VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE Štěpán Rybín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2004 Štěpán Rybín"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2004 Štěpán Rybín 1

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a všechny citace a prameny řádně vyznačil v textu. Veškerou použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. V Praze, dne Štěpán Rybín podpis diplomanta 2

3 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE PRÁVNÍ OTÁZKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSTUPU ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Diplomant: Štěpán Rybín Vedoucí diplomové práce: doc. JUDr. Martin Boháček, CSc Seznam použitých zkratek Dodatkový protokol - Dodatkový protokol k úmluvě vč. 108 z roku

4 ESD ER EU Evropská úmluva Charta Listina obis Pakt - Evropský soudní dvůr - Evropská Rada - Evropská unie - Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobodách vydaná v roce 1950 Radou Evropy - Charta základních práv a svobod EU - Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv svobod - Zákon č. 154/1994 Sb., o bezpečnostní informační službě - Mezinárodní pakt o občanských a politických právech Směrnice 95/46/ES - Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/ES o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů Soud Úmluva č. 108 Úřad Ústava ÚS ZoOÚ - Evropský soud pro lidská práva sídlící ve Štrasburku - Úmluva Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na utomatizované zpracování osobních dat č. 108 z roku Úřad pro ochranu osobních údajů - Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky - Ústavní soud -Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů 4

5 Obsah Úvod Právní otázky ochrany osobních údajů Ochrana osobních údajů kontextu základních lidských práv a svobod Vývoj práva na informace Právo na ochranu lidské důstojnosti, ochranu soukromí a ochranu osobních údajů Mezinárodní akty závazné pro ČR Úmluva Rady Evropy č Základní zásady řádného zpracování Dodatkový protokol k Úmluvě č Rozšíření základních zásad řádného zpracování Ochrana osobních údajů v Evropské unii Lidská práva a Evropská společenství Charta základních práv EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/ES Ochrana osobních údajů v českém právním řádu Ústavně zakotvená ochrana základních lidských práv a svobod Právo na ochranu soukromí a osobních údajů Zákonné normy Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Definice pojmů Osobní údaj a subjekt údajů Zveřejněný osobní údaj Anonymizovaný osobní údaj Správce a zpracovatel Zpracování a shromažďování osobních údajů Povinnosti a práva při zpracování osobních údajů Omezení sběru a zpracování na předem stanovený účel Zásada přiměřenosti sběru osobních údajů Zásada poctivého a otevřeného sběru osobních údajů Zásada plné informovanosti a práva přístupu k datům Zásada zabezpečeného zpracování osobních údajů Zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů Zpracování citlivých osobních údajů Oznamovací povinnost správce Úprava toku osobních údajů do cizích států Postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů Předseda Úřadu Inspektoři úřadu Činnost úřadu Kontrolní a dozorová činnost Úřadu Registrace a vedení registru prováděných zpracování Poskytování konzultací Výroční zpráva Úřadu Mezinárodní spolupráce Účast na legislativním procesu Činnost v oblasti elektronického podpisu Hodnocení Úřadu Závěr

6 Úvod V době, kdy naše společnost vstupuje do třetího tisíciletí, se ve vyspělých společnostech stále více diskutuje téma ochrany specifických informací, znalostí a druhů údajů. V momentě, kdy stát dosáhne takové úrovně vyspělosti, že se může zabývat zajištěním i jiných lidských práv svým občanům, než pouze zajištěním práv základních, se do centra dění dostávají další lidská práva a svobody, a to osobnostní, politická, ekonomická, sociální a práva moderní, jejichž ochrana je jedním z účelů a důvodu existence demokratického státu v podobě, jaké ji dnes vnímáme. Ochrana základních nebo též fundamentálních lidských práv je v různé míře deklarována ve všech existujících demokratických státech, obvykle v předpisech nejvyšší p ávní síly. Další lidská práva, které původní základní lidská práva dále rozvíjejí jsou chráněna a katalogizována již rozdílně, a to s ohledem na vývoj dané společnosti a s existenci různých právních kultur. Národní právní úprava je obecně dostatečná v tom smyslu, že dohled nad dodržováním a oprávněným výkonem práv je prováděn prostřednictvím nezávislých soudů, které jsou oprávněny v rámci svého ratio loci nařizovat provedení takových opatření, jež jsou nezbytná k zamezení rušení výkonu práv a svobod. V případě, že stát chce svým občanům zajistit více kvalifikovanou ochranu základních lidských práv a svobod přijme na sebe v zájmu každého mezinárodně-právní odpovědnost a to na základě přistoupení k mezinárodně-právnímu aktu, který může mít podobu deklarace, smlouvy, charty, konvence, apod. Přistoupením k některému z mezinárodně-právních instrumentů stát deklaruje, že se považuje za schopného v rámci demokratických principů zajistit dodržování takto deklarovaných práv, která by již v obecné rovině měla být obsahem národního právního řádu. V případě, že dojde k porušení chráněných práv ze strany státu nebo dodržování práv není státem vymáháno, setká se smluvní strana s negativní reakcí smluvních partnerů nebo mezinárodního společenství. 6

