Pro můj Smart jsou schody taky hračka. To je můj chlupatý miláček Kody. Táta mi ho dovolí. Máme totiž Smart.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro můj Smart jsou schody taky hračka. To je můj chlupatý miláček Kody. Táta mi ho dovolí. Máme totiž Smart."

Transkript

1 P R O D U K T O V Ý K A T A LO G c e n t r á l n í v y s a v a č e č l e n s k u p i n y E l e c t r o l u x

2 S V Ě T O V Á Š P I Č K A P ů l s t o l e t í z k u š e n o s t í s v y s á v a c í t e c h n i k o u j e n e j l e p š í m z á k l a d e m p r o k o n s t r u k c i c e n t r á l n í c h v y s a v a č ů. E l e c t r o l u x g r o u p j e s v ě t o v o u j e d n i č k o u s v í c e j a k 5 0 % p o d í l e m n a c e l o s v ě t o v é m p r o d e j i. U ž i v a t e l é o c e ň u j í p ř e d e v š í m v e l k ý s a c í v ý k o n, o s v ě d č e n o u k o n s t r u k c i, d l o u h o d o b ý h o s p o d á r n ý p r o v o z b e z n á r o k u n a ú d r ž b u a g a r a n t o v a n ý s e r v i s. Po d z n a č k o u S M A RT j s o u c e n t r á l n í v y s a v a če p r o d á v á n y v ze m í c h v š e c h k o n t i n e n t ů a o d r o k u v Č e s k é a S l o v e n s k é r e p u b l i c e. N a b í d k a z a h rn u j e k o m p l e t n í s o r t i m e n t p r o r o d i n n é d o m y, b y t y a p e n z i o n y. S t á l e v ě t š í z á j e m z á k a z n í k ů j e o v y s a v a če M i c r o a M i n i Va c, k t e r é j s o u v h o d n é p r o b y t y. F i r m a S M A RT - V A C, k t e r á ú s p ě š n ě f u n g u j e j i ž 15 l e t v Č e s k é r e p u b l i c e, p ř i c h á z í n a t r h s n o v o u g e n e r a c í s a c í c h a g r e g á t ů F e r a, A n i m a a P r o c e l l a. D o v o l u j e m e s i Vá m p ř e d s t a v i t n a s t r á n k á c h t o h o t o k a t a l o g u n a d s t a n d a r d n ě s p o l e h l i v é a s v ý m i p a r a m e t r y š p i č k o v é p r o d u k t y z n a č k o v é h o s y s t é m u S M A RT. F i r m a S M A RT - V A C ú s p ě š n ě s p o l u p r a c u j e s f i r m o u A e r t e c n i c a, k t e r á m á d o m i n a n t n í p o s t a v e n í n a s v ě t o v ý c h t r z í c h s t ř í f á zov ý m i s y s t é m y. J s o u v h o d n é p ř e d e v š í m p r o h o t e l y, a d m i n i s t r a t i v n í b u d o v y a p r ů m y s l o v é o b j e k t y. V í c e i n f o r m a c í o t o m t o s y s t é m u n a j d e t e v s a m o s t a t n é m k a t a l o g u a n a w e b o v ý c h s t r á n k á c h w w w. s m a r t v a c. c z

3 P R A K T I C K É A J E D N O D U C H É z a p o m e ň t e n a p ř e n á š e n í v y s a v a če č i n a o h ý b á n í p ř i z a m e t á n í n e č i s t o t l e h c e a p o h o d l n ě v y s a j e t e s c h o d i š t ě, o k o l n í p r o s t o r y i š p a t n ě d o s t u p n á m í s t a a u t o m a t i c k á l o p a t k a Va c Pa n - n o h o u č i š p i č k o u b o t y s e p n e t e s p í n a č a v š e d a l š í z a ř í d í t a h s a c í j e d n o t k y Pro můj Smart jsou schody taky hračka. Č I S TOTA B E Z A L E R G I Í T I C H É V Y S Á V Á N Í c e n t r á l n í v y s a v a če - p r o s t ř e d e k o c h r a n y a p r e v e n c e o d s t r a n í 10 0 % p r a c h u, a l e r g e n ů a š p í n y s n i ž u j e r i z i k a a l e r g i c k ý c h o b t í ž í i t y n e j j e m n ě j š í p r a c h o v é č á s t i c e o p o u š t ě j í o b y t n é p r o s t o r y p ř i v y s á v á n í j e s l y š e t p o u ze p r o u d í c í v z d u c h o d h l u č n ě n é j e d n o t k y u m í s t ě n é m i m o o b y t n ý p r o s t o r To je můj chlupatý miláček Kody. Táta mi ho dovolí. Máme totiž Smart. S Í L A C Y K LÓ N U n o v á g e n e r a c e s a c í c h j e d n o t e k F e r a, A n i m a a P r o c e l l a i n t e l i g e n t n í v y s a v a če s LC D o b r a zov k o u, E C S a S o f t S t a r t e m c y k l ó n o v á s e p a r a c e v k o m b i n a c i s e s a m o č i s t í c í m f i l t r e m f i l t r Tr i u m p h s v y s o k ý m s t u p n ě m o d l u č i v o s t i k o n t r o l n í o t v o r p l n o s t i k a n y s t r u Tak tohle je náš Smart. Teď již nepostradatelný člen naší domácnosti. w w w. s m a r t v a c. c z č l e n s k u p i n y E l e c t r o l u x

4 S C H É M A Z A P O J E N Í L e g e n d a c e n t r á l n í v y s a v a č S M A R T s a c í p o t r u b í v ý f u k o v é p o t r u b í 4 5 h a d i c o v á z á s u v k a v ý f u k o v á m ř í ž k a O B S A H D e s e t v ý h o d S M A RT U 6 P l a s t o v é a g r e g á t y p r o r o d i n n é d o m y 7 K o v o v é a g r e g á t y p r o r o d i n n é d o m y 8 S á č k o v é a g r e g á t y p r o b y t y 9 H a d i c o v é v s t u p y C o l o u r H a d i c o v é v s t u p y 11 H a d i c o v é v s t u p y C l a s s i c 12 Š t ě r b i n o v é v s t u p y 13 S a c í h a d i c e 14 Z á k l a d n í s a d y 15 K a r t á če a h u b i c e 16 R o t a č n í k a r t á če v z d u c h o v é 17 S p e c i á l n í h u b i c e 18 D o p l ň k y k h a d i c í m a p ř í s l u š e n s t v í 19 S p e c i á l n í p ř í s l u š e n s t v í 0 Po t r u b n í d í l y 1 Po m ů c k y p r o m o n t á ž J a k p o s t u p o v a t 3

