FOLKLORNÍ AKCE V ČESKÉ REPUBLICE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FOLKLORNÍ AKCE V ČESKÉ REPUBLICE 2010"

Transkript

1

2

3 FOLKLORNÍ AKCE V ČESKÉ REPUBLICE 2010 Kalendář a informace Vydává Folklorní sdružení České republiky pro potřeby svých členských souborů, pořadatelů festivalů, kulturních institucí, krajských kanceláří, regionálních sdružení, zahraničních partnerů i široké veřejnosti. Zpracovala Jarmila Jandová

4 Folklorní akce v České republice 2010 Kalendář Folklorního sdružení České republiky 2009 Folklorní sdružení České republiky Odpovědná redaktorka: Jarmila Jandová Fotografie: Jiří Janda, František Synek, 2006 Glosáře: Jarmila Jandová Překlady: Jarmila Jandová (angličtina a španělština), Jarmila Mrnuštíková a Zdeněk Opatřil (ruština) Spolupráce: Martin Holík, Jiří Janda, Dušan Macháček, Jarmila Mrnuštíková Grafická úprava obálky: GepArts s.r.o.

5 Obsah Slovo úvodem 6 Folklorní sdružení České republiky 7 Kalendář folklorních akcí v České republice Folklorní výstavy v r Vybrané festivaly ve Slovenské republice Termíny z kalendáře Místní rejstřík 85 The Folklore Association of the Czech Republic 89 Schedule of Folklore Events in the Czech Republic, Folklore exhibitions in Selected folklore festivals in the Slovak Republic, Glossary 121 La Asociación Folclórica de la República Checa 123 Calendario de eventos folclóricos en la República Checa, Exposiciones de folclor en Principales festivales folclóricos en la República Eslovaca en Glosario 155 Фольклорное объединение Чешской Республики 157 Фольклорные мероприятия в Чешской Республике 2010 г. 158 Фольклорные выставки в 2010 г. 187 Избранные фольклорные фестивали в Словакии 2010 г. 189

6 Slovo úvodem Vážení přátelé, v devatenáctém vydání Folklorních akcí v České republice předkládáme informace v zásadě stejným způsobem, jako ve vydání osmnáctém. V českém kalendářním přehledu se uvádí každé datum jen jednou (neopakuje se u každé akce) a doplňuje se jménem dne, protože případného návštěvníka obvykle zajímá, o který den v týdnu jde. Za datem následuje v abecedním pořadí vše, co se ten den odehrává. Jednodenní akce a ty, které toho dne začínají, jsou zvýrazněny tučně, zatímco pokračující akce zvýrazněny nejsou. Drobná změna nastala u několikadenních akcí: za jejich názvem následují pokaždé v závorce úplná data. Popis události i kontaktní informace se uvádějí jen u prvního dne. V cizojazyčných verzích akce nejsou řazeny abecedně, nýbrž podle české předlohy, aby si zahraniční čtenář mohl případně vyhledat dodatečné informace, jako kontaktní údaje, které jsou uvedeny jen v české části. V anglickém a španělském textu jsou zvýrazněny kurzívou některé důležité pojmy, které jsou specifické pro náš folklor. Kurzíva odkazuje na glosáře těchto pojmů, zařazené na konci obou cizojazyčných částí. Pro čtenáře neobeznámené s etnografickými oblastmi České republiky je přiložena mapa na třetí straně obálky. Dlouhodobým akcím patří zvláštní oddíl za kalendářním přehledem. Stejně jako loni, i v roce 2010 jsou to vesměs výstavy, proto je oddíl i tak nazván. Doufáme, že jmenovaná malá změna v uvádění několikadenních akcí pomůže kalendář ještě více zpřehlednit. Jakékoli připomínky a návrhy uživatelů této publikace jsou vítány. Kalendář obsahuje informace, které jsme dostali do uzávěrky od pořadatelů akcí nebo které jsme si sami vyhledali. Na konci některých měsíců zařazujeme pod čarou akce, jejichž přesné datum do uzávěrky nebylo známo. Přidáváme zase údaje o nejvýznamnějších folklorních slavnostech a festivalech ve Slovenské republice. Změna termínů je ovšem vyhrazena. Aktuální informace si vždy můžete ověřit jednak podle kontaktních údajů v kalendáři, jednak na internetových stránkách Folklorního sdružení České republiky. Tam kromě údajů o jednotlivých festivalech a ostatních akcích najdete i odkazy na stránky folklorních souborů a institucí zabývajících se folklorní tematikou. Všem souborům, pořadatelům folklorních akcí a příznivcům folklorního dění přejeme zdar, tvůrčí elán a mnoho úspěchů v roce Folklorní sdružení České republiky Senovážné nám. 24, Praha 1 tel.: , fax: www. folklornisdruzeni.cz, Jarmila Jandová Odpovědná redaktorka 6

7 Folklorní sdružení České republiky Starat se o nesmírné bohatství projevů tradiční lidové kultury v České republice je hlavním posláním Folklorního sdružení České republiky zájmové nevládní organizace dětí, mládeže i dospělých, která v téměř 400 členských souborech sdružuje přibližně členů. Od svého vzniku v roce 1990 je největším kulturním občanským sdružením v České republice, a jelikož děti a mládež tvoří skoro tři čtvrtiny jeho členské základny, patří také k nejvýznamnějším dětským a mládežnickým organizacím v zemi. Folklorní sdružení České republiky udržuje úzké kontakty s mezinárodními folklorními organizacemi CIOFF, IOV, EFCO a IGF a přímo spolupracuje s národními a oblastními asociacemi na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Německu, Rakousku, Itálii, Španělsku, Rusku, v pobaltských republikách a dalších státech. Každoročně se pořadatelsky a spolupořadatelsky podílí na více než 60 folklorních festivalech a slavnostech v celé České republice. Sdružení připravuje také vzdělávací kurzy a semináře pro vedoucí souborů, choreografy a tanečníky. Vydává měsíčník Folklor a řadu dalších publikací, jakož i DVD nosiče. Kromě internetových stránek provozuje vlastní informační centrum v Praze. Při propagaci folklorního dění spolupracuje s řadou mediálních partnerů (jako Český rozhlas, Radio Proglas, Dětská tisková agentura, Zlaté stránky, Česká televize, Tv Noe) a s kulturními institucemi v oblasti lidového umění v celé České republice. Mezi nejvýznamnější akce Folklorního sdružení České republiky patří celostátní soutěžní přehlídka dětských zpěváků lidových písní Zpěváček ve Velkých Losinách, mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní a tancem v Luhačovicích, reprezentační Národní krojový ples a Mezinárodní folklorní festival Pražský jarmark. Zdeněk Pšenica Předseda Folklorní sdružení České republiky 7