7 Jinou možností je přistoupení k takovému mezinárodnímu instrumentu, na základě kterého se stát stane smluvní stranou dohody, která zakládá povinnost podřídit se soudní pravomoci nezávislého soudního orgánu. Samozřejmě rozsah ratione materie soudu zahrnuje pouze oblast práv, k jejichž dodržování se stát zavázal. V tomto případě je již důsledkem nedodržení deklarovaných práv a svobod vznik odpovědnosti. Odpovědnost není absolutní, stát se může odvolat na svou suverenitu a výkonu uloženého opatření může bránit. Tento postup by ale odporoval logice vzhledem k tomu, že přistoupením k mezinárodně-právnímu aktu, jenž bylo provedeno na základě svobodného projevu vůle, obecně zajištěném v rámci ratifikačního procesu, došlo k omezení suverenity, která se stala vzhledem k podřízení se dozorovému orgánu suverenitou relativní. Mezinárodních instrumentů, které se týkají základních lidských práv a svobod a práv dále rozvíjejících je celá řada a bude o nich více řečeno později. Výklad o mezinárodních instrumentech, které se týkají lidských práv byl uveden z toho důvodu, že Ústava České republiky, jakožto právní norma nejvyšší právní síly, v novelizovaném článku 10 stanoví, že vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu. Stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.. Tímto ustanovením se mezinárodní smlouvy splňující podmínky stanovené v článku 10 stávají pramenem ochrany práv a svobod. Z tohoto důvodu jsou mezinárodní smlouvy neodstranitelnou součástí právního řádu české republiky, přičemž jejich právní síla je vyšší než síla zákona. Jednou z hlavních příčin zvýšeného zájmu občanů o poskytnutí ochrany osobních údajů ze strany státu je bezesporu nebývalý rozvoj moderních technologií v čele se stále se rozvíjejícím internetem. Moderní technologie umožnily provádět během několika málo okamžiků řadu dříve technologicky a materiálně náročných operací. S existencí celosvětové informační sítě a růstu počtu relevantních informací na ní se vyskytujících, jenž jsou publikovány orgány veřejné správy nebo soukromými subjekty na základě zákonem uložených povinností nebo za účelem zprůhlednění zvláštních činností, došlo díky schopnostem sofistikovaného programového vybavení k nárůstu možností tyto jednotlivé registry, evidence nebo informační systémy propojovat a tím získávat kvalitativně nové informace. Je otázkou zda takto prováděná 7

8 propojení jsou ve svém důsledku špatná. Určujícím kritériem je v tomto případě účel prováděného shromažďování. Pokud je účelem sběru shromažďování informací o jednotlivých fyzických osobách, je toto shromažďování v rozporu se základním právem na zachování lidské důstojnosti, právem na ochranu soukromí a v neposlední řadě i právem na ochranu osobních údajů. Zneužitím nemusí být samotné získání informace, ale právě její kontextuální spojení s další samostatně existující informací, nebezpečný proto není samotný sběr ale kombinování a slučování samostatně existujících informací s dalšími. Možnosti dnešní techniky jsou sice omezené, ale vývoj jde stále kupředu a proto je třeba tomuto vývoji stále přizpůsobovat i míru poskytované právní ochrany, zejména v přísné specifikaci účelů, k jejichž naplnění je možno sběr legálně provádět. Snaha omezit přístup k určitým druhům informací je stejně stará jako lidstvo samo. Informace, které měli strategický význam nebo význam pro národní bezpečnost byly vždy podřízeny speciálnímu režimu. Osobní údaje svou potenciální hodnotu získaly až časem a spolu s již zmíněným rozvojem technologií, který umožnil transformovat původně manuálně prováděná zpracování do automatizované podoby. Téma ochrany osobních údajů se na mezinárodní scéně objevuje v 80. letech minulého století a to zejména v důsledku rozvoje práv moderních, kam lze zařadit i právo na ochranu osobních údajů, které je právem rozvíjejícím základní lidská práva předchozí generace, a to zejména právo na lidskou důstojnost a právo na ochranu soukromí. Dodržování lidských práv je jedním z v současné době nejdiskutovanějších témat a to nejen na úrovni mezinárodní, kde je diskuse spojována hlavně s dodržováním práva na život nebo ve spojení se svobodou projevu, ale také na úrovni národní. Na této úrovni je v případě České republiky velmi často diskutovanou otázkou výklad čl. 6, odst. 1 Listiny základních práv a svobod, Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením, přičemž výklad zejména druhé věty je spíše otázkou morální a technickou, než právní. Doktrína obsažená v literatuře se k tomuto problému staví tak, že vznik lidského života spojuje s narozením a formulaci hoden ochrany považuje spíše za přání, než za právní formulaci, která by ukládala příkaz, zákaz nebo povinnost 1. 1 PAVLÍČEK, V. Ústava a ústavní řád ČR, 2. díl. 2. vydání. 975 stran. Praha: LINDE Praha a.s., 1999, strana 69 8

9 Vzhledem k existenci režimů, které výkonu jednotlivých práv a svobod brání, je zřejmé, že diskuse ohledně lidských práv se týká hlavně dodržování základních lidských práv, ale je pouze otázkou času, kdy se meritem veřejné diskuse stane dodržování lidských práv poslední generace. V případě české společnosti bude vývoj chápání oblasti lidských práv všech generací, jako základu řádné demokratické společnosti, ještě dlouhý, ale je třeba věřit, že dnešní mladá generace a budoucí generace rodící se v demokratické společnosti k rozvoji a výkladu práv napomohou. Česká společnost, která byla nucena prožít čtyřicet let v mezinárodní izolaci, se po pádu komunistického režimu teprve učí s nabytou svobodou žít a náležitě jednotlivé instituty využívat, bohužel v případě některých občanů a osob na území státu pobývajících dochází i k zneužívání nabytých práv a svobod. veřejné sféry. Zákonem poskytovaná ochrana osobních údajů zasahuje jak do soukromé, tak i Do sféry soukromé zasahuje stát v tom smyslu, že zaručuje dodržování a respektování práv a svobod občana přiznávaných mu Listinou, zároveň ale soukromé subjekty, jejichž cílem je osobní údaje shromažďovat, zejména pokud se jedná o podnikatelskou činnost, různým způsobem omezuje, a to v zájmu práv člověka, ale i v zájmu vlastní bezpečnosti nebo veřejného zájmu. Sféra veřejná a činnost státních orgánů na poli nakládání s osobními údaji je v tomto směru také omezena, zejména s ohledem na schopnost orgánů veřejné správy činit takové kroky, jejichž cílem je propojení ( interconnection ) informačních systému, které jsou svou povahou neveřejné, nebo je přístup k nim podmíněn existencí právního zájmu s informačními systémy, které lze považovat za veřejné seznamy, přičemž touto činností lze o subjektech údajů získávat kvalitativně nové údaje a nelegálně tak rozšířit působnost státní moci i na oblasti kde její výkon není zákonem upraven, čímž by došlo k porušení jednoho ze základních principů právního státu, který je obsahem článku 3, odst. 2 Listiny 2. 2 Článek 3, odst. 2 Listiny: státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. 9

