OPERAČNÍ PLÁN zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPERAČNÍ PLÁN zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2014/2015"

Transkript

1 OPERAČNÍ PLÁN zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2014/2015 1

2 Úvodní ustanovení Operační plán zimní údržby komunikací a chodníků je základním podkladem pro provádění úkonů spojených se zmírňováním závad ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích a chodnících v době zimního období. Dále tento materiál slouží s dalšími podklady (deník dispečera) jako podklad pro důkazní řízení v případě posuzování odpovědnosti za škody vzniklé uživatelům místních komunikací, chodníků a ostatních ploch ve správě Technických služeb města Dvora Králové nad Labem. Tento plán vychází ze : 1. Zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. 2. Vyhlášky č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 3. Platného nařízení města, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty provádění zimní údržby na místních komunikacích. Pro vnitřní potřebu TSm je plán zimní údržby doplněn rozpisem služeb a směn jednotlivých pracovníků. Vysvětlení obsahu některých pojmů použitých v tomto plánu komunikací se pro potřeby tohoto plánu rozumí vozovka. Chodníkem se pro potřeby tohoto plánu rozumí samostatná komunikace nebo její součást, určená výhradně pro pěší; chodníkem pro potřeby tohoto plánu nejsou stezky pro pěší a pěšiny. Vlastníkem komunikací a chodníků je město Dvůr Králové nad Labem (dále jen město ). Správu komunikací provádí v souladu s pověřením ve své zřizovací listině příspěvková organizace Technické služby města Dvora Králové nad Labem (dále jen TSm ). Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací a chodníků, jejichž příčinou jsou zimní povětrnostní vlivy a jejich důsledky a to v rozsahu stanoveném v tomto operačním plánu. Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou a plynulou jízdu silničních a jiných vozidel, přizpůsobenou stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Závadou ve sjízdnosti na místních komunikacích je taková změna ve sjízdnosti místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Schůdnost místních komunikací (chodníků) 2

3 je takový stav chodníků, který v zastavěném území města umožňuje bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Závadou ve schůdnosti místních komunikací (chodníků) je taková změna ve schůdnosti chodníku, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Vymezení neudržovaných úseků místních komunikací a chodníků stanoví město svým nařízením. Neudržované úseky místních komunikací a chodníků, je vlastník povinen označit podle zvláštního právního předpisu. Kalamitní situace Jde zpravidla o nadměrný spad sněhu spojený se silným větrem nebo vytvořením náledí nebo námrazy, jejichž odstranění není schopen zajistit správce místních komunikací vlastními prostředky ve stanovených lhůtách. Zimním obdobím se rozumí doba od 01. listopadu do 31. března následujícího kalendářního roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací a chodníků zajišťuje dle tohoto plánu. Pokud vznikne povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a možnostem města a TSm. 2. Vymezení odpovědnosti a vzájemných vztahů města a TSm Město: vyhlašuje kalamitní situaci je oprávněno operativně zasahovat do řízení prací spojených se zimní údržbou v případě kalamitní situace v průběhu zimního období kontroluje provádění prací zimní údržby a upozorňuje na zjištěné závady TSm: zpracovávají operační plán zimní údržby v dostatečném časovém předstihu nakupují a zajišťují uskladnění posypových materiálů zmírňují závady ve sjízdnosti a schůdnosti po celé zimní období v souladu s tímto plánem uzavírá smlouvy s dodavateli prací potřebných pro zimní údržbu, které TSm nejsou schopny zajistit vlastními silami a prostředky řídí průběh zimní údržby odstraňuje závady zjištěné městem vede předepsanou evidenci o provádění zimní údržby, která obsahuje: - záznam o průběhu počasí, změny klimatických jevů, druh srážek, teplota každé 2 hod. - jméno pověřeného dispečera v pohotovosti - záznam o počtu pracovníků a nasazené techniky v pohotovosti - jednotlivé výjezdy techniky a jejich specifikace tras, použitý posypový materiál - překážky bránící provádění prací, různé kolize a poškození majetku třetím osobám instaluje na dobu zimního období označení místních komunikací a chodníků vymezených v příslušném nařízení města jako neudržované, v souladu se stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydaných silničním správním úřadem Město: 3

4 odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti nebo schůdnosti místní komunikace; ve schůdnosti chodníku, přechodu pro chodce na místní komunikaci nebo průjezdním úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit Za možnosti města tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, případně na ni předepsaným způsobem upozornit, se považují materiální, technologické, personální, organizační a další možnosti TSm. Skutečnost, že nebylo v mezích možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit, prokazují za město TSm. Pokud TSm tyto skutečnosti neprokáží, hradí městu škodu, jež město jako osoba odpovědná bylo povinno poškozeným uhradit. 3. Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích Odklízení sněhu mechanickými prostředky Odklízení sněhu mechanickými prostředky je započato v době, kdy vrstva sněhu dosáhla 3 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu periodicky opakuje. Sníh je odstraňován nejdříve sněhovými kartáči pokud to klimatická situace umožňuje, nebo je odhrnován sněhovými radlicemi ke krajnici komunikace a chodníku. Schůdnost na chodnících jako místních komunikacích se zajišťuje: u chodníků, které jsou širší než 2m v šíři minimálně 1,7 m u chodníků, jejichž šířka je do 2m v šíři nejméně 1,4 m u chodníků, jejichž šíře je do 1m se odstraňují závady v šíři chodníku bez obrubníku (na těchto chodnících se sníh shrabuje podélně k obrubníku). Je zakázáno shrnování sněhu z chodníků do vozovky a do kanalizačních vpustí. Sníh se ponechává do doby odklizení na okraji chodníku při vozovce, přičemž nesmí být ztížena jeho nakládka přihrnutím ke stromům nebo sloupům apod., zataraseny přechody přes vozovku, příchody a vjezdy do budov, přístupy k pouličním zařízením (hydranty, kanalizační vpustě, vstupy do kolektorů apod.). Musí být umožněn výstup a nástup do hromadných dopravních prostředků. Musí být rovněž umožněno nakládání sběrných nádob na domovní odpad. Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními materiály. Posyp inertními materiály je užíván pouze na dopravně důležitých místních komunikacích pouze na dopravně nebezpečných místech, jako např. v místech velkého stoupání, mostech, v blízkosti křižovatek, na autobusových zastávkách atd. Posyp zdrsňujícími materiály musí být prováděn přiměřeně k potřebě odstranění závad ve schůdnosti způsobené náledím a kluzkostí ochozených sněhových vrstev. Použité posypové materiály použité ke zvýšení podélného tření. Posyp inertními prostředky štěrkodrtˇ frakce 2/4mm, popř. 4/8mm (místo uložení v areálu střediska komunikací) Rozpouštění sněhu nebo provozem ujetých vrstev chemickými posypovými prostředky. Chemickými rozmrazovacími prostředky lze účinně odstraňovat pouze tenké vrstvy náledí a uježděného sněhu. Chemické rozmrazovací prostředky (i ve směsi s inertním materiálem) se aplikují buď před očekávaným spadem nebo na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanicky (pluhováním). 4

