EXKURZE. Odborná exkurze třídy OT1. Exkurze třídy OA2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXKURZE. Odborná exkurze třídy OT1. Exkurze třídy OA2"

Transkript

1 Stránka 1 z 11 EXKURZE Odborná exkurze třídy OT1 Ve dnech a se třída OT1 vydala na odbornou exkurzi z Boskovic do Poličky. Starobylé město Polička nám nabídlo pohled na hradby ze 14. stol. s dodnes zachovalými 19 věţemi, barokní radnici, Mariánský sloup, sochu sv. Jana Nepomuckého a kašny se sochami sv. Jiří a sv. Michaela, které jsou zapsány na seznamu národních kulturních památek. Dominanta města, novogotický kostel sv. Jakuba se svojí věţi, se tyčil nad námi. V této věţi se v roce 1890 narodil hudební skladatel Bohuslav Martinů. Druhý den jsme se vydali na odbornou exkurzi do Rovečného do firmy Randa s.r.o, která se zabývá výrobou přízí pro pletárny a tkalcovny. Studenti zde viděli celý průběh výroby příze a odnesli si i vzorky, které je moţno pouţít ve výuce. Dále jsme cestovali do Svojanova a navštívili jsme firmu Jimiplet s.r.o, která vyrábí pleteniny a zabývá se výzkumem a výrobou nanopletenin pro zdravotnictví a výrobou prádla. Tento nový materiál je výjimečný tím, ţe ničí viry a bakterie, takţe ponoţky vyrobené z něj zabraňují pocení, vzniku plísní a zápachu. Odbornou exkurzi jsme zakončili prohlídkou hradu Svojanov a vydali jsme se domů plni záţitků, nových informací a unaveni ze slunce, které právě v těchto dnech svítilo a hřálo. Exkurze třídy OA2 Ve dnech se OA2 zúčastnila poznávací exkurze do rekreačního střediska Prudká, která se nachází na rozhraní jiţní Moravy a Vysočiny. Nejbliţší vesnice je Doubravník. Okolí tvoří krásná a chráněná příroda, místy kopcovitá krajina. Na cestě do Prudké jsme sice několikrát přestupovali, ale nikomu to nevadilo. Cesta vlakem byla příjemná a pohodlná. Vystoupili jsme na vlakové zastávce jménem Nedvědice a prvním naším cílem byl hrad Pernštejn. Byla to velice zajímavá prohlídka, během které jsme se dozvěděli mnoho nových věcí, např. se zde natáčela pohádka Pták Ohnivák. Třída OT1 Po dlouhé vyčerpávající cestě jsme dorazili do střediska. Byli jsme ubytováni v chatkách. Ten den jsme měli také večeři, která byla výborná, stejně jako strava po celou dobu pobytu.

2 Stránka 2 z 11 Další den jsme jeli vlakem do Ţďáru nad Sázavou, kde se nacházely naše další cíle, jako byl bývalý cisterciácký klášter, Santiniho expozice, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Sice dlouhý a vyčerpávající výlet, ale i tak jsme se dozvěděli mnoho novinek a podívali se na krásná památná místa. Nejvíce se nám zalíbil kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je zajímavý svou netradiční barokní architekturou. Patří mezi památky UNESCO a nemá v Evropě obdoby. Vrátili jsme se večer, ale to nám nebránilo uspořádat si tradiční táborák. Poslední den se nám vůbec nechtělo zpátky domů. Byl naplánovaný pěší výlet do Doubravníka a z něj pak vlakem zpět domů. Byla to dlouhá cesta, ale moc krásnou krajinou. Neţ jsme došli do cíle, byli všichni zdravě unavení a těšili se domů. Shrnutí celého výletu je opravdu pozitivní. Bylo to krásné zpestření, i kdyţ jsme se pořádně zapotili. Děkujeme p. učitelkám za práci, kterou s organizací exkurze měly. Vřele doporučujeme dalším třídám. Je to opravdu nezapomenutelný záţitek. ODBORNÉ PRAXE Tříměsíční praxe ve Švýcarsku Klára Učňová, Veronika Pařízková letošní OA3 V průběhu letních měsíců (od do ) jsme se zúčastnili tříměsíční praxe ve Švýcarsku. Během této praxe jsme se spoustu nového naučili a poznali mnoho nových a skvělých lidí. Po příjezdu nás uchvátily všude se pasoucí krávy a neponičená příroda. Po ubytování jsme byli seznámeni se svou budoucí prací. Naše práce se skládala z ranního dojení, úklidu stájí, sbírání vajec atd. Kromě zvířectva jsme měli na starost i ovocné sady, vinohrady, pole (seno, sláma, brambory), domácnost apod. Samozřejmě to nebyla jen těţká práce, ale i poznávání nových míst, kultury i tradic. Po perném týdnu jsme měli vţdy nárok na volno, které jsme vyuţili k různým výletům, zábavě a odpočinku. Během té to praxe jsme uplatnili své znalosti a dovednosti ze školy a měli jsme moţnost vidět nové věci a technologie odlišné od těch v ČR. I během práce jsme si uţili plno legrace a šťastných chvil. Byla to pro nás ohromná zkušenost, která nám dala mnoho do našeho budoucího ţivota. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomohli uskutečnit tuto báječnou praxi. David Juríček a Hana Šafaříková, studenti VP4

