Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006)"

Transkript

1 Datum vydání: Název výrobku: NITRA CID AGRI Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: NITRA CID AGRI Použití látky nebo přípravku: Určené nebo doporučené použití látky nebo přípravku: Kyselý čistící prostředek pro zemědělství a potravinářský průmysl Popis funkce látky nebo přípravku: Pro čištění potrubí a všech dalších ploch. Pro dekalcifikaci a odstranění usazenin železa. Identifikace společnosti nebo podniku: Jméno nebo obchodní jméno dovozce: Phramed s.r.o. Místo podnikání nebo sídlo: Mendlova 32, Odry Identifikační číslo: Telefon / Fax: / Odborně způsobilá osoba: Ing. Jiří Brabec; Identifikace zahraničního výrobce: Obchodní jméno: CID LINES Belgie Sídlo zahraničního výrobce: Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgie Telefon: Fax: Telefonní číslo pro naléhavé situace: Nouzové telefonní číslo pro celou ČR: Nepřetrţitě , , Adresa: Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, Praha IDENTIFIKACE RIZIK Celková klasifikace látky nebo přípravku: C, O žíravý, oxidující Přípravek NITRA CID AGRI má charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona č. 356/2005 Sb., v platném znění. Zhodnocení nebezpečnosti odpovídá současně i platným předpisům Evropské unie. Nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí: Dráždí zejména sliznice a oči, ale i kůži. Je zdraví škodlivý při požití. V koncentrovaném stavu silně kyselý, nesmí se bez naředění nebo neutralizace dostat do vodních toků. Přípravek je klasifikován jako oxidující. Je závadný pro vodní prostředí. Další možná rizika: Neuvádějí se. Popis příznaků expozice: Vdechováním v případě správného používání se neočekává způsobení vážných zdravotních potíží. Stykem s kůží v případě správného používání se neočekává způsobení vážných zdravotních potíží. Jinak způsobuje popáleniny.

2 Stykem s očima zčervenání, bolest. Nebezpečí vážného poškození očí. Rozostřené vidění. Požitím bolest krku. Může vést k popálení či podráždění povrchu úst, krku a gastrointestinálního traktu. 3. SLOŢENÍ NEBO INFORMACE O SLOŢKÁCH Chemický název: Kyselina fosforečná Obsah v (%): 5-15 Číslo CAS: Číslo EINECS : Indexové č.: Výstražný symbol nebezpečnosti: C R-věta: 34 Chemický název: Kyselina dusičná (100%) Obsah v (%): Číslo CAS: Číslo EINECS : Indexové č. : Výstražný symbol nebezpečnosti: C, O R-věta: 8, 35 Plné znění R-vět všech komponent přípravku jsou uvedeny v kapitole POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při nadýchání: Postiženého dopravte mimo kontaminované prostředí a zajistěte čistý vzduch. Pokud potíže přetrvávají, zajistěte lékařskou kontrolu. Při styku s kůží: Neprodleně odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části kůže omyjte mýdlem a vodou a poté opláchněte teplou vodou. Zajistěte lékařskou kontrolu, pokud se projevy poškození budou dále vyvíjet. Při zasažení očí: Co nejrychleji vyplachujte čistou tekoucí vodou a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Vypláchněte ústa, dejte vypít větší množství vody. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Pokud postižený přípravek spolkl, neprodleně vyhledejte lékaře a ukažte obal přípravku nebo etiketu OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŢÁRU: Vhodná hasiva: Pěna, prášek CO 2, vodní sprej. Nevhodná hasiva: Přímý vodní proud. Zvláštní nebezpečí: Při rozsáhlém požáru používejte izolační dýchací přístroj, popř. celotělovou ochranu OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: S rozlitým přípravkem může manipulovat pouze osoba vybavená respirátorem a ochranou očí. Používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky.

3 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo podzemních vod. Doporučené metody čištění a zneškodnění: Malá množství možno zlikvidovat silným naředěním vodou (až 1000 násobným podle toho kam je takto znečištěna voda vypouštěna). Větší množství pokryjte absorbujícím materiálem ( písek, piliny, křemelina, zemina a jiné vhodné absorpční materiály, apod.).sebraný materiál likvidujte v souladu s místně platnými předpisy. Při úniku velkých množství přípravku informujte hasiče popř.jiný místně kompetentní orgán ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ Pokyny pro zacházení: Opatření pro bezpečné zacházení s přípravkem: Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Používejte v dobře větraném prostředí. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle kapitoly 8.Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. Pokyny pro skladování: Podmínky pro bezpečné skladování: Skladujte v originálním balení, v suchých větraných místnostech. Nádoby uchovávejte těsně uzavřené. Otevřené nádoby pečlivě uzavírejte, aby nemohlo dojít k vylití obsahu. Skladujte při teplotách do C. Nesmí zmrznout Nejvyšší přípustné množství přípravku pro dané skladovací podmínky: Odpadá OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY Omezování expozice: Omezování expozice pracovníků. Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabraňte požití a styku s očima a s pokožkou. Tj. zejména při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zašpiněné a potřísněné části oděvu svlékněte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky. Osobní ochranné prostředky: a)ochrana dýchacích cest: Nevyžadují se speciální respirační ochranné prostředky, pokud se s přípravkem manipuluje v prostředí s adekvátní ventilací. b)ochrana rukou: Použijte vhodné rukavice odolné proti chemické penetraci. c)ochrana očí: Ochranné brýle jsou požadovány pouze v případě, že bude při aplikaci docházet k rozstřikování nebo rozprašování přípravku. d)ochrana kůže: Pokud je pravděpodobný kontakt s pokožkou, nebo kontaminace oděvu, doporučuje se použít ochranný oděv. Omezování expozice životního prostředí. Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz.podmínky pro manipulace dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách) FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI Všeobecné informace Skupenství (při 20 C): kapalina Barva: čirá až světle žlutá Zápach (vůně): charakteristická Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí Hodnota ph 1% roztoku (při C): 0,5-2,5 Teplota (rozmezí teplot) tání ( C): -10 o C Hustota (při C): 1,170kg/l Rozpustnost (při C): - ve vodě kompletní - v tucích

4 (včetně specifikace oleje) Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: data nejsou k dispozic 10. STÁLOST A REAKTIVITA Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní (dodržení rozmezí teplot skladování, zajištění proti působení sálavého tepla a intenzivního slunečního záření) Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: Nejsou známy. Materiály a látky, kterých je třeba se vyvarovat: Silné alkalické přípravky. Nebezpečné produkty rozkladu: Neuvádějí se TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE Akutní toxicita přípravku: LD 50 při požití, potkan >2000mg.kg -1 LD 50 dermálně, králík nestanovena LD 50 inhalačně, krysa nestanovena Přípravek je žíravý. Akutní toxicita komponent přípravku: Nestanovena. Subchronická chronická toxicita: Neuvedena Senzibilizace: Přípravek nesenzibilizuje. Dráždivost přípravku: Přípravek leptá. Pro kůži: Leptá. Pro oči: Leptá. Karcinogenita: Pro přípravek nestanovena. Komponenty přípravku nejsou klasifikovány jako karcinogenní. Mutagenita: Pro přípravek nestanovena. Komponenty přípravku nejsou klasifikovány jako mutagenní pro člověka. Toxicita pro reprodukci: Pro přípravek nestanovena. Komponenty přípravku nejsou klasifikovány jako toxické pro reprodukci. Zkušenosti u člověka: Přípravek je klasifikován jako žíravý, nicméně výrobce ani distributor nemají informace o negativních zkušenostech s tímto přípravkem EKOLOGICKÉ INFORMACE Ekotoxicita: Údaje nejsou k dispozici. Přípravek v malých koncentracích obsahuje látky nebezpečné pro vodní organismy. Mobilita: Mobilita pro životní prostředí nebyla stanovena. Perzistence a rozložitelnost: Přípravek je rozložitelný.

5 Bioakumulační potenciál: Nebyl stanoven. Výsledky posouzení PBT: Nebyly stanoveny. Další údaje: Přípravek nesmí v koncentrovaném stavu vniknout do povrchových a podzemních vod, ani do kanalizace. Při vypouštění ředěných a malých množství pracovních roztoků do kanalizace, je třeba postupovat podle místně platných předpisů POKYNY K LIKVIDACI Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku: Dle Katalogu odpadů se jedná o nebezpečný odpad : nebezpečná vlastnost : schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí nebo po jejich odstranění (H 13). Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu: Doporučený způsob odstranění : malé množství přípravku aplikovat v souladu s požadavky, popř. spláchnout s velkým přebytkem vody do kanalizace. Větší množství přípravku : označený odpad předat k odstranění specializované firmě, popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích. Obal po důkladném vypláchnutí předat k recyklaci (PE) Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění. Návrh zařazení odpadu: Podskupina Vadné šarže a nepoužité výrobky * Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky * Organické odpady obsahující nebezpečné látky, popř * Detergenty obsahující nebezpečné látky Návrh zařazení obalového dopadu: Obaly se zbytky přípravku: * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné INFORMACE PRO PŘEPRAVU Pozemní přeprava ADR/RID: Třída: 8 Číslice/písmeno: 1 b) Výstražná tabule: Číslo UN: 3264 Vnitrozemská vodní přeprava ADN/ANDR: Třída: 8 Číslice/písmeno: 1 b) Kategorie: Námořní doprava Třída: 8 Číslo UN: 3264 Typ obalu: III. IMDG: Látka znečišťující moře: Technický název: Letecká přeprava Třída: 8 Číslo UN: 3264 Typ obalu: III. ICAO/IATA: Technický název:

6 15. INFORMACE O PŘEDPISECH Symboly: C, žíravý R-věty: R35: Způsobuje těžké poleptání S-věty: S24: Zamezte styku s kůží S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. S35: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem S36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít S45: V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) Informace uvedené na obalu (ve smyslu zákona č. 356//2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb.): Zhodnocení nebezpečnosti odpovídá současně i platným předpisům Evropské unie. Údaje potřebné pro bezpečnou manipulaci s přípravkem a návod k použití je uveden na etiketě přípravku. Na etiketě je dále uvedeno: Návod k použití, pokyny pro skladování, pokyny pro předlékařskou první pomoc, hmotnost, resp. Objem. Pokyny pro bezpečné zneškodnění biocidního přípravku a jeho obalu, další údaje požadované zákonem č. 120/2002 Sb., o biocidech, v platném znění zákona. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR: Zákon č. 120/2002 Sb. o biocidech, nebo zákon č. 648/2004 Sb. o detergentech. Legislativa regulující jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí a podmínky hygieny práce. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU: Nařízení č. 1907/2006 (REACH) DALŠÍ INFORMACE: Další symboly: O, oxidující Seznam R-vět uvedených v bezpečnostním listu: R8: Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár R34: Způsobuje poleptání R35: Způsobuje těžké poleptání Pokyny pro školení: Pracovníci nakládající s přípravkem musí být poučeni o rizicích při manipulace a o požadavcích na ochranu zdraví a ochranu životního prostředí (příslušná ustanovení Zákoníku práce, v aktuálním znění, např. 132 a následující). Doporučená omezení použití: Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz.bod 1.2.). Protože specifické podmínky použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.

7 Zdroje nejdůležitějších údajů: Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb. včetně prováděcích předpisů. Bezpečnostní list byl zpracován na podkladě informací získaných z volně dostupných databází a na základě podkladů o jednotlivých složkách přípravku a bezpečnostních listů těchto složek přípravku. Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Změny při revizi bezpečnostního listu: Bezpečnostní list byl zpracován podle přílohy II, Nařízení ES č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz Datum vydání :12.5.2004 Datum revize: 3.1.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

NOVALON 5000 strana: 1/9

NOVALON 5000 strana: 1/9 NOVALON 5000 strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NOVALON 5000 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Vodou ředitelná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 Název výrobku: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vyhotovení v ČR: 14.5.2009 Datum revize: 02. 05. 2013 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky/přípravku: Primalex Silikonový základ O Z 8 Registrační číslo:

Více

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko.

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko. Strana 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: omítka Energy Design Energy Design 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn

MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1 Identifikátor výrobku: Mikrokomplex Cu-Mn-Zn Indexové číslo: nemá Číslo CAS: nemá Číslo ES (EINECS): nemá Název podle registrace: jedná se o směs Registrační číslo: jedná se o směs

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

-------------------------------------------------------------------------počet stran 5 Datum vydání: 15.10. 2001

-------------------------------------------------------------------------počet stran 5 Datum vydání: 15.10. 2001 Datum vydání: 15.10. 2001 Název výrobku: 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: 1.2 Číslo CAS: 1.3 Číslo ES (EINECS): 1.4 Další

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T strana 1/8 Datum vyhotovení: 18.7.2007 Datum revize: dne 26.5.2014, revidovaná verze z 3.11.2012 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku, název CAMPOFORT SPECIAL Mn

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 EC (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 31.1.2014 HYDROXID SODNÝ 30% vodný roztok ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

EMBLEM PRO. Číslo revize: Datum revize: Číslo verze: 1. Emblem Pro 385 SC

EMBLEM PRO. Číslo revize: Datum revize: Číslo verze: 1. Emblem Pro 385 SC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka/směs Číslo Další názvy směsi směs CA2239 Emblem Pro 385 SC 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.2012 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. Strana:1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A DOVOZCE / VÝROBCE 1.1. Chemický název látky / obchodní název přípravku: AUTOR 1.2. Doporučený účel použití: herbicid 1.3. Jméno / obchodní jméno a sídlo dovozce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30%

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. 1/5 Octenidol BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01. 01. 2009 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

1.1. Identifikátor výrobku: MAMUT GLUE (High tack) Identifikační číslo: Registrační číslo: Jiné prostředky identifikace:

1.1. Identifikátor výrobku: MAMUT GLUE (High tack) Identifikační číslo: Registrační číslo: Jiné prostředky identifikace: Datum vydání: 18.10.2004 Strana: 1 ze 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: MAMUT GLUE (High tack) Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky

Více