Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství"

Transkript

1 IEE Projekt BiogasIN Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství - Materiál pro investory D.3.8.3, WP 3 Henning Hahn, IWES Německo Září 2011 Tento projekt (Smlouva č. IEE/09/848/SI ) je podpořen programem:

2 Obsah Předmluva Úvod Projektový záměr Posouzení projektu bankou Ekonomická kalkulace Přehled financování BPS projektů Příklad: Ekonomická kalkulace BPS Citlivostní analýza... 9 Příloha 1: Příklad formuláře žádosti o úvěr Příloha 2: Analýza citlivosti: 10 % vyšší investice Příloha 3: Analýza citlivosti: Nižší počet provozních hodin kogenerace Příloha 4: Analýza citlivosti: Vyšší míra využití odpadního tepla Příloha 5: Analýza citlivosti: Vyšší úrokové sazby Příloha 6: Analýza citlivosti: Snížení výkupních tarifů Příloha 7: Výkupní ceny a zelené bonusy pro bioplyn v ČR v r Výhradní odpovědnost za obsah tohoto dokumentu nesou jeho autoři. Nemusí nutně odrážet názor EU a Evropská komise není zodpovědná za jakékoli využití informací v něm obsažených či jejich použití v jiných dokumentech. 2

3 Předmluva Projekt BiogasIN s názvem Rozvoj trvale udržitelného trhu s bioplynem ve Střední a Východní Evropě (Smlouva č. IEE/09/848) je podporován Evropskou komisí v rámci programu Inteligentní energie pro Evropu. Cílem projektu je efektivně zlepšit rámcové podmínky pro instalaci nových bioplynových stanic v 7mi zemích východní Evropy: Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Řecku, Lotyšsku, Rumunsku a Slovinsku. Projekt je založen na partnerství 10 evropských organizací, koordinátorem je chorvatský národní energetický institut Hrvoje Požar (EIHP). 1. Úvod Pro realizaci bioplynové stanice (BPS) existuje mnoho dobrých důvodů od ochrany životního prostředí a snižování množství odpadu, až po výrobu obnovitelné energie. Přesto, anebo právě proto, by investoři těchto projektů měli být dobře informováni nejen o rozličných legislativních požadavcích, ale také o možnostech financování. Tento materiál by měl postupným popisem nejvýznamnějších kroků přispět ke zhodnocení potenciálu plánované investice do bioplynu. Od prvotní myšlenky realizace projektu a zpracování studie proveditelnosti, přes požadavky bank hodnotící výši finančního rizika, ekonomickou kalkulaci poskytující přehled o nákladech a ziscích BPS, až po Analýzu citlivosti informující o nákladech, které mohou ovlivnit celkovou výnosnost projektu. Pro další informace o možnostech financování projektů BPS doporučujeme také zprávu o příkladech nejlepší praxe Příklady financování projektů výroby a využití bioplynu v Německu, Rakousku, Nizozemí, Dánsku a Itálii 1, a také zprávy: Kritéria posuzování investic do bioplynu: Pravidla pro finanční instituce a investory 2, a Možnosti financování bioplynových stanic 3, které byly již v rámci projektu BiogasIN zpracovány. 2. Projektový záměr Na začátku každého projektu je nápad. Pohnutky pro realizaci projektu na výrobu a využití bioplynu mohou být různé, jak již bylo řečeno v úvodu, motivace je zde nejen finanční, ale nabízí se také určitá morální satisfakce. Konkrétní projektový záměr, který objasní nejen cíl, ale i schopnost investora projekt realizovat, je nutné vypracovat ještě před konzultací záměru s bankou. Velmi důležité je vysvětlit v něm způsob zajištění dodávek vstupních surovin a konkrétní umístění BPS, pro posouzení, zda je možné projekt v místních podmínkách realizovat. Dále je nezbytné vysvětlit možnost využití (nebo prodeje) výstupů z BPS - vyrobené elektřiny, biometanu, tepla a zbytků z výroby (digestát). V případě kladného výsledku studie proveditelnosti by měla být do přípravných prací zapojena také zkušená odborná konzultační společnost. Teprve poté by měl následovat první kontakt s bankou, v této fázi již s odpovídajícím finančním plánem. 1 Hahn H., Rutz D., Ferber E., Kirchmayer F. (2010) Examples for financing of biogas projects in Germany, Austria, The Netherlands, Denmark and Italy. Report of the BiogasIN Project 2 Ferber E., Rutz D. (2011) Criteria to assess biogas investments: Guidelines for financing institutes and investors. Report of the BiogasIN Project 3 Ferber E., Rutz D. (2011) Options for financing biogas plants 3

