V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA"

Transkript

1 V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA

2 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22 7 Prezentační a vzdělávací činnost 23 8 Klíčové projekty památkové péče v roce Významné události a aktivity roku Poskytování informací dle zákona 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím v roce

3 Úvodní slovo ředitele Rok 2010 lze z hlediska vedení územního odborného pracoviště s nadsázkou nazvat rokem tříkrálovým. Odráží to fakt, že během daného období bylo zdejší ÚOP postupně řízeno třemi řediteli. Po manažerských pochybeních, která na jaře vyústila v odvolání Romana Procházky, byl pověřen vedením pracoviště stávající náměstek pro památkovou Tomáš Karel. Následně došlo k patové situaci, kdy z výběrového řízení na konci léta nebyl na základě doporučení komise vybrán žádný kandidát. Na tento post byl nakonec na podzim, po složitém vyjednávání, jmenován v kumulaci se stávající funkcí kastelána Tomáš Wizovský, vítěz výběrového řízení na funkci ředitele v ÚOP v Plzni. Nové vedení ÚOP v Lokti muselo neodkladně řešit nahromaděné problémy a stabilizovat ekonomickou i personální situaci. Největší potíže s absencí vyrovnaného a objektivně nastaveného rozpočtu úspěšně vyřešil ve spolupráci s novým ekonomickým náměstkem až pověřený ředitel Tomáš Karel. Následně byly řešeny závady zjištěné interním auditem NPÚ a další pochybení, která vyústila na konci roku v obsazení nové pozice kontrolora a posléze i v podání dvou trestních oznámení. Ze strategických činností byla vyhodnocena, byť s některými danými limity, jako funkční pouze oblast odborné památkové péče. Ve vedení ekonomickoprovozní oblasti došlo k výměně náměstka a sekce správy památkových objektů byla posílena o kvalifikovaného pracovníka dlouhodobě se zabývajícího marketingem památek. Pro obnovení interakce mezi všemi sekcemi ÚOP a zlepšení komunikace byly obnoveny řádné a rozšířené porady a nastavena možnost celopodnikového setkávání. Došlo k zintenzivnění spolupráce s představiteli města Loket, na jehož území pracoviště sídlí, navázání nových kontaktů s magistrátním městem Karlovy Vary a těsnějšímu sepjetí s Krajským úřadem Karlovarského kraje. Dále byl zaveden manažerský systém X-CODE jako moderní řešení předávání informací, úkolů, sledování termínů a jejich vyhodnocování. Změny se nevyhnuly ani samotnému sídlu ÚOP, jednotlivé kanceláře a prostory byly logičtěji přeuspořádány s cílem zfunkčnění pracoviště, budovy zabezpečeny elektronickou signalizací, zajištěno zálohování dat a vybudování serverovny. Byly položeny základy motivační péče o zaměstnance, vybudována a obsazena první bytová jednotka s povinnostmi domovníka a ostrahy, připraven projekt adaptace půdní vestavby jako startovacího zázemí pro stávající či budoucí pracovníky. Z iniciativy sekce památkové péče započaly práce na zřízení a otevření konzultačního centra jako prostoru pro setkávání, jednání a řešení problematiky týkající se památkového fondu a moderní péče o něj. Tento rok znamenal také dokončení dlouhodobých úkolů a úspěšnou realizaci několika nových projektů. Velkým přínosem roku 2010 byla v tomto smyslu bezesporu celostátní kampaň Rok sv. Maura a dokončení obnovy střechy hradu Bečov a započetí zajištění havarijního stavu vnějšího pláště. Po vybudování unikátního protipožárního systému se jedná o další velký skok na cestě ke zpřístupnění zbývajících 2/3 dosud neprovozovaného hrado-zámeckého areálu v Bečově nad Teplou. Na zámku Kynžvart byla rozvinuta bohatá činnost v oblasti péče o mobiliární fond, zahraniční spolupráce a návštěvy badatelů. V areálu zámku Valeč probíhaly intenzivní stavební činnosti, v tomto roce gradovaly realizace několika dotací úspěšně získaných v předchozích dvou letech. Především se jednalo o obnovu kostela a sloupu Nejsvětější Trojice z prostředků Finančních mechanismů EHP/Norska. Z Operačního programu životního prostředí došlo k statickému zajištění vstupů pivovarských sklepů, z fondů ministerstva kultury pak bylo vybudováno požární zajištění, došlo k vybudování inženýrských sítí a obnově správní budovy. Z programu ISO pak bylo realizováno rozšíření zabezpečovacích systémů areálu zámku Valeč a konečně z Programu rozvoje venkova prostřednictvím partnera AREA Viva o. s. byl realizován projekt Valečská enviroučebna. Za památkovou péči lze, mimo zvýšení efektivnosti a akceschopnosti, též jmenovat úspěšné zapojení odborné sekce ÚOP v Lokti při realizaci vzorové obnovy kláštera v Teplé z IOP. Díky této koncepční spolupráci již ve fázi přípravy zadávacích dokumentací a výběrových řízení lze do budoucna úspěšně čelit možným konfliktům mezi zájmy památkové péče a procesem stavební obnovy. Nemalým úspěchem odborné památkové péče a správy památkového objektu bylo v uplynulém roce získání ceny Evropské unie pro kulturní dědictví ocenění Europa Nostra pro rok 2010 za projekt konzervace a prezentace Horního hradu v Bečově nad Teplou. Smutným faktem projevující se hospodářské krize byl bohužel i fakt, že kromě stavebních akcí z Programu záchrany architektonického dědictví (hrad Bečov) a investičních realizací na zámku Valeč musela být i letos výrazně utlumena až zastavena tzv. malá údržba spravovaných památkových objektů hrazená z vlastního rozpočtu. Vlivem nešťastných okolností, způsobených nezaviněnou dopravní nehodou a následnou dlouhodobou rekonvalescencí postižených pracovníků, musela památková péče zvládnout v již tak poddimenzovaném počtu celou náročnou agendu v oslabení. Závěrem roku se pracoviště vyrovnávalo s nesnadnou situací 10 % snižování pracovníků ve státní sféře a s dokončením systemizace NPÚ. V rámci těchto kroků byla zrušena pracovní pozice vedoucího odboru památkové péče a v rámci odstupného i pozice zahradníka na SZ Kynžvart. Rozpočtový deficit způsobený například některými zbytnými výdaji v předchozím roce, zpronevěrou na SZ Kynžvart a některými nevýhodně uzavřenými smlouvami se podařilo vyrovnat mimo jiná opatření také díky SHZ Bečov a ÚP NPÚ, a to zapojením příjmů z realizace unikátní a úspěšné výstavy relikviáře sv. Maura na Pražském hradě. 3

