STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ VZTAH ČECHŮ K MIGRACI, CIZINCŮM A ISLÁMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ VZTAH ČECHŮ K MIGRACI, CIZINCŮM A ISLÁMU"

Transkript

1 STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ VZTAH ČECHŮ K MIGRACI, CIZINCŮM A ISLÁMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, Praha 9, tel.: , fax: OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR ZPRACOVÁNO EXKLUSIVNĚ PRO:

2 Metodologie výzkumu Velikost vzorku 1006 respondentů ve věku 18 a více let Termín dotazování Metoda sběru dat Výběr respondentů Reprezentativita Kombinace CAPI (osobní dotazování s využitím notebooků) a CATI (telefonické dotazování na mobilní telefony a pevné linky) v poměru cca 50:50 kvótní výběr vzorek je reprezentativní pro populaci ČR 18 let+ podle znaků: pohlaví, kraj, věk, vzdělání, velikost místa bydliště. Reprezentativita datového souboru byla primárně dosažena plněním kvótního předpisu a v dodatečným dovážením dat, které zohledňuje také pracovní status a minulé volební chování respondentů. Statistická odchylka činí u daného vzorku +/- 1,5 procentní bod (p.b.) u méně zastoupených postojů až +/- 3 procentních bodů u postojů zastávaných polovinou respondentů. Viz tabulka: Kolik respondentů zastává postoj Statistická odchylka při úsudku na populaci 5 % +/- 1,5 p.b. 20 % +/- 2,5 p.b. 50 % +/- 3 p.b. 80 % +/- 2,5 p.b. 95 % +/- 1,5 p.b

3 Struktura vzorku v ČR Pohlaví muži 9 % ženy 51 % Věk let 18 % let 20 % 0-9 let 17 % let 16 % let 16 % 70 let a více 13 % Vzdělání ZŠ či SŠ bez maturity 50 % SŠ s maturitou 3 % VŠ 16 % Velikost sídla (počet obyvatel) do % % Kraje Praha 12 % Královéhradecký 5 % Středočeský 12 % Pardubický 5 % Jihočeský 6 % Vysočina 5 % Plzeňský 5 % Jihomoravský 11 % Karlovarský 3 % Olomoucký 6 % Ústecký 8 % Zlínský 6 % Liberecký % Moravskoslezský 12 % Pracovní status pracovník (zaměstnanec / OSVČ) 53 % nezaměstnaný 7 % důchodci 29 % student / žák 5 % Jiné (v domácnosti, rodičovská, atd.) % a více 21 % *Údaje o struktuře po vážení, zaokrouhlena na celá procenta

4 TÉMA 1. ZKUŠENOSTI A SOUŽITÍ S CIZINCI V ČR

5 Osobní znalost cizince/cizinců OT01. Znáte nějaké/ho cizince žijící/ho trvale na území ČR? OT01S. Cizince jakých národností osobně znáte: N=1006 % ze všech respondentů Ne 31 % Ano ale jen od vidění 30 % Ano znám osobně 0 % Slovenské Ukrajinské Vietnamské Polské Německé Romské Ruské Americké Arabské Jiné Metodická poznámka: Deklarovaná míra znalosti cizinců slovenské národnosti může být omezena tím, že část respondentů je nepovažuje za cizince / nevzpomene si, že jsou jiné národnosti. Naopak některým Čechům vietnamského původu (např. 2. a 3. generace imigrantů) může být chybně přisuzována vietnamská národnost. 0 % 10 % 20 % 30 % 0 % 50 % Pouze menšina (0 %) dospělých Čechů zná osobně některého cizince žijícího v ČR. Díky struktuře svého pracovního a sociálního okolí znají výrazně častěji nějakého cizince lidé z měst nad obyvatel, muži, lidé s maturitou, ekonomicky aktivní, lidé do 50 let. Zřejmě i díky tomu jsou v dalších otázkách některé z těchto skupin vstřícnější v obecných otázkách týkajících se národnostních skupin a imigrace. Kromě lidí ze Slovenska Češi nejčastěji osobně znají Ukrajince (častěji muži než ženy)

