OPERAČNÍ PLÁN zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPERAČNÍ PLÁN zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2014/2015"

Transkript

1 OPERAČNÍ PLÁN zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2014/2015 1

2 Úvodní ustanovení Operační plán zimní údržby komunikací a chodníků je základním podkladem pro provádění úkonů spojených se zmírňováním závad ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích a chodnících v době zimního období. Dále tento materiál slouží s dalšími podklady (deník dispečera) jako podklad pro důkazní řízení v případě posuzování odpovědnosti za škody vzniklé uživatelům místních komunikací, chodníků a ostatních ploch ve správě Technických služeb města Dvora Králové nad Labem. Tento plán vychází ze : 1. Zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. 2. Vyhlášky č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 3. Platného nařízení města, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty provádění zimní údržby na místních komunikacích. Pro vnitřní potřebu TSm je plán zimní údržby doplněn rozpisem služeb a směn jednotlivých pracovníků. Vysvětlení obsahu některých pojmů použitých v tomto plánu komunikací se pro potřeby tohoto plánu rozumí vozovka. Chodníkem se pro potřeby tohoto plánu rozumí samostatná komunikace nebo její součást, určená výhradně pro pěší; chodníkem pro potřeby tohoto plánu nejsou stezky pro pěší a pěšiny. Vlastníkem komunikací a chodníků je město Dvůr Králové nad Labem (dále jen město ). Správu komunikací provádí v souladu s pověřením ve své zřizovací listině příspěvková organizace Technické služby města Dvora Králové nad Labem (dále jen TSm ). Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací a chodníků, jejichž příčinou jsou zimní povětrnostní vlivy a jejich důsledky a to v rozsahu stanoveném v tomto operačním plánu. Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou a plynulou jízdu silničních a jiných vozidel, přizpůsobenou stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Závadou ve sjízdnosti na místních komunikacích je taková změna ve sjízdnosti místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Schůdnost místních komunikací (chodníků) 2

3 je takový stav chodníků, který v zastavěném území města umožňuje bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Závadou ve schůdnosti místních komunikací (chodníků) je taková změna ve schůdnosti chodníku, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Vymezení neudržovaných úseků místních komunikací a chodníků stanoví město svým nařízením. Neudržované úseky místních komunikací a chodníků, je vlastník povinen označit podle zvláštního právního předpisu. Kalamitní situace Jde zpravidla o nadměrný spad sněhu spojený se silným větrem nebo vytvořením náledí nebo námrazy, jejichž odstranění není schopen zajistit správce místních komunikací vlastními prostředky ve stanovených lhůtách. Zimním obdobím se rozumí doba od 01. listopadu do 31. března následujícího kalendářního roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací a chodníků zajišťuje dle tohoto plánu. Pokud vznikne povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a možnostem města a TSm. 2. Vymezení odpovědnosti a vzájemných vztahů města a TSm Město: vyhlašuje kalamitní situaci je oprávněno operativně zasahovat do řízení prací spojených se zimní údržbou v případě kalamitní situace v průběhu zimního období kontroluje provádění prací zimní údržby a upozorňuje na zjištěné závady TSm: zpracovávají operační plán zimní údržby v dostatečném časovém předstihu nakupují a zajišťují uskladnění posypových materiálů zmírňují závady ve sjízdnosti a schůdnosti po celé zimní období v souladu s tímto plánem uzavírá smlouvy s dodavateli prací potřebných pro zimní údržbu, které TSm nejsou schopny zajistit vlastními silami a prostředky řídí průběh zimní údržby odstraňuje závady zjištěné městem vede předepsanou evidenci o provádění zimní údržby, která obsahuje: - záznam o průběhu počasí, změny klimatických jevů, druh srážek, teplota každé 2 hod. - jméno pověřeného dispečera v pohotovosti - záznam o počtu pracovníků a nasazené techniky v pohotovosti - jednotlivé výjezdy techniky a jejich specifikace tras, použitý posypový materiál - překážky bránící provádění prací, různé kolize a poškození majetku třetím osobám instaluje na dobu zimního období označení místních komunikací a chodníků vymezených v příslušném nařízení města jako neudržované, v souladu se stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydaných silničním správním úřadem Město: 3

4 odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti nebo schůdnosti místní komunikace; ve schůdnosti chodníku, přechodu pro chodce na místní komunikaci nebo průjezdním úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit Za možnosti města tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, případně na ni předepsaným způsobem upozornit, se považují materiální, technologické, personální, organizační a další možnosti TSm. Skutečnost, že nebylo v mezích možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit, prokazují za město TSm. Pokud TSm tyto skutečnosti neprokáží, hradí městu škodu, jež město jako osoba odpovědná bylo povinno poškozeným uhradit. 3. Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích Odklízení sněhu mechanickými prostředky Odklízení sněhu mechanickými prostředky je započato v době, kdy vrstva sněhu dosáhla 3 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu periodicky opakuje. Sníh je odstraňován nejdříve sněhovými kartáči pokud to klimatická situace umožňuje, nebo je odhrnován sněhovými radlicemi ke krajnici komunikace a chodníku. Schůdnost na chodnících jako místních komunikacích se zajišťuje: u chodníků, které jsou širší než 2m v šíři minimálně 1,7 m u chodníků, jejichž šířka je do 2m v šíři nejméně 1,4 m u chodníků, jejichž šíře je do 1m se odstraňují závady v šíři chodníku bez obrubníku (na těchto chodnících se sníh shrabuje podélně k obrubníku). Je zakázáno shrnování sněhu z chodníků do vozovky a do kanalizačních vpustí. Sníh se ponechává do doby odklizení na okraji chodníku při vozovce, přičemž nesmí být ztížena jeho nakládka přihrnutím ke stromům nebo sloupům apod., zataraseny přechody přes vozovku, příchody a vjezdy do budov, přístupy k pouličním zařízením (hydranty, kanalizační vpustě, vstupy do kolektorů apod.). Musí být umožněn výstup a nástup do hromadných dopravních prostředků. Musí být rovněž umožněno nakládání sběrných nádob na domovní odpad. Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními materiály. Posyp inertními materiály je užíván pouze na dopravně důležitých místních komunikacích pouze na dopravně nebezpečných místech, jako např. v místech velkého stoupání, mostech, v blízkosti křižovatek, na autobusových zastávkách atd. Posyp zdrsňujícími materiály musí být prováděn přiměřeně k potřebě odstranění závad ve schůdnosti způsobené náledím a kluzkostí ochozených sněhových vrstev. Použité posypové materiály použité ke zvýšení podélného tření. Posyp inertními prostředky štěrkodrtˇ frakce 2/4mm, popř. 4/8mm (místo uložení v areálu střediska komunikací) Rozpouštění sněhu nebo provozem ujetých vrstev chemickými posypovými prostředky. Chemickými rozmrazovacími prostředky lze účinně odstraňovat pouze tenké vrstvy náledí a uježděného sněhu. Chemické rozmrazovací prostředky (i ve směsi s inertním materiálem) se aplikují buď před očekávaným spadem nebo na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanicky (pluhováním). 4

5 Použití chemických rozmrazovacích prostředků bude aplikováno pro dodržení sjízdnosti a zmírnění nebezpečí v době náledí, v době velmi mírného spadu sněhu nebo na nebezpečných úsecích místních komunikací. Přednostní variantou v případě zmírnění závady ve sjízdnosti a schůdnosti budou užity inertní materiály, zejména z důvodu negativního vlivu na povrch tělesa komunikace a chodníku. Používání soli jako zdrsňujícího materiálu je zakázáno z důvodu ochrany stromů zaregistrovaných jako Významné krajinné prvky v těchto lokalitách: lipová alej nábřeží Benešovo, platanová alej ulice Spojených národů ulice 28. října, ulice 5. května komunikace v parku Schulzovy sady, v parku v Žirči, na starém hřbitově a na městském hřbitově a v ochranných pásmech vyhlášených památných stromů. Aplikace chemických posypových prostředků nebude vůbec prováděna na mostech v ul. Nedbalova, J. Palacha, J. Opletala, chodník cyklostezka v ul. nábřeží Benešovo, kde budou použity pouze inertní posypové materiály. Chemický posyp všech chodníků bude při údržbě povrchů ze zámkové dlažby, a chodníků ul. 5. května, 28. října a Spojených národů, použit pouze v případech, pokud již nebude možné zmírnit závady ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích a chodnících jiným způsobem. Tyto úseky budou udržovány přednostně inertními posypovými prostředky. Povrchy, kde bude použití chemického posypu redukováno jsou specifikovány v seznamu místních komunikací bod 19. a následující. Použité chemické posypové prostředky: sůl posypová NaCl nespékavá bude použita na slabou vrstvu nebo při tvoření náledí (místo uskladnění v areálu spol. TIBA a.s. ve Vorlechu) Ruční úklid sněhu a ruční posyp místních komunikací Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí na místech nepřístupných pro mechanizační prostředky na posyp místních komunikací a chodníků. Sníh se odstraňuje ručně zejména na přechodech pro chodce, na schodech atp. 4. Pořadí jízd mechanismů Pořadí jízd mechanismů určuje dispečer dle stávajících a dále dle předpokládaných podmínek. Přitom vždy respektuje stanovené pořadí důležitosti místních komunikací. 5. Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě (sjízdnost i schůdnost místních komunikací) Zahájení prací směny zimní údržby provede příslušný dispečer. - v mimopracovní době pohotovost: do 30 minut po zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 3 5 cm, v případě náledí stanoví dispečer - v době mimo kalamitu se nevyjíždí v době od do hodin 6. Časové limity pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací: Časové limity jsou stanoveny vyhláškou č. 104/1997 Sb., k provedení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. TSm zajišťují sjízdnost místních komunikací a) I. pořadí důležitosti...do 4 hodin, b) II. pořadí důležitosti... do 12 hodin, c) III. pořadí důležitosti...po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin od výjezdu posypových mechanismů TSm zajišťují schůdnost chodníků ve lhůtě do 12 hodin od výjezdu posypových mechanismů 5