3 Stránka 3 z 11 AKCE Beseda s vězni z kuřimské věznice Dne proběhla na naší škole beseda s vězni z kuřimské věznice. Měli jsme moţnost si poslechnout velmi zajímavé ţivotní příběhy plné špinavých obchodů, násilí a drog. Vězni nám besedu zpříjemňovali písničkami, které zpívali a hráli, a také nám dali rady, jak se vyhnout například drogovým závislostem nebo problémům s mafií. Bylo velice zajímavé dozvědět se něco o kaţdodenním ţivotě vězňů. Velmi nás překvapilo, jak pestrý můţe být vězňův den. Vězni nám řekli, jak se dostali do problémů se zákonem, co by udělali jinak a jaký plánují ţivot po odpykání svého trestu. Mohli jsme si prohlédnout fotografie různých vězeňských zákoutí, dozvěděli jsme se pár informací o historii kuřimské věznice. Vězni byli tak ochotní ţe, nám odpověděli na naše otázky. My jim za to děkujeme a přejeme jim hodně štěstí v jejich budoucím ţivotě bez problémů se zákonem, drogami a mafií. Tato beseda nám hodně přinesla a myslíme si, ţe osobních příběhů lidí není nikdy dost. Vodácký kurz Kateřina Trčková, Vendula Jurušová OA3 Ţáci třetích ročníků střední školy se v průběhu června zúčastnili vodáckého kurzu. Uskutečnil se ve dvou termínech, a to a Oba kurzy absolvovalo celkem 68 ţáků. První dny probíhal výcvik na kánoích a raftech a teprve poté sjíţděli mladí vodáci řeku Sázavu (15 a17 km). Zázemí jim tvořil kemp v Týnci nad Sázavou, zde bydleli ve vlastních stanech. Atmosféru kurzů vám ale jistě nejlépe přiblíţí článek jedné z účastnic. Dobrodružstsví nečekááá!! Kdyţ nám na začátku 3. ročníku bylo oznámeno, ţe na konci června se bude konat POVINNÝ vodácký kurz, říkala jsem si: Coţe? Jak povinný? Nikam nejedu! Nestrávím týden někde ve stanu u vody s komárama! Jenţe opak byl pravdou. Po pár měsících jsem si uvědomila, ţe je to zřejmě poslední příleţitost, jak trochu víc poznat svoji třídu a nabýt ještě středoškolských záţitků, na které budu jednou (doufejme v dobrém) vzpomínat. A tak jsem si na začátku června téhoţ školního roku sbalila stan, spacák, karimatku, kytaru, repelent (důleţitá věc) a další potřebné věci k přeţití a vydala jsem se na nádraţí, kde jsme společně zaplnili kufry a batohy rychlík směřující do Prahy. V Praze jsme přesedli do jiného vlaku, který nás dovezl aţ do cílového Týnce nad Sázavou. Tam jsme v kempu, který se nacházel hned při řece, rozbalili a postavili stany. Sluníčko nám po celou dobu poctivě svítilo (opalovací krémy s faktorem 8 byly opravdu k ničemu) a my jsme si uţívali tu skutečnost, ţe nejsme ve škole. Poté přišlo i mnohem víc. Večery s kytarou u táboráku za svitu hvězd (ach!). Nahořklá vůně repelentu linoucí se vlhkým večerním vzduchem. Zdolávání divoké a nemilosrdné řeky za přítomnosti nemalé dávky adrenalinu v krvi. Marné pokusy o to, zahrát si nohejbal, volejbal, či přehazovanou. Vodní bitvy, při kterých někteří z našich nejmenovaných instruktorů častokrát málem přišli k újmě na zdraví. Delikátní pokrmy přímo z ohně, při jejichţ poţívání jsme proţívali mnohdy aţ neuvěřitelnou euforii, během které jsme dokonce i zapomínali na to, ţe se uzavírají známky. Zde se nám naši učitelé ukázali nejen jako výborný instruktorský tým, ale také jako obdivuhodný tým kuchařský, který se o nás staral jako o vlastní. V neposlední řadě vzpomínám také na fronty (čím delší, tím lepší) v nedalekém Lidlu, za které jsme byli více neţ vděčni, protoţe to byla dobrá příleţitost, jak se v klimatizovaném Lidlu zchladit (vzhledem k tehdejším teplotám). Lidl je chladný, hurá! Kdybych tolik netouţila po maturitě, jela bych znovu! A nejen já. Petra Zoubková OA4

