EXKURZE. Odborná exkurze třídy OT1. Exkurze třídy OA2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXKURZE. Odborná exkurze třídy OT1. Exkurze třídy OA2"

Transkript

1 Stránka 1 z 11 EXKURZE Odborná exkurze třídy OT1 Ve dnech a se třída OT1 vydala na odbornou exkurzi z Boskovic do Poličky. Starobylé město Polička nám nabídlo pohled na hradby ze 14. stol. s dodnes zachovalými 19 věţemi, barokní radnici, Mariánský sloup, sochu sv. Jana Nepomuckého a kašny se sochami sv. Jiří a sv. Michaela, které jsou zapsány na seznamu národních kulturních památek. Dominanta města, novogotický kostel sv. Jakuba se svojí věţi, se tyčil nad námi. V této věţi se v roce 1890 narodil hudební skladatel Bohuslav Martinů. Druhý den jsme se vydali na odbornou exkurzi do Rovečného do firmy Randa s.r.o, která se zabývá výrobou přízí pro pletárny a tkalcovny. Studenti zde viděli celý průběh výroby příze a odnesli si i vzorky, které je moţno pouţít ve výuce. Dále jsme cestovali do Svojanova a navštívili jsme firmu Jimiplet s.r.o, která vyrábí pleteniny a zabývá se výzkumem a výrobou nanopletenin pro zdravotnictví a výrobou prádla. Tento nový materiál je výjimečný tím, ţe ničí viry a bakterie, takţe ponoţky vyrobené z něj zabraňují pocení, vzniku plísní a zápachu. Odbornou exkurzi jsme zakončili prohlídkou hradu Svojanov a vydali jsme se domů plni záţitků, nových informací a unaveni ze slunce, které právě v těchto dnech svítilo a hřálo. Exkurze třídy OA2 Ve dnech se OA2 zúčastnila poznávací exkurze do rekreačního střediska Prudká, která se nachází na rozhraní jiţní Moravy a Vysočiny. Nejbliţší vesnice je Doubravník. Okolí tvoří krásná a chráněná příroda, místy kopcovitá krajina. Na cestě do Prudké jsme sice několikrát přestupovali, ale nikomu to nevadilo. Cesta vlakem byla příjemná a pohodlná. Vystoupili jsme na vlakové zastávce jménem Nedvědice a prvním naším cílem byl hrad Pernštejn. Byla to velice zajímavá prohlídka, během které jsme se dozvěděli mnoho nových věcí, např. se zde natáčela pohádka Pták Ohnivák. Třída OT1 Po dlouhé vyčerpávající cestě jsme dorazili do střediska. Byli jsme ubytováni v chatkách. Ten den jsme měli také večeři, která byla výborná, stejně jako strava po celou dobu pobytu.

2 Stránka 2 z 11 Další den jsme jeli vlakem do Ţďáru nad Sázavou, kde se nacházely naše další cíle, jako byl bývalý cisterciácký klášter, Santiniho expozice, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Sice dlouhý a vyčerpávající výlet, ale i tak jsme se dozvěděli mnoho novinek a podívali se na krásná památná místa. Nejvíce se nám zalíbil kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je zajímavý svou netradiční barokní architekturou. Patří mezi památky UNESCO a nemá v Evropě obdoby. Vrátili jsme se večer, ale to nám nebránilo uspořádat si tradiční táborák. Poslední den se nám vůbec nechtělo zpátky domů. Byl naplánovaný pěší výlet do Doubravníka a z něj pak vlakem zpět domů. Byla to dlouhá cesta, ale moc krásnou krajinou. Neţ jsme došli do cíle, byli všichni zdravě unavení a těšili se domů. Shrnutí celého výletu je opravdu pozitivní. Bylo to krásné zpestření, i kdyţ jsme se pořádně zapotili. Děkujeme p. učitelkám za práci, kterou s organizací exkurze měly. Vřele doporučujeme dalším třídám. Je to opravdu nezapomenutelný záţitek. ODBORNÉ PRAXE