SMLOUVA O DÍLO. na plnění veřejné zakázky č. 16/2012 Snímkování a skenování území KRNAP a jeho ochranného pásma, včetně jejich následného zpracování",

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO. na plnění veřejné zakázky č. 16/2012 Snímkování a skenování území KRNAP a jeho ochranného pásma, včetně jejich následného zpracování","

Transkript

1 hq>ev~ 1-1ž/J01 QI3/Cel EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKIFUNOUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO SMLOUVA O DÍLO na plnění veřejné zakázky č. 16/2012 Snímkování a skenování území KRNAP a jeho ochranného pásma, včetně jejich následného zpracování", uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Článek 1. Smluvní strany 1. Objednatel: se sídlem: IČO: DIČ: bankovní spojení: zastoupená: Správa Krkonošského národního parku Dobrovského 3, Vrchlabí CZ /0100, KB exp. Vrchlabí Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem (dále jen objednatel) 2. 1 ) Zhotovitel: GEODIS BRNO, spol. s r.o. se sídlem/bytem: Lazaretní 11a, Brno zapsaný dne: v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 221, IČO/r.č.: DIČ: bankovní spojení: CZ HSBC Bank plc, Millenium Plaza, V Celnici 10, Praha 1 zastoupený: Ing. Ivo Hanzlem, prokuristou společnosti (dále jen zhotovitel) (dále jen smluvní strany) Článek 2. Předmět a rozsah díla 1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí realizovat letecké snímky a laserové skenování území Krkonošského národního parku jeho ochranných pásem včetně požadovaného překryvu. Přesný popis částí plnění díla je uveden v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 2. První částí díla je letecké snímkování s následnou tvorbou ortofotomapy, přičemž zhotovitel je povinen mít k dispozici letadlo a řádně kalibrovanou digitální velkoformátovou měřickou kamerou, leteckým laserovým skenerem včetně technologií zpracování dat a zařízením schopným pořídit hyperspektrární data. Protokol o kalibraci předloží před započetím prací zhotoviteli ke kontrole. 3. Způsob zpracování, seznam a termíny výstupů je stanoven v příloze č. 2 této smlouvy. 4. Objednatel si vyhrazuje právo přístupu k datům v průběhu zpracování dat, tedy v průběhu provádění díla a k provádění kontrol postupu prací na díle a schvalování jednotlivých dílčích provedených prací. 5. Při zhotovování díla je zhotovitel vázán ujednáním této smlouvy včetně příloh 1, 2 a pokyny objednatele. 1/6

2 OJ DI3/CeI3 2DD7.ZD13 EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKIFUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Článek 3. Povinnosti a kontrola objednatele 1. Objednatel se zavazuje průběžně spolupracovat při plnění díla se zhotovitelem prostřednictvím svých zástupců. Veškeré podklady předá objednatel zhotoviteli průběžně. 2. Objednatel je oprávněn provádět kdykoli průběžnou kontrolu řádného plnění díla zhotovitelem s tím, že by při kontrole neměl nepřiměřeně omezovat v provádění díla. Zhotovitel mu je povinen poskytnout požadované analogové podklady na 7 dnů, digitální data neomezeně a to i v rozpracované podobě v exportu do formátu dle potřeb objednatele (vektorové mapy v*.shp, rastrové mapy v *.TIFF data v tabulkové podobě např. *.xls).. 3. Termín provádění kontrol, místo konání a rozsah ke kontrole požadovaných podkladů musí být zhotoviteli oznámen nejméně 5 dnů předem. 4. Kontrola se provádí vždy za účasti zodpovědného vedoucího pracovní skupiny zhotovitele, nebo jím zmocněného zástupce; jejich účast je povinen zhotovitel zajistit. Kontrolující i kontrolovaná strana může ke kontrole přizvat ještě další pracovníky objednatele a zhotovitele. Objednatel může pro kontrolu využít i třetí subjekt. O kontrole se pořizuje zápis, který odsouhlasí podpisem obě smluvní strany. V případě, že jedna ze stran se zněním zápisu nesouhlasí, uvede do zápisu zdůvodnění. 5. Závady při kontrole zjištěné je zhotovitel povinen odstranit v termínech a způsobem v zápise stanoveným. V případě, že zjištěné závady nebudou odstraněny v termínu nebo způsobem v zápise stanoveným, je objednatel oprávněn pozastavit platbu faktur, a to až do doby řádného odstranění závad. 6. Zhotovitel při vypracování spolupracuje se odpovědnými osobami objednatele, určenými, Pověřený pracovník objednatele odpovídá za kontrolu jednotlivých etap díla. 7. Do 30 kalendářních dnů od předání výstupů díla nebo jeho částí je povinen objednatel písemně oznámit zhotoviteli zjištěné závady. Zhotovitel je povinen tyto závady odstranit a do 30 kalendářních dnů od data obdržení písemného oznámení závad objednatelem předat opravené dílo, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Následně bude sepsán protokol o předání díla a zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dle či. 5. této smlouvy. Článek 4. Povinnosti zhotovitele 1. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou a v následujících termínech: Letecké snímkování s následnou tvorbou ortofotomapy - nejpozději do Letecké laserové skenování s následnou tvorbou DMR a DMT - nejpozději do Letecké hyper-spektrální snímkování - nejpozději do Vyhodnocení vegetace -nejpozději do Data, výstupy a dílčí plnění budou vždy předána v termínu tak, aby byla umožněna kontrola ze strany objednatele. 2. Zhotovitel je povinen oznámit názvy, jména a veškeré identifikační údaje svých subdodavatelů objednateli. Zhotovitel zodpovídá zajednání svých subdodavatelů a je povinen plnit vůči nim veškeré své závazky a povinnosti. 2/6

3 r jm QI3/Cel3 Z007.Z013 EVROPSKÁ UNIE/ UNIA EUROPEJSKA EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKIFUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 3. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění díla mít sjednané platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce 2 mil. Kč. Tuto skutečnost je objednatel oprávněn zkontrolovat kdykoliv v průběhu plnění díla. 4. Zhotovitel je povinen dílo provádět prostřednictvím min. 2 inženýrů s klasifikací Úředně oprávněný zeměměřický inženýr kategorie A,B a C ve smyslu 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, dále 2 osoby - s geografickým vzděláním nebo obdobném oboru a 3 - letou praxí v oboru leteckého snímkování. Tuto skutečnost je objednatel oprávněn zkontrolovat kdykoliv v průběhu plnění díla. 5. Zhotovitel nesmí objednatelem mu poskytnutá data a údaje půjčovat, kopírovat nebo reprodukovat pro jiné účely než jsou definované touto smlouvou o dílo a převádět smluvní vztah na třetí osoby bez předchozího souhlasu objednatele. 6. Žádná část díla ani poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem použita pro jiné dílo, které by nevznikalo podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Žádná část díla ani poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem poskytnuta třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Na všech výstupech a rozmnoženinách, pro které použije zhotovitel jako podklad materiály zpracované jinou osobou musí být uveden jejich původ, nestanoví-li objednatel jinak. Zhotovitel je povinen umožnit provedení kontroly všem subjektům implementační struktury Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika na období , pověřeným kontrolním orgánům České republiky a pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního dvora. Dále je povinen na základě kontrol prováděných při monitorování projektu realizovat nápravná opatření, která mu budou uložena oprávněnými subjekty, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zároveň písemně oznámí splnění nápravných opatření a kdo tyto opatření uložil. 7. Po kompletním převzetí díla objednatelem nebo při ukončení platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré nespotřebované poskytnuté analogové podklady a všechny poskytnuté nosiče s podklady digitálními. 8. Po kompletním převzetí díla objednatelem nebo při ukončení platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen zajistit vymazání všech digitálních podkladů ze všech paměťových medií výpočetní techniky svojí a všech subdodavatelů. Zhotovitel si však, poskytl-li objednateli podle této smlouvy řádně a v úplnosti zhotovené dílo, ponechá ve svém řádně zabezpečeném archivu jednu kopii digitálních dat zhotoveného díla, která může být užita výhradně pro potřebu objednatele na jeho žádost a nebo sjeho písemným souhlasem. Předáním díla nebo jeho částí a zaplacením odměny za zhotovení díla, přechází veškerá vlastnická práva na objednatele. 9. Po ukončení platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré originály a kopie díla. Všechny části díla, které nebudou poskytnuty objednateli, je zhotovitel povinen zničit. Tím nejsou dotčena předchozí ustanovení tohoto článku. 10. Zhotovitel zabezpečí takový režim práce s daty a údaji, aby výše uvedené podmínky byly dodrženy. Formát a vzhled výstupů bude vždy konzultováno s pověřenou osobou objednatele.

4 jsm Cíl 3/Cel 3 Z007.ZD13 EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKIFUNDUSZ ROZWOJU REGION ALNEGO /$\Wif H {Jfflfef ^k5 Ž Článek 5. Cena a platební podmínky 1. Celková cena za dílo bez DPH je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílo v průběhu plnění vždy po zhotovení a převzetí části díla dle uvedeného rozpočtového členění díla, a to na základě předávacího protokolu. 2. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla - číslo Smlouvy o dílo a fakturovanou částku. Dále musí obsahovat název projektu Krkonoše v INSPIRE - společný GIS v ochraně přírody, číslo projektu: CZ.3.22/1.2.00/ Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 20ti dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Faktury budou vystavovány na konci kalendářního měsíce (po 25. dni měsíce) a předány nejpozději do 4. dne následujícího měsíce zhotoviteli, aby marně neplynula lhůta splatnosti z důvodu termínů průběžných uzávěrek a termínů poskytovatele dotace. Článek 6. Smluvní pokuty 1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění díla, popř. jeho části, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z celkové ceny díla, popř. jeho části (v případě, že bude ve zpoždění s předáním části díla). Tím však jeho povinnost splnit dílo nebo jeho část ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně zhotovitelem stanovené přiměřené lhůtě. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran. 2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny plnění, u něhož byly zjištěny vady. Dále je zhotovitel povinen uhradit objednateli uvedenou smluvní pokutu, pokud bude zjištěno, že porušil svoje povinnosti uvedené v či V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den prodlení. 4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. Článek 7. Vzájemné práva a povinnosti 1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy: mohou vzájemně úmyslně nebo i opomenutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen důvěrné informace), mohou jejich zaměstnanci nebo třetí osoby získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opomenutím či jinak přístup k důvěrným informacím druhé strany. 4/6

5 ^rai Cíl 3/Cel 3 ZDD7.ZD13 EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKIFUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2. Předávající strana zůstává výlučným nositelem práv k veškerým důvěrným informacím a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace, zejména bude o nich zachovávat mlčenlivost a zajistí, aby je ve stejném rozsahu zachovávaly i jiné osoby, kterým je poskytne v souladu s touto smlouvou. S výjimkou plnění této smlouvy se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohla být smlouva splněna. V případě plnění této smlouvy se smluvní strany zavazují činit tak vždy jen v nezbytně nutném rozsahu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy. 3. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu, nebo jejichž zveřejnění předávající strana výslovně zakázala. Tím není dotčeno ustanovení 66 odst. 4-5 autorského zákona. 4. Smluvní partneři objednatele mají právo na informace, i když jsou považovány za důvěrné podle této smlouvy, a to v nezbytně nutném rozsahu za účelem úspěšné realizace předmětu této smlouvy a nezávislého posuzování průběhu plnění předmětu této smlouvy. Smluvní partneři jsou povinni se v okamžiku získání důvěrných informací řídit povinnostmi při nakládání s těmito informacemi jako objednatel. 5. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které se staly oprávněně veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana. 6. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu. 7. Zhotovitel je si vědom toho, že mu objednatel v rámci plnění smlouvy poskytne materiály v digitální nebo analogové formě: které jsou vlastnictvím třetích osob a podléhají ochraně autorského zákona, které jsou vlastnictvím objednatele, obsahují důvěrné informace a které jsou nebo by mohly být součástí obchodního tajemství objednatele. Článek 8. Ostatní ujednání 1. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem smlouvy. Za takové okolnosti se považuje např. vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatele atd. Odstoupení nabývá účinnosti ke dni jeho doručení druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou si rovněž vědomy, že smlouva v případě neschválení finančních prostředků z dotací zaniká ke dni zamítnutí dotace. 2. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti.

6 Am Cíl3/Cel3 ZDD7.Z013 EVROPSKÁ UNIE /UNIAEUROPEJSKA EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKIFUNDUSZROZWOJU REGIONALNEGO 3. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle této smlouvy na základě listin, které byly předloženy k nabídce na plnění veřejné zakázky. 5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. 6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny. 7. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. 8. Tato Smlouva o dílo je platná po podpisu objednatelem, pokud mu bude přidělena dotace dle podaného projektu. 9. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Ve Vrchlabí dne Q 9-07" 2012 Správa Krkonošského národního parku Dobrovského VRCHLABÍ IČ: DIČ: CZ V Brně dne GEODIS BRNO, spol. sr.o. Lazaretpijiar Drae- " :CZ Ing. Jan Hřebačka ředitel Správy národního parku Krkonošského Ing. Ondřej Tomas Generální ředitel GEODIS BRNO, spol. s r.o.

7 Příloha č. 1 smlouvy o dílo Dílo Letecké snímkování s následnou tvorbou ortofotomapy Letecké laserové skenování s následnou tvorbou DMR a DMT Letecké hyper-spektrální snímkování Vyhodnocení vegetace Celkem cena za kompletní dílo s převodem vlastnických práv Cena bez DPH 1 ) , , , , ,- DPH 1 ) , , , , ,- Cena s DPH 1 ) , , , , ,-

8 Cil3/Cel3 Z EVROPSKÁ UNIE/UNIAEUROPEJSKA EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKIFUNDU5Z ROZWOJU REGIONALNEGO Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo Snímkování a skenování území KRNAP a jeho ochranného pásma. včetně jejich následného zpracování - VZ 16/2012" Předmětem zakázky je pořízení a dodání digitálních leteckých měrických snímků a dat leteckého laserového skenování, tvorba ortofot a výškopisných modelů území Krkonošského národního parku včetně jeho ochranného pásma. Předmětným územím je celé území Krkonošského národního parku včetně jeho ochranného pásma. Přesný rozsah území vyčleňuje gis soubor uzemikrnapvz.shp uložený na CD (soubor obsahuje polygonovou vrstvu zobrazující hranici národního parku a polygon zobrazující požadovaný minimální přesah. CD bude předáno zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo. U pořizovaných datových sad je požadován minimální přesah 1 km od KRNAP. Termín a podmínky snímkování Termín snímkování je požadován v rozmezí měsíců června až července 2012, včetně. Všechna snímkování musí být provedena v co nejkratším časovém intervalu, tak aby byla zajištěna časová komplexnost. Termín snímkování odpovídá požadovanému vegetačnímu pokryvu Není přípustná sněhová pokrývka větší než na 2 % území. Snímkování musí být provedeno za bezoblačného počasí, bez oparu. Zahájení snímkování je možné nejdříve po 7. hodině UTC a nejpozději v 17:00 UTC. Meteorologickou podmínkou je, aby spodní hladina mraků byla nad hladinou letu tak, aby průchod paprsku nebyl negativně ovlivňován nepravidelnou vzdušnou vlhkostí. Území nesmí být nepřiměřeně mokré vjivem ranních ros, nebo po dešti. Obecné technické požadavky Souřadnicový systém: S-JTSK a zároveň WGS84/UTM33N (S-JTSK / Krovak East North a World Geodetic System 1984 / Universal Transverse Mercator zone 33N) Výškový systém: Baltský po vyrovnání K transformaci polohových a výškových údajů musí být použity programy a algoritmy platné po 1. lednu 2011 a schválené ČUZK U jednotlivých datových sad je nutno dodat všechny prvky vnější a vnitřní orientace Snímkování musí být provedeno digitální velkoformátovou měřickou kamerou Úhly náklonu nosiče kamery potažmo snímače nesmí přesáhnout 5 Zhotovitel musí předložit před započetím prací u používaných kamer kalibrační protokol těchto kamer, a to ne starší než 2 roky. 1

9 Části díla: 1) Letecké snímkování s následnou tvorbou ortofotomapy Požadované minimální výstupy: 1. Barevné letecké měřicské snímky ve škále barev RGB a NIR o Minimální prostorové rozlišení 10 cm/px o Formát: TIFF bez komprese s hlavičkou TFW o Barevná škála: RGB (Pravé barvy) a NÍR (samostatný NIR kanál) o Barevná hloubka: minimálně 16bit o Minimální podélný překryv snímků 60% o Minimální příčný překryv snímků 30% 1. Barevná ortofotomapa o Minimální prostorové rozlišení 12,5 cm/px o Formát: TIFF bez komprese s hlavičkou TFW o Barevná škála: RGB (Pravé barvy) a CIR (barevný kanál Red bude nahrazen kanálem NIR) o Barevná hloubka 8 bit o Požadovaný klad listů: Státní mapa odvozená 1:5000 o Pro tvorbu ortofotomapy budou využity letecké měřicské snímky, model terénu a povrchu pořízené v rámci této zakázky o Bude provedena barevná korekce, montáž a retuše zakrytých částí obrazu. Termín dodání: ) Letecké laserové skenování s následnou tvorbou DMR a DMT o nejmenší průměrná hustota paprsků: 5 bodů/m2 o minimální požadovaný překryv 20% o minimální zorný úhel paprsku 32 (tzn. 16 do strany) o rozložení paprsků: rovnoměrné v osách x a y (kolmých směrech) o požadovaná metoda scanování: Full-waveform Požadované minimální výstupy: 1. Digitální model reliéfu a. představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů b. Bude vytvořen model nepravidelné sítě výškových bodů a zároveň bude vytvořen pravidelný rastr o rozměrech buňky 1m*1m a maximální úplné střední chybě výšky na pevném podloží 0,15 m v odkrytém terénu a 0,25 m v zalesněném terénu. 2. Digitální model povrchu a. Forma nepravidelné sítě výškových bodů s úplnou střední chybou výšky maximálně 0,15 m pro přesně vymezené objekty (budovy) a 0,5 m pro objekty přesně neohraničené (lesy a další prvky rostlinného pokryvu). 3. Mračno bodů a. kolorované na základě leteckých snímků vyhotovených v rámci této zakázky i. formát souboru ASCII [X, Y, Z, intenzita, Red, Green, BlueJ ii. formát souboru ASCII [X, Y, Z, intenzita, NIR, Green, Blue] 2

10 Termín dodání: Letecké hyper-spektrální snímkování o minimální prostorové rozlišení 1m/px o Spektrální rozlišení: nm o Počet pásem: nejméně 150 o Hodnoty pásem splňující potřeby této zakázky (tvorby mapy vegetace a klasifikace lesních porostů) o Bude proveden terénní průzkum v zájmovém území Požadované minimální výstupy: 1. Letecké hyper-spektrální snímky a. Formát: TIFF bez komprese s hlavičkou TFW Termín dodání: ) Vyhodnocení vegetace o Podmínka využití výhradně dat hyper-spektrálního snímkování, leteckých měřičských snímků a dat pořízených laserovým snímkováním o Pro potřeby tvorby mapy vegetace je možné využít ploch provozní inventarizace lesa zaměřených a využívaných zadavatelem. Jednotlivé plochy mají zaměřené a stanicené souřadnice středů a zaměřené polohy jednotlivých středů stromů s doprovodnou databází s údaji o dřevině, výšce, tloušťce aj. Požadované minimální výstupy: 1. Mapy vegetace se zaměřením na lesní porosty o Atributy lesní vegetace (Minimálně požadované) o Převládající výška [m] o Střední výška [m] o Výčetní plocha [m 2 ha" 1 ] o Střední průměr [cm] o Rozdělení průměru o Objem [m 3 ha 1 ] o Počet stromů [ha 2 ] o Dřevina (skupina dřevin) o Dřeviny musí být rozděleny pro vyhodnocení do skupin dřevin co nejpodrobněji, tak aby bylo možné dle vyhodnocení dat hyper-spektrálního snímku rozlišit atributy pro hlavní skupiny dřevin. Jako příklad uvádíme tabulku aktuálně využitého rozdělení skupin dřevin. Skupina dřevin (1)smrk(+jedle) (20) borovice (+modřín) (29) kleč (50)buk (65) břízy (79) ost. listnáče (dlouhověké) Dřevina (1) Smrk ztepilý (10) Jedle bělokorá (20) Borovice lesní (30) Modřín evropský (28) Borovice kosodřevina (kleč) (50) Buk lesní {64) Břízy (42) Dub zimní (51) Habr obecný

11 (97) ost. listnáče (krátkověké) (900) odumřelý porost bez obnovy (52) Javor mléč (53) Javor klen (57) Jasan ztepilý (61) Jilm drsný (66) Jeřáb ptačí (83) Olše lepkavá (84) Olše šedá (86) Topol osika (900) Odumřelý porost bez obnovy o o Atributy nelesní vegetace (Minimálně požadované) o nálet dřevin (smrk/listnáče) o plochy obhospodařované o plochy neobhospodařované o podmáčené porosty o bohaté na dusík, fosfor/ chudé na dusík, fosfor Formát souboru: ESRI FeatureClass v rámci ESRI File Geodatabase 2. Vyhodnocení snímané vegetace lesních porostů - inventarizace lesních porostů o Formát gis souboru: ESRI FeatureClass v rámci ESRI File Geodatabase o Vyhodnocení jednotlivých atributů bude provedeno pro následující stratifikacní parametry a bude provedeno v jednotkách na 1 ha a zároveň souhrnně. Zjištění atributů a jejich vyhodnocení je požadováno tak, že přesnost určení zásoby (objem) celkové a na jednotlivých lesních hospodářských celcích bude <10% při hladině pravděpodobnosti a=0,05. U všech výstupů bude uvedeno tabelárně následující: 1. Vyhodnocovaná veličina, klasifikátor, interval spolehlivosti, výsledek, chyby, celkový součet za vyhodnocovaný stratifikacní parametr. 2. Atributy objem a počet stromů musí být vyhodnoceny v jednotlivých stratifikacních parametrech dle tloušťkových tříd, jejichž hraniční hodnoty jsou určeny cm a souhrnně. Stratifikacní parametry: o Typ vývoje lesa souhrnně (TVL) o Typ vývoje lesa představuje pro vyhodnocení prostorovou jednotku. Zadavatel poskytne pro účely vyhodnocení vrstvu typů vývoje lesa ve formátu pro GIS s databází, o Skupina dřevin o Typ vývoje lesa a skupina dřevin o Lesní hospodářský celek (LHC) olhc je organizační prostorová jednotka. Zadavatel poskytne pro účely vyhodnocení vrstvu LHC ve formátu pro GIS s databází, o LHC a TVL o LHC a skupina dřevin o LHC, TVL a skupina dřevin Termín dodání:

12 Uložení dat, další technické požadavky 1. Data budou uložena na přenosných HDD zařízeních umožňující připojení pomocí USB verze 3.0, a to odděleně a. letecké měřicské snímky b. barevná a ič ortofotomapa c. hyperspektrální snímky d. data laserscaningu (mračno bodů) e. digitální model terénu a digitální model povrchu f. mapa vegetace a lesnická klasifikace 2. Středy snímků budou uloženy v odděleném souboru formátu ESRI Shapefile či Features Class v rámci File Geodatabase 3. K jednotlivým datovým sadám jsou požadovány informace: a. seznam naskenovaných bloků, případně seznam naskenovaných řad u bloků nedokončených, b. grafické schéma uskutečněných letových řad, c. názvy adresářů, ve kterých jsou data nahrána, d. datum skenování, e. čas skenování, f. výška letové hladiny, g. dohlednost, h. oblačnost, 5

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO VZ 57/2014. Část č.

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO VZ 57/2014. Část č. RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO VZ 57/2014 Část č. dle 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, podle 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy: ev. číslo smlouvy: SMLOUVA O DÍLO 1. Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Zastoupený: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jakub Pánik, náměstek

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN "

KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN - 2016" uzavřená podle 2085 a následujících Občanského zákoníku Článek 1. Smluvní strany 1.1. Kupující: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Obchodní firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Návrh smlouvy o dílo č. j. KRPK-20569/ČJ VZ

Návrh smlouvy o dílo č. j. KRPK-20569/ČJ VZ Návrh smlouvy o dílo č. j. KRPK-20569/ČJ-2010-1900VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 05 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem,

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Sikou Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Objednatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: Bankovní

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo:

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo: Příloha č. 7 KUPNÍ SMLOUVA Číslo: kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. SMLOUVA O DÍLO č... /2010 uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) SMLUVNÍ STRANY Královéhradecký kraj

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

SMLOUVU O DÍLO. 1. Předmět smlouvy

SMLOUVU O DÍLO. 1. Předmět smlouvy Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM

SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupeno: Ing. Kamil

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné Dne, měsíce a roku uvedeného na straně 6, podle zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) a ve smyslu ustanovení 536 a násl. citovaného zákona, je uzavřena tato: SMLOUVA O

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

Podivín, Dolní Valy II, Inženýrské sítě k RD, SO 01 - Komunikace

Podivín, Dolní Valy II, Inženýrské sítě k RD, SO 01 - Komunikace 1. Smluvní strany: Smlouva o dílo o dodávce stavebních prací uzavřená dle 2587 občanského zákoníku Objednatel : Město Podivín Adresa : Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín Zastoupený : Stanislav Machovský,

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Příloha č.1 Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/15 3691/5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Předmět díla

I. Úvodní ustanovení. II. Předmět díla Smlouva o dílo uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Číslo smlouvy : 15001 I. Úvodní ustanovení Objednatel: Město Manětín Manětín 89,

Více

SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ KONCEPCE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO MĚSTO KROMĚŘÍŽ

SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ KONCEPCE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ KONCEPCE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO MĚSTO KROMĚŘÍŽ č. smlouvy objednatele: SML/097/2016 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Smluvními stranami uzavřená

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 532 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 532 ze dne č.j.: 585/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 532 ze dne 20.07.2016 Výběr dodavatele na vypracování studie k akci "Úprava veřejného prostoru - Koněvova, Pod Lipami, Osiková,

Více

Správa Národního parku Šumava. 1. máje 260/19,38501 Vimperk

Správa Národního parku Šumava. 1. máje 260/19,38501 Vimperk OP[RACNI EVROPSkÁ UNIt: Fond soudrmosu Evropsky fond pro r~gionálni I Pro vodu, vzduch a přírodu SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 ano zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

neoprávněných zásahů do práv třetích osob, a to zejména do práv autorských, průmyslových a jiných práv duševního vlastnictví Dodavatel se zavazu

neoprávněných zásahů do práv třetích osob, a to zejména do práv autorských, průmyslových a jiných práv duševního vlastnictví Dodavatel se zavazu Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s 536-565 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění platném ke dni podpisu smlouvy 1. Objednatel Obchodní firma: Počítačová služba s.r.o. se sídlem: Stupkova 413/1a,

Více

Smlouva o dílo. kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Smlouva o dílo kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo:

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více

Zpracování Příručky pro hodnotitele globální grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v programovém období

Zpracování Příručky pro hodnotitele globální grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v programovém období Číslo smlouvy objednatele: Zpracování Příručky pro hodnotitele globální grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v programovém období 2007-2013 Smlouva o dílo ve smyslu 536 a následujících

Více

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Příloha č. 3 Výzvy uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací

Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: 1. Smluvní strany

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

SMLOUVA O DÍLO SMLOUVU O DÍLO: Čl. I. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO SMLOUVU O DÍLO: Čl. I. Předmět smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 4 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 Zastoupená: Ing. Pavlína Kulhánková, pověřená řízením odboru ekologie

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

SMLOUVA O DÍLO. Zpracování digitálního povodňového plánu pro ORP Vlašim

SMLOUVA O DÍLO. Zpracování digitálního povodňového plánu pro ORP Vlašim SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. ve spojení s 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: Zpracování digitálního povodňového

Více

Smlouva o dílo. (dále jen objednatel )

Smlouva o dílo. (dále jen objednatel ) Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, tyto smluvní strany: Objednatel: Česká republika - Státní

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY A. Obecné požadavky k návrhu smlouvy Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy (dále jen smlouva ) v listinné podobě, který přiloží k originálu

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13,

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi účastníky: SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov zastupuje: Mgr. Jan Mareš, primátor IČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

SMLOUVA O DÍLO na zhotovení dokumentace stavby č. 20100102 uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku

SMLOUVA O DÍLO na zhotovení dokumentace stavby č. 20100102 uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku SMLOUVA O DÍLO na zhotovení dokumentace stavby č. 20100102 uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6 zapsaná

Více

Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS

Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS Smluvní strany: obchodní jméno: Město Černošice adresa: Riegrova 1209 252 28 Černošice stát: Česká republika statutární zástupce: Mgr. Filip Kořínek Kontaktní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smlouva o dílo č. 03/2016 na zhotovení díla - stavební úpravy objektu č.p. 429: Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smluvní strany 1. Objednatel: Střední odborné učiliště opravárenské

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

SMLOUVA O DÍLO číslo.

SMLOUVA O DÍLO číslo. SMLOUVA O DÍLO číslo. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Objednatel: 1.2 Zhotovitel:.. Zastoupený:..

Více

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Právní forma: příspěvková organizace jejímž zřizovatel je Pardubický kraj Se sídlem: Dašická

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více