ZÁPIS Č.j. 2012/06/09

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Č.j. 2012/06/09"

Transkript

1 ZÁPIS Č.j. 2012/06/09 Ze schůze u České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ze dne 6. září 2012; ; Guarant, Opletalova 22, Praha 1 Přítomni (bez titulů): Omluveni: Hosté:,,, Kostřica, Kunt,, Moravec, Plhoň,, Vokurka,,, Betka, Šlapák, Rosická, Dlouhá, Talach Schválení programu. Program byl schválen hlasy všech přítomných. Schválení zápisu ze schůze u ORL konané dne Zápis byl schválen elektronicky v září č. Úkol 1. Kontrola úkolů z u společnosti ze dne b) Kvalita a racionalizace poskytované chirurgické péče Zatím podklady připraveny od Stárka, a, Astla, Kabelky, dále vyčkat na aktivity MZ. Poslední zpráva z počátku roku 2012 ukazuje, ţe nejsou prostředky na zaplacení práce, ani informace ţe by tato záleţitost byla zařazena na jednání vedení MZ ČR c) Preventivní prohlídky v riziku hluku Výbor ORL společnosti povaţuje za nutné, aby se touto činností zabýval v souladu se Zákonem o zdravotních sluţbách. Moravec pošle u dopis (pracovní verzi) po konzultaci s právníkem s návodem pro ORL lékaře. d) Oborová komise IGA zjistit, kdo můţe být členem komise, nominován, dodat CV, Praha zastoupena prostřednictvím doc. Kabelky, Brno prostřednictvím prof. Kostřicy Sjezd ORL společnosti Mikulov Bude podána informace o výsledku kongresu. 3. Plán ch kongresů 2013 ČS sjezd - Hradec Králové 2014 Č sjezd - Ostrava 2015 Evropský ORL kongres v Praze, ČS sjezd na Slovensku 2016 Č sjezd??? 2017 ČS sjezd v ČR??? Dle historie konaných akcí byla navrţena místa konání českých a česko-slovenských sjezdů ORL společnosti na následující roky. Vědecký program bude vţdy garantován em ORL společnosti. Výbor osloví velká regionální pracoviště, zda mají zájem o Termín splnění Zodpovídá MZ ČR Moravec Plhoň Kostřica Šlapák 1

2 spolupráci na přípravě kongresů v letech 2016 aţ Dopis připraví. Příloha č. 1 historie konání akcí () 4. Kutvirtova cena 2012 Do konce roku bude vyhlášena cena na rok 2012, vyhodnocení v květnu 2013 na sjezdu ORL společnosti v Hradci Králové. 5. Činnost Guarant Připraven rozpočet a návrh na 75. sjezdu v HK, nabídka pro partnery a sponzory bude upravena dle zkušeností ze sjezdu v Mikulově. Guarant připravil návrh na zlepšení ekonomické situace ORL společnosti včetně informace o členských poplatcích. Guarant také připravil návrh na novou strukturu webu ORL společnosti. 6. Odhad hospodaření v roce 2012 Moţná opatření ke zlepšení ekonomické situace společnosti 1. úspory - revize plateb do zahraničních společností - poplatek foniatrů do IALP se nebude dále platit - úsporná opatření jsou jiţ vyčerpaná 2. zvýšení příjmů společnosti - se ziskem z časopisu nelze nyní počítat - navýšení členských poplatků nutno projednat na SAOFu ( ) a členské schůzi Společnosti (Otologický den) - zisk z akcí pořádaných ORL společností - podpora ORL společnosti jednotlivci či organizacemi (návrh připraví ) Nutno zjistit na ČLS JEP časový sled, do kdy musí členská schůze případnou změnu poplatků projednat, aby platila následující kalendářní rok Příprava konkrétního návrhu na zvýšení příjmů do společnosti. 7. Členská schůze Proběhne dne v rámci Otologického dne. Organizačně zajišťuje as. MUDr. Skřivan společně s Guarantem.. 8. Odborné akce Získávání kreditů do celoţivotního vzdělávání prostřednictvím ČLK. Kredity přiděluje ČLK a za podporu firem poţadují vyšší poplatek. U akcí podporovaných firmou však nejsou úplně jasná pravidla. Návrh na akce, které by měly být organizovány pod hlavičkou ORL společnosti: - Celonárodní ORL sjezd - Foniatrický sjezd - Otologický den - Semináře SAOF V programu Otologického dne bude uvedeno, ţe je pořádáno pod záštitou ORL společnosti. Předat čestné členství prof. Betkovi na sjezdu v HK Diplom je nyní u prof. Šlapáka, předání do sekretariátu Guarant. Rosická Kunt Kunt, 2