4 Organizační struktura 4

5 V následujícím roce čeká ÚOP v Lokti mimo jiné dokončení reorganizace jako nezbytného předpokladu ekonomičtějšího fungování, otevření konzultačního centra jako nástroje otevřenosti a komunikace se širokou veřejností, nebo spolupráce na aktivitách vedoucích k zapsání lázeňského trojúhelníku na seznam světového dědictví UNESCO. V rámci památkových objektů se chystá zpřístupnění nově revitalizované expozice relikviáře sv. Maura na zámku Bečov, praktická realizace optimálního uspořádání souběžného provozu zámku Kynžvart a golfového hřiště, či zpřístupnění nově rekonstruovaného zámeckého kostela ve Valči. Nezbývá mi než poděkovat Tomáši Karlovi za nadstandardní nasazení a úspěšné splnění úlohy zástupce ředitele. Spolu s ním též děkuji všem našim aktivním a zainteresovaným pracovníkům za mimořádnou mobilizaci sil, hmatatelné pracovní výsledky realizované často nad rámec pracovní doby a náplně práce, za ochotu k týmové, solidární a koncepční činnosti ve správě a ochraně nám svěřeného památkového fondu, neboť budoucnost památek je stejně důležitá jako jejich minulost. Mgr. Tomáš Wizovský, ředitel 1 Organizace Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti Kostelní 81 / Loket Tel.: / Fax: / IČ: DIČ: CZ Způsob zřízení: NPÚ ÚOP v Lokti bylo zřízeno rozhodnutím generálního ředitele NPÚ čj. NPÚ-302/4940/2006 ze dne 23. června Pracoviště vzniklo delimitací částí ze stávajícího územního odborného pracoviště v Plzni a splynutím ze stávajícího detašovaného pracoviště v Lokti Zřizovatel: Ministerstvo kultury České republiky Vedoucí pracovníci Mgr. Tomáš Wizovský, ředitel tel.: , mob.: Tomáš Karel, náměstek pro památkovou péči tel , mob.: Ing. Milan Sapoušek, provozně ekonomický náměstek tel.: , mob.: Aleš Kubísek, náměstek pro správu památkových objektů tel.: , mob.: Mgr. Jana Horváthová, vedoucí oddělení garantů území tel.: , mob.: Mgr. Jan Konůpek, vedoucí oddělení specialistů tel.: , mob.: Bc. Lukáš Smola, vedoucí oddělení evidence, dokumentace a IS tel.: , mob.: Leona Ondrůjová, vedoucí oddělení ekonomiky tel.: , mob.: Mgr. Kateřina Pánková, vedoucí správy SHZ Bečov tel.: , mob.: PhDr. Miloš Říha, vedoucí správy SZ Kynžvart tel.: , mob.: Ing. Tomáš Petr, vedoucí správy SZ Valeč tel.: , mob.:

6 Členění zaměstnanců podle věku k Věk Muži Ženy Celkem % Do , , , , ,74 nad ,70 Celkem ,00 Členění zaměstnanců podle vzdělání k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,04 Vyučen ,39 Střední odborné ,45 Úplné střední ,90 Úplné střední odborné ,09 Vyšší odborné ,00 Vysokoškolské ,13 Celkem ,00 Vzniklé a skončené pracovní poměry k Stav Počet Nástupy 21 Odchody 14 Trvání pracovního poměru k Doba trvání Počet % Do 5 let Do 10 let Do 15 let 7 10 Do 20 let 4 6 Nad 20 let 0 0 Celkem Průměrný plat k Průměrný hrubý měsíční plat Kč 6

7 Poradní orgány ředitele Památková rada Mgr. Michal Černý, prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Karel Kuča, PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D., prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., PhDr. Martina Veselá, Mgr. Lubomír Zeman, Ing. Jan Žižka Archeologická komise Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D., PhDr. Josef Hložek, Ph.D., Mgr. Aleš Káčerik, Bc. Karel Kašák, Mgr. Jiří Klsák, Mgr. Milan Kuchařík, Mgr. Markéta Macků, Mgr. Filip Prekop, Bc. Anna Svatušková, Mgr. Radek Široký, Ph.D. Kastellologická komise Bc. Ondřej Cink, prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, Mgr. Jiří Klsák, JUDr. Vilém Knoll, Ph.D., Mgr. Jan Konůpek, PhDr. Vladislav Razím, Bc. Romana Riegerová, Mgr. Lubomír Zeman 2 Náplň a rozsah činnosti NPÚ ÚOP v Lokti zajišťuje činnost Národního památkového ústavu s působností pro Karlovarský kraj (okresy Cheb, Karlovy Vary, Sokolov) a do jeho správy spadají 3 zpřístupněné památkové objekty (hrad a zámek Bečov, zámek Kynžvart, zámek Valeč). V jeho spádovém území se nachází 10 národních kulturních památek (hrad a zámek Bečov, zámek Kynžvart, Kynžvartská daguerrotypie, relikviář sv. Maura, klášter premonstrátů Teplá, středověký důl Jeroným v Čisté, Rudá věž smrti v Ostrově, Císařské lázně v Karlových Varech, kostel sv. Máří Magdalény v Karlových Varech, lázeňská kolonáda v Mariánských Lázních), nemovitých kulturních památek, 3 městské památkové rezervace (Františkovy Lázně, Cheb, Loket), 11 městských památkových zón (Bečov, Horní Blatná, Horní Slavkov, Jáchymov, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Ostrov, Teplá, Toužim, Valeč, Žlutice), 2 vesnické památkové rezervace (Doubrava, Nový Drahov), 8 vesnických památkových zón (Beranov, Dolní Lažany, Dolní Rychnov, Kojšovice, Kosmová, Královské Poříčí, Popovice, Salajna), 1 krajinná památková zóna (Valečsko), 1 archeologická rezervace (Tašovice) a 8 ochranných pásem (Bochov, Čistá, Dalovice, Chlum Svaté Maří, Krásný Les, Nejdek, Nová Kyselka, Teplá). 3 Památková péče Souhrnný přehled všech odborných vyjádření zhotovených v roce 2010 Odborná činnost probíhala v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a další související legislativou. Správní orgány/ pověřené obce ÚPD Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Ostatní Celkem Aš Cheb Karlovy Vary Kraslice Mariánské Lázně Ostrov Sokolov Krajský úřad Karlovarského kraje Ostatní Celkem

