Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci"

Transkript

1 Úřad práce ČR Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Kontaktní pracoviště v Jeseníku Kontaktní pracoviště v Prostějově Kontaktní pracoviště v Přerově Kontaktní pracoviště v Šumperku Olomoucký kraj Sborník oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje pro školní rok 2015/2016 Olomouc, listopad 2014 V elektronické podobě na:

2

3 Obsah 1. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Seznam středních škol Jesenicka Seznam středních škol Olomoucka Seznam středních škol Prostějovska Seznam středních škol Přerovska Seznam středních škol Šumperska Seznam vyšších odborných škol Olomouckého kraje Vysvětlivky použitých kódů a zkratek Kontakty na pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje Kontakty na pracovníky Informačních a poradenských středisek pro volbu a změnu povolání Olomouckého kraje Formy vzdělávání Přehled prezentačních výstav oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje Za uvedené údaje o školách zodpovídají ředitelé a příslušní pracovníci jednotlivých škol. Vydavatel si vyhrazuje právo upravovat pouze texty poznámek. Informace jsou platné k 31. říjnu

4 1. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Přihlašování ke vzdělávání Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání ve střední škole řediteli střední školy do 15. března V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu Uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, odevzdá přihlášku řediteli střední školy do 20. března Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu. Pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 připravuje MŠMT nové tiskopisy přihlášek, které budou k dispozici na ww.msmt.cz a na Náležitosti přihlášky jsou stanoveny vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen Vyhláška ). Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v rámci jedné školy, nelze zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve kterých se přijímací zkouška koná. Přijímací řízení Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy způsobem stanoveným Vyhláškou. Počet kol přijímacího řízení není omezen. Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je ředitel školy povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky, jejíž obsah a formu stanoví v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání. V takovém případě pro první kolo přijímacího řízení stanoví nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se v prvním kole přijímacího řízení, pokud o jejím konání ředitel školy rozhodl, koná v pracovních dnech v termínech od 22. do 30. dubna Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, pokud o jejím konání v rámci přijímacího řízení ředitel školy rozhodl, o termínech konání přijímací zkoušky, o stanovených jednotlivých kritériích a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel školy a) pro první kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října 2014, pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna 2015, b) pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do 2

5 jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání. V jednotlivých kolech přijímacího řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle: a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, b) výsledků hodnocení dosaženém při talentové zkoušce, je-li stanovena, c) výsledků hodnocení dosaženém při přijímací zkoušce, je-li stanovena, a d) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí 1) pokud se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. do 30. dubna ) pokud se přijímací zkouška koná, ukončí ředitel školy hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažných jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy můţe po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného počtu ţáků. Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání. Krajský úřad zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání na středních školách v působnosti Olomouckého kraje budou zveřejněny na webových stránkách Dále budou k dispozici na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje. Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání ve střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané škole potvrdit zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Povinnost odevzdat zápisový lístek se nevztahuje na uchazeče, kteří byli přijati do nástavbového nebo zkráceného studia. Tato povinnost se rovněž nevztahuje na uchazeče přijaté do jiné než denní formy vzdělávání (dálková, večerní, distanční, kombinovaná). Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března 2015, nebo do 30. listopadu 2014 v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče, u 3

6 cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Kaţdý uchazeč obdrţí pouze jeden zápisový lístek a můţe jej uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, ţe uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. (Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené). Přijímání do prvního ročníku niţšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia Vzdělávání v šestiletém a osmiletém gymnáziu se člení na nižší stupeň a vyšší stupeň. Nižší stupeň je tvořen prvními dvěma ročníky šestiletého gymnázia nebo prvními čtyřmi ročníky osmiletého gymnázia. Vyšší stupeň pak posledními čtyřmi ročníky šestiletého a osmiletého gymnázia. Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy nebo druhý ročník nižšího stupně osmiletého gymnázia nebo druhý ročník osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy. Do prvního ročníku vyššího stupně gymnázia postupují žáci, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň šestiletého nebo osmiletého gymnázia. Při přijímacím řízení do nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia se postupuje obdobně jako je popsáno výše. Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou V rámci přijímacího řízení do oboru vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena talentová zkouška, vyhlásí ředitel školy přijímací zkoušku v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče do 7 dnů po vydání rozhodnutí, nejpozději však 15. února Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna Ředitel školy zašle po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky uchazeči nebo zákonnému zástupci uchazeče rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání v konzervatoři, a to nejpozději do 10. února Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání ve střední škole. 4

7 Odvolací řízení: Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč, popřípadě jeho zákonný zástupce, podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy k Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje. Ředitel školy zašle odboru školství, mládeže a tělovýchovy spolu s odvoláním i kritéria, podle kterých postupoval při přijímacím řízení. Odvolání by mělo obsahovat: - označení správního orgánu, jemuž je určeno; - jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození; - název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání; - důvod nepřijetí uvedený ředitelem střední školy; - důvody odvolání (v jakém rozsahu je odvolání napadeno, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo); - jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče, popř. jinou adresu pro doručování; - datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče. Přijímání ke vzdělávání ve vyšších odborných školách Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách se uskutečňuje podle 93 až 95 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, a 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších změn a doplňků. Termín, obsah a formu přijímací zkoušky, pokud se koná, stanoví ředitel školy. Přijímací zkoušky se v prvním kole přijímacího řízení konají nejdříve 1. června Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného počtu studentů. Poslední kolo přijímacího řízení se uskuteční nejpozději do 30. září Uchazeč se stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání. Uchazeči se zapisují ve lhůtě stanovené vyšší odbornou školou, nejpozději však do 30. září Důleţité upozornění: Pro školní rok 2015/2016 vyhlásilo MŠMT pilotní ověřování přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů (zveřejněno na stránkách MŠMT č. j. MSMT-23913/2014). V ověřování budou použity jednotné testy z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Pilotní ověřování přijímacího řízení má organizační odchylky, např. jiné termíny konání přijímacích zkoušek, a proto doporučujeme seznámit se s vyhlášeným pilotním ověřováním organizace přijímacího řízení, které je k dispozici na webových stránkách MŠMT a Olomouckého kraje (www.kr-olomoucky.cz). Bližší informace Vám 5

8 rovněž poskytnou zástupci středních škol zapojených do pilotního ověřování, jejichž seznam je k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje. Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje V Olomouci

9 JESENICKO 7

10 2. Seznam středních škol Jesenicka Gymnázium, Jeseník, Komenského HOTELOVÁ ŠKOLA Vincenze Priessnitze, Jeseník, Dukelská Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová-lázně Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská Střední škola gastronomie a farmářství, Jeseník, U Jatek

11 9

12 10

13 11

14 12

15 OLOMOUCKO 13

16 3. Seznam středních škol Olomoucka Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Církevní gymnázium Německého řádu, spol. s r.o. Olomouc, Nešverova Gymnázium, Olomouc, Čajkovského Gymnázium, Uničov, Gymnazijní Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců Konzervatoř Evangelické akademie, Olomouc, Wurmova Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Olomouc, Pöttingova Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U hradiska Střední škola stavební HORSTAV, Olomouc, U Hradiska Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/ VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova Střední odborná škola Olomouc spol. s r.o., Řepčínská Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. Listopadu Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska Střední odborná škola služeb s.r.o., Olomouc, Pavlovická Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Školní Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova Střední škola, Olomouc Svatý Kopeček, B. Dvorského Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova Střední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK s.r.o., Olomouc, Pasteurova 8a Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova Střední škola stavební a podnikatelská s.r.o., Olomouc Chomoutov, Štěpánovská Střední odborná škola Litovel, Komenského Střední odborná škola a SOU služeb Velký Újezd, s.r.o., Navrátilova Soukromé odborné učiliště Velký Újezd, s.r.o., Velký Újezd, Střední odborná škola lesnická a strojírenská, Šternberk, Opavská Střední škola a Základní škola DC 90, s.r.o., Olomouc Topolany, Nedbalova Základní škola a Střední škola CREDO o.p.s., Olomouc, Mozartova Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů

17 15

18 16

19 17

20 18

21 19

22 20

23 21

24 22

25 23

26 24

27 25

28 26

29 27

30 28

31 29

32 30

33 31

34 32

35 33

36 34

37 35

38 36

39 37

40 38

41 PROSTĚJOVSKO 39

42 4. Seznam středních škol Prostějovska Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově, Komenského Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul Základní škola a gymnázium města Konice, Tyršova Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o., Prostějov, Rejskova Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická Obchodní akademie, Prostějov, Palackého Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s.r.o., Havlíčkova Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o., Vápenice Střední škola designu a módy, Prostějov, Vápenice ART ECON - Střední škola, s.r.o., Husovo nám Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců Střední odborné učiliště obchodní Prostějov, nám. Edmunda Husserla Střední škola, Základní škola a Dětský domov Prostějov, Lidická Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s., Prostějov, Tetín

43 41

44 42

45 43

46 44

47 45

48 46

49 47

50 48

51 49

52 50

53 51

54 52

55 PŘEROVSKO 53

56 5. Seznam středních škol Přerovska Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského Gymnázium Palackého a Střední odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o., Palackého Gymnázium, Hranice, Zborovská Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o., Jaselská Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova Odborné učiliště, Křenovice Střední průmyslová škola, Hranice, Studentská Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská

57 55

58 56

59 57

60 58

61 59

62 60

63 61

64 62

65 63

66 64

67 65

68 66

69 67

70 ŠUMPERSKO 68

71 6. Seznam středních škol Šumperska Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody Střední škola technická a zemědělská, Mohelnice, 1. máje Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká Základní škola a střední škola Pomněnka o.p.s., Šumperk, Šumavská Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh

72 70

73 71

74 72

75 73

76 74

77 75

78 76

79 77

80 78

81 Vyšší odborné školy Olomouckého kraje 79

82 7. Seznam vyšších odborných škol Olomouckého kraje CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc, nám. Republiky Vyšší odborná škola sociální a teologická Dorkas, Olomouc, Blažejské náměstí Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Olomouc, Pöttingova Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o., Palackého Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s. Uničov, Stromořadí Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy

83 81

84 82

85 83

86 84

87 8. Vysvětlivky pouţitých kódů a zkratek 85

88 Bliţší informace k vybranému studiu či oboru vzdělání máte možnost získat především: na dnech otevřených dveří (DOD) pořádaných příslušnou střední školou data konání jsou uvedena u každé školy; na Krajském úřadě Olomouckého kraje, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Oddělení krajského vzdělávání se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 40b (10. patro výškové budovy RCO); v pedagogicko-psychologické poradně; v Informačních a poradenských střediscích pro volbu povolání Úřadu práce ČR. 9. Kontakty na pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje Oddělení krajského vzdělávání PhDr. Karel Goš, vedoucí Metodici pro střední školy Ing. Petra Hájková Mgr. Pavel Skula Mgr. Hana Řezáčová Ing. Andrea Štouračová Metodik pro školy jiných zřizovatelů (soukromé, obecní a církevní) Mgr. Vladimíra Šišková Pedagogicko - psychologické poradny Olomouckého kraje PPP Olomouc SPC Olomouc Mgr. Lubomír Schneider Mgr. Ivana Poláková ředitel vedoucí pracoviště U Sportovní haly 544/1a, Olomouc U Sportovní haly 544/1a, Olomouc PPP Jeseník PPP Přerov Mgr. Eva Pacherníková Mgr. Marie Plánková vedoucí pracoviště vedoucí pracoviště Dukelská 1240/12, Jeseník Kouřílkova 8, Přerov PPP Prostějov PPP Šumperk PhDr. Milena Hochmanová PhDr. Drahomíra Jansová vedoucí pracoviště vedoucí pracoviště Vrchlického 2366/5, Prostějov Husitská 12, Šumperk

89 10. Kontakty na pracovníky Informačních a poradenských středisek pro volbu a změnu povolání Olomouckého kraje Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4, Olomouc Mgr. Jolana Palinková Kontaktní pracoviště v Jeseníku, Karla Čapka 1147/10, Jeseník Mgr. Miroslava Sedláčková Kontaktní pracoviště v Prostějově, Plumlovská 458/36, Prostějov Ing. Gabriela Juráčková Kontaktní pracoviště v Přerově, Ţerotínovo náměstí 168/21, Přerov Mgr. Renata Králíková Kontaktní pracoviště v Šumperku, Starobranská 2700/19, Šumperk PhDr. Vladimíra Kašparová Úřední hodiny všech pracovišť Úřadu práce ČR: pondělí, středa :00 17:00 úterý, čtvrtek pátek (jen noví uchazeči o zaměstnání a pozvaní) K individuálnímu poradenství, které má usnadnit vhodný výběr studia, je nutné se na příslušném IPS předem objednat. 87

90 11. Formy vzdělávání Denní forma vzdělávání výuka je organizována pravidelně každý den v pětidenním vyučovacím týdnu. Večerní forma vzdělávání výuka je organizována pravidelně několikrát v týdnu v rozsahu 10 až 18 hodin týdně, zpravidla v odpoledních a večerních hodinách. Dálková formy vzdělávání jedná se o samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200 až 220 konzultačních hodin za školní rok. Distanční forma vzdělávání jedná se o samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií popřípadě spojené s individuálními konzultacemi. Kombinovaná forma vzdělávání jedná se o střídání denní a jiné z uvedených forem vzdělávání. Délka dálkového, večerního, distančního nebo kombinovaného vzdělávání může být nejvýše o 1 rok delší než doba vzdělávání v denní formě. 88

91 12. Přehled prezentačních výstav oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje Scholaris 2014 JESENÍK Střední škola gastronomie a farmářství, U Jatek 8, Jeseník , 8:00 17:00 hod. ŠUMPERK Gymnázium Šumperk, Masarykovo nám. 8, Šumperk , 8:00 17:00 hod. PROSTĚJOV Společenský dům, Komenského 6, Prostějov , 8:00 17:00 hod. PŘEROV Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Denisova 3, Přerov , 8:00 17:00 hod. OLOMOUC Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc , 8:30 17:00 hod. a , 8:00 17:00 hod. 89

92

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Název školy Adresa Telefon e-mail web Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Gymnázium,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 - Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Ceny ACTIVA spol. s.r.o.: NÁZEV Xerografický papír A5 80g, bílá / Xerografický

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Přijímací řízení 2014/2015

Přijímací řízení 2014/2015 Přijímací řízení 2014/2015 Program Informace k přijímacímu řízení Rozdání zápisových lístků Prezentace bude uložena na: http://www.vejrostova.cz/sluzby-(1)/vychovny-poradce Zdroje informací www.vejrostova.cz

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Úvod Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0] OBSAH

Více

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vyhlášení pokusného ověřování podle 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Předmluva Podle školského zákona kraje zajišťují podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 1. P R A V O M O C I A PŮSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY Mgr. Jan Pavelka byl jmenován do funkce ředitele školy Radou Moravskoslezského

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 6. listopadu 2014 Cena Kč 122, 234. Zákon o státní službě O B S A H : 235. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému

Více