VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE"

Transkript

1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Postavení a složení akademického senátu 1.1. Postavení senátu. Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen senát ) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) Složení senátu. Senát má devět členů, přičemž: šest členů senátu volí ze svého středu akademičtí pracovníci působící na fakultě; tři členy senátu volí ze svého středu studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů zapsaní ke studiu na fakultě Výkladové ustanovení. Akademický pracovník, který je zároveň studentem bakalářského, magisterského či doktorského studijního programu fakulty, se pro účely tohoto řádu považuje za akademického pracovníka Funkční období. Funkční období členů senátu je tříleté. Funkční období členů senátu, kteří byli zvoleni v doplňovacích volbách či nastoupili do funkce členů senátu jako náhradníci z řádných či doplňovacích voleb, končí ve stejný den jako funkční období členů senátu zvolených v řádných, případně náhradních volbách. ČÁST DRUHÁ VOLEBNÍ ŘÁD Článek 2. Úvodní ustanovení 2.1. Základní charakteristika voleb. Volby do senátu jsou přímé a s tajným hlasováním Oddělené hlasování. Senátoři z řad akademických pracovníků a senátoři z řad studentů se volí v rámci týchž voleb, avšak odděleně. Článek 3. Vyhlášení voleb 3.1. Lhůta pro vyhlášení voleb. Volby do senátu vyhlašuje senát, a to nejpozději 30 dnů před prvním dnem jejich konání. Termín voleb je třeba stanovit tak, aby volby proběhly nejpozději 15 dnů před koncem funkčního období senátu, a dále tak, aby se konaly v době nejméně od 9:00 do 15:00 hodin Způsob vyhlášení voleb. Vyhlášení voleb se oznamuje na úřední desce fakulty. Oznámení musí obsahovat alespoň místo a čas konání voleb Volební komise. Senát zvolí nejpozději 15 dnů před prvním dnem konání voleb nejméně tříčlennou volební komisi z členů akademické obce fakulty, přičemž nejméně jeden z jejích členů musí být z řad studentů; počet členů komise musí být lichý. Členem volební komise nemůže být řádně navržený kandidát do senátu. 1

2 Článek 4. Kandidatura do senátu 4.1. Kandidatura. Kandidáta do senátu může navrhnout každý člen akademické obce fakulty Kandidátní návrh. Návrh kandidáta do senátu musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň: jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště navrhovatele, případně jinou jeho adresu pro doručování; jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště kandidáta do senátu, případně jinou jeho adresu pro doručování; zařazení kandidáta do senátu na fakultě, jde-li o kandidáta z řad akademických pracovníků, či studovaný bakalářský, magisterský či doktorský studijní program a ročník a semestr studia, jde-li o kandidáta z řad studentů; vlastnoručně podepsané výslovné prohlášení kandidáta, že s kandidaturou souhlasí; vlastnoruční podpis navrhovatele Lhůta a místo pro podání kandidátních návrhů. Návrhy na kandidáta do senátu musí být podány nejpozději 7 dnů před prvním dnem konání voleb. Den voleb se do počítání lhůt nezahrnuje. Návrh na kandidáta do senátu se podává kterémukoliv členu předsednictva senátu (viz odstavec 9.6.) Vadný kandidátní návrh. Předsednictvo senátu průběžně posuzuje podané návrhy na kandidáta do senátu. Neobsahuje-li návrh na kandidáta do senátu stanovené náležitosti, vrátí jej předseda senátu navrhovateli k doplnění s určením lhůty pro doplnění. Neobsahuje-li návrh na kandidáta do senátu náležitost dle odstavce , postup dle předchozí věty se neuplatní a k takovému vadnému návrhu se nepřihlíží. Na návrh na kandidáta do senátu, který nejpozději 5 dnů před prvním dnem konání voleb nesplňuje veškeré stanovené náležitosti, se hledí, jako by nebyl podán Seznamy voličů. Alespoň tři pracovní dny před prvním dnem konání voleb vypracuje děkanát seznam voličů z řad akademických pracovníků a seznam voličů z řad studentů a předá ho volební komisi. Seznamy musí být podepsány děkanem, který odpovídá za jejich úplnost Seznam kandidátů. Alespoň dva pracovní dny před prvním dnem konání voleb do senátu zveřejní volební komise jmenný seznam kandidátů na úřední desce fakulty. Děkanát podle tohoto seznamu kandidátů zabezpečí tisk hlasovacích lístků, na němž se uvedou jména všech řádně navržených kandidátů, a to v abecedním pořadí. Článek 5. Průběh voleb 5.1. Kontrola. Před začátkem voleb volební komise provede kontrolu a zapečetění každé volební schránky a kontrolu volební místnosti tak, aby pro úpravu hlasovacích lístků byl určen zvláštní prostor oddělený tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování Zásady hlasování. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost platným cestovním pasem nebo platným občanským průkazem; neprokáže-li volič svou totožnost, nebude mu hlasování umožněno. Po záznamu v seznamu voličů obdrží od volební komise hlasovací lístek; pro volbu senátorů z řad akademických pracovníků a pro volbu senátorů z řad studentů se vydávají samostatné hlasovací lístky. Převzetí hlasovacího lístku potvrdí volič vlastnoručním podpisem u svého jména v seznamu voličů Způsob hlasování. Po obdržení hlasovacího lístku vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde nesmí být zároveň s voličem nikdo přítomen. Volič 2