4 3. Posouzení projektu bankou Výchozím bodem finančního posouzení je pro banku vždy komplexní popis projektu. Banky nabízejí formuláře žádosti o půjčku s přehledem všech informací potřebných pro interní šetření banky. Příklad takové žádosti o úvěr je v příloze tohoto materiálu. Banky obdržené dokumenty zanalyzují a vyžádají si dodatečné informace, pokud je to nutné. Na základě vyhodnocení těchto informací jsou banky schopné zhodnotit rizikové faktory a platební schopnost investora. V kladném případě je uzavřena úvěrová smlouva, přičemž platby jsou prováděny v závislosti na postupu prací na výstavbě BPS. Přehled obvykle požadovaných dokumentů: - Komplexní popis projektu - Navrhovaný projektant a výrobce zařízení - Podnikatelský plán - Povolení potřebná pro realizaci BPS - Smlouvy s dodavateli vstupních surovin - Smlouvy o připojení do sítě nebo vtlačování biometanu - Smlouvy o dodávkách odpadního tepla Většina bank hodnotí projekty výroby a využití bioplynu na základě hodnotících kritérií standardního projektového financování (tedy na základě analýzy cash-flow). Rozlišují pak mezi zemědělskými BPS financovanými pouze zemědělci, a BPS financovanými investory. Investoři očekávají vyšší návrat investic než zemědělci (více než 10%). Zemědělci obecně financují i projekty s nižší finanční rentabilitou, s ohledem na další výhody těchto projektů pro jejich farmy (hospodaření s živinami, využití hnoje, rovnoměrné rozložení práce 4...). Identifikace finančních potřeb Pro vyhodnocení finančních potřeb musí být stanoveny komplexní investiční náklady. K největším nákladům patří stavební objekt fermentoru(ů) a kogenerační jednotka(y). Mezi další náklady patří skladovací kapacity, plnící systémy, připojení k elektrické síti, případně na další infrastrukturu a další technická zařízení. Další částí jsou náklady na projekt, inženýring a plánování, právní a daňové poradenství, notářské a katastrální poplatky, poplatky bankám, atd. Tyto další náklady mohou tvořit značný podíl počátečních investic. Provoz zařízení je nutné naplánovat přesně. Malé výnosy jsou ve spouštěcí fázi běžné, a v kalkulaci se s ním počítá. Proto je splácení úvěru obvykle nastaveno až po prvním, nebo druhém, roce provozu. Přehled finanční likvidity v průběhu trvání projektu je zobrazen v následujícím grafu: Graf 1: Přehled finanční likvidity v průběhu trvání projektu 4 Prostřednictvím různých tržních plodin s různým obdobím sklizně (např. pšenice) a energetických plodin (např. kukuřice). 4

5 Potřebné množství vlastního kapitálu pro BPS financované prostřednictvím projektového financování by mělo činit nejméně 20% a v průměru mezi 20 a 30% celkové investice. Potřeba vlastního kapitálu je kalkulována pro každý projekt individuálně. Úvěry na projekty výroby a využití bioplynu jsou obvykle poskytovány s maximální dobou splácení 15 let, s 1 až 2letou dobou odkladu. Podmínky financování (např. úrokové sazby) jsou definovány v závislosti na výši finančních rizik projektu. Struktura financování projektu je například v Německu optimalizována zahrnutím půjček s výhodnými úrokovými sazbami od bankovní skupiny KfW, Evropské investiční banky, nebo Rozvojové banky Rady Evropy 5. Přehled investiční a nákladové struktury typické zemědělské 200 kw e BPS v Německu je znázorněn v následujících 2 grafech: Graf 2: Příklad struktury investičních nákladů Graf 3: Příklad struktury finančních nákladů 4. Ekonomická kalkulace Pro navržení vhodného způsobu financování, přizpůsobeného specifickým potřebám konkrétního projektu, vyžadují banky dokumenty o technickém konceptu navrhované BPS a jeho ekonomickou kalkulaci. Tato kalkulace je složena z kalkulace nákladů, a kalkulace zisku. Kalkulace nákladů zahrnuje investiční a provozní náklady, roční spotřebu energií, náklady na údržbu i náklady na financování. K identifikaci finanční náročnosti projektu pak banka připraví hrubou kalkulaci konkrétních nákladových položek. V následující tabulce je obecný přehled předpokládaných nákladů, využívaných pro identifikaci finanční náročnosti projektů BPS. Tabulka 1: Předpokládaná ekonomická kalkulace BPS (příklad z Německa) 6 Počáteční investice Počáteční investiční náklady kw e zemědělské BPS se pohybují od do /kw e. BPS s kapacitou vyšší než 500 kw e vyžaduje obecně nižší počáteční investici (Graf 4). Provozní náklady Náklady na zaměstnance BPS jsou odhadovány na 0,5 až 1,5 cent/kw e. Náklady na údržbu Pojištění Vlastní spotřeba energie Náklady na zemědělskou nebo: 9,6 prac. hodin/kw e /rok (75 kwe) až 4 prac. hodiny/kw e /rok (1.000 kw e ) Náklady na údržbu zahrnují rezervu na obnovu (např. kogenerace mívá generální opravu po 6 letech) a odhaduje se na 2,5 cent/kwh. Činí obvykle 0,5 až 1% celkových investičních nákladů za rok. Odhaduje se na 7% vyrobené elektřiny využité pro vlastní spotřebu. Náklady na elektřinu (nevyrobenou v BPS) činí 15 Cent/kWh. V závislosti na regionu. Je třeba vzít v úvahu, pokud jsou pěstovány 5 Council of Europe Development Bank CEB 6 Předpoklady se mohou lišit stát od státu. 5

