STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ VZTAH ČECHŮ K MIGRACI, CIZINCŮM A ISLÁMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ VZTAH ČECHŮ K MIGRACI, CIZINCŮM A ISLÁMU"

Transkript

1 STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ VZTAH ČECHŮ K MIGRACI, CIZINCŮM A ISLÁMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, Praha 9, tel.: , fax: OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR ZPRACOVÁNO EXKLUSIVNĚ PRO:

2 Metodologie výzkumu Velikost vzorku 1006 respondentů ve věku 18 a více let Termín dotazování Metoda sběru dat Výběr respondentů Reprezentativita Kombinace CAPI (osobní dotazování s využitím notebooků) a CATI (telefonické dotazování na mobilní telefony a pevné linky) v poměru cca 50:50 kvótní výběr vzorek je reprezentativní pro populaci ČR 18 let+ podle znaků: pohlaví, kraj, věk, vzdělání, velikost místa bydliště. Reprezentativita datového souboru byla primárně dosažena plněním kvótního předpisu a v dodatečným dovážením dat, které zohledňuje také pracovní status a minulé volební chování respondentů. Statistická odchylka činí u daného vzorku +/- 1,5 procentní bod (p.b.) u méně zastoupených postojů až +/- 3 procentních bodů u postojů zastávaných polovinou respondentů. Viz tabulka: Kolik respondentů zastává postoj Statistická odchylka při úsudku na populaci 5 % +/- 1,5 p.b. 20 % +/- 2,5 p.b. 50 % +/- 3 p.b. 80 % +/- 2,5 p.b. 95 % +/- 1,5 p.b

3 Struktura vzorku v ČR Pohlaví muži 9 % ženy 51 % Věk let 18 % let 20 % 0-9 let 17 % let 16 % let 16 % 70 let a více 13 % Vzdělání ZŠ či SŠ bez maturity 50 % SŠ s maturitou 3 % VŠ 16 % Velikost sídla (počet obyvatel) do % % Kraje Praha 12 % Královéhradecký 5 % Středočeský 12 % Pardubický 5 % Jihočeský 6 % Vysočina 5 % Plzeňský 5 % Jihomoravský 11 % Karlovarský 3 % Olomoucký 6 % Ústecký 8 % Zlínský 6 % Liberecký % Moravskoslezský 12 % Pracovní status pracovník (zaměstnanec / OSVČ) 53 % nezaměstnaný 7 % důchodci 29 % student / žák 5 % Jiné (v domácnosti, rodičovská, atd.) % a více 21 % *Údaje o struktuře po vážení, zaokrouhlena na celá procenta

4 TÉMA 1. ZKUŠENOSTI A SOUŽITÍ S CIZINCI V ČR

5 Osobní znalost cizince/cizinců OT01. Znáte nějaké/ho cizince žijící/ho trvale na území ČR? OT01S. Cizince jakých národností osobně znáte: N=1006 % ze všech respondentů Ne 31 % Ano ale jen od vidění 30 % Ano znám osobně 0 % Slovenské Ukrajinské Vietnamské Polské Německé Romské Ruské Americké Arabské Jiné Metodická poznámka: Deklarovaná míra znalosti cizinců slovenské národnosti může být omezena tím, že část respondentů je nepovažuje za cizince / nevzpomene si, že jsou jiné národnosti. Naopak některým Čechům vietnamského původu (např. 2. a 3. generace imigrantů) může být chybně přisuzována vietnamská národnost. 0 % 10 % 20 % 30 % 0 % 50 % Pouze menšina (0 %) dospělých Čechů zná osobně některého cizince žijícího v ČR. Díky struktuře svého pracovního a sociálního okolí znají výrazně častěji nějakého cizince lidé z měst nad obyvatel, muži, lidé s maturitou, ekonomicky aktivní, lidé do 50 let. Zřejmě i díky tomu jsou v dalších otázkách některé z těchto skupin vstřícnější v obecných otázkách týkajících se národnostních skupin a imigrace. Kromě lidí ze Slovenska Češi nejčastěji osobně znají Ukrajince (častěji muži než ženy)

6 Osobní znalost cizince/cizinců OT02. Jak hodnotíte soužití cizinců s většinovou společností. N=1006 % ze všech respondentů v České republice ve Vašem bydlišti % 10% 20% 30% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Velmi problémové Spíše problémové Spíše bezproblémové Zcela bezproblémové Neví / odmítl(a) odpovědět Soužití s cizinci je výrazně hůře hodnoceno na celorepublikové úrovni (problémové podle 5 %), než v místě bydliště (problémové jen podle 16 %). Srovnání otázek ukazuje, že zhruba 50 % respondentů hodnotí soužití s cizinci na celorepublikové úrovni hůře než ve vlastním bydlišti. Opačný případ, kdy respondent považuje svou obec za spíše negativní výjimku, se přitom vyskytuje zcela výjimečně (6 %). Díky regionální reprezentativitě výběru lze tedy usuzovat, že hodnocení soužití v rámci republiky u velké části lidí ovlivňují kromě vlastní zkušenosti také obecné obavy, medializace cizinců či sdílené zkušenosti