3 Čestné členství bude uděleno prof. Irovi zajistí paní Vágnerová Sjezd HK 2013 Téma: Mezioborová spolupráce. Forma: edukační charakter, instruktáţní kurzy, kulaté stoly, free papers v podobě posterů (elektronické tabule) + řízená diskuze Ţivotní jubileum prof. Pellant schválil účast zdravotních sester 9. WWW stránky Doména je uvolněna ORL společnosti na základě písemného souhlasu - vlastníkem byl SAOF, doména bude převedena na ORL společnost. Za stránky odpovědna sekce mladých ORL MUDr. Černý, za ČLS JEP Ponocná. upozornil na nutnost aktivní aktualizace a doplňování stránek novými akcemi. Byla nastíněna nová struktura stránek, které budou více členěny, probíhají dílčí úpravy. Administrátorem byl MUDr. Erbák, obdrţí poděkování připraví. SAOF poskytne odměnu MUDr. Erbákovi. 10. Doporučený postup pro pediatry u Otitis media acuta (OMA) Příprava metodiky 11. Úhradové regulace ZP pomůcky pro tracheostomované a laryngektomované - skupina 11 Informace o jednání na MZd a kulatém stole pomůcky jsou indikačně vymezeny a odlišeny, konsensus splňuje poţadavky ORL společnosti. Předpokládaná platnost seznamu po schválení MZ od roku Úhradové regulace ZP sluchadla skupina 08 Poděkování panu Tomášovi Talachovi z ORL kliniky v Brně. Dochází k legislativním změnám, vzniká pojem zaměnitelná skupina z pohledu úředníka zastřešuje pomůcky, které mají stejnou úhradu. Není moţné, aby jeden zdrav. prostředek byl ve více skupinách týká se sluchadel. BAHA sluchadla budou uvedena v číselníku, dítě po splnění určitých podmínek můţe tato sluchadla získat se 100 % úhradou a po 10 letech se 70% úhradou. Pracovní skupina vedená T. Talachem je em ORL společnosti pověřena dalším jednáním. 13. Screening sluchu Vydán Věstník, nyní k řešení realizace a jakým způsobem podávat hlášení. ORL společnost podporuje provádění screeningu sluchu v porodnicích. Další opatření: - Příprava informace o existenci Metodického pokynu o provádění screeningu sluchu a o provádění výkonu - Materiál bude zaslán na lůţková ORL a neonatologická (pediatrická) oddělení, která by screening měla provádět. - Informace bude také poslána na vedení Neonatologické společnosti, jejichţ prostřednictvím se přenese na neonatologická zařízení. V příloze bude Věstník. - Informace o Metodickém pokynu proběhne také na Foniatrickém kongresu. Ihned Šlapák Talach, Dlouhá 14. Kódy dětská ORL a foniatrie Ostatní společnosti se připojily s nesouhlasem s kódy. Příští Plhoň 3

4 Byl upraven kód vyšetření dítěte do 6 let, který se přičte ke klinickému vyšetření. Ve stejném reţimu jako vyšetření handicapovaného pacienta. Platnost od 2013 nebo Vázáno na dítě, 1x denně vč. pohotovosti, vázáno na zařízení, platí i pro další odbornosti. Původně připravované registrační listy pro dětské ORL kódy jsou zrušeny. Foniatrické kódy jsou bodově ohodnoceny jako u ORL konečná verze. 15. Kultivace výkonů Jsou vyřešeny ambulantní kódy, podepsány registrační listy. Probíhá kultivace kódů lůţkových oddělení prostřednictvím sekcí, přeposláno Ing. Švecovi z firmy Janiga. Vedoucí sekcí měli zkontrolovat správnost nastavení lůţkových kódů. Pozor na duplicitu některých kódů. Audio upravit kód pro audiometrii přidat audiologickou komoru (cena, ţivotnost) Materiály chybějící materiály doplněny, někde je třeba upravit za levnější materiály. Rinologie extrakce nosního polypu tento kód pouţit na jiný výkon. Zrušit kód extrakce jednoho nosního polypu a poţádat o zavedení nového kódu Další jednání na MZ proběhne dne 20.9., proto je nutné v průběhu ho týdne kódy zkontrolovat nutné zapojit vedoucí sekcí! Plhoň vedoucí sekcí Vokurka 16. Jednodenní chirurgie Dětské kódy nebudou v jednodenní chirurgii, VZP stanovila předpokládané ceny. Plánovanou modelaci, zda jsou ceny nastaveny reálně, je náročné vytvořit. Proběhne další jednání s VZP (, Klozar), výkony se budou redukovat na minimum, jednodenní chirurgie můţe být prováděna na malých i větších zařízeních. Odsouhlaseno hlasy všech přítomných. 17. Ekonomicky náročné varianty zdravotní péče V současné době probíhá kultivace sazebníku a poté budou stanoveny výkony, které spadají do náročné varianty zdravotní péče. Budou rozděleny na: - výkony s doplatkem pacienta - připlácení na nadstandardní materiály - výkony plastické a estetické chirurgie, nehrazené výkony a administrativní výkony Je vytvořena uţší skupina Kraus,,,, která navrhne k výše uvedené problematice stanovisko ORL společnosti. 18. Výběrové řízení nemocnice Havířov dopis z MZ, aby se dne se dostavil zástupce ORL společnosti k jednání k vytvoření ORL oddělení v nemocnici Havířov. Jednáním v této věci je jménem ORL společnosti pověřen. Odsouhlaseno hlasy všech přítomných členů u. 19. Česko-polský fond poskytla informaci o moţnosti ţádat o grant z fondu Česko-polského Fóra. Informace u Kamarádové na vyţádání. trvale trvale 4

