SLOVO ÚVODEM INFORMACE Z RADNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO ÚVODEM INFORMACE Z RADNICE"

Transkript

1 SLOVO ÚVODEM číslo 8 ročník XXI 3. srpen 2010 cena 3,- Kč Vzhledem k tomu, že se v poslední době objevily pokusy využít Fontánu v rámci předvolební kampaně do podzimních komunálních voleb ke zveřejňování i nepravdivých informací a k očerňování některých kandidátů, rozhodla se redakční rada janskolázeňských novin od tohoto čísla zveřejňovat pouze informace z jednotlivých odborů městského úřadu a orgánů města. Pro zachování rovného přístupu k možnosti prezentace názorů jsme požádali i starostu města, aby po tuto dobu upustil od uveřejňování úvodníků Slovo starosty, které jste mohli nacházet právě na tomto místě, čemuž pan starosta vyhověl. Redakční rada: E. Hronešová, A.Hrabě, Ing. J.Rousek INFORMACE Z RADNICE Zasedání Rady města Janské Lázně dne 13. července 2010 Rada města uložila TH odboru: po konzultaci s pořizovatelem územního plánu města stanovit termín veřejného projednávání projednat s manželi Kejzarovými možnost zpřístupnit pozemek města p.p.č. 105/4 v k.ú. J.L. přes pozemek u čp. 50 Astrid s tím, že v případě dohody bude město ochotno jednat o poskytnutí části pozemku p.p.č. 105/4 v k.ú. J.L. manželům Kejzarovým k umožnění přístupu do sklepa Rada města doporučila zastupitelstvu města: projednat a schválit částku ve výši 78 tis. Kč na doplnění atrakcí dětského hřiště Na Sluneční stráni Rada města vzala na vědomí: oznámení o zahájení řízení o návrhu Územního plánu obce Horní Maršov a uložila TH odboru zajistit účast odpovědného zástupce města na jednání dne Rada města nesouhlasila: se závěrem znaleckého posudku č (reklamace střechy úřadu) z důvodu, že dodavatel díla neprováděl 2x ročně prohlídku dle smlouvy, nesouhlasí s tvrzením, že se jedná pouze o kosmetickou vadu, zpochybňuje nezávislost znalce, 2

