SMLOUVA O DÍLO. na plnění veřejné zakázky č. 16/2012 Snímkování a skenování území KRNAP a jeho ochranného pásma, včetně jejich následného zpracování",

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO. na plnění veřejné zakázky č. 16/2012 Snímkování a skenování území KRNAP a jeho ochranného pásma, včetně jejich následného zpracování","

Transkript

1 hq>ev~ 1-1ž/J01 QI3/Cel EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKIFUNOUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO SMLOUVA O DÍLO na plnění veřejné zakázky č. 16/2012 Snímkování a skenování území KRNAP a jeho ochranného pásma, včetně jejich následného zpracování", uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Článek 1. Smluvní strany 1. Objednatel: se sídlem: IČO: DIČ: bankovní spojení: zastoupená: Správa Krkonošského národního parku Dobrovského 3, Vrchlabí CZ /0100, KB exp. Vrchlabí Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem (dále jen objednatel) 2. 1 ) Zhotovitel: GEODIS BRNO, spol. s r.o. se sídlem/bytem: Lazaretní 11a, Brno zapsaný dne: v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 221, IČO/r.č.: DIČ: bankovní spojení: CZ HSBC Bank plc, Millenium Plaza, V Celnici 10, Praha 1 zastoupený: Ing. Ivo Hanzlem, prokuristou společnosti (dále jen zhotovitel) (dále jen smluvní strany) Článek 2. Předmět a rozsah díla 1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí realizovat letecké snímky a laserové skenování území Krkonošského národního parku jeho ochranných pásem včetně požadovaného překryvu. Přesný popis částí plnění díla je uveden v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 2. První částí díla je letecké snímkování s následnou tvorbou ortofotomapy, přičemž zhotovitel je povinen mít k dispozici letadlo a řádně kalibrovanou digitální velkoformátovou měřickou kamerou, leteckým laserovým skenerem včetně technologií zpracování dat a zařízením schopným pořídit hyperspektrární data. Protokol o kalibraci předloží před započetím prací zhotoviteli ke kontrole. 3. Způsob zpracování, seznam a termíny výstupů je stanoven v příloze č. 2 této smlouvy. 4. Objednatel si vyhrazuje právo přístupu k datům v průběhu zpracování dat, tedy v průběhu provádění díla a k provádění kontrol postupu prací na díle a schvalování jednotlivých dílčích provedených prací. 5. Při zhotovování díla je zhotovitel vázán ujednáním této smlouvy včetně příloh 1, 2 a pokyny objednatele. 1/6