6 půdu Jiné náklady Provozní zatížení kogenerace Náklady na vstupní suroviny energetické plodiny mimo vlastní pozemky. Například management podniku. Průměrné zatížení je až hod./r. Náklady na vstupní suroviny jsou obvykle počítány vzhledem k výtěžnosti plynu, jako ekvivalenty kukuřičné siláže: 35 /t kukuřičné siláže (čerstvé hmoty) Následující graf znázorňuje, jak v závislosti na velikosti BPS klesá výše počáteční investice. Graf 4: Počáteční investice v závislosti na kapacitě BPS [ /kwe] 4.1. Přehled financování BPS projektů Financování projektu výroby a využití bioplynu je komplexní záležitostí. Podle následujícího přehledu je možné si ověřit, zda byly v kalkulaci zohledněny všechny podstatné nákladové položky. 1. Vlastní zdroje Množství dostupných vlastních zdrojů: Druh vlastních zdrojů: O Vlastní zdroje provozovatele BPS / projektové společnosti O Dotace od: Celková částka: O Kapitál z investičních fondů, celkem: O Rozhodnutí o schválení dotace je k dispozici. 2. Náklady Následující náklady jsou zohledněny v kalkulaci, strukturované podle jednotlivých projektových fází: Plánovací fáze: O Náklady na plánování (projekční kancelář) O Náklady na získání povolení O Náklady na studie vlivu na ŽP, pokud jsou nutné O Náklady na připojení O Náklady na přípravu projektu Konstrukční fáze: O Náklady na fermentor O Náklady na kogeneraci O Náklady na další technické součásti 6

7 Spouštěcí fáze: O Vyšší náklady na elektřinu a teplo během spouštění O Nižší příjmy za prodej elektřiny O Náklady na naočkování, pokud je to nutné Provozní fáze: Náklady na dopravu vstupních surovin O Náklady na administraci O Náklady na pěstování energetických plodin (pokud jsou využívány) O Účetní náklady O Procesní teplo a elektřina O Poplatky za elektroměr O Náklady na přepravu digestátu O Platby právníkům O Náklady na údržbu O Poplatky za zemědělskou půdu (pokud není vlastní) O Pojištění O Mzdové náklady O Jiné náklady O 3. Příjmy V kalkulaci by měly být zohledněny následující příjmy: O Úspory díky spotřebě vlastní elektřiny O Úspory díky spotřebě vlastního tepla O Příjmy z prodeje elektřiny O Příjmy z prodeje tepla O Příjmy z prodeje digestátu O Příjmy z odpadového hospodářství (či úspory; pouze při zpracování odpadů) 4.2. Příklad: Ekonomická kalkulace BPS Ekonomika příkladové německé zemědělské BPS s kapacitou 200kW el (rozběh v r. 2006) nabízí přehled relevantních nákladů a výnosů bioplynových stanic. Následná analýza citlivosti poukazuje na to, jak změny některých variabilních nákladů mohou ovlivnit celkovou ekonomiku projektu. Vstupní suroviny Vstupní suroviny v tomto případě pochází od 150ti dobytčích jednotek (hnůj) a ze 120 hektarů orné půdy - 50 ha kukuřice, 50 ha žita a 20 ha luk (vstupní biomasa). Objem fermentoru činí m³ a je dostatečný i pro rozšíření BPS v budoucnu. Kalkulace investice Celková investice této BPS činí , což odpovídá počáteční investici /kw el. Každá součást BPS má individuální dobu opotřebení, se kterou souvisí nastavení odpisů. Kogenerace a plnící systémy, mají, z důvodu jejich vysokých provozních nároků, odpisy 7 let, zatímco na konstrukci je počítáno s odpisy 20 let. Odečtena je dotace od spolkové země Hesensko, a zahrnuto je rovněž na likvidaci zařízení po skončení jeho životnosti. Roční náklady na vlastní kapitál Součástí investice jsou rovněž náklady související s vlastním kapitálem (platby úroků a splátek), a také náklady na opravy a údržbu. Mezi další náklady patří mzdové náklady a náklady na elektrickou energii pro pohon míchadel a čerpadel. Elektřina nutná pro chod BPS se počítá kolem 5-10% z celkového množství vyrobené elektřiny. Běžně je pro chod BPS výhodnější využívat elektřinu levněji nakoupenou od externích poskytovatelů, než využívat vlastní (pokud tento mechanizmus umožňuje národní schéma podpory). Dále jsou brány v úvahu ceny vstupních surovin. Náklady na další nakládání s digestátem (jeho aplikaci, prodej), ani jeho nutriční hodnota nejsou v kalkulaci brány v potaz. 7

