EXKURZE. Odborná exkurze třídy OT1. Exkurze třídy OA2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXKURZE. Odborná exkurze třídy OT1. Exkurze třídy OA2"

Transkript

1 Stránka 1 z 11 EXKURZE Odborná exkurze třídy OT1 Ve dnech a se třída OT1 vydala na odbornou exkurzi z Boskovic do Poličky. Starobylé město Polička nám nabídlo pohled na hradby ze 14. stol. s dodnes zachovalými 19 věţemi, barokní radnici, Mariánský sloup, sochu sv. Jana Nepomuckého a kašny se sochami sv. Jiří a sv. Michaela, které jsou zapsány na seznamu národních kulturních památek. Dominanta města, novogotický kostel sv. Jakuba se svojí věţi, se tyčil nad námi. V této věţi se v roce 1890 narodil hudební skladatel Bohuslav Martinů. Druhý den jsme se vydali na odbornou exkurzi do Rovečného do firmy Randa s.r.o, která se zabývá výrobou přízí pro pletárny a tkalcovny. Studenti zde viděli celý průběh výroby příze a odnesli si i vzorky, které je moţno pouţít ve výuce. Dále jsme cestovali do Svojanova a navštívili jsme firmu Jimiplet s.r.o, která vyrábí pleteniny a zabývá se výzkumem a výrobou nanopletenin pro zdravotnictví a výrobou prádla. Tento nový materiál je výjimečný tím, ţe ničí viry a bakterie, takţe ponoţky vyrobené z něj zabraňují pocení, vzniku plísní a zápachu. Odbornou exkurzi jsme zakončili prohlídkou hradu Svojanov a vydali jsme se domů plni záţitků, nových informací a unaveni ze slunce, které právě v těchto dnech svítilo a hřálo. Exkurze třídy OA2 Ve dnech se OA2 zúčastnila poznávací exkurze do rekreačního střediska Prudká, která se nachází na rozhraní jiţní Moravy a Vysočiny. Nejbliţší vesnice je Doubravník. Okolí tvoří krásná a chráněná příroda, místy kopcovitá krajina. Na cestě do Prudké jsme sice několikrát přestupovali, ale nikomu to nevadilo. Cesta vlakem byla příjemná a pohodlná. Vystoupili jsme na vlakové zastávce jménem Nedvědice a prvním naším cílem byl hrad Pernštejn. Byla to velice zajímavá prohlídka, během které jsme se dozvěděli mnoho nových věcí, např. se zde natáčela pohádka Pták Ohnivák. Třída OT1 Po dlouhé vyčerpávající cestě jsme dorazili do střediska. Byli jsme ubytováni v chatkách. Ten den jsme měli také večeři, která byla výborná, stejně jako strava po celou dobu pobytu.

2 Stránka 2 z 11 Další den jsme jeli vlakem do Ţďáru nad Sázavou, kde se nacházely naše další cíle, jako byl bývalý cisterciácký klášter, Santiniho expozice, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Sice dlouhý a vyčerpávající výlet, ale i tak jsme se dozvěděli mnoho novinek a podívali se na krásná památná místa. Nejvíce se nám zalíbil kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je zajímavý svou netradiční barokní architekturou. Patří mezi památky UNESCO a nemá v Evropě obdoby. Vrátili jsme se večer, ale to nám nebránilo uspořádat si tradiční táborák. Poslední den se nám vůbec nechtělo zpátky domů. Byl naplánovaný pěší výlet do Doubravníka a z něj pak vlakem zpět domů. Byla to dlouhá cesta, ale moc krásnou krajinou. Neţ jsme došli do cíle, byli všichni zdravě unavení a těšili se domů. Shrnutí celého výletu je opravdu pozitivní. Bylo to krásné zpestření, i kdyţ jsme se pořádně zapotili. Děkujeme p. učitelkám za práci, kterou s organizací exkurze měly. Vřele doporučujeme dalším třídám. Je to opravdu nezapomenutelný záţitek. ODBORNÉ PRAXE Tříměsíční praxe ve Švýcarsku Klára Učňová, Veronika Pařízková letošní OA3 V průběhu letních měsíců (od do ) jsme se zúčastnili tříměsíční praxe ve Švýcarsku. Během této praxe jsme se spoustu nového naučili a poznali mnoho nových a skvělých lidí. Po příjezdu nás uchvátily všude se pasoucí krávy a neponičená příroda. Po ubytování jsme byli seznámeni se svou budoucí prací. Naše práce se skládala z ranního dojení, úklidu stájí, sbírání vajec atd. Kromě zvířectva jsme měli na starost i ovocné sady, vinohrady, pole (seno, sláma, brambory), domácnost apod. Samozřejmě to nebyla jen těţká práce, ale i poznávání nových míst, kultury i tradic. Po perném týdnu jsme měli vţdy nárok na volno, které jsme vyuţili k různým výletům, zábavě a odpočinku. Během té to praxe jsme uplatnili své znalosti a dovednosti ze školy a měli jsme moţnost vidět nové věci a technologie odlišné od těch v ČR. I během práce jsme si uţili plno legrace a šťastných chvil. Byla to pro nás ohromná zkušenost, která nám dala mnoho do našeho budoucího ţivota. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomohli uskutečnit tuto báječnou praxi. David Juríček a Hana Šafaříková, studenti VP4