2 OJ DI3/CeI3 2DD7.ZD13 EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKIFUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Článek 3. Povinnosti a kontrola objednatele 1. Objednatel se zavazuje průběžně spolupracovat při plnění díla se zhotovitelem prostřednictvím svých zástupců. Veškeré podklady předá objednatel zhotoviteli průběžně. 2. Objednatel je oprávněn provádět kdykoli průběžnou kontrolu řádného plnění díla zhotovitelem s tím, že by při kontrole neměl nepřiměřeně omezovat v provádění díla. Zhotovitel mu je povinen poskytnout požadované analogové podklady na 7 dnů, digitální data neomezeně a to i v rozpracované podobě v exportu do formátu dle potřeb objednatele (vektorové mapy v*.shp, rastrové mapy v *.TIFF data v tabulkové podobě např. *.xls).. 3. Termín provádění kontrol, místo konání a rozsah ke kontrole požadovaných podkladů musí být zhotoviteli oznámen nejméně 5 dnů předem. 4. Kontrola se provádí vždy za účasti zodpovědného vedoucího pracovní skupiny zhotovitele, nebo jím zmocněného zástupce; jejich účast je povinen zhotovitel zajistit. Kontrolující i kontrolovaná strana může ke kontrole přizvat ještě další pracovníky objednatele a zhotovitele. Objednatel může pro kontrolu využít i třetí subjekt. O kontrole se pořizuje zápis, který odsouhlasí podpisem obě smluvní strany. V případě, že jedna ze stran se zněním zápisu nesouhlasí, uvede do zápisu zdůvodnění. 5. Závady při kontrole zjištěné je zhotovitel povinen odstranit v termínech a způsobem v zápise stanoveným. V případě, že zjištěné závady nebudou odstraněny v termínu nebo způsobem v zápise stanoveným, je objednatel oprávněn pozastavit platbu faktur, a to až do doby řádného odstranění závad. 6. Zhotovitel při vypracování spolupracuje se odpovědnými osobami objednatele, určenými, Pověřený pracovník objednatele odpovídá za kontrolu jednotlivých etap díla. 7. Do 30 kalendářních dnů od předání výstupů díla nebo jeho částí je povinen objednatel písemně oznámit zhotoviteli zjištěné závady. Zhotovitel je povinen tyto závady odstranit a do 30 kalendářních dnů od data obdržení písemného oznámení závad objednatelem předat opravené dílo, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Následně bude sepsán protokol o předání díla a zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dle či. 5. této smlouvy. Článek 4. Povinnosti zhotovitele 1. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou a v následujících termínech: Letecké snímkování s následnou tvorbou ortofotomapy - nejpozději do Letecké laserové skenování s následnou tvorbou DMR a DMT - nejpozději do Letecké hyper-spektrální snímkování - nejpozději do Vyhodnocení vegetace -nejpozději do Data, výstupy a dílčí plnění budou vždy předána v termínu tak, aby byla umožněna kontrola ze strany objednatele. 2. Zhotovitel je povinen oznámit názvy, jména a veškeré identifikační údaje svých subdodavatelů objednateli. Zhotovitel zodpovídá zajednání svých subdodavatelů a je povinen plnit vůči nim veškeré své závazky a povinnosti. 2/6

3 r jm QI3/Cel3 Z007.Z013 EVROPSKÁ UNIE/ UNIA EUROPEJSKA EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKIFUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 3. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění díla mít sjednané platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce 2 mil. Kč. Tuto skutečnost je objednatel oprávněn zkontrolovat kdykoliv v průběhu plnění díla. 4. Zhotovitel je povinen dílo provádět prostřednictvím min. 2 inženýrů s klasifikací Úředně oprávněný zeměměřický inženýr kategorie A,B a C ve smyslu 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, dále 2 osoby - s geografickým vzděláním nebo obdobném oboru a 3 - letou praxí v oboru leteckého snímkování. Tuto skutečnost je objednatel oprávněn zkontrolovat kdykoliv v průběhu plnění díla. 5. Zhotovitel nesmí objednatelem mu poskytnutá data a údaje půjčovat, kopírovat nebo reprodukovat pro jiné účely než jsou definované touto smlouvou o dílo a převádět smluvní vztah na třetí osoby bez předchozího souhlasu objednatele. 6. Žádná část díla ani poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem použita pro jiné dílo, které by nevznikalo podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Žádná část díla ani poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem poskytnuta třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Na všech výstupech a rozmnoženinách, pro které použije zhotovitel jako podklad materiály zpracované jinou osobou musí být uveden jejich původ, nestanoví-li objednatel jinak. Zhotovitel je povinen umožnit provedení kontroly všem subjektům implementační struktury Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika na období , pověřeným kontrolním orgánům České republiky a pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního dvora. Dále je povinen na základě kontrol prováděných při monitorování projektu realizovat nápravná opatření, která mu budou uložena oprávněnými subjekty, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zároveň písemně oznámí splnění nápravných opatření a kdo tyto opatření uložil. 7. Po kompletním převzetí díla objednatelem nebo při ukončení platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré nespotřebované poskytnuté analogové podklady a všechny poskytnuté nosiče s podklady digitálními. 8. Po kompletním převzetí díla objednatelem nebo při ukončení platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen zajistit vymazání všech digitálních podkladů ze všech paměťových medií výpočetní techniky svojí a všech subdodavatelů. Zhotovitel si však, poskytl-li objednateli podle této smlouvy řádně a v úplnosti zhotovené dílo, ponechá ve svém řádně zabezpečeném archivu jednu kopii digitálních dat zhotoveného díla, která může být užita výhradně pro potřebu objednatele na jeho žádost a nebo sjeho písemným souhlasem. Předáním díla nebo jeho částí a zaplacením odměny za zhotovení díla, přechází veškerá vlastnická práva na objednatele. 9. Po ukončení platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré originály a kopie díla. Všechny části díla, které nebudou poskytnuty objednateli, je zhotovitel povinen zničit. Tím nejsou dotčena předchozí ustanovení tohoto článku. 10. Zhotovitel zabezpečí takový režim práce s daty a údaji, aby výše uvedené podmínky byly dodrženy. Formát a vzhled výstupů bude vždy konzultováno s pověřenou osobou objednatele.

