SMLOUVA O DÍLO. na plnění veřejné zakázky č. 16/2012 Snímkování a skenování území KRNAP a jeho ochranného pásma, včetně jejich následného zpracování",

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO. na plnění veřejné zakázky č. 16/2012 Snímkování a skenování území KRNAP a jeho ochranného pásma, včetně jejich následného zpracování","

Transkript

1 hq>ev~ 1-1ž/J01 QI3/Cel EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKIFUNOUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO SMLOUVA O DÍLO na plnění veřejné zakázky č. 16/2012 Snímkování a skenování území KRNAP a jeho ochranného pásma, včetně jejich následného zpracování", uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Článek 1. Smluvní strany 1. Objednatel: se sídlem: IČO: DIČ: bankovní spojení: zastoupená: Správa Krkonošského národního parku Dobrovského 3, Vrchlabí CZ /0100, KB exp. Vrchlabí Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem (dále jen objednatel) 2. 1 ) Zhotovitel: GEODIS BRNO, spol. s r.o. se sídlem/bytem: Lazaretní 11a, Brno zapsaný dne: v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 221, IČO/r.č.: DIČ: bankovní spojení: CZ HSBC Bank plc, Millenium Plaza, V Celnici 10, Praha 1 zastoupený: Ing. Ivo Hanzlem, prokuristou společnosti (dále jen zhotovitel) (dále jen smluvní strany) Článek 2. Předmět a rozsah díla 1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí realizovat letecké snímky a laserové skenování území Krkonošského národního parku jeho ochranných pásem včetně požadovaného překryvu. Přesný popis částí plnění díla je uveden v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 2. První částí díla je letecké snímkování s následnou tvorbou ortofotomapy, přičemž zhotovitel je povinen mít k dispozici letadlo a řádně kalibrovanou digitální velkoformátovou měřickou kamerou, leteckým laserovým skenerem včetně technologií zpracování dat a zařízením schopným pořídit hyperspektrární data. Protokol o kalibraci předloží před započetím prací zhotoviteli ke kontrole. 3. Způsob zpracování, seznam a termíny výstupů je stanoven v příloze č. 2 této smlouvy. 4. Objednatel si vyhrazuje právo přístupu k datům v průběhu zpracování dat, tedy v průběhu provádění díla a k provádění kontrol postupu prací na díle a schvalování jednotlivých dílčích provedených prací. 5. Při zhotovování díla je zhotovitel vázán ujednáním této smlouvy včetně příloh 1, 2 a pokyny objednatele. 1/6

2 OJ DI3/CeI3 2DD7.ZD13 EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKIFUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Článek 3. Povinnosti a kontrola objednatele 1. Objednatel se zavazuje průběžně spolupracovat při plnění díla se zhotovitelem prostřednictvím svých zástupců. Veškeré podklady předá objednatel zhotoviteli průběžně. 2. Objednatel je oprávněn provádět kdykoli průběžnou kontrolu řádného plnění díla zhotovitelem s tím, že by při kontrole neměl nepřiměřeně omezovat v provádění díla. Zhotovitel mu je povinen poskytnout požadované analogové podklady na 7 dnů, digitální data neomezeně a to i v rozpracované podobě v exportu do formátu dle potřeb objednatele (vektorové mapy v*.shp, rastrové mapy v *.TIFF data v tabulkové podobě např. *.xls).. 3. Termín provádění kontrol, místo konání a rozsah ke kontrole požadovaných podkladů musí být zhotoviteli oznámen nejméně 5 dnů předem. 4. Kontrola se provádí vždy za účasti zodpovědného vedoucího pracovní skupiny zhotovitele, nebo jím zmocněného zástupce; jejich účast je povinen zhotovitel zajistit. Kontrolující i kontrolovaná strana může ke kontrole přizvat ještě další pracovníky objednatele a zhotovitele. Objednatel může pro kontrolu využít i třetí subjekt. O kontrole se pořizuje zápis, který odsouhlasí podpisem obě smluvní strany. V případě, že jedna ze stran se zněním zápisu nesouhlasí, uvede do zápisu zdůvodnění. 5. Závady při kontrole zjištěné je zhotovitel povinen odstranit v termínech a způsobem v zápise stanoveným. V případě, že zjištěné závady nebudou odstraněny v termínu nebo způsobem v zápise stanoveným, je objednatel oprávněn pozastavit platbu faktur, a to až do doby řádného odstranění závad. 6. Zhotovitel při vypracování spolupracuje se odpovědnými osobami objednatele, určenými, Pověřený pracovník objednatele odpovídá za kontrolu jednotlivých etap díla. 7. Do 30 kalendářních dnů od předání výstupů díla nebo jeho částí je povinen objednatel písemně oznámit zhotoviteli zjištěné závady. Zhotovitel je povinen tyto závady odstranit a do 30 kalendářních dnů od data obdržení písemného oznámení závad objednatelem předat opravené dílo, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Následně bude sepsán protokol o předání díla a zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dle či. 5. této smlouvy. Článek 4. Povinnosti zhotovitele 1. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou a v následujících termínech: Letecké snímkování s následnou tvorbou ortofotomapy - nejpozději do Letecké laserové skenování s následnou tvorbou DMR a DMT - nejpozději do Letecké hyper-spektrální snímkování - nejpozději do Vyhodnocení vegetace -nejpozději do Data, výstupy a dílčí plnění budou vždy předána v termínu tak, aby byla umožněna kontrola ze strany objednatele. 2. Zhotovitel je povinen oznámit názvy, jména a veškeré identifikační údaje svých subdodavatelů objednateli. Zhotovitel zodpovídá zajednání svých subdodavatelů a je povinen plnit vůči nim veškeré své závazky a povinnosti. 2/6

3 r jm QI3/Cel3 Z007.Z013 EVROPSKÁ UNIE/ UNIA EUROPEJSKA EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKIFUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 3. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění díla mít sjednané platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce 2 mil. Kč. Tuto skutečnost je objednatel oprávněn zkontrolovat kdykoliv v průběhu plnění díla. 4. Zhotovitel je povinen dílo provádět prostřednictvím min. 2 inženýrů s klasifikací Úředně oprávněný zeměměřický inženýr kategorie A,B a C ve smyslu 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, dále 2 osoby - s geografickým vzděláním nebo obdobném oboru a 3 - letou praxí v oboru leteckého snímkování. Tuto skutečnost je objednatel oprávněn zkontrolovat kdykoliv v průběhu plnění díla. 5. Zhotovitel nesmí objednatelem mu poskytnutá data a údaje půjčovat, kopírovat nebo reprodukovat pro jiné účely než jsou definované touto smlouvou o dílo a převádět smluvní vztah na třetí osoby bez předchozího souhlasu objednatele. 6. Žádná část díla ani poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem použita pro jiné dílo, které by nevznikalo podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Žádná část díla ani poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem poskytnuta třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Na všech výstupech a rozmnoženinách, pro které použije zhotovitel jako podklad materiály zpracované jinou osobou musí být uveden jejich původ, nestanoví-li objednatel jinak. Zhotovitel je povinen umožnit provedení kontroly všem subjektům implementační struktury Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika na období , pověřeným kontrolním orgánům České republiky a pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního dvora. Dále je povinen na základě kontrol prováděných při monitorování projektu realizovat nápravná opatření, která mu budou uložena oprávněnými subjekty, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zároveň písemně oznámí splnění nápravných opatření a kdo tyto opatření uložil. 7. Po kompletním převzetí díla objednatelem nebo při ukončení platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré nespotřebované poskytnuté analogové podklady a všechny poskytnuté nosiče s podklady digitálními. 8. Po kompletním převzetí díla objednatelem nebo při ukončení platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen zajistit vymazání všech digitálních podkladů ze všech paměťových medií výpočetní techniky svojí a všech subdodavatelů. Zhotovitel si však, poskytl-li objednateli podle této smlouvy řádně a v úplnosti zhotovené dílo, ponechá ve svém řádně zabezpečeném archivu jednu kopii digitálních dat zhotoveného díla, která může být užita výhradně pro potřebu objednatele na jeho žádost a nebo sjeho písemným souhlasem. Předáním díla nebo jeho částí a zaplacením odměny za zhotovení díla, přechází veškerá vlastnická práva na objednatele. 9. Po ukončení platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré originály a kopie díla. Všechny části díla, které nebudou poskytnuty objednateli, je zhotovitel povinen zničit. Tím nejsou dotčena předchozí ustanovení tohoto článku. 10. Zhotovitel zabezpečí takový režim práce s daty a údaji, aby výše uvedené podmínky byly dodrženy. Formát a vzhled výstupů bude vždy konzultováno s pověřenou osobou objednatele.

4 jsm Cíl 3/Cel 3 Z007.ZD13 EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKIFUNDUSZ ROZWOJU REGION ALNEGO /$\Wif H {Jfflfef ^k5 Ž Článek 5. Cena a platební podmínky 1. Celková cena za dílo bez DPH je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílo v průběhu plnění vždy po zhotovení a převzetí části díla dle uvedeného rozpočtového členění díla, a to na základě předávacího protokolu. 2. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla - číslo Smlouvy o dílo a fakturovanou částku. Dále musí obsahovat název projektu Krkonoše v INSPIRE - společný GIS v ochraně přírody, číslo projektu: CZ.3.22/1.2.00/ Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 20ti dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Faktury budou vystavovány na konci kalendářního měsíce (po 25. dni měsíce) a předány nejpozději do 4. dne následujícího měsíce zhotoviteli, aby marně neplynula lhůta splatnosti z důvodu termínů průběžných uzávěrek a termínů poskytovatele dotace. Článek 6. Smluvní pokuty 1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění díla, popř. jeho části, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z celkové ceny díla, popř. jeho části (v případě, že bude ve zpoždění s předáním části díla). Tím však jeho povinnost splnit dílo nebo jeho část ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně zhotovitelem stanovené přiměřené lhůtě. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran. 2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny plnění, u něhož byly zjištěny vady. Dále je zhotovitel povinen uhradit objednateli uvedenou smluvní pokutu, pokud bude zjištěno, že porušil svoje povinnosti uvedené v či V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den prodlení. 4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. Článek 7. Vzájemné práva a povinnosti 1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy: mohou vzájemně úmyslně nebo i opomenutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen důvěrné informace), mohou jejich zaměstnanci nebo třetí osoby získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opomenutím či jinak přístup k důvěrným informacím druhé strany. 4/6

5 ^rai Cíl 3/Cel 3 ZDD7.ZD13 EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKIFUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2. Předávající strana zůstává výlučným nositelem práv k veškerým důvěrným informacím a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace, zejména bude o nich zachovávat mlčenlivost a zajistí, aby je ve stejném rozsahu zachovávaly i jiné osoby, kterým je poskytne v souladu s touto smlouvou. S výjimkou plnění této smlouvy se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohla být smlouva splněna. V případě plnění této smlouvy se smluvní strany zavazují činit tak vždy jen v nezbytně nutném rozsahu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy. 3. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu, nebo jejichž zveřejnění předávající strana výslovně zakázala. Tím není dotčeno ustanovení 66 odst. 4-5 autorského zákona. 4. Smluvní partneři objednatele mají právo na informace, i když jsou považovány za důvěrné podle této smlouvy, a to v nezbytně nutném rozsahu za účelem úspěšné realizace předmětu této smlouvy a nezávislého posuzování průběhu plnění předmětu této smlouvy. Smluvní partneři jsou povinni se v okamžiku získání důvěrných informací řídit povinnostmi při nakládání s těmito informacemi jako objednatel. 5. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které se staly oprávněně veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana. 6. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu. 7. Zhotovitel je si vědom toho, že mu objednatel v rámci plnění smlouvy poskytne materiály v digitální nebo analogové formě: které jsou vlastnictvím třetích osob a podléhají ochraně autorského zákona, které jsou vlastnictvím objednatele, obsahují důvěrné informace a které jsou nebo by mohly být součástí obchodního tajemství objednatele. Článek 8. Ostatní ujednání 1. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem smlouvy. Za takové okolnosti se považuje např. vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatele atd. Odstoupení nabývá účinnosti ke dni jeho doručení druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou si rovněž vědomy, že smlouva v případě neschválení finančních prostředků z dotací zaniká ke dni zamítnutí dotace. 2. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti.

6 Am Cíl3/Cel3 ZDD7.Z013 EVROPSKÁ UNIE /UNIAEUROPEJSKA EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKIFUNDUSZROZWOJU REGIONALNEGO 3. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle této smlouvy na základě listin, které byly předloženy k nabídce na plnění veřejné zakázky. 5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. 6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny. 7. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. 8. Tato Smlouva o dílo je platná po podpisu objednatelem, pokud mu bude přidělena dotace dle podaného projektu. 9. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Ve Vrchlabí dne Q 9-07" 2012 Správa Krkonošského národního parku Dobrovského VRCHLABÍ IČ: DIČ: CZ V Brně dne GEODIS BRNO, spol. sr.o. Lazaretpijiar Drae- " :CZ Ing. Jan Hřebačka ředitel Správy národního parku Krkonošského Ing. Ondřej Tomas Generální ředitel GEODIS BRNO, spol. s r.o.

7 Příloha č. 1 smlouvy o dílo Dílo Letecké snímkování s následnou tvorbou ortofotomapy Letecké laserové skenování s následnou tvorbou DMR a DMT Letecké hyper-spektrální snímkování Vyhodnocení vegetace Celkem cena za kompletní dílo s převodem vlastnických práv Cena bez DPH 1 ) , , , , ,- DPH 1 ) , , , , ,- Cena s DPH 1 ) , , , , ,-

8 Cil3/Cel3 Z EVROPSKÁ UNIE/UNIAEUROPEJSKA EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKIFUNDU5Z ROZWOJU REGIONALNEGO Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo Snímkování a skenování území KRNAP a jeho ochranného pásma. včetně jejich následného zpracování - VZ 16/2012" Předmětem zakázky je pořízení a dodání digitálních leteckých měrických snímků a dat leteckého laserového skenování, tvorba ortofot a výškopisných modelů území Krkonošského národního parku včetně jeho ochranného pásma. Předmětným územím je celé území Krkonošského národního parku včetně jeho ochranného pásma. Přesný rozsah území vyčleňuje gis soubor uzemikrnapvz.shp uložený na CD (soubor obsahuje polygonovou vrstvu zobrazující hranici národního parku a polygon zobrazující požadovaný minimální přesah. CD bude předáno zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo. U pořizovaných datových sad je požadován minimální přesah 1 km od KRNAP. Termín a podmínky snímkování Termín snímkování je požadován v rozmezí měsíců června až července 2012, včetně. Všechna snímkování musí být provedena v co nejkratším časovém intervalu, tak aby byla zajištěna časová komplexnost. Termín snímkování odpovídá požadovanému vegetačnímu pokryvu Není přípustná sněhová pokrývka větší než na 2 % území. Snímkování musí být provedeno za bezoblačného počasí, bez oparu. Zahájení snímkování je možné nejdříve po 7. hodině UTC a nejpozději v 17:00 UTC. Meteorologickou podmínkou je, aby spodní hladina mraků byla nad hladinou letu tak, aby průchod paprsku nebyl negativně ovlivňován nepravidelnou vzdušnou vlhkostí. Území nesmí být nepřiměřeně mokré vjivem ranních ros, nebo po dešti. Obecné technické požadavky Souřadnicový systém: S-JTSK a zároveň WGS84/UTM33N (S-JTSK / Krovak East North a World Geodetic System 1984 / Universal Transverse Mercator zone 33N) Výškový systém: Baltský po vyrovnání K transformaci polohových a výškových údajů musí být použity programy a algoritmy platné po 1. lednu 2011 a schválené ČUZK U jednotlivých datových sad je nutno dodat všechny prvky vnější a vnitřní orientace Snímkování musí být provedeno digitální velkoformátovou měřickou kamerou Úhly náklonu nosiče kamery potažmo snímače nesmí přesáhnout 5 Zhotovitel musí předložit před započetím prací u používaných kamer kalibrační protokol těchto kamer, a to ne starší než 2 roky. 1

9 Části díla: 1) Letecké snímkování s následnou tvorbou ortofotomapy Požadované minimální výstupy: 1. Barevné letecké měřicské snímky ve škále barev RGB a NIR o Minimální prostorové rozlišení 10 cm/px o Formát: TIFF bez komprese s hlavičkou TFW o Barevná škála: RGB (Pravé barvy) a NÍR (samostatný NIR kanál) o Barevná hloubka: minimálně 16bit o Minimální podélný překryv snímků 60% o Minimální příčný překryv snímků 30% 1. Barevná ortofotomapa o Minimální prostorové rozlišení 12,5 cm/px o Formát: TIFF bez komprese s hlavičkou TFW o Barevná škála: RGB (Pravé barvy) a CIR (barevný kanál Red bude nahrazen kanálem NIR) o Barevná hloubka 8 bit o Požadovaný klad listů: Státní mapa odvozená 1:5000 o Pro tvorbu ortofotomapy budou využity letecké měřicské snímky, model terénu a povrchu pořízené v rámci této zakázky o Bude provedena barevná korekce, montáž a retuše zakrytých částí obrazu. Termín dodání: ) Letecké laserové skenování s následnou tvorbou DMR a DMT o nejmenší průměrná hustota paprsků: 5 bodů/m2 o minimální požadovaný překryv 20% o minimální zorný úhel paprsku 32 (tzn. 16 do strany) o rozložení paprsků: rovnoměrné v osách x a y (kolmých směrech) o požadovaná metoda scanování: Full-waveform Požadované minimální výstupy: 1. Digitální model reliéfu a. představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů b. Bude vytvořen model nepravidelné sítě výškových bodů a zároveň bude vytvořen pravidelný rastr o rozměrech buňky 1m*1m a maximální úplné střední chybě výšky na pevném podloží 0,15 m v odkrytém terénu a 0,25 m v zalesněném terénu. 2. Digitální model povrchu a. Forma nepravidelné sítě výškových bodů s úplnou střední chybou výšky maximálně 0,15 m pro přesně vymezené objekty (budovy) a 0,5 m pro objekty přesně neohraničené (lesy a další prvky rostlinného pokryvu). 3. Mračno bodů a. kolorované na základě leteckých snímků vyhotovených v rámci této zakázky i. formát souboru ASCII [X, Y, Z, intenzita, Red, Green, BlueJ ii. formát souboru ASCII [X, Y, Z, intenzita, NIR, Green, Blue] 2

10 Termín dodání: Letecké hyper-spektrální snímkování o minimální prostorové rozlišení 1m/px o Spektrální rozlišení: nm o Počet pásem: nejméně 150 o Hodnoty pásem splňující potřeby této zakázky (tvorby mapy vegetace a klasifikace lesních porostů) o Bude proveden terénní průzkum v zájmovém území Požadované minimální výstupy: 1. Letecké hyper-spektrální snímky a. Formát: TIFF bez komprese s hlavičkou TFW Termín dodání: ) Vyhodnocení vegetace o Podmínka využití výhradně dat hyper-spektrálního snímkování, leteckých měřičských snímků a dat pořízených laserovým snímkováním o Pro potřeby tvorby mapy vegetace je možné využít ploch provozní inventarizace lesa zaměřených a využívaných zadavatelem. Jednotlivé plochy mají zaměřené a stanicené souřadnice středů a zaměřené polohy jednotlivých středů stromů s doprovodnou databází s údaji o dřevině, výšce, tloušťce aj. Požadované minimální výstupy: 1. Mapy vegetace se zaměřením na lesní porosty o Atributy lesní vegetace (Minimálně požadované) o Převládající výška [m] o Střední výška [m] o Výčetní plocha [m 2 ha" 1 ] o Střední průměr [cm] o Rozdělení průměru o Objem [m 3 ha 1 ] o Počet stromů [ha 2 ] o Dřevina (skupina dřevin) o Dřeviny musí být rozděleny pro vyhodnocení do skupin dřevin co nejpodrobněji, tak aby bylo možné dle vyhodnocení dat hyper-spektrálního snímku rozlišit atributy pro hlavní skupiny dřevin. Jako příklad uvádíme tabulku aktuálně využitého rozdělení skupin dřevin. Skupina dřevin (1)smrk(+jedle) (20) borovice (+modřín) (29) kleč (50)buk (65) břízy (79) ost. listnáče (dlouhověké) Dřevina (1) Smrk ztepilý (10) Jedle bělokorá (20) Borovice lesní (30) Modřín evropský (28) Borovice kosodřevina (kleč) (50) Buk lesní {64) Břízy (42) Dub zimní (51) Habr obecný

11 (97) ost. listnáče (krátkověké) (900) odumřelý porost bez obnovy (52) Javor mléč (53) Javor klen (57) Jasan ztepilý (61) Jilm drsný (66) Jeřáb ptačí (83) Olše lepkavá (84) Olše šedá (86) Topol osika (900) Odumřelý porost bez obnovy o o Atributy nelesní vegetace (Minimálně požadované) o nálet dřevin (smrk/listnáče) o plochy obhospodařované o plochy neobhospodařované o podmáčené porosty o bohaté na dusík, fosfor/ chudé na dusík, fosfor Formát souboru: ESRI FeatureClass v rámci ESRI File Geodatabase 2. Vyhodnocení snímané vegetace lesních porostů - inventarizace lesních porostů o Formát gis souboru: ESRI FeatureClass v rámci ESRI File Geodatabase o Vyhodnocení jednotlivých atributů bude provedeno pro následující stratifikacní parametry a bude provedeno v jednotkách na 1 ha a zároveň souhrnně. Zjištění atributů a jejich vyhodnocení je požadováno tak, že přesnost určení zásoby (objem) celkové a na jednotlivých lesních hospodářských celcích bude <10% při hladině pravděpodobnosti a=0,05. U všech výstupů bude uvedeno tabelárně následující: 1. Vyhodnocovaná veličina, klasifikátor, interval spolehlivosti, výsledek, chyby, celkový součet za vyhodnocovaný stratifikacní parametr. 2. Atributy objem a počet stromů musí být vyhodnoceny v jednotlivých stratifikacních parametrech dle tloušťkových tříd, jejichž hraniční hodnoty jsou určeny cm a souhrnně. Stratifikacní parametry: o Typ vývoje lesa souhrnně (TVL) o Typ vývoje lesa představuje pro vyhodnocení prostorovou jednotku. Zadavatel poskytne pro účely vyhodnocení vrstvu typů vývoje lesa ve formátu pro GIS s databází, o Skupina dřevin o Typ vývoje lesa a skupina dřevin o Lesní hospodářský celek (LHC) olhc je organizační prostorová jednotka. Zadavatel poskytne pro účely vyhodnocení vrstvu LHC ve formátu pro GIS s databází, o LHC a TVL o LHC a skupina dřevin o LHC, TVL a skupina dřevin Termín dodání:

12 Uložení dat, další technické požadavky 1. Data budou uložena na přenosných HDD zařízeních umožňující připojení pomocí USB verze 3.0, a to odděleně a. letecké měřicské snímky b. barevná a ič ortofotomapa c. hyperspektrální snímky d. data laserscaningu (mračno bodů) e. digitální model terénu a digitální model povrchu f. mapa vegetace a lesnická klasifikace 2. Středy snímků budou uloženy v odděleném souboru formátu ESRI Shapefile či Features Class v rámci File Geodatabase 3. K jednotlivým datovým sadám jsou požadovány informace: a. seznam naskenovaných bloků, případně seznam naskenovaných řad u bloků nedokončených, b. grafické schéma uskutečněných letových řad, c. názvy adresářů, ve kterých jsou data nahrána, d. datum skenování, e. čas skenování, f. výška letové hladiny, g. dohlednost, h. oblačnost, 5

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO VZ 57/2014. Část č.

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO VZ 57/2014. Část č. RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO VZ 57/2014 Část č. dle 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, podle 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Správa Národního parku Šumava. 1. máje 260/19,38501 Vimperk

Správa Národního parku Šumava. 1. máje 260/19,38501 Vimperk OP[RACNI EVROPSkÁ UNIt: Fond soudrmosu Evropsky fond pro r~gionálni I Pro vodu, vzduch a přírodu SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 ano zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO č /86/

SMLOUVA O DÍLO č /86/ SMLOUVA O DÍLO č. 155-112/86/2012-4218 I. Smluvní strany 1. Česká republika Ministerstvo obrany Se sídlem Tychonova 1, Praha 6, 160 00 Praha 6 jejímž jménem jedná: velitel Vojenského zařízení 4218 Štěpánov

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Příloha č. 3 Výzvy uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník ) Příloha č. 7 Výzvy - Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy (vzor smlouvy) Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník ) Město

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

Doplňující informace k veřejné zakázce

Doplňující informace k veřejné zakázce Doplňující informace k veřejné zakázce Číslo zakázky: VŘ 12/2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.04/04.0040

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Tvorba informační koncepce SVS

Tvorba informační koncepce SVS Č. j. SVS/2015/086869-G Zadavatel 1 : Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem daně Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

SMLOUVA O DÍLO na zhotovení dokumentace stavby č. 20100102 uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku

SMLOUVA O DÍLO na zhotovení dokumentace stavby č. 20100102 uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku SMLOUVA O DÍLO na zhotovení dokumentace stavby č. 20100102 uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6 zapsaná

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky Název: Moravskoslezský energetický klastr, o.s. Sídlo: Studentská

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupující: Základní umělecká škola Nová Paka Se sídlem: Masarykovo náměstí 1 509 01 Nová Paka IČ: IČO: 67440207 Zastoupený:

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Kurz obrazové spektroskopie vodních ploch

Kurz obrazové spektroskopie vodních ploch S M L O U V A O V E D E N Í K U R Z U O B R A Z O V É S P E K T R O S K O P I E V O D N Í C H P L O C H O B J E D N A T E L Jméno Sídlem IČO DIČ zapsaná u soudu v oddíl vložka 12345 zastoupen A P O S K

Více

Tel. č.: IČO: DIČ: Bankovní spojení:

Tel. č.: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Příloha č. 5 DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ dle ust. 68 odst. 2 a 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen Dohoda ) kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Smlouva o nákupu reklamního prostoru a času v médiích

Smlouva o nákupu reklamního prostoru a času v médiích Smlouva o nákupu reklamního prostoru a času v médiích I. Smluvní strany zapsáno pod sp. zn. L 6427 u Krajského soudu v Brně IČ: 65341511 DIČ: CZ65341511 Sídlo: Vranovská 846/45, 614 00 Brno Zastoupen:

Více

SMLOUVA o zajištění úklidu

SMLOUVA o zajištění úklidu SMLOUVA o zajištění úklidu podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) Objednatel: Město Nový Bor se sídlem : náměstí Míru 1, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Smlouva o dílo Článek I. smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most Zastoupený: Karlem Řehákem, starostou obce IČ: 00266124 DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

Ministerstvo zemědělství Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a Středočeský kraj. Zadavatel: Název veřejné zakázky:

Ministerstvo zemědělství Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a Středočeský kraj. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Zadavatel: Ministerstvo zemědělství Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a Středočeský kraj Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a zateplení střechy Zateplení budovy 1290121001 Sídlem: Slezská

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Smlouva o provedení smluvního výzkumu č. 0XX/20XX/VŠTE/OVVTČ

Smlouva o provedení smluvního výzkumu č. 0XX/20XX/VŠTE/OVVTČ Příloha č. 1 Smlouva o provedení smluvního výzkumu č. 0XX/20XX/VŠTE/OVVTČ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích jako výzkumná organizace a jako podnik Tato SMLOUVA O PROVEDENÍ SMLUVNÍHO

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

SMLOUVA NA DODÁVKU A MONTÁŽ PLYNOVÉ KOTELNY (dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

SMLOUVA NA DODÁVKU A MONTÁŽ PLYNOVÉ KOTELNY (dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) SMLOUVA NA DODÁVKU A MONTÁŽ PLYNOVÉ KOTELNY (dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) I. Smluvní strany Mateřská škola PODSAĎÁČEK v Praze 12 Se sídlem: Pod sady 170/2,Praha

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ).

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ). Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2015/098853-G

Více

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: a Zhotovitel: Společenství vlastníků jednotek domu

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 536 a následujících dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 536 a následujících dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 (celkem 7) SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 536 a následujících dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy o dílo objednatele: 4112054542

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019)

RÁMCOVÁ SMLOUVA. VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ (projekt DF12P01OVV019) RÁMCOVÁ SMLOUVA "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019) Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená mezi těmito stranami ve smyslu ust.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 71 ze dne 12.02.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 71 ze dne 12.02.2014 č.j.: 82/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 71 ze dne 12.02.2014 "MŠ V Zahrádkách - výstavba nového objektu" - výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c

Více