Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2015"

Transkript

1 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2015 Information about detoxification units and patients undergoing detoxification from addictive substances in 2015 Souhrn V roce 2015 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 15 lůžkových, která měla vyčleněno 182 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 32 lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo pacientů s průměrnou délkou léčby 12,9 dnů. Summary 15 in-patient healthcare facilities operated units for detoxification from addictive substances (detoxification units) on 182 beds specially designated for detoxification in Other 32 facilities did not detach beds for detoxification from the total bed capacity in wards. In total patients underwent detoxification from addictive substances with average length of stay 12.9 days. Úvod Jedním ze základních znaků závislosti je přítomnost odvykacího stavu při vysazení návykové látky. Proces zvládání tohoto stavu se nazývá detoxifikace (Kalina et al. 2003). Detoxifikace je léčebná metoda, jejímž smyslem je zastavit užívání drogy u závislé osoby a minimalizovat symptomy odvykacího syndromu a riziko poškození. Vhodné, ve kterém se tato procedura provádí, je obvykle nazýváno detoxifikačním centrem či jednotkou. Tradiční detoxifikace se provádí v psychiatrických léčebnách nebo na psychiatrických a dalších odděleních nemocnic. Klient je přijat ještě intoxikovaný nebo již s odvykacími příznaky. Pokud se používá medikace, předepisuje se obvykle látka, jež má zkříženou toleranci a zkříženou závislost k látce, kterou užívá pacient (např. metadon nebo buprenorfin u závislosti na heroinu). Dávkování počítá s ulehčením odvykacích příznaků bez způsobení intoxikace a postupně se snižuje. Pobyt na detoxifikační jednotce se ukončí až několik dní poté, co odvykací příznaky bezpečně odezní a léky jsou vysazeny, jinak je vysoké riziko relapsu a pokud si propuštěný klient vezme dávku drogy, na niž byl předtím nastavený, může dojít k vážným až smrtelným komplikacím z předávkování. Důležitým doprovodem detoxifikace je psychoterapie, zejména individuální, zaměřená na podporu a motivaci k další péči. V současnosti narůstá trend uskutečňovat detoxifikaci v neformálním prostředí, včetně klientova vlastního domova. Detoxifikace uskutečňovaná v domácí péči zahrnuje návštěvy lékařského personálu a rodině nebo přátelům je poskytována neformální podpora (Kalina et al. 2001). Detoxifikace v lůžkových ÚZIS ČR, Aktuální informace č.13/2016 strana 1

