1990R3037 CS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1990R3037 CS 20.11.2003 003.001 1"

Transkript

1 1990R3037 CS Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství (Úř. věst. L 293, , s. 1) Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Commission Regulation (EEC) No 761/93 of 24 March 1993 (*) L M2 Nařízení Komise (ES) č. 29/2002 ze dne 19. prosince 2001, L M3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003 L (*) Tento akt nebyl nikdy publikován v češtině.

2 1990R3037 CS B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy, s ohledem na návrh Komise ( 1 ), ve spolupráci s Evropským parlamentem ( 2 ), s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 3 ), vzhledem k tomu, že pro své fungování potřebuje vnitřní trh statistické normy použitelné při shromažďování, přenosu a zveřejňování statistických informací na úrovni členských států a Společenství, aby podniky, finanční instituce, orgány státní správy a všechny ostatní subjekty jednotného trhu mohly dostávat spolehlivé a srovnatelné statistické údaje; vzhledem k tomu, že takové informace jsou nezbytné k tomu, aby podniky mohly posoudit svoji konkurenceschopnost, a jsou užitečné pro orgány Společenství při zabraňování narušování hospodářské soutěže; vzhledem k tomu, že poskytování integrovaných informací s takovým stupněm spolehlivosti, rychlosti, pružnosti a podrobnosti, jaký vyžaduje řízení vnitřního trhu, bude možné jen tehdy, budou-li členské státy používat klasifikaci činností propojenou s klasifikací Společenství; vzhledem k tomu, že je nezbytné přijmout opatření, aby s ohledem na své vnitrostátní potřeby mohly členské státy ve svých národních klasifikacích zachovat nebo přidávat dodatečné členění vycházející z položek statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství; vzhledem k tomu, že pro dosažení mezinárodní srovnatelnosti ekonomických statistik je nezbytné, aby členské státy a orgány Společenství používaly klasifikace ekonomických činností, které přímo navazují na mezinárodní standardní klasifikaci ekonomických činností OSN (dále jen ISIC); vzhledem k tomu, že při používání klasifikace ekonomických činností ve Společenství je nezbytné, aby Komisi byl při jakékoli záležitosti týkající se provádění tohoto nařízení nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom ( 4 ), zejména při interpretaci a menších změnách této klasifikace, navrhování a aktualizaci vysvětlivek a stanovení obecných zásad pro klasifikaci statistických jednotek v souladu s klasifikací ekonomických činností; vzhledem k tomu, že je nevyhnutelné, aby všechny položky klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství byly ve všech členských státech vykládány jednotně; vzhledem k tomu, že pro zavedení nové klasifikace je nezbytné přechodné období, PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: Článek 1 1. Účelem tohoto nařízení je zavést společnou statistickou klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství s cílem zajištění srovnatelnosti klasifikací členských států a Společenství, a tím i srovnatelnosti jejich statistik. ( 1 ) Úř. věst. C 58, , s. 25. ( 2 ) Úř. věst. C 175, , s. 84 a rozhodnutí ze dne 12. září 1990 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). ( 3 ) Úř. věst. C 182, , s. 1. ( 4 ) Úř. věst. L 181, , s. 47.

3 1990R3037 CS B 2. Toto nařízení se použije pouze u klasifikace pro statistické účely. 3. Toto nařízení samo o sobě nezavazuje členské státy ke sběru, zveřejňování nebo poskytování údajů a nestanoví povinné používání určitého druhu statistických jednotek nebo úrovně členění používaných při statistických zjišťováních a analýzách. Článek 2 1. Tímto se zavádí společný základ pro statistické klasifikace ekonomických činností, dále jen NACE Rev. 1. NACE Rev. 1 je tvořena: první úrovní, jejíž položky jsou označeny jednomístným alfabetickým kódem (sekce), mezistupněm, jehož položky jsou označeny dvoumístným alfabetickým kódem (subsekce), druhou úrovní, jejíž položky jsou označeny dvoumístným číselným kódem (oddíly), třetí úrovní, jejíž položky jsou označeny trojmístným číselným kódem (skupiny), čtvrtou úrovní, jejíž položky jsou označeny čtyřmístným číselným kódem (třídy). 2. NACE Rev. 1 tvoří přílohu tohoto nařízení. Článek 3 1. Komise bude používat NACE Rev. 1 pro všechny statistiky ekonomických činností. 2. Všechny statistiky ekonomických činností jednotlivých členských států se sestaví podle NACE Rev. 1 nebo podle vnitrostátní klasifikace ekonomických činností, která vychází z NACE Rev. 1 a která dodržuje tyto pravidla: a) vnitrostátní klasifikace obsahují úrovně odpovídající úrovním NACE Rev. 1, tj. každá úroveň obsahuje buď stejné položky jako odpovídající úroveň NACE Rev. 1, nebo položky představující přesné členění dané úrovně; b) je možné navíc zavést další úrovně členění; c) s výjimkou nejvyšší úrovně tvoří každá z úrovní součást nejbližší vyšší úrovně NACE Rev. 1; d) je povoleno používat rozdílné kódování. 3. Členské státy zašlou Komisi ke schválení před jejich zveřejněním návrhy stanovící nebo pozměňující vnitrostátní klasifikace. Komise prověří shodu těchto návrhů s odstavcem 2 tohoto článku. Vnitrostátní klasifikace schválené Komisí se předají ostatním členským státům pro informaci. Zveřejněné klasifikace členských států budou obsahovat tabulku srovnávající vnitrostátní klasifikaci s NACE Rev Členské státy hodlající používat vnitrostátní klasifikaci odvozenou z NACE Rev. 1 přijmou co nejdříve nejpozději do 31. prosince 1992 nezbytná opatření k zavedení vnitrostátní klasifikace podle tohoto článku. Článek 4 Vedle opatření uvedených v článku 3 může Komise v případě neslučitelnosti některých položek NACE Rev. 1 s vnitrostátní ekonomickou strukturou povolit, aby na dané úrovni členský stát použil agregaci položek daného sektoru. Pro obdržení takového povolení musí dotyčný členský stát Komisi dodat veškeré informace nezbytné k posouzení žádosti. Takové povolení však bez ohledu na ustanovení čl. 3 odst. 2 písm. a) neumožňuje danému členskému státu rozdělovat agregované položky odchylně od NACE Rev. 1.

4 1990R3037 CS B Komise a daný stát spolu pravidelně přezkoumají provádění těchto ustanovení za účelem prověření, zda jsou tato ustanovení stále odůvodněná. Článek 5 Komise přijme veškerá opatření nezbytná k zavádění a udržování NACE Rev. 1. Článek 6 Komise přijme na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu a po konzultaci s výborem uvedeným v článku 7 nezbytná opatření pro zabezpečení jednotného uplatňování NACE Rev. 1. Článek 7 Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, dále jen výbor, složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise. M3 B Článek 8 Výbor může posuzovat jakékoli otázky týkající se NACE Rev. 1 předložené jeho předsedou z jeho vlastního podnětu nebo na žádost zástupce některého členského státu, které mají vliv na provádění tohoto nařízení, zejména s ohledem na: a) interpretaci NACE Rev. 1; b) provádění menších změn v NACE Rev. 1 navržených s přihlédnutím k technologickému nebo ekonomickému rozvoji, navržených za účelem sjednocení a vysvětlení textu, navržených v důsledku změn v ostatních ekonomických klasifikacích, zejména v ISIC Rev. 3; c) přípravu a koordinaci prací na revizi NACE Rev. 1; d) vypracování a aktualizace vysvětlivek k NACE Rev. 1; e) vypracování pokynů pro klasifikaci statistických jednotek v souladu s NACE Rev. 1; f) posouzení problémů vzniklých při zavádění NACE Rev. 1 do vnitrostátních klasifikací ekonomických činností; g) přípravu případného společného stanoviska týkajícího se práce mezinárodních organizací na klasifikacích ekonomických činností, zejména na ISIC a na vysvětlivkách k této klasifikaci. Opatření uvedená v písmenech a) až g) budou přijata postupem podle článku 9. Článek 9 1. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES ( 1 ) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. 2. Výbor přijme svůj jednací řád. Článek Statistiky s údaji shromážděnými po 1. lednu 1993 obsahující klasifikaci podle ekonomických činností se vypracovávají podle NACE Rev. 1 nebo vnitrostátní klasifikace odvozené z NACE Rev. 1 podle článku 3. ( 1 ) Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, , s. 23).

5 1990R3037 CS B 2. Členské státy použijí klasifikaci NACE Rev. 1 pro předání statistik s údaji shromážděnými po 1. lednu 1993 a tříděnými podle ekonomických činností. Článek Stanovuje se přechodné období začínající dne 1. ledna 1993 a končící 31. prosince Během tohoto období může Komise na základě opodstatněných technických nebo provozních důvodů povolit členskému státu pro některé údaje sebrané po 1. lednu 1993, aby použil jinou klasifikaci, než která je stanovena článkem Komise může na žádost členského státu přechodné období prodloužit. Článek Při předávání údajů uvedených v článku 11 Komisi se členské státy na žádost Komise vynasnaží je dodat ve formě přizpůsobené NACE Rev Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) nezbytné informace o srovnávacích tabulkách použitých pro tyto údaje. Komise tyto srovnávací tabulky zveřejní. Článek 13 Komise zveřejní srovnávací tabulku k platné klasifikaci NACE a NACE Rev. 1 během šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost. Článek 14 Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

6 1990R3037 CS PŘÍLOHA SEKCE A NACE REV. 1.1 ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ ISIC 01 ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 01.1 Rostlinná výroba vč. zelinářství a zahradnictví Pěstování obilovin a jiných kulturních plodin j.n Pěstování zeleniny, zahradnických specialit a školkařských výpěstků Pěstování ovoce, ořechů a rostlin pěstovaných pro výrobu nápojů a koření Živočišná výroba Chov skotu 0121x Chov ovcí, koz, koní, oslů, mul a mezků 0121x Chov prasat 0122x Chov drůbeže 0122x Chov ostatních zvířat 0122x 01.3 Rostlinná výroba kombinovaná s živočišnou výrobou (smíšené hospodářství) Rostlinná výroba kombinovaná s živočišnou výrobou (smíšené hospodářství) 01.4 Zemědělské a chovatelské činnosti kromě veterinárních, činnosti související s terénní úpravou zahrad a jiných zelených ploch Zemědělské činnosti, činnosti související s terénní úpravou zahrad a jiných zelených ploch x Chovatelské činnosti (kromě veterinárních) 0140x 01.5 Lov, odchyt a chov divokých zvířat a související činnosti Lov, odchyt a chov divokých zvířat a související činnosti LESNICTVÍ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 02.0 Lesnictví a související činnosti Lesnictví a těžba dřeva 0200x Činnosti související s pěstováním lesa a těžbou dřeva 0200x SEKCE B RYBOLOV A CHOV RYB 05 RYBOLOV, CHOV RYB A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 05.0 Rybolov, chov ryb a související činnosti Rybolov Chov ryb 0502 SEKCE C SUBSEKCE CA TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽBA ENERGETICKÝCH SUROVIN 10 TĚŽBA UHLÍ, LIGNITU A RAŠELINY

7 1990R3037 CS Těžba černého uhlí a výroba černouhelných briket Těžba černého uhlí a výroba černouhelných briket 10.2 Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket Těžba rašeliny a výroba rašelinových briket Těžba rašeliny a výroba rašelinových briket TĚŽBA ROPY, ZEMNÍHO PLYNU A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI KROMĚ PRŮZKUMNÝCH VRTŮ 11.1 Těžba ropy a zemního plynu Těžba ropy a zemního plynu Činnosti související s těžbou ropy a zemního plynu kromě průzkumných vrtů Činnosti související s těžbou ropy a zemního plynu kromě průzkumných vrtů TĚŽBA URANOVÝCH A THORIOVÝCH RUD 12.0 Těžba uranových a thoriových rud Těžba uranových a thoriových rud 1200 SUBSEKCE CB TĚŽBA OSTATNÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN 13 TĚŽBA RUD KOVŮ 13.1 Těžba železných rud Těžba železných rud Těžba neželezných rud kromě uranových a thoriových rud Těžba neželezných rud kromě uranových a thoriových rud TĚŽBA OSTATNÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN 14.1 Těžba kamene 141x Těžba kamene pro výtvarné nebo stavební účely 1410x Těžba vápence, sádrovce, křídy a dolomitu 1410x Těžba břidlice 1410x 14.2 Těžba kameniva, písků, štěrkopísků, jílů a kaolinu 141x Těžba kameniva, písků a štěrkopísku 1410x Těžba jílů a kaolinu 1410x 14.3 Těžba surovin pro chemický průmysl a pro výrobu hnojiv Těžba surovin pro chemický průmysl a pro výrobu hnojiv 142x Produkce soli 142x Produkce soli 1422

8 1990R3037 CS Těžba ostatních nerostných surovin j.n. 142x Těžba ostatních nerostných surovin j.n SEKCE D SUBSEKCE DA ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ 15.1 Výroba, zpracování a konzervování masa a masných výrobků Výroba, zpracování a konzervování masa (kromě drůbeže) Výroba, zpracování a konzervování drůbežího masa 151x 1511x 1511x Výroba masných výrobků 1511x 15.2 Zpracování a konzervování ryb a rybích výrobků 151x Zpracování a konzervování ryb a rybích výrobků Zpracování a konzervování ovoce, zeleniny a brambor 151x Zpracování a konzervování brambor 1513x Výroba ovocných a zeleninových šťáv 1513x Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny j.n. 1513x 15.4 Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků 151x Výroba surových olejů a tuků 1514x Výroba rafinovaných olejů a tuků 1514x Výroba margarínu a podobných jedlých tuků 1514x 15.5 Produkce mléčných výrobků a zmrzliny Zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků a sýrů 1520x Výroba zmrzliny 1520x 15.6 Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků 153x Výroba mlýnských výrobků Výroba škrobárenských výrobků Výroba průmyslových krmiv 153x Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu 1533x 1533x 15.8 Výroba ostatních potravinářských výrobků Výroba pekárenských a cukrářských výrobků kromě trvanlivých 1541x Výroba trvanlivých pekárenských výrobků 1541x Výroba cukru Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek Výroba těstovin 1544

9 1990R3037 CS Zpracování kávy a čaje 1549x Výroba koření a aromatických výtažků 1549x Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin 1549x Výroba ostatních potravinářských výrobků j.n. 1549x 15.9 Výroba nápojů Výroba destilovaných alkoholických nápojů 1551x Výroba etylalkoholu kvašením 1551x Výroba hroznového vína 1552x Výroba jiného ovocného vína 1552x Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů 1552x Výroba piva ze sladu 1553x Výroba sladu 1553x Produkce minerálních vod a nealkoholických nápojů VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 16.0 Výroba tabákových výrobků Výroba tabákových výrobků 1600 SUBSEKCE DB VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ 17 VÝROBA TEXTILIÍ A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ 17.1 Úprava a spřádání textilních vláken a příze 171x Úprava a spřádání bavlnářských vláken 1711x Úprava a spřádání vlnařských mykaných vláken 1711x Úprava a spřádání vlnařských česaných vláken 1711x Úprava a spřádání lnářských vláken 1711x Soukání a úprava hedvábí (vč. šapového hedvábí), soukání a tvarování syntetických nebo umělých přízí 1711x Výroba šicích nití 1711x Úprava a spřádání ostatních textilních vláken 1711x 17.2 Tkaní textilií 171x Tkaní bavlnářských tkanin 1711x Tkaní vlnařských mykaných tkanin 1711x Tkaní vlnařských česaných tkanin 1711x Tkaní hedvábnických tkanin 1711x Tkaní ostatních tkanin 1711x 17.3 Konečná úprava textilií 171x Konečná úprava textilií Výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů 172x

10 1990R3037 CS Výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů 17.5 Výroba ostatních textilních výrobků kromě oděvů Výroba koberců a jiných textilních podlahových krytin x Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků Výroba netkaných textilií a výrobků z nich kromě oděvů 1729x Výroba ostatních textilií j.n. 1729x 17.6 Výroba pletených nebo háčkovaných textilií 173x Výroba pletených nebo háčkovaných textilií 1730x 17.7 Výroba pletených nebo háčkovaných výrobků 173x Výroba pletených nebo háčkovaných punčochových výrobků Výroba pletených nebo háčkovaných výrobků kromě punčochových 1730x 1730x 18 VÝROBA ODĚVŮ, ZPRACOVÁNÍ A BARVENÍ KOŽEŠIN 18.1 Výroba oděvů z usně 181x Výroba oděvů z usně 1810x 18.2 Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků 181x Výroba pracovních oděvů 1810x Výroba ostatních svrchních oděvů 1810x Výroba osobního prádla 1810x Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků j.n. 1810x 18.3 Zpracování a barvení kožešin, výroba kožešinových výrobků Zpracování a barvení kožešin, výroba kožešinových výrobků SUBSEKCE DC VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNĚ 19 ČINĚNÍ A ÚPRAVA USNÍ, VÝROBA BRAŠ- NÁŘSKÝCH A SEDLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A OBUVI 19.1 Činění a úprava usní (vyčiněných kůží) 191x Činění a úprava usní (vyčiněných kůží) Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků 191x Výroba obuvi Výroba obuvi 1920 SUBSEKCE DD ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH VÝROBKŮ KROMĚ NÁBYTKU 20 ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚ- NÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ (KROMĚ NÁBYTKU)

11 1990R3037 CS Výroba pilařská a impregnace dřeva Výroba pilařská a impregnace dřeva Výroba dýh, překližovaných desek a aglomerovaných dřevařských výrobků Výroba dýh, překližovaných, laminovaných, dřevotřískových a dřevovláknitých a jiných desek, dílců apod Výroba dílů a součástí pro stavební truhlářství a tesařství ze dřeva Výroba dílů a součástí pro stavební truhlářství a tesařství ze dřeva 202x x Výroba dřevěných obalů 202x Výroba dřevěných obalů Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku Výroba ostatních dřevěných výrobků kromě nábytku Výroba ostatních korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku 202x 2029x 2029x SUBSEKCE DE VÝROBA BUNIČINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK 21 VÝROBA BUNIČINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 21.1 Výroba buničiny, papíru a lepenky 210x Výroba buničiny 2101x Výroba papíru a lepenky 2101x 21.2 Výroba výrobků z papíru a lepenky 210x Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru x Výroba kancelářských potřeb z papíru 2109x Výroba papírových tapet 2109x Výroba výrobků z papíru a lepenky j.n. 2109x 22 VYDAVATELSKÉ A TISKAŘSKÉ ČINNOSTI 22.1 Vydavatelství Vydávání knih Vydávání novin 2212x Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací 2212x Vydávání zvukových nahrávek Ostatní vydavatelské činnosti Tisk a činnosti související s tiskem Tisk novin 2221x Ostatní tisk j. n. 2221x

12 1990R3037 CS Vázání knih 2222x Příprava tisku 2222x Ostatní činnosti související s tiskem 2222x 22.3 Rozmnožování nahraných médií Rozmnožování nahraných médií záznamu zvuku 2230x Rozmnožování nahraných médií záznamu obrazu 2230x Rozmnožování programového vybavení 2230x SUBSEKCE DF VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY 23 VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY 23.1 Výroba koksárenských produktů Výroba koksárenských produktů Rafinérské zpracování ropy Rafinérské zpracování ropy Výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin Výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin SUBSEKCE DG VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ, VÝROBKŮ A CHEMICKÝCH VLÁKEN 24 VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ, VÝROBKŮ A CHEMICKÝCH VLÁKEN 24.1 Výroba základních chemických látek Výroba technických plynů 2411x Výroba barviv a pigmentů 2411x Výroba jiných základních anorganických chemických látek Výroba jiných základních organických chemických látek 2411x 2411x Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin Výroba plastů v primárních formách 2413x Výroba syntetického kaučuku v primárních formách 24.2 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků 24.3 Výroba nátěrových barev a podobných ochranných materiálů, tiskařských barev a tmelů Výroba nátěrových barev a podobných ochranných materiálů, tiskařských barev a tmelů 2413x 242x x Výroba farmaceutických výrobků 242x Výroba základních látek pro farmaceutické přípravky 2423x

13 1990R3037 CS Výroba farmaceutických přípravků a farmaceutických výrobků j.n Výroba mýdel a detergentů, čisticích a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků Výroba mýdla a detergentů, čisticích a lešticích prostředků 2423x 242x 2424x Výroba parfémů a toaletních přípravků 2424x 24.6 Výroba ostatních chemických látek a chemických přípravků 242x Výroba výbušnin 2429x Výroba klihů a želatiny 2429x Výroba vonných silic 2429x Výroba fotochemického materiálu 2429x Výroba hotových nenahraných médií 2429x Výroba ostatních chemických látek a chemických přípravků j.n. 2429x 24.7 Výroba chemických vláken Výroba chemických vláken 2430 SUBSEKCE DH VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ 25 VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ 25.1 Výroba pryžových výrobků Výroba pryžových plášťů a duší 2511x Protektorování pneumatik 2511x Výroba ostatních pryžových výrobků Výroba plastových výrobků Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů 2520x Výroba plastových obalů 2520x Výroba plastových výrobků pro stavebnictví 2520x Výroba ostatních plastových výrobků 2520x SUBSEKCE DI VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁL- NÍCH VÝROBKŮ 26 VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ 26.1 Výroba skla a skleněných výrobků Výroba plochého skla 2610x Tvarování a zpracování plochého skla 2610x Výroba dutého skla 2610x Výroba skleněných vláken 2610x Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického 26.2 Výroba nežáruvzdorných keramických a porcelánových výrobků pro jiné účely než stavební; výroba žáruvzdorných keramických výrobků 2610x 269x

14 1990R3037 CS Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů 2691x Výroba keramických sanitárních výrobků 2691x Výroba keramických elektrických izolátorů a izolačního příslušenství Výroba ostatních technických keramických výrobků 2691x 2691x Výroba keramických výrobků j. n. 2691x Výroba žáruvzdorných keramických výrobků Výroba keramických obkladaček a dlaždic 269x Výroba keramických obkladaček a dlaždic 2693x 26.4 Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků 269x 2693x 26.5 Výroba cementu, vápna a sádry 269x Výroba cementu 2694x Výroba vápna 2694x Výroba sádry 2694x 26.6 Výroba betonových, sádrových a cementových výrobků 269x Výroba betonových výrobků pro stavební účely 2695x Výroba sádrových výrobků pro stavební účely 2695x Výroba betonu připraveného pro lití 2695x Výroba suchých maltových a omítkových směsí 2695x Výroba osinkocementových a obdobných vláknocementových výrobků Výroba ostatních betonových, sádrových a cementových výrobků 26.7 Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů pro výtvarné nebo stavební účely Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů pro výtvarné nebo stavební účely 26.8 Výroba jiných nekovových minerálních výrobků 2695x 2695x 269x x Výroba brusiv 2699x Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n. 2699x SUBSEKCE DJ VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍCH A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ 27 VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ A HUTNÍCH VÝROBKŮ 27.1 Výroba surového železa, oceli a feroslitin 271x Výroba surového železa, oceli a feroslitin 2710x 27.2 Výroba trub a trubek 271x Výroba litinových trub, trubek a potrubních tvarovek 2710x

15 1990R3037 CS Výroba ocelových trub, trubek a potrubních tvarovek 2710x 27.3 Ostatní hutní zpracování železa a oceli 271x Tažení oceli za studena 2710x Válcování ocelových úzkých pásů za studena 2710x Tváření ocelových profilů za studena 2710x Tažení ocelového drátu 2710x 27.4 Výroba a hutní zpracování neželezných kovů Výroba a hutní zpracování drahých kovů 2720x Výroba a hutní zpracování hliníku 2720x Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu 2720x Výroba a hutní zpracování mědi 2720x Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů 2720x 27.5 Slévárenství Odlévání železa 2731x Odlévání oceli 2731x Odlévání lehkých kovů 2732x Odlévání ostatních neželezných kovů 2732x 28 VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 28.1 Výroba kovových konstrukcí a prefabrikátů 281x Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 2811x Výroba kovových prefabrikátů 2811x 28.2 Výroba kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob; výroba radiátorů a kotlů pro ústřední topení Výroba kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob 281x 2812x Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení 2812x 28.3 Výroba parních kotlů (kromě kotlů pro ústřední topení) Výroba parních kotlů (kromě kotlů pro ústřední topení) 28.4 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie 28.5 Povrchová úprava a zušlechťování kovů; všeobecné strojírenství 281x x x Povrchová úprava a zušlechťování kovů 2892x Všeobecné strojírenství 2892x 28.6 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků 289x Výroba nožířských výrobků 2893x

16 1990R3037 CS Výroba nástrojů a nářadí 2893x Výroba zámků a kování 2893x 28.7 Výroba ostatních kovodělných výrobků 289x Výroba ocelových sudů a podobných nádob 2899x Výroba drobných kovových obalů 2899x Výroba drátěných výrobků 2899x Výroba spojovacích materiálů, řetězů a pružin 2899x Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. 2899x SUBSEKCE DK VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N. 29 VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N Výroba strojů pro výrobu a užití mechanické energie kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly Výroba motorů a turbín kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly 291x Výroba čerpadel a kompresorů 2912x Výroba potrubních armatur 2912x Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků 29.2 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely x Výroba pecí a hořáků pro topeniště Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení 2919x Výroba ostatních strojů pro všeobecné účely j. n. 2919x 29.3 Výroba zemědělských a lesnických strojů 292x Výroba zemědělských a lesnických traktorů 2921x Výroba ostatních zemědělských a lesnických strojů 2921x 29.4 Výroba obráběcích a tvářecích strojů 292x Výroba ručního mechanizovaného nářadí 2922x Výroba ostatních strojů na obrábění kovů 2922x Výroba ostatních obráběcích strojů j.n. 2922x 29.5 Výroba ostatních účelových strojů 292x Výroba strojů pro metalurgii Výroba těžebních a stavebních strojů Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a pro zpracování tabáku Výroba strojů na výrobu textilu, textilních a oděvních výrobků a usní a výrobků z usně Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky x Výroba ostatních účelových strojů j. n. 2929x

17 1990R3037 CS Výroba zbraní a střeliva 292x Výroba zbraní a střeliva Výroba přístrojů a zařízení pro domácnost j. n Výroba elektrických přístrojů a zařízení pro domácnost Výroba neelektrických přístrojů a zařízení pro domácnost x 2930x SUBSEKCE DL VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ 30 VÝROBA KANCELÁŘSKÝCH STROJŮ A POČÍTAČŮ 30.0 Výroba kancelářských strojů a počítačů Výroba kancelářských strojů 3000x Výroba počítačů a ostatních zařízení pro zpracování dat 3000x 31 VÝROBA ELEKTRICKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N Výroba střídavých a stejnosměrných motorů, generátorů a transformátorů Výroba střídavých a stejnosměrných motorů, generátorů a transformátorů 31.2 Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení Výroba izolovaných vodičů a kabelů Výroba izolovaných vodičů a kabelů Výroba akumulátorů, galvanických článků a baterií Výroba akumulátorů, galvanických článků a baterií Výroba svítidel a elektrických zdrojů světla Výroba svítidel a elektrických zdrojů světla Výroba elektrického zařízení j.n Výroba elektrických zařízení pro motory a vozidla 3190x Výroba ostatního elektrického zařízení j. n. 3190x 32 VÝROBA RÁDIOVÝCH, TELEVIZNÍCH A SPOJOVÝCH ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJŮ 32.1 Výroba elektronek a jiných elektronických součástek Výroba elektronek a jiných elektronických součástek 32.2 Vysílací rozhlasových a televizních vysílačů a přístrojů pro drátovou telefonii a telegrafii Vysílací rozhlasových a televizních vysílačů a přístrojů pro drátovou telefonii a telegrafii Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, 323

18 1990R3037 CS přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných zařízení Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných zařízení VÝROBA ZDRAVOTNICKÝCH, PŘESNÝCH, OPTICKÝCH A ČASOMĚRNÝCH PŘÍSTROJŮ 33.1 Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení vč. chirurgických a ortopedických prostředků Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení vč. chirurgických a ortopedických prostředků 33.2 Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních, navigačních a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmyslových procesů Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních, navigačních a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmyslových procesů 33.3 Výroba zařízení pro řízení průmyslových procesů 331x x x Výroba zařízení pro řízení průmyslových procesů Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení Výroba časoměrných přístrojů Výroba časoměrných přístrojů 3330 SUBSEKCE DM VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ 34 VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, PŘÍVĚSŮ A NÁVĚSŮ 34.1 Výroba motorových vozidel a jejich motorů Výroba motorových vozidel a jejich motorů Výroba karosérií motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů Výroba karosérií motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 34.3 Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motorů Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motorů VÝROBA OSTATNÍCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ 35.1 Stavba a opravy lodí a člunů Stavba a opravy lodí Stavba a opravy rekreačních a sportovních člunů Výroba a opravy železničních a tramvajových lokomotiv a vozového parku Výroba a opravy železničních a tramvajových lokomotiv a vozového parku Výroba letadel a kosmických lodí 353

19 1990R3037 CS Výroba letadel a kosmických lodí Výroba motocyklů, jízdních kol a vozíků pro invalidy 359x Výroba motocyklů Výroba jízdních kol 3592x Výroba vozíků pro invalidy 3592x 35.5 Výroba jiných dopravních prostředků a zařízení 359x Výroba jiných dopravních prostředků a zařízení 3599 SUBSEKCE DN ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL J. N. 36 VÝROBA NÁBYTKU; ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL J. N Výroba nábytku Výroba sedacího nábytku 3610x Výroba ostatního kancelářského nábytku a dřevěného zařízení obchodů 3610x Výroba dřevěného kuchyňského nábytku 3610x Výroba ostatního nábytku 3610x Výroba matrací a pružinových koster 3610x 36.2 Výroba klenotů a příbuzných výrobků a mincí 369x Ražení mincí 3691x Výroba klenotů a příbuzných výrobků j. n. 3691x 36.3 Výroba hudebních nástrojů 369x Výroba hudebních nástrojů Výroba sportovních potřeb 369x Výroba sportovních potřeb Výroba her a hraček 369x Výroba her a hraček Ostatní zpracovatelský průmysl 369x Výroba bižuterie 3699x Výroba kartáčnických výrobků 3699x Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. 3699x 37 RECYKLACE DRUHOTNÝCH SUROVIN 37.1 Recyklace kovových druhotných surovin Recyklace kovových druhotných surovin Recyklace nekovových druhotných surovin Recyklace nekovových druhotných surovin 3720 SEKCE E VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE, PLYNU A VODY 40 VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE, PLYNU, TEPELNÉ ENERGIE 40.1 Výroba a rozvod elektrické energie 401

20 1990R3037 CS Výroba elektrické energie 4010x Přenos elektrické energie 4010x Rozvod elektrické energie a obchod s elektrickou energií 40.2 Výroba a rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí 4010x Výroba plynných paliv 4020x Rozvod plynných paliv a obchod s plynnými palivy prostřednictvím sítí 40.3 Výroba a rozvod tepelné energie vč. dodávky chladu Výroba a rozvod tepelné energie vč. dodávky chladu 4020x SHROMAŽĎOVÁNÍ, ÚPRAVA A ROZVOD VODY 41.0 Shromažďování, úprava a rozvod vody Shromažďování, úprava a rozvod vody 4100 SEKCE F STAVEBNICTVÍ 45 STAVEBNICTVÍ 45.1 Příprava staveniště Demolice, příprava území a zemní práce 4510x Průzkumné vrtné práce 4510x 45.2 Pozemní a inženýrské stavitelství Výstavba pozemních a inženýrských staveb 4520x Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin 4520x Výstavba komunikací, letišť a sportovních areálů 4520x Výstavba vodních děl 4520x Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla 4520x 45.3 Stavební montážní práce Elektroinstalace 4530x Izolační práce 4530x Instalatérské práce 4530x Ostatní stavební montážní práce 4530x 45.4 Kompletační a dokončovací práce Omítkářské a štukatérské práce 4540x Truhlářské a zámečnické kompletační práce 4540x Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin 4540x Sklenářské, malířské a natěračské práce 4540x Ostatní dokončovací stavební práce 4540x 45.5 Pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou Pronájem stavebních a demoličních strojů 4550

21 1990R3037 CS a zařízení s obsluhou SEKCE G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 50 OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTORO- VÝCH VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT 50.1 Obchod s motorovými vozidly (kromě motocyklů) Obchod s motorovými vozidly (kromě motocyklů) 50.2 Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů) Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů) 50.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (kromě motocyklů) Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (kromě motocyklů) 50.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství Maloobchodní prodej pohonných hmot Maloobchodní prodej pohonných hmot VELKOOBCHOD A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VELKOOBCHODU (KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL) 51.1 Zprostředkování velkoobchodu Zprostředkování velkoobchodu se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary Zprostředkování velkoobchodu s palivy, rudami, kovy a technickými chemikáliemi Zprostředkování velkoobchodu se dřevem a stavebními materiály a výrobky Zprostředkování velkoobchodu se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly Zprostředkování velkoobchodu s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost Zprostředkování velkoobchodu s textilem, oděvy, oděvními doplňky, obuví a výrobky z usní Zprostředkování velkoobchodu s potravinami, nápoji, tabákem a tabákovými výrobky Zprostředkování specializovaného velkoobchodu s ostatním zbožím Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu 51.2 Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty 5110x 5110x 5110x 5110x 5110x 5110x 5110x 5110x 5110x 512x Velkoobchod s obilím, osivem a krmivem 5121x

22 1990R3037 CS Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami 5121x Velkoobchod se živými zvířaty 5121x Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi 5121x Velkoobchod se surovým tabákem 5121x 51.3 Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 512x Velkoobchod s ovocem, zeleninou a bramborami 5122x Velkoobchod s masem a masnými výrobky 5122x Velkoobchod s mlékárenskými výrobky, vejci, jedlými tuky a oleji 5122x Velkoobchod s nápoji 5122x Velkoobchod s tabákovými výrobky 5122x Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami 5122x Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením 5122x Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami vč. ryb, korýšů a měkkýšů Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 51.4 Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost 5122x 5122x Velkoobchod s textilem 5131x Velkoobchod s oděvy a obuví 5131x Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky, kovovými kuchyňskými potřebami, tapetami a čisticími prostředky Velkoobchod s kosmetickými a toaletními výrobky 5139x 5139x 5139x Velkoobchod s farmaceutickými výrobky 5139x Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost 51.5 Velkoobchod s meziprodukty (kromě zemědělských), odpadem a šrotem Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky 5139x Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály, nátěrovými hmotami a sanitárním vybavením Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami 5143x 5143x Velkoobchod s chemickými výrobky 5149x Velkoobchod s ostatními meziprodukty 5149x Velkoobchod s odpadem a šrotem 5149x 51.8 Velkoobchod se stroji, strojním zařízením a potřebami 515

23 1990R3037 CS Velkoobchod s obráběcími stroji 5159x Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením Velkoobchod se strojním zařízením určeným pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a programovým vybavením Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením Velkoobchod s ostatními elektronickými součástkami a zařízením Velkoobchod s ostatním strojním zařízením určeným pro průmysl, obchod a navigaci Velkoobchod se zemědělskými stroji, příslušenstvím a nářadím vč. traktorů 5159x 5159x x x 5159x 51.9 Ostatní velkoobchod Ostatní velkoobchod MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 52.1 Maloobchod provozovaný v nespecializovaných prodejnách Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách Ostatní maloobchod provozovaný v nespecializovaných prodejnách 52.2 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách Maloobchod s ovocem, zeleninou a bramborami 5220x Maloobchod s masem a masnými výrobky 5220x Maloobchod s rybami, korýši, měkkýši a s výrobky z nich Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami 5220x 5220x Maloobchod s nápoji 5220x Maloobchod s tabákovými výrobky 5220x Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách 52.3 Maloobchod se zdravotnickými prostředky, farmaceutickým, kosmetickým, toaletním a drogistickým zbožím ve specializovaných prodejnách 5220x 523x Maloobchod s farmaceutickými přípravky 5231x Maloobchod se zdravotnickými prostředky vč. ortopedických Maloobchod s kosmetickým, toaletním a drogistickým zbožím 52.4 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách 5231x 5231x 523x

24 1990R3037 CS Maloobchod s textilem 5232x Maloobchod s oděvy 5232x Maloobchod s obuví a koženým zbožím 5232x Maloobchod s nábytkem, svítidly a výrobky převážně pro domácnost j. n Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily Maloobchod s knihami, novinami, časopisy a papírnickým zbožím Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách 52.5 Maloobchod s použitým zbožím provozovaný v prodejnách Maloobchod s použitým zbožím provozovaný v prodejnách 5233x 5233x x 5239x Maloobchod provozovaný mimo prodejny Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby Maloobchod provozovaný ve stáncích a na trzích Ostatní maloobchod provozovaný mimo prodejny 52.7 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Opravy obuvi, brašnářských a podobných výrobků Opravy elektrospotřebičů a elektroniky převážně pro domácnost x 5260x Opravy časoměrných přístrojů a klenotů 5260x Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j.n. 5260x SEKCE H POHOSTINSTVÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY 55 POHOSTINSTVÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY 55.1 Hotely a podobná ubytovací zařízení 551x Hotely a podobná ubytovací zařízení 5510x 55.2 Kempy a jiná zařízení pro krátkodobé ubytování 551x Turistické ubytovny a horské boudy 5510x Kempy 5510x Ostatní zařízení pro krátkodobé ubytování 5510x 55.3 Restaurace 552x Restaurace 5520x 55.4 Výčepy a bary 552x Výčepy a bary 5520x 55.5 Stravování účelové a dodávky hotových jídel 552x Stravování účelové 5520x

25 1990R3037 CS Dodávky hotových jídel 5520x SEKCE I DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE 60 POZEMNÍ A POTRUBNÍ PŘEPRAVA 60.1 Železniční doprava Železniční doprava Ostatní pozemní doprava Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava Osobní taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem 6022x Ostatní nepravidelná osobní pozemní doprava 6022x Silniční nákladní doprava Potrubní doprava Potrubní doprava VODNÍ DOPRAVA 61.1 Námořní a pobřežní doprava Námořní a pobřežní doprava Vnitrozemská vodní doprava Vnitrozemská vodní doprava LETECKÁ A KOSMICKÁ DOPRAVA 62.1 Pravidelná letecká doprava Pravidelná letecká doprava Nepravidelná letecká doprava 622x Nepravidelná letecká doprava 6220x 62.3 Kosmická doprava 622x Kosmická doprava 6220x 63 VEDLEJŠÍ A POMOCNÉ ČINNOSTI V DOPRAVĚ; ČINNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR 63.1 Manipulace s nákladem a skladování 630x Manipulace s nákladem Skladování Ostatní vedlejší činnosti v dopravě 630x Ostatní vedlejší činnosti v pozemní dopravě 6303x Ostatní vedlejší činnosti ve vodní dopravě 6303x Ostatní vedlejší činnosti v letecké dopravě 6303x 63.3 Činnosti cestovních kanceláří a agentur; průvodcovské činnosti Činnosti cestovních kanceláří a agentur; průvodcovské činnosti 630x Ostatní činnosti související s dopravou 630x 64 SPOJE Ostatní činnosti související s dopravou 6309

26 1990R3037 CS Poštovní a kurýrní činnosti Činnosti státní pošty Kurýrní činnosti jiné než činnosti státní pošty Telekomunikační služby Telekomunikační služby 6420 SEKCE J FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 65 FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KROMĚ POJIŠŤOVNICTVÍ A PENZIJNÍHO FINANCO- VÁNÍ 65.1 Peněžní zprostředkování Centrální bankovnictví Ostatní peněžní zprostředkování Ostatní finanční zprostředkování Finanční leasing Ostatní poskytování úvěrů Ostatní finanční zprostředkování j. n POJIŠŤOVNICTVÍ A PENZIJNÍ FINANCO- VÁNÍ KROMĚ POVINNÉHO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 66.0 Pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného sociálního zabezpečení Životní pojištění Penzijní financování Neživotní pojištění POMOCNÉ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S FINANČNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍM 67.1 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním kromě pojišťovnictví a penzijního financování Řízení a správa finančních trhů Obchodování s cennými papíry, makléřské činnosti a správa fondů Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním j. n Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním SEKCE K ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ A PRONÁJMU; PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 70 ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 70.1 Činnosti v oblasti vlastních nemovitostí 701x Činnosti související s organizací výstavby nemovitostí za účelem prodeje 7010x Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí 7010x 70.2 Pronájem vlastních nemovitostí 701x

27 1990R3037 CS Pronájem vlastních nemovitostí 7010x 70.3 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur 7020x Správa nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy 7020x 71 PRONÁJEM STROJŮ A PŘÍSTROJŮ BEZ OBSLUHY, PRONÁJEM VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ SPOTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 71.1 Pronájem osobních a lehkých dodávkových automobilů do 3,5 t Pronájem osobních a lehkých dodávkových automobilů do 3,5 t 711x 7111x 71.2 Pronájem ostatních dopravních prostředků 711x Pronájem ostatních pozemních dopravních prostředků 7111x Pronájem vodních dopravních prostředků Pronájem leteckých dopravních prostředků Pronájem ostatních strojů a zařízení Pronájem zemědělských strojů a zařízení Pronájem stavebních strojů a zařízení Pronájem kancelářských strojů a zařízení vč. počítačů Pronájem ostatních strojů a zařízení j. n Pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j.n Pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j.n ČINNOSTI V OBLASTI VÝPOČETNÍ TECH- NIKY 72.1 Poradenství v oblasti technického vybavení počítačů Poradenství v oblasti technického vybavení počítačů 72.2 Publikování, dodávky a poradenství v oblasti programového vybavení počítačů Publikování a dodávky standardního programového vybavení počítačů Jiné dodávky a poradenské služby programového vybavení počítačů 72.3 Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby Činnosti v oblasti databází Činnosti v oblasti databází Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů 7250

28 1990R3037 CS Jiné činnosti související s výpočetní technikou Jiné činnosti související s výpočetní technikou VÝZKUM A VÝVOJ 73.1 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 73.2 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd OSTATNÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 74.1 Účetnictví a audit, daňové poradenství; průzkum trhu a veřejného mínění, poradenství v oblasti podnikání a řízení; činnosti holdingových společností Právní činnosti Účetnictví a audit; daňové poradenství Průzkum trhu a veřejného mínění Poradenství v oblasti podnikání a řízení 7414x Činnosti v oblasti řízení holdingových společností 74.2 Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování a s ním spojené technické poradenství Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování a s ním spojené technické poradenství 7414x 742x Technické testování a analýza 742x Technické testování a analýza Reklamní služby Reklamní služby Personální agentury 749x Personální agentury Pátrací a bezpečnostní služby 749x Pátrací a bezpečnostní služby Průmyslové čištění a všeobecný úklid 749x Průmyslové čištění a všeobecný úklid Různé podnikatelské činnosti j. n. 749x Fotografické činnosti Balicí činnosti Sekretářské a překladatelské činnosti 7499x Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu 7499x Ostatní podnikatelské činnosti j. n. 7499x

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II)

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 10.10 Zpracování

Více

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné)

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) CZ - NACE Priorita Sekce C (10-33) - Zpracovatelský průmysl 1 10 Výroba potravinářských výrobků 13 Výroba textilií 14 Výroba oděvů 17 Výroba

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.3* Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny 10.31* Zpracování a konzervování brambor 10.32* Výroba ovocných a

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.3* Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny 10.31* Zpracování a konzervování brambor 10.32* Výroba ovocných a

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Výroba potravinářských výrobků Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího 10.12 Zpracování a konzervování

Více

Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů

Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Těžba a úprava černého a hnědého uhlí Těžba a úprava černého uhlí 05.10 Těžba a úprava černého uhlí 05.10.1 Těžba

Více

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Kód Odvětví SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene,

Více

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice 08.12 Provoz pískoven

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů

Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 07 Těžba a úprava rud 07.2 Těžba a úprava neželezných rud 07.21 Těžba a úprava uranových a thoriových rud 07.21.1 Těžba uranových

Více

základní číselník dle NACE

základní číselník dle NACE základní číselník dle NACE SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 1.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 1.11 Pěstování obilovin

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 01.06.2015 09:19:23 Obchodní firma: HLZ a.s. Sídlo: Vysokovská 1280/37, 193 00, Praha - Horní Počernice Identifikační číslo osoby: 29256577 Datum

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen 01.12 Pěstování rýže 01.13

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Příloha Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Oddíl 01 Skupina Třída SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - do elektronického formuláře pro DPH je nutné uvést číslo v 6-ti místném formátu (např.11400 zapíšete jako 114000): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 11000 PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH 11100 PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Leden 2015 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty Produkty zemědělství a zahradnictví Obiloviny,

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

Kategorie OKEČ podporované

Kategorie OKEČ podporované Společná příloha Výzvy I programů PROGRES, START a ZÁRUKA Část A Kategorie OKEČ podporované Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, služby - S, obchod - O,

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 16. 1. 215 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 214 a v roce 214 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 214 oproti 3. čtvrtletí 214 snížily o 5,4 % a ceny průmyslových výrobců o 1,4 %. Ceny stavebních

Více

Část OKEČ, která se převádí do CZ-NACE. Pěstování rýže. Pěstování cukrové třtiny. Příprava tabákových listů. Příprava semen plodin třídy 01.

Část OKEČ, která se převádí do CZ-NACE. Pěstování rýže. Pěstování cukrové třtiny. Příprava tabákových listů. Příprava semen plodin třídy 01. 1 01.11 Pěstování obilí a jiných kulturních plodin 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen 01.12 Pěstování rýže 01.13 Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz 01.14 Pěstování

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

daně ze spotřeby a majetkové daně

daně ze spotřeby a majetkové daně daně ze spotřeby a majetkové daně Zdanění majetku Možnost osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí [ 4 / 1 v)] -pozemky -orná půda, -vinice, -chmelnice, -ovocné sady, -trvalé travní porosty

Více

Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008

Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008 IV Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008 o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení

Více

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry)

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) Vyhlašovatel programu ručení: CEJIZA, s. r. o., se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, IČ 28353242, www.cejiza.cz. Tento program

Více

125/1993 Sb. VYHLÁŠKA

125/1993 Sb. VYHLÁŠKA 125/1993 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva financí ze dne 5. dubna 1993, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Změna:

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014 Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014 Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel

Více

Národní registr nemocí z povolání

Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS Národní registr nemocí z povolání 905-20080101 Pokyny k obsahu datové struktury Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS Obsah Obsah...2 1. Základní informace...3 1.1 Národní

Více

Národní registr nemocí z povolání

Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS Národní registr nemocí z povolání 905_20100101 Pokyny k obsahu datové struktury Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS 905_20100101 Obsah Obsah...2 1. Základní informace...3

Více

125/1993 Sb. VYHLÁŠKA. ministerstva financí

125/1993 Sb. VYHLÁŠKA. ministerstva financí 125/1993 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva financí ze dne 5. dubna 1993, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Změna:

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011)

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program Regionální úvěr RPZ pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program je realizován podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků

Více

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015)

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Úvěry pro podnikatele jsou poskytovány na základě Programu zvýhodněných regionálních

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30.6.2011

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30.6.2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.6.2011 K(2011) 4598 v konečném znění PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30.6.2011 o dotazníku na období 2012 2014, který se týká směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí

Více

SLUŽBY DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ V RÁMCI VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKU- RENCESCHOPNOST ÚSPORY ENERGIE

SLUŽBY DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ V RÁMCI VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKU- RENCESCHOPNOST ÚSPORY ENERGIE SLUŽBY DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ V RÁMCI VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKU- RENCESCHOPNOST ÚSPORY ENERGIE Naše politika vztahu ke klientovi je založena na sdílení rizika. Pokud jsme neúspěšní při získání

Více

Kategorie OKEČ podporované

Kategorie OKEČ podporované PŘÍLOHA Č. 3A Kategorie OKEČ podporované Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, řemeslná výroba - ŘV, služby - S, obchod - O, doprava - D. symbol C. Těžba

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

Pokyny pro žadatele. Grantové schéma Podpora podnikání ve vybraných oblastech

Pokyny pro žadatele. Grantové schéma Podpora podnikání ve vybraných oblastech Královéhradecký kraj Pokyny pro žadatele Grantové schéma Podpora podnikání ve vybraných oblastech (opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech) 4. kolo výzvy KÚ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE KP D 003

Více

Co se podporuje snižování energetické náročnosti v oblastech

Co se podporuje snižování energetické náročnosti v oblastech Úspory energie 2015 1. Základní informace o dotaci Příjem žádostí Příjem předběžných žádostí je 1. červen 2015 - srpen 2015 Příjem plných žádostí je září 2015 do ledna 2016 Projekt musí být ukončený do

Více

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi p latné od 1. 7. 2005

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi p latné od 1. 7. 2005 ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ MARKETING Tento program realizuje Opatření č. 2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků, Priority 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Operačního

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Soupis živností Živnosti volné

Soupis živností Živnosti volné Soupis živností Živnosti volné Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Činnost odborného lesního hospodáře Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Více

Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení

Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení Obsah: Elektronická hlášení DPH od 1.1.2010... 2 I. DPH hlášení (ČR)... 4 II. SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ (ČR)... 12 III. Elektronické podání DPH... 16 Přímé

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Vyhláška č. 125/1993 o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Vyhláška č. 125/1993 o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Vyhláška č. 125/1993 o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Ministerstva financí ze dne 5. dubna 1993, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění

Více

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka strana 1 / 9 Kód Název Kat. S-OO3 Poznámka 01 01 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Odpady z těžby nerostů 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů O

Více

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele

Více

PŘÍLOHA K TEXTOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA K TEXTOVÉ ČÁSTI REGULAČNÍ PLÁN TRUTNOV ČERVENÝ KOPEC PRÁVNÍ STAV PŘÍLOHA K TEXTOVÉ ČÁSTI 04/2012 Ing. arch. Roman Žatecký, DRUPOS Trutnov, Na Promenádě 150, 541 01 Trutnov tel.,fax. 499818431, e-mail: zatecky@drupos.cz

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Systém kvalifikace veřejné služby

Systém kvalifikace veřejné služby Oddíl I: Zadavatel Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře:

Více

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Část A 1. Řeznictví a uzenářství 2. Mlékárenstvi 3. Mlynářství 4. Pekařství, cukrářství 5. Pivovarnictví a sladovnictví 6. Zpracování kůží a kožešin 7. Aplikace, výroba a opravy

Více

3. 7. 10. 2011. Informace pro vystavovatele. Brno Výstaviště. 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv

3. 7. 10. 2011. Informace pro vystavovatele. Brno Výstaviště. 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv Informace pro vystavovatele V e l e t r h y B r n o, a. s. w w w. b v v. c z B r n o V ý s t a v i š t ě MSV 2011 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv 6. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky

Více

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji!

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji! Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji! 1. Co je projekt Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji! a pro koho je určen 2. Podmínky získání příspěvku 3. Předložení

Více

16290-Výroba ostatních dřevěných výrobků, kromě nábytku; výroba ostatních korkových, proutěných a slaměných výrobků

16290-Výroba ostatních dřevěných výrobků, kromě nábytku; výroba ostatních korkových, proutěných a slaměných výrobků Základní informace o společnosti Název firmy AH - Bohemia, s.r.o. IČ firmy 28793986 DIČ CZ28793986 Obchodní adresa Jiránkova 2206 Pardubice Poštovní adresa Pardubice - Jiránkova 2206 530 02 Pardubice 2

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji!

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji! Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji! 1. Co je projekt Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji! a pro koho je určen 2. Podmínky získání příspěvku 3. Předložení

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: ICT V PODNICÍCH - DOTACE NA POŘÍZENÍ FIREMNÍHO SOFTWARE A HARDWARE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: ICT V PODNICÍCH - DOTACE NA POŘÍZENÍ FIREMNÍHO SOFTWARE A HARDWARE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: ICT V PODNICÍCH - DOTACE NA POŘÍZENÍ FIREMNÍHO SOFTWARE A HARDWARE NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT? Program umožňuje získat finanční podporu (DOTACI) na

Více

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 CETA Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím obchod mezi EU a

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 3/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1.

a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1. Příloha č. 1 - Vyloučené oblasti podpory Vyloučené oblasti podpory. Projekt žadatele nesmí spadat do následujících odvětví: a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

A. VŠEOBECNÉ PODPORY

A. VŠEOBECNÉ PODPORY A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků Programy podpory malého a středního podnikání Programy podpory malého a středního podnikání na období 2005 2006 schválila vláda České republiky

Více

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji 1 Úvod... 2 1.1 Právní rámec... 2 1.2 Definice pojmů... 2 2 Cíl programu... 3 3 Podporované aktivity... 3

Více

ČÍSELNÍK SLUŽEB PRO VÝKAZ ZO 1-04, ROK 2009

ČÍSELNÍK SLUŽEB PRO VÝKAZ ZO 1-04, ROK 2009 ČÍSELNÍK SLUŽEB PRO VÝKAZ ZO 1-04, ROK 2009 Kód Název Popis 207 Námořní osobní Pobřežní a námořní přeprava osob Služby s pronájmem plavidel s posádkou pro přepravu cestujících 208 Námořní nákladní Pobřežní

Více

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm;

e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm; Příloha č. 1 Vyloučené oblasti podpory 1. Zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1 2. Uhelný průmysl CZ NACE B 05, C 19.1 (OKEČ C 10, D 23.1) 3. Ocelářský

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 19. dubna 2000, kterým se stanoví seznam oborů živností volných

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 19. dubna 2000, kterým se stanoví seznam oborů živností volných 1 z 18 140 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. dubna 2000, kterým se stanoví seznam oborů živností volných Vláda nařizuje podle 73a odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

Tabulková část přílohy. (rok 2004)

Tabulková část přílohy. (rok 2004) Tabulková část přílohy (rok 2004) 1 Seznam tabulek číslo tabulky název str. 2 Časové řady ukazatelů pracovních úrazů v ČR 3 3 (kraje) Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2004 podle krajů 4 3 (IBP)

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 14 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Městská část Praha 11

Městská část Praha 11 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 11 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2007

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2007 2005 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2007 1. ÚVOD Zaměření a obsah publikace Roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled statistiky přímých zahraničních investic (PZI) v České

Více

ŽÁDOST O RECERTIFIKACI

ŽÁDOST O RECERTIFIKACI SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008 21.11.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 311/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008

Více

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Přírodopis 9 19. hodina GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Organogenní usazené horniny Vznikají usazováním odumřelých těl rostlin, živočichů, jejich schránek

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI ČÍSLO 8/2014 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI vydává Nabídky a poptávky ze sítě Enterprise Europe Network lze vyhledávat proklikem přes obor, kterého se převážně týkají. Pokud jsou zaměřeny na více oborů zároveň,

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ FYZICKÁ OSOBA ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel e) pohlaví f) rodné příjmení g) všechna dřívější příjmení žena / muž h) rodinný stav i) místo narození j) okres k) stát l)

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví Členění výrobních podniků Podle stupně zpracování vyráběných

Více