4 jsm Cíl 3/Cel 3 Z007.ZD13 EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKIFUNDUSZ ROZWOJU REGION ALNEGO /$\Wif H {Jfflfef ^k5 Ž Článek 5. Cena a platební podmínky 1. Celková cena za dílo bez DPH je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílo v průběhu plnění vždy po zhotovení a převzetí části díla dle uvedeného rozpočtového členění díla, a to na základě předávacího protokolu. 2. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla - číslo Smlouvy o dílo a fakturovanou částku. Dále musí obsahovat název projektu Krkonoše v INSPIRE - společný GIS v ochraně přírody, číslo projektu: CZ.3.22/1.2.00/ Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 20ti dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Faktury budou vystavovány na konci kalendářního měsíce (po 25. dni měsíce) a předány nejpozději do 4. dne následujícího měsíce zhotoviteli, aby marně neplynula lhůta splatnosti z důvodu termínů průběžných uzávěrek a termínů poskytovatele dotace. Článek 6. Smluvní pokuty 1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění díla, popř. jeho části, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z celkové ceny díla, popř. jeho části (v případě, že bude ve zpoždění s předáním části díla). Tím však jeho povinnost splnit dílo nebo jeho část ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně zhotovitelem stanovené přiměřené lhůtě. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran. 2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny plnění, u něhož byly zjištěny vady. Dále je zhotovitel povinen uhradit objednateli uvedenou smluvní pokutu, pokud bude zjištěno, že porušil svoje povinnosti uvedené v či V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den prodlení. 4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. Článek 7. Vzájemné práva a povinnosti 1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy: mohou vzájemně úmyslně nebo i opomenutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen důvěrné informace), mohou jejich zaměstnanci nebo třetí osoby získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opomenutím či jinak přístup k důvěrným informacím druhé strany. 4/6

5 ^rai Cíl 3/Cel 3 ZDD7.ZD13 EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKIFUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2. Předávající strana zůstává výlučným nositelem práv k veškerým důvěrným informacím a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace, zejména bude o nich zachovávat mlčenlivost a zajistí, aby je ve stejném rozsahu zachovávaly i jiné osoby, kterým je poskytne v souladu s touto smlouvou. S výjimkou plnění této smlouvy se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohla být smlouva splněna. V případě plnění této smlouvy se smluvní strany zavazují činit tak vždy jen v nezbytně nutném rozsahu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy. 3. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu, nebo jejichž zveřejnění předávající strana výslovně zakázala. Tím není dotčeno ustanovení 66 odst. 4-5 autorského zákona. 4. Smluvní partneři objednatele mají právo na informace, i když jsou považovány za důvěrné podle této smlouvy, a to v nezbytně nutném rozsahu za účelem úspěšné realizace předmětu této smlouvy a nezávislého posuzování průběhu plnění předmětu této smlouvy. Smluvní partneři jsou povinni se v okamžiku získání důvěrných informací řídit povinnostmi při nakládání s těmito informacemi jako objednatel. 5. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které se staly oprávněně veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana. 6. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu. 7. Zhotovitel je si vědom toho, že mu objednatel v rámci plnění smlouvy poskytne materiály v digitální nebo analogové formě: které jsou vlastnictvím třetích osob a podléhají ochraně autorského zákona, které jsou vlastnictvím objednatele, obsahují důvěrné informace a které jsou nebo by mohly být součástí obchodního tajemství objednatele. Článek 8. Ostatní ujednání 1. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem smlouvy. Za takové okolnosti se považuje např. vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatele atd. Odstoupení nabývá účinnosti ke dni jeho doručení druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou si rovněž vědomy, že smlouva v případě neschválení finančních prostředků z dotací zaniká ke dni zamítnutí dotace. 2. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti.

6 Am Cíl3/Cel3 ZDD7.Z013 EVROPSKÁ UNIE /UNIAEUROPEJSKA EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKIFUNDUSZROZWOJU REGIONALNEGO 3. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle této smlouvy na základě listin, které byly předloženy k nabídce na plnění veřejné zakázky. 5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. 6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny. 7. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. 8. Tato Smlouva o dílo je platná po podpisu objednatelem, pokud mu bude přidělena dotace dle podaného projektu. 9. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Ve Vrchlabí dne Q 9-07" 2012 Správa Krkonošského národního parku Dobrovského VRCHLABÍ IČ: DIČ: CZ V Brně dne GEODIS BRNO, spol. sr.o. Lazaretpijiar Drae- " :CZ Ing. Jan Hřebačka ředitel Správy národního parku Krkonošského Ing. Ondřej Tomas Generální ředitel GEODIS BRNO, spol. s r.o.

7 Příloha č. 1 smlouvy o dílo Dílo Letecké snímkování s následnou tvorbou ortofotomapy Letecké laserové skenování s následnou tvorbou DMR a DMT Letecké hyper-spektrální snímkování Vyhodnocení vegetace Celkem cena za kompletní dílo s převodem vlastnických práv Cena bez DPH 1 ) , , , , ,- DPH 1 ) , , , , ,- Cena s DPH 1 ) , , , , ,-

8 Cil3/Cel3 Z EVROPSKÁ UNIE/UNIAEUROPEJSKA EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKIFUNDU5Z ROZWOJU REGIONALNEGO Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo Snímkování a skenování území KRNAP a jeho ochranného pásma. včetně jejich následného zpracování - VZ 16/2012" Předmětem zakázky je pořízení a dodání digitálních leteckých měrických snímků a dat leteckého laserového skenování, tvorba ortofot a výškopisných modelů území Krkonošského národního parku včetně jeho ochranného pásma. Předmětným územím je celé území Krkonošského národního parku včetně jeho ochranného pásma. Přesný rozsah území vyčleňuje gis soubor uzemikrnapvz.shp uložený na CD (soubor obsahuje polygonovou vrstvu zobrazující hranici národního parku a polygon zobrazující požadovaný minimální přesah. CD bude předáno zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo. U pořizovaných datových sad je požadován minimální přesah 1 km od KRNAP. Termín a podmínky snímkování Termín snímkování je požadován v rozmezí měsíců června až července 2012, včetně. Všechna snímkování musí být provedena v co nejkratším časovém intervalu, tak aby byla zajištěna časová komplexnost. Termín snímkování odpovídá požadovanému vegetačnímu pokryvu Není přípustná sněhová pokrývka větší než na 2 % území. Snímkování musí být provedeno za bezoblačného počasí, bez oparu. Zahájení snímkování je možné nejdříve po 7. hodině UTC a nejpozději v 17:00 UTC. Meteorologickou podmínkou je, aby spodní hladina mraků byla nad hladinou letu tak, aby průchod paprsku nebyl negativně ovlivňován nepravidelnou vzdušnou vlhkostí. Území nesmí být nepřiměřeně mokré vjivem ranních ros, nebo po dešti. Obecné technické požadavky Souřadnicový systém: S-JTSK a zároveň WGS84/UTM33N (S-JTSK / Krovak East North a World Geodetic System 1984 / Universal Transverse Mercator zone 33N) Výškový systém: Baltský po vyrovnání K transformaci polohových a výškových údajů musí být použity programy a algoritmy platné po 1. lednu 2011 a schválené ČUZK U jednotlivých datových sad je nutno dodat všechny prvky vnější a vnitřní orientace Snímkování musí být provedeno digitální velkoformátovou měřickou kamerou Úhly náklonu nosiče kamery potažmo snímače nesmí přesáhnout 5 Zhotovitel musí předložit před započetím prací u používaných kamer kalibrační protokol těchto kamer, a to ne starší než 2 roky. 1