6 Osobní znalost cizince/cizinců OT02. Jak hodnotíte soužití cizinců s většinovou společností. N=1006 % ze všech respondentů v České republice ve Vašem bydlišti % 10% 20% 30% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Velmi problémové Spíše problémové Spíše bezproblémové Zcela bezproblémové Neví / odmítl(a) odpovědět Soužití s cizinci je výrazně hůře hodnoceno na celorepublikové úrovni (problémové podle 5 %), než v místě bydliště (problémové jen podle 16 %). Srovnání otázek ukazuje, že zhruba 50 % respondentů hodnotí soužití s cizinci na celorepublikové úrovni hůře než ve vlastním bydlišti. Opačný případ, kdy respondent považuje svou obec za spíše negativní výjimku, se přitom vyskytuje zcela výjimečně (6 %). Díky regionální reprezentativitě výběru lze tedy usuzovat, že hodnocení soužití v rámci republiky u velké části lidí ovlivňují kromě vlastní zkušenosti také obecné obavy, medializace cizinců či sdílené zkušenosti

7 Osobní znalost cizince/cizinců OT02A. Jak hodnotíte soužití cizinců s většinovou společností v České republice? N=1006 % ze všech respondentů Ano znám osobně OT01. Znáte nějaké/ho cizince žijící/ho trvale na území ČR? Ano ale jen od vidění Ne % 10% 20% 30% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Problémové (Velmi + Spíše) Bezproblémové (Zcela + Spíše) Neví Hodnocení soužití s cizinci na úrovni republiky významně souvisí s osobní zkušeností s některým z nich. Lidé, kteří některého cizince osobně znají, hodnotí soužití častěji pozitivně (0 % jako problémové, versus 58 % bezproblémové). Mezi lidmi, kteří cizince žijícího v ČR neznají ani od vidění, naopak negativní představy o soužití převládají (53 % versus 39 %). Lidé s přímou osobní zkušeností se také vyznačují menším nesouladem hodnocení cizinců na různých úrovních. To naznačuje, že výraznější osobní zkušenost může omezovat obecné obavy z cizinců a stereotypy jejich vnímání. Společně s velmi malým počtem cizinců žijících v ČR to může být také jedním z důvodů, proč Češi v rámci mezinárodních výzkumů patří mezi národy, které nejskeptičtěji vnímají život cizinců v jejich republice

8 TÉMA 2. VNÍMÁNÍ POČTU CIZINCŮ A PŘÍSLUŠNÍKŮ JINÝCH VYZNÁNÍ V ČR

9 Množství cizinců a lidí vyznávajících Islám OT03. Nakolik souhlasíte s následujícími výroky: N=1006 % ze všech respondentů Cizinců je v současném Česku příliš mnoho Lidí vyznávajících Islám je v současném Česku příliš mnoho Zcela souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Zcela nesouhlasím Neví / odmítl(a) odpovědět 0% 10% 20% 30% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Přesto, že v Česku žije jen okolo % cizinců, díky čemuž jsme jedním z národnostně nejvíce homogenních států Evropy, dvě třetiny respondentů (67 %) si myslí, že cizinců žije v Česku příliš mnoho. Častěji tento názor zastávají lidé, kteří žádného cizince ani od vidění neznají (73 %), oproti těm, kteří nějakého osobně znají (62 %). Že je cizinců v ČR příliš si také častěji myslí lidé s obavami z důsledků migrace (bezpečnostních, pracovních atd.). Postoj tedy vychází i z vnímaných rizik. Hypoteticky i díky tomu jej významně častěji zastávají lidé z nižších socioekonomických skupin. Názor, že v Česku je příliš muslimů, je méně zastoupený (1 %), ve světle rozsáhlosti muslimské komunity však poměrně častý. U muslimů postoj kromě zmíněných faktorů také výrazně souvisí s věkem (kritičtější pohled starších lidí)