6 7. Začátek a ukončení zimní údržby místních komunikací Zahájení zimní údržby provádí ředitel TSm vyhlášením pohotovosti pracovníkům pro zimní údržbu na základě předpovědi a vývoje povětrnostních podmínek. Vlastní údržbu řídí dispečer zimní údržby, který má k dispozici posádky vozidel a příslušnou techniku. V době po vyhlášení zahájení zimní údržby, kdy není třeba přímého zásahu je držena pohotovost dispečera. Počet posádek, pracovníků, nasazené techniky, technologický postup v době vlastní údržby určuje příslušný dispečer zimní údržby. V době pohotovostní služby dispečera je povoleno parkovat s přiděleným vozidlem údržby v místě bydliště dispečera. Na základě vývoje povětrnostních podmínek je oprávněn ředitel TSm pohotovost dočasně přerušit. Ukončení zimní údržby vyhlašuje ředitel TSm ukončením pohotovosti pracovníků pro zimní údržbu. Zimní údržba se provádí v zimním období vždy, mimo zimní období přiměřeně ke vzniklé situaci a finančním možnostem města a technickým možnostem TSm. Přestavba strojů pro provádění zimní údržby a jejich opravy a údržba musí být vždy do počátku zimního období. 8. Personální a technické zabezpečení TYP STROJE/ZAŘÍZENÍ OBSLUHA a) ŠKODA OCTAVIA COMBI dispečer b) WW TRANSPORTER dispečer c) FELICIA PICK-UP dispečer d) FELICIA COMBI dispečer e) ŠKODA FABIA dispečer f) ŠKODA FABIA Combi dispečer g) Multicar sypač M26 4x4 s kartáčem, ( radlicí ) řidič h) Traktor s radlicí ZETOR FORTERA 125 s čelní šípovou řidič natáčecí radlicí a zadní radlicí i) Traktor ZETOR 7245 se zadní radlicí a čelní neotočnou řidič j) Traktor ZETOR 7245 se zadní radlicí řidič k) Traktor ZETOR 8011 se zadní radlicí řidič l) Multicar sypač M 25 4x4 s kartáčem, ( radlicí ) řidič m) Multicar sypač M 25 bez radlice řidič n) Holder kartáč ( radlice ) + sypač řidič o) Holder - kartáč ( radlice ) + sypač řidič p) HUSQVARNA P 525 D řidič q) Multicar sklápěč ( valník) řidič + závozník (ruční posyp) r) Nakladač L sněhová fréza šíře záběru 1900 mm řidič s) Nakladač KTO 150 řidič t) AVIA A 31 sklápěč řidič u) AVIA A 30 nosič kontejnerů řidič v) LIAZ ramenový nosič řidič w) Ruční sněhová fréza s pojezdem se záběrem 550 mm řidič Telefonická spojení dispečerů zimní údržby: době pohotovosti v pracovní době dispečer Petera Jáchym dispečer - Štemberk Milan dispečer - Meissner René dispečer - Hušek Michal dispečer - Wolf Zbyněk

7 10. Skládky posypového materiálu a. posypový inertní materiál v areálu střediska komunikací b. posypová sůl v areálu spol. TIBA a.s. ve Vorlechu 11. Po území města jsou umístěny zásobníky se směsí posypového materiálu a to: a. Legionářská u pošty b. Školní ulice c. křižovatka ul. Slunečná a Nedbalova d. Nemocnice parčík e. Máchova u pomníku Masaryka f. Vorlech (Spojených národů) u uličky k loděnici g. Křižovatka Palackého Husova h. Křižovatka Husova Karlov i. nábřeží Benešovo Poděbradova j. nábřeží Benešovo Roháčova k. nábřeží Jiřího Wolkera lávka l. škola 5. května m. Dvořákova dům pečovatelské služby n. Tyršova Nedbalova o. nábřeží Benešovo u č.p p. nádražní pěšina q. Kotkova ZLATNIČKA r. pošta Žireč s. křižovatka u restaurace v Žirči t. Verdek pod bytovkou č.p. 79 Technické služby umožní odprodej posypového materiálu vlastníkům nemovitostí ze své skládky. Soukromé osoby mohou pro svoji potřebu posypu používat posypový materiál ze zásobníků (pro účely posypu). 12. Odpovědnost Z pověření ředitele TSm je za zimní údržbu komunikací a chodníků odpovědný příslušný dispečer dle rozpisu služeb. Rozpis služeb schvaluje ředitel TSm. Rozpis služeb dispečerů zimní údržby bude vyvěšen na úřední desce MěÚ Dvůr Králové nad Labem, na viditelném místě v areálu TSm a na webových stránkách TSm. Rozpis služeb dispečerů zimní údržby bude písemně sdělen: Hasičská zbrojnice Dvůr Králové nad Labem Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem Policie ČR, obvodní oddělení Dvůr Králové nad Labem Městská policie Záchranná zdravotní služba Odeslání či předání písemných rozpisů uvedeným organizacím zajišťuje sekretariát ředitele TSm. 13. Druhy posypových materiálů a jejich místo uskladnění: Použité posypové materiály a. chemický posyp bude použit na slabou vrstvu nebo při tvoření nebezpečného náledí (místo uskladnění v areálu spol. TIBA a.s. ve Vorlechu) b. posyp inertními prostředky - štěrkodrtˇ frakce 2/4, 4/8 mm (místo uložení v areálu TS Dvůr Králové - Ferostav) 7

8 14. Seznam dopravně nebezpečných míst místních komunikací a. ul. Husova, ul. Karlov b. křižovatka ul. Husova, Karlov c. křižovatka nám. Republiky ul. Fügnerova d. most Jana Palacha + most ul. Nedbalova e. Vrchlického ul. silnice k nemocnici f. ul. A. Wagnera křižovatka s ul. Vrchlického g. křižovatka ul. Vrchlického a ul. Nedbalova h. Nerudova ul. křižovatka Spoj. Národů Jiráskova i. křižovatka u oční školy dojezd z ul. Čelakovského j. křižovatka ul. Legionářská ul. Josefa Hory u pošty k. ul. Elišky Krásnohorské ul. Štefánikova křižovatka DPS l. ul. Preslova ul. Rooseveltova m. ul. Nedbalova z křižovatky s ul. Tyršovou n. ul. Klicperova o. dojezd ul. Slunečná p. dojezd ul. Na Vyhlídce q. dojezd ul. Švehlova u městských lázní ke kruhovému objezdu r. nábřeží Jiřího Wolkera zatáčka u stadionu s. dojezd ul. Zborovská ul. Hradecká t. Lipnice sjezd na Rovinky 15. Seznam nebezpečných chodníků a. Žižkov pěšina okolo zahradnictví p. Košťála b. lávka přes Labe a přechody přes nábřeží Benešovo c. přechod u pošty ul. Legionářská d. přechod u lázní ul. Legionářská e. chodník u autobusového nádraží f. ul. Revoluční pěší zóna g. ul. Přemyslova pro pěší h. chodníky na mostě J. Palacha i. přechod na náměstí Odboje j. ul. Husova k. chodníky na mostě J. Opletala l. schodiště do sportovního areálu 16. Seznam neudržovaných místních komunikací a chodníků viz. Příloha č.1 nařízení města Dvora Králové nad Labem č.1/2011 ze dne V zimním období se dále neudržuje pěšina přes louku mezi místními komunikacemi ul. Nádražní pěšina a ul. Seifertova na p.p.č. 2257/1 a 3777 k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Neudržovaným úsekem je také krátký úsek chodníku před rozvodnou ČEZ a.s. v ul. Smetanova na p.p.č. 566/1 k.ú. Lipnice u Dvora Králové. V zimním období se naopak udržuje komunikace a chodníky, pokud to stav zaparkovaných vozidel dovolí, v ul. Nad Parkem (bývalý název - sídliště Legionářská) a to v délce 238 m chodníky a 1206 m 2 komunikace. 17. Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění zimní údržby Všeobecná ustanovení povinností pracovníků TSm: a. pracovat s technikou a mechanizací, která je v takovém technickém stavu, aby nedošlo v průběhu výkonu k ohrožení bezpečnosti práce a k ohrožení bezpečnosti třetích osob b. užívat takovou techniku a mechanizaci, která jim byla příslušným vedoucím pracovníkem přidělena c. zabezpečit řádnou údržbu techniky a mechanizace, zabezpečit její připravenost pro další výjezd a použití 8