5 Použití chemických rozmrazovacích prostředků bude aplikováno pro dodržení sjízdnosti a zmírnění nebezpečí v době náledí, v době velmi mírného spadu sněhu nebo na nebezpečných úsecích místních komunikací. Přednostní variantou v případě zmírnění závady ve sjízdnosti a schůdnosti budou užity inertní materiály, zejména z důvodu negativního vlivu na povrch tělesa komunikace a chodníku. Používání soli jako zdrsňujícího materiálu je zakázáno z důvodu ochrany stromů zaregistrovaných jako Významné krajinné prvky v těchto lokalitách: lipová alej nábřeží Benešovo, platanová alej ulice Spojených národů ulice 28. října, ulice 5. května komunikace v parku Schulzovy sady, v parku v Žirči, na starém hřbitově a na městském hřbitově a v ochranných pásmech vyhlášených památných stromů. Aplikace chemických posypových prostředků nebude vůbec prováděna na mostech v ul. Nedbalova, J. Palacha, J. Opletala, chodník cyklostezka v ul. nábřeží Benešovo, kde budou použity pouze inertní posypové materiály. Chemický posyp všech chodníků bude při údržbě povrchů ze zámkové dlažby, a chodníků ul. 5. května, 28. října a Spojených národů, použit pouze v případech, pokud již nebude možné zmírnit závady ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích a chodnících jiným způsobem. Tyto úseky budou udržovány přednostně inertními posypovými prostředky. Povrchy, kde bude použití chemického posypu redukováno jsou specifikovány v seznamu místních komunikací bod 19. a následující. Použité chemické posypové prostředky: sůl posypová NaCl nespékavá bude použita na slabou vrstvu nebo při tvoření náledí (místo uskladnění v areálu spol. TIBA a.s. ve Vorlechu) Ruční úklid sněhu a ruční posyp místních komunikací Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí na místech nepřístupných pro mechanizační prostředky na posyp místních komunikací a chodníků. Sníh se odstraňuje ručně zejména na přechodech pro chodce, na schodech atp. 4. Pořadí jízd mechanismů Pořadí jízd mechanismů určuje dispečer dle stávajících a dále dle předpokládaných podmínek. Přitom vždy respektuje stanovené pořadí důležitosti místních komunikací. 5. Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě (sjízdnost i schůdnost místních komunikací) Zahájení prací směny zimní údržby provede příslušný dispečer. - v mimopracovní době pohotovost: do 30 minut po zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 3 5 cm, v případě náledí stanoví dispečer - v době mimo kalamitu se nevyjíždí v době od do hodin 6. Časové limity pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací: Časové limity jsou stanoveny vyhláškou č. 104/1997 Sb., k provedení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. TSm zajišťují sjízdnost místních komunikací a) I. pořadí důležitosti...do 4 hodin, b) II. pořadí důležitosti... do 12 hodin, c) III. pořadí důležitosti...po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin od výjezdu posypových mechanismů TSm zajišťují schůdnost chodníků ve lhůtě do 12 hodin od výjezdu posypových mechanismů 5

6 7. Začátek a ukončení zimní údržby místních komunikací Zahájení zimní údržby provádí ředitel TSm vyhlášením pohotovosti pracovníkům pro zimní údržbu na základě předpovědi a vývoje povětrnostních podmínek. Vlastní údržbu řídí dispečer zimní údržby, který má k dispozici posádky vozidel a příslušnou techniku. V době po vyhlášení zahájení zimní údržby, kdy není třeba přímého zásahu je držena pohotovost dispečera. Počet posádek, pracovníků, nasazené techniky, technologický postup v době vlastní údržby určuje příslušný dispečer zimní údržby. V době pohotovostní služby dispečera je povoleno parkovat s přiděleným vozidlem údržby v místě bydliště dispečera. Na základě vývoje povětrnostních podmínek je oprávněn ředitel TSm pohotovost dočasně přerušit. Ukončení zimní údržby vyhlašuje ředitel TSm ukončením pohotovosti pracovníků pro zimní údržbu. Zimní údržba se provádí v zimním období vždy, mimo zimní období přiměřeně ke vzniklé situaci a finančním možnostem města a technickým možnostem TSm. Přestavba strojů pro provádění zimní údržby a jejich opravy a údržba musí být vždy do počátku zimního období. 8. Personální a technické zabezpečení TYP STROJE/ZAŘÍZENÍ OBSLUHA a) ŠKODA OCTAVIA COMBI dispečer b) WW TRANSPORTER dispečer c) FELICIA PICK-UP dispečer d) FELICIA COMBI dispečer e) ŠKODA FABIA dispečer f) ŠKODA FABIA Combi dispečer g) Multicar sypač M26 4x4 s kartáčem, ( radlicí ) řidič h) Traktor s radlicí ZETOR FORTERA 125 s čelní šípovou řidič natáčecí radlicí a zadní radlicí i) Traktor ZETOR 7245 se zadní radlicí a čelní neotočnou řidič j) Traktor ZETOR 7245 se zadní radlicí řidič k) Traktor ZETOR 8011 se zadní radlicí řidič l) Multicar sypač M 25 4x4 s kartáčem, ( radlicí ) řidič m) Multicar sypač M 25 bez radlice řidič n) Holder kartáč ( radlice ) + sypač řidič o) Holder - kartáč ( radlice ) + sypač řidič p) HUSQVARNA P 525 D řidič q) Multicar sklápěč ( valník) řidič + závozník (ruční posyp) r) Nakladač L sněhová fréza šíře záběru 1900 mm řidič s) Nakladač KTO 150 řidič t) AVIA A 31 sklápěč řidič u) AVIA A 30 nosič kontejnerů řidič v) LIAZ ramenový nosič řidič w) Ruční sněhová fréza s pojezdem se záběrem 550 mm řidič Telefonická spojení dispečerů zimní údržby: době pohotovosti v pracovní době dispečer Petera Jáchym dispečer - Štemberk Milan dispečer - Meissner René dispečer - Hušek Michal dispečer - Wolf Zbyněk

7 10. Skládky posypového materiálu a. posypový inertní materiál v areálu střediska komunikací b. posypová sůl v areálu spol. TIBA a.s. ve Vorlechu 11. Po území města jsou umístěny zásobníky se směsí posypového materiálu a to: a. Legionářská u pošty b. Školní ulice c. křižovatka ul. Slunečná a Nedbalova d. Nemocnice parčík e. Máchova u pomníku Masaryka f. Vorlech (Spojených národů) u uličky k loděnici g. Křižovatka Palackého Husova h. Křižovatka Husova Karlov i. nábřeží Benešovo Poděbradova j. nábřeží Benešovo Roháčova k. nábřeží Jiřího Wolkera lávka l. škola 5. května m. Dvořákova dům pečovatelské služby n. Tyršova Nedbalova o. nábřeží Benešovo u č.p p. nádražní pěšina q. Kotkova ZLATNIČKA r. pošta Žireč s. křižovatka u restaurace v Žirči t. Verdek pod bytovkou č.p. 79 Technické služby umožní odprodej posypového materiálu vlastníkům nemovitostí ze své skládky. Soukromé osoby mohou pro svoji potřebu posypu používat posypový materiál ze zásobníků (pro účely posypu). 12. Odpovědnost Z pověření ředitele TSm je za zimní údržbu komunikací a chodníků odpovědný příslušný dispečer dle rozpisu služeb. Rozpis služeb schvaluje ředitel TSm. Rozpis služeb dispečerů zimní údržby bude vyvěšen na úřední desce MěÚ Dvůr Králové nad Labem, na viditelném místě v areálu TSm a na webových stránkách TSm. Rozpis služeb dispečerů zimní údržby bude písemně sdělen: Hasičská zbrojnice Dvůr Králové nad Labem Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem Policie ČR, obvodní oddělení Dvůr Králové nad Labem Městská policie Záchranná zdravotní služba Odeslání či předání písemných rozpisů uvedeným organizacím zajišťuje sekretariát ředitele TSm. 13. Druhy posypových materiálů a jejich místo uskladnění: Použité posypové materiály a. chemický posyp bude použit na slabou vrstvu nebo při tvoření nebezpečného náledí (místo uskladnění v areálu spol. TIBA a.s. ve Vorlechu) b. posyp inertními prostředky - štěrkodrtˇ frakce 2/4, 4/8 mm (místo uložení v areálu TS Dvůr Králové - Ferostav) 7