2 ch trvá zpravidla od několika dní do cca 14 dnů. Délka je závislá na typu užívané látky, zdravotním stavu klienta a dalších faktorech. Metodika První ucelené informace o detoxifikačních jednotkách byly získány na přelomu srpna a září 2010 během průzkumu pro potřeby Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. Bylo zjištěno, že se tyto jednotky nacházejí většinou v psychiatrických nemocnicích/léčebnách a ve velkých krajských či fakultních nemocnicích. V dalších lůžkových ch, kde nemají vyčleněnu detoxifikační jednotku, provádějí detoxifikaci na standardních odděleních psychiatrie nebo AT 1 odděleních a lůžka pro detoxifikaci nevyčleňují z celkového lůžkového fondu oddělení. Při tomto průzkumu byly detoxifikační jednotky zjištěny ve 14 lůžkových ch, která měla vyčleněno 116 lůžek speciálně pro detoxifikaci AT pacientů (Mravčík et al. 2010). Na základě výsledků tohoto průzkumu byla k ročnímu sběru údajů o lůžkovém fondu k přidána doplňková tabulka Detoxifikace od psychoaktivních látek na odděleních nemocnic a v psychiatrických léčebnách. Tuto tabulku dostaly k vyplnění všechny nemocnice (fakultní i akutní péče) a psychiatrické nemocnice/léčebny. Byl sledován pouze pacientů a ošetřovacích dnů podle jednotlivých návykových látek uvedených v MKN-10 a vyčleněný lůžek k detoxifikaci. V roce 2011 byla tato tabulka rozšířena a pacienti byli sledováni také podle pohlaví a věkových skupin 0 19 let a 20 let a více. Od tohoto roku je tak získáván stav vyčleněných lůžek na detoxifikačních jednotkách k daného roku, pacientů, kteří podstoupili detoxifikaci během roku, a to jak na těchto jednotkách, tak i na dalších odděleních lůžkových, která neměla vyčleněna lůžka speciálně pro detoxifikaci AT pacientů. Dále pak dnů, které tito pacienti strávili v lůžkových ch pro detoxifikaci od návykových látek. Síť detoxifikačních jednotek a lůžkových poskytujících péči pacientům podstupujícím detoxifikaci od návykových látek v roce 2015 Vyčleněná lůžka k detoxifikaci od návykových látek byla vykázána v 15 lůžkových ch, a to ve 3 fakultních nemocnicích, v 2 nemocnicích akutní péče a v 10 psychiatrických nemocnicích/léčebnách. Nejvíce detoxifikačních jednotek bylo v Olomouckém kraji, a to v nemocnici a 2 psychiatrických léčebnách, po 2 jednotkách měla Praha, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. Detoxifikační jednotku s vyčleněnými lůžky neměli v Jihočeském Karlovarském, Libereckém a Pardubickém kraji (tabulka 1). V dalších 32 lůžkových ch hospitalizovali pacienty podstupující detoxifikaci, i když neměli vyčleněná lůžka speciálně pro tento typ léčby. Jednalo se převážně o nemocnice akutní péče (26 ), dále o fakultní nemocnice v Ostravě, Olomouci a ÚVN v Praze, Psychiatrickou léčebnu Petrohrad, Psychiatrickou léčebnu Lnáře a Psychiatrickou léčebnu Červený dvůr (tabulka 1). Detoxifikace probíhala na standardních lůžkách různých oddělení těchto lůžkových. Většinou se jednalo o oddělení psychiatrie, dětské psychiatrie nebo oddělení pro léčbu AT pacientů. V některých ch probíhala detoxifikace na odděleních interny, OCHRIP či dětském apod. 1 alkoholismus a toxikomanie ÚZIS ČR, Aktuální informace č.13/2016 strana 2

3 Tabulka 1: Síť lůžkových poskytujících detoxifikaci AT pacientům a vyčleněných lůžek na detoxifikačních jednotkách v roce 2015 Vyčleněná lůžka Počet s nevyčleněnými lůžky Kraj fakultní nemocnice lůžek nemocnice (akutní péče) lůžek psychiatrické nemocnice/léčebny lůžek lůžek fakultní nemocnice nemocnice (akutní péče) psychiatrické nemocnice/léčebny Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský ÚZIS ČR, Aktuální informace č.13/2016 strana 3