Tříměsíční praxe ve Švýcarsku Klára Učňová, Veronika Pařízková letošní OA3 V průběhu letních měsíců (od do ) jsme se zúčastnili tříměsíční praxe ve Švýcarsku. Během této praxe jsme se spoustu nového naučili a poznali mnoho nových a skvělých lidí. Po příjezdu nás uchvátily všude se pasoucí krávy a neponičená příroda. Po ubytování jsme byli seznámeni se svou budoucí prací. Naše práce se skládala z ranního dojení, úklidu stájí, sbírání vajec atd. Kromě zvířectva jsme měli na starost i ovocné sady, vinohrady, pole (seno, sláma, brambory), domácnost apod. Samozřejmě to nebyla jen těţká práce, ale i poznávání nových míst, kultury i tradic. Po perném týdnu jsme měli vţdy nárok na volno, které jsme vyuţili k různým výletům, zábavě a odpočinku. Během té to praxe jsme uplatnili své znalosti a dovednosti ze školy a měli jsme moţnost vidět nové věci a technologie odlišné od těch v ČR. I během práce jsme si uţili plno legrace a šťastných chvil. Byla to pro nás ohromná zkušenost, která nám dala mnoho do našeho budoucího ţivota. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomohli uskutečnit tuto báječnou praxi. David Juríček a Hana Šafaříková, studenti VP4

3 Stránka 3 z 11 AKCE Beseda s vězni z kuřimské věznice Dne proběhla na naší škole beseda s vězni z kuřimské věznice. Měli jsme moţnost si poslechnout velmi zajímavé ţivotní příběhy plné špinavých obchodů, násilí a drog. Vězni nám besedu zpříjemňovali písničkami, které zpívali a hráli, a také nám dali rady, jak se vyhnout například drogovým závislostem nebo problémům s mafií. Bylo velice zajímavé dozvědět se něco o kaţdodenním ţivotě vězňů. Velmi nás překvapilo, jak pestrý můţe být vězňův den. Vězni nám řekli, jak se dostali do problémů se zákonem, co by udělali jinak a jaký plánují ţivot po odpykání svého trestu. Mohli jsme si prohlédnout fotografie různých vězeňských zákoutí, dozvěděli jsme se pár informací o historii kuřimské věznice. Vězni byli tak ochotní ţe, nám odpověděli na naše otázky. My jim za to děkujeme a přejeme jim hodně štěstí v jejich budoucím ţivotě bez problémů se zákonem, drogami a mafií. Tato beseda nám hodně přinesla a myslíme si, ţe osobních příběhů lidí není nikdy dost. Vodácký kurz Kateřina Trčková, Vendula Jurušová OA3 Ţáci třetích ročníků střední školy se v průběhu června zúčastnili vodáckého kurzu. Uskutečnil se ve dvou termínech, a to a Oba kurzy absolvovalo celkem 68 ţáků. První dny probíhal výcvik na kánoích a raftech a teprve poté sjíţděli mladí vodáci řeku Sázavu (15 a17 km). Zázemí jim tvořil kemp v Týnci nad Sázavou, zde bydleli ve vlastních stanech. Atmosféru kurzů vám ale jistě nejlépe přiblíţí článek jedné z účastnic. Dobrodružstsví nečekááá!! Kdyţ nám na začátku 3. ročníku bylo oznámeno, ţe na konci června se bude konat POVINNÝ vodácký kurz, říkala jsem si: Coţe? Jak povinný? Nikam nejedu! Nestrávím týden někde ve stanu u vody s komárama! Jenţe opak byl pravdou. Po pár měsících jsem si uvědomila, ţe je to zřejmě poslední příleţitost, jak trochu víc poznat svoji třídu a nabýt ještě středoškolských záţitků, na které budu jednou (doufejme v dobrém) vzpomínat. A tak jsem si na začátku června téhoţ školního roku sbalila stan, spacák, karimatku, kytaru, repelent (důleţitá věc) a další potřebné věci k přeţití a vydala jsem se na nádraţí, kde jsme společně