4 Stránka 4 z 11 Také v letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Film a škola, který má za úkol usnadnit cestu k filmovému umění postupně ţákům základních i středních škol. Letos čekají ţáky jednotlivých ročníků 2 filmová představení. Plán je následující: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Tristan a Isolda Náš vůdce Katka Farma zvířat Katka termín bude upřesněn Pýcha a předsudek 3.2. Petrolejové lampy Drnovické catenaccio V minulém čísle Občasníku jsme se ptali několika studentů tehdejších třetích ročníků (potenciálních voličů) na jejich názory na nadcházející volby. Protoţe jejich diskuse byla velmi zajímavá, rozhodli jsme se týmţ lidem poloţit další otázky. Samozřejmě nás zajímají názory studentů na oţehavé téma státních maturit. Nezapomněli jsme i na senátní a komunální volby, a proto se ptáme: HT4 1. Jak jste spokojeni s výsledky voleb? Nikola: Jsem ráda, ţe se spojily pravice. Jsem spokojená s Petrem Nečasem, myslím si, ţe je to schopný politik, a jsem spokojená i s TOP 09. Filip: TOP 09 je pro mě v pohodě, nebyl jsem v ČR tři měsíce, takţe jinak nevím, co se tady děje AP4 Katka: Já spokojená nejsem, politika je chaotická a všem politiků jde jenom o peníze. VP4 Milan: Jsem překvapený a zvědavý, jak se vše bude dál vyvíjet, je to volba většiny občanů z našeho národa. David: Já jsem volil Věci veřejné, které se vydaly směrem trojkoalice. Myslím si, ţe je to dobrá volba, a uvidíme, co bude dál. OA4 Michaela a Petra: HT4 Je to zvláštní organizace a velký chaos. My s výsledky spokojeny nejsme a nevíme, co máme od nich čekat. 2. Jaký máte názor na státní maturity? Nikola: Jsem pro státní maturity, ale ne tento rok. Děti by se měly na ně připravovat uţ od ZŠ, nejlépe od 9. třídy, nejpozději v prvním ročníku SŠ. Filip: Mně státní maturity nevadí, takţe jestli budou teď, nebo později, to je mi celkem jedno.

5 VP4 Stránka 5 z 11 Milan: No je to v pr****. Myslím si, ţe by měla být příprava nejpozději od prváku, a nelíbí se mi niţší a vyšší úroveň maturity. AP4 Kačka: Kolem státní maturity nejsou pořádné informace. Můj názor je, ţe je to kvůli penězům. Politici pokaţdé tvrdí něco jiného. OA4 Rozhodně nesouhlasíme, jsou naprosto nepropracované a pro studenty strašně brzo. HT4 3. A nějaké kladné stránky státní maturity? Nikol: Myslím si, ţe se sjednotí úroveň všech ţáků z celé ČR, to je jediné plus. Filip: Teď si ji můţeme vyzkoušet a přibliţně budeme vědět, co od toho máme čekat VP4 Milan: Vůbec nevím, co od toho mám čekat. Moţná státní maturita zabrání podplácení učitelů atd David: Myslím, ţe se aspoň dozvíme, za co stojíme, tím chci říct, jestli se hodíme na střední školu a poté na vysokou školu, anebo na to nestačíme a měli bychom být na učňáku. A také se člověk aspoň začne učit AP4 Kačka: Moţná zase něco nového, ale je tam ten strach OA4 Michaela a Petra: Ţádné klady v tom teda nevidíme. HT4 4. Jaký máte názor na senátní a komunální volby? Nikola: Podle mě by situace před volbami měla být stejná jako po volbách, po celý rok, kdy by se měli poslanci věnovat svým voličům. Filip: Senátní a komunální volby nemají pro mě ţádný větší význam, pro mě se toho asi moc nezmění VP4: David: Pro mě je senát naprosto nepodstatná věc a je mi úplně jedno, kdo tam bude sedět. Milan: Já plně souhlasím s názorem Nikoly AP4 Kačka: V obecních volbách určitě volit budu, protoţe naše starostka pro nás, dospělé i děti, dělá opravdu hodně a dobře se o nás stará. Senát mě narozdíl od toho moc nebere... HT4 5. Co máte v plánu po ukončení studia na SŠ a čemu byste se rádi v budoucnu věnovali? Nikola: Ráda bych se věnovala mezinárodním vztahům spojeným s cestovním ruchem. To by mě bavilo. Filip: Já bych rád našel místo delegáta nebo bych se věnoval administrátorské činnosti.