8 Folklor ve vysílání Èeského rozhlasu Èeský rozhlas 2 Praha vysílá každý den po 18:46 hodinì poøad Putování za folklorem. V pravidelné ètvrthodince se pøedstavují nejvìtší klenoty naší lidové hudby. Poøad uvádìjí redaktoøi krajských redakcí i kmenové redakce ÈRO 2 Praha: Jan Rokyta z Ostravy, Zdenìk Bláha nebo Michaela Vondráèková z Plznì, Helena Bretfeldová nebo Josef Prudil z Brna, Vladimír Brand nebo Veronika Rezková z Prahy. Studia v Brnì, Ostravì, Olomouci, Hradci Králové, Èeských Budìjovicích a Plzni spolupracují s organizátory folklorních festivalù a ve svých pravidelných folklorních poøadech vysílají záznamy toho, co na festivalech zaznìlo. Èeský rozhlas 7 Radio Praha, který vysílá pro zahranièní posluchaèe, má svùj folklorní poøad s názvem Ach synku, synku. Folklor ve vysílání Èeské televize Obsahem poøadu Folklorní magazín, který pøipravuje Ostravské studio Èeské televize, jsou reportáže, dokumenty a rozhovory o folkloru, souborech, muzikách, folklorních akcích, lidových zvycích, ale pøedevším o lidech, kteøí se folkloru, lidovému umìní a lidovým øemeslùm aktivnì vìnují. Tvùrci Folklorního magazínu úzce spolupracují s Folklorním sdružením ÈR. V r se vysílá Folklorní magazín dvakrát do mìsíce, a to v sobotu v 9:25 na programu ÈT 2. Brnìnské studio Èeské televize pøipravuje a vysílá již øadu let publicistický poøad Folklorika, vìnovaný lidové kultuøe, zvykùm, tradicím, a osobnostem. Folklorika se vysílá rovnìž dvakrát mìsíènì v sobotu v 9:25 na programu ÈT 2.

9

10 Internetový zpravodajský deník a magazín o dění v českém, moravském a slezském folkloru Aktuality, články, rozhovory o folklorních festivalech, slavnostech a dalších akcích Informace o činnosti Folklorního sdružení ČR, Regionálních folklorních sdružení, o životě folklorních souborů, krúžků, chas, muzik, spolků, pěveckých sborů Aktuální přehled o výstavách a dalších akcích lidového umění, řemesel, lidových staveb Důležité informace pro členské soubory a festivaly FoS ČR Zprávy a aktuality z institucí a organizací zabývajících se problematikou lidové kultury a folkloru, novinky o folkloru v zahraničí Kalendária folklorních akcí, přehledy výročí z regionů, pozvánky na představení a vystoupení souborů, na lidové a folklorní akce v městech, obcích a regionech Anonce na rozhlasové a televizní pořady s folklorní tematikou, odkazy na příbuzné internetové stránky Diskuze, názory, folklorní burza, profily osobností lidové kultury a folkloru FOLKLOR výjimečný čtyřbarevný měsíčník o lidech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a jejich schopnostech ochraňovat, pěstovat a předávat novým generacím nesmírné bohatství folklorního dědictví lidu země ležící v srdci Evropy. Roční předplatné 12 čísel (včetně poštovného) 360 Kč. FOLKLOR si můžete objednat na adrese: Folklorní sdružení České republiky Senovážné nám Praha 1 Tel.: (+420) Fax: (+420)

11 Folklorní akce 2010 Leden , pátek leden * Novoroční koleda, Svatobořice-Mistřín Tradiční lidový výroční zvyk, odpolední vinšování přátelům k Novému roku. Inf.: František Synek, tel , , úterý * Chození s klibnou a kozlíky, Kovářov Starobylý masopustní lidový obyčej předvádějí členové Jihočeského folklorního souboru Kovářovan. Veselý průvod v obci obchází jednotlivá stavení s maskou koně i maskami skotačivých kozlíků, hospodář či hospodyně všechny počastují dobrou kořaličkou, na oves a seno přidají, ale klibnu (koně) nechtějí koupit. Inf.: manželé Milan a Pavla Škochovi, tel , , * Tříkrálová koleda, Svatobořice-Mistřín Tradiční lidový výroční zvyk. Inf.: František Synek, tel , , středa * Obchůzka Tří králů, Kovářov Tradiční tříkrálová obchůzka v podání členů dětského folklorního souboru Kovářovánek. Inf.: manželé Milan a Pavla Škochovi, tel.: , , , sobota * Dětský Valašský bál, Frenštát p. R. Přátelské setkání dětí z různých folklorních souborů i neorganizovaných dětí z města a okolí. Odpoledne v Domě kultury (od 14 hodin) plné tance, her, soutěží a zábavy. Volba krále a královny bálu, výuka tanců. Inf.: Jana Šamánková, tel , * 27. Hanácké bál, Vyškov Tradiční lidová zábava. Besední dům Vyškov. Inf.: MKS Vyškov, Marcela Lžičařová, tel

12 leden Folklorní akce , sobota * Slezský bál, Ostrava-Poruba Slezský soubor Heleny Salichové pořádá již 15. rokem Slezský bál, který je zvláštní svým kláním o titul Slezského krále pro daný rok a netradičními tanečními výkony jednotlivých členů souboru. Dům farnosti, 19 hodin. Inf.: Tomáš Vojtkulák, tel , * Valašský bál, Zubří Bál Valašského souboru písní a tanců Beskyd v prostorách Klubu Zubří. Je připravena bohatá tombola, muziky hrají ve dvou sálech. Představí se soubor Beskyd a host v okénku hostů. Inf.: Vítězslav Staňo, tel , , neděle * Společenský ples Taneční a módní show 2010, Svatobořice-Mistřín Taneční zábava souboru Lúčka a Sdružení Patnáctka pro občany. Předtančení, ukázky tanců, módní přehlídka, tombola, občerstvení. Obecní kulturní dům, začátek v 19:30 hodin. Inf.: František Synek, tel , , sobota * 17. reprezentační Hanácký bál, Regionální centrum Olomouc Tradiční folklorní akce za účasti národopisných souborů Olomoucka a hostů. Kromě lidových muzik souborů účinkují čtyři další skupiny k poslechu a tanci (dechovka, cimbálovka, Syrinx a Quantum). Začátek v 19 hodin Moravskou besedou. Hlavní pořadatel: Národopisný soubor Týnečáci. Inf.: Ladislav Čechák, tel , * 33. Valašský bál, Hovězí Na již tradičním Valašském bále v Hovězí vám zahrají DH Svárovanka ze Strážnice a CM Kordulka. Bál se uskuteční v kulturním zařízení OÚ Hovězí a čekají vás nejen valašské speciality všeho druhu, ale také uvítání slivovicí. Začátek v 19:30 hodin. Inf.: Lenka Babicová, tel , * 33. Valašský bál, Rusava K tanci a poslechu hraje cimbálová muzika Valašského krúžku Rusavjan. Začátek v 19:30 hodin v sále Obecního domu. Inf.: Jaroslav Pavelka, tel ,

13 Folklorní akce 2010 leden , pátek * Blaťáckej bál, Ševětín Pořádá Blaťácký soubor Ševětín v Kulturním domě. Uvítání dudáckou kapelou, předtančení, bohatá tombola. Inf.: Marie Švejdová, tel , , sobota * 34. Hanácké bál, Kostelec na Hané Koná se v sokolovně od 20 hodin. Spousta zábavy, bohatá tombola, dobré jídlo a pití, přehlídka rozmanitých krojů (nejen našeho souboru). Všeckê Vás srdečně zvó hanáci ze sóborô Kosíř. Inf.: Bohumil Dostál, tel , * 14. Lašský bál, Ostrava-Proskovice K tanci hraje cimbálová muzika Ondřejnica a hostující cimbálová muzika. V programu je předtančení, výuka lašských tanců, půlnoční překvapení, tombola. Pořádá se od 19:00 hodin v Sokolovně v Proskovicích. Inf.: Pavla Hranická, tel , * Masopust, Soubor lidových staveb Vysočina, Veselý Kopec Tradiční obchůzka masopustního průvodu v podání vesnické skupiny ze Studnic u Hlinska, od 10 do 16 hodin. Inf.: tel/fax , * Vševalašský bál a bál souboru Sedmikvítek, Frenštát p. R. Valašské folklorní sdružení ve spolupráci s některým svým členským souborem pořádá každoročně Vševalašský bál. Letos budou spolupořadateli soubory Sedmikvítek z Frenštátu p. R. a Radhošť z Trojanovic. Jde o setkání členů valašských a jiných folklorních souborů s cílem předvést široké veřejnosti krásu a tradice valašského folkloru. Koná se v Domě kultury od 19 hodin. Inf.: Jana Šamánková, tel ,