zaplnili kufry a batohy rychlík směřující do Prahy. V Praze jsme přesedli do jiného vlaku, který nás dovezl aţ do cílového Týnce nad Sázavou. Tam jsme v kempu, který se nacházel hned při řece, rozbalili a postavili stany. Sluníčko nám po celou dobu poctivě svítilo (opalovací krémy s faktorem 8 byly opravdu k ničemu) a my jsme si uţívali tu skutečnost, ţe nejsme ve škole. Poté přišlo i mnohem víc. Večery s kytarou u táboráku za svitu hvězd (ach!). Nahořklá vůně repelentu linoucí se vlhkým večerním vzduchem. Zdolávání divoké a nemilosrdné řeky za přítomnosti nemalé dávky adrenalinu v krvi. Marné pokusy o to, zahrát si nohejbal, volejbal, či přehazovanou. Vodní bitvy, při kterých někteří z našich nejmenovaných instruktorů častokrát málem přišli k újmě na zdraví. Delikátní pokrmy přímo z ohně, při jejichţ poţívání jsme proţívali mnohdy aţ neuvěřitelnou euforii, během které jsme dokonce i zapomínali na to, ţe se uzavírají známky. Zde se nám naši učitelé ukázali nejen jako výborný instruktorský tým, ale také jako obdivuhodný tým kuchařský, který se o nás staral jako o vlastní. V neposlední řadě vzpomínám také na fronty (čím delší, tím lepší) v nedalekém Lidlu, za které jsme byli více neţ vděčni, protoţe to byla dobrá příleţitost, jak se v klimatizovaném Lidlu zchladit (vzhledem k tehdejším teplotám). Lidl je chladný, hurá! Kdybych tolik netouţila po maturitě, jela bych znovu! A nejen já. Petra Zoubková OA4

4 Stránka 4 z 11 Také v letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Film a škola, který má za úkol usnadnit cestu k filmovému umění postupně ţákům základních i středních škol. Letos čekají ţáky jednotlivých ročníků 2 filmová představení. Plán je následující: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Tristan a Isolda Náš vůdce Katka Farma zvířat Katka termín bude upřesněn Pýcha a předsudek 3.2. Petrolejové lampy Drnovické catenaccio V minulém čísle Občasníku jsme se ptali několika studentů tehdejších třetích ročníků (potenciálních voličů) na jejich názory na nadcházející volby. Protoţe jejich diskuse byla velmi zajímavá, rozhodli jsme se týmţ lidem poloţit další otázky. Samozřejmě nás zajímají názory studentů na oţehavé téma státních maturit. Nezapomněli jsme i na senátní a komunální volby, a proto se ptáme: HT4 1. Jak jste spokojeni s výsledky voleb? Nikola: Jsem ráda, ţe se spojily pravice. Jsem spokojená s Petrem Nečasem, myslím si, ţe je to schopný politik, a jsem spokojená i s TOP 09. Filip: TOP 09 je pro mě v pohodě, nebyl jsem v ČR tři měsíce, takţe jinak nevím, co se tady děje AP4 Katka: Já spokojená nejsem, politika je chaotická a všem politiků jde jenom o peníze. VP4 Milan: Jsem překvapený a zvědavý, jak se vše bude dál vyvíjet, je to volba většiny občanů z našeho národa. David: Já jsem volil Věci veřejné, které se vydaly směrem trojkoalice. Myslím si, ţe je to dobrá volba, a uvidíme, co bude dál. OA4 Michaela a Petra: HT4 Je to zvláštní organizace a velký chaos. My s výsledky spokojeny nejsme a nevíme, co máme od nich čekat. 2. Jaký máte názor na státní maturity? Nikola: Jsem pro státní maturity, ale ne tento rok. Děti by se měly na ně připravovat uţ od ZŠ, nejlépe od 9. třídy, nejpozději v prvním ročníku SŠ. Filip: Mně státní maturity nevadí, takţe jestli budou teď, nebo později, to je mi celkem jedno.

