ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY"

Transkript

1 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada projednala dne: Školská rada schválila dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr. Eva Červinková, zástupkyně ředitelky školy, Mgr. Marcela Štolcarová, Mgr. Václav Voják Mgr. Martina Michalíková, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění (novelizace č. 472/2011 Sb.) vydávám jako statutární orgán školy tento předpis. Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky; provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení; podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí; evidenci úrazů; podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků a studentů a obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů. Školní řád dále vychází z dokumentů: Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a jeho novelizace č. 385/2012 Sb. Vyhláška č. 48/2005 a její novelizace č. 256/2012 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech povinné školní docházky. Vyhláška č.73/2005 Sb. a její novelizace č. 147/2011 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

2 Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými návykovými látkami ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb. Metodický pokyn MŠMT č.j / Všeobecná deklarace lidských práv PREAMBULE Žáci, kteří plní školní docházku ve Střední škole, základní škole a mateřské škole pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 se svým jednáním a vystupováním podílejí na jménu a reprezentaci školy. Jsou povinni se po dobu školní docházky chovat ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby jejich chování bylo v souladu s právními a etickými normami, které vymezuje i tento školní řád. I. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ (DÁLE JEN ŽÁKŮ) A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH A VZÁJEMNÝCH VZTAZÍCH S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY A. Práva žáků a zákonných zástupců 1. Žáci mají právo: a) na dodržování ustanovení vyplývajících z Úmluvy o právech dítěte, b) na respektování svého soukromí a jsou povinni respektovat soukromí ostatních žáků a zaměstnanců školy, c) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, P Školní řád střední školy strana 2 z počtu 28

3 d) na individuální péči, na základě vyšetření a doporučení poradenského zařízení a žádosti zákonných zástupců žáka mají právo na vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (dále také IVP), e) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, f) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí a způsobilí k právním úkonům, g) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů se zabývat, h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, i) vyžádat si pomoc vyučujícího v případě, že neporozumí učivu nebo potřebují doplnit své znalosti, j) požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce v případě, že se cítí v tísni, mají problémy, apod., k) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona, l) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, m) na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj, n) na svobodu myšlení a projevu, shromažďování, náboženství, o) na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, p) na stravování ve školní jídelně. 2. Zákonní zástupci a zletilí žáci způsobilí k právním úkonům mají právo: a) na svobodnou volbu školy pro své dítě, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon b) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte ve škole, c) na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, d) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy, e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona, f) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem; na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, g) volit a být voleni do školské rady, h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání žáka, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost, i) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka, P Školní řád střední školy strana 3 z počtu 28

4 j) požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu. B. Povinnosti žáků a zákonných zástupců 1. Žáci jsou povinni: a) řádně a včas docházet do školy, účastnit se výuky podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících a řádně se vzdělávat, b) minimalizovat svou nepřítomnost ve škole, c) dodržovat školní a vnitřní řád internátu, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, d) plnit pokyny pedagogických a provozních pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem, e) dodržovat ustanovení školního řádu i při účasti na akcích pořádaných školou mimo budovu školy Žáci jsou dále povinni: f) účastnit se činností organizovaných školou (účast na vyučování nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná; odhlásit se mohou vždy ke konci pololetí), g) chodit do školy vhodně a čistě upraveni a oblečeni, h) zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením; nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů, i) chránit své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek), j) řádně a systematicky se připravovat na vyučování, k) před ukončením vyučování z bezpečnostních důvodů neopouštět školní budovu bez vědomí vyučujících (v době mimo vyučování po vyučování zůstávají dojíždějící žáci ve škole jen se svolením pedagogů a pod jejich dohledem), l) předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jejich nebo jiných osob nenosit do školy; cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů přinášejí do školy na vlastní odpovědnost, nosí je do školy jen v nezbytných situacích a odkládají je na vyhrazené místo; důsledně se v tomto směru řídí pokyny vyučujících a řády učeben, m) nepoužívat ve vyučování mobilní telefony ani jiné audio video přístroje; je zakázáno pořizovat jakékoli zvukové či obrazové záznamy bez vědomí učitele. 2. Zákonní zástupci a zletilí žáci způsobilí k právním úkonům jsou povinni: a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, P Školní řád střední školy strana 4 z počtu 28