2 který spolupracoval s dodavatelem, včetně dopravy do místa a nesouhlasí s výší znalečného Rada města schválila: dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt v čp. 81 v Janských Lázních k a uložila tajemnici projednat s ředitelkou příspěvkové organizace záměr se služebním bytem firmu Jiří Šrejber a Michal Počekajlo jako dodavatele stavby,,oprava střešní krytiny čp. 15 Zdena za cenu Kč a uložila starostovi města projednat s firmou stanovenou podmínku zaplacení ve dvou splátkách rozložených do 2 let zveřejnění záměru města prodat část pozemku p.p.č. 29 a p.p.č. 35/19 v k.ú. J.L. (v Lyžařské ulici) uzavření dohody o partnerství pro projekt,,jedeme do lázní mezi městem a Sdružením měst a obcí ČR a zmocnila starostu města k jejímu podpisu (MV) VOLBY do Zastupitelstva města Janské Lázně Volby do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny prezidentem republiky na pátek a sobotu 15. a 16. října Kandidátní listiny se podávají u registračního úřadu, kterým je pro město Janské Lázně Městský úřad Janské Lázně (Marcela Vojtěchová, tajemnice, tel , ). Kandidátní listiny musí být podány u registračního úřadu nejpozději do do 16 hodin. V této lhůtě musí být kandidátní listina doručena registračnímu úřadu, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě. Maximální počet členů na kandidátní listině je 11 (schváleno Zastupitelstvem města Janské Lázně dne ). Ke kandidátní listině nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů je nutno doložit petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Počet potřebných podpisů na peticích, které musí být připojeny ke kandidátní listině u nezávislého kandidáta nebo u sdružení nezávislých kandidátů, je pro město Janské Lázně: nezávislý kandidát - 35 podpisů sdružení nezávislých kandidátů - 61 podpis Podepisovat se na petici mohou jen voliči, tzn., že musí být splněna podmínka trvalého pobytu voliče v obci. Vedle podpisu musí být 3 uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. úplná adresa), jinak tento hlas nelze pro podporu volební strany započítat. Nezapočítávají se podpisy kandidátů samých. Další informace naleznete na stránkách města: nebo na stránkách Ministerstva vnitra ČR: Marcela Vojtěchová, tajemnice Dotace na územní plán města Město Janské Lázně požádalo v srpnu loňského roku o dotaci na zpracování nového územního plánu města z Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.3b) - Modernizace a rozvoj systému tvorby územních politik podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. V žádosti o dotaci bylo město úspěšné. Proběhlo výběrové řízení na zpracovatele územního plánu a zpracovatele posouzení územního plánu z hlediska vlivu na životní prostředí SEA a vlivu na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast soustavy NATURA Ukončení realizace projektu, kterým bylo předání návrhu územního plánu, včetně posouzení SEA a NATURA ke společnému jednání s DOSS pořizovateli, proběhlo dle plánu k Na základě zpracování žádosti o platbu a závěrečného vyhodnocení akce byla na účet města dne převedena částka Kč (celkové způsobilé výdaje) a realizace projektu úspěšně ukončena. Město Janské Lázně tímto děkuje všem zúčastněným osobám za pomoc při zajištění hladkého průběhu realizace projektu. (MV) Měsíčně vydává Město Janské Lázně, č.reg. MK ČR E Redakční rada : E.Hronešová, Dr. A.Hrabě, I ng.j.rousek. Text nepodléhá jazykové úpravě, za věcnou a formální správnost odpovídá autor příspěvku. Inzerce se přijímá osobně na městském úřadě nebo písemně poštou, případně do schránky ve vstupu na Radnici MěÚ. Tiskne MěÚ, počet výtisků: 180 kusů měsíčně. Redakční uzávěrka je vždy do 20.dne v měsíci. 4