8 Příjmy Převažují příjmy z prodané elektřiny (za 16,96 ct/kwh el, v r. spuštění BPS ). Vyprodukované teplo (odhadovaná tepelná účinnost kogenerace 45%) je využíváno jako procesní pro ohřev fermentoru a k vytápění vlastního statku. Přebytek tepla ve výši 30% ( kwh th ) je prodáván. Bonus za kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (2 ct na kwh el ) lze získat za veškeré odpadní teplo, které není využíváno jako procesní. Výnos Výsledek ročního příjmu kolem je již snížen o náklady na pracovní sílu a vlastní kapitál. Tabulka 2: Detailní kalkulace 200 kw e BPS (Německo) Investice Fermentory Čerpadla a míchadla CHP Připojení Systém plnění Měřící a regulační technika Systém vytápění Skladování vstupních surovin Skladování digestátu Plánování a povolení Celkem na instalovaný el. výkon /kw el Dotace a podpory Bourání a likvidace (konec životnosti) Roční výdaje Vlastní kapitál - náklady 4% úroková sazba Fermentory 20 let amortizace /r Čerpadla a míchadla 10 let amortizace /r CHP 7 let amortizace /r Připojení 20 let amortizace /r Systém plnění 7 let amortizace /r Měřící a regulační technika 10 let amortizace /r Systém vytápění 10 let amortizace /r Skladování vst. surovin 20 let amortizace /r Skladování digestátu 20 let amortizace /r Plánování a povolení 20 let amortizace /r Dotace a podpory 20 let amortizace /r Bourání a likvidace (konec životnosti) 20 let amortizace /r Mezisoučet /r Údržba, opravy Fermentory 1% z počáteční hodnoty /r Čerpadla a míchadla 5% z počáteční hodnoty /r CHP 1,3 ct/kwh el /r Připojení 1% z počáteční hodnoty /r 200 Systém plnění 5% z počáteční hodnoty /r Měřící a regulační technika 1% z počáteční hodnoty /r 150 Systém vytápění 1% z počáteční hodnoty /r 250 Skladování vst. surovin 2% z počáteční hodnoty /r Skladování digestátu 1% z počáteční hodnoty /r 600 Mezisoučet /r Pojištění 0,005 z počáteční hodnoty /r Mzdové náklady 3 h/d 15,00 /h /r Palivo pro kogeneraci 0 l/a 0,60 /l /r Vlastní spotřeba elektřiny 7% výroby elektřiny kwh el/r 13,00 ct/kwh el /r Jiné (účetnictví, poradenství, atd.) /r Mezisoučet /r Vstupní suroviny Kukuřice 50 ha 1237,00 /ha /r Travní siláž (půdy ladem) 20 ha 1027,00 /ha /r Žitná siláž 30 ha 986,00 /ha /r Jiné plodiny 20 ha 900,00 /ha /r Hnůj /r 0 Rozvoz digestátu 2910 m³ /r 0 Mezisoučet /r Celkové náklady /r Roční příjmy Prodej elektřiny kwh el/r 16,96 ct/kwh el /r Využití tepla (vlastní farma) kwh therm/r 6,00 ct/kwh therm /r Prodej tepla 30% kwh therm/r 3,00 ct/kwh therm /r Bonus za kogeneraci (do 50 kw) 0,78 CHP koeficient 2,00 ct/kwh el /r Nutriční hodnota (digestát) 2910 m³ 0,00 /m³ /r 0 Celkový roční výnos /r Výnos /r

9 4.3. Citlivostní analýza Následující analýza citlivosti názorně ukazuje dopady změn nejdůležitějších nákladových položek. Jednotlivé přehledy těchto analýz jsou připojeny v přílohách č Účinky na celkový výnos jsou následující: Vyšší investice - o 10 % vyšší investice vede k cca o nižším ročním příjmům Nižší počet provozních hodin kogenerace hodin plného provozu kogenerace namísto původně plánovaných hodin by vedlo k výdělku nižšímu o Snížení výkupních tarifů - snížení výkupního tarifu o 1 cent/kwh na cent/kwh by vedla k o nižšímu ročnímu příjmu Vyšší úrokové sazby - úrokové sazby vyšší o 4% až 6% sníží roční příjem o cca Vyšší podíl využití tepla - pokud by se prodalo 50 % vyprodukovaného tepla za 3 cent/kwh th. (což odpovídá polovině ceny za fosilní paliva) by roční příjmy vzrostly o cca Analýza citlivosti ukazuje, že ekonomika projektů na výrobu a využití bioplynu je ovlivněna především podílem využití tepla, výší výkupních tarifů, cenou vstupních surovin a samozřejmě také provozní dobou kogenerační jednotky. Další informace: Nástroj pro kalkulaci ekonomické prognózy je možné zdarma stáhnout a využít na adrese: 9

10 Příloha 1: Příklad formuláře žádosti o úvěr 7 1. Žadatel Celé jméno Ulice, PSČ, město Telefon Fax Mobil Zaměstnání: o farmář o zaměstnanec o podnikatel o jiné: Na technický provoz a kontrolu zařízení dohlíží následující osoba: Jméno Vztah k provozovateli (např. syn, dlouhodobý zaměstnanec, atd.) Odborné znalosti v oboru bioplynu (např. školení, stáže, atd.) Jaká je Vaše motivace pro výstavbu bioplynové stanice: Jaké změny ve Vašem podnikání očekáváte? 2. Plánované bioplynové zařízení Typ instalace: Zařízení pro cíleně pěstované energetické plodiny: o ano o ne Využití tepla: o ne o ano spotřebitel tepla kwh/a Provoz bioplynové stanice: 7 Zdroj: D. Rutz, a kol. (2010): Criteria to assess biogas investments: Guidelines for financing institutes and investors 10

11 o BPS je právně součástí farmy o BPS není právně spojena s farmou, a bez závazků k farmě Bylo již definováno umístění přípojky pro vtláčení biometanu do sítě zemního plynu? o Ne o Ano Bylo již definováno umístění elektrické přípojky? o Ne o Ano Zahrnují smlouvy o připojení elektřiny a vtláčení biometanu zajištění stability sítě? o Ne o Ano Je zajištěna kontrola kompatibility distribuční sítě pro elektřinu nebo biometan? o Ne o Ano Překračuje připojení elektřiny a vtláčení biometanu vlastnictví třetích stran? o Ne o Ano Bude BPS provozována na vlastním pozemku? o Ne o Ano Technické detaily: o Nákup zařízení na klíč od výrobce: o Nákup zařízení od různých dodavatelů. Jméno projektanta celého konceptu: Stavební řízení provádí: o žadatel o projektant o Fermentory a skladovací kapacity: počet výrobce Provedení (např. beton, ocel atd.) kapacita [m 3 ] již existuje skladování hnoje silo na vstupní suroviny hlavní fermentor Sekundární fermentor sklad digestátu o o o o o Technologie míchání: počet míchadel typ míchadel výrobce Zařízení s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla: počet výrobce kw el na jednotku garantovaná účinnost provedení o plynový motor o vstřikovací motor o plynový motor o vstřikovací motor 11