5 b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka ve škole a jejích součástech, c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; onemocní-li žák (jejich dítě) infekční chorobou, oznámit ihned tuto skutečnost třídnímu učiteli a doložit lékařskou zprávou, d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, e) oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku ( 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích. C. Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků se zaměstnanci školy 1. Žáci, zákonní zástupci a zaměstnanci školy vystupují ve vzájemných vztazích v souladu s pravidly slušnosti občanského soužití a s výchovným posláním a působením školy. 2. Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi, jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci školy se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. II. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY A. Režim činností ve škole 1. Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7.00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí nejpozději v hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Vyučovací hodina praktického vyučování trvá nejdéle 60 minut. Rámcový vzdělávací program školy může pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena zákonným zástupcům. P Školní řád střední školy strana 5 z počtu 28

6 2. Školní budova se pro dojíždějící žáky otevírá v 7.00 hodin ráno. Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mají dojíždějící žáci možnost trávit čas pod dohledem pedagogů. V jinou dobu vstupují dojíždějící žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dohled. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na místě k tomu určeném. 3. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 25 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá v souladu s rozvrhem hodin 55 nebo 65 minut. 4. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a šatstvo na místa k tomu určená - v šatnách a odcházejí do klubovny, kde je zajištěn pedagogický dozor, popř. čekají ve foyeru na společný odchod s internátními dětmi do učeben. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. 5. Délku a organizaci přestávek při výuce mimo vyučování pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitelka školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze tehdy, je-li zletilý a způsobilý k právním úkonům. 7. Počet žáků ve třídě je stanoven dle 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, vyhlášky č. 73/2005 Sb. a její novelizace č. 147/2011 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 8. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů, zajišťuje bezpečnost a ochranu jejich zdraví, poskytuje jim nezbytné informace a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 9. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 8, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 10. O všech přestávkách je umožněn pohyb žáků mimo třídu. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je za příznivého počasí určena k pobytu dětí mimo budovu školy v areálu školy pod pedagogickým dohledem. 11. Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7.00 do hodin. Aktuální úřední hodiny školy pro veřejnost jsou uvedeny u vstupu do školy a na webových stránkách školy. 12. V průběhu školního roku může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů. B. Režim při akcích mimo školu 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo školu (exkurze, kulturní akce, škola v přírodě, atd.), zajišťuje vedení vždy nejméně jedním pedagogickým P Školní řád střední školy strana 6 z počtu 28

7 pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý, způsobilý k právním úkonům a poučen ředitelkou školy. 2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 3. Při akcích konaných mimo místo kde se uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 8 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitelka školy. Každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v měsíčním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede zástupkyně ředitelky školy jména doprovázejících osob. Akce operativně řešené během týdne schvaluje zástupkyně ředitelky. 4. Při akcích konaných mimo místo kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků, a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací. Informace musí být zákonnými zástupci písemně potvrzena. 5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení. 6. Do výuky mohou být zařazeny všechny aktivity v souladu se ŠVP. Aktivity, které ŠVP neuvádí musí být předem schváleny ředitelstvím školy a zákonnými zástupci. V individuálních případech může škola požadovat potvrzení zdravotní způsobilosti žáka k této činnosti. Dalšími aktivitami školy jsou školy v přírodě, lyžařské kurzy, atd. - těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší než jeden rok. 7. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení na vysvědčení. 8. Soutěže: po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor. P Školní řád střední školy strana 7 z počtu 28