9 d. před každým výjezdem a započetím každé práce musí příslušný vedoucí pracovník udělit pracovníkům pokyny účelu a místa výjezdu, popřípadě účelu dalšího výkonu e. v průběhu jednotlivých výkonů provádět práci svědomitě, spolehlivě, soustředěně f. je zakázáno používat nástroje a nářadí, které nebyly pracovníkům přiděleny g. veškeré zjištěné závady na pracovišti je pracovník povinen neprodleně odstranit, v opačném případě neprodleně informovat o této skutečnosti dispečera h. pracovníci jsou povinni používat přidělené ochranné pracovní prostředky i. do pracovní směny je pracovník povinen vstoupit odpočatý a střízlivý j. pracovníci jsou povinni na pracovištích udržovat čistotu a pořádek k. každé zranění v době pracovní doby je povinen pracovník neprodleně nahlásit nadřízenému (drobná zranění se evidují v knize drobných poranění v lékárničkách) l. dodržovat další všeobecné podmínky bezpečnosti práce 18. Rozdělení komunikací a chodníků dle pořadí důležitosti Pořadí důležitosti Čelakovského, Elišky Krásnohorské, Havlíčkova, Husitská, Husova, Josefa Hory, Karlov, Klicperova, Komenského, Kotkova, Máchova, most Jana Palacha, nábřeží Jiřího Wolkera, nám. Odboje, nám. Rašínovo, nám. Republiky, nám. T. G. Masaryka, nám. Václava Hanky, Nedbalova, Nerudova, Palackého, parkoviště Josefa Hory, parkoviště Tylova a tržnice, Preslova, Přemyslova, Raisova, Revoluční, Riegrova, Roháčova, Rooseveltova, Slunečná, Švehlova, Tylova, Vrchlického, Zborovská Pořadí důležitosti Alešova, Antonína Wagnera I., Antonína Wagnera II., Bezručova, Blahoslavova, Borovičky, Bratří Čapků, Březinova, Čechova, Do Lánů, Do Strže, Dobrovského, Dr. Kramáře, Drtinova, Dvořákova, Eduarda Zbroje, Eklova, Erbenova, Fibichova, Hlávkova, Hradební, Chelčického, Jaroslava Biliny, Josefa Suka, Josefa Vágnera, Josefa Židka, Jungmannova, Karolíny Světlé, Klazarova, Kollárova, Kotkova, Leoše Janáčka, Libušina, Lipnice Luční, Macharova, Milady Horákové, Myslbekova, Na Příčce, Na Příčce II., Na Příčce III., Na Vyhlídce, Na Výsluní, Odbojářů, Okružní, Plk. Švece, Pod Hřištěm, Pod Hřištěm II., Pod Safari, Pod Slévárnou, Pod ZOO, Poděbradova, Puchmajerova, Purkyňova, R. A. Dvorského, Rokycanova, Sadová, Seifertova, Slovany, Sochorova, Sylvárovská, Školní, Štítného, Valová ulička, Vančurova, Ve Strži, Věžní, Vojanova, Všehrdova, Zahradní Zátopkova, Zeyerova, Zlatníkova, Žirecká, Žireč náměstí III. Pořadí důležitosti B. Martinů, Boženy Němcové, Bubeníkova, Do Polí, Halíkova, J. Šlitra, Jana Žižky, K Rybníkům, Ke Skále, Krátká, Krkonošská (zahrádky), Mánesova, Městská Podstráň, Na Borkách, Na Kopečku, Na Struze, Na Špačáku, Nádražní pěšina, Náprstkova, Nová Podharť, Nový Vorlech, parkoviště u městského hřbitova, Pod Lesem, Podháj, Polní, Příčná, Přímá, přístupové komunikace k řadovým garážím obecně, Rybova, Soukupova, Staškova, Sylvárov, Šafaříkova, Táboritská, Thámova, Trocnovská, V Lukách, V Zahrádkách, Verdek, Vorlech, Zaháj, Zboží, Žirecká Podstráň, Žireč ostatní komunikace k Domu Svatého Josefa, zadní vjezd do školky 19. Seznam chodníků s nástupem na údržbu do 30 min po spadu sněhu 3-5 cm udržovaným strojně s ukončením do 12 hod. Název chodníku Bližší popis/druh povrchu Výměry v m 5. května pravá strana od Nádražní pěšiny po Smetanovu ulici/živičný povrch k vjezdu TSm, živičný povrch od bytovek k ul. Smetanova 28. října pravá strana od ul. Smetanova k náměstí Denisovo/živičný povrch, od JUTY zámková nám. Denisovo pravá strana k ul. Heydukova k mostu/zámková most Jana Opletala pravá strana od ul. Heydukova ulice/zámková Technologie 920 kartáč, 610 kartáč, 175 kartáč, 30 kartáč, 9

10 17. listopadu pravá strana od mostu ke kruh objezdu/zámková Josefa Hory obě strany k nám. T.G. Masaryka/zámková, od křižovatky s ul. Havlíčkova/ mozaika 620 kartáč, 250 kartáč, nám. T.G. Masaryka strana k Mě úřadu a Staré radnici/mozaika 180 kartáč, Palackého Fügnerova Tylova pravá strana od náměstí k nám. Republiky/malé kostky levá strana od kostela k Dětskému středisku a druhou stranou k ul. Tylova/živičný povrch obě strany k tržnici/živičný povrch, na straně od ul. Myslbekova k ul. Fügnerova zámková 150 kartáč, 360 kartáč, 290 kartáč, Havlíčkova obě strany k Josefa Hory/zámková 246 kartáč, Švehlova obě strany k městským lázním/zámková Legionářská obě strany od malého kruhového objezdu po koberce Brázda a Oční školu/zámková Preslova pravá strana ke staré poliklinice a dále levá strana k Inzatu/zámková, u Inzatu dlaždice 30x30 Rooseveltova obě strany k nám. Odboje/zámková,živičný povrch,kostky, od elektra obě dlaždice 30x30 a dále pak kolem nové polikliniky k lázním/dlažební kostky, zámková Riegrova a nám. Rašínovo pravá strana v celém úseku až k náměstí Odboje a k ordinacím/od nám. Odboje živičný povrch; nám. Rašínovo-ordinacezámková,dlaždice 30x30; od ul. Dobrovského živičný povrch; od kostelíčka zámková Tyršova pravá strana k sídlišti a levá strana od Oční školy/zámková Krkonošská Nedbalova Vrchlického Máchova Nerudova Jiráskova levá strana po spodní bránu městského hřbitova/zámková, odbočka ke hřbitovu živičný povrch levá strana od autobusové zastávky po křižovatku s ul. Slunečná a pravá strana k ul. Vrchlického/zámková, k ul. Tyršova vpravo zámková levá strana od Sportworld k bráně Městské nemocnice a.s., obě strany od restaurace u Laušmanů po prodejnu COOP/zámková, živičný povrch, dlaždice 50x50 obě strany po křižovatku s ul. Antonína Wagnera a ZŠ Podharť/zámková obě strany po ul. Blahoslavova pravá strana kolem startu a cíle obě strany k ul. Jiráskova a Spojených národů/dlaždice 30x30, od ul. Soukupova živičný povrch levá strana od ul. Nerudova na Karlov/živičný povrch, dlaždice 30x30, 260 kartáč, 1200 kartáč, 280 kartáč, 360 kartáč, 415 kartáč, 1160 kartáč, 365 kartáč, 375 kartáč, 755 kartáč, 340 kartáč, 960 kartáč, 310 kartáč, 10

11 Karlov Sladkovského Slunečná zámková pravá strana z kopce k Husově ulici/zámková pravá strana od muzea k Oční škole/zámková za mostem a u Oční školy, živičný povrch za mostem směrem k Oční škole obě strany k MŠ Slunečná levá strana směrem k Okružní a do kopce k Nedbalově ulici/dlaždice 30x30, dlaždice 145 kartáč, 245 kartáč, 770 kartáč, 50x50 Čelakovského pravá strana od Legionářské/dlaždice 30x kartáč, Zborovská Hradecká Husitská Dukelská pravá strana od Čelakovské ulice po Hradeckou ulici/živičný povrch odshora k Přímé, dlaždice 30x30 a dlaždice 50x50 mezi Přímou a Krátkou, zámková od Krátké dolů obě strany po Husitskou ulici levá strana kolem SÚS ke garážím/levá strana zámková jen před SÚS kousek živičného povrchu dále opět zámková, pravá strana živičný povrch levá strana v celém úseku po čp. 2702/dlaždice 30x30, dlaždice 50x50 obě strany po kruhový objezd/zámková od JUTY po obou stranách, živičný povrch ze směru od Hradecké 390 kartáč, 910 kartáč, 485 kartáč, 795 kartáč, Komenského obě strany/zámková 245 kartáč, Celkem v šíři 1,4 m Seznam chodníků II. pořadí důležitosti s nástupem na údržbu do 12 hod po spadu sněhu udržovaným strojně s ukončením do 24 hod. Erbenova Název chodníku Bližší popis Výměry v m pravá strana od Legionářské k Riegrově/dlaždice 30x30 a víc Technologie 150 kartáč, Spojených národů obě strany až po ul. Vorlešská/živičný povrch 1255 kartáč, Vorlešská levá strana od bývalé vrátnice TIBY a.s. Po čp. 863/živičný povrch 190 kartáč, Purkyňova levá strana do kopce/zámková 365 kartáč, Štítného Puchmajerova Fibichova Blahoslavova levá strana od ZŠ Podharť/zámková, od čp. 899 živičný povrch, dlaždice 50x50 pravá strana od Štítného ulice/dlaždice 30x30 a víc obě strany po hřiště, dále jen levá od Puchmajerovy ulice/zámková pravá strana od Nerudovy ulice/zámková 270 kartáč, 145 kartáč, 680 kartáč, 130 kartáč, 11