7 Osobní znalost cizince/cizinců OT02A. Jak hodnotíte soužití cizinců s většinovou společností v České republice? N=1006 % ze všech respondentů Ano znám osobně OT01. Znáte nějaké/ho cizince žijící/ho trvale na území ČR? Ano ale jen od vidění Ne % 10% 20% 30% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Problémové (Velmi + Spíše) Bezproblémové (Zcela + Spíše) Neví Hodnocení soužití s cizinci na úrovni republiky významně souvisí s osobní zkušeností s některým z nich. Lidé, kteří některého cizince osobně znají, hodnotí soužití častěji pozitivně (0 % jako problémové, versus 58 % bezproblémové). Mezi lidmi, kteří cizince žijícího v ČR neznají ani od vidění, naopak negativní představy o soužití převládají (53 % versus 39 %). Lidé s přímou osobní zkušeností se také vyznačují menším nesouladem hodnocení cizinců na různých úrovních. To naznačuje, že výraznější osobní zkušenost může omezovat obecné obavy z cizinců a stereotypy jejich vnímání. Společně s velmi malým počtem cizinců žijících v ČR to může být také jedním z důvodů, proč Češi v rámci mezinárodních výzkumů patří mezi národy, které nejskeptičtěji vnímají život cizinců v jejich republice

8 TÉMA 2. VNÍMÁNÍ POČTU CIZINCŮ A PŘÍSLUŠNÍKŮ JINÝCH VYZNÁNÍ V ČR

9 Množství cizinců a lidí vyznávajících Islám OT03. Nakolik souhlasíte s následujícími výroky: N=1006 % ze všech respondentů Cizinců je v současném Česku příliš mnoho Lidí vyznávajících Islám je v současném Česku příliš mnoho Zcela souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Zcela nesouhlasím Neví / odmítl(a) odpovědět 0% 10% 20% 30% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Přesto, že v Česku žije jen okolo % cizinců, díky čemuž jsme jedním z národnostně nejvíce homogenních států Evropy, dvě třetiny respondentů (67 %) si myslí, že cizinců žije v Česku příliš mnoho. Častěji tento názor zastávají lidé, kteří žádného cizince ani od vidění neznají (73 %), oproti těm, kteří nějakého osobně znají (62 %). Že je cizinců v ČR příliš si také častěji myslí lidé s obavami z důsledků migrace (bezpečnostních, pracovních atd.). Postoj tedy vychází i z vnímaných rizik. Hypoteticky i díky tomu jej významně častěji zastávají lidé z nižších socioekonomických skupin. Názor, že v Česku je příliš muslimů, je méně zastoupený (1 %), ve světle rozsáhlosti muslimské komunity však poměrně častý. U muslimů postoj kromě zmíněných faktorů také výrazně souvisí s věkem (kritičtější pohled starších lidí)

10 Odhad počtu dlouhodobě žijících cizinců METODIKA DOTAZOVÁNÍ Podle zahraničních studií lidé často subjektivně nadhodnocují počet cizinců a specifických národnostních a náboženských skupin žijících v jejich zemi, což se může pojit s vnímanými obavami či podporou některých krajních opatření apod. Stejné efekty jsou změřeny u dalších sociální jevů - např. sklon k nadhodnocování reálné nezaměstnanosti či případů otěhotnění v mladistvém věku a naopak k podhodnocování pozitivních jevů jako je volební účast apod. Ve výzkumu IPSOS Mori z podzimu 201 lidé v různých zemí Evropy a Severní Ameriky nejčastěji 2-x nadhodnocují počet imigrantů žijících v jejich zemi a 3x až 10x nadhodnocují počet Muslimů. Ve výzkumu pro Českou televizi společnost MEDIAN tento typ dotazu zopakovala. Metodika byla upravena, aby reflektovala relativně malý počet cizinců a muslimů žijících v Česku a nedocházelo k nadhodnocování použitím příliš hrubé škály a zařazením respondentů neschopných jakéhokoli relevantního odhadu. Konkrétně: a) Respondenti byli dotázáni, kolik z 1000 obyvatel ČR tvoří podle nich cizinci různého typu (např. 20). Ale v případě, že jim tato škála nevyhovovala, mohli se vyjádřit i v procentech (např. 2 %) či v celkovém počtu cizinců z 10 milionů obyvatel (např. 200 tisíc) b) Respondent neschopný jakékoli relevantního odhadu mohl uvést odpověď nevím. c) Z výpočtu průměrného odhadu byly eliminovány řádově chybné odpovědi (tedy více než 10násobné nadhodnocení a podhodnocení), které mohou být dány nepochopením škály a vychylovat průměry. Celkové výsledky by tak měly reflektovat představu Čechů a Češek o tom, kolik cizinců a muslimů mezi námi žije