10 Zároveň je tu ale nezávislý Úřad pro ochranu osobních údajů, který byl zřízen na základě zákona, a který je součástí výkonné moci. Na základě zákonem definované působnosti vykonává dozor nad dodržováním stanovených pravidel a povinností, kdy poskytuje soukromé osobě ochranu pro řádný výkon jejích práv založených Listinou a zákonem, resp. zákony. Soukromou a veřejnou sféru proto při chápání problematiky ochrany osobních údajů nelze oddělovat. Ochrana je poskytována soukromým osobám, a to jak v oblasti veřejné tak i soukromé. Rozdíly jsou pouze v povaze činností, které mohou být v těchto rozdílných sférách vykonávány. V soukromé sféře je možno legalizovat jakýmkoliv sběr, nakládání a shromažďování osobních údajů v případě, že nedojde k rozporu s ustanoveními zákona, naproti tomu v oblasti veřejné je možno sběr legalizovat pouze na základě zákonného zmocnění nebo na základě salvatorních klauzulí obsažených v právních předpisech. Ve své práci vysvětlím problematiku ochrany osobních údajů ve smyslu článku 10, článku 17 Listiny, dále pak ve smyslu Úmluvy č. 108, včetně jejího dodatkového protokolu, ve smyslu Směrnice 95/46/ES a v neposlední řadě ve smyslu ZoOÚ.. Zároveň poskytnu základní definice spojené s ochranou osobních údajů, jejichž znalost je pro pochopení této problematiky nezbytná. Práce byla zpracována metodou literární kompilace a rešerše, přičemž obsahuje i vlastní příspěvek a názory k problematice ochrany osobních údaj, zejména v oblasti českého právního řádu. Oblast ochrany osobních údajů, přestože se jedná o právní oblast relativně novou, je v literatuře velmi kvalitně zpracována. 10

11 2. Právní otázky ochrany osobních údajů 2.1 Ochrana osobních údajů kontextu základních lidských práv a svobod V první řadě je nezbytné začít výklad tím, že ochrana základních lidských práv a svobod, mezi která právo na ochranu osobních údajů nepochybně patří, je vykonávána v úzké souvislosti a s omezeními vyplývajících ostatním z jim vlastních práv a svobod, která řadíme mezi fundamentální práva politická, a to s právem na informace a s právem na svobodu projevu, kdy svoboda spočívá v možnosti konat vše, co neškodí jinému: tak výkon přirozených práv člověka má jen ty meze, které zabezpečují jiným členům společnosti užívání těchto práv. Tato omezení mohou být určena jen zákonem. 3 Po dobu tří století probíhal společenský a právní vývoj, jehož výsledkem bylo uznání některých přirozených práv a svobod člověka za základní lidská, resp. politická práva a svobody, a to prostřednictvím procesu katalogizace a formálního definování jejich přirozené podoby a obsahu. Zároveň je nezbytné zdůraznit, že právo na ochranu osobních údajů je úzce spojeno s právem na zachování lidské důstojnosti, které patří mezi základní lidská práva první generace. Právo na ochranu osobních údajů je lidským právem poslední, čtvrté, generace 4, je ve své podstatě právem rozvíjejícím přirozené právo, a to právo na ochranu lidské důstojnosti, resp. právo na ochranu soukromí. Práva a svobody první generace tedy založila každému jeho nezcizitelná lidská práva, která jsou úzce svázána s fyzickou existencí osoby. V případě těchto práv se stát stal garantem dodržování přirozených práv, přičemž ochrana byla obsažena jak ve vlastním konání, tak v nekonání, resp. zdražení se. Naproti tomu právo na informace, které je právem politickým a patří mezi práva druhé generace, je právem v tom smyslu, že na jedné straně je státu uložena povinnost poskytovat informace, na které má subjekt v demokratické společnosti právo, ale na druhé straně je mnohem významnější definování prostoru svobody, do kterého není stát bez splnění 3 Článek 4 Deklarace práv člověka a občana z , ŠIŠKOVÁ, N.: Dimenze ochrany lidských práv v EU, 1. vydání. 270 stran. Praha: ASPI 2003, strana 37 11

12 speciálních podmínek oprávněn legitimně zasahovat. Smyslem kodifikace politických práv v demokratických společnostech byl předpoklad, že plná informovanost je jednou z podmínek transparentnosti výkonu veřejné správy. 5 Poskytování informací orgány veřejné správy z oblasti jejich činnosti může ohrozit právo na ochranu osobních údajů a to v případě, kdy součástí poskytované informace jsou i osobních údaje týkající se fyzické osoby. Dalším významným rysem politických práv je jejich možná vázanost na občanství, což je v případě základních lidských práv nemožné, jelikož lidé jsou si rovni v důstojnosti i v právech. Některá politická práva nejsou tedy právy každého, ale pouze speciálního okruhu osob. V angličtině lze tento rozdíl vysledovat ve dvou rozdílných pojmech, kdy základní lidská práva jsou označována jako civil fundamentals rights and freedoms, naproti tomu práva politická, resp. občanská jsou označována jako civic rights. V tomto ohledu jdou nejdále orgány Evropské unie, kdy ve svých právně nezávazných aktech v oblasti lidských práv, například v Chartě základních práv EU, jasně oddělují občany EU a ostatní osoby, například cizince pobývající na území členského státu Evropské unie.. Právo na zajištění ochrany osobních údajů za strany státu je tedy bezpochyby právem, které rozvíjí právo na zachování lidské důstojnosti, soukromí. Právo na ochranu osobních údajů je třeba zařadit mezi práva nová, která význam základních lidských práv osobnostních, politických, ekonomických a sociálních dále rozšiřují. V literatuře se objevuje názor, že právo na ochranu osobních údajů a další moderní práva jejichž výkon je individuální, kolektivní nebo skupinový (např. právo na důstojné životní prostředí) jsou lidskými právy třetí, resp. čtvrté generace. Osobně si myslím, že právo na ochranu osobních údajů patří mezi práva 4. generace, vzhledem k individuální povaze výkonu a jeho úzké spojitosti s moderní technologií. 2.2 Vývoj práva na informace Diskuse o uznání práva na informace jako práva politického probíhala již od druhé poloviny 18. století a nejprve bylo definováno právo na svobodu myšlení, které je s právem na informace úzce spojené. Například v I. článku dodatků k americké ústavě je formulován zákaz vydávat zákony, které omezují svobodu slova a tisku. Dalším dokumentem, v němž lze nalézt základní definici lidských práv politické povahy je Deklarace práv člověka a občana z roku 5 článek 17, odstavec 5 Listiny Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. 12