12 Kotkova obě strany v celém úseku/zámková 925 kartáč, Hlávkova Jungmannova pravá strana od Kotkovy ulice/zámková pravá strana od Hlávkovy ulice/zámková 130 kartáč, 105 kartáč, Čechova pravá od Libušiny ulice/zámková 275 kartáč, Libušina Eklova Kollárova Dobrovského pravá strana od Kotkovy ulice/dlaždice 30x30 a víc od lávky přes Labe k Riegrově ulici/zámková levá strana od Riegrovy ulice/zámková pravá strana od 17. listopadu po ul. Riegrova levá po vrátnici JUTA 03/dlaždice 30x30 a víc 140 kartáč, 330 kartáč, 185 kartáč, 195 kartáč, Karolíny Světlé kolem příjezdové komunikace/živičný povrch 155 kartáč, R.A. Dvorského Sadová Školní a park Schulzovy sady pravá strana od Dětského domova k Sadové ulici/dlaždice 30x30 a víc pravá strana od Zborovské ulice/dlaždice 30x30, u Krysího plácku kousek živičného povrchu pravá strana k jídelně a průjezd parkem po dlážděné komunikaci nahoru/mozaika od Legionářské, zámková u jídelny, v parku mozaika a nezpevněný povrch Celkem v šíři 1,4 m kartáč, 345 kartáč, 990 kartáč, Seznam chodníků III. pořadí důležitosti, po ošetření I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin s nástupem na údržbu po spadu sněhu udržovaným strojně. Název chodníku Bližší popis Výměry v m Šafaříkova Pod Lesem Verdek spojnice od Spojených národů k loděnici Slovany Okružní Přímá pravá strana od Kotkovy ulice nahoru/zámková pouze levá strana od Vrchlického ulice/dlaždice 30x30 pouze levá strana k MŠ/před autobusovou zastávkou živičný povrch, od křižovatky nahoru dlaždice 50x50 Technologie 135 kartáč, 255 kartáč, 125 kartáč, klesání od Spojených národů/živičný povrch 150 kartáč, pouze levá strana od loděnice/zámková, naproti bývalé továrně živičný povrch od Nedbalovy ulice propojovacím chod. pravá strana ke Slunečné ulici/od Nedbalovy živičný povrch, dále dlaždice 30x30 levá strana od ul. R.A. Dvorského/živičný povrch 220 kartáč, 295 kartáč, 135 kartáč, 12

13 Zboží levá strana od bývalého autobazaru po restauraci Malibu (fa. Ekoterm)/živičný povrch 475 kartáč, Táboritská pravá strana od Husitské/dlaždice 30x kartáč, Trocnovská levá strana od Husitské/dlaždice 50x kartáč, Jana Žižky levá strana od Husitské a z kopce dolů/dlaždice 30x30, z kopce dolů živičný povrch Náprstkova pouze pravá strana od 17. listopadu/zámková Celkem v šíři 1,4 m kartáč, 45 kartáč, 20. Seznam chodníků s nástupem na údržbu do 30 min po spadu sněhu 3-5 cm udržovaným strojně s ukončením do 12 hod. Název chodníku Bližší popis Výměry v m 5. května levá strana od autobusové zastávky MHD po Smetanovu ulici/živičný povrch, na křižovatce se Smetanovou dlaždice 30x října levá strana od Smetanovy ulice k nám. Denisovu/dlaždice 30x30, u ZŠ zámková nám. Denisovo levá strana k nábřeží Benešovo a mostu/zámková most Jana Opletala levá strana od kruhového objezdu/zámková Riegrova levá strana od mostu k nám. Odboje/od Smuteční síně dlaždice 30x30, od školky živičný povrch, od Dobrovského zámková Rooseveltova pravá strana od nám. Odboje k 17. listopadu/zámková, naproti Speciální škole živičný povrch, od elektra dlaždice 30x listopadu od Městské policie po Náprstkovu ulici/zámková, před ÚP živičný povrch nám. Odboje Revoluční nám. T.G. Masaryka Palackého Husova (na bráně) od Riegrovy ulice koridorem ke staré lékárně, kino a nám. Václava Hanky/celý přechod pro chodce živičný povrch, od lékárny dlaždice 30x30, nám. V. Hanky malé dlaždice levá i pravá strana + průjezd do ul. Přemyslovy/malé dlaždice spodní část náměstí k lékárně a levá strana k ulici Palackého/mozaika levá strana od nám. T.G. Masaryka k nám. Republiky/mozaika obě strany ulice směrem k mostu a včetně mostu Jana Palacha/odshora ke Karlovu živičný povrch, poté malé dlaždice na obou stranách, most J. Palacha živičný povrch Technologie 735 kartáč, 675 kartáč, 110 kartáč, 30 kartáč, 465 kartáč, 205 kartáč, 405 kartáč, 410 kartáč, 430 kartáč, 125 kartáč, 140 kartáč, 630 kartáč, 13

14 nábřeží Benešovo pravá strana k nám. Denisovu; levá strana - cyklostezka /zámková, živičný povrch před býv. Tibou; živičný povrch Štefánikova obě strany až k ZOO/zámková v podloubí, živičný povrch Heydukova Jaroměřská obě strany k Všehrdově ulici/zámková od nám. Denisova, živičný povrch pravá strana až po JASS a.s./živičný povrch, před firmou JASS dlaždice 30x /525 kartáč, 1680 kartáč, 1065 kartáč, 225 kartáč, Raisova pravá strana k ulici 28. října/živičný povrch 705 kartáč, Smetanova Elišky Krásnohorské Roháčova nábřeží Jiřího Wolkera obě strany k Bezručově ulici a pravou stranou až po Alešovu a dále k rozvodně ČEZ a.s. v Lipnici/u ZŠ a u vlečky zámková, mezi Staškovou a Bezručovou živičný povrch, u býv. prodejny dlaždice 30x30, od 5. května k prodejně kol a od vlečky k rozvodně v Lipnici dlaždice 50x50 obě strany až k ulici Do Strže, k ZŠ Strž a k MŠ El. Krásnohorské k DPS a k ul. Štefánikova, Atrium/zámková od Štefánikovy a Atrium, mezi panelovými domy živičný povrch obě strany až po MŠ/živičný povrch, od nábřeží Benešovo dlaždice 50x50 a zámková, od parčíku živičný povrch kolem školy SŠIS a pravá strana k Eklově ulici včetně lávky přes Labe/od Průmyslové školy dlaždice 30x30 a dlaždice 50x50, živičný povrch, podél Labe dlaždice 30x30 Celkem v šíři 1,4 m kartáč, 1450 kartáč, 700 kartáč, 770 kartáč, Seznam chodníků II. pořadí důležitosti s nástupem na údržbu do 12hod po spadu sněhu udržovaným strojně s ukončením do 24 hod. Eklova Název chodníku Bližší popis Výměry v m Hradební Poděbradova Rokycanova pravá strana od nábřeží Jiřího Wolkera k Riegrově ulici a k nám. Odboje/zámková, dlaždice 30x30, mozaika směrem k Riegrově průjezd k nové poliklinice zezadu a k městským lázním/zámková, živičný povrch obě strany po Rokycanovu ulici/zámková levá strana od Poděbradovy k Roháčově/dlaždice 30x30 Pod Slévárnou a Pod ZOO pravá strana v celém úseku po Štefánikovu ulici/dlaždice 30x30, od Roháčovy živičný povrch Průchod ze Štefánikovy do chodník k MŠ a pod ZŠ Strž/zámková Eduarda Zbroje Technologie 450 kartáč, 110 kartáč, 705 kartáč, 330 kartáč, 305 kartáč, 375 kartáč, Eduarda Zbroje od Inotexu po DPS/zámková 280 kartáč, 14