10 Odhad počtu dlouhodobě žijících cizinců METODIKA DOTAZOVÁNÍ Podle zahraničních studií lidé často subjektivně nadhodnocují počet cizinců a specifických národnostních a náboženských skupin žijících v jejich zemi, což se může pojit s vnímanými obavami či podporou některých krajních opatření apod. Stejné efekty jsou změřeny u dalších sociální jevů - např. sklon k nadhodnocování reálné nezaměstnanosti či případů otěhotnění v mladistvém věku a naopak k podhodnocování pozitivních jevů jako je volební účast apod. Ve výzkumu IPSOS Mori z podzimu 201 lidé v různých zemí Evropy a Severní Ameriky nejčastěji 2-x nadhodnocují počet imigrantů žijících v jejich zemi a 3x až 10x nadhodnocují počet Muslimů. Ve výzkumu pro Českou televizi společnost MEDIAN tento typ dotazu zopakovala. Metodika byla upravena, aby reflektovala relativně malý počet cizinců a muslimů žijících v Česku a nedocházelo k nadhodnocování použitím příliš hrubé škály a zařazením respondentů neschopných jakéhokoli relevantního odhadu. Konkrétně: a) Respondenti byli dotázáni, kolik z 1000 obyvatel ČR tvoří podle nich cizinci různého typu (např. 20). Ale v případě, že jim tato škála nevyhovovala, mohli se vyjádřit i v procentech (např. 2 %) či v celkovém počtu cizinců z 10 milionů obyvatel (např. 200 tisíc) b) Respondent neschopný jakékoli relevantního odhadu mohl uvést odpověď nevím. c) Z výpočtu průměrného odhadu byly eliminovány řádově chybné odpovědi (tedy více než 10násobné nadhodnocení a podhodnocení), které mohou být dány nepochopením škály a vychylovat průměry. Celkové výsledky by tak měly reflektovat představu Čechů a Češek o tom, kolik cizinců a muslimů mezi námi žije

11 Odhad počtu dlouhodobě žijících cizinců v ČR OT0. Kolik z obyvatel současné České republiky podle vás tvoří dlouhodobě žijící co si myslíme: realita:. cizinci Z BÝVALÝCH SOVĚTSKÝCH STÁTŮ (Ukrajina, Rusko, atd.) 15 z tisíce Průměrný odhad po odstranění řádově chybných odpovědí 8 z tisíce co si myslíme: realita:. cizinci ZE STÁTŮ EU či z USA 18 z tisíce 3 z tisíce co si myslíme: realita: co si myslíme: realita:. cizinci Z DALŠÍCH ZEMÍ (Arabové, Vietnamci, atd.) 9 z tisíce. MUSLIMOVÉ (praktikující i nepraktikující)* 10 z tisíce 1- z tisíce 27 z tisíce *Oficiální a expertní odhady počtu muslimů žijících v ČR se pohybují od 11 do 0 tisíc. Nejčastěji citovaný odhad hovoří o cca 20 tisících. Stejně jako některých dalších zemích mají Češi tendenci nadhodnocovat rozsah tzv. out-groups tedy potenciálně kulturně odlišných skupin žijících v majoritě. Více to přitom platí u skupin cizinců, které vnímáme kriticky, a které nás mohou ohrožovat. Např. počet cizinců z bývalých sovětských států nadhodnocujeme cca 3,2krát, zatímco počet cizinců z EU a USA nadhodnocujeme jen 2,x. Češi ve svých představách nadhodnocují výrazně i počet muslimů. V průměru máme představu, že zhruba 10 z 1000 obyvatel Česka jsou muslimové, což odpovídá populaci cca muslimů.** Reálný počet se však podle oficiálních a expertních odhadů pohybuje zhruba na 10-0 % tohoto stavu. **Právě v podobě celkového počtu muslimů žijících v ČR respondenti odhady často vyjadřovali

