UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA"

Transkript

1 UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA Tel.: 033/ , 142 Fax: 033/ Web: Akreditované študijné programy: FŠ T R PP (forma štúdia) (titul) (dĺžka štúdia) (predp. počet prijatých uchádzačov) slovenský jazyk a literatúra D, E Mgr. 2, 2 40/40 Termín podania prihlášky: do 31. marca 2012 Termín prijímacieho konania: Poplatok za prijímacie konanie: Elektronické podanie prihlášky: august 2012 (Mgr. slovenský jazyk a literatúra) 35 magisterské štúdium 30 magisterské štúdium Prihlášku možno podať: a) poštou na adresu: Oddelenie akademických činností UCM Nám. J. Herdu 2, Trnava, b) osobne: v podateľni UCM v Trnave c) elektronicky Banka: Štátna pokladnica Účet: /8180 Variabilný symbol: slovenský jazyk a literatúra Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky IBAN: SK SWIFT: SUBASKBX Školné v študijných programoch externého štúdia: Na základe opatrenia Ministerstva školstva SR z 1. augusta 2011, ktoré nadobudlo účinnosť 1. septembra 2011, stanovuje rektor UCM v Trnave školné v uvedených študijných programoch v externej forme štúdia nasledovne: - slovenský jazyk a literatúra 600 ročne. Podmienky prijatia na magisterské študijné programy: Úspešné absolvovanie Bc. študijného programu slovenský jazyk a literatúra alebo príbuzného študijného programu v skupine študijných odborov 2 a v skupine študijných odborov 1 v kombinácii so študijným programom slovenský jazyk a literatúra. Absolventi bakalárskych študijných programov predložia ako povinnú súčasť prihlášky na

2 magisterské vysokoškolské štúdium vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu. Absolventi študijných odborov predložia vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (originály alebo overené kópie). Súčasťou prihlášky sú aj potvrdenie od lekára, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a životopis. Absolventi študijného programu slovenský jazyk a literatúra v dennej a externej forme bakalárskeho štúdia FF UCM v Trnave budú prijatí bez prijímacej skúšky. Uchádzači z iných vysokých škôl v skupine študijných odborov 2 vykonávajú prijímaciu skúšku v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra. O obsahu prijímacej skúšky bude univerzita každého uchádzača informovať písomne. Všeobecné údaje o prijímacom konaní: Na univerzitné študijné programy si uchádzač môže podať len jednu prihlášku a uviesť len jeden študijný program. FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA Tel.: 033/ , , , , , Fax: 033/ Web: Akreditované študijné programy: FŠ T R PP (forma štúdia) (titul) (dĺžka štúdia) (predp. počet prijatých uchádzačov) nemecký jazyk v odbornej komunikácii D, E Bc. 3,3 25/20 ruský jazyk v odbornej komunikácii D Bc anglický jazyk v odbornej komunikácii D, E Bc. 3,3 50/25 slovenský jazyk a literatúra D, E Bc. 3,3 25/25 psychológia D Bc etnológia D Bc., Mgr. 3,2 25/25 história D Bc., 3 25 filozofia D Bc., Mgr. 3,2 25/25 nemecký jazyk v odbornej komunikácii D Mgr anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii D, E Mgr. 2,2 50/25 učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry D, E Bc. 3,3 25/25 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry D, E Bc. 3,3 25/25 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry D, E Bc. 3,3 25/25 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry D, E Bc. 3,3 25/25 učiteľstvo histórie a výchovy k občianstvu D, E Bc. 3,3 25/25 systematická filozofia D, E PhD. 3,5 nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii D, E PhD. 3,5

3 Rigorózne konanie: psychológia etnológia filozofia nemecký jazyk v odbornej komunikácii anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii Termín podania prihlášky: Termín konania prijímacej skúšky: do 31. marca 2012 Bc., Mgr. do 10. júna 2012 PhD (psychológia) Termín výberového konania na PhD. stupeň štúdia: - jún, júl 2012 Poplatok za prijímacie konanie: Elektronické podanie prihlášky: 40 bakalárske štúdium, 35 magisterské štúdium, 40 doktorandské štúdium. 35 bakalárske štúdium, 30 magisterské štúdium, 35 doktorandské štúdium. Prihlášku možno podať: a) poštou na adresu: Študijné oddelenie UCM FF UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, Trnava, b) osobne: v podateľni UCM v Trnave c) elektronicky Banka: Štátna pokladnica Účet: /8180 Variabilný symbol: Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky IBAN: SK SWIFT: SUBASKBX Školné v študijných programoch externého štúdia: Na základe opatrenia Ministerstva školstva SR z 1. augusta 2011, ktoré nadobudlo účinnosť 1. septembra 2011, stanovuje rektor UCM na návrh dekana FF UCM v Trnave školné v uvedených študijných programoch v externej forme štúdia nasledovne: - Bc. študijné programy 800 ročne, - Mgr. študijné programy ročne, - PhD. študijné programy 600 ročne. Podmienky prijatia na bakalárske štúdium: Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie od lekára o spôsobilosti študovať na VŠ, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2011/2012, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za štvrtý ročník a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) pošlú uchádzači hneď po maturitnej skúške, najneskôr však do

4 Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné: - známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia, - absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni B 2 alebo B 1, alebo absolvovanie bilingválnej strednej školy. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné: - známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy, - celkový výsledok maturitnej skúšky. Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny. Prijímacia skúška: Prijímacej skúške sa podrobia iba uchádzači o študijný program psychológia a anglický jazyk v odbornej komunikácii na ostatné študijné programy sa prijímacia skúška nevyžaduje. Podmienkou prijatia na zvolený študijný program budú zodpovedajúce výsledky zo štúdia na strednej škole v profilových predmetoch požadovaných pre jednotlivé programy a výsledky maturitnej skúšky, za ktoré môže uchádzač dosiahnuť max počet bodov 100. Prijímacia skúška na študijný program psychológia sa uskutoční písomnou formou a obsahuje: v študijnom programe psychológia - test psychologický (200b), - test vedomostný biológia, náuka o spoločnosti a spoločenskovedný prehľad (200b). v študijnom programe anglický jazyk v odbornej komunikácii - písomný test z jazykových kompetencií uchádzača (400b). Profilové predmety: nemecký jazyk v odbornej komunikácii: ruský jazyk v odbornej komunikácii: anglický jazyk v odbornej komunikácii: psychológia: filozofia: nemecký jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti, cudzí jazyk, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti, cudzí jazyk, anglický jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti, cudzí jazyk, biológia, náuka o spoločnosti, slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (uchádzač musí ovládať minimálne základy anglického jazyka úroveň B1), náuka o spoločnosti, biológia, slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (uchádzač musí ovládať minimálne základy anglického jazyka úroveň B1),

