Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí"

Transkript

1 Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí STUDIE Tuřanka 1, Brno Tel.: , IČ

2 1. Popis stávajícího stavu 2. Výhled současný návrh centrálního řešení 3. Decentrální řešení Var. A domovní čistírny odpadních vod Var. B.1 samostatná čistírna odpadních vod pro Mostiště Var. B.2 skupinové čistírny odpadních vod 4. Závěr - 2 -

3 1. Předmět a účel studie: Předmětem studie je vypracování alternativního návrhu způsobu řešení čištění odpadních vod v místní části Velkého Meziříčí Mostišti. Hlavním důvodem je porovnat investiční možnosti decentrálního řešení likvidace splaškových odpadních vod, protože postupující práce na dokumentaci, která se provádí v souladu s PRVKK, naznačují vyšší investiční náklady než jsou předpokládány a pro Mostiště by to znamenalo podstatný útlum v rozpočtových možnostech než je tomu doposud. Místní část Mostiště hospodaří s určitou dohodnutou finanční samostatností a do budoucna by zvolení zástupci této místní části chtěli odpovědně prověřit, zda zpracovávaná varianta centrálního řešení splaškových odpadních vod tedy odvedení na ČOV Mostiště - je finančně tou nejlepší variantou, či zda je vhodné uvažovat vážně o jiné možnosti. 2. Popis stávajícího stavu : V současné době se odpadní vody z domácností likvidují v jímkách na vyvážení a septicích, ať už s řízeným či neřízeným odtokem do dešťové kanalizace či přímo do recipientu. V místní části Mostiště jsou z minulosti položeny betonové trouby dešťové, resp. jednotné kanalizace. Do této kanalizace je zaústěna velká část domácností zmíněnými jímkami či septiky. Kanalizaci provozuje Vodárenská akciová společnost. 3. Současný návrh řešení : Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina řeší místní část odkanalizování Mostiště vybudováním oddílné splaškové kanalizace a odvedením splaškových odpadních vod na rekonstruovanou čistírnu odpadních vod ve Velkém Meziříčí. Na splaškové kanalizaci mají být celkem dvě čerpací stanice, stávající kanalizace bude sloužit jen pro odvedení dešťových vod. Čistírna odpadních vod ve Velkém Meziříčí bude rekonstruována. Investiční náklady dle PRVKK činí pro místní část Mostiště cca ,- Kč. Náklady jsou vykalkulovány podle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR pro výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací (č.j. : / ). V současnosti probíhá pro toto řešení územní řízení

4 Odhad nákladů se pohybuje v rozpětí ,- až ,- Kč. Přesnější částka bude známa až po zpracování dalšího stupně dokumentace. 4. Decentrální řešení : A) domovní čistírny odpadních vod Toto řešení předpokládá u každé nemovitosti domovní čistírnu, na kterou přitékají pouze splaškové odpadní vody z domácnosti, dešťové vody jsou odvedeny zvlášť. Pro toto využití by byla v drtivé většině využita DČOV o velikosti od 3 do 5 ekvivalentních obyvatel ( EO ). S ohledem na nejmenší nároky na budoucí provoz by bylo vhodné použít biologické čistírny s aktivačním aerobním procesem, s jemnobublinovou aerací. Odpad z čistírny může být zaústěn do recipientu ( nemovitosti, nacházející se v blízkosti vodního toku ), v případě velkých vzdáleností, kdy by narůstala neúměrně částka za kanalizaci, by byla vhodnější varianta zasakování. Ze situace katastrální mapy ( příl. č. 1 ) je zřejmé, kterým způsobem je navržen odtok z DČOV u nemovitostí. Počet čistíren s přímým odtokem do recipientu je cca 60. Počet čistíren se zasakováním je cca100. V rámci této studie se neprováděl hydrogeologický posudek podloží, který by pro řešení odtoku do zásaku bylo nutné provést. Využití stávající kanalizace pro odvedení vyčištěných vod z DČOV by vyžadovalo její rekolaudaci s jasně stanovenými požadavky, týkající se těsnosti a zjištění technického stavu kanalizace vůbec. K tomu by bylo nutné provést podrobný pasport stávající kanalizace spojený s prohlídkou televizní kamerou. Před samotnou prohlídkou je nutné provést co nejdokonalejší propláchnutí a vyčištění kanalizace. Z provedeného průzkumu vyplynou poté doporučená opatření. Nevyhovující úseky by měly být opraveny tak, aby kanalizace vyhověla technickým požadavkům. Investiční náklady: ( výpočet je maximalizován, tzn., že se uvažuje současně s opravou stávající kanalizace i s využitím zásaku pro všechny potenciální DČOV, u nichž se nepředpokládá vyústění do recipientu viz. situace příl. č. 1 ) DČOV ( při počtu 160 nemovitostí a předpokladu 1 nemovitost = 1 DČOV a předpokládané ceně za 1 DČOV ,- Kč ) x ,- Kč Cena čistírny se uvažuje včetně DPH. Zasakovací prvky předpokládáno u 45 DČOV z důvodu nevyjasněné podmíněné vhodnosti zemního podloží v celkovém objemu : 45 x 0,7 m 3 = 31,5 m 3 ( předpokládá se zasakovací objem 0,7 m 3 na jednu DČOV, v běžných podmínkách je cca 0,5 m 3 ) Cena za 1 m 3 zasakovacích prvků je na současném trhu průměrně cca 3.000,-Kč/m 3-4 -

5 Zasakovací prvky.31,5 x ,- Kč Cena za zasakovací prvky je včetně DPH. Průzkum a prohlídka kanalizace - předpokládá se cca 2000 m stávající kanalizace, ve které bude v celé délce proveden proplach a následná prohlídka televizní kamerou. Cena za proplach dle profilu kanalizace..max. 200,- Kč/bm Cena za prohlídku tv kamerou 50,- Kč/bm Cena za proplach a prohlídku 2000m x 250,- Kč ,- Kč Cena za proplach a prohlídku je včetně DPH. Pasport kanalizace ,- Kč Oprava kanalizace z důvodu neexistence podkladů pro přesnější výpočet se pro účely studie stanoví odhad nákladů na případné opravy stávající kanalizace na částku ,- Kč Investiční náklady celkem var. A ,- Kč Pozn.: V uvedených nákladech nejsou započteny práce na případných kanalizačních přípojkách od jednotlivých DČOV. Uvažuje se, že ve velké většině by se jednalo o části kanalizace na soukromých pozemcích, a tedy v povinnosti vlastníka nemovitosti. Obec by mohla v rámci dokumentace pro tuto variantu zajistit vypracování dokumentace i těchto přípojek. Provozní náklady : Spotřeba elektrické energie: -příkon 1 DČOV 50 W, za rok celkem 438 kwh, při ceně cca 4,- Kč za 1 kwh je to 1.752,- Kč Náhradní díly: -výměna membrány na dmychadle 0,5x za rok ( cena dmychadla 700,- Kč )...350,- Kč -výměna dmychadla za 8 let ( při ceně dmychadla 5.000,- Kč )...625,- Kč Rozbory odpadních vod 4x do roka ( CHSK, BSK 5, NL )..4 x 700,- Kč ,- Kč Odvoz kalu 2 x ročně, celkem 1m ,- Kč Provozní náklady na 1 DČOV za rok celkem.7.527,- Kč Při počtu 4-5 osob v domácnosti je produkce odpadních vod celkem v množství 274 m 3, což při výše vypočtených provozních nákladech představuje stočné ve výši cca 27 Kč/ m 3. Předpokladem pro případnou realizaci této varianty je : - změna PRVKK - kladné stanovisko správce vodního toku - schválení uvedené varianty zastupitelstvem města - zadat kompletní projektovou dokumentaci jako sytém domovních čistíren, jehož provoz - 5 -

6 bude od počátku garantován obcí. Tzn. zejména vyřešit v předstihu budoucí smlouvy o umístění DČOV na pozemcích majitelů nemovitostí, vstupy na tyto pozemky s ohledem na opravy a údržbu. - výběr vhodné technologie DČOV ( dálkový přenos dat ) v koordinaci s budoucím Provozovatelem - výběr provozovatele Výhody : -Nižší investiční náklady. -Možnost postupné realizace ( etapy technické i finanční ), která nebude závislá na centrálním řešení. - Bude se provádět minimum kanalizačních řadů v obci a tím pádem minimum zemních prací Nevýhody : Řešení není v souladu s PRVKK, je nutné ho změnit. Negarantuje se využití dotačních titulů Pro dotčené orgány je toto řešení méně časté a neobvyklé, i když bude lege-artis. Komentář : V investičních i provozních nákladech se uvažovalo o průměrných až lehce nadprůměrných hodnotách a cenách. Předpokládá se, že v případě výběrových řízeních na dodávky prací i staveb a technologií dojde ke snížení zde uvažovaných částek. Úspory mohou být využity pro nepředvídané výdaje. Přehled nákladů na realizaci varianty A) domovní čistírny INVESTIČNÍ NÁKLADY ( Kč ) PROVOZNÍ NÁKLADY na 1 DČOV ( Kč ) STOČNÉ ( Kč/m 3 ) , ,- 27,

7 B.1) samostatná čistírna pro Mostiště Tato varianta předpokládá vybudování čistírny pro cca 600 EO v Mostišti. Umístění čistírny je zřejmé z přílohy č. 2 společná ČOV Mostiště, v místní části Mostiště je navržena oddílná kanalizace ve stejném rozsahu jako pro řešení dle PRVKK. Toto řešení je již investičně náročnější, protože ponechává kanalizační řady v rozsahu zpracovávané varianty. Varianta ČOV pro Mostiště je v investičních nákladech snížena o výtlak kanalizace z Mostiště do kanalizace Velkého Meziříčí. Investiční náklady : Kanalizace celková délka předpokládaná v rozsahu cca m, předpokládané náklady na 1 bm je vzhledem k morfologii terénu a kvality podloží odhadnuta na 6.000,- Kč x ,- Kč Přesnější částka se dá stanovit prostým odečtem výtlaku od celkových nákladů na kanalizaci, které jsou známy z centrálního řešení. ČOV - Popis technologické části ČOV Navrhovaná ČOV je mechanicko - biologická aerobní ČOV. Technologická linka ČOV je řešena následovně : Hrubé předčištění: Prvním objektem technologické linky ČOV je předřazený nátokový koš z nerez materiálu v kombinaci s polypropylenem sloužící na zachycení hrubých nečistot, které by mohli poškodit technologické zařízení ČOV. Nátokový koš je umístěný na vstupu nátokového potrubí v čerpací stanici. Čerpací stanice Odpadní voda přitéká po mechanickém předčištění do čerpací stanice, která slouží současně na vyrovnávání změn nátoku. V čerpací stanici jsou umístěna ponorná kalová čerpadla s výkonem á 2,0 l.s -1. Čerpadla jsou vybavena plovákovým spínačem. Biologické čištění odpadních vod Odpadní voda je z čerpací stanice čerpaná přes stírané válcové síto na začátek biologické části technologické linky - denitrifikace. Biologická část obsahuje denitrifikaci, nitrifikaci a separaci aktivovaného kalu. Zdrojem vzduchu jsou dmychadla s protihlukovými kryty. Aerační elementy je možno vyzvednout bez nutnosti přerušení provozu ČOV. Z nitrifikační sekce natéká aktivační směs gravitačně do vertikální dosazovací nádrže. V nádrži dochází k separaci vyčištěné vody od aktivovaného kalu. Vyčištěná voda odtéká - 7 -

8 z hladiny dosazovací nádrže přes odtokové žlaby vybavené nornými stěnami přes měrný objekt do recipientu. Měrný objekt Měrný objekt je reprezentovaný indukčním průtokoměrem. Kalové hospodářství Přebytečný kal vznikající při biologickém odstraňovaní znečištění je automaticky přečerpávaný ponorným kalovým čerpadlem z nitrifikační nádrže do aerobního stabilizačního reaktoru. Nádrž aerobního stabilizačního reaktoru je provzdušňovaná. To umožňuje zvýšit efektivní provoz ČOV a automatickým přerušováním provzdušňování nádrže aerobní stabilizace kalu se šetří provozní náklady. Nádrž je dimenzovaná tak, aby celkové stáří kalu v ČOV bylo větší než 30 dní, což zabezpečí jeho úplnou aerobní stabilizaci. Časovým spínačem je nastavené přerušování aerace v časových intervalech tak, aby došlo k separaci kalové vody od kalu. Měření a regulace Provoz ČOV je v maximální míře řízen automaticky. Automaticky jsou ovládané cykly čerpání odpadní vody na ČOV, a provzdušňování aktivace a aerobní stabilizace, intervaly střídání chodu obou dmychadel a čerpadel odpadní vody. Automaticky s minimálními nároky na obsluhu je realizovaný odběr přebytečného kalu. Cena za technologii a stavební práce ,- Kč Investiční náklady celkem var. B ,- Kč Provozní náklady : Elektro Pi (kw) Ps (kw) hodin funkce Pd (kwh/d) 1.ČS 2,2 1,1 6,25 6, SVS 0,18 0,18 6,5 1,17 3.DEN míchadlo 1,2 1, ,8 3.AN,KN dmychadla 4, ,5 1 1,5 4.DN, čerpadla 1,2 1,2 1 1,2 Celkem 9,28 8,18 58,75 99,545 Nároky na obsluhu: obsluha cca 2 hod denně 1 pracovník Stočné se v tomto případě bude řídit stočným, které je schváleno Svazkem vodovodů a kanalizací, protože se předpokládá při této variantě provozování společností VAS, a.s

9 Výhody : Snížení investičních nákladů, zejména o výtlak do Velkého Meziříčí Nevýhody : Toto řešení není v souladu s PRVKK Zemní práce se budou provádět po celém území místní části B.2 ) skupinové čistírny odpadních vod Tato varianta je v podstatě kompromisem mezi předchozími variantami. Předpokládá celkem sedm čistíren odpadních vod pro ucelené oblasti odkanalizování místní části. Do jednotlivých čistíren jsou odpadní vody svedeny oddílnou splaškovou kanalizací. Vyústění z jednotlivých ČOV je do stávajícího recipientu. Rozsah kanalizace a umístění jednotlivých čistíren je zřejmé z přílohy č. 3 B.2 skupinové čov. Investiční náklady : Čistírny odpadních vod : ČOV 1 ( 30 EO ) ,- Kč ČOV 2 ( 125 EO ) ,- Kč ČOV 3 ( 60 EO ) ,- Kč ČOV 4 ( 50 EO ) ,- Kč ČOV 5 ( 50 EO ) ,- Kč ČOV 6 ( EO ) ,- Kč ČOV 7 ( 100 EO ) ,- Kč ČOV celkem ,- Kč Kanalizace Celková délka : m, při jednotkové ceně 5.000,-/bm ,- Kč Investiční náklady celkem B ,- Kč - 9 -

10 Provozní náklady : Spotřeba elektrické energie ( kwh/r ): ČOV ČOV ČOV ČOV ČOV ČOV ČOV Spotřeba el. energie celkem kwh/r x 4,- Kč ,- Kč Náhradní díly ( výměny membrán a dmychadel ): ,- Kč Rozbory odpadních vod 4x do roka ( CHSK, BSK 5, NL ).4 x 700,- Kč x ,- Kč Odvoz kalu 2 x ročně, celkem 150m 3 ( 2500/m 3 ) ,- Kč Obsluha.0,5 úvazku ,- Kč Provozní náklady celkem ,- Kč Vypočtené stočné ( 150 l/den/obyvatel, cca m 3 celkem) ,- Kč Předpokladem pro případnou realizaci této varianty je : - změna PRVKK - kladné stanovisko správce vodního toku - schválení uvedené varianty zastupitelstvem města - zadat kompletní projektovou dokumentaci jako sytém sedmi ČOV v místní části - výběr vhodné technologie ČOV ( dálkový přenos dat,. ) v koordinaci s budoucím Provozovatelem Výhody : Nižší investiční náklady Menší rozsah kanalizačních řadů Možnost etapizace Lepší kontrola čištění než u varianty DČOV Nevýhody : Řešení není v souladu s PRVKK

11 Závěr : Investiční náklady jsou nejnižší u var. A domovní čistírny, a to 11 mil. Kč. Stočné vychází přibližně na 27,- Kč/m 3. Je nutné vzít v úvahu, že investice jsou uvažovány spíše k vyšším částkám, dá se předpokládat, že uvedená výše investic je maximální. Druhou v pořadí, co se týká výše investic, je var. B.2 skupinové čistírny odpadních vod. Výše investic cca 20 mil. Kč, stočné je na stejné úrovni. Nejvyšší investici téměř 37 mil. Kč představuje varianta B.1 - jediná ČOV umístěná v místní části Mostiště s rozsahem kanalizační sítě totožným jako u centrální varianty, kdy se odpadní vody čistí na ČOV Velké Meziříčí. Výše investic je dána zejména náročností kanalizace po celé místní části Mostiště. Definitivní rozhodnutí o výběru varianty bude ležet na zastupitelstvu města Velké Meziříčí. Přitom je nutné také vzít v úvahu to, že hlavním argumentem při rozhodovacím procesu nemusí být vždy jen ekonomika. Jedním z dalších důležitých argumentů bude reálná výše získaných dotačních prostředků na schválené centrální řešení, které je zpracováno v projektu pro územní řízení. Pro jakékoliv řešení však může být využito dílčím způsobem decentrální řešení ať už DČOV nebo skupinovou čistírnou v případě neekonomického řešení odkanalizování odlehlých nemovitostí. V Brně, Ing. Roman Sládek ProVenkov, spol. s r.o

Situace oddílné kanalizace varianta B

Situace oddílné kanalizace varianta B Obsah: 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby 1.2. Identifikační údaje investora 2. Přehled výchozích podkladů 3. Cíl studie 4. Stávající stav 5. Legislativní požadavky na kvalitu vypouštěných

Více

PROVOZOVÁNÍ A BEZPEČNOST STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

PROVOZOVÁNÍ A BEZPEČNOST STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE

Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 25 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE červen 2009

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Moravské Budějovice Číslo obce PRVK: 270 Kód obce PRVK: 0614.006.270.00 Kód obce (IČOB): 09890 (591181) Číslo ORP3 (ČSÚ): 006 (6106) Název ORP3: Moravské

Více

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Ing. Iveta Žabková Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, iveta.zabkova@scvk.cz 1. Úvod Na konci roku 2007

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce

Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Daniel Kovalovský Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce Project of Drainage and a Sewage Treatment of a Selected Community Bakalářská práce

Více

STUDIE. Likvidace skládkových vod čerpáním, číslo zakázky: 02-8437-104. studie. Textová část

STUDIE. Likvidace skládkových vod čerpáním, číslo zakázky: 02-8437-104. studie. Textová část Revize datum Popis změny Vypracoval Kontroloval 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Investor Koordinace stavby a profesí Koordinace stavby a technologie Statik Hlavní projektant Vedoucí projektant Vypracoval

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. ÚVOD Tímto příspěvkem bych chtěla navázat na článek Srovnání rekonstrukcí ČOV Kombiblok

Více

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb. Pavel Hančík

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb. Pavel Hančík Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb Pavel Hančík Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce pojednává o popisu rekonstrukce městské čistírny odpadních vod v Chebu. Důvodem rekonstrukce

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Vlastník kanalizace : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16%&, (1) )0 Teplice Identifikační

Více

Metodika ekonomické analýzy

Metodika ekonomické analýzy OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Metodika ekonomické analýzy PŘÍLOHA 4 Manuál k VH modelu Zelená louka -

Více

Závěrečná zpráva Textová část

Závěrečná zpráva Textová část Technický audit Vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve Statutárním městě Jihlava Závěrečná zpráva Textová část Červen 2013 Auditoři: Ing. Vladimír Kendík, Ing. Miloš Brzák, CSc. Výtisk č. 1 Obsah:

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OHLEDNĚ PROBLEMATIKY LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCI Účast na veřejném zasedání přislíbili

Více

MIX MAX - ENERGETIKA, s. r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno

MIX MAX - ENERGETIKA, s. r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno Zastupitelstvo města Uherský Brod Územní energetická koncepce města Uherský Brod Osnova: 1. Informace o zadání a průběhu zpracování Územní energetické koncepce města Uherský Brod (dále jen ÚEK) 2. Shrnutí

Více

A.2. POPIS NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V KRAJI ČÁST 2

A.2. POPIS NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V KRAJI ČÁST 2 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE A.2. POPIS NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Paseky nad Jizerou. splaškové kanalizace v obci. 1 Kanalizační řád

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Paseky nad Jizerou. splaškové kanalizace v obci. 1 Kanalizační řád KANALIZAČNÍ ŘÁD splaškové kanalizace v obci Paseky nad Jizerou 1 OBSAH 1. Titulní list 3 2. Úvodní ustanovení 4 2.1 Platnost kanalizačního řádu 4 2.2 Schválení kanalizačního řádu 4 2.3 Uložení kanalizačního

Více

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., za rok 2010

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., za rok 2010 Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., za rok 2010 Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., se sídlem Frýdlant, Strmá 1437, PSČ 464 01 IČ 254 96 565 / DIČ CZ25496565 zapsána do obchodního

Více

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: stokové sítě města Beroun a města Králův Dvůr po dokončených stavbách projektů Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun a Kanalizace obce Hýskov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více