12 Množství cizinců a lidí vyznávajících Islám DLE PŘESNOSTI PŘEDSTAVY O JEJICH POČTU % respondentů, kteří souhlasí (spíše či určitě) s daným výrokem / dle toho jak správně hodnotí jejich reálné zastoupení Cizinců je v současném Česku příliš mnoho Lidí vyznávajících Islám je v současném Česku příliš mnoho Hodnotí přibližně správně Nadhodnocuje* *Za nadhodnocení bylo pro účely analýzy považováno více než 2násobné přecenění počtu. Mírnější nadhodnocení je započteno do správného odhadu Hodnocení, zda v Česku žije příliš cizinců či muslimů, souvisí s tím, jakou máme představu o tom, kolik jich u nás reálně žije. Respondenti, kteří nadhodnocují počet cizinců, v 70 % případů říkají, že jich v ČR žije příliš mnoho. Lidé s přesnějším odhadem si to myslí méně často (58 %). Respondenti, kteří nadhodnocují počet muslimů v ČR, si v polovině případů (9 %) myslí, že jich je v ČR příliš. Lidé s přesnějším odhadem jen v 37 %

13 Vnímaný a skutečný vývoj počtu cizinců Počet dlouhodobě a trvale žijících cizinců v ČR (v tisících, ČSU) OT05. V posledních 6 letech počet cizinců žijících v ČR: N=1006 % ze všech respondentů % 10% Stoupá 20% 30% Stagnuje 0% 50% Klesá 60% 70% Neví / odmítl(a) 80% odpovědět 90% 100% Ačkoli v posledních 6 letech počet cizinců žijících v ČR stagnoval (pohyboval se mezi 30 a 0 tisíci tj. okolo,1 % celkové populace ČR), ve veřejném mínění převládá pocit, že počet cizinců v Česku stoupá. Tento pocit prochází v podstatě napříč populací. Posunuté vnímání tak může být výsledkem jevů společných všem částem společnosti např. posílení medializace problémů spojených s cizinci a imigrací a násilných konfliktů v zahraničí, posílení bezpečnostní ch obav po pařížských útocích atd

14 TÉMA 3. VNÍMÁNÍ JEDNOTLIVÝCH NÁRODNOSTÍ

15 Vztah k národnostním skupinám žijícím v České republice OT06. Jak byste pomocí této škály označil svůj vztah ke skupinám obyvatelstva žijícím na území ČR? Graf je setříděn podle součtu odpovědí velmi sympatičtí a spíše sympatičtí N=501 (respondenti CAPI) % ze všech respondentů Češi ,6 Slováci Poláci ,8 Vietnamci ,9 Němci ,9 Ukrajinci ,3 Rusové , Arabové Romové ,3 0% 10% 20% 30% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Velmi sympatičtí Spíše sympatičtí Ani sympatičtí, ani nesympatičtí Spíše nesympatičtí Velmi nesympatičtí *Průměr na škále 1 = velmi sympatičtí, 5 = velmi nesympatičtí Kromě české majority jsou nejsympatičtější národností skupinou žijící v ČR Slováci. Mezi mírně pozitivně hodnocené skupiny pak patří Poláci, Vietnamci a Němci. Naopak spíše negativně a podobně jsou vnímaní jak Rusové a Ukrajinci. A nejsilnější negativní sentiment se pojí s Araby a Romy. Výsledky odpovídají šetřením z roku 201 (CVVM). Nezdá se tedy, že by se geopolitické události z posledního půl roku (konflikt na Ukrajině, atentát v Paříži apod.) výrazně promítly do vnímání národnostních skupin v rámci ČR