8 C. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných školou, pokud vedení školy označí tyto činnosti jako povinné. Při zvonění oznamujícím začátek vyučovací hodiny musí být žák ve třídě řádně připraven na vyučování. 2. Dobu přestávek využívá žák k odpočinku a přípravě na další vyučovací hodinu. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků, do školního klubu a do internátu je pro zařazené žáky povinná. Žák nesmí opustit budovu školy ani internát bez povolení učitele nebo vychovatele. 3. Způsob omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování určuje Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví vydaný MŠMT ČR pod č.j / Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V případě, že je žák uvolněn i z vyučování přebírá zodpovědnost za žáka zákonný zástupce. V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na základě doporučení (lékařský posudek) registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře, které je přílohou písemné žádosti zákonného zástupce. 5. Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák způsobilý k právním úkonům je povinen omluvit nepřítomnost žáka písemně, telefonicky, em nebo osobně třídnímu učiteli do tří dnů. 6. Veškerá nepřítomnost musí být následně omluvena zákonným zástupcem žáka v žákovské knížce (omluvném listu), a to nejpozději druhý den po návratu žáka do školy. 7. V individuálně stanovených případech (zejména v případě časté nepřítomnosti žáka) může škola požadovat, jako součást omluvenky, potvrzení ošetřujícího lékaře. 8. O uvolnění žáka (předem známá nepřítomnost) žádá zákonný zástupce žáka vždy předem, písemně, s řádným zdůvodněním, a to: a) vyučujícího daného předmětu na jednu vyučovací hodinu, b) třídního učitele na více vyučovacích hodin v jednom dni, c) ředitelku školy na dva a více dní. 9. V průběhu výuky může žák odcházet pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo jím určené dospělé osoby. Žák se samostatným odchodem ze školy odchází sám na základě písemné žádosti zákonného zástupce. 10. V mimořádných případech (náhlá nevolnost, úraz) uvolní vyučující žáka z vyučování. O tomto informuje vedení školy a zajistí převzetí žáka zákonným zástupcem. Do doby převzetí žáka zákonným zástupcem přebírá dohled nad žákem zdravotnice školy. 11. Neomluvená absence a nadměrná absence žáka ve vyučování a) O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti žáka informuje třídní učitel školního metodika prevence a výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené absenci ověřuje její věrohodnost. Veškeré záznamy jsou shromažďovány a archivovány výchovným poradcem. b) Do součtu 5 vyučovacích hodin řeší neomluvenou absenci se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem třídní učitel formou doporučeného dopisu, jehož kopii odevzdá výchovnému poradci. P Školní řád střední školy strana 8 z počtu 28

9 c) Do součtu 10 vyučovacích hodin řeší neomluvenou nepřítomnost se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru, na který je pozván doporučeným dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka, způsob omlouvání, upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené absence. Provede zápis o pohovoru na předtištěný formulář, který odevzdá výchovnému poradci. d) Při počtu nad 10 neomluvených hodin svolává ředitelka školní výchovnou komisi, zákonný zástupce je pozván doporučeným dopisem, o jednání se provede zápis, který všichni zúčastnění podepíší. e) V případě, že neomluvená absence žáka přesáhne 25 hodin, ředitelka školy může rozhodnout o podmíněném vyloučení ze školy. O tomto rozhodnutí vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka, zletilého žáka plně způsobilého k právním úkonům, v jiném případě jeho zákonného zástupce. III. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ A. Bezpečnost a ochrana zdraví 1. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a studentů a vytvářet podmínky pro zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 2. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. 3. Na začátku školního roku třídní učitel žáky seznámí zejména: - se školním řádem - se zásadami bezpečného chování ve vnitřním i vnějším areálu školy, při příchodu do školy a odchodu ze školy a při pohybu na veřejných komunikacích - se zákazem přinášet do školy předměty, které nesouvisejí s vyučováním - s postupem při úrazech - s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy a do záznamového listu. 4. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, ve školní cvičné kuchyňce, v počítačových učebnách, v laboratoři, na bazéně nebo na hřišti zachovávají žáci specifické bezpečnostní P Školní řád střední školy strana 9 z počtu 28