3 upraví hlasovací lístek tak, že zaškrtne nejvýše tolik kandidátů z řad akademických pracovníků, kterým dává svůj hlas, kolik se volí senátorů z řad akademických pracovníků, nebo nejvýše tolik kandidátů z řad studentů, kterým dává svůj hlas, kolik se volí senátorů z řad studentů, jinak je jeho hlasovací lístek neplatný. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží hlasovací lístek před volební komisí do volební schránky Volební výsledky. Po ukončení voleb sečte volební komise odevzdané hlasovací lístky a vyřadí ty z nich, které jsou neplatné; o platnosti hlasovacího lístku rozhoduje s konečnou platností volební komise. Komise dále sečte hlasy odevzdané pro jednotlivé kandidáty. Zvoleni jsou ti kandidáti z řad akademických pracovníků a ti kandidáti z řad studentů, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů; v případě rovnosti hlasů rozhodne los, přičemž losování provede bez zbytečného odkladu po zjištění rovnosti hlasů volební komise. Kandidáti, kteří ve volbách nebyli zvoleni, získali však alespoň 10% hlasů zúčastněných voličů, se stávají náhradníky; jejich pořadí se řídí počtem hlasů, které ve volbách obdrželi Volební výsledky. Výsledky voleb oznámí volební komise písemně na úřední desce fakulty, a to nejpozději následující pracovní den po dni konání voleb Záznam. O průběhu a výsledcích voleb sepíše volební komise záznam, který podepíší všichni její členové. Záznam musí být uschován na děkanátu po dobu nejméně 10 let od konání voleb. Článek 6. Náhradní volby 6.1. Náhradní volby. Nepodaří-li se zvolit stanovený počet členů senátu, vyhlásí senát náhradní volby, a to na tolik míst z řad akademických pracovníků nebo z řad studentů, kolik se jich nepodařilo zvolit Odkazovací ustanovení. Pro náhradní volby se použijí ustanovení článku 2 až 5 přiměřeně. Článek 7. Opatření proti nečinnosti 7.1. Opatření proti nečinnosti. Nedojde-li ze strany senátu k včasnému vyhlášení voleb, vyzve jej děkan písemně bez zbytečného odkladu po marném uplynutí lhůty pro vyhlášení voleb, aby volby neprodleně vyhlásil. Neučiní-li tak senát ve lhůtě uvedené ve výzvě děkana, vyhlásí volby děkan Odkazovací ustanovení. Pro volby vyhlašované děkanem dle odstavce 7.1. se použijí ustanovení článku 2 až 6 přiměřeně. Článek 8. Zánik mandátu a nastupování náhradníků 8.1. Zánik mandátu. Mandát člena senátu zaniká: uplynutím funkčního období, a to posledním okamžikem funkčního období; vzdáním se mandátu, a to okamžikem účinnosti vzdání se mandátu; pozbytím volitelnosti, a to okamžikem pozbytí volitelnosti Studentská výjimka. Členství studenta studijního programu v senátu nezaniká, přechází-li v průběhu svého funkčního období mezi bezprostředně navazujícími studijními programy a doba mezi ukončením jednoho studijního programu a zahájením navazujícího studijního programu není delší než 90 dnů Vzdání se mandátu. Člen senátu se může svého mandátu vzdát písemným prohlášením doručeným k rukám předsedy senátu. 3