8 14. Seznam dopravně nebezpečných míst místních komunikací a. ul. Husova, ul. Karlov b. křižovatka ul. Husova, Karlov c. křižovatka nám. Republiky ul. Fügnerova d. most Jana Palacha + most ul. Nedbalova e. Vrchlického ul. silnice k nemocnici f. ul. A. Wagnera křižovatka s ul. Vrchlického g. křižovatka ul. Vrchlického a ul. Nedbalova h. Nerudova ul. křižovatka Spoj. Národů Jiráskova i. křižovatka u oční školy dojezd z ul. Čelakovského j. křižovatka ul. Legionářská ul. Josefa Hory u pošty k. ul. Elišky Krásnohorské ul. Štefánikova křižovatka DPS l. ul. Preslova ul. Rooseveltova m. ul. Nedbalova z křižovatky s ul. Tyršovou n. ul. Klicperova o. dojezd ul. Slunečná p. dojezd ul. Na Vyhlídce q. dojezd ul. Švehlova u městských lázní ke kruhovému objezdu r. nábřeží Jiřího Wolkera zatáčka u stadionu s. dojezd ul. Zborovská ul. Hradecká t. Lipnice sjezd na Rovinky 15. Seznam nebezpečných chodníků a. Žižkov pěšina okolo zahradnictví p. Košťála b. lávka přes Labe a přechody přes nábřeží Benešovo c. přechod u pošty ul. Legionářská d. přechod u lázní ul. Legionářská e. chodník u autobusového nádraží f. ul. Revoluční pěší zóna g. ul. Přemyslova pro pěší h. chodníky na mostě J. Palacha i. přechod na náměstí Odboje j. ul. Husova k. chodníky na mostě J. Opletala l. schodiště do sportovního areálu 16. Seznam neudržovaných místních komunikací a chodníků viz. Příloha č.1 nařízení města Dvora Králové nad Labem č.1/2011 ze dne V zimním období se dále neudržuje pěšina přes louku mezi místními komunikacemi ul. Nádražní pěšina a ul. Seifertova na p.p.č. 2257/1 a 3777 k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Neudržovaným úsekem je také krátký úsek chodníku před rozvodnou ČEZ a.s. v ul. Smetanova na p.p.č. 566/1 k.ú. Lipnice u Dvora Králové. V zimním období se naopak udržuje komunikace a chodníky, pokud to stav zaparkovaných vozidel dovolí, v ul. Nad Parkem (bývalý název - sídliště Legionářská) a to v délce 238 m chodníky a 1206 m 2 komunikace. 17. Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění zimní údržby Všeobecná ustanovení povinností pracovníků TSm: a. pracovat s technikou a mechanizací, která je v takovém technickém stavu, aby nedošlo v průběhu výkonu k ohrožení bezpečnosti práce a k ohrožení bezpečnosti třetích osob b. užívat takovou techniku a mechanizaci, která jim byla příslušným vedoucím pracovníkem přidělena c. zabezpečit řádnou údržbu techniky a mechanizace, zabezpečit její připravenost pro další výjezd a použití 8

9 d. před každým výjezdem a započetím každé práce musí příslušný vedoucí pracovník udělit pracovníkům pokyny účelu a místa výjezdu, popřípadě účelu dalšího výkonu e. v průběhu jednotlivých výkonů provádět práci svědomitě, spolehlivě, soustředěně f. je zakázáno používat nástroje a nářadí, které nebyly pracovníkům přiděleny g. veškeré zjištěné závady na pracovišti je pracovník povinen neprodleně odstranit, v opačném případě neprodleně informovat o této skutečnosti dispečera h. pracovníci jsou povinni používat přidělené ochranné pracovní prostředky i. do pracovní směny je pracovník povinen vstoupit odpočatý a střízlivý j. pracovníci jsou povinni na pracovištích udržovat čistotu a pořádek k. každé zranění v době pracovní doby je povinen pracovník neprodleně nahlásit nadřízenému (drobná zranění se evidují v knize drobných poranění v lékárničkách) l. dodržovat další všeobecné podmínky bezpečnosti práce 18. Rozdělení komunikací a chodníků dle pořadí důležitosti Pořadí důležitosti Čelakovského, Elišky Krásnohorské, Havlíčkova, Husitská, Husova, Josefa Hory, Karlov, Klicperova, Komenského, Kotkova, Máchova, most Jana Palacha, nábřeží Jiřího Wolkera, nám. Odboje, nám. Rašínovo, nám. Republiky, nám. T. G. Masaryka, nám. Václava Hanky, Nedbalova, Nerudova, Palackého, parkoviště Josefa Hory, parkoviště Tylova a tržnice, Preslova, Přemyslova, Raisova, Revoluční, Riegrova, Roháčova, Rooseveltova, Slunečná, Švehlova, Tylova, Vrchlického, Zborovská Pořadí důležitosti Alešova, Antonína Wagnera I., Antonína Wagnera II., Bezručova, Blahoslavova, Borovičky, Bratří Čapků, Březinova, Čechova, Do Lánů, Do Strže, Dobrovského, Dr. Kramáře, Drtinova, Dvořákova, Eduarda Zbroje, Eklova, Erbenova, Fibichova, Hlávkova, Hradební, Chelčického, Jaroslava Biliny, Josefa Suka, Josefa Vágnera, Josefa Židka, Jungmannova, Karolíny Světlé, Klazarova, Kollárova, Kotkova, Leoše Janáčka, Libušina, Lipnice Luční, Macharova, Milady Horákové, Myslbekova, Na Příčce, Na Příčce II., Na Příčce III., Na Vyhlídce, Na Výsluní, Odbojářů, Okružní, Plk. Švece, Pod Hřištěm, Pod Hřištěm II., Pod Safari, Pod Slévárnou, Pod ZOO, Poděbradova, Puchmajerova, Purkyňova, R. A. Dvorského, Rokycanova, Sadová, Seifertova, Slovany, Sochorova, Sylvárovská, Školní, Štítného, Valová ulička, Vančurova, Ve Strži, Věžní, Vojanova, Všehrdova, Zahradní Zátopkova, Zeyerova, Zlatníkova, Žirecká, Žireč náměstí III. Pořadí důležitosti B. Martinů, Boženy Němcové, Bubeníkova, Do Polí, Halíkova, J. Šlitra, Jana Žižky, K Rybníkům, Ke Skále, Krátká, Krkonošská (zahrádky), Mánesova, Městská Podstráň, Na Borkách, Na Kopečku, Na Struze, Na Špačáku, Nádražní pěšina, Náprstkova, Nová Podharť, Nový Vorlech, parkoviště u městského hřbitova, Pod Lesem, Podháj, Polní, Příčná, Přímá, přístupové komunikace k řadovým garážím obecně, Rybova, Soukupova, Staškova, Sylvárov, Šafaříkova, Táboritská, Thámova, Trocnovská, V Lukách, V Zahrádkách, Verdek, Vorlech, Zaháj, Zboží, Žirecká Podstráň, Žireč ostatní komunikace k Domu Svatého Josefa, zadní vjezd do školky 19. Seznam chodníků s nástupem na údržbu do 30 min po spadu sněhu 3-5 cm udržovaným strojně s ukončením do 12 hod. Název chodníku Bližší popis/druh povrchu Výměry v m 5. května pravá strana od Nádražní pěšiny po Smetanovu ulici/živičný povrch k vjezdu TSm, živičný povrch od bytovek k ul. Smetanova 28. října pravá strana od ul. Smetanova k náměstí Denisovo/živičný povrch, od JUTY zámková nám. Denisovo pravá strana k ul. Heydukova k mostu/zámková most Jana Opletala pravá strana od ul. Heydukova ulice/zámková Technologie 920 kartáč, 610 kartáč, 175 kartáč, 30 kartáč, 9