6 Stránka 6 z 11 VP4 David: Především se budu snaţit udělat maturitu. Kdybych se nedostal na VŠ, tak pojedu do Švýcarska, kde mám určité kontakty. Milan: Pokud nevyjde vysoká škola, pojedu za prací do Norska. AP4 Kačka: U mě to stejné pokud se nedostanu na VŠ, tak uţ mám sehnané kontakty ohledně práce na Novém Zélandu. OA4 Michaela: Já chci prvně maturitu, a pokud nevyjde VŠ, tak bych ráda odcestovala do Anglie. Petra: Jako všichni chci zvládnout maturitu a potom najít práci, ráda bych si také udělala ekonomickou VŠ. Tentokrát během rozhovoru neproběhly ostré výměny názorů a jednotlivý zástupci spolu souhlasili. Hlavní diskuze proběhla očekávaně na téma státní maturity. Děkujeme tedy Katce Klinerové, Petře Menšíkové, Michaele Peigerové, Nikole Pravcové, Davidu Juríčkovi, Filipu Sokolovi a Milanu Šebkovi, ţe si udělali čas a byli ochotni se s námi podělit o své názory. Petra Tichá, Kateřina Fryaufová VP2 Prázdniny skončily a my jsme opět přemýšleli, koho zajímavého bychom představili v rubrice Mezi námi. Uţ delší dobu vím, ţe se můj spoluţák Filip Zahálka (IT2) věnuje sportu zvanému kolová. Zeptal jsem se ho tedy na pár podrobností. Pověděl bys mi něco o tomto sportu? Kolová je sport podobný sálovému fotbalu, jen hráči po hřišti jezdí na kolech. V kaţdém týmu hrají dva hráči, kteří kontrolují pohyb míče po hřišti na upravených kolech - bez brzd a s pevným převodem (tzv. "furtšlap"). Dále se hráči mohou míče při hře dotknout pouze hlavou. Brankář v brankovišti můţe ale zakročit i rukou. Není přípustné šlápnout nohou na zem. Kolová je populární v Belgii, Česku, Dánsku, Francii, Itálii, Japonsku, Německu, Rakousku, Rusku, Švédsku a Švýcarsku. Jak dlouho hraješ kolovou? S kolovou jsem začal v sedmi letech. Taťka mě přivedl na trénink ve Svitávce, kam nás pozval můj vlastník. Mně se tento sport zalíbil a hned jsem se pro něj rozhodl. Zdědil jsem kolo a začalo to. Zpočátku byla dřina jen se udrţet na kole a jet. Pádů u kolové je vţdycky dost a nejhorší jsou začátky.

7 Máš nějaká ocenění? Stránka 7 z 11 Před čtyřmi lety jsem se svým spoluhráčem Patrikem Kamenickým byl vicemistrem republiky v kategorii ţáci, rok nato jsme jiţ získali titul mistra ČR (2007) a o rok později, jelikoţ Patrik byl starší, jsem si musel sehnat pomocníka na odehrání všech turnajů aţ do mistrovství republiky Hrál kolovou asi půl roku, čili uměl na tom stát, a to mi muselo stačit. Bohuţel na mistrovství republiky jsem skončil aţ druhý. V roce 2006 jsme ještě byli v Rakousku na neoficiálním mistrovství Evropy a tam jsme obsadili 6. místo. Máš nějaké sportovní vzory? Mým sportovním vzorem by měli být asi bratři Pospíšilové, kteří byli 21krát mistry světa, ale já jsem je hrát naţivo neviděl. Takţe mým vzorem je Jirka Hrdlička, který je dvojnásobným mistrem světa. Toho znám osobně a kaţdý čtvrtek s ním a s muţi trénuji. Filipovi děkuji za rozhovor a přeji mnoho sportovních úspěchů. Matěj Špaček IT2 Sešly se nám zajímavé informace o zájmech některých ţáků. S drobnými úpravami je otiskujeme. První příspěvek nám zaslala studentka OT1, respektive její učitelka, která ji (vzhledem k širokému spektru jejích zájmů) o něj poţádala. Moje zájmy, aneb co dělám, když se nudím Tak tedy moje záliby? Nikdy mě nenapadlo, ţe to bude někdy někoho zajímat. Ale já mám hodně věcí, co mě baví. Tak popořádku: především je to zpěv. Učím se sólovému zpěvu na sloupské základce, kam jsem chodila. Potom zpívám i se sborem Šošůvská schola, se kterou vystupujeme v kostele na mších a svatbách, ale i na jarních koncertech s lidovými písněmi; například od skupiny Čechomor, Fleret,. a na tříkrálových koncertech s mnohdy netradičními koledami. Potom ráda kreslím. Hlavně postavy, návrhy oblečení, z nichţ jsem některé i ušila a udělala tak z nich kolekci na barbíny. Ale teď mě chytli hlavně šneci. Šneci proto, ţe (jak uţ se moţná po škole rozkřiklo) chovám exotické šneky (latinsky Achatina). Achatiny jsem dostala k 16. narozeninám, takţe uţ je mám skoro rok. Dostala jsem jich rovnou 5. Více Achatina.cz a Achatina.wz.cz (moje osobní webové stránky -jsou ve vývoji.) Dále divadlo. Kaţdý rok hrajeme v Šošůvce vánoční divadlo. Přijděte se někdy podívat. I na koncert vás zvu. A kdyţ jsem u toho zvaní, dovolte, abych vás pozvala na tradiční Šošůvské hody, kde tančím v kroji. To mně připomnělo jak to bude letos s tanečními? Další moje oblíbená činnost je plstění z vlny. Více na : Další záliby! Zrovna jsem si četla pravidla Pustiny. To je moje záliba nejnovější. Nedá se ani tak moc dobře popsat, co to je. Je to prostě fantasy svět v lese. Je to dobová hra z 19. století plná magie, kouzel, druidů, válečníků, bohů, trpaslíků, koček atd. (Více na: Pustina LARP.cz) Zajímám se i o znamení zvěrokruhu, vlastnosti lidí v daném datu narozených, s tím je úzce spjatá numerologie, baví mě i astrologie a astronomie.