8 Spolupráce s kraji a obcemi s rozšířenou působností V roce 2010 pokračovala úspěšná spolupráce s Krajským úřadem Karlovarského kraje a výkonnými orgány státní památkové péče na pověřených obcích. Vykonávání dohledu nad prováděním obnovy kulturních památek s přednostním zaměřením na akce subvencované v rámci programů mk čr Důležitou činností bylo sledování akcí probíhajících v rámci dotačních titulů Ministerstva kultury ČR Havarijního programu, Programu péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny, Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a Programu záchrany architektonického dědictví. Zajišťování a koordinace hodnocení pro výběr akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů mk čr na úseku památkové péče Přehled všech dotací přidělených MK ČR v roce 2010 na akce kontrolované NPÚ ÚOP v Lokti Název dotace MK ČR Dotace v tis. Kč Havarijní program Program záchrany architektonického dědictví Program regenerace městských památkových rezervací a zón Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny 658 Program restaurování 517 Program podpory záchranných archeologických výzkumů 243 Celkem Havarijní program v roce 2010 Poř. číslo Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace v tis. Kč Přidělená dotace MK ČR v tis. Kč. 1 Hazlov, Hazlov Cheb Hazlov, zámek Hranice, Hranice u Aše Cheb Hranice, evangelický kostel Nový Kostel, Kopanina Cheb Kopanina, kostel sv. Jiří a Jiljí Křižovatka, Nová Ves u Křižovatky Cheb Nová Ves, hospodářská usedlost čp Skalná, Skalná Cheb Skalná, kostel sv. Jana Křtitele Sadov, Bor u Karlových Var Karlovy Vary Bor, kostel sv. Maří Magdalény Štědrá, Brložec u Štědré Karlovy Vary Brložec, kostel sv. Michaela Archanděla Horní Blatná, Horní Blatná Karlovy Vary Horní Blatná, hrázděný dům čp Horní Blatná, Horní Blatná Karlovy Vary Horní Blatná, kostel sv.vavřince Jáchymov, Jáchymov Karlovy Vary Jáchymov, měšťanský dům čp Verušičky, Luka u Verušiček Karlovy Vary Luka, kostel sv. Vavřince Pšov, Močidlec Karlovy Vary Močidlec, kostel sv. Jakuba Většího Karlovy Vary, Rybáře Karlovy Vary Rybáře, kostel sv. Urbana Žlutice, Žlutice Karlovy Vary Žlutice, kostel sv. Petra a Pavla Přebuz, Přebuz Sokolov Přebuz, dům čp Přebuz, Přebuz Sokolov Přebuz, kostel sv. Bartoloměje Celkem

9 Program záchrany architektonického dědictví v roce 2010 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Bochov zřícenina hradu Hartenštejn obnova Karlovarské věže (realizace přístupu a výplní otvorů), konzervace nadzemních konstrukcí zříceniny 500 Horní Slavkov kostel sv. Jiří obnova břidlicové střechy vč. klempířských prvků 425 Chyše kostel Jména Panny Marie obnova vnitřních omítek (injektáž trhlin, doplnění omítek, odkryv a restaurování omítek s malířskou výzdobou, malířská úprava a retuše, celoplošná 420 konzervace Jáchymov horský hotel Klínovec restaurování výzdobních kazet s rozvilinami, centrální výzdobné kazety a dřevěného rámu stropu 425 v Jubilejním sále hotelu Karlovy Vary (Rybáře) bývalá vzorkovna porcelánky Karla Knolla obnova objektu 475 Kraslice bývalá městská jatka obnova části fasády a střechy hlavní budovy 500 Krásný Les (Horní Hrad) hrad a zámek Horní hrad statické zajištění části západního křídla zámku 425 Libá hrad a zámek obnova hradu a zámku 500 Libá kostel sv. Kateřiny obnova krovu a výměna střešní krytiny 500 Poustka (Ostroh) kostel sv. Wolfganga obnova střešní krytiny části presbytáře kostela vč. lokálních oprav konstrukce krovu 425 Skalná kostel sv. Šebestiána restaurování interiérového pláště kostela 420 Teplá klášter premonstrátů obnova 2. NP konventu, severní části obnova vnitřních omítek, podlah, výměna dveří, výmalba 850 interiéru Toužim bývalý zámecký pivovar statické zajištění stropních konstrukcí vč. stavebních úprav vstupu do sklepů 980 Verušičky zámek obnova krovu a střešního pláště hospodářského křídla zámku 500 Celkem Program regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2010 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Bečov nad Teplou barokní fara dokončení obnovy dožilé fasády a fasádních prvků, odvodnění zdiva 110 Bečov nad Teplou radnice pokračování obnovy střechy 100 Františkovy Lázně kaple sv. Antonína oprava střechy, klempířských prvků a omítky vč. nátěru 47 Františkovy Lázně Lázně I oprava střechy, klempířských prvků, fasády a oprava oken a dveří vč. obnovy nátěru 833 Horní Blatná kaple sv. Kříže VI. etapa restaurování vnitřních omítek a restaurování kruchty 372 Horní Blatná kostel sv. Vavřince oprava střechy věže kostela 28 Horní Slavkov kaple Božího Těla restaurování nástěnných figurálních maleb 300 Horní Slavkov Pluhův dům čp. 497 obnova fasády zadního traktu 100 Cheb dům čp. 14 oprava fasády a výměna oken 126 Cheb dům čp. 36 oprava střechy 18 Cheb dům čp. 116 oprava fasády 15 Cheb dům čp. 194 výměna oken 22 Cheb dům čp. 440 oprava fasády a střechy 56 9

10 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Cheb hrad oprava barokních městských hradeb Jáchymov dům čp. 33 dokončení uliční fasády 50 Jáchymov dům čp. 126 restaurování štukového ostění vstupních dveří přízemí do dvora a okenního otvoru 50 Jáchymov kostel sv. Jáchyma dokončení oprav vnějších soklových omítek a nátěrů, oprava vnějších pískovcových parapetů, dílčí oprava 126 střešního pláště Jáchymov radnice oprava fasády jižní části a izolace obvodových zdí proti spodní vodě 864 Karlovy Vary Mlýnská kolonáda výmalba podhledu (stropu) objektu 400 Loket hrad obnova vnějšího pláště severního paláce Mariánské Lázně evangelický kostel oprava krovu a střechy 300 Mariánské Lázně Hlavní kolonáda výměna krytiny hlavní lodě a věžiček 100 Ostrov kamenná kašna u sloupu Panny Marie a kamenná kašna v dolní části Starého restaurování 216 náměstí Ostrov sloup Nejsvětější Trojice před kostelem sv. Michaela restaurování 481 Ostrov sloup Nejsvětější Trojice před kostelem sv. Michaela statické zajištění (obvodový betonový sokl pro zábradlí, replika zábradlí) Teplá kostela sv. Jiljí odvodnění (drenáže, okapový chodník) 200 Toužim kostel Narození Panny Marie oprava čelní fasády 200 Valeč socha sv. Antonína Paduánského u kostela restaurování sochy sv. Antonína Paduánského 160 Narození sv. Jana Křtitele Žlutice dům čp. 1 (muzeum) oprava štítové zdi, snížení terénu 420 Celkem Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny v roce 2010 VPR nebo VPZ Objekt Akce obnovy Navržená dotace v tis. Kč Přiděleno MK ČR v tis. Kč Dolní Lažany venkovská usedlost čp. 5 nákup materiálu přímo spojeného s obnovou střešního pláště vozovny v areálu usedlosti Nový Drahov venkovská usedlost čp. 7 obnova střešní krytiny obytného domu v areálu usedlosti a další s tím související práce Salajna venkovská usedlost čp. 9 nákup materiálu přímo spojeného s obnovou střešního pláště hospodářské části usedlosti Salajna venkovská usedlost čp. 12 obnova fasád hrázděné usedlosti a další s tím související práce 0 85 Salajna venkovská usedlost čp. 16 oprava nosných konstrukcí kolny vč. konstrukce krovu, vyzdívek hrázdění, obnova střešní krytiny a další s tím související práce Salajna venkovská usedlost čp. 36 statické zajištění hospodářské části usedlosti a další s tím související práce Celkem