13 1791, kde byla deklarována svoboda myšlení a právo svobodně se vyjadřovat slovem a písmem. Vývoj v tomto duchu pokračoval dále po celé 19. století. Z pohledu českého ústavního vývoje je zajímavé, že už v době trvání Rakousko- Uherské monarchie byl přijat zákon o všeobecných právech státních občanů, který byl součástí tzv. prosincové ústavy z roku Zákon zaručoval dodržování práva na ochranu osobnosti, nedotknutelnost vlastnictví, svobodu vyznání, shromažďování a spolčování. Prosincová ústava byla vrcholným aktem Rakousko-Uherského ústavního vývoje a stala se základem pro politické uspořádání, které vydrželo až do roku 1918, kdy došlo k rozpadu monarchie, přičemž dodržování ústavních principů bylo podmíněno náladou monarchy. V Ústavě z roku 1920 byla svoboda projevu a mínění vyjádřena v 117. Další vývojová fáze přichází po druhé světové válce, tedy v období druhé polovině 20. století. Právo na informace ve spojení se svobodou projevu, podobně jako ostatní lidská práva, získalo ve společnosti nádech něčeho zcela přirozeného, naproti předchozímu vývoji, kdy byla lidská práva považována za přirozená pouze v odborných kruzích. Příčinu tohoto myšlenkového posunu lze vidět v průběh a zvěrstvech, která se odehrála během druhé světové války. Důsledky války vedly demokratické státy ke snaze definovat obecné principy, jejichž dodržování by bylo zabezpečeno prostřednictvím dovolacího orgánu, který by o porušení deklarovaných práv rozhodoval a jehož rozhodnutí by bylo pro rušitele závazné. Na příkladu druhé světové války lze poprvé ukázat masové zneužití osobních údajů v praxi, což bylo jedním z jejích neblahých důsledků. Efektivnost holokaustu Židů, měla úzkou spojitost s matrikami, které byly v evropských zemích vedeny. Z větší části se jednalo o dokumenty, kde byla u narozených osob zároveň uvedena náboženská příslušnost, zneužitím těchto údajů bylo možno provádět identifikaci nežádoucích osob mnohem rychleji, bez potřeby vytvářet složitou administrativu. V případě České republiky byly matriky vedeny již od roku 1624 a to prostřednictvím katolické církve. Církev v přenesené působnosti vykonávala správu matrik i po roce 1781 kdy byly matriky císařským dekretem prohlášeny za veřejné knihy a získaly právní platnost. Až do roku 1771 byl rozsah matričních údajů na úvaze příslušného správce, po tomto roce se pro správce stala závazná církevní pravidla vedení zápisů, která stanovila, že součástí zápisu budou i údaje o náboženské příslušnosti. 6 6 HRADECKÁ.,V. Matriky se vedou přes 500 let. Veřejná správa, týdenník. Ročník 2000, č. 42 Praha: Ministerstvo Vnitra, strana 38 13

14 Zcela nepochybně i tato zkušenost vedla reprezentanty světových demokracií k úvahám, jak zabránit zvěrstvům, které světu prezentovalo nacistické Německo pod vedením Adolfa Hitlera. V tomto směru se jako zásadní jeví Evropská úmluva vydaná v roce 1950 Radou Evropy, organizací vzniklou v roce V článku 10 odst. 1 úmluvy je garantováno právo na svobodu projevu. 7. Dále jsou v odst. 2 stanovena omezení pro výkon těchto práv a svobod 8. Je zřejmé, že členi Rady Evropy si byly vědomi možnosti zneužití deklarovaných práv a proto byla přijata salvatorní klauzule umožňující právo v demonstrativně uvedených příkladech omezit, přičemž případné omezení není na škodu přirozeno-právní koncepci, jelikož právo na informace a svobodu projevu nepatří mezi lidská práva nedotknutelná. V našem případě je zásadní, že právo na informace lze omezit také za účelem ochrany pověsti nebo ochrany práv jiných. S omezením práva jednoho ve prospěch práva druhého se budeme setkávat po dobu celého výkladu, protože, jak již bylo řečeno, právo na informace a právo na jejich ochranu je úzce provázáno. Nesmírně důležitým orgánem, který byl Úmluvou Rady Evropy zřízen, resp. jejím 11. dodatkovým protokolem, který přijala i Česká republika, je Evropský soud pro lidská práva, který svou judikaturou podobu jednotlivých práv a svobod blíže konkretizuje, specifikuje a zejména svými rozsudky chrání jejich faktický výkon a umožňuje stěžovatelům domoci se na státu jejich ochrany, tím že pokud stát bude respektovat rozhodnutí Soudu, musí se zdržet jednání narušující výkon nebo musí podmínky pro řádný výkon práv zajistit. Přestože je původní znění Úmluvy dnes již myšlenkově překonané, jedná se stále o jeden z nejdůležitějších mezinárodně-právních aktů lidsko-právní povahy, vzhledem k tomu, že zajišťuje dodržování minimálního standardu lidských práv v celoevropském regionu. Původní znění Úmluvy bylo již mnohokrát novelizováno pomocí jednotlivých protokolů, kterých bylo k dnešnímu dni 12, ale i tak lze vysledovat tendenci v judikatuře Soudu vykládat 7 Článek 10, odst. 1. Evropské úmluvy: každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice. Tento článek nebrání státům, aby vyžadovaly udělování povolení rozhlasovým, televizním nebo filmovým společnostem. 8 Článek 10, odst 2. Evropské úmluvy. výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti i odpovědnost, může podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon, a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci. 14

15 jednotlivá práva a svobody založená Úmluvou extenzivně a tím rozšiřovat působnost i na takové oblasti, jejichž ochranu neměl tvůrce na mysli nebo jejíž ohrožení nemohlo být v době přípravy aktu předpokládáno. Judikatura Soudu je velmi obsáhlá, a jenom v roce 2000 bylo vydáno 447 judikátu. 9 Dalším dokumentem, který právně zakotvil právo na informace byl Mezinárodní pakt o občanských a lidských právech, který byl 19. prosince 1966 schválen Valným shromážděním OSN. Pakt navázal na chartu spojených národů, ve které byly specifikovány základní principy demokratického státu a podoba lidských práv a svobod. V článku 19 paktu je zakotveno právo na svobodu projevu, právo na shromažďování a šíření informací bez ohledu na státní hranice a na prostředky šíření. Stejně jako v případě Úmluvy Rady Evropy je smluvnímu státu umožněno, aby výkon práva omezil, ale jedině v taxativně vymezených případech, kdy je třeba zajistit respektování nebo pověst jiných, v případě potřeby zajištění národní bezpečnosti, veřejného pořádku, veřejného zdraví nebo morálky. Mezinárodní pakt o občanských a lidských právech vstoupil v platnost v Československé socialistické republice 23. března I přes platnost paktu, ale jeho faktickou nevynutitelnost, nebyl na území socialistické republiky nikdy dodržován, přesto jeho přijetí mělo významný vliv na rozvoj opozičního hnutí. V uvedených příkladů je zřejmé, že úpravě práva na informace, práva politického, byla na mezinárodní scéně věnována patřičná pozornost Právo na ochranu lidské důstojnosti, ochranu soukromí a ochranu osobních údajů Právo na soukromí včetně práva ochranu osobních údajů je právem relativně novým oproti právu na zachování lidské důstojnost, které je nezcizitelné, nepromlčitelné, nezrušitelné a nezadatelné, a které je právem přirozeným. Vývoj práva na ochranu soukromí je úzce spjat s chápáním významu pojmu soukromí. Soukromí bylo původně chápáno jako osobě blízký prostor, postupem času ale došlo k extenzivnímu výkladu a pojem soukromí získal dnešní význam, kdy není pouze faktickým 9 ŠIŠKOVÁ, N.Dimenze ochrany lidských práv v EU.1. vydání. 270 stran. Praha: ASPI 2003, strana

16 prostorem, ale zahrnuje rovněž oblast duševní a rodinnou. K rozšíření významu pojmu soukromí i na další oblasti lidského života napomohla zejména judikatura Evropského soudu pro lidská práva. V rovině mezinárodní je právo na soukromí definováno v Evropské úmluvě o lidských právech v článku 8 Právo na respektování rodinného a soukromého života, každý má právo na respektování soukromého a rodinného, obydlí a korespondence. Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat, kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných. Ze znění článku 8 Úmluvy je zřejmé, že právo na ochranu soukromí (v tomto případě právo na respektování rodinného a soukromého života) je právem absolutním 10, působícím vůči všem, jako je naproti tomu například v případě práva vlastnického. Státní orgán v různé míře může do výkonu práva zasahovat, ale pouze v mezích daných zákon, zvláště pak ve veřejném zájmu, občan je například povinen poskytnout své osobní údaje za účelem identifikace orgánům policie České republiky. V literatuře se lze setkat s názorem, že právě možnost zásahů do výkonu práva vede k relativizaci absolutnosti, s tímto názorem se ovšem neztotožňuji. Z mezinárodního hlediska je právo na soukromí dále chráněno článkem 17 Paktu, který vstoupil pro Československou socialistickou republiku v platnost dne 23. března Článek 17 zní : Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence ani útokům na svou čest a pověst. Každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům. Definice soukromí v zásadě odpovídá definici v Úmluvě, zásadní rozdíl spočívá v tom, že článek Paktu ukládá státu povinnost zákonem zajistit ochranu proti narušovatelům soukromého života, kam spadá i život rodinný, osobní korespondence Odstavec 2 je tedy možno považovat za základní definici práva na ochranu soukromí, tedy jako povinnost státu konat v zájmu chráněného objektu, v tomto případě soukromí, ale zároveň povinnost zdržet se takového jednání, které by objekt ohrožovalo. 10 MATES, P.: Ochrana osobních údajů.1. vydání. 73 stran. Praha:Karolinum,2003, strana 37 16

17 Přestože v pramenech mezinárodního práva lze nalézt definici soukromí i podobu jeho ochrany, nelze se přímo v prezentovaných právních normách v oblasti lidských práv setkat s definicí pojmu osobní údaj, jeho statutu, resp. s definicí jeho ochrany. Tato situace odpovídá chápání práva na ochranu osobních údajů, jako práva moderního rozvíjejícího právo na soukromí, resp. právo na ochranu soukromí. Z důvodu tohoto deficitu byla na mezinárodní scéně přijata Úmluva Rady Evropy č. 108 a její dodatkový protokol. Tyto mezinárodní akty se staly základním pramenem práva poskytující ochranu osobních údajů a jsou také normami, které definovaly základní pravidla pro nakládání s osobními údaji. Do působnosti obou dokumentů expresis verbis spadá pouze oblast automatizované zpracovávaných osobních údajů, ale smluvním stranám je umožněno působnost směrnice rozšířit i na manuálně prováděná zpracování. 2. Mezinárodní akty závazné pro ČR 2.1. Úmluva Rady Evropy č. 108 Před masivním rozšířením počítačů byla správa osobních údajů složitá, v zásadě manuální, a hodnota informace nebo data byla sice vysoká, ale hodnota byla z větší části tvořena náklady na její vyhledání. Nebezpečí, které bylo spojeno s přechodem od manuálních informačních systémů k digitálním databázím, vedlo členské státy Rady Evropy k tomu, že byla přijata Úmluva č Úmluva č. 108 se stala prvním mezinárodně závazným právním dokumentem pro smluvní strany, jehož cílem byla úprava ochrany osobních údajů, prozatím pouze v oblasti automatizovaných zpracování. Byla přijata a otevřena k podpisu 28. ledna 1981 ve Štrasburku 11. V platnost vstoupila v roce Přestože Úmluvu č. 108 přijala Rada Evropy a byla určena zejména pro členské státy jakožto základní dokument, jenž má sloužit k harmonizaci jejich národních práv, zároveň je umožněno i nečlenským státům Rady Evropy, aby se stali jejími signatáři, přičemž proces přistoupení nečlenského státu je upraven v článku 23 Úmluvy č Účelem nabídky přistoupení i ostatním státům má být dosaženo 11 KUČEROVÁ, A.-BARTÍK, V.-NEUWIRT, K., et al.: Zákon o ochraně osobních údajů. Komentář. 1. vydání. 406 stran.praha:c.h.beck, 2003, strana

18 jednoho z jejích hlavních cílů a tím je bezpečný transfer osobních údajů mezi smluvními stranami. Úmluva č. 108 je bezesporu zásadním dokumentem a to zvláště díky tomu, že definovala základní model pro nakládání s osobními zvláštními údaji. Zároveň položila základy pro výklad některých pojmů, jejichž definice je pro oblast nakládání s osobními údaji nezbytná. Definice samotných pojmů bude obsažena v kapitole definice pojmů, prozatím budu používat terminologii používanou jednotlivými normativními akty a k jejímu sjednocení dojde až před výkladem k ZoOÚ Základní zásady řádného zpracování Jak již bylo řečeno, jedním z hlavních přínosů Úmluvy č. 108 bylo definování základních pravidel pro nakládání s osobními údaji, proto jednotlivé zásady představím, jelikož seznámení se s nimi je elementárním základem pro pochopení účelu ochrany osobních údajů 12. První ze základních zásad se týká samotného sběru osobních údajů. Článkem 5, písm. a je uložena povinnosti všem, kteří osobní údaje získávají a zpracovávají, aby údaje byly shromažďovány poctivě a v souladu se zákony. Při sběru musí být tedy respektovány základní práva a svobody osob, jichž se osobní údaje týkají, zejména právo na soukromí, přičemž význam slova soukromí je chápán ve smyslu článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobodách. Smyslem první zásady je legitimizovat samotný sběr osobních údajů, a zaručit národním zákonem legální postup pro jejich zpracování. Poctivým sběrem osobních údajů je kladem důraz na kvalitu získaných údajů, který je dále specifikován v článku 5, písm. d. 13 Druhá zásada omezuje sběr osobních údajů na předem stanovený účel. V článku 5, písmeno b je stanoveno pravidlo, že jakýkoliv sběr a zpracování osobních údajů musí být činěno za stanoveným a oprávněným účelem a získané údaje nesmí být zneužity způsobem neslučitelným s těmito účely. Smyslem tohoto ustanovení je omezení svévolných sběrů, svévolného zpracování a nakládání s osobními údaji. 12 KUČEROVÁ, A.-BARTÍK, V.-NEUWIRT, K., et al.: Zákon o ochraně osobních údajů. Komentář. 1. vydání. 406 stran.praha:c.h.beck, 2003, strana Článek 8, odst. 5, písm. c Úmluvy č. 108: Osobní údaje, které jsou předmětem automatizovaného zpracování, musejí být přesné a, pokud to je to potředné, udržované v aktuálním stavu. 18

19 Je zřejmé, že účel (případně účely) musí být stanoven ještě před zahájení samotného sběru osobních údajů, ale otázka úpravy oznámení účelu, k jehož splnění je třeba provést sběr, ponechává Úmluva č. 108 na národní právní úpravě. Stejně důležité jako stanovení účelu je omezení využití již získaných údajů za jiným předem nestanoveným účelem, který je neslučitelný s původním účelem. Bližší úpravu v Úmluvě č. 108 nenajdeme, proto je toto ustanovení třeba chápat jako omezení nakládání s osobními údaji. V zásadě je nepřípustné, aby údaje, které dobrovolně poskytla osoba za jí známým a sděleným účelem, byly dále zpracovávány za účelem jiné povahy, ke kterému osoba nedala souhlas. Česká právní norma otázku dalšího zpracování speciálně upravuje. V pořadí třetí zásada se týká časového omezení. Článkem 5 písmeno e je stanoveno pravidlo pro dobu, po kterou je přípustné uchovávat osobní údaje. 14. Z dikce ustanovení a s ohledem na zásadu omezení sběru účelem, je zřejmé, že jakékoliv zpracování je v prvé řadě omezeno účelem, jehož splněním se jakékoliv další uchovávání osobních údajů nepovoluje a pokud by údaje byly dále uchovávány, v horším případě zpracovávány, jednalo by se neoprávněnou činnost. Čtvrtá zásada se týká přiměřenosti a potřebnosti dat, její definice je obsažena v článku 5, písmeno c. 15. Smyslem zásady je chránit osobu, jejíž osobní údaje předmětem zpracování, tím, že není zpracovateli umožněno, aby sbíral, resp. zpracovával více údajů, než je opravdu nezbytné k dosažení účelu zpracování. Zásadu přiměřenosti a potřebnosti je třeba vykládat v souvislosti se zásadou časové omezenosti, což v praxi znamená, že údaje, které byly pro některou z fází zpracování nezbytné, nemusí být v další fázi potřebné a proto by jejich uchování nesloužilo k dosažení účelu, kterého lze dosáhnout i bez dalšího uchovávání části oprávněně získaných osobních údajů. Tyto údaje by měly být zlikvidovány. Zásada plné informovanosti subjektu údajů a právo přístupu k datům. Tato v pořadí pátá zásada je definována v článku 8, písmeno a 16. Z dikce ustanovení je zřejmé, že 14 Článek 5, písm. e Úmluvy č. 108: Osobní údaje, které jsou předmětem automatizovaného zpracování, musejí být uchovávany ve formě umožňující zjistit totožnost subjektu údajů po dobu nikoliv delší než je třeba pro účely, pro něž jsou údaje shromažďovány. 15 Článek 5, písm. c Úmluvy č. 108: Osobní údaje, které jsou předmětem automatizovaného zpracování, musejí být přiměřené, týkající se účelů, pro něž byly uloženy na nosiče a nepřesahujíc tyto účely 16 Článek 8, písm. a Úmluvy č. 108: Každé osob musí být umožněno: zjistit existenci automatizovaného souboru osobních, údajů, jeho hlavní účely, jakož i totožnost a obvyklé sídlo nebo hlavní pracoviště správce souboru údajů, získávat v přiměřených intervalech a bez přílišných průtahů nebo nákladů potvrzení o tom, zda jsou v automatizovaných souborech dat uloženy osobní údaje, které se jí týkají, jakož i sdělit jí tyto údaje ve srozumitelné formě. 19

