Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015"

Transkript

1 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jana Králová, vedoucí FO Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ Martina Chvostová, referentka odboru HB Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB Ing. Vladislav Oliwa, KO Program: 1. Kontrola usnesení 2. Návrh rozpočtových opatření 3. Záležitosti odboru investic a údržby 4. Pozemky 5. Bytové záležitosti a nebytové prostory 6. Schválení účetních závěrek roku Zápis z jednání dopravní komise Rady města Vimperk 8. Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 9. Uzavření Městské knihovny Vimperk 10. Různé Hlasování o programu: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen.

2 1. Kontrola usnesení - zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne Usnesení č. 290 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne Zodpovídá: kancelář starostky 2. Návrh rozpočtových opatření - návrh FO Usnesení č. 291 Rada města provádí změnu schváleného rozpočtu na rok 2015 dle předloženého návrhu: - změny ve výdajích rozpočtu v celkové částce Kč (RO č. 6), - snížení objemu rozpočtu na částku tis. Kč (RO č. 7). Zodpovídá: FO, termín do Záležitosti odboru investic a údržby a) návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SF ŽP ČR b) informace návrh smlouvy o dílo Zateplení ZŠ Vimperk opce bez usnesení Usnesení č. 292 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu ŽP ČR v rámci OPŽP k realizaci projektu Zateplení ZŠ Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem. Pro 4, proti 0, zdržel se 0Návrh byl přijat. Zodpovídá: odbor IÚ, termín do Pozemky a) ukončení NS k pozemku v k.ú. Vimperk, kopie NS ze dne , snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB b) žádost ze dne o souhlas s umístěním zahradního altánu a chatky na propachtovaném pozemku v k.ú. Vimperk, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB c) výsledek provedené kontroly v oblasti reklamy a reklamních zařízení fotografie

3 Usnesení č. 293 Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu uzavřenou dne k pozemku PK č. 910/19 (dnes parcela KN č. 580/1) v k. ú. Vimperk na základě vzájemné dohody k a to z důvodu, že účel pronájmu tj. údržba a opravy již uložených inženýrských sítí v pozemku pronajímatelů ztratil již původní smysl změnou technologie vytápění Zimního stadionu ve Vimperku. Povinnost zaplatit poměrnou část nájemného za rok 2015 na základě společné dohody pronajímatelů a nájemce zaniká. Usnesení č. 294 Rada města v zastoupení vlastníka pozemku KN č. 438/1 zahrada o výměře 8729 m 2 v k. ú. Vimperk (z části propachtovaného za účelem zahrádkaření) souhlasí dle předloženého návrhu s umístěním stavby dřevěné chatky na nářadí o rozměrech 6 x 4 m a dřevěného altánu o rozměrech 4 x 4 m a výšky cca 2 metry na části tohoto pozemku. Souhlas je vydáván investoru stavby a pachtýři pozemku. Usnesení č. 295 Rada města bere na vědomí zpracovaný materiál týkající se umístění reklam na movitém a nemovitém majetku města Vimperk. Zodpovídá: odbor HB, termín do Bytové záležitosti a nebytové prostory a) návrh odboru HB na doplnění NS k bytům b) návrh MěSD ze dne na vypovězení nájmu bytu v ul. K. Weise čp. 396 Vimperk z důvodu neplacení nájemného, návrh odboru HB c) žádost ze dne o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách a s možností nadále užívat byt, vyjádření MěSD, kopie usnesení RM č. 36 ze dne , návrh odboru HB d) žádost ze dne o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách a s možností nadále užívat byt, vyjádření MěSD, kopie usnesení RM č. 36 ze dne , návrh odboru HB e) žádost ze dne o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách, vyjádření MěSD, kopie usnesení RM č. 36 ze dne , návrh odboru HB f) žádost ze dne o schválení rekonstrukce sklepní buňky u bytu v ul. SNP č. 461 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB g) žádost ze dne o souhlas s užíváním společných prostor sloužících jako kočárkárna za účelem zřízení posilovny, vyjádření MěSD, návrh odboru HB h) žádost ze dne o pronájem garáže v ul. Pražská čp. 181 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB odloženo na jednání RM

4 Usnesení č. 296 Rada města rozhodla o doplnění čl. VIII. nájemní smlouvy k bytům v uvedeném znění takto: - nájemce se zavazuje nejdéle do 30 dnů od podpisu nájemní smlouvy přihlásit se k trvalému pobytu v bytě předmětu této smlouvy, výjimku může udělit rada města z vážných důvodů, - vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města, nájemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem Vimperk s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Usnesení č. 297 Rada města rozhodla o výpovědi z nájmu bytu o velikosti 2+1 s příslušenstvím v ulici Karla Weise čp. 396 ve Vimperku, z důvodu uvedeného v 2291 občanského zákoníku v platném znění, pro dlužné nájemné a plnění za užívání bytu za dobu delší než 3 měsíce, ve výši Kč (dlužná částka ke dni ). Nájemní poměr skončí dnem doručení výpovědi. Nájemce je povinen byt bez zbytečného odkladu odevzdat, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu. Usnesení č. 298 Rada města souhlasí s úhradou dluhu, který vznikl na nájemném a plnění za užívání bytu v ulici Karla Weise čp. 396 ve Vimperku ve výši Kč, formou měsíčních splátek ve výši Kč. Rada města dále trvá na vyklizení bytu v ulici Karla Weise čp. 396 ve Vimperku uživatelem a to nejpozději do Pokud nedojde k vyklizení bytu v termínu, bude podán návrh na vyklizení k Okresnímu soudu v Prachaticích. Usnesení č. 299 Rada města souhlasí s úhradou dluhu, který vznikl na nájemném a plnění za užívání bytu č. 14 v ulici K Rokli čp. 495 ve Vimperku ve výši Kč, ve dvou měsíčních splátkách, a to tak, aby byl dluh uhrazen nejpozději do Rada města dále rozhodla nezabývat se žádostí o dalším užívání bytu do doby splnění termínu úhrady dluhu. Pokud nájemník splní podmínky uvedeného usnesení a požádá písemně město Vimperk o souhlas s užíváním bytu v ulici K Rokli čp. 495 ve Vimperku, a to nejpozději do Pokud nedojde ke splnění podmínek stanových uvedeným usnesením, bude podán návrh na vyklizení k Okresnímu soudu v Prachaticích.