14 únor Únor , sobota Folklorní akce 2010 * Masopust, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov p. R. Obchůzky masopustních masek a pochovávání basy. Inf.: * Krojový ples, Tvrdonice Tradiční zábava s účastí především mládeže ze širokého okolí. Zahájení v 19 hodin Moravskou besedou v sále Sokolovny. Inf.: Zdena Šlichtová, tel , * 66. Valašský bál, Liptál Místní tradiční zábava s programem. Cimbálová muzika Jiřího Nechanického. Inf.: Ladislav Michálek, tel * Valašský bál, Trojanovice Lidová taneční zábava s programem při cimbálové muzice pořádajícího souboru Radhošť z Trojanovic. Koná se v hotelu Beskyd, začátek v 19 hodin. Inf.: Petr Michna, tel , , , čtvrtek * Školní maškarní rej, Kovářov Rej masek v tělocvičně základní školy, doplněný soutěžemi, hrami a bohatou tombolou. Inf.: manželé Milan a Pavla Škochovi, tel , , , sobota * Beseda u cimbálu, Brno Beseda u cimbálu spojená s fašankem, včetně pochovávání basy. Začátek 19 hodin v sále Orlovny, Hlaváčova ulice, Obřany. Inf.: František Žáček, tel , * Fašaňková obchůzka, Šardice Fašaňková obchůzka Šardické chasy v krojích s cimbálovou muzikou po obci. Pořadatelé: Šardická chasa, Folklorní sdružení Šardičan. Inf.: Petr Lhota, tel ,

15 Folklorní akce 2010 únor * Masopust, Krásná Lípa Lidový zvyk - obchůzka maškar městem s večerní merendou. Sraz maškar ve 13:30 hodin na náměstí. Inf.: Naďa Semelková, tel , , * Masopust, Ševětín Začátek obchůzky v 9 hodin na náměstí, masopustní veselice v 19 hodin v Kulturním domě. Inf.: Marie Švejdová, tel , * 12. Národní krojový ples Folklorního sdružení České republiky, Praha Nejvýznamnější krojový ples v celé České republice je věnován v r etnografickým oblastem širší Plzeňsko a Karlovarsko. Koná se v sálech Top Hotelu, Blažimská 4, Praha 4 - Chodov. Inf.: Folklorní sdružení České republiky, tel , * Obchůzka s medvědem, Velký Týnec Tradiční akce Národopisného souboru Týnečáci na konci masopustu. Průvod vychází od Společenského domu v 9 hodin. Inf.: Ladislav Čechák, tel * 74. Pošumavský věneček, Praha Pošumavský věneček je významným krojovým bálem etnografické oblasti Chodska a Pošumaví. Na velkolepou slavnost Chodů se sjíždějí rodáci a přátelé této oblasti. Bál se uskuteční v obou hlavních sálech a přilehlých reprezentačních prostorách Národního domu na Smíchově. Inf.: * Vinařský fašank, Valtice Fašanková obchůzka maškar po městě a taneční zábava ve Valtické vinárně s pochováváním basy. Dechová a cimbálová muzika. Inf.: František Schulz, tel , , neděle * Fašank, Tvrdonice Tradiční krojová zábava, pochovávání basy, sólo kaštánků. Od 17 hodin v sále Dělnického domu. Inf.: Zdena Šlichtová, tel ,

16 únor Folklorní akce 2010 * Fašaňková obchůzka, Kyjov-Nětčice Tradiční výroční lidový zvyk spojený s obchůzkou masek a krojované chasy, s tancem, zpěvem a hudeckou muzikou. Inf.: Slovácký soubor Kyjov, * Fašaňková obchůzka, Svatobořice-Mistřín Tradiční lidový výroční zvyk, odpolední koledování s tancem Pod šable a rejem masek. Začátek ve 14 hodin. Inf.: František Synek, tel , * Nedělní fašaňkové odpoledne, Šardice Zábavné fašaňkové odpoledne s folklorními vystoupeními Folklorního sdružení Šardičan a soutěžemi pro děti. Hraje DH Mladá muzika Šardice. Na závěr pochování basy. Pořádá Folklorní sdružení Šardičan v Obecní hale u Orla od 14 hodin. Inf.: Petr Lhota, tel , * Tradiční masopustní koleda, Doudleby Tradiční lidový zvyk ojedinělá růžičková koleda typická pro Doudlebsko. Začátek v 8 hodin, od KD pro požehnání ke kostelu. V 16 hodin setkání růžičkové a slaměné koledy. Inf.: Mirka Dürnfelderová, tel , * Vodění medvěda a masopustní zvyky, Troubky nad Bečvou Inf.: Stanislav Vojtek, tel , , pondělí * Celobrněnský fašank, Brno První celobrněnský fašank za spoluúčasti dalších brněnských souborů. V 17 hodin pochůzka po městě se začátkem na nám. Svobody. V 19 hodin beseda u cimbálu v sále Dominik na Šilingrově nám. spojená s pochováváním basy. Inf.: František Žáček, tel , , čtvrtek * Masopustní obchůzka s medvědem, Kovářov Dětská masopustní obchůzka po obci, kdy medvědář představuje medvěda za doprovodu dalších skotačivých masek. Inf.: manželé Milan a Pavla Škochovi, tel , ,

17 Folklorní akce 2010 únor , sobota * Hovězský slavíček, Hovězí Dětská zpěvácká soutěž, určena pro děti z obce Hovězí. Inf.: Jana Koňaříková, tel , * Masopust na Dlaskově statku, Dolánky u Turnova Každý rok v únoru se koná na Dlaskově statku Masopust. Tradiční masopustní veselice s vystoupením folklorních a loutkařských souborů. Připraveno bude i občerstvení a malý jarmark. Podívaná pro děti i dospělé. Inf.: Muzeum Českého ráje Turnov, tel , * 54. Moravský ples v Praze Pořadateli plesu jsou Slovácký krúžek v Praze, Hanáci - spolek rodáků a přátel Hané v Praze, Valašský krúžek Praha ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR. Účastní se i řada muzik, pěveckých sborů, souborů z Moravy a Slovácké krúžky z Brna a Bratislavy. Koná se od 19:30 hodin v Národním domě na Smíchově. Inf.: Helena Šálová, tel , * Pochovávání basy, Frenštát p. R. Konec masopustu - končiny, jejichž závěrem je pochování basy. Inf.: Jana Šamánková, tel , * Pochovávání basy, Velký Týnec Tradiční akce k ukončení masopustu. Pořádá Národopisný soubor Týnečáci ve Společenském domě od 20 hodin. Inf.: Ladislav Čechák, tel * 6. Putovní Cimbál bál, Horní Lideč Hraje CM Dúbrava a hostující muziky, od 19 hodin. Informace: Miroslav Hrňa, tel , * Valašský bál, Nový Jičín Tradiční lidová zábava (hudba, tanec, taneční hry, řemesla). Pořádá Soubor lidových písní a tanců Javorník Nový Jičín a Dětský soubor Javorníček od 19 hodin ve všech prostorách střediska volného času Fokus v ul. K nemocnici v Novém Jičíně. K tanci a poslechu hraje cimbálová muzika a malá dechová hudba Martina Jakubíka. Inf.: Svatoslav Válek, tel , 17