4 8.4. Doplňovací volby. Na uvolněná místa nastupují náhradníci v pořadí podle obdrženého počtu hlasů v řádných či doplňovacích volbách do senátu. Pokud takových náhradníků není a do konce funkčního období senátu zbývá více než 3 měsíců, vyhlásí senát doplňovací volby na uvolněné místo či místa členů senátu Odkazovací ustanovení. Pro doplňovací volby se použije ustanovení článku 6 obdobně. Článek 9. Orgány senátu 9.1. Orgány senátu. Orgány senátu jsou: předseda senátu; dva místopředsedové senátu, z nichž jeden musí být student; předsednictvo senátu Předseda senátu. Předseda senátu zejména svolává zasedání senátu a řídí jejich průběh, určuje pořadí, v němž mají být projednány jednotlivé návrhy, a podepisuje zápis ze zasedání, jakož i vykonává další činností stanovené zákonem či vnitřními předpisy fakulty či Vysoké školy ekonomické v Praze Volba předsedy senátu. Předseda senátu je volen z členů senátu na ustavujícím zasedání senátu (viz odstavec 10.1.), případně na zasedání senátu bezprostředně následujícím poté, co zanikla funkce dosavadního předsedy senátu. K usnášeníschopnosti senátu ve věci volby předsedy senátu je třeba přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů senátu z řad akademických pracovníků a nadpoloviční většiny všech členů senátu z řad studentů, přičemž zvolen je ten z navržených kandidátů, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu Místopředsedové senátu. Místopředseda senátu zastupuje předsedu senátu, jakož i vykonává další činnosti stanovené zákonem či vnitřními předpisy fakulty či Vysoké školy ekonomické v Praze Volba místopředsedů senátu. Pro volbu místopředsedy se použije ustanovení odstavce 9.3. obdobně. Místopředsedové se volí samostatnou volbou Předsednictvo. Předsednictvo senátu tvoří: předseda senátu; místopředsedové senátu. ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Článek 10. Druhy zasedání senátu Ustavující zasedání. První zasedání senátu po volbách, v nichž byli zvoleni všichni členové senátu (dále jen ustavující zasedání ), svolává po oznámení výsledků posledních voleb na úřední desce osoba, která předsedala senátu v době před vyhlášením voleb bezprostředně předcházejících ustavujícímu zasedání, a to tak, aby se ustavující zasedání konalo nejpozději do 1 měsíce ode dne oznámení výsledků posledních voleb na úřední desce, ne však dříve, než zanikne funkční období členů předchozího senátu. Není-li takto ustavující zasedání svoláno, svolá jej bez zbytečného odkladu děkan. Ustavující zasedání řídí do doby, než je zvolen nový předseda senátu, ten člen senátu, který je akademickým pracovníkem a jehož příjmení je první v abecedním pořádku nově zvolených členů senátu, přičemž je povinen řídit 4