5 N O V Á G E N E R A C E S A C Í C H A G R E G Á T Ů K 15. výročí firmy SMART-VAC uvádíme na trh novou generaci sacích agregátů. Jedná se o sofistikované vysavače, které vynikají špičkovými parametry a nadstandardní spolehlivostí. Tyto sací agregáty jsou v nabídce v kovovém či plastovém provedení. Plastové agregáty mají moderní design z vysoce odolného materiálu. Kovové agregáty, které navazují na velice úspěšnou řadu, mají speciální antikorozní nátěr. S O F T S T A R T Po z v o l n ý n á b ě h o t á če k m o t o r u p r o d l u ž u j e j e h o ž i v o t n o s t. F L E X I B I L N Í V Ý F U K Vý f u k o v é p o t r u b í m ož n é n a p o j i t v e 18 0 r o z p ě t í. B Y P A S S O b t o k o v é c h l a ze n í m o t o r u n e n í z á v i s l é n a m n ož s t v í v y s á t é h o v z d u c h u. K a n y s t r s k o n t r o l n í m ot v o r e m M ož n o s t v i z u e l n í k o n t r o l y p l n o s t i p r a c h o v é h o k a n y s t r u. P R Ů TO K O V É C H L A Z E N Í C h l a ze n í m o t o r u z á v i s l é n a m n ož s t v í v y s á t é h o v z d u c h u. D o p l n ě n o o p ř i s á v a c í v e n t i l. C Y K LÓ N N e j d o k o n a l e j š í z p ů s o b o d l u čo v á n í p r a c h u c y k l ó n o v ý m e f e k t e m. O D H L U Č N Ě N É M OTO R Y M o t o r y n o v é g e n e r a c e u l ože n é v p l a s t o v é m t ě l e a g r e g á t u, v y z n a č u j í c í s e t i c h ý m c h o d e m. 3 x V S T U P N A S Á N Í M ož n o s t n a p o j e n í s a c í h o p o t r u b í ze 3 s t r a n ( v l e v o, v p r a v o, v z a d u ). Z N A Č K O V Ý F I LT R T R I U M P H F i l t r z t k a n i n y s v e l k o u o d l u č i v o s t í p r a c h u. H E P A F I LT R Z a c h y t í 10 x m e n š í č á s t i c e n e ž b ě ž n ý f i l t r. E C S E l e k t r o n i c k ý k o n t r o l n í s y s t é m, k t e r ý h l í d á m o t o r p ř e d p o š k o ze n í m. w w w. s m a r t v a c. c z č l e n s k u p i n y E l e c t r o l u x

6 1 0 V Ý H O D S M A R T U Filosofií firmy SMART-VAC je dokonalá filtrace. Značkový samočisticí filtr Triumph s vysokou odlučivostí v žádném případě nesnižuje objem velkokapacitního prachového kanystru. Novinkou modelové řady 2008 je Soft Start s ECS systémem. Tyto technické přednosti zajišťují ještě vyšší životnost těchto nadstandardních motorů. NOVINKA inteligentní elektronika s LCD obrazovkou protihluková hlava QuietPack pro ultratichý chod nadstandardně spolehlivé a výkonné ByPass motory s antivibračním uložením NOVINKA Soft Start plynulý náběh motoru NOVINKA ECS elektronický kontrolní systém chránící motor před poškozením hadicový vstup přímo na agregátu špičkový velkoplošný filtrační systém Triumph nevyžadující údržbu a neomezující objem kanystru nejdokonalejší cyklónová separace v kombinaci s kónickou nádobou přídavný HEPA Filtr největší prachový kanystr s antibakteriálním povrchem a kontrolním otvorem plnosti kanystru

7 P L A S T O V É A G R E G Á T Y P R O R O D I N N É D O M Y Inteligentní sací agregáty Anima a Procella jsou určeny pro střední a větší rodinné domy s velkým zatížením motoru. Sací agregáty Procella využívají obtokové chlazení (ByPass) a jsou vybaveny nejmodernější technologií ECS (elektronický kontrolní systém), která hlídá výkyvy proudu, teplotu elektronické desky, anomálie chodu motoru a je schopna jej zastavit při běhu naprázdno. Ve standardu jsou vybaveny Soft Startem (plynulý náběh motoru). Anima Procella Procella Clever P l a s t o v é a g r e g á t y A n i m a P r o c e l l a P r o c e l l a C l e v e r M a x i m á l n í n a p ě t í ( V / A ) / 6, / 7, / 7, 4 C h l a ze n í m o t o r u P r ů t o k o v é O b t o k o v é O b t o k o v é M a x i m á l n í s a c í p o d t l a k ( k Pa ) 2 8, 4 2 9,1 3 2, 2 V z d u c h o v ý v ý k o n ( l i t r / s ) , 9 5 6, 6 S a c í v ý k o n ( a i r W a t t ) S o f t S t a r t N e A n o A n o M a x i m á l n í v z d á l e n o s t a g r e g á t - v s t u p h a d i c e ( m ) D o p o r u če n ý p o če t h a d i c o v ý c h v s t u p ů H l u č n o s t ( d B A ) F i l t r a c e Cy k l ó n o v á s Tr i u m p h f i l t r e m n e b o H E P A f i l t r Cy k l ó n o v á s Tr i u m p h f i l t r e m n e b o H E P A f i l t r Cy k l ó n o v á s Tr i u m p h f i l t r e m n e b o H E P A f i l t r V s t u p n a s á n í 3 x 3 x 3 x O b j e m k a n y s t r u ( l i t r y ) H a d i c o v ý v s t u p n a a g r e g á t u A n o A n o A n o R o z m ě r y p r ů m ě r / v ý š k a ( c m ) 3 8 / / / 9 6 H m o t n o s t ( k g ) K o n t r o l n í o k n o p l n o s t i n á d o b y A n o A n o A n o w w w. s m a r t v a c. c z č l e n s k u p i n y E l e c t r o l u x

8 K O V O V É A G R E G Á T Y P R O R O D I N N É D O M Y Inteligentní sací agregáty PU 185 a Fera jsou určeny pro střední a větší rodinné domy s velkým zatížením motoru. Sací agregáty Fera využívají obtokové chlazení (bypass) a jsou vybaveny nejmodernější technologií ECS (elektronický kontrolní systém), která hlídá výkyvy proudu, teplotu elektronické desky, anomálie chodu motoru a je schopna jej zastavit při běhu na prázdno. Ve standardu jsou vybaveny Soft Startem (plynulý náběh motoru). Fera Fera Super Fera Max 185 K o v o v é a g r e g á t y F e r a F e r a S u p e r F e r a M a x 18 5 M a x i m á l n í n a p ě t í ( V / A ) / 6, / 7, / 7, / 6,1 C h l a ze n í m o t o r u O b t o k o v é O b t o k o v é O b t o k o v é P r ů t o k o v é M a x i m á l n í s a c í p o d t l a k ( k Pa ) 27, 5 2 8,1 31, 5 2 8, 4 V z d u c h o v ý v ý k o n ( l i t r / s ) S a c í v ý k o n ( a i r W a t t ) S o f t S t a r t A n o A n o A n o N e M a x i m á l n í v z d á l e n o s t a g r e g á t - v s t u p h a d i c e ( m ) D o p o r u če n ý p o če t h a d i c o v ý c h v s t u p ů H l u č n o s t ( d B A ) F i l t r a c e Cy k l ó n o v á s Tr i u m p h f i l t r e m Cy k l ó n o v á s Tr i u m p h f i l t r e m Cy k l ó n o v á s Tr i u m p h f i l t r e m Cy k l ó n o v á s Tr i u m p h f i l t r e m V s t u p n a s á n í 2 x 2 x 2 x 1 x O b j e m k a n y s t r u ( l i t r y ) H a d i c o v ý v s t u p n a a g r e g á t u A n o A n o A n o N e E C S A n o A n o A n o N e H m o t n o s t ( k g ) K o n t r o l n í o k n o p l n o s t i n á d o b y A n o A n o A n o N e 8