11 Program restaurování movitých kulturních památek v roce 2010 Obec Objekt Název památky Žádost o dotaci v tis. Kč Schválená dotace v tis. Kč Bečov nad Teplou SHZ Bečov paraván - japonerie Dolní Žandov kostel sv. Michaela boční oltáře Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého Hazlov kostel Povýšení sv. Kříže hlavní oltář, boční oltáře a kazatelna Lázně Kynžvart SZ Lázně Kynžvart soubor orientálních koberců Teplá klášter premonstrátů 2 obrazy z cyklu 5 závěsných obrazů s náměty ze života blahoslaveného Hroznaty Celkem Program podpory záchranných archeologických výzkumů v roce 2010 Pověřená obec Obec Památka/archeologická lokalita Dotace v tis. Kč Karlovy Vary Bečov nad Teplou Šibeniční vrch a okolí, naučná stezka a související objekty (3. etapa) 69 Karlovy Vary Vodná ppč. 35/1 a 35/2, vyzdvižení zavalených náhrobních kamenů ze zaniklého židovského hřbitova v Bečově nad Teplou 32 Sokolov Horní Slavkov Hořejší čp. 381, demolice objektu, revize základových poměrů pro novostavbu 40 Sokolov Horní Slavkov Ležnická, ppč. 459, 4053/2, 4516, výstavba RD po předchozí demolici historické zástavby 102 Celkem 243 Účast na kontrolních dnech Odborní pracovníci ÚOP se účastnili kontrolních dnů, které byly stanoveny v podmínkách závazných stanovisek, popřípadě vyplynuly z průběhu stavby. Památkový fond v Karlovarském kraji Stav památkového fondu v Karlovarském kraji k Okres Nemovité kulturní památky Národní kulturní památky Památkové rezervace Památkové zóny Zpřístup. objekty NPÚ Cheb Karlovy Vary Sokolov Celkem Prohlašování nemovitých a movitých kulturních památek v roce 2010 Okres Návrhy nem. KP Návrhy mov. KP Prohlášené nemovité KP Prohlášené movité KP Neprohlášené návrhy za KP Zrušené KP Cheb Karlovy Vary Sokolov Celkem

12 Podané návrhy na prohlášení za nemovitou kulturní památku v roce 2010 Okres Cheb Cheb Obec, část obce Doubrava Cheb Objekt areál zemědělské usedlosti čp. 3 vila čp. 960 v Americké ulici Cheb Kopaniny zámecký areál Cheb Karlovy Vary Teplá Boží Dar městský dům čp. 92 stojan benzínové čerpací stanice Karlovy Vary Horní Hrad areál mlýna čp. 9 Karlovy Vary Chyše synagoga Karlovy Vary Jáchymov evangelický kostel a fara čp. 681 Odůvodnění Statek čp. 3 v Doubravě je představitelem mladšího horizontu vesnické zástavby formované novoslohovými tendencemi. Areál zemědělské usedlosti zastupuje příklad německé pohraniční architektury v gotizujícím tvarosloví konce 19. století a je dobře dochovaný především v interiéru. Mimořádně hodnotným je objekt kolny, dokládající nástup zděné stavby, navazující na tradiční vzory. Dům čp. 960 v Americké ulici je významným zástupcem vilové architektury počátku 20. století v Chebu. Jde o autorsky určenou stavbu architektů Karla a Josefa Haberzettlů, která je navíc nadmíru autenticky zachovaná také v interiéru. Z památkového hlediska jsou významné její umělecko řemeslné detaily jako interiérové dveře s leptanými skly, kachlová kamna, dlažba, dřevěné obklady, vyřezávané dřevěné stropy, malované stropy apod. i méně obvyklé interiérové vybavení jakým je např. trezor. Bývalý zámecký areál v Kopaninách i přes svou vysokou kulturně historickou hodnotu byl až doposud opomíjen, a to i ve starší soupisové literatuře. Teprve nedávno provedený stavebně historický průzkum odhalil v jádře objektu konstrukce dvou gotických objektů a zhodnotil jeho stavebně historický vývoj. Jelikož areál bývalého zámku již není kompaktní (chybí hospodářské budovy) a v roce 2007 vyhořel, dochovaná stavba v jeho severozápadním nároží je tak jedinou památkou na kopaninská panská sídla. Jedná se o jedno z posledních panských sídel takto dlouhodobého vývoje v regionu. Dům čp. 92 v Teplé je mimořádným dokladem barokní městské architektury. Objekt si dodnes uchoval vysokou míru autenticity, což je patrné zejména v patře (povrchové úpravy stěn včetně výmalby apod.). Významným je dům rovněž z hlediska urbanismu celého sídla, kde se pozitivně uplatňuje jak při dálkových pohledech, tak i jako dominantní prvek při nástupu do historického jádra města od jihu. Výdejový stojan na Božím Daru je unikátní drobnou technickou památkou, která se do dnešních dnů dochovala jako volně přístupný exteriérový prvek. Stojany, které se dochovaly, jsou totiž v naprosté většině uschovány v soukromých sbírkách. Pouze jeden známý exemplář Hefy C je ve sbírkách Národního technického muzea v Praze. Objekt čp. 9 na Horním Hradě představuje specifický typ stavební památky spojující prvky slohové a lidové vesnické architektury. Památkovou podstatu tvoří kombinace složky architektonické a technicko výrobní. Objekt je autenticky zachovaný a to jak z hlediska konstrukčního (původní hrázděné zdivo včetně výplní), tak také mírou zachování umělecko řemeslných detailů (okenní výplně s kováním apod.). Zachované je také technické zařízení, které však vyžaduje opravu. V neposlední řadě je tento dům i krajinotvorným prvkem. Stavební pozůstatky synagogy dokládají působnost židovské komunity v tomto městě a jsou tedy součástí jeho nemateriálních dějin. Relikty chyšské synagogy stavebně navazují na městské opevnění (rejstř. č /4-1282). Evangelický kostel s farou v Jáchymově zastupuje na území Karlovarského kraje architekturu tzv. Heimatstilu. Objekt je významná urbanistická dominanta města Jáchymova. Autenticky zachován je také interiér domu (některé interiérové dveře, zábradlí, obložení stěn apod.) a také vybavení kostela (varhany, lavice, kazatelna, oltář atd.). Jedná se o autorsky určenou stavbu architekta Paula Langera z Lipska. 12