4 byla tedy detoxifikace v roce 2015 prováděna ve 47 lůžkových ch, z toho v 6 fakultních nemocnicích, 28 nemocnicích akutní péče a 13 psychiatrických nemocnicích/léčebnách. Jediným krajem, kde neposkytovali detoxifikaci AT pacientů, byl kraj. Nejvíce se nacházelo v Moravskoslezském (9 ), Ústeckém (7) a Olomouckém kraji (5) - tabulka 1. Jediné, které se věnuje pouze dětským pacientům, je Dětském a dorostovém detoxifikačním centru v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Počet vyčleněných lůžek na detoxifikačních jednotkách v roce 2015 V 15 detoxifikačních jednotkách bylo vyčleněno 182 lůžek k detoxifikaci AT pacientů, téměř tři čtvrtiny v psychiatrických nemocnicích/léčebnách. Nejvíce lůžek bylo vykázáno v Olomouckém kraji, dále pak v Praze a Jihomoravském kraji (tabulka 1). Počet pacientů hospitalizovaných na detoxifikačních jednotkách a průměrná ošetřovací doba v roce 2015 Pro detoxifikaci od návykových látek bylo v roce 2015 hospitalizováno pacientů. Více než 61 % těchto pacientů bylo vykázáno na detoxifikačních jednotkách s vyčleněnými lůžky, zbytek byl hospitalizován v ch bez vyčleněných lůžek. Více než pětina (21 %) pacientů byla detoxifikována v ch na území Prahy, dále byl vysoký podíl pacientů v Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji (v každém více než 10 %) tabulka 2. Průměrná ošetřovací doba všech detoxifikovaných pacientů byla 12,9 dne, v ch s vyčleněnými lůžky byla ošetřovací doba o 9,2 dne delší než v ch bez těchto lůžek (tabulka 6). Více než polovina (59 %) pacientů, a to pacientů, byla hospitalizována kvůli detoxifikaci od, téměř 58 % z nich na detoxifikačních jednotkách. Téměř 17 % těchto pacientů bylo detoxifikováno od v ch na území Prahy, stejný podíl pacientů byl z Moravskoslezského kraje, více než desetina z nich na území jak Jihomoravského, tak i Olomouckého kraje. Průměrná ošetřovací doba u pacientů detoxifikovaných od byla 13,9 dne; na detoxifikačních jednotkách byla 19,1 dne, v ch s nevyčleněnými lůžky byla ošetřovací doba v průměru o 12,3 dne kratší. V roce 2015 bylo hospitalizováno pacientů detoxifikovaných od drog s vyšším podílem hospitalizovaných na detoxifikačních jednotkách (62 %). Také u drog bylo nejvíce detoxifikací provedeno v ch na území Prahy, a to více než čtvrtina (27 %), více než 14 % pacientů bylo detoxifikováno v Jihočeském kraji a 12 % v Olomouckém kraji pacientů (30 % z pacientů detoxifikovaných od drog) bylo hospitalizováno z důvodu detoxifikace od, více než čtvrtina (1 375 pacientů) od 2 a téměř 10 % od a stejný podíl byl i u sedativ a (tabulka 2). Z těchto čtyř nejčetnějších skupin látek měla nejdelší průměrnou délku hospitalizace pro detoxifikaci od sedativ a, a to téměř 15 dnů, u kombinace více látek to bylo téměř 14 dnů, u více než 10 dnů a u 8 dnů. Hospitalizace pro detoxifikaci od ostatních drog tvořily necelou čtvrtinu (1 131) pacientů s průměrnou ošetřovací dobu 10,7 dne (tabulka 6). Více než dvě třetiny (67 %) z celkového počtu detoxifikovaných pacientů představovali muži, u byl jejich podíl nepatrně vyšší (69 %) než u drog (64 %). Muži měli o 1,2 dne kratší průměrnou ošetřovací dobu než ženy (tabulka 7). 2 bez ÚZIS ČR, Aktuální informace č.13/2016 strana 4

5 Detoxifikaci od návykových látek v roce 2015 prodělalo 772 dětí a mladistvých ve věku 0 19 let, tj. více než 6 % z celkového počtu detoxifikovaných pacientů, podíl chlapců a dívek byl téměř stejný (52 % chlapců a 48 % dívek). Více než třetina (263 dětí a mladistvých) prodělala detoxifikaci od, 27 % (210) od a 14 % (108) od. Více než třetina těchto pacientů byla hospitalizována v ch na území Prahy, což je dáno existencí jediného detoxifikačního určeného výhradně dětem a mladistvým, a to Dětského a dorostového detoxifikačního centra v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (tabulka 4). Závěr byla detoxifikace v roce 2015 poskytována ve 47 lůžkových ch, z toho v 6 fakultních nemocnicích, 28 nemocnicích akutní péče a 13 psychiatrických léčebnách. Jediným krajem, kde neposkytovali detoxifikaci AT pacientům, byl stejně jako v minulém roce kraj. Vyčleněná lůžka k detoxifikaci od návykových látek byla vykázána v 15 lůžkových ch, a to ve 3 fakultních nemocnicích, v 2 nemocnicích akutní péče a v 10 psychiatrických léčebnách. Nejvíce detoxifikačních jednotek s vyčleněnými lůžky bylo v Olomouckém kraji. Detoxifikační jednotku s vyčleněnými lůžky neměli v Jihočeském Karlovarském, Libereckém a Pardubickém kraji. V dalších 32 lůžkových ch hospitalizovali pacienty podstupující detoxifikaci, i když neměli vyčleněná lůžka speciálně pro tento typ léčby. Jednalo se převážně o nemocnice akutní péče (26 ), dále o 3 fakultní nemocnice a 3 psychiatrické léčebny. Nejvyšší podíl, ať už na vyčleněných či nevyčleněných detoxifikačních lůžkách, měli pacienti hospitalizovaní pro detoxifikaci od (59 %), kombinace více látek (12 %), a (12 %). V Praze, kde hospitalizovali AT pacienty na 4 detoxifikačních jednotkách s více než 15 % všech vyčleněných lůžek v ČR, byl v roce 2015 zaznamenán nejvyšší podíl provedených detoxifikací od ostatních návykových látek (27 %) a od (17 %). Více než dvě třetiny z celkového počtu detoxifikovaných pacientů představovali muži, více než 6 % bylo děti a mladiství ve věku 0 19 let. Vypracovala: Ing. Blanka Nechanská ODKAZY Kalina, K. et al. (2001) Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Praha: Úřad vlády České republiky. Kalina, K. et al. (2003) Drogy a drogové závislosti. Mezioborový přístup. Praha: Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Mravčík, V., Pešek, R., Horáková, M., Nečas, V., Škařupová, K., Šťastná, L., Škrdlantová, E., Kiššová, L., Běláčková, V., Fidesová, H., Nechanská, B., Vopravil, J., Kalina, K., Gabrhelík, R., Zábranský, T. (2010) Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce Praha: Úřad vlády České republiky. ÚZIS ČR, Aktuální informace č.13/2016 strana 5