5 ustavující zasedání senátu tak, aby byl okamžitě volen předseda senátu. Nepodaří-li se v průběhu ustavujícího zasedání zvolit předsedu, koná se další volba na bezprostředně dalším zasedání senátu; pro toto další zasedání senátu platí ustanovení tohoto odstavce obdobně, přičemž lhůta dle věty první počíná běžet ode dne konání ustavujícího zasedání Řádná zasedání. Řádná zasedání senátu se konají zpravidla dvakrát za semestr Mimořádná zasedání. Mimořádná zasedání svolává předseda senátu bez zbytečného odkladu poté, co jej o to požádá rektor Vysoké školy ekonomické v Praze nebo děkan nebo nadpoloviční většina všech členů senátu, a to tak, aby se konalo nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení žádosti o svolání mimořádného zasedání. Nesvolá-li předseda senátu mimořádné zasedání nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti, je oprávněn jej svolat kterýkoliv z členů senátu. Článek 11. Svolávání a průběh zasedání senátu Svolávání. Zasedání senátu svolává předseda senátu zpravidla písemnou pozvánkou. Program zasedání stanoví předseda senátu; záležitost, která nebyla uvedena v pozvánce, lze na zasedání projednat na základě žádosti člena senátu a se souhlasem senátu Právo člena akademické obce fakulty. Každý člen akademické obce fakulty je prostřednictvím kteréhokoli člena senátu oprávněn předkládat senátu návrhy na projednání určité záležitosti. Návrh je třeba podat nejpozději jeden týden před konáním zasedání, na němž má být projednán; neplyne-li z návrhu něco jiného, má se za to, že doručený návrh má být projednán na zasedání senátu bezprostředně následujícím po doručení návrhu. Návrh se podává předsedovi senátu písemně, přičemž musí být navrhovatelem podepsán Řízení zasedání. Zasedání senátu řídí předseda senátu nebo jím pověřený člen senátu. Každý je povinen řídit se pokyny předsedy senátu Zvláštní oprávnění rektora a děkana. Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze či v jeho zastoupení kterýkoliv z prorektorů, jakož i děkan či v jeho zastoupení kterýkoliv z proděkanů mají právo vystoupit na zasedání senátu, kdykoli o to požádají. Nikdo z nich nesmí být ve svém vystoupení přerušován Vystoupení hosta. Host je oprávněn na zasedání senátu vystupovat se souhlasem předsedajícího Veřejnost zasedání. Nestanoví-li zákon jinak, jsou zasedání senátu veřejná Zápis. Ze zasedání senátu se pořizuje zápis; se souhlasem senátu lze pořídit též zvukový záznam. Zapisovatele určí osoba, která řídí zasedání senátu. Zápis ze zasedání senátu obdrží všichni jeho členové a děkan. Zápis se bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů zveřejní na úřední desce fakulty. Do 7 kalendářních dnů po skončení zasedání senátu rozešle předseda nebo jím pověřená osoba či zapisovatel zápis v elektronické podobě všem členům senátu, kteří mohou do 3 kalendářních dnů zaslat předsednictvu senátu případné připomínky. Konečná verze zápisu je do 14 kalendářních dní podepsána předsedou a zapisovatelem a zveřejněna na internetových stránkách fakulty. Článek 12. Rozhodování senátu Usnášeníschopnost. Senát je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů, ledaže zákon či tento řád stanoví jinak Hlasování. Hlasování senátu je veřejné, ledaže zákon či tento řád stanoví jinak; senát může rozhodnout, že bude hlasovat tajně. 5

6 12.3. Rozhodování. Senát rozhoduje formou usnesení. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů senátu, nestanoví-li zákon nebo tento řád jinak. Článek 13. Zvláštní ustanovení o usnášení se o návrhu na jmenování děkana Kandidátní výzva. Nejpozději 1 měsíc před uplynutím funkčního období děkana uveřejní senát na úřední desce fakulty výzvu k předkládání návrhů kandidátů na děkana. Kandidáta na děkana může navrhnout každý člen akademické obce fakulty Kandidátní návrh. Návrh kandidáta na děkana musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň: jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště navrhovatele, případně jinou jeho adresu pro doručování; jméno a příjmení kandidáta a přehled o jeho dosavadní vědecké a pedagogické činnosti; vlastnoručně podepsané výslovné prohlášení kandidáta, že s kandidaturou souhlasí; vlastnoruční podpis navrhovatele Lhůta a místo pro podání kandidátních návrhů. Návrh kandidáta na děkana se podává předsedovi senátu nebo jím pověřenému členovi senátu, a to po dobu 10 dnů ode dne uveřejnění kandidátní výzvy na úřední desce fakulty Zasedání senátu. Předseda senátu svolá zasedání senátu, na němž má být rozhodováno o návrhu na jmenování děkana, tak, aby se konalo nejpozději do 15 dnů před uplynutím funkčního období děkana. Předseda senátu o svolání takového zasedání uvědomí písemně též každého řádně navrženého kandidáta Právo kandidáta vystoupit. Před hlasováním o návrzích na jmenování děkana předseda senátu umožní každému přítomnému a řádně navrženému kandidátovi, aby představil svůj program; vystoupení kandidáta může trvat nejvýše 15 minut Hlasování o návrhu na jmenování děkana. Bezprostředně po vystoupení kandidátů dle odstavce dá předseda senátu hlasovat tajným hlasováním o návrzích na jmenování děkana; hlasování probíhá postupně ve třech kolech v rámci jednoho zasedání senátu. Návrh na jmenování děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů senátu První kolo hlasování. V prvním kole se hlasuje o všech návrzích na jmenování děkana, které byly řádně podány. Není-li žádný z těchto návrhů přijat, koná se druhé kolo hlasování Druhé kolo hlasování. Ve druhém kole se hlasuje o těch dvou návrzích na jmenování děkana, které získaly v prvém kole první a druhý nejvyšší počet hlasů; v případě rovnosti hlasů u návrhů na jmenování děkana, které získaly v prvém kole první a druhý nejvyšší počet hlasů, se hlasuje o všech návrzích, které získaly v prvém kole první a druhý nejvyšší počet hlasů. Není-li žádný z návrhů na jmenování děkana přijat, koná se třetí kolo hlasování Třetí kolo hlasování. Ve třetím kole se hlasuje o těch dvou návrzích na jmenování děkana, které získaly ve druhém kole první a druhý nejvyšší počet hlasů; v případě rovnosti hlasů u návrhů na jmenování děkana, které získaly ve druhém kole první a druhý nejvyšší počet hlasů, se hlasuje o všech návrzích, které získaly ve druhém kole první a druhý nejvyšší počet hlasů. Není-li žádný z návrhů na jmenování děkana přijat, vyhlásí se neprodleně nové volby Informační povinnost. Jakmile se senát usnese o návrhu na jmenování děkana, postoupí své usnesení rektorovi Vysoké školy ekonomické v Praze. 6