12 Mikrobiologie: Biologická kontrola o provozovatelem zařízení o s podporou výrobce o smlouva s laboratoří Umístění: přesná adresa (ulice, PSČ, město) a číslo parcely vlastník pozemku (jméno, adresa) zápisy v katastru nemovitostí týkající se umístění závodu (např. věcné břemeno na pozemku, právo průjezdu, atd.) Stávající stavby: o Ne o Ano: Přístup k veřejným cestám: o Ne o Ano Bude BPS postavena na o v osídlené oblasti o na venkově (neosídlená oblast)? vzdálenost od přípojky napětí vzdálenost od spotřebitele tepla I (např. vlastní stáje, obytný dům) vzdálenost od spotřebitele tepla II (např. sousedé) m m m vzdálenost od přilehlé farmy vzdálenost od nejbližší obytné plochy vzdálenost od nejbližšího hydrantu nebo jezera m m m vzdálenost od nejbližší chráněné krajinné oblasti m vzdálenost od nejbližšího ochranného pásma vod m Dostupná zemědělská půda a počet zvířat žadatele: orná půda celková plocha (ha) podíl vlastního majetku (%) pronájem (%) louky a pastviny pozemky k dispozici pro pěstování energetických plodin zvířata druh počet typ chovu 12

13 Máte v blízké budoucnosti v plánu pozastavit chov zvířat? o Ne o Ano, kdy? Vstupní suroviny: typ dodavatel dostupné množství/rok (t) cena/t (v Eurech) náklady za rok 3. Náklady a finanční plán Náklady na: Financované kým: Objasnění nákladů a finanční plán: 1) Jiné náklady plánování kogenerační jednotka fermentor technologie míchání elektronické součástky likvidní rezerva jiné =náklady celkem vlastní kapitál pobídky, podpory vlastní zdroje ostatní úvěry =financování celkem další náklady z důvodu: - úroková sazba v průběhu fáze výstavby - poplatky, dodatečné náklady - náklady na první naplnění substrátem náklady v Eurech 2) Původ vlastního kapitálu 3) Pobídky pobídky sponzorů datum podání datum schválení ) Příspěvek vlastní práce 13 typ práce hodnota v Eurech

14 5) Ostatní úvěry poskytovatel úvěru úroková sazba plánovaná návratnost - datum Stavební harmonogram: datum zahájení výstavby datum dokončení stavby 4. Požadovaná dokumentace Pro žádost o úvěr jsou nutné kopie následujících dokumentů. V případě potřeby uveďte prosím doplňující informace. Typ dokumentu: Osobní dokumentace v případě fyzické osoby / sdružení je přiloženo datum podání osobní informace podle formulářů (každý akcionář) o Poslední tři daňová přiznání (každý akcionář) o Poslední tři výplatní pásky (každý akcionář) nebo tři poslední roční účetní rozvahy o Tabulární CV (v případě občanského sdružení: pouze výkonný ředitel) o Smlouva společnosti o Osobní dokumentace v případě právnické osoby (komanditní společnost, s.r.o., a.s., atd.) Poslední tři účetní rozvahy a obchodní analýzy o Tabulární CV výkonného ředitele o Důvěrné osobní informace o výkonném řediteli o Výpis z obchodního rejstříku o Projektová dokumentace Katastrální mapa (včetně identifikace pozemku a schválení zařízení) o Výpis z katastru nemovitostí s reálným umístěním zařízení o Nájemní smlouva (v případě, že žadatel není vlastníkem pozemku) o Nabídka pojištění (např. poškození strojního zařízení, přerušení podnikání, veřejná odpovědnost) o Detailní popis nákladů a finanční plán o Nabídky na všechny příslušné součásti zařízení o Smlouvy na dodávku a množství tepla (v případě využití tepla) o Kalkulace ekonomické efektivity o Příslib přístupu do distribuční soustavy o Stavební povolení a další povolení požadovaná pro výstavbu a provoz BPS o Nakládání s výstupy, smlouvy na prodej digestátu o 14