10 předpisy pro tyto učebny, dané řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy a záznamového listu. 5. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a je písemně zaznamenáno do třídní knihy a do záznamového listu. 6. Poučení o bezpečnosti a chování žáků během prázdnin a dnů volna určenými ředitelkou školy provádí před jejich započetím třídní učitel, který o tomto poučení učiní záznam do třídní knihy a záznamového listu. 7. Pro pořádání vícedenních akcí (školy v přírodě, lyžařské kurzy, zahraniční výjezdy, školní výlety) platí vnitřní směrnice. 8. Školní výtahy mohou být používány jen osobami staršími 18 let, které jsou v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, podle pokynů provozovatele. Výtahy jsou uzamykatelné a je nezbytné je z bezpečnostních důvodů z rozhodnutí ředitelky školy používat výhradně na klíč. 9. Zvedací plošinu pro vozíčkáře mohou používat jen osoby starší 18 let, které jsou v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, a které jsou poučeny. 10. Žákům je zakázáno přinášet do školy a na akce školy zvířata a jiné živočichy, pokud to není pro výukové účely na žádost vyučujícího. 11. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno používat zbraně, výbušniny nebo zábavnou pyrotechniku a rovněž je zakázáno tyto předměty do všech prostor přinášet. Ve všech prostorách školy se zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm. 12. Bez souhlasu učitele je žákům zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením. 13. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob při příchodu a odchodu žáků z budovy. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se taková osoba nepohybovala nekontrolovaně po budově školy. Během provozu školy je možné zevnitř budovy dveře hlavního vchodu i všech únikových východů v případě nebezpečí odemknout klíčem uloženým v bezpečnostní schránce vždy vedle daného východu. 14. Po poslední vyučovací hodině dopoledního vyučování přeberou internátní žáky a stravující se žáky vychovatelé podle rozvrhu internátu. Žáky, kteří se nestravují ve školní jídelně, předají vyučující rodičům. V případě, že se rodič nedostaví včas, dítě vyučující předá vychovateli po individuální dohodě. Po skončení odpoledního vyučování vyučující předává internátní žáky nebo žáky navštěvující školní družinu vychovatelům podle rozvrhu internátu, ostatní žáky odvede do šatny, předá rodičům, popř., odcházejí-li samostatně, otevře jim školu. V případě, že rodiče nepřijdou včas, předá učitel dítě po osobní domluvě s vychovatelem na internát. 15. Dojíždějícím žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. P Školní řád střední školy strana 10 z počtu 28

11 16. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu nebo pedagogickému dozoru. 17. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků ředitelce školy, poskytovat první pomoc, první pomoc zabezpečit prostřednictvím školní zdravotnice podle situace a místa úrazu a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. 18. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem hodin bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka včetně nepovinných předmětů a přestávek. 19. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností tyto odstranit, je-li to v jejich moci, a informovat neprodleně o těchto skutečnostech nadřízeného. V rámci svých schopností a možností mají zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonné zástupce postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: adresu, telefonní čísla zákonných zástupců do zaměstnání a domů. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí pomoc zdravotnicí školy, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů uložené u zdravotnice školy, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první. Evidence úrazů a) Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel. b) V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků (dále jen úraz ), ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při výchovně vzdělávací činnosti a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola (školské zařízení) o úrazu dozví. c) Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích, které jsou uloženy u zdravotnice školy. Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů, se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola (školské zařízení) vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení, záznam, pokud je pravděpodobné, že P Školní řád střední školy strana 11 z počtu 28

12 žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci. d) Hlášení o úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu jeho zákonnému zástupci. Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. Dále o úrazu podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků. e) Záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, zasílá škola (školské zařízení) za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce. f) Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola (školské zařízení) navíc ještě místně příslušnému útvaru Policie České republiky, a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce. g) Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů. h) Kniha úrazů je uložena u zdravotnice školy v ordinaci, v nepřítomnosti zdravotnice u sociální pracovnice. B. Prevence užívání návykových látek 1. Škola vytvoří podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, a to včetně všech školních akcí i mimoškolní činnosti. 2. Škola zajistí bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, a to včetně veškerých školních akcí. 3. Školním řádem školy a vnitřním řádem školského zařízení (dále jen školní řád ) jasně vymezí zákaz užívání návykových látek ve škole, jejich nošení do školy. 4. Škola poskytne žákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění jejich ochrany před tímto jevem. 5. Škola poskytne žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji. 6. Škola bude působit na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek. P Školní řád střední školy strana 12 z počtu 28