7 Článek 14. Zvláštní ustanovení o usnášení se o návrhu na odvolání děkana Zvláštní oprávnění děkana. Před hlasováním o návrhu na odvolání děkana musí dát senát děkanovi možnost, aby se vyjádřil Hlasování o návrhu na odvolání děkana. Bezprostředně po vystoupení děkana dá předseda senátu hlasovat tajným hlasováním o návrhu na odvolání děkana. Návrh na odvolání děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů senátu Informační povinnosti. Senát je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat děkana o podání návrhu na jeho odvolání. Přijme-li senát usnesení o návrhu na odvolání děkana, postoupí jej bez zbytečného odkladu rektorovi Vysoké školy ekonomické v Praze. Článek 15. Zvláštní ustanovení o vyjádření senátu k podnětu rektora odvolat děkana Vyjádření senátu k podnětu rektora odvolat děkana. Rektor může odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádření senátu a se souhlasem Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze, v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem Vysoké školy ekonomické v Praze nebo fakulty Odkazovací ustanovení. Pro vyjádření senátu k podnětu rektora odvolat děkana dle odstavce platí ustanovení článku 14 obdobně. ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 16. Závěrečná ustanovení Účinnost. Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byl schválen Akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze Přechodné ustanovení. Stávající složení senátu ke dni účinnosti tohoto řádu zůstává účinností tohoto řádu nedotčeno, a členové senátu, kteří jsou jeho členy ke dni účinnosti tohoto řádu, jsou jimi i nadále. Změna ve složení senátu se poprvé použije od prvních řádných voleb do senátu, které budou následovat po účinnosti tohoto řádu Zrušovací ustanovení. Nabytím účinnosti tohoto řádu pozbývají platnosti a účinnosti veškeré dřívější volební a jednací řády senátu, které ke dni účinnosti tohoto řádu byly platné či účinné. Tento jednací a volební řád byl schválen Akademickým senátem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze na zasedání konaném dne Tento jednací a volební řád byl schválen Akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze na zasedání konaném dne

NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty

NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty (1) Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA ze dne dd. měsíce 2017 Článek 1 Základní ustanovení (1) Volební řád Akademického senátu

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě ze dne 25. července 2017

Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě ze dne 25. července 2017 Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě ze dne 25. července 2017 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě,

Více

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Volební řád akademického senátu Fakulty podnikohospodářské

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Volební řád akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Akademický senát Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Volební řád akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Vyhlašování voleb do AS FPH

Více

Volební řád Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. ze dne 2017

Volební řád Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. ze dne 2017 Volební řád Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ze dne 2017 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března 2009

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vnitřní předpis Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FVTM UJEP v Ústí nad Labem

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FVTM UJEP v Ústí nad Labem VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FVTM UJEP v Ústí nad Labem Ústí nad Labem, listopad 2016 Volební řád Akademického senátu FVTM UJEP Akademický senát (dále jen senát ) Fakulty výrobních technologií a managementu

