USNESENÍ z 90. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 22. dubna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 90. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 22. dubna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám."

Transkript

1 USNESENÍ z 90. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 22. dubna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/90/2014 Schválení programu 90. schůze Rady města Uničova schvaluje program 90. schůze Rady města Uničova. UR02/90/2014 Kontrola zápisu z 89. schůze Rady města Uničova bere na vědomí zápis z 89. schůze Rady města Uničova bez připomínek. UR03/90/2014 Příprava 22. zasedání Zastupitelstva města Uničova 1. bere na vědomí svolání 22. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se bude konat dne od 16 hodin v malém sále Městského kulturního zařízení Uničov. 2. doporučuje Zastupitelstvu města Uničova schválit program a návrh usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Uničova. UR04/90/2014 Zpráva o činnosti Městské policie Uničov za I. čtvrtletí 2014 bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Uničov za I. čtvrtletí UR05/90/2014 Dr. Beneše 91, 92 bere na vědomí informace týkající se domu č.p. 91 a 92 na ulici Dr. Beneše v Uničově s tím, že reklamaci neuznává. 1

2 UR06/90/2014 Návrh na další užívání bytů číslo 1 a 2 v Uničově, Pod Šibeníkem 1386 schvaluje prodloužení nájmu bytu: a) číslo 1 v Uničově, Pod Šibeníkem 1386 uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č.j. Maj/2013/4365 ze dne sjednané se současnými nájemci manželi J. V. a P. V. na dobu určitou dvou roků, b) číslo 2 v Uničově, Pod Šibeníkem 1386 uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č.j. Maj/2013/4366 ze dne sjednané se současným nájemcem bytu panem T. B. na dobu určitou dvou roků. UR07/90/2014 Návrh na prodloužení nájmu bytu číslo 2, Opletalova 653 uzavřením nové nájemní smlouvy schvaluje prodloužení nájmu bytu číslo 2 v Uničově, Opletalova 653 uzavřením nové nájemní smlouvy se stávající uživatelkou bytu paní A. K. na dobu určitou do s podmínkou hrazení běžného měsíčního nájemného a splácení dlužné částky. UR08/90/2014 Návrh na změnu při uzavírání nájemní smlouvy k bytu číslo 1 v Uničově, Litovelská revokuje své usnesení UR04/88/2014 odst. a) o schválení nájmu bytu číslo 1 v Uničově, Litovelská 254 manželům J. a B. T. 2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 1 v Uničově, Litovelská 254 se stávající uživatelkou bytu paní B. T. na dobu určitou do UR09/90/2014 Žádost o pronájem bytu číslo 24, Pionýrů 674 schvaluje pronájem bytu číslo 24 v Uničově, Pionýrů 674 paní A. F. s podmínkou jednorázové úhrady předplaceného nájemného ve výši 150 tis. Kč, které budou po úhradě na účet správce nemovitostí BYTPOL UNI s.r.o. využity na opravu bytu. 2

3 UR10/90/2014 Uznání dluhu a dohoda o splátkách včetně žádosti o prominutí poplatků z prodlení - p. V. H. 1. schvaluje uzavření Dohody o splácení dluhu z nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním bytu č. 2 na adrese Smetanova ul. v Uničově mezi městem Uničov a panem V. H.. Dluh ve výši Kč musí být uhrazen v pravidelných měsíčních splátkách na účet správce nemovitosti BYTPOL UNI s.r.o. nejpozději do bere na vědomí žádost pana V. H. o prominutí poplatků z prodlení ve výši Kč. UR11/90/2014 Pravidla prodeje bytových domů a jednotek z majetku města doporučuje Zastupitelstvu města Uničova schválit Zásady Z/03/2014 Pravidla prodeje bytových domů a jednotek z majetku města. UR12/90/2014 Nabídka uplatnění předkupního práva k budově č. p v ulici Gen. Svobody doporučuje Zastupitelstvu města Uničova schválit uplatnění zákonného předkupního práva podle 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k budově č. popisné 1213, objekt občanské vybavenosti, část obce Uničov, postavené na pozemku parcela č. st v katastrálním území Uničov za kupní cenu 400 tis. Kč nabídnutou insolvenčním správcem dlužníka R. Š., bytem Uničov. UR13/90/2014 Návrh prodeje budovy č. p. 224 v ul. Olomoucká po zveřejněném záměru doporučuje Zastupitelstvu města Uničova a) schválit prodej pozemku parcela číslo stavební 1658 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova číslo popisné 224, část obce Uničov, v ulici Olomoucká, stavba občanského vybavení, s nezbytným zázemím v souladu s potřebou nabyvatele a města na parcelách č. 2526, č a č. 2251/8 v obci a katastrálním území Uničov včetně všech součástí a příslušenství do vlastnictví J. H., bytem Uničov, za kupní cenu 3 mil. Kč a za podmínky rekonstrukce vedoucí k dosažení předloženého záměru a provedení opravy fasády, výměny oken a klempířských prvků budovy do 5 let ode dne převodu vlastnického práva. Termín rekonstrukce budovy bude jištěn směnkou ve výši 1 mil. Kč a v kupní smlouvě bude sjednáno předkupní právo pro město Uničov na dobu 5 let, 3