10 17. listopadu pravá strana od mostu ke kruh objezdu/zámková Josefa Hory obě strany k nám. T.G. Masaryka/zámková, od křižovatky s ul. Havlíčkova/ mozaika 620 kartáč, 250 kartáč, nám. T.G. Masaryka strana k Mě úřadu a Staré radnici/mozaika 180 kartáč, Palackého Fügnerova Tylova pravá strana od náměstí k nám. Republiky/malé kostky levá strana od kostela k Dětskému středisku a druhou stranou k ul. Tylova/živičný povrch obě strany k tržnici/živičný povrch, na straně od ul. Myslbekova k ul. Fügnerova zámková 150 kartáč, 360 kartáč, 290 kartáč, Havlíčkova obě strany k Josefa Hory/zámková 246 kartáč, Švehlova obě strany k městským lázním/zámková Legionářská obě strany od malého kruhového objezdu po koberce Brázda a Oční školu/zámková Preslova pravá strana ke staré poliklinice a dále levá strana k Inzatu/zámková, u Inzatu dlaždice 30x30 Rooseveltova obě strany k nám. Odboje/zámková,živičný povrch,kostky, od elektra obě dlaždice 30x30 a dále pak kolem nové polikliniky k lázním/dlažební kostky, zámková Riegrova a nám. Rašínovo pravá strana v celém úseku až k náměstí Odboje a k ordinacím/od nám. Odboje živičný povrch; nám. Rašínovo-ordinacezámková,dlaždice 30x30; od ul. Dobrovského živičný povrch; od kostelíčka zámková Tyršova pravá strana k sídlišti a levá strana od Oční školy/zámková Krkonošská Nedbalova Vrchlického Máchova Nerudova Jiráskova levá strana po spodní bránu městského hřbitova/zámková, odbočka ke hřbitovu živičný povrch levá strana od autobusové zastávky po křižovatku s ul. Slunečná a pravá strana k ul. Vrchlického/zámková, k ul. Tyršova vpravo zámková levá strana od Sportworld k bráně Městské nemocnice a.s., obě strany od restaurace u Laušmanů po prodejnu COOP/zámková, živičný povrch, dlaždice 50x50 obě strany po křižovatku s ul. Antonína Wagnera a ZŠ Podharť/zámková obě strany po ul. Blahoslavova pravá strana kolem startu a cíle obě strany k ul. Jiráskova a Spojených národů/dlaždice 30x30, od ul. Soukupova živičný povrch levá strana od ul. Nerudova na Karlov/živičný povrch, dlaždice 30x30, 260 kartáč, 1200 kartáč, 280 kartáč, 360 kartáč, 415 kartáč, 1160 kartáč, 365 kartáč, 375 kartáč, 755 kartáč, 340 kartáč, 960 kartáč, 310 kartáč, 10

11 Karlov Sladkovského Slunečná zámková pravá strana z kopce k Husově ulici/zámková pravá strana od muzea k Oční škole/zámková za mostem a u Oční školy, živičný povrch za mostem směrem k Oční škole obě strany k MŠ Slunečná levá strana směrem k Okružní a do kopce k Nedbalově ulici/dlaždice 30x30, dlaždice 145 kartáč, 245 kartáč, 770 kartáč, 50x50 Čelakovského pravá strana od Legionářské/dlaždice 30x kartáč, Zborovská Hradecká Husitská Dukelská pravá strana od Čelakovské ulice po Hradeckou ulici/živičný povrch odshora k Přímé, dlaždice 30x30 a dlaždice 50x50 mezi Přímou a Krátkou, zámková od Krátké dolů obě strany po Husitskou ulici levá strana kolem SÚS ke garážím/levá strana zámková jen před SÚS kousek živičného povrchu dále opět zámková, pravá strana živičný povrch levá strana v celém úseku po čp. 2702/dlaždice 30x30, dlaždice 50x50 obě strany po kruhový objezd/zámková od JUTY po obou stranách, živičný povrch ze směru od Hradecké 390 kartáč, 910 kartáč, 485 kartáč, 795 kartáč, Komenského obě strany/zámková 245 kartáč, Celkem v šíři 1,4 m Seznam chodníků II. pořadí důležitosti s nástupem na údržbu do 12 hod po spadu sněhu udržovaným strojně s ukončením do 24 hod. Erbenova Název chodníku Bližší popis Výměry v m pravá strana od Legionářské k Riegrově/dlaždice 30x30 a víc Technologie 150 kartáč, Spojených národů obě strany až po ul. Vorlešská/živičný povrch 1255 kartáč, Vorlešská levá strana od bývalé vrátnice TIBY a.s. Po čp. 863/živičný povrch 190 kartáč, Purkyňova levá strana do kopce/zámková 365 kartáč, Štítného Puchmajerova Fibichova Blahoslavova levá strana od ZŠ Podharť/zámková, od čp. 899 živičný povrch, dlaždice 50x50 pravá strana od Štítného ulice/dlaždice 30x30 a víc obě strany po hřiště, dále jen levá od Puchmajerovy ulice/zámková pravá strana od Nerudovy ulice/zámková 270 kartáč, 145 kartáč, 680 kartáč, 130 kartáč, 11

12 Kotkova obě strany v celém úseku/zámková 925 kartáč, Hlávkova Jungmannova pravá strana od Kotkovy ulice/zámková pravá strana od Hlávkovy ulice/zámková 130 kartáč, 105 kartáč, Čechova pravá od Libušiny ulice/zámková 275 kartáč, Libušina Eklova Kollárova Dobrovského pravá strana od Kotkovy ulice/dlaždice 30x30 a víc od lávky přes Labe k Riegrově ulici/zámková levá strana od Riegrovy ulice/zámková pravá strana od 17. listopadu po ul. Riegrova levá po vrátnici JUTA 03/dlaždice 30x30 a víc 140 kartáč, 330 kartáč, 185 kartáč, 195 kartáč, Karolíny Světlé kolem příjezdové komunikace/živičný povrch 155 kartáč, R.A. Dvorského Sadová Školní a park Schulzovy sady pravá strana od Dětského domova k Sadové ulici/dlaždice 30x30 a víc pravá strana od Zborovské ulice/dlaždice 30x30, u Krysího plácku kousek živičného povrchu pravá strana k jídelně a průjezd parkem po dlážděné komunikaci nahoru/mozaika od Legionářské, zámková u jídelny, v parku mozaika a nezpevněný povrch Celkem v šíři 1,4 m kartáč, 345 kartáč, 990 kartáč, Seznam chodníků III. pořadí důležitosti, po ošetření I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin s nástupem na údržbu po spadu sněhu udržovaným strojně. Název chodníku Bližší popis Výměry v m Šafaříkova Pod Lesem Verdek spojnice od Spojených národů k loděnici Slovany Okružní Přímá pravá strana od Kotkovy ulice nahoru/zámková pouze levá strana od Vrchlického ulice/dlaždice 30x30 pouze levá strana k MŠ/před autobusovou zastávkou živičný povrch, od křižovatky nahoru dlaždice 50x50 Technologie 135 kartáč, 255 kartáč, 125 kartáč, klesání od Spojených národů/živičný povrch 150 kartáč, pouze levá strana od loděnice/zámková, naproti bývalé továrně živičný povrch od Nedbalovy ulice propojovacím chod. pravá strana ke Slunečné ulici/od Nedbalovy živičný povrch, dále dlaždice 30x30 levá strana od ul. R.A. Dvorského/živičný povrch 220 kartáč, 295 kartáč, 135 kartáč, 12