15 Příloha 2: Analýza citlivosti: 10 % vyšší investice Investice Fermentory Čerpadla a míchadla CHP Připojení Systém plnění Měřící a regulační technika Systém vytápění Skladování vst. surovin Skladování digestátu Plánování a povolení Celkem na instalovaný el. výkon /kw el 3630 Dotace a podpory Bourání a likvidace (konec životnosti) Roční výdaje Vlastní kapitál - náklady 4% úroková sazba Fermentory 20 let amortizace /r Čerpadla a míchadla 10 let amortizace /r 6103 CHP 7 let amortizace /r Připojení 20 let amortizace /r 1619 Systém plnění 7 let amortizace /r 7331 Měřící a regulační technika 10 let amortizace /r 2034 Systém vytápění 10 let amortizace /r 3391 Skladování vst. surovin 20 let amortizace /r 9713 Skladování digestátu 20 let amortizace /r 4856 Plánování a povolení 20 let amortizace /r 3238 Dotace a podpory 20 let amortizace /r Bourání a likvidace (konec životnosti) 20 let amortizace /r 1007 Mezisoučet /r Údržba, opravy Fermentory 1% z počáteční hodnoty /r 1705 Čerpadla a míchadla 5% z počáteční hodnoty /r 2475 CHP 1,3 ct/kwh el /r Připojení 1% z počáteční hodnoty /r 220 Systém plnění 5% z počáteční hodnoty /r 2200 Měřící a regulační technika 1% z počáteční hodnoty /r 165 Systém vytápění 1% z počáteční hodnoty /r 275 Skladování vst. surovin 2% z počáteční hodnoty /r 2640 Skladování digestátu 1% z počáteční hodnoty /r 660 Mezisoučet /r Pojištění 0 z počáteční hodnoty /r 3630 Mzdové náklady 3 h/d 15,00 /h /r Palivo pro kogeneraci 0 l/a 0,60 /l /r Vlastní spotřeba elektřiny 7% of electricity production kwh el/yr 13,00 ct/kwh el /r Jiné (účetnictví, poradenství, atd.) /r 2000 Mezisoučet /r Vstupní suroviny Kukuřice 50 ha 1237,00 /ha /r Travní siláž (půdy ladem) 20 ha 1027,00 /ha /r Žitná siláž 30 ha 986,00 /ha /r Jiné plodiny 20 ha 900,00 /ha /r Hnůj /r 0 Rozvoz digestátu 2910 m³ /r 0 Mezisoučet /r Celkové náklady /r Roční příjmy Prodej elektřiny kwh el/yr 16,96 ct/kwh el /yr Využití tepla (vlastní farma) kwh therm/yr 6,00 ct/kwh therm /yr 3000 Prodej tepla 30% kwh therm/yr 3,00 ct/kwh therm /yr Bonus za kogeneraci (do 50 kw) 0,78 CHP koeficient 2,00 ct/kwh el /yr 6571 Nutriční hodnota (digestát) 2910 m³ 0,00 /m³ /yr 0 Celkový roční výnos /yr Výnos /yr

16 Příloha 3: Analýza citlivosti: Nižší počet provozních hodin kogenerace Investice Fermentory Čerpadla a míchadla CHP Připojení Systém plnění Měřící a regulační technika Systém vytápění Skladování vst. surovin Skladování digestátu Plánování a povolení Celkem na instalovaný el. výkon /kw el 3300 Dotace a podpory Bourání a likvidace (konec životnosti) Roční výdaje Vlastní kapitál - náklady 4% úroková sazba Fermentory 20 let amortizace /r Čerpadla a míchadla 10 let amortizace /r 5548 CHP 7 let amortizace /r Připojení 20 let amortizace /r 1472 Systém plnění 7 let amortizace /r 6664 Měřící a regulační technika 10 let amortizace /r 1849 Systém vytápění 10 let amortizace /r 3082 Skladování vst. surovin 20 let amortizace /r 8830 Skladování digestátu 20 let amortizace /r 4415 Plánování a povolení 20 let amortizace /r 2943 Dotace a podpory 20 let amortizace /r Bourání a likvidace (konec životnosti) 20 let amortizace /r 1007 Mezisoučet /r Údržba, opravy Fermentory 1% z počáteční hodnoty /r 1550 Čerpadla a míchadla 5% z počáteční hodnoty /r 2250 CHP 1,3 ct/kwh el /r Připojení 1% z počáteční hodnoty /r 200 Systém plnění 5% z počáteční hodnoty /r 2000 Měřící a regulační technika 1% z počáteční hodnoty /r 150 Systém vytápění 1% z počáteční hodnoty /r 250 Skladování vst. surovin 2% z počáteční hodnoty /r 2400 Skladování digestátu 1% z počáteční hodnoty /r 600 Mezisoučet /r Pojištění 0,005 z počáteční hodnoty /r 3300 Mzdové náklady 3 h/d 15,00 /h /r Palivo pro kogeneraci 0 l/a 0,60 /l /r Vlastní spotřeba elektřiny 7% výroby elektřiny kwh el/r 13,00 ct/kwh el /r Jiné (účetnictví, poradenství, atd.) /r 2000 Mezisoučet /r Vstupní suroviny Kukuřice 50 ha 1237,00 /ha /r Travní siláž (půdy ladem) 20 ha 1027,00 /ha /r Žitná siláž 30 ha 986,00 /ha /r Jiné plodiny 20 ha 900,00 /ha /r Hnůj /r 0 Rozvoz digestátu 2910 m³ /r 0 Mezisoučet /r Celkové náklady /r Roční příjmy Prodej elektřiny kwh el/yr 16,96 ct/kwh el /r Využití tepla (vlastní farma) kwh therm/yr 6,00 ct/kwh therm /r 3000 Prodej tepla 30% kwh therm/yr 2,00 ct/kwh therm /r 7560 Bonus za kogeneraci (do 50 kw) 0,78 CHP coefficient 3,00 ct/kwh el /r 8845 Nutriční hodnota (digestát) 2910 m³ 0,00 /m³ /r 0 Celkový roční výnos /r Výnos /r