11 Odhad počtu dlouhodobě žijících cizinců v ČR OT0. Kolik z obyvatel současné České republiky podle vás tvoří dlouhodobě žijící co si myslíme: realita:. cizinci Z BÝVALÝCH SOVĚTSKÝCH STÁTŮ (Ukrajina, Rusko, atd.) 15 z tisíce Průměrný odhad po odstranění řádově chybných odpovědí 8 z tisíce co si myslíme: realita:. cizinci ZE STÁTŮ EU či z USA 18 z tisíce 3 z tisíce co si myslíme: realita: co si myslíme: realita:. cizinci Z DALŠÍCH ZEMÍ (Arabové, Vietnamci, atd.) 9 z tisíce. MUSLIMOVÉ (praktikující i nepraktikující)* 10 z tisíce 1- z tisíce 27 z tisíce *Oficiální a expertní odhady počtu muslimů žijících v ČR se pohybují od 11 do 0 tisíc. Nejčastěji citovaný odhad hovoří o cca 20 tisících. Stejně jako některých dalších zemích mají Češi tendenci nadhodnocovat rozsah tzv. out-groups tedy potenciálně kulturně odlišných skupin žijících v majoritě. Více to přitom platí u skupin cizinců, které vnímáme kriticky, a které nás mohou ohrožovat. Např. počet cizinců z bývalých sovětských států nadhodnocujeme cca 3,2krát, zatímco počet cizinců z EU a USA nadhodnocujeme jen 2,x. Češi ve svých představách nadhodnocují výrazně i počet muslimů. V průměru máme představu, že zhruba 10 z 1000 obyvatel Česka jsou muslimové, což odpovídá populaci cca muslimů.** Reálný počet se však podle oficiálních a expertních odhadů pohybuje zhruba na 10-0 % tohoto stavu. **Právě v podobě celkového počtu muslimů žijících v ČR respondenti odhady často vyjadřovali

12 Množství cizinců a lidí vyznávajících Islám DLE PŘESNOSTI PŘEDSTAVY O JEJICH POČTU % respondentů, kteří souhlasí (spíše či určitě) s daným výrokem / dle toho jak správně hodnotí jejich reálné zastoupení Cizinců je v současném Česku příliš mnoho Lidí vyznávajících Islám je v současném Česku příliš mnoho Hodnotí přibližně správně Nadhodnocuje* *Za nadhodnocení bylo pro účely analýzy považováno více než 2násobné přecenění počtu. Mírnější nadhodnocení je započteno do správného odhadu Hodnocení, zda v Česku žije příliš cizinců či muslimů, souvisí s tím, jakou máme představu o tom, kolik jich u nás reálně žije. Respondenti, kteří nadhodnocují počet cizinců, v 70 % případů říkají, že jich v ČR žije příliš mnoho. Lidé s přesnějším odhadem si to myslí méně často (58 %). Respondenti, kteří nadhodnocují počet muslimů v ČR, si v polovině případů (9 %) myslí, že jich je v ČR příliš. Lidé s přesnějším odhadem jen v 37 %

13 Vnímaný a skutečný vývoj počtu cizinců Počet dlouhodobě a trvale žijících cizinců v ČR (v tisících, ČSU) OT05. V posledních 6 letech počet cizinců žijících v ČR: N=1006 % ze všech respondentů % 10% Stoupá 20% 30% Stagnuje 0% 50% Klesá 60% 70% Neví / odmítl(a) 80% odpovědět 90% 100% Ačkoli v posledních 6 letech počet cizinců žijících v ČR stagnoval (pohyboval se mezi 30 a 0 tisíci tj. okolo,1 % celkové populace ČR), ve veřejném mínění převládá pocit, že počet cizinců v Česku stoupá. Tento pocit prochází v podstatě napříč populací. Posunuté vnímání tak může být výsledkem jevů společných všem částem společnosti např. posílení medializace problémů spojených s cizinci a imigrací a násilných konfliktů v zahraničí, posílení bezpečnostní ch obav po pařížských útocích atd