13 7. Do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví škola zakotví informace o nebezpečnosti užívání návykových látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech souvisejících se školními aktivitami. 8. Škola poskytne žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, jakož i jejich zákonným zástupcům, informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení situace. 9. Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL bude škola spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi Policie ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí, školská poradenská zařízení apod. 10. V případech, které stanoví zákon, má škola ohlašovací povinnost směrem k orgánům činným v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností a zákonným zástupcům žáka. 1. Tabákové výrobky Ve vnitřních i vnějších prostorách celého areálu školy je zakázáno kouřit. Není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená. Zákaz se vztahuje na všechny akce školy. a) Prostory školy jsou označeny viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření. Takto jsou označeny vnitřní i vnější prostory. b) Kouření v prostorách školy je zakázáno. Konzumace tabákových výrobků ve škole V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných: a) tabákový výrobek bude žákovi odebrán, aby nemohl v konzumaci pokračovat, b) pedagogický pracovník dále postupuje takto: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy, c) v případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka, d) v závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností; škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc, e) z konzumace tabákových výrobků ve škole budou vyvozeny sankce (výchovná opatření) stanovené tímto školním řádem. 2. Alkoholické nápoje Ve vnitřních i vnějších prostorách celého areálu školy je zakázáno požívat alkoholické nápoje. Zákaz se vztahuje na všechny akce školy. P Školní řád střední školy strana 13 z počtu 28

14 Konzumace alkoholických nápojů ve škole V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholických nápojů v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných: a) alkoholický nápoj bude žákovi odebrán, aby nemohl v konzumaci pokračovat, b) podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí, c) v případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci, d) jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník takto: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy, e) v případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování (resp. účastnit se akce školy), vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, f) jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů; škola může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc, g) zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky, h) jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte, oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte, i) v případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace, j) z konzumace alkoholických nápojů ve škole budou vyvozeny sankce (výchovná opatření) stanovené tímto školním řádem, k) za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů. Nález alkoholu ve škole V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkoholický nápoj, postupují takto: a) tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury, b) o nálezu ihned uvědomí vedení školy, c) nalezenou tekutinu uloží u vedení školy (metodika prevence) pro případ usvědčujícího důkazu, d) zpracují stručný záznam o události. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkoholický nápoj, postupují takto: a) zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury, b) o nálezu ihned uvědomí vedení školy, P Školní řád střední školy strana 14 z počtu 28

15 c) o nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka; zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal); v případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu; zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy nebo zástupce ředitele a školní metodik prevence; zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy, d) nalezenou tekutinu uloží u vedení školy (metodika prevence) pro případ usvědčujícího důkazu, e) o nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností, f) v případě podezření, že alkoholický nápoj obsahuje i jiné příměsi nebo v případě zdravotních komplikací po jeho požití, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. 3. Omamné a psychotropní látky Ve vnitřních i vnějších prostorách celého areálu školy je zakázáno užívat, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit i propagovat omamné a psychotropní látky (dále jen OPL). Zákaz se vztahuje na všechny akce školy. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením. Konzumace OPL ve škole V případě, kdy je žák přistižen při porušování tohoto zákazu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných: a) návyková látka bude žákovi odebrána, aby nemohl v konzumaci pokračovat, b) podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí, c) v případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci, d) jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník takto: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má OPL), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy, e) v případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování (resp. účastnit se akce školy), vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, f) jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů; škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. g) zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky, P Školní řád střední školy strana 15 z počtu 28