18 březen Folklorní akce 2010 * Valašský bál, Vsetín Soubor valašských písní a tanců Vsacan pořádá svůj tradiční Valašský bál. Bohatá tombola, občerstvení ve valašském stylu, výuka jednoduchých valašských tanců, pestrost krojů a vynikající pěvecká, muzikantská a taneční nevšední nálada dotváří charakter celého bálu. Inf.: Miroslav Ekart, tel , , sobota * 33. Jihomoravská výstava vín, Brno Tradiční výstava vín spojená letos s ochutnávkou a přehlídkou vín VOC a DAC, za doprovodu cimbálové muziky. Od 9 do 19 hodin. Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1. Inf.: Bořivoj Drábek, tel , * Masopust na Vísecké rychtě, Kravaře u České Lípy Již sedmý ročník akce, která přibližuje dnešnímu člověku způsob života, řemesel, kultury i náboženství a s ním spojených zvyků a obyčejů našich předků na vesnici. Ve stálé expozici lidového bydlení, umění a architektury se návštěvníci seznámí s tradičními řemesly, jako zdobení perníčků, výroba svíček, paličkování, drátování, včelařství či frivolitkování. Ukázky klasických masopustních masek z muzea Eduarda Helda v Zákupech a další prodejní stánky. Vystoupí Folklorní soubor písní a tanců Horačky. Masopustní průvod obcí připravili žáci ZŠ Kravaře. Pořádá Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Inf.: Muzeum Českého ráje v Turnově, tel , Březen , pátek * Opavský skřivánek, Opava Základní kolo soutěže dětských lidových zpěváků. Začátek v 8 hodin v sále Střediska volného času Opava. Inf.: Jaroslava Poláková, tel , , sobota * Hradišťánek uvádí své hosty, Uherské Hradiště V rámci oslav 55. výročí založení souboru se uskuteční v Klubu kultury společné setkání dětí z Hradišťánku a dalších pozvaných souborů. Začátek v 15 hodin. Inf.: Štěpánka Tománková, tel , 18

19 Folklorní akce 2010 březen * Zpěváček Oblastní kolo dětské pěvecké soutěže. Od 14 hodin v Kulturním domě Krásné Lípy. Hlavním pořadatelem je město Krásná Lípa. Inf.: Naďa Semelková, tel , , , sobota * Jarní bál, Krásná Lípa Proběhne v kulturním domě Krásné Lípy od 20 hodin v režii souboru Lužičan. Inf.: Naďa Semelková, tel , , , čtvrtek * Vynášení Smrtky, Kovářov Děti z Kovářovánku tradičně vynáší za ves zimu (Smrtku) a přináší nazpět symbol jara (Líto). Inf.: manželé Milan a Pavla Škochovi, tel , , , pátek * 4. maškarní bál Interhotelu Voroněž a VUS Ondráš, Brno Kulturně-společenská akce VUS Ondráš a Interhotelu Voroněž. Inf.: tel , , * Vynášení Morany, Lipník nad Bečvou V 8:30 hodin krátký pořad DFS Maleníček v sále kina Svět. Po skončení pořadu bude následovat průvod s dětmi z MŠ k řece Bečvě, kde bude symbolicky upálena zima a přivítáno jaro. Inf.: Květoslava Kohoutková, tel , , sobota * Vynášení Mařeny, Uherské Hradiště Odchod od Slovácké búdy v 9 hodin. Průvod projde městem, hodí Mařenu do Moravy a do města panu starostovi přinese létečko. Inf.: Štěpánka Tománková, tel , 19

20 březen Folklorní akce , neděle * Smrtná neděla, Vyškov Vynášení Smrtky a vítání jara. Koná se na zámku, Náměstí TGM. Inf.: Marie Pachtová, tel * Vynášení Mařeny, Ostrava-Pustkovec Pravidelně na smrtnou neděli předvádí Slezský soubor Heleny Salichové lidový zvyk Vynášení Mařeny. Začátek v 15 hodin, sraz u hasičárny. Inf.: Lubor Kučera, tel , * Vynášení Smrti a Přinášení Létečka, Svatobořice-Mistřín Tradiční lidový výroční zvyk, odpolední koledování. Průvod k říčce Stupavce, upálení a utopení Smrti, přinesení obřadního stromku Létečka do vsi. Obec Svatobořice- Mistřín, části Vyhnálov a Farská ulice. Začátek ve 14:00 hodin. Inf.: František Synek, tel , * Vynášení Smrtky, Příkazy Tradiční zvyk loučení se zimou komorní vynášení slaměné figuríny symbolizující zimu, zakončené jejím zapálením a vhozením do vody. Inf.: Petr Ošťádal, tel , , pondělí * Vynášení Mařeny, Frenštát p. R. Tradiční loučení s paní Zimou. Děti z Valašského souboru Sedmikvítek si přizvaly kamarády z frenštátských škol a společně zimu utopí. Koná se na břehu řeky Lomné nad tichavským mostem, ve Frenštátě p. R. od 14:00 hodin. Inf.: Jana Šamánková, tel , , čtvrtek * Fašanky, fašanky, Velká noc ide, Strážnice ( ) Třídenní pořad seznamující návštěvníky s masopustními a jarními zvyky na moravské vesnici. Součástí pořadu je malý řemeslný jarmark s ukázkami zdobení kraslic, zabíjačka, pletení velikonočních korbáčů apod. Pořádá Národní ústav lidové kultury v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy. Inf.: tel ,

21 Folklorní akce 2010 březen , pátek * Fašanky, fašanky, Velká noc ide, Strážnice ( ) * 5. folklorní bál folklorních souborů Českobudějovicka, Strážkovice Již tradiční akce spřátelených souborů Českobudějovicka. Pořádají a účinkují Furiant, soubor lidových písní a tanců České Budějovice, jako hlavní pořadatel, a Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit České Budějovice, Národopisný soubor Doudleban, Folklorní sdružení Soumrak a Folklorní soubor Radost Kamenný Újezd, jako spolupořadatelé. Začátek ve společenském sálu Hostince Na Návsi Strážkovice v 19:30 hodin. Po představení spolupořádajících souborů a jejich kapel v programu Pobavíme vás folklorem následuje volná zábava. Inf.: Vladimír Buldra, tel , , sobota * Fašanky, fašanky, Velká noc ide, Strážnice ( ) * Jihočeský zpěváček 2010, Zvíkovské Podhradí Jihočeská regionální soutěž dětských zpěváků lidových písní. Koná se v Hotelu Zvíkov. Inf.: Milan Škoch, tel , , * Velikonoce na Vísecké rychtě, Kravaře u České Lípy V lidové tradici je období Velikonoc naplněno řadou nejrůznějších obyčejů a zvyků, které vycházejí nejen z křesťanských tradic. Přiblížit dnešnímu člověku největší křesťanské svátky, způsob života, řemesel, kultury i náboženství a s ním spojených zvyků a obyčejů našich předků je cílem akce s názvem Velikonoce na rychtě, kterou již posedmé pořádá Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Inf.: Muzeum Českého ráje v Turnově, tel , * Vyletěla holubička, Kyjov 20. ročník soutěže dětských zpěváčků lidových písní. Koná se v Domě kultury. Inf.: Jana Procházková, MKS Kyjov, tel , , neděle * Otevírání sklepů, Kyjov Setkání mužských sborů v areálu kyjovských sklepů na Šištótě, spojené se zpěvy, koštováním vína a přátelským řečňováním. Jedinečná možnost návštěvy místních sklepů! Inf.: Jiří Petrů, 21