8 Stránka 8 z 11 Moje celoţivotní záliba je příroda. Les, zvířata v něm, pozorování, to ticho, klid na přemýšlení, prostě jít někam pryč, daleko od civilizace a okolního světa. Ráda fotím, hlavně přírodu, píši, ať uţ jsou to čas od času básničky, slohovky, na kterých se vţdycky vyřádím, příběhy ze ţivota, nebo příběhy, které si vymýšlím. Jsou to většinou příběhy z fantasy světa - plné kouzel, vil, lidí, kteří mají vlastnosti nadpřirozených sil. Fantasy svět mě provází snad v celém mém ţivotě a pomáhá mi přeţít v tom reálném. Hm, tak vzpomínám, ţe jste řekla stručně vypsat, ţe? No jo, ale já slovo stručně neznám, takţe smůla, snad to nevadí. Ale to je stejně asi prozatím vše. S pozdravem Iva Strakerlová OT2. Proč jsem si vybral pohanství a vůbec zabývám se pohanskou kulturou? Milan se zabývá pohanstvím a starogermánským písmem zvaným Runy. Na závěr si můţete přečíst text, který Milan do tohoto písma přepsal. Runy jsou starogermánské písmo, kterým se začaly nejstarší národy nějak dorozumívat. Jejich spojitost s pohany je úplně jednoduchá, lidé chtěli psát vzkazy svým potomkům, tak přijali písmo ze ''střední Evropy'' od Starogermánů - Runy (ty umím já) za své, protoţe tyto národy byly k sobě nejblíţe v zeměpisné poloze a jejich kultura byla také velmi podobná. Krásné je na tom to, ţe pohané vzali Runy za své a nezachovali v nich jen pouhé písmo, ale zachovali i jejich symboliku. Pohanství je víra podobná řecké mytologii, má vícero bohů a kaţdý bůh je pánem jiného ţivlu (voda, oheň, země, vzduch), jiného druhu ţivota (ţivočišného, rostlinného), jiné dimenze (podsvětí, slunce, noci, dne, války). Nejhlavnější charakter a přednost pohanské kultury je Matka Příroda - nezakazuje zlo (myšleno Ďábla a peklo). Pohanství bere zlo za skutečnost a totální realitu a co hlavně, respektuje ji a člověku, který je pohan, dává moţnosti pořád se v průběhu ţivota rozhodovat, jestli bude uznávat dobro či zlo. Je to jediná taková víra, která má logiku, čest, velkolepou hrdost (nejdůleţitější je pro mě ta spojitost s přírodou), a proto jsem si ji vybral, tedy dá se říci, ţe si vybrala ona mě. Při lovu zvířete se mu před pozřením omluvili, nikomu neděkovali a uţ vůbec ne bohům. Bohové pro ně byli a pro nás jsou ne páni, ale ikona hrdosti, cti, duševní síly, krásy přírody. Kdyţ byli pohané likvidování církevní křesťanskou inkvizicí, před bojem zpívali a řvali za svůj národ a Odina (nejvyšší a nejstarší z bohů) - mohli také řvát jméno jiného boha, kterého kmen uctíval. Milan Šebek VP4

9 Stránka 9 z 11 Tématem následující ankety se vracíme k období prázdnin. V tuto dobu si mnozí ţáci snaţí vylepšit svoji finanční situaci na různých brigádách. Naše otázky se tudíţ týkaly problematiky letních brigád a směřovaly k ţákům letošních třetích ročníků. Zeptali jsme se formou dotazníků ţáků 3. ročníků v oboru Veterinární prevence, Obchodní akademie, Informatika v ekonomice a Hotelnictví turismus. Ve VP3 odpovědělo 17 ţáků, v OA3 25 ţáků, v IE3 24 ţáků a v HT3 23 ţáků. Celkem odpovědělo 89 ţáků. Brigádu nemělo 20 ţáků. 1) Měl jsi o prázdninách brigádu? Ano Ne Odpovědi: VP3 - ANO 14x NE 3x Důvod: nesehnal/a jsem 1x; nehledal/a jsem 2x OA3 - ANO 18 x NE 7x Důvod: nesehnal/a jsem 7x IE3 - ANO 17x NE 7x Důvod: nesehnal/a jsem 5x; nehledal/a jsem 2x HT3 - ANO 20x NE 3x Důvod: nesehnal/a jsem 3x 2) Jak dlouho trvala tvá brigáda? Odpovědi: VP3 - a/ týden 2x OA3 - a/ týden 0x b/2-3 týdny 5x b/2-3 týdny 5x c/ více 7x c/ více 13x IE3 - a/ týden 0x HT3 - a/ týden 4x b/2-3 týdny 5x b/2-3 týdny 5x c/ více 12x c/ více 11x 3) V jakém odvětví? Odpovědi: VP3 - a/ stavebnictví b/sluţby (obchody, restaurace, kiosky, ) c/zemědělství d/ostatní (uveď konkrétněji) hlídání dětí OA3 - a/ stavebnictví b/sluţby (obchody, restaurace, kiosky, ) c/zemědělství d/ostatní (uveď konkrétněji) zdravotnictví roznášení letáčků montáţe a výroby 0x 6x 7x 1x 1x 10x 4x 3x