6 Tabulka 2: Počet detoxifikovaných pacientů podle návykových látek v roce 2015 Počet pacientů detoxifikovaných od Počet ZZ psychoakt. látek drog vyčleněná lůžka Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský - Plzeňský Ústecký Liberecký - Královéhradecký Pardubický - Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský ČR nevyčleněná lůžka Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina - Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský ČR Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský ČR ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 13/2016 strana 6

7 Tabulka 3: Počet detoxifikovaných pacientů podle pohlaví a návykových látek v roce 2015 Počet pacientů detoxifikovaných od psychoakt. látek drog muži Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský ČR ženy Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský ČR ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 13/2016 strana 7

8 Tabulka 4: Počet detoxifikovaných pacientů ve věku 0 19 let podle pohlaví a návykových látek v roce 2015 Počet pacientů detoxifikovaných od psychoakt. látek drog chlapci Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Ústecký Liberecký - Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský ČR dívky Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský - Plzeňský Ústecký Liberecký - Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský ČR Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Ústecký Liberecký - Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský ČR ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 13/2016 strana 8

9 Tabulka 5: Počet detoxifikovaných pacientů starších 20let podle pohlaví a návykových látek v roce 2015 Počet pacientů detoxifikovaných od psychoakt. Látek drog muži Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský ČR ženy Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský ČR Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský ČR ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 13/2016 strana 9