22 duben Folklorní akce 2010 * Vynášení Smrtky, Náklo Tradiční zvyk loučení se zimou komorní vynášení slaměné figuríny symbolizující zimu, zakončené jejím zapálením a vhozením do vody. Inf.: Petr Ošťádal, tel , , úterý * Jarní lidové zvykosloví, Opava ( ) Výchovný pořad pro žáky základních škol spojený s dílnou lidových řemesel. Inf.: Jaroslava Poláková, tel , , středa * Jarní lidové zvykosloví, Opava ( ) * Velikonoční trhy 2010, Jablonec nad Nisou ( ) Tradiční jarní akce pro širokou veřejnost s bohatým kulturním programem ve folklorním duchu, která se pravidelně koná na Škaredou středu, Zelený čtvrtek a Velký pátek. Koná se na Mírovém náměstí, nám. Dr. Farského, pěší zóna, 9-18 hodin. Pořádá Město Jablonec nad Nisou, Eurocentrum a FSPT Nisanka. Info: Iva Bendová, tel , Duben , čtvrtek * Velikonoční trhy 2010, Jablonec nad Nisou ( ) , pátek * Velikonoce v Horáckém muzeu, Nové Město na Moravě 4. ročník prodejní a předváděcí akce (pletení pomlázek a košíků, zdobení kraslic voskovou batikou, dřevořezba, drátkování, textilní technika krosienka, dekorativní předměty z vizovického pečiva, z kukuřičné slámy ). Koná se od 9 do 15 hodin. Inf.: Sylva Tesařová, tel , * Velikonoční trhy 2010, Jablonec nad Nisou ( ) 22

23 Folklorní akce 2010 duben , sobota * Velikonoce na Dlaskově statku, Dolánky u Turnova Tradiční Velikonoce s přehlídkou folklorních souborů a tvůrčí dílnou velikonočních dekorací. Připraveno bude i občerstvení a malý jarmark s ukázkami lidových řemesel Pojizeří. Podívaná pro děti i dospělé. Inf.: Muzeum Českého ráje v Turnově, tel , , neděle * Hod Boží velikonoční, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov p. R. Tradiční velikonoční a jarní zvyky v podání folklorních souborů. Inf.: * Velikonoční vinotéka s besedou u cimbálu, Kyjov Košt vína spojený s tradiční velikonoční taneční zábavou při cimbálové muzice. Koná se v Domě kultury. Inf.: Jana Procházková, MKS Kyjov, tel , * Velikonoční výstava vín, Bořetice Tradiční Velikonoční výstava vín pořádaná vždy o Velikonoční neděli. Pravidelně se schází kolem 600 vzorků. Hraje CM a mužácký sbor Svodničan zahajuje hymnou Kravihorské republiky. Prohlídka sklepů pod Kravíma horama s průvodcem zajištěna. Inf.: Václav Petrásek, prezident Kravihorské republiky, tel , , pondělí * Červené pondělí, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov p. R. Šmigrust s programem. Inf.: * Velikonoční obchůzka, Krásná Lípa Sraz mužské části a muziky souboru v 8:30 hodin u Koubků, po obchůzce závěrečné posezení, hraní a zpívání u Semelků na dvoře. Inf.: Naďa Semelková, tel , , * Velikonoční obchůzka, Svatobořice-Mistřín Tradiční lidový výroční zvyk, noční a dopolední obchůzka chlapců. Začátek v 5 hodin ráno. Inf.: František Synek, tel ,

24 duben Folklorní akce , pátek * Opavský skřivánek, Opava Finálové kolo soutěže dětských lidových zpěváků. Začátek v 17 hodin v Loutkovém divadle v Opavě. Inf.: Jaroslava Poláková, tel , , neděle * Vítání jara, Štítina Regionální přehlídka dětských folklorních souborů a cimbálových muzik Opavského Slezska. Začátek v 15 hodin v sále Základní školy ve Štítině. Inf.: Jaroslava Poláková, tel , , neděle * Dvanáctero, Brno Premiéra nového programu Vojenského uměleckého souboru Ondráš u příležitosti výročí osvobození Brna. Koná se v Janáčkově divadle. Inf.: tel , , , pátek * Poodří F. Lýska, Ostrava-Proskovice ( ) Sedmý ročník festivalu, který naplňuje hudebně-pěvecký a folklorní odkaz sběratele lašských lidových písní Františka Lýska. Účastní se ho dětské i dospělé pěvecké sbory a folklorní soubory. První část festivalu. Inf.: , sobota * Hrnčířská sobota, Soubor lidových staveb Vysočina, Veselý Kopec Novou sezonu začínáme s hrnčíři. Ukázky výroby, prodej. Kulturní program, od 10 do 15 hodin. Inf.: tel/fax , * Poodří F. Lýska, Ostrava-Proskovice ( ) 24

25 Folklorní akce 2010 duben , pátek * Pálení čarodějnic, Lipník nad Bečvou V 16:30 hodin program DFS Maleníček na náměstí TGM v Lipníku. Po skončení divadelního představení DSF Maleníček a ukončení soutěží pro děti, které připravuje SVČ Lipník n. B., bude následovat společný přelet do areálu letního kina Svět v Lipníku nad Bečvou. Zde bude čarodějnice upálena. Následuje posezení s muzikou. Inf.: Ivana Kubešová, tel , * Posezení u cimbálu, Bílovice Přijďte za náma přivítat máj, ten lásky čas. Posezení u cimbálu v Bílovicích pod Žudrem. Začínáme ve 20 hodin, k poslechu i tanci bude hrát cimbálová muzika Dubina. Už se na Vás všecky těší Hanáci ze souboru Kosíř. Inf.: Bohumil Dostál, tel , * 11. Slet čarodějnic, Náklo-Mezice Tradiční lidová veselice s programem pro kostýmované účastníky (průvod, soutěže, volná zábava). Inf.: Petr Ošťádal, tel , * Stavění mája, Vyškov Tradiční výroční lidový zvyk. Máj se staví na Náměstí svobody ve Vyškově-Dědicích. Inf.: Ludmila Slámová, tel * Stavění máje, Krásná Lípa Lidový zvyk stavění a zaplétání májky v parku za Domem služeb od 19 hodin, následuje pálení čarodějnic na hřišti za T-klubem. Inf.: Naďa Semelková, tel , , * Stavění máje, Kyjov Tradiční výroční zvyk stavění máje na náměstí, prováděný krojovanou chasou za doprovodu dechové hudby Inf.: Jana Procházková, MKS Kyjov, tel , * Stavění máje, Svatobořice-Mistřín Tradiční lidový výroční zvyk. Slavnost stavění obecní máje na návsi. Začátek v 16:30 hodin. Inf.: František Synek, tel ,