16 h) současně škola splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte; oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte, i) v případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace, j) z konzumace návykových látek ve škole budou vyvozeny sankce (výchovná opatření), stanovené tímto školním řádem, k) navádění jiných žáků k užívání návykových látek bude rovněž považováno za porušení školního řádu. Distribuce OPL ve škole Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, o této skutečnosti škola vždy vyrozumí místně příslušné oddělení Policie ČR. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností. Nález OPL ve škole V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: a) látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury, b) o nálezu ihned uvědomí vedení školy a školního metodika prevence, c) za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu; obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru, d) o nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: a) zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury, b) o nálezu ihned uvědomí vedení školy a školního metodika prevence, c) o nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka; zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal); v případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu; zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy nebo zástupce ředitele a školní metodik prevence; zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy, d) o nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka, P Školní řád střední školy strana 16 z počtu 28

17 e) v případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři; další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují takto: a) škola, nebo školské zařízení bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka, b) žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR mají žáka pod dohledem; zástupci školy u žáka neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí. C. Majetek, krádeže, vandalismus 1. Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. Škola doporučuje cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním, do školy nenosit, případně je odložit na místa k tomu určená pokud jsou stanovena. 2. Skříňky s odloženými oděvy žáků si mohou žáci uzamknout. Jeden klíč mají trvale u sebe, náhradní klíč si uloží u třídního učitele. Šatny jsou trvale uzamčeny. Vstup do prostoru šaten umožní žákům učitel nebo vychovatel. 3. Žák je pojištěn pro případ ztráty ošacení nebo obutí nebo povinného vybavení do odborných předmětů a pro případ úrazu. 4. Pedagogové vedou žáky k tomu, aby byli všímaví vůči svému okolí a v případě, kdy budou svědky krádeže nebo vandalismu, aby ohlásili věc pedagogickému pracovníkovi školy. Postup při nahlášení krádeže žákem: a) O události bude pořízen záznam na základě výpovědi poškozeného. Záznam bude uložen v osobní dokumentaci a u školního metodika prevence. O události bude informována ředitelka školy (resp. vedení školy). b) Věc bude předána orgánům činným v trestním řízení (místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo bude poškozený žák (jeho zákonný zástupce) poučen, že má tuto možnost. c) V případě, že je znám pachatel, bude věc nahlášena orgánu sociálně-právní ochrany (bylli pachatel mladší 18 let) a současně předána orgánům činným v trestním řízení. d) Body b) c) zajistí školní metodik prevence ve spolupráci s třídním učitelem a sociální pracovnicí. P Školní řád střední školy strana 17 z počtu 28

18 Prevence vandalismu Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 Pedagogové zajistí poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví a majetku. Žáci budou opakovaně upozorňováni na jednání, které vede k poškození majetku a jak se takovému jednání vyhnout. Žák, resp. student je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a může po něm být požadována náhrada, ať již škodu způsobil úmyslně, nebo z nedbalosti. Postup při vzniku škody V případě vzniku škody na školním majetku bude o celé záležitosti vyhotoven záznam. Škola se pokusí odhalit viníka. V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradě škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků 1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem bude požadována náhrada školy od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik škody způsoben nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli, případně jinému pracovníku školy. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí uzamykání skříněk. 3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce. Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. Škola doporučuje cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním, do školy nenosit. V opačném případě je žák povinen tyto věci odložit na místa k tomu určená. 4. Žáci a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená. D. Šikana Šikanování je jakékoliv chování, které je namířeno proti jinému subjektu a které útočí na jeho důstojnost, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a opakované užití fyzických a psychických útoků jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Šikanování se může realizovat prostřednictvím moderních komunikačních prostředků, především prostřednictvím internetu a mobilu (kyberšikana). Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků (zde je potřeba citlivě zvážit, zda se jedná o šikanu, či jde o projev nedostatečně rozvinutého sociálního P Školní řád střední školy strana 18 z počtu 28