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vnitřní předpisy Ostravské univerzity VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS OU: 26. června 2017 Registrace MŠMT: 17. srpna 2017 Platnost: 17. srpna 2017 Účinnost: 17. srpna

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY PEDAGOGICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY PEDAGOGICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY PEDAGOGICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plzeň 2007 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Akademický

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY FILOZOFICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY FILOZOFICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY FILOZOFICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plzeň 2012 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Akademický

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Řád volby kandidáta na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Akademický senát Katolické teologické fakulty se podle

Více

Časový harmonogram. voleb kandidáta na děkana Fakulty bezpečnostního managementu. Policejní akademie České republiky v Praze

Časový harmonogram. voleb kandidáta na děkana Fakulty bezpečnostního managementu. Policejní akademie České republiky v Praze Policejní akademie České republiky v Praze Akademický senát FBM PA ČR Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 Č.j. PA 627 7/ČJ 2016 Praha 20 října 2016 Počet listů: 6 Přílohy: 1/1 Časový harmonogram voleb kandidáta

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

ČÁST I VOLEBNÍ ŘÁD. Článek 1 Příprava voleb do AS FTK UP

ČÁST I VOLEBNÍ ŘÁD. Článek 1 Příprava voleb do AS FTK UP ČÁST I VOLEBNÍ ŘÁD Článek 1 Příprava voleb do AS FTK UP (1) Přípravu voleb a jejich organizaci zajišťuje předseda odstupujícího Akademického senátu FTK UP (dále jen AS FTK). K tomuto účelu AS FTK určí

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Volební a jednací řád Akademického senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Akademický senát Katolické teologické fakulty se

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ČÁST PRVNÍ VOLEBNÍ ŘÁD Článek 1 Základní ustanovení Volby do Akademického senátu (dále jen

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dále jen akademický

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE ZE DNE 19. ČERVENCE 2017 Článek 2 Ustavující zasedání a volba předsedy a místopředsedy 1. Po každých volbách do senátu se do jednoho měsíce

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne28.4. 2009 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 24. dubna 2013 vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. v.r.

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk

VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Šumperk (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 21.4.2016 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b)

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty agrobiologie, potravinových

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu

Volební a jednací řád Akademického senátu Volební a jednací řád Akademického senátu Vnitřní předpis č. 2 Akademický senát Masarykovy univerzity podle ustanovení 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách usnesl se na návrh Akademického senátu

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 Úvodní ustanovení Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty ekonomicko-správní

Více

U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife

U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife F a kulta vojenského lea d e rshipu U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife Čj. MO 195041/2017-2994 VNITŘNÍ PŘEDPIS FAKULTY VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZAHRADNICKÁ FAKULTA MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZAHRADNICKÉ FAKULTY MENDELOVY

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č.

Více

Volební a jednací řád akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Čl. 1. Úvodní ustanovení

Volební a jednací řád akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Čl. 1. Úvodní ustanovení Volební a jednací řád akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební Vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 26. září 2007. Doc. Ing Petr Konvalinka, CSc

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu

Volební a jednací řád Akademického senátu VYSOKÁ ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Volební a jednací řád Akademického senátu Část první Základní ustanovení Článek 1 Akademický senát Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC RADA MĚSTA VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD OBSAH: Čl. 1 Rozsah působnosti 3 Díl I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 3 Čl. 2 Školská rada 3 Čl. 3 Členství ve školské radě 3 Čl. 4 Jmenování

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 21. ledna 2009 volební a jednací řád akademického senátu. ČÁST PRVNÍ Akademický senát

VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 21. ledna 2009 volební a jednací řád akademického senátu. ČÁST PRVNÍ Akademický senát VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 21. ledna 2009 volební a jednací řád akademického senátu Akademický senát se usnesl na tomto vnitřním předpisu: ČÁST PRVNÍ Akademický senát

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno I. Úvodní ustanovení 1 Akademický senát Farmaceutické fakulty (dále jen AS FaF ) Veterinární

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 10. prosince 2007

Více

Volební a jednací řád

Volební a jednací řád Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Volební a jednací řád Akademického senátu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Článek 1 Systém voleb a zastoupení akademické obce

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

Volební řád pro volby do školské rady

Volební řád pro volby do školské rady Volební řád pro volby do školské rady Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Na základě ustanovení 167 zákona č. 561/2004 Sb. upravuje tento volební řád postup při volbách do školské rady Arcibiskupského gymnázia

Více

VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU

VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 19. října 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst.