26 květen Květen , sobota Folklorní akce 2010 * Líbačka pod břízkou, Krásná Lípa Prvomájové posezení s muzikou a líbání všech přítomných dívek a žen pod břízkou, aby neuschly. Proběhne na dvoře u Semelků od 16 hodin. Inf.: Naďa Semelková, tel , , * Májová Plesná, Ostrava-Plesná 13. mezinárodní folklorní festival. Představí se taneční a pěvecké soubory z České republiky, ze Slovenska i z jiných zemí (např. krajanské soubory). Pravidelně vystupují dětské folklorní soubory. Součástí programu je setkání lidových řemesel. Začátek ve 14:30 hodin v areálu DDM. Inf.: Jiří Mikulík, tel , , Šárka Hrdinová, tel , , * Stavění máje, Opava Tradiční lidová slavnost s vystoupením folklorních souborů. Koná se od 14 hodin v zahradě u Loutkového divadla v Opavě. Inf.: Jaroslava Poláková, tel , * Stavění máje, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov p. R. Tradiční lidová slavnost s programem. Inf.: * Stavění máje, Velký Týnec Stavění máje spojené s májovou veselicí. Pořádá Národopisný soubor Týnečáci v areálu zámecké zahrady od 15 hodin. Inf.: Ladislav Čechák, tel , středa * Kateřinská pouť, Třešť Tradiční pouť, mše svatá, na Kanále, kostel sv. Kateřiny Inf.: Římskokatolická farnost Třešť, tel , TIC Třešť, tel ,

27 Folklorní akce 2010 květen * Stavění máje, Strážnice Zahájení výstavní sezony Národního ústavu lidové kultury s pořadem Stavění máje za účasti strážnických folklorních souborů a jejich hostů. Pořádá Národní ústav lidové kultury v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy. Začátek v 13:30 hodin. Vstup na tuto akci je zdarma. Inf.: tel , , pátek * Otvírání mlejnku, Nové Město na Moravě Zahájení turistické sezony v Horáckém muzeu malou slavností spuštěním vodního mlejnku s pohyblivými figurkami poháněnými vodním kolem. Součástí programu, který začíná v 15 hodin, bude vystoupení dětského folklorního souboru Kamínek ze Žďáru nad Sázavou s pásmem o jarních zvycích. Inf.: Sylva Tesařová, tel ; * 17. Středočeský folklorní festival, Tuchlovice ( ) Festivalu se účastní pravidelně ke dvaceti souborům dětí a dospělých z Čech, Moravy a ze zahraničí, základ však tvoří folklorní soubory ze středních Čech a z Prahy. Od pátku do neděle se tanečníci a muzikanti představují divákům v řadě vystoupení na návsi a v areálu letního kina. Inf.: , sobota * Jarní muzicírování, Hradec Králové Sváteční májové odpoledne je místem setkání s lidovými písničkami v příjemném prostředí Jiráskových sadů. Od 15 hodin zde soubor Kvítek spolu s Hradeckou cimbálovou muzikou ve dvouhodinovém programu hraje a zpívá písničky z Čech, Moravy a Slovenska. Inf.: Marie Pancířová, tel , * 17. Středočeský folklorní festival, Tuchlovice ( ) * Vylévání studánek, Bratřice u Pacova Májová mše na vrchu Stražiště u Pacova začíná ve 14 hodin. Následuje vylévání studánek, čištění pramenů pitné vody; obřadní zvyk se zpěvy a tanci, jehož kořeny nacházíme v 11. století. Tančí dívky ze souboru Trnávka. Svěcení studánky. Májové písně a tance hraje Elčovická dudácká muzika ze Šumavy, Furiant z Českých Budějovic a Trnávka. Inf.: Vladimíra Svobodová, tel , , 27

28 květen Folklorní akce , neděle * Slavnosti folkloru k 30. výročí založení souboru Trnávka, Pacov Na Náměstí Svobody v 10 hodin představení a vyhrávání muziky Furiant z Českých Budějovic a Elčovické dudácké muziky ze Šumavy. Ve 14 hodin krojový průvod městem. Kasací - prosba souborů o povolení starosty města vyhrávat a veselit se. Vynášení Smrtky, vítání jara, májové zvyky a obyčeje. Vyhrávání pod májí k tanci a poslechu. Inf.: Vladimíra Svobodová, tel , , * 17. Středočeský folklorní festival, Tuchlovice ( ) , pátek * Zpěváček, Velké Losiny ( ) Finále 16. ročníku celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní. Inf.: , sobota * 11. Národopisná slavnost v Kinského zahradě, Praha ( ) V dvoudenním programu budou opět v centru pozornosti vybrané významné fenomény tradiční lidové kultury a společně s nimi se představí přední folklorní soubory z Čech, Moravy a Slezska. Program je zasazen do vnitřních prostor Letohrádku stejně jako do malebného prostředí Kinského zahrady. Inf.: Kateřina Černíčková, tel , * Zpěváček, Velké Losiny ( ) , neděle * 11. Národopisná slavnost v Kinského zahradě, Praha ( ) * Zpěváček, Velké Losiny ( ) 28

29 Folklorní akce 2010 květen , čtvrtek * 15. jihočeský folklorní festival Kovářov, Kovářov ( ) Regionální folklorní festival jedinečný svého druhu v Jihočeském kraji se zaměřením na umělecký rozvoj dětských a dospělých folklorních souborů z jihu Čech. Festival nabízí i pořady hostujících souborů z jiných oblastí České republiky, zahraničí a další doprovodné programy, jarmark, řemeslné dílny pro děti, ochutnávku jihočeské kuchyně a jiné. Inf.: manželé Milan a Pavla Škochovi, tel , , * Setkání cimbálových muzik Valašského království, Frenštát p. R. ( ) Setkání dětských a dospělých lidových muzik valašské kultury Karpatského oblouku trojmezí Polska, Slovenska a České republiky (Těšínského Slezska a Moravského Valašska). Otevření soutěžní výstavy dětských prací v Domě kultury. Inf.: Radomír Golas, tel , , pátek * 15. Jihočeský folklorní festival Kovářov, Kovářov ( ) * Poodří Františka Lýska, Stará Ves nad Ondřejnicí ( ) Druhá část festivalu. Blíže viz: * Setkání cimbálových muzik Valašského království, Frenštát p. R. ( ) Pořady všech dětských těles frenštátských škol a hlavní pořad Setkání dětských lidových hudeb a hostů , sobota * Bylinky a koření, Soubor lidových staveb Vysočina, Veselý Kopec Bylinky a koření v lidové kuchyni i lékárničce, zvláštní program pro děti, od 9 do 16 hodin. Inf.: tel/fax , * Jaro na dědině, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov p. R. Oživené expozice s ukázkami tradičních jarních prací. Inf.: * 15. jihočeský folklorní festival Kovářov, Kovářov ( ) 29