17 Příloha 4: Analýza citlivosti: Vyšší míra využití odpadního tepla Investice Fermentory Čerpadla a míchadla CHP Připojení Systém plnění Měřící a regulační technika Systém vytápění Skladování vst. surovin Skladování digestátu Plánování a povolení Celkem na instalovaný el. výkon /kw el 3300 Dotace a podpory Bourání a likvidace (konec životnosti) Roční výdaje Vlastní kapitál - náklady 4% úroková sazba Fermentory 20 let amortizace /yr Čerpadla a míchadla 10 let amortizace /yr 5548 CHP 7 let amortizace /yr Připojení 20 let amortizace /yr 1472 Systém plnění 7 let amortizace /yr 6664 Měřící a regulační technika 10 let amortizace /yr 1849 Systém vytápění 10 let amortizace /yr 3082 Skladování vst. surovin 20 let amortizace /yr 8830 Skladování digestátu 20 let amortizace /yr 4415 Plánování a povolení 20 let amortizace /yr 2943 Dotace a podpory 20 let amortizace /yr Bourání a likvidace (konec životnosti) 20 let amortizace /yr 1007 Mezisoučet /yr Údržba, opravy Fermentory 1% z počáteční hodnoty /yr 1550 Čerpadla a míchadla 5% z počáteční hodnoty /yr 2250 CHP 1,3 ct/kwh el /yr Připojení 1% z počáteční hodnoty /yr 200 Systém plnění 5% z počáteční hodnoty /yr 2000 Měřící a regulační technika 1% z počáteční hodnoty /yr 150 Systém vytápění 1% z počáteční hodnoty /yr 250 Skladování vst. surovin 2% z počáteční hodnoty /yr 2400 Skladování digestátu 1% z počáteční hodnoty /yr 600 Mezisoučet /yr Pojištění 0,005 z počáteční hodnoty /yr 3300 Mzdové náklady 3 h/d 15,00 /h /yr Palivo pro kogeneraci 0 l/a 0,60 /l /yr Vlastní spotřeba elektřiny 7% of electricity production kwh el/yr 13,00 ct/kwh el /yr Jiné (účetnictví, poradenství, atd.) /yr 2000 Mezisoučet /yr Vstupní suroviny Kukuřice 50 ha 1237,00 /ha /yr Travní siláž (půdy ladem) 20 ha 1027,00 /ha /yr Žitná siláž 30 ha 986,00 /ha /yr Jiné plodiny 20 ha 900,00 /ha /yr Hnůj /yr 0 Rozvoz digestátu 2910 m³ /yr 0 Mezisoučet /yr Celkové náklady /yr Roční příjmy Prodej elektřiny kwh el/yr 16,96 ct/kwh el /yr Využití tepla (vlastní farma) kwh therm/yr 6,00 ct/kwh therm /yr 3000 Prodej tepla 50% kwh therm/r 3,00 ct/kwh therm /yr Bonus za kogeneraci (do 50 kw) 0,78 CHP coefficient 2,00 ct/kwh el /yr Nutriční hodnota (digestát) 2910 m³ 0,00 /m³ /yr 0 Celkový roční výnos /yr Výnos /yr

18 Příloha 5: Analýza citlivosti: Vyšší úrokové sazby Investice Fermentory Čerpadla a míchadla CHP Připojení Systém plnění Měřící a regulační technika Systém vytápění Skladování vst. surovin Skladování digestátu Plánování a povolení Celkem na instalovaný el. výkon /kw el 3300 Dotace a podpory Bourání a likvidace (konec životnosti) Roční výdaje Vlastní kapitál - náklady 6% úroková sazba Fermentory 20 let amortizace /yr Čerpadla a míchadla 10 let amortizace /yr 6114 CHP 7 let amortizace /yr Připojení 20 let amortizace /yr 1744 Systém plnění 7 let amortizace /yr 7165 Měřící a regulační technika 10 let amortizace /yr 2038 Systém vytápění 10 let amortizace /yr 3397 Skladování vst. surovin 20 let amortizace /yr Skladování digestátu 20 let amortizace /yr 5231 Plánování a povolení 20 let amortizace /yr 3487 Dotace a podpory 20 let amortizace /yr Bourání a likvidace (konec životnosti) 20 let amortizace /yr 1007 Mezisoučet /yr Údržba, opravy Fermentory 1% z počáteční hodnoty /yr 1550 Čerpadla a míchadla 5% z počáteční hodnoty /yr 2250 CHP 1,3 ct/kwh el /yr Připojení 1% z počáteční hodnoty /yr 200 Systém plnění 5% z počáteční hodnoty /yr 2000 Měřící a regulační technika 1% z počáteční hodnoty /yr 150 Systém vytápění 1% z počáteční hodnoty /yr 250 Skladování vst. surovin 2% z počáteční hodnoty /yr 2400 Skladování digestátu 1% z počáteční hodnoty /yr 600 Mezisoučet /yr Pojištění 0,005 z počáteční hodnoty /yr 3300 Mzdové náklady 3 h/d 15,00 /h /yr Palivo pro kogeneraci 0 l/a 0,60 /l /yr Vlastní spotřeba elektřiny 7% of electricity production kwh el/yr 13,00 ct/kwh el /yr Jiné (účetnictví, poradenství, atd.) /yr 2000 Mezisoučet /yr Vstupní suroviny Kukuřice 50 ha 1237,00 /ha /yr Travní siláž (půdy ladem) 20 ha 1027,00 /ha /yr Žitná siláž 30 ha 986,00 /ha /yr Jiné plodiny 20 ha 900,00 /ha /yr Hnůj /yr 0 Rozvoz digestátu 2910 m³ /yr 0 Mezisoučet /yr Celkové náklady /yr Roční příjmy Prodej elektřiny kwh el/yr 16,96 ct/kwh el /yr Využití tepla (vlastní farma) kwh therm/yr 6,00 ct/kwh therm /yr 3000 Prodej tepla 30% kwh therm/r 3,00 ct/kwh therm /yr Bonus za kogeneraci (do 50 kw) 0,78 CHP coefficient 2,00 ct/kwh el /yr 6571 Nutriční hodnota (digestát) 2910 m³ 0,00 /m³ /yr 0 Celkový roční výnos /yr Výnos /yr