15 Milady Horákové Jaroslava Biliny Alešova vč. Březové a Lipové pravá strana od nábřeží Benešovo/zámková pravá strana od Roháčovy ulice/od ubytovny zámková, před bytovkami dlaždice 30x30 pravá strana od OD Tesco po vlečku a dále levá strana až k Lipnici/asfalt, zámková 355 kartáč, 310 kartáč, 1125 kartáč, Drtinova obě strany v celém úseku/zámková 395 kartáč, Dvořákova Březinova Bezručova Klazarova pravá strana od Bezručovy ulice/zámková pravá strana od Smetanovy ulice/zámková levá strana od Smetanovy ulice (dolů)/zámková levá strana od Heydukovy ulice/zámková 155 kartáč, 480 kartáč, 590 kartáč, 415 kartáč, Seifertova levá strana od Raisovy ulice/dlaždice 30x kartáč, Sochorova pravá strana od Raisovy ulice/dlaždice 50x kartáč, Vančurova levá strana od Raisovy ulice/dlaždice 30x kartáč, Všehrdova levá strana od Raisovy ulice/dlaždice 50x kartáč, Vojanova Dr. Kramáře Macharova Leoše Janáčka Josefa Suka Žireč pravá strana od Heydukovy ulice/dlaždice 30x30 pravá strana od nábřeží Benešovo/zámková od průchodu z nábřeží Benešovo k prodejně v ul. Poděbradova/k prodejně živičný povrch, poté dlaždice 50x50 levá strana od Smetanovy ulice/živičný povrch pravá strana od ulice 5. května/živičný povrch chodník před MŠ a k České poště/zámková od bytovek ke křižovatce na Zboží, od křižovatky ke křižovatce na Betlém dlaždice 30x30, od DH k poště dlaždice 50x50 Celkem v šíři 1,4 m kartáč, 160 kartáč, 205 kartáč, 205 kartáč, 75 kartáč, 695 kartáč, Seznam chodníků III. pořadí důležitosti, po ošetření I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin s nástupem na údržbu po spadu sněhu udržovaným strojně. Název chodníku Bližší popis Výměry v m Luční pravá strana od Vojanovy ulice/dlaždice 205 kartáč, Technologie 15

16 Sylvárovská 30x30 pouze levá strana po Strojtex a.s./zámková 135 kartáč, Josefa Židka pouze pravá strana/živičný povrch 155 kartáč, Zlatníkova pouze pravá strana/živičný povrch 300 kartáč, Odbojářů Pod Safari Pod ZOO Do Lánů Lipnice Staškova Boženy Němcové pouze pravá strana od Roháčovy ulice/dlaždice 30x30 pouze levá strana od Roháčovy ulice/živičný povrch pouze pravá strana od ul. Pod Slévárnou/dlaždice 30x30 levá strana od ul. Elišky Krásnohorské/zámková levá strana kolem pohostinství U Antonína/živičný povrch pravá strana od Smetanovy ulice/dlaždice 50x50 pravá strana od Smetanovy ulice/zámková Celkem v šíři 1,4 m kartáč, 140 kartáč, 120 kartáč, 235 kartáč, 485 kartáč, 50 kartáč, 60 kartáč, 21.Seznam komunikací (trasa A ) s nástupem na údržbu do 30 min po spadu sněhu 3-5 cm udržovaných pluhováním traktorem s radlicí zadní s ukončením do 12 hod. Název komunikace (ulice) Bližší popis Výměry v m 2 Technologie Riegrova obousměrně 3400, inert Preslova obousměrně 1852, inert Josefa Hory obousměrně 608, inert nám. T. G. Masaryka směr vlevo k ul. Švehlova 2400, inert Švehlova obousměrně 750, inert Rooseveltova obousměrně 1530, inert Přemyslova obousměrně 1350, inert Komenského jednosměrně 850, inert Havlíčkova jednosměrně 1650, inert Tylova obousměrně 908, inert Nerudova obousměrně 3654, inert Vrchlického obousměrně až po bránu Městské 3750, inert nemocnice a.s. Nedbalova obousměrně 4290, inert Slunečná obousměrně 4063, inert Čelakovského obousměrně 3185, inert Zborovská obousměrně 3510, inert Husitská obousměrně 3390, inert Raisova obousměrně 4800, inert Alešova vč. Lipové a obousměrně 6845, inert Březové Bezručova obousměrně 2730, inert 16

17 Dvořákova obousměrně 1320, inert Drtinova obousměrně 1110, inert Seifertova obousměrně 1860, inert Klazarova obousměrně 2520, inert Všehrdova obousměrně 1400, inert Vančurova obousměrně 1485, inert Sochorova obousměrně 2220, inert Školní obousměrně 1830, inert Sadová obousměrně 2190, inert R.A. Dvorského obousměrně 3660, inert Na Příčce I, II, III obousměrně 2730, inert Zahradní obousměrně 1980, inert Zátopkova obousměrně 1700, inert Na Vyhlídce obousměrně 2832, inert Okružní obousměrně 2588, inert Na Výsluní obousměrně 2118, inert Josefa Židka jednosměrně 560, inert Josefa Vágnera jednosměrně 2325, inert Zlatníkova jednosměrně 1460, inert Nezvalova jednosměrně 540, inert Leoše Janáčka obousměrně 2400, inert Josefa Suka obousměrně 720, inert Boženy Němcové jednosměrně 220, inert Staškova obousměrně 715, inert Rybova jednosměrně 1080 inert B. Martinů jednosměrně 950 inert J. Šlitra jednosměrně 960 inert Bubeníkova jednosměrně 368 inert Jana Žižky obousměrně 1890, inert Trocnovská obousměrně 1870, inert Táboritská obousměrně 2350, inert Přímá obousměrně 605, inert Krátká obousměrně 450, inert Polní jednosměrně 980, inert Městská Podstráň jednosměrně 8640 inert celkem Seznam komunikací (trasa B ) s nástupem na údržbu do 30 min po spadu sněhu 3-5 cm udržovaných pluhováním traktorem s radlicí zadní s ukončením do 12 hod. Název komunikace (ulice) Bližší popis Výměry v m 2 Technologie Husova obousměrně 1983, inert Palackého obousměrně 840, inert nám. Republiky obousměrně (bez parkoviště) 918, inert Karlov jednosměrně 798, inert Nerudova obousměrně 3654, inert Vrchlického obousměrně 3750, inert Klicperova obousměrně 4456, inert Máchova obousměrně 1050, inert Kotkova obousměrně 3570, inert Čechova obousměrně 3542, inert Fibichova obousměrně 3150, inert Puchmajerova obousměrně 880, inert Štítného obousměrně 1918, inert Purkyňova obousměrně 2370, inert Antonína Wagnera I a II jednosměrně 1913, inert Chelčického jednosměrně 1008, inert Hlávkova jednosměrně 486, inert Jungmannova jednosměrně 630, inert Libušina jednosměrně 930, inert Plk. Švece jednosměrně 640, inert 17

18 Bratří Čapků obousměrně 1375, inert Zeyerova obousměrně 1020, inert Blahoslavova obousměrně 743, inert Pod Hřištěm jednosměrně 1449, inert F.L.Věka jednosměrně 851, inert Šafaříkova jednosměrně 518 inert Thámova jednosměrně 512 inert Pod Lesem jednosměrně 2400 inert Nový Vorlech jednosměrně 4440 inert Verdek jednosměrně 150 inert Podháj jednosměrně 2235 inert Vorlech jednosměrně 6003 inert Do Polí jednosměrně 910 inert Halíkova jednosměrně 768 inert Soukupova jednosměrně 336 inert Na Špačáku jednosměrně za Inotexem směrem k 2064 inert čerpací stanici KM-PRONA Štěfánikova k čp. 155 a ,6 inert celkem 65376,1 Seznam komunikací (trasa C ) s nástupem na údržbu do 30 min po spadu sněhu 3-5 cm udržovaných pluhováním traktorem s radlicí zadní s ukončením do 12 hod. Název komunikace (ulice) Bližší popis Výměry v m 2 Technologie nábřeží Jiřího Wolkera obousměrně 2850, inert Eklova jednosměrně 1980, inert nám. Odboje jen průjezdné komunikace 2360, inert nám. Václava Hanky jen průjezdné komunikace 2760, inert Revoluční jednosměrně 910, inert nám. Rašínovo jen průjezd 760, inert Roháčova obousměrně 2580, inert Elišky Krásnohorské obousměrně až po ZŠ Strž a pak k točně 2990, inert MHD Poděbradova obousměrně 2040, inert Rokycanova obousměrně 3060, inert Milady Horákové obousměrně 2345, inert Pod ZOO obousměrně 1622, inert Eduarda Zbroje obousměrně bez parkovacích stání 3880, inert Erbenova jednosměrně 1980, inert Hradební jednosměrně 150, inert Valová ulička jednosměrně 250, inert Dobrovského jednosměrně 1925, inert Preslova k Inzatu jednosměrně 1870, inert k autobusovému nádraží obousměrně 490, inert OSNADO k Tennis clubu za OD obousměrně 1600, inert Kaufland Kollárova obousměrně 1620, inert Jaroslava Biliny obousměrně 1770, inert Odbojářů obousměrně 990, inert Pod Safari obousměrně 660, inert Pod Slévárnou obousměrně 605, inert Dr. Kramáře obousměrně 960, inert Macharova jednosměrně 1680, inert Ve Strži jednosměrně 1120, inert Do Lánů jednosměrně 1596, inert Borovičky jednosměrně 3820, inert Slovany obousměrně 2995, inert Vojanova obousměrně 1402, inert Luční obousměrně 1485, inert 18

