebešská 1575, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hkraife JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ČÁST PRVNÍ VOLEBNÍ ŘÁD Článek 1 Základní ustanovení Volby do Akademického senátu (dále jen

Více

r--., Schválil AS TUL: Ing. Olga Malíková, PhD. předsedkyně AS TUL lJ'LV

r--., Schválil AS TUL: Ing. Olga Malíková, PhD. předsedkyně AS TUL lJ'LV Název: Vnitřní předpis Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci Volební řád Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci Jméno: Funkce: Datum: Podpis:

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne 22.11.2016 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBU DO ŠKOLSKÉ RADY

VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBU DO ŠKOLSKÉ RADY OBEC BRNIŠTĚ VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBU DO ŠKOLSKÉ RADY ZÁKLADNÍ ŠKOLY -1- OBSAH Úvod Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Jmenování členů školské

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE ZE DNE 19. ČERVENCE 2017 Článek 2 Ustavující zasedání a volba předsedy a místopředsedy 1. Po každých volbách do senátu se do jednoho měsíce

Více

Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze

Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze způsob usnášení, usnáší se AS AMU aklamací. Na návrh kteréhokoli člena se však AS AMU může usnést na tajném hlasování k jakékoli otázce. K přijetí návrhu o tajném způsobu hlasování stačí nadpoloviční většina

Více

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2019 Akademický senát Fakulty lesnické

Více