PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018"

Transkript

1 PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 Podľa zákona 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení zákonov 56 a 57 zverejňuje PF UKF nasledovné podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium v magisterskom a doktorandskom stupni štúdia s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. KONTAKTNÁ ADRESA FAKULTY: Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Dražovská cesta Nitra tel , web: Deň otvorených dverí : 16. február 2017 TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK A KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK Magisterské štúdium (denná aj externá forma) do 30. apríla 2017 podanie prihlášky júna 2017 konanie prijímacích skúšok POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE: - za elektronickú prihlášku 25,- (podanú prostredníctvom informačného systému UKF) - za papierovú prihlášku 30,- Banka: Štátna pokladnica Účet: /8180 IBAN: SK SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX zo zahraničia: BIC Beneficiary ś Bank Code: SUBASKBX Variabilný symbol: pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT) 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom (napr. internetbanking), nie poštou 1

2 MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme Andragogika 20 Anglický jazyk a kultúra 15 Hudba a zvukový dizajn* 10 Pedagogika a vychovávateľstvo 20 Šport a rekreácia 10 Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 20 Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 40 Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia 15 Učiteľstvo hudobného umenia 10 Učiteľstvo predmetov v kombinácii 100 Študijné programy učiteľstvo predmetov sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov. Na Pedagogickú fakultu je možné prihlásiť sa na magisterské štúdium učiteľstva nasledovných kombinácií predmetov: učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii s predmetom učiteľstvo pedagogiky, psychológie, techniky, výtvarného umenia, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu, - fyziky, geografie, ekológie, matematiky, chémie, informatiky, biológie - uchádzač - maďarského jazyka a literatúra uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu učiteľstvo pedagogiky v kombinácii s predmetom učiteľstvo psychológie, techniky, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu, učiteľstvo psychológie v kombinácii s predmetom učiteľstvo techniky, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu, - biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky - uchádzač učiteľstvo techniky v kombinácii s predmetom učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského 2

3 jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii s predmetom učiteľstvo hudobného umenia, pedagogiky, psychológie, techniky, výtvarného umenia, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii s predmetom učiteľstvo pedagogiky, psychológie, techniky, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu, stredoeurópskych štúdií UKF. Magisterské študijné programy uskutočňované v externej forme Pedagogika a vychovávateľstvo 15 (ročné školné 500,- ) Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 30 (ročné školné 500,- ) Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 15 (ročné školné 500,- ) Poznámky a vysvetlivky Na študijný program označený * sa koná prijímacia skúška. Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium. Štandardná dĺžka magisterského štúdia v dennej forme je dva roky a absolventi získajú titul magister ( Mgr. ). Štandardná dĺžka magisterského štúdia v externej forme je tri roky a absolventi získajú titul magister ( Mgr. ). Pedagogická fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v dennej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov a študijný program v externej forme, na ktorý sa neprihlási určený počet záujemcov. Na študijné programy sa nekoná prijímacia skúška, pri prekročení predpokladaného počtu uchádzačov, bude poradie prijatých uchádzačov vytvorené na základe študijných výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom stupni štúdia (1.-5. semester). SPÔSOB PRIHLASOVANIA SA NA ŠTÚDIUM Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program. 3

4 Uchádzač o štúdium sa prihlasuje vyplnením prihlášky v elektronickej alebo papierovej podobe a jej odoslaním v stanovenom termíne na adresu fakulty s nasledovnými prílohami: 1. vlastnoručne podpísaný životopis, 2. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poplatok za prijímacie konanie uhradí uchádzač stanoveným spôsobom za každú podanú prihlášku osobitne, pričom spôsob platby je výlučne bankovým prevodom /nie poštovou poukážkou/); pri elektronickej prihláške systém ponúkne príkaz na úhradu, ktorý si uchádzač vytlačí a v banke predloží na úhradu, prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované, 3. doklad o výsledkoch bakalárskeho štúdia uchádzač k prihláške doloží vysokou školou potvrdený výpis výsledkov z 1. a 2. ročníka bakalárskeho, resp. magisterského (spojeného) štúdia s váženým študijným priemerom, 4. uchádzač o magisterský študijný program, ktorý ukončil štúdium bakalárskeho programu skôr ako v roku 2017, naviac k prihláške doloží overenú kópiu diplomu, vysvedčenia a dodatku k diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu (okrem absolventov Pedagogickej fakulty, ktorí ukončili štúdium v akademickom roku 2016/2017). Uchádzač so špecifickými potrebami podľa 100 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov dokladuje špecifické potreby v prihláške príslušným potvrdením. Uchádzači o magisterské štúdium zašlú požadované doklady spolu s prihláškou, neúplné prihlášky budú vrátené uchádzačovi. ZÁKLADNÉ A ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. Ďalšie podmienky prijatia a prijímacie konanie na štúdium Pedagogická fakulta k ďalším podmienkam prijatia na bakalárske štúdium v jednotlivých programoch zaraďuje: ŠP andragogika ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru andragogika alebo príbuzného študijného odboru. ŠP anglický jazyk a kultúra - ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru cudzie jazyky a kultúry, študijný program anglický jazyk a kultúra alebo príbuzného študijného odboru, pričom podmienkou je absolvovaná bakalárska štátna skúška z anglického jazyka. ŠP pedagogika a vychovávateľstvo ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru pedagogika alebo príbuzného študijného odboru. ŠP učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (jednopredmetové) - ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov, študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry alebo príbuzného študijného odboru, pričom podmienkou je absolvovaná bakalárska štátna skúška z anglického jazyka. ŠP šport a rekreácia - ukončenie bakalárskeho štúdia študijného programu šport a rekreácia. 4

