Výnos č /14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program"

Transkript

1 Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne Č.j. 961/258/2014 Výnos č /14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu s čl. 7 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu VŠCHT Praha (dále jen SZŘ ) stanovuji pro akademický rok 2014/2015 povinnou účast studenta v prezenční formě studia na výuce těchto předmětů: Obecná a anorganická chemie I cvičení Základy anorganické chemie cvičení Matematika I cvičení Základy matematiky cvičení Všechna laboratorní cvičení Jazyk cvičení Tělesná výchova student musí získat během semestru 4 zápočty, jeden zápočet lze získat absolvováním týdenního letního nebo zimního kurzu Základním předpokladem pro úspěšné absolvování studia je pravidelná a aktivní účast na přednáškách a cvičeních. Způsob kontroly a hodnocení účasti, stejně tak jako způsob náhrady neúčasti, určuje vedoucí ústavu nebo katedry spolu s garantem předmětu. Pro studenta v kombinované formě studia je povinná účast pouze na laboratorních cvičeních; v případě studenta, který studuje v kombinované formě studia nebo podle individuálního studijního plánu (dále jen ISP ), může děkan o účasti na odborné praxi, exkurzích a cvičeních z tělesné výchovy rozhodnout jinak. V souladu se SZŘ stanovuji pro akademický rok 2014/2015: (1) Pro aplikaci kreditního systému platí pro všechny ročníky studia následující pravidla a) student je povinen si zapsat studijní povinnosti na začátku každého semestru v termínu stanoveném děkanátem fakulty, případné změny zapsaných povinně volitelných nebo volitelných studijních povinností, lze provádět pouze v prvních dvou týdnech po zahájení výuky v semestru, b) každou studijní povinnost, kromě Tělesné výchovy, si může student během studia zapsat dvakrát, s výjimkou opakovaného ročníku, ve kterém se znovu zapsaná studijní

2 povinnost považuje za první zápis; při znovu zapsané studijní povinnosti má student pro její splnění stejné podmínky jako při předešlém zapsání, c) student může opakovat stejný ročník maximálně jednou, d) student si musí v každém semestru zapsat dostatečný počet předmětů tak, aby při splnění studijních povinností získal minimální počet kreditů stanovený v odstavcích 2, 5, 9 a 13; pokud toto pravidlo nedodrží student III. ročníku, nebude mu zadáno téma bakalářské práce, e) student III. ročníku resp. IV. ročníku, obdrží písemné zadání bakalářské práce pouze v případě, že získal za své dosavadní studium minimálně 130 kreditů (resp. 190 kreditů) a má splněny všechny studijní povinnosti stanovené studijním plánem pro I. ročník, f) stanovený počet kreditů pro uzavření ročníku se sčítá od počátku studia, g) maximální doba studia je standardní doba studia zvětšená o dva roky, v případě jejího překročení je studentovi ukončeno studium podle čl. 20 odst. 2 písm. c) SZŘ. (2) Pro uzavření 1. semestru musí student získat minimálně 30 kreditů nejpozději do konce zkouškového období 1. semestru a řádně se zapsat do 2. semestru. (3) Student, který za 1. semestr získá minimálně 15 kreditů, se zapisuje do 2. semestru podmíněně. (4) Student, který nezíská za 1. semestr minimální počet kreditů podle odst. 3, ukončí studium podle odstavce 18. (5) Pro uzavření I. ročníku musí student získat minimálně 60 kreditů do konce zkouškového období 2. semestru a řádně se zapsat do II. ročníku. (6) Student, který za I. ročník získá minimálně 40 kreditů, se do II. ročníku zapisuje podmíněně. (7) Studentovi, který za I. ročník získá minimálně 30 kreditů, může děkan na základě písemné žádosti povolit opakování ročníku. V opakovaném I. ročníku platí pravidla uvedená v odstavci 17. (8) Student, který za I. ročník nezíská alespoň minimální počet kreditů podle odstavce 7, nebo kterému děkan nepovolí opakování ročníku, ukončí studium podle odstavce 18. (9) Pro uzavření II. ročníku musí student získat do konce zkouškového období 4. semestru minimálně 120 kreditů a řádně se zapsat do III. ročníku. (10) Student, který do konce II. ročníku získá minimálně 100 kreditů, se zapisuje do III. ročníku podmíněně. (11) Studentovi, který do konce II. ročníku získá minimálně 90 kreditů, může děkan na základě písemné žádosti povolit opakování ročníku. V opakovaném II. ročníku platí pravidla uvedená v odstavci 17. (12) Student, který do konce II. ročníku nezíská alespoň minimální počet kreditů podle odstavce 11, nebo kterému děkan nepovolí opakování ročníku, ukončí studium podle odstavce 18. (13) Pro uzavření III. ročníku musí student, do termínů stanovených výnosem rektora o organizaci akademického roku, odevzdat bakalářskou práci, splnit všechny studijní povinnosti z povinných a povinně volitelných předmětů předepsaných studijním plánem

3 za I. až III. ročník a získat minimálně 180 kreditů. Pokud student výše uvedené podmínky nesplní, může do termínu stanoveného výnosem rektora o organizaci akademického roku požádat děkana o ISP. (14) Studentovi, který nesplní podmínky stanovené v bodě 13 a získá do konce zkouškového období 6. semestru minimálně 140 kreditů, může děkan na základě písemné žádosti povolit opakování III. ročníku. V opakovaném III. ročníku platí pravidla uvedená v odstavci 17. (15) Student, který do konce zkouškového období 6. semestru nezíská minimální počet kreditů podle odstavce 14, nebo kterému děkan nepovolí opakování ročníku, ukončí studium podle odstavce 18. (16) Student, který do termínů stanovených výnosem rektora o organizaci akademického roku uzavřel III. ročník a posudek vedoucího jeho bakalářské práce obsahuje doporučení k obhajobě, může konat státní závěrečnou zkoušku. (17) Student, který opakuje I. ročník resp. II. ročník, si zapisuje studijní povinnosti tak, aby na konci opakovaného ročníku získal minimální počet kreditů pro řádný zápis do vyššího ročníku podle odstavce 5 resp. odstavce 9. Student, který opakuje III. ročník, si zapisuje studijní povinnosti tak, aby na konci opakovaného ročníku splnil podmínky pro uzavření ročníku podle odstavce 13. V opačném případě ukončí tento student studium podle odstavce 18. (18) Student může ukončit studium na základě písemného oznámení o zanechání studia podaného děkanovi. Pokud tak neučiní, ukončí mu děkan studium pro neplnění studijních požadavků. (19) Děkan může k odstranění tvrdosti odst. 4, 8, 12, 13 a 15 tohoto ustanovení povolit studentovi na základě písemné žádosti ISP podle oddílu III. V souladu se SZŘ stanovuji pro akademický rok 2014/2015 pro čtyřleté bakalářské studijní obory: (20) Pro čtyřleté bakalářské studijní obory platí odstavce 1 až 12, 18 a 19 tohoto ustanovení a pro I. a II. ročník také odstavec 17. (21) Pro uzavření III. ročníku musí student získat do konce zkouškového období 6. semestru minimálně 180 kreditů a řádně se zapsat do IV. ročníku. (22) Student, který do konce III. ročníku, získá minimálně 160 kreditů, se zapisuje do IV. ročníku podmíněně. (23) Studentovi, který do konce III. ročníku získá minimálně 150 kreditů, může děkan na základě písemné žádosti povolit opakování ročníku. V opakovaném ročníku si student zapisuje studijní povinnosti tak, aby na konci opakovaného ročníku získal minimální počet kreditů pro řádný zápis do vyššího ročníku podle odstavce 21. (24) Student, který do konce III. ročníku nezíská alespoň minimální počet kreditů podle odstavce 23, nebo kterému děkan nepovolí opakování ročníku, ukončí studium podle odstavce 18. (25) Na plnění studijních povinností a zisk kreditů ve IV. ročníku se vztahují body 13 až 17 tohoto ustanovení s tím, že se v textu III. ročník nahrazuje IV. ročníkem a minimální zisk kreditů je 240 kreditů v bodě 13 a 200 kreditů v bodě 14.

4 Oddíl II Navazující magisterský studijní program V souladu se SZŘ stanovuji pro akademický rok 2014/2015: (1) Pro aplikaci kreditního systému platí pro všechny ročníky studia následující pravidla: a) student je povinen si zapsat studijní povinnosti na začátku každého semestru v termínu stanoveném děkanátem fakulty, případné změny zapsaných povinně volitelných nebo volitelných studijních povinností lze provádět pouze v prvních dvou týdnech po zahájení výuky v semestru, b) student může opakovat stejný ročník maximálně jednou, c) student si musí v každém semestru zapsat dostatečný počet předmětů tak, aby při splnění studijních povinností získal minimální počet kreditů stanovený v odstavci 2 a 6; v případě, že toto pravidlo nedodrží student II. ročníku, nebude mu zadáno téma diplomové práce, d) student II. ročníku obdrží písemné zadání diplomové práce pouze v případě, že za své dosavadní studium získal minimálně 90 kreditů a má splněny všechny studijní povinnosti stanovené studijním plánem pro 1. až 3. semestr, e) při znovu zapsané studijní povinnosti má student pro její splnění stejné podmínky jako při předešlém zapsání, f) stanovený počet kreditů pro uzavření ročníku se sčítá od počátku studia, g) maximální doba studia je standardní doba studia zvětšená o dva roky, v případě jejího překročení je studentovi ukončeno studium podle čl. 20 odst. 2 písm. c) SZŘ. (2) Pro uzavření 1. semestru musí student získat minimálně 30 kreditů nejpozději do konce zkouškového období 1. semestru a řádně se zapsat do 2. semestru. (3) Student, který za 1. semestr získá minimálně 20 kreditů, se zapisuje do 2. semestru podmíněně. (4) Student, který nezíská za 1. semestr minimální počet kreditů podle odst. 3, ukončí studium podle odstavce 15. (5) Pro uzavření I. ročníku musí student získat do konce zkouškového období 2. semestru minimálně 60 kreditů a řádně se zapsat do II. ročníku. (6) Student, který získá za I. ročník minimálně 50 kreditů se zapisuje do II. ročníku podmíněně. (7) Studentovi, který získá za I. ročník minimálně 40 kreditů, může děkan na základě písemné žádosti povolit opakování ročníku. V opakovaném I. ročníku platí pravidla uvedená v odstavci 14. (8) Student, který nezíská za I. ročník alespoň minimální počet kreditů podle odstavce 7, nebo kterému děkan nepovolí opakování ročníku, ukončí studium podle odstavce 15. (9) Pro uzavření II. ročníku musí student splnit všechny studijní povinnosti z povinných a povinně volitelných předmětů předepsaných studijním plánem za I. a II. ročník a získat minimálně 120 kreditů do termínu stanoveného výnosem rektora o organizaci akademického roku. Pokud student výše uvedené podmínky nesplní, může do termínu stanoveného výnosem rektora o organizaci akademického roku děkana požádat o ISP.

5 (10) Zahájení diplomové práce ve 4. semestru je podmíněno splněním všech povinností uložených studijním plánem do konce 3. semestru, pokud vedoucí ústavu, který diplomovou práci zadal, nerozhodne jinak. (11) Studentovi, který do termínu stanoveného výnosem rektora o organizaci akademického roku nesplní podmínky stanovené v odstavci 9, ale získá minimálně 90 kreditů, může děkan na základě písemné žádosti stanovit do konce akademického roku ISP, ve kterém mu určí náhradní termín konání státní závěrečné zkoušky případně náhradní termín odevzdání diplomové práce. Pokud student ISP nesplní, může mu děkan na základě písemné žádosti povolit opakování II. ročníku nebo mu ukončí studium podle odstavce 16. V případě opakování II. ročníku platí pravidla uvedená v odstavci 15. (12) Studentovi, který získá do konce zkouškového období 4. semestru minimálně 80 kreditů, může děkan na základě písemné žádosti povolit opakování II. ročníku. V opakovaném II. ročníku platí pravidla uvedená v odstavci 15. (13) Student, který do konce zkouškového období 4. semestru nezíská minimální počet kreditů podle odstavce 12, nebo kterému děkan nepovolí opakování ročníku, ukončí studium podle odstavce 16. (14) Student, který uzavřel II. ročník a alespoň jeden z posudků vedoucího nebo oponenta jeho diplomové práce obsahuje doporučení k obhajobě, může konat státní závěrečnou zkoušku. (15) Student, který opakuje I. ročník si zapisuje studijní povinnosti tak, aby na konci opakovaného ročníku získal minimální počet kreditů pro řádný zápis do II. ročníku podle odstavce 5. Student, který opakuje II. ročník, si zapisuje studijní povinnosti tak, aby na konci opakovaného ročníku splnil podmínky pro uzavření ročníku podle odstavce 9. V opačném případě ukončí tito studenti studium podle odstavce 16. (16) Student může ukončit studium na základě písemného oznámení o zanechání studia podané děkanovi. Pokud tak neučiní, ukončí mu děkan studium pro neplnění studijních požadavků. (17) Děkan může k odstranění tvrdosti odst. 4, 8, 11 a 13 tohoto ustanovení povolit studentovi na základě písemné žádosti ISP podle oddílu III. Oddíl III Individuální studijní plán V souladu s čl. 3 odst. 2 SZŘ stanovuji podmínky, které musí být splněny pro povolení individuálního studijního plánu: (1) ISP se povoluje zejména ze závažných zdravotních či sociálních důvodů, z důvodu zahraniční stáže, případně jiných závažných a zvláštního zřetele hodných důvodů, které musí student dostatečně doložit. Dále se ISP povoluje studentům v kombinované formě studia a nadaným studentům k optimalizaci jejich studia. (2) Právo na povolení ISP vzniká také z důvodu těhotenství nebo osobní péče o dítě ve věku do tří let. (3) Písemnou žádost o ISP podává student děkanovi fakulty nejpozději do konce sedmého týdne semestru, vyjma bodu 2, kdy může podat žádost kdykoliv. Tento termín může děkan

6 prominout v případě, že důvody pro ISP vznikly až po tomto termínu nebo závažné zdravotní či jiné důvody studentovi prokazatelně zabránily podat včas žádost o ISP. (4) V případě potřeby si děkan může při projednávání žádosti o povolení ISP vyžádat stanovisko vedoucího ústavu, katedry nebo garanta předmětu. (5) Rozhodnutí děkana o povolení ISP je písemné a mělo by obsahovat výčet studijních povinností a termínů jejich splnění. Dále může obsahovat i jiné podmínky ověření studijních výsledků včetně upřesnění účasti na výuce. Součástí rozhodnutí je také vyjádření, že daný ISP je pro studenta závazný a v případě jeho nesplnění může být studentovi ukončeno studium podle čl. 20 odst. 2 písm. b) SZŘ. Oddíl IV Organizace zkouškových období Ústavy a katedry vypisují ve zkouškovém období minimálně tři zkušební termíny rovnoměrně rozložené během celého zkouškového období. Kapacita vypsaných termínů musí zajistit, aby každý student, který do konce semestru splnil všechny požadavky ke zkoušce, měl k dispozici pro předmět zakončený zkouškou tři termíny, včetně opravných. Podle potřeby může ústav nebo katedra vypsat další termíny i v průběhu semestru. Koordinaci termínů a vzniklé nedostatky řeší vedoucí ústavu nebo katedry, popřípadě proděkan příslušné fakulty. Oddíl V Přechodné ustanovení Vzhledem k omezení počtu zápisů předmětu během studia se platnost oddílu I odst. 1 písm. b) vztahuje až na studijní povinnosti zapsané v akademickém roce 2012/2013. prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 V Y H L Á Š K A Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 Studenti kombinované formy studia bakalářského studijního programu EEKR-BK i navazujícího magisterského studijního programu EEKR-ML1 (EEKR-ML)

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut POKYN ŘEDITELE č. 19-003-002/14 ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut Tímto pokynem se nově stanoví

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015 B3-14/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-14/1-PR Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 26. dubna 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více