19 cítění žáků). Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti. Ve škole se přísně zakazuje chování, které má charakter šikanování. Nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat. Žáci mají právo na ochranu před fyzickým či psychickým násilím. Řešení a prevence šikany Žák, kterému je jakýmkoliv způsobem ubližováno nebo žák, který se cítí být ohrožen tuto skutečnost hlásí třídnímu učiteli, popřípadě jakémukoliv vyučujícímu. Šikany, které zvládne škola sama, řeší školní metodik prevence (výchovný poradce) ve spolupráci s třídním učitelem, ředitelkou školy a rodiči. Pokročilé a neobvyklé formy šikan řeší škola ve spolupráci s odborníky, zejména s PPP, SPC. Pokud má učitel jistotu, že byl spáchán trestný čin, má ze zákona povinnost obrátit se na orgány činné v trestním řízení. Jestliže má pedagog podezření, zákon určuje školskému zařízení za povinnost nahlásit tuto skutečnost obecnímu úřadu, tedy sociálnímu pracovníkovi z orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). V případě, že rodiče odmítají spolupracovat se školou a opakovaně se odmítají zúčastňovat výchovných komisí, je škole povinna vyrozumět OSPOD. Prevencí šikanování ve škole máme na mysli vybudování ucelené ochrany dětí a dospívajících před týráním spolužáků. Tímto termínem označujeme nejen předcházení tomuto destruktivnímu fenoménu, ale i jeho řešení na všech úrovních vnitřního vývoje. Účinná snaha minimalizovat šikanu na škole vyžaduje, abychom vytvořili dobré sociální klima a kamarádské a bezpečné vztahy. E. Autorské právo Ve škole je zakázáno používat nelegální softwarové vybavení na všech zařízeních ve škole používaných. Rozmnožování celých učebnic a jejich distribuce a užití díla v rozporu s běžným způsobem a v rozporu s oprávněnými zájmy autora je zakázáno. P Školní řád střední školy strana 19 z počtu 28

20 IV. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Zásady hodnocení Hodnocení žáků a autoevaluace školy tvoří důležitou součást školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP). Cílem hodnocení je, aby žáci a jejich rodiče získali informace o tom, jak zvládají požadavky, které jsou na ně kladené. Autoevaluace poskytuje zpětnou vazbu pedagogickým pracovníkům. Hodnocení je prováděno celý školní rok a je zaznamenáváno do žákovských knížek. V pololetí a na konci školního roku získává žák hodnocení v podobě vysvědčení. 1. Při hodnocení (průběžná i souhrnná klasifikace) pedagogický pracovník (dále jen učitel ) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi a soustředí se na individuální pokrok každého žáka. 2. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k individuálním zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 3. Žáci jsou cíleně vedeni k sebekontrole a k práci s chybou; chyba je přirozenou součástí procesu učení a důležitý prostředek učení. 4. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí učební výsledky, systematičnost a kvalita práce za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje pouze na základě průměru klasifikace za příslušné období. 5. Výsledky vzdělávání žáků, zejména jejich neúspěšnost, zaostávání v učení a nedostatky v jejich chování, se projednávají v pedagogické radě. 6. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: a) soustavným pozorováním žáka, sledováním jeho výkonů a jeho připravenosti na vyučování, b) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, praktické, pohybové), didaktickými testy, c) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, d) analýzou různých činností žáka, e) konzultacemi s ostatními učiteli, resp. podle potřeby s pracovníky poradenského zařízení, f) rozhovory se žákem a zákonnými zástupci. 7. Četnost klasifikace je úměrná důležitosti předmětu a časové dotaci výuky. Žák musí být z každého předmětu ohodnocen alespoň 3x za každé pololetí. Učitel musí mít dostatečné podklady pro hodnocení a klasifikaci žáka (např. bodovací systém či jiné metody a formy hodnocení). 8. Informace jsou zákonným zástupcům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách, na které jsou zákonní zástupci písemně zváni. Zákonným zástupcům, kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální P Školní řád střední školy strana 20 z počtu 28

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA 1 614 00 Brno tel.: 545 21 23 34, fax: 545 21 19 23 mail: zvs.sekaninova@bm.orgman.cz Školní řád je soubor pravidel, která nám sdělují jak se máme chovat ve škole i mimo

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 ŠKOLNÍ ŘÁD Účelem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování v budově školy i ve zdravotnických zařízeních, ve kterých výuka probíhá. Důsledným dodržováním řádu pedagogickými pracovníky

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1.1. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Žáci mají právo

Více

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o.

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o. Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více