Více

V O L E B N Í A J E D N A C Í ŘÁD A K A D E M I C K É H O S E N Á T U FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

V O L E B N Í A J E D N A C Í ŘÁD A K A D E M I C K É H O S E N Á T U FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI V O L E B N Í A J E D N A C Í ŘÁD A K A D E M I C K É H O S E N Á T U FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plzeň 2007 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty právnické Západočeské

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

Článek 2 Akademický senát PF JU

Článek 2 Akademický senát PF JU (3) Struktura akademické obce je podrobněji stanovena ve Volebním řádu Akademického senátu PF JU. 4) Členství v akademickém senátu, počet členů akademického senátu, jako i funkční období akademického senátu,

Více

I I 1/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne IO. prosince 2007 pod

I I 1/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne IO. prosince 2007 pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. I I 1/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne IO. prosince

Více

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ostrava 2013 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Čl. 1 Úvodní ustanovení Akademický senát Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen "akademický

Více

6. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen oprávněnými osobami nebo zvolen pedagogy.

6. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen oprávněnými osobami nebo zvolen pedagogy. Volební řád do školské rady Volební řád pro volby do školské rady Základní školy Děčín VI, Na stráni 879/2, příspěvková organizace Rada města Děčín na základě ustanovení 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Volební řád do školské rady

Volební řád do školské rady Volební řád do školské rady Rakouské gymnázium v Praze o.p.s., se sídlem na adrese Praha 7, U Uranie 14, PSČ: 170 00, Česká republika, IČ: 261 55 281, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akademický senát Slezské univerzity

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně schválil podle

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Husitské teologické fakulty

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Husitské teologické fakulty UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Volební a jednací řád akademického senátu Husitské teologické fakulty Akademický senát Husitské teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č.

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Preambule Tento Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví (dále jen Senát

Více

Volební řád do Výboru členů obyvatel

Volební řád do Výboru členů obyvatel Volební řád do Výboru členů obyvatel Volební řád pro volby do Výboru obyvatel, Domov seniorů TGM, Pod Studánkou 1884, 266 01 Beroun, příspěvková organizace Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Tento volební

Více

VOLEBNÍ ŘÁD SBD KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

VOLEBNÍ ŘÁD SBD KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ VOLEBNÍ ŘÁD SBD KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 2014 VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Klášterec nad Ohří Část I. Volby představenstva a kontrolní komise Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů volí členy

Více

Volební řád Klastr MECHATRONIKA, o.s. Článek 1 Úvodní ustanovení

Volební řád Klastr MECHATRONIKA, o.s. Článek 1 Úvodní ustanovení Volební řád Klastr MECHATRONIKA, o.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Právo volit na Valné hromadě občanského sdružení Klastr MECHATRONIKA, o.s. (dále jen Klastr nebo sdružení ) má každý člen občanského

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 30.6.2006 Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Volební

Více

Volební a jednací řád akademického senátu Fakulty humanitních studií

Volební a jednací řád akademického senátu Fakulty humanitních studií Volební a jednací řád akademického senátu Fakulty humanitních studií (1. změna 6.6. 2003; I. úplné znění ze dne 6.6. 2003) Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek I. Úvodní ustanovení 1. Akademický senát Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Volební a jednací řád AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Volební a jednací řád AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Volební a jednací řád AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBU ČLENŮ KOLEJNÍCH RAD vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy v Praze

VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBU ČLENŮ KOLEJNÍCH RAD vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy v Praze VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBU ČLENŮ KOLEJNÍCH RAD vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy v Praze Rada Kolejí a menz (dále jen Rada ) se dle čl. 6 odst. 4 písm. h) Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulta technologická

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulta technologická UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulta technologická Akademický senát Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně schválil podle 27 odst. 1 písm. b)

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZE DNE 14. LISTOPADU 2011

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZE DNE 14. LISTOPADU 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

Hlava I Všeobecná a společná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy

Hlava I Všeobecná a společná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD pro jednání Shromáždění členů ŽOB a volbu orgánů ŽOB a volbu zástupců a náhradníků zástupců ŽOB v Radě Federace židovských obcí a v Revizní komisi FŽO Hlava I Všeobecná a společná