14 TÉMA 3. VNÍMÁNÍ JEDNOTLIVÝCH NÁRODNOSTÍ

15 Vztah k národnostním skupinám žijícím v České republice OT06. Jak byste pomocí této škály označil svůj vztah ke skupinám obyvatelstva žijícím na území ČR? Graf je setříděn podle součtu odpovědí velmi sympatičtí a spíše sympatičtí N=501 (respondenti CAPI) % ze všech respondentů Češi ,6 Slováci Poláci ,8 Vietnamci ,9 Němci ,9 Ukrajinci ,3 Rusové , Arabové Romové ,3 0% 10% 20% 30% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Velmi sympatičtí Spíše sympatičtí Ani sympatičtí, ani nesympatičtí Spíše nesympatičtí Velmi nesympatičtí *Průměr na škále 1 = velmi sympatičtí, 5 = velmi nesympatičtí Kromě české majority jsou nejsympatičtější národností skupinou žijící v ČR Slováci. Mezi mírně pozitivně hodnocené skupiny pak patří Poláci, Vietnamci a Němci. Naopak spíše negativně a podobně jsou vnímaní jak Rusové a Ukrajinci. A nejsilnější negativní sentiment se pojí s Araby a Romy. Výsledky odpovídají šetřením z roku 201 (CVVM). Nezdá se tedy, že by se geopolitické události z posledního půl roku (konflikt na Ukrajině, atentát v Paříži apod.) výrazně promítly do vnímání národnostních skupin v rámci ČR

16 Vztah k národnostním skupinám DLE ZNALOSTI PŘÍSLUŠNÍKA TĚCHTO SKUPIN % respondentů, kteří dané národnosti žijící na území ČR označují za SYMPATICKÉ = hodnoty 1+2 pětibodové škály (1. velmi sympatičtí, 2. spíše sympatičtí, 3. ani sympatičtí / ani nesympatičtí,. spíše nesympatičtí, 5. velmi nesympatičtí) Slováci ,1 1,8 Poláci ,8 2,3 Vietnamci ,1 2,6 Němci ,9 2, Ukrajinci Rusové Arabové , 3,1 3,6 3, 3,1 Nezná cizince této národnosti Zná cizince této národnosti (alespoň od vidění) Negativní představy o cizincích žijících v ČR vycházejí kromě vlastní zkušenosti silně z medializace a stereotypů, které chováme o jednotlivých národnostech. Tyto představy přitom ovlivňují vnímání výrazně negativním směrem. U všech národnostních skupin platí, že pokud respondent alespoň od vidění zná nějakého jejich příslušníka, hodnotí celou národnostní skupinu významně lépe. U Poláků, Vietnamců a Němců osobní znalost posouvá hodnocení národnostní skupiny od průměrných známek k pozitivním. U dalších skupin (např. Ukrajinci, Arabové) výrazně redukuje celkově spíše negativní vnímání národnostní skupiny

17 TÉMA. DŮVODY OBAV Z IMIGRACE

18 Důvody obav z imigrace OT07. Lidé se velkého množství cizinců obávají z různých důvodů. Nakolik souhlasíte s uvedenými výroky? Cizinci N=1006 % ze všech respondentů málo přispívají na sociální a zdravotní pojištění jsou pro stát nevýhodní zhoršují bezpečnost občanů České republiky snižují šanci lidí, jako jsem já, na nalezení zaměstnání* ohrožují českou kulturu *Na tuto otázku odpovídali pouze respondenti, kteří nejsou v důchodu. Zcela souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Zcela nesouhlasím Nevím 0% 10% 20% 30% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jedním z nejhlasitějších argumentů kritiků imigrace bývá, že cizinci ohrožují místní kulturu a bezpečnost v zemi. Zatímco druhý argument (zřejmě také v důsledku nedávných útoků) ve veřejném mínění rezonuje, kulturní ohrožení cítí jen menšina (3 %) respondentů. Výrazně silnější jsou socioekonomické obavy - konkurence na trhu práce, ekonomická nevýhodnost cizinců pro stát (která ovšem neodpovídá reálným odvodům pojistného a čerpání služeb např. v oblasti zdravotnictví). Ve všech ohledech mají z cizinců významně větší obavy lidé, kteří žádného neznají, než ti, kteří nějakého znají