16 Vztah k národnostním skupinám DLE ZNALOSTI PŘÍSLUŠNÍKA TĚCHTO SKUPIN % respondentů, kteří dané národnosti žijící na území ČR označují za SYMPATICKÉ = hodnoty 1+2 pětibodové škály (1. velmi sympatičtí, 2. spíše sympatičtí, 3. ani sympatičtí / ani nesympatičtí,. spíše nesympatičtí, 5. velmi nesympatičtí) Slováci ,1 1,8 Poláci ,8 2,3 Vietnamci ,1 2,6 Němci ,9 2, Ukrajinci Rusové Arabové , 3,1 3,6 3, 3,1 Nezná cizince této národnosti Zná cizince této národnosti (alespoň od vidění) Negativní představy o cizincích žijících v ČR vycházejí kromě vlastní zkušenosti silně z medializace a stereotypů, které chováme o jednotlivých národnostech. Tyto představy přitom ovlivňují vnímání výrazně negativním směrem. U všech národnostních skupin platí, že pokud respondent alespoň od vidění zná nějakého jejich příslušníka, hodnotí celou národnostní skupinu významně lépe. U Poláků, Vietnamců a Němců osobní znalost posouvá hodnocení národnostní skupiny od průměrných známek k pozitivním. U dalších skupin (např. Ukrajinci, Arabové) výrazně redukuje celkově spíše negativní vnímání národnostní skupiny

17 TÉMA. DŮVODY OBAV Z IMIGRACE

18 Důvody obav z imigrace OT07. Lidé se velkého množství cizinců obávají z různých důvodů. Nakolik souhlasíte s uvedenými výroky? Cizinci N=1006 % ze všech respondentů málo přispívají na sociální a zdravotní pojištění jsou pro stát nevýhodní zhoršují bezpečnost občanů České republiky snižují šanci lidí, jako jsem já, na nalezení zaměstnání* ohrožují českou kulturu *Na tuto otázku odpovídali pouze respondenti, kteří nejsou v důchodu. Zcela souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Zcela nesouhlasím Nevím 0% 10% 20% 30% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jedním z nejhlasitějších argumentů kritiků imigrace bývá, že cizinci ohrožují místní kulturu a bezpečnost v zemi. Zatímco druhý argument (zřejmě také v důsledku nedávných útoků) ve veřejném mínění rezonuje, kulturní ohrožení cítí jen menšina (3 %) respondentů. Výrazně silnější jsou socioekonomické obavy - konkurence na trhu práce, ekonomická nevýhodnost cizinců pro stát (která ovšem neodpovídá reálným odvodům pojistného a čerpání služeb např. v oblasti zdravotnictví). Ve všech ohledech mají z cizinců významně větší obavy lidé, kteří žádného neznají, než ti, kteří nějakého znají

19 Důvody obav z imigrace OT07. Lidé se velkého množství cizinců obávají z různých důvodů. Nakolik souhlasíte s uvedenými výroky? Cizinci *Rozdíl mezi lidmi, kteří si myslí, že cizinců je v ČR příliš, a těmi, kteří si to nemyslí Rozdíl* snižují šanci lidí, jako jsem já, na nalezení zaměstnání % zhoršují bezpečnost občanů České republiky % ohrožují českou kulturu % málo přispívají na sociální a zdravotní pojištění jsou pro stát nevýhodní % Cizinců je příliš Cizinců není příliš Pro analýzu důvodů obav z imigrace je nutné zkoumat, které faktory negativního vnímání nejvíce souvisí s vnímáním počtu cizinců a imigrace. Tedy například, čím se nejvíce liší skupiny lidí, kteří si myslí, že v ČR je / není příliš mnoho cizinců. Ukazuje se, že nejsilněji tento postoj souvisí s konkurencí na trhu práce (to, že cizinci mohou brát lidem jako já práci si myslí 7 % z respondentů, kteří považují počet cizinců v ČR za příliš velký, a jen 31 % z těch, kterým počet cizinců nevadí) a pocit bezpečnostního ohrožení. Souvislost s kulturním ohrožením a ekonomickou nevýhodností cizinců je nižší. To potvrzuje i detailnější analýza (kontingenční koeficienty)