5 20. Různé a) Vzdělávání v audiologii - návrh prof. Syky k bakalářskému studiu v audiologii. a Dlouhá domluví další postupy s prof. Sykou. b) Čestné členství prof. H. Iro odsouhlaseno c) SÚKL Otobacid, tkáňové lepidlo zřídka pouţívané, avšak nezastupitelné, ponechat v úhradové vyhlášce - vyjádření za ORL společnost d) Časopis ČLS JEP uzavřela smlouvu s MF, ORL společnost má moţnost si specifikovat vztah k vydavateli formou přílohy schválené em. MUDr. Martin Hoffman, ředitel divize, bude pozván na další schůzi u k vysvětlení vzájemného vztahu. e) Zákon o reklamě, proběhla informace f) Zákon 372/2011 informovaný souhlas obou rodičů, nesouhlasné vyjádření u společnosti k tomuto zákonu je v řešení zákonodárci g) BAHA MUDr. Skřivan podal anotaci k pouţití BAHA v jednostranné indikaci, ve vztahu k pojišťovně není ošetřeno, zda u této indikace jednostranné hluchoty lze aplikovat BAHA, ORL společnosti souhlasí. připraví dopis na MZ. h) Čes.-něm ORL dny ( ) 2013 v Liberci, zatím se rozhoduje o termínu akce i) Robotická chirurgie ţádají ORL společnost o aktivní účast, poţádal Slámu o zapojení j) International corresponding societies poţádán prof. Profant k zastoupení České ORL společnosti k) korespondence v rámci u pouze osobám, kterých se daná problematika týká, není nutné na vědomí všem l) upozornila na webové stránky 10th Pan European Voice Conference kterou organizačně zajišťuje, další informace na následných schůzích u, akce podpořena ORL společností m) postrádá tištěné materiály ke konaným akcím, budoucí trend je zasílání informací elektronickou formou = úspora financí n) Kunt zjistí, zda lze odloţit platbu do UEMS o) Otologický den Guarant zajistí poţadované sluţby Noví členové: MUDr. Ivana Šlaisová (Nový Jičín), MUDr. Lubomíra Švecová (Havlíčkův Brod), MUDr. Vít Kuntorád (Havlíčkův Brod), MUDr. Malvína Hacarová (Olomouc), Větrovcová Eliška (Jindřichův Hradec), 21. Příští schůze: Praha, Praha trvale prof. MUDr. Viktor,CSc. předseda doc. MUDr. Pavel, Ph.D., MBA vědecký sekretář 5

2. 3. 4. 5. 277/2004 6. 2015. 7. 2. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DC FN

2. 3. 4. 5. 277/2004 6. 2015. 7. 2. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DC FN Zápis z 3. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 09 09 2014 od 11,00 hodin, Praha 1. (Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČERVEN 2008 LISTOPAD 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČERVEN 2008 LISTOPAD 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČERVEN 2008 LISTOPAD 2009 výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP pro valnou hromadu PS. Kongres PS v Karlových Varech, 5. 8. 11. 2009 Do června 2009 výbor Psychiatrické společnosti

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 Středoušní záněty u dětí Záněty orofaryngu a jejich léčba Adenotomie pohledem otolaryngologa Rhinosinusitis - společný problém

Více

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky leden 2001 číslo 1 ročník 1 VOX PEDIATRIAE VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům

Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům III. Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům A) Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA 1 Důvod předložení návrhu Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentů se předkládá na základě Programového

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK pro PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR Dětská psychiatrická nemocnice Opařany PŘ 10 Interní protikorupční

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

VZDĚLÁVÁNÍ VE FARMACII

VZDĚLÁVÁNÍ VE FARMACII VZDĚLÁVÁNÍ VE FARMACII Současný stav kolem šestiměsíčních praxí studentů farmacie RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D., Mgr. Pavla Šrámková Odborné šestiměsíční praxe studentů farmacie v lékárnách v souladu s požadavky

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky TEMPUS 09/2013 ročník 22 MEDICORUM časopis české lékařské komory SYNDROM vyhoření Nemoc lékařů i českého zdravotnictví DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Představenstvo ČKA projednalo návrh rozpočtu pro rok 2015 na svém XII. zasedání 2. 12. 2014 a schválilo I. zasedání 21. 1. 2015. Návrh

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více