5 Usnesení č. 300 Rada města souhlasí s úhradou dluhu, který vznikl na nájemném a plnění za užívání bytu v ulici Mírová čp. 410 ve Vimperku ve výši Kč, formou měsíčních splátek ve výši Kč. Rada města dále trvá na vyklizení bytu v ulici Mírová čp. 410 ve Vimperku uživatelkou, a to nejpozději do Pokud nedojde k vyklizení bytu v termínu, bude podán návrh na vyklizení k Okresnímu soudu v Prachaticích. Usnesení č. 301 Rada města souhlasí s vyzděním sklepní kóje nájemce bytu v ulici SNP čp. 461, Vimperk, na vlastní náklady nájemce za podmínek stanovených MěSD, s.r.o. Vimperk. Rada města upozorňuje žadatele na nutnost provádět uvedené úpravy ve spolupráci s MěSD, s.r.o. Vimperk. Usnesení č. 302 Rada města rozhodla nevyhovět žádosti, nájemce bytu v ulici Čelakovského čp. 403 ve Vimperku, o souhlas s užíváním nevyužívaného společného prostoru kočárkárny v uvedeném objektu za účelem zřízení posilovny, z důvodu nutnosti ponechat uvedený společný prostor pro případnou možnost nájemníků jej nadále jako kočárkárnu využívat. 6. Schválení účetních závěrek roku 2014 a) účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice b) účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice Usnesení č. 303 Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice sestavenou k rozvahovému dni Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Martanová). Návrh byl přijat. Zodpovídá: KO, FO, MŠ Klostermannova, termín do Usnesení č. 304 Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy TGM Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice sestavenou k rozvahovému dni Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Martanová). Návrh byl přijat. Zodpovídá: KO, FO, ZŠ TGM VImperk, termín do

6 7. Zápis z jednání dopravní komise Rady města Vimperk - zápis ze dne Usnesení č. 305 Rada města bere na vědomí zápis z jednání dopravní komise ze dne a souhlasí se závěry uvedenými v bodě č. 2 č. 8. Zodpovídá: RM, termín do Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace - návrh smlouvy s Jč krajem Usnesení č. 306 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace SD/KHEJ/101/15 mezi poskytovatelem Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice a příjemcem dotace městem Vimperk, Steinbrenerova 6 Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Účelem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu spojených s činností sboru dobrovolných hasičů obcí formou účelově vázané dotace na rok Zodpovídá: FO, SDH, termín do Uzavření Městské knihovny Vimperk - žádost městské knihovny ze dne Usnesení č. 307 Rada města schvaluje uzavření Městské knihovny Vimperk pro veřejnost době od do z důvodu provádění 5leté revize knižního fondu. Zodpovídá: MěK, termín do Různé R1) Veřejná zakázka Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Vimperk a) zrušení zadávacího řízení část 3 a část 4 b) část I. serverová část vyloučení uchazeče protokol o jednání hodnotící komise II. c) zpráva o posouzení a hodnocení nabídek přidělení zakázky Usnesení č. 308 Rada města rozhodla zrušit zadávací řízení na III. a IV. část veřejné zakázky Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Vimperk z důvodu, že ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky. Zodpovídá: odbor IÚ, termín do

7 Usnesení č. 309 Rada města na základě protokolu o jednání hodnotící komise II., který pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku na služby Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Vimperk, rozhodla vyloučit uchazeče C SYSTÉM CZ a. s., Otakara Ševčíka 840/10, Brno, IČ: z účasti v zadávacím řízení na Část I. serverová část. Zodpovídá: odbor IÚ, termín do Usnesení č. 310 Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na služby Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Vimperk, rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku 1. část a 2. část uchazeči Z + M Partner, spol. s r. o., Valchářská 3261/17, OSTRAVA, jehož nabídky byly vyhodnoceny jako nabídky s nejnižší nabídkovou cenou. Zodpovídá: odbor IÚ, termín do Zapsala: Starosta: Člen rady: Bc. Renata Samohejlová Ing. Jaroslava Martanová Ing. Jiří Cais

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Omluveni: Jan Hojda, Milan Novák Hosté: Program zasedání:

Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Omluveni: Jan Hojda, Milan Novák Hosté: Program zasedání: 1 Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Hušek Josef, Renata Festová, Petr Černý Omluveni: Jan Hojda,

Více

Z á p i s ze 146. jednání Rady města Strakonice konané 24.5. 2006 v kanceláři starosty

Z á p i s ze 146. jednání Rady města Strakonice konané 24.5. 2006 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

olarcikova Da rear Dobr<, den,

olarcikova Da rear Dobr<, den, olarcikova Da rear Pfedmet: FW: Dotaz k Poskytnutym dotacim v oblasti kultury pro rok 2013 - kulturni Stodolni [] From: Polkova Veronika Sent: Tuesday, August 20, 2013 1:02 PM TO: Kolarcikova Dagmar

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více