20 TÉMA 5. MULTIKULTURALISMUS, OBRANA HODNOT, PERZEKUCE

21 Zákaz pokrývek hlavy ve škole a ve veřejných prostorách OT08. Jaké pokrývky hlavy by mělo být v Česku zakázáno nosit ve veřejných prostorách či ve škole? N=1006 % ze všech respondentů muslimská burka (zakrývá vlasy i obličej včetně očí) muslimský nikáb (zakrývá vlasy i obličej mimo oči) muslimský hidžáb (zakrývá vlasy, ale nikoli obličej) pokrývky hlavy jiných náboženství zahalující vlasy, ale nikoli obličej % 20% 0% 60% 80% 100% Ano Ne Nevím Oproti zažitým představám o jednoduchosti veřejného mínění výzkum ukazuje poměrně dobrou schopnost respondentů rozlišovat mezi různými formami náboženských pokrývek hlavy, které se pojí s jiným stupněm ortodoxie a i možností identifikace osob apod. Zatímco drtivá většina veřejnosti (cca 80 %) je pro zákaz nošení burky a nikábu ve škole a veřejných prostorách, nošení hidžábu většině nevadí pro zákaz je jen 38 % respondentů. Výsledky se přitom výrazně neliší při dotazování, kde je pokrývka hlavy lidem ukázána (CAPI) a jen popsána (CATI). Výrazný rozdíl mezi hodnocením muslimského hidžábu a srovnatelných pokrývek hlavy jiných náboženství ovšem ukazuje, že hodnocení jsou kromě obecných sekulárních postojů ovlivněna i současným kritickým vnímáním islámu a muslimů

22 Multikulturalismus, obrana hodnot, perzekuce OT9A. Měli by podle vás mít muslimové žijící v ČR možnost řídit se hodnotami a nařízeními Koránu? Ne celé vyznání je nebezpečné Jen pokud neporušují zákony a základní hodnoty ČR Ano je to vyznání jako každé jiné N=1006 % ze všech respondentů OT9B. Jak by měla Česká republika přistupovat k imigraci lidí z islámského světa? Přísněji přistupovat KE VŠEM Muslimům bránit jim v přistěhování Přísněji kontrolovat JEDNOTLIVCE - zda hrozí, že patří k radikálům či fundamentalistům Přistupovat jako ke všem dalším zemím a kulturám OT9C. Jak by měl podle vás český stát přistupovat k Islámu? Zakázat ho či výrazně znesnadňovat jeho vyznávání Sledovat a stíhat případné radikální projevy Jako ke každé jiné církvi nedělat zvláštní opatření Schopnost veřejného mínění rozlišovat mezi obranou sekulární společnosti a diskriminací na základě vyznání, ukazují i následující otázky. Většina lidí (70 %) zastává názor, že muslimové by měli mít možnost řídit se hodnotami a nařízeními svého vyznání, pokud neporušují zákony a základní hodnoty (ČR). Jen menšina respondentů (36 %) podporuje obecné zaměření imigrační politiky proti muslimům. Stejně tak jen menšina respondentů (23 %) podporuje obecný zákaz Islámu či kroky výrazně znesnadňující jeho vyznávání. Většina respondentů naopak v těchto otázkách preferuje selektivní přístup tedy snahu intenzivněji kontrolovat, zda přistěhovali mohou patřit k radikálům, a sledovat / stíhat radikální projevy Islámu. Neselektivní postoje postihující muslimy jako celek mírně častěji podporují starší lidé, lidé z nižších vzdělanostních a socioekonomických skupin což ovšem nemusí souviset s postoji k Islámu, ale celkově ke skupinám, s nimiž se méně setkávají. Zákaz Islámu např. podporují častěji lidé, kteří neznají žádné cizince