9 S Á Č K O V É A G R E G Á T Y P R O B Y T Y Nejmenší sací agregáty centrálního vysávání jsou určeny do menších a středních bytů včetně panelových, dále jsou vhodné do chat a míst s nedostatem prostoru. Mohou být umístěny do šatní skříně, kuchyňské linky apod. Jednotky jsou vybaveny antibakteriálními sáčky. Jednoduchá montáž i do stávajících bytů. Anima Flat 165 Micro MiniVac S á č k o v é a g r e g á t y A n i m a F l a t M i c r o M i n i Va c 16 5 M a x i m á l n í n a p ě t í ( V / A ) / 6, / 4, / 7, / 6,1 E l e k t r i c k ý p ř í k o n ( W a t t ) C h l a ze n í m o t o r u P r ů t o k o v é P r ů t o k o v é P r ů t o k o v é P r ů t o k o v é M a x i m á l n í s a c í p o d t l a k ( k Pa ) 2 8, 4 2 2, , 4 V z d u c h o v ý v ý k o n ( l i t r / s ) , S a c í v ý k o n ( a i r W a t t ) S o f t S t a r t N e N e A n o N e M a x i m á l n í v z d á l e n o s t a g r e g á t - v s t u p h a d i c e ( m ) D o p o r u če n ý p o če t h a d i c o v ý c h v s t u p ů H l u č n o s t ( d B A ) F i l t r a c e S á če k + H E P A f i l t r S á če k S á če k + H E P A f i l t r V s t u p n a s á n í 3 x 1 x 1 x 1 x S á če k O b j e m s á č k u ( l i t r y ) ( s á če k ) 12 ( s á če k ) 15 ( s á če k ) H a d i c o v ý v s t u p n a a g r e g á t u R o z m ě r y p r ů m ě r / v ý š k a ( c m ) A n o N e N e N e 3 9 / , 5 / / 4 6 / 2 2 * 2 8 / 6 6 H m o t n o s t ( k g ) 8 3, K o n t r o l n í o k n o p l n o s t i n á d o b y * v / š / h N e N e N e N e w w w. s m a r t v a c. c z č l e n s k u p i n y E l e c t r o l u x

10 H A D I CO V É V S T U P Y CO LO U R Tyto zásuvky jsou čtvercového tvaru a ve vysoce odolném kovovém provedení. Pro náročné zákazníky je v nabídce 5000 odstínů. Jsou vhodné do všech typů interiérů a často používané pro svojí dlouhou životnost v administrativních budovách. C o l o u r O z d o b n ý b r o n z k ó d : C N i k l k ó d : C C í n k ó d : C S t ř í b r n á k ó d : C B í l á k ó d : C S l o n o v á k o s t k ó d : C H a d i c o v é z á s u v k y p l a s t o v é č t v e r c o v é c e l o p l o š n é 10 B í l á k ó d : CO S l o n o v á k o s t k ó d : CO

11 H A D I CO V É V S T U P Y Nejoblíbenější hadicové vstupy Compact T a E jsou dodávány v kompletním barevném sortimentu ABB. Lze je usazovat i do společných dvou a tří rámečků společně s elektro zásuvkami. Tento typ zásuvek v novém designu je určen pro moderní interiéry a uspokojí i náročného zákazníka. Ř a d a z á s u v e k C o m p a c t T B í l á / b í l á / j e d n o r á m e č e k k ó d : Z A A 0 3 T B í l á / l e d o v ě b í l á / j e d n o r á m e č e k k ó d : Z A A 01 T S t a r o s t ř í b r n á / j e d n o r á m e č e k k ó d : Z A A 3 2 T Š a m p a ň s k á / j e d n o r á m e č e k k ó d : Z A A 3 3 T A r k t i c k á / j e d n o r á m e č e k k ó d : Z A A 31 T B í l á / l e d o v ě z e l e n á / j e d n o r á m e č e k k ó d : Z A A 0 2 T A n t r a c i t o v á / j e d n o r á m e č e k k ó d : Z A A 3 4 T T i t a n o v á / j e d n o r á m e č e k k ó d : Z A A 0 8 T Ř a d a z á s u v e k C o m p a c t E L e d o v ě b í l á / s l o n o v á k o s t / j e d n o r á m e č e k k ó d : Z A A 21 E B í l á / b í l á / j e d n o r á m e č e k k ó d : Z A A 0 3 E B í l á / l e d o v ě b í l á / j e d n o r á m e č e k k ó d : Z A A 01 E B o u ř k o v á / l e d o v ě š e d á / j e d n o r á m e č e k k ó d : Z A A 2 3 E K a r m í n o v á / l e d o v ě š e d á / j e d n o r á m e č e k k ó d : Z A A 24 E A g á v e / l e d o v ě b í l á / j e d n o r á m e č e k k ó d : Z A A 2 2 E 11 B í l á / l e d o v ě š e d á / j e d n o r á m e č e k k ó d : Z A A 0 4 E K a r a m e l o v á / l e d o v ě š e d á / j e d n o r á m e č e k k ó d : Z A A 07 E w w w. s m a r t v a c. c z č l e n s k u p i n y E l e c t r o l u x