4 b) schválit zřízení věcného břemene vedení veřejného osvětlení na pozemcích parcelní č. 2526, č a č. 2251/8 v obci a katastrálním území Uničov na dobu neurčitou ve prospěch města a za úhradu stanovenou podle Zásad Z/05/2009 Postup při zřizování věcných břemen spočívajících v uložení podzemních a nadzemních vedení přes pozemky ve vlastnictví města Uničova. UR14/90/2014 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru - Masarykovo náměstí 26 v Uničově schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru sloužícího podnikání v přízemí domu Masarykovo náměstí 26 o výměře 108,7 m 2 v Uničově dle Zásad pro pronajímání nebytových prostor v majetku města Uničova s panem K. O., bytem U Oskavy 1305, Uničov, IČ na dobu určitou 5 let za účelem maloobchodního prodeje dárkového zboží, keramiky, porcelánu a květin. Nájemné bude stanoveno z částky 940 Kč na metr čtverečný a rok. Výsledek hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se UR15/90/2014 Návrh na mimosoudní vyrovnání - ukončení sporu o určení vlastnictví pozemků pod zimním stadionem doporučuje Zastupitelstvu města Uničova schválit ukončení soudního řízení ve věci určení vlastnického práva vedeného u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 20 C 63/2002 před vydáním rozhodnutí odvolacího soudu ve věci za podmínky sjednání dohody o narovnání se všemi účastníky sporu, na základě níž bude souhlasně prohlášeno, že vlastníkem parcel č. st. 1118/4, st. 1669/2, st. 2200, 1743/5, 1900/35, 1900/51, 1900/52, 1900/53 v katastrálním území Uničov je město Uničov, které za to vyplatí finanční kompenzaci dle dohody účastníků. UR16/90/2014 Návrh prodeje pozemků vlastníkům rodinných domů č. p v ul. Sad míru doporučuje Zastupitelstvu města Uničova schválit prodej pozemku podle geometrického plánu č /2014 a) parcela číslo 186/21 zahrada v katastrálním území Uničov o výměře 72 m 2 vlastníkům rodinného domu č. p za kupní cenu 180 Kč/m 2, b) pozemku parcela číslo 186/20 zahrada v katastrálním území Uničov o výměře 72 m 2 vlastníkům rodinného domu č. p za kupní cenu 180 Kč/m 2, c) pozemku parcela číslo 186/19 zahrada v katastrálním území Uničov o výměře 71 m 2 vlastníkům rodinného domu č. p za kupní cenu 180 Kč/m 2, 4