9 Části díla: 1) Letecké snímkování s následnou tvorbou ortofotomapy Požadované minimální výstupy: 1. Barevné letecké měřicské snímky ve škále barev RGB a NIR o Minimální prostorové rozlišení 10 cm/px o Formát: TIFF bez komprese s hlavičkou TFW o Barevná škála: RGB (Pravé barvy) a NÍR (samostatný NIR kanál) o Barevná hloubka: minimálně 16bit o Minimální podélný překryv snímků 60% o Minimální příčný překryv snímků 30% 1. Barevná ortofotomapa o Minimální prostorové rozlišení 12,5 cm/px o Formát: TIFF bez komprese s hlavičkou TFW o Barevná škála: RGB (Pravé barvy) a CIR (barevný kanál Red bude nahrazen kanálem NIR) o Barevná hloubka 8 bit o Požadovaný klad listů: Státní mapa odvozená 1:5000 o Pro tvorbu ortofotomapy budou využity letecké měřicské snímky, model terénu a povrchu pořízené v rámci této zakázky o Bude provedena barevná korekce, montáž a retuše zakrytých částí obrazu. Termín dodání: ) Letecké laserové skenování s následnou tvorbou DMR a DMT o nejmenší průměrná hustota paprsků: 5 bodů/m2 o minimální požadovaný překryv 20% o minimální zorný úhel paprsku 32 (tzn. 16 do strany) o rozložení paprsků: rovnoměrné v osách x a y (kolmých směrech) o požadovaná metoda scanování: Full-waveform Požadované minimální výstupy: 1. Digitální model reliéfu a. představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů b. Bude vytvořen model nepravidelné sítě výškových bodů a zároveň bude vytvořen pravidelný rastr o rozměrech buňky 1m*1m a maximální úplné střední chybě výšky na pevném podloží 0,15 m v odkrytém terénu a 0,25 m v zalesněném terénu. 2. Digitální model povrchu a. Forma nepravidelné sítě výškových bodů s úplnou střední chybou výšky maximálně 0,15 m pro přesně vymezené objekty (budovy) a 0,5 m pro objekty přesně neohraničené (lesy a další prvky rostlinného pokryvu). 3. Mračno bodů a. kolorované na základě leteckých snímků vyhotovených v rámci této zakázky i. formát souboru ASCII [X, Y, Z, intenzita, Red, Green, BlueJ ii. formát souboru ASCII [X, Y, Z, intenzita, NIR, Green, Blue] 2

10 Termín dodání: Letecké hyper-spektrální snímkování o minimální prostorové rozlišení 1m/px o Spektrální rozlišení: nm o Počet pásem: nejméně 150 o Hodnoty pásem splňující potřeby této zakázky (tvorby mapy vegetace a klasifikace lesních porostů) o Bude proveden terénní průzkum v zájmovém území Požadované minimální výstupy: 1. Letecké hyper-spektrální snímky a. Formát: TIFF bez komprese s hlavičkou TFW Termín dodání: ) Vyhodnocení vegetace o Podmínka využití výhradně dat hyper-spektrálního snímkování, leteckých měřičských snímků a dat pořízených laserovým snímkováním o Pro potřeby tvorby mapy vegetace je možné využít ploch provozní inventarizace lesa zaměřených a využívaných zadavatelem. Jednotlivé plochy mají zaměřené a stanicené souřadnice středů a zaměřené polohy jednotlivých středů stromů s doprovodnou databází s údaji o dřevině, výšce, tloušťce aj. Požadované minimální výstupy: 1. Mapy vegetace se zaměřením na lesní porosty o Atributy lesní vegetace (Minimálně požadované) o Převládající výška [m] o Střední výška [m] o Výčetní plocha [m 2 ha" 1 ] o Střední průměr [cm] o Rozdělení průměru o Objem [m 3 ha 1 ] o Počet stromů [ha 2 ] o Dřevina (skupina dřevin) o Dřeviny musí být rozděleny pro vyhodnocení do skupin dřevin co nejpodrobněji, tak aby bylo možné dle vyhodnocení dat hyper-spektrálního snímku rozlišit atributy pro hlavní skupiny dřevin. Jako příklad uvádíme tabulku aktuálně využitého rozdělení skupin dřevin. Skupina dřevin (1)smrk(+jedle) (20) borovice (+modřín) (29) kleč (50)buk (65) břízy (79) ost. listnáče (dlouhověké) Dřevina (1) Smrk ztepilý (10) Jedle bělokorá (20) Borovice lesní (30) Modřín evropský (28) Borovice kosodřevina (kleč) (50) Buk lesní {64) Břízy (42) Dub zimní (51) Habr obecný