10 Tabulka 6: Průměrná ošetřovací doba podle návykových látek v roce 2015 Průměrná ošetřovací doba pacientů detoxifikovaných od Počet ZZ psychoakt. látek drog vyčleněná lůžka Hl. m. Praha 2 9,7 6,1 7,5 9,2-7,0 2,0 8,4 6,1 7,5 8,6 Středočeský 1 13,6 10,9 12,0-9,9-14,0 12,5 12,9 Jihočeský Plzeňský 1 12,8 8,1 9,0 9,4-11,6-3,5 13,3 11,8 12,2 Ústecký 1 2,9 2,5 1,8-2,0 3,0 2,8 2,8 2,8 Liberecký Královéhradecký 1 8,3 11,0-5,7-7,6 6,9 7,0 7,7 Pardubický Vysočina 2 30,5 77,8 1,1 28,2-29,7 22,9 25,9 28,8 Jihomoravský 2 43,9 37,5 20,9 30,5 1,0 17,7 4,0 20,1-11,5 33,0 23,3 36,5 Olomoucký 3 19,3 14,2 10,7 33,8-14,2 32,0 21,1 11,0 15,9 17,9 Zlínský 1 6,9 4,7-15,7 20,7 19,3 10,8 Moravskoslezský 1 3,0 5,6 8,7 11,0-8,5 17,3 12,3 5,9 ČR 15 19,1 9,6 11,1 20,9 8,7 12,1 4,0 20,1 17,0 10,5 15,4 13,4 16,7 nevyčleněná lůžka Hl. m. Praha 2 14,5 15,7 10,2 18,3-12,6-13,5 13,7 Středočeský 1 1,4-1,4 Jihočeský 3 14,0 6,4 6,1 14,0-6,1 3,0 21,0 9,0 7,4 10,1 Plzeňský 1 6,5 2,0 3,5 13,5-7,4 5,8 7,6 6,7 Ústecký 6 5,5 1,2 2,3 4,0-9,9 1,0-248,0 2,9 24,1 12,1 7,4 Liberecký 2 5,5 5,7-7,0-10,8 8,1 9 6,3 Královéhradecký 2 9,1 12,7 1,3 1,5 1,7-1,0-13,3 9,5 9,2 Pardubický 2 11,8 9,8 9,8 14,0-9,7 2,0-5,0 11,7-10,8 11,6 Vysočina Jihomoravský 2 9,8-17,7 17,7-2,5-9,3 4,8 12,0 10,3 Olomoucký 2 6,5 7,5 10,5 14,8-8,8 2,0-9,5 10,1 8,2 Zlínský 1 - Moravskoslezský 8 3,4 5,5 2,2 3,0 1,0 6,1 1,3-1,6 2,8 4,4 4,3 3,7 ČR 32 6,8 6,3 6,8 10,0 1,2 8,3 1,1-19,9 9,5 9,8 8,6 7,5 Hl. m. Praha 4 9,9 6,6 9,3 13,6-9,2 2,0 8,4 6,1 8,7 9,2 Středočeský 2 9,0 10,9 12,0-9,9-14,0 12,5 10,9 Jihočeský 3 14,0 6,4 6,1 14,0-6,1 3,0 21,0 9,0 7,4 10,1 Plzeňský 2 9,4 7,4 6,8 11,2-9,9-3,5 12,7 10,9 10,1 Ústecký 7 5,0 2,2 2,2 4,0 2,0 5,9 1,0-248,0 2,9 14,2 7,5 5,9 Liberecký 2 5,5 5,7-7,0-10,8 8,1 8,6 6,3 Královéhradecký 3 8,7 12,3 1,3 3,3 1,7 7,6 1,0-8,8 7,9 8,4 Pardubický 2 11,8 9,8 9,8 14,0-9,7 2,0-5,0 11,7-10,8 11,6 Vysočina 2 30,5 77,8 1,1 28,2-29,7 22,9 25,9 28,8 Jihomoravský 4 39,8 37,5 20,6 28,3 1,0 17,4 4,0 20,1-11,2 31,7 22,6 33,9 Olomoucký 5 16,9 12,7 10,5 26,7-13,4 2,0-32,0 21,1 10,5 14,5 15,9 Zlínský 2 3,2 1,3-12,6 20,3 15,8 5,8 Moravskoslezský 9 3,3 5,6 6,4 4,3 1,0 6,9 1,3-1,6 2,8 10,1 7,3 4,5 ČR 47 13,9 8,1 8,5 14,6 7,5 10,3 1,3 20,1 19,6 10,4 13,6 11,6 12,9 ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 13/2016 strana 10