5 VP4 Stránka 5 z 11 Milan: No je to v pr****. Myslím si, ţe by měla být příprava nejpozději od prváku, a nelíbí se mi niţší a vyšší úroveň maturity. AP4 Kačka: Kolem státní maturity nejsou pořádné informace. Můj názor je, ţe je to kvůli penězům. Politici pokaţdé tvrdí něco jiného. OA4 Rozhodně nesouhlasíme, jsou naprosto nepropracované a pro studenty strašně brzo. HT4 3. A nějaké kladné stránky státní maturity? Nikol: Myslím si, ţe se sjednotí úroveň všech ţáků z celé ČR, to je jediné plus. Filip: Teď si ji můţeme vyzkoušet a přibliţně budeme vědět, co od toho máme čekat VP4 Milan: Vůbec nevím, co od toho mám čekat. Moţná státní maturita zabrání podplácení učitelů atd David: Myslím, ţe se aspoň dozvíme, za co stojíme, tím chci říct, jestli se hodíme na střední školu a poté na vysokou školu, anebo na to nestačíme a měli bychom být na učňáku. A také se člověk aspoň začne učit AP4 Kačka: Moţná zase něco nového, ale je tam ten strach OA4 Michaela a Petra: Ţádné klady v tom teda nevidíme. HT4 4. Jaký máte názor na senátní a komunální volby? Nikola: Podle mě by situace před volbami měla být stejná jako po volbách, po celý rok, kdy by se měli poslanci věnovat svým voličům. Filip: Senátní a komunální volby nemají pro mě ţádný větší význam, pro mě se toho asi moc nezmění VP4: David: Pro mě je senát naprosto nepodstatná věc a je mi úplně jedno, kdo tam bude sedět. Milan: Já plně souhlasím s názorem Nikoly AP4 Kačka: V obecních volbách určitě volit budu, protoţe naše starostka pro nás, dospělé i děti, dělá opravdu hodně a dobře se o nás stará. Senát mě narozdíl od toho moc nebere... HT4 5. Co máte v plánu po ukončení studia na SŠ a čemu byste se rádi v budoucnu věnovali? Nikola: Ráda bych se věnovala mezinárodním vztahům spojeným s cestovním ruchem. To by mě bavilo. Filip: Já bych rád našel místo delegáta nebo bych se věnoval administrátorské činnosti.

6 Stránka 6 z 11 VP4 David: Především se budu snaţit udělat maturitu. Kdybych se nedostal na VŠ, tak pojedu do Švýcarska, kde mám určité kontakty. Milan: Pokud nevyjde vysoká škola, pojedu za prací do Norska. AP4 Kačka: U mě to stejné pokud se nedostanu na VŠ, tak uţ mám sehnané kontakty ohledně práce na Novém Zélandu. OA4 Michaela: Já chci prvně maturitu, a pokud nevyjde VŠ, tak bych ráda odcestovala do Anglie. Petra: Jako všichni chci zvládnout maturitu a potom najít práci, ráda bych si také udělala ekonomickou VŠ. Tentokrát během rozhovoru neproběhly ostré výměny názorů a jednotlivý zástupci spolu souhlasili. Hlavní diskuze proběhla očekávaně na téma státní maturity. Děkujeme tedy Katce Klinerové, Petře Menšíkové, Michaele Peigerové, Nikole Pravcové, Davidu Juríčkovi, Filipu Sokolovi a Milanu Šebkovi, ţe si udělali čas a byli ochotni se s námi podělit o své názory. Petra Tichá, Kateřina Fryaufová VP2 Prázdniny skončily a my jsme opět přemýšleli, koho zajímavého bychom představili v rubrice Mezi námi. Uţ delší dobu vím, ţe se můj spoluţák Filip Zahálka (IT2) věnuje sportu zvanému kolová. Zeptal jsem se ho tedy na pár podrobností. Pověděl bys mi něco o tomto sportu? Kolová je sport podobný sálovému fotbalu, jen hráči po hřišti jezdí na kolech. V kaţdém týmu hrají dva hráči, kteří kontrolují pohyb míče po hřišti na upravených kolech - bez brzd a s pevným převodem (tzv. "furtšlap"). Dále se hráči mohou míče při hře dotknout pouze hlavou. Brankář v brankovišti můţe ale zakročit i rukou. Není přípustné šlápnout nohou na zem. Kolová je populární v Belgii, Česku, Dánsku, Francii, Itálii, Japonsku, Německu, Rakousku, Rusku, Švédsku a Švýcarsku. Jak dlouho hraješ kolovou? S kolovou jsem začal v sedmi letech. Taťka mě přivedl na trénink ve Svitávce, kam nás pozval můj vlastník. Mně se tento sport zalíbil a hned jsem se pro něj rozhodl. Zdědil jsem kolo a začalo to. Zpočátku byla dřina jen se udrţet na kole a jet. Pádů u kolové je vţdycky dost a nejhorší jsou začátky.