3 INFORMACE PRO KAŽDÉHO K úloze Komise rozvoje města v období V červnu a červenci proběhla v jednom z diskuzních fór na našich webových stránkách debata, v níž část účastníků zpochybnila přínos existence Komise rozvoje města. Komise jedná za předsednictví Ing. Jiřího Hradeckého ve složení: zastupitelé Milan Bečvář a Ing. Jiří Franc, dále Petr Janovec (Státní léčebné lázně, s. p.), Mgr. Petr Hynek (MEGA PLUS, s. r. o.), Ing. Jiří Halíř (Správa KRNAP), Jaroslav Kopecký (SK Janské Lázně), Ing. arch. Vladimír Smilnický (zástupce zpracovatele územního plánu trutnovského architektonického ateliéru TENET). Nemám v úmyslu přesvědčovat přesvědčené, pouze předkládám subjektivní pohled řadového člena: 1. Převažující zkušenost s posledními téměř 4 lety práce Komise bych na úvod shrnul pod pojem věcnost. 2. Členové Komise reprezentují velmi pestrou škálu postojů k stavebním a rozvojovým aktivitám v katastrálním území obce nikdy jsem nepozoroval nějaké "válcování" ostatních ve smyslu prosazování vyloženě negativních aktivit spojených s výstavbou v Janských Lázních. 3. Zejména před příchodem tzv. krize bylo možné vnímat zvýšený tlak developerů v této době Komise působila jako určitá hráz domnívám se, že dosti úspěšně, neboť jsme dosud zůstali ušetřeni expanze neživotných stavebních projektů, nechvalně známých z jiných významných sídel Krkonoš (naposledy např. i dosud mrtvá apartmánová novostavba na místě bývalé mateřské školky u sousedů na Rýchorském sídlišti) 4. Po celé právě končící volební období se Komise podílela na vzniku klíčového dokumentu nového územního plánu. Jeho výsledná podoba, která by teoreticky mohla být schválena ještě v tomto volebním období, je velmi pravděpodobně realistickým kompromisem. Zahrnuje jak konzervaci rozvojových aktivit v lokalitách, kde je šance uchovat např. typickou tvář roztroušené horské zástavby či klid v lázeňském území, tak šanci pro výstavbu funkčně zaměřenou na sporty a volnočasové aktivity přinášející místním obživu a Městu daňové výnosy. 5. Naprosto odmítám podezření se selektivního přístupu k jednotlivým projednávaným bodům. Nechť jsou stěžovatelé zcela adresní hodnota anonymních sdělení = 0. Nespokojenost žadatelů v některých případech pramení ze špatného pochopení úlohy Komise: jejím posláním je posuzovat předložené podklady nikoliv být jakýmsi bezplatným konzultantem 5 janskolázeňských stavebníků. 6. Kvalita, úplnost a forma předkládaných materiálů byla někdy poněkud pochybná došlo na připomínky, žádali jsme změny, doplnění a pochopitelně potenciální stavebník ztrácel čas 7. Výstupy z Komise byly majoritně schvalovány přesvědčivou většinou přítomných rozhodně jsem (ač ne 100 % účasten) nebyl svědkem nějakého handrkování nebo lepení chatrné většiny pro či proti něčemu /někomu. 8. Komise je koncipována jako poradní orgán rady města rada doporučení komise zpravidla (lze dohledat, zda se rada a komise někdy názorově rozešly) beze zbytku přejímá. V tomto vidím i určitý preventivní protikorupční prvek počet členů komise, který by bylo teoreticky třeba ovlivnit ve svůj prospěch je 5, pro většinu v radě stačí 3! 9. Zdaleka nejen stavební činnost je oblastí, kde se přesouvají významné finanční prostředky, které mohou vzbuzovat zištný zájem. Proto jsem velmi spokojen, že korupční potenciál mnoha dalších rozhodování bude v příštím volebním období dále snížen vyřazením rady z rozhodování o záležitostech života Města. Když jsem před několika měsíci navrhoval tuto alternativu panu starostovi, byl jsem k úspěchu návrhu poměrně skeptický. Nyní (schváleno zastupiteli ) je skutečností, že minimálně v dalších čtyřech letech bude pod Vaší přímou kontrolou rozhodovat 11 budoucích zastupitelů výhradně na VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍCH. Ing. Jiří Franc Třídíte i na dovolené? Je léto, doba dovolených, pro většinu z nás je to chvíle, kdy můžeme hodit svoje starosti za hlavu. Co bychom za hlavu házet rozhodně neměli, jsou odpadky. Třídit odpad zvládnete na chatě, v kempu i v penzionu. Začít můžete třeba s plasty. Jen pro představu na celém světě se vyprodukuje něco kolem 100 milionů tun plastů ročně. Recyklují se však necelá 4%. O něco lépe je na tom Evropa, kde se vytřídí a recykluje přibližně 20% plastových odpadů. Spotřeba plastů zatím každoročně roste. V České republice vyprodukuje každý člověk za rok kolem 30 kg plastů. Z toho více než 80% z nich tvoří různé obaly, uvedl Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO KOM, a.s. Představte si svůj prázdninový jídelníček například ke snídani rohlíky s pomazánkou a se sýrem, ke svačině jogurt, k obědu špagety s rajčatovým pyré, odpoledne jablko a sušenky, k večeři fazolky na smetaně a brambory. Celý den budete pít džusy a balenou vodu z PET lahve. Dokážete spočítat, kolik obalů při takovém menu je z plastu? Plastový sáček na rohlíky, krabička na pomazánku, obal na sýr, kelímek od jogurtu, obal na špagety, A to jsme teprve u oběda. Kdo rád mlsá, musí připočítat také obaly od bonbonů 6