5 etnológia: slovenský jazyk a literatúra: politológia: história: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry: slovenský jazyk a literatúra, geografia, náuka o spoločnosti, cudzí jazyk (uchádzač musí ovládať minimálne základy anglického jazyka úroveň B1), slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti, dejepis, cudzí jazyk, dejepis, náuka o spoločnosti, slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (uchádzač musí ovládať minimálne základy anglického jazyka úroveň B1), dejepis, náuka o spoločnosti, slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (uchádzač musí ovládať minimálne základy anglického jazyka úroveň B1). slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti, cudzí jazyk, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti, cudzí jazyk, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry: anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti, cudzí jazyk, učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry dejepis, slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti, cudzí jazyk, učiteľstvo histórie a výchovy k občianstvu dejepis, slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti, cudzí jazyk. Podmienky prijatia na magisterské študijné programy : Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu prvého stupňa. Povinnou súčasťou prihlášky na štúdium sú notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky), potvrdenie od lekára, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis. Podmienkou na zaradenie do prijímacieho konania je absolvovanie bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje zvolený magisterský študijný program, a ktorého obsah sa zhoduje so zvoleným študijným programom v rozsahu min. 50%. Uchádzači o študijné programy magisterského štúdia nevykonávajú prijímaciu skúšku v prípade, ak si podali prihlášku na identický študijný program. Prijímacie konanie je založené na hodnotení výsledkov predchádzajúceho štúdia vykonanie jednotlivých predmetov štátnej

6 skúšky a obhajoby záverečnej práce v rozsahu hodnotenia: A D. V inom prípade môže dekan FF UCM rozhodnúť o vykonaní prijímacej skúšky, prípadne pohovoru. V prípade uchádzačov - absolventov príbuzného študijného programu prvého stupňa prijímacia komisia FF UCM môže požadovať vykonanie prijímacej skúšky v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky v identickom študijnom programe. Podmienky prijatia na doktorandské študijné programy: O štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské štúdium. Prihláška na doktorandské štúdium sa podáva s nasledovnými prílohami: - overený vysokoškolský diplom v totožnom, alebo príbuznom odbore a programe, - vysvedčenie zo štátnej skúšky, - stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác, - doklad o absolvovanej praxi (uchádzač o externé štúdium predloží potvrdenie o zamestnaní v odbore). Pri výberovom konaní budú uprednostnení absolventi, ktorí sa zúčastnili študentskej vedeckej konferencie. TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC Uchádzači sa prihlasujú na vypísané témy, ktoré sú zverejnené na web stránke Katedry filozofie FF UCM a Katedry germanistiky FF UCM. PRIJÍMACIE KONANIE Prijímacie konanie má charakter výberového konania, a to formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, predpoklady na štúdium, projekt dizertačnej práce ako aj znalosti cudzieho jazyka. Uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia po úspešnom absolvovaní výberového konania a po zápise na doktorandské štúdium na základe prijímacieho dekrétu dekana fakulty. Koordinátor pre zdravotne postihnutých: Mgr. Andrea Baranovská, PhD. Všeobecné údaje o prijímacom konaní: Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program. Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na číslo účtu fakulty bankovým prevodom a doklad nalepí na 3. stranu prihlášky. Termín prijímacej skúšky stanovuje dekan fakulty a nie je možné ho meniť. FAKULTA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE UCM NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA Tel.: 033/ , , Fax: 033/ Web:

7 Akreditované študijné programy: FŠ T R PP (forma štúdia) (titul) (dĺžka štúdia) (predp. počet prijatých uchádzačov) masmediálna komunikácia D, E Bc. 3,3 65/50 marketingová komunikácia D, E Bc. 3,3 75/70 masmediálna komunikácia D, E Mgr. 2,2 155/45 marketingová komunikácia D, E Mgr. 2,2 220/110 masmediálna komunikácia D, E PhD. 3,5 marketingová komunikácia D, E PhD. 3,5 Rigorózne konanie: masmediálna komunikácia marketingová komunikácia Termín podania prihlášky: do 29. februára 2012 (Bc., Mgr) do 30. júna 2012 (PhD.) Termín konania prijímacej skúšky na Bc. stupeň štúdia: júna 2012 Termín konania prijímacej skúšky na Mgr. stupeň štúdia: 23. augusta 2012 Termín výberového konania na PhD. stupeň štúdia: - august 2012 Poplatok za prijímacie konanie: 40 - bakalárske štúdium 30 - magisterské štúdium 35 doktorandské štúdium Elektronické podanie prihlášky: 35 bakalárske štúdium 25 magisterské štúdium 30 doktorandské štúdium Banka: Štátna pokladnica Účet: /8180 Variabilný symbol: Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky IBAN: SK SWIFT: SUBASKBX Školné v študijných programoch externého štúdia: Na základe opatrenia Ministerstva školstva SR z 1. augusta 2011, ktoré nadobudlo účinnosť 1. septembra 2011, stanovuje rektor UCM na návrh dekanky FMK UCM v Trnave školné v uvedených študijných programoch v externej forme štúdia nasledovne: - Bc. študijné programy ročne, - Mgr. študijné programy ročne, - PhD. študijné programy ročne. Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy: Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie od lekára o spôsobilosti študovať na VŠ, potvrdenie o

8 zaplatení poplatku za prijímacie konanie, originály alebo overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2011/2012, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za 4. ročník a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) pošlú uchádzači ihneď po maturitnej skúške, najneskôr do Prijímacia skúška: Prijímacia skúška sa koná písomnou formou a obsahuje: - test zo všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu, - test z cudzieho jazyka (Aj, Nj). Každá časť prijímacej skúšky je hodnotená 100 bodmi. Uchádzač môže získať okrem toho až 100 bodov za študijné výsledky počas štúdia na strednej škole nasledovne: Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné: - známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia, - absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni B 2 alebo B 1, alebo absolvovanie bilingválnej strednej školy. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné: - známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy, - celkový výsledok maturitnej skúšky. Profilové predmety: náuka o spoločnosti, slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk. Uchádzači, ktorí počas štúdia na strednej škole, ako aj na starej maturitnej skúške dosiahli študijný priemer 1,00, a uchádzači, ktorí počas štúdia na strednej škole dosiahli študijný priemer 1,00 a budú maturovať v školskom roku 2011/2012 z profilových predmetov (náuka o spoločnosti, SJ, CJ) maturitou typu A s hodnotením výborne a percentuálnym počtom nad 80%, nemusia absolvovať prijímaciu skúšku. Požadovanú minimálnu spôsobilosť na štúdium preukážu tí uchádzači, ktorí získajú aspoň 50% z celkového možného sumárneho počtu bodov V prípade nevyužitia priestorových a pedagogických kapacít môže akademický senát fakulty znížiť požadovanú minimálnu spôsobilosť. Podmienky prijatia na magisterské študijné programy: Úspešné absolvovanie Bc. študijného programu. Uchádzači predložia ako povinnú súčasť prihlášky na magisterské vysokoškolské štúdium vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, u absolventov študijných odborov doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (originály alebo overené kópie), potvrdenie od lekára, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis. Absolventi študijného programu v študijnom odbore masmediálne štúdiá v dennej a externej forme štúdia na FMK UCM v Trnave bez prijímacej skúšky. Absolventi študijných programov iných študijných odborov v skupine študijných odborov 3 a tiež študijných odborov 2,7, a 9 študijné programy zamerané na komunikáciu a informačné a komunikačné systémy vykonávajú prijímacie skúšky v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky v odbore masmediálne štúdiá. O obsahu prijímacej skúšky bude fakulta každého informovať.