19 Sylvárovská obousměrně 4570, inert Náprstkova jednosměrně 280, inert Na Struze jednosměrně 945, inert Mánesova jednosměrně 3025, inert Ke Skále jednosměrně 1040 inert Přímá jednosměrně 605 inert V Zahrádkách jednosměrně 1365, inert celkem Seznam komunikací (trasa D ) s nástupem na údržbu do 30 min po spadu sněhu 3-5 cm udržovaných pluhováním traktorem s čelní šípovou a se zadní radlicí s ukončením do 12 hod. Název komunikace (ulice) Bližší popis Výměry v m Technologie nám, T. G. Masaryka parkovací stání, pěší a zásobovací zóna 2400 inert, parkoviště ul. Tylova plocha parkoviště 850 inert, parkoviště + tržnice plocha parkoviště včetně městské tržnice 1850 inert, parkoviště ul. Palackého podélná parkovací stání a plocha před 840 inert, kostelem nám. Republiky parkovací stání 650 inert, nám. Odboje parkovací stání 2360 inert, nám. Václava Hanky parkovací stání 2760 inert, Žirecká jednosměrně pokračuje se celou inlineovou 5760 inert dráhou až do Žirče Žireč Ves a Městys obousměrně 1480 inert Lipnice Panská čtvrť, kolem MŠ až ke hřbitovu, 3280 inert Rovinky a další účelové komunikace Zboží účelové komunikace 1180 inert K Rybníkům účelové komunikace 1100 inert Na Kopečku účelové komunikace 980 inert Nádražní pěšina účelová komunikace 3222 inert Sylvárov účelové komunikace 1696 inert Žirecká Podstráň účelové komunikace 5760 inert Na Borkách účelová komunikace 1840 inert Zaháj účelová komunikace 4495 inert V Lukách + Hrubá Luka účelové komunikace 8431,8 inert Krkonošská účelové komunikace v zahradní kolonii 4095 inert Tyršova účelové komunikace 341 inert parkoviště u městského hřbitova plochy parkoviště u rozlučkové síně a spodní parkoviště (od Krkonošské ul.) 1583 inert celkem 56953,8 Operační plán se stává platným pro období od 01. listopadu běžného roku do 31. března následujícího roku. Tento operační plán nabývá účinnosti dne Operační plán zimní údržby byl schválen v RM pod č. R/696/ Rada města Dvůr Králové nad Labem na její schůzi dne Ing. Miroslav Petrů v.r. ředitel organizace 19

20 20

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014. O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014. O místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem vydává dne 11.09.2014 svým usnesením č. Z/602/2014

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov, okres Praha-západ telefon: 257930001 www.obectrebotov.cz e-mail: obec@obectrebotov.cz Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování

Více

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne 4.12. 1997 V souladu s 45 odst. 1 a na základě ustanovení 44 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona č. 367/90 Sb o obcích, a ve znění pozdějších předpisů, vydává starosta

Více

OBEC KLOBUKY PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. I. Základní pojmy

OBEC KLOBUKY PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. I. Základní pojmy PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY I. Základní pojmy 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon) v platném znění a vyhláška č.

Více

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod.

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod. Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice 1. Úvod. Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními

Více

Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014

Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014 Město Olešnice, IČ: 00280755 nám. Míru 20, 67974 Olešnice tel. 516463108, fax 516463296 e-mail: olesnice@olesnice.cz; www.olesnice.cz Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014 Obsah a členění:

Více

Město Hostinné. Nařízení města č. 5/2016,

Město Hostinné. Nařízení města č. 5/2016, Město Hostinné Nařízení města č. 5/2016, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků v zimním období a vymezení úseků chodníků, na kterých

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy Obecní úřad Branka u Opavy Bezručovo nábř. 54, 747 41 Branka u Opavy, IČO:478 123 03 tel.: 553787011, e-mail: starosta@branka.eu PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2016/2017 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich

Více

OBEC TĚŠETICE. Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice

OBEC TĚŠETICE. Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice OBEC TĚŠETICE Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice Zastupitelstvo obce Těšetice na svém zasedání dne 22.11.2010 usnesením č. 19e/15/2010 usneslo

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků vzniklých zimními povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací

Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne 27.11.1997 o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací Starosta obce Osvětimany vydává na základě ustanovení $ 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990

Více

Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod. 1. Základní pojmy plánu

Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod. 1. Základní pojmy plánu Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikacích, vzniklých zimními

Více

Plán zimní údržby místních komunikací MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD

Plán zimní údržby místních komunikací MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD Plán zimní údržby místních komunikací MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD 1 Obsah: 1. Úvod 2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu 3. Základní povinnosti vlastníka a uživatelů místních komunikací v zimním

Více

Městys Kunvald Kunvald 40, Kunvald. Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období

Městys Kunvald Kunvald 40, Kunvald. Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 1 Městys Kunvald Kunvald 40, 561 81 Kunvald Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 2016 2017 Obsah 1 Úvod 2 Vysvětlení pojmů 3 Základní povinnosti správce a uživatelů

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ předpis č. 5/2011/VP PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ Zpracoval: Ověřil: Schválil: Orgán obce: místostarosta starostka rada obce Jméno : Ing. Milan Honeš Ing. Helena Šimíčková Ing. Helena

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 1 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky

Více

Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010. nařízení města Česká Skalice

Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010. nařízení města Česká Skalice MĚSTO ČESKÁ SKALICE tř. T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010 Rada města Česká Skalice vydává v souladu s ustanovením 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

Více

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod Článek I. Úvod Úkolem zimní údržby na místních komunikacích je zmírňování závad ve sjízdnosti a ve schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak,

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE č. /014 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Rada města Kopřivnice, se na své 91.

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období Plán zimní údržby místních komunikací pro období 2016-2017 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen komunikace nebo MK) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích

Více

Čl. 1 Předmět nařízení

Čl. 1 Předmět nařízení MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 2/2016, o zabezpečení zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním období a o vymezení úseků místních komunikací, na

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Plán zimní údržby místních komunikací Úkolem zimní údržby je zmírňování závad a jejich důsledků, vznikajících v souvislosti se zimními povětrnostními podmínkami, které mají vliv na sjízdnost a schůdnost

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby

Více

Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice

Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice NAŘÍZENÍ RADY MĚSTA SMIŘICE č. 1/2009 Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice Rada města Smiřice podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Obsah: I. Úvod II. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu III. Základní povinnosti vlastníka, dodavatele prací IV.

Více

M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města

M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města Nařízení města Bojkovice č. 1 / 2015 o zimní údržbě komunikací ( chodníků ) na území města Bojkovice Rada města

Více

Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice pro zimní období

Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice pro zimní období Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice pro zimní období 01.11.2016 31.03.2017 Úvod Plán zimní údržby je základním podkladem pro zabezpečení výkonu zimní údržby místních komunikací

Více

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklým zimními povětrnostními

Více

Nařízení obce. č. 1/2003 o zimní údržbě komunikací

Nařízení obce. č. 1/2003 o zimní údržbě komunikací Nařízení obce č. 1/2003 o zimní údržbě komunikací Rada obce Stachy schválila dne 23. prosince 2003 podle ustanovení 102 odst. 2. písm. d) zákona č. 38/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) a na základě ustanovení

Více

MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC

MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC HPN projekt s.r.o. MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ katastrální území: Hrabří, Pořešice, Vápenice,V. Chlumec Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Říjen 2015 Operační plán zimní údržby

Více

Operační plán zimní údržby komunikací pro území obce Dvorce

Operační plán zimní údržby komunikací pro území obce Dvorce Č. j. OÚ-482/2012-Bj Strana 1 (celkem 8) Operační plán zimní údržby komunikací pro území obce Dvorce Zastupitelstvo obce Dvorce se na svém 11. zasedání dne 16. 2. 2012 usnesením č. 186/2012 usneslo vydat

Více

Plán zimní údržby města Moravské Budějovice platný od

Plán zimní údržby města Moravské Budějovice platný od Příloha č. 1 k Nařízení města Moravské Budějovice č. 2/2009 o provádění zimní údržby místních komunikací a chodníků na území města Moravské Budějovice Plán zimní údržby města Moravské Budějovice platný

Více

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací Obec Javornice Plán zimní údržby komunikací 1 I. Základní pojmy. 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon)

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO Stránka 1/7 OBSAH Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod 2. Plán zimní údržby MK 3. Odpovědnost za zimní údržbu MK 4. Pořadí, technologie údržby,

Více

M ě s t o S t a r ý P l z e n e c

M ě s t o S t a r ý P l z e n e c M ě s t o S t a r ý P l z e n e c Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2014 2015 Článek I Základní ustanovení (1) Plán zimní údržby řeší rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA VELKÉ OPATOVICE

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA VELKÉ OPATOVICE PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA VELKÉ OPATOVICE Mapa údržby Zimní údržbu města Velké Opatovice zajišťují: Zaměstnanci Města Velké Opatovice VOS zemědělců a. s., Velké Opatovice Josef Havránek, Svárov Plán byl

Více

Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov

Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov Obsah a členění: I. Úvod II. Plán zimní údržby III. Kontakty IV. Opatření V. Schvalovací doložka I. Úvod Plán byl zpracován v souladu se: - zákonem č. 13/1997 Sb.

