ZÁPISNICA výberovej komisie pre výber uchádzačov na pozíciu "Mzdový účtovníklmzdová účtovníčka Mesta Zvolen" dňa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPISNICA výberovej komisie pre výber uchádzačov na pozíciu "Mzdový účtovníklmzdová účtovníčka Mesta Zvolen" dňa"

Transkript

1 I MESTO ZVOLEN ZÁPISNICA výberovej komisie pre výber uchádzačov na pozíciu "Mzdový účtovníklmzdová účtovníčka Mesta Zvolen" dňa Dátum a miesto konania: , na MsÚ Zvolen. Zasadnutie viedla: Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta, predsedníčka výberovej komisie. Účasť členov na začiatku zasadnutia podľa prezenčnej listiny v prílohe č. 1 tejto zápisnice. Prítomní: 4 Ospravedlnení: O Program: 1. Otvorenie 2. Prezentácia celého procesu priebehu výberového konania na pozíciu "Mzdový účtovníklmzdová účtovníčka" Mesta Zvolen. 3. Dohoda výberovej komisie na priebehu výberového konania a hodnotenia jednotlivých uchádzačov. 4. Výberové konanie: osobné pohovory - interview s pozvanými uchádzačmi. 5. Celkové vyhodnotenie uchádzačov - návrh na prijatie uchádzača do pracovnoprávneho vzťahu s Mestom Zvolen. 6. Záver K bodu 1 Zasadnutie komisie otvorila a viedla Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta, predsedníčka výberovej komisie, ďalej menovaní, za členov výberovej komisie boli Mgr. Monika Ambrošová, vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva, Renata Hastíková za ZO SLOVES a Mgr. Silvia Husáriková, zapisovateľka komisie, vedúca organizačného odboru MsÚ Zvolen (Menovanie v prílohe č.2 tejto zápisnice). K bodu 2 Predsedkyňa komisie zhrnula fakty a postup výberovej komisie pre výber uchádzačov na uvoľnenú pracovnú pozíciu "Mzdový účtovníklmzdová účtovníčka". InzerátlInformácia o výberovom konaní bola zverejnená v čase od do na webovej stránke Mesta Zvolen v sekcii "Voľné pracovné miesta", na ÚPSVaR Zvolen, a intranete MsÚ Zvolen (uvedené v prílohe č. 3 tejto zápisnice). Dňa (prezenčná listina v prílohe č. 4) členovia výberovej komisie zrealizovali: a) preselekcia uchádzačov (počet doručených žiadostí do určeného termínu, plnenie/neplnenie kvalifikačných predpokladov, doloženie požadovaných dokladov a splnenie ostatných požiadaviek určených v inzeráte). 1

2 Na základe zverejnenej informácie/inzerátu o výberovom konaní bol posledným dňom na doručenie žiadostí do výberového konania určený deň K uvedenému dátumu bolo do podateľne Mestského úradu Zvolen, resp. ovou poštou doručených 21 obálok/podaní označených Zn.: "Výberové konanie "Mzdový účtovník/mzdová účtovníčka". Výberová komisia pristúpila k preselekcii doručených žiadostí uchádzačov a posudzovala splnenie všetkých požiadaviek a kritérií určených v inzeráte. Po preverení všetkých doručených žiadostí uchádzačov, navrhla výberová komisia pozvať na osobný pohovor - interview týchto uchádzačov: 1. Hrončeková Miriam 2. Krížová Katarína Ing. 3. Lietavova Daniela Ing. 4. Malachová Michaela 5. Michaleková Janka 6. Nemcová Jana 7. Ôlvecká Ingrid Ing. 8. Parobková Jana Ing. 9. Uhrinová Helena Mgr. 10. Valentová Petra Prezenčná listina uchádzačov z výberového konania/osobného pohovoru príloha č.5). Uchádzači: 1. Axmannová Lenka Bc. 2. Babjaková Kristína 3. Dúbravský Lukáš 4. Fechová Martina 5. Fekiačová Ľubica 6. Králiková Milota Ing. 7. Martinská Anna 8. Matejovičová Dana 9. Rybošová katarína 10. Sudiková Blažena 11. Švantnerová Alžbeta neboli zaradení do ďalšieho procesu výberu. Žiadosť o zaradenie do výberového konania pani Filipkovej Evy bola doručená po určenej lehote, dňa , z uvedeného dôvodu menovaná nebola zaradená do ďalšieho procesu výberu. b) určenie dátumu a času výberového konania výberová komisia sa dohodla na určení dátumu a času výberového konania/osobný pohovor na deň od 12:00 hod. v zasadacej miestnosti Mestskej rady na MsÚ v Zvolene, na zabezpečení vyhotovenia a zaslania pozvánok na osobný pohovor uchádzačom, ktorí splnili predpoklady podľa bodu a) pozvánky na osobný pohovor boli uchádzačom zaslané e- mailovou poštou dňa c) dohoda na zaslaní vyrozumenia nepozvaným uchádzačom, uchádzači ne zaradení do ďalšieho procesu výberového konania budú vyrozumení ovou poštou. 2

3 UMESTO ZVOLEN K bodu 3 Výberová komisia sa dohodla na hodnotení a priebehu výberového konania uvedené v prílohe č.6. K bodu 4 Členovia výberovej komisie overovali schopnosti, odborné vedomosti a osobnostné predpoklady všetkých uchádzačov na pracovnú pozíciu "Mzdový účtovník/mzdová účtovníčka" Mesta Zvolen formou osobného pohovoru - interview. K bodu 5 Po ukončení interview so všetkými uchádzačmi pristúpila výberová komisia k vyhodnoteniu výsledkov celého procesu výberového konania a komplexne zhodnotila uchádzačov. Výberová komisia vyhodnotila uchádzačov nasledovne: P.č. Meno uchádzača Počet Poradie bodov 1. Hrončeková Miriam Krížová Katarína Ing Lietavova Daniela Ing Malachová Michaela Michaleková Janka Nemcová Jana Ôlvecká Ingrid Ing Parobková Jana Ing Uhrinová Helena Mgr Valentová Petra 6 5 Vo výberovom Uhrinová Helena Mgr. konaní uspela na prvom mieste uchádzačka: Ing. Lenka Balkovičová informovala výberovú komisiu, že uchádzačke, ktorá uspela vo výberovom konaní bude smerovaný návrh na uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu s Mestom Zvolen. Uchádzačka bude o výsledku výberového konania oboznámená telefonicky, neúspešní uchádzači písomne najneskôr do 10 pracovných dní. 3

4 Zápisnica z výberového konania a výsledok výberového konania bude zverejnený na web stránke mesta Zvolen. Členovia výberovej komisie svojim podpisom na znak súhlasu potvrd jú obsah zápisu z výberového konania pre výber uchádzačov na pracovnú pozíciu "Mzd Ý účtovník/mzdová účtovníčka" Mesta Zvolen: Ing. Lenka Balkovičová - predseda... Mgr. Monika Ambrošová Renata Hastíková - člen - člen ~.~... ~I-..I... ). Mgr. Silvia Husáriková - zapisovateľ ~ ' Komisia ukončila činnosť o 15:00 hod. Zapísala: Mgr. Silvia Husáriková 4

5 UMESTO ZVOLEN Prezenčná listina členov výberovej komisie z výberového konania na pracovnú pozíciu Mzdový účtovník/mzdová účtovníčka konaného dňa Meno Funkcia Ing. Lenka Balkovičová predsedníčka komisie - primátorka mesta Zvolen Mgr. Monika Ambrošová člen komisie - ved.odd.rozpočtu a účtovníctva Renata Hastíková člen komisie - zástupca ZO SLOVES ~~. - ~t,(... /. Mgr. Silvia Husáriková zapisovateľka - vedúca organizačného odboru ~ ~. Vo Zvolene

6 MESTO ZVOLEN Zvolen P - ;/;...[ /2017 Menovanie Na základe oznámenia o výberovom konaní v zmysle Smernice o obsadzovaní voľných pracovných miest u zamestnávateľa mesto Zvolen SM-06/2016 podľa článku 3, bod) 3 pre výberové konanie na pracovné miesto Mzdový účtovník/mzdová účtovníčka, ktoré sa uskutoční dňa od 12,30 hod. v zasadacej miestnosti Mestskej rady na Mestskom úrade vo Zvolene menujem výberovú komisiu, jej predsedu a členov: Ing. Lenka Balkovičová predseda komisie - primátorka mesta Zvolen Mgr. Monika Ambrošová člen komisie - vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva Renata Hastíková člen komisie - zástupca ZO SLOVES Mgr. Silvia Husáriková zapisovateľka - vedúca organizačného odboru Ing. Lenka Balkovičová primátorka mesta Zvolen MestDZwIen NámeSIie slobody čo ZVOUN telefón: 045/ fax: 045/ web: bankdyéspojenie: VUB kód 0200 Jto:320439

7 UMESTO ZVOLEN Prezenčná listina z výberového konania uchádzačov na pracovnú pozíciu Mzdový účtovník/mzdová účtovníčka konaného dňa Meno podpis uchádzača... I 1. Hrončeková Miriam 2. Krížová Katarína Ing.,..1/.. /t. 3. Lietavova Daniela Ing. 4. Malachová Michaela 5. Michaleková Janka 6. Nemcová Jana 7. Ôlvecká Ingrid Ing. 8. Parobková Jana Ing. 9. Uhrinová Helena Mgr. 10. Valentová Petra.0/. 15b.;/J,lu.... ~. Vo Zvolene

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

Jednacího řádu Rozhodčího soudu) v České

Jednacího řádu Rozhodčího soudu) v České ŠTATÚT ROZHODCOVSKÉHO SÚDU PRI IAL SE STATUT ROZHODČÍHO SOUDU PŘI IAL SE Preambula Tento Štatút vydáva zriaďovateľ pri príležitosti 91. výročného vzniku samostatného československého štátu, ktorý bol súčasťou

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

538 34 Rosice u Chrasti

538 34 Rosice u Chrasti Východočeské plynárenské strojírny, akciová společnost 538 34 Rosice u Chrasti Z Á P I S Z V A L N É H R O M A D Y S P O L E Č N O S T I V P S, a.s. KONANÉ DNE 5.6. 2014 OD 10,00 HODIN V SÍDLE SPOLEČNOSTI

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Hra 1 - Rodinná hra. Druhy claimů: Počet hráčů: 2-4 Věk: 8+ Délka: 20-40 minut

Hra 1 - Rodinná hra. Druhy claimů: Počet hráčů: 2-4 Věk: 8+ Délka: 20-40 minut Hra 1 - Rodinná hra Druhy claimů: Počet hráčů: 2-4 Věk: 8+ Délka: 20-40 minut Je 17 Srpna 1896 George Carmack společně s manželkou Kate a skupinou Indiánů z kmene Tagishů, loví lososy na řece Klondike

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo Zvolene T. G. Masaryka

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav f Karloveská 63, 842 55 Bratislava Počet strán: 3 c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. listopadu 2012

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. listopadu 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. listopadu 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ 1. Titulní list Část KRITÉRIÁ Tímto zasíláme cenovou nabídku na dodávku technologického zařízení - Laserový pálící stroj, jejíž výzvu k předkládání nabídek zveřejnila osoba podle 7 odst. 2, společnost

Více

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva č. R-4510/2012/RVO uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 19. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 12. 10. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis. z XIII. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 22. dubna 2016

Zápis. z XIII. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 22. dubna 2016 Zápis z XIII. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 22. dubna 2016 Přítomno: 7 členů zastupitelstva Omluven: 0 Zapisovatelka: Ilona Káňová Program: 1) zahájení a schválení programu 2) volba

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 26.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WELL Crystal Gears byl

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator R11 extremo Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator ČESKY... 3 PO SLOVENSKY... 6 2 ČESKY SOS volání a SMS Spuštění nouzového volání a SMS Stiskněte

Více

Návod na použitie, montáž a zapojenie sieťových napájačov 4 FP 672 54, 55, 56

Návod na použitie, montáž a zapojenie sieťových napájačov 4 FP 672 54, 55, 56 STROPKOV, akciová spoločnosť Návod na použitie, montáž a zapojenie sieťových napájačov 4 FP 672 54, 55, 56 Návod na použití, montáž a zapojení síťových napáječů 4 FP 672 54, 55, 56 STR OPKOV, a.s. Kobnoveniufunkciepriskratenavýstupeodpojtesieť.

Více

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 4 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 23.9. 2015, zasedací místnost OÚ Borová č.p.

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 4 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 23.9. 2015, zasedací místnost OÚ Borová č.p. OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 4 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 23.9. 2015, zasedací místnost OÚ Borová č.p. 100 Zahájeno v 19:08 hodin, ukončeno v 19:45 hod. Jednání vedla

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY. společnosti. DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY. společnosti. DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. konané dne 26. 5. 2015 od 13:00 hodin v sídle společnosti v Mostě, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ: 434 01 Představenstvo:

Více

Zápis č.180 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 19.12.2014

Zápis č.180 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 19.12.2014 Zápis č.180 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 19.12.2014 Místo jednání : obecní úřad Štipoklasy, Štipoklasy 20 Při zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva. Přítomni : R.Křivánek,

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE e-mail: pko.cus@seznam.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 z 6. zasedání

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015 KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN BŘEZEN 2015 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY www.bovapolygon.cz LEDEN 2015 19. 1. 2015 DPH V ROCE 2015 Ing. Václav BENDA

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Kondenzační plynové kotle závěsné Kondenzačné plynové kotly závesné

Kondenzační plynové kotle závěsné Kondenzačné plynové kotly závesné Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov CZ SK Kondenzační plynové kotle závěsné Kondenzačné plynové kotly závesné Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost MAS Žamberk 19. 4. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Dana Hubálková Ing. Josef Paďour

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.1952 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 183 Z Á K O N ze dne

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 3 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 29. 4. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Pavel Antoch (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:20 8:25 Ing. Jitka Sýkorová / Mgr. Lucie Michael Makula (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:40 8:45 Ing.

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 910184 Momentový klíč / CZ Momentový kľúč / SK Nyomatékkulcs / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 1 extol prem i u m Návod pro nastavení

Více

Zápis z 24. Zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 18.12.2012 od 18.00 hod.

Zápis z 24. Zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 18.12.2012 od 18.00 hod. Zápis z 24. Zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 18.12.2012 od 18.00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále jako zastupitelstvo ) zahájil a řídil

Více

1. Jednací řád orgánů ČSH

1. Jednací řád orgánů ČSH ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého svazu hemofiliků Organizační a jednací řád (dále jen řád) Českého svazu hemofiliků (dále jen ČSH) je v souladu s platnými stanovami (článek VI.) statutární normou. Jeho

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM Z Á P I S ze 44. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.8.2014 od 19.06 hodin do 20.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Ružinovský športový klub Mierová

Více

Kúpna zmluva č. Z201515969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z201515969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z0969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany. Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Súkromná stredná odborná škola Biela

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Zápis č. 9/15. ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 9.7. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě

Zápis č. 9/15. ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 9.7. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě Zápis č. 9/15 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 9.7. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů

Více

64-41-L/51 podnikání denní 30 2 roky 64-41-L/51 podnikání dálková 30 3 roky

64-41-L/51 podnikání denní 30 2 roky 64-41-L/51 podnikání dálková 30 3 roky Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 1. kolo Přehled nabízených oborů studia: 1. Studijní obory čtyřletého maturitního studia Kód Název Forma studia Počet přijímaných žáků Délka studia 41-45-M/01

Více

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Zápis z výborové schůze KRaAOP

Zápis z výborové schůze KRaAOP KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ KRaAOP Zápis z výborové schůze KRaAOP Datum a čas: sobota 14. června 2014, od 14.00 hodin Místo: Uničov Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová předsedkyně Ing. Milan

Více

Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety)

Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety) Habilitačné konanie : 76 ods.10 zákona č.131/2002 Z.z. 1 ods. 14, 2a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Jaroslav Svoboda Akademické

Více

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 2. prosince 2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 3. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 2. prosince 2014 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis z 3. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 2. prosince

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 12 členů ZO Třanovice, 3 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis CZ Reklamaèní øád Záruèní lis t / Záruèn ý list Na tento výr obek poskytuje výrobce záruèní dobu v délce mìsícù. Pokud není na prodávané vìci, jejím obalu nebo návodu k ní pøipojeném vyznaèena v souladu

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

OBEC NESOVICE. 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE. 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 63. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 17. 3. 2014 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

formální náležitosti na obálku i nabídku, proto mu bude na základě zaplacení kupní ceny a

formální náležitosti na obálku i nabídku, proto mu bude na základě zaplacení kupní ceny a INFORMCE O VYHODNOCENÍ NBÍDEK N KOUPI NEPOTŘEBNÉHO MJETKU RR SZ Dne 14., resp. 16. 4. 2014 vyhodnotila Likvidační komise ÚRR nabídky na koupi nepotřebného majetku RR SZ notebooky, pevné počítače, dokovací

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

ZÁPIS. Bod č. 1. Technický bod

ZÁPIS. Bod č. 1. Technický bod ZÁPIS o průběhu 11. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 06. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE KRHOVÁ č. 1. KONANÉHO DNE 18. 2. 2013 v 18.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE KRHOVÁ č. 1. KONANÉHO DNE 18. 2. 2013 v 18.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová IČ: 1265750 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE KRHOVÁ č. 1 KONANÉHO DNE 18. 2. 2013 v 18.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Obec Výrava. Zápis č. 26-12/2008

Obec Výrava. Zápis č. 26-12/2008 Zápis č. 26-12/2008 ze zasedání zastupitelstva obce konané v pondělí, dne 08.12.2008, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod Zasedání zastupitelstva obce svolal, (zasláním pozvánek vč. navrhovaného

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002

Více

ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608

ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608 ZÁPIS ze shromáždění Datum a místo konání: 14. 10. 2014, Poliklinika Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9 Předsedající: Ing. Pavel Rejchrt Zapsal: JUDr. Jitka Mokrá Program zasedání: 1) Zahájení (schválení

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky datum konání: 12. 12. 2012 začátek: 18.30 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno:

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 01/2013 dne 6. března 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 01/2013 dne 6. března 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Obec Vysokov Zasedání ZO 01/2013 ze dne 06.03.2013 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 01/2013 dne 6. března 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, I.Hátašová,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Zpráva o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

Zpráva o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek Zpráva o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka: Název : Ofsetový tisk a knihařské zpracování Zpravodaje města Kolína Druh : zakázka malého rozsahu Zadavatel Město Kolín Zastoupené

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

C E N N Í K - S L O V E N S K O

C E N N Í K - S L O V E N S K O CKZemekslov.zlom2015A_Sestava 1 1/22/15 6:03 PM Stránka 1 1 01 C K Z E M E K - Č R C E N N Í K - S L O V E N S K O 24. SEZÓNA S VAŠIM PARTNEROM PRE JADRAN INFORMUJTE SA U SVOJICH PREDAJCOV VO VAŠOM OKOLÍ

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.2.2014 se konalo 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více