13 Okres Karlovy Vary Obec, část obce Jáchymov Objekt katolická fara čp. 127 Karlovy Vary Karlovy Vary kaple Ecce Homo Karlovy Vary Karlovy Vary vila Pupp čp Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Ostrov vila Skt. Georg čp škola J. V. Myslbeka čp. 996 Karlovy Vary Ostrov školka čp. 765 Karlovy Vary Radošov kostel sv. Václava Odůvodnění Dům čp. 127 na náměstí v Jáchymově je významným představitelem pozdně renesanční architektury v Jáchymově a výrazně se také uplatňuje v rámci urbanismu města. Podle předběžných průzkumů jej lze časově zařadit do let 16. století, tedy do doby největšího rozmachu města. Zachovány jsou zde v několika místnostech goticko-renesanční hřebínkové klenby a některé umělecko řemeslné detaily kování dveří apod. Zcela unikátní jsou pak sklepní prostory domu. Sklepní místnost sklenutá na střední pilíř má analogii ke sklepení radnice čp. 1 a přízemí domu čp V tomto domě se navíc zachovaly stopy po otopném zařízení svědčící o výrobní charakteristice prostor a dále pak různé kapsy a drážky po policích a pultech. Kaplička Ecce Homo je drobnou romantickou stavbou, kterápřirozeně dotváří prostředí karlovarských lázeňských lesů. Jedná se tedy o krajinotvorný prvek. Navíc je kaple autenticky zachována včetně umělecko řemeslných detailů. Vila Pupp se zahradou je příkladem hodnotné, původně předměstské, lázeňské architektury. Jejími stavebníky byla jedna z nejvýznamnějších rodin ve městě, rodina Puppů. Vnější vzhled objektu je ještě poplatný době svého vzniku, v interiéru se však projevuje směřování k moderně (např. vstupní hala a schodiště). Vila je tedy cenným dokladem kombinace tradičních směrů v lázeňské architektuře a nových moderních tendencí. Intaktně je navíc zachována také v interiéru. Vila Julia Srba, nazvaná Skt. Georg, je typickým příkladem meziválečné moderní architektury s prvky art deco, rozvíjené v širokém pásmu SZ Čech. Stavitel patřil, vedle známějšího architekta Karla Ernstbegera, mezi čelné představitele tohoto uměleckého směru. Také cenná umělecká výzdoba fasády je pravděpodobně dílem dalšího významného umělce sochaře Wilhelma Srba-Schlossbauera. Tento objekt je tedy významným zástupcem moderní architektury v kraji zachovaným jak ve hmotě, tak i v umělecko řemeslných detailech v interiéru. Tzv. Nový Ostrov, zástavba nového města v duchu socialistického realismu, byl na počátku 90. let 20. století navrhován na vyhlášení památkové zóny. Bohužel však záměr nebyl realizován. Proto byl vybrán objekt tzv. občanské vybavenosti jako zástupce tohoto stavebního fondu. Svým architektonickým výrazem je škola vrcholným představitelem klasicizujícího směru tradicionalismu 50. let 20. století. Objekt je autenticky zachovaný jak v exteriéru (především fasáda), tak i interiéru (schodiště, štuková výzdoba). Bezprostřední prostředí školy dotváří nástupní prostor obklopený zelení a ozdobený dvěma dekorativními vázami. Objekt školky čp. 765 je významným příkladem klasicizujícího směru tradicionalismu 50. let 20. století. Do současnosti se dochovala cenná fasáda vyzdobená reliéfy s motivy z dětských her a zvířátky. V interiéru je zachovaná původní dispozice včetně některého zařízení (madla schodiště, podlaha z litého terazza, dřevěné obložení radiátorů apod.) a také výzdoba schodiště z leptaného skla s výjevy z pohádek.školka je zasazena do rozlehlé zahrady, která je navíc rozčleněna terasami s balustrádou. Budova školky spolu se zahradou tvoří jeden funkční i ideový celek. Kostel sv. Václava v Radošově je příkladem barokní architektury s umírněnou klasicistní přestavbou. Při výstavbě barokního kostela byla zachována poloha původní středověké sakrální stavby a je zde tedy zachována také kontinuita místa. Kostel je dochován v relativně dobrém stavu, přestože již delší dobu není využíván k církevním účelům. V neposlední řadě kostel sv. Václava v Radošově tvoří výraznou pohledovou dominantu sídla. 13

14 Okres Karlovy Vary Karlovy Vary Obec, část obce Skřipová Valeč Objekt Sokolov Hřebeny sýpka Sokolov Sokolov Kraslice Nové Sedlo socha sv. Jana Nepomuckého tvrziště a pivovarské sklepy hřbitovní kaple a rozlučková síň komín v areálu sklárny Sokolov Sklená kaple sv. Vojtěcha Odůvodnění Socha sv. Jana Nepomuckého u Skřipové je příkladem autorského díla místní provenience. Její autor se signoval ze zadní části nástavce jako Eduard Leinmüller. Dílo je cenným dokladem mladšího a zároveň jednoduššího vyobrazení tohoto světce. Kult sv. Jana Nepomuckého byl v Čechách rozšířen především v 18. století a právě popularita tohoto světce způsobila jeho rozšíření v uměleckých projevech venkovského prostředí v různých variantách a obměnách. Jednou takovou ukázkou je i tato socha světce u Skřipové. Socha sv. Jana Nepomuckého u Skřipové tvoří spolu se čtyřmi vzrostlými stromy po obvodu také cenný krajinotvorný prvek. Tvrziště pravděpodobně předcházelo dnešní lokaci zámku, nebo mohlo po určitou dobu fungovat současně. Sklepy jsou pak dokladem středověké hornické činnosti na této lokalitě. Později pak byly využity jako skladovací prostory. Objekt hřebenské sýpky je vynikající a velmi dobře zachovalou ukázkou panské hospodářské stavby. Dlouhá léta sloužil svému původnímu účelu a z tohoto důvodu se podařilo zakonzervovat vysokou míru autenticity původního objektu včetně jeho konstrukcí a dispozičního řešení. Na území okresu Sokolov se jedná o zcela unikátní objekt tohoto typu a zachovaný v takovéto míře autenticky včetně umělecko řemeslných detailů vstupní dveře, kované mříže, okenice ad. Hřbitovní kaple Povýšení sv. Kříže je charakteristickým dokladem historizující architektury typické pro toto období. Kaple byla dle obvyklých dobových schémat pro sakrální architekturu ztvárněna v neogotickém slohu. Na hřbitovní kapli pak architekt Anton Köstler ve 30. letech 20. století citlivě navázal přístavbou rozlučkové síně. Obě budovy tak tvoří ojedinělou slohovou i funkční symbiózu. Objekty jsou zachovány také včetně výše vyjmenovaného interiérového vybavení a zařízení. Památkové hodnoty komína jsou především v jeho neobvyklém architektonickém pojetí. Objekt komína je zároveň jedním z posledních dokladů původního areálu skláren F. Siemense z konce 70. let 19. století. Neméně podstatnou je také skutečnost, že se stal vžitou krajinnou dominantou, stojící zde zhruba sto let. Kaple sv. Vojtěcha na Skleném vrchu je významnou krajinotvornou stavbou a tvoří výraznou dominantu v obci a dotváří výraz sídla. Jedná se o drobnou barokní stavbu, která je datovaná. Známa je také její donátorka. Archeologické akce a výzkumy, archeologické nálezy, nálezové zprávy Počet archeologických akcí realizovaných v roce 2010 Archeologické akce Počet Dohled 4 Nedestruktivní průzkum 1 Záchranný archeologický průzkum 6 Celkem 11 Počet nálezových a jiných zpráv zpracovaných v roce 2010 Typ Počet Závěrečná nálezová zpráva z archeologického výzkumu 3 Předběžná nálezová zpráva z acheologického výzkumu 0 Konzervátorská zpráva 0 Celkem 3 14