4 a dalších sladkostí. K tomu přidejte obaly od šamponu, sprchových gelů, zubní pasty či krému. Všechny tyto věci patří do žlutého kontejneru. Pokud není při ruce, vystačíte si s igelitovou taškou či pytlem. Lidé si na třídění odpadu navykli, ale stále je co zlepšovat. Každý člověk ročně vytřídí přibližně 8 kg plastů. To znamená, že přes 20 kg plastů, které spotřeboval, skončí ve směsném odpadu a nemůže se znovu využít k recyklaci, a to je škoda, dodal Tomáš Pešek, regionální manažer EKO KOM, a.s. Nezapomínejte na své zvyky a třiďte odpad i na dovolené. Času Vám to příliš nezabere a uděláte něco pro lepší životní prostředí i pro sebe. Třeba právě díky Vám vznikne další plastové lehátko z recyklovaného plastu, na kterém můžete krásně relaxovat. Z odpadu vyhozeného do žlutých kontejnerů vznikají pěkné věci. Zkusili jste si někdy spočítat, jak dlouho používáte kelímek od jogurtu, než ho vyhodíte? Nebo kolikrát použijete igelitovou tašku, než skončí v koši? Plasty se v našem životě objevují čím dál častěji a stejně s nimi se objevuje i otázka, co s nimi po jejich použití. Podíl plastů v komunálním odpadu se neustále zvyšuje. Největší podíl v plastech nejen v Evropě, ale i v České republice představují PET lahve. Naštěstí se materiál, ze kterého jsou PET lahve vyrobeny, dá velmi dobře recyklovat. Podpora a nárůst recyklace znamená, že vracíme do surovinového oběhu materiály, které jsou vyráběny z neobnovitelných přírodních zdrojů, upřesnil Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO KOM, zabývající se tříděním a recyklací odpadu. 20 kusů dvoulitrových lahví váží přibližně 1 kg. A co se dá z 1 kg vytříděných PET lahví vyrobit? Například čtyři pěkná trička nebo jeden svetr z umělého vlákna. 1,5 kg PET lahví pak stačí na výrobu fleesové bundy a necelé 2 kg dokonce na výrobu náplně spacího pytle. Domů si můžete pořídit koberec z recyklovaných PET lahví. Na výrobu jednoho metru čtverečního se spotřebuje zhruba 60 kusů PET lahví. To znamená, že koberec v běžném obývacím pokoji, může být vyroben z více než 1500 kusů lahví. Užívejte si léta a prázdnin, mlsejte sladkosti a dobroty, ale nezapomeňte, že obaly od nich patří do barevných kontejnerů na tříděný odpad. Další informace o třídění odpadů v Královéhradeckém kraji najdete na Kontakt: Tomáš Pešek, regionální manažer EKO KOM, a.s. Tel.: , Eml.: 7 KLUB DŮCHODCŮ KLUB DŮCHODCŮ Janské Lázně uskuteční pro místní důchodce, jako každý rok a opět s pochopením vedení společnosti MEGA Plus s. r. o., výlet na Černou horu. Sraz je ve 12:45 hod. na dolní stanici lanovky. V případě nepříznivého počasí se na místě domluvíme o novém termínu. Máte-li dotazy, volejte pana Hainiše : DOVOLENÁ V ORDINACI OBVODNÍHO LÉKAŘE : Zástup MUDr. HRUDA od 8:00 12:00 hod. - pondělí, pátek Janské Lázně - středa Horní Maršov Telefon: KINO VLAST SRPEN neděle MUŽ VE STÍNU VB, SRN, Fr tit. v 19:30 Režie: Roman Polanski Hrají : E. McGregor, P. Brosnan, K. Cattrallová, O. Williamsová, Thriller přináší napínavý příběh spisovatele, který je najat na sepsání pamětí bývalého britského premiéra. Děj začíná nabírat nebezpečné obrátky krátce poté, co na opuštěnou zimní pláž známého amerického letoviska vyplaví moře mrtvolu jeho předchůdce na tomto literárním projektu. Netrvá dlouho a spisovatel si uvědomí, že přijetím atraktivní práce učinil strašlivou chybu Do 12 let nevhodný Vstupné 65,- 4.středa ČTVRTÝ DRUH USA tit. ŠÚ v 19:30 Režie: Olatunde Osunsanmi Hrají: M. Jovovichová, W. Patton, E. Koteas, C. Johnson,... Sci-fi horor z aljašského městečka, kde se dějí divné věci: některé obyvatele tam pozoruje bílá sova a oni se pak v noci budí s pocity strachu, paniky a děsu. Podle místní psycholožky za události mohou mimozemšťané, kteří místní unášejí a po použití je vracejí do postele s vymazanou pamětí. Do 12 let nevhodný Vstupné 70,- 8