3 Stránka 3 z 11 AKCE Beseda s vězni z kuřimské věznice Dne proběhla na naší škole beseda s vězni z kuřimské věznice. Měli jsme moţnost si poslechnout velmi zajímavé ţivotní příběhy plné špinavých obchodů, násilí a drog. Vězni nám besedu zpříjemňovali písničkami, které zpívali a hráli, a také nám dali rady, jak se vyhnout například drogovým závislostem nebo problémům s mafií. Bylo velice zajímavé dozvědět se něco o kaţdodenním ţivotě vězňů. Velmi nás překvapilo, jak pestrý můţe být vězňův den. Vězni nám řekli, jak se dostali do problémů se zákonem, co by udělali jinak a jaký plánují ţivot po odpykání svého trestu. Mohli jsme si prohlédnout fotografie různých vězeňských zákoutí, dozvěděli jsme se pár informací o historii kuřimské věznice. Vězni byli tak ochotní ţe, nám odpověděli na naše otázky. My jim za to děkujeme a přejeme jim hodně štěstí v jejich budoucím ţivotě bez problémů se zákonem, drogami a mafií. Tato beseda nám hodně přinesla a myslíme si, ţe osobních příběhů lidí není nikdy dost. Vodácký kurz Kateřina Trčková, Vendula Jurušová OA3 Ţáci třetích ročníků střední školy se v průběhu června zúčastnili vodáckého kurzu. Uskutečnil se ve dvou termínech, a to a Oba kurzy absolvovalo celkem 68 ţáků. První dny probíhal výcvik na kánoích a raftech a teprve poté sjíţděli mladí vodáci řeku Sázavu (15 a17 km). Zázemí jim tvořil kemp v Týnci nad Sázavou, zde bydleli ve vlastních stanech. Atmosféru kurzů vám ale jistě nejlépe přiblíţí článek jedné z účastnic. Dobrodružstsví nečekááá!! Kdyţ nám na začátku 3. ročníku bylo oznámeno, ţe na konci června se bude konat POVINNÝ vodácký kurz, říkala jsem si: Coţe? Jak povinný? Nikam nejedu! Nestrávím týden někde ve stanu u vody s komárama! Jenţe opak byl pravdou. Po pár měsících jsem si uvědomila, ţe je to zřejmě poslední příleţitost, jak trochu víc poznat svoji třídu a nabýt ještě středoškolských záţitků, na které budu jednou (doufejme v dobrém) vzpomínat. A tak jsem si na začátku června téhoţ školního roku sbalila stan, spacák, karimatku, kytaru, repelent (důleţitá věc) a další potřebné věci k přeţití a vydala jsem se na nádraţí, kde jsme společně zaplnili kufry a batohy rychlík směřující do Prahy. V Praze jsme přesedli do jiného vlaku, který nás dovezl aţ do cílového Týnce nad Sázavou. Tam jsme v kempu, který se nacházel hned při řece, rozbalili a postavili stany. Sluníčko nám po celou dobu poctivě svítilo (opalovací krémy s faktorem 8 byly opravdu k ničemu) a my jsme si uţívali tu skutečnost, ţe nejsme ve škole. Poté přišlo i mnohem víc. Večery s kytarou u táboráku za svitu hvězd (ach!). Nahořklá vůně repelentu linoucí se vlhkým večerním vzduchem. Zdolávání divoké a nemilosrdné řeky za přítomnosti nemalé dávky adrenalinu v krvi. Marné pokusy o to, zahrát si nohejbal, volejbal, či přehazovanou. Vodní bitvy, při kterých někteří z našich nejmenovaných instruktorů častokrát málem přišli k újmě na zdraví. Delikátní pokrmy přímo z ohně, při jejichţ poţívání jsme proţívali mnohdy aţ neuvěřitelnou euforii, během které jsme dokonce i zapomínali na to, ţe se uzavírají známky. Zde se nám naši učitelé ukázali nejen jako výborný instruktorský tým, ale také jako obdivuhodný tým kuchařský, který se o nás staral jako o vlastní. V neposlední řadě vzpomínám také na fronty (čím delší, tím lepší) v nedalekém Lidlu, za které jsme byli více neţ vděčni, protoţe to byla dobrá příleţitost, jak se v klimatizovaném Lidlu zchladit (vzhledem k tehdejším teplotám). Lidl je chladný, hurá! Kdybych tolik netouţila po maturitě, jela bych znovu! A nejen já. Petra Zoubková OA4