19 Příloha 6: Analýza citlivosti: Snížení výkupních tarifů Investice Fermentory Čerpadla a míchadla CHP Připojení Systém plnění Měřící a regulační technika Systém vytápění Skladování vst. surovin Skladování digestátu Plánování a povolení Celkem na instalovaný el. výkon /kw el 3300 Dotace a podpory Bourání a likvidace (konec životnosti) Roční výdaje Vlastní kapitál - náklady 4% úroková sazba Fermentory 20 let amortizace /r Čerpadla a míchadla 10 let amortizace /r 5548 CHP 7 let amortizace /r Připojení 20 let amortizace /r 1472 Systém plnění 7 let amortizace /r 6664 Měřící a regulační technika 10 let amortizace /r 1849 Systém vytápění 10 let amortizace /r 3082 Skladování vst. surovin 20 let amortizace /r 8830 Skladování digestátu 20 let amortizace /r 4415 Plánování a povolení 20 let amortizace /r 2943 Dotace a podpory 20 let amortizace /r Bourání a likvidace (konec životnosti) 20 let amortizace /r 1007 Mezisoučet /r Údržba, opravy Fermentory 1% z počáteční hodnoty /r 1550 Čerpadla a míchadla 5% z počáteční hodnoty /r 2250 CHP 1,3 ct/kwh el /r Připojení 1% z počáteční hodnoty /r 200 Systém plnění 5% z počáteční hodnoty /r 2000 Měřící a regulační technika 1% z počáteční hodnoty /r 150 Systém vytápění 1% z počáteční hodnoty /r 250 Skladování vst. surovin 2% z počáteční hodnoty /r 2400 Skladování digestátu 1% z počáteční hodnoty /r 600 Mezisoučet /r Pojištění 0,005 z počáteční hodnoty /r 3300 Mzdové náklady 3 h/d 15,00 /h /r Palivo pro kogeneraci 0 l/a 0,60 /l /r Vlastní spotřeba elektřiny 7% výroby elektřiny kwh el/r 13,00 ct/kwh el /r Jiné (účetnictví, poradenství, atd.) /r 2000 Mezisoučet /r Vstupní suroviny Kukuřice 50 ha 1237,00 /ha /r Travní siláž (půdy ladem) 20 ha 1027,00 /ha /r Žitná siláž 30 ha 986,00 /ha /r Jiné plodiny 20 ha 900,00 /ha /r Hnůj /r 0 Rozvoz digestátu 2910 m³ /r 0 Mezisoučet /r Celkové náklady /r Roční příjmy Prodej elektřiny kwh el/r 15,96 ct/kwh el /r Využití tepla (vlastní farma) kwh therm/r 6,00 ct/kwh therm /r 3000 Prodej tepla 30% kwh therm/yr 3,00 ct/kwh therm /r Bonus za kogeneraci (do 50 kw) 0,78 CHP koeficient 2,00 ct/kwh el /r 6571 Nutriční hodnota (digestát) 2910 m³ 0,00 /m³ /r 0 Celkový roční výnos /r Výnos /r

20 Příloha 7: Výkupní ceny a zelené bonusy pro bioplyn v ČR v r Bioplyn, skládkový, kalový a důlní plyn Výkupní ceny Zelené bonusy [Kč/MWh] [Kč/MWh] Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF1*) Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF Spalování skládkového plynu a kalového plynu z ČOV po včetně Spalování skládkového plynu a kalového plynu z ČOV od do Spalování skládkového plynu a kalového plynu z ČOV před Spalování důlního plynu z uzavřených dolů Zdroj: Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2010, platné od 8. listopadu 2010 *) Vyhláška č. 453/2008 Sb., 4, čl. 2 b): AF1 kategorie zahrnuje biomasu s původem v cíleně pěstovaných energetických plodinách určenou k výrobě bioplynu, pokud tato biomasa tvoří vice než polovinu hmotnostního podílu v sušině vstupní biomasy a zbytek vstupní suroviny tvoří biomasa stanovená v Příloze 1 této vyhlášky, tabulka 2 AF2 kategorie zahrnuje veškerou jinou biomasu, než je specifikováno v kat. AF1 Pro srovnání výkupní tarify a bonusy v Německu Základní tarif (2004) Bonus za využití energetických plodin Bonus za kogeneraci Bonus technologický [ct/kw el] [ct/kw el] [ct/kw el] [ct/kw el] < 150 kw el 11, < 500 kw el 9, < 5 MW el 8, < 20 MW el 8,

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2482 Sbírka zákonů č. 165 / 2012 Částka 59 165 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 2 / 10 říjen 2010 Výsledky verifikace snížení emisí CO 2 v programu Zelená úsporám za rok 2009 Česká republika má v rámci režimu Kjótského

Více

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více