19 Důvody obav z imigrace OT07. Lidé se velkého množství cizinců obávají z různých důvodů. Nakolik souhlasíte s uvedenými výroky? Cizinci *Rozdíl mezi lidmi, kteří si myslí, že cizinců je v ČR příliš, a těmi, kteří si to nemyslí Rozdíl* snižují šanci lidí, jako jsem já, na nalezení zaměstnání % zhoršují bezpečnost občanů České republiky % ohrožují českou kulturu % málo přispívají na sociální a zdravotní pojištění jsou pro stát nevýhodní % Cizinců je příliš Cizinců není příliš Pro analýzu důvodů obav z imigrace je nutné zkoumat, které faktory negativního vnímání nejvíce souvisí s vnímáním počtu cizinců a imigrace. Tedy například, čím se nejvíce liší skupiny lidí, kteří si myslí, že v ČR je / není příliš mnoho cizinců. Ukazuje se, že nejsilněji tento postoj souvisí s konkurencí na trhu práce (to, že cizinci mohou brát lidem jako já práci si myslí 7 % z respondentů, kteří považují počet cizinců v ČR za příliš velký, a jen 31 % z těch, kterým počet cizinců nevadí) a pocit bezpečnostního ohrožení. Souvislost s kulturním ohrožením a ekonomickou nevýhodností cizinců je nižší. To potvrzuje i detailnější analýza (kontingenční koeficienty)

20 TÉMA 5. MULTIKULTURALISMUS, OBRANA HODNOT, PERZEKUCE

21 Zákaz pokrývek hlavy ve škole a ve veřejných prostorách OT08. Jaké pokrývky hlavy by mělo být v Česku zakázáno nosit ve veřejných prostorách či ve škole? N=1006 % ze všech respondentů muslimská burka (zakrývá vlasy i obličej včetně očí) muslimský nikáb (zakrývá vlasy i obličej mimo oči) muslimský hidžáb (zakrývá vlasy, ale nikoli obličej) pokrývky hlavy jiných náboženství zahalující vlasy, ale nikoli obličej % 20% 0% 60% 80% 100% Ano Ne Nevím Oproti zažitým představám o jednoduchosti veřejného mínění výzkum ukazuje poměrně dobrou schopnost respondentů rozlišovat mezi různými formami náboženských pokrývek hlavy, které se pojí s jiným stupněm ortodoxie a i možností identifikace osob apod. Zatímco drtivá většina veřejnosti (cca 80 %) je pro zákaz nošení burky a nikábu ve škole a veřejných prostorách, nošení hidžábu většině nevadí pro zákaz je jen 38 % respondentů. Výsledky se přitom výrazně neliší při dotazování, kde je pokrývka hlavy lidem ukázána (CAPI) a jen popsána (CATI). Výrazný rozdíl mezi hodnocením muslimského hidžábu a srovnatelných pokrývek hlavy jiných náboženství ovšem ukazuje, že hodnocení jsou kromě obecných sekulárních postojů ovlivněna i současným kritickým vnímáním islámu a muslimů

22 Multikulturalismus, obrana hodnot, perzekuce OT9A. Měli by podle vás mít muslimové žijící v ČR možnost řídit se hodnotami a nařízeními Koránu? Ne celé vyznání je nebezpečné Jen pokud neporušují zákony a základní hodnoty ČR Ano je to vyznání jako každé jiné N=1006 % ze všech respondentů OT9B. Jak by měla Česká republika přistupovat k imigraci lidí z islámského světa? Přísněji přistupovat KE VŠEM Muslimům bránit jim v přistěhování Přísněji kontrolovat JEDNOTLIVCE - zda hrozí, že patří k radikálům či fundamentalistům Přistupovat jako ke všem dalším zemím a kulturám OT9C. Jak by měl podle vás český stát přistupovat k Islámu? Zakázat ho či výrazně znesnadňovat jeho vyznávání Sledovat a stíhat případné radikální projevy Jako ke každé jiné církvi nedělat zvláštní opatření Schopnost veřejného mínění rozlišovat mezi obranou sekulární společnosti a diskriminací na základě vyznání, ukazují i následující otázky. Většina lidí (70 %) zastává názor, že muslimové by měli mít možnost řídit se hodnotami a nařízeními svého vyznání, pokud neporušují zákony a základní hodnoty (ČR). Jen menšina respondentů (36 %) podporuje obecné zaměření imigrační politiky proti muslimům. Stejně tak jen menšina respondentů (23 %) podporuje obecný zákaz Islámu či kroky výrazně znesnadňující jeho vyznávání. Většina respondentů naopak v těchto otázkách preferuje selektivní přístup tedy snahu intenzivněji kontrolovat, zda přistěhovali mohou patřit k radikálům, a sledovat / stíhat radikální projevy Islámu. Neselektivní postoje postihující muslimy jako celek mírně častěji podporují starší lidé, lidé z nižších vzdělanostních a socioekonomických skupin což ovšem nemusí souviset s postoji k Islámu, ale celkově ke skupinám, s nimiž se méně setkávají. Zákaz Islámu např. podporují častěji lidé, kteří neznají žádné cizince