4 Stránka 4 z 11 Také v letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Film a škola, který má za úkol usnadnit cestu k filmovému umění postupně ţákům základních i středních škol. Letos čekají ţáky jednotlivých ročníků 2 filmová představení. Plán je následující: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Tristan a Isolda Náš vůdce Katka Farma zvířat Katka termín bude upřesněn Pýcha a předsudek 3.2. Petrolejové lampy Drnovické catenaccio V minulém čísle Občasníku jsme se ptali několika studentů tehdejších třetích ročníků (potenciálních voličů) na jejich názory na nadcházející volby. Protoţe jejich diskuse byla velmi zajímavá, rozhodli jsme se týmţ lidem poloţit další otázky. Samozřejmě nás zajímají názory studentů na oţehavé téma státních maturit. Nezapomněli jsme i na senátní a komunální volby, a proto se ptáme: HT4 1. Jak jste spokojeni s výsledky voleb? Nikola: Jsem ráda, ţe se spojily pravice. Jsem spokojená s Petrem Nečasem, myslím si, ţe je to schopný politik, a jsem spokojená i s TOP 09. Filip: TOP 09 je pro mě v pohodě, nebyl jsem v ČR tři měsíce, takţe jinak nevím, co se tady děje AP4 Katka: Já spokojená nejsem, politika je chaotická a všem politiků jde jenom o peníze. VP4 Milan: Jsem překvapený a zvědavý, jak se vše bude dál vyvíjet, je to volba většiny občanů z našeho národa. David: Já jsem volil Věci veřejné, které se vydaly směrem trojkoalice. Myslím si, ţe je to dobrá volba, a uvidíme, co bude dál. OA4 Michaela a Petra: HT4 Je to zvláštní organizace a velký chaos. My s výsledky spokojeny nejsme a nevíme, co máme od nich čekat. 2. Jaký máte názor na státní maturity? Nikola: Jsem pro státní maturity, ale ne tento rok. Děti by se měly na ně připravovat uţ od ZŠ, nejlépe od 9. třídy, nejpozději v prvním ročníku SŠ. Filip: Mně státní maturity nevadí, takţe jestli budou teď, nebo později, to je mi celkem jedno.