15 Přehled archeologických výzkumů v roce 2010 Č. akce Název akce Vedoucí Okres ZAV/dohled 1/10LO Chlum Svaté Maří, dohled při vedení inž. sítí hl. lodi kostela Mgr. Linda Foster Sokolov ZAV 2/10LO Loket čp. 87, ZAV a SHP při rekonstrukci objektu (ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary) Mgr. Jiří Klsák Sokolov ZAV 3/10LO Valeč, Husova ul., rekonstrukce dláždění Mgr. Linda Foster Karlovy Vary dohled 4/10LO Valeč, oprava přívodu vody do kašny u čp. 136 Mgr. Linda Foster Karlovy Vary dohled 5/10LO Vodná, térenní úpravy na pozemku ppč. 35/1 a 35/2 Mgr. Linda Foster Karlovy Vary ZAV 6/10LO Horní Slavkov, Hořejší čp. 381, zjišťovací výzkum, demolice historické zástavby a novostavba RD Mgr. Linda Foster Sokolov ZAV 7/10LO Libavské Údolí, porušení archeologické kulturní památky hradiště Kolová (ve spolupráci se KAR ZČU v Plzni) Mgr. Jan Vladař Sokolov ZAV 8/10LO Dřenice, zaměření archeologické kulturní památky hradiště Burgholz Mgr. Linda Foster Cheb nedestruktivní průzkum 9/10LO Loket, oprava terasní zdi na ppč. 18, 21 Mgr. Linda Foster Sokolov ZAV 10/10LO Toužim, pivovar, dozor při vyklízení suti, revize rubů kleneb Mgr. Linda Foster Karlovy Vary dohled 11/10LO Bečov nad Teplou, Kostelní ul., ZAV při opravě terasní zdi Mgr. Linda Foster Karlovy Vary dohled Počty archeologických nálezů zpracovaných a uložených v ÚOP v Lokti Archeologické nálezy uložené v OA Počet jednotek zaevidovaných v roce 2010 Počet jednotek uložených v OA celkem Inventární čísla archeologických nálezů 0 0 Přírůstková čísla (1. stupeň evidence evidence sáčků) archeologických 116 nesleduje se nálezů Celkem Akce operativních průzkumů a dokumentace v roce 2010 Akce Brložec, kostel sv. Michaela Archanděla, průzkum a dokumentace vnější barevnosti fasád Chlum Svaté Maří, poutní areál proboštství, průzkum a dokumentace vnější barevnosti fasád Loket, hrad Loket tzv. severní palác, průzkum a dokumentace obvodového pláště Archivní a terénní průzkum; termín zhotovení říjen 2010 červenec 2010 červenec 2010; prosinec 2010 Autoři Mgr. Jakub Chaloupka Mgr. Jakub Chaloupka Mgr. Jakub Chaloupka Luby, kostel sv. Ondřeje, průzkum a dokumentace vnitřních omítek srpen 2010 Mgr. Jakub Chaloupka, Mgr. Jana Horváthová, Mgr. Jan Konůpek Valeč, dům čp. 132, dokumentace vnější barevnosti červenec 2010 Mgr. Jakub Chaloupka, Tomáš Karel Valeč, kostel Nejsvětější Trojice, dokumentace vnější barevnosti duben 2010 Mgr. Jakub Chaloupka 15

16 Významné obnovné realizace na vybraných kulturních památkách v roce 2010 Obnova zámku v Hazlově (rejstř. č /4 5088) Areál zámku v Hazlově představuje pozoruhodný historický pramen vypovídající o proměně panských sídel zdejší oblasti od 13. do 20. století. Prošel četnými úpravami, výsledné podoby nabyl ve druhé polovině 19. století. Tehdy se areál skládal z řady budov soustředěných kolem dvou nádvoří. V této podobě setrval až do poloviny 20. století, v padesátých a šedesátých letech však byla část nevyužívaných objektů zbořena. Demolicím padla za oběť celá jižní část areálu s výjimkou pozdně gotické budovy. Počátkem sedmdesátých let byl na zbytek areálu vydán demoliční výměr. K demolici sice nakonec nedošlo, ovšem samovolná destrukce pokračovala, až se zámecký areál kromě nedávno opraveného kostela ocitl na samé hranici fyzické existence. Vedení obce si posléze uvědomilo význam objektu a začalo usilovat o jeho obnovu. Obecní úřad vykoupil část budov od soukromých vlastníků a získal tak většinu areálu do svého majetku. Na základě stavebně historických průzkumů byla stanovena koncepce postupné obnovy. Díky finančním prostředkům z dotačních titulů Ministerstva kultury ČR a Krajského úřadu Karlovarského kraje mohla obec zahájit obnovovací práce. V první fázi byl postaven nový krov nad vstupním objektem zámku. Tím bylo dosaženo základní stabilizace této budovy a zabezpečen vstup do kostela nacházejícího se na zámeckém nádvoří. V dalších letech se počítá s pokračováním prací spočívajících v položení kvalitní pálené krytiny a zastřešením dalších budov. Obnova Špalíčku v Chebu Špalíček představuje soubor jedenácti měšťanských domů středověkého původu. Přestože většina objektů prošla během doby řadou přestaveb, jsou ojedinělým dokladem historické zástavby města. Tento symbol Chebu, který se nachází v dolní části náměstí, měl již dožilé nátěry, silně poškozené omítky ve spodních partiích a okenní výplně ve špatném technickém stavu. V roce 2010 proběhla první etapa obnovy fasád na domech čp. 500, 502, 503 a 504 (rejstř. č /4 3604, 22180/4 3606, 34675/ a 15404/4 3608). Kromě obnovy omítek tradiční technologií s použitím vápenných barev byla provedena oprava okenních výplní a nátěr dřevěných konstrukcí hrázdění. Restaurování fasády radnice čp. 1 v Jáchymově (rejstř. č /4 837) Původní renesanční šlikovský palác prošel v průběhu let složitým stavebním vývojem, který zapříčinily z větší části dva ničivé požáry. Do dnešní podoby byla radnice upravena v letech podle projektu Johanna Benesche z Ústí nad Labem a Antona Hammerschmiedta z Jáchymova. Dnes zde sídlí městský úřad, knihovna a v přízemí infocentrum. Vstup je osazen renesančním portálem a v přízemí i v suterénu se dochovaly původní renesanční klenuté prostory. V uplynulých třech letech se město pustilo do restaurování fasády radnice. Při operativním průzkumu v průběhu stavby byly nalezeny fragmenty malované renesanční fasády, dvě kamenná ostění okenních otvorů na věži a také nápis Stadtamt v secesním tvarosloví. Po odborné debatě byl zvolen jako poslední hodnotný dochovaný stav objektu stav po přestavbě na začátku 20. století. Tomu také byla přizpůsobena koncepce restaurování. V roce 2010 pak práce pokračovaly na jižní a západní straně fasády. 16