9 Podmienky prijatia na doktorandské študijné programy: Podmienky pre prijatie na doktorandské štúdium na Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v študijnom programe marketingová komunikácia a masmediálna komunikácia: 1. O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore. 2. Prihláška ne doktorandské štúdium sa podáva na formulári s prílohami. Tlačivo prihlášky na 3. stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) je uchádzačom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva školstva SR - alebo sa dá zakúpiť v špecializovaných predajniach (tlačivá, kancelárske potreby, a pod.). 3. V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač uvedie meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo a adresu trvalého bydliska, vybraný študijný program, vybranú tému dizertačnej práce a informáciu o znalosti cudzích jazykov. 4. K prihláške na doktorandské štúdium je uchádzač povinný priložiť projekt dizertačnej práce (odporúčaný rozsah 5-7 strán). K prihláške uchádzač priloží: životopis, overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, zoznam publikovaných článkov alebo zoznam výsledkov inej odbornej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností. Uchádzač o externú formu štúdia predloží potvrdenie o zamestnaní v príslušnom odbore. TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC Uchádzači sa prihlasujú na témy vypísané fakultou. Témy dizertačných prác vypisujú školitelia s príslušným vedeckým titulom (prof., doc.) schválení vedeckou radou fakulty. PRIJÍMACIE KONANIE Prijímacie konanie má charakter výberového konania, a to formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, predpoklady na štúdium, projekt dizertačnej práce. Uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia po úspešnom absolvovaní výberového konania a po zápise na doktorandské štúdium na základe prijímacieho dekrétu dekana fakulty. Termíny výberového konania určuje dekan fakulty podľa harmonogramu aktuálneho akademického roka (predbežný termín výberového konania na PhD. štúdium v študijnom programe marketingová komunikácia a masmediálna komunikácia august 2012). Koordinátor pre zdravotne postihnutých: Mgr. Juliána Laluhová Všeobecné údaje o prijímacom konaní: Na fakultu možno podať len jednu prihlášku. Prihlásiť sa môžu aj uchádzači, ktorí budú maturovať v školskom roku 2011/2012 z profilových predmetov maturitou typu C. Presun termínu prijímacej skúšky nie je možný. Na vrátenie poplatku za prijímacie konanie si nie je možné nárokovať. Požaduje sa dobrá znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk). Od uchádzača sa vyžaduje dobrý zdravotný stav na výkon štúdia. Fakulta organizuje prípravné kurzy pre uchádzačov o štúdium masmediálnej a marketingovej komunikácie v termíne - Bc. stupeň štúdia: január 2012

10 Tel.: 033/ , , Fax: 033/ Web: FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED UCM NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA Akreditované študijné programy: FŠ T R PP (forma štúdia) (titul) (dĺžka štúdia) (predp. počet prijatých uchádzačov) biotechnológie D Bc chémia a aplikovaná chémia D Bc environmentálna chémia a remediačné technológie D Bc aplikovaná chémia a biochémia D Mgr aplikovaná analytická a bioanalytická chémia D, E PhD. 4, 5 Rigorózne konanie: aplikovaná chémia a biochémia Termín podania prihlášky: do 30. apríla kolo Bc. Mgr. do 17. augusta kolo Bc. Mgr. (biotechnológie, chémia a aplikovaná chémia a environmentálna chémia a remediačné technológie) do 15. júna 2012 PhD. Prihlášku možno podať: a) poštou na adresu: Študijné oddelenie UCM FPV UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, Trnava, b) osobne: v podateľni UCM v Trnave c) elektronicky. Termín konania prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky Termín výberového konania na PhD. stupeň štúdia: - júl 2012 Poplatok za prijímacie konanie: 35 bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium Elektronické podanie prihlášky: 30 bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium Banka: Štátna pokladnica Účet: /8180 Variabilný symbol: Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky IBAN: SK SWIFT: SUBASKBX

11 Na základe opatrenia Ministerstva školstva SR z 1. augusta 2011, ktoré nadobudlo účinnosť 1. septembra 2011, stanovuje rektor UCM na návrh dekana FPV UCM v Trnave školné v uvedených študijných programoch v externej forme štúdia nasledovne: - PhD. študijné programy 200 ročne. Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy: Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie od lekára o spôsobilosti študovať na vysokej škole, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitné vysvedčenie. Uchádzačom, ktorí budú maturovať v školskom roku 2011/2012, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie zo 4. ročníka a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) pošlú uchádzači najneskôr do Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné: - známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia, - absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni B 2 alebo B 1, alebo absolvovanie bilingválnej strednej školy. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné: - známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy, - celkový výsledok maturitnej skúšky. Profilové predmety: chémia a aplikovaná chémia: chémia, matematika, biológia, cudzí jazyk, biotechnológie: biológia, chémia, matematika, cudzí jazyk, environmentálna chémia a remediačné technológie: chémia, biológia, matematika, cudzí jazyk. Podmienky prijatia na magisterské študijné programy: Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti a potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Ďalšou súčasťou je vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov alebo doklad o vykonaných skúškach a zápočtoch u absolventov študijných odborov v bakalárskom štúdiu ( overené kópie alebo originály). Pri prijímaní do magisterského študijného programu sa hodnotí výsledok bakalárskeho štúdia. V prípade absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch môže prijímacia komisia FPV požadovať vykonanie prijímacích skúšok. Podmienky prijatia na doktorandský študijný program: O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium. Pre doktorandské štúdium je súčasťou prihlášky overený vysokoškolský diplom v totožnom, alebo príbuznom odbore a programe, vysvedčenie zo štátnej skúšky, stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác, potvrdenie od lekára, doklad o absolvovanej praxi (nie je povinné) a potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.. Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať prijímací pohovor, ktorý sa uskutočňuje formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy a predpoklady na štúdium, ako aj znalosť cudzieho jazyka. Výsledok prijímacieho konania bude oznámený na www stránkach fakulty.