11 Tabulka 7: Průměrná ošetřovací doba podle pohlaví a návykových látek v roce 2015 Průměrná ošetřovací doba pacientů detoxifikovaných od psychoakt. látek drog muži Hl. m. Praha 8,1 6,8 8,6 13,0-7,1 2,0 7,5 6,1 7,5 7,8 Středočeský 11,1 10,1 11,7-11,2-14,6 13,6 12,4 Jihočeský 13,4 5,8 6,0 11,9-5,7 3,0 21,0 8,9 6,8 9,6 Plzeňský 9,1 8,5 8,7 13,5-9,1-4,0 11,7 10,3 9,6 - Ústecký 5,6 2,2 2,0 3,8 2,0 4,8 1,0 2,0 17,8 8,8 6,8 Liberecký 6,3 15,0-7,0-7,4 8,8 8,4 6,9 Královéhradecký 9,0 12,7 1,0-1,7 8,3 6,8 7,0 8,3 Pardubický 11,8 3,0 10,3 13,8-10,6 5,0 12,0-10,9 11,5 Vysočina 29,0 95,3-21,0-25,6 21,7 24,6 27,4 Jihomoravský 39,2 42,4 19,9 18,5 1,0 20,8 4,0 21,1-12,2 32,5 22,8 33,6 Olomoucký 16,7 15,8 7,9 23,5-12,4 32,0 19,0 9,9 12,5 15,0 Zlínský 3,8 4,7-13,3 20,4 17,3 6,6 Moravskoslezský 3,0 5,3 6,4 4,3 1,0 6,4 1,3-1,5 2,3 10,9 7,5 4,3 ČR 13,4 8,3 8,2 11,0 4,9 9,7 1,2 21,1 22,1 9,5 14,1 11,2 12,5 ženy Hl. m. Praha 12,7 6,1 11,5 14,1-10,8-10,4 6,1 10,3 11,4 Středočeský 5,4 11,5 13,0-9,5-12,4 11,1 8,7 Jihočeský 15,7 8,5 6,5 16,6-7,1-21,0 9,0 8,7 11,3 Plzeňský 9,8 4,0 4,0 10,6-11,1-3,0 13,4 11,6 10,6 - Ústecký 3,3 2,1 2,7 4,2-7,6 1,0 3,6 2,9 5,2 4,2 Liberecký 4,5 1,0-16,3 6,5 9,1 5,5 Královéhradecký 8,1 11,0 1,3 3,3-6,0 1,0-12,4 9,2 8,6 Pardubický 11,9 37,0 8,0 14,2-7,9 2,0 10,4-10,6 11,6 Vysočina 35,1 43,0 1,4 30,6-38,3 26,0 28,6 32,2 Jihomoravský 41,2 29,8 22,7 33,4-8,6-17,9-8,1 29,3 22,0 34,5 Olomoucký 17,1 7,9 13,1 27,7-15,4 2,0 24,1 12,3 18,0 17,5 Zlínský 0,2 11,5 18,4 9,4 2,1 Moravskoslezský 3,8 6,6 6,8 4,2-7,6 2,0 4,0 8,8 7,1 4,9 ČR 15,1 7,9 9,4 17,1 9,5 11,1 1,7 17,9 1,5 12,2 12,3 12,2 13,8 ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 13/2016 strana 11

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2016

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2016 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 10. 2017 5 Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce

Více

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2011

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 4. 2012 6 Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce

Více

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2017

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2017 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 9. 2018 5 Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce

Více

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2018

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2018 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2019 4 Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce

Více

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2013

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15. 7. 2014 18 Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2013 45 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2012 Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2011

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 9. 2012 46 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2011 Souhrn Psychiatric care in psychiatric in-patient

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient establishments in 2010

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient establishments in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 8. 2011 45 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2010 Souhrn Psychiatric care in psychiatric in-patient

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2008

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15. 9. 2009 49 Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce 2008 Psychiatric care in psychiatric

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 10. 2013 46 Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 48 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2009 Psychiatric care in psychiatric bed establishments

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Činnost záchytných stanic v roce Activity of sobering-up stations in 2013

Činnost záchytných stanic v roce Activity of sobering-up stations in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 7. 2014 17 Souhrn Činnost záchytných v roce 2013 Activity of sobering-up stations in 2013 Tato Aktuální informace

Více

Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2013 57 Souhrn Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2008 2012

Více

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 11. 2014 29 Souhrn Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 10. 10. 2011 Souhrn Pacienti s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji hospitalizovaní

Více

Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2012 66 Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2011 Health

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 20. 10. 2011 Souhrn Pacienti s trvalým bydlištěm ve Zlínském kraji hospitalizovaní s psychiatrickou

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 14. 10. 2011 Souhrn Pacienti s trvalým bydlištěm v Kraji Vysočina hospitalizovaní s psychiatrickou

Více

Péče o pacienty s diagnózami F01, F03 a G30 (demence) v lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty s diagnózami F01, F03 a G30 (demence) v lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 12. 2011 61 Péče o pacienty s diagnózami, a (demence) v lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2010 Health care

Více

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 55 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Více

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 49 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR Health

Více

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 9. 2010 52 Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních

Více

Péče o pacienty s diagnózami F01, F03 a G30 - demence v lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty s diagnózami F01, F03 a G30 - demence v lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20. 12. 2010 68 Péče o pacienty s diagnózami, a - demence v lůžkových zařízeních ČR v letech 2005 2009 Health care

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 11. 2011 56 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2011 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2016 7 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech 2009 2015 Health care about patients with eating

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2012

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 10. 2012 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2012 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29. 12. 2011 63 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Health care about patients with eating disorders in the Czech Republic in

Health care about patients with eating disorders in the Czech Republic in Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 10. 2017 6 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech 2010 2016 Health care about patients with eating

Více

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 2. 2010 3 Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 5. 2010 18 Souhrn Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009 Health

Více

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 47 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v psychiatrických ambulantních a lůžkových

Více

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29. 10. 2012 54 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2013

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 10. 2014 28 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2013 Activity of out-patient facilities

Více

Údaje v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2010

Údaje v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 1. 2011 3 Údaje v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2010 Information

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2010

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 3. 2011 4 Nemocnice v České republice v roce 2010 Hospitals in the Czech Republic in 2010 Souhrn Koncem roku 2010

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická biochemie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická biochemie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 21 19 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 29 Obor klinická biochemie Activity of health

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2012

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 3. 2013 4 Souhrn Nemocnice v České republice v roce 2012 Hospitals in the Czech Republic in 2012 K 31. 12. 2012

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 45 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 10. 10. 2011 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém

Více

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2012

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 1. 213 48 Souhrn Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 212 Activity of hemodialysis centres

Více

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2011

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 1. 212 48 Souhrn Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 211 Activity of hemodialysis centres

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2009

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 3. 2010 5 Nemocnice v České republice v roce 2009 Hospitals in the Czech Republic in 2009 Souhrn Koncem roku 2009

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická biochemie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická biochemie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 7. 2009 33 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická biochemie Activity of health

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.10.2004 63 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004 Substituční léčba je typem léčby závislosti na opiátech,

Více

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 8. 2007 33 Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006 Activity of health emergency services

Více

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2012

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 8. 2013 32 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2012 Activity of out-patient facilities of

Více

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2016

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2016 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 10. 2017 9 Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2016 Fatal drug overdoses and death with the presence of

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 17.6.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Královéhradeckém

Více

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2010

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 8. 2011 47 Souhrn Činnost oboru nukleární medicíny v roce 2010 Activity of section of nuclear medicine in the year

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2008

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 02. 2009 2 Nemocnice v České republice v roce 2008 Hospitals in the Czech Republic in 2008 Souhrn Koncem roku bylo

Více

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2017

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2017 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 9. 2018 4 Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2017 Fatal drug overdoses and death with the presence of

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2006

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 7. 27 29 Činnost logopedických pracovišť v v roce 26 Activity of branch of logopaediology in the CR in the year

Více

Domácí zdravotní péče v roce 2001

Domácí zdravotní péče v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 12. 2002 63 Domácí zdravotní péče v roce 2001 Aktuální informace vychází ze zpracovaných údajů výkazů A(MZ)1-01

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 7 23. 9. 2010 Hospitalizovaní se základní diagnózou I20 I25 ischemické nemoci srdeční s

Více

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 212 58 Domácí zdravotní péče v České republice v roce 211 Home care in the Czech Republic in 211 Souhrn Ke konci

Více

Zdravotnická záchranná služba 2015

Zdravotnická záchranná služba 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 9. 2016 4 Zdravotnická záchranná služba 2015 Souhrn V roce 2015 zdravotnická záchranná služba v ČR řešila na základě

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2009

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 5. 2010 13 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2011

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 8. 2012 38 Souhrn Činnost oboru nukleární medicíny v roce 2011 Activity of section of nuclear medicine in the year

Více

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2009

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 5. 21 14 Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 29 Activity of hemodialysis centres in the

Více

Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice

Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice Výběrová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky 21.října 2009 Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice Romana Malečkov ková ÚZIS ČR

Více

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2015

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 12. 2016 14 Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2015 Fatal drug overdoses and death with the presence

