1990R3037 CS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1990R3037 CS 20.11.2003 003.001 1"

Transkript

1 1990R3037 CS Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství (Úř. věst. L 293, , s. 1) Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Commission Regulation (EEC) No 761/93 of 24 March 1993 (*) L M2 Nařízení Komise (ES) č. 29/2002 ze dne 19. prosince 2001, L M3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003 L (*) Tento akt nebyl nikdy publikován v češtině.

2 1990R3037 CS B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy, s ohledem na návrh Komise ( 1 ), ve spolupráci s Evropským parlamentem ( 2 ), s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 3 ), vzhledem k tomu, že pro své fungování potřebuje vnitřní trh statistické normy použitelné při shromažďování, přenosu a zveřejňování statistických informací na úrovni členských států a Společenství, aby podniky, finanční instituce, orgány státní správy a všechny ostatní subjekty jednotného trhu mohly dostávat spolehlivé a srovnatelné statistické údaje; vzhledem k tomu, že takové informace jsou nezbytné k tomu, aby podniky mohly posoudit svoji konkurenceschopnost, a jsou užitečné pro orgány Společenství při zabraňování narušování hospodářské soutěže; vzhledem k tomu, že poskytování integrovaných informací s takovým stupněm spolehlivosti, rychlosti, pružnosti a podrobnosti, jaký vyžaduje řízení vnitřního trhu, bude možné jen tehdy, budou-li členské státy používat klasifikaci činností propojenou s klasifikací Společenství; vzhledem k tomu, že je nezbytné přijmout opatření, aby s ohledem na své vnitrostátní potřeby mohly členské státy ve svých národních klasifikacích zachovat nebo přidávat dodatečné členění vycházející z položek statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství; vzhledem k tomu, že pro dosažení mezinárodní srovnatelnosti ekonomických statistik je nezbytné, aby členské státy a orgány Společenství používaly klasifikace ekonomických činností, které přímo navazují na mezinárodní standardní klasifikaci ekonomických činností OSN (dále jen ISIC); vzhledem k tomu, že při používání klasifikace ekonomických činností ve Společenství je nezbytné, aby Komisi byl při jakékoli záležitosti týkající se provádění tohoto nařízení nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom ( 4 ), zejména při interpretaci a menších změnách této klasifikace, navrhování a aktualizaci vysvětlivek a stanovení obecných zásad pro klasifikaci statistických jednotek v souladu s klasifikací ekonomických činností; vzhledem k tomu, že je nevyhnutelné, aby všechny položky klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství byly ve všech členských státech vykládány jednotně; vzhledem k tomu, že pro zavedení nové klasifikace je nezbytné přechodné období, PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: Článek 1 1. Účelem tohoto nařízení je zavést společnou statistickou klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství s cílem zajištění srovnatelnosti klasifikací členských států a Společenství, a tím i srovnatelnosti jejich statistik. ( 1 ) Úř. věst. C 58, , s. 25. ( 2 ) Úř. věst. C 175, , s. 84 a rozhodnutí ze dne 12. září 1990 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). ( 3 ) Úř. věst. C 182, , s. 1. ( 4 ) Úř. věst. L 181, , s. 47.

3 1990R3037 CS B 2. Toto nařízení se použije pouze u klasifikace pro statistické účely. 3. Toto nařízení samo o sobě nezavazuje členské státy ke sběru, zveřejňování nebo poskytování údajů a nestanoví povinné používání určitého druhu statistických jednotek nebo úrovně členění používaných při statistických zjišťováních a analýzách. Článek 2 1. Tímto se zavádí společný základ pro statistické klasifikace ekonomických činností, dále jen NACE Rev. 1. NACE Rev. 1 je tvořena: první úrovní, jejíž položky jsou označeny jednomístným alfabetickým kódem (sekce), mezistupněm, jehož položky jsou označeny dvoumístným alfabetickým kódem (subsekce), druhou úrovní, jejíž položky jsou označeny dvoumístným číselným kódem (oddíly), třetí úrovní, jejíž položky jsou označeny trojmístným číselným kódem (skupiny), čtvrtou úrovní, jejíž položky jsou označeny čtyřmístným číselným kódem (třídy). 2. NACE Rev. 1 tvoří přílohu tohoto nařízení. Článek 3 1. Komise bude používat NACE Rev. 1 pro všechny statistiky ekonomických činností. 2. Všechny statistiky ekonomických činností jednotlivých členských států se sestaví podle NACE Rev. 1 nebo podle vnitrostátní klasifikace ekonomických činností, která vychází z NACE Rev. 1 a která dodržuje tyto pravidla: a) vnitrostátní klasifikace obsahují úrovně odpovídající úrovním NACE Rev. 1, tj. každá úroveň obsahuje buď stejné položky jako odpovídající úroveň NACE Rev. 1, nebo položky představující přesné členění dané úrovně; b) je možné navíc zavést další úrovně členění; c) s výjimkou nejvyšší úrovně tvoří každá z úrovní součást nejbližší vyšší úrovně NACE Rev. 1; d) je povoleno používat rozdílné kódování. 3. Členské státy zašlou Komisi ke schválení před jejich zveřejněním návrhy stanovící nebo pozměňující vnitrostátní klasifikace. Komise prověří shodu těchto návrhů s odstavcem 2 tohoto článku. Vnitrostátní klasifikace schválené Komisí se předají ostatním členským státům pro informaci. Zveřejněné klasifikace členských států budou obsahovat tabulku srovnávající vnitrostátní klasifikaci s NACE Rev Členské státy hodlající používat vnitrostátní klasifikaci odvozenou z NACE Rev. 1 přijmou co nejdříve nejpozději do 31. prosince 1992 nezbytná opatření k zavedení vnitrostátní klasifikace podle tohoto článku. Článek 4 Vedle opatření uvedených v článku 3 může Komise v případě neslučitelnosti některých položek NACE Rev. 1 s vnitrostátní ekonomickou strukturou povolit, aby na dané úrovni členský stát použil agregaci položek daného sektoru. Pro obdržení takového povolení musí dotyčný členský stát Komisi dodat veškeré informace nezbytné k posouzení žádosti. Takové povolení však bez ohledu na ustanovení čl. 3 odst. 2 písm. a) neumožňuje danému členskému státu rozdělovat agregované položky odchylně od NACE Rev. 1.

4 1990R3037 CS B Komise a daný stát spolu pravidelně přezkoumají provádění těchto ustanovení za účelem prověření, zda jsou tato ustanovení stále odůvodněná. Článek 5 Komise přijme veškerá opatření nezbytná k zavádění a udržování NACE Rev. 1. Článek 6 Komise přijme na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu a po konzultaci s výborem uvedeným v článku 7 nezbytná opatření pro zabezpečení jednotného uplatňování NACE Rev. 1. Článek 7 Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, dále jen výbor, složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise. M3 B Článek 8 Výbor může posuzovat jakékoli otázky týkající se NACE Rev. 1 předložené jeho předsedou z jeho vlastního podnětu nebo na žádost zástupce některého členského státu, které mají vliv na provádění tohoto nařízení, zejména s ohledem na: a) interpretaci NACE Rev. 1; b) provádění menších změn v NACE Rev. 1 navržených s přihlédnutím k technologickému nebo ekonomickému rozvoji, navržených za účelem sjednocení a vysvětlení textu, navržených v důsledku změn v ostatních ekonomických klasifikacích, zejména v ISIC Rev. 3; c) přípravu a koordinaci prací na revizi NACE Rev. 1; d) vypracování a aktualizace vysvětlivek k NACE Rev. 1; e) vypracování pokynů pro klasifikaci statistických jednotek v souladu s NACE Rev. 1; f) posouzení problémů vzniklých při zavádění NACE Rev. 1 do vnitrostátních klasifikací ekonomických činností; g) přípravu případného společného stanoviska týkajícího se práce mezinárodních organizací na klasifikacích ekonomických činností, zejména na ISIC a na vysvětlivkách k této klasifikaci. Opatření uvedená v písmenech a) až g) budou přijata postupem podle článku 9. Článek 9 1. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES ( 1 ) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. 2. Výbor přijme svůj jednací řád. Článek Statistiky s údaji shromážděnými po 1. lednu 1993 obsahující klasifikaci podle ekonomických činností se vypracovávají podle NACE Rev. 1 nebo vnitrostátní klasifikace odvozené z NACE Rev. 1 podle článku 3. ( 1 ) Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, , s. 23).

5 1990R3037 CS B 2. Členské státy použijí klasifikaci NACE Rev. 1 pro předání statistik s údaji shromážděnými po 1. lednu 1993 a tříděnými podle ekonomických činností. Článek Stanovuje se přechodné období začínající dne 1. ledna 1993 a končící 31. prosince Během tohoto období může Komise na základě opodstatněných technických nebo provozních důvodů povolit členskému státu pro některé údaje sebrané po 1. lednu 1993, aby použil jinou klasifikaci, než která je stanovena článkem Komise může na žádost členského státu přechodné období prodloužit. Článek Při předávání údajů uvedených v článku 11 Komisi se členské státy na žádost Komise vynasnaží je dodat ve formě přizpůsobené NACE Rev Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) nezbytné informace o srovnávacích tabulkách použitých pro tyto údaje. Komise tyto srovnávací tabulky zveřejní. Článek 13 Komise zveřejní srovnávací tabulku k platné klasifikaci NACE a NACE Rev. 1 během šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost. Článek 14 Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

6 1990R3037 CS PŘÍLOHA SEKCE A NACE REV. 1.1 ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ ISIC 01 ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 01.1 Rostlinná výroba vč. zelinářství a zahradnictví Pěstování obilovin a jiných kulturních plodin j.n Pěstování zeleniny, zahradnických specialit a školkařských výpěstků Pěstování ovoce, ořechů a rostlin pěstovaných pro výrobu nápojů a koření Živočišná výroba Chov skotu 0121x Chov ovcí, koz, koní, oslů, mul a mezků 0121x Chov prasat 0122x Chov drůbeže 0122x Chov ostatních zvířat 0122x 01.3 Rostlinná výroba kombinovaná s živočišnou výrobou (smíšené hospodářství) Rostlinná výroba kombinovaná s živočišnou výrobou (smíšené hospodářství) 01.4 Zemědělské a chovatelské činnosti kromě veterinárních, činnosti související s terénní úpravou zahrad a jiných zelených ploch Zemědělské činnosti, činnosti související s terénní úpravou zahrad a jiných zelených ploch x Chovatelské činnosti (kromě veterinárních) 0140x 01.5 Lov, odchyt a chov divokých zvířat a související činnosti Lov, odchyt a chov divokých zvířat a související činnosti LESNICTVÍ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 02.0 Lesnictví a související činnosti Lesnictví a těžba dřeva 0200x Činnosti související s pěstováním lesa a těžbou dřeva 0200x SEKCE B RYBOLOV A CHOV RYB 05 RYBOLOV, CHOV RYB A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 05.0 Rybolov, chov ryb a související činnosti Rybolov Chov ryb 0502 SEKCE C SUBSEKCE CA TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽBA ENERGETICKÝCH SUROVIN 10 TĚŽBA UHLÍ, LIGNITU A RAŠELINY

7 1990R3037 CS Těžba černého uhlí a výroba černouhelných briket Těžba černého uhlí a výroba černouhelných briket 10.2 Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket Těžba rašeliny a výroba rašelinových briket Těžba rašeliny a výroba rašelinových briket TĚŽBA ROPY, ZEMNÍHO PLYNU A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI KROMĚ PRŮZKUMNÝCH VRTŮ 11.1 Těžba ropy a zemního plynu Těžba ropy a zemního plynu Činnosti související s těžbou ropy a zemního plynu kromě průzkumných vrtů Činnosti související s těžbou ropy a zemního plynu kromě průzkumných vrtů TĚŽBA URANOVÝCH A THORIOVÝCH RUD 12.0 Těžba uranových a thoriových rud Těžba uranových a thoriových rud 1200 SUBSEKCE CB TĚŽBA OSTATNÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN 13 TĚŽBA RUD KOVŮ 13.1 Těžba železných rud Těžba železných rud Těžba neželezných rud kromě uranových a thoriových rud Těžba neželezných rud kromě uranových a thoriových rud TĚŽBA OSTATNÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN 14.1 Těžba kamene 141x Těžba kamene pro výtvarné nebo stavební účely 1410x Těžba vápence, sádrovce, křídy a dolomitu 1410x Těžba břidlice 1410x 14.2 Těžba kameniva, písků, štěrkopísků, jílů a kaolinu 141x Těžba kameniva, písků a štěrkopísku 1410x Těžba jílů a kaolinu 1410x 14.3 Těžba surovin pro chemický průmysl a pro výrobu hnojiv Těžba surovin pro chemický průmysl a pro výrobu hnojiv 142x Produkce soli 142x Produkce soli 1422

8 1990R3037 CS Těžba ostatních nerostných surovin j.n. 142x Těžba ostatních nerostných surovin j.n SEKCE D SUBSEKCE DA ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ 15.1 Výroba, zpracování a konzervování masa a masných výrobků Výroba, zpracování a konzervování masa (kromě drůbeže) Výroba, zpracování a konzervování drůbežího masa 151x 1511x 1511x Výroba masných výrobků 1511x 15.2 Zpracování a konzervování ryb a rybích výrobků 151x Zpracování a konzervování ryb a rybích výrobků Zpracování a konzervování ovoce, zeleniny a brambor 151x Zpracování a konzervování brambor 1513x Výroba ovocných a zeleninových šťáv 1513x Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny j.n. 1513x 15.4 Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků 151x Výroba surových olejů a tuků 1514x Výroba rafinovaných olejů a tuků 1514x Výroba margarínu a podobných jedlých tuků 1514x 15.5 Produkce mléčných výrobků a zmrzliny Zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků a sýrů 1520x Výroba zmrzliny 1520x 15.6 Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků 153x Výroba mlýnských výrobků Výroba škrobárenských výrobků Výroba průmyslových krmiv 153x Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu 1533x 1533x 15.8 Výroba ostatních potravinářských výrobků Výroba pekárenských a cukrářských výrobků kromě trvanlivých 1541x Výroba trvanlivých pekárenských výrobků 1541x Výroba cukru Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek Výroba těstovin 1544

9 1990R3037 CS Zpracování kávy a čaje 1549x Výroba koření a aromatických výtažků 1549x Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin 1549x Výroba ostatních potravinářských výrobků j.n. 1549x 15.9 Výroba nápojů Výroba destilovaných alkoholických nápojů 1551x Výroba etylalkoholu kvašením 1551x Výroba hroznového vína 1552x Výroba jiného ovocného vína 1552x Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů 1552x Výroba piva ze sladu 1553x Výroba sladu 1553x Produkce minerálních vod a nealkoholických nápojů VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 16.0 Výroba tabákových výrobků Výroba tabákových výrobků 1600 SUBSEKCE DB VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ 17 VÝROBA TEXTILIÍ A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ 17.1 Úprava a spřádání textilních vláken a příze 171x Úprava a spřádání bavlnářských vláken 1711x Úprava a spřádání vlnařských mykaných vláken 1711x Úprava a spřádání vlnařských česaných vláken 1711x Úprava a spřádání lnářských vláken 1711x Soukání a úprava hedvábí (vč. šapového hedvábí), soukání a tvarování syntetických nebo umělých přízí 1711x Výroba šicích nití 1711x Úprava a spřádání ostatních textilních vláken 1711x 17.2 Tkaní textilií 171x Tkaní bavlnářských tkanin 1711x Tkaní vlnařských mykaných tkanin 1711x Tkaní vlnařských česaných tkanin 1711x Tkaní hedvábnických tkanin 1711x Tkaní ostatních tkanin 1711x 17.3 Konečná úprava textilií 171x Konečná úprava textilií Výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů 172x

10 1990R3037 CS Výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů 17.5 Výroba ostatních textilních výrobků kromě oděvů Výroba koberců a jiných textilních podlahových krytin x Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků Výroba netkaných textilií a výrobků z nich kromě oděvů 1729x Výroba ostatních textilií j.n. 1729x 17.6 Výroba pletených nebo háčkovaných textilií 173x Výroba pletených nebo háčkovaných textilií 1730x 17.7 Výroba pletených nebo háčkovaných výrobků 173x Výroba pletených nebo háčkovaných punčochových výrobků Výroba pletených nebo háčkovaných výrobků kromě punčochových 1730x 1730x 18 VÝROBA ODĚVŮ, ZPRACOVÁNÍ A BARVENÍ KOŽEŠIN 18.1 Výroba oděvů z usně 181x Výroba oděvů z usně 1810x 18.2 Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků 181x Výroba pracovních oděvů 1810x Výroba ostatních svrchních oděvů 1810x Výroba osobního prádla 1810x Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků j.n. 1810x 18.3 Zpracování a barvení kožešin, výroba kožešinových výrobků Zpracování a barvení kožešin, výroba kožešinových výrobků SUBSEKCE DC VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNĚ 19 ČINĚNÍ A ÚPRAVA USNÍ, VÝROBA BRAŠ- NÁŘSKÝCH A SEDLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A OBUVI 19.1 Činění a úprava usní (vyčiněných kůží) 191x Činění a úprava usní (vyčiněných kůží) Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků 191x Výroba obuvi Výroba obuvi 1920 SUBSEKCE DD ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH VÝROBKŮ KROMĚ NÁBYTKU 20 ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚ- NÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ (KROMĚ NÁBYTKU)

11 1990R3037 CS Výroba pilařská a impregnace dřeva Výroba pilařská a impregnace dřeva Výroba dýh, překližovaných desek a aglomerovaných dřevařských výrobků Výroba dýh, překližovaných, laminovaných, dřevotřískových a dřevovláknitých a jiných desek, dílců apod Výroba dílů a součástí pro stavební truhlářství a tesařství ze dřeva Výroba dílů a součástí pro stavební truhlářství a tesařství ze dřeva 202x x Výroba dřevěných obalů 202x Výroba dřevěných obalů Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku Výroba ostatních dřevěných výrobků kromě nábytku Výroba ostatních korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku 202x 2029x 2029x SUBSEKCE DE VÝROBA BUNIČINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK 21 VÝROBA BUNIČINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 21.1 Výroba buničiny, papíru a lepenky 210x Výroba buničiny 2101x Výroba papíru a lepenky 2101x 21.2 Výroba výrobků z papíru a lepenky 210x Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru x Výroba kancelářských potřeb z papíru 2109x Výroba papírových tapet 2109x Výroba výrobků z papíru a lepenky j.n. 2109x 22 VYDAVATELSKÉ A TISKAŘSKÉ ČINNOSTI 22.1 Vydavatelství Vydávání knih Vydávání novin 2212x Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací 2212x Vydávání zvukových nahrávek Ostatní vydavatelské činnosti Tisk a činnosti související s tiskem Tisk novin 2221x Ostatní tisk j. n. 2221x

12 1990R3037 CS Vázání knih 2222x Příprava tisku 2222x Ostatní činnosti související s tiskem 2222x 22.3 Rozmnožování nahraných médií Rozmnožování nahraných médií záznamu zvuku 2230x Rozmnožování nahraných médií záznamu obrazu 2230x Rozmnožování programového vybavení 2230x SUBSEKCE DF VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY 23 VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY 23.1 Výroba koksárenských produktů Výroba koksárenských produktů Rafinérské zpracování ropy Rafinérské zpracování ropy Výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin Výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin SUBSEKCE DG VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ, VÝROBKŮ A CHEMICKÝCH VLÁKEN 24 VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ, VÝROBKŮ A CHEMICKÝCH VLÁKEN 24.1 Výroba základních chemických látek Výroba technických plynů 2411x Výroba barviv a pigmentů 2411x Výroba jiných základních anorganických chemických látek Výroba jiných základních organických chemických látek 2411x 2411x Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin Výroba plastů v primárních formách 2413x Výroba syntetického kaučuku v primárních formách 24.2 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků 24.3 Výroba nátěrových barev a podobných ochranných materiálů, tiskařských barev a tmelů Výroba nátěrových barev a podobných ochranných materiálů, tiskařských barev a tmelů 2413x 242x x Výroba farmaceutických výrobků 242x Výroba základních látek pro farmaceutické přípravky 2423x

13 1990R3037 CS Výroba farmaceutických přípravků a farmaceutických výrobků j.n Výroba mýdel a detergentů, čisticích a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků Výroba mýdla a detergentů, čisticích a lešticích prostředků 2423x 242x 2424x Výroba parfémů a toaletních přípravků 2424x 24.6 Výroba ostatních chemických látek a chemických přípravků 242x Výroba výbušnin 2429x Výroba klihů a želatiny 2429x Výroba vonných silic 2429x Výroba fotochemického materiálu 2429x Výroba hotových nenahraných médií 2429x Výroba ostatních chemických látek a chemických přípravků j.n. 2429x 24.7 Výroba chemických vláken Výroba chemických vláken 2430 SUBSEKCE DH VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ 25 VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ 25.1 Výroba pryžových výrobků Výroba pryžových plášťů a duší 2511x Protektorování pneumatik 2511x Výroba ostatních pryžových výrobků Výroba plastových výrobků Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů 2520x Výroba plastových obalů 2520x Výroba plastových výrobků pro stavebnictví 2520x Výroba ostatních plastových výrobků 2520x SUBSEKCE DI VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁL- NÍCH VÝROBKŮ 26 VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ 26.1 Výroba skla a skleněných výrobků Výroba plochého skla 2610x Tvarování a zpracování plochého skla 2610x Výroba dutého skla 2610x Výroba skleněných vláken 2610x Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického 26.2 Výroba nežáruvzdorných keramických a porcelánových výrobků pro jiné účely než stavební; výroba žáruvzdorných keramických výrobků 2610x 269x

14 1990R3037 CS Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů 2691x Výroba keramických sanitárních výrobků 2691x Výroba keramických elektrických izolátorů a izolačního příslušenství Výroba ostatních technických keramických výrobků 2691x 2691x Výroba keramických výrobků j. n. 2691x Výroba žáruvzdorných keramických výrobků Výroba keramických obkladaček a dlaždic 269x Výroba keramických obkladaček a dlaždic 2693x 26.4 Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků 269x 2693x 26.5 Výroba cementu, vápna a sádry 269x Výroba cementu 2694x Výroba vápna 2694x Výroba sádry 2694x 26.6 Výroba betonových, sádrových a cementových výrobků 269x Výroba betonových výrobků pro stavební účely 2695x Výroba sádrových výrobků pro stavební účely 2695x Výroba betonu připraveného pro lití 2695x Výroba suchých maltových a omítkových směsí 2695x Výroba osinkocementových a obdobných vláknocementových výrobků Výroba ostatních betonových, sádrových a cementových výrobků 26.7 Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů pro výtvarné nebo stavební účely Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů pro výtvarné nebo stavební účely 26.8 Výroba jiných nekovových minerálních výrobků 2695x 2695x 269x x Výroba brusiv 2699x Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n. 2699x SUBSEKCE DJ VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍCH A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ 27 VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ A HUTNÍCH VÝROBKŮ 27.1 Výroba surového železa, oceli a feroslitin 271x Výroba surového železa, oceli a feroslitin 2710x 27.2 Výroba trub a trubek 271x Výroba litinových trub, trubek a potrubních tvarovek 2710x

15 1990R3037 CS Výroba ocelových trub, trubek a potrubních tvarovek 2710x 27.3 Ostatní hutní zpracování železa a oceli 271x Tažení oceli za studena 2710x Válcování ocelových úzkých pásů za studena 2710x Tváření ocelových profilů za studena 2710x Tažení ocelového drátu 2710x 27.4 Výroba a hutní zpracování neželezných kovů Výroba a hutní zpracování drahých kovů 2720x Výroba a hutní zpracování hliníku 2720x Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu 2720x Výroba a hutní zpracování mědi 2720x Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů 2720x 27.5 Slévárenství Odlévání železa 2731x Odlévání oceli 2731x Odlévání lehkých kovů 2732x Odlévání ostatních neželezných kovů 2732x 28 VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 28.1 Výroba kovových konstrukcí a prefabrikátů 281x Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 2811x Výroba kovových prefabrikátů 2811x 28.2 Výroba kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob; výroba radiátorů a kotlů pro ústřední topení Výroba kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob 281x 2812x Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení 2812x 28.3 Výroba parních kotlů (kromě kotlů pro ústřední topení) Výroba parních kotlů (kromě kotlů pro ústřední topení) 28.4 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie 28.5 Povrchová úprava a zušlechťování kovů; všeobecné strojírenství 281x x x Povrchová úprava a zušlechťování kovů 2892x Všeobecné strojírenství 2892x 28.6 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků 289x Výroba nožířských výrobků 2893x

16 1990R3037 CS Výroba nástrojů a nářadí 2893x Výroba zámků a kování 2893x 28.7 Výroba ostatních kovodělných výrobků 289x Výroba ocelových sudů a podobných nádob 2899x Výroba drobných kovových obalů 2899x Výroba drátěných výrobků 2899x Výroba spojovacích materiálů, řetězů a pružin 2899x Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. 2899x SUBSEKCE DK VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N. 29 VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N Výroba strojů pro výrobu a užití mechanické energie kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly Výroba motorů a turbín kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly 291x Výroba čerpadel a kompresorů 2912x Výroba potrubních armatur 2912x Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků 29.2 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely x Výroba pecí a hořáků pro topeniště Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení 2919x Výroba ostatních strojů pro všeobecné účely j. n. 2919x 29.3 Výroba zemědělských a lesnických strojů 292x Výroba zemědělských a lesnických traktorů 2921x Výroba ostatních zemědělských a lesnických strojů 2921x 29.4 Výroba obráběcích a tvářecích strojů 292x Výroba ručního mechanizovaného nářadí 2922x Výroba ostatních strojů na obrábění kovů 2922x Výroba ostatních obráběcích strojů j.n. 2922x 29.5 Výroba ostatních účelových strojů 292x Výroba strojů pro metalurgii Výroba těžebních a stavebních strojů Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a pro zpracování tabáku Výroba strojů na výrobu textilu, textilních a oděvních výrobků a usní a výrobků z usně Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky x Výroba ostatních účelových strojů j. n. 2929x

17 1990R3037 CS Výroba zbraní a střeliva 292x Výroba zbraní a střeliva Výroba přístrojů a zařízení pro domácnost j. n Výroba elektrických přístrojů a zařízení pro domácnost Výroba neelektrických přístrojů a zařízení pro domácnost x 2930x SUBSEKCE DL VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ 30 VÝROBA KANCELÁŘSKÝCH STROJŮ A POČÍTAČŮ 30.0 Výroba kancelářských strojů a počítačů Výroba kancelářských strojů 3000x Výroba počítačů a ostatních zařízení pro zpracování dat 3000x 31 VÝROBA ELEKTRICKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N Výroba střídavých a stejnosměrných motorů, generátorů a transformátorů Výroba střídavých a stejnosměrných motorů, generátorů a transformátorů 31.2 Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení Výroba izolovaných vodičů a kabelů Výroba izolovaných vodičů a kabelů Výroba akumulátorů, galvanických článků a baterií Výroba akumulátorů, galvanických článků a baterií Výroba svítidel a elektrických zdrojů světla Výroba svítidel a elektrických zdrojů světla Výroba elektrického zařízení j.n Výroba elektrických zařízení pro motory a vozidla 3190x Výroba ostatního elektrického zařízení j. n. 3190x 32 VÝROBA RÁDIOVÝCH, TELEVIZNÍCH A SPOJOVÝCH ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJŮ 32.1 Výroba elektronek a jiných elektronických součástek Výroba elektronek a jiných elektronických součástek 32.2 Vysílací rozhlasových a televizních vysílačů a přístrojů pro drátovou telefonii a telegrafii Vysílací rozhlasových a televizních vysílačů a přístrojů pro drátovou telefonii a telegrafii Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, 323

18 1990R3037 CS přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných zařízení Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných zařízení VÝROBA ZDRAVOTNICKÝCH, PŘESNÝCH, OPTICKÝCH A ČASOMĚRNÝCH PŘÍSTROJŮ 33.1 Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení vč. chirurgických a ortopedických prostředků Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení vč. chirurgických a ortopedických prostředků 33.2 Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních, navigačních a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmyslových procesů Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních, navigačních a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmyslových procesů 33.3 Výroba zařízení pro řízení průmyslových procesů 331x x x Výroba zařízení pro řízení průmyslových procesů Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení Výroba časoměrných přístrojů Výroba časoměrných přístrojů 3330 SUBSEKCE DM VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ 34 VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, PŘÍVĚSŮ A NÁVĚSŮ 34.1 Výroba motorových vozidel a jejich motorů Výroba motorových vozidel a jejich motorů Výroba karosérií motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů Výroba karosérií motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 34.3 Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motorů Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motorů VÝROBA OSTATNÍCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ 35.1 Stavba a opravy lodí a člunů Stavba a opravy lodí Stavba a opravy rekreačních a sportovních člunů Výroba a opravy železničních a tramvajových lokomotiv a vozového parku Výroba a opravy železničních a tramvajových lokomotiv a vozového parku Výroba letadel a kosmických lodí 353

19 1990R3037 CS Výroba letadel a kosmických lodí Výroba motocyklů, jízdních kol a vozíků pro invalidy 359x Výroba motocyklů Výroba jízdních kol 3592x Výroba vozíků pro invalidy 3592x 35.5 Výroba jiných dopravních prostředků a zařízení 359x Výroba jiných dopravních prostředků a zařízení 3599 SUBSEKCE DN ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL J. N. 36 VÝROBA NÁBYTKU; ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL J. N Výroba nábytku Výroba sedacího nábytku 3610x Výroba ostatního kancelářského nábytku a dřevěného zařízení obchodů 3610x Výroba dřevěného kuchyňského nábytku 3610x Výroba ostatního nábytku 3610x Výroba matrací a pružinových koster 3610x 36.2 Výroba klenotů a příbuzných výrobků a mincí 369x Ražení mincí 3691x Výroba klenotů a příbuzných výrobků j. n. 3691x 36.3 Výroba hudebních nástrojů 369x Výroba hudebních nástrojů Výroba sportovních potřeb 369x Výroba sportovních potřeb Výroba her a hraček 369x Výroba her a hraček Ostatní zpracovatelský průmysl 369x Výroba bižuterie 3699x Výroba kartáčnických výrobků 3699x Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. 3699x 37 RECYKLACE DRUHOTNÝCH SUROVIN 37.1 Recyklace kovových druhotných surovin Recyklace kovových druhotných surovin Recyklace nekovových druhotných surovin Recyklace nekovových druhotných surovin 3720 SEKCE E VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE, PLYNU A VODY 40 VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE, PLYNU, TEPELNÉ ENERGIE 40.1 Výroba a rozvod elektrické energie 401

20 1990R3037 CS Výroba elektrické energie 4010x Přenos elektrické energie 4010x Rozvod elektrické energie a obchod s elektrickou energií 40.2 Výroba a rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí 4010x Výroba plynných paliv 4020x Rozvod plynných paliv a obchod s plynnými palivy prostřednictvím sítí 40.3 Výroba a rozvod tepelné energie vč. dodávky chladu Výroba a rozvod tepelné energie vč. dodávky chladu 4020x SHROMAŽĎOVÁNÍ, ÚPRAVA A ROZVOD VODY 41.0 Shromažďování, úprava a rozvod vody Shromažďování, úprava a rozvod vody 4100 SEKCE F STAVEBNICTVÍ 45 STAVEBNICTVÍ 45.1 Příprava staveniště Demolice, příprava území a zemní práce 4510x Průzkumné vrtné práce 4510x 45.2 Pozemní a inženýrské stavitelství Výstavba pozemních a inženýrských staveb 4520x Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin 4520x Výstavba komunikací, letišť a sportovních areálů 4520x Výstavba vodních děl 4520x Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla 4520x 45.3 Stavební montážní práce Elektroinstalace 4530x Izolační práce 4530x Instalatérské práce 4530x Ostatní stavební montážní práce 4530x 45.4 Kompletační a dokončovací práce Omítkářské a štukatérské práce 4540x Truhlářské a zámečnické kompletační práce 4540x Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin 4540x Sklenářské, malířské a natěračské práce 4540x Ostatní dokončovací stavební práce 4540x 45.5 Pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou Pronájem stavebních a demoličních strojů 4550

21 1990R3037 CS a zařízení s obsluhou SEKCE G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 50 OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTORO- VÝCH VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT 50.1 Obchod s motorovými vozidly (kromě motocyklů) Obchod s motorovými vozidly (kromě motocyklů) 50.2 Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů) Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů) 50.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (kromě motocyklů) Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (kromě motocyklů) 50.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství Maloobchodní prodej pohonných hmot Maloobchodní prodej pohonných hmot VELKOOBCHOD A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VELKOOBCHODU (KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL) 51.1 Zprostředkování velkoobchodu Zprostředkování velkoobchodu se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary Zprostředkování velkoobchodu s palivy, rudami, kovy a technickými chemikáliemi Zprostředkování velkoobchodu se dřevem a stavebními materiály a výrobky Zprostředkování velkoobchodu se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly Zprostředkování velkoobchodu s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost Zprostředkování velkoobchodu s textilem, oděvy, oděvními doplňky, obuví a výrobky z usní Zprostředkování velkoobchodu s potravinami, nápoji, tabákem a tabákovými výrobky Zprostředkování specializovaného velkoobchodu s ostatním zbožím Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu 51.2 Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty 5110x 5110x 5110x 5110x 5110x 5110x 5110x 5110x 5110x 512x Velkoobchod s obilím, osivem a krmivem 5121x

22 1990R3037 CS Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami 5121x Velkoobchod se živými zvířaty 5121x Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi 5121x Velkoobchod se surovým tabákem 5121x 51.3 Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 512x Velkoobchod s ovocem, zeleninou a bramborami 5122x Velkoobchod s masem a masnými výrobky 5122x Velkoobchod s mlékárenskými výrobky, vejci, jedlými tuky a oleji 5122x Velkoobchod s nápoji 5122x Velkoobchod s tabákovými výrobky 5122x Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami 5122x Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením 5122x Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami vč. ryb, korýšů a měkkýšů Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 51.4 Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost 5122x 5122x Velkoobchod s textilem 5131x Velkoobchod s oděvy a obuví 5131x Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky, kovovými kuchyňskými potřebami, tapetami a čisticími prostředky Velkoobchod s kosmetickými a toaletními výrobky 5139x 5139x 5139x Velkoobchod s farmaceutickými výrobky 5139x Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost 51.5 Velkoobchod s meziprodukty (kromě zemědělských), odpadem a šrotem Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky 5139x Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály, nátěrovými hmotami a sanitárním vybavením Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami 5143x 5143x Velkoobchod s chemickými výrobky 5149x Velkoobchod s ostatními meziprodukty 5149x Velkoobchod s odpadem a šrotem 5149x 51.8 Velkoobchod se stroji, strojním zařízením a potřebami 515

23 1990R3037 CS Velkoobchod s obráběcími stroji 5159x Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením Velkoobchod se strojním zařízením určeným pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a programovým vybavením Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením Velkoobchod s ostatními elektronickými součástkami a zařízením Velkoobchod s ostatním strojním zařízením určeným pro průmysl, obchod a navigaci Velkoobchod se zemědělskými stroji, příslušenstvím a nářadím vč. traktorů 5159x 5159x x x 5159x 51.9 Ostatní velkoobchod Ostatní velkoobchod MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 52.1 Maloobchod provozovaný v nespecializovaných prodejnách Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách Ostatní maloobchod provozovaný v nespecializovaných prodejnách 52.2 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách Maloobchod s ovocem, zeleninou a bramborami 5220x Maloobchod s masem a masnými výrobky 5220x Maloobchod s rybami, korýši, měkkýši a s výrobky z nich Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami 5220x 5220x Maloobchod s nápoji 5220x Maloobchod s tabákovými výrobky 5220x Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách 52.3 Maloobchod se zdravotnickými prostředky, farmaceutickým, kosmetickým, toaletním a drogistickým zbožím ve specializovaných prodejnách 5220x 523x Maloobchod s farmaceutickými přípravky 5231x Maloobchod se zdravotnickými prostředky vč. ortopedických Maloobchod s kosmetickým, toaletním a drogistickým zbožím 52.4 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách 5231x 5231x 523x

24 1990R3037 CS Maloobchod s textilem 5232x Maloobchod s oděvy 5232x Maloobchod s obuví a koženým zbožím 5232x Maloobchod s nábytkem, svítidly a výrobky převážně pro domácnost j. n Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily Maloobchod s knihami, novinami, časopisy a papírnickým zbožím Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách 52.5 Maloobchod s použitým zbožím provozovaný v prodejnách Maloobchod s použitým zbožím provozovaný v prodejnách 5233x 5233x x 5239x Maloobchod provozovaný mimo prodejny Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby Maloobchod provozovaný ve stáncích a na trzích Ostatní maloobchod provozovaný mimo prodejny 52.7 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Opravy obuvi, brašnářských a podobných výrobků Opravy elektrospotřebičů a elektroniky převážně pro domácnost x 5260x Opravy časoměrných přístrojů a klenotů 5260x Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j.n. 5260x SEKCE H POHOSTINSTVÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY 55 POHOSTINSTVÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY 55.1 Hotely a podobná ubytovací zařízení 551x Hotely a podobná ubytovací zařízení 5510x 55.2 Kempy a jiná zařízení pro krátkodobé ubytování 551x Turistické ubytovny a horské boudy 5510x Kempy 5510x Ostatní zařízení pro krátkodobé ubytování 5510x 55.3 Restaurace 552x Restaurace 5520x 55.4 Výčepy a bary 552x Výčepy a bary 5520x 55.5 Stravování účelové a dodávky hotových jídel 552x Stravování účelové 5520x

25 1990R3037 CS Dodávky hotových jídel 5520x SEKCE I DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE 60 POZEMNÍ A POTRUBNÍ PŘEPRAVA 60.1 Železniční doprava Železniční doprava Ostatní pozemní doprava Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava Osobní taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem 6022x Ostatní nepravidelná osobní pozemní doprava 6022x Silniční nákladní doprava Potrubní doprava Potrubní doprava VODNÍ DOPRAVA 61.1 Námořní a pobřežní doprava Námořní a pobřežní doprava Vnitrozemská vodní doprava Vnitrozemská vodní doprava LETECKÁ A KOSMICKÁ DOPRAVA 62.1 Pravidelná letecká doprava Pravidelná letecká doprava Nepravidelná letecká doprava 622x Nepravidelná letecká doprava 6220x 62.3 Kosmická doprava 622x Kosmická doprava 6220x 63 VEDLEJŠÍ A POMOCNÉ ČINNOSTI V DOPRAVĚ; ČINNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR 63.1 Manipulace s nákladem a skladování 630x Manipulace s nákladem Skladování Ostatní vedlejší činnosti v dopravě 630x Ostatní vedlejší činnosti v pozemní dopravě 6303x Ostatní vedlejší činnosti ve vodní dopravě 6303x Ostatní vedlejší činnosti v letecké dopravě 6303x 63.3 Činnosti cestovních kanceláří a agentur; průvodcovské činnosti Činnosti cestovních kanceláří a agentur; průvodcovské činnosti 630x Ostatní činnosti související s dopravou 630x 64 SPOJE Ostatní činnosti související s dopravou 6309

26 1990R3037 CS Poštovní a kurýrní činnosti Činnosti státní pošty Kurýrní činnosti jiné než činnosti státní pošty Telekomunikační služby Telekomunikační služby 6420 SEKCE J FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 65 FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KROMĚ POJIŠŤOVNICTVÍ A PENZIJNÍHO FINANCO- VÁNÍ 65.1 Peněžní zprostředkování Centrální bankovnictví Ostatní peněžní zprostředkování Ostatní finanční zprostředkování Finanční leasing Ostatní poskytování úvěrů Ostatní finanční zprostředkování j. n POJIŠŤOVNICTVÍ A PENZIJNÍ FINANCO- VÁNÍ KROMĚ POVINNÉHO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 66.0 Pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného sociálního zabezpečení Životní pojištění Penzijní financování Neživotní pojištění POMOCNÉ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S FINANČNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍM 67.1 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním kromě pojišťovnictví a penzijního financování Řízení a správa finančních trhů Obchodování s cennými papíry, makléřské činnosti a správa fondů Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním j. n Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním SEKCE K ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ A PRONÁJMU; PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 70 ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 70.1 Činnosti v oblasti vlastních nemovitostí 701x Činnosti související s organizací výstavby nemovitostí za účelem prodeje 7010x Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí 7010x 70.2 Pronájem vlastních nemovitostí 701x

27 1990R3037 CS Pronájem vlastních nemovitostí 7010x 70.3 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur 7020x Správa nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy 7020x 71 PRONÁJEM STROJŮ A PŘÍSTROJŮ BEZ OBSLUHY, PRONÁJEM VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ SPOTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 71.1 Pronájem osobních a lehkých dodávkových automobilů do 3,5 t Pronájem osobních a lehkých dodávkových automobilů do 3,5 t 711x 7111x 71.2 Pronájem ostatních dopravních prostředků 711x Pronájem ostatních pozemních dopravních prostředků 7111x Pronájem vodních dopravních prostředků Pronájem leteckých dopravních prostředků Pronájem ostatních strojů a zařízení Pronájem zemědělských strojů a zařízení Pronájem stavebních strojů a zařízení Pronájem kancelářských strojů a zařízení vč. počítačů Pronájem ostatních strojů a zařízení j. n Pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j.n Pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j.n ČINNOSTI V OBLASTI VÝPOČETNÍ TECH- NIKY 72.1 Poradenství v oblasti technického vybavení počítačů Poradenství v oblasti technického vybavení počítačů 72.2 Publikování, dodávky a poradenství v oblasti programového vybavení počítačů Publikování a dodávky standardního programového vybavení počítačů Jiné dodávky a poradenské služby programového vybavení počítačů 72.3 Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby Činnosti v oblasti databází Činnosti v oblasti databází Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů 7250

28 1990R3037 CS Jiné činnosti související s výpočetní technikou Jiné činnosti související s výpočetní technikou VÝZKUM A VÝVOJ 73.1 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 73.2 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd OSTATNÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 74.1 Účetnictví a audit, daňové poradenství; průzkum trhu a veřejného mínění, poradenství v oblasti podnikání a řízení; činnosti holdingových společností Právní činnosti Účetnictví a audit; daňové poradenství Průzkum trhu a veřejného mínění Poradenství v oblasti podnikání a řízení 7414x Činnosti v oblasti řízení holdingových společností 74.2 Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování a s ním spojené technické poradenství Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování a s ním spojené technické poradenství 7414x 742x Technické testování a analýza 742x Technické testování a analýza Reklamní služby Reklamní služby Personální agentury 749x Personální agentury Pátrací a bezpečnostní služby 749x Pátrací a bezpečnostní služby Průmyslové čištění a všeobecný úklid 749x Průmyslové čištění a všeobecný úklid Různé podnikatelské činnosti j. n. 749x Fotografické činnosti Balicí činnosti Sekretářské a překladatelské činnosti 7499x Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu 7499x Ostatní podnikatelské činnosti j. n. 7499x

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ

PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ OKEČ Název platný do 31. 12. 2002 Název platný od 1. 1. 2003 Zkrácený název DA PRŮMYSL POTRAVINÁŘSKÝ A TABÁKOVÝ VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Více

Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů v rámci projektu Vzdělávejte

Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů v rámci projektu Vzdělávejte Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských 10.1 10.10 Zpracování a konzervování

Více

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II)

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 10.10 Zpracování

Více

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné)

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) CZ - NACE Priorita Sekce C (10-33) - Zpracovatelský průmysl 1 10 Výroba potravinářských výrobků 13 Výroba textilií 14 Výroba oděvů 17 Výroba

Více

CZ-NACE SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

CZ-NACE SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího 10.13 Výroba masných

Více

Přehled podporovaných odvětví Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II

Přehled podporovaných odvětví Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II Přehled podporovaných odvětví Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II CZ-NACE 10 Výroba potravinářských výrobků 11 14 15 SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Příloha č. 1 Ekonomické činnosti CZ-NACE podporované v rámci regionálního individuálního projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Výroba potravinářských výrobků Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího 10.12 Zpracování a konzervování

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.3* Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny 10.31* Zpracování a konzervování brambor 10.32* Výroba ovocných a

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.3* Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny 10.31* Zpracování a konzervování brambor 10.32* Výroba ovocných a

Více

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.3* Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny 10.31* Zpracování a konzervování brambor 10.32* Výroba ovocných a

Více

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE. Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji II

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE. Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji II SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji II SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Těžba a úprava černého a hnědého uhlí 05.20 Těžba a úprava hnědého uhlí Ostatní

Více

Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů

Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Těžba a úprava černého a hnědého uhlí Těžba a úprava černého uhlí 05.10 Těžba a úprava černého uhlí 05.10.1 Těžba

Více

Doporučené činnosti za Jihočeský kraj:

Doporučené činnosti za Jihočeský kraj: Podporované CZ-NACE v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II Doporučené činnosti za Jihočeský kraj: SEKCE A ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 03.1 Rybolov 03.12 Sladkovodní rybolov

Více

Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů

Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 07 Těžba a úprava rud 07.2 Těžba a úprava neželezných rud 07.21 Těžba a úprava uranových a thoriových rud 07.21.1 Těžba uranových

Více

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Kód Odvětví SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROJEKTU VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROJEKTU VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST T: +420 491 616 7 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROJEKTU VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST Doba realizace: v období 31.5.2011 31.7.2013, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 31.5.2013 Oprávnění žadatelé: Právnická

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

A. Podporované ekonomické činnosti

A. Podporované ekonomické činnosti Příloha č. 2: CZ NACE A. Podporované ekonomické činnosti Oddíl Skupina Název SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné

Více

10.2 Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket 102 10.20 Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket 1020

10.2 Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket 102 10.20 Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket 1020 SYSTEMATICKÁ ČÁST ODVĚTVOVÉ KLASIFIKACE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ - OKEČ (dle standardu NACE rev. 1.1 od 1.1.2003) Tučně zvýrazněné činnosti lze podporovat v rámci Fichí Strategického plánu LEADER. Kód Název

Více

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice 08.12 Provoz pískoven

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 50 OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT Poznámka: Do tohoto oddílu

Více

V únoru odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V únoru odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova Vážení příznivci venkova a Moravského krasu, v dalším tomto čísle zpravodaje naleznete informace ze světa rozvoje venkova a dotací tentokrát o dalším kole příjmu žádostí Programu rozvoje venkova a OP Rybářství.

Více

Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů

Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 07 Těžba a úprava rud 07.2 Těžba a úprava neželezných rud 07.21 Těžba a úprava uranových a thoriových rud 07.21.1 Těžba uranových

Více

základní číselník dle NACE

základní číselník dle NACE základní číselník dle NACE SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 1.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 1.11 Pěstování obilovin

Více

Referenční číslo přidělené v členském státě. Název regionu (podle NUTS)

Referenční číslo přidělené v členském státě. Název regionu (podle NUTS) Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory

Více

Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů

Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Oprávněný žadatel: Odbor implementace fondů EU MPSV ČR Sekce C Zpracovatelský průmysl 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 10.8.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 313/2011 ze dne: 10.8.2011

Příloha č.: 1 ze dne: 10.8.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 313/2011 ze dne: 10.8.2011 List 1 z 2 Certifikáty podepisuje: Ing. Jan HANDL Miroslava KEPRTOVÁ ředitel COV manažer kvality COV 1) Název produktu Certifikační schéma 1 Kamenivo, písek a štěrkopísek NV 163/2002 Sb. Pokyn ISO/IEC

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A.3. Zpracovatelský průmysl (Pouze pokud se nejedná živnosti provozované průmyslovým způsobem) Podskupina A.3.1 Výroba ovocných a zeleninových nápojů Výroba

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu dne 06.02.2006 KOM(2006) 39 v konečném znění 2006/0011 (COD) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických

Více

Nízkouhlíkové technologie 2015

Nízkouhlíkové technologie 2015 Nízkouhlíkové technologie 2015 Příjem žádostí je červen - září 2015. Podporované aktivity: Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), pilotní

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2015,

N á v r h. ZÁKON ze dne 2015, N á v r h III. ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 370335 368681 Adresa 368479 368447 Tel. 100687 78686 Fax

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen 01.12 Pěstování rýže 01.13

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Příloha Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Oddíl 01 Skupina Třída SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 11000 PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH 11100 PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 381590 381276 Adresa 381070 381070 Tel. 93601 73006 Fax

Více

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - do elektronického formuláře pro DPH je nutné uvést číslo v 6-ti místném formátu (např.11400 zapíšete jako 114000): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 01.06.2015 09:19:23 Obchodní firma: HLZ a.s. Sídlo: Vysokovská 1280/37, 193 00, Praha - Horní Počernice Identifikační číslo osoby: 29256577 Datum

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

Inovace 2015. 1. Základní informace o dotaci. 2. Způsobilé výdaje a výše dotace. Časový harmonogram. Podporované aktivity jsou

Inovace 2015. 1. Základní informace o dotaci. 2. Způsobilé výdaje a výše dotace. Časový harmonogram. Podporované aktivity jsou Inovace 2015 1. Základní informace o dotaci Časový harmonogram Příjem předběžných žádostí je 2. červen 30. listopad 2015 Příjem plných žádostí je 1. září 2015 31. leden 2016 Projekt musí být ukončený do

Více

Kategorie CZ NACE podporované

Kategorie CZ NACE podporované Příloha č. 3 Kategorie CZ NACE podporované SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 10.11 Zpracování a konzervování

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Název oboru. S e z n a m o b o r ů w w w. i - v e r e j n e z a k a z k y. c z S t r á n k a 1 8

Název oboru. S e z n a m o b o r ů w w w. i - v e r e j n e z a k a z k y. c z S t r á n k a 1 8 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty Produkty zemědělství a zahradnictví Obiloviny, brambory, zelenina, ovoce a ořechy Hospodářské produkty,

Více

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Leden 2015 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty Produkty zemědělství a zahradnictví Obiloviny,

Více

II. Tabulky Poměrové ukazatele finanční analýzy Finanční výkazy Ostatní tabulky

II. Tabulky Poměrové ukazatele finanční analýzy Finanční výkazy Ostatní tabulky 1 II. Tabulky Tab. č. Poměrové ukazatele finanční analýzy - Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE) 1 - Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE) podle kategorií tvorby hodnoty 1 A - Výsledek hospodaření/vlastní

Více

Kategorie OKEČ podporované

Kategorie OKEČ podporované Společná příloha Výzvy I programů PROGRES, START a ZÁRUKA Část A Kategorie OKEČ podporované Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, služby - S, obchod - O,

Více

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji Potenciál klastrů v Karlovarském kraji RNDr. Jan Vozáb, PhD. Východisko M. Porter Klastry jsou úspěšná odvětví spojená vertikálními (dodavatelsko - odběratelskými) a horizontálními (společní zákazníci,

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího 10.12 Zpracování a

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

KODZAZ ZKRTEXTZ 010000 Zeměděl.mysliv.a činnos 011000 Rostl.výr.,zelin.,zahr. 011100 Pěstování obilí aj. 011200 Pěst.zel.,zahrad.spec.

KODZAZ ZKRTEXTZ 010000 Zeměděl.mysliv.a činnos 011000 Rostl.výr.,zelin.,zahr. 011100 Pěstování obilí aj. 011200 Pěst.zel.,zahrad.spec. KODZAZ ZKRTEXTZ 010000 Zeměděl.mysliv.a činnos 011000 Rostl.výr.,zelin.,zahr. 011100 Pěstování obilí aj. 011200 Pěst.zel.,zahrad.spec. 011210 Pěstování zeleniny 011220 Pěstování a sběr hub 011230 Pěst.květin

Více

Dle ČÚZK: http://www.cuzk.cz/ -> nahlížení do katastru nemovitostí

Dle ČÚZK: http://www.cuzk.cz/ -> nahlížení do katastru nemovitostí KARTA OBJEKTU OZNAČENÍ (v případě potřeby lze rozšířit o kolonky další názvy ) původní název: použváno od - do původní název anglicky: současný název: použváno od současný název anglicky: název neoficiální:

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2010D0002 CS 07.09.2012 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 24. prosince 2009, kterým se

Více

764 telekomunikační zařízení, příslušenství přístrojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu

764 telekomunikační zařízení, příslušenství přístrojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu Tabulka 8 Hlavní SITC na tři místa ve vývozu krajů v roce 2010 Hlavní město Praha 14,9% 10,3% 6,1% 5,9% 5,6% 752 zařízení k automatizovanému zpracování dat 343 zemní plyn, případně zkapalněný 764 telekomunikační

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a ţivočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a ţivočišná výroba, myslivost a související činnosti SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a ţivočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných neţ trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin

Více

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Sankce: EU versus Rusko Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Přehled Přímé dopady Sankce EU proti Rusku 3 Sankce Ruska proti EU 4 Nepřímé

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002 Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002 Praha 2003 Zpracovaly: sekce průmyslu a stavebnictví a sekce paliv, energetiky a hutnictví MPO, odbor potravinářské výroby MZe, VÚZE Redaktor:

Více

4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky

4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky 4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky Zastoupení jednotlivých tříd SITC, rev. 4 na celkovém vývozu České republiky Postavení jednotlivých tříd SITC, rev. 4 ve vývozu jednotlivých

Více

Tabulková část přílohy č. 2

Tabulková část přílohy č. 2 Tabulková část přílohy č. 2 Tabulka č. 1 Časové řady ukazatelů pracovních úrazů v ČR Ukazatel 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Pojištěnci 4 755 667 4 708 151 4 603 615 4 833 831 4 784

Více

IČO:62136011Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:46297758Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1

IČO:62136011Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:46297758Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 půjčka online ihned bez registru boris becker. Aleš Horák IČO:63430851Výroba, obchod a s v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchodaleš Horák IČO:62136011Výroba,

Více

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst II v kraji Královéhradeckém! platný od 1. 7. 2015

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst II v kraji Královéhradeckém! platný od 1. 7. 2015 Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst II v kraji Královéhradeckém! platný od 1. 7. 2015 CZ.1.04/1.1.00/B1.00008 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst!

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst! Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst! --------------------------------------------------------------------------------------------------- (počet stran: 13 včetně přílohy) 1. Co

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program: Obnovitelné zdroje energie I. výzva Cíl výzvy: Podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 16. 1. 215 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 214 a v roce 214 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 214 oproti 3. čtvrtletí 214 snížily o 5,4 % a ceny průmyslových výrobců o 1,4 %. Ceny stavebních

Více

52 MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN

52 MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN Poznámka: V tomto oddílu je klasifikováno i zprostředkování maloobchodu a to do skupin podle konkrétního druhu zboží (kromě zprostředkování maloobchodu motorových vozidel). 52.1 Maloobchod provozovaný

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Část OKEČ, která se převádí do CZ-NACE. Pěstování rýže. Pěstování cukrové třtiny. Příprava tabákových listů. Příprava semen plodin třídy 01.

Část OKEČ, která se převádí do CZ-NACE. Pěstování rýže. Pěstování cukrové třtiny. Příprava tabákových listů. Příprava semen plodin třídy 01. 1 01.11 Pěstování obilí a jiných kulturních plodin 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen 01.12 Pěstování rýže 01.13 Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz 01.14 Pěstování

Více

ISO Stars EU, s.r.o. Heranova 1542/2, 155 00 Praha 5

ISO Stars EU, s.r.o. Heranova 1542/2, 155 00 Praha 5 Pracoviště certifikačního orgánu: 1. Ringhofferova 115/1, 152 51 Praha 5 List 1 z 5 1. 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb Podpůrné činnosti pro zemědělství 01.6 a posklizňové činnosti

Více

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje tt 06 Průmysl a služby doprava. letecká doprava. potrubní doprava. silniční doprava. vodní doprava. železniční doprava grafika metalografie odpadní vody průmysl. elektrotechnika SAMOSTATNÝ MIKROTEZAURUS

Více

daně ze spotřeby a majetkové daně

daně ze spotřeby a majetkové daně daně ze spotřeby a majetkové daně Zdanění majetku Možnost osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí [ 4 / 1 v)] -pozemky -orná půda, -vinice, -chmelnice, -ovocné sady, -trvalé travní porosty

Více

8 Dovoz a vývoz odpadů

8 Dovoz a vývoz odpadů 8 Dovoz a vývoz odpadů V posledních letech dochází ke zvýšeným dovozům dřevního odpadu většinou nadlimitně kontaminovaného cizorodými látkami, ale deklarovaného jako výrobek biopalivo. Absence českých

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

ČÍSELNÍK I. Oborové členění

ČÍSELNÍK I. Oborové členění ČÍSELNÍK I. Oborové členění DŮLNÍ, ZEMĚVRTNÁ A ÚPRAVÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ 1.1 Stroje a přístroje pro geologický průzkum 1.2 Těžní zařízení pro hlubinné doly 1.3 Stroje pro povrchovou těžbu 1.4 Stroje a zařízení

Více

Nomenklatura stavebních činností

Nomenklatura stavebních činností Systém certifikovaných stavebních dodavatelů Dokument: Nomenklatura stavebních činností Datum 1.7.2006 15.9.2010 Revize Označení 0706 0110 Příloha č.1 k PS 005 Nomenklatura stavebních činností Rozsah kvalifikace

Více

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Certifikační orgán pro certifikaci výrobků Pod Lisem 129, 171 02Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Certifikační orgán pro certifikaci výrobků Pod Lisem 129, 171 02Praha 8 - Troja Certifikace produktů (zahrnuje hmotné produkty, procesy, služby) 1* Ostatní pryžové výrobky (jen výrobky z pryže technické pro elektrotechnické účely) 2* Radiátory a kotle ústředního topení, včetně opravy

Více

SPOTŘEBNÍ KOŠ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

SPOTŘEBNÍ KOŠ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště SPOTŘEBNÍ KOŠ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_INOVACE_EKO0819 Autor Ing. Lenka Gabrielová Datum 11. února

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt (revitalizace plochy pro vlastní podnikání, rekonstrukce objektu). Žadateli jsou

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

77/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

77/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 77/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. února 2008 o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 77/2008 Sb. - poslední stav textu. 77/2008 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 77/2008 Sb. - poslední stav textu. 77/2008 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 77/2008 Sb. - poslední stav textu 77/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. února 2008 o stanovení finančních limitů pro

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry)

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) Vyhlašovatel programu ručení: CEJIZA, s. r. o., se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, IČ 28353242, www.cejiza.cz. Tento program

Více

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. října 1996, kterým se stanoví

Více

Kapitola 11: Řemesla

Kapitola 11: Řemesla Kapitola 11: Řemesla Kapitola 11: Řemesla v Brně Odvětví řemesel zahrnuje širokou oblast kreativní tvorby, zahrnující celou řadu profesí. Klasické řemeslo je ohroženo průmyslovou výrobou a poznamenává

Více

Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008

Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008 IV Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008 o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení

Více

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst!

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst! Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst! --------------------------------------------------------------------------------------------------- (počet stran: 13 včetně přílohy) 1. Co

Více

CZ-PRODCOM 2009. + Kombinovaná nomenklatura 2009. Seznam výrobků CZ-PRODCOM 2009 spolu s odpovídajícími kódy z Kombinované nomenklatury.

CZ-PRODCOM 2009. + Kombinovaná nomenklatura 2009. Seznam výrobků CZ-PRODCOM 2009 spolu s odpovídajícími kódy z Kombinované nomenklatury. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD NA PADESÁTÉM 81, 100 82 PRAHA 10 ODBOR STATISTIKY PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ A ENERGETIKY CZ-PRODCOM 2009 + Kombinovaná nomenklatura 2009 Seznam výrobků CZ-PRODCOM 2009 spolu s odpovídajícími

Více

CZ-PRODCOM 2008. + Kombinovaná nomenklatura 2008. Seznam výrobků CZ-PRODCOM 2008 spolu s odpovídajícími kódy z Kombinované nomenklatury.

CZ-PRODCOM 2008. + Kombinovaná nomenklatura 2008. Seznam výrobků CZ-PRODCOM 2008 spolu s odpovídajícími kódy z Kombinované nomenklatury. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD NA PADESÁTÉM 81, 100 82 PRAHA 10 ODBOR STATISTIKY PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ A ENERGETIKY CZ-PRODCOM 2008 + Kombinovaná nomenklatura 2008 Seznam výrobků CZ-PRODCOM 2008 spolu s odpovídajícími

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin

Více

125/1993 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva financí ze dne 5. dubna 1993,

125/1993 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva financí ze dne 5. dubna 1993, 125/1993 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva financí ze dne 5. dubna 1993, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Změna:

Více

Prováděcí předpis č. 2 k zákonu

Prováděcí předpis č. 2 k zákonu Prováděcí předpis č. 2 k zákonu Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne.., o stanovení finančních limitů pro účely koncesního zákona Vláda nařizuje podle 114 odst. 3 zákona č.. Sb., o veřejných koncesních

Více