Více

Plán zimní údržby místních komunikací v katastru mesta Smecna.

Plán zimní údržby místních komunikací v katastru mesta Smecna. Plán zimní údržby místních komunikací v katastru mesta Smecna. I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírnování závad ve sjízdnosti a schudnosti na místních komunikacích vzniklým zimními povetrnostními vlivy

Více

N Á V R H OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

N Á V R H OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, 417 81 MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních a účelových komunikacích, ve vlastnictví obce

Více

Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany

Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany Plán zimní údržby je dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací, chodníků a ostatních veřejných ploch. Úvod Plán

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. města Kraslice 2014 / 2015

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. města Kraslice 2014 / 2015 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY města Kraslice 2014 / 2015 V Kraslicích dne 18. 9. 2014 Předkládá: Ředitel Technických služeb města Kraslic, p.o. Celkový počet stran: 6 Schváleno usnesením RM Kraslice č. 2673/10/2014-RM/95

Více

Nařízení města Český Brod č. 2/2013 o zimní údržbě místních komunikací

Nařízení města Český Brod č. 2/2013 o zimní údržbě místních komunikací Odbor Město Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Nařízení města Český Brod č. 2/2013 o zimní údržbě místních komunikací Nařízením města se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých

Více

Město Moravský Beroun

Město Moravský Beroun Město Moravský Beroun Rada města Nařízení města Moravský Beroun č. 2/2016, kterým se vydává operační plán zimní údržby místních komunikací na území města Moravský Beroun Rada města Moravský Beroun se na

Více

P L Á N. Pro oblast Hlásná Třebaň a Rovina. Zimní období

P L Á N. Pro oblast Hlásná Třebaň a Rovina. Zimní období P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Pro oblast Hlásná Třebaň a Rovina Zimní období 2012 2013 Plán zimní údržby je dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací, chodníků a ostatních

Více

Město Nové Město pod Smrkem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem

Město Nové Město pod Smrkem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem Město Nové Město pod Smrkem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem Operační plán zimní údržby komunikací pro město Nové Město pod Smrkem na zimní období 2015/2016 1) Úvod Operační plán zimní údržby

Více

č. 3/2009, Čl. 1 Předmět úpravy

č. 3/2009, Čl. 1 Předmět úpravy Nařízení města Semily č. 3/2009, kterým se vymezují místní a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanoví

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA RYCHVALDU

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA RYCHVALDU PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA RYCHVALDU 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků vzniklých povětrnostními

Více

ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI SENOHRABY

ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI SENOHRABY ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI SENOHRABY I. Úvod II. Plán zimní údržby 2010/2011 Obsah a členění: 1. odpovědnost za zimní údrţbu MK 2. pořadí, technologie údrţby, doba zajištění sjízdnosti 3. seznam MK dle pořadí

Více

Nařízení města č. 3/2016

Nařízení města č. 3/2016 Město Třebíč Nařízení města č. 3/2016 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstranění závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Třebíči a o vymezení úseků místních komunikací

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ M Ě S T O I V A N Č I C E PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2013/2014 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy

Více

Plán zimní údržby 2016/2017

Plán zimní údržby 2016/2017 Plán zimní údržby 2016/2017 ů 1. Obecně závazné právní předpisy zákon č. 13 / 1997 Sb., o pozemních komunikacích vyhláška č. 104 / 1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 4/2009 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY

VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 4/2009 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 4/2009 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY Rada města Slatiňany na své 81. schůzi dne 21. září 2009 projednala a

Více

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223 POPTÁVKA PRACÍ na provádění zimní údržby komunikací v obvodu obce Špičák 1. Zadavatel: Město Železná Ruda, IČ: 00256358, se sídlem Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda 2. Kontakt zadavatele: Karel

Více

Plán zimní údržby místních komunikací v Jaroměřicích nad Rokytnou pro zimní období

Plán zimní údržby místních komunikací v Jaroměřicích nad Rokytnou pro zimní období Plán zimní údržby místních komunikací v Jaroměřicích nad Rokytnou pro zimní období 2012-2013 Článek I. Úvod Úkolem zimní údržby místních komunikací je zabezpečit zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY PRO ROK

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY PRO ROK 1 Technické služby města Varnsdorf s.r.o. Svatopluka Čecha 1277, Varnsdorf 407 47 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY PRO ROK 2015 2016 v katastru města Varnsdorf a obce Studánka 1. Úvod Plán zimní údržby je základním podkladem

Více

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODDĚLENÍ VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI Rekonstrukci Benešova nábřeží a Štefánikovy ulice brzdí přeložka kabelů a odvodnění uličních

Více

Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch

Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch Město Sázava Školská 194 285 06 Sázava Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch Zimní údržba je rozdělena na údržbu komunikací (silnic) a ostatních veřejných ploch a na údržbu chodníků.

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ M Ě S T O I V A N Č I C E PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2014/2015 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ 2016-2017 Obsah: 1. Úvod 2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu 3. Základní povinnosti vlastníka,

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ. Pro oblast Týniště nad Orlicí a přilehlé obce Petrovice,Rašovice, Křivice a Štěpánovsko.

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ. Pro oblast Týniště nad Orlicí a přilehlé obce Petrovice,Rašovice, Křivice a Štěpánovsko. Služby města Týniště nad Orlicí Za Drahou 987 517 21 Týniště nad Orlicí IČ 42885086 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ Pro oblast Týniště nad Orlicí a přilehlé obce Petrovice,Rašovice, Křivice a Štěpánovsko.

Více

OPERAČNÍ PLÁN. zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2016/2017

OPERAČNÍ PLÁN. zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2016/2017 OPERAČNÍ PLÁN zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2016/2017 1 Úvodní ustanovení Operační plán zimní údržby komunikací a chodníků je základním podkladem pro provádění úkonů spojených se zmírňováním

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA VELKÉ OPATOVICE. 9VÍapa úďrž6y. 1. Úvodní ustanovení, pojmy:

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA VELKÉ OPATOVICE. 9VÍapa úďrž6y. 1. Úvodní ustanovení, pojmy: PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA VELKÉ OPATOVICE ~JVELKÉ OPATOVICE ĺĺ. - ~ 1! 4.,.. I 9VÍapa úďrž6y Zimní údržbu města Velké Opatovice zajišťují: Zaměstnanci Města Velké Opatovice VOS zemědělců a. s., Velké Opatovice

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009/2010

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009/2010 Technické služby Města Slavkova u Brna, Špitálská 733, Slavkov u Brna PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009/2010 I... 1 1. Úvod.... 1 2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu.... 2 3.

Více

M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í

M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE RADY MĚSTA č. 02/ 2015 OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ města Police nad Metují Platnost od : 1. 11. 2015 Vypracoval: Michal Mucha

Více

Operační plán zimní údržby

Operační plán zimní údržby O B E C J I N D Ř I C H O V 7 8 8 2 3 J i n d ř i c h o v č. p. 7 8 Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v obci Jindřichov pro zimní období od roku 2008 Platnost od: 1.11.2008 Počet

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2005

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2005 Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2005 ze dne 3.10. 2005 kterým se vyhlašuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic

Více

P L Á N. zimní údržby místních komunikací města Jablonce nad Nisou 2 0 0 5-2 0 0 6

P L Á N. zimní údržby místních komunikací města Jablonce nad Nisou 2 0 0 5-2 0 0 6 P L Á N zimní údržby místních komunikací města Jablonce nad Nisou 2 0 0 5-2 0 0 6 Plán zimní údržby místních komunikací byl schválen Radou Města dne 20.10.2005 1 OBSAH: 1. Úvod 2. Osoby odpovědné za zimní

Více

Plán zimní údržby. část A - místní komunikace pro zimní období v Novém Městě nad Metují.