23 INFORMACE O REALIZÁTOROVI VÝZKUMU O nás MEDIAN, s.r.o je nezávislá soukromá společnost pro výzkum trhu, médií a veřejného mínění & vývoj analytického a marketingového software. Společnost působí na trhu od roku 1993 a realizuje všechny typy kvalitativních i kvantitativních výzkumů trhu a veřejného mínění, včetně oficiálních mediálních měření a MML- TGI Garance kvality MEDIAN je členem odborných sdružení: SIMAR (www.simar.cz) ESOMAR (www.esomar.org) TGI Network (www.tgisurveys.com) American Marketing Association Kontakt Daniel Prokop gsm: MEDIAN Národních hrdinů 73 Praha 9, Tel:

Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI)

Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI) Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI) 18. června 2013 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE

VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 7, 10 12 Praha tel.: 22 01 111, fax: 22 01 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz VÝZKUMNÁ ZPRÁVA ANALÝZA DETERMINANTŮ PRACOVNÍ

Více

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009 Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 01 včetně porovnání s rokem 01 a 00 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala na přelomu dubna a května 01 dotazníkové

Více

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2011) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad let květen 0 Zadavatel výzkumu: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Realizátor výzkumu: Centrum pro mediální studia CEMES UK FSV Autorský kolektiv:

Více

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Název: Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Realizátoři

Více

Podpora využívání rodičovské dovolené muži

Podpora využívání rodičovské dovolené muži Podpora využívání rodičovské dovolené muži PhDr. Hana Maříková Mgr. Radka Radimská Studie je závěrečnou zprávou výzkumu Podpora využívání rodičovské dovolené muži, který byl proveden jako zakázka Ministerstva

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU:

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: Global Entrepreneurship Monitor Podnikatelská aktivita v České

Více

Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová

Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401 1 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala v lednu dotazníkové šetření mezi studenty českých středních škol. Šetření probíhalo ve spolupráci s agenturou pro výzkum trhu Millward Brown. Dotazníkové

Více

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření Život ve stáří 2003 Zpráva o výsledcích empirického šetření Zpracovala: PhDr. Věra Kuchařová, CSc. Spolupracovali: Prof. Dr. Ladislav Rabušic, CSc., Mgr. Lucie Ehrenbergerová OBSAH Úvod 2 Základní charakteristiky

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

Raketová základna USA v ČR 1

Raketová základna USA v ČR 1 Raketová základna USA v ČR 1 Obsah... 1 I. Analyzovaný problém...2 II. Výstupy analýzy...3 1. Percepce bezpečnostních rizik...3 2. Možnosti obrany...5 3. Postavení a role ČR v projektu protiraketové obrany...8

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Terénní šetření Jana Vavrečková

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Výzkumné centrum Brno 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI

Více

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 OD KORUPCE K INTEGRITĚ - STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 schválená usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39 ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2013 č. 381 usnesení

Více

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti zpráva z empirického výzkumu Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic Spoluautorka přílohy: Martina Prinzová VÚPSV Praha výzkumné centrum

Více

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR Ministerstvo financí České republiky Výzkumná studie Zaměstnanost cizinců v ČR Jan Pavel Vlasta Turková č. 6/27 Zaměstnanost cizinců v České republice Jan Pavel, Vlasta Turková Abstrakt Studie se zabývá

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

Popis metody a výsledky výzkumu. etnického složení žáků. bývalých zvláštních škol v ČR

Popis metody a výsledky výzkumu. etnického složení žáků. bývalých zvláštních škol v ČR Popis metody a výsledky výzkumu etnického složení žáků bývalých zvláštních škol v ČR v roce 2011/2012 Obsah A. Teoretická východiska sběru etnických dat...3 1. Význam shromažďování etnických dat...3 2.

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

Závěrečná zpráva k aktivitě A0904. Autoři:

Závěrečná zpráva k aktivitě A0904. Autoři: Mapování skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením ve vybraných čtyřech krajích (v Praze, Středočeském kraji, Jihomoravském kraji a Moravskoslezském kraji) v souvislosti s nedostupností bydlení

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více