7 Máš nějaká ocenění? Stránka 7 z 11 Před čtyřmi lety jsem se svým spoluhráčem Patrikem Kamenickým byl vicemistrem republiky v kategorii ţáci, rok nato jsme jiţ získali titul mistra ČR (2007) a o rok později, jelikoţ Patrik byl starší, jsem si musel sehnat pomocníka na odehrání všech turnajů aţ do mistrovství republiky Hrál kolovou asi půl roku, čili uměl na tom stát, a to mi muselo stačit. Bohuţel na mistrovství republiky jsem skončil aţ druhý. V roce 2006 jsme ještě byli v Rakousku na neoficiálním mistrovství Evropy a tam jsme obsadili 6. místo. Máš nějaké sportovní vzory? Mým sportovním vzorem by měli být asi bratři Pospíšilové, kteří byli 21krát mistry světa, ale já jsem je hrát naţivo neviděl. Takţe mým vzorem je Jirka Hrdlička, který je dvojnásobným mistrem světa. Toho znám osobně a kaţdý čtvrtek s ním a s muţi trénuji. Filipovi děkuji za rozhovor a přeji mnoho sportovních úspěchů. Matěj Špaček IT2 Sešly se nám zajímavé informace o zájmech některých ţáků. S drobnými úpravami je otiskujeme. První příspěvek nám zaslala studentka OT1, respektive její učitelka, která ji (vzhledem k širokému spektru jejích zájmů) o něj poţádala. Moje zájmy, aneb co dělám, když se nudím Tak tedy moje záliby? Nikdy mě nenapadlo, ţe to bude někdy někoho zajímat. Ale já mám hodně věcí, co mě baví. Tak popořádku: především je to zpěv. Učím se sólovému zpěvu na sloupské základce, kam jsem chodila. Potom zpívám i se sborem Šošůvská schola, se kterou vystupujeme v kostele na mších a svatbách, ale i na jarních koncertech s lidovými písněmi; například od skupiny Čechomor, Fleret,. a na tříkrálových koncertech s mnohdy netradičními koledami. Potom ráda kreslím. Hlavně postavy, návrhy oblečení, z nichţ jsem některé i ušila a udělala tak z nich kolekci na barbíny. Ale teď mě chytli hlavně šneci. Šneci proto, ţe (jak uţ se moţná po škole rozkřiklo) chovám exotické šneky (latinsky Achatina). Achatiny jsem dostala k 16. narozeninám, takţe uţ je mám skoro rok. Dostala jsem jich rovnou 5. Více Achatina.cz a Achatina.wz.cz (moje osobní webové stránky -jsou ve vývoji.) Dále divadlo. Kaţdý rok hrajeme v Šošůvce vánoční divadlo. Přijděte se někdy podívat. I na koncert vás zvu. A kdyţ jsem u toho zvaní, dovolte, abych vás pozvala na tradiční Šošůvské hody, kde tančím v kroji. To mně připomnělo jak to bude letos s tanečními? Další moje oblíbená činnost je plstění z vlny. Více na : Další záliby! Zrovna jsem si četla pravidla Pustiny. To je moje záliba nejnovější. Nedá se ani tak moc dobře popsat, co to je. Je to prostě fantasy svět v lese. Je to dobová hra z 19. století plná magie, kouzel, druidů, válečníků, bohů, trpaslíků, koček atd. (Více na: Pustina LARP.cz) Zajímám se i o znamení zvěrokruhu, vlastnosti lidí v daném datu narozených, s tím je úzce spjatá numerologie, baví mě i astrologie a astronomie.