Plán zimní údržby. část A - místní komunikace pro zimní období v Novém Městě nad Metují. Plán zimní údržby část A - místní komunikace pro zimní období 2014 2015 v Novém Městě nad Metují. Plán zimní údržby je základním podkladem pro zajišťování zimní údržby místních komunikací, jejímž úkolem

Více

OPERAČNÍ PLÁN. zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2016/2017

OPERAČNÍ PLÁN. zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2016/2017 OPERAČNÍ PLÁN zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2016/2017 1 Úvodní ustanovení Operační plán zimní údržby komunikací a chodníků je základním podkladem pro provádění úkonů spojených se zmírňováním

Více

Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Dačice 2015/2016

Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Dačice 2015/2016 Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Dačice 2015/2016 Článek l Základní ustanovení Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen zimní údržba ) je zmírňování závad ve sjízdnosti

Více

Plán zimní údržby komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1.listopadu 2013 do 31.března 2014)

Plán zimní údržby komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1.listopadu 2013 do 31.března 2014) Statutární město Ostrava Městský obvod Nová Ves Plán zimní údržby komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1.listopadu 2013 do 31.března 2014) Plán zimní údržby komunikací je závaznou

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LÁZNÍCH BOHDANČI na zimní období

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LÁZNÍCH BOHDANČI na zimní období Opatření města Lázně Bohdaneč v samostatné působnosti PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LÁZNÍCH BOHDANČI na zimní období 2015-2016 Nabývá účinnosti dnem schválení Radou města Zpracoval: Ing. Josef

Více

Město Příbram. Čl.1 Předmět a působnost nařízení

Město Příbram. Čl.1 Předmět a působnost nařízení Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2010 ze dne 26.4.2010 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků

Více

RAJONIZACE ZÚ MK Komunikace RAJÓN č. 1 MAN TGM, SPZ 3U9 3536

RAJONIZACE ZÚ MK Komunikace RAJÓN č. 1 MAN TGM, SPZ 3U9 3536 RAJONIZACE ZÚ MK Komunikace RAJÓN č. 1 MAN TGM, SPZ 3U9 3536 I.POŘADÍ Vozovky obsluţné MAD umoţňující svoz občanů na levém břehu Labe. (lhůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je do 4 hodin) Ul. Hankova,

Více

Technické služby Kadaň, s.r.o., Polní 1900, Kadaň PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ NA ROK 2014-2015

Technické služby Kadaň, s.r.o., Polní 1900, Kadaň PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ NA ROK 2014-2015 Technické služby Kadaň, s.r.o., Polní 1900, Kadaň PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ NA ROK 2014-2015 Úvod Plán zimní údržby (dále jen PZÚ) je sestaven na základě zákona č.13/97 o pozemních komunikacích

Více

RAJONIZACE ZÚ MK 1. MÍSTNÍ KOMUNIKACE. Rajón č. 1 LIAZ 111.811, SPZ DCA 56-68

RAJONIZACE ZÚ MK 1. MÍSTNÍ KOMUNIKACE. Rajón č. 1 LIAZ 111.811, SPZ DCA 56-68 RAJONIZACE ZÚ MK 1. MÍSTNÍ KOMUNIKACE Rajón č. 1 LIAZ 111.811, SPZ DCA 56-68 Nejkratší cestou na ul. Hankova, Dělnická, Želenická, Krásnostudenecká, Za Bažantnicí, U Tvrze, zpět po ul. Želenická na ul.

Více

MĚSTO FRÝDLANT OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ PRO MĚSTO FRÝDLANT NA OBDOBÍ I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

MĚSTO FRÝDLANT OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ PRO MĚSTO FRÝDLANT NA OBDOBÍ I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO FRÝDLANT OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ PRO MĚSTO FRÝDLANT NA OBDOBÍ 2009-2010 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Operační plán zimní údržby místních komunikací města Frýdlantu je zpracován ve smyslu

Více

OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LANŠKROUNĚ PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2016/2017. Plán zimní údržby místních komunikací

OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LANŠKROUNĚ PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2016/2017. Plán zimní údržby místních komunikací OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LANŠKROUNĚ PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2016/2017 schválený Radou města Lanškroun usnesením č. 578/RM/2016 ze dne 31. října 2016 Plán zimní údržby místních komunikací

Více

VYHLÁŠKA. obce Havlíčkova Borová, O UŽÍVÁNÍ, SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE HAVLÍČKOVA BOROVÁ.

VYHLÁŠKA. obce Havlíčkova Borová, O UŽÍVÁNÍ, SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE HAVLÍČKOVA BOROVÁ. 1 VYHLÁŠKA obce Havlíčkova Borová, O UŽÍVÁNÍ, SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE HAVLÍČKOVA BOROVÁ. Obecní zastupitelstvo v Havlíčkově Borové, v souladu se zákonem o obcích č. 367/90

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Obec TROUBELICE 783 83 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Rok vydání: 2016 Platnost: zimní období 2016/2017 Typ: platná Příloha k nařízení obce č.: 1/2000 místních

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3 1 TECHNICKÉ SLUŽBY BENEŠOV, s r.o., NA SPOŘILOVĚ 1371 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y M Í S T N Í C H K O M U N I K A C Í Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3 2 ÚVOD Zimní údržba místních komunikací se provádí

Více

Kam mám jít volit? Volební okrsek č. 1. Volební okrsek č. 2. Volební okrsek č. 3. Místo konání voleb:

Kam mám jít volit? Volební okrsek č. 1. Volební okrsek č. 2. Volební okrsek č. 3. Místo konání voleb: Kam mám jít volit? Místo konání voleb: Volební okrsek č. 1 místem konání voleb je volební místnost: ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou Lobečku, Revoluční 682 jídelna ul. Vltavská, Lidická, Ke Koupališti,

Více

PLÁN A TECHNOLOGIE ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA MORAVSKÝ KRUMLOV

PLÁN A TECHNOLOGIE ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA MORAVSKÝ KRUMLOV Služby města Moravský Krumlov PLÁN A TECHNOLOGIE ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA MORAVSKÝ KRUMLOV Čemerka Jiří Vypracovala: Kačírková Regina PLÁN A TECHNOLOGIE ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA MORAVSKÝ KRUMLOV

Více

P l á n zimní údržby místních komunikací na roky 2015/2016

P l á n zimní údržby místních komunikací na roky 2015/2016 P l á n zimní údržby místních komunikací na roky 2015/2016 I. Úvod V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č.

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. místních komunikací a chodníků. města HRANICE 2016/2017

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. místních komunikací a chodníků. města HRANICE 2016/2017 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY místních komunikací a chodníků města HRANICE 2016/2017 říjen 2016 počet stran: 8 1 Zajištění zimní údržby komunikací a chodníků EKOLTES Hranice, a.s. Úvod: Úkolem zimní údržby je zmírňování

Více

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání:

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: PŘÍLOHA Č. 1 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE MĚSTA JESENÍKU č. 1 /2015 Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: Centrum

Více

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm Organizační složka - Technické služby PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM NA OBDOBÍ 2012/2013

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm Organizační složka - Technické služby PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM NA OBDOBÍ 2012/2013 Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm Organizační složka - Technické služby PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM NA OBDOBÍ 2012/2013 1 Obsah: 1 2 Legislativa... 3 Základní pojmy... 3 2.1

Více

Plán zimní údržby listopad 2009 březen 2010

Plán zimní údržby listopad 2009 březen 2010 Plán zimní údržby listopad 2009 březen 2010 1. Pojmy a obecná ustanovení Tento plán zimní údržby je platný pro zimní údržbu na místních komunikacích na území města Uničova zajišťovanou Technickými službami

Více

Příloha nařízení města Vlašimi č. 6/2015 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 2015 / 2016

Příloha nařízení města Vlašimi č. 6/2015 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 2015 / 2016 Příloha nařízení města Vlašimi č. 6/2015 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 2015 / 2016 Úvod Zimní údržbu zajišťují pro město Vlašim na základě mandátní smlouvy Technické služby Vlašim, s.r.o., K Borovičkám 1732, Vlašim.

Více

Město Dubí. Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Město Dubí. Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Město Dubí NAŘÍZENÍ MĚSTA DUBÍ č.1/2016 O ROZSAHU, ZPŮSOBU A LHŮTÁCH ZMÍRŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SCHŮDNOSTI CHODNÍKŮ A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA DUBÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ Rada města Dubí vydává usnesením č.

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TŘEBÍČE PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2015-2016

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TŘEBÍČE PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2015-2016 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TŘEBÍČE PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2015-2016 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích

Více

Město Opočno. Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v roce 2015-2016 schválený radou Města Opočna dne 19. 10.

Město Opočno. Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v roce 2015-2016 schválený radou Města Opočna dne 19. 10. 1. Úvod Město Opočno Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v roce 2015-2016 schválený radou Města Opočna dne 19. 10. 2015 Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

Více

v Luhačovicích a integrovaných obcích na období let 2009-2010

v Luhačovicích a integrovaných obcích na období let 2009-2010 TECHNICKÉ SLUŽBY příspěvková organizace Uherskobrodská 188 763 26 Luhačovice PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ v Luhačovicích a integrovaných obcích na období let 2009-2010 Zpracoval : Ing. Josef Pučalík

Více

1 Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Plán zimní údržby. Města Rokytnice v Orlických horách

Plán zimní údržby. Města Rokytnice v Orlických horách Plán zimní údržby Města Rokytnice v Orlických horách Katastrální území Rokytnice v Orlických horách, Nebeská Rybná, Dolní Rokytnice, Prostřední Rokytnice, Horní Rokytnice a Panské Pole - 1 - I. Základní

Více

OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY místních komunikací ve Starém Městě na zimní období 2014-2015

OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY místních komunikací ve Starém Městě na zimní období 2014-2015 OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY místních komunikací ve Starém Městě na zimní období 2014-2015 Čl. 1 Úvod Operační plán zimní údržby místních komunikací ve Starém Městě (dále jen operační plán ) je vydán a schválen

Více

Město Dobruška PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Město Dobruška PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Město Dobruška PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ pro rok 2016-2017 ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a chodnících vzniklých zimními povětrnostními

Více