12 H A D I CO V É V S T U P Y C L A S S I C Tyto hadicové vstupy jsou obdélníkového tvaru a často používané. Mají různé materiálové kombinace. Vyrábějí se jak z odolného plastu tak i z kovu. V nabídce jsou také uzamykatelné zásuvky, které se osazují do veřejných prostor (např. úřadů, restaurací či škol). Tyto typy se dodávají v bar vě bílá a slonová kost. H a d i c o v é z á s u v k y p l a s t o v é C l a s s i c S l o n o v á k o s t h l a d k á k ó d : B í l á h l a d k á k ó d : S l o n o v á k o s t c e l o p l o š n á k ó d : B í l á c e l o p l o š n á k ó d : H a d i c o v é z á s u v k y k o v o v é C l a s s i c S l o n o v á k o s t S M A R T k ó d : B í l á S M A R T k ó d : B r o n z S M A R T k ó d : C h r o m S M A R T k ó d : Z l a t á S M A R T k ó d : H a d i c o v é z á s u v k y k o v o v é p l o c h é C l a s s i c S l o n o v á k o s t k ó d : B í l á k ó d : B r o n z k ó d : C h r o m k ó d : Z l a t á k ó d : H a d i c o v é z á s u v k y k o v o v é c e l o p l o š n é C l a s s i c U z a m y k a t e l n é z á s u v k y 12 B r o n z k ó d : P R Z l a t á k ó d : P R C h r o m k ó d : P R B í l á k ó d : C Z S l o n o v á k o s t k ó d : C Z

13 Š T Ě R B I N O V É V S T U P Y Téměř 100 % instalovaných systémů centrálního vysávání je vybaveno štěrbinovými vstupy neboli automatickou lopatkou VacPan. Tyto oblíbené lopatky se osazují nejčastěji do soklu kuchyňské linky. Jsou určeny pro rychlý a pohodlný úklid v kuchyni nebo vstupní hale. Lopatky jsou dodávány plastové v různých barevných kombinacích a také kovové v provedení nerez a zlatá. Vhodným doplňkem systému je kombinovaná zásuvka s lopatkou VacPan II. Tyto se osazují nejčastěji na zeď, kde není možno zrealizovat VacPan. Š t ě r b i n o v á z á s u v k a Va c P a n n e r e z k ó d : C H Š t ě r b i n o v á z á s u v k a Va c P a n b í l á k ó d : Š t ě r b i n o v á z á s u v k a Va c P a n s l o n o v á k o s t k ó d : Š t ě r b i n o v á z á s u v k a Va c P a n č e r n á k ó d : Š t ě r b i n o v á z á s u v k a Va c P a n z l a t á k ó d : Z L K r y c í m ř í ž k a Q u i c k Tr i m b í l á k ó d : s l o n o v á k o s t k ó d : č e r n á k ó d : Š t ě r b i n o v á z á s u v k a Va c u S w e e p b í l á k ó d : Š t ě r b i n o v á z á s u v k a Va c u S w e e p s l o n o v á k o s t k ó d : Š t ě r b i n o v á z á s u v k a Va c P a n I I b í l á k ó d : Š t ě r b i n o v á z á s u v k a Va c u S w e e p č e r n á k ó d : w w w. s m a r t v a c. c z č l e n s k u p i n y E l e c t r o l u x

14 S A C Í H A D I C E Sací hadice SMART jsou lehké, pružné, s dlouhou životností. Hadice se dodávají v délkách 7,5 9,5 11,5 m s ovládáním (vypínačem na rukojeti se zapne vysavač), dále hadice bez ovládání ve stejných délkách (vysavač se zapne při zasunutí koncovky hadice do hadicového vstupu). Novinkou na trhu jsou hadice Ergo, které jsou dodávány jen firmou SMART-VAC. Oproti běžným hadicím vynikají lehkým ergonomickým madlem v moderním designu, které padne každému do ruky. V nabídce jsou též hadice v metráži, kde na přání zákazníka dodáme požadovanou délku a natahovací hadice 3-9 m vhodné například na vysávání auta. H a d i c e b e z o v l á d á n í S t a n d a r d h a d i c e 9, 0 m k ó d : , 5 m k ó d : H a d i c e n a t a h o v a c í k ó d : H a d i c e s o v l á d á n í m 2 4 V H a d i c e s o v l á d á n í m E r g o 7, 5 m k ó d : E r g o 9, 5 m k ó d : E r g o 11, 5 m k ó d : H a d i c e v m e t r á ž i p r ů m ě r 3 5 m m 14 H a d i c e v m e t r á ž i o p r ů m ě r u 3 5 m m k ó d : C S a c í h u b i c e c h r o m k ó d : C K o n c o v k a n a h a d i c i s k o n t. k r o u ž k e m, č e r n á k ó d :

15 Z Á K L A D N Í S A D Y Standardním vybavením systému centrálního vysavače jsou základní sady. Tyto se liší kombinovanou hubicí Standard nebo Combo. Jedná se o universální hubice vhodné pro vysávání pevných ploch i koberců. Hubice Combo je určena pro vyšší zátěž. Každá sada je vybavena praktickými teleskopickými trubicemi v provedení nerez. Do garáže pro vysávání auta doporučujeme použít garážovou sadu, která obsahuje lehkou pružnou hadici odolnou proti přejetí. U n i v e r z á l n í s a d a p ř í s l u š e n s t v í b e z h a d i c e s h u b i c í S t a n d a r d š t ě r b i n o v á h u b i c e, k r u h o v ý k a r t á č n a p r a c h, h u b i c e n a č a l o u n ě n í, t e l e s k o p, c h r o m o v é t r u b i c e, k o m b i n o v a n á h u b i c e S TA N D A R D k ó d : O U n i v e r z á l n í s a d a p ř í s l u š e n s t v í b e z h a d i c e s h u b i c í C o m b o š t ě r b i n o v á h u b i c e, k r u h o v ý k a r t á č n a p r a c h, h u b i c e n a č a l o u n ě n í, t e l e s k o p, c h r o m o v é t r u b i c e, k o m b i n o v a n á h u b i c e CO M B O k ó d : O 15 S a d a p ř í s l u š e n s t v í p r o g a r á ž v y s á v a c í h a d i c e 9 m, v ě š á k p r o z a v ě š e n í v y s á v a c í h a d i c e, š t ě r b i n o v á h u b i c e, k r u h o v ý k a r t á č n a p r a c h, h u b i c e n a č a l o u n ě n í k ó d : O w w w. s m a r t v a c. c z č l e n s k u p i n y E l e c t r o l u x

16 K A R T Á Č E A H U B I C E V nabídce firmy SMART-VAC je nejširší nabídka kartáčů a hubic. Jsou to hubice především na pevný povrch (dlažby, parkety, plovoucí podlahy). Kartáčová lišta je osazena velbloudí srstí nebo umělým vláknem s prodlouženou životností. Novinkou je hubice Twinner plochého tvaru s otočným kloubem, určená na pevné podlahy do málo přístupných míst. Hubice Mop Duster skvěle vysává a leští parkety. D r ž á k n a h a d i c i k ó d : Vě š á k n a h a d i c i k ó d : S a d a k a r t á č ů k ó d : S p e c i á l n í h u b i c e 2 6 c m k ó d : S p e c i á l n í h u b i c e 3 0 c m k ó d : S p e c i á l n í h u b i c e 3 5 c m k ó d : K o m b i n o v a n á h u b i c e S t a n d a r d k ó d : K o m b i n o v a n á h u b i c e C o m b o k ó d : K o m b i n o v a n á h u b i c e Tw i n n e r k ó d : B R P l a s t o v é t r u b i c e č e r n é k ó d : Te l e s k o p i c k é t r u b i c e k ó d : Z á k l a d n í h l a v a k a r t á č e 3 6 c m k ó d : F O S t ě r k a s k o l e č k y p r o F O k ó d : F O K a r t á č o v á l i š t a s k o l e č k y p r o F O k ó d : F O N á s t a v e c n a k o b e r c e p r o F O k ó d : F O M o p D u s t e r k ó d : V ý m ě n ý M o p p r o k ó d : S p i n D u s t e r k ó d :