17 Obnova bývalých městských jatek čp v Kraslicích (rejstř. č ) Areál bývalých městských jatek v Kraslicích prochází již několik let celkovou obnovou. Jedná se o velmi hodnotný příklad industriální architektury z počátku 20. století v tomto regionu. Kraslická jatka jsou zajímavá nejen svým architektonickým ztvárněním, ale i dochovaným vnitřním technickým vybavením. V roce 2010 byla obnovena další část vnějšího pláště, konkrétně na strojovně, která je součástí hlavní budovy jatek. Oprava fasády spočívala vedle opravy poškozených omítek také v doplnění poškozených či chybějících cihelných a glazovaných tvarovek. Dále byla opravena střecha tohoto přístavku a proběhla oprava jeho interiéru, především dřevěného podhledu. Rekonstrukce celého areálu je spolufinancována z Programu záchrany architektonického dědictví. Restaurování obrazu Slib blahoslaveného Hroznaty z premonstrátského kláštera v Teplé (rejstř. č ) Rozměrná barokní olejomalba na plátně je dílem Lukase Wolfa z 1. čtvrtiny 18. století. Pochází ze souboru pláten Hroznatova cyklu, který je úzce spjatý s dějinami kláštera v Teplé. Zobrazuje blahoslaveného Hroznatu při skládání slibu před papežem. V pozadí bohaté figurální kompozice je v levém horním rohu namalován tepelský klášter. Stav obrazu před restaurováním byl velmi špatný. Povrch malby pokrývala souvislá vrstva nečistot a ztmavlého laku. Na obraze byly četné přemalby. Plátno bylo na několika místech protržené. Mnohá mechanická poškození v malbě byla způsobena úmyslně. Např. proražené otvory v očích blahoslaveného Hroznaty a úst pážete. Stav podkladového plátna byl špatný. Ve spodní části bylo zteřelé, místy zcela rozpadlé. Plátno bylo zasaženo plísní. Před zahájením prací provedli restaurátoři fotodokumentaci. Obraz byl zbaven nečistot a z plátna byly odstraněny staré nefunkční záplaty a reliéfně vystupující tmely. Rubová strana byla ošetřena proti plísním. Místa trhlin byla zajištěna přeložením gázou. Byla provedena voskopryskyřičná rentoaláž. Po rentoaláži byla z barevné vrstvy odstraněna proniknuvší voskopryskyřičná směs a barevné nečistoty. Následovalo provedení zkoušek rozpustnosti ztmavlé lakové vrstvy, která bránila čitelnosti malby. Za použití nejvhodnější kombinace organických rozpouštědel a detergentů byly postupně tyto laky snímány spolu s přemalbami a zbytky nečistot. Obraz byl napnut na opravený a očištěný napínací rám. Defekty v malbě byly vytmeleny. Byl nanesen damarový mezilak. V místech chybějící malby byla provedena retuš. Po řádném vyzrání byla malba opatřena závěrečným damarovým lakem. Restaurování proběhlo úspěšně. Výsledkem restaurátorských prací byla rehabilitace původního uměleckého výrazu obrazu. Obraz byl po restaurování umístěn do slepých arkád chodby konventu k ostatním již zrestaurovaným obrazům ze souboru obrazů s náměty ze života blahoslaveného Hroznaty. Obraz byl restaurován v roce 2010 ak. mal. Milanem Kadavým a ak. mal. Jiřím Matějíčkem. Restaurování obrazu bylo zčásti hrazeno z Programu restaurování movitých kulturních památek pro rok Obnova domu čp. 29 v Horní Blatné (rejstř. č ) Objekt čp. 29 v Horní Blatné je příkladem domu tzv. krušnohorského typu s roubeným přízemím a hrázděným patrem. Dle vnitřní dispozice jde o chlévní typ domu. Objekt postavený na obdélném půdorysu je jednopatrový se sedlovou střechou, která je na nádvorní straně delší. Dům je dispozičně členěn na tři části světnice, síň a chlévy. Do síně byla kdysi vestavěna černá kuchyně s pecí a dymníkem. V roce 2006 se pod tíhou sněhu zřítila část střechy. Následně začal majitel s celkovou opravou domu. V první fázi z větší části svépomocně vystavěl do původní podoby hrázděné patro, opravil roubenou dvorní část a v průběhu stavební sezóny 2010 provedl náročnou výměnu poškozeného roubení světnice. 17

18 Konzervace Smrčího dvora, k. ú. Klášter Teplá (rejstř. č ) Areál Smrčího dvora je významným pramenem k hospodářským dějinám tepelského klášterního velkostatku a výrazným krajinotvorným prvkem dané oblasti. Budovy byly dosud bez zastřešení, zdivo bylo rozrušováno náletovou zelení, místy došlo k destrukci kleneb a obvodových zdí. Okenní a dveřní výplně zcela chyběly. V roce 2010 proběhly práce, které byly nezbytným předpokladem pro zachování kulturní památky. V současné době se areál nachází v konzervovaném stavu. Digitalizace údajů o památkovém fondu V průběhu roku 2010 pokračovalo ukládání fotodokumentace, popř. dalších dokumentů k nemovitým kulturním památkám do metainformačního systému. V březnu 2010 se podařilo obsadit pozici editora GIS a mohla tak být zahájena revize hranic památkově chráněných území pro oborový GIS. 4 SPRÁVA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou, národní kulturní památka Bečov nad Teplou Tel./fax: , GSM: Areál částečně zpřístupněn. otevírací doby v roce 2010: březen pouze I. okruh pro předem objednané skupiny duben soboty, neděle a svátky 9:00 16:00 květen a červen denně kromě pondělí 9:00 16:00 červenec a srpen denně kromě pondělí 9:00 17:00 září denně kromě pondělí 9:00 16:00 říjen soboty, neděle a svátky 9:00 16:00 listopad pouze I. okruh pro předem objednané skupiny Pro objednané skupiny po dohodě otevřeno celoročně. Hlavní akce na objektu 9. února: Participace na výstavě Historické skvosty, památky v České republice, slavnostní zahájení Roku oslav Nálezu století, křest publikace Hrad Bečov projekt konzervace a prezentace 11. března: Slavnostní uvedení unikátního protipožárního systému do provozu aneb jak jsme uhasili problém 17. dubna: Křest první monografie o relikviáři sv. Maura, představení vícejazyčného multimediálního CD-ROMU, bohatý kulturní program se známými osobnostmi, hrané noční prohlídky Květen: Prohlídky s kastelánem po stopách relikviáře 24. května 4. června: Dětská divadelní představení na zámecké terase Červen: Komentovaná prohlídka zahrad 30. června: Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd ZŠ Bečov nad Teplou v zámecké kapli sv. Petra 3. července: Koncert vážné hudby v rámci mezinárodního festivalu Mitte Europa července: Bečovské mumraje na motivy oslav objevu století 25 let od vypátrání relikviáře sv. Maura Červenec a srpen: Lukostřelba v zámecké zahradě 2. září: Folklórní vystoupení zahraničních souborů v rámci Karlovarského folklórního festivalu září: Dny evropského dědictví, zpřístupnění stavebně obnoveného II. nádvoří a výstava pod širým nebem Blíže ke hradu blíže 6. listopadu: Oslava objevu století, mimořádné prohlídky hradu a relikviáře, lampiónová slavnost průvod světlonošů, hrané prohlídky, besedy, návštěva manželek prezidentů zemí Visegrádské čtyřky 23. listopadu: Slavnostní vernisáž výstavy Relikviář sv. Maura na Pražském hradě Návštěvnost za rok 2010:

19 Státní zámek Kynžvart, národní kulturní památka Lázně Kynžvart Tel./fax: , Zpřístupněná památka. otevírací doby v roce 2010: únor a březen pro předem potvrzené rezervace duben soboty, neděle a svátky 9:00 16:00 květen a červen denně kromě pondělí 9:00 16:00 červenec a srpen denně kromě pondělí 9:00 17:00 září denně kromě pondělí 9:00 16:00 říjen soboty, neděle a svátky 9:00 16:00 listopad pro předem potvrzené rezervace prosinec od 28. do 31. pro předem potvrzené rezervace Hlavní akce na objektu 3. dubna: Zahájení návštěvní sezóny 2010, slavnostní předání modelu zámku Kynžvart od Věznice Horní Slavkov 18. dubna: Mezinárodní den památek, vstup zdarma do hlavního návštěvního okruhu pro předem potvrzené rezervace organizovaných skupin z dětských domovů, penzionů pro seniory a ústavů sociální péče 14. května: Zámecké čtení pro děti, s možností přespání přímo na zámku 12. a 13. června: Kynžvartský zámecký jarmark, IX. obnovený ročník tradičního řemeslného jarmarku s předváděním výroby a prodejem zboží 19. června: Den dětí Stopovaná kolem zámku, akce pro děti od 4 do 13 let 30. června a 3. července: Prohlídky zámeckého parku 7., 14. a 21. července: Přednášky na zámku Kynžvart 2. srpna: Železný návštěvník, II. ročník neobvykle náročné prohlídky zámku spojené se soutěží o titul Železný návštěvník 6. a 7. srpna: Noční prohlídky zámku Kynžvart 10. září: Zámecké čtení pro děti, s možností přespání přímo na zámku září: Dny evropského dědictví, do hlavního návštěvního okruhu vstup zdarma pro předem potvrzené rezervace organizovaných skupin z dětských domovů, penzionů pro seniory a ústavů sociální péče prosince: Vánoční prohlídky zámku, mimořádné prohlídky zámku pro předem rezervované skupiny Návštěvnost za rok 2010: Státní zámek Valeč Valeč v Čechách Tel Částečně zpřístupněná památka. otevírací doby v roce 2010: Mimořádné prohlídky zámku pouze pro předem ohlášené skupiny i jednotlivce. Zámecký park otevřen celoročně od úsvitu do soumraku. Hlavní akce na objektu května: Slavnosti květů, mimořádné prohlídky zámku srpna: open-air festival Povaleč 2010, mimořádné prohlídky zámku září: Dny evropského dědictví, mimořádné prohlídky zámku Návštěvnost za rok 2010: (odhad) 19

20 Úpravna kaolinu Tovární Horní Slavkov Nezpřístupněná památka Porovnání návštěvnosti památkových objektů v letech SHZ Bečov SZ Kynžvart VĚDA A VÝZKUM Přehled činnosti v oblasti VaV Název výzkumného záměru Spoluřešitel(é) Doba řešení projektu Agentura Finanční prostředky Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracovávání základní evidence mobiliárních fondů kulturních památek, ke kterým vykonává Bc. Eva Smilková MK ČR právo hospodaření NPÚ (úkol č. 201) Systematická odborná obnova identifikace movitého památkového fondu (s výjimkou mobiliárních fondů Bc. Lukáš Smola MK ČR kulturních památek) (úkol č. 203) Vědecký výzkum metod prezentace mobiliárních fondů s využitím historických depozitářů, integrace rozptýlených historických celků a obrazové Mgr. Tomáš Wizovský MK ČR dokumentace historických interiérů a exteriérů (úkol č. 205) Vědecký výzkum a aplikace metod operativního zpracovávání stavebně historických a umělecko historických průzkumů prováděných při obnově Mgr. Jan Konůpek MK ČR kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích (úkol č. 301) Územní plošný a oborový výzkum industriálního dědictví (úkol č. 401) Bc. Lukáš Smola MK ČR Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví Mgr. Jana Horváthová MK ČR a 20. století (úkol č. 402) Celkem Výzkumný úkol č. 201: Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracovávání základní evidence mobiliárních fondů kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření Národní památkový ústav V roce 2010 bylo prioritou pořízení nové barevné fotodokumentace převážně u předmětů dosud nefocených a odborná digitalizace černobílých negativů mobiliárního fondu Kynžvart z archivu ÚOP v Plzni spolu s popsáním pro program CastIS, dále postupný přepis dosud nedigitalizovaných údajů karet základní evidence a revize dříve zpracovaných makulářů s novým popsáním předmětů. Bylo nově popsáno předmětů z mobiliárního fondu Kynžvart, převážně fotografie, tiskoviny a grafiky. Kompletní odborná vědecká expertíza byla provedena u skupiny dosud nezpracovaných kachlových kamen a kachlů ze zámku Valeč restaurátorkou Sylvou Čekalovou a u vybrané skupiny oděvů a textilií z mobiliárních fondů Bečov a Kynžvart Mgr. Kateřinou Cichrovou. 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDA JE PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ 19 2 EXPOZICE A POBOČKY GEOPARK 20 4 HODNOCENÍ ROKU 2011 PREZENTAČNÍ ČINNOST

Více

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009 ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová PODZIM 2009 OBSAH ZPRÁVY: 1) ÚVOD 2) VÝCHOZÍ DOKUMENTY S CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ 3) VYHODNOCENÍ

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011. Archaia Brno, o.p.s. Výroční zpráva 2011

Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011. Archaia Brno, o.p.s. Výroční zpráva 2011 ARCHAIA BRNO o.p.s. výroční zpráva za rok 2011 Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011 Vydal: Archaia Brno o.p.s. Redakce: Anna Hoffmanová, David Merta, Mgr. Soňa Mertová Příprava podkladů:

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2014 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ROČENKA státního oblastního archivu v plzni 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ISBN 978-80-254-2062-1 ISSN 1214-4355

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 1. REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY MUZEA Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli byla připravována řadu let. V září 2010

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Výstup II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko 1. Situační analýza 2. Definování strategické vize rozvoje destinace

Více

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze Národní

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více