Více

VOLEBNÍ ŘÁD DO ŠKOLSKÉ RADY

VOLEBNÍ ŘÁD DO ŠKOLSKÉ RADY VOLEBNÍ ŘÁD DO ŠKOLSKÉ RADY Ředitel(ka) školy na základě ustanovení 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zřídil(a) školskou

Více

Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád

Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád Článek 1 Vyhlašování voleb 1) Volby do Studentské rady Vysoké školy ekonomie a managementu (dále jen VŠEM ) vyhlašuje Volební komise nejpozději 30 dní

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Podkrušnohorského bytového družstva pro volbu do orgánů družstva

VOLEBNÍ ŘÁD Podkrušnohorského bytového družstva pro volbu do orgánů družstva VOLEBNÍ ŘÁD Podkrušnohorského bytového družstva pro volbu do orgánů družstva Základní ustanovení čl. 1 1) Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové starší 18-ti let, s plnou způsobilostí k právním

Více

Rada Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce

Rada Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce VOLEBNÍ ŘÁD Rady instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce (dále jen instituce") Článek 1 Složení rady 1. Členy rady instituce volí výzkumní pracovníci instituce.

Více

Volební řád Rady instituce Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejné výzkumné instituce (dále jen instituce")

Volební řád Rady instituce Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejné výzkumné instituce (dále jen instituce) Volební řád Rady instituce Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejné výzkumné instituce (dále jen instituce") Článek 1 Složení rady 1. Členy rady instituce volí výzkumní

Více

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení Vědecká rada Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen vědecká

Více

Volební řád pro volby do školské rady. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, Brno

Volební řád pro volby do školské rady. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, Brno Volební řád pro volby do školské rady Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno Schválila: Valná hromada Soukromé mateřské a základní školy s. r. o. 13. 10. 2016 Účinnost:

Více

Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5

Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5 Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5 ČÁST 1 Úvod Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 607/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 589 ze dne 26.08.2015 Dodatek č. 1 k Volebnímu řádu školské rady Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Dodatek č. 1 k

Více

Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor

Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 14.6.2007 14.6.2007 0 Dne: 14.6.2007 Dne: 14.6.2007 1 / 6 Výklad pojmů

Více

ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. Volební řád

ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. Volební řád ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. Volební řád Volební řád byl schválen Valnou hromadou ČAT dne 10. 6. 2016 Čl. 1 - Základní ustanovení 1) Volební řád ČESKÉ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s., (dále jen ČAT)

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. října 2006 pod

Více

Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně ze dne 19. 6. 2017; č.j. 11782/2017-591 Úvodní ustanovení Akademický senát Zahradnické fakulty, Mendelovy univerzity v Brně

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Masarykovy Univerzity

Volební a jednací řád Akademického senátu Masarykovy Univerzity Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 1. července 2014

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se podle 9 odst. 1 písm. b) a 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

Vyhlášení voleb do školské rady Pro období

Vyhlášení voleb do školské rady Pro období Vyhlášení voleb do školské rady Pro období 1. 1. 2018 31. 12. 2020 Jmenování členů volební komise V souladu s Volebním řádem Školské rady, který vydala Rada Zlínského kraje dne 5. 3. 2012 a v souladu s

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ze dne 5. srpna 2016

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ze dne 5. srpna 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. března 2014

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Univerzity Hradec Králové ze dne 28. ledna 2011

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Univerzity Hradec Králové ze dne 28. ledna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. srpna 2010

Více

Volební řád Zastupitelstva MO Pardubice VI

Volební řád Zastupitelstva MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Kostnická 865, 530 06 Pardubice Volební řád Zastupitelstva MO Pardubice VI 1 Úvodní ustanovení 1) Tento volební řád upravuje postup při

Více

Volby do školské rady 2017

Volby do školské rady 2017 Volby do školské rady 2017 Základní škola Velký Borek Školní 11 277 31 Velký Borek Tel:315 624 195, 737 839 822 E-mail: zs.velkyborek seznam.cz Vyhlášení voleb do školské rady Vážení rodiče zákonní zástupci

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Čl.

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Čl. Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Čl. 1 Volební řád 1) Akademický senát Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ze dne 11. prosince 2006

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ze dne 11. prosince 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. prosince 2003

Více