DĚJEPIS 9. ROČNÍK VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NAPADENÍ POLSKA, January 13, BITVA 2015 O BRITÁNI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚJEPIS 9. ROČNÍK VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NAPADENÍ POLSKA, January 13, BITVA 2015 O BRITÁNI"

Transkript

1 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY NAPADENÍ POLSKA Po rozbití ČSR Hitler pokračoval ve své výbojné politice (získal litevský přístav Klajpeda), Itálie obsadila Albánii. Srpen 1939 podepsána německo sovětská smlouva o neútočení (dohoda o rozdělení Polska a vymezení sfér vlivu = RIEBENTROP MOLOTOV PAKT TZV. NESVATÁ ALIANCE). 1. září 1939 Německá vojska napadla Polsko. VB a Fr. podpořily Polsko a 3. září 1939 vyhlásily válku Německu = ZAČÁTEK DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY. BLITZKRIEG = BLESKOVÁ VÁLKA (Německo vítězí) PODIVNÁ VÁLKA VÁLKA V SEDĚ SITZ KRIEG (mocnosti, které vyhlásily Německu válku kromě vyhlášení války fakticky nebojovaly.) Využití tanků a letadel ničení strategických cílů = továrny, komunikace, letiště, města. Polská armáda byla slabě vyzbrojená (jezdectvo proti tankům). 17. září 1939 Polsko napadla Rudá armáda. (Polská vláda odešla do exilu a do konce měsíce padla Varšava. Východ Polska připadl SSSR a západ Třetí říši). Polští Židé byli nahnáni do ghett. (Varšava, Lodž) Které oblasti připojil k SSSR Stalin r. 1940? I 18 22:49 1

2 MOŽNÁ TÉMATA NA REFERÁT: KATYŇSKÝ MASAKR VARŠAVSKÉ GHETTO KONCENTRAČNÍ TÁBORY V POLSKU ORLÍ HNÍZDO GHETTO TEREZÍN PROJEKT LEBENSBORN ANNA FRANKOVÁ <http://www.deathcamps.org/occupation/warsaw% 20ghetto.html> I 18 22:57 2

3 BITVA O BRITÁNII Francie a Velká Británie po vyhlášení války nebojovaly až do jara Francie důkladně budovala Maginotovu linii. Německo v dubnu 1940 obsadilo Dánsko a Norsko, německá vojska obešla Maginotovu linii a napadla Francii ze severu, Němci obsadili Nizozemsko, Lucembursko, Belgii. Němci postupovali velice rychle na sever Francie. Britské sbory nasazené ve Francii se evakuovaly. Němci obsadili Paříž. Francouzský premiér maršál Petain podepsal příměří s Německem. Francie byla rozdělena na dvě části severní, kterou okupovali Němci a jižní loutkový stát v čele s Petainem ( hlavní město Vichy). Část vojska odešla do exilu pod vedením Charlese de Gaulla. Premiérem Velké Británie se stal Winston Churchill. 16. července 1940 vydal Hitler rozkaz k invazi na Britské ostrovy (operace Seelöwe) Letecký útok Luftwaffe (nacistické letectvo 2000 letadel) x RAF (Royal Air Force královské letectvo 700 letadel) bombardování Londýna, Coventry a boje nad La Manchem. Británii se podařilo uhájit svůj vzdušný prostor. 2.svetova.pps I 20 23:04 3

4 WINSTON CHURCHILL GENERÁL DE GAULLE MARŠÁL PETAIN I 20 23:09 4

5 SROVNÁNÍ HODNOSTÍ SS X WERMACHT SS wehrmacht Reichsführer SS maršál Oberstgruppenführer generálplukovník Obergruppenführer generál Gruppenführer generálporučík Brigadeführer generálmajor Oberführer plukovník Standartenführer plukovník Obersturmbannführer podplukovník Sturmbannführer major Hauptsturmführer kapitán Obersturmführer nadporučík Untersturmführer poručík Hauptscharführer vrchní šikovatel Oberscharführer šikovatel Scharführer rotný Unterscharführer četař Rottenführer desátník Sturmmann svobodník SS man vojín Anwärter čekatel XII 15 0:05 5

6 ZNAKY A VÝLOŽKY SS Ahnenerbe_uniforme.jpg SS_cap_3.jpg Flag_Schutzstaffel.svg.png XII 15 0:09 6

7 I 20 23:11 7

8 PREZENTACE DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA!!!!! 2.svetova.pps I 20 23:29 8

9 I 20 23:12 9

10 mall.gif II 16 14:20 10

11 První projev ministreského předsedy (13. května 1940) v Dolní sněmovně V pátek večer minulého týdne dostalo se mi pověření Jeho Veličenstva vytvořit novou vládu. Bylo zřejmým přáním a vůlí parlamentu i národa, aby tato vláda byla na nejširší možné základně, a aby v ní byly všechny strany, jak ty, které podporovaly dřívější vládu, tak i strany oposiční. Nejdůležitější část tohoto úkolu jsem již splnil. Byl vytvořen válečný kabinet o pěti členech, representující spolu s oposičními liberály jednotu národa. Představitelé tří politických stran vyslovili souhlas, že budou sloužiti buď ve válečném kabinetě nebo ve vysokém vládním úřadě. Všechna tři válečná ministerstva byla obsazena. Pro krajní naléhavost a vážnost události bylo třeba, aby se to stalo za jediný den. Několik jiných klíčových postavení bylo obsazeno včera a dnes večer podávám Jeho veličenstvu seznam další. Doufám, že dokončím jmenování hlavních ministrů zítra. Jmenování ostatních ministrů trvá obvykle o něco déle, věřím však, že bude i tato část mého úkolu splněna, až se parlament opět sejde, a že vláda bude naprosto úplná. Pokládal jsem za věc veřejného zájmu navrhnout, aby se sněmovna sešla v dnešní den. Pan předseda souhlasil a učinil potřebné kroky v souhlase se zmocněními, jichž se mu dostalo usnesením sněmovny. Po skončení dnešního zasedání bude navrženo odročiti sněmovnu do úterka 21. května, při čemž budou ovšem učiněna opatření, aby se mohla sněmovna sejíti dříve, bude li třeba. Věci, o nichž se má ten týden jednat, budou oznámeny členům při nejbližší příležitosti. Vyzývám nyní sněmovnu návrhem usnesení, který podávám svým jménem, aby vyslovila souhlas s opatřeními, jež se stala, a aby projevila důvěru v novou vládu. Vytvořit vládu v tomto rozsahu a složitosti je samo o sobě vážné podnikání, ale musíme míti na mysli, že jsme v předběžném stádiu jedné z největších bitev dějin, že bojujeme na mnoha místech v Norsku a v Holandsku, že musíme býti připraveni ve Středozemním moři, že letecká bitva zuří bez ustání, a že je třeba učiniti mnohé přípravy zde doma. V této krisi doufám, že mi bude prominuto, neobracím li se dnes ke sněmovně s delším výkladem. Doufám, že někteří moji přátelé a kolegové, nebo bývalí kolegové, kterých se politická rekonstrukce týká, mi prominou jakýkoli nedostatek obřadnosti, s nímž bylo nutno jednati. Sněmovně pak říkám totéž, co jsem řekl těm, kdož se stali členy této vlády:"nemohu nabídnout nic než krev, dřinu, slzy a pot." Čekají nás nejtěžší zkoušky. Máme před sebou mnoho, mnoho dlouhých měsíců bojů a utrpení. Tážete se, jaká je naše politika? Řeknu:" Vésti válku na moři, na souši a ve vzduchu s celou mocí a ze všech sil, které nám Bůh může dát: vésti válku proti obludné tyranii, která nebyla nikdy překonána v ponurém, žalostném seznamu lidských vin. To je naše politika. Tážete se jaký je náš cíl? Mohu odpovědět jedním slovem: Vítězství vítězství stůj co stůj, vítězství přes všechnu hrůzu, vítězství, jakkoli dlouhá a trnitá bude cesta; neboť bez vítězství není života. A to nechť si každý uvědomí; není života pro britskou říši; není života pro vše to, za čím britská říše stála, není života pro odvěkou touhu a snahu lidstva spěti vpřed k jeho cíli. Avšak chápu se svého úkolu s vervou a nadějí. Jsem přesvědčen, že nebude dopuštěno, aby naše pře ztroskotala mezi lidským rodem. Tentokráte cítím, že mám nárok na to, abych žádal o pomoc všech a řekl: "Pojďte tedy a jděme vpřed spolu, sjednoceni ve své síle." text podle souborného vydání projevů Winstona S. Churchilla nakladatelstvím Fr. Borový v Praze v roce 1994 I 28 22:37 11

12 Vytvořit vládu v tomto rozsahu a složitosti je samo o sobě vážné podnikání, ale musíme míti na mysli, že jsme v předběžném stádiu jedné z největších bitev dějin, že bojujeme na mnoha místech v Norsku a v Holandsku, že musíme býti připraveni ve Středozemním moři, že letecká bitva zuří bez ustání, a že je třeba učiniti mnohé přípravy zde doma. Sněmovně pak říkám totéž, co jsem řekl t ěm, kdož se stali členy této vlády:"nemohu nabídnout nic než krev, dřinu, slzy a pot." Čekají nás nejt ěžší zkoušky. Máme před sebou mnoho, mnoho dlouhých m ěsíců bojů a utrpení. Tážete se, jaká je naše politika? Řeknu:" Vésti válku na moři, na souši a ve vzduchu s celou mocí a ze všech sil, které nám Bůh může dát: vésti válku proti obludné tyranii, která nebyla nikdy překonána v ponurém, žalostném seznamu lidských vin. To je naše politika. Tážete se jaký je náš cíl? Mohu odpov ědět jedn ím slovem: Vítězství vítězství stůj co stůj, vít ězství přes všechnu hrůzu, vít ězství, jakkoli dlouh á a trnit á bude cesta; neboť bez vítězství není života. A to nechť si každý uv ědomí; není života pro britskou říši; není života pro vše to, za čím britská říše stála, není života pro odv ěkou touhu a snahu lidstva sp ěti vpřed k jeho cíli. Avšak chápu se svého úkolu s vervou a nad ějí. Jsem přesv ědčen, že nebude dopuštěno, aby naše pře ztroskotala mezi lidským rodem. Tentokráte cítím, že mám nárok na to, abych žádal o pomoc všech a řekl: "Pojďte tedy a jd ěme vpřed spolu, sjednoceni ve své síle." I 28 22:42 12

13 I 4 21:56 13

14 I 4 21:49 14

15 I 4 21:51 15

16 I 4 21:51 16

17 I 4 21:53 17

18 spit1 1.jpg I 4 21:57 18

19 I 4 22:01 19

20 0678,_Flugzeuge_Heinkel_He_ 111.jpg I 4 21:58 20

21 I 4 21:59 21

22 I 4 21:59 22

23 ČÍM SE ZABÝVÁ KRYPTOGRAFIE? K ČEMU SLOUŽIL TENTO PŘEDMĚT? :20 23

24 bitva o britanii hitler si poprvevylamal zuby/ I 4 21:55 24

25 NAPADENÍ SSSR 1940 Hitler připravuje operaci Barbarossa tj. útok proti SSSR Itálie pod Musolliniho vedením napadla Řecko, Řekové se ubránili, v sev. Africe katastrofální porážka italských vojsk. Musollini požádal Hitlera o pomoc Hitler uplatňuje taktiku bleskové války na Balkáně 6. dubna napadl Jugoslávii (14 dnů) loutkový stát Chorvatsko (chorvatská fašistická strana ustašovci diktátor Ante Pavelic), V Srbsku byla zavedena německá okupační správa partyzánský odboj vedl JOSIP BROS TITO. Němcům se podařilo porazit Řecko. 22. června 1941 Německo bez vyhlášení války zaútočilo na SSSR (3 mil. vojáků). Útok na Leningrad, na Moskvu, na Ukrajinu. (atlas bojiště!!) SSSR nebylo na válku připravené, Stalin provedl čistky, nechal zabít vojenské velitele katastrofální důsledky. Němci obléhali Leningrad (900 dní), byla dobyta Ukrajina. Churchill prohlásil, že každý kdo bojuje proti Německu je spojencem Velké Británie. POZN. Od prosince 1941 probíhala válka v Tichomoří Japonci napadli americkou základnu Pearl Harbor. I 20 23:07 25

26 RIEBBENTROP? PODPIS SMLOUVY O NEÚTOČENÍ "NESVATÉ ALIANCE" = RIEBBENTROP MOLOTOVOVA PAKTU?? MOLOTOV BD_protokol_ke_smlouv%C4%9B_o_ne%C3%BAto%C4%8Den%C3%AD_mezi_N%C4% 9Bmeckou_%C5%99%C3%AD%C5%A1%C3%AD_a_SSSR II 8 20:51 26

27 I 20 23:16 27

28 I 20 23:20 28

29 BLOKÁDA LENIGRADU (DNES PETROHRADU) II 12 7:56 29

30 I 20 23:02 30

31 I 20 23:02 31

32 I 20 23:01 32

33 I 20 23:03 33

34 I 20 23:04 34

35 I 20 23:04 35

36 OBRAT VE VÁLCE Rudá armáda zvítězila v bitvě o Moskvu v prosinci V létě 1942 bitva o Stalingrad (dnes?), porážka Wehrmachtu znamenala obrat ve 2. světové válce. Konec německé neporazitelnosti. Rudá armáda měla převahu v počtu vojáků v červenci 1943 se konala největší tanková bitva 2.světové války bitva u Kurska,německá vojska byla po velkých ztrátách poražena. Rudá armáda začala osvobozovat území obsazené Němci ( 1944 byl osvobozen Leningrad po 900 dnech blokády ). Posun východní fronty k německým hranicím. K obratu došlo i v severní Africe po bitvě u El Alameinu (1942) a na Sicílii, kde vítězila angloamerická vojska. Mussolini byl svržen a uvězněn, tajná jednání o kapitulaci Itálie. Němci osvobodili Mussoliniho a začali bojovat proti spojeneckým jednotkám, které postupovaly na sever (1944 byl osvobozen Řím ). REFERÁTY: GEN. ROMMEL GEN. PAULUS GEN. ŽUKOV GEN. MONTGOMERY Josef Mengele Doktor Smrt Nicolas Winton I 20 23:16 36

37 OBRAT VE VÁLCE TICHOMOŘÍ Japonsko 1940 zaútočilo na Indočínu (dnes Vietnam, Kambodža, Laos), snaha ovládnout Asii a Tichomoří (kolonie VB, Fr., Nizozemí). ATLANTICKÁ CHARTA 1941 (24. srpna) = PROHLÁŠENÍ USA a VB o společném postupu ve válce. 7. prosince 1941 Japonci zaútočili bez vyhlášení války na americkou základnu v Tichomoří PEARL HARBOR. USA a VB vyhlásily válku Japonsku. Německo a Itálie vyhlásily válku USA. Japonsko mělo obrovské zisky v Tichomoří. Japonskou expanzi zastavila teprve bitva o Midway (korálový atol 1942), Američané tento ostrůvek ubránili. Využívali letadlové lodi a bombardéry bitva o ostrov Guadalcanal, Japonci zde byli poraženi Stalin jedná se spojenci o otevření západní fronty ve Francii (Teheránská konference = Stalin, Churchill, Roosevelt. TZV. VELKÁ TROJKA). Nicolas Winton III 4 23:03 37

38 jpg II 11 22:33 38

39 MONTGOMERY ROMMEL ŽUKOV II 11 22:36 39

40 PAULUS PATTON and meetings.be/logo% 27S/PATTON%2520VOOR%2520HISTORY% 2520PAGINA.jpg&imgrefurl=http://www.ww2vehicles andmeetings.be/history.htm&usg= ovic97krbfphscmvp5eczlbyokq=&h=352&w=322&sz=33 &hl=cs&start=4&um=1&tbnid=beelcoocheuv9m:&tbnh=120&tbnw=110&prev=/images% 3Fq%3Dpatton%26um%3D1%26hl%3Dcs%26rls%3Dcom.microsoft:cs:IE SearchBox% 26rlz%3D1I7SKPB_en%26sa%3DN II 11 22:39 40

41 DĚJEPIS 9. ROČNÍK VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NAPADENÍ POLSKA, BITVA O BRITÁNI January 13, 2015 PEARL HARBOR II 11 22:41 41

42 _Japanese_Flightpaths.JPG ÚTOK NA PEARL HARBOR II 11 22:44 42

43 II 26 7:58 43

44 Zschaeckel , _Schlacht_um_Kursk,_Panzer_VI_(Tiger_I).jpg NĚMECKÁ PANCÉŘOVANÁ DIVIZE (TANK TIGER) tank tiger II 26 8:51 44

45 SOVĚTSKÉ DĚLOSTŘELECTVO II 26 8:56 45

46 II 26 9:06 46

47 B22081% 2C_Russland%2C_Kampf_um_Stalingrad%2C_Luftangriff.jpg III 4 22:54 47

48 III 4 22:55 48

49 B22478% 2C_Stalingrad%2C_Luftwaffen Soldaten_in_Ruinen.jpg III 4 22:56 49

50 % 2C_Russland Mitte Nord%2C_Panzer_IV..jpg III 4 22:56 50

51 R74189% 2C_Russland%2C_Kesselschlacht_Stalingrad.jpg III 4 22:58 51

52 B %2C_Russland%2C_Kesselschlacht_Stalingrad.jpg III 4 22:58 52

53 SCHÉMA BITVY U KURSKA NEJVĚTŠÍ TANKOVÉ BITVY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY = OPERACE CITADELA II 26 8:57 53

54 FORMOVÁNÍ PROTIHITLEROVSKÉ KOALICE Byla vytvořená antifašistická koalice VELKÁ TROJKA Stalin, Churchill, Roosevelt. 28. listopadu 1. prosince 1943 se představitelé velké trojky sešli na konferenci v Teheránu (Írán) dohodli otevření druhé fronty ve Francii v květnu Byla dohodnuta bezpodmínečnákapitulace Německa. Byla přijata myšlenka potrestání válečných zločinů. SSSR přislíbil, že začne válčit proti Japonsku. V únoru 1945 se konala konference v Jaltě (Krym) jednalo se o rozdělení Německa, vzniká myšlenka mezinárodního tribunálu pro potrestání válečných zločinců. Hovoří se o tajném dodatku, který měl rozdělit sféry vlivu velmocí v Evropě. V červnu srpnu1945 se konala konference v Postupimi (Německo) účastnili se jí za USA Harry Thruman, za VB premiér Clement Attlee, za SSSR J.V. Stalin. Projednali rozdělení Německa na okupační zóny americkou, britskou, francouzskou a sovětskou. Byly projednány podmínky japonské kapitulace. II 22 22:13 54

55 %29.jpg/220px Atlantic_Charter_%28color%29.jpg :33 55

56 VYSVĚTLI: OKUPACE KOLABORACE OBLÉHÁNÍ GENOCIDA HOLOCAUST ŠOA II 22 22:25 56

57 Přílohy 2.svetova.pps

> Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick. istická diktatura. > Reakce okolních zemí. > Umělci a jejich odpor proti válcev ení

> Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick. istická diktatura. > Reakce okolních zemí. > Umělci a jejich odpor proti válcev ení 2. světov tová válka příčiny, vznik, průběh > Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick istická diktatura > Vrcholní nacističtí představitelé > Reakce okolních zemí > Válečné konflikty 30.let > Umělci

Více

Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století

Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století Korejská válka: - trvání: 1950-1953 počátky konfliktu korejský poloostrov byl od r. 1910 japonskou kolonií po 2. světové válce rozdělen na 2 okupační zóny

Více

obtížnost: 2 způoby zjištění: způsob doručení:

obtížnost: 2 způoby zjištění: způsob doručení: 1 č.úkolu: 1 hlídka (kdo řešil), doporučujeme odborníka dle libosti (vyber si sám/sama) úkol: Gestapo bylo jednou ze složek represivního nátlaku okupantů za II.světové války. Bylo zařazeno do tzv. Hlavního

Více

Polský protinacistický odboj

Polský protinacistický odboj Polský protinacistický odboj Zemská armáda, Polský podzemní stát a povstání ve Varšavě 1943 a 1944 Pavel Zeman Hlavním reprezentantem polského protinacistického odboje byla v letech 1942 až 1945 Zemská

Více

Kapitoly z dějin 19. století

Kapitoly z dějin 19. století Kapitoly z dějin 19. století Úvod do výuky moderních dějin I Aleš Skřivan st., Ivo Budil, Roman Kodet, Aleš Skřivan ml, Lukáš Novotný Katedra historických věd / Fakulta filozofická / Západočeská univerzita

Více

Z (ne)známé korespondence

Z (ne)známé korespondence dokumenty Z (ne)známé korespondence Dopisy Františka Moravce a Dr. Edvarda Beneše z let 1939 1945 Zdeněk Vališ Činnosti generála Františka Morav ce 1, respektive vojenskému výzvědnému zpravodajství za

Více

Slovinská domobrana 1943-1945

Slovinská domobrana 1943-1945 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zdeněk Rejda Slovinská domobrana 1943-1945 Bílé místo na mapě slovinské historie? Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007 2 Prohlašuji, že jsem předloženou

Více

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch:

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch: Předsedající Jiří Nenutil: Děkuji vám, že jste dorazili přes nepřízeň počasí v tak hojném počtu. Úvodem si vás dovolím požádat o vypnutí nebo ztišení mobilních telefonů. Dovolte, abych vás přivítal jménem

Více

Konečné řešení židovské otázky

Konečné řešení židovské otázky Konečné řešení židovské otázky Ondřej Jabůrek Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257, Uničov 3. místo ve II. kategorii OBSAH 1. Úvod... 2 2. Norimberské zákony 3 3. Křišťálová noc 3 4. Konference ve Wannsee

Více

Theatrum historiae 1, Pardubice 2006

Theatrum historiae 1, Pardubice 2006 Theatrum historiae 1, Pardubice 2006 Tomáš JIRÁNEK Druhý, tzv. Gibišův transport československých legií z Ruska do Francie (1917-1918) Historii druhého transportu československých legií z Ruska do Francie,

Více

HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU

HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU Ing. Pavel FOLTIN, Ph.D., Ing. David ŘEHÁK, Ph.D. Anotace: Příspěvek pojednává o možném náhledu na historické členění etap vývoje terorismu. Za hlavní

Více

Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945. Slavné Národní shromáždění!

Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945. Slavné Národní shromáždění! Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945 Slavné Národní shromáždění! Nyní, kdy Prozatímní Národní shromáždění zahájilo již svoji činnost a vláda považuje za svou povinnost složiti ze své činnosti účty,

Více

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli Jack Bernstein Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli Incognita Rád bych poděkoval Len Martinovi, který zpracoval moje poznámky a ústní vyprávění do formy této knížky. Bez jeho zasvěceného

Více

AUSCHWITZ-BIRKENAU D Ě JINY A SOUČ ASNOST - 1 -

AUSCHWITZ-BIRKENAU D Ě JINY A SOUČ ASNOST - 1 - AUSCHWITZ-BIRKENAU D Ě JINY A SOUČ ASNOST - 1 - SEZNAM: PŘED AUSCHWITZ 3 NACISTICKÁ IDEOLOGIE 3 ZAČÁTEK 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 3 NACISTICKÉ KONCENTRAČNÍ TÁBORY 4 AUSCHWITZ 1940-1945. STRUČNÉ DĚJINY TÁBORA 4

Více

K. Bartošek, K. Pichlík: HANEBNÁ ROLE AMERICKÝCH OKUPANTŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH V ROCE 1945 (1/8)

K. Bartošek, K. Pichlík: HANEBNÁ ROLE AMERICKÝCH OKUPANTŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH V ROCE 1945 (1/8) http://www.komsomol.cz/clanky/946_usa_v_cr_01.html z 4 9.3.2010 7:02 K. Bartošek, K. Pichlík: HANEBNÁ ROLE AMERICKÝCH OKUPANTŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH V ROCE 1945 (1/8) Přidáno v úterý 2. 3. 2010 V dnešní

Více

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají František Hrdlička Rozhlas v okupaci 1939 1945 Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají okamžité personální zásahy také v rozhlase. Zostřující se kontrola se proměňuje

Více

1.SEMINÁŘ. Autorsky nekorigovaný text

1.SEMINÁŘ. Autorsky nekorigovaný text 1.SEMINÁŘ Autorsky nekorigovaný text Americká vojenská základna/stanice v ČR?! Důvod k radosti či k obavám? (Kolik vojáků tu bude? Proti komu to bude? Zvětší či zmenší to naši bezpečnost? Budou stát američtí

Více

Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948

Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948 Go East str. 1/18 Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948 Tomáš Krystlík Ideová východiska poválečného státu vycházela z nekomunistického odboje. Shrnuta jsou v programu Za svobodu zpracovaném

Více

Frýdek-Místek. místo posledního vzdoru. Lenka Judičáková Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410 Frýdek-Místek

Frýdek-Místek. místo posledního vzdoru. Lenka Judičáková Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410 Frýdek-Místek Frýdek-Místek místo posledního vzdoru Lenka Judičáková Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410 Frýdek-Místek 1 Úvod Událost, která se významně zapsala do našich dějin, letos 14. března 1939 oslavila své sedmdesáté

Více

Dva módní e-shopy zavírají Daniel Novák Praha Prodej oblečení přes

Dva módní e-shopy zavírají Daniel Novák Praha Prodej oblečení přes deník středa 8. 7. 2015 číslo 1905 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l Grexit se blíží Odchod Řecka od eura se stává nejpravděpodobnějším scénářem trhy & světová ekonomika str. 8 Orbánovi navzdory

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Plzeň 2014 Monika Nováková Západočeská univerzita v Plzni

Více

FIAT CR.32 & CR.42. Obsah. Ivo Pejčoch

FIAT CR.32 & CR.42. Obsah. Ivo Pejčoch FIAT CR.32 & CR.42 Ivo Pejčoch Obsah Životní data CR.32 & CR.42 1. kapitola Zlatá éra letectví 5 2. kapitola Freccia ve službě 14 3. kapitola Nástupce za Frecciu 36 4. kapitola Bojové nasazení CR.42 48

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Praha, březen 2014 2 PŘEDMLUVA Ministerstvo zahraničních věcí ČR předkládá veřejnosti

Více

Česko-americké vztahy:

Česko-americké vztahy: Česko-americké vztahy: jak dál? John K. Glenn Bruce P. Jackson Lukáš Kovanda A. Wess Mitchell Cameron Munter Tomáš Pojar Leah Scheunemann Jiří Schneider Alexandr Vondra Česko-americké vztahy: jak dál?

Více

Aleš Binar, Ph.D. VZNIK NÁRODNÍCH STÁTŮ PŘÍKLAD ITÁLIE A NĚMECKA

Aleš Binar, Ph.D. VZNIK NÁRODNÍCH STÁTŮ PŘÍKLAD ITÁLIE A NĚMECKA Aleš Binar, Ph.D. VZNIK NÁRODNÍCH STÁTŮ PŘÍKLAD ITÁLIE A NĚMECKA Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Sjednocení Itálie Sjednocení Itálie neboli Risorgimento

Více

SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942

SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942 VĚK 12+ 2-5 HRÁČŮ SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942 V srpnu 1984 vydal Milton Bradley hru Axis & Allies Classic. Seznámení s touto hrou byla pro mne velká událost. Věnoval jsem hře mnoho času a energie a odměnou

Více

POSLEDNÍ VAROVÁNÍ: DĚJINY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU

POSLEDNÍ VAROVÁNÍ: DĚJINY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU POSLEDNÍ VAROVÁNÍ: DĚJINY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU PŘEDMLUVA Tato kniha se zabývá organizací, známou jako Ilumináti. Poprvé jsem o této skupině slyšel v roce 1978, kdy se mi do rukou dostala magnetofonová

Více

Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ

Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ studie a články Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ Miloš Jakeš po 17. listopadu 1989 Vrchní velitel Lidových milicí a generální ta jemník ÚV KSČ Miloš Jakeš mezi svými, Praha, únor 1989 Foto: Jan

Více