17 R O T A Č N Í K A R T Á Č E V Z D U C H O V É Nabízíme různé velikosti vzduchových kartáčů s vysokou účinností a efektem. Menší vzduchový kartáč Power Whisk je určen na čalouněné sedačky, kartáče střední velikosti Turbomatic, Combi na kobercové plochy. Novinkou na trhu je nejúčinnější kartáč Turbo Zoom v novém designu. Ten si poradí i s kobercem s vysokým vlasem. Tu r b o k a r t á č Tu r b o Z o o m k ó d : Tu r b o k a r t á č P o w e r W h i s k k ó d : Tu r b o k a r t á č C o m b i k ó d : Tu r b o k a r t á č r o h o v ý k ó d : Tu r b o k a r t á č Tu r b o m a t i c k ó d : C w w w. s m a r t v a c. c z č l e n s k u p i n y E l e c t r o l u x

18 S P E C I Á L N Í H U B I C E Dodáváme speciální hubice na zvířata krátkosrstá, dlouhosrstá, různé typy kartáčů na žaluzie, ploché štěrbiny délky 90 cm na nepřístupná místa v provedení pevném nebo výsuvném. V sortimentu jsou hubice na radiátory, PC klávesnice, cupaninu a další. K a r t á č n a c u p a n i n u k ó d : K a r t á č n a z v í ř a t a u n i v e r z á l n í k ó d : K a r t á č n a z v í ř a t a k r á t k o s r s t á k ó d : K a r t á č n a z v í ř a t a d l o u h o s r s t á k ó d : Š t ě r b i n o v á h u b i c e 9 0 c m k ó d : W o n d e r W a n d Š t ě r b i n o v á h u b i c e v ý s u v n á k ó d : K a r t á č n a s v i s l é ž a l u z i e k ó d : K a r t á č n a v o d o r o v n é ž a l u z i e k ó d : P r u ž n á š t ě r b i n a F l e x i C l e a n k ó d : M i n i p ř í s l u š e n s t v í k ó d : H u b i c e n a ž a l u z i e k ó d :

19 D o p l ň k y k h a d i c í m a p ř í s l u š e n s t v í Vhodným doplňkem k hadicím jsou textilní nebo bavlněné návleky v různých barevných provedeních. Návlek nejenom ochrání Váš nábytek a zárubně, ale také hadici od abrazivního prachu. K hadicím se může předřadit filtr na drobné předměty VisioVac, který zabrání vniknutí prstýnků, mincí a jiných drobností do potrubního systému. Te x t i l n í n á v l e k n a h a d i c i š e d ý u n i v e r z á l n í 9, 0 m k ó d : Te x t i l n í n á v l e k n a h a d i c i š e d ý u n i v e r z á l n í S t r e t c h k ó d : Te x t i l n í n á v l e k n a h a d i c i p r o š í v a n ý s e v z o r e m 9, 0 m k ó d : Te x t i l n í n á v l e k n a h a d i c i p r o š í v a n ý s e z i p e m 10, 5 m k ó d : F i l t r n a p ř e d m ě t y k ó d : I T w w w. s m a r t v a c. c z č l e n s k u p i n y E l e c t r o l u x

20 S P E C I Á L N Í P Ř Í S L U Š E N S T V Í Skupina Electrolux group doporučuje separační nádoby pro vysávání vody a popela z krbu, které ochrání Váš systém od zanesení. V nabídce jsou separační nádoby velikosti 15, 23, 33 litrů a větší. Separátory jsou velmi populární pro vysávání krbů, neboť krby se stávají standardním vybavením rodinných domů. SMART si poradí snadno i s vodou, kdy s pomocí gumové stěrky vysuší Vaši podlahu. S e p a r a č n í n á d o b a 15 l k ó d : R S e p a r a č n í n á d o b a 2 3 l k ó d : R S e p a r a č n í n á d o b a 3 3 l k ó d : R P o d v o z e k s k o l e č k y k ó d : R V í k o s p l o v á k e m k ó d : S P r a c h o v ý f i l t r k ó d : S H a d i c e p r ů m ě r 4 0 m m / 2, 5 m k ó d : S H u b i c e p r o h a d i c i 4 0 m m k ó d : S K a r t á č k r u h o v ý p r o h a d i c i 4 0 m m k ó d : S R e d u k c e v e l k á k ó d : R e d u k c e m a l á k ó d :

21 P O T R U B N Í D Í LY Firma SMART-VAC dodává pro sací rozvody značkové potrubní díly se silnou stěnou a vysokou odolností proti otěru. 50 mm potrubí umožňuje rychlé proudění vzduchu a je instalováno v podlahách podél stěn. Speciálně tvarovaná kolena a odbočky zajistí nízký třecí odpor. Dodávané potrubní díly mají tvrzenou úpravu s antistatickým povrchem. Nečistoty a prach lze odsát i z velkých vzdáleností. Jednotlivé díly se spojují speciálním lepidlem s dokonalou těsností. Tr u b k a 2 ", 1, 5 m k ó d : Tr u b k a 2 ", 2, 4 m k ó d : V n i t ř n í d í l z á s u v k y Z A A k ó d : Z A A V n i t ř n í d í l z á s u v k y k o v k ó d : P l a s t o v ý k r y t k ó d : R e d u k c e k ó d : K o n c o v á č e p i č k a k ó d : K a b e l k ó d : P l a s t o v á o b j í m k a k ó d : K r y t k a p r o s t u p u k ó d : K o l e n o 3 0 k ó d : K o l e n o 4 5 F F k ó d : K o l e n o 4 5 M F k ó d : O s t r é k o l e n o 9 0 k ó d : Z á s u v k o v á k r a b i c e k ó d : O b l o u k 9 0 F F k ó d : O b l o u k 9 0 M F k ó d : O d b o č k a 4 5 k ó d : O d b o č k a 9 0 k ó d : O d b o č k a o b o u s t r a n n á 9 0 k ó d : w w w. s m a r t v a c. c z č l e n s k u p i n y E l e c t r o l u x

