Naučná stezka Louny - Zeměchy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naučná stezka Louny - Zeměchy"

Transkript

1 Nuč tz Luy - Zěy Lu zt č.1 Vít uč tz Luy - Zěy. Měří 3,1 pět ztí. T čí 1 žlzičí zty Jilí. říju tu. í zíy ji zřízí p itibui pité y Lu ju z 16. tltí, y byl ětí pt čí š. í štly byl zb z Čé pt tuí Zě šíu lutéu ilu. Jíž 1. tltí Luy ybuli pí í ř, t byl pzěji zč ěli řji ši. N pčtu 19. tltí ybul ět lší ju. V byl čp z řy ž ěži té piu tu tubi zpu řěi, pzěji žlzi zěl ět š. Dlší zil u 196. Z tuy, ylubé říčí tůu, čpl u ě pu pě pít čpl ěžé 7 yé ju, t tl z ší přitlu. tu byl p p přípj ů, či t tjů, té ily šy. ůyl Lu zíjl, pčt bytl tupl ptřb y tl. Ru 19 byl ybu bě tu, t š píl pžů ět litu i yttí. Ru 19 zil lití tu pti tjší ěté plě. běl tu čpl byl plž é í ptubí. Sptřb y tl zyšl. Luští žili bt u pzí. Ru 195 byl p čtyřitit t blízti tuy z u 19. Zčl z ěj yět ilě iliz téz. řt při ttu y p yžíl ilí lty zšly. Nuté čištěí ptubí pběl u 19. b Žt u lt přišly bíu pi, t š byl z fičí ti ůů zítut. V lt pběly glgié ylgié zuy lí. Nbíl řší z í ttu íit tézu u u z tu pti plě. jt yútil zšíří pčtu tuí ět. Stuy byly 7 lubé, ybé filty. K íti tuí zlu připjil t lí bě tu. Z í byl čp pí tři čpl zí ží, pléz 36 yé é ěž, jž byl řjti př u Nyí Luy pužíjí u z í ž říčí lžíí zpě ět Cut. D čtyř bub uulčí ží přií pit přiěč. Kž z ží bj 1 3, ž ytčí p zbí Lu lí p bu i. Aby ly bt u zby i š plž bě ít, j čp é ěž. Věž puží j j p pí y 196 pl z ětí Věž uli Ši Stb é ěž př 1936 ftgfi pytl Sttí í i Luy J příči upuj? u ži přě plňuj pžy čittu, ůž bt yuží j buuí pit. J čp úp, přijí ili. Vpé lé ubé úpě ph. A í liit, pí ěž bé čitty luu ětší ggtů lč. Tut pu ří flul. V l ptupuj filty byl píé, té lčy zytí. Al fyziy čit uí pjít zěču iu úpu. í pé lé upí ph ču tu, přií xiu uličité j gul tt pí lóu zjišťuj zif. Tt již ITNÁ VDA puí ptřbitli. lgi těžb puy Rz jiy Čé třří bí Lu Nuču tzu zbul Ju - z utů ut Čé publiy, tři Luy z fičí ptřů Mět Luy

2 Nuč tz Luy - Zěy bí tiště č. blt Lu zřzuj pl E. Quitt tplé litié blti T, t j tiz lu, tpl u lét, li t př bbí tpl j i pzi, íě tplu uu ziu, li t tí ěé py. ůě čí tplt zuu z bbí 191 čií litlgié tii Luy 9, C. V lubé půěu j jtpljší ěí u č půěu tpltu zuu 19, C, p jlější ěí j l půěu tpltu -, C. Njyšší tplt zuu byl Lu ěř : 39, C, jižší tplt zuu byl ěř : -5, C. Ztí l ptií Kuš ují čí úy ž, pušé blti ju lubé půěé čí úy ž 5 př. Žt. Tt ž tt j způb přší při zpí zpí puěí zuu ž tí Kuš. S půě čí ú ž 7 blt Lu ří jušší blt Čé publiy bzlště u lt i. Sžě jbtší ju Luu ltí ěí, ž uií j tií blčti, t přiší čtější lijy přílé ště. Nlujíí gf uzuj zilt půěé tplty ž úů čí bě. Zj t byl ěř zi y 191. Tplt zuu [ C] Ú ž [] - I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Měí t pytl ČHMÚ ě ětu Sž tí j liti j, t pjuj půří iů. V š přípě blčt z Ně z ušu biéu. S tuí řu šu l tplt ž,6 C tz. tpltí git. Vzu y íi pi lzuj, í py zují ěí žy iztlí lu, jitu b žy tilí éšť, í, upy, té ulňují řbi Kuš. Z biéu zu l ří. Nž zší é yí té íy, by zu zčl ulňt žy, blti p Kuši i Lu, Žt ptě přltí. Kušé y 7 7 Luy lgi těžb puy Rz jiy Čé třří bí Lu Nuču tzu zbul Ju - z utů ut Čé publiy, tři Luy z fičí ptřů Mět Luy

3 Nuč tz Luy - Zěy Čé třří tiště č. 3 Čé třří j učtí pušé blti. Gflgi l zují zlu V í l 79 i i S l 6 7 R 3 3 l V š ť 63 9 šť K 1 l V l 3 3 V š L tí J š 7 z i š l 77 lu l ž M C N č iš Bl š lt ří B í 5 S t 71 H 9 i šť y 71 Li p T S l 6 lu 9 3 D 5 l 6 u 3 Tř tí St říb í 76 3 Č íč u D l li Z í R 5 M il b lí íž Kř b ilš S i M L ši lu 97 7 Vl čt gflgié lu Čé třří j íy ytu z tpí ltpí plčt uitíu liéfu ěu jiu bltí CHK 63. D pl tu řy Lb zub zělit ply. Vřié třří pé břu Milšé břu lé. Z tt tiště t l třří Milšé. N úzí CHK ůžt tt i lšíi tz. lplšě zlště ěi úzíi. N plš Čé třří zl 5 í příí zí, í příí pt, 1 příí zí 1 příí pt. H z bu 1 Glgi iti Čé třří bbí t ž p př 5-5 il. lty. Z tét by pzí lé plží ljíí z yřl přěě i tul, pul igtitů. Tyt ty ju iitlé upřílu pé úlí, Čé bě ěli l tů llit. Z by p pb ěž pzí éě yytujíí zčě ué ty ylit tufů, př. Tpli, úlí Bíliy, lí Třbíli či Třtě. Dlší éu přtují uy př 5-7 il. lty ii j z jzější tp j Čé třří ří. Vzil z ěli t tů il t uzi, t tří pl třtií ul-ití plxu. Tyt uziy byly ělé ř, té tu pl p př 97-5 il. lty. Sity ju iěí pbě píů, jílů, pů, lpů, líů pů. Vty uzi jí pu příl lí Lu líy, Úpl té uiy. í ůž jít píš í čti Čé třří, l útžitě i p lé úzí. čí říé it šl li ulié čiti zlí říé iu í čt ity tyu ulii těly tplě pzěily. Třtiy př 7-1 il. lt ju tpu ůlžitu p j yřl iů. Vulié pjy, té jí ěí pttu čt ší pby Čé třří, zily j z lpi-iljé ěí. V pí fzi zl ií xplzí blt Litěřié zlu. V lší fzi g p tl ylél z zl liií. Třily t ppé ly čič tyti i přyté tu ří itů, pé ly lé puy liii čič gt. N ět ít přizl é g tyu u zpl úlé tily, té l příťly gitčě zplí. K třti zčl bt zu, p uč liéf, itzií zí čit jíí ppé yřliy. lí tpu ju čtty tjíí. Vyzčují litii zěi tříí b l glilů zil itglilů. Ez pbíjíí čtt ytl jiu ší pby. V šl lé žtí itů úlů. N ít ší l pliy ully, t zily štěpíé ty b gté uul blt Třbíli i. Řy i lubily yt, př. Lb zlubil i. Su li l i čit li ět. J til byl uš uzl zl přljíí zpí zpí ětů zět zí, t zily pš pšé líy ilřé uiy. V bě zů byly iy ušy z zětí. Rzplé lé uy třily utě, uuí z pří ů. ří i g l puy žb ě t Rz iy j 96 ř t é Č 57 bí u L Nuču tzu zbul Ju - z utů ut Čé publiy, tři Luy z fičí ptřů Mět Luy

4 Nuč tz Luy - Zěy Rz jiy tiště č. zít jiu Dlí ří. řiz gt z ůli lubéu liu zěělé čiti už lu yytuj. l jčtěji yužíjí pětí pši, žit,, jč, luči, řpy uuři. V jí ěíí j ji pti yušujííi ěty, y zí ěté zi i b š i yti plii. bí fl ziy i uul ěí ziy pbě j při píč buří. btt z, j čé. V tét ultuí jiě yltl íy í biiů upi tli, t yzčuj biuu ltí gčí ptí. Npříl z lué říu pu plzié ří lub ž j tu yt z př 3 ů. S i užují líčit přízi pí i ěli lt. Kyž p tu bu ytu příziější píy, ytu tliy plé y. Něté z ulňují tií ř í pč lí, tž j li pěpbé, ž by z tět tli zil yyutí. Člě přtřil jiu ultuí tp. Stpí píy u i lízt, řp jl, lu, š ptuší tbl, il lí, lu bíl, lu, lu bjí, ulí léř, pp břčťlit, pyš lt, lí, ízl přítul, plzi, z tičlit či j lpl. bzlště tpl blt ůž lézt l lí, ulu tlii b čí. Np ti ít pt řů ří jíu luíu, pyši j, zzilu zítu, či ži plíu. N píčit pů zí zzil lí pt píi píz ptl. l z ůžt ptřit: lč lí tč plí tž tč lč ltí t bíl l tt pč b tič b ič lí štět ui bělt b č b i léř S fuu j t pbé, uží j žičié, tří ju pti tpí píy. N plí zí yl zě. ři lizi, l z, zizí úytů p bě p i plí zbyty pty. Zjší fu j ty uě ti u, l jtlié uy ju ztupy l pčtě. V b jti yl ží ž ú zizí l, tiu y yét ju gi l. Z ptů j z jjější ři plí, ě lí, pštl b, bžt b. Z ů p b, zjí plí, liš b bš plí. gi uy l žb p tě y ji Rz 96 é Č ří tř 57 bí u L Nuču tzu zbul Ju - z utů ut Čé publiy, tři Luy z fičí ptřů Mět Luy

5 Nuč tz Luy - Zěy lgi těžb puy tiště č.5 lgi blti těžb puy Jliž půy ju šu tjé, ělí tgizují pí zů. V zjší lí přžě yytuj ě pzi pu. Njětší li ilgié lží zjší půy píčit lí ji z p puu, t zil zpěí uz líů ě jílu p pužu příěí píčité tilu. Tt pů yzčuj l žtí úlů tčé iy í tě iztu. pu, t j zjší tču iu, pzí z pí tuu. Kž půí typ j titi pfil. N řzu půu jě jí zpzt tz. izty ty. Zjší pů zčlit ppt tt: A šě jílitliit, ltit zi uité tutuy, ull bt žiiy, zjší pí pl izt B buj tli úlů, ptž z pbíl zěěl čit, t ěl z ůl ěí píí t B zě jílit, ilě ltit zi plyié tutuy, ull B/C ubě ltit it zp iy plí jílitliité tué ziy C lbě ětl pit i ubě liitu lučtí Nzít úzí té pué lu. Byl t j z lů li lití tbí. Tyt ly zily pl u-ué í z. T užňl těžbu ě způby. Kžéu pll ltí pzu l p ltí ptřbu. V lí t bjil l ř ší lů, jjiž zbyty ůžt blízti učé tzy jít. Ly ju čt lé, ptž byly tíy pčtu uzíy i tby. Jl ty přílžittí těžby. Dlší typ lů užňl jitlů pj tbí. K t ptřil i zjší Ků l, t j jižě tt tiště. Kuy ůžt pčt l u t yt tju tu zpět, ůžt zlit i ju z tět žtí: 1 tu p é tuitié zč u žt. Jilí jt ztí, p é zč i ůžt pléut z N, Né u ůžt pčt štu ljí řbitu, l pél řbití zi p plí tě ě zp, ž jt ilii. í tt buď Líšť p b Lu l. lgi těžb puy Rz jiy Čé třří bí Lu Nuču tzu zbul Ju - z utů ut Čé publiy, tři Luy z fičí ptřů Mět Luy

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Á É ě ú Á Í ě Í ú ě ú Í Á ž é Íé ě ž ú Ú ú ú Ú Č Č ě š ň š šú ě Á ú ě Í ě ď ě úě ú ň Í ú ď ěď š ě ě š é ž Č ě Í ž é ě ž é ů ů ú ě ěť ů ú ť é ť ú ů ů é ě Ú ž ů é š Ú ž ú ě ú ě é é ú ě Ž é ú ě ú Í ě ú ě

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Ú Ř Š Ř Ě Ý Ý Ř Č Ý Ř Á É Š Í Ě Ř Ě Š Á Á Í Í Í Á É Ř É Í Á Á Ž Í Ž Í Á Á Á Í Í Í Š Í Á ť ž ó Í š š ú ž ž ó ó ů Ž ť š Ž Ž ť Ž Ž Ž ú ů Ž ž Í ť ž Ý ě š ž ě š Ů ň Í ó ú ú ž É Ř É Ř ó Ž ž Í Ú ť Ú ť š ů ě š

Více

č é í ĚŠŤ í é é Ť č č č é é í í í š é Í ší Ť í í í č é é š í í č é é Ž ň é č é í é ž Í í č ň Ý í č Ů č é í é é č é Č í é š ž Ž í í Á ší í í í č čí í é š é ší ž ň é Ž č í č šíť ž í Ž é Ž é í í íťí ší é

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY Ka rel Brù na, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze*. Úvod V pøí pa dì úro ko vé ho transmis

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

ě é ě ě ř ě ě č é č ž ě č č Í ó Ó ě Ž é š é č é ž ž č ě ě š ž č é č ř Ž Í ů ž ě ě ů ůž ř é ř é ě ž ě č ě ř ěř é ů ě é č č Č č ň ě ž ř é ě č é ů ř ř ů š Č č ř š ů č ě ů é č ě ž é ů ř š é ú ž ě ě č ů é ř

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

Ě Š ž Š Í ě ň ě ě ě š ě ě š ě ě ú Ě š ě Ř ěň ěě ě Ý ž ě ž š ěž ě š ě š ě ě Ě ň Ě ň ž ž ě š ě š ž Ý ě ň š Ě ě ž ě š ž ÝŠ Š Ý ť ě ú Ě ž ě š ě ň š ž ě ň Ť ěš ň š š ě ž Č É Ř š ě ň Ď š ě Ě ž š ž ň ň Í ž Ě

Více

ú ě ě š š Č ě Í Í č ě č ó č č Í š ě ě š ě ě č č Ř úč č č úč Íúč č úč ů ě ě č š č č ě ůž ě ů ů Í ě úč č ů ě ůž ě ů ů čí ě Č ó ú ť š ě ě ě š š Č Í č ď ě č č č ó š ě ě ž Í š ě Í ú š ě ě ě š šť Č Ř ň č ě č

Více

ř Á Ě Á Í ř ř ž ů š ř ě ů ú Í š ř ř Č ř Ťě š řř š ř ž š ř Š ř ň ě ě Š ř ú Š Š ř Š ň Š Ě Á Á Í ř š ů ě š ě š ě ř ř š ř Í ď ř ě ě ř ř š Í ň Š š š ž ů ž š ř ř ě Ž ú š ř ů ž ř ů ě Í ě ů ž ř š Ď ž ů ě ů ě ž

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Sliny prasatjako vhodnýý diagnostickýmateriálpraktickézkušenosti

Sliny prasatjako vhodnýý diagnostickýmateriálpraktickézkušenosti ř ř Hs řskzvřata liy rasatjak vh iagstickmaterilraktickzkušesti Ý š T. JIRÁEK, P. Á ÁCLEK2Á 'MEETsl. r.., Praha 2ttveterirústavJihlava ú UHRN. l JirsekT.,clavekP. liyrasatjakvhiagstickmateril- raktickzkušesti.

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ

ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY uebicm ALTER p 1. stupeň ZŠ zdivaé s RVP ZV p vzdělávac by: esý jazy a liteatua, matematia a jej apliace, lvě a jeh svět Všechy uebice ALTER dpvdaj pjet a clům RVP ZV a lze je

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více