5 6.pátek ZELENÁ ZÓNA USA tit. ŠÚ v 19:30 Režie: Paul Greengrass Hrají: M.Damon, G. Kinnear, B. Gleeson, A. Ryanová,... Ve válečném thrilleru se ocitáme na horké půdě Iráku, krátce po svržení režimu Saddáma Husajna. Jedním z nešťastníků, kteří mají pomoci postavit tuto zemi na nohy, je i velitel americké armády Roy Miller. Jeho jednotka má za úkol pátrat po zbraních hromadného ničení a zároveň po pohlavárech bývalého režimu. Miller a jeho muži se ocitli v pekle, kde nebezpečí číhá na každém kroku a nikomu se nedá věřit Do 15 let nevhodný Vstupné 60,- 8.neděle KUNG FU KYBORG Hong Kong tit. v 19:30 Režie: Jeffrey Lau Hrají: j.hu, B.Sunová, L.-S. Fong, J.Wu, Akční sci-fi komedie se odehrává v Číně roku V přísně tajném vládním programu je stvořen dokonalý prototyp super kyborga K-1 s lidskou tváří a dokonalými funkcemi, který má veškeré předpoklady k tomu, aby zneškodnil nebezpečného androida, který ohrožuje město. Vláda přidělí K-1 čestnému a neúplatnému policistovi Xu Dachunovi, který má svého parťáka zaučit. Dachun by se chtěl stát hrdinou a tak není z nového kolegy právě nadšen Do 12 let nevhodný Vstupné 70,- 11.středa PRECIOUS USA tit. v 19:30 Režie: Lee Daniels Hrají: G. Sidibeová, Mo nique, M. Careyová, L. Kravitz,... Titulní hrdinkou je extrémně obézní šestnáctiletá černošská dívka, která čeká už druhé dítě. Je téměř negramotná a žije se surovou a povalečskou matkou Mary, která ji fyzicky a psychicky týrá. Dívku od dětství zneužíval její otec a Mary ji proto nenávidí. Pro Precious se otevře nový život, když se dostane do alternativní školy. Postupně se vzdělává a osamostatňuje. Když už se zdá, že se vymanila z prokletí, dozví se, že její otec zemřel na AIDS... Hořké sociální drama. Do 15 let nevhodný Vstupné 65,- 13.pátek MOON VB tit. ŠÚ v 19:30 Režie: Duncan Jones Hrají: S. Rockwell, D. McElligottová, K. Scodelarioová, B. Wong,... Nezávislý nízkorozpočtový snímek s obdivuhodným výkonem hlavního představitele. Zchátralý zaměstnanec těžební společnosti Sam Bell jako jediný obyvatel odvrácené strany Měsíce dohlíží z lunární základny na chod těžebních zařízení. Sam počítá poslední dny, dělící ho od návratu na Zemi. Počítač Gerty, který vše kontroluje a který je Samovým jediným společníkem, zaznamenává u člověka první známky paranoie. Do 12 let nevhodný Vstupné 60,- 15.neděle NA HRANĚ TEMNOTY USA,VB tit. ŠÚ v 19:30 Režie: Martin Campbell Hrají: M. Gibson, R. Winstone, D. Huston, B. Novakovicová,... V dramatickém thrilleru vytvořil Mel Gibson 9 postavu bostonského detektiva Toma Cravena, pátrajícího po vrazích své dcery. Neúplatný a poctivý polda přitom odhalí, že dívka byla obětí komplotu, spojeného s tajnou výrobou jaderných zbraní v soukromé firmě, pracující pro americkou vládu... Do 15 let nevhodný Vstupné 70,- 18.středa KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK VB,USA,Fr v 18:00 Režie: Susanna Whiteová 108 dabing ŠÚ Hrají: E. Thompsonová, M. Gyllenhaalová, R. Ifans, M. Smithová,... V rodinné komedii je matka tří dětí Isabel Greenová na pokraji zhroucení. Potomci se jí sice snaží na rodinné farmě pomáhat, ale pořád se mezi sebou hádají. Když přijede z města bohatý a rozmazlený synovec s neteří, vypuknou mezi dětmi další bitky. Jako na zavolanou jí na dveře zaklepe chůva McPhee a svou kouzelnou holí dokáže záhy zázraky Přístupný Vstupné 60,- 20.pátek ŽENY V POKUŠENÍ ČR v 19:30 Režie: Jiří Vejdělek Hrají: L.Vlasáková, E. Balzerová, V.Dyk, J.Macháček, Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Dvacetiletá dcera Laura chce být matce oporou, zároveň se však potýká s nástrahami vlastní první opravdové lásky. Pomocnou ruku nabízí k Helenině zděšení i matka Vilma, bývalá herečka, která na všechny situace aplikuje svéráznou školu života. Komedie s hvězdným hereckým obsazením v čele s Eliškou Balzerovou v životní filmové roli. Přístupný Vstupné 70,- 22.neděle OKO NAD PRAHOU ČR v 19:30 Režie: Olga Špátová Účinkují: J. Kaplický, P. Bobek, B. Clarke, N. Foster, E. Kaplický Fuchsová,... Časosběrný dokument měl původně sledovat realizaci nové Národní knihovny na pražské Letné podle projektu uznávaného architekta, designéra a módního návrháře Jana Kaplického, žijícího dlouhá léta v emigraci. Vedle hlavní linie sleduje film i linii osobní: výpovědi přátel a spolupracovníků Jana Kaplického, jeho vlastní promluvy i úvahy a obrázky z jeho rodinného života po boku nové manželky. Přístupný Vstupné 70,- 25.středa BRATŘI USA tit. ŠÚ v 19:30 Režie: Jim Sheridan Hrají: T. Maguire, J. Gyllenhaal, N.Portmanová, S. Shepard,... Psychologické komorní drama sugestivně líčí příběh kapitána Sama Achilla, který je během mírové mise v Afghánistánu zajat a věznitelé ho donutí ubít spoluvězně. Podle americké armády muž zahynul. Vdova Grace i dcerky se sbližují se Samovým mladším bratrem Tommym, považovaným za černou ovci rodiny. Sam se však po osvobození ze zajetí vrací domů, ale jako zlomený muž na pokraji nervového zhroucení. Jeho utajované trauma, potlačovaná agresivita a probuzená žárlivost dělají jemu i jeho blízkým ze života peklo... Do 15 let nevhodný Vstupné 70,- 10