5 VP4 Stránka 5 z 11 Milan: No je to v pr****. Myslím si, ţe by měla být příprava nejpozději od prváku, a nelíbí se mi niţší a vyšší úroveň maturity. AP4 Kačka: Kolem státní maturity nejsou pořádné informace. Můj názor je, ţe je to kvůli penězům. Politici pokaţdé tvrdí něco jiného. OA4 Rozhodně nesouhlasíme, jsou naprosto nepropracované a pro studenty strašně brzo. HT4 3. A nějaké kladné stránky státní maturity? Nikol: Myslím si, ţe se sjednotí úroveň všech ţáků z celé ČR, to je jediné plus. Filip: Teď si ji můţeme vyzkoušet a přibliţně budeme vědět, co od toho máme čekat VP4 Milan: Vůbec nevím, co od toho mám čekat. Moţná státní maturita zabrání podplácení učitelů atd David: Myslím, ţe se aspoň dozvíme, za co stojíme, tím chci říct, jestli se hodíme na střední školu a poté na vysokou školu, anebo na to nestačíme a měli bychom být na učňáku. A také se člověk aspoň začne učit AP4 Kačka: Moţná zase něco nového, ale je tam ten strach OA4 Michaela a Petra: Ţádné klady v tom teda nevidíme. HT4 4. Jaký máte názor na senátní a komunální volby? Nikola: Podle mě by situace před volbami měla být stejná jako po volbách, po celý rok, kdy by se měli poslanci věnovat svým voličům. Filip: Senátní a komunální volby nemají pro mě ţádný větší význam, pro mě se toho asi moc nezmění VP4: David: Pro mě je senát naprosto nepodstatná věc a je mi úplně jedno, kdo tam bude sedět. Milan: Já plně souhlasím s názorem Nikoly AP4 Kačka: V obecních volbách určitě volit budu, protoţe naše starostka pro nás, dospělé i děti, dělá opravdu hodně a dobře se o nás stará. Senát mě narozdíl od toho moc nebere... HT4 5. Co máte v plánu po ukončení studia na SŠ a čemu byste se rádi v budoucnu věnovali? Nikola: Ráda bych se věnovala mezinárodním vztahům spojeným s cestovním ruchem. To by mě bavilo. Filip: Já bych rád našel místo delegáta nebo bych se věnoval administrátorské činnosti.

6 Stránka 6 z 11 VP4 David: Především se budu snaţit udělat maturitu. Kdybych se nedostal na VŠ, tak pojedu do Švýcarska, kde mám určité kontakty. Milan: Pokud nevyjde vysoká škola, pojedu za prací do Norska. AP4 Kačka: U mě to stejné pokud se nedostanu na VŠ, tak uţ mám sehnané kontakty ohledně práce na Novém Zélandu. OA4 Michaela: Já chci prvně maturitu, a pokud nevyjde VŠ, tak bych ráda odcestovala do Anglie. Petra: Jako všichni chci zvládnout maturitu a potom najít práci, ráda bych si také udělala ekonomickou VŠ. Tentokrát během rozhovoru neproběhly ostré výměny názorů a jednotlivý zástupci spolu souhlasili. Hlavní diskuze proběhla očekávaně na téma státní maturity. Děkujeme tedy Katce Klinerové, Petře Menšíkové, Michaele Peigerové, Nikole Pravcové, Davidu Juríčkovi, Filipu Sokolovi a Milanu Šebkovi, ţe si udělali čas a byli ochotni se s námi podělit o své názory. Petra Tichá, Kateřina Fryaufová VP2 Prázdniny skončily a my jsme opět přemýšleli, koho zajímavého bychom představili v rubrice Mezi námi. Uţ delší dobu vím, ţe se můj spoluţák Filip Zahálka (IT2) věnuje sportu zvanému kolová. Zeptal jsem se ho tedy na pár podrobností. Pověděl bys mi něco o tomto sportu? Kolová je sport podobný sálovému fotbalu, jen hráči po hřišti jezdí na kolech. V kaţdém týmu hrají dva hráči, kteří kontrolují pohyb míče po hřišti na upravených kolech - bez brzd a s pevným převodem (tzv. "furtšlap"). Dále se hráči mohou míče při hře dotknout pouze hlavou. Brankář v brankovišti můţe ale zakročit i rukou. Není přípustné šlápnout nohou na zem. Kolová je populární v Belgii, Česku, Dánsku, Francii, Itálii, Japonsku, Německu, Rakousku, Rusku, Švédsku a Švýcarsku. Jak dlouho hraješ kolovou? S kolovou jsem začal v sedmi letech. Taťka mě přivedl na trénink ve Svitávce, kam nás pozval můj vlastník. Mně se tento sport zalíbil a hned jsem se pro něj rozhodl. Zdědil jsem kolo a začalo to. Zpočátku byla dřina jen se udrţet na kole a jet. Pádů u kolové je vţdycky dost a nejhorší jsou začátky.