5 ŠP učiteľstvo hudobno-dramatického umenia (jednopredmetové) ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, alebo iného príbuzného odboru. ŠP učiteľstvo hudobného umenia (jednopredmetové) ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program učiteľstvo hudobného umenia. ŠP hudba a zvukový dizajn ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia štátnou bakalárskou skúškou v študijnom odbore muzikológia, v študijnom odbore teória hudby alebo v študijnom odbore hudobné umenie, splnenie požiadaviek prijímacieho konania praktickej prijímacej skúšky, ŠP učiteľstvo pre primárne vzdelávanie ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika. ŠP učiteľstvo predmetov v kombinácii: - učiteľstvo hudobného umenia ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, alebo iného ekvivalentného ŠP, úroveň inštrumentálnych zručností podľa požiadaviek KH. - učiteľstvo pedagogiky ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov, študijný program učiteľstvo pedagogiky v kombinácii. - učiteľstvo psychológie ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov, študijný program učiteľstvo psychológie v kombinácii. - učiteľstvo techniky ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, študijný program učiteľstvo techniky. - učiteľstvo telesnej výchovy ukončenie bakalárskeho štúdia v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program učiteľstvo telesnej výchovy. - učiteľstvo výtvarného umenia ukončenie bakalárskeho štúdia v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program učiteľstvo výtvarného umenia. PRIJÍMACIE KONANIE NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM študijné programy, na ktoré sa nekoná prijímacia skúška: - poradie prijatých uchádzačov bude zostavené na základe výsledkov 1. a 2. ročníka bakalárskeho, resp. magisterského (spojeného) stupňa štúdia (vážený študijný priemer), - ak záujem o študijný program nebude prekročený viac ako o 20% predpokladaného počtu prijatých, dekan fakulty môže rozhodnúť o prijatí uchádzačov bez určenia poradia prihlásených uchádzačov, študijné programy, na ktoré sa koná prijímacia skúška: - podrobnejší popis štruktúry obsahu prijímacej skúšky bude zverejnený na webovom sídle fakulty možnosti štúdia 2017/2018/podmienky prijatia na magisterské štúdium/požiadavky na prijímacie skúšky, - uchádzač môže v prijímacom konaní získať maximálne 50 bodov za prijímaciu skúšku, prijímacie skúšky sú písomné, ústne, talentové (praktické) alebo v kombinácii jednotlivých foriem, - dekan fakulty môže rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky alebo jej časti, pričom 5

6 ako základné kritérium bude zohľadnený počet prihlásených uchádzačov, Pedagogická fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov, hodnotenie výsledkov umožní výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopnosti tak, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi pre štúdium (v zmysle ods Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov), o výsledku prijímacieho konania budú uchádzači informovaní rozhodnutím dekana, uchádzačom odporúčame sledovať informácie k prijímaciemu konaniu na webovom sídle 6

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Západočeské univerzity

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

Rozhodnutí děkana č. 21/2015 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016

Rozhodnutí děkana č. 21/2015 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 č.j. 09/0163/15 Vodňany, 11.5.2015 Rozhodnutí děkana č. 21/2015 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Na základě 48 až 50 zákona č.111/1998

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU navazujícího magisterského studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 doktorské studium studijního programu Dramatická umění

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 doktorské studium studijního programu Dramatická umění Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 doktorské studium studijního programu Dramatická umění V Brně, 30. června 2015 Adresa JAMU (majitel účtu, adresát při platbě) tento údaj se píše