10 Stránka 10 z 11 IE3 - a/ stavebnictví b/sluţby (obchody, restaurace, kiosky, ) c/zemědělství d/ostatní (uveď konkrétněji) expedice ve firmě oděvnictví HT3 - a/ stavebnictví b/sluţby (obchody, restaurace, kiosky, ) c/zemědělství d/ostatní (uveď konkrétněji) umývání oken na benzinové pumpě 4) Kde jsi brigádu sehnal? VP3 - a/díky rodičům 4x b/ přes internet 1x c/ díky kamarádům 5x d/ přes agenturu 0x e/ jsem opakovaně na stejném místě 3x f/ jinak jak? 1x přes praxi ve škole 4x 9x 2x 2x 0x 19x 0x 1x OA3 - a/díky rodičům 6x b/ přes internet 1x c/ díky kamarádům 6x d/ přes agenturu 0x e/ jsem opakovaně na stejném místě 5x f/ jinak jak? 0x IE3 - a/díky rodičům 5x b/ přes internet 1x c/ díky kamarádům 5x d/ přes agenturu 0x e/ jsem opakovaně na stejném místě 5x f/ jinak jak? 1x přes rodinnou firmu HT3 - a/díky rodičům 10x b/ přes internet 1x c/ díky kamarádům 4x d/ přes agenturu 0x e/ jsem opakovaně na stejném místě 5x f/ jinak jak? 0x 5) S čím jsi byl pokojený/á? Třídy celkově Odpovědi: a)plat ANO NE 52x 17x

11 Stránka 11 z 11 b)prostředí ANO 55x NE 14x c)pracovní doba ANO 51x NE 18x 6) Máš výtky ke své brigádě? VP3 NE 12x ANO 2x Jaké? - malý plat, kratší doba neţ 2 týdny OA3 NE 16x ANO 2x Jaké? - práce i o víkendech, špatní komunikace IE3 NE 16x ANO 1x Jaké? - bez pracovní smlouvy HT3 NE 17x ANO 3x Jaké? - nepříjemný vedoucí, nepříjemný kolektiv, špatná pracovní organizace Klára Učňová, Veronika Pařízková OA3

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

PŘÍLOHA Č. 6 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 9. TŘÍD Dotazník pro žáky 9. tříd ZŠ

PŘÍLOHA Č. 6 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 9. TŘÍD Dotazník pro žáky 9. tříd ZŠ PŘÍLOHA Č. 6 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 9. TŘÍD Dotazník pro žáky 9. tříd ZŠ Ahoj! Zjišťujeme, na jaké střední školy se žáci 9. tříd hlásí a k jakému povolání směřují. Budeme rádi za tvé odpovědi. Dotazník je anonymní.

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ září-říjen 2015 Na Maliné. SEZNAMOVACÍ A EKOLOGICKÝ POBYT Také letos se vypravili

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

DRUHÝ ROČNÍK KRČÍNSKÉHO MARATONU

DRUHÝ ROČNÍK KRČÍNSKÉHO MARATONU DRUHÝ ROČNÍK KRČÍNSKÉHO MARATONU PŘÍLOHA OBČASNÍKU ZŠ KRČÍN MASKOT: ŠNEK GRIGOR HESLO: I NEJPOMALEJŠÍ SE MOHOU ZÚČASTNIT! PÁTEK 30. 5. 2014 Rekordní druhý ročník Krčínského maratonu Rekordní druhý ročník

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA Nejdůležitější body: Nechtěl bych tam žít V pubertě České obyčeje Nechceme války ani terorismus Anketa : Moje nejoblíbenější kniha 11. prosince

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3.

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. 2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. Obsah 1. Grónsko 2. Madagaskar 3. Exkurze do Prahy 4. Vánoční laťka 5. Zápis do 1. třídy 6. Lyžařský výcvik 7. třída 7. Škola v přírodě 4. třída

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Bajtík. Číslo 1/ šk.r. 2009/10

Bajtík. Číslo 1/ šk.r. 2009/10 Bajtík Číslo 1/ šk.r. 2009/10 Ani jsme se nenadáli a už máme čtvrtinu školního roku skoro za sebou. Blíží se nám zima, Mikuláš a dokonce i Vánoce, ale jsou před námi ne všemi oblíbené čtvrtletní písemné

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor.