5 d) pozemku parcela číslo 186/18 zahrada v katastrálním území Uničov o výměře 70 m 2 vlastníkům rodinného domu č. p za kupní cenu 180 Kč/m 2, e) pozemku parcela číslo 186/17 zahrada v katastrálním území Uničov o výměře 109 m 2 vlastníkovi rodinného domu č. p za kupní cenu 180 Kč/m 2, f) pozemku parcela číslo 186/1 zahrada v katastrálním území Uničov o výměře 126 m 2 vlastníkům rodinného domu č. p za kupní cenu 180 Kč/m 2. Náklady vynaložené na vyhotovení geometrického plánu pro rozměření pozemku a správní poplatek katastrálnímu úřadu uhradí nabyvatelé. UR17/90/2014 Návrh pronájmu pozemku pro venkovní posezení u hostince v Benkově schvaluje a) pronájem pozemku parcela č. st. 49 zastavěná plocha a nádvoří - jeho část o rozloze cca 11 x 3 m podél budovy hostince v části obce Benkov a katastrálním území Benkov u Střelic za účelem umístění venkovního posezení do výlučného užívání provozovatelce hostince S. J. a do společného užívání části pozemku o výměře 80 m 2 s vlastníky pozemku parcela č. st. 130 za účelem průchodu, vše za nájemné stanovené dle Zásad č. Z/04/2007 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, b) změnu nájemní smlouvy sp. zn. MAJ 213/2012 uzavřené dne mezi městem Uničovem a manžely V. a M. K. na společný nájem části pozemku parcela č. st. 49 o výměře 80 m 2 v katastrálním území Benkov u Střelic za účelem průchodu k sousednímu pozemku parcela č. 5/2, c) výpověď z nájemní smlouvy sp. zn. MAJ 213/2012 uzavřené dne mezi městem Uničovem a manžely V. a M. K. v případě, že nebude uzavřena do 15 dnů od doručení výzvy změna nájemní smlouvy dle bodu b) tohoto usnesení. UR18/90/2014 Pronájem pozemků v Horní Sukolomi ÚSOVSKO a. s. schvaluje pronájem pozemku v katastrálním území Horní Sukolom parcelní číslo 428 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1649 m 2 a části parcelní číslo 413 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 859 m 2 uživateli sousedních zemědělských pozemků ÚSOVSKO a. s., IČ za účelem zemědělské výroby za nájemné ve výši 1,5 % přiřazené průměrné základní ceny zemědělských pozemků pro katastrální území Horní Sukolom dle vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, a to do doby vytýčení pozemků geometrickým plánem, popř. do doby realizace opatření dle plánu společných zařízení schváleného v rámci komplexní pozemkové úpravy. 5

6 UR19/90/2014 Prodej pozemku pro výstavbu v ul. Medelská doporučuje Zastupitelstvu města Uničova a) revokovat usnesení č. UZ11/10/2012, b) schválit záměr prodeje pozemku parcela číslo 2599 o výměře cca 302 m 2 v katastrálním území Uničov v ulici Medelská za účelem výstavby objektu se smíšenou funkcí (občanská vybavenost s obytnou funkcí) podle Zásad č. Z/03/ Zásady pro prodej pozemků určených k zastavění formou veřejné soutěže za kupní cenu ve výši minimálně 700 Kč/m 2. Na stavebníka budou úplatně převedena práva a povinnosti vyplývající ze stavebního povolení č. j. 7061/VS/RO/Št/08 ze dne včetně projektové dokumentace stavby v hodnotě 154 tis. Kč. UR20/90/2014 Změna nabyvatele pozemku v Dětřichově ve schváleném usnesení č. UZ10/21/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Uničova a) revokovat usnesení č. UZ10/21/2014 ze dne , b) schválit prodej pozemku parcela číslo 350/2 zahrada o výměře 18 m 2 v katastrálním území Dětřichov do vlastnictví vlastníka domu číslo popisné 29, část obce Dětřichov na parcele číslo 17 za kupní cenu 180 Kč/m 2 včetně DPH za účelem rozšíření zázemí domu. Správní poplatky uhradí nabyvatel. UR21/90/2014 Nabytí práva služebnosti inženýrské sítě a přístupu pro RWE GasNet s.r.o. doporučuje Zastupitelstvu města Uničova schválit a) zřízení pozemkové služebnosti spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení "REKO VTL AU Uničov - Brníčko" a v právu údržby, vjezdu a vstupu na služebný pozemek parcela č. 194/9 a pozemek parcela č. st. 482 v katastrálním území Brníčko ve prospěch RWE GasNet s.r.o., IČ na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu vypočtenou podle Zásad č. Z/05/ "Postup při zřizování věcných břemen přes pozemky ve vlastnictví města Uničova". Do doby kolaudace nového plynárenského zařízení bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na dobu určitou do Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný, 6