7 Máš nějaká ocenění? Stránka 7 z 11 Před čtyřmi lety jsem se svým spoluhráčem Patrikem Kamenickým byl vicemistrem republiky v kategorii ţáci, rok nato jsme jiţ získali titul mistra ČR (2007) a o rok později, jelikoţ Patrik byl starší, jsem si musel sehnat pomocníka na odehrání všech turnajů aţ do mistrovství republiky Hrál kolovou asi půl roku, čili uměl na tom stát, a to mi muselo stačit. Bohuţel na mistrovství republiky jsem skončil aţ druhý. V roce 2006 jsme ještě byli v Rakousku na neoficiálním mistrovství Evropy a tam jsme obsadili 6. místo. Máš nějaké sportovní vzory? Mým sportovním vzorem by měli být asi bratři Pospíšilové, kteří byli 21krát mistry světa, ale já jsem je hrát naţivo neviděl. Takţe mým vzorem je Jirka Hrdlička, který je dvojnásobným mistrem světa. Toho znám osobně a kaţdý čtvrtek s ním a s muţi trénuji. Filipovi děkuji za rozhovor a přeji mnoho sportovních úspěchů. Matěj Špaček IT2 Sešly se nám zajímavé informace o zájmech některých ţáků. S drobnými úpravami je otiskujeme. První příspěvek nám zaslala studentka OT1, respektive její učitelka, která ji (vzhledem k širokému spektru jejích zájmů) o něj poţádala. Moje zájmy, aneb co dělám, když se nudím Tak tedy moje záliby? Nikdy mě nenapadlo, ţe to bude někdy někoho zajímat. Ale já mám hodně věcí, co mě baví. Tak popořádku: především je to zpěv. Učím se sólovému zpěvu na sloupské základce, kam jsem chodila. Potom zpívám i se sborem Šošůvská schola, se kterou vystupujeme v kostele na mších a svatbách, ale i na jarních koncertech s lidovými písněmi; například od skupiny Čechomor, Fleret,. a na tříkrálových koncertech s mnohdy netradičními koledami. Potom ráda kreslím. Hlavně postavy, návrhy oblečení, z nichţ jsem některé i ušila a udělala tak z nich kolekci na barbíny. Ale teď mě chytli hlavně šneci. Šneci proto, ţe (jak uţ se moţná po škole rozkřiklo) chovám exotické šneky (latinsky Achatina). Achatiny jsem dostala k 16. narozeninám, takţe uţ je mám skoro rok. Dostala jsem jich rovnou 5. Více Achatina.cz a Achatina.wz.cz (moje osobní webové stránky -jsou ve vývoji.) Dále divadlo. Kaţdý rok hrajeme v Šošůvce vánoční divadlo. Přijděte se někdy podívat. I na koncert vás zvu. A kdyţ jsem u toho zvaní, dovolte, abych vás pozvala na tradiční Šošůvské hody, kde tančím v kroji. To mně připomnělo jak to bude letos s tanečními? Další moje oblíbená činnost je plstění z vlny. Více na : Další záliby! Zrovna jsem si četla pravidla Pustiny. To je moje záliba nejnovější. Nedá se ani tak moc dobře popsat, co to je. Je to prostě fantasy svět v lese. Je to dobová hra z 19. století plná magie, kouzel, druidů, válečníků, bohů, trpaslíků, koček atd. (Více na: Pustina LARP.cz) Zajímám se i o znamení zvěrokruhu, vlastnosti lidí v daném datu narozených, s tím je úzce spjatá numerologie, baví mě i astrologie a astronomie.