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. 1. Máte rád svoje povolání? Proč? - pro svoji pestrost a i určitou volnost volby pořadí této práce - možnosti tvůrčí práce - a pod. 2. Jak dlouho děláte

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ. Základní škola Třebíč Benešova 585

HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ. Základní škola Třebíč Benešova 585 HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ Základní škola Třebíč Benešova 585 Grantový systém Zdravého města Třebíč 2009 Grantový program Prevence kriminality a drogové problematiky Zpracovala: Mgr.

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Můj koníček - fotbal. Jméno a příjmení: Filip Rejda Třída: 5. A

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Můj koníček - fotbal. Jméno a příjmení: Filip Rejda Třída: 5. A Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Můj koníček - fotbal Jméno a příjmení: Filip Rejda Třída: 5. A Garant / konzultant: Mgr. Marcela Sasková Datum odevzdání: 21. 3. 2016 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Většina novinářů má ráda plný stůl (Znáte tu o dr. Raabovi Jenkinsonovi?)

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Změna správce sítě Od 1. října 2011 je správcem sítě Ing. Zdeněk Nevrkla. Najdete ho v 1. patře v místnosti, kde sídlil Mgr. Václav Švenda.

Změna správce sítě Od 1. října 2011 je správcem sítě Ing. Zdeněk Nevrkla. Najdete ho v 1. patře v místnosti, kde sídlil Mgr. Václav Švenda. Moji milí učitelé a studenti, ráda bych vás přivítala v novém školním roce, který bude doufám pro všechny přinejmenším stejně úspěšný jako rok minulý. Jelikož jsem studentkou druhého ročníku nástavbového

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 Pár slov na začátek. Právě vychází v tomto roce druhé číslo časopisu Zelené listy. Přichází podzim a začíná se ochlazovat. Na podzim se zvířata připravují k zimnímu spánku,

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 SŠGaS Liberec měla možnost opět v letošním roce se zúčastnit pracovní stáže v gastrokomplexu kantonské nemocnice v St. Gallen ve Švýcarsku

Více

Jakub. Ondra. Milí čtenáři,

Jakub. Ondra. Milí čtenáři, Milí čtenáři, blíží se konec června a s nimi i Vaše vytoužené a očekávané letní prázdniny. Ještě před tím než se vydáte vstříc dobrodružstvím, přečtěte si poslední číslo Sovího zpravodajství ročník 2015/2016

Více

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den,

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den, Přílohy Příloha č. 1 dotazník Dobrý den, jmenuji se Radka Mikulová a jsem studentkou posledního ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a hudební výchova. Ráda bych vás

Více

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE. Mgr. Zuzana Kročáková

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE. Mgr. Zuzana Kročáková PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE Mgr. Zuzana Kročáková TÉMATA SEMINÁŘŦ A. MOTIVACE ve škole a při výuce. ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST a NEÚSPĚŠNOST. B. UČENÍ a PAMĚŤ. Jak to funguje? C. VÝCHOVA ve škole. Jak na NEKÁZEŇ? Co

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk!

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! 2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! Milí žáci a žákyně, toto číslo vám přináší velikonoční tradice a zvyky různých zemí, hádanky, komiks Speciální agent i pohled na Velikonoce očima vašich spolužáků,

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Přílohy. 5) Jak často si zpíváš? a) denně b) často c) občas d) vůbec ne. Příloha 1: dotazník. Věk:... Třída:... chlapec dívka Škola: ZŠ Gymnázium

Přílohy. 5) Jak často si zpíváš? a) denně b) často c) občas d) vůbec ne. Příloha 1: dotazník. Věk:... Třída:... chlapec dívka Škola: ZŠ Gymnázium Příloha 1: dotazník Dotazník Milí studenti, Katedra hudební výchovy se dlouhodobě zaměřuje na výzkumy hudebních preferencí a efektivity hudební výchovy s cílem zlepšit úroveň hudební výchovy a její působení.

Více

No dobře, je pravda, že není ani nudný. V tu chvíli přišla do třídy Margaretina učitelka, aby si promluvila s naším učitelem, což bylo dobré, protože

No dobře, je pravda, že není ani nudný. V tu chvíli přišla do třídy Margaretina učitelka, aby si promluvila s naším učitelem, což bylo dobré, protože 1. KAPITOLA Všimla jsem si, že učitelům se často pletou slova zajímavý a nudný. Ale když náš učitel řekl Třído, teď vám povím o jednom zajímavém projektu, stejně jsem ho začala poslouchat. Naše škola se

Více

PES V NEBI. Dobrý den, povídá muž. Copak to tady prosím je?

PES V NEBI. Dobrý den, povídá muž. Copak to tady prosím je? PES V NEBI Muž putoval se svým psem. Věděl, že už je mrtvý a směřuje k nebi. V tom okamžiku se před ním zjevila nádherná zlacená brána a u ní stál a usmíval se fousatý stařík v bílé kápi. Dobrý den, povídá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Většinu informací jsem už věděla, některé mě ale překvapily. Anorektiček je mi opravdu líto. Přednáška se mi moc líbila, byla zajímavě udělaná.