8 Stránka 8 z 11 Moje celoţivotní záliba je příroda. Les, zvířata v něm, pozorování, to ticho, klid na přemýšlení, prostě jít někam pryč, daleko od civilizace a okolního světa. Ráda fotím, hlavně přírodu, píši, ať uţ jsou to čas od času básničky, slohovky, na kterých se vţdycky vyřádím, příběhy ze ţivota, nebo příběhy, které si vymýšlím. Jsou to většinou příběhy z fantasy světa - plné kouzel, vil, lidí, kteří mají vlastnosti nadpřirozených sil. Fantasy svět mě provází snad v celém mém ţivotě a pomáhá mi přeţít v tom reálném. Hm, tak vzpomínám, ţe jste řekla stručně vypsat, ţe? No jo, ale já slovo stručně neznám, takţe smůla, snad to nevadí. Ale to je stejně asi prozatím vše. S pozdravem Iva Strakerlová OT2. Proč jsem si vybral pohanství a vůbec zabývám se pohanskou kulturou? Milan se zabývá pohanstvím a starogermánským písmem zvaným Runy. Na závěr si můţete přečíst text, který Milan do tohoto písma přepsal. Runy jsou starogermánské písmo, kterým se začaly nejstarší národy nějak dorozumívat. Jejich spojitost s pohany je úplně jednoduchá, lidé chtěli psát vzkazy svým potomkům, tak přijali písmo ze ''střední Evropy'' od Starogermánů - Runy (ty umím já) za své, protoţe tyto národy byly k sobě nejblíţe v zeměpisné poloze a jejich kultura byla také velmi podobná. Krásné je na tom to, ţe pohané vzali Runy za své a nezachovali v nich jen pouhé písmo, ale zachovali i jejich symboliku. Pohanství je víra podobná řecké mytologii, má vícero bohů a kaţdý bůh je pánem jiného ţivlu (voda, oheň, země, vzduch), jiného druhu ţivota (ţivočišného, rostlinného), jiné dimenze (podsvětí, slunce, noci, dne, války). Nejhlavnější charakter a přednost pohanské kultury je Matka Příroda - nezakazuje zlo (myšleno Ďábla a peklo). Pohanství bere zlo za skutečnost a totální realitu a co hlavně, respektuje ji a člověku, který je pohan, dává moţnosti pořád se v průběhu ţivota rozhodovat, jestli bude uznávat dobro či zlo. Je to jediná taková víra, která má logiku, čest, velkolepou hrdost (nejdůleţitější je pro mě ta spojitost s přírodou), a proto jsem si ji vybral, tedy dá se říci, ţe si vybrala ona mě. Při lovu zvířete se mu před pozřením omluvili, nikomu neděkovali a uţ vůbec ne bohům. Bohové pro ně byli a pro nás jsou ne páni, ale ikona hrdosti, cti, duševní síly, krásy přírody. Kdyţ byli pohané likvidování církevní křesťanskou inkvizicí, před bojem zpívali a řvali za svůj národ a Odina (nejvyšší a nejstarší z bohů) - mohli také řvát jméno jiného boha, kterého kmen uctíval. Milan Šebek VP4