13 Zboží levá strana od bývalého autobazaru po restauraci Malibu (fa. Ekoterm)/živičný povrch 475 kartáč, Táboritská pravá strana od Husitské/dlaždice 30x kartáč, Trocnovská levá strana od Husitské/dlaždice 50x kartáč, Jana Žižky levá strana od Husitské a z kopce dolů/dlaždice 30x30, z kopce dolů živičný povrch Náprstkova pouze pravá strana od 17. listopadu/zámková Celkem v šíři 1,4 m kartáč, 45 kartáč, 20. Seznam chodníků s nástupem na údržbu do 30 min po spadu sněhu 3-5 cm udržovaným strojně s ukončením do 12 hod. Název chodníku Bližší popis Výměry v m 5. května levá strana od autobusové zastávky MHD po Smetanovu ulici/živičný povrch, na křižovatce se Smetanovou dlaždice 30x října levá strana od Smetanovy ulice k nám. Denisovu/dlaždice 30x30, u ZŠ zámková nám. Denisovo levá strana k nábřeží Benešovo a mostu/zámková most Jana Opletala levá strana od kruhového objezdu/zámková Riegrova levá strana od mostu k nám. Odboje/od Smuteční síně dlaždice 30x30, od školky živičný povrch, od Dobrovského zámková Rooseveltova pravá strana od nám. Odboje k 17. listopadu/zámková, naproti Speciální škole živičný povrch, od elektra dlaždice 30x listopadu od Městské policie po Náprstkovu ulici/zámková, před ÚP živičný povrch nám. Odboje Revoluční nám. T.G. Masaryka Palackého Husova (na bráně) od Riegrovy ulice koridorem ke staré lékárně, kino a nám. Václava Hanky/celý přechod pro chodce živičný povrch, od lékárny dlaždice 30x30, nám. V. Hanky malé dlaždice levá i pravá strana + průjezd do ul. Přemyslovy/malé dlaždice spodní část náměstí k lékárně a levá strana k ulici Palackého/mozaika levá strana od nám. T.G. Masaryka k nám. Republiky/mozaika obě strany ulice směrem k mostu a včetně mostu Jana Palacha/odshora ke Karlovu živičný povrch, poté malé dlaždice na obou stranách, most J. Palacha živičný povrch Technologie 735 kartáč, 675 kartáč, 110 kartáč, 30 kartáč, 465 kartáč, 205 kartáč, 405 kartáč, 410 kartáč, 430 kartáč, 125 kartáč, 140 kartáč, 630 kartáč, 13

14 nábřeží Benešovo pravá strana k nám. Denisovu; levá strana - cyklostezka /zámková, živičný povrch před býv. Tibou; živičný povrch Štefánikova obě strany až k ZOO/zámková v podloubí, živičný povrch Heydukova Jaroměřská obě strany k Všehrdově ulici/zámková od nám. Denisova, živičný povrch pravá strana až po JASS a.s./živičný povrch, před firmou JASS dlaždice 30x /525 kartáč, 1680 kartáč, 1065 kartáč, 225 kartáč, Raisova pravá strana k ulici 28. října/živičný povrch 705 kartáč, Smetanova Elišky Krásnohorské Roháčova nábřeží Jiřího Wolkera obě strany k Bezručově ulici a pravou stranou až po Alešovu a dále k rozvodně ČEZ a.s. v Lipnici/u ZŠ a u vlečky zámková, mezi Staškovou a Bezručovou živičný povrch, u býv. prodejny dlaždice 30x30, od 5. května k prodejně kol a od vlečky k rozvodně v Lipnici dlaždice 50x50 obě strany až k ulici Do Strže, k ZŠ Strž a k MŠ El. Krásnohorské k DPS a k ul. Štefánikova, Atrium/zámková od Štefánikovy a Atrium, mezi panelovými domy živičný povrch obě strany až po MŠ/živičný povrch, od nábřeží Benešovo dlaždice 50x50 a zámková, od parčíku živičný povrch kolem školy SŠIS a pravá strana k Eklově ulici včetně lávky přes Labe/od Průmyslové školy dlaždice 30x30 a dlaždice 50x50, živičný povrch, podél Labe dlaždice 30x30 Celkem v šíři 1,4 m kartáč, 1450 kartáč, 700 kartáč, 770 kartáč, Seznam chodníků II. pořadí důležitosti s nástupem na údržbu do 12hod po spadu sněhu udržovaným strojně s ukončením do 24 hod. Eklova Název chodníku Bližší popis Výměry v m Hradební Poděbradova Rokycanova pravá strana od nábřeží Jiřího Wolkera k Riegrově ulici a k nám. Odboje/zámková, dlaždice 30x30, mozaika směrem k Riegrově průjezd k nové poliklinice zezadu a k městským lázním/zámková, živičný povrch obě strany po Rokycanovu ulici/zámková levá strana od Poděbradovy k Roháčově/dlaždice 30x30 Pod Slévárnou a Pod ZOO pravá strana v celém úseku po Štefánikovu ulici/dlaždice 30x30, od Roháčovy živičný povrch Průchod ze Štefánikovy do chodník k MŠ a pod ZŠ Strž/zámková Eduarda Zbroje Technologie 450 kartáč, 110 kartáč, 705 kartáč, 330 kartáč, 305 kartáč, 375 kartáč, Eduarda Zbroje od Inotexu po DPS/zámková 280 kartáč, 14

15 Milady Horákové Jaroslava Biliny Alešova vč. Březové a Lipové pravá strana od nábřeží Benešovo/zámková pravá strana od Roháčovy ulice/od ubytovny zámková, před bytovkami dlaždice 30x30 pravá strana od OD Tesco po vlečku a dále levá strana až k Lipnici/asfalt, zámková 355 kartáč, 310 kartáč, 1125 kartáč, Drtinova obě strany v celém úseku/zámková 395 kartáč, Dvořákova Březinova Bezručova Klazarova pravá strana od Bezručovy ulice/zámková pravá strana od Smetanovy ulice/zámková levá strana od Smetanovy ulice (dolů)/zámková levá strana od Heydukovy ulice/zámková 155 kartáč, 480 kartáč, 590 kartáč, 415 kartáč, Seifertova levá strana od Raisovy ulice/dlaždice 30x kartáč, Sochorova pravá strana od Raisovy ulice/dlaždice 50x kartáč, Vančurova levá strana od Raisovy ulice/dlaždice 30x kartáč, Všehrdova levá strana od Raisovy ulice/dlaždice 50x kartáč, Vojanova Dr. Kramáře Macharova Leoše Janáčka Josefa Suka Žireč pravá strana od Heydukovy ulice/dlaždice 30x30 pravá strana od nábřeží Benešovo/zámková od průchodu z nábřeží Benešovo k prodejně v ul. Poděbradova/k prodejně živičný povrch, poté dlaždice 50x50 levá strana od Smetanovy ulice/živičný povrch pravá strana od ulice 5. května/živičný povrch chodník před MŠ a k České poště/zámková od bytovek ke křižovatce na Zboží, od křižovatky ke křižovatce na Betlém dlaždice 30x30, od DH k poště dlaždice 50x50 Celkem v šíři 1,4 m kartáč, 160 kartáč, 205 kartáč, 205 kartáč, 75 kartáč, 695 kartáč, Seznam chodníků III. pořadí důležitosti, po ošetření I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin s nástupem na údržbu po spadu sněhu udržovaným strojně. Název chodníku Bližší popis Výměry v m Luční pravá strana od Vojanovy ulice/dlaždice 205 kartáč, Technologie 15