6 29.neděle PREDÁTOŘI USA tit. ŠÚ v 19:30 Režie: Nimród Antal Hrají: A. Brody, L. Fishburne, T. Grace, D. Trejo, Elitní žoldák Royce je ve sci-fi thrilleru unesen na neznámé místo, stejně jako další, zdánlivě náhodně vybraní jedinci. S výjimkou jednoho zneuznaného lékaře se však jedná o nejnebezpečnější zabijáky, žoldáky a odsouzené trestance, kteří byli na toto místo dopraveni pouze pro to, aby se stali živou kořistí pro novou rasu Predátorů. I když by nejraději pozabíjeli jeden druhého, musejí se, pokud chtějí přežít, proti společnému nepříteli spojit. Vedení skupiny se tak ujímá Royce a skutečný boj o přežití začíná Do 15 let nevhodný Vstupné 65,- PROMENÁDNÍ KONCERTY Kolonáda - léto 2009 Koncerty se konají každou neděli, začátky jsou vždy ve 14 hod., Srpen : 1.8. Podkrkonošská dechovka - Nová Paka ročník závodu v běhu do vrchu Broďanka dech. hudba Železný Brod 8.8. Evergreen Dixieland Band - Nová Paka Dechový orchestr VČE Art Jazz Band Hradec Králové Jablonečanka - Jablonec n. Nisou Pořádá Město Janské Lázně a Státní léčebné lázně s.p. SPOLEČENSKÁ KRONIKA V této rubrice uveřejňujeme jména janskolázeňských občanů, kteří slaví svá životní jubilea. V měsíci srpnu 2010 oslaví životní výročí : paní SÝKOROVÁ Marta paní RADOVÁ Jaroslava pan SEIFRT František pan KHUN František Všem oslavujícím srdečně blahopřejeme! 11 PODĚKOVÁNÍ DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PŘISPĚLI NA DĚTSKÝ DEN 2010 : pan Jan ŠEVR pension ADÉLKA pan Marek VESELÝ pension KAMÍNEK pan Miloš BERAN pan Radek BERAN pan Jiří VOREL manželé TUČKOVI pan Martin KOŠŤÁL pan Josef KOŠŤÁL pan Tomáš REGINA restaurace CAFÉ BIOGRAF pension MARIANUM Billiard club BLACK HILL paní Dáša MAČÍOVÁ firma RADIOKING MEGA Plus s.r.o. firma INTERGRAP Pardubice pan Jan HAINIŠ konzum TRIO+agentura KOS Ing. Jiří FRANC ČSSD Trutnov Ludvíkova bouda pan Petr VESELÝ DĚKUJEME také DJ Pavlu DVOŘÁKOVI za moderování a hudbu, firmě EFA Edge For All s.r.o. Lánov u Vrchlabí, výtvarné dílně BOSORKA Kláry Stejskalové. POLICII ČR a členům HASIČSKÉHO SBORU. SPORTOVNÍ KLUB 12