Většinu informací jsem už věděla, některé mě ale překvapily. Anorektiček je mi opravdu líto. Přednáška se mi moc líbila, byla zajímavě udělaná. Většinu informací jsem už věděla, některé mě ale překvapily. Anorektiček je mi opravdu líto. Přednáška se mi moc líbila, byla zajímavě udělaná. Asi jsem si to jen zopakoval a připomněl, co to vlastně přesně

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Základní škola Ulice Míru, Rokycany. Mgr. Monika Abrtová. Obsah

Základní škola Ulice Míru, Rokycany. Mgr. Monika Abrtová. Obsah Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Obsah 1 Úvod do tématu sluneční soustavy... 2 2 Cíl projektu... 2 3 Postup při zpracování... 2 4 Zpracování... 3 5 Závěr miniprojektu... 4 6 Přílohy...

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

č.39 2015/2016 skolnicasopis.zstrebenice@seznam.cz Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích

č.39 2015/2016 skolnicasopis.zstrebenice@seznam.cz Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích Autor obrázku: Vladimír Hubálek Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBENICE PAŘÍKOVO NÁM. 133 TŘEBENICE 411 13 OKR. LITOMĚŘICE č.39 2015/2016 skolnicasopis.zstrebenice@seznam.cz

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Naše Valašsko, 04.03.2013, JOSEF BENEŠ, str. 12, Valašsko http://www.vlp.cz V seriálu Valašský GEN vám dnes představujeme učitelku

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil seriál rozhovorů s našimi úspěšnými sportovci Vracíme se s dalším pokračováním

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI [1] OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI Rakovník, pondělí 21. 11. 2011 GZWR RAKOVNÍK JESENICE 1. ZŠ RAKOVNÍK MŠEC SKÓRE BODY MÍSTO GZWR RAKOVNÍK 4 : 1 2 : 1 11 : 0 17 : 2 9 1. JESENICE 1 : 4 2 : 0 1

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

Registrační číslocz.1.07/1.4.00/

Registrační číslocz.1.07/1.4.00/ Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

STUDIJNÍ POBYT MONÍNEC - ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK aktualizace 18.11.2010 18:51, Admin J. Nádvorník

STUDIJNÍ POBYT MONÍNEC - ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK aktualizace 18.11.2010 18:51, Admin J. Nádvorník 1 z 9 22.11.2010 7:49 2. základní škola - Škola Propojení Sedlčany Příkrá 67 264 01 Sedlčany IČ 48954004 Naše škola moje web-výstupy * 2. Základní škola Propojení, Sedlčany - - - školní rok 2010-2011 STUDIJNÍ

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PŘÍNOS K ROZVOJI OSOBNOSTI ŽÁKA PODLE RVP ZV: poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách v české a evropské společnosti; rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti

Více

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe Kalendář 9. 13. 5. škola v přírodě, Černý Důl 20. 5. integrační aktivita MŠ a ZŠ 1. 6. dětský den 3. 6. projektový den: Den životního prostředí 10. 6. integrační aktivita MŠ a ZŠ 10. 6. florbalový turnaj

Více

Číslo 2015/2016. Dělání, dělání. Když vás múza políbí. Co je dobré vědět. Kvíz

Číslo 2015/2016. Dělání, dělání. Když vás múza políbí. Co je dobré vědět. Kvíz Číslo 2015/2016 Dělání, dělání Úvodník Křížovka Vtipy Když vás múza políbí S mikrofonem v ruce Co je dobré vědět Kvíz Michaela Planková David Ilnický Denisa Harkabusová Jana Kovaříková 9. A, 9.B Marie

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

č. 9 říjen 2015 Školní AKTOVKA OBSAH

č. 9 říjen 2015 Školní AKTOVKA OBSAH Školní OBSAH Úvod... 3 Poděkování naší škole... 4 Žákovská rada (ŽR)... 5 Okénko žákovské rady (ŽR)... 6 Akce ŽR pro měsíc říjen prosinec... 7 Moje prázdniny... 8 Opékání párků... 9 Jak si PŠ 1.A opekla

Více

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem.

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Romana Kodešová je jméno slečny z východních Čech. Vzhledem k tvému věku mám na jazyku dotaz, zdali byla tato práce

Více

Štěstí trvá jenom vteřinu

Štěstí trvá jenom vteřinu Štěstí trvá jenom vteřinu Obsah 1.0 Úvod 2.0 Osobnosti 2.1 Eugenie Točíková 2.2 Vlastimil Kučera 3.0 Příběh paní Točíkové 3.1 Dětství a mládí 3.2 Válka, postřelení tatínka 3.3 Maturita a práce 3.4 Vztah

Více

Máme únor, a tak. Orgie.

Máme únor, a tak. Orgie. 50 FOTOVIDEO ÚNOR 2015 PRAXE / Máme únor, a tak Orgie. PETR JAN JURAČKA www.juracka.eu juracka@natur.cuni.cz www.facebook.com/petrjanjuracka Ne, nebudu se na ty fotky koukat. Zaplatit si zájezd do Afriky,

Více