9 Stránka 9 z 11 Tématem následující ankety se vracíme k období prázdnin. V tuto dobu si mnozí ţáci snaţí vylepšit svoji finanční situaci na různých brigádách. Naše otázky se tudíţ týkaly problematiky letních brigád a směřovaly k ţákům letošních třetích ročníků. Zeptali jsme se formou dotazníků ţáků 3. ročníků v oboru Veterinární prevence, Obchodní akademie, Informatika v ekonomice a Hotelnictví turismus. Ve VP3 odpovědělo 17 ţáků, v OA3 25 ţáků, v IE3 24 ţáků a v HT3 23 ţáků. Celkem odpovědělo 89 ţáků. Brigádu nemělo 20 ţáků. 1) Měl jsi o prázdninách brigádu? Ano Ne Odpovědi: VP3 - ANO 14x NE 3x Důvod: nesehnal/a jsem 1x; nehledal/a jsem 2x OA3 - ANO 18 x NE 7x Důvod: nesehnal/a jsem 7x IE3 - ANO 17x NE 7x Důvod: nesehnal/a jsem 5x; nehledal/a jsem 2x HT3 - ANO 20x NE 3x Důvod: nesehnal/a jsem 3x 2) Jak dlouho trvala tvá brigáda? Odpovědi: VP3 - a/ týden 2x OA3 - a/ týden 0x b/2-3 týdny 5x b/2-3 týdny 5x c/ více 7x c/ více 13x IE3 - a/ týden 0x HT3 - a/ týden 4x b/2-3 týdny 5x b/2-3 týdny 5x c/ více 12x c/ více 11x 3) V jakém odvětví? Odpovědi: VP3 - a/ stavebnictví b/sluţby (obchody, restaurace, kiosky, ) c/zemědělství d/ostatní (uveď konkrétněji) hlídání dětí OA3 - a/ stavebnictví b/sluţby (obchody, restaurace, kiosky, ) c/zemědělství d/ostatní (uveď konkrétněji) zdravotnictví roznášení letáčků montáţe a výroby 0x 6x 7x 1x 1x 10x 4x 3x

10 Stránka 10 z 11 IE3 - a/ stavebnictví b/sluţby (obchody, restaurace, kiosky, ) c/zemědělství d/ostatní (uveď konkrétněji) expedice ve firmě oděvnictví HT3 - a/ stavebnictví b/sluţby (obchody, restaurace, kiosky, ) c/zemědělství d/ostatní (uveď konkrétněji) umývání oken na benzinové pumpě 4) Kde jsi brigádu sehnal? VP3 - a/díky rodičům 4x b/ přes internet 1x c/ díky kamarádům 5x d/ přes agenturu 0x e/ jsem opakovaně na stejném místě 3x f/ jinak jak? 1x přes praxi ve škole 4x 9x 2x 2x 0x 19x 0x 1x OA3 - a/díky rodičům 6x b/ přes internet 1x c/ díky kamarádům 6x d/ přes agenturu 0x e/ jsem opakovaně na stejném místě 5x f/ jinak jak? 0x IE3 - a/díky rodičům 5x b/ přes internet 1x c/ díky kamarádům 5x d/ přes agenturu 0x e/ jsem opakovaně na stejném místě 5x f/ jinak jak? 1x přes rodinnou firmu HT3 - a/díky rodičům 10x b/ přes internet 1x c/ díky kamarádům 4x d/ přes agenturu 0x e/ jsem opakovaně na stejném místě 5x f/ jinak jak? 0x 5) S čím jsi byl pokojený/á? Třídy celkově Odpovědi: a)plat ANO NE 52x 17x

11 Stránka 11 z 11 b)prostředí ANO 55x NE 14x c)pracovní doba ANO 51x NE 18x 6) Máš výtky ke své brigádě? VP3 NE 12x ANO 2x Jaké? - malý plat, kratší doba neţ 2 týdny OA3 NE 16x ANO 2x Jaké? - práce i o víkendech, špatní komunikace IE3 NE 16x ANO 1x Jaké? - bez pracovní smlouvy HT3 NE 17x ANO 3x Jaké? - nepříