KÚ pro Středočeský kraj, KP Kolín Rorejcova 8, Kolín Tel: Fax: ID DS : 5x6ieg8 ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KÚ pro Středočeský kraj, KP Kolín Rorejcova 8, Kolín Tel: Fax: ID DS : 5x6ieg8 ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 KÚ pro Středočeský kraj, KP Kolín Rorejcova 8, Kolín Tel: Fax: ID DS : 5x6ieg8 V Kolíně dne Vyřizuje: Vlasta Emilie Křídlová Sp.zn.: OR -253/ ROZHODNUTÍ Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, jako orgán státní správy příslušný podle ustanovení 5 odst.1 písm. e) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, místně příslušný k řízení o změně hranic katastrálního území, tímto rozhodnutím schvaluje změnu průběhu částí katastrálních hranic, mezi katastrálním územím Ohaře a katastrálním územím Polní Chrčice a zároveň mezi obcemi Ohaře a Polní Chrčice; mezi katastrálním územím Ohaře a katastrálním územím Němčice u Kolína a současně mezi obcemi Ohaře a Němčice. Geometrické a polohové určení nového průběhu příslušných částí katastrálních hranic je vymezeno měřickou dokumentací v digitální katastrální mapě Komplexní pozemkové úpravy Ohaře zpracovanou firmou Agroplán, spol. s r.o., na základě smlouvy o dílo č ze dne ve znění dodatků č. 1 a2, Ing. Danielem Benešem, který je úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem k projektování pozemkových úprav. Číslování podrobných lomových bodů je v souladu s podklady zpracovanými pro zápis pozemkové úpravy do katastru nemovitostí na části k.ú. Ohaře a v částech katastrálních území Polní Chrčice a Němčice u Kolína. Záznamy podrobného měření změn ( dále jen ZPMZ) jsou pro katastrální území Ohaře ZPMZ č. 196, pro katastrální území Polní Chrčice ZPMZ č. 173 a pro katastrální území Němčice u Kolína ZPMZ č Změny katastrálních hranic jsou navrženy v několika lokalitách, a to: 1) mezi katastrálním územím Ohaře a katastrálním územím Polní Chrčice a zároveň mezi obcemi Ohaře a Polní Chrčice. 1

2 2) mezi katastrálním územím Ohaře a katastrálním území Němčice u Kolína a zároveň mezi obcemi Ohaře a Němčice. 1. změna mezi k.ú. Ohaře a Polní Chrčice Stávající hranice katastrálního území mezi katastrálním územím Ohaře a katastrálním územím Polní Chrčice (dále jen k.ú.) probíhá, v části dotčené změnou, od podrobného bodu č , který leží na původní obecní hranici mezi těmito k.ú., v severovýchodním rohu parcely KN 578/1 k.ú. Ohaře (dále jen O) na straně jedné a současně v nejsevernějším rohu parcely KN 581 k.ú. Polní Chrčice (dále jen P.CH.) na straně druhé a vede jihozápadním směrem přes podrobné body č , , , , , , , , , , až do podrobného bodu , tj. po východní hranici parcely KN 578/1 (O) až do jejího nejjižnějšího rohu, dále vede po celé jihovýchodní a jihozápadní hranici parcely KN 1050 (O), po celé jihovýchodní hranici parcely KN 1007/1(O) a po částech východních hranic parcely KN 501/1(O) do podrobného bodu č na straně jedné a současně po částech severozápadních a západních hranic parcely KN 581 (P.CH.) až do podrobného bodu č , odkud průběh katastrální hranice mění směr na jihovýchod a mezi podrobnými body č , a vede po části severovýchodní hranice parcely KN 501/1 (O) na straně jedné a po části jihozápadní hranice parcely KN 581 (P.CH.) na straně druhé. V podrobném bodu č se průběh katastrální hranice ostře lomí a mezi podrobnými body č , , , a probíhá severovýchodním směrem, v podrobném bodu č mění znovu ostře směr na jihovýchod, kdy tato měněná část končí v podrobném bodu č Mezi popsanými podrobnými body č do podrobného bodu č dosavadní hranice probíhá po jižní straně parcely KN 581 (P.CH.) a části severní hranice parcely KN 501/1(P.CH.) na straně jedné a mezi parcelami KN 1002/2(O) po její severní a východní hranicí a mezi parcelou KN 1070/1 (O) po její severní hranici na straně druhé, kde průběh katastrální hranice dotčený změnou končí. Od podrobného bodu vede průběh hranice stejným jihovýchodním směrem mezi parcelami KN 1070/1 (O) a KN 581 (P.CH.). Další úsek změnou dotčeného průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Ohaře a Polní Chrčice se nachází východně od předchozí části, a to mezi podrobnými body č a podrobným bodem Z podrobného bodu č vede stávající průběh katastrální hranice směrem na severovýchod mezi parcelami, a to po části severovýchodní hranice parcely KN 651/6 (O) a po části severozápadní hranice parcely KN 606/3 (O) na straně jedné a parcelou KN 559(P.CH.) na straně druhé až do severního rohu parcely KN 606/3 (O), kde mění směr na jihovýchodní a vede po severovýchodních hranicích parcel KN 606/3 a 606/2 (O) až do východního rohu parcely KN 606/2 (O) na straně jedné a po jižních hranicích parcel KN 559(P.CH.) a 558(P.CH.). V tomto rohu mění katastrální hranice kolmo svůj směr na severovýchod, přičemž probíhá po části severozápadní hranice 606/1 (O) přes její pravoúhlý severní roh, kde se opět lomí na jihovýchod a v jihovýchodním rohu parcely KN 606/1 (O) mění znovu ostře směr, a to na jihozápad a probíhá po jihovýchodních hranicích parcel KN 606/1(O) a 651/1(O) na straně jedné a po jižní hranici parcely KN 558(P.CH.) a po části jihozápadní hranice KN 557(P.CH.) až do jejího nejzápadnějšího lomového bodu na straně 2

3 druhé, kdy úsek katastrální hranice, dotčený změnou, končí v podrobném bodu č V tomto podrobném bodu se průběh katastrální hranice ostře lomí na jihovýchod a vede nezměněna až do podrobného bodu č Poslední měněný úsek začíná v podrobném bodu č a vede směrem na severovýchod a jihovýchod po části severní hranice parcely KN 651/1(O) až ke styku hranice parcely KN 651/1(O) se západním rohem parcely KN 651/2(O), kdy průběh katastrální hranice kopíruje celou severozápadní a celou severovýchodní hranici parcely KN 651/2 (O) až do jejího jihovýchodního rohu, kde opět navazuje na severní hranici parcely KN 651/1(O) a vede stejným jihovýchodním směrem až do podrobného bodu č na straně jedné a ze stejného podrobného bodu č vede ze strany druhé po jihovýchodní hranici parcely KN 557 (P.CH.), dále po jižních hranicích parcel KN 556(P.CH.), KN 555(P.CH.) a po části jižní hranice parcely KN 554(P.CH.) až do podrobného bodu Z tohoto podrobného bodu č pokračuje změnou dotčená katastrální hranice opět na severovýchod a jihovýchod po části severní hranice parcely KN 651/1 (O) až ke styku hranice parcely KN 651/1 (O) se západním rohem parcely KN 651/3 (O), kdy dále katastrální hranice probíhá po severozápadních hranicích parcel KN 651/3 (O) a 651/5 (O) přes ostrý severní roh parcely KN 651/5(O), kde se lomí jihovýchodním směrem a pokračuje po severovýchodní hranici parcely KN 651/5(O) až do východního rohu parcely KN 651/5 (O), který je zároveň severovýchodním rohem parcely KN 622 (O), odkud průběh hranice pokračuje po části východní hranice KN parcely 622 (O) až do do podrobného bodu č na straně jedné a ze stejného podrobného bodu č probíhá na straně druhé popisovaný úsek po části jižní hranice parcely KN 554(P.CH.), dále po jihovýchodní hranici parcely KN 553(P.CH.) a celé jihozápadní hranici parcely KN 551(P.CH.) a po části jihozápadní hranice parcely KN 550(P.CH.) až do podrobného bodu č Zde měněný průběh obecní a katastrální hranice mezi k.ú. Ohaře a Polní Chrčice končí a mírně uhýbá ve svém průběhu na východ mezi parcelami KN 622(O) a KN 550(P.CH.). Touto změnou zanikají parcely KN 581(P.CH.), 1002/2(O), 578/1(P.CH.), 1007/1(O), 1050(O), 651/6(O), 602(O), 606/3(O), 606/2(O), 606/1(O), 651/2(O), 651/3(O), 651/5(O), 622(O), 651/1(O). 1. změna mezi k.ú. Ohaře a Polní Chrčice Změněná obecní a katastrální hranice začíná v podrobném bodu č , vede mírným obloukem na jihovýchod podél silnice po části jihozápadní hranice stávající parcely KN 582(P.CH.) na straně jedné a po části severovýchodní hranice nově vzniklé parcely KN 1189(O) na straně druhé po podrobných bodech , až do podrobného bodu č , kde se nový průběh ostře lomí a vede na jih podél zatrubněné Chrčické svodnice, tj. po východní hranici nově vzniklé parcely KN 1189(O) na straně jedné a po západní části hranice stávající parcely KN 628(P.CH.) na straně druhé k podrobnému bodu č Od tohoto podrobného bodu č vede změněná katastrální hranice po celé severovýchodní a východní hranici nově vzniklé parcely KN 1190(O) na straně jedné a části západní hranice stávající parcely KN 628(P.CH.), po části 3

4 severozápadní hranici parcely KN 577(P.CH.) na straně druhé do podrobného bodu č V tomto podrobném bodu končí měněný průběh katastrální hranice a stáčí se ostře na jihovýchod a napojuje se na stávající katastrální hranici a pokračuje ve svém průběhu dále mezi parcelami nově vytvořenou parcelou 1151 (O) a stávající parcelou KN 577(P.CH.) na jihojihovýchod. Další úsek obecní a katastrální hranice, dotčené změnou, leží východně od předchozí popisované změny a nový průběh začíná v podrobném bodu č a vede na jihovýchod, částečně po kraji nově navržené polní komunikace přes podrobný bod č až do podrobného bodu č , tj. od podrobného bodu č po celé jihozápadní hranici nově vytvořené parcely KN 646(P.CH.) na straně jedné a po části severovýchodní hranice nově vytvořené parcely KN 1218(O) do podrobného bodu č , kde se stýkají nově vytvořené parcely KN 1218(O) a 1217(O) a odtud pokračuje nový průběh hranice stále po části jihozápadní a po severní hranici nově vytvořené parcely KN 646(P.CH.) na straně jedné a po části severní hranice nově vytvořené parcely KN 1217(O) na straně druhé až do podrobného bodu č , kde tento nový průběh končí, navazuje na stávající obecní a katastrální hranici a běží stále stejným jihovýchodním směrem mezi stávající parcelou KN 557(P.CH.) a nově vytvořenou parcelou KN 1217(O). Po 66 metrech navazuje na stávající průběh hranice opět nová obecní a katastrální hranice, a to v podrobném bodu č , odkud pokračuje stále na jihovýchod po jižních hranicích nově vytvořených parcel 647(P.CH.), nově vytvořené parcely KN 648(P.CH.) až do jejího východního rohu do podrobného bodu č na straně jedné a po části severní hranice nově vytvořené parcely KN 1217(O) do podrobného bodu č , kde se stýkají nově vytvořené parcely KN 1217(O) a KN 1598(O) a z tohoto podrobného bodu se nová katastrální hranice mírně stáčí ve svém jihovýchodním směru více na východ mezi nově vytvořenými parcelami KN 648(P.CH.) na straně jedné a KN 1598 (O) přes podrobné body č , až do podrobného bodu č , která tvoří východní roh nově vytvořené parcely KN 648 (P.CH.) na straně jedné a severovýchodní roh nově vytvořené parcely KN 1598(O). Zde se nová obecní a katastrální hranice napojuje na stávající hranici a přitom se ostře lomí na jih a její průběh pokračuje velmi mírným obloukem na jih mezi nově vytvořenou parcelou KN 1598(O) a stávající parcelou KN 550(P.CH.). Touto změnou vznikají parcely KN 646(P.CH.), 647(P.CH.), 648(P.CH.), 1190(O), 1199(O), 1189(O), 1188(O), 1187(O), 1186(O), 1185(O), 1184(O), 1218(O), 1217(O), 1598(O), 1257(O). 2. změna mezi k.ú. Ohaře a Němčice u Kolína Stávající hranice katastrálního území mezi katastrálním územím Ohaře a katastrálním územím Němčice u Kolína (dále jen k.ú.), která je zároveň i hranice obecní mezi Obcí Ohaře a Obcí Němčice probíhá, v části dotčené změnou, v podrobném bodu č , odkud vede směrem na jihozápad po části jihovýchodní hranice parcely KN 847(O) a KN 891/4(O) do jejího jižního rohu na straně jedné a po celé severozápadní hranici parcely KN 789/1 k.ú. Němčice u Kolína (dále jen N) a části severozápadní hranice parcely KN 788/4(N) na straně druhé. Z jižního rohu parcely KN 891/4(O) se průběh dosavadní hranice mírně stáčí na severozápad po jihozápadní hranici parcely KN 891/4(O) až do jejího západního rohu na straně jedné a na straně druhé probíhá po severovýchodních hranicích parcel KN 787/15(N) a 4

5 KN 787/4(N). Ze západního rohu parcely KN 891/4 (N) se katastrální hranice kolmo lomí na severovýchod a vede po části severozápadní hranice KN parcely 891/4(O), po celé západní hranici parcely KN 1057(O), po části severozápadní hranice parcely KN 838/1(O) až do podrobného bodu č na straně jedné a na straně druhé vede katastrální hranice po celých jihovýchodních hranicích parcel KN 787/18(N), KN 874/15(N) a KN 745/30(N) až do jejího severovýchodního rohu, tj. do podrobného bodu č Zde se katastrální hranice napojuje na svůj dosavadní stav a jde směrem na severozápad. Další změnou dotčená část obecní a katastrální hranice leží severozápadně od předchozí popisované části a začíná v podrobném bodu č , kde mění ostře svůj směr na jihozápad a probíhá mezi parcelami KN 745/30(N) a KN 844(O) a v jižním rohu parcely KN 844(O), který je zároveň i jihozápadním rohem parcely KN 745/30 (N), mění opět kolmo svůj směr na severozápad a vede mezi parcelami KN 844(O) na straně jedné a KN 745/10(N) na straně druhé a v severním rohu parcely KN 745/10 (N) se mírně stáčí více na západ a vede po jihozápadní hranici parcely KN 844(O) až do jejího západního rohu na straně jedné a po severovýchodní hranici KN 774(N), na straně druhé až do západního rohu parcely KN 844(O). V tomto západním rohu parcely KN 844(O) se dosavadní průběh hranice znovu ostře lomí a vede na severovýchod mezi parcelami KN 844(O) a KN 773(N) a měněný průběh katastrální hranice končí v podrobném bodu č , kde se kolmo lomí a pokračuje severozápadním směrem po stávající katastrální hranici až do podrobného bodu č V tomto podrobném bodu č se nachází znovu úsek, který je dotčen změnou obecní a katastrální hranice, přičemž od tohoto podrobného bodu č popisovaný dosavadní průběh mění svůj směr na jihozápad a probíhá mezi parcelami KN 773(N) na straně jedné a KN 838/1(O) na straně druhé až do západního rohu parcely KN 773(N), kde opět mění svůj směr na severozápad a pokračuje mezi parcelami 770(N), 769(N), 766/2(N), 766/1(N) a 746(N) až do severního rohu parcely KN 746(N) na straně jedné a po části jihozápadní hranice parcely KN 838/1(O) až do styku této části jihozápadní hranice parcely KN 838/1(O) se severním rohem parcely KN 746(N). V tomto rohu znovu ostře mění katastrální hranice svůj směr na severovýchod a probíhá mezi parcelami KN 745/5(N), 745/1(N) a KN 838/1(O) do podrobného bodu č , kde měněný průběh hranice končí, kolmo se lomí a pokračuje severozápadním směrem po stávající katastrální hranici až do podrobného bodu č V tomto podrobném bodu č začíná opět malý úsek dosavadní obecní a katastrální hranice dotčený změnou, ve svém průběhu se hranice prudce stáčí na jihozápad a vede mezi parcelami KN 872(N) a 1041(O) až do jižního rohu parcely KN 1041(O), pokračuje po celé západní hranici této parcely a z jihozápadního rohu parcely KN 1041(O) běží stávající hranice dotčená změnou na sever mezi parcelami KN 659/2(N) a KN 839(O) až do podrobného bodu č , kde se měněný průběh napojuje na stávající obecní a katastrální hranici, přičemž se kolmo lomí a vede na západ až do podrobného bodu č V tomto podrobném bodu č je hranice opět dotčena změnou, kdy se její průběh znovu mění na severní a v podrobném bodu č se ostře láme, mění svůj průběh na východ a vede mezi parcelami KN 658/1(N) a KN 839(O) až do jihovýchodního rohu parcely KN 658/1(N). V tomto rohu se průběh obecní a katastrální hranice, dotčené změnou, mírným obloukem stáčí na sever po jihovýchodních hranicích parcel KN 658/1(N), 657/4(N), dále po části jihovýchodní hranice KN 657/3(N) a po celé východní hranici parcely KN 859(N) až do podrobného bodu č , kdy se dosavadní průběh hranice znovu ostře stáčí na západ a probíhá přes část západní hranice parcely KN 1043(O) na straně jedné, po severní hranici KN parcely 859(N) na straně druhé přes podrobný bod č , dále mezi parcelami KN 834/3(O), 834/2(O) na straně jedné a mezi parcelami KN 657/1(N), KN 657/2(N), KN 657/3(N), KN 657/4(N) na straně druhé do podrobného bodu č , tj. úsek mezi podrobnými body č , , ,

6 111, , , , , , , , až do podrobného bodu č , kde průběh dosavadní hranice, dotčený změnou, končí, kolmo se lomí na sever a běží dále nezměněna stejným severním směrem mezi parcelami 656(N) a 834/2(O). Poslední úsek dosavadní obecní a katastrální hranice, dotčené změnou, ležícím severozápadně od předchozího měněného úseku katastrální hranice, vychází z podrobného bodu č , ležícím na trojmezí parcel KN 151/2(O), 113/2(N) a KN 111(N), kde se dosavadní hranice lomí, přičemž mění svůj průběh kolmo na sever mezi parcelami KN 151/2(O), KN 151/1(O) a 113/2(N) a v podrobném bodu č mezi parcelami KN 151/1(O) a 113/2(N) se znovu průběh hranice ostře lomí na severozápad a probíhá po podrobných bodech č , , tj. mezi parcelami KN 151/1(O) a 113/2(N), lomí se na severozápad a poté mezi parcelami KN 113/1(N) a 151/1(O), po podrobných bodech č , , , pak pokračuje mezi stejnými parcelami obloukem přes podrobné body č a od podrobného bodu č , mění svůj směr na jihozápad, vede mezi parcelami 113/2(N) a 151/1(O) a tento měněný průběh končí v podrobném bodu č , kde se napojuje na stávající průběh obecní a katastrální hranice, kdy se mírně stáčí na západ a přitom vede mezi parcelami KN 129(N) a 1073(O). Touto změnou obecní a katastrální hranice zanikají parcely KN 891/4(O), 847(O), 844(O), 838/1(O), 1057(O), 838/2(O), 839(O), 1042/1(O), 657/1(N), 834/3(O), 658/1(N), 657/4(N), 657/3(N), 657/2(N), 113/1(N), 113/2(N), 1042/2(O), 1043(O), 859(N). 2. změna mezi k.ú. Ohaře a Němčice u Kolína Změna hranice katastrálního území mezi k.ú. Ohaře a k.ú. Němčice vychází z podrobného bodu č a vede severozápadním směrem přes podrobné body č , do podrobného bodu č mezi nově vytvořenými parcelami, a to po části jihozápadní hranice parcely KN 1588(O), po celé jihozápadní hranici 1587(O) a po části jihozápadní hranice nově vytvořené parcely KN 1571(O) na straně jedné a po severovýchodních hranicích nově vytvořených parcel KN 938(N), 937(N), 936(N) na straně druhé, kdy tento měněný průběh katastrální hranice končí v podrobném bodu č V tomto podrobném bodu navazuje nová katastrální hranice na dosavadní průběh a po 31 metrech v podrobném bodu č opět navazuje nový průběh katastrální hranice, jenž vede stále stejným severozápadním směrem přes podrobný bod č do podrobného bodu č mezi nově vytvořenými parcelami, a to po části jihozápadní hranice parcely KN 1571(O) na straně jedné a po celých severovýchodních hranicích parcel KN 935(N) a 934(N) a tento popisovaný nový průběh katastrální hranice končí v podrobném bodu č Z tohoto podrobného bodu vede průběh katastrální hranice znovu po stávající katastrální hranici a po 53 metrech v podrobném bodu č navazuje na novou katastrální hranici probíhající stejným severozápadním směrem přes podrobný bod č do podrobného bodu č , kde se mírně stáčí na západ a probíhá tímto směrem až do podrobného bodu č , tj. mezi nově vytvořenými parcelami KN po části jihozápadní hranice nově vzniklé parcely KN 1571(O) a po celé jižní hranici nově vzniklé 6

7 parcely KN 1570(O) na straně jedné a po části severovýchodní a po celé severní hranici nově vzniklé parcely KN 933(N) až do podrobného bodu č Z tohoto podrobného bodu pokračuje obecní a katastrální hranice po svém dosavadním průběhu stále na severozápad a k další změně dochází mezi podrobnými body č a , kdy tento nový průběh vede po části jihozápadní hranice nově vytvořené parcely KN 1565(O) na straně jedné a po severní hranici nově vytvořené parcely KN 930(N) na straně druhé, kde tato nová katastrální hranice opět navazuje na svůj stávající průběh. Po 70 metrech ve stejném západním směru a od podrobného bodu č vede znovu obecní a katastrální hranice nová, pokračuje západním směrem přes podrobný bod č až do podrobného bodu č , kde nová obecní a katastrální hranice mění ostře svůj směr na sever a vede přes podrobné body č , , až do podrobného bodu č , odkud pak znovu běží obecní a katastrální hranice po svém dosavadním průběhu stále na sever. Tato popisovaná část vede od podrobného bodu č mezi nově vytvořenou parcelou KN 1565(O), a to po části jižní hranice a po celé západní hranici této parcely, dále po celých západních hranicích nově vytvořených parcel KN 1564(O) a 1563(O) na straně jedné a po části severní hranice stávající parcely KN 659/2(N) v délce cca 26m a po celé východní hranici stávající parcely KN 854(N) na straně druhé až do podrobného bodu č V tomto podrobném bodu opět měněný průběh obecní a katastrální hranice končí a pokračuje dále po svém dosavadním průběhu dále na sever. Poslední část nové obecní a katastrální hranice se nachází od předchozí popisované změněné části hranice severozápadně a vychází z podrobného bodu č směrem na severozápad a vede po podrobných bodech č , , , , , , , , , až do podrobného bodu č mezi nově vytvořenými parcelami, a to od podrobného bodu č po části jihozápadní hranice a po celé západní hranici nově vytvořené parcely KN 1307(O) a po části jihozápadní hranice nově vytvořené parcely KN 1330(O) na straně jedné a po západní části severní hranice stávající parcely KN 111(N) a po celých severních hranicích parcel KN 116(N), 119(N), 121(N), 122(N), 125(N) a 126(N), dále po částech východní a severní hranice stávající parcely KN 897(N) na straně druhé až do podrobného bodu č , kde nový průběh obecní a katastrální hranice končí, mění v tomto podrobném bodu směr na západ a pokračuje dále po stávajícím průběhu mezi parcelami KN 1306(O) a 897(N). V této části změněné katastrální hranice vznikají nové parcely v k.ú. Ohaře KN 1307(O), 1331(O),1547(O), 1565(O), 1564(O), 1563(O), 1562(O), 1561(O), 1567(O), 1568(O), 1569(O), 1570(O), 1571(O), 1587(O), 1588(O), 1601(O), 1330(O), 1306, 1600(O), 1333(O), 938(N), 937(N), 936(N), 935(N), 934(N), 933(N), 932(N), 930(N), 931(N). odůvodnění Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín, jako věcně a místně příslušný správní úřad, vydal dne v souladu s ustanovením 11 odst. 4 zákona číslo 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon) rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové 7

8 úpravy v extravilánu katastrálního území Ohaře a v částech katastrálních území Polní Chrčice a Němčice u Kolína čj. SU /2016 v právní moci dne , současně s předloženým rozhodnutím podle ust. 11 odst. 8 uvedeného zákona navrhl zavedení změny průběhu katastrálních hranic a zároveň předložil potřebné podklady pro vydání rozhodnutí o změně průběhu katastrální hranice mezi těmito katastrálními územími, respektive obcemi, a to v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v extravilánu katastrálního území Ohaře a v částech katastrálních území Polní Chrčice a Němčice u Kolína dle měřické dokumentace uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí. Důvodem navržených změn bylo přizpůsobení průběhu katastrální hranice stavu terénu, narovnání katastrálních hranic a požadavky jednotlivých vlastníků na umístění pozemků, jehož výsledkem je zjednodušení držby a užívání pozemků, a to dle měřické dokumentace uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí. Návrh byl projednán a schválen jednotlivými dotčenými vlastníky a schválen zastupitelstvy Obcí Ohaře zápis ze zasedání usnesením č. 31/2015 ze dne , zápis č. 5 ze zasedání Obce Němčice ze dne , zápis ze zasedání Obce Polní Chrčice č ze dne , v jejichž obvodu jsou pozemky, dotčené změnou obecní a katastrální hranice. Dohoda o změně hranice katastrálního území (obce) mezi Obcí Ohaře a Obcí Polní Chrčice byla uzavřena dne , dohoda o změně hranice katastrálního území (obce) mezi Obcí Ohaře a Obcí Němčice byla uzavřena dne Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín, jako věcně a místně příslušný správní úřad doručil prostřednictvím datové schránky dne žádost o vydání rozhodnutí o změně katastrální hranice- KoPU Ohaře. Předloženými listinami byly naplněny podmínky k vydání tohoto rozhodnutí podle ustanovení 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 359/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterými se schvalují změny katastrálních hranic podle výrokové části tohoto rozhodnutí, v souvislosti s 29 odst. 1 písm. b) a odst. 2. zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí. Změna části průběhu hranic v katastrálních územích uvedených ve výrokových částech tohoto rozhodnutí bude v souboru popisných a geodetických informací katastru nemovitostí provedena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí spolu se zápisem pravomocného rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv čj. SPU /2016 vydané Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj, Pobočkou Kolín podle 11 odst. 8 zákona číslo 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách v platném znění. Poučení o odvolání Vlastníkům, dotčeným změnou průběhu katastrální hranice, o které bylo rozhodnuto Státním pozemkovým úřadem v návrhu komplexní pozemkové úpravy, bude toto rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou na úředních deskách dotčených obcí a místně příslušných katastrálních úřadech, způsobem v místě obvyklým po dobu 15 dnů, přičemž poslední den 8

9 této lhůty bude považován za den doručení tohoto rozhodnutí podle 25 odst. 2 správního řádu v platném znění. Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení v souladu s ustanoveními 81 a 86 odst. 1 správního řádu podat odvolání k Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Praze, a to prostřednictvím Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín. Ing. Bc.Jarmila Novotná v.r. ředitelka Katastrálního pracoviště Kolín Rozdělovník: 1 x Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín, Karlovo náměstí 45, Kolín I, Kolín 1 x Obec Ohaře, č.p. 45, Ohaře 1 x Obec Polní Chrčice, č.p. 55, Kolín 2 1x Obec Němčice, Němčice č.p. 21, Kolín 2 1 x Zeměměřický úřad, odbor správy a užití geoinformací, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, Praha 1 x Český statistický úřad, odbor statistických registrů, Registr sčítacích obvodů a budov, V Ráji 872, Zelené Předměstí, Pardubice 1 x Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, Rorejcova 8, Kolín IV, Kolín 9

10 Za správnost vyhotovení: Zemanová Karla.

KÚ pro Středočeský kraj, KP Kolín Rorejcova 8, Kolín Tel: Fax: ID DS : 5x6ieg8 ROZHODNUTÍ

KÚ pro Středočeský kraj, KP Kolín Rorejcova 8, Kolín Tel: Fax: ID DS : 5x6ieg8 ROZHODNUTÍ KÚ pro Středočeský kraj, KP Kolín Rorejcova 8, 280 02 Kolín Tel: 321 737011 Fax: 321 724088 e-mail: kp.kolín@cuzk.cz ID DS : 5x6ieg8 V Kolíně dne 18.4.2016 Vyřizuje: Vlasta Emilie Křídlová Sp.zn.: OR -

Více

ROZHODNUTÍ. schvaluje. -změnu průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Uhřínov u Velkého Meziříčí a kat.

ROZHODNUTÍ. schvaluje. -změnu průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Uhřínov u Velkého Meziříčí a kat. Platný podpis Digitally signed by Ing. Jaromír Klíma Date: 2011.06.20 11:37:32 CEST Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí Třebíčská 1540, 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502811,

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568 02 Svitavy Spisová značka.: 2RP56083/2012-130750 Č.j.: SPU 591236/2016 Vyřizuje:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 761/231/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 761/231/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 761/231/2011 o ceně obvyklé - pozemků č. parc. 163/1, č. parc. 163/2, č. parc. 164/1, č. parc. 164/2, č. parc. 165, č. parc. 168, č. parc. 169/1, č. parc. 169/2, č. parc. 170, č. parc.

Více

oznamuje vydání rozhodnutí č.j. SPU /2013 ze dne 8. listopadu 2013

oznamuje vydání rozhodnutí č.j. SPU /2013 ze dne 8. listopadu 2013 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Adresa: Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk Soudní 17/3, 288 02 Nymburk Spisová značka.: 2RP9082/2011-130709 Č.j.: SPU 604810/2015 Vyřizuje: Martin Houfek Telefon:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary Závodu míru 725/16, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 17 Spisová značka.: 2RP3815/2013-529202 Č.j.: SPU 138718/2013

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, Znojmo

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, Znojmo Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo Spisová značka.: 2RP18200/2015-523206 Č.j.: SPU 503147/2015/Ta Vyřizuje: Ing. Michaela

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, Šumperk 1

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, Šumperk 1 Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 Spisová značka.: 2RP22357/2012-130776/04/03 Č.j.: SPU 331269/2013 Vyřizuje:

Více

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň. Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, Plzeň 1

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň. Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, Plzeň 1 Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 Spisová značka.: 2RP14630/2013-504201 Č.j.: SPU 423160/2013 Vyřizuje:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové Ulrichovo náměstí 810/4, Hradec Králové, 500 02 Hradec Králové 2 Spisová značka.: 2RP5734/2013-514201 Č.j.:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice Palackého náměstí 1090, Strakonice I, 386 01 Strakonice Spisová značka.: 2RP12257/2015-505206 Č.j.: SPU 277338/2015 Vyřizuje:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk OBECNí ÚŘAD VŠECHLAPY Došio: ;;s.to Ul!) 4JrXt Počet listu dokumentu: J SpIs. zn.: Počet příloh J listu: j ci. Ifts-;ko1b Sl\art. zn, a lhůta: Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/018419/2012 ST2/Vos MMHK/138266/2012 ST2/Vos Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Za správnost vyhotovení: Lundová Jana.

Za správnost vyhotovení: Lundová Jana. Za správnost vyhotovení: Lundová Jana. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov Úzká 6, 656 77 Brno tel.: 542532211,, e-mail: kp.brnovenkov@cuzk.cz, ID dat. schránky:

Více

,,,, ~ ~I~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~II. o.. e ..., Informace k vydanému rozhodnutí č.j. SPV /2016

,,,, ~ ~I~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~II. o.. e ..., Informace k vydanému rozhodnutí č.j. SPV /2016 ,,,, ~ STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/ II a, 13000 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZO 1312774 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Adresa: Milady Horákové 373/10,

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1 Spisová značka.: 2RP1415/2011-130715 Č.j.: SPU 179223/2013 Vyřizuje:

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Pelhřimov. u Stínadel Pelhřimov ROZHODNUTÍ

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Pelhřimov. u Stínadel Pelhřimov ROZHODNUTÍ Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Pelhřimov u Stínadel 1316 39301 Pelhřimov Čj.: 3247/20041KPÚ BOIR-2 Vyřizuje: Ing. Hadravová Telefon: 565 303 522 E-mail:Hana.Hadravova@mze.cz Fax: 565 332 527 V

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník Lubenská 2250, Rakovník II, 269 01 Rakovník Spisová značka.: 2RP6493/2013-537213/03/03 Č.j.: SPU 484101/2016/Rőm Vyřizuje:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. oznamuje v souladu s 11 odst. 10 zákona veřejnou vyhláškou

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. oznamuje v souladu s 11 odst. 10 zákona veřejnou vyhláškou ÚTVAR: Pozemkový úřad Česká Lípa ČÍSLO ÚTVARU: 130732 Dle rozdělovníku SPISOVÁ ZN.: 2RP12004/2011-130732 NAŠE ČJ.: 206788/2012-MZE-130732 VYŘIZUJE: Zdeněk Vaněk TELEFON: 487714214 E-MAIL: Zdenek.Vanek@mze.cz

Více

Obec Suchomasty. Suchomasty 31. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-10/ / Vojtíšková Marie Ing./

Obec Suchomasty. Suchomasty 31. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-10/ / Vojtíšková Marie Ing./ Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun Politických vězňů 198/16, 266 01 Beroun tel.: 311625147, fax: 311623495, e-mail: kp.beroun@cuzk.cz, Obec Suchomasty Suchomasty 31 267

Více

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod Hrašeho 11, Náchod 54701

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod Hrašeho 11, Náchod 54701 Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod Hrašeho 11, Náchod 54701 Obec Žernov Žernov 112 55203 Česká Skalice Číslo jednací: OO-18/2013-605 Vaše č. j.: Ze dne: Vyřizuje:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov Horská 5, Střední Předměstí, Trutnov 1

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov Horská 5, Střední Předměstí, Trutnov 1 Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov Horská 5, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1 Spisová značka.: 2RP16251/2012-130751/05/03 Č.j.: SPU 040157/2014 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/03006/2013/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/03798/2013/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy Čapkova 127, Klatovy V, 339 01 Klatovy Spisová značka.: 2RP21910/2011-130725/NP Č.j.: SPU 540349/2015 Vyřizuje: Ing. Václav

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2010 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v Kyselce a vymezení konkrétních

Více

16. Obecně závazná vyhláška,

16. Obecně závazná vyhláška, 16. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Nerudova 2672/35, Jižní Předměstí, Plzeň R O Z H O D N U T Í

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Nerudova 2672/35, Jižní Předměstí, Plzeň R O Z H O D N U T Í Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Nerudova 2672/35, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Spisová značka.: 2RP38008/2011-130727 Č.j.: SPU 528880/2016 Vyřizuje: Petra

Více

Technická zpráva Akce: Lokalita: Datum zpracování: Zpracovatel projektu: Použitý software: Pracovní postup:

Technická zpráva Akce: Lokalita: Datum zpracování: Zpracovatel projektu: Použitý software: Pracovní postup: Technická zpráva Akce: Záborový elaborát pro akci Benešov, dopravní řešení Mendelova - Dukelská Lokalita: k.ú. Benešov u Prahy Datum zpracování: 4/2013 Zpracovatel projektu: Pontex spol. s r.o. Použitý

Více

Závěrečné jednání komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tmaň a v k.ú. Lounín

Závěrečné jednání komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tmaň a v k.ú. Lounín Závěrečné jednání komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tmaň a v k.ú. Lounín Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun Vypracoval: Ing. Pavel Jakubův Místo a termín konání: kulturní dům obce

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Pardubice Boženy Němcové 231, Pardubice V - Zelené Předměstí, Pardubice 2

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Pardubice Boženy Němcové 231, Pardubice V - Zelené Předměstí, Pardubice 2 Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Pardubice Boženy Němcové 231, Pardubice V - Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 Spisová značka.: 2RP6358/2011-130747 Č.j.: 136641/2011-MZE-130747 Vyřizuje: Lenka

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň. Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 ROZHODNUTÍ

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň. Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 ROZHODNUTÍ r VYVĚŠENO! do J.201f! Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 Spisová značka.: 2RPI052/2014-504201 Č.j.:

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Praha-východ

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Praha-východ Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Praha-východ Za Poříčskou bránou 256/6, Praha 8 - Karlín, 186 00 Praha 86 Spisová značka.: 2RP1862/2010-130710 Č.j.: 188294/2011-MZE-130710 Vyřizuje: Ing. René Polanková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0058567/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0077641/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BUDIŠOV Stavební úřad BUDIŠOV 360

ÚŘAD MĚSTYSE BUDIŠOV Stavební úřad BUDIŠOV 360 ÚŘAD MĚSTYSE BUDIŠOV Stavební úřad 675 03 BUDIŠOV 360 Č.j.: UMB 449/1-12/8 Č.j. žadatele: ----- Vyřizuje: Ing. Kristýna Hortová Tel.: 568 875 891 Fax: 568 875 100 E-mail: stavebniurad@mestysbudisov.cz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./00762/12/2 Č.j. : 01748/12

Více

Brno 5. 2. 2015 Pavel Šváb

Brno 5. 2. 2015 Pavel Šváb Brno 5. 2. 2015 Pavel Šváb Digitalizace SPI 1994-1998 Digitalizace SGI 2008-2017 Způsoby obnovy KO 40 zákona 256/2013 Sb. novým mapováním, přepracováním SGI, na podkladě výsledků PÚ Úkol na digitalizaci

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav Spisová značka.: 2RP819/2011-130756/05 Č.j.: SPU 135777/2014 Vyřizuje: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0381/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 23.4.2012

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Benešova 97, Hlouška, 284 01 Kutná Hora Spisová značka.: 2RP11751/2011-130706 Č.j.: SPU 423520/2015/Kr Vyřizuje: Ing.

Více

Č.j.: SPU 076852/20 14 HI~ flfl fl II~I~

Č.j.: SPU 076852/20 14 HI~ flfl fl II~I~ pozem ový úř Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3. 690 02 Břeclav Spisová značka.: 2RP14341/2013-523203 SPU 07685212014 Č.j.: SPU 076852/20 14 HI~ flfl

Více

Geodetické práce pro KN (1)

Geodetické práce pro KN (1) Geodetické práce pro KN (1) Geodetické práce pro KN vytyčování hranic pozemků Ing. Milan Kocáb, Ing. Michal Volkmann Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

Oznámení návrhu opatření obecné povahy Veřejná vyhláška

Oznámení návrhu opatření obecné povahy Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD RÝMAŘOV Odbor dopravy a silničního hospodářství náměstí Míru 230/1, 79501 Rýmařov *MURYX00Q87S5* M U R Y X 0 0 Q 8 7 S 5 Váš dopis zn. Spisová značka DASH 54/2016 BUC / 6 Č.J. MURY 11526/2016

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice Č.j.: 1231/2010/VÝST/Pa V České Skalici 1. dubna 2010 Spis.zn.: OVŽP-54/1231/2010/VÝST/Pa

Více

/ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16

/ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁST ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Váš dopis zn.ze dne Naše č.j. 021697110VDŽPlMk Vyřizuje Praha ng.arch. Marie Kastlová

Více

ROZHODNUTÍ o vyloučení vstupu do lesa VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ o vyloučení vstupu do lesa VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad v Říčanech, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany, ID DS: skjbfwd tel.: +420 323 618 111, fax: +420 323 603 734, http://www.ricany.cz, e-mail: podatelna@ricany.cz Vaše značka/ze dne: / Č.ev.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0030994/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0052840/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 807/277/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 807/277/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 807/277/2011 o ceně obvyklé pozemků č. parc. 70/1, č. parc. 81/1, k.ú. Podkost, obec Libošovice, zapsáno na LV č. 75 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Jičín. Objednatel

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Benešova 97, Hlouška, 284 01 Kutná Hora Spisová značka.: 2RP9165/2014-537206 Č.j.: SPU 099591/2016/Kr Vyřizuje: Ing.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 119183/2016 Sp.zn.: S-JMK 81967/2016 ODOS Brno 02.08.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov Aloise Krále 1552/4, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 Spisová značka.: 2RP12530/2013-521203 Č.j.: SPU 486483/2013 Vyřizuje:

Více

Vaše č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Ing. Zajíčková Lenka Tel:

Vaše č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Ing. Zajíčková Lenka Tel: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Katastrální pracoviště Brno-město Moravské náměstí 1, 601 51 Brno tel.: 542 521 111, fax: 542 521 302, e-mail: kp.brnomesto@cuzk.cz, ID dat. schránky: 4jyieak Dle

Více

Změna průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Těšov a k.ú. Uherský Brod

Změna průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Těšov a k.ú. Uherský Brod Změna průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Těšov a k.ú. Uherský Brod Důvod změny: V katastrálním území Uherský Brod probíhá komplexní pozemková úprava. Při zjišťování hranic obvodu KPÚ dne 25. 4. 2012

Více

Komplexní pozemková úprava

Komplexní pozemková úprava Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Tmaň a v katastrálním území Lounín Úvodní jednání 22.5.2013 Objednatel: ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy Čapkova 127, Klatovy V, 339 01 Klatovy Spisová značka.: 2RP396/2010-130725 Č.j.: SPU 514458/2015 Vyřizuje: Ing. Andrea Bulínová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 72466/2015 Sp.zn.: S-JMK 31084/2015 ODOS Brno 08.06.2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Č. j.: 12255/16/DOP/JLa Sp. zn.: 81502/15/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Telefon: +420 416 916

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 Č. j.: Sp. zn.: 64907/16/DOP/JLa 58039/16/DOP/JLa Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Dat. schránka: Josef

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Dolní Kralovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Dolní Kralovice OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ KRALOVICE nám. L.Svobody 6, 257 68 Dolní Kralovice Číslo jednací: 160/1386 /2014/2 Dolní Kralovice dne 20.11.2014 Vyřizuje: Jindřiška Kadlečková Telefon : 317 856 223 E-mail : kadleckova@dolni-kralovice.cz

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Č.j.: 503/08/SÚ/RAN- 90 Datum: 20.8.2008 Vyřizuje: Ranglová Fax: 352 686 809 Tel.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.4.2016 VYPRAVENO DNE: 28.4.2016 06394/2016/OŽPaKS/FI

Více

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně

Více

Obec Řídeč. Řídeč 276. OO-9/ / Novotný Milan Bc./

Obec Řídeč. Řídeč 276. OO-9/ / Novotný Milan Bc./ Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc Vejdovského 1148/2a, 772 00 Olomouc-Hodolany tel.: 585552111, fax: 585552219, e-mail: kp.olomouc@cuzk.cz, Obec Řídeč Řídeč 276 783 95

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí ZÁZNAM O ÚČINNOSTI správní orgán, který vymezení zastavěného území vydal: Rada města Suchdol nad Lužnicí číslo jednací: RM 78/14/1422

Více

Geometrický plán (1) Zeměměřické činnosti pro KN. Geometrický plán

Geometrický plán (1) Zeměměřické činnosti pro KN. Geometrický plán Geometrický plán (1) GEOMETRICKÝ PLÁN Zákon o katastru nemovitostí č. 256/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) č. 357/2013 Sb. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti

Více

pro převody nemovitostí (1)

pro převody nemovitostí (1) pro převody nemovitostí (1) Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKU V AREÁLU STARÁ AEROVKA V K.Ú. KBELY, OBEC PRAHA

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKU V AREÁLU STARÁ AEROVKA V K.Ú. KBELY, OBEC PRAHA Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 Technický prospekt NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKU V AREÁLU STARÁ AEROVKA V K.Ú. KBELY, OBEC PRAHA Vlastnictví Předmětem prodeje je pozemek

Více

Obec Hrádek. Hrádek 352

Obec Hrádek. Hrádek 352 Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec Oldřichovice č.p. 869, 739 61 Třinec tel.: 558340350, fax: 558340359, e-mail: kp.trinec@cuzk.cz, ID dat. schránky: 8a4hvah Obec

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0058565/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0080718/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 100072/2016 Sp.zn.: S-JMK 98338/2016 ODOS Brno 17.08.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Hradec Králové. Ulrichovo náměstí 810/4, Hradec Králové, Hradec Králové 2 R O Z H O D N U T Í.

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Hradec Králové. Ulrichovo náměstí 810/4, Hradec Králové, Hradec Králové 2 R O Z H O D N U T Í. Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Hradec Králové Ulrichovo náměstí 810/4, Hradec Králové, 500 02 Hradec Králové 2 Spisová značka.: Č.j.: 2RP28497/2011-130743 120521/2012-MZE-130743 Vyřizuje: Hana

Více

Pozemkový úřad Český Krumlov Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov tel. 380 301 531 R O Z H O D N U T Í

Pozemkový úřad Český Krumlov Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov tel. 380 301 531 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Český Krumlov Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov tel. 380 301 531 Spisová zn. S 3302/54603/06-202.2 Čj. 3302/55919/06-54603/06-2/cib/0-RI Vyřizuje: Ing. Hana Cibulková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, TIŠNOV. Tel.:

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, TIŠNOV. Tel.: MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV Č. j. MUTI 21499/2016/ODŽÚ/Dv-2 V Tišnově, 17. 10. 2016 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Luboš Dvořáček Tel.: 549

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Spisová značka.: 2RP35543/2012-130748/5/1 Č.j.: SPU 199439/2016KP

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 115221/2014 Sp.zn.: S-JMK 115221/2014 ODOS Brno 09.01.2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení

Více

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum interiéry suterén (1.P.P.) 78. Suterén, schodiště č. 01, průhled k jihozápadu. 79. Suterén, schodiště č. 01, průhled k severovýchodu. 80. Suterén, schodiště č. 01, vstupní dveře č. D 107-01. 81. Suterén,

Více

Katastr nemovitostí. Geometrický plán. Geometrický plán. Geometrický plán Vyhotovení: Geometrický plán Vyhotovení: Geometrický plán Vyhotovení:

Katastr nemovitostí. Geometrický plán. Geometrický plán. Geometrický plán Vyhotovení: Geometrický plán Vyhotovení: Geometrický plán Vyhotovení: Katastr nemovitostí Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. 73, Vyhláška č. 26/2007 Sb. Výsledkem zeměměřické činnosti. Svým obsahem, způsobem a účelem úzce souvisí s vedením katastru. Technický

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a podle 25 a 144 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů. ROZHODNUTÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a podle 25 a 144 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů. ROZHODNUTÍ Podání zn. / Ze dne: 14680/2l0-PVL / 12. 3. 2010 Naše značka: 008567/2012/KUSK OŽP/Ně Vyřizuje / Linka: Němec / 852 Dle rozpisu V Praze dne: 25. 1. 2012 Věc: Ochranná pásma vodárenské nádrže Švihov na

Více

Oprava rozhodnutí o změně honitby

Oprava rozhodnutí o změně honitby VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: s.p. MHK/198429/2012 č.j. MMHK/042619/13/ŢP/Nas VYŘIZUJE: Vladimír Nasibulin TELEFON: 495 707 668 EMAIL: vladimir.nasibulin@mmhk.cz DATUM: 6. 3. 2013 Účastníci řízení:

Více

ÚzR - Fleglovi Jaroslav a Hana, Kožešnická 131, Starý Kolín - kopaná studna, k.ú. Starý Kolín

ÚzR - Fleglovi Jaroslav a Hana, Kožešnická 131, Starý Kolín - kopaná studna, k.ú. Starý Kolín ÚzR - Fleglovi Jaroslav a Hana, Kožešnická 131, Starý Kolín - kopaná studna, k.ú. Starý Kolín Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz

Více

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov Adresa: Horská 5, Střední Předměstí,

Více

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015).

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Jižní fasáda, spodní část, pohled od jihu. Praha,

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

1: Zákaz volného pohybu psů - CELKOVÝ PŘEHLED. Legenda. Město Havlíčkův Brod. Havlíčkovo nám Havlíčkův Brod

1: Zákaz volného pohybu psů - CELKOVÝ PŘEHLED. Legenda. Město Havlíčkův Brod. Havlíčkovo nám Havlíčkův Brod Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Havlíčkův Brod č. 8/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Havlíčkově Brodě Legenda č. 1 centrum města č. 2 okolí nemocnice

Více

OBECNÍ ÚŘAD MILIČÍN Miličín 1, 257 86 M iličín VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OBECNÍ ÚŘAD MILIČÍN Miličín 1, 257 86 M iličín VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OBECNÍ ÚŘAD MILIČÍN Miličín 1, 257 86 M iličín Č.j. 583/2013 M iličín dne 10.12. 2013 Vyřizuje: Jiří Zika Telefon: 317 802 260 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zařazení pozem ních do kategorie místní kom unikace obce

Více

R O Z H O D N U T Í. I. uznává

R O Z H O D N U T Í. I. uznává Městský úřad Žatec Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí nám. Svobody 1 438 24 Žatec VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 08. 04. 2013 NAŠE ZN: MUZA9645/2013 VYŘIZUJE: Kamil Plíšek PRACOVIŠTĚ: Tř. Obránců

Více

Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, Prachatice

Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení siln ičního hospodářství Č.j.: MUPt/04926/2016/11/KSD/Kom Vyřizuje: Ing. Marek Kopecký Telefon: +420

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální Příloha k č. j. ČÚZK-12990/2013-22 Pokyny č. 43 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. prosince 2013 č.j. ČÚZK-12990/2013-22 pro zápis změn v katastru

Více

Pozemkový úřad Mladá Boleslav. Bělská 151, Mladá Boleslay Ir 293 O1 Mladá Boleslay 1 ROZHODNUTÍ

Pozemkový úřad Mladá Boleslav. Bělská 151, Mladá Boleslay Ir 293 O1 Mladá Boleslay 1 ROZHODNUTÍ Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Mladá Boleslav Bělská 151, Mladá Boleslay Ir 293 O1 Mladá Boleslay 1 Spisová značka: 2RP827/2011-130708 Č.j.: 97353/2011-MZE-130708 Vyřizuje: Alena Vohanková Telefon:

Více

Město Jeseník. Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí. Masarykovo nám. 167/1 Jeseník Jeseník 1

Město Jeseník. Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí. Masarykovo nám. 167/1 Jeseník Jeseník 1 Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník Husova 10, 790 01 Jeseník tel.: 584458175, fax: 585552401, e-mail: kp.jesenik@cuzk.cz, ID dat. schránky: g8gief3 Město Jeseník Masarykovo

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-7984/2008-1633/PJ Rousínov, dne 21. ledna 2009 Vyřizuje: Ing.

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov Spisová značka.:2rp34922/2011-130731/iii/2r Č.j.: SPU 210619/2016/Pše Vyřizuje: Zdenka

Více

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor dopravy a silničního hospodářství sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 320 e-mail:

Více

V Z O R. Obecní úřad.. Rozhodnutí

V Z O R. Obecní úřad.. Rozhodnutí V Z O R Obecní úřad.. odbor Č.j.:. V.. dne... Rozhodnutí Obecní úřad.., odbor, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy podle ustanovení 25 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb.,

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 13.11.2012 Naše zn.: MUCL/72435/2012 Vyřizuje: Dan Paszek Telefon: 487 881 174 Počet stran

Více

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice, Benešova 377, Domaţlice

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice, Benešova 377, Domaţlice Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice, Benešova 377, 344 01 Domaţlice Město Hostouň Dobrohostova 110 345 25 Hostouň Číslo jednací: OO-28/2013-401 RO-17/2013-401 Vaše č. j.:

Více

Městský úřad Český Brod

Městský úřad Český Brod Městský úřad Český Brod náměstí Husovo 70, 282 24, Český Brod odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Pracoviště: čp. 56, nám. Arnošta z Pardubic Sp.zn.: S-MUCB 12713/2013 Č.j.: MUCB 13976/2013 V Českém

Více

Spis. zn.: ŽP/S MEUC /2008/V/Dvo Č. j.: ŽP/MEUC /2008/V/Dvo-R Praha dne:

Spis. zn.: ŽP/S MEUC /2008/V/Dvo Č. j.: ŽP/MEUC /2008/V/Dvo-R Praha dne: Městský úřad Černošice Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2 oprávněná úřední osoba: Marcela Dvořáčková telefon: 221 982 377, fax: 221 982 299

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0028903/16/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0047830/16/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Spisová značka.: 2RP7408/2011-130748/1/1 Č.j.: SPU 536950/2014_MY

Více