22 P O T R U B N Í D Í LY Firma SMART-VAC dodává pro sací rozvody značkové potrubní díly se silnou stěnou a vysokou odolností proti otěru. 50 mm potrubí umožňuje rychlé proudění vzduchu a je instalováno v podlahách podél stěn. Speciálně tvarovaná kolena a odbočky zajistí nízký třecí odpor. Dodávané potrubní díly mají tvrzenou úpravu s antistatickým povrchem. Nečistoty a prach lze odsát i z velkých vzdáleností. Jednotlivé díly se spojují speciálním lepidlem s dokonalou těsností. O d b o č k a 4 5 % o b o u s t r a n n á k ó d : T d í l k ó d : S p o j k a k ó d : S p o j k a p ř e v l e č n á k ó d : V ý f u k o v á m ř í ž k a k ó d : V ý f u k o v á m ř í ž k a n e r e z k ó d : C H L e p i d l o 118 m l k ó d : L e p i d l o m l k ó d : K o v o v á o b j í m k a k ó d : P O M Ů C K Y P R O M O N T Á Ž Na řezání potrubí dodává firma SMART-VAC prstencovou řezačku s výsuvným nožem, která umožní dokonalé sesazení potrubí s fitinkami. Systém je pak velmi těsný. Pro kontrolu těsnosti systému je v nabídce podtlakový měřič. 2 2 P o d t l a k o v ý m ě ř i č k ó d : Ř e z a č k a p o t r u b í k ó d : C

23 J A K P O S T U P O V A T Rozhodli jste se pro čistý domov s centrálním vysavačem? Zkušení pracovníci firmy Vám ochotně navrhnou optimální řešení včetně instalace. Systémem lze vybavit nejen nově realizované stavby, ale i domy v rekonstrukci či stávající byty. Centrální vysavač se pak stává příjemným doplňkem Vašeho bydlení E T A P A Rozvody při hrubé stavbě Návrh rozmístění hadicových zásuvek a vedení potrubí. 2 3 Příprava pro instalaci hadicových zásuvek, včetně bezpečnostního kolena. Osazení spodního dílu zásuvky včetně el. ovládacího kabelu. 4 5 Pokládka potrubí do podlah a stěn. Příprava výfukového potrubí od agregátu na fasádu E T A P A Kompletace systému 7 Upevnění montážní desky pro zavěšení agregátu Osazení a zapojení hadicových zásuvek po malbě. Zprovoznění systému SMART. w w w. s m a r t v a c. c z č l e n s k u p i n y E l e c t r o l u x

24 A r t 4 p r o m o t i o n s. r. o. V á š p r o d e j c e : w w w. s m a r t v a c. c z V ý h r a d n í d o v o z c e : S M A R T - V A C s. r. o., N a H r o u d ě / 2 2, P r a h a 1 0, t e l. : , m o b i l : , e - m a i l : i n f s m a r t v a c. c z

Princip centrálního vysávání. Instalace centrálního vysavače

Princip centrálního vysávání. Instalace centrálního vysavače Princip centrálního vysávání Centrální vysávací systém používá potrubí o průměru 50mm instalované ve stěnách, nebo podlahách Vašeho domu, kterým se odnáší prach, špína a alergeny pryč z obytných prostorů

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

Čistota střižená na míru

Čistota střižená na míru Příslušenství pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Čistota střižená na míru Firma Kärcher nabízí pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot bohaté a užitečné příslušenství pro

Více

Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání

Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání obrázek č. 12 obrázek č. 13 obrázek č. 14 obrázek č. 15 obrázek č. 16 Obrázek 12 - osazení montážní desky v příčce Obrázek 13 - osazení

Více

Čistota a hygiena snadno a rychle

Čistota a hygiena snadno a rychle SINCE 1993 Centrální vysavače SISTEM AIR Čistota a hygiena snadno a rychle Síla je v jednoduchosti: čistý domov s flexibilní hadicí! 4 2 3 1 1 2 Vysávací jednotka PVC potrubní rozvody 3 4 Vývod vzduchu

Více

Vysavač, který neztrácí sání. Uklidíte všude. Dyson příslušenství

Vysavač, který neztrácí sání. Uklidíte všude. Dyson příslušenství Vysavač, který neztrácí sání. Uklidíte všude. Dyson příslušenství Dokonalé příslušenství pro dokonalý úklid. Vývojáři společnosti Dyson věnovali stejně velké úsilí vývoji vysavače i příslušenství. Dobře

Více

CENTRÁLNÍ VYSAVAČE PRAHA KOLOVRATSKÁ 57/3, 100 00 PRAHA 10 INFOLINKA: 606 425 579, TEL.: 274 822 604

CENTRÁLNÍ VYSAVAČE PRAHA KOLOVRATSKÁ 57/3, 100 00 PRAHA 10 INFOLINKA: 606 425 579, TEL.: 274 822 604 POSTUP PŘI MONTÁŽI SYSTÉMU CENTRÁLNÍ VYSAVAČE PRAHA KOLOVRATSKÁ 57/3, 100 00 PRAHA 10 INFOLINKA: 606 425 579, TEL.: 274 822 604 Funkce centrálního vysávacího systému Zasunutím vysávací hadice (která je

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

iclebo home robotický vysavač s funkcí robotického mopu

iclebo home robotický vysavač s funkcí robotického mopu iclebo home robotický vysavač s funkcí robotického mopu iclebo home inteligentní robotický vysavač s funkcí robotického mopu Spojením robotického vysavače s funkcí robotický mop MOPPING nabízí iclebo home

Více

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Stránka 1 z 12 Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Číslo položky 1. Skříň policová Počet kusů 1 rozměry - výška 1900 až 2000

Více

Nábytek SMART má tři varianty stolového podnoží, a to kombinace kovových nohou a lubů z DTD desek, celokovového podnoží typu U a typu A.

Nábytek SMART má tři varianty stolového podnoží, a to kombinace kovových nohou a lubů z DTD desek, celokovového podnoží typu U a typu A. Český kancelářský nábytek SMART představuje moderní koncept tvorby kancelářských pracovišť. Atraktivní geometrické linie odrážejí základní tvůrčí principy: jednoduchost, variabilitu a funkčnost kancelářského

Více

KAPSOVÉ FILTRY KS PAK

KAPSOVÉ FILTRY KS PAK KAPSOÉ FILTRY KS PAK Třída filtrace G2 - F9 F8 dle EN 779 pro záchyt hrubého a jemného prachu elká filtrační plocha dlouhá životnost, nízké tlakové ztráty Filtrační médium ze syntetických nebo skelných

Více

Všechny ostatní ztrácejí sací výkon. Dyson Cinetic technologie nikoliv.

Všechny ostatní ztrácejí sací výkon. Dyson Cinetic technologie nikoliv. Dyson 52 Allergy ERP Všechny ostatní ztrácejí sací výkon. Dyson Cinetic technologie nikoliv. S pomocí oscilujících koncovek zachytává technologie Dyson Cinetic prach, který může ucpávat sáčky a filtry.