20 osoba má právo, na vlastní žádost, být informována o existenci automatizovaných souborů dat, které mohou obsahovat její osobní údaje. Zároveň je zpracovateli uložena povinnost poskytnout výše zmíněné informace a to přímo osobě, která o poskytnutí zažádala. Jako v praxi mnohem jednodušší se jeví zpracování požadovaných informací v rejstříku, který by byl veřejným seznamem, k této praxi se přiklonila i Česká republika. V článku 8, písmeno b 17 je obsažena zásada, kterou lze považovat za obecně známou. Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, má právo v přiměřených intervalech získat od zpracovatele potvrzení o existenci zpracování jejích osobních údajů a zároveň jí zpracovávané údaje sdělit. Je zřejmé, že pokud nedošlo k přímě komunikaci mezi zpracovatelem a subjektem, bude pro žadatele složité odhalit veškeré automatizované systémy, ve kterých jsou zpracovávány osobní údaje o jeho osobě, tato nepříjemná situace, kterou lze chápat jako nevyvážení práv, je dalším důvodem pro zřízení rejstříku, jehož obsahem by byla evidence všech prováděných zpracování. Šestá zásada se týká bezpečnosti. Tato zásada stanoví potřebu zajistit bezpečnostní opatření a je obsahem článku Vhodnými bezpečnostními opatřeními jsou myšlena zejména technická, organizační a personální opatření, jejichž vhodnou kombinací bude zaručeno, že nedojde k neoprávněné manipulaci a dalším činnostem, které jsou specifikovány v článku 7. Sedmá zásada se týká práva osoby na opravu a výmaz jejích osobních údajů obsažených v souboru dat. Lze ji definovat na základě znění článku 5, písmeno d a článku 8, písmeno c. Článek 5, písm. d: osobní údaje, které jsou předmětem automatizovaného zpracování, musejí být přesné a, pokud je to potřebné, udržované v aktuálním stavu. Článek 8, písm. a : každé osobě musí být umožněno docílit, podle povahy případu, opravu těchto údajů nebo jejich vymazání, jestliže byly zpracovány v rozporu s vnitrostátním právním řádem uplatňujícím základní zásady stanovené v článcích 5 a 6 této Úmluvy. 17 Článek 8, písm. b Úmluvy č. 108: Každé osob musí být umožněno: získávat v přiměřených intervalech a bez přílišných průtahů nebo nákladů potvrzení o tom, zda jsou v automatizovaných souborech dat uloženy osobní údaje, které se jí týkají, jakož i sdělit jí tyto údaje ve srozumitelné formě. 18 Článek 7 Úmluvy č. 108: Je třeba učinit vhodná bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů uložených v automatizovaných souborech dat, proti náhodnému nebo neoprávněnému zničení nebo náhodné ztrátě, jakož i proti neoprávněnému přístupu, změnám nebo šíření.. 20

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů předmět úpravy 1 Článek 1 zřízení Úřadu

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni

Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni PREAMBULE Níže podepsané členské státy Rady Evropy, přihlížejíce k tomu, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty mezi jejími členy za

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

Základy práva, 15. listopadu 2016

Základy práva, 15. listopadu 2016 lidská lidská Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy, 15. listopadu 2016 Pojem mezinárodního je soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy států a jiných subjektů mezinárodního

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka, Uherské Hradiště Mařatice, 1.máje 55, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Pedagogická rada projednala

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Evropskounijní ochrana osobních údajů a věda a kulturní dědictví, aneb, PRÁVO BÝT ZAPOMENUT. Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky

Evropskounijní ochrana osobních údajů a věda a kulturní dědictví, aneb, PRÁVO BÝT ZAPOMENUT. Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky Evropskounijní ochrana osobních údajů a věda a kulturní dědictví, aneb, PRÁVO BÝT ZAPOMENUT Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky Primární právní dokumenty Listina základních práv Evropské unie

Více

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 Elektronický podpis Nahradí nová technologie klasický vlastnoruční podpis na papíře nebo se jedná jen o prostředek k dalšímu rozvoji sítě Internet a mohutnému postupu

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

JUDr. Alena Kučerová náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ

JUDr. Alena Kučerová náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ JUDr. Alena Kučerová náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ OSNOVA PREZENTACE Úvod Obecné podmínky pro zpracování informací Bezpečnost

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor kancelář hejtmana R O Z H O D N U T Í

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor kancelář hejtmana R O Z H O D N U T Í KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor kancelář hejtmana VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ 25.10.2007 18915/KH/2007 JUDr. Petr Severin / 495 817

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Výchovný ústav,dětský domov se školou, základní škola,střední škola a školní jídelna,místo66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 1108/07 Vypracoval: Schválil: Mgr.Miloš Dvořák,

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu.

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu. Rada Evropské unie Brusel 19. května 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0359 (COD) 9316/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Coreper/Rada Č. dok. Komise: 14875/16 Předmět: JUSTCIV

Více

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Směrnice č. 1/2002 ředitele Státní technické knihovny k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 17. 6. 2016 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Dne 4. května 2016 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Dagmar Pečenková, ředitelka školy

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 166/1993 Sb., O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 166/1993 Sb., O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 166/1993 Sb., O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU, 2 (1) Úřad je nezávislý kontrolní orgán České republiky. (2) Sídlem

Více

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Ochrana osobních údajů ( 1 48) Hlava I Úvodní ustanovení

Více

VZTAH eidas K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ aneb co bude znamenat nové nařízení GDPR pro elektronické transakce nejen ve veřejné správě

VZTAH eidas K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ aneb co bude znamenat nové nařízení GDPR pro elektronické transakce nejen ve veřejné správě VZTAH eidas K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ aneb co bude znamenat nové nařízení GDPR pro elektronické transakce nejen ve veřejné správě JUDr. Josef Donát, LL.M. ROWAN LEGAL advokátní kancelář s.r.o. eidas a osobní

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 06 VY 32 INOVACE

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 06 VY 32 INOVACE Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 06 VY 32 INOVACE 0114 0306 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna

Více

Funkce práva, právní řád

Funkce práva, právní řád STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Funkce práva, právní řád VY_32_ INOVACE _06_107 Projekt MŠMT EU peníze středním školám

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce o vymezení školských obvodů spádové základní školy a školských obvodů spádové mateřské

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Problematika migrace v právu Evropské unie

Problematika migrace v právu Evropské unie Problematika migrace v právu Evropské unie Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Evropská unie a

Více

SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR

SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR CZ A. Dopis od vlády České republiky Vážený pane, dovoluji si předložit navrhovaný vzorový text Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Anguilly

Více

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Účelem této rubriky je podat přehled o vybraných významných právě připravovaných či již přijatých legislativních aktech Evropské unie, které mají z hlediska svého obsahu vazby

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Směrnice pro poskytování informací Zpracováno dne: 26.8.2013 Vypracoval: Helena Vaňková

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

STANOVISKO č. 5/2013 říjen 2013

STANOVISKO č. 5/2013 říjen 2013 Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz STANOVISKO č. 5/2013 říjen 2013 Pořizování hlasových záznamů v rámci elektronické komunikace při poskytování

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2008 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Zásady ochrany údajů v evropském regionu

Zásady ochrany údajů v evropském regionu Zásady ochrany údajů v evropském regionu Tyto zásady ochrany údajů v evropském regionu (dále jen Evropské zásady ) tvoří součást Zásad ochrany údajů společnosti Gates Corporation (dále jen Firemní zásady

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon povrchových stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění. Při tom se vychází z nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 22.2.2014 Úřední věstník Evropské unie C 51/3 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 19. listopadu 2013 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004 Zpřístupňování a zveřejňování

Více

Jak nové právní úpravy ovlivňují internetový trh a média

Jak nové právní úpravy ovlivňují internetový trh a média Jak nové právní úpravy ovlivňují internetový trh a média Právní předpisy ČR Novela zákona o elektronických komunikacích (zákon č. 127/2005 Sb.) v návaznosti na nález Ústavního soudu z roku 2011 blíže specifikuje

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Mezinárodní asociace prokurátorů

Mezinárodní asociace prokurátorů Mezinárodní asociace prokurátorů Standardy profesionální odpovědnosti a prohlášení základních povinností a práv prokurátorů přijaté Mezinárodní asociací prokurátorů dne 23. dubna 1999 ÚVOD Mezinárodní

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO Pojem pracovního práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pracovní právo: Pojem pracovního práva 1) individuální pracovní právo (vztah zaměstnavatel zaměstnanec) 2) kolektivní

Více

Zajištění svobodného přístupu k informacím

Zajištění svobodného přístupu k informacím Zajištění svobodného přístupu k informacím Vnitřní předpis 11/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/1743/2014 Originál: Sekretariát Platnost

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Prameny správního práva. Olga Pouperová

Prameny správního práva. Olga Pouperová Prameny správního práva Olga Pouperová Prameny práva Ve formálním smyslu pouze psané právo (právní předpisy, tzn. obecně závazné předpisy) normativní právní akty + některé mezinárodní smlouvy V materiálním

Více

LETTER 5/2017 NEWSLETTER 5/2017. Nová právní úprava ochrany osobních údajů nařízení GDPR

LETTER 5/2017 NEWSLETTER 5/2017. Nová právní úprava ochrany osobních údajů nařízení GDPR LETTER 5/2017 NEWSLETTER 5/2017 Nová právní úprava ochrany osobních údajů nařízení GDPR I. Nařízení GDPR Dne 25. května 2018 nabude účinnosti ve všech členských státech EU Obecné nařízení o ochraně osobních

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Obsah. Směrnice č. 6 Poskytování informací účinnost Od Ing. Katarína Hurychová Mgr. Karolína Ranglová

Obsah. Směrnice č. 6 Poskytování informací účinnost Od Ing. Katarína Hurychová Mgr. Karolína Ranglová Směrnice č. 6 Poskytování informací účinnost Od 1. 9. 2015 zpracoval Ing. Katarína Hurychová schválil Mgr. Karolína Ranglová Obsah Obecná ustanovení... 2 1. Žadatel... 2 2. Informace... 2 3. Zveřejnění

Více

Pokyny k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (dokument WP 243, ze dne ) Příloha Často kladené otázky

Pokyny k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (dokument WP 243, ze dne ) Příloha Často kladené otázky Pokyny k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (dokument WP 243, ze dne 13. 12. 2016) Příloha Často kladené otázky Tato příloha má organizacím poskytnout jednoduché a snadno srozumitelné odpovědi

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č.

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. Ročník 2016 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře Citace: 320/2016 Sb. Částka: 125/2016 Sb. Na straně (od-do): 4869-4871 Rozeslána

Více

Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů

Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Konference IP CCTV kamerové systémy 2010/2012 v souvislostech dne 14. listopadu 2012 Kulatý

Více

Principy ochrany osobních údajů. Jiří Maštalka, Úřad pro ochranu osobních údajů

Principy ochrany osobních údajů. Jiří Maštalka, Úřad pro ochranu osobních údajů Principy ochrany osobních údajů Jiří Maštalka, Úřad pro ochranu osobních údajů 1 Důvody úpravy Osobní údaj stále více nahrazuje fyzický kontakt Osobní údaje se jednoduše šíří; toto je nevratný proces Každý

Více

Veřejná správa EU. Komunitární právo Právo EU

Veřejná správa EU. Komunitární právo Právo EU Veřejná správa EU Komunitární právo Právo EU Úvod Cíl: představit systém tvorby legislativy na úrovni EU významný dopad do řešení rozvoje a ekonomiky jednotlivých členských států Mezinárodní organizace

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Vypracoval: Projednáno na pedagogické radě dne: 26.8.2004 Účinnost: od 1.9.2004 Mgr. Jaromír Hloušek, ředitel školy 1. Úvod Tato směrnice upravuje

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta. Mgr. Konstantin Lavrushin

Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta. Mgr. Konstantin Lavrushin Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta Mgr. Konstantin Lavrushin OSOBNÍ A CITLIVÝ ÚDAJ Osobní údaj Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více