23 INFORMACE O REALIZÁTOROVI VÝZKUMU O nás MEDIAN, s.r.o je nezávislá soukromá společnost pro výzkum trhu, médií a veřejného mínění & vývoj analytického a marketingového software. Společnost působí na trhu od roku 1993 a realizuje všechny typy kvalitativních i kvantitativních výzkumů trhu a veřejného mínění, včetně oficiálních mediálních měření a MML- TGI Garance kvality MEDIAN je členem odborných sdružení: SIMAR (www.simar.cz) ESOMAR (www.esomar.org) TGI Network (www.tgisurveys.com) American Marketing Association Kontakt Daniel Prokop gsm: MEDIAN Národních hrdinů 73 Praha 9, Tel:

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro:

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro: Vlastnictví zbraní 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Uzavření obchodů na státní svátky

Uzavření obchodů na státní svátky Uzavření obchodů na státní svátky 26. 10. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

Dopravní přestupky Zpracováno exkluzivně pro:

Dopravní přestupky Zpracováno exkluzivně pro: Dopravní přestupky 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Vnímání činnosti ÚOOZ

Vnímání činnosti ÚOOZ Vnímání činnosti ÚOOZ 14. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum obecné populace MML-TGI. Software. Mediální výzkumy.

Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum obecné populace MML-TGI. Software. Mediální výzkumy. Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum obecné populace 11. 12. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE

Více

Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI)

Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI) Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI) 18. června 2013 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Hodnocení roku 2016 a očekávání v roce 2017

Hodnocení roku 2016 a očekávání v roce 2017 Hodnocení roku a očekávání v roce 1 0. 12. Zpracováno exkluzivně pro: Metodika výzkumu Velikost vzorku N = respondentů ve věku 1 a více let Termín dotazování. 12. 2. 12. Metoda sběru dat Osobní dotazování

Více

Vývoj vztahu Čechů k imigraci a přijímání uprchlíků

Vývoj vztahu Čechů k imigraci a přijímání uprchlíků Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Vývoj vztahu Čechů k imigraci a přijímání uprchlíků 5.. 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha

Více

Zkušenosti s kvalitou a nákupem potravin

Zkušenosti s kvalitou a nákupem potravin VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz Oficiální partner KANTAR

Více

Sněmovní volební model MEDIAN ÚNOR 2015

Sněmovní volební model MEDIAN ÚNOR 2015 Sněmovní volební model MEDIAN ÚNOR 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

Hodnocení elektronické evidence tržeb živnostníky

Hodnocení elektronické evidence tržeb živnostníky Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Hodnocení elektronické evidence tržeb živnostníky 27. 10. 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha

Více

Sněmovní volební model MEDIAN BŘEZEN 2015

Sněmovní volební model MEDIAN BŘEZEN 2015 Sněmovní volební model MEDIAN BŘEZEN 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

Postoje k zákonu o sociální bydlení a jeho podobě

Postoje k zákonu o sociální bydlení a jeho podobě Postoje k zákonu o sociální bydlení a jeho podobě. 1. 2017 Zpracováno exkluzivně pro: Metodika výzkumu Velikost vzorku N = 752 respondentů ve věku 18 a více let Termín dotazování 7. 12. 201. 1. 2017 Metoda

Více

Sněmovní volební model MEDIAN

Sněmovní volební model MEDIAN Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Sněmovní volební model MEDIAN KVĚTEN 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111,

Více

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014 Sankce EU vůči Rusku Závěrečná zpráva Září 2014 Hlavní zjištění 82 % dotázaných ví o sankcích EU vůči Rusku. Častěji jsou informováni muži, lidé nad 0 let, s maturitou nebo VŠ a lidé, kteří se zajímají

Více

Brexit a postoje k případnému Czexitu

Brexit a postoje k případnému Czexitu Brexit a postoje k případnému Czexitu 14. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Sněmovní volební model MEDIAN LISTOPAD 2014

Sněmovní volební model MEDIAN LISTOPAD 2014 Sněmovní volební model MEDIAN LISTOPAD 2014 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

Sněmovní volební model MEDIAN ŘÍJEN 2014

Sněmovní volební model MEDIAN ŘÍJEN 2014 Sněmovní volební model MEDIAN ŘÍJEN 2014 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

Prezidentský volební model (MEDIAN, listopad-prosinec 2012)

Prezidentský volební model (MEDIAN, listopad-prosinec 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Sněmovní volební model MEDIAN. SRPEN 2014 (sběr )

Sněmovní volební model MEDIAN. SRPEN 2014 (sběr ) Sněmovní volební model MEDIAN SRPEN 2014 (sběr 6. 8 6. 9. 2014) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Sněmovní volební model MEDIAN

Sněmovní volební model MEDIAN Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Sněmovní volební model MEDIAN SRPEN 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111,