7 b) zřízení pozemkové služebnosti spočívající v právu přístupu přes služebný pozemek parcela č. 185/6, parcela č. 356 a parcela č. 315/3 v katastrálním území Brníčko ve prospěch RWE GasNet s.r.o., IČ jakožto budoucího vlastníka regulační stanice plynu postavené na pozemku parcela č. st. 482 v katastrálním území Brníčko. Služebnost bude zřízena na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši určené znaleckým posudkem. Do doby kolaudace regulační stanice plynu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na dobu určitou do Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný. UR22/90/2014 Věcné břemeno ČEZ Distribuce a.s. - DAVON s.r.o., přípojka NNk k parcele č. st. 2511/1, Uničov doporučuje Zastupitelstvu města Uničova schválit zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích parcelní číslo 622/1 - ostatní plocha, jiná plocha, parcelní číslo 622/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parcelní číslo 622/26 - ostatní plocha, jiná plocha, vše v katastrálním území Uničov. Věcné břemeno bude spočívat v povinnosti strpět výstavbu kabelového vedení nízkého napětí v Uničově na pozemcích ve vlastnictví města Uničova a v právu vstupu a vjezdu oprávněné strany na předmětné pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou a změnami nebo odstraněním stavby. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na dobu časově neomezenou úplatně, a to formou jednorázové úplaty vypočtené dle Zásad Z/05/2009 Postupu při zřizování věcných břemen přes pozemky ve vlastnictví města Uničova. UR23/90/2014 Změna stavebníka vodoměrné šachty v místě napojení přivaděče SOMU na vodovod Uničov schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o převodu investorství a o změně stavebníka uzavřené dne , jehož předmětem je změna investora a stavebníka vodoměrné šachty v předávacím uzlu SV Uničov pro obec Dlouhou Loučku, tj. v místě napojení přivaděče SOMU na vodovod Uničov. UR24/90/2014 Pronájem mopedárny - Uničov, ul. Dukelská schvaluje pronájem nebytových prostor - jednoho stání v mopedárně v Dukelské ulici budovy číslo popisné 1377 postavené na pozemku parcelní číslo stavební 1207 v obci a katastrálním území Uničov paní M. B. a jednoho stání panu J. F., oběma podle zásad Z/01/2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 7

8 UR25/90/2014 Návrh na rozpočtové opatření - Pozemek pro hřiště - Střelice schvaluje rozpočtové opatření majetkoprávního odboru a změnu závazných ukazatelů rozpočtu města roku 2014 dle důvodové zprávy. UR26/90/2014 Lesy v Horní Sukolomi schvaluje uzavření dodatku č. 14 nájemní smlouvy MPr/Do/05/34 ze dne , na základě něhož je sjednán se společností Spojené lesy s. r. o. nájem (pacht) pozemků parcelní č. 79, 356, 359 a 382 v katastrálním území Horní Sukolom. UR27/90/2014 Koupaliště - ceník 2014 schvaluje ceník pro městské koupaliště Uničov na rok 2014 dle varianty č. 2. UR28/90/2014 Aktualizace rozpočtového výhledu města Uničova na roky doporučuje Zastupitelstvu města Uničova schválit aktualizovaný rozpočtový výhled města Uničova na roky 2015 až UR29/90/2014 Přehled rozpočtových opatření a změn závazných ukazatelů rozpočtu města Uničova roku 2014 k bere na vědomí přehled provedených rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu města schválených radou města a zastupitelstvem města od do UR30/90/2014 Závěrečný účet města Uničova a schválení účetní závěrky za rok 2013 doporučuje Zastupitelstvu města Uničova a) ke schválení Závěrečný účet města Uničova za rok 2013 a vyslovení souhlasu s ukončením hospodaření roku 2013 bez výhrad, b) ke schválení účetní závěrku města Uničova za rok

