OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU"

Transkript

1 OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OHLEDNĚ PROBLEMATIKY LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCI Účast na veřejném zasedání přislíbili i projektant kanalizací a zástupce provozovatele příbramské čistírny, aby přítomné seznámili s problematikou výstavby a provozování kanalizace. Pro výběr jakéhokoliv řešení, které může být spojeno i s finanční dotací občanům je třeba znát Váš názor a především Váš požadavek na toto řešení. Bez Váší účasti to tedy nebude možné. Je potřeba zdůraznit, že obec naší velikosti nemá žádnou povinnost nabízet občanům řešení v oblasti vypouštění odpadních vod. Naopak existuje doporučení zachovat v malých obcích stávající způsob likvidace odpadních vod, který je však ve většině případů nelegální a vystavuje občany trestněprávním důsledkům.

2 Jak víte většina doposud užívaných způsobů likvidace odpadních vod ( nekonečně veliké žumpy, nezkolaudované septiky, odpadní roury vyvedené ze stavení do příkopu, přepady do dešťové kanalizace) je nelegální a může být počínaje rokem 2008 ohodnocena nemalou pokutou (spodní hranice Kč 118 zák. 254/2001 Sb.). Aby dotčení občané (patrně valná většina) mohli vypouštění svých odpadních vod zlegalizovat, čekají je nemalé investice (nové jímky a jejich následné vyvážení, rekonstrukce septiků nebo domovní čistírna). Obec má možnost nemalou část těchto nákladů krýt z obecních či státních dotací, podmínkou je však, aby výsledné řešení bylo co nejúčinnější při snesitelných nákladech obce i občanů. Je tedy třeba se pokusit dohodnout na jednotném způsobu, jak bude tato situace v obci řešena, aby nedocházelo ke zbytečným investicím ze strany obce (např. státní dotace na kanalizaci je závislá na počtu připojených občanů) nebo občanů (např. koupě nové jímky, která nebude příští rok potřeba). Ve zkratce zde budou uvedeny všechny možnosti legální likvidace odpadních vod, které v obci můžeme použít,a o kterých budeme na veřejném zasedání společně polemizovat. V případě centrálního čištění již byly provedeny studie nákladů na stavbu kanalizace, zakončené čistírnou odpadních vod (dále jen ČOV). Jsou k dispozici na OÚ včetně map se zákresy kanalizace. V případě kanalizace všechna povolení (stavební, vypouštění vod) vyřizuje obec a občan pouze uzavře s obcí smlouvu o odvádění odpadních vod. V úvahu přichází dva způsoby odkanalizování. Tlaková kanalizace Všechny nemovitosti by byly připojeny pomocí domovních čerpacích stanic (jímka + tlakové kalové čerpadlo) do tlakové kanalizace. Ta je vedena bez ohledu na spád potrubím malého průměru, takže je budována s menšími náklady. Náklady obce na kanalizaci: Náklady občanů na přípojku: Náklady občanů na provoz: přibližný odhad 17 mil.kč (+ 5,3 mil.kč za ČOV). Stávající jímka (je-li vodotěsná) či nová malá (max. 1m 3 ) jímka Kč. Tlakové čerpadlo na odpadní vodu dle typu až Kč. Pokládka samotného potrubí cca Kč (závisí na délce). El. energie cca Kč za rok. Stočné zatím odhadnuto na 30 Kč/m 3 tzn. cca Kč za rok pro jednu osobu. Výměna či repasování čerpadla jednou za 8 10 let.

3 Gravitační splašková kanalizace by byla provedena jako gravitační v maximálním možném rozsahu. Tlakovou kanalizací by byly vedeny pouze odpadní vody mezi Bratkovicemi a ČOV a od některých odlehlých nemovitostí. Eliminuje tak většině občanů náklady na přípojku, ale náklady na její vybudování jsou výrazně vyšší (velké průměry potrubí pro vedení odpadních vod samospádem, pokládané obzvláště v Dom. Pasekách na velké vzdálenosti). Náklady obce na kanalizaci: Náklady občanů na přípojku: přibližný odhad 28 mil.kč (+ 5,3 mil.kč za ČOV) Pokládka samotného potrubí cca Kč (závisí na délce přípojky) Náklady občanů na provoz: Stočné zatím odhadnuto na 30 Kč/m 3 tzn. cca Kč za rok pro jednu osobu Vybudování splaškové kanalizace může obec částečně hradit ze státních dotací. Jejich výše je ale závisí na počtu připojených obyvatel, takže rozhodnutí vybudovat kanalizaci bude občany zavazovat ku připojení se. V případě, že nebudou splněny limity počtu připojených obyvatel pro získání dotace, může obec využít oprávnění ze zákona ( 3 zák. 274/2001 Sb.) a nařídit vlastníkům nemovitostí připojit se na kanalizaci. Nevýhodou tohoto centrálního čištění je fakt, že odpadní voda, která dříve (ač byla třeba i nelegálně vypouštěna) zůstávala v místě a působila jako závlaha, bude nyní odvedena kanalizací a přes ČOV vypuštěna do Litavky. Z hlediska šetření s vodou a jejím dalším využíváním se jeví jako optimálnější řešení rekonstruované septiky a domovní čistírny tedy decentralizované čištění. Septik Septik má obvykle několik komor (dvě, nejčastěji tři) a funguje jako usazovací nádrž, ve které se odpadní vody předčistí tím, že dojde k usazení kalu, který je pak nutné jednou ročně odčerpat. Pakliže tedy vlastníte septik v tomto původním provedení, povolení k vypouštění přepadu do trativodu či do potoka Vám s největší pravděpodobností nebude uděleno ani prodlouženo (vyjímky tvoří naprosté samoty, využívané jako rekreační objekty). Samotný septik není dostatečně účinný a odpadní vody, které z něj vytékají je třeba ještě biologicky dočistit. Neznamená to ale, že si každý majitel septiku musí na výstup svého septiku zapojit domovní čistírnu odpadních vod. Většinou postačí doplnit septik o pískový filtr. Ceny zemních filtrů jsou dány jejich velikostí (asi Kč na jednoho obyvatele). Vhodně navržený septik ve spojení se zemním filtrem je téměř stejně účinný jako domovní čistírna. Biologickým dočištěním je např. i kořenová čistírna, která má ale velké nároky na plochu (minimálně 5m 2 na jednoho obyvatele).

4 Výhodou septiku ze zemním filtrem či kořenovou čistírnou je oproti domovním čistírnám to, že nevyžadují nepřetržitý přítok odpadních vod. Kam se hodí: Cena za vývoz kalu: Povolení k vypouštění: Tam, kde není kanalizace, majitel domu nechce investovat do domovní čistírny nebo nechce platit za časté vyvážení žumpy, velmi vhodným řešením je v případě rekreačního objektu s přerušovaným provozem. okolo 1000 Kč, cca jednou ročně. Vyřizuje (i dodatečně) vodoprávní úřad. Správní poplatek 300 Kč Vyřizuje vodoprávní úřad (bez správního poplatku). Pakliže je septik již postavený na "černo" (patrně většina), bez jakýchkoliv dokladů či povolení, je třeba před podáním žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod na vodoprávním úřadě zlegalizovat samotnou stavbu septiku žádostí o dodatečné povolení stavby. Poté je teprve potřeba vyřídit povolení k vypouštění odpadních vod ze septiku. Pozor! doposud uvedené způsoby čištění nelze kombinovat pakliže je v obci zbudována kanalizace, ukončená čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do ní nadále odpadní vody přes septiky ( 18 zák. 274/2001 Sb.). Domovní čistírna odpadních vod (DČOV) Pro rozhodnutí pořídít si domovní čistírnu, je třeba znát počet osob na ni připojených a způsob využití vyčištěné vody. Možné jsou i DČOV až pro 50 připojených obyvatel, tedy pro více domů. Kam se hodí: Pořizovací cena: Provozní náklady: Tam, kde není kanalizace, objekt je užívaný k trvalému bydlení a majitel nechce platit za vyvážení žumpy. U rekreačních a přerušovaně užívaných objektů je potřeba brát zřetel na výběr speciální (dražší) technologie DČOV, která umožní takový provoz. Pro čtyři připojené obyvatele kolem Kč. Spotřeba elektrické energie (cca Kč ročně). Rozbor vyčištěné vody (vodoprávní úřad může vyžadovat až 4 rozbory ročně) asi 500 Kč za jeden rozbor. Nahromaděný kal (nutno vyčerpat jednou za 3 až 6 měsíců) lze kompostovat, tzn. bez dalších nákladů. Vyřizuje (i dodatečně) vodoprávní úřad. Správní poplatek 300 Kč.

5 Povolení k vypouštění: Je třeba. Vyřizuje vodoprávní úřad (bez správního poplatku). Vyčištěnou vodu lze vypouštět do vodotečí (s celoročním průtokem vody, evidované vodoprávním úřadem), do jednotné kanalizace zakončené do vodoteče (takto kolaudovanou kanalizaci však v obci zatím nemáme) nebo do zásaku; zde je potřeba posudek hydrogeologa (asi Kč; ušetřit lze hromadným posudkem celé oblasti, z důvodu ochrany podzemních vod však nelze povolit zásaky v celé obci). Vodu lze také jímat a používat k zalévání, ale kvůli zimnímu období je třeba mít od vodoprávního úřadu povolenou jednu z předchozích možností vypouštění (zásak, vodoteč, kanalizace), nebo vodu nechat vyvážet do čistírny (což je z hlediska nákladů ovšem nesmysl). V případě volby decentralizovaného čištění odpadů v obci bude samozřejmě diskutována možnost částečné kompenzace vysokých nákladů na pořízení technologie z obecního rozpočtu. Není-li možno vybudovat kanalizaci a občan nechce podstupovat povolování a provoz septiku či DČOV, zbývá jen klasická jímka žumpa. Žumpa Žumpa je vodotěsná jímka. Vodotěsnost musí být doložena certifikátem vodotěsnosti, který lze také dodatečně pořídit k již vybudovaným jímkám po provedení testu vodotěsnosti (cca Kč). Výhodou žumpy je, že k ní není třeba povolení k vypouštění odpadních vod. Určitou nevýhodou je nutnost zajistit pravidelné vyvážení žumpy fekálním vozem do čistírny odpadních vod. Kdy si pořídit žumpu: Pořizovací cena: Cena za vyvážení: Povolení k vypouštění: Tam kde není kanalizace, kde je problém získat povolení k vypouštění zejména do vod podzemních a u domů využívaných jen zřídka. Podmínkou je, aby k žumpě mohl zajet fekální vůz. Podle velikosti od cca 20 tis.kč za plastovou a od 30 tis.kč za betonovou jímku o objemu 5m 3. Od 1000 Kč za jeden odvoz cca 5m 3 (doporučuje se uschovávat doklady o vyvážení, poslouží jako doklad likvidace pro případnou kontrolu). Je třeba pouze ohlášení stavby stavebnímu úřadu na příslušném formuláři s připojenou dokumentací. Ohláška nepodléhá žádnému poplatku. Není třeba, v případě žumpy nejde o vypouštění odpadních vod, ale pouze o jejich shromažďování.

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce

Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Daniel Kovalovský Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce Project of Drainage and a Sewage Treatment of a Selected Community Bakalářská práce

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: stokové sítě města Beroun a města Králův Dvůr po dokončených stavbách projektů Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun a Kanalizace obce Hýskov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

STUDIE. Likvidace skládkových vod čerpáním, číslo zakázky: 02-8437-104. studie. Textová část

STUDIE. Likvidace skládkových vod čerpáním, číslo zakázky: 02-8437-104. studie. Textová část Revize datum Popis změny Vypracoval Kontroloval 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Investor Koordinace stavby a profesí Koordinace stavby a technologie Statik Hlavní projektant Vedoucí projektant Vypracoval

Více

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Tyto všeobecné technické podmínky platí pro odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu. 1 Obsah Identifikační

Více

Technické služby Strakonice s.r.o., Vodohospodářské středisko PRŮVODCE ZÁKAZNÍKA

Technické služby Strakonice s.r.o., Vodohospodářské středisko PRŮVODCE ZÁKAZNÍKA Technické služby Strakonice s.r.o., Vodohospodářské středisko PRŮVODCE ZÁKAZNÍKA Technické služby Strakonice s.r.o., Raisova 274, 386 01 Strakonice tel.: 383 322 020, fax: 383 324 587; e-mail: info@tsst.cz;

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

Voda v domě a na chatě

Voda v domě a na chatě JAN ŠÁLEK a kolektiv Intesio Systém pro hospodaření s dešťovou vodou 154 Ucelený systém nákládání s dešťovou vodou Technická a projektová asistence Optimalizace investičních a provozních nákladů Voda v

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Martin Vintr 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

Technické podmínky TP02. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě

Technické podmínky TP02. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě komplexní servis potrubních systémů Technické podmínky TP02 Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě ČÍSLO VYDÁNÍ 8 DATUM VYDÁNÍ 1. 6. 2015 Obsah 1 Všeobecné podmínky

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více