Více

Miloš Zeman Rok ve funkci

Miloš Zeman Rok ve funkci Miloš Zeman Rok ve funkci Závěrečná zpráva Březen 0 Hlavní zjištění Oproti obdobnému výzkumu 00 dní ve funkci z června 0 si Miloš Zeman mírně pohoršil. V celkové spokojenosti ubylo rozhodně spokojených

Více

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012)

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Prezidentský volební model (MEDIAN, červenec 2012)

Prezidentský volební model (MEDIAN, červenec 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

METODOLOGIE. SANEP s.r.o. kvótní výběr. multiplechoice

METODOLOGIE. SANEP s.r.o. kvótní výběr. multiplechoice METODOLOGIE TÉMA PRŮZKUMU: Volební preference (srpen 2016) REALIZÁTOR: VÝBĚR RESPONDENTŮ: TYP OTÁZEK: SANEP s.r.o. kvótní výběr multiplechoice REPREZENTATIVITA: ve věku 18+let Reprezentativní vzorek odpovídá

Více

Sněmovní volební model MEDIAN

Sněmovní volební model MEDIAN Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Sněmovní volební model MEDIAN ŘÍJEN 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111,

Více

Sněmovní volební model MEDIAN KVĚTEN 2014

Sněmovní volební model MEDIAN KVĚTEN 2014 Sněmovní volební model MEDIAN VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Rok Miloše Zemana ve funkci prezidenta a jmenování vlády Bleskový výzkum (CATI)

Rok Miloše Zemana ve funkci prezidenta a jmenování vlády Bleskový výzkum (CATI) Rok Miloše Zemana ve funkci prezidenta a jmenování vlády Bleskový výzkum (CATI) 11. ledna 2014 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111,

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum mezi OSVČ MML-TGI. Software. Mediální výzkumy.

Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum mezi OSVČ MML-TGI. Software. Mediální výzkumy. Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum mezi OSVČ 11. 12. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům

Postoje české veřejnosti k cizincům TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům Technické

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová SVOBODA ZVÍŘAT Kožešinová zvířata Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová 2013 SOUHRN HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Součástí šetření veřejného mínění Centra pro

Více

Sněmovní volební model MEDIAN (září-říjen 2012)

Sněmovní volební model MEDIAN (září-říjen 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Hrozba terorismu 20. 11. 2015. Zpracováno exkluzivně pro:

Hrozba terorismu 20. 11. 2015. Zpracováno exkluzivně pro: Hrozba terorismu 20. 11. 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Evropská unie očima Čechů a Slováků Bleskový výzkum v ČR a SR

Evropská unie očima Čechů a Slováků Bleskový výzkum v ČR a SR Evropská unie očima Čechů a Slováků Bleskový výzkum v ČR a SR 24. února 2014 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101

Více

Sněmovní volební model MEDIAN. DUBEN 2014 (sběr 8. DUBNA 8. KVĚTNA 2014)

Sněmovní volební model MEDIAN. DUBEN 2014 (sběr 8. DUBNA 8. KVĚTNA 2014) Sněmovní volební model MEDIAN (sběr 8. DUBNA 8. KVĚTNA 2014) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Kožešinová zvířata pohledem české veřejnosti

Kožešinová zvířata pohledem české veřejnosti Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 tel: 286 840 129 E-mail: cvvm@soc.cas.cz, http://cvvm.soc.cas.cz/ Kožešinová zvířata pohledem české veřejnosti Závěrečná

Více

Koncesionářské poplatky

Koncesionářské poplatky Koncesionářské poplatky Srpen 9 Nobody s Unpredictable Pozadí a cíle výzkumu Výzkum má sloužit jako případný argumentační nástroj návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. V případě pozitivní

Více

Zpracoval: Jan Červenka Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ;

Zpracoval: Jan Červenka Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ; Tisková zpráva Česká veřejnost o dění na Ukrajině říjen O vývoj situace na Ukrajině se v současnosti zajímá již jen necelá třetina českých občanů. Aktuální zájem o dění na Ukrajině je nejnižší za celé

Více

METODOLOGIE. SANEP s.r.o. kvótní výběr. multiplechoice

METODOLOGIE. SANEP s.r.o. kvótní výběr. multiplechoice METODOLOGIE TÉMA PRŮZKUMU: Volební preference (listopad 2016) REALIZÁTOR: VÝBĚR RESPONDENTŮ: TYP OTÁZEK: SANEP s.r.o. kvótní výběr multiplechoice REPREZENTATIVITA: ve věku 18+let Reprezenta)vní vzorek

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

METODOLOGIE. TÉMA PRŮZKUMU: Životní úroveň v krajích ČR (září 2016)