16 Sylvárovská 30x30 pouze levá strana po Strojtex a.s./zámková 135 kartáč, Josefa Židka pouze pravá strana/živičný povrch 155 kartáč, Zlatníkova pouze pravá strana/živičný povrch 300 kartáč, Odbojářů Pod Safari Pod ZOO Do Lánů Lipnice Staškova Boženy Němcové pouze pravá strana od Roháčovy ulice/dlaždice 30x30 pouze levá strana od Roháčovy ulice/živičný povrch pouze pravá strana od ul. Pod Slévárnou/dlaždice 30x30 levá strana od ul. Elišky Krásnohorské/zámková levá strana kolem pohostinství U Antonína/živičný povrch pravá strana od Smetanovy ulice/dlaždice 50x50 pravá strana od Smetanovy ulice/zámková Celkem v šíři 1,4 m kartáč, 140 kartáč, 120 kartáč, 235 kartáč, 485 kartáč, 50 kartáč, 60 kartáč, 21.Seznam komunikací (trasa A ) s nástupem na údržbu do 30 min po spadu sněhu 3-5 cm udržovaných pluhováním traktorem s radlicí zadní s ukončením do 12 hod. Název komunikace (ulice) Bližší popis Výměry v m 2 Technologie Riegrova obousměrně 3400, inert Preslova obousměrně 1852, inert Josefa Hory obousměrně 608, inert nám. T. G. Masaryka směr vlevo k ul. Švehlova 2400, inert Švehlova obousměrně 750, inert Rooseveltova obousměrně 1530, inert Přemyslova obousměrně 1350, inert Komenského jednosměrně 850, inert Havlíčkova jednosměrně 1650, inert Tylova obousměrně 908, inert Nerudova obousměrně 3654, inert Vrchlického obousměrně až po bránu Městské 3750, inert nemocnice a.s. Nedbalova obousměrně 4290, inert Slunečná obousměrně 4063, inert Čelakovského obousměrně 3185, inert Zborovská obousměrně 3510, inert Husitská obousměrně 3390, inert Raisova obousměrně 4800, inert Alešova vč. Lipové a obousměrně 6845, inert Březové Bezručova obousměrně 2730, inert 16

17 Dvořákova obousměrně 1320, inert Drtinova obousměrně 1110, inert Seifertova obousměrně 1860, inert Klazarova obousměrně 2520, inert Všehrdova obousměrně 1400, inert Vančurova obousměrně 1485, inert Sochorova obousměrně 2220, inert Školní obousměrně 1830, inert Sadová obousměrně 2190, inert R.A. Dvorského obousměrně 3660, inert Na Příčce I, II, III obousměrně 2730, inert Zahradní obousměrně 1980, inert Zátopkova obousměrně 1700, inert Na Vyhlídce obousměrně 2832, inert Okružní obousměrně 2588, inert Na Výsluní obousměrně 2118, inert Josefa Židka jednosměrně 560, inert Josefa Vágnera jednosměrně 2325, inert Zlatníkova jednosměrně 1460, inert Nezvalova jednosměrně 540, inert Leoše Janáčka obousměrně 2400, inert Josefa Suka obousměrně 720, inert Boženy Němcové jednosměrně 220, inert Staškova obousměrně 715, inert Rybova jednosměrně 1080 inert B. Martinů jednosměrně 950 inert J. Šlitra jednosměrně 960 inert Bubeníkova jednosměrně 368 inert Jana Žižky obousměrně 1890, inert Trocnovská obousměrně 1870, inert Táboritská obousměrně 2350, inert Přímá obousměrně 605, inert Krátká obousměrně 450, inert Polní jednosměrně 980, inert Městská Podstráň jednosměrně 8640 inert celkem Seznam komunikací (trasa B ) s nástupem na údržbu do 30 min po spadu sněhu 3-5 cm udržovaných pluhováním traktorem s radlicí zadní s ukončením do 12 hod. Název komunikace (ulice) Bližší popis Výměry v m 2 Technologie Husova obousměrně 1983, inert Palackého obousměrně 840, inert nám. Republiky obousměrně (bez parkoviště) 918, inert Karlov jednosměrně 798, inert Nerudova obousměrně 3654, inert Vrchlického obousměrně 3750, inert Klicperova obousměrně 4456, inert Máchova obousměrně 1050, inert Kotkova obousměrně 3570, inert Čechova obousměrně 3542, inert Fibichova obousměrně 3150, inert Puchmajerova obousměrně 880, inert Štítného obousměrně 1918, inert Purkyňova obousměrně 2370, inert Antonína Wagnera I a II jednosměrně 1913, inert Chelčického jednosměrně 1008, inert Hlávkova jednosměrně 486, inert Jungmannova jednosměrně 630, inert Libušina jednosměrně 930, inert Plk. Švece jednosměrně 640, inert 17

18 Bratří Čapků obousměrně 1375, inert Zeyerova obousměrně 1020, inert Blahoslavova obousměrně 743, inert Pod Hřištěm jednosměrně 1449, inert F.L.Věka jednosměrně 851, inert Šafaříkova jednosměrně 518 inert Thámova jednosměrně 512 inert Pod Lesem jednosměrně 2400 inert Nový Vorlech jednosměrně 4440 inert Verdek jednosměrně 150 inert Podháj jednosměrně 2235 inert Vorlech jednosměrně 6003 inert Do Polí jednosměrně 910 inert Halíkova jednosměrně 768 inert Soukupova jednosměrně 336 inert Na Špačáku jednosměrně za Inotexem směrem k 2064 inert čerpací stanici KM-PRONA Štěfánikova k čp. 155 a ,6 inert celkem 65376,1 Seznam komunikací (trasa C ) s nástupem na údržbu do 30 min po spadu sněhu 3-5 cm udržovaných pluhováním traktorem s radlicí zadní s ukončením do 12 hod. Název komunikace (ulice) Bližší popis Výměry v m 2 Technologie nábřeží Jiřího Wolkera obousměrně 2850, inert Eklova jednosměrně 1980, inert nám. Odboje jen průjezdné komunikace 2360, inert nám. Václava Hanky jen průjezdné komunikace 2760, inert Revoluční jednosměrně 910, inert nám. Rašínovo jen průjezd 760, inert Roháčova obousměrně 2580, inert Elišky Krásnohorské obousměrně až po ZŠ Strž a pak k točně 2990, inert MHD Poděbradova obousměrně 2040, inert Rokycanova obousměrně 3060, inert Milady Horákové obousměrně 2345, inert Pod ZOO obousměrně 1622, inert Eduarda Zbroje obousměrně bez parkovacích stání 3880, inert Erbenova jednosměrně 1980, inert Hradební jednosměrně 150, inert Valová ulička jednosměrně 250, inert Dobrovského jednosměrně 1925, inert Preslova k Inzatu jednosměrně 1870, inert k autobusovému nádraží obousměrně 490, inert OSNADO k Tennis clubu za OD obousměrně 1600, inert Kaufland Kollárova obousměrně 1620, inert Jaroslava Biliny obousměrně 1770, inert Odbojářů obousměrně 990, inert Pod Safari obousměrně 660, inert Pod Slévárnou obousměrně 605, inert Dr. Kramáře obousměrně 960, inert Macharova jednosměrně 1680, inert Ve Strži jednosměrně 1120, inert Do Lánů jednosměrně 1596, inert Borovičky jednosměrně 3820, inert Slovany obousměrně 2995, inert Vojanova obousměrně 1402, inert Luční obousměrně 1485, inert 18