8 Stránka 8 z 11 Moje celoţivotní záliba je příroda. Les, zvířata v něm, pozorování, to ticho, klid na přemýšlení, prostě jít někam pryč, daleko od civilizace a okolního světa. Ráda fotím, hlavně přírodu, píši, ať uţ jsou to čas od času básničky, slohovky, na kterých se vţdycky vyřádím, příběhy ze ţivota, nebo příběhy, které si vymýšlím. Jsou to většinou příběhy z fantasy světa - plné kouzel, vil, lidí, kteří mají vlastnosti nadpřirozených sil. Fantasy svět mě provází snad v celém mém ţivotě a pomáhá mi přeţít v tom reálném. Hm, tak vzpomínám, ţe jste řekla stručně vypsat, ţe? No jo, ale já slovo stručně neznám, takţe smůla, snad to nevadí. Ale to je stejně asi prozatím vše. S pozdravem Iva Strakerlová OT2. Proč jsem si vybral pohanství a vůbec zabývám se pohanskou kulturou? Milan se zabývá pohanstvím a starogermánským písmem zvaným Runy. Na závěr si můţete přečíst text, který Milan do tohoto písma přepsal. Runy jsou starogermánské písmo, kterým se začaly nejstarší národy nějak dorozumívat. Jejich spojitost s pohany je úplně jednoduchá, lidé chtěli psát vzkazy svým potomkům, tak přijali písmo ze ''střední Evropy'' od Starogermánů - Runy (ty umím já) za své, protoţe tyto národy byly k sobě nejblíţe v zeměpisné poloze a jejich kultura byla také velmi podobná. Krásné je na tom to, ţe pohané vzali Runy za své a nezachovali v nich jen pouhé písmo, ale zachovali i jejich symboliku. Pohanství je víra podobná řecké mytologii, má vícero bohů a kaţdý bůh je pánem jiného ţivlu (voda, oheň, země, vzduch), jiného druhu ţivota (ţivočišného, rostlinného), jiné dimenze (podsvětí, slunce, noci, dne, války). Nejhlavnější charakter a přednost pohanské kultury je Matka Příroda - nezakazuje zlo (myšleno Ďábla a peklo). Pohanství bere zlo za skutečnost a totální realitu a co hlavně, respektuje ji a člověku, který je pohan, dává moţnosti pořád se v průběhu ţivota rozhodovat, jestli bude uznávat dobro či zlo. Je to jediná taková víra, která má logiku, čest, velkolepou hrdost (nejdůleţitější je pro mě ta spojitost s přírodou), a proto jsem si ji vybral, tedy dá se říci, ţe si vybrala ona mě. Při lovu zvířete se mu před pozřením omluvili, nikomu neděkovali a uţ vůbec ne bohům. Bohové pro ně byli a pro nás jsou ne páni, ale ikona hrdosti, cti, duševní síly, krásy přírody. Kdyţ byli pohané likvidování církevní křesťanskou inkvizicí, před bojem zpívali a řvali za svůj národ a Odina (nejvyšší a nejstarší z bohů) - mohli také řvát jméno jiného boha, kterého kmen uctíval. Milan Šebek VP4

9 Stránka 9 z 11 Tématem následující ankety se vracíme k období prázdnin. V tuto dobu si mnozí ţáci snaţí vylepšit svoji finanční situaci na různých brigádách. Naše otázky se tudíţ týkaly problematiky letních brigád a směřovaly k ţákům letošních třetích ročníků. Zeptali jsme se formou dotazníků ţáků 3. ročníků v oboru Veterinární prevence, Obchodní akademie, Informatika v ekonomice a Hotelnictví turismus. Ve VP3 odpovědělo 17 ţáků, v OA3 25 ţáků, v IE3 24 ţáků a v HT3 23 ţáků. Celkem odpovědělo 89 ţáků. Brigádu nemělo 20 ţáků. 1) Měl jsi o prázdninách brigádu? Ano Ne Odpovědi: VP3 - ANO 14x NE 3x Důvod: nesehnal/a jsem 1x; nehledal/a jsem 2x OA3 - ANO 18 x NE 7x Důvod: nesehnal/a jsem 7x IE3 - ANO 17x NE 7x Důvod: nesehnal/a jsem 5x; nehledal/a jsem 2x HT3 - ANO 20x NE 3x Důvod: nesehnal/a jsem 3x 2) Jak dlouho trvala tvá brigáda? Odpovědi: VP3 - a/ týden 2x OA3 - a/ týden 0x b/2-3 týdny 5x b/2-3 týdny 5x c/ více 7x c/ více 13x IE3 - a/ týden 0x HT3 - a/ týden 4x b/2-3 týdny 5x b/2-3 týdny 5x c/ více 12x c/ více 11x 3) V jakém odvětví? Odpovědi: VP3 - a/ stavebnictví b/sluţby (obchody, restaurace, kiosky, ) c/zemědělství d/ostatní (uveď konkrétněji) hlídání dětí OA3 - a/ stavebnictví b/sluţby (obchody, restaurace, kiosky, ) c/zemědělství d/ostatní (uveď konkrétněji) zdravotnictví roznášení letáčků montáţe a výroby 0x 6x 7x 1x 1x 10x 4x 3x