7 13 14

8 INZERCE NOVÉ KONTAKTNÍ MÍSTO HOTEL VYHLÍDKA *** JANSKÉ LÁZNĚ Energetická aromaterapie, dětská biokosmetika a organická kosmetika z olivového oleje. Možnost namíchání individuálních masážních směsí. Dříve než koupíte, nechte se informovat proč, jak a na co se používá energetická aromaterapie. Věra Schmiedová, tel Lyžařská 263, Janské Lázně Stále platí i PEDIKÚRA k Vám domů, do penziónů a hotelů. KOSMETICKÉ STUDIO LENKA Nově otevřené Kosmetické studio Lenka v Janských Lázních! Provádím celkové kosmetické ošetření (cca 365,- Kč) francouzskou kosmetikou JANSSEN v příjemném prostředí. Další nabídka služeb je barvení řas a obočí, depilace, poradenství domácí péče o pleť. Při celkovém kosmetickém ošetření dle Vašeho typu pleti mikromasáž očního okolí zdarma DÁREK PRO VÁS!!! Objednávky na tel.č Macháčková Lenka, Krkonošská 254, Janské Lázně (Pension Macháček nad stanicí lahové dráhy autobusová zastávka hotel Zátiší, rodinný domek u silnice směr Hoffmanova bouda, viz mapka). Přijďte být ještě krásnější a relaxovat těším se na Vaši návštěvu! NABÍZÍ: UBYTOVÁNÍ od 390,- Kč RESTAURACE hod. Nově otevřené WELLNESS CENTRUM i pro veřejnost. Zde můžete navštívit : FITTNESS SAUNA INFRA sauna MASÁŽE 1 hod. 80,- Kč 1 hod. 100,- Kč 1 hod. 90,- Kč od 120,- Kč (horké kameny, klasika a jiné) SPA VANA možnost koupele s různými léěivými přísadami, chromoterapie, ozonoterapie, hydroterapie Rezervace + objednávky na tel nebo v recepci hotelu. 16

