MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. STUDIJNÍ KATALOG Ústav religionistiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. STUDIJNÍ KATALOG Ústav religionistiky"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Ústav religionistiky

2 Religionistika Obecné informace o studiu Výuka religionistiky byla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity zahájena v roce Od roku 1993 je zajišťována samostatným Ústavem religionistiky. Obor religionistika je zde možno studovat v prezenční nebo kombinované formě. Prezenční forma studia umožňuje studentům účast na přednáškách, seminářích, cvičeních a konzultacích vedených akademickými pracovníky podle pravidelného týdenního rozvrhu. Kombinovaná forma studia spojuje formu prezenčního a distančního studia, tj. kombinuje blokové přednášky a semináře s konzultacemi a samostatnou přípravou studentů. Obě formy umožňují řádné vysokoškolské studium v bakalářském i magisterském stupni. Prezenční studium Prezenční studium religionistiky probíhá ve čtyřech typech: bakalářské studium bakalářské studium jednooborové (standardní doba studia 3 roky) bakalářské studium dvouoborové (standardní doba studia 3 roky) magisterské studium navazující magisterské studium jednooborové (standardní doba studia 2 roky) navazující magisterské studium dvouoborové (standardní doba studia 2 roky) Kombinované studium Kombinované studium religionistiky probíhá ve dvou typech: bakalářské studium bakalářské studium jednooborové (standardní doba studia 3 roky) magisterské studium navazující magisterské studium jednooborové (standardní doba studia 2 roky) Podřazené stránky seznamují se základní strukturou a požadavky ve všech typech studia religionistiky. Pomocí kontrolních šablon Infomačního systému MU (dále jen IS MU) lze také průběžně sledovat plnění studijních povinností ve vazbě na celkovou strukturu studia. Studijní předpisy Studium religionistiky probíhá podle obecných pravidel, která ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách upravuje zejména Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity. Jeho znalost je ke studiu nezbytná. Studijní poradci V případě potřeby se mohou studenti religionistiky obrátit na studijního poradce z řad akademických pracovníků Ústavu religionistiky FF MU. Studijní poradce pro bakalářské i magisterské studium: PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (tel.: , Předpokladem konzultace se studijním poradcem je předchozí obeznámenost se studijními předpisy a příslušným typem studia. Prezenční studium Bakalářské studium Bakalářské studium jednooborové Informace o studiu Tento typ prezenčního bakalářského studia religionistiky nevyžaduje kombinaci s jiným oborem Filozofické fakulty MU, případně s obory jiných fakult MU. Studium poskytuje ucelený přehled hlavních náboženských tradic minulosti i současnosti, základní vhled do teorie, metodologie a dějin oboru, úvod do vybraného pramenného jazyka. Pozornost je zaměřena na rozvíjení schopností aplikovat religionistiku ve společenské praxi. Studium je ukončeno státní

3 bakalářskou zkouškou a udělením titulu bakalář (Bc.). Studium je organizováno na základě kreditního systému, který posluchačům skýtá možnost časového rozvržení studia a jeho částečné tematické modifikace podle vlastních zájmů. Za celé studium je třeba získat nejméně 180 kreditů ve stanovené struktuře. Výuka probíhá v pravidelném týdenním režimu, ve výjimečných případech blokově. Nabízené předměty jsou rozděleny do čtyř skupin: Společné předměty Takto označené předměty jsou povinné pro všechny studenty Filozofické fakulty MU. Lze je absolvovat kdykoli během studia. Společné předměty zahrnují: filozofii (PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů) sportovní aktivity (dva zápočty) odbornou jazykovou přípravu (angličtina, němčina, španělština, francouzština nebo ruština na úrovni B2) Podrobná aktuální nabídka je k dispozici v příslušné složce IS MU. Požadovaný počet kreditů: 10 Povinné předměty (kredity A) Takto označené předměty tvoří vlastní jádro studia religionistiky. Studenti jsou povinni tyto předměty během studia absolvovat, mohou si však až na výjimky zvolit jejich časovou posloupnost. Požadovaný počet kreditů: 53 Povinně volitelné předměty (kredity B) Takto označené předměty, jejichž nabídka je koordinována Ústavem religionistiky FF MU, umožňují studentům vlastní tematickou modifikaci studia. Povinně volitelné předměty jsou rozčleněny do tří tematických bloků. V rámci každého bloku mohou studenti jednotlivé předměty volně zapisovat podle vlastních zájmů, povinně je stanoven pouze počet předmětů s odpovídajícím ukončením a kreditovým hodnocením. I. Obecná a aplikovaná religionistika V průběhu studia studenti povinně zapisují nejméně šest předmětů z celkové nabídky tohoto bloku. Požadovaný počet kreditů: 24 II. Pramenné jazyky Studenti povinně zapisují jeden z uvedených pramenných jazyků v rozsahu čtyř semestrů s požadovaným ukončením zkouškou po čtvrtém semestru. Po předchozí konzultaci s vedením ústavu mohou jako pramenný jazyk výjimečně zapsat i předměty mimo tuto nabídku. Požadovaný počet kreditů: 10 III. Náboženské tradice světa V průběhu studia studenti povinně zapisují nejméně deset předmětů z celkové nabídky tohoto bloku. Požadovaný počet kreditů: 40 Volitelné předměty (kredity C) Takto označené předměty umožňují rozšíření studia mimo nabídku Ústavu religionistiky FF MU. Studenti v tomto rámci mohou zapsat libovolný předmět nabízený Filozofickou fakultou MU, případně kteroukoliv jinou fakultou MU. Požadovaný počet kreditů za volitelné předměty (kredity C) lze získat také absolvováním povinně volitelných předmětů (kredity B) nad rámec jejich povinného minima. Požadovaný počet kreditů: 43 (kredity C lze nahradit kredity B) Doporučený studijní plán 1. semestr Plán zahrnuje doporučené rozvržení povinných předmětů v průběhu studia. RLA01 Úvod do religionistiky A. Chalupa, J. Cigán, L. Čechovská, T. Hampejs, S. Kotherová, J. Krátký, R. Kundt, E. Kundtová Klocová, M. Lang, E. Lukášová, Š. Vondráčková, M. Vrzal zk 4 (plus 1 za zk)

4 RLA06 Křesťanství I D. Zbíral zk 4 (plus 1 za zk) RLA10 2. semestr Buddhismus I L. Bělka zk 4 (plus 1 za zk) RLA07 Křesťanství II D. Václavík zk 4 (plus 1 za zk) RLA11 Buddhismus II L. Bělka, J. Holba, J. Havlíček, Z. Kubovčáková, K. Trávníček, D. Vávra, P. Šindelář, S. Kotherová 3. semestr zk 4 (plus 1 za zk) RLA13 4. semestr Úvod do metodologie výzkumu v religionistice M. Fujda zk 4 (plus 1 za zk) RLA08 5. semestr Islám A. Kovács zk 4 (plus 1 za zk) RLA05 Judaismus D. Papoušek zk 4 (plus 1 za zk) RLA15 Seminář k bakalářské diplomové práci I L. Bělka, M. Fujda, E. Hamar, A. Chalupa, M. Mendel, D. Papoušek, D. Václavík, J. Valtrová, D. Zbíral, I. Doležalová, J. Havlíček, M. Klapetek, A. Kovács, Z. Kubovčáková, D. Vávra 6. semestr k 4 RLA12 Dějiny religionistiky E. Hamar zk 4 (plus 1 za zk) RLA16 Seminář k bakalářské diplomové práci II L. Bělka, M. Fujda, E. Hamar, A. Chalupa, M. Mendel, D. Papoušek, D. Václavík, J. Valtrová, D. Zbíral, I. Doležalová, J. Havlíček, M. Klapetek, A. Kovács, Z. Kubovčáková, D. Vávra RLDPB Bakalářská diplomová práce z religionistiky L. Bělka, M. Fujda, E. Hamar, A. Chalupa, D. Lužný, D. Papoušek, J. Valtrová, D. Václavík, D. Zbíral, I. Doležalová, M. Mendel, B. Ostřanský, J. Sekerák, O. Sládek, V. Smékal, A. Kovács Státní závěrečná zkouška Závěrečná práce k 4 z 0 Bakalářská diplomová práce V posledních dvou semestrech studia je student povinen zpracovat bakalářskou diplomovou práci. Má právo navrhnout její téma a zvolit si vedoucího práce. V pátém semestru povinně zapisuje Seminář k bakalářské diplomové práci I (RLA15), v jehož rámci obdrží zadání práce na základě individuální konzultace s jejím vedoucím. Práce se zadává v příslušné aplikaci IS MU (Studium - Rozpisy studentů). Bakalářská diplomová práce musí být psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy musejí být vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování. Dále musí být práce vybavena prohlášením autora o původnosti práce, obsahem, průběžným poznámkovým aparátem a seznamem použitých pramenů a sekundární literatury.

5 Rozsah bakalářské diplomové práce činí znaků včetně mezer (ca normovaných stran). Povinnou součástí práce jsou české a cizojazyčné resumé (1 800 znaků včetně mezer, tj. ca 30 řádků) a český a cizojazyčný výčet klíčových slov. Práce musí být odevzdána nejpozději jeden měsíc před konáním obhajoby. Plný text práce, včetně českého a anglického resumé a českého a anglického výčtu klíčových slov, se elektronicky odevzdává do příslušných složek Archívu závěrečné práce, zřizovaného v IS MU Studijním oddělením FF MU. Souběžně s tím se prostřednictvím sekretariátu Ústavu religionistiky FF MU odevzdávají dva knižně vázané exempláře práce s podepsaným prohlášením autora o původnosti práce. Přijetí práce k obhajobě potvrzuje vedoucí práce udělením zápočtu v předmětu Bakalářská diplomová práce z religionistiky (RLDPB). Průběh závěrečné zkoušky Bakalářské studium religionistiky je ukončeno státní závěrečnou zkouškou ověřující obecnou způsobilost studenta v oboru. Vykonat státní bakalářskou zkoušku je možno po získání požadovaného počtu 180 kreditů v dané struktuře (viz složku Informace o studiu). K státní bakalářské zkoušce je student povinen přihlásit se prostřednictvím IS MU nejpozději jeden měsíc před vypsaným termínem zkoušky. Nejpozději dva týdny před konáním zkoušky student požádá Studijní oddělení FF MU o vydání potvrzení o splnění podmínek studijního programu a odevzdá je na sekretariátě Ústavu religionistiky FF MU. Bez tohoto potvrzení není oprávněn státní závěrečnou zkoušku konat. Struktura státní bakalářské zkoušky Státní bakalářská zkouška má ústní podobu a probíhá před komisí, která je nejméně tříčlenná. Zkouška sestává ze dvou samostatně hodnocených celků: obhajoba bakalářské diplomové práce ústní zkouška z religionistiky Státní bakalářská zkouška je zahájena losováním tematických okruhů, stanovením konkrétních otázek a samostatnou přípravou studenta. Teprve poté následují obhajoba a ústní zkouška. Obhajoba bakalářské diplomové práce Obhajoba bakalářské diplomové práce je zpravidla úvodní částí státní závěrečné zkoušky. Nejpozději tři dny před konáním obhajoby student (prostřednictvím Archívu závěrečné práce) obdrží posudky zpracované vedoucím práce a oponentem. Na jejich základě se může předem připravit a při obhajobě poté nahlížet do vlastních poznámek k prezentaci bakalářské práce i k námětům či výhradám obou posudků. Obhajoba sestává ze stručného představení práce autorem, prezentace obou posudků, autorovy reakce na posudky a závěrečné rozpravy. Ústní zkouška z religionistiky Ústní zkouška z religionistiky, která zpravidla bezprostředně navazuje na obhajobu bakalářské diplomové práce, má tři části: obecná a aplikovaná religionistika západní náboženské tradice východní náboženské tradice Pro každou část ústní zkoušky si student již v úvodu státní závěrečné zkoušky vylosuje tematický okruh, v jehož rámci je komisí položena konkrétní otázka. Po zadání otázek pro všechny tři části ústní zkoušky má student nárok na přiměřený čas k písemné přípravě, která slouží jako podklad pro ústní odpovědi a po zkoušce se zakládá do protokolu. Odpovídat na zadané otázky může student v libovolném pořadí. Zkouška je hodnocena souborně, v případě neúspěchu se opakuje v plném rozsahu. Tematické okruhy k státní bakalářské zkoušce jsou uvedeny na internetových stránkách Ústavu religionistiky FF MU ( Bakalářské studium dvouoborové Informace o studiu Tento typ prezenčního bakalářského studia religionistiky probíhá v kombinaci s jiným oborem Filozofické fakulty MU, případně s obory jiných fakult MU. Studium poskytuje ucelený přehled hlavních náboženských tradic minulosti i současnosti, základní vhled do teorie, metodologie a dějin oboru, úvod do vybraného pramenného jazyka. Pozornost je zaměřena na rozvíjení schopností aplikovat religionistiku ve společenské praxi. Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a udělením titulu bakalář (Bc.). Studium je organizováno na základě kreditního systému, který posluchačům skýtá možnost časového rozvržení studia a jeho částečné tematické modifikace podle vlastních zájmů. Za celé studium je třeba získat nejméně 95/85 kreditů ve stanovené struktuře. Výuka probíhá v pravidelném týdenním režimu, ve výjimečných případech blokově. Nabízené předměty jsou rozděleny do čtyř skupin: Společné předměty

6 Takto označené předměty jsou povinné pro všechny studenty Filozofické fakulty MU. Lze je absolvovat kdykoli během studia. Společné předměty zahrnují: filozofii (PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů) sportovní aktivity (dva zápočty) odbornou jazykovou přípravu (angličtina, němčina, španělština, francouzština nebo ruština na úrovni B2) Podrobná aktuální nabídka je k dispozici v příslušné složce IS MU. Požadovaný počet kreditů (50%): 5 Povinné předměty (kredity A) Takto označené předměty tvoří vlastní jádro studia religionistiky. Studenti jsou povinni tyto předměty během studia absolvovat, mohou si však až na výjimky zvolit jejich časovou posloupnost. Požadovaný počet kreditů: 53/48 (alternativa podle typu závěrečné práce) Povinně volitelné předměty (kredity B) Takto označené předměty, jejichž nabídka je koordinována Ústavem religionistiky FF MU, umožňují studentům vlastní tematickou modifikaci studia. Povinně volitelné předměty jsou rozčleněny do tří tematických bloků. V rámci každého bloku mohou studenti jednotlivé předměty volně zapisovat podle vlastních zájmů, povinně je stanoven pouze počet předmětů s odpovídajícím ukončením a kreditovým hodnocením. I. Obecná a aplikovaná religionistika V průběhu studia studenti povinně zapisují nejméně jeden předmět z celkové nabídky tohoto bloku. Požadovaný počet kreditů: 4 II. Pramenné jazyky Studenti povinně zapisují jeden z uvedených pramenných jazyků v rozsahu čtyř semestrů s požadovaným ukončením zkouškou po čtvrtém semestru. Po předchozí konzultaci s vedením ústavu mohou jako pramenný jazyk výjimečně zapsat i předměty mimo tuto nabídku. Požadovaný počet kreditů: 10 III. Náboženské tradice světa V průběhu studia studenti povinně zapisují nejméně čtyři předměty z celkové nabídky tohoto bloku. Požadovaný počet kreditů: 16 Volitelné předměty (kredity C) Takto označené předměty umožňují rozšíření studia mimo nabídku Ústavu religionistiky FF MU. Studenti v tomto rámci mohou zapsat libovolný předmět nabízený Filozofickou fakultou MU, případně kteroukoliv jinou fakultou MU. Požadovaný počet kreditů za volitelné předměty (kredity C) lze získat také absolvováním povinně volitelných předmětů (kredity B) nad rámec jejich povinného minima. Požadovaný počet kreditů: 7/2 (kredity C lze nahradit kredity B) Doporučený studijní plán 1. semestr Plán zahrnuje doporučené rozvržení povinných předmětů v průběhu studia. RLA01 Úvod do religionistiky A. Chalupa, J. Cigán, L. Čechovská, T. Hampejs, S. Kotherová, J. Krátký, R. Kundt, E. Kundtová Klocová, M. Lang, E. Lukášová, Š. Vondráčková, M. Vrzal zk 4 (plus 1 za zk) RLA06 Křesťanství I D. Zbíral zk 4 (plus 1 za zk) RLA10 2. semestr Buddhismus I L. Bělka zk 4 (plus 1 za zk)

7 RLA07 Křesťanství II D. Václavík zk 4 (plus 1 za zk) RLA11 Buddhismus II L. Bělka, J. Holba, J. Havlíček, Z. Kubovčáková, K. Trávníček, D. Vávra, P. Šindelář, S. Kotherová 3. semestr zk 4 (plus 1 za zk) RLA13 4. semestr Úvod do metodologie výzkumu v religionistice M. Fujda zk 4 (plus 1 za zk) RLA08 5. semestr Islám A. Kovács zk 4 (plus 1 za zk) RLA05 Judaismus D. Papoušek zk 4 (plus 1 za zk) RLA14 Seminář k bakalářské oborové práci L. Bělka, M. Fujda, E. Hamar, A. Chalupa, M. Mendel, D. Papoušek, D. Václavík, J. Valtrová, D. Zbíral, I. Doležalová, J. Havlíček, M. Klapetek, A. Kovács, Z. Kubovčáková, D. Vávra RLA15 Seminář k bakalářské diplomové práci I L. Bělka, M. Fujda, E. Hamar, A. Chalupa, M. Mendel, D. Papoušek, D. Václavík, J. Valtrová, D. Zbíral, I. Doležalová, J. Havlíček, M. Klapetek, A. Kovács, Z. Kubovčáková, D. Vávra 6. semestr k 3 k 4 RLA12 Dějiny religionistiky E. Hamar zk 4 (plus 1 za zk) RLA16 Seminář k bakalářské diplomové práci II L. Bělka, M. Fujda, E. Hamar, A. Chalupa, M. Mendel, D. Papoušek, D. Václavík, J. Valtrová, D. Zbíral, I. Doležalová, J. Havlíček, M. Klapetek, A. Kovács, Z. Kubovčáková, D. Vávra RLDPB Bakalářská diplomová práce z religionistiky L. Bělka, M. Fujda, E. Hamar, A. Chalupa, D. Lužný, D. Papoušek, J. Valtrová, D. Václavík, D. Zbíral, I. Doležalová, M. Mendel, B. Ostřanský, J. Sekerák, O. Sládek, V. Smékal, A. Kovács RLOPB Bakalářská oborová práce z religionistiky L. Bělka, M. Fujda, E. Hamar, A. Chalupa, D. Lužný, D. Papoušek, J. Valtrová, D. Václavík, D. Zbíral, I. Doležalová, M. Mendel, B. Ostřanský, J. Sekerák, O. Sládek, V. Smékal Státní závěrečná zkouška Závěrečná práce k 4 z 0 z 0 V závěru studia je student povinen zpracovat bakalářskou diplomovou práci alespoň na jednom oboru své studijní kombinace, přičemž na druhém, nediplomovém oboru může zpracovat pouze bakalářskou oborovou práci. Volba diplomového oboru je dána rozhodnutím studenta. Bakalářská diplomová práce Student má právo navrhnout téma práce a zvolit si vedoucího práce. V pátém semestru povinně zapisuje Seminář k bakalářské diplomové práci I (RLA15), v jehož rámci obdrží zadání práce na základě individuální konzultace s jejím vedoucím. Práce se zadává v příslušné

8 aplikaci IS MU (Studium - Rozpisy studentů). Bakalářská diplomová práce musí být psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy musejí být vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování. Dále musí být práce vybavena prohlášením autora o původnosti práce, obsahem, průběžným poznámkovým aparátem a seznamem použitých pramenů a sekundární literatury. Rozsah bakalářské diplomové práce činí znaků včetně mezer (ca normovaných stran). Povinnou součástí práce jsou české a cizojazyčné resumé (1 800 znaků včetně mezer, tj. ca 30 řádků) a český a cizojazyčný výčet klíčových slov. Práce musí být odevzdána nejpozději jeden měsíc před konáním obhajoby. Plný text práce, včetně českého a anglického resumé a českého a anglického výčtu klíčových slov, se elektronicky odevzdává do příslušných složek Archívu závěrečné práce, zřizovaného v IS MU Studijním oddělením FF MU. Souběžně s tím se prostřednictvím sekretariátu Ústavu religionistiky FF MU odevzdávají dva knižně vázané exempláře práce s podepsaným prohlášením autora o původnosti práce. Přijetí práce k obhajobě potvrzuje vedoucí práce udělením zápočtu v předmětu Bakalářská diplomová práce z religionistiky (RLDPB). Bakalářská oborová práce Student má právo navrhnout téma práce a zvolit si vedoucího práce. V pátém semestru povinně zapisuje Seminář k bakalářské oborové práci (RLA14), v jehož rámci obdrží zadání práce na základě individuální konzultace s jejím vedoucím. Práce se zadává v příslušné aplikaci IS MU (Studium Rozpisy studentů). Bakalářská oborová práce musí být psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy musejí být vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování. Dále musí být práce vybavena prohlášením autora o původnosti práce, obsahem, průběžným poznámkovým aparátem a seznamem použitých pramenů a sekundární literatury. Rozsah bakalářské oborové práce činí znaků včetně mezer (ca normovaných stran). Povinnou součástí práce jsou české a anglické resumé (900 znaků včetně mezer, tj. ca 15 řádků) a český a anglický výčet klíčových slov. Práce musí být prostřednictvím sekretariátu Ústavu religionistiky FF MU odevzdána ve dvou pevně svázaných exemplářích, a to nejpozději jeden měsíc před konáním rozpravy. Do IS MU se bakalářská oborová práce neodevzdává. Přijetí práce k rozpravě potvrzuje vedoucí práce udělením zápočtu v předmětu Bakalářská oborová práce z religionistiky (RLOPB). Průběh závěrečné zkoušky Bakalářské studium religionistiky je ukončeno státní závěrečnou zkouškou ověřující obecnou způsobilost studenta v oboru. Vykonat státní bakalářskou zkoušku je možno po získání požadovaného počtu 95/85 kreditů v dané struktuře (viz složku Informace o studiu). K státní bakalářské zkoušce je student povinen přihlásit se prostřednictvím IS MU nejpozději jeden měsíc před vypsaným termínem zkoušky. Nejpozději dva týdny před konáním zkoušky student požádá Studijní oddělení FF MU o vydání potvrzení o splnění podmínek studijního programu a odevzdá je na sekretariátě Ústavu religionistiky FF MU. Bez tohoto potvrzení není oprávněn státní závěrečnou zkoušku konat. Struktura státní bakalářské zkoušky Státní bakalářská zkouška má ústní podobu a probíhá před komisí, která je nejméně tříčlenná. Zkouška sestává ze dvou samostatně hodnocených celků: obhajoba bakalářské diplomové práce / rozprava k bakalářské oborové práci ústní zkouška z religionistiky Státní bakalářská zkouška je zahájena losováním tematických okruhů, stanovením konkrétních otázek a samostatnou přípravou studenta. Teprve poté následují obhajoba/rozprava a ústní zkouška. Obhajoba bakalářské diplomové práce / rozprava k bakalářské oborové práci Obhajoba bakalářské diplomové práce je zpravidla úvodní částí státní závěrečné zkoušky. Nejpozději tři dny před konáním obhajoby student (prostřednictvím Archívu závěrečné práce) obdrží posudky zpracované vedoucím práce a oponentem. Na jejich základě se může předem připravit a při obhajobě poté nahlížet do vlastních poznámek k prezentaci bakalářské práce i k námětům či výhradám obou posudků. Obhajoba sestává ze stručného představení práce autorem, prezentace obou posudků, autorovy reakce na posudky a závěrečné rozpravy. Bakalářská oborová práce se neobhajuje, je pouze předmětem krátké neklasifikované rozpravy v úvodu státní závěrečné zkoušky. Ústní zkouška z religionistiky Ústní zkouška z religionistiky, která zpravidla bezprostředně navazuje na obhajobu bakalářské diplomové práce, má tři části: obecná a aplikovaná religionistika západní náboženské tradice východní náboženské tradice

9 Pro každou část ústní zkoušky si student již v úvodu státní závěrečné zkoušky vylosuje tematický okruh, v jehož rámci je komisí položena konkrétní otázka. Po zadání otázek pro všechny tři části ústní zkoušky má student nárok na přiměřený čas k písemné přípravě, která slouží jako podklad pro ústní odpovědi a po zkoušce se zakládá do protokolu. Odpovídat na zadané otázky může student v libovolném pořadí. Zkouška je hodnocena souborně, v případě neúspěchu se opakuje v plném rozsahu. Tematické okruhy k státní bakalářské zkoušce jsou uvedeny na internetových stránkách Ústavu religionistiky FF MU ( Přehled předmětů Podzimní semestr Povinné předměty Takto označené předměty tvoří společné jádro bakalářského studia. Studenti jsou povinni tyto předměty během studia absolvovat, mohou si však až na výjimky zvolit jejich časovou posloupnost. RLA01 Úvod do religionistiky A. Chalupa, J. Cigán, L. Čechovská, T. Hampejs, S. Kotherová, J. Krátký, R. Kundt, E. Kundtová Klocová, M. Lang, E. Lukášová, Š. Vondráčková, M. Vrzal zk 4 (plus 1 za zk) RLA05 Judaismus D. Papoušek zk 4 (plus 1 za zk) RLA06 Křesťanství I D. Zbíral zk 4 (plus 1 za zk) RLA10 Buddhismus I L. Bělka zk 4 (plus 1 za zk) RLA12 Dějiny religionistiky E. Hamar zk 4 (plus 1 za zk) RLA13 Úvod do metodologie výzkumu v religionistice M. Fujda zk 4 (plus 1 za zk) RLA14 Seminář k bakalářské oborové práci L. Bělka, M. Fujda, E. Hamar, A. Chalupa, M. Mendel, D. Papoušek, D. Václavík, J. Valtrová, D. Zbíral, I. Doležalová, J. Havlíček, M. Klapetek, A. Kovács, Z. Kubovčáková, D. Vávra RLA15 Seminář k bakalářské diplomové práci I L. Bělka, M. Fujda, E. Hamar, A. Chalupa, M. Mendel, D. Papoušek, D. Václavík, J. Valtrová, D. Zbíral, I. Doležalová, J. Havlíček, M. Klapetek, A. Kovács, Z. Kubovčáková, D. Vávra RLA16 Seminář k bakalářské diplomové práci II L. Bělka, M. Fujda, E. Hamar, A. Chalupa, M. Mendel, D. Papoušek, D. Václavík, J. Valtrová, D. Zbíral, I. Doležalová, J. Havlíček, M. Klapetek, A. Kovács, Z. Kubovčáková, D. Vávra RLOPB Bakalářská oborová práce z religionistiky L. Bělka, M. Fujda, E. Hamar, A. Chalupa, D. Lužný, D. Papoušek, J. Valtrová, D. Václavík, D. Zbíral, I. Doležalová, M. Mendel, B. Ostřanský, J. Sekerák, O. Sládek, V. Smékal RLDPB Bakalářská diplomová práce z religionistiky L. Bělka, M. Fujda, E. Hamar, A. Chalupa, D. Lužný, D. Papoušek, J. Valtrová, D. Václavík, D. Zbíral, I. Doležalová, M. Mendel, B. Ostřanský, J. Sekerák, O. Sládek, V. Smékal, A. Kovács RLZkB Státní závěrečná zkouška bakalářská L. Bělka, M. Fujda, E. Hamar, A. Chalupa, D. Papoušek, J. Valtrová, D. Václavík, D. Zbíral, I. Doležalová, M. k 3 k 4 k 4 z 0 z 0 SZk 0

10 Povinně volitelné předměty Mendel, O. Sládek Takto označené předměty, jejichž nabídka je koordinována Ústavem religionistiky FF MU, umožňují studentům vlastní tematickou modifikaci studia. Povinně volitelné předměty jsou rozčleněny do tří tematických bloků. V rámci každého bloku mohou studenti jednotlivé předměty volně zapisovat podle vlastních zájmů, povinně je stanoven pouze počet předmětů s odpovídajícím ukončením a kreditovým hodnocením. I. Obecná a aplikovaná religionistika RLA13 Úvod do metodologie výzkumu v religionistice M. Fujda zk 4 (plus 1 za zk) RLB21 Náboženství a politika D. Václavík k 4 RLB29 RLB31 RLB32 RLB33 RLB40 RLB73 RLB79 RLB205 RLB227 RLB232 RLB248 RLB267 Srovnávací religionistika Sociologie náboženství Psychologie náboženství Antropologie náboženství Terénní výzkum současných náboženství Multikulturní a multireligiózní výchova Aplikovaná a angažovaná religionistika Náboženství a léčitelství Příbuzenské systémy v náboženstvích světa Náboženství v síti Náboženství a násilí Kolonialismus a náboženství D. Papoušek k 4 J. Cigán, J. Krátký k 4 V. Smékal k 4 B. Polifková k 4 E. Hamar k 4 D. Václavík k 4 D. Václavík k 4 L. Hlavinková k 4 B. Polifková k 4 P. Šindelář k 4 J. Krpeš k 4 M. Fujda k 4 RLB301 Proseminář k Úvodu do religionistiky A. Chalupa, T. Hampejs, E. Lukášová, Š. Vondráčková k 4 RLB312 Proseminář k Dějinám religionistiky E. Hamar k 4 RLB313 II. Pramenné jazyky Proseminář k Úvodu do metodologie výzkumu v religionistice M. Fujda k 4 JAP126 Japonský jazyk I. J. Havlíček z 4 JAP128 Japonština III Z. Kubovčáková z 2 (plus ukončení) KRBcA07 Latinský jazyk pro neoborové studenty I N. Jašková, L. Mazalová, J. Mikulová, I. Műllerová, P. Mutlová, S. Žákovská KRBcA09 Latinský jazyk pro neoborové studenty III N. Jašková, L. Mazalová, I. Műllerová, P. Mutlová, S. Žákovská z z 2 (plus ukončení) 2 (plus ukončení) KRBcA13 Klasická řečtina pro neoborové studenty I P. Dudzik, J. Steklá z 2 (plus ukončení)

11 KRBcA15 Klasická řečtina pro neoborové studenty III P. Dudzik z 3 KSCA025 Klasická čínština I D. Vávra z 2 KSCA026 Klasická čínština II D. Vávra z 2 KSCX01 Moderní čínština pro neoborové studenty I T. Dluhošová z 2 KSCX02 Moderní čínština pro neoborové studenty II T. Dluhošová z 2 KSCX03 Moderní čínština pro neoborové studenty III T. Dluhošová z 2 KSCX04 Moderní čínština pro středně pokročilé - četba II T. Dluhošová zk 2 (plus 2 za zk) OJ111 Praktický kurs sanskrtu I L. Bičanová, O. Šefčík z 3 (plus ukončení) OJ211 Praktický kurs sanskrtu III. L. Bičanová, O. Šefčík z 3 RLB100 Arabština I H. Nováková z 2 RLB102 Arabština III E. Složilová z 2 RLB112 Hebrejština I J. Valová, Š. Doležalová, M. Křížová z 2 (plus ukončení) RLB114 Hebrejština III J. Valová, Š. Doležalová, M. Křížová z 2 (plus ukončení) III. Náboženské tradice světa JAP116 Japonský buddhismus Z. Kubovčáková zk 4 JAP223 Japonský buddhismus v obrazech Z. Kubovčáková zk 4 JAP325 KSCB022 KSCB026 Šintó a moderní Japonsko Náboženská scéna v poreformní Číně Náboženské představy v rané Číně J. Havlíček zk 4 P. Šindelář k 4 T. Dluhošová k 4 KSCB027 Konfucianismus dnes D. Vávra k 4 RLB05 Středověké islámské myšlení B. Ostřanský k 4 RLB23 Starověká náboženství Předního východu D. Papoušek, T. Sedláček k 4 RLB27 RLB28 RLB35 RLB41 RLB45 RLB70 RLB78 RLB83 RLB204 RLB210 Náboženství přírodních národů Hinduismus Náboženství Mayů, Aztéků a Inků Biblická archeologie Žena v křesťanství Buddhismus v Ladakhu Aktuální náboženská situace v ČR Romská religiozita Théravádový buddhismus Křesťanské misie B. Polifková k 4 M. Fujda k 4 D. Papoušek k 4 D. Papoušek k 4 I. Doležalová k 4 K. Trávníček k 4 D. Václavík k 4 J. Vávrová Mašková k 4 N. Melnikova k 4 J. Valtrová k 4

12 RLB213 Magie ve středověkém křesťanství I. Doležalová k 4 RLB215 RLB217 RLB249 Náboženství v Polsku Mužské a ženské řehole v ČR Věštění ve starověkých náboženstvích D. Václavík k 4 A. Kousalová k 4 A. Chalupa k 4 RLB268 Žitý hinduismus M. Fujda k 4 RLB269 Introduction to Confucianism L. Pokorny k 4 RLB270 Náboženství v USA D. Václavík k 4 RLB271 RLB280 Women in Islam Počátky křesťanství T. Hussain k 4 I. Doležalová, D. Papoušek, M. Demeter k 4 RLB281 Judaismus v českých zemích K. Kuboňová, T. Klementová k 4 RLB282 Japonské buddhistické umenie Z. Kubovčáková k 4 RLB287 Kognitivní religionistika A. Chalupa, T. Hampejs, R. Kundt, M. Lang k 4 RLB293 RLB294 RLB296 RLB297 RLB305 RLB306 RLB310 Manicheismus Islám v západní Evropě Introduction to Pagan Studies Islam in Central Asia Proseminář k Judaismu Proseminář ke Křesťanství I Proseminář k Buddhismu I A. Chalupa k 4 M. Klapetek k 4 A. Anczyk k 4 T. Mostowlansky k 4 D. Papoušek, K. Kuboňová, P. Langová k 4 D. Zbíral k 4 L. Bělka, S. Kotherová, P. Šindelář k 4 RLB357 Náboženské racionality: odborná studie D. Zbíral k 4 RLB359 RLB360 Antisemitismus včera a dnes Chasidismus K. Kuboňová k 4 P. Langová k 4 RLB363 Volitelné předměty Islámské umění M. Klapetek k 4 Jarní semestr Takto označené předměty umožňují rozšíření studia mimo nabídku Ústavu religionistiky FF MU. Studenti v tomto rámci mohou zapsat libovolný předmět nabízený Filozofickou fakultou MU, případně kteroukoliv jinou fakultou MU. Požadovaný počet kreditů za volitelné předměty (kredit C) lze získat také absolvováním povinně volitelných předmětů (kredit B) nad rámec jejich povinného minima. Povinné předměty Takto označené předměty tvoří společné jádro bakalářského studia. Studenti jsou povinni tyto předměty během studia absolvovat, mohou si však až na výjimky zvolit jejich časovou posloupnost.

13 RLA07 Křesťanství II D. Václavík zk 4 (plus 1 za zk) RLA08 Islám A. Kovács zk 4 (plus 1 za zk) RLA11 Buddhismus II L. Bělka, J. Holba, J. Havlíček, Z. Kubovčáková, K. Trávníček, D. Vávra, P. Šindelář, S. Kotherová zk 4 (plus 1 za zk) RLA12 Dějiny religionistiky E. Hamar zk 4 (plus 1 za zk) RLA14 Seminář k bakalářské oborové práci L. Bělka, M. Fujda, E. Hamar, A. Chalupa, M. Mendel, D. Papoušek, D. Václavík, J. Valtrová, D. Zbíral, I. Doležalová, J. Havlíček, M. Klapetek, A. Kovács, Z. Kubovčáková, D. Vávra RLA15 Seminář k bakalářské diplomové práci I L. Bělka, M. Fujda, E. Hamar, A. Chalupa, M. Mendel, D. Papoušek, D. Václavík, J. Valtrová, D. Zbíral, I. Doležalová, J. Havlíček, M. Klapetek, A. Kovács, Z. Kubovčáková, D. Vávra RLA16 Seminář k bakalářské diplomové práci II L. Bělka, M. Fujda, E. Hamar, A. Chalupa, M. Mendel, D. Papoušek, D. Václavík, J. Valtrová, D. Zbíral, I. Doležalová, J. Havlíček, M. Klapetek, A. Kovács, Z. Kubovčáková, D. Vávra RLDPB Bakalářská diplomová práce z religionistiky L. Bělka, M. Fujda, E. Hamar, A. Chalupa, D. Lužný, D. Papoušek, J. Valtrová, D. Václavík, D. Zbíral, I. Doležalová, M. Mendel, B. Ostřanský, J. Sekerák, O. Sládek, V. Smékal, A. Kovács RLOPB Bakalářská oborová práce z religionistiky L. Bělka, M. Fujda, E. Hamar, A. Chalupa, D. Lužný, D. Papoušek, J. Valtrová, D. Václavík, D. Zbíral, I. Doležalová, M. Mendel, B. Ostřanský, J. Sekerák, O. Sládek, V. Smékal RLZkB Státní závěrečná zkouška bakalářská L. Bělka, M. Fujda, E. Hamar, A. Chalupa, D. Papoušek, J. Valtrová, D. Václavík, D. Zbíral, I. Doležalová, M. Mendel, O. Sládek Povinně volitelné předměty k 3 k 4 k 4 z 0 z 0 SZk 0 Takto označené předměty, jejichž nabídka je koordinována Ústavem religionistiky FF MU, umožňují studentům vlastní tematickou modifikaci studia. Povinně volitelné předměty jsou rozčleněny do tří tematických bloků. V rámci každého bloku mohou studenti jednotlivé předměty volně zapisovat podle vlastních zájmů, povinně je stanoven pouze počet předmětů s odpovídajícím ukončením a kreditovým hodnocením. I. Obecná a aplikovaná religionistika RLB21 Náboženství a politika D. Václavík k 4 RLB29 RLB30 RLB31 RLB32 Srovnávací religionistika Geografie náboženství Sociologie náboženství Psychologie náboženství D. Papoušek k 4 A. Petrová k 4 J. Cigán, J. Krátký k 4 V. Smékal k 4

14 RLB33 RLB40 RLB51 RLB52 RLB64 RLB73 RLB79 RLB205 RLB225 RLB227 RLB232 RLB243 RLB248 RLB260 RLB264 RLB267 RLB274 Antropologie náboženství Terénní výzkum současných náboženství Náboženství a literatura Náboženství a evoluce Projekty a granty v religionistice Multikulturní a multireligiózní výchova Aplikovaná a angažovaná religionistika Náboženství a léčitelství Summer Programme in Religion Příbuzenské systémy v náboženstvích světa Náboženství v síti Náboženství a jazyk Náboženství a násilí Religionistika v kontextu společenských věd Theory and Praxis of School Development and Religion Kolonialismus a náboženství Psaní odborných textů v religionistice B. Polifková k 4 E. Hamar k 4 O. Sládek k 4 L. Bělka k 4 L. Bělka k 4 D. Václavík k 4 D. Václavík k 4 L. Hlavinková k 4 J. Valtrová, A. Chalupa k 5 (plus ukončení) B. Polifková k 4 P. Šindelář k 4 L. Hlavinková k 4 J. Krpeš k 4 M. Fujda k 4 E. Strutzenberger k 4 M. Fujda k 4 M. Fujda k 4 RLB303 Religionistická exkurze A. Chalupa, J. Valtrová k 4 (od 2 krok 2 kred) RLB312 II. Pramenné jazyky Proseminář k Dějinám religionistiky E. Hamar k 4 JAP127 JAP129 Japonština II Japonština IV J. Havlíček, Z. Kubovčáková z 2 Z. Kubovčáková zk 2 (plus ukončení) KRBcA08 Latinský jazyk pro neoborové studenty II N. Jašková, L. Mazalová, J. Mikulová, I. Műllerová, P. Mutlová, A. Žáková, S. Žákovská k 2 (plus ukončení) KRBcA10 Latinský jazyk pro neoborové studenty IV P. Mutlová, S. Žákovská zk 2 (plus ukončení) KRBcA14 Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Franek z 2 (plus 1 za zk) KRBcA16 Klasická řečtina pro neoborové studenty IV P. Dudzik zk 4 KSCA026 Klasická čínština II D. Vávra z 2 KSCB101 Četba textů v klasické čínštině II D. Vávra k 4

15 KSCX02 KSCX04 OJ112 OJ212 Moderní čínština pro neoborové studenty II Moderní čínština pro středně pokročilé - četba II Praktický kurs sanskrtu II Praktický kurs sanskrtu IV T. Dluhošová z 2 T. Dluhošová zk 2 (plus 2 za zk) O. Šefčík zk 3 O. Šefčík zk 3 RLB101 Arabština II H. Nováková, M. Melčák z 2 (plus ukončení) RLB103 Arabština IV E. Složilová, M. Melčák zk 2 (plus ukončení) RLB113 Hebrejština II M. Křížová, J. Valová z 2 (plus ukončení) RLB115 Hebrejština IV M. Křížová, J. Valová zk 2 (plus ukončení) III. Náboženské tradice světa KSCB003 RLB05 RLB16 Náboženství Číny Středověké islámské myšlení Křesťanství a hereze D. Vávra k 4 B. Ostřanský k 4 I. Doležalová k 2 (plus ukončení) RLB23 Starověká náboženství Předního východu D. Papoušek, T. Sedláček k 4 RLB24 RLB27 RLB28 Náboženství antiky Náboženství přírodních národů Hinduismus I. Doležalová k 4 B. Polifková k 4 M. Fujda k 4 RLB34 Pravěká náboženství Evropy D. Papoušek, J. Reichstäter k 4 RLB35 RLB36 RLB37 RLB38 RLB39 RLB41 RLB45 RLB49 RLB53 Náboženství Mayů, Aztéků a Inků Lidová religiozita Nová náboženská hnutí Východní křesťanství Západní ezoterismus v novověku Biblická archeologie Žena v křesťanství Česká reformace Tibetský buddhismus D. Papoušek k 4 A. Navrátilová k 4 D. Václavík, Š. Vondráčková k 4 P. Boček k 4 R. Bezděk k 4 D. Papoušek k 4 I. Doležalová k 4 J. Svoboda k 4 L. Bělka k 4 RLB54 Buddhistická ikonografie L. Bělka k 4 RLB62 Náboženství Japonska J. Havlíček k 4 RLB70 Buddhismus v Ladakhu K. Trávníček k 4

16 RLB78 RLB83 RLB94 Aktuální náboženská situace v ČR Romská religiozita Novokřtěnci D. Václavík k 4 J. Vávrová Mašková k 4 J. Valtrová k 4 JAP116 Japonský buddhismus Z. Kubovčáková zk 4 JAP221 Náboženství a nacionalismus v moderním Japonsku J. Havlíček zk 4 JAP222 Japonský ezoterický buddhismus Z. Kubovčáková zk 4 JAP308 JAP325 KSCB020 RLB203 RLB204 RLB206 RLB209 RLB210 RLB212 Japonské buddhistické umění a architektura Šintó a moderní Japonsko Raný taoismus Náboženský a sociální život českých a slovenských Romů Théravádový buddhismus Římské náboženství Řehole a řády v českých zemích Křesťanské misie Human Rights in Islam Z. Kubovčáková zk 4 J. Havlíček zk 4 D. Vávra k 4 J. Vávrová Mašková k 4 N. Melnikova k 4 A. Chalupa k 4 A. Kousalová k 4 J. Valtrová k 4 M. Khán k 4 RLB213 Magie ve středověkém křesťanství I. Doležalová k 4 RLB215 RLB217 RLB224 RLB226 RLB228 RLB230 Náboženství v Polsku Mužské a ženské řehole v ČR Monastický život na Srí Lance Roma Christianity Japonský buddhismus Středověká muslimská společnost D. Václavík k 4 A. Kousalová k 4 Z. Trávníček k 4 T. Podolinská-Krupová k 4 Z. Kubovčáková k 4 B. Ostřanský k 4 RLB238 Řecké náboženství I. Doležalová k 4 RLB239 Helénistická náboženství I. Doležalová k 4 RLB241 RLB242 RLB244 RLB249 Moderní hinduistický reformismus West-African Religions Dějiny alchymie Věštění ve starověkých náboženstvích M. Fujda k 4 H. Hödl k 4 J. Hlaváček k 4 A. Chalupa k 4

17 RLB251 RLB255 Gnosticismus Náboženská scéna v poreformní Číně A. Chalupa k 4 P. Šindelář k 4 RLB259 Sexualita v dějinách křesťanství D. Zbíral k 4 RLB263 Islam in Europe T. Hussain k 4 RLB268 Žitý hinduismus M. Fujda k 4 RLB273 RLB276 RLB277 Vývoj křesťanského kultu Mahájánový buddhismus Ženy v hinduistické kultuře D. Zbíral k 4 J. Holba k 4 K. Rojková k 4 RLB278 [ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] RLB279 RLB299 RLB307 RLB308 RLB311 RLB350 Japanese New and New New Religions Židovské umění ve světle náboženství Proseminář ke Křesťanství II Proseminář k Islámu Proseminář k Buddhismu II Estetizace náboženství ve fantasy literatuře F. Winter k 4 E. Janáčová k 4 D. Václavík k 4 A. Kovács k 4 S. Kotherová, J. Holba k 4 M. Tomeš k 4 RLB365 Náboženská situácia v osvietenskej Európe Z. Bencúrová k 4 RLB366 Súfismus M. Strmiska k 4 RLB367 Náboženské racionality: četba D. Zbíral k 4 Volitelné předměty Takto označené předměty umožňují rozšíření studia mimo nabídku Ústavu religionistiky FF MU. Studenti v tomto rámci mohou zapsat libovolný předmět nabízený Filozofickou fakultou MU, případně kteroukoliv jinou fakultou MU. Požadovaný počet kreditů za volitelné předměty (kredit C) lze získat také absolvováním povinně volitelných předmětů (kredit B) nad rámec jejich povinného minima. Navazující magisterské studium Magisterské studium jednooborové Informace o studiu Tento typ prezenčního magisterského studia religionistiky nevyžaduje kombinaci s jiným oborem Filozofické fakulty MU, případně s obory jiných fakult MU. Navazuje na bakalářské studium religionistiky nebo příbuzných oborů a poskytuje středně specializované studium religionistiky na hlubších teoretických a metodologických základech. Studenti si na začátku studia volí jednu z nabízených specializací: archaická náboženství západní náboženské tradice východní náboženské tradice nová náboženská hnutí / náboženství a moderní společnost Pozornost je zaměřena na rozvíjení schopností umožňujících zapojení absolventů do vědeckého výzkumu náboženství. Studium je ukončeno státní magisterskou zkouškou a udělením titulu magistr (Mgr.). Studium je organizováno na základě kreditního systému, který posluchačům skýtá možnost časového rozvržení studia a jeho tematické modifikace podle zvolené specializace a vlastních zájmů. Za celé studium je třeba získat nejméně 120 kreditů ve stanovené struktuře.

18 Výuka probíhá v pravidelném týdenním režimu, ve výjimečných případech blokově. Nabízené předměty jsou rozděleny do čtyř skupin: Společné předměty Takto označené předměty jsou povinné pro všechny studenty Filozofické fakulty MU. Lze je absolvovat kdykoli během studia. Společné předměty zahrnují: odbornou jazykovou přípravu (angličtina, němčina, španělština, francouzština nebo ruština na úrovni B2) Podrobná aktuální nabídka je k dispozici v příslušné složce IS MU. Požadovaný počet kreditů: 4 Povinné předměty (kredity A) Takto označené předměty tvoří vlastní jádro studia religionistiky. Studenti jsou povinni tyto předměty během studia absolvovat, mohou si však až na výjimky zvolit jejich časovou posloupnost. Požadovaný počet kreditů: 34 Povinně volitelné předměty (kredity B) Takto označené předměty, jejichž nabídka je koordinována Ústavem religionistiky FF MU, umožňují studentům vlastní tematickou modifikaci studia. Povinně volitelné předměty jsou rozčleněny do tří tematických bloků. V rámci každého bloku mohou studenti jednotlivé předměty volně zapisovat podle vlastních zájmů, povinně je stanoven pouze počet předmětů s odpovídajícím ukončením a kreditovým hodnocením. I. Teorie a metodologie religionistiky V průběhu studia studenti povinně zapisují nejméně dva předměty z celkové nabídky tohoto bloku. Požadovaný počet kreditů: 10 II. Pramenné jazyky Studenti zapisují dva předměty komentované četby v již absolvovaném pramenném jazyce (čtyři semestry s požadovaným ukončením zkouškou po čtvrtém semestru). Po předchozí konzultaci s vedením ústavu mohou jako pramenný jazyk výjimečně zapsat i předměty mimo tuto nabídku. Požadovaný počet kreditů: 6 III. Náboženské tradice světa V průběhu studia studenti povinně zapisují nejméně šest předmětů z celkové nabídky tohoto bloku. Požadovaný počet kreditů: 30 Volitelné předměty (kredity C) Takto označené předměty umožňují rozšíření studia mimo nabídku Ústavu religionistiky FF MU. Studenti v tomto rámci mohou zapsat libovolný předmět nabízený Filozofickou fakultou MU, případně kteroukoliv jinou fakultou MU. Požadovaný počet kreditů za volitelné předměty (kredity C) lze získat také absolvováním povinně volitelných předmětů (kredity B) nad rámec jejich povinného minima. Požadovaný počet kreditů: 36 (kredity C lze nahradit kredity B) Doporučený studijní plán 1. semestr Plán zahrnuje doporučené rozvržení povinných předmětů v průběhu studia. RLA17 Filozofie náboženství D. Václavík, R. Kundt zk 5 (plus 1 za zk) RLA19 Seminář k magisterské diplomové práci I L. Bělka, M. Fujda, E. Hamar, A. Chalupa, M. Mendel, D. Papoušek, D. k 5

19 2. semestr Václavík, J. Valtrová, D. Zbíral, I. Doležalová, J. Havlíček, M. Klapetek, A. Kovács, Z. Kubovčáková, D. Vávra RLA65 Teorie mýtu a rituálu D. Papoušek, I. Doležalová zk 5 (plus 1 za zk) 3. semestr RLA69 4. semestr Religionistická typologie a taxonomie D. Václavík zk 5 (plus 1 za zk) RLA66 Současné religionistické teorie A. Chalupa, M. Fujda zk 5 (plus 1 za zk) RLA20 Seminář k magisterské diplomové práci II L. Bělka, M. Fujda, E. Hamar, A. Chalupa, M. Mendel, D. Papoušek, D. Václavík, J. Valtrová, D. Zbíral, I. Doležalová, J. Havlíček, M. Klapetek, A. Kovács, Z. Kubovčáková, D. Vávra RLDPM Magisterská diplomová práce z religionistiky L. Bělka, M. Fujda, E. Hamar, A. Chalupa, D. Lužný, D. Papoušek, J. Valtrová, D. Václavík, D. Zbíral, I. Doležalová, M. Mendel, B. Ostřanský, J. Sekerák, O. Sládek, V. Smékal, A. Kovács Státní závěrečná zkouška Závěrečná práce k 5 z 0 Magisterská diplomová práce V průběhu studia je student povinen zpracovat magisterskou diplomovou práci. Má právo navrhnout její téma a zvolit si vedoucího práce. V prvním semestru povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I (RLA19), v jehož rámci obdrží zadání práce na základě individuální konzultace s jejím vedoucím. Práce se zadává v příslušné aplikaci IS MU (Studium - Rozpisy studentů). Magisterská diplomová práce musí být psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy musejí být vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování. Dále musí být práce vybavena prohlášením autora o původnosti práce, obsahem, průběžným poznámkovým aparátem a seznamem použitých pramenů a sekundární literatury. Rozsah magisterské diplomové práce činí znaků včetně mezer (ca normovaných stran). Povinnou součástí práce jsou české a anglické resumé (1 800 znaků včetně mezer, tj. ca 30 řádků) a český a anglický výčet klíčových slov. Práce musí být odevzdána nejpozději jeden měsíc před konáním obhajoby. Plný text práce, včetně českého a anglického resumé a českého a anglického výčtu klíčových slov, se elektronicky odevzdává do příslušných složek Archívu závěrečné práce, zřizovaného v IS MU Studijním oddělením FF MU. Souběžně s tím se prostřednictvím sekretariátu Ústavu religionistiky FF MU odevzdávají dva knižně vázané exempláře práce s podepsaným prohlášením autora o původnosti práce. Přijetí práce k obhajobě potvrdí vedoucí práce udělením zápočtuv předmětu Magisterská diplomová práce z religionistiky (RLDPM). Průběh závěrečné zkoušky Navazující magisterské studium religionistiky je ukončeno státní závěrečnou zkouškou ověřující odbornou způsobilost studenta ve zvolené specializaci. Vykonat státní magisterskou zkoušku je možno po získání požadovaného počtu 120 kreditů v dané struktuře (viz složku Informace o studiu). K státní magisterské zkoušce je student povinen přihlásit se prostřednictvím IS MU nejpozději jeden měsíc před vypsaným termínem zkoušky. Nejpozději dva týdny před konáním zkoušky student požádá Studijní oddělení FF MU o vydání potvrzení o splnění podmínek studijního programu a odevzdá je na sekretariátě Ústavu religionistiky FF MU. Bez tohoto potvrzení není oprávněn státní závěrečnou zkoušku konat. Struktura státní magisterské zkoušky

20 Státní magisterská zkouška má ústní podobu a probíhá před komisí, která je nejméně tříčlenná. Zkouška sestává ze dvou samostatně hodnocených celků: obhajoba magisterské diplomové práce ústní zkouška z religionistiky Státní magisterská zkouška je zahájena zadáním konkrétních otázek a samostatnou přípravou studenta. Teprve poté následují obhajoba/rozprava a ústní zkouška. Obhajoba magisterské diplomové práce Obhajoba magisterské diplomové práce je zpravidla úvodní částí státní závěrečné zkoušky. Nejpozději tři dny před konáním obhajoby student (prostřednictvím Archívu závěrečné práce) obdrží posudky zpracované vedoucím práce a oponentem. Na jejich základě se může předem připravit a při obhajobě poté nahlížet do vlastních poznámek k prezentaci magisterské práce i k námětům či výhradám obou posudků. Obhajoba sestává ze stručného představení práce autorem, prezentace obou posudků, autorovy reakce na posudky a závěrečné rozpravy. Ústní zkouška z religionistiky Ústní zkouška z religionistiky, která zpravidla bezprostředně navazuje na obhajobu magisterské diplomové práce, má dvě části: teorie a metodologie religionistiky zvolená specializace (dvě otázky) (jedna otázka) Po zadání všech tří otázek má student nárok na přiměřený čas k písemné přípravě, která slouží jako podklad pro ústní odpovědi a po zkoušce se zakládá do protokolu. Odpovídat na zadané otázky může student v libovolném pořadí. Zkouška je hodnocena souborně, v případě neúspěchu se opakuje v plném rozsahu. Tematické okruhy k státní magisterské zkoušce jsou uvedeny na internetových stránkách Ústavu religionistiky FF MU ( Magisterské studium dvouoborové Informace o studiu Tento typ prezenčního magisterského studia religionistiky probíhá vždy v kombinaci s jiným oborem Filozofické fakulty MU, případně s obory jiných fakult MU. Navazuje na bakalářské studium religionistiky nebo příbuzných oborů a poskytuje středně specializované studium religionistiky na hlubších teoretických a metodologických základech. Studenti si na začátku studia volí jednu z nabízených specializací: archaická náboženství západní náboženské tradice východní náboženské tradice nová náboženská hnutí Pozornost je zaměřena na rozvíjení schopností umožňujících zapojení absolventů do vědeckého výzkumu náboženství. Studium je ukončeno státní magisterskou zkouškou a udělením titulu magistr (Mgr.). Studium je organizováno na základě kreditního systému, který posluchačům skýtá možnost časového rozvržení studia a jeho tematické modifikace podle zvolené specializace a vlastních zájmů. Za celé studium je třeba získat nejméně 65/55 kreditů ve stanovené struktuře. Výuka probíhá v pravidelném týdenním režimu, ve výjimečných případech blokově. Nabízené předměty jsou rozděleny do čtyř skupin: Společné předměty Takto označené předměty jsou povinné pro všechny studenty Filozofické fakulty MU. Lze je absolvovat kdykoli během studia. Společné předměty zahrnují: odbornou jazykovou přípravu (angličtina, němčina, španělština, francouzština nebo ruština na úrovni B2) Podrobná aktuální nabídka je k dispozici v příslušné složce IS MU. Požadovaný počet kreditů (50%): 2 Povinné předměty (kredit A) Takto označené předměty tvoří vlastní jádro studia religionistiky. Studenti jsou povinni tyto předměty během studia absolvovat, mohou si však až na výjimky zvolit jejich časovou posloupnost.

21 Požadovaný počet kreditů: 27/34 (alternativa podle typu závěrečné práce) Povinně volitelné předměty (kredit B) Takto označené předměty, jejichž nabídka je koordinována Ústavem religionistiky FF MU, umožňují studentům vlastní tematickou modifikaci studia. Povinně volitelné předměty jsou rozčleněny do tří tematických bloků. V rámci každého bloku mohou studenti jednotlivé předměty volně zapisovat podle vlastních zájmů, povinně je stanoven pouze počet předmětů s odpovídajícím ukončením a kreditovým hodnocením. I. Teorie a metodologie religionistiky V průběhu studia studenti povinně zapisují nejméně jeden předmět z celkové nabídky tohoto bloku. Požadovaný počet kreditů: 5 II. Pramenné jazyky Studenti zapisují buď nový pramenný jazyk, odlišný od jazyka absolvovaného v předchozím studiu, nebo komentovanou četbu v již absolvovaném pramenném jazyce. Počet kreditů musí v obou případech odpovídat celkovému požadavku. Po předchozí konzultaci s vedením ústavu mohou jako pramenný jazyk výjimečně zapsat i předměty mimo tuto nabídku. Požadovaný počet kreditů: 6 III. Náboženské tradice světa V průběhu studia studenti povinně zapisují nejméně tři předměty z celkové nabídky tohoto bloku. Požadovaný počet kreditů: 15 Volitelné předměty (kredit C) Takto označené předměty umožňují rozšíření studia mimo nabídku Ústavu religionistiky FF MU. Studenti v tomto rámci mohou zapsat libovolný předmět nabízený Filozofickou fakultou MU, případně kteroukoliv jinou fakultou MU. Požadovaný počet kreditů za volitelné předměty (kredit C) lze získat také absolvováním povinně volitelných předmětů (kredit B) nad rámec jejich povinného minima. Požadovaný počet kreditů: 3/0 (kredity C lze nahradit kredity B) Doporučený studijní plán 1. semestr Plán zahrnuje doporučené rozvržení povinných předmětů v průběhu studia. RLA17 Filozofie náboženství D. Václavík, R. Kundt zk 5 (plus 1 za zk) RLA19 Seminář k magisterské diplomové práci I L. Bělka, M. Fujda, E. Hamar, A. Chalupa, M. Mendel, D. Papoušek, D. Václavík, J. Valtrová, D. Zbíral, I. Doležalová, J. Havlíček, M. Klapetek, A. Kovács, Z. Kubovčáková, D. Vávra 2. semestr k 5 RLA65 Teorie mýtu a rituálu D. Papoušek, I. Doležalová zk 5 (plus 1 za zk) 3. semestr RLA69 Religionistická typologie a taxonomie D. Václavík zk 5 (plus 1 za zk) RLA18 Seminář k magisterské oborové práci L. Bělka, M. Fujda, E. Hamar, A. Chalupa, M. Mendel, D. Papoušek, D. Václavík, J. Valtrová, D. Zbíral, I. Doležalová, J. Havlíček, M. Klapetek, A. Kovács, Z. Kubovčáková, D. Vávra 4. semestr k 3

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Ústav religionistiky obor Religionistika obor Kulturní studia Číny

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Ústav religionistiky obor Religionistika obor Kulturní studia Číny MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2010 2011 Ústav religionistiky obor Religionistika obor Kulturní studia Číny 1 OBSAH Religionistika... 3 Prezenční bakalářské studium jednooborové...

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav religionistiky obor religionistika

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav religionistiky obor religionistika MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM 2006 2007 Ústav religionistiky obor religionistika Masarykova univerzita, 2006 ISBN 80 210 4041 6 2 RELIGIONISTIKA PREZENČNÍ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Více

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské)

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského

Více

Kreditová zátěž a podmínky pro ukončení dvouoborového bakalářského studia a I. cyklu magisterského studia:

Kreditová zátěž a podmínky pro ukončení dvouoborového bakalářského studia a I. cyklu magisterského studia: Historie 2003/2004 Studijní obor historie je na Historickém ústavu FF MU organizován jako bakalářský, navazující magisterský nebo jako pětiletý magisterský typ studia, a to pokud možno v souladu s typem

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Seminář japonských studií

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Seminář japonských studií MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2014 2015 Seminář japonských studií Japanistika Bakalářské studium jednooborové V rámci studia oboru Japanistika je prioritní zejména výuka praktických

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY Bakalářské studium A. Studenti přijatí (dříve) k magisterskému studiu oboru zapisují povinné a volitelné předměty podle dvouoborového studia

Více

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium.

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium. SINOLOGIE SIN Sinologii (magisterské studium) lze studovat dvouoborově (tj. v kombinaci s jiným oborem), jako jednooborové studium s blokem volitelných předmětů (specializačním blokem předmětů), nebo jako

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2013/14

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2013/14 1 Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2013/14 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

Více

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2014/15

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2014/15 1 Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2014/15 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst.

Více

INDOLOGIE SE SPECIALIZACÍ (BENGÁLŠTINA, HINDŠTINA, SANSKRT, TAMILŠTINA)

INDOLOGIE SE SPECIALIZACÍ (BENGÁLŠTINA, HINDŠTINA, SANSKRT, TAMILŠTINA) INDOLOGIE SE SPECIALIZACÍ (BENGÁLŠTINA, HINDŠTINA, SANSKRT, TAMILŠTINA) INDS A. Povinné přednášky a semináře Indická filologie/indologie zahrnuje specializace hlavních indických jazyků: bengálština (BENG),

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM 2007 2008 Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury Masarykova univerzita, 2007 ISBN 978-80-210-4346-6

Více

Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16

Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16 1 Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

Více

ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń

ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń Celkový plán studia I. cyklus 201. Dějiny pravěku 2/- Zk 202. Neolit v ČR a SR 2/- Kv 203. Eneolit a doba bronzová v ČR a SR 3/- Kv 204. Doba

Více

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU je rozděleno do tří základních forem: 1. tříleté bakalářské studium -- dvouoborové -- jednooborové 2. dvouleté navazující

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium Instrukce pro zápis školní rok 2016 2017 Pro 2., 3. Bc a 1., 2. NMg pokud si chcete jako volitelný zapsat předmět, který není v nabídce, je třeba zkonzultovat s vyučujícím a s tajemnicí katedry; je možné

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Výběrové semináře II -/2 Z -/2 Z

Výběrové semináře II -/2 Z -/2 Z KLASICKÁ ARCHEOLOGIE KAR KAR / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) (1. rok studia) KAR011001 / Úvod do studia 2/- Zk -/- KAR011002 / Proseminář -/2 Z -/- KAR011003 / Egejská oblast Jan

Více

AFR / 302. Základy jazykovědy 2/- 2/- Zk AFR / 304. Světový jazyk (II) (úroveň B) Jaz. centrum 2/- 2/- Zk

AFR / 302. Základy jazykovědy 2/- 2/- Zk AFR / 304. Světový jazyk (II) (úroveň B) Jaz. centrum 2/- 2/- Zk AFRIKANISTIKA AFR kurz Filozofie (SPOL00001) a jeden dvousemestrální kurz Základy jazykovědy (AFR022001), a to v pořadí, které si sami vyberou. Všichni studenti jsou povinni do konce šestého semestru složit

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Kabinet knihovnictví obor informační studia a knihovnictví

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Kabinet knihovnictví obor informační studia a knihovnictví MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM 2007 2008 Kabinet knihovnictví obor informační studia a knihovnictví Masarykova univerzita, 2007 ISBN 978-80-210-4353-4 2 INFORMAČNÍ STUDIA A

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie obor indologie Indologie se specializací bengálština (bakalářské studium) Obsah prezentace - Charakteristika studia - Bengálština a bengálská kultura - Tradice a současnost oboru na FF UK - Průběh studia

Více

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie S společný základ S 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 (Platnost akreditace: 30.11. 2009 31.12. 2017) p 6 2 1 / S, LS p 6 5 od 1 / S S 2

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU je rozděleno do dvou základních forem: 1. Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové (tříleté). 2. Magisterské

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č.

Více

III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne

III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne 6. 12. 2013 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1

Více

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU je rozděleno do dvou základních forem: 1. Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové (tříleté) 2. Magisterské

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

VZOR PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

VZOR PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Jde o vzor fakultních Pravidel pro organizaci studia z dubna 2006, ve kterém byly v revizním režimu doplněny články vyplývající ze 7. Změny Studijního a zkušebního řádu UK z 11. června 2013. Všechny tyto

Více

ARK / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń

ARK / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń ARCHEOLOGIE KLASICKÁ ARK ARK / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń I. cyklus 201. Úvod do studia 1/- Zk 202. Proseminář k úvodu do studia -/1 Z 203. Seminář archeologický I -/2 Z 204. Seminář archeologický

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav archeologie obor archeologie obor klasická archeologie obor muzeologie

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav archeologie obor archeologie obor klasická archeologie obor muzeologie MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM 2006 2007 Ústav obor obor klasická obor muzeologie Masarykova univerzita, 2006 ISBN 80 210 4026 2 2 ARCHEOLOGIE Obor lze studovat buď jednooborově

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: )

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: ) HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: 16.3. 2009 1.12. 2013) SZ společný základ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 Předmět s označením

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 1. Informace o termínech konání přijímacího řízení Přijímací zkoušky na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Více

IV. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne

IV. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne IV. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne 3. 6. 2016 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Studium bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programů, resp. studijních oborů je upraveno jednak Studijním a zkušebním

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie

Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie (modifikace od roku 2012 2013) základní údaje, podrobnosti uvedeny ve schválené akreditaci A. Fakulta: Fakulta humanitních studií B. Typ studijního programu:

Více

Bakalářské diplomové práce na KAS

Bakalářské diplomové práce na KAS Jak napsat písemnou práci na Katedře asijských studií Bakalářské diplomové práce na KAS 17. 6. 2016 Student je povinen přihlásit zadání bakalářské diplomové práce nejpozději během 4. semestru studia (přesné

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Ústav archeologie a muzeologie

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Ústav archeologie a muzeologie MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2011 2012 Ústav archeologie a muzeologie Archeologie PREZENČNÍ FORMA STUDIA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Bakalářské studium jednooborové Informace o studiu

Více

Předměty pro vytváření učebních plánů (tabulka) pastorační zaměření Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání

Předměty pro vytváření učebních plánů (tabulka) pastorační zaměření Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání Předměty pro vytváření učebních plánů (tabulka) pastorační zaměření Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání Název zaměření č. Název předmětu Předměty povinné Úvod do Starého 1 2 3 Úvod

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Evangelické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma Počet Uspělo

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Magisterské studium. OJ410 Magisterská diplomní práce všichni --- 30

Magisterské studium. OJ410 Magisterská diplomní práce všichni --- 30 ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY Magisterské studium 1.2 MAGISTERSKÉ počty kreditů za hodinu přímé výuky: zápočet (z): 1-2 kolokvium (k): 2 zkouška (zk): 2-3 1.2.1 JEDNOOBOROVÉ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Ústav archeologie a muzeologie obor Archeologie obor Klasická archeologie obor Muzeologie

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Ústav archeologie a muzeologie obor Archeologie obor Klasická archeologie obor Muzeologie MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2008 2009 Ústav archeologie a muzeologie obor Archeologie obor Klasická archeologie obor Muzeologie 1 Masarykova univerzita, 2008 ISBN 978-80-210-4635-1

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Ústav filmu a audiovizuální kultury

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Ústav filmu a audiovizuální kultury MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2011 2012 Ústav filmu a audiovizuální kultury Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury PREZENČNÍ FORMA STUDIA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Bakalářské

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2017 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma Počet Uspělo

Více

Opatření děkana č. 3/2008. Název: Výuka a tvorba studijních programů. Čl. 1. Pravidla pro sestavování studijních plánů a doporučené studijní plány

Opatření děkana č. 3/2008. Název: Výuka a tvorba studijních programů. Čl. 1. Pravidla pro sestavování studijních plánů a doporučené studijní plány Opatření děkana č. 3/2008 Název: Výuka a tvorba studijních programů V souladu se Statutem Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity (dále jen Fakulty) vydávám toto opatření, které nahrazuje stejnojmenný

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU Číslo: 215/2013 České Budějovice, dne 15. 10. 2013 PODMÍNKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/15

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2010 2011 Ústav hudební vědy obor Hudební věda obor Sdružená uměnovědná studia obor Teorie a provozovací praxe staré hudby obor Teorie interaktivních

Více

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace:

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: 10.12. 2008 31.12. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 K p 6 3

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Katedra filozofie obor filozofie obor učitelství základů společenských věd

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Katedra filozofie obor filozofie obor učitelství základů společenských věd MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM 2006 2007 Katedra filozofie obor filozofie obor učitelství základů společenských věd Masarykova univerzita, 2006 ISBN 80 210 4033 5 2 Masarykova

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS AR 2016 2017 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP.

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2015 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato TSP poslední

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2008 2009 Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince 1 Masarykova univerzita, 2008 ISBN 978-80-210-4638-2 2 ČEŠTINA PRO CIZINCE Bakalářské

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 12 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017 Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce ČÁST PRVNÍ PŘEDMÉT ÚPRAVY Čl. 1 Tato vyhláška v souladu s čl. 1 odst. 5,

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NIOEMSKÝ JAYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Název předmětu 1 PS Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p

Více

Seznam a plány přednášek bakalářského studijního oboru DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ

Seznam a plány přednášek bakalářského studijního oboru DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Seznam a plány přednášek bakalářského studijního oboru DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Platí jen pro studenty přijaté ke studiu před rokem 2013 (tj. 3. ročník) Základní charakteristiky Studijní program: Typ

Více

STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 2013/2014

STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 2013/2014 STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 2013/2014 OBSAH 1 UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY.. 3 2 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 4 2.1 1. ročník bakalářského studia 4 2.2 2. ročník bakalářského studia.. 4 2.3 3. ročník bakalářského

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma studia Počet

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. OU-82802/25-2015 vyhlašuje

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni V Plzni dne 8. 6. 2016 ZCU 015914/2016 Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Toto

Více

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ *

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * ARCHIVNICTVÍ ARCH ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * I. cyklus 201. Historický proseminář Hojda -/2 -/2 Hrdina 002. Svět. jazyk (spol. základ) němčina Hřebíčková 1/1 1/1 Zk 203. Proseminář PVH Bláhová

Více