10 Stránka 10 z 11 IE3 - a/ stavebnictví b/sluţby (obchody, restaurace, kiosky, ) c/zemědělství d/ostatní (uveď konkrétněji) expedice ve firmě oděvnictví HT3 - a/ stavebnictví b/sluţby (obchody, restaurace, kiosky, ) c/zemědělství d/ostatní (uveď konkrétněji) umývání oken na benzinové pumpě 4) Kde jsi brigádu sehnal? VP3 - a/díky rodičům 4x b/ přes internet 1x c/ díky kamarádům 5x d/ přes agenturu 0x e/ jsem opakovaně na stejném místě 3x f/ jinak jak? 1x přes praxi ve škole 4x 9x 2x 2x 0x 19x 0x 1x OA3 - a/díky rodičům 6x b/ přes internet 1x c/ díky kamarádům 6x d/ přes agenturu 0x e/ jsem opakovaně na stejném místě 5x f/ jinak jak? 0x IE3 - a/díky rodičům 5x b/ přes internet 1x c/ díky kamarádům 5x d/ přes agenturu 0x e/ jsem opakovaně na stejném místě 5x f/ jinak jak? 1x přes rodinnou firmu HT3 - a/díky rodičům 10x b/ přes internet 1x c/ díky kamarádům 4x d/ přes agenturu 0x e/ jsem opakovaně na stejném místě 5x f/ jinak jak? 0x 5) S čím jsi byl pokojený/á? Třídy celkově Odpovědi: a)plat ANO NE 52x 17x

11 Stránka 11 z 11 b)prostředí ANO 55x NE 14x c)pracovní doba ANO 51x NE 18x 6) Máš výtky ke své brigádě? VP3 NE 12x ANO 2x Jaké? - malý plat, kratší doba neţ 2 týdny OA3 NE 16x ANO 2x Jaké? - práce i o víkendech, špatní komunikace IE3 NE 16x ANO 1x Jaké? - bez pracovní smlouvy HT3 NE 17x ANO 3x Jaké? - nepříjemný vedoucí, nepříjemný kolektiv, špatná pracovní organizace Klára Učňová, Veronika Pařízková OA3

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Základní škola Týnec nad Labem. 5. číslo. Školtýn

Základní škola Týnec nad Labem. 5. číslo. Školtýn Základní škola Týnec nad Labem 5. číslo Školtýn 1 Obsah Akademie 3 Škola v přírodě...3 Omalovánky 4 Výlet 9.B 5 Vtipy 6 Hudební kvíz 7 Vodácký výlet 7. třídy 8 2 Akademie Letos se konala jubilejní, jiţ

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz České děti jako čtenáři v roce 2013 Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Čtou knihy více nebo méně? Čtení mezi zábavou na nudou Co čtou? Čtenářské zázemí v rodině

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK GV škola DFGJK, GV Vektor 14 Modul 4 Jak Vás bavily hodiny uvedených předmětů ve 3. ročníku? Matematika Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Zeměpis Dějepis ZSV Informatika

Více

Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček. za školní rok 2013/2014

Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček. za školní rok 2013/2014 Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček za školní rok 2013/2014 I v letošním školním roce zařazujeme systém výuky metodou NTC Learning do řízených i volných činností dětí. Již se nezabýváme

Více

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 11 1 Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 2 Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69/18 Praha 12 Modřany 143 00 Tel.: 777 785 423 IČO: 708 64 101 Číslo účtu: 634 753

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Dne 25. 5. 2015 se uskutečnila akademie k 80. výročí naší školy. Všechny třídy se zúčastnily

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_13_ČJL_1.01 Tématický celek

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Po stopách Michala Olšiaka na Ţďársku

Po stopách Michala Olšiaka na Ţďársku Po stopách Michala Olšiaka na Ţďársku Projekt volnočasových aktivit Regionální sdruţení mládeţe pro stolní hokej a stolní kopanou Vysočina Projekt po stopách Michala Olšiaka na Ţďársku vypracováváme z