METODOLOGIE. TÉMA PRŮZKUMU: Životní úroveň v krajích ČR (září 2016) METODOLOGIE TÉMA PRŮZKUMU: Životní úroveň v krajích ČR (září 2016) REALIZÁTOR: VÝBĚR RESPONDENTŮ: TYP OTÁZEK: REPREZENTATIVITA: SANEP s.r.o. kvótní výběr multiplechoice ve věku 18+ Reprezenta)vní vzorek

Více

Obavy a příprava na důchod listopad 2016

Obavy a příprava na důchod listopad 2016 Tisková zpráva Obavy a příprava na důchod listopad 20 Více než polovina českých občanů (52 %), kteří dosud nejsou důchodci, v současnosti spoří či investuje, aby se zajistila na stáří. Lidé se špatnou

Více

Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí

Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování dopadů hospodářské krize na finanční

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

Sněmovní volební model MEDIAN. (březen-duben 2013) 29. duben 2013

Sněmovní volební model MEDIAN. (březen-duben 2013) 29. duben 2013 Sněmovní volební model MEDIAN (březen-duben 2013) 29. duben 2013 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 2016

Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 2016 Tisková zpráva Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 6 V současnosti se o vývoj situace na Ukrajině zajímá čtvrtina české veřejnosti, významně převažuje podíl lidí (4 %), kteří se o situaci na Ukrajině

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

PO /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

PO /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: gabriela.samanova@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika a záruky stability pro

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění POSTOJE VE VYBRANÝCH OBLASTECH Období sběru dat: 26. 9. 2014-2. 10. 2014 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE ZÁKLADNÍ INFORMACE O

Více

Postoj občanů k plýtvání potravinami duben 2014

Postoj občanů k plýtvání potravinami duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: marie.kubatova@soc.cas.cz Postoj občanů k plýtvání potravinami

Více

0% III/2002 IX/2005 II/2007 II/2008 II/2009 II/2010 II/2011 XI/2012 XI/2013

0% III/2002 IX/2005 II/2007 II/2008 II/2009 II/2010 II/2011 XI/2012 XI/2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2013

Více

Tisková zpráva. Sympatie české veřejnosti k některým zemím listopad /6

Tisková zpráva. Sympatie české veřejnosti k některým zemím listopad /6 Tisková zpráva Sympatie české veřejnosti k některým zemím listopad 16 Nejvíce sympatií získalo Slovensko, podobně jako v minulých letech. Podobně na dalších místech jsou západoevropské a severoevropské

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Češi k prezidentským volbám v USA

Češi k prezidentským volbám v USA TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA Technické parametry

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Obavy českých obyvatel související s jadernou

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE

PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE Závěrečná zpráva z výzkumu PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE srpen PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE srpen . DESIGN VÝZKUMU Reprezentativní kvantitativní výzkum na

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016 eu2 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201 Technické

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině: říjen 2015

Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině: říjen 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 6 8 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině: říjen 05 Od září

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps150305 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných

Více

Cholesterol 2016

Cholesterol 2016 8.3.2016 Cholesterol 2016 METODOLOGIE Sběr dat proběhl prostřednictvím internetového dotazníku (CAWI) na internetovém panelu agentury STEM/MARK. Terénní sběr dat: 26. 2. 3. 3. 2016 Cílová skupina: populace

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE

PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE závěrečná zpráva z reprezentativního průzkumu veřejného mínění agentury FOCUS, Marketing & Social Research srpen 05 PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +42 286 84 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

1/6. Česká republika Výzkum "Krajské volby a uprchlická krize" sběr: Jaký je Váš názor na islám? % 16% 25% ZŠ 16%

1/6. Česká republika Výzkum Krajské volby a uprchlická krize sběr: Jaký je Váš názor na islám? % 16% 25% ZŠ 16% 5 5 1 1/6 Jaký je Váš názor na islám? Je to náboženství ze kterého mám strach 66% Mám z něj respekt ale ne strach 5% Nevím neumím odpovědět 9% Je to náboženství u kterého bychom měli být více na pozoru

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN Období sběru dat: 26. 9. 2014-2. 10. 2014 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZKUMU

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

KRAJSKÉ VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVENEC 2016 VOLEBNÍ POTENCIÁL

KRAJSKÉ VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVENEC 2016 VOLEBNÍ POTENCIÁL KRAJSKÉ VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVENEC 2016 VOLEBNÍ POTENCIÁL KRAJSKÉ VOLBY OBSAH METODOLOGIE VÝSLEDKY PRŮZKUMU PANEL BOOK KONTAKTY 2 METODOLOGIE TÉMA PRŮZKUMU: Krajské volby (červenec 2016) ZADAVATEL: REALIZÁTOR:

Více