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem Pro uživatele, kteří ocení při práci nezávislost na el. síti. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně

Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně Při výběru interiérových dveří se nejdříve musíme rozhodnout, jaký účel mají splňovat. Zda potřebujeme vchodové dveře do bytu (požárně odolné nebo požárně

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny.

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny. Výkaz výměr Příloha č. 3 Výkaz výměr Místnost č. S 13: Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Cena v Kč bez DPH Výše DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY Společné části domu - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - elektricky ovládána vjezdová brána

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6 LED svítidlo výklopné LED výklopné svítidlo pro použití v interéru s elektronickým předřadníkem (transformátorem) v plastovém stříbrném plášti. Dodává se bez připojovacího kabelu a montážního materiálu.

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Automatizace vašeho rodinného domu naše starost

Automatizace vašeho rodinného domu naše starost Automatizace vašeho rodinného domu naše starost Přijíždíte autem domů, pomocí dálkového ovladače otevřete vjezdovou bránu kterou jsme Vám dodali, vypnete elektronický ALARM od naší firmy a otevřete garážová

Více

Připojení k domácí WiFi pomocí aplikace

Připojení k domácí WiFi pomocí aplikace Připojení k domácí WiFi pomocí aplikace Robo.com 3 je koncentrací technologie společnosti Hoover. Navigační systém (algorithmic advanced intelligence) používá výpočet jedinečného algoritmu na určení nejefektivnější

Více

Centrální zásobování materiálem

Centrální zásobování materiálem Centrální zásobování materiálem Aplikační možnosti Systém centrálního zásobování materiálem je určen pro potrubní přepravu plastového materiálu-granulátu v plastikářských provozech. Pro dopravu využívá

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ Čistící stroj na koberce - suchou cestou

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ Čistící stroj na koberce - suchou cestou ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ Čistící stroj na koberce - suchou cestou 120 120 100 90 180 PRO REGISTROVANÉ ZÁKAZNÍKY - ZDARMA na 1 den BROUŠENÍ DŘEVA Okrajová bruska Lägler FLIP 190,- 350,- 300,- 280,- 525,- Pásová

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2.

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2. F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2 index E_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Listopad 2012 DVEŘE

Více

Stěnové odvodnění Scada

Stěnové odvodnění Scada Stěnové odvodnění Scada Nové trendy pro sofistikované systémy koupelnového odvodnění Leader v odvodnění 2 Leader v odvodnění Stěnové odvodnění Scada Kvalita, bezpečnost a design Kreativní sprchové odvodnění

Více

STANDARDY III. Etapa projektu Slatina Zelené město

STANDARDY III. Etapa projektu Slatina Zelené město STANDARDY III. Etapa projektu Slatina Zelené město Objekt je řešen jako bezbariérový. Společné části domu: - - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích poštovní schránky čistící

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

AirComfort Collection. Tepelná čerpadla Klimatizační jednotky Odvlhčovače

AirComfort Collection. Tepelná čerpadla Klimatizační jednotky Odvlhčovače AirComfort Collection Tepelná čerpadla Klimatizační jednotky Odvlhčovače Představujeme AirComfort Elegantní řešení Zaměřeno na detail Klimatizace z řady AirComfort zvýší kvalitu prostředí Vašeho domova

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Centrální vysavače. s unikátní zárukou

Centrální vysavače. s unikátní zárukou Centrální vysavače s unikátní zárukou KATALOG 2015 SINCE 1968 Centrální vysavače mají mnoho výhod oproti klasickým přenosným či robotickým vysavačům. Vycházejí všechny z jednoduchého principu, jehož důsledkem

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

Novinka. STORCH Airless. Stříkací technika

Novinka. STORCH Airless. Stříkací technika Novinka STORCH Airless Stříkací technika Robustní spolehlivá technika Dlouhá životnost a rychlá návratnost Vysoký výkon s širokou paletou materiálů Kompletní vybavení v základní dodávce Široká škála příslušenství

Více

Model Externí ventilační jednotka

Model Externí ventilační jednotka Návod k použití Model Externí ventilační jednotka Technický popis TECHNICKÝ POPIS Konstrukce většiny odsavačů par Faber umožňuje přemístění ventilační jednotky (standardně umístěné v odsavači) mimo kuchyni.

Více

KARBONOVÝ INFRAZÁŘIČ VEITO CH1200 LT MANUÁL

KARBONOVÝ INFRAZÁŘIČ VEITO CH1200 LT MANUÁL KARBONOVÝ INFRAZÁŘIČ VEITO CH1200 LT MANUÁL Veito CH1200LT je volně stojící malý kompaktní ohřívač, vhodný pro zónové vytápění nebo menší pokoje s možností výběru ze 2 různých nastavení tepelné energie

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

Baltrum. 12.05.2014. Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv

Baltrum. 12.05.2014. Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv 1 Baltrum. Obsah Skříně s křídlovými dveřmi strana 3 Doplňkové elementy pro skříně s křídlovými dveřmi strana 5 Doplňkový nábytek, výška 89 cm strana 8 Informace o výrobku

Více

Hrubá. stavba. katalog

Hrubá. stavba. katalog katalog Hrubá stavba Stavíte nebo rekonstruujete dům? Nevíte si rady jak odvětrávat Vaši koupelnu či WC? Chcete mít v domě rekuperaci a krb? Přemýšlíte o centrálním vysávání? Multi-VAC má pro Vás komplexní

Více

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku IZOLTECH s.r.o. ceník izolací K-FLEX Izolační materiály ze syntetického kaučuku Platnost od 1. 1. 2014 Ceník K-FLEX EC hadice 2m Použití: pro izolování rozvodů chladící vody v systémech chlazení pro izolování

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. Technická specifikace předmětu dodávky - nábytek

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. Technická specifikace předmětu dodávky - nábytek Příloha č.1 Zadávací dokumentace Technická specifikace předmětu dodávky - nábytek KANCELÁŘE: Stůl psací - 6 ks boční stůl s prostorem pro počítač v pravém rohu, šířka 130cm (+/- 10cm), pravá strana hloubka

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD. Příloha č. 2 k RS ostatní nábytek č.j.mv-86810-65/vz-2013

NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD. Příloha č. 2 k RS ostatní nábytek č.j.mv-86810-65/vz-2013 OSTATNÍ NÁBYTEK Základní barevné provední nábytku: lamino - buk světlý 876 (vzorník Kronospan), kůže a čalounění - černá. Odolnost proti oděru u kůže a čalounění: 100.000 cyklů NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ

Více

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6.