Více

Činnost oboru psychiatrie v roce 2006. Activity in branch of psychiatry in 2006

Činnost oboru psychiatrie v roce 2006. Activity in branch of psychiatry in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 2. 2008 4 Činnost oboru psychiatrie v roce 2006 Activity in branch of psychiatry in 2006 Souhrn Počet ambulantních

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.9.2005 40 Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2004 Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004 Souhrn

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v roce 2008

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v roce 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15. 9. 2009 48 Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v roce 2008 Health

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická hematologie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická hematologie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 6. 21 28 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 29 Obor klinická hematologie Activity of health

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích podle pohlaví a průměrného věku (vybrané diagnózy) v roce ,3 51,6 44,3 40,5. X. Nemoci dýchací soustavy

Hospitalizovaní v nemocnicích podle pohlaví a průměrného věku (vybrané diagnózy) v roce ,3 51,6 44,3 40,5. X. Nemoci dýchací soustavy Průměrný věk Zdravotní služby 1. Hospitalizovaní v nemocnicích Vybrané diagnózy, jsou uvedeny v grafu podle průměrného věku pacientů. Kromě novotvarů a nemocí močové a pohlavní je patrné, že ženy jsou

Více

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient establishments of psychiatric care in 2007

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient establishments of psychiatric care in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2008 29 Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2007 Activity of out-patient establishments of

Více

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2018

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2018 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 5. 2019 1 Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2018 Fatal drug overdoses and death with the presence of

Více

Údaje v Registru substituční léčby - rok Information in Registry of substitution treatment - the year 2007

Údaje v Registru substituční léčby - rok Information in Registry of substitution treatment - the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 7. 2008 24 Údaje v Registru substituční léčby - rok 2007 Information in Registry of substitution treatment - the

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 16. 10. 2012 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2010

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 6. 211 32 Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 21 Activity of branch of gynaecology and medical care

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 8 3.6.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Ústeckém kraji v roce 2003

Více

Substituční léčba v ČR epidemiologická data. MUDr. Viktor Mravčík

Substituční léčba v ČR epidemiologická data. MUDr. Viktor Mravčík Substituční léčba v ČR epidemiologická data MUDr. Viktor Mravčík NMS Situační analýza ( klíčových indikátorů) Data trestněprávního sektoru drogové trhy, kriminalita Preventivní, léčebné, harmreduction

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 29. 8. 2017 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví. MUDr. Martin Hollý, MBA

Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví. MUDr. Martin Hollý, MBA Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví MUDr. Martin Hollý, MBA 19.5.2015 Sociální situace Tělesné zdraví Duševní zdraví Prevalence duševních poruch u bezdomovců

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 21. 10. 2013 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku 4. Zdravotní péče Hlavní město Praha je na tom z hlediska zdravotní péče pro mladé lidi velmi dobře. Praha disponuje nadprůměrným počtem lékařů na 1 tisíc mladých lidí ve věku do 18 let, i více než 25

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2007 Obor klinická hematologie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2007 Obor klinická hematologie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 8. 2008 39 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2007 Obor klinická hematologie Activity of

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Primární péče v roce Primary care in 2006

Primární péče v roce Primary care in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 10. 2007 49 Primární péče v roce 2006 Primary care in 2006 Souhrn Praktičtí lékaři (pro děti, dorost, dospělé, ženy

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1st half of 2006

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1st half of 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.9.2006 45 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2006 Hospitals in the Czech Republic in the 1st half of 2006

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 10. 2012 50 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 6. 2011 18 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 8 26.8.2005 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Karlovarském kraji

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

Údaje v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2009

Údaje v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 3. 2010 4 Údaje v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2009 Information in

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 25 1.11.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP

Více

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce Activity of branches of surgery in out-patient care in 2011

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce Activity of branches of surgery in out-patient care in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 7. 2012 29 Souhrn Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2011 Activity of branches of surgery in

Více

Děti hospitalizované na úrazy v nemocnicích ČR v letech

Děti hospitalizované na úrazy v nemocnicích ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 33 Děti hospitalizované na úrazy v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí,

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2007

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 28 37 Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 27 Activity of health

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2001

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 1. 22 5 Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 21 Uvedené údaje se týkají všech hospitalizovaných pacientů na všech

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více