11 (97) ost. listnáče (krátkověké) (900) odumřelý porost bez obnovy (52) Javor mléč (53) Javor klen (57) Jasan ztepilý (61) Jilm drsný (66) Jeřáb ptačí (83) Olše lepkavá (84) Olše šedá (86) Topol osika (900) Odumřelý porost bez obnovy o o Atributy nelesní vegetace (Minimálně požadované) o nálet dřevin (smrk/listnáče) o plochy obhospodařované o plochy neobhospodařované o podmáčené porosty o bohaté na dusík, fosfor/ chudé na dusík, fosfor Formát souboru: ESRI FeatureClass v rámci ESRI File Geodatabase 2. Vyhodnocení snímané vegetace lesních porostů - inventarizace lesních porostů o Formát gis souboru: ESRI FeatureClass v rámci ESRI File Geodatabase o Vyhodnocení jednotlivých atributů bude provedeno pro následující stratifikacní parametry a bude provedeno v jednotkách na 1 ha a zároveň souhrnně. Zjištění atributů a jejich vyhodnocení je požadováno tak, že přesnost určení zásoby (objem) celkové a na jednotlivých lesních hospodářských celcích bude <10% při hladině pravděpodobnosti a=0,05. U všech výstupů bude uvedeno tabelárně následující: 1. Vyhodnocovaná veličina, klasifikátor, interval spolehlivosti, výsledek, chyby, celkový součet za vyhodnocovaný stratifikacní parametr. 2. Atributy objem a počet stromů musí být vyhodnoceny v jednotlivých stratifikacních parametrech dle tloušťkových tříd, jejichž hraniční hodnoty jsou určeny cm a souhrnně. Stratifikacní parametry: o Typ vývoje lesa souhrnně (TVL) o Typ vývoje lesa představuje pro vyhodnocení prostorovou jednotku. Zadavatel poskytne pro účely vyhodnocení vrstvu typů vývoje lesa ve formátu pro GIS s databází, o Skupina dřevin o Typ vývoje lesa a skupina dřevin o Lesní hospodářský celek (LHC) olhc je organizační prostorová jednotka. Zadavatel poskytne pro účely vyhodnocení vrstvu LHC ve formátu pro GIS s databází, o LHC a TVL o LHC a skupina dřevin o LHC, TVL a skupina dřevin Termín dodání:

12 Uložení dat, další technické požadavky 1. Data budou uložena na přenosných HDD zařízeních umožňující připojení pomocí USB verze 3.0, a to odděleně a. letecké měřicské snímky b. barevná a ič ortofotomapa c. hyperspektrální snímky d. data laserscaningu (mračno bodů) e. digitální model terénu a digitální model povrchu f. mapa vegetace a lesnická klasifikace 2. Středy snímků budou uloženy v odděleném souboru formátu ESRI Shapefile či Features Class v rámci File Geodatabase 3. K jednotlivým datovým sadám jsou požadovány informace: a. seznam naskenovaných bloků, případně seznam naskenovaných řad u bloků nedokončených, b. grafické schéma uskutečněných letových řad, c. názvy adresářů, ve kterých jsou data nahrána, d. datum skenování, e. čas skenování, f. výška letové hladiny, g. dohlednost, h. oblačnost, 5

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČ: 601 62 694 DIČ: CZ60162694 SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 jejímž jménem jedná Ing.

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti VIZUS.CZ s.r.o. se sídlem Praha 5, Nušlova 2515/4, PSČ 158 00, IČ: 27155315, zapsané v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C., vložce 100486

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Příloha č. 5 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více