9 UR31/90/2014 Fond rozvoje bydlení - Žádost o odpuštění smluvních sankcí - Společenství pro dům Hrubého a Moravské náměstí 703, 708 Uničov schvaluje odpustit část pohledávky města Uničova za Společenstvím pro dům Hrubého 704, 705, 706, 707 a Moravské nám. 703, 708, Uničov vzniklou ze smlouvy č. 8/2013 o návratné půjčce poskytnuté z Fondu rozvoje bydlení města Uničova dle důvodové zprávy ve výši 20 tis. Kč z pohledávek v celkové výši Kč. UR32/90/2014 Rozpočtová opatření odboru investic a regionálního rozvoje 1. schvaluje a) zařazení nové akce "Dofinancování akce z roku Zakládání a obnova zeleně v Uničově a místních částech I. etapa", b) rozpočtové opatření odboru investic a regionálního rozvoje na dofinancování této akce ve výši 97 tis. Kč a změnu závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2014 dle důvodové zprávy. 2. doporučuje Zastupitelstvu města Uničova schválit rozpočtové opatření odboru investic a regionálního rozvoje na akci "Rekonstrukce ulic MPZ - Litovelská, Haškova a Příční (komunikace) ve výši tis. Kč a změnu závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2014 dle důvodové zprávy. UR33/90/2014 Rozpočtová opatření odboru investic a regionálního rozvoje č. 2 doporučuje Zastupitelstvu města Uničova a) schválit rozpočtové opatření odboru investic a regionálního rozvoje na akci "Rekonstrukce topného systému v MŠ Uničov, Komenského" výši tis. Kč a změnu závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2014 dle důvodové zprávy. b) schválit rozpočtové opatření odboru investic a regionálního rozvoje na akci "Administrativní budova Technických služeb Uničov - energetická opatření" výši tis. Kč a změnu závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2014 dle důvodové zprávy. 9

10 UR34/90/2014 Aktualizace projektu Uničov - město bez bariér 1. bere na vědomí plnění projektu Uničov město bez bariér v letech doporučuje Zastupitelstvu města Uničova schválit aktualizaci projektu Uničov město bez bariér na rok UR35/90/2014 Místní komunikace Brníčko - návrh na zařazení nových akcí a rozpočtová opatření 1. schvaluje a) zařazení nové akce "Oprava MK - malá strana v Brníčku" v celkovém objemu 94 tis. Kč včetně DPH do rozpočtu města pro rok 2014, b) zařazení nové akce "Oprava MK - hřiště v Brníčku" v celkovém objemu 137 tis. Kč včetně DPH do rozpočtu města pro rok 2014, c) rozpočtové opatření odboru investic a regionálního rozvoje na financování akce "Oprava MK - malá strana v Brníčku" ve výši 94 tis. Kč a změnu závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2014 dle důvodové zprávy, d) rozpočtové opatření odboru investic a regionálního rozvoje na financování akce "Oprava MK - hřiště v Brníčku" ve výši 137 tis. Kč a změnu závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2014 dle důvodové zprávy, e) přímé zadání akcí "Oprava MK - malá strana v Brníčku" a "Oprava MK - hřiště v Brníčku" v celkové výši 231 tis. Kč firmě Kareta s.r.o. Bruntál z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 2. ukládá odboru investic a regionálního rozvoje připravit k podpisu návrhy smluv o dílo na realizaci obou akcí. UR36/90/2014 Prodloužení komunikace v PZ Uničov 1. bere na vědomí cenovou nabídku firmy AgPOL s.r.o. Olomouc na realizaci projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby "Prodloužení komunikace v PZ Uničov", včetně provedení inženýrské činnosti v rozsahu zajištění podkladů a vyjádření pro územní řízení a stavební řízení, za celkovou nabídkovou cenu ve výši ,20 Kč včetně DPH. 2. souhlasí s přímým zadáním zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby "Prodloužení komunikace v PZ Uničov", včetně provedení inženýrské činnosti v rozsahu zajištění podkladů a vyjádření pro územní řízení a stavební řízení, firmě AgPOL s.r.o. Olomouc za celkovou nabídkovou cenu ve výši ,20 Kč včetně DPH. 10

11 3. ukládá odboru investic a regionálního rozvoje připravit na příští zasedání rady města návrh rozpočtového opatření pro zajištění přípravy realizace stavby "Prodloužení komunikace v PZ Uničov". UR37/90/2014 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení doporučuje Zastupitelstvu města Uničova ke schválení poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení následujícím žadatelům: 1. SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM U STADIONU 572, UNIČOV - obnova střechy, krytiny, konstrukce Kč 2. F. P. a Š. L. Olomoucká obnova fasády Kč - výměna oken a vchodových dveří domu Kč 3. CH. A. a CH. J. V. J. a V. J. Horní Sukolom 45 - obnova střechy, krytiny, konstrukce Kč 4. H. M. Renoty 50 - obnova fasády Kč - obnova střechy, krytiny, konstrukce Kč - výměna oken a vchodových dveří domu Kč 5. Š. M. a Š. M. Plzeňská 876 objekt Olomoucká obnova fasády Kč UR38/90/2014 Schválení zadání 3. změny regulačního plánu MPZ Uničov doporučuje Zastupitelstvu města Uničova podle 64 odst. 6) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších novel, schválit zadání změny č. 3 regulačního plánu městské památkové zóny města Uničova. 11