30 květen Folklorní akce 2010 * Kácení máje s přehlídkou dětských souborů, Zubří Přehlídka dětských souborů se koná v Klubu Zubří od 14 hodin. Představí se valašské soubory místní a z blízkého okolí i vzdálenější host. Po přehlídce následuje scénka Kácení máje na prostranství u Klubu. Po celý den zde probíhá také Metlářský jarmak pořádaný městem Zubří doplněný kolotoči a stánky. Večer je zakončen lidovou zábavou u muziky. Inf.: Vítězslav Staňo, tel , * Královničky, Jestřabí Letnicová obchůzka dívek s obřadními tanci a zpěvy koledního rázu v Jestřabí u Velké Bíteše. Začátek na horním konci dědiny v 15 hodin. Následuje posezení s muzikou na výletišti za vesnicí. Pod starou lípou k tanci a poslechu hrají muzikanti národopisného souboru Bítešan. Hlavní pořadatel: obyvatelé vesnice Jestřabí, a členové národopisného souboru Bítešan. Inf.: Silva Smutná, tel , * Poodří Františka Lýska, Stará Ves nad Ondřejnicí ( ) * Ruky aj nohy notujú II. aneb O rusavském faráři Danielu Slobodovi, Bystřice pod Hostýnem Komponovaný pořad o rusavském faráři a sběrateli Danielu Slobodovi. SD Sušil, od 19 hodin do půlnoci. Po skončení pořadu následuje posezení u cimbálu. K tanci a poslechu hraje cimbálová muzika Bukovinka. Inf.: Radek Cahlík, tel , * Setkání cimbálových muzik Valašského království, Frenštát p. R. ( ) Dopolední pořady na náměstí, ve 13 hodin slavnostní zahájení. Následují pořady Setkání cimbálových muzik Valašského království a hostů, Vystoupení zahraničních účastníků a hostů a koncert tanečního folklorního souboru Detva z Detvy. * Šumavský folklorní festival Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2010, Jelení Vrchy První část festivalu. Zahájení plavební sezóny na Schwarzenberském plavebním kanálu (folklorní setkání, pohádky z obou stran Šumavy, ukázka plavení dříví). Inf.: , neděle * 15. jihočeský folklorní festival Kovářov, Kovářov ( ) * Královničky, Svatobořice-Mistřín Tradiční lidový výroční zvyk. Slavnostní dívčí koleda s obřadním tancem. Svatobořice-Mistřín, obecní část Vyhnálov. Začátek v 15:30 hodin. Inf.: František Synek, tel ,

31 Folklorní akce 2010 květen , pátek * 11. Mezinárodní dětský folklorní festival Jackové dětem, Jablunkov Na festivalu se představí dětské soubory z České republiky, Polska, Slovenska i z jiných zemí. Začátek v 8 hodin v městském lese v Jablunkově. Program festivalu je rozdělen na dopolední část, kde se soubory představí dětem z MŠ a ZŠ a v odpolední části vystoupí soubory pro veřejnost. V doprovodném večerním programu, který je ukončen až ve 22 hodin, vystoupí děti ze zájmových kroužků Domu dětí a mládeže v Jablunkově. Inf.: Libuše Mitrychová, tel , , , sobota * 34. Kácání mája, Rusava Průvod od školy v 16:30 hodin. Vystoupení na Čecheru. Po skácání mája posezení u muziky na Čecheru. K tanci a poslechu hraje cimbálová muzika Valašského krúžku Rusavjan. Inf.: Jaroslav Pavelka, tel , * Kácení máje, Krásná Lípa Pokácení májky s vystoupením souboru. Sraz v 17 hodin pod májkou. Inf.: Naďa Semelková, tel , , * Kácení máje, Trojanovice Lidová zábava s programem pořádajícího souboru Radhošť z Trojanovic a dětí místní mateřské školky. Koná se v místní části Pod Javorníkem. Začátek v 15 hodin. Inf.: Petr Michna, tel , , * Kácení máje, Svatobořice-Mistřín Tradiční lidový výroční zvyk. Náves obce Svatobořice-Mistřín. Začátek v 17:30 hodin. Inf.: František Synek, tel , * Kácení máje, Velký Týnec Kácení máje s veselicí. Pořádá Národopisný soubor Týnečáci. Inf.: Ladislav Čechák, tel * Kácení máje a Den dětí, Frenštát p. R. Tradiční akce kácení máje před CVČ ASTRA od 14 hodin. Odpoledne plné zábavy, soutěží a her. Inf.: Jana Šamánková, tel ,

32 květen Folklorní akce 2010 * Slabikář devatera řemesel, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov p. R. Devět příležitostí pro malé i velké vyzkoušet si tradiční řemesla. Inf.: * Staročeské řemeslnické trhy, Turnov ( ) Každoroční mezinárodní přehlídka tradičních řemesel v areálu muzea a v městském parku v Turnově. Na trh řemesel se přihlašují řemeslníci z České republiky, Polska a Holandska. Představují se výrobci skla, keramiky, zboží z kůže, proutí a orobince, dřeva a textilu, dále kováři, řezbáři, kamenáři, nožíři a mnozí další. V bohatém kulturním programu vystoupí amatérské i profesionální hudební skupiny a divadelní soubory. Nechybějí ani prodejci tradičního pečiva a občerstvení. Inf.: Muzeum Českého ráje v Turnově, tel , , neděle * Kácení máje, Kyjov Tradiční výroční zvyk prováděný krojovanou chasou spojený se zpěvy. Inf.: Jana Procházková, MKS Kyjov, tel , * Kácení máje, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov p. R. Lidová slavnost s programem. Inf.: * Koncert cimbálových muzik, Hovězí Inf.: Jana Koňaříková, tel , * Staročeské řemeslnické trhy, Turnov ( ) * 6. Vtelenská dechparáda, Jizerní Vtelno Nadregionální festival oživující tradici festivalů české lidové hudby ve Středočeském kraji. K této tradici patří i produkce dechových orchestrů. Jednodenní setkání amatérských i profesionálních souborů z České republiky v roce V programu vždy vystupují čtyři orchestry, které reprezentují čtyři oblasti České republiky. Místo konání: zámek Stránov. Inf.: Brigita Hlaváčková, tel , , Další akce v květnu 2010 * Setkání Slováckých krúžků Praha, Brno, Bratislava Každoroční setkání členů Slováckých krúžků z Prahy, Brna, Bratislavy - tentokrát na Slovensku. Inf.: Helena Šálová, tel , 32

33 Folklorní akce 2010 Červen , čtvrtek červen * Abeceda řemesel, Strážnice ( ) Pořad, který návštěvníky seznamujeme s řemesly, výrobními činnostmi a pracemi, spojenými s tradičním životem na vesnici a se zemědělským hospodařením. Čtvrtek a pátek je vyhrazen objednaným školním výpravám, sobota široké veřejnosti. Pořádá Národní ústav lidové kultury v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy. Inf.: tel , * 12. Folklorní festival Mělnický vrkoč, Mělník ( ) Festival představuje rozmanitost a krásu českého, moravského a slovenského folkloru i lidové tradice jiných zemí. Je určen všem věkovým skupinám nadšených muzikantů, zpěváků a tanečníků folklorních souborů. Inf.: * 19. Mezinárodní festival dětských souborů Štěpy, Veselí nad Moravou ( ) V krásném prostředí zámeckého parku provázejí festival postavy spojené s historií Veselska: vodník, strašák a další. Inf.: , pátek * Abeceda řemesel, Strážnice ( ) * Folklor uprostřed Evropy I, Folklor uprostřed Evropy II, Brno ( ) Součást celoměstského projektu Brno - město uprostřed Evropy. Koná se na náměstí Svobody. Inf.: tel , , * 12. Folklorní festival Mělnický vrkoč, Mělník ( ) * 19. Folklorní festival Pardubice - Hradec Králové ( ) Festival je prestižní přehlídkou souborů, jejichž činnost je zaměřena na zpracovávání a prezentaci lidového umění etnografických oblastí Čech. Pořady jsou koncipovány tak, aby sloužily i jako inspirace pro další činnost folklorních souborů. Nabízí široké spektrum programů - od živých pódiových vystoupení přes komorní hudební a taneční pořady v různém prostředí, tvorbu scénických stylizovaných kompozic, pořady vzdělávacího a poznávacího typu, až po společenskou zábavu. Inf.: tel , tel , tel , 33

Folklorní akce v české republice 2008

Folklorní akce v české republice 2008 Folklorní akce v české republice 2008 Kalendář a informace Vydává FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY pro potřeby svých členských souborů, pořadatelů festivalů, kulturních institucí, krajských kanceláří,