19 Sylvárovská obousměrně 4570, inert Náprstkova jednosměrně 280, inert Na Struze jednosměrně 945, inert Mánesova jednosměrně 3025, inert Ke Skále jednosměrně 1040 inert Přímá jednosměrně 605 inert V Zahrádkách jednosměrně 1365, inert celkem Seznam komunikací (trasa D ) s nástupem na údržbu do 30 min po spadu sněhu 3-5 cm udržovaných pluhováním traktorem s čelní šípovou a se zadní radlicí s ukončením do 12 hod. Název komunikace (ulice) Bližší popis Výměry v m Technologie nám, T. G. Masaryka parkovací stání, pěší a zásobovací zóna 2400 inert, parkoviště ul. Tylova plocha parkoviště 850 inert, parkoviště + tržnice plocha parkoviště včetně městské tržnice 1850 inert, parkoviště ul. Palackého podélná parkovací stání a plocha před 840 inert, kostelem nám. Republiky parkovací stání 650 inert, nám. Odboje parkovací stání 2360 inert, nám. Václava Hanky parkovací stání 2760 inert, Žirecká jednosměrně pokračuje se celou inlineovou 5760 inert dráhou až do Žirče Žireč Ves a Městys obousměrně 1480 inert Lipnice Panská čtvrť, kolem MŠ až ke hřbitovu, 3280 inert Rovinky a další účelové komunikace Zboží účelové komunikace 1180 inert K Rybníkům účelové komunikace 1100 inert Na Kopečku účelové komunikace 980 inert Nádražní pěšina účelová komunikace 3222 inert Sylvárov účelové komunikace 1696 inert Žirecká Podstráň účelové komunikace 5760 inert Na Borkách účelová komunikace 1840 inert Zaháj účelová komunikace 4495 inert V Lukách + Hrubá Luka účelové komunikace 8431,8 inert Krkonošská účelové komunikace v zahradní kolonii 4095 inert Tyršova účelové komunikace 341 inert parkoviště u městského hřbitova plochy parkoviště u rozlučkové síně a spodní parkoviště (od Krkonošské ul.) 1583 inert celkem 56953,8 Operační plán se stává platným pro období od 01. listopadu běžného roku do 31. března následujícího roku. Tento operační plán nabývá účinnosti dne Operační plán zimní údržby byl schválen v RM pod č. R/696/ Rada města Dvůr Králové nad Labem na její schůzi dne Ing. Miroslav Petrů v.r. ředitel organizace 19

20 20

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014. O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014. O místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem vydává dne 11.09.2014 svým usnesením č. Z/602/2014

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací Obec Javornice Plán zimní údržby komunikací 1 I. Základní pojmy. 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon)

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3 1 TECHNICKÉ SLUŽBY BENEŠOV, s r.o., NA SPOŘILOVĚ 1371 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y M Í S T N Í C H K O M U N I K A C Í Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3 2 ÚVOD Zimní údržba místních komunikací se provádí

Více

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223 POPTÁVKA PRACÍ na provádění zimní údržby komunikací v obvodu obce Špičák 1. Zadavatel: Město Železná Ruda, IČ: 00256358, se sídlem Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda 2. Kontakt zadavatele: Karel

Více

OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY místních komunikací ve Starém Městě na zimní období 2014-2015

OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY místních komunikací ve Starém Městě na zimní období 2014-2015 OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY místních komunikací ve Starém Městě na zimní období 2014-2015 Čl. 1 Úvod Operační plán zimní údržby místních komunikací ve Starém Městě (dále jen operační plán ) je vydán a schválen

Více

Příloha č. 1. Plán zimní údržby místních komunikací pro období 2015-2016

Příloha č. 1. Plán zimní údržby místních komunikací pro období 2015-2016 Plán zimní údržby místních komunikací pro období 2015-2016 V Příboře dne: 20.10.2014 1 Obsah: 1. Úvod 2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu 3. Základní povinnosti vlastníka, dodavatele

Více

Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH

Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH úklid komunikací 3 x týdně Masarykovo nám. ( celá severní část) Rondel Zborovská úklid komunikací 1 x týdně Cesta Svobody Scheinerova Olivova (přejezd-točna)

Více

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE MIRKOVICE

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE MIRKOVICE PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE MIRKOVICE PasProRea s. r. o., Homole 198, 370 01 Homole Zpracoval: Michal Šustek Kontroloval: Jaroslav Nový Datum: Říjen Všeobecně: Pasport místních komunikací obce Mirkovice

Více

87. VÝPIS Z USNESENÍ

87. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2005 1172/2005 87. RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu 5.027 ks o nominální

Více

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou 1. Plochy kolem České pojišťovny (ul. Dolní), polikliniky (vč. parkoviště před hl. vchodem) a bývalé prodejny Julius Meinl (ul. Studentská). 2. Libušín

Více

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice HPN projekt s.r.o. OBEC DŘETOVICE PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ kat. území Dřetovice Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Srpen 014 Úvod k pasportu místních komunikací Pasport místních komunikací byl vypracován

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 19. zasedání dne 31.10.2013

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Plán zimní údržby 2014-2015

Plán zimní údržby 2014-2015 Plán zimní údržby 2014-2015 Provádí: Ašské služby, s.r.o Zimní údržba obsah 1. Úvod organizace zimní údržby (všeobecně) 2. Odpovědné osoby 3. Směnné rozdělení služeb 4. Okruhy a prostory pro zimní údržbu

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

Město Kolín. Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Město Kolín. Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Město Kolín Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Kolína se v souladu s ustanovením 10 písm. a), 35, 84 odst. 2 písm. h)

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Letní a zimní údrţba komunikací a chodníků v MČ Brno Černovice podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Letní a zimní

Více

Cyklostezky v Jihlavě

Cyklostezky v Jihlavě Cyklostezky v Jihlavě Statutární město Jihlava se začalo výrazněji věnovat problematice cyklodopravy a výstavbě stezek pro cyklisty od roku 2001, kdy byl postaven 1. úsek tzv. První cyklostezky na ulici

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

103. VÝPIS Z USNESENÍ

103. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 103. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 02.05.2006 362/2006-103. RM V a) b e r e n a v ě d o m í výsledek hodnocení komise pro posuzování a hodnocení

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.03.2012 R/196/2012-52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. neschvaluje 1.1. výjimku pro 1. HK

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj PRAKTICKÉ INFORMACE

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e

R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/21028/2013 V Poličce, dne 7.11. 2013 Č.j.: MP/21035/2013/OD/UZ12/B Vyřizuje: David

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště NAŠE ZN.: MUUH OD/48532/2015/HanJ SPIS: 8875/2015 OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Josef Hanáček TEL.: 572 525 570 E-MAIL: josef.hanacek@mesto-uh.cz

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod SpZn: KS4713/ 2013/DSH V Náchodě dne 2.2.2015 Čj.: PD7688/2015 Vyřizuje: Maršálek

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic Ulice popis (čísla popisná) číslo a adresa volebního okrsku Akátová celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Alešova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Arbesova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou

Více

SMLOUVA O DÍLO. (zhotovitel a objednatel dále též společně jen smluvní strany, jednotlivě pak smluvní strana )

