leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014"

Transkript

1 leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014

2 AKTUÁLNÍ TÉMA Úvodník - audiozáznamy a audiovizuální záznamy jako důkaz u soudu Vzhledem k mohutnému rozvoji technických prostředků, jako jsou chytré mobilní telefony nebo další zařízení, která umí bez větších potíží zaznamenávat obraz a zvuk, dochází v poslední době ve zvýšené míře k předkládání audiozáznamů nebo audiovizuálních záznamů jako důkazů v soudním řízení trestním ale i občanském (civilním) nebo správním. Jelikož jsme v poslední době zaznamenali od klientů zvýšenou poptávku po objasnění skutečností, za nichž lze použít takový důkaz v soudním řízení, rozhodli jsme se premiérové číslo pravidelného monitoringu soudních rozhodnutí pro letošní rok zaměřit monotematicky na soudní rozhodnutí, která rozebírají podmínky užití těchto důkazů v jednotlivých druzích soudních řízení. Na úvod je nutné podotknout, že přípustnost použití těchto záznamů jako důkazů se liší u jednotlivých druhů soudních řízení a zdaleka se nejedná o jednoznačnou a do budoucna vyřešenou otázku. OBECNÉ PODMÍNKY Nález Ústavního soudu ČR ze dne , sp. zn. I. ÚS 191/05 Tento nález Ústavního soudu ČR stanovil obecné podmínky pro použitelnost nahrávek pořízených soukromými osobami v jednotlivých druzích řízení. Ústavní soud uvedl, že otázka nahrávání soukromých projevů člověka je hodna nejen ve vztahu k vlastnímu obsahu zpráv podávaných telefonem, ale i ve vztahu k údajům o volaných číslech, času hovoru atd. Podle Ústavního soudu český ústavní pořádek připouští průlom do této ochrany jen, pokud se tak děje výlučně v zájmu ochrany demokratické společnosti. Podle Ústavního soudu sem spadá obecný zájem na ochraně společnosti před trestnými činy a na tom, aby byly takové činy zjištěny a potrestány. Ústavní soud dále uvedl, že je nepochybné, že každý má právo zaznamenávat si vlastní telefonické hovory, neboť existuje obecná povědomost o tom, že telefonát může být technickou cestou druhým účastníkem hovoru zaznamenán. Pokud i přesto volající uskutečňuje telefonát s druhou osobou, lze dovodit, že tím souhlasí i s možným pořízením zvukového záznamu telefonátu. Nicméně použití tohoto důkazu v občanském soudním řízení je možné pouze, pokud s tím souhlasí i druhý účastník telefonního hovoru, neboť záznam telefonního hovoru je záznam projevu osobní povahy, a tak může být použit volajícím pouze se souhlasem volaného. 2

3 Z odůvodnění tohoto nálezu tedy vyplynuly základní podmínky, které rozvíjela další soudní rozhodnutí, a to přípustnost použití nahrávek pořízených soukromou osobou jako důkaz v trestním řízení a velmi omezené použití těchto nahrávek k občanském soudním (civilním) řízení, kde je možné je použít pouze, pokud s tím obě strany sporu souhlasí. Vzhledem k tomu, že důkaz předložený jednou stranou zpravidla zpochybňuje tvrzení a důkazy druhé strany sporu, je podle Ústavního soudu v občanském soudním řízení nahrávka pořízená jen jednou ze stran sporu prakticky nepoužitelná. Z TRESTNÍHO PRÁVA Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 5 Tdo 459/2007 Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí sledoval teze Ústavního soudu a rozvinul je pro oblast trestního řízení. Podle Nejvyššího soudu nelze vyloučit možnost, aby byl k důkaz v trestním řízení použit i zvukový záznam, který byl pořízen soukromou osobou bez souhlasu osob, jejichž hlas je takto zaznamenáván. Podle soudu je však nutné zohlednit i právo na respektování soukromí. Podle soudu tak je možné použít nahrávku jako důkaz, avšak pouze jako důkaz podpůrný, prokazující pravdivost dalších důkazů, nikoliv jako důkaz stěžejní nebo jediný. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 5 Tdo 229/2008 Nejvyšší soud se konkrétně vyjádřil k tomu, že zvukový záznam pořízený soukromou osobou lze využít jako důkaz v trestním řízení jako podpůrný důkaz k prokázání věrohodnosti výpovědi svědků. Nejvyšší soud dále jasně uvedl, že je nutné odlišovat tyto soukromé záznamy, které lze v trestním řízení zásadně použít bez ohledu na to, jakým způsobem je soukromá osoba pořídila, od záznamů pořízených orgány činnými v trestním řízení (operativně pátracích prostředků, tj. zejména odposlechů), které lze pořídit pouze způsobem předepsaným v trestním řádu (tedy zejména s předchozím souhlasem státního zastupitelství nebo soudce po podání obžaloby). Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne , sp. zn. I. ÚS 28/04 Bez zajímavosti není jedno z prvních rozhodnutí vrcholných soudů, které řešilo stížnost policisty trestně stíhaného pro podezření z trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele, že v jeho procesu byl použit záznam telefonátu mezi stanicí operačního střediska policie a policistou. Policista namítal, že tímto bylo porušeno jeho 3

4 právo na ochranu před neoprávněnými zásahy do soukromého a rodinného života. Ústavní soud však takovou argumentaci odmítl, neboť telefonát policistovi z operačního střediska, kde byly podle interních norem všechny telefonáty nahrávány, vylučoval, že se jednalo o soukromý nebo rodinný projev, nýbrž se jednalo o vystupování při plnění funkce veřejného charakteru. V takovém případě byl důkaz záznamem v trestním řízení přípustný. Z CIVILNÍHO PRÁVA Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 30 Cdo 64/2004 Nejvyšší soud tímto rozsudkem změnil své původní striktní odmítání soukromých nahrávek v civilním řízení (viz jeho rozsudek ze dne , sp. zn. 21 Cdo 1009/98). Podle tohoto rozhodnutí nemají zpravidla charakter projevů osobní povahy, a tedy jsou v civilním řízení jako důkazy přípustné, nahrávky hovorů osob, ke kterým dochází při výkonu povolání nebo při obchodní či veřejné činnosti. V konkrétním případě soud připustil jako důkaz zvukový záznam z jednání společníků obchodní společnosti. Právní názor zde vyslovený však překonal Ústavní soud ve svém již uvedeném nálezu ze září Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 22 Cdo 4172/2007 Po vynesení nálezu Ústavního soudu v září 2006 (viz výše) musel Nejvyšší soud svůj právní názor změnit a velmi zúžit možnosti použití soukromé nahrávky bez souhlasu druhé strany v civilním řízení. Nejvyšší soud se řídil názorem Ústavního soudu a uvedl, že není protiprávní pořízení záznamu telefonického hovoru bez vědomí druhého účastníka hovoru, avšak v civilním řízení je možné takovou nahrávku použít jako důkaz jen se svolení osoby, která o svém nahrávání nevěděla. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 22 Cdo 3717/2008 Nejvyšší soud následně výše uvedený striktní závěr relativizoval, avšak jen velmi obecnou úvahou, podle níž hranice nepřípustností důkazu začínají v civilním procesu většinou tam, kdy by mělo v souvislosti s provedením důkazu dojít k porušení ústavního práva fyzické osoby na její soukromí. Judikatura připouští i provedení důkazu zvukovým záznamem a přípustnost takto navrženého důkazu je nutno posuzovat vždy s ohledem na individuální okolnosti daného případu s tím, že odkazuje i na závěry svého rozsudku z května 2005 (viz výše). Lze tedy uzavřít, že poslední názor Nejvyššího soudu připouští důkaz v civilním řízení nahrávkou pořízenou bez 4

5 souhlasu nahrávané osoby, avšak buď s jejím souhlasem a pokud tento souhlas není dán, tak pouze pokud se jedná o nahrávku hovoru, k němuž došlo při výkonu povolání nebo při obchodní či veřejné činnosti. Samozřejmě však hranice toho, co lze považovat za činnost při výkonu povolání nebo obchodní či veřejnou, jsou velmi neostré a záleží na konkrétní situaci. ZE SPRÁVNÍHO PRÁVA Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne , sp. zn. 2 As 45/2010 Nejvyšší správní soud měl jako poslední z vrcholných soudů možnost vyjádřit se k přípustnosti použití nahrávky pořízené kamerovým systémem obce ve správním řízení, konkrétně v řízení o přestupku řidiče, který měl nabourat druhé vozidlo. Soud vyslovil několik dílčích závěrů. První z nich bylo, že pokud s přihlédnutím ke konkrétním aspektům věci není myslitelné, aby obrazový záznam osoby mohl vůbec zasáhnout do jejího práva na soukromí, je takový záznam použitelný v rámci dokazování v sankčním řízení, a to bez ohledu na to, zda s takovým postupem vyslovila dotčená osoba souhlas. Soud uvádí, že případem, kdy nelze zasáhnout do práva na soukromí, je záznam, který je pořízen na veřejném prostranství, kde nelze o soukromí vůbec mluvit i podle Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Soud dále uvedl, že i kdyby nebyl vyloučen zásah do práva na soukromí, je použitelná nahrávka soukromé osoby, nikoliv však orgánu veřejné moci, ledaže k tomu měl zákonné oprávnění a záznam pořídil způsobem předepsaným zákonem. Podle soudu je však důležité, aby záznam neporušoval zákon, tedy aby byl zde byl souhlas nahrávané osoby, případně výjimka z tohoto souhlasu. A konečně, i pokud by pořízení soukromého záznamu porušovalo zákon, není jeho použitelnost ve správním řízení zcela vyloučena. V těchto případech je vždy podle soudu nutno poměřit legitimitu cíle, kterého mělo být pořízením záznamu dosaženo, na straně jedné a přiměřenost užitého postupu na straně druhé. Je tak vždy nutno uvážit, zda v konkrétním případě může nad ochranou osobnostních práv dotčeného subjektu převážit zájem společnosti na objasnění a potrestání deliktních jednání a především pak ochrana ústavně zaručených práv pořizovatele takového záznamu (například pro potřeby případně uplatňovaného nároku na náhradu škody způsobené protiprávním jednáním, které bylo záznamem zachyceno). 5

6 ZÁVĚR Uvedený výčet rozhodnutí měl za cíl podat základní přehled o použitelnosti soukromých nahrávek v jednotlivých druzích řízení. Vybrali jsme tato základní rozhodnutí s tím, že jimi ale nebyl vyčerpán okruh všech dalších rozhodnutí vycházejících z odlišných situací. Použitelnost soukromých nahrávek se ale vždy liší podle druhu řízení, v němž jsou předkládány. Obecně lze s jistotou říct, že nejširší použitelnost mají soukromé nahrávky v trestním řízení, v němž se dají použít záznamy z mobilních telefonů, videokamer, diktafonů atd. i bez souhlasu nahrávané osoby, avšak nemohou být jediným usvědčujícím důkazem. Naopak poměrně limitované použití mají soukromé nahrávky v civilním řízení. Bez souhlasu nahrávané osoby je možné použít jenom ty nahrávky, které zachycují nahrávanou osobu při výkonu povolání, obchodní nebo veřejné činnosti. Není tedy možné bez souhlasu nahrávané osoby použít nahrávku např. běžného rozhovoru v domácnosti nebo v restauraci. Ani v přestupkovém řízení není vyloučena možnost použití soukromých nahrávek, avšak vždy se musí poměřovat zájem nahrávané osoby na ochranu svého soukromí a zájem na objasnění přestupkového jednání. Lze tedy uzavřít, že pokud osoba páchá trestný čin a v určitých případech i přestupek, musí počítat s tím, že pokud její jednání někdo nahrává, může nahrávka být použita proti němu v trestním nebo přestupkovém řízení. Stejně tak, pokud osoba činí soukromý rozhovor (ať již přímo nebo prostřednictvím telefonu) nebo pracovní rozhovor (při výkonu povolání, obchodní či veřejné činnosti), musí počítat s možností, že jeho projev může být nahrán a může být použit v civilním řízení i bez jeho souhlasu. S pozdravem, JUDr. David Karabec Vydáno jako informační materiál určený výhradně pro potřebu klientů advokátní kanceláře JUDr. Davida Karabce, se sídlem v Praze 8, Na Stráži 1306/5, č.ev ČAK tel: , fax: , .: JUDr. David Karabec - advokát,

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Jaroslava Fenyka a Vojena Güttlera o ústavní stížnosti stěžovatelky

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014 Bankovní poplatky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje

Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje zejména s ohledem na případnou ochranu osobnosti a osobních údajů zaznamenávaných osob Seznam použitých

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O DISCIPLINÁRNÍM PŘESTUPKU NA VYSOKÉ ŠKOLE

VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O DISCIPLINÁRNÍM PŘESTUPKU NA VYSOKÉ ŠKOLE JUDr. Jana JURNÍKOVÁ, Ph.D. JUDr. Veronika KUDROVÁ, Ph.D. 1, Katedra správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O DISCIPLINÁRNÍM PŘESTUPKU NA VYSOKÉ ŠKOLE

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky Česká republika Ústavní soud NÁLEZ Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka Davida o ústavní

Více

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC 2014 OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Zákonný podklad systematických návštěv... 3 1.2 Systematické návštěvy protialkoholních záchytných stanic...

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 3. února 2011 v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila ve věci

Více

Česká pirátská strana Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6. pan Ivan Bartoš, předseda. V Ostravě dne 2.12.2010

Česká pirátská strana Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6. pan Ivan Bartoš, předseda. V Ostravě dne 2.12.2010 709 00 Ostrava - Sokola Tůmy 743/16, 108 00 Praha 10 Sazečská 12 e-mail: lawyer@lawyer.cz, tel.: +420 596 11 22 33, fax: +420 596 63 01 56 www.lawyer.cz, www.trademarks.cz, www.vymahat.cz, www.czechcompany.cz,

Více

Trestně právní a správní zodpovědnost

Trestně právní a správní zodpovědnost Trestně právní a správní zodpovědnost Trestní právo je jedním z odvětví veřejného práva. Rozlišujeme - trestní právo hmotné (materiální), které stanoví, co je trestným činem a jaký trest lze za něj uložit

Více

Náhrada škody při porušení autorských práv

Náhrada škody při porušení autorských práv Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Náhrada škody při porušení autorských práv diplomová práce Autor: Tomáš Chrastil Finance, Evropská unie Vedoucí práce: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. Praha

Více

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD Překlad: Artlingua Tento text nemá charakter oficiálního překladu, neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro studijní účely

Více

Dohlédací činnost soudu po novele insolvenčního zákona

Dohlédací činnost soudu po novele insolvenčního zákona Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Dohlédací činnost soudu po novele insolvenčního zákona Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské studium Rok odevzdání: 2014 Autor: Ondřej

Více

s policistou a strážníkem

s policistou a strážníkem Jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem P o l i c e j n í p r á v o v o t á z k á c h a o d p o v ě d í c h E d i c e M a n u á l y Z u z a n a C a n d i g l i o t a K r i s t ý n a F o u k

Více

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY 4/2013 STATĚ Propadná zástava v NOZ Je podle NOZ možná kombinace jednání jednatele (člena představenstva) a prokuristy Uzavírání smluv se spotřebiteli se zaměřením na problematiku pojmů písemná forma a

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

APLIKACE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV PODLE ČL. 10 ÚSTAVY ČR DITA KUČEROVÁ

APLIKACE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV PODLE ČL. 10 ÚSTAVY ČR DITA KUČEROVÁ APLIKACE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV PODLE ČL. 10 ÚSTAVY ČR DITA KUČEROVÁ Application of International Treaties according to Art. 10 of the Constitution of the Czech Republic 1. ÚVOD In Článek 10 Ústavy České

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní fórum Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův

Více

2. Okruh trestných činů

2. Okruh trestných činů Analýza možností změn místní příslušnosti orgánů činných v trestním řízení v případech souvisejících s trestnou činností ve státní správě a místní samosprávě. 1. Úvodem Úkol vyplývající ze Strategie vlády

Více

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV Irena Holcová Veronika Křesťanová Martin Voborník Informační materiál pro učitele k výuce na základních a středních školách 2 OBSAH I. Duševní vlastnictví.. 2 II. Autorské právo.

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE

DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE Jana Koukalová Analýza Programu GARDE občanského sdružení Ekologický právní servis DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ

Více