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Nový Zebrin 1 / 2015 Strana 6 Zprávy z obce OBECNÍ VÝLET 14.12.2015 V neděli 14. 12. 2014 jsme v hojném počtu vyrazili na adventní trhy do německých Drážďan. Počasí nám bohužel vůbec nepřálo, ale naštěstí

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Anička Glatterová 3.třída

Anička Glatterová 3.třída Anička Glatterová 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně červenec..2-3 Slavní rodáci červen..4 Ročníkové práce.5 Absolventské práce.6 Výlet - Ohře 2014.7 Výlet - Bělá pod Pradědem.8 Výlet Chlum u Třeboně

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Náš zpravodaj Květen 2015

Náš zpravodaj Květen 2015 Květen 2015 5. a poslední vydání Poslední úvodní slovo Nastal květen, ten básní proslulý máj a zároveň lásky čas... A my vám s malou lítostí na srdci oznamujeme, že vydání, které si právě pročítáte, je

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

R O Z H O V O R Y. Pro časopis ZÁMEČEK. foto, text: Aleš Dvořák. Mukačevo Ukrajina

R O Z H O V O R Y. Pro časopis ZÁMEČEK. foto, text: Aleš Dvořák. Mukačevo Ukrajina R O Z H O V O R Y S Č E S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina L U K Á Š S K L E N S K Ý Jmenuji se Lukáš Sklenský.

Více

STUDIJNÍ POBYT MONÍNEC - ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK aktualizace 18.11.2010 18:51, Admin J. Nádvorník

STUDIJNÍ POBYT MONÍNEC - ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK aktualizace 18.11.2010 18:51, Admin J. Nádvorník 1 z 9 22.11.2010 7:49 2. základní škola - Škola Propojení Sedlčany Příkrá 67 264 01 Sedlčany IČ 48954004 Naše škola moje web-výstupy * 2. Základní škola Propojení, Sedlčany - - - školní rok 2010-2011 STUDIJNÍ

Více

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě Vášeň pro Život Intensive one life / many lifes, one love / many loves... 23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě s Deva Ambu Vášeň pro život Intensive Program Seminář Vášeň pro život je cesta, která vás

Více

Pastelky. Techniky kreslení

Pastelky. Techniky kreslení Pastelky Techniky kreslení Co je to pastelka? Pastelka neboli Pastelová tužka, je zvláštní druh psací potřeby respektive tužky, která umožňuje psát či kreslit barevně. Vyrábí se v celé barevné škále od

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

ŠKOLÁČEK ROZHOVOR ZEPTALI JSME ADVENTNÍ SETKÁNÍ ZÁBAVA AKTUALITY PRÁCE ŽÁKŮ. časopis č.2 2014/2015

ŠKOLÁČEK ROZHOVOR ZEPTALI JSME ADVENTNÍ SETKÁNÍ ZÁBAVA AKTUALITY PRÁCE ŽÁKŮ. časopis č.2 2014/2015 ŠKOLÁČEK časopis č.2 2014/2015 ADVENTNÍ SETKÁNÍ ROZHOVOR ZÁBAVA ZEPTALI JSME SE AKTUALITY PRÁCE ŽÁKŮ KDY? KDE? CO? Dne 2.12.2014 se v areálu naší školy konalo Adventní setkání. Každá třída se podílela

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva Inclusion Europe Evropskáasociacelidísmentálním postiženímajejichrodinnýchpříslušníků InclusionEuropezastupujeosoby smentálnímpostiženímajejichrodiny. ČlenskýmiorganizacemiInclusionEurope jsouorganizacesebeobhájcůarodičovské

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK G4 Škola: DFGJK, typ: G4 Vektor 14 Modul 1 Podle čeho jste se především rozhodoval(a) při výběru SŠ, kterou navštěvujete?(vyberte i více z níže uvedených možností) 9 9 Moje vlastní

Více

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí Dotazníky pro děti celkem 3 625 dotazníků různé věkové skupiny (od 5 do

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název: Oblast: Autor: Číslo: Kraj Vysočina Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_15 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Mgr. Ivo Dokoupil terénní pracovník společnosti Člověk v tísni o.p.s. Asistenční pomoc krajanům v Rumunsku Rozvoj cestovního ruchu

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více