12 UR39/90/2014 Centrum sociálních služeb Uničov, p.o. - navýšení pracovního úvazku z důvodu využití veřejně prospěšných prací schvaluje změnu závazných ukazatelů CSS, a to navýšením průměrného přepočteného stavu pracovníků z 17,25 na 17,55. UR40/90/2014 Výroční zpráva MěÚ v Uničově za rok 2013 bere na vědomí Výroční zprávu MěÚ v Uničově za rok UR41/90/2014 IOP - výzva schvaluje podání žádosti o dotaci v Integrovaném operačním programu, ve výzvě č. 22 dle důvodové zprávy. 2. ukládá provést poptávkové řízení na zpracování studie proveditelnosti na projekt v rámci výzvy č. 22 Integrovaného operačního programu. UR42/90/2014 Návrh na vyřazení majetku města schvaluje vyřazení a způsob likvidace majetku dle důvodové zprávy. UR43/90/2014 Návrh na převod majetku schvaluje bezplatný převod nevyužitého majetku do vlastnictví ZŠ Pionýrů Uničov, dle důvodové zprávy. 12

13 UR44/90/2014 Žádosti o příspěvek z prostředků určených k rozdělení radou města schvaluje a) poskytnutí finančního příspěvku z prostředků určených k rozdělení radou města ve výši Kč Gymnáziu Uničov na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu Hudba bez hranic v roce 2014, b) poskytnutí finančního příspěvku z prostředků určených k rozdělení radou města ve výši Kč Městskému kulturnímu zařízení Uničov na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací vzdělávacího programu pro seniory Virtuální univerzita třetího věku v roce Mgr. Dalibor Horák v. r. starosta Bc. Stanislav Axman v. r. místostarosta 13

Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. UZ02/22/2014 Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. UZ02/22/2014 Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu USNESENÍ z 22. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2014 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení na Moravském náměstí v Uničově UZ01/22/2014 Schválení

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 89. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. dubna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 89. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. dubna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 89. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. dubna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/89/2014 Schválení programu 89. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 37. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/37/2012 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ ze 75. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. října 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 75. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. října 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 75. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. října 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/75/2013 Schválení programu 75. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více

USNESENÍ z 25. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 25. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 25. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/25/2015 Schválení programu 25. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 28. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. prosince 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 28. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. prosince 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 28. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. prosince 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/28/2015 Schválení programu 28. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ z 34. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 22. března 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 34. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 22. března 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 34. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 22. března 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/34/2016 Schválení programu 34. schůze Rady města Uničova program

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

USNESENÍ ze 46. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 46. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 46. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/46/2016 Schválení programu 46. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ z 33. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. března 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 33. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. března 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 33. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. března 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/33/2016 Schválení programu 33. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/47/2016 Schválení programu 47. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 15. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 2. června 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 15. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 2. června 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 15. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 2. června 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/15/2015 Schválení programu 15. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. února 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. č.

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. února 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. č. USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. února 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. č. 1 UR01/8/2015 Schválení programu 8. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ ze 72. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. září 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 72. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. září 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 72. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. září 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/72/2013 Schválení programu 72. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 91. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 6. května 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 6. května 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 6. května 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/91/2014 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 27. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. listopadu 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 27. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. listopadu 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 27. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. listopadu 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/27/2015 Schválení programu 27. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

USNESENÍ z 30. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 26. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 30. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 26. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 30. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 26. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/30/2016 Schválení programu 30. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/39/2012 Schválení programu 39. řádné schůze Rady města

Více

USNESENÍ ze 102. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. října 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 102. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. října 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 102. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. října 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/102/2014 Schválení programu 102. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 8. 3. 2011 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/8/2011 Kontrola zápisu ze 7. schůze Rady města Uničova zápis ze 7. schůze

Více

USNESENÍ z 98. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. září 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 98. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. září 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 98. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. září 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/98/2014 Schválení programu 98. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 19. srpna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 19. srpna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 19. srpna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/97/2014 Schválení programu 97. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 82. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. ledna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 82. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. ledna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 82. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. ledna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/82/2014 Schválení programu 82. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/10/2015 Schválení programu 10. schůze Rady města Uničova

Více

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo.