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2014/2015

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2014/2015 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 214/215 Přijímací řízení pro akademický rok 214/215 proběhlo v souladu se směrnicí č. 5/213 Pravidla pro

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 16 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterým se

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut POKYN ŘEDITELE č. 19-003-002/14 ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut Tímto pokynem se nově stanoví

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Systémové inženýrství a informatika, Ekonomika a management

Systémové inženýrství a informatika, Ekonomika a management UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Směrnice č. 2 /2010 Věc: Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2011/2012 Účinnost od: 1. 10. 2010 do 31.10. 2011

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 200/2010 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí bakalářského kombinovaného studia je program specialiačního

Více

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Vyhláška rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterou se stanoví

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

Směrnice děkana č. 4/2014 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016

Směrnice děkana č. 4/2014 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016 Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 31.10.2014 Č.j.: 044/17900/2014/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: dnem data vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 pro MAGISTERSKÝ NAVAZUJÍCÍ STUPEŇ studijního programu Dramatická umění

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 pro MAGISTERSKÝ NAVAZUJÍCÍ STUPEŇ studijního programu Dramatická umění Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 pro MAGISTERSKÝ NAVAZUJÍCÍ STUPEŇ studijního programu Dramatická umění V Brně, 30. června 2015 Adresa JAMU (majitel účtu, adresát při platbě) tento

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 nenavazující magisterské studium studijního programu Dramatická umění

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 nenavazující magisterské studium studijního programu Dramatická umění Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 nenavazující magisterské studium studijního programu Dramatická umění V Brně, 30. června 2015 Adresa JAMU (majitel účtu, adresát při platbě) tento

Více

Směrnice dodatečného přijímacího řízení. pro akademický rok 2012/2013

Směrnice dodatečného přijímacího řízení. pro akademický rok 2012/2013 Směrnice dodatečného přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 pro bakalářský studijní obor Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika v prezenční formě studijní program Dramatická umění V

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Poplatky za nadstandardní dobu studia jsou příjmem Stipendijního fondu AMU. Citace ze zákona č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Školení učitelů chemie "na Slovensku

Školení učitelů chemie na Slovensku Školení učitelů chemie "na Slovensku 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Katarína Javorová Katedra didaktiky ve vědě, psychologie a pedagogika, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě (Slovensko)

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Směrnice pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Brno, 14.června 2001 Kontakt DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno, tel.:05/42212151,

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Kontakt: Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Webové stránky: http://fis.vse.cz Ing. Jana

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ (FVP) Olbrichova 625/25, 746 01 Opava,

Více

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů Fakulty aplikovaných věd pro ak. rok 2012/2013

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů Fakulty aplikovaných věd pro ak. rok 2012/2013 Přijímací řízení do bakalářských studijních programů Fakulty aplikovaných věd pro ak. rok 2012/2013 Uchazeč se podáním přihlášky hlásí na obor některého studijního programu. Všichni uchazeči budou seřazeni

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ ```````````` PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Bakalářský studijní program Audio inženýrství (AUDIO-J) Brno 2015 ÚVOD Tato příručka je určena uchazečům o studium na Fakultě elektrotechniky a komunikačních

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Data Skupiny studijních programů: muži versus ženy Počty magisterských

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2015/2016 2. KOLO

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2015/2016 2. KOLO V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

Příloha k přihlášce ke studiu

Příloha k přihlášce ke studiu Pokyny k přílohám: Doložení středoškolského vzdělání s maturitou: Pokud již vlastníte maturitní vysvědčení doložte prosím úředně ověřenou kopii (neověřená kopie nebude uznána). Pokud budete maturovat až

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 2010/2011 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí studijního plánu bakalářského kombinovaného studia je program

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Přezkumné řízení ( 50, odst. 7 Zákona č. 111/1998 Sb.) probíhalo během prázdnin a bylo uzavřeno rektorem UP dne: 16.9.2014.

Přezkumné řízení ( 50, odst. 7 Zákona č. 111/1998 Sb.) probíhalo během prázdnin a bylo uzavřeno rektorem UP dne: 16.9.2014. Univerzita alackého v lomouci FAULTA TĚLESNÉ ULTURY Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok /5 řijímací řízení akademického roku /5 bylo ukončeno dne. října. V souladu se zákonem

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Dokumentace integrovaného systému ROZHODNUTÍ REKTORA Číslo:.. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Vypracoval Schválil Funkce

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Směrnice Dokument Název dokumentu Typ dokumentu Garant dokumentu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro

Více