Více

Folklorní akce v České republice 2011 Kalendář Folklorního sdružení České republiky. 2010 Folklorní sdružení České republiky

Folklorní akce v České republice 2011 Kalendář Folklorního sdružení České republiky. 2010 Folklorní sdružení České republiky Folklorní akce v České republice 2011 Kalendář Folklorního sdružení České republiky 2010 Folklorní sdružení České republiky Odpovědný redaktor: Kazimír Jánoška Zpracování podkladů: Ivanka Lázniková Fotografie:

Více

Folklorní akce v České republice 2012 Kalendář Folklorního sdružení České republiky. 2012 Folklorní sdružení České republiky

Folklorní akce v České republice 2012 Kalendář Folklorního sdružení České republiky. 2012 Folklorní sdružení České republiky Folklorní akce v České republice 2012 Kalendář Folklorního sdružení České republiky 2012 Folklorní sdružení České republiky Odpovědný redaktor: Kazimír Jánoška Zpracování podkladů: Ivana Lázniková Fotografie:

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Živé tradice v Regionu Zlínsko

Živé tradice v Regionu Zlínsko Živé tradice v Regionu Zlínsko Zlín - Vizovice - Lípa - Zádveřice-Raková - Lukov Spytihněv - Fryšták - Lukoveček - Luhačovice Vlčková - Držková - Trnava - Kašava Březnice - Slušovice - Všemina Členské

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_488 Masopust S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 10. 2. 2013 Datum pilotáže: 19. 2. 2013 Metodika: Žáci s ledují obráz ky, učitel popř. ž ácičtou doplňující

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

Pozvánka do Zlínského kraje

Pozvánka do Zlínského kraje Pozvánka na tiskovou konferenci při příležitosti konání veletrhu Regiontour 2015 15. 1. 2015 Pozvánka do Zlínského kraje Zlínský kraj turistický region Východní Morava Východní Morava je regionem s nezaměnitelným

Více

2007 Folklorní sdružení Èeské republiky

2007 Folklorní sdružení Èeské republiky 2007 Folklorní sdružení Èeské republiky FOLKLORNÍ AKCE V ÈESKÉ REPUBLICE 2007 Kalendáø a informace Vydává FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ÈESKÉ REPUBLIKY pro potøeby svých èlenských souborù, poøadatelù festivalù, kulturních

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Usnesení č. 3/184 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 4 Strana 1

Usnesení č. 3/184 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 4 Strana 1 Počet stran přílohy: 4 Strana 1 Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Velikonoční trhy 2010 Program na Staroměstském náměstí 20. 3. 2010 11. 4. 2010 a o víkendech na Václavském náměstí

Velikonoční trhy 2010 Program na Staroměstském náměstí 20. 3. 2010 11. 4. 2010 a o víkendech na Václavském náměstí Velikonoční trhy 2010 Program na Staroměstském náměstí 20. 3. 2010 11. 4. 2010 a o víkendech na Václavském náměstí STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ Velikonoční DĚTSKÁ STAROMĚSTSKÁ DÍLNIČKA V rámci Velikonočních trhů

Více

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 založení společnosti, provoz regionálního TV studia v Uh. Hradišti

Více

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Závěry jednání hodnotící komise, udělení cen 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 a 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Cena MFF

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ

Více

www.tvslovacko.cz JIŽ 16 LET S VÁMI REGIONÁLNÍ TELEVIZE TVS PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST

www.tvslovacko.cz JIŽ 16 LET S VÁMI REGIONÁLNÍ TELEVIZE TVS PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST JIŽ 16 LET S VÁMI Rok 1999 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2012 Rok 2014 Rok 2014 první TV vysílání v Uherském Hradišti založení společnosti, provoz regionálního

Více

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY Luboš Kala 19. 3. 2013 Nadace Partnerství Pomáháme lidem chránit a zlepšovat jejich životní prostředí. Jakou formou pomáháme? Udělováním grantů Inspirací dobrými příklady Poskytováním

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Přehled akcí na Novoměstsku, Bystřicku a Žďársku v k v ě t n u 2 0 1 3 Datum Hodina Název akce Místo konání Poznámka

Přehled akcí na Novoměstsku, Bystřicku a Žďársku v k v ě t n u 2 0 1 3 Datum Hodina Název akce Místo konání Poznámka Přehled akcí na Novoměstsku, Bystřicku a Žďársku v k v ě t n u 2 0 1 3 Datum Hodina Název akce Místo konání Poznámka Út 1.1. - Út 31.12. Živá historie Hlinsko Betlém Hlinsko Speciální programy pro školy

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro leden červen 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 495

Více

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje!

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje! PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz 16 / 2010 Z téměř každého stavení je slyšet vrčení kolovrátku a harašení skacích strojků, provázené klapotem tkalcovského

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

charitativní akce se sbírkou na výstavbu turistických stezek pro vozíčkáře 8.2.2014 3. Cheer ples FunTime Nový Jičín FunTime Nový Jičín

charitativní akce se sbírkou na výstavbu turistických stezek pro vozíčkáře 8.2.2014 3. Cheer ples FunTime Nový Jičín FunTime Nový Jičín Kalendář kulturní a sportovních akcí na rok 2014 Datum konání Název druh akce místo konání pořadatel 1.1.2014 Novoroční čtyřlístek - výstup na hrad Starý Jičín charitativní akce se sbírkou na výstavbu

Více

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Finále soutěže se koná v luxusních prostorách hotelu v Praze Jedinečná

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

město Tovačov Květa Zajícová, tel: 723 334 794, www.tovacov.cz

město Tovačov Květa Zajícová, tel: 723 334 794, www.tovacov.cz 18. 1. 16. zámecký bál, sportovní hala Tovačov OST, o.p.s. Květa Zajícová, tel.: 723 755 465, www.okraslovak.cz 1. 1. Novoroční výšlap, sraz u sportovní haly Tovačov ve 13,30 hod. TJ Sokol Tovačov, oddíl

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

ZRCADLO UMĚNÍ 16. 19. 6. 2015

ZRCADLO UMĚNÍ 16. 19. 6. 2015 Tisková zpráva ZRCADLO UMĚNÍ 16. 19. 6. 2015 Pardubice 27. 5. 2015 Festival Zrcadlo umění se letos v Pardubicích rozzáří už po patnácté. Zrcadlo umění přináší do ulic města odrazy a střípky amatérského

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

www.tvslovacko.cz ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV

www.tvslovacko.cz ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 založení společnosti, provoz regionálního TV studia v Uh. Hradišti

Více

KATALOG PRO ŠKOLY 2014/2015

KATALOG PRO ŠKOLY 2014/2015 KATALOG PRO ŠKOLY 2014/2015 KATALOG MUZEJNÍCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLY OBSAH DÍLNY A ANIMACE VÝUKOVÉ SEMINÁŘE A KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PREZENTACE A PŘEDVÁDĚNÍ ŘEMESLNÝCH TECHNIK VARIABILNÍ PROGRAMY KONTAKTY str.

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Ve čtvrtek 3. 11. 2011 se koná A JINÝCH BROUČKŮ

Ve čtvrtek 3. 11. 2011 se koná A JINÝCH BROUČKŮ Obecní vysílání Ve čtvrtek 3. 11. 2011 se koná PRŮVOD SVĚTLUŠEK A JINÝCH BROUČKŮ Milé děti, ve čtvrtek 3. listopadu se v 17,oo hodin sejdeme v Ţatčanech na návsi, abychom si uţili světélek různobarevných

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více