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo. USNESENÍ ze 17. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 24. června 2013 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení na Moravském náměstí v Uničově UZ01/17/2013 Schválení

Více

USNESENÍ ze 7. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 10. února 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 7. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 10. února 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 7. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 10. února 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. UR01/7/2015 Schválení programu 7. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ z 53. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. listopadu 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 53. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. listopadu 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 53. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. listopadu 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/53/2012 Schválení programu 53. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 12. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. dubna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 12. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. dubna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 12. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. dubna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/12/2015 Schválení programu 12. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 56. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. ledna 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 56. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. ledna 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 56. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. ledna 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/56/2013 Schválení programu 56. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 63. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 23. dubna 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 63. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 23. dubna 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 63. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 23. dubna 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/63/2013 Schválení programu 63. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 38. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 38. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 38. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/38/2012 Schválení programu 38. řádné schůze Rady města

Více

Město Uničov Rada města Uničova Souhrn 56. řádné schůze Rady města Uničova, konaná dne v 8:00 hod. zasedací místnost, Masarykovo nám.

Město Uničov Rada města Uničova Souhrn 56. řádné schůze Rady města Uničova, konaná dne v 8:00 hod. zasedací místnost, Masarykovo nám. Město Uničov Souhrn 56. řádné schůze Rady města Uničova, konaná dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR1/56/2009 Kontrola zápisu z 55. schůze Rady města Uničova zápis z 55. schůze

Více

USNESENÍ z 50. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. listopadu 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. listopadu 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. listopadu 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/50/2016 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 3. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 3. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 3. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 21. 12. 2010 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/3/2010 Výstavba v ulici Albíkova v Uničově d o p o r u č u j e Zastupitelstvu

Více

USNESENÍ z 18. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. července 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 18. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. července 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 18. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. července 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/18/2015 Schválení programu 18. schůze Rady města Uničova

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

USNESENÍ ze 7. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ ze 7. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ ze 7. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 22. 2. 2011 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/7/2011 Kontrola zápisu z 6. schůze Rady města Uničova zápis z 6. schůze

Více

USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/42/2016 Schválení programu 42. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ ze 48. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 18. září 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 48. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 18. září 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 48. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 18. září 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/48/2012 Schválení programu 48. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 7 konaného dne 18. června 2015 Usnesení ZM 1/07/2015: návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Stanislav Kalinec a

Více

USNESENÍ z 13. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 9:45 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 13. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 9:45 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 13. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 3. 5. 2011 v 9:45 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/13/2011 Kontrola zápisu z 12. schůze Rady města Uničova zápis z 12.

Více

Usnesení z 85. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

Usnesení z 85. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 Usnesení z 85. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 6. 4. 2010 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/85/2010 Kontrola zápisu z 84. schůze Rady města Uničova b e r e n a v

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

USNESENÍ z 28. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 28. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 28. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 29. 11. 2011 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/28/2011 Kontrola zápisu z 27. schůze Rady města Uničova b e r e n a

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

USNESENÍ ze 46. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. srpna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 46. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. srpna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 46. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. srpna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/46/2012 Schválení programu 46. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

USNESENÍ z 33. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. února 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 33. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. února 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 33. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. února 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/33/2012 Kontrola zápisu z 32. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 12 konaného dne 30. června 2016 Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání:

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 29.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0051/ZM5/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 25. 1. 2011 v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/5/2011 Kontrola zápisu ze 4. schůze Rady města Uničova zápis ze 4. schůze

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/36/2012 Kontrola zápisu z 35. schůze Rady města Uničova

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 29.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0051/ZM5/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 15. května 2013 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 573/19-596/19

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/5/2015 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 87

Město Broumov určeno Radě města č. 87 Město Broumov určeno Radě města č. 87 Majetkové záležitosti k jednání dne: 19.2. 2014 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, starosta, Mgr.Špůr dne: 3.2.,14.2.2014 předloženo RM dne: 14.2.

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

RM USNESENÍ

RM USNESENÍ Spis. zn.: 91550/2009 Č.j.: 93622/2009 USNESENÍ z 83. schůze Rady města Šumperka ze dne 22.10.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více