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. PLECHOVÉ SKŘÍNĚ REGÁLY KOŠE Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. základní provedení 8 druhů barev, viz. popis Regály Jsou nabízeny ve třech výrobkových řadách ve

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 V Praze dne 31. března 214 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení k akci Rekonstrukce laboratoře pro organickou

Více

Základní třída K 2.800 eco!ogic

Základní třída K 2.800 eco!ogic Základní třída K 2.800 eco!ogic Kompaktní všestranně použitelný stroj pro příležitostná použití a lehká znečištění (např. pro zahradní nábytek, jídzní kola a malé plochy). 10% úspora vody a energie oproti

Více

Freeliftsedačky. Schodišťové sedačky zakřivené

Freeliftsedačky. Schodišťové sedačky zakřivené Freeliftsedačky Schodišťové sedačky zakřivené s v ě t b e z b a r i é r Výhody schodišťových sedaček Freelift společnosti Handicare Je bezpečná, hezká a dokonce se hodí do mého interiéru Schodišťová sedačka

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

Multifunkční krbová kamna pro každý domov

Multifunkční krbová kamna pro každý domov Multifunkční krbová kamna pro každý domov Proč si vybrat kamna Blacksmith? Věděli jste, že 70% tepla z průměrného otevřeného ohně může unikat do komína? Moderní kamna mohou hořet tak efektivně, že méně

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor 030 hrubá stavba obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 160 mm zateplení (obvodové zdivo může být částečně nahrazeno konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny

Více

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom.

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. První mobilní kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu přináší pohyb do každodenní práce v

Více

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty always around you Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Když chcete mít i na malém prostoru hodně čerstvého vzduchu. Jak

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

1 VLASTNOSTI 2 VÝPLNĚ DVEŘÍ

1 VLASTNOSTI 2 VÝPLNĚ DVEŘÍ 1 VLASTNOSTI 2 VÝPLNĚ DVEŘÍ O3 hrana O3 Protipožární dveře ODLEHČENÁ DTD DESKA nejčastěji používaná výplň u dveří SAPELI, dveřní křídlo má potřebnou tuhost a pevnost, je vhodná pro standardně používané

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Systém elektroinstalačních kanálů a lišt KM

Systém elektroinstalačních kanálů a lišt KM Systém elektroinstalačních kanálů a lišt KM TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA Minikanály a lišty pro ukládání vodičů Systém elektroinstalačních profilů KM je určen k rychlému a snadnému zhotovení elektrické, poplachové,

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti.

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti. CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00 E-mail: axelag@seznam.cz Url: www.corti.cz Tel.1: +420 / 775 703 727 O KONTEJNEROVÝCH DOMECH Corti kontejnerový dům je druh stavebních

Více

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH kapitola M elektrické nářadí SPARKY dvoukotoučové pily STARTWIN elektrické nářadí SKIL MASTERS a příslušenství katalog elektrické nářadí SKIL a příslušenství katalog SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH Náš cíl výkon

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

Decentrální větrání školních budov

Decentrální větrání školních budov Decentrální větrání školních budov O společnosti 1919: Dr. Albert Klein, spolupracovník Dr. W. Carriera, USA první patent na technologii indukce 1924: Založení LTG 1. evropská společnost specializující

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Kontejnery, noční stolky a komody. Mobilní kontejner. Noční stolky. Komody

Kontejnery, noční stolky a komody. Mobilní kontejner. Noční stolky. Komody Technický popis Moderní nábytková řada určena pro vybavování dětských pokojů nabízí široké spektrum prvků, různé modelové řady díky nimž je možné vytvářet kompozice podle vlastního uvážení a potřeb dítěte.

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

Napájení a data. na dosah ruky

Napájení a data. na dosah ruky Napájení a data na dosah ruky POP-UP KRABICE Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC, mobilní telefony,

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE CZ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE 1 OBSAH MAX 25 3 IKD 5 SUPER 6 MONO SC 7 INT 35/50 9 KONTAKT 10 2 MAX 25 Žaluzie MAX 25 Vnitřní žaluzie MAX 25 představuje z pohledu designu a funkčnosti špičku v nabídce žaluzií

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony komfortní Li www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony Li Obsah: Obsah: Návrh vzduchových dveřních clon... strana 2-3 Vzduchové clony Li se statickou nebo dynamickou reklamou... strana

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

Ceník/Cenník 2015/2016. Komínové ventilátory, regulace a příslušenství. Platnost od 1.8.2015. Ceny bez DPH

Ceník/Cenník 2015/2016. Komínové ventilátory, regulace a příslušenství. Platnost od 1.8.2015. Ceny bez DPH Ceník/Cenník 2015/2016 Komínové ventilátory, regulace a příslušenství Platnost od 1.8.2015 Ceny bez DPH EBC20 EXHAUSTO Alarm OK Reset Zajistěte si správný komínový tah Exodraft má vedoucí postavení na

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Plastform Brno KATALOG

Plastform Brno KATALOG pm Plastform Brno KATALOG 2015 kontakt: Plastform Brno, s.r.o. Cejl 76, 602 00 Brno tel: 545 243 153 fax: 545 126 591 e-mail: plasty@plastform.cz web: www.plastform.cz v areálu nás najdete zde: Obsah:

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace Před montáží: Důležité a zásadní informace Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci Před samotnou montáží proveďte předběžné sestavení a vizuální srovnání vzhledu. Příprava a položení základu:

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

CENÍK ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB

CENÍK ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB CENÍK ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB ( KLIKNĚTE SI NA SLUŽBU, O KTEROU MÁTE ZÁJEM ) ZÁKLADNÍ SAZBA ÚKLIDOVÝCH PRACÍ... - 2 - PRAVIDELNÝ ÚKLID KANCELÁŘÍ... - 3 - GENERÁLNÍ ÚKLID KANCELÁŘÍ... - 4 - PRAVIDELNÝ ÚKLID DOMÁCNOSTÍ

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon

Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Zadávací řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZD ČÁST 2 PŘÍLOHA Č. 4 SEZNAM VÝKONŮ Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Možnost jakýchkoliv barevných kombinací díky dvířkám a zásuvkám, které se objednávají samostatně

Možnost jakýchkoliv barevných kombinací díky dvířkám a zásuvkám, které se objednávají samostatně 90 cm nový typ úchytu 90 cm UZ510011 1390 Kč Čtvercová skříňka na zásuvky Součástí skříňky je jedna pevná polička. Skříňka je přizpůsobena k zasunutí čtyř širokých zásuvek (prodávají se samostatně, což

Více

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám TIG svařovací hořáky ABITIG 17, 26 plynem chlazené ABITIG 18 kapalinou chlazený Technická data podle ČSN EN 60 974-7 ABITIG standard nově definovaný! S novou řadou svařovacích hořáků ABITIG z produkce

Více

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance 2015-2016 Luxusní vinylové dílce Volně kladené dlaždice a lamely Tkané vinylové čtverce Vytváříme atmosféru Architekti, interiéroví designéři a firmy zabývající

Více