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Jiříkovské. noviny. Citát Pečuj o blaho ostatních, DSO SEVER jednal v Jiříkově. Přímá volba prezidenta v Jiříkově. Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti

Jiříkovské. noviny. Citát Pečuj o blaho ostatních, DSO SEVER jednal v Jiříkově. Přímá volba prezidenta v Jiříkově. Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti Jiříkovské noviny Číslo 2 Ročník XVIII Únor 201 Zdarma Veřejná výzva Čtěte na str. 2 Červené kontejnery v Jiříkově Čtěte na str. Nové služby pro občany Čtěte na str. 4 Kam za kulturou? Čtěte na str. 5

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj 09/2014 TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny Číslo 16 Ročník XII Zdarma 24. září í 2010 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhř imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Buďme na Zbraslav hrdí Jsou to čtyři roky, co jsem se stal starostou Zbraslavi. Tyto noviny vyjdou těsně před komunálními

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Změna daně z nemovitosti

Změna daně z nemovitosti Pomník židovským obětem holocaustu historické souvislosti: Do konce války nacisté ukradli 1 564 Tór, jež se již nikdy nenavrátily do původních komunit, ale byly roku 1963 získány od Československé vlády

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

JINDŘICHŮV HRADEC AKTUÁLNĚ strana 678 NA TELETEXTU TV NOVA

JINDŘICHŮV HRADEC AKTUÁLNĚ strana 678 NA TELETEXTU TV NOVA Obsah 2 Informace z Rady města 3 Město J. Hradec - odbor finanční, odbor správy majetku města informují... 4 Výběr z událostí městské policie 5 Společenská kronika, Městská knihovna 6 Zachyceno kamerou

Více

Vybíráme z obsahu. Cena města... 2 Cyklobus... 5 Výzkum mumií... 7 Sportovní pozvánka cyklistika... 12 Bramborák... vkladný list

Vybíráme z obsahu. Cena města... 2 Cyklobus... 5 Výzkum mumií... 7 Sportovní pozvánka cyklistika... 12 Bramborák... vkladný list Č E R V E N E C 2 0 0 9 č í s l o 7 V I I. r o č n í k Město musí díky dopadům finanční krize upravit rozpočet na rok 2009 Dopady hospodářské krize se promítají i do rozpočtu měst a obcí. Jednou z nejvýznamnějších

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

dal a vzal? Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Láďa Beran: Strašáci v Písku

dal a vzal? Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Láďa Beran: Strašáci v Písku LEDEN 2015 Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek dal a vzal? Láďa Beran: Strašáci v Písku S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města V TOMTO VYDÁNÍ: Říjen 2010/08 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí Změny v systému nakládání s komunálním odpadem Vyhodnocení soutěže škol Provozní doba sběrných dvorů Kulturně historická

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

ZPRAVODAJ. Nově vybudovaná komunikace Na Skále. ročník XII. DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE. foto P. Šalanský

ZPRAVODAJ. Nově vybudovaná komunikace Na Skále. ročník XII. DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE. foto P. Šalanský ročník XII. Helvíkovický ZPRAVODAJ Nově vybudovaná komunikace Na Skále foto P. Šalanský DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE Číslo 3/2011 OBECNÍ ÚŘAD Dne 18.5.2011se konalo 5. řádné veřejné zasedání zastupitelstva

Více

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM...

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM... ÚVODEM... Nová redakční rada Možná, že jste si v tiráži čísla všimli, že Odraz má po několika měsících zase svou redakční radu. Jména v ní nejsou žádným překvapením, všichni jsme se v minulosti kolem Odrazu

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 26 březen 2015 (264) náklad 1670 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více