SMLOUVA O DÍLO. (zhotovitel a objednatel dále též společně jen smluvní strany, jednotlivě pak smluvní strana ) SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany: Objednatel: název: Město Jilemnice adresa (sídlo): Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice zástupce: Ing. Jana Čechová, starostka IČ: 00275808 DIČ: CZ00275808 bankovní spojení:

Více

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Celková situace: Cyklistická doprava je součástí ÚPnSÚ Přerov schváleného Městským zastupitelstvem dne 13.12.1995, kde jsou navrhované i některé realizované

Více

Český Brod Štolmíř Liblice

Český Brod Štolmíř Liblice Český Brod Štolmíř Liblice PROJEKT ORIENTAČNÍHO ZNAČENÍ Na Vinohradech Zahradní Růžová Zodpovědná osoba: Vypracoval: Tomáš Březina Tomáš Březina Sídlo firmy: SEDOZ DZ s.r.o. Primátorská 296/38 180 00 Praha

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí, sociální oddělení SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí, sociální oddělení SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí, sociální oddělení SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 1 I. Základní informace o sociálně-právní ochraně dětí Sociálně-právní ochranou

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1987 ze dne 21.12.2010 k návrhu nařízení, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje

Více

Město Třebíč. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2009,

Město Třebíč. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2009, Město Třebíč OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2009, o ochraně nočního klidu a regulaci činností narušujících veřejný pořádek Zastupitelstvo města Třebíče se na svém 20. zasedání dne 16. dubna 2009 usneslo

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.

Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny. Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Značka Číslo jednací Trhové Sviny ODSH/09/155/Č-II/154 28812/09 dne:15.10.2009

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí, Komenského 873.

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Dopravně provozní řád Dopravně provozní řád, platný pro VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí, Komenského

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.07.2007 663/2007 23. RM V a) s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z grantového

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby

Více

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce Vedoucí oddělení kurátorka mládeže Bc. Martina Škapová obvod HRANICE: Bezručova Galašova Hálkova Husitská Hviezdoslavova Jiřího z Poděbrad K. Světlé Kollárova Kpt. Jaroše Kramolišova Máchova Nádražní Na

Více

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama Venkovní reklama Provozujeme a neustále aktualizujeme vlastní síť reklamních nosičů billboardů a megabordů. V oblasti velkoplošné reklamy disponujeme nejširší nabídkou ploch v Libereckém kraji. Webové

Více

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Rýmařov celkem Voličů celkem: 728 7187 Volební účast: 3763 374 52,21 51,54 Platných hlasů: 3732 3688 Zeman Miloš Ing. 125 266 Dienstbier Jiří 831

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Předmět úpravy Tato metodika stanoví smluvní ceny a způsoby zjištění cen a smluvních cen pro oceňování pozemků z majetku Města Nejdek pro pronájem a prodej. I Vymezení pojmů

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Infrastruktura Silnice Chodníky Náměstí Kruhové objezdy Parkoviště Nástupiště Logistická centra

Infrastruktura Silnice Chodníky Náměstí Kruhové objezdy Parkoviště Nástupiště Logistická centra Infrastruktura Silnice Chodníky Náměstí Kruhové objezdy Parkoviště Nástupiště Logistická centra Ideální řešení pro Vaše projekty Unikátní systémy Velkoformátové dlažby gi13_sem_004-005_group_cz.qxd:sem

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 208/2007 9. RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální

Více

71. VÝPIS Z USNESENÍ

71. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 71. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.12.2008 1078/2008-71. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otvírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

v příměstské obci Měšice

v příměstské obci Měšice Věc: Výzva k podání nabídky č. 18/2012 Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Technické služby Tábor s.r.o. Sídlem: Kpt. Jaroše 2418 390 03 Tábor Zastoupený: Zdeňkem Novákem, jednatelem společnosti

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Obsah zákona o pozemních komunikací

Obsah zákona o pozemních komunikací Obsah zákona o pozemních komunikací ANOTACE 1. Obsah zákona o pozemních komunikacíh 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby květen 2013 4. Obor středního vzdělání odborné dopravní nástavbové studium

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

N á v r h nové dopravní koncepce města Česká Skalice

N á v r h nové dopravní koncepce města Česká Skalice Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- N á v r h nové

Více

ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE

ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA adresa: Masarykovo náměstí 97/1 586 28 Jihlava Ing. René Borek Wolkerova 1422/1, 680 01 Boskovice ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA MASARYKOVO

Více

30 minut. 1. hodina. Druhá hodina. 15 minut. První a každá další hodina. 30 minut. První a každá další hodina. jednorázový poplatek 10 Kč. 1.

30 minut. 1. hodina. Druhá hodina. 15 minut. První a každá další hodina. 30 minut. První a každá další hodina. jednorázový poplatek 10 Kč. 1. Parkoviště P+R a ostatní odstavné plochy " U Lízatek " (koupaliště "Flošna") Ceník parkovného - platný k 9.2011 Oblast ISP Hradec Králové doba "U Zimního stadionu" Koruna (původní autobusové nádraží) Historické

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele rozpočtu 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po tabulka č.1: rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh

Více

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Dopravní omezení v době konání MS

Dopravní omezení v době konání MS Dopravní omezení v době konání MS Dopravní opatření respektují požadavky na bezpečnost a dopravní obsluhu v souvislosti s konáním mistrovství. Týkají se přemisťování přímých účastníků sportovních disciplin,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim Číslo jednací : ODSH 10759/15 LuE Číslo spisu: 1762/2015 Číslo evidenční: 2015/019 Oprávněná úřední

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

Seznam pozemků v majetku města veřejné prostranství

Seznam pozemků v majetku města veřejné prostranství Příloha k obecně závazné vyhlášce města Luhačovice č. 12/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. Seznam pozemků v majetku města veřejné prostranství Pozemek

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

41. RS Studenov - výměna oken (lze provádět po etapách) 700.000,- Kč 50. - oprava přístupu do školičky 150.000,- Kč

41. RS Studenov - výměna oken (lze provádět po etapách) 700.000,- Kč 50. - oprava přístupu do školičky 150.000,- Kč Seznam stavebních akcí, který vznikl na základě požadavků jednotlivých organizací a obyvatel města Neratovic, a ze kterého budou zastupitelé vybírat do 28. 1. 2011 akce určené k realizaci v tomto roce.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor dopravy a silničního hospodářství 532 11 Pardubice, Komenského nám. 125 tel. 466026111, fax 466026394 Č.j.: ODSH-62586/2014-Sa V Pardubicích dne: 8.10.2014 Sp.zn.:

Více

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Účastník řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Rozhodnutí Inženýrské stavby Brno, spol. s

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Nabídka štítových stěn

Nabídka štítových stěn Nabídka štítových stěn Praha Náměstí hrdinů - 5. května Magistrála směr centrum Prahy, před Nuselským mostem a Kongresovým palácem Popis: Nejznámější příjezd do centra Prahy po hlavní tepně České republiky

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Otázky veřejně přístupné na stránkách města Jablonec nad Nisou, vztahujících se ke zkouškám z místopisu

Otázky veřejně přístupné na stránkách města Jablonec nad Nisou, vztahujících se ke zkouškám z místopisu Otázky veřejně přístupné na stránkách města Jablonec nad Nisou, vztahujících se ke zkouškám z místopisu Část první znalost místopisu 1.Telefonní číslo tísňového volání Policie ČR a celá adresa ředitelství

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Zastupitelstvo města Svitavy vydává dne 2. 11. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Jednotlivá

Více