12 Koordinátor pre zdravotne postihnutých: RNDr. Beata Vranovičová, PhD. INŠTITÚT FYZIOTERAPIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE UCM SO SÍDLOM V PIEŠŤANOCH Sídlo: Rázusova Piešťany Tel.: 033/ , , Web: Akreditované študijné programy: Akreditovaný študijný program bakalárskeho štúdia fyzioterapia sa realizuje v Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie so sídlom v Piešťanoch. V akademickom roku 2012/2013 prijme rektor UCM v Trnave na vysokoškolské štúdium uchádzačov o vysokoškolské štúdium podľa nasledujúcich podmienok a pravidiel: Akreditované študijné programy: FŠ T R PP (forma štúdia) (titul) (dĺžka štúdia) (predp. počet prijatých uchádzačov) fyzioterapia D, E Bc. 3,3 80/60 Denná aj externá forma štúdia sa realizujú prezenčnou a kombinovanou metódou. Termín podania prihlášky: do 31. marca 2012 Termín konania prijímacej skúšky: jún 2012 Poplatok za prijímacie konanie: Elektronické podanie prihlášky: 40 pre bakalárske štúdium 35 pre bakalárske štúdium Prihlášku možno podať: a) poštou na adresu: Oddelenie akademických činností UCM - IFBLR UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, Trnava, b) osobne: v podateľni UCM v Trnave c) elektronicky Banka: Štátna pokladnica Účet: /8180 Variabilný symbol: Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky IBAN: SK SWIFT: SUBASKBX Školné v študijných programoch externého štúdia: Na základe opatrenia Ministerstva školstva SR z 1. augusta 2011, ktoré nadobudlo účinnosť 1. septembra 2011, stanovuje rektor UCM v Trnave školné v uvedených študijných programoch v externej forme štúdia nasledovne: Bc. študijné programy ročne.

13 Podmienky prijatia: Upozornenie: Na denné štúdium fyzioterapie sa môžu hlásiť absolventi stredných škôl bez obmedzenia, podmienkou prijatia na štúdium v externej forme štúdia je ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut, rehabilitačný asistent alebo rehabilitačný pracovník. Táto podmienka vyplýva zo znenia zákona č. 131/2002, v zmysle neskorších úprav (novely č. 363 / , ods. 6), ako aj z obsahu uznesenia č. 345/2007 z gremiálnej porady MZ SR k študijným programom nelekárskych študijných odborov pre oblasť zdravotníctva a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 z 9. júna 2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. Súčasťou prihlášky na bakalárske vysokoškolské štúdium je životopis, potvrdenie od lekára o spôsobilosti študovať na vysokej škole, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, originály alebo overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2011/2012 potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za 4. ročník a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) pošlú uchádzači ihneď po maturitnej skúške, najneskôr do Prijímacia skúška: Prijímacia skúška sa koná písomnou formou a obsahuje: - test z biológie - max. 195 bodov - test z cudzieho jazyka - max. 105 bodov - stredoškolské výsledky v profilových predmetoch a na maturitnej skúške - max. 100 bodov Uchádzač môže získať celkom 400 bodov vrátane 100 bodov za študijné výsledky počas štúdia na strednej škole. Pre prijatie uchádzača, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné: - známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia, - absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z akéhokoľvek predmetu na úrovni B 2, resp. na úrovni B 1. Pre prijatie uchádzača, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné: - známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy, - celkový výsledok maturitnej skúšky. Profilové predmety: - biológia, chémia, náuka o spoločnosti, cudzí jazyk (anglický jazyk, nemecký jazyk) Obsah a forma prijímacej skúšky: písomné testy z biológie a cudzieho jazyka (podľa voľby uchádzača anglický jazyk / nemecký jazyk). Písomný test z biológie pozostáva zo 65 otázok so 4 možnosťami odpovede (a, b, c, d), z ktorých je minimálne jedna odpoveď správna. Písomné testy z cudzích jazykov sú vo verziách A, B, C, D a každý z nich pozostáva z 35 otázok so 4 možnosťami odpovede (a, b, c, d), z ktorých je aspoň jedna odpoveď správna. Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok: Výsledky testov (počet získaných bodov za oba testy) budú zverejnené na oficiálnej výveske inštitútu pri vchode do budovy, ako aj na webovej stránke IFBLR UCM:

14 Podmienky prijatia zahraničných študentov: vyššie uvedené a vyžaduje sa znalosť slovenčiny. Koordinátor pre zdravotne postihnutých: PaedDr. Silvia Horváthová Všeobecné údaje o prijímacom konaní: Na inštitút je možné podať len jednu prihlášku a uviesť len jeden študijný program. Možnosti ubytovania IFBLR UCM: Študenti majú k dispozícii ubytovanie v internáte Strednej záhradníckej školy, Brezova ulica (sídlisko Juh) v Piešťanoch, s limitovaným počtom lôžok. Izby sú dvojlôžkové, so sociálnym zriadením. Mimo akademického roka je možnosť krátkodobého ubytovania pre neubytovaných študentov denného i externého štúdia. Univerzitná knižnica v Trnave: otvárací čas: pondelok - štvrtok piatok Knižnica inštitútu v Piešťanoch: pondelok: 09:00-12:00 utorok: 09:00-12:00 streda: 10:00-12:00 13:00-14:00 štvrtok: 08:00-10:00 piatok: 10:00-12:00 13:00-14:00 sobota: 08:00-10:00 Stravovanie: v blízkom okolí budovy inštitútu (pešia zóna) sú početné gastronomické prevádzky v rôznych cenových úrovniach. Pre ubytovaných je možnosť zakúpenia celodennej stravy v jedálni strednej školy. Tel.: 033/ , 142 Fax: 033/ Web: INŠTITÚT SOCIÁLNYCH VIED UCM BUČIANSKA UL., TRNAVA Akreditované študijné programy: FŠ T R PP (forma štúdia) (titul) (dĺžka štúdia) (predp. počet prijatých uchádzačov) politológia D, E Bc. 3, 3 60/40 verejná správa D, E Bc. 3, 3 80/40 európske štúdiá D, E Bc. 3, 3 60/40 sociálne služby a poradenstvo D, E Bc.. 3, 3 60/50 vo verejnej správe Termín podania prihlášky: do 31. marca 2012 Termín konania prijímacej skúšky: júna 2012 Poplatok za prijímacie konanie: Elektronické podanie prihlášky: 40 bakalárske štúdium 35 bakalárske štúdium

15 Prihlášku možno podať: a) poštou na adresu: Oddelenie akademických činností UCM Nám. J. Herdu 2, Trnava, b) osobne: v podateľni UCM v Trnave c) elektronicky Banka: Štátna pokladnica Účet: /8180 Variabilný symbol: Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky IBAN: SK SWIFT: SUBASKBX Školné v študijných programoch externého štúdia: Na základe opatrenia Ministerstva školstva SR z 1. augusta 2011, ktoré nadobudlo účinnosť 1. septembra 2011, stanovuje rektor UCM v Trnave školné v uvedených študijných programoch v externej forme štúdia nasledovne: - Bc. študijné programy ročne. Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy: Denné a externé štúdium maturitná skúška a úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Súčasťou prihlášky na bakalárske vysokoškolské štúdium je životopis, potvrdenie od lekára o spôsobilosti študovať na vysokej škole, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, originály alebo overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2011/2012, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za štvrtý ročník a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) pošlú uchádzači hneď po maturitnej skúške, najneskôr však do Prijímacia skúška: Prijímacia skúška sa koná písomnou formou a obsahuje: v študijnom programe verejná správa - test z dejepisu (s dôrazom na 20.storočie) - test z náuky o spoločnosti, v študijnom programe sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe - test z dejepisu (s dôrazom na 20.storočie) - test z náuky o spoločnosti, v študijnom programe európske štúdiá - test z dejepisu( s dôrazom na problematiku európskej integrácie)-test v anglickom jazyku - test z náuky o spoločnosti- test v anglickom jazyku, v študijnom programe politológia - test z dejepisu (s dôrazom na 20.storočie) - test z náuky o spoločnosti. Každá časť prijímacej skúšky je hodnotená 200 bodmi, spolu max. 400 bodov.

16 Požadovanú minimálnu spôsobilosť na štúdium preukážu tí uchádzači, ktorí získajú aspoň 50% z celkového možného sumárneho počtu bodov. V prípade nevyužitia priestorových a pedagogických kapacít môže akademický senát univerzity znížiť požadovanú minimálnu spôsobilosť. Všeobecné údaje o prijímacom konaní: Na inštitút je možné podať len jednu prihlášku a uviesť len jeden študijný program. Možnosti ubytovania UCM: Ubytovanie je zabezpečené v študentskom domove UCM a v štyroch zmluvných zariadeniach. Študentský domov UCM na Námestí Jozefa Herdu poskytuje ubytovanie študentom denného štúdia, zahraničným študentom, študentom prijatých univerzitou v rámci mobilít ako i lektorom a hosťom. V študentskom domove je 223 miest, výška mesačnej úhrady je 50. Izby sú trojposteľové, dve v bunke, pričom súčasťou každej bunky je sociálne zariadenie pozostávajúce z kúpeľne so sprchou a WC. Na všetkých izbách je rozvod štruktúrovanej kabeláže na pripojenie k internetu prostredníctvom optickej siete. K dispozícii je kuchynka, práčka a spoločenská miestnosť. Okrem uvedeného vlastného ubytovacieho zariadenia poskytuje Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave ubytovanie študentom dennej formy štúdia aj v zmluvných zariadeniach. Zmluvné zariadenia: Študentský domov Miloša Uhra (STU Bratislava) Bottova ul., Trnava: K dispozícii študentom UCM je 60 zmluvných miest. Poplatky za ubytovanie sú nasledovné: poplatok za ubytovanie trojposteľová izba blok A /starý internát/ 44,00 osoba/mesiac poplatok za ubytovanie dvojposteľová izba blok A /starý internát/ 47,00 mesiac/osoba poplatok za ubytovanie blok B /nový internát/ bez balkóna 50,00 osoba/mesiac poplatok za ubytovanie blok B /nový internát/ s balkónom 53,00 osoba/mesiac. K dispozícii je študovňa, kuchynka, práčka. Na izbách je internet. Ubytovacie zariadenie VÚJE Sibírska 1, Trnava: Izby sú 2 a 3 lôžkové, dve na bunke. Súčasťou bunky je sociálne zariadenie. Na chodbe je kuchynka a spoločenská miestnosť. Predmetom zmluvy je 45 miest s mesačnou platbou cca Študentský domov Strednej poľnohospodárskej školy, Zavarská č. 9, Trnava: Izby sú 2 a 3 lôžkové. Kuchynka a sociálne zariadenia sú na chodbe. Počet disponibilných miest je 80 a mesačná úhrada je cca 50. Študentský domov Strednej záhradníckej školy, Brezová 2, Piešťany: Izby sú 3 lôžkové. Sociálne zariadenia, kuchynka, študovňa a klubovňa sú situované na chodbe. Počet miest je 34 a platba cca 50 za mesiac. V Trnave dňa 20. septembra 2011 doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof rektor UCM

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA Tel.: 033/5565 159, 5565 145,

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA BL. P. P. GOJDIČA V PREŠOVE Jilemnického 1/A, 080 01 Prešov INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA

Více

PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 FAKULTA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE UCM NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA

PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 FAKULTA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE UCM NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 FAKULTA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE UCM NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA Tel.: 033/5565

Více

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2016/2017

Více

Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2018/2019 v bakalárskom stupni štúdia odbor ošetrovateľstvo

Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2018/2019 v bakalárskom stupni štúdia odbor ošetrovateľstvo Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2018/2019 v bakalárskom stupni štúdia odbor ošetrovateľstvo Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2018/2019

Více

Informácie o študijných programoch 1. stupňa, spojených programoch 1. a 2. stupňa a 2. stupňa pre ak. rok 2010/2011

Informácie o študijných programoch 1. stupňa, spojených programoch 1. a 2. stupňa a 2. stupňa pre ak. rok 2010/2011 GRÉCKOKATOLÍCKA TEOLOGICKÁ FAKULTA PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE Informácie o študijných programoch 1. stupňa, spojených programoch 1. a 2. stupňa a 2. stupňa pre ak. rok 2010/2011 Bakalársky študijný

Více

KRITÉRIÁ VÝBERU UCHÁDZAČOV STANOVENÉ FSVaZ

KRITÉRIÁ VÝBERU UCHÁDZAČOV STANOVENÉ FSVaZ Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2018/2019 v bakalárskom stupni štúdia - Psychológia Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2018/2019 je v študijnom

Více

KRITÉRIÁ VÝBERU UCHÁDZAČOV STANOVENÉ FSVaZ

KRITÉRIÁ VÝBERU UCHÁDZAČOV STANOVENÉ FSVaZ Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2018/2019 v bakalárskom stupni štúdia Sociálna práca Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2018/2019 je v

Více

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave V súlade s 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom akademický rok 2017/2018. V súlade s

Více

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017 Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka > 3-ročné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent - denná forma

Více

Všeobecné údaje o prijímacom konaní v bakalárskych a magisterských programoch

Všeobecné údaje o prijímacom konaní v bakalárskych a magisterských programoch KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU formujúca myseľ i srdce TEOLOGICKÁ FAKULTA Hlavná 89, 041 21 Košice www.tf.ku.sk, tel.: +421 55 68 36 111, fax: +421 55 62 27 134 Informácie o prijímacom konaní v bakalárskych,

Více

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Sládkovičova 21, Banská Bystrica

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Sládkovičova 21, Banská Bystrica SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica Študijné oddelenie SZU Banská Bystrica: tel.: 048/32 48 020, 21,

Více

Smernica dekana. Číslo: 3/2012. Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v akademickom roku 2013/14

Smernica dekana. Číslo: 3/2012. Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v akademickom roku 2013/14 Smernica dekana Číslo: 3/2012 Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v akademickom roku 2013/14 SMERNICA DEKANA MTF STU č.3/2012 Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v

Více

do 30. apríla 2017 bakalárske štúdium (denná aj externá forma štúdia) do 30. júna 2017 magisterské štúdium (denná aj externá forma štúdia)

do 30. apríla 2017 bakalárske štúdium (denná aj externá forma štúdia) do 30. júna 2017 magisterské štúdium (denná aj externá forma štúdia) PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY MATEJA BELA Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica fax: 048/4463 000; e-mail: dekanat@umb.sk; Kontakty na Študijné oddelenie: eva.patrasova@umb.sk denné štúdium Tel. č.: 048/4463222,

Více

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach FILOZOFICKÁ FAKULTA

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach FILOZOFICKÁ FAKULTA Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach FILOZOFICKÁ FAKULTA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 (bakalársky stupeň) 2. kolo Adresa: Šrobárova 2, P. O. Box A-29, 040 59 Košice Tel.: 0552347183,

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2017/2018

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2017/2018 Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2017/2018 Bratislava 2016 Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 Podľa zákona 131/2002 o vysokých školách a o zmene a

Více

Podmienky na prijatie na štúdium študijných programov uskutočňovaných na Pedagogickej fakulte TU na ak. rok 2006/2007

Podmienky na prijatie na štúdium študijných programov uskutočňovaných na Pedagogickej fakulte TU na ak. rok 2006/2007 Podmienky na prijatie na štúdium študijných programov uskutočňovaných na Pedagogickej fakulte TU na ak. rok 2006/2007 Schválené Akademickým senátom Pedagogickej fakulty TU dňa:... TRNAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ

Více

Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v akademickom roku 2017/2018

Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v akademickom roku 2017/2018 Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v akademickom roku 2017/2018 schválené Akademickým senátom Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK dňa 08.11.2016 Čl. 2 Magisterské

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na II. stupeň štúdia na MTF STU v Trnave v akademickom roku 2018/2019 doc. Ing. Roman Čička, PhD.

Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na II. stupeň štúdia na MTF STU v Trnave v akademickom roku 2018/2019 doc. Ing. Roman Čička, PhD. Vnútorný predpis Číslo 1/2018- VP 21. 03. 2018 Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na II. stupeň štúdia na MTF STU v Trnave v akademickom roku 2018/2019 Vypracoval: doc. Ing. Roman Čička, PhD. Ďalšie

Více

Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole DTI na akademický rok 2018/2019. Smernica č. SR-1/2018

Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole DTI na akademický rok 2018/2019. Smernica č. SR-1/2018 Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole DTI na akademický rok 2018/2019 Smernica č. SR-1/2018 Článok I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1. V zmysle ustanovenia 93 ods.1 zák. č. 131/2002

Více

Smernica rektora č. 3/2016

Smernica rektora č. 3/2016 Univerzita J. Selyeho Smernica rektora č. 3/2016 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite J. Selyeho na akademický rok 2016/2017 V znení Dodatku č. 1 platného od 1. januára 2017 Komárno 2016

Více

Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom na akademický rok 2015/2016

Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom na akademický rok 2015/2016 Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom na akademický rok 2015/2016 Smernica č. SR-1/2015 Článok I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1. V zmysle

Více

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský 1. Úvodné ustanovenia V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a

Více

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2017/2018 v bakalárskom stupni štúdia

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2017/2018 v bakalárskom stupni štúdia Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2017/2018 v bakalárskom stupni štúdia Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2017/2018

Více

Univerzita J. Selyeho. Smernica rektora č. 2/2017. Školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite J. Selyeho na akademický rok 2017/2018

Univerzita J. Selyeho. Smernica rektora č. 2/2017. Školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite J. Selyeho na akademický rok 2017/2018 Univerzita J. Selyeho Smernica rektora č. 2/2017 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite J. Selyeho na akademický rok 2017/2018 Komárno 2017 Článok 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA 1. Smernicu vydáva Rektor

Více

Kritéria prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017 Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, Giraltovce Kritéria prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017 Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy v Giraltovciach podľa

Více

Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2018/2019 v bakalárskom stupni štúdia Urgentná zdravotná starostlivosť

Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2018/2019 v bakalárskom stupni štúdia Urgentná zdravotná starostlivosť Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2018/2019 v bakalárskom stupni štúdia Urgentná zdravotná starostlivosť Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE, ŠTÚDIUM A MOŽNOSTI ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE, ŠTÚDIUM A MOŽNOSTI ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE, ŠTÚDIUM A MOŽNOSTI ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017 Podľa zákona 131/2002 o vysokých školách a o zmene a

Více

Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení pre akademický rok 2017/2018

Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení pre akademický rok 2017/2018 Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení pre akademický rok 2017/2018 ČASŤ I. --- ÚVOD Článok 1 Úvodné ustanovenia 1. Školné a poplatky spojené so

Více

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak získal najmenej 140 kreditov, bez zarátania kreditov prideľovaných za prijatie

Více

Gymnázium P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín Hviezdoslavovo nám. č. 18, Dolný Kubín

Gymnázium P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín Hviezdoslavovo nám. č. 18, Dolný Kubín Gymnázium P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín Hviezdoslavovo nám. č. 18, 026 24 Dolný Kubín Kritériá pre prijatie do prvého ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2016/2017 Podľa zákona č.245/2008 Z.z. o

Více

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 11. 9. 2017, prerokované členmi

Více

Filozofická fakulta (FF) Prešovskej univerzity v Prešove. Prijímacie konanie 2012/2013 Bakalársky stupeň štúdia (denná forma, prezenčné štúdium)

Filozofická fakulta (FF) Prešovskej univerzity v Prešove. Prijímacie konanie 2012/2013 Bakalársky stupeň štúdia (denná forma, prezenčné štúdium) Filozofická fakulta (FF) Prešovskej univerzity v Prešove Prijímacie konanie 2012/2013 Bakalársky stupeň štúdia (denná forma, prezenčné štúdium) Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov tel.: 051/7570819, 7570830,

Více

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2019/2020 v bakalárskom stupni štúdia

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2019/2020 v bakalárskom stupni štúdia Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2019/2020 v bakalárskom stupni štúdia Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2019/2020

Více

Kritériá na prijímacie pohovory do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018

Kritériá na prijímacie pohovory do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018 Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava t.č.: 02/49 20 35 10, email: riaditel@sosmis.sk, www.sosmis.sk Kritériá na prijímacie pohovory do prvého ročníka

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 21.11.2016, prerokované členmi

Více

Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1

Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1 Úplné znenie Smernice rektora číslo 6/2015-SR zo dňa 19. 05. 2015 Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1 Dátum: 26. 09. 2016 Slovenská

Více

Predĺženie termínu podávania prihlášok na štúdium medzinárodného magisterského študijného programu verejná politika a verejná správa v strednej Európe

Predĺženie termínu podávania prihlášok na štúdium medzinárodného magisterského študijného programu verejná politika a verejná správa v strednej Európe Popradská 66, 041 32 Košice IČO: 00397768, IČ DPH: SK2021157050 tel. / VoIP: +421 55 / 788 3611, fax: +421 55 / 788 3665 e-mail: maria.hencovska@upjs.sk, gabriela.kravcakova@upjs.sk, http://www.fvs.upjs.sk

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 4. 12. 2017, prerokované členmi

Více

KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY prijatia na štúdium na školský rok 2018/2019

KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY prijatia na štúdium na školský rok 2018/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava www.szsbaza.sk KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY prijatia na štúdium na školský rok 2018/2019 V súlade s 64, 65 a 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove

Více

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Limbová 12, Bratislava 37

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Limbová 12, Bratislava 37 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Limbová 12, 833 03 Bratislava 37 Študijné oddelenie SZU: tel.: 02/59 370 465, 454, 458, 466, 467, 459, fax: 02/59 370 260, 556 e-mail: studijne.fozos@szu.sk,

Více

Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na I. stupeň štúdia na MTF STU v Trnave v akademickom roku 2016/2017 doc. Ing. Roman Čička, PhD.

Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na I. stupeň štúdia na MTF STU v Trnave v akademickom roku 2016/2017 doc. Ing. Roman Čička, PhD. Vnútorný predpis Číslo 6/2015 17. 06. 2015 Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na I. stupeň štúdia na MTF STU v Trnave v akademickom roku 2016/2017 Vypracoval: doc. Ing. Roman Čička, PhD. Ďalšie podmienky

Více

Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava K R I T É R I Á. na prijímacie skúšky pre školský rok 2018/ K hotelová akadémia

Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava K R I T É R I Á. na prijímacie skúšky pre školský rok 2018/ K hotelová akadémia Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava K R I T É R I Á na prijímacie skúšky pre školský rok 2018/2019 6323 K hotelová akadémia Prijímacie konanie na študijný odbor 6323 K hotelová akadémia

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Dodatok č. 1 Smernica dekana č. 1/2013 Doktorandské štúdium Bratislava 2013 Doktorandské štúdium, vydané ako vnútorný predpis Fakulty psychológie Paneurópskej

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r.

K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r. K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r. 2008/2009 - V súlade so znením paragrafu 41a, ods. 4, zákona NR SR č. 216/2001

Více

Informácia o možnostiach štúdia v bakalárskom stupni štúdia na Filozofickej fakulte (FF) Prešovskej univerzity v Prešove v akademickom roku 2017/2018

Informácia o možnostiach štúdia v bakalárskom stupni štúdia na Filozofickej fakulte (FF) Prešovskej univerzity v Prešove v akademickom roku 2017/2018 Informácia o možnostiach štúdia v bakalárskom stupni štúdia na Filozofickej fakulte (FF) Prešovskej univerzity v Prešove v akademickom roku 2017/2018 Kontakt: ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov tel.: 051/7570819,

Více

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva Prihlášky na štúdium v tomto študijnom odbore treba doručiť do 20. 4. 2017 Prijímacie skúšky budú v

Více

Študijné oddelenie 048/ , Vrátnica spojovateľ 048/

Študijné oddelenie 048/ , Vrátnica spojovateľ 048/ FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV UMB Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, 048/446 1222; Fax: 048/446 1200 e-mail: fpvmvumb@umb.sk http://www.fpvmv.umb.sk Študijné oddelenie 048/446 1225,

Více

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Limbová 12, Bratislava 37

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Limbová 12, Bratislava 37 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Limbová 12, 833 03 Bratislava 37 Študijné oddelenie SZU: tel.: 02/59 370 465, 459 e-mail: studijne.fozos@szu.sk, internet: www.szu.sk T e r m í

Více

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory Stredná odborná škola obchodu a služieb Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory a) Riaditeľ školy prijíma bez vykonania skúšky do učebného odboru žiakov podľa priemeru

Více

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU cor et mentem formans FILOZOFICKÁ FAKULTA Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok www.ku.sk, tel.: +421 44 43 22 708, fax: +421 44 43 32 443, e-mail: studijne.ff@ku.sk Štandardná

Více

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice Kritériá pre prijatie študentov do 1. ročníka denného vyššieho odborného štúdia v duálnej forme vzdelávania v spoločnosti T-Systems

Více

Smernica dekanky číslo 8_2015-S. Pravidlá udeľovania ocenenia Cena dekana Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Smernica dekanky číslo 8_2015-S. Pravidlá udeľovania ocenenia Cena dekana Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Smernica dekanky číslo 8_2015-S Pravidlá udeľovania ocenenia Cena dekana Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Dátum: 2. 7. 2015 Slovenská technická univerzita v Bratislave,

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy)

Univerzita Komenského v Bratislave. Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy) Univerzita Komenského v Bratislave S m e r n i c a r e k t o r a U n i v e r z i t y K o m e n s k é h o č. 4 /2004 Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové

Více

PONUKA ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PONUKA ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 7. septembra 2015, prerokované členmi katedier

Více

Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín. Kód školy: KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín. Kód školy: KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín Kód školy: 631 502 KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 - zdravotnícky asistent 5356 M - 1 trieda - 28 žiakov - zdravotnícky

Více

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 110 z 18. februára 2016 a zákona o 440/2015 športe

Více

Kritériá na prijímacie konanie do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019

Kritériá na prijímacie konanie do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019 Stredná priemyselná škola stavebná Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo PSČ: 947 01, Tel: 035/760-2507, Fax 035/760-2133, www.spsstav.sk e- mail: spsstav@spsstav.sk Kritériá na prijímacie

Více

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2018/2019

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2018/2019 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, 911 04 Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2018/2019 Riaditeľ Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

C E N N Í K č ubytovania v Ubytovacom zariadení VEĽKÝ DIEL UNIZA. Článok 1 Študenti denného štúdia

C E N N Í K č ubytovania v Ubytovacom zariadení VEĽKÝ DIEL UNIZA. Článok 1 Študenti denného štúdia C E N N Í K č. 187 ubytovania v Ubytovacom zariadení VEĽKÝ DIEL UNIZA Článok 1 Študenti denného štúdia 1. Študenti denného štúdia, vrátane študentov z členských krajín EU ceny za ubytovanie / 1 mesiac

Více

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta humanitných vied KONTAKTY

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta humanitných vied KONTAKTY ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta humanitných vied KONTAKTY Fakulta humanitných vied Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina Tel.: 041/513 61 01 e-mail: studref@fhv.uniza.sk www.fhv.uniza.sk Svoje otázky

Více

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, 911 04 Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 Riaditeľ Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne

Více

Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E

Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E ----------------------------------------------------------------------------------- S M E R N I C A č. 116 URČENIE ŠKOLNÉHO, POPLATKOV SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM,

Více

MATURITA Základné informácie

MATURITA Základné informácie MATURITA 2013 Základné informácie PLATNÁ LEGISLATÍVA Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. školský zákon, Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011

Více

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta humanitných vied KONTAKTY FAKULTA HUMANITNÝCH VIED BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Žilinská univerzita v Žiline Fakulta humanitných vied Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina Tel.:

Více

Prijímanie uchádzačov na III. stupeň štúdia doktorandské štúdium v akademickom roku 2014/15 doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.

Prijímanie uchádzačov na III. stupeň štúdia doktorandské štúdium v akademickom roku 2014/15 doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. Smernica dekana Číslo 3/2014 19. 02. 2014 Prijímanie uchádzačov na III. stupeň štúdia doktorandské štúdium v akademickom roku 2014/15 Vypracoval: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. SMERNICA DEKANA Č. 3/2014

Více

KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL DO GYMNÁZIA IVANA KRASKA V RIMAVSKEJ SOBOTE

KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL DO GYMNÁZIA IVANA KRASKA V RIMAVSKEJ SOBOTE KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL DO GYMNÁZIA IVANA KRASKA V RIMAVSKEJ SOBOTE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 Typ štúdia: 4 ročné 79025 J - gymnázium V zmysle 65 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.

Více

FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY

FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta riadenia a informatiky FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY INŽINIERSKE ŠTÚDIUM KONTAKTY Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky Univerzitná 8215/1, 010

Více

ŠKOLNÉ A POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM NA STREDOEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLE V SKALICI

ŠKOLNÉ A POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM NA STREDOEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLE V SKALICI STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA V SKALICI N.O. ŠKOLNÉ A POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM NA STREDOEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLE V SKALICI SMERNICA 3/2014 SKALICA Marec 2014 Článok I. Úvodné ustanovenia 1. V zmysle 93

Více

Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pre akademický rok 2010/2011

Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pre akademický rok 2010/2011 Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pre akademický rok 2010/2011 ČASŤ I. ÚVOD Článok 1 Úvodné ustanovenia 1. Školné a poplatky spojené

Více

schválené Akademickým senátom Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave dňa Čl. 1 Podmienky prijatia

schválené Akademickým senátom Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave dňa Čl. 1 Podmienky prijatia Podmienky prijímacieho konania na bakalárske štúdium na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave v akademickom roku 2017/2018 v znení dodatku č. 1 schválené Akademickým senátom Fakulty sociálnych

Více

Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1)

Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1) Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1) Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Dátum doručenia:

Více

VNÚTORNÝ PREDPIS Č. 7/2010

VNÚTORNÝ PREDPIS Č. 7/2010 VNÚTORNÝ PREDPIS Č. Rozhodnutie dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine o podmienkach prijatia na štúdium študijného programu všeobecné lekárstvo a študijných programov 1. stupňa na JLF UK v

Více

Podmienky prijatia na štúdium študijného programu Všeobecné lekárstvo (spojeného 1. a 2. stupňa) a bakalárskych študijných programov (1.

Podmienky prijatia na štúdium študijného programu Všeobecné lekárstvo (spojeného 1. a 2. stupňa) a bakalárskych študijných programov (1. Podmienky prijatia na štúdium študijného programu všeobecné lekárstvo (spojeného 1. a 2. stupňa) a študijných programov 1. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2012/2013 Pre akademický rok 2012/2013 sa

Více

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta humanitných vied

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta humanitných vied ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta humanitných vied KONTAKTY Fakulta humanitných vied Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina Tel.: 041/513 61 01 e-mail: studref@fhv.uniza.sk www.fhv.uniza.sk Svoje otázky

Více

Inovatívne vyučovanie anglického jazyka na stredných školách

Inovatívne vyučovanie anglického jazyka na stredných školách Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania: Inovatívne vyučovanie anglického jazyka na stredných školách (číslo akreditácie 1179/2014 - KV) Druh kontinuálneho vzdelávania: Inovačné Forma kontinuálneho

Více

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta humanitných vied KONTAKTY FAKULTA HUMANITNÝCH VIED BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Žilinská univerzita v Žiline Fakulta humanitných vied Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina Tel.:

Více

Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1)

Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1) Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1) Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Dátum doručenia:

Více

Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v akademickom roku 2016/2017

Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v akademickom roku 2016/2017 Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v akademickom roku 2016/2017 schválené Akademickým senátom Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK dňa 16.06.2015 Čl. 1 Bakalárske

Více

1. ročník. Matematika

1. ročník. Matematika Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Termíny skúšok pre externú formu bakalárskeho štúdia v zimnom semestri akad. roka 2003/2004 1. ročník Matematika Bratislava Garant predmetu:

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Ostrovského 1, Košice

Ostrovského 1, Košice S T R E D N Á O D B O R N Á Š K O L A Ostrovského 1, Košice Kritériá a ostatné podmienky prijímacieho konania pre prijatie žiakov 9. ročníka ZŠ na denné štúdium do prvého ročníka na SOŠ, Ostrovského 1,

Více

INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ŠTÚDIA AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ŠTÚDIA AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Adresa dekanátu: Ulica 1. mája 32, 010 26 Žilina Číslo telefónu: 041/513 6605, 6607 Číslo faxu: 041/513 6620 www stránky fakulty: e-mail:

Více

SMERNICE REKTORA AKADÉMIE OZBROJENÝCH SÍL GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

SMERNICE REKTORA AKADÉMIE OZBROJENÝCH SÍL GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI A K A D É M I A O Z B R O J E N Ý C H S Í L generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši Č: Q 387 SMERNICE REKTORA AKADÉMIE OZBROJENÝCH SÍL GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

Více

UČITEĽSTVO HISTÓRIE HISTÓRIA

UČITEĽSTVO HISTÓRIE HISTÓRIA UČITEĽSTVO HISTÓRIE HISTÓRIA FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE ODBORNÉ ZAMERANIE KATEDRY História a vývoj katedry Výučba dejepisu na vysokoškolskej úrovni má v Nitre už 50- ročnú

Více

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta Pravidlá prijímacieho konania na magisterský stupeň štúdia na PF UPJŠ v akademickom roku 2019/2020 Schválené na zasadnutí AS PF UPJŠ

Více

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 S t r e d n á o d b o r n á š k o l a e l e k t r o t e c h n i c k á T r n a v a, S i b í r s k a 1 KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Predkladá: Ing. Ružena Pecková

Více

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení MATURITA 2012 Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 318/2008

Více

Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Vnútorné predpisy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského č. 1/2013 Pravidlá pre stanovenie výšky odmien spojených s pedagogickou a publikačnou

Více

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Paneurópska vysoká škola v Bratislave Smernica rektora č. 2 /2015 spojených s úkonmi interných a externých vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe na Paneurópskej vysokej škole, (ktorým sa mení vnútorný

Více

Podmienky prijatia pre akademický rok 2016/2017

Podmienky prijatia pre akademický rok 2016/2017 Fakulta priemyselných technológií v Púchove Ivana Krasku 491/30 020 01 Púchov Tel.: 042/2851 814, 032/7400 814 042/2851 811, 032/7400 811 Web: http://www.fpt.tnuni.sk Podmienky prijatia pre akademický

Více

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek SME, 23.11.2011 Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek [SME; 23/11/2011; s.: 13; Veronika Prušová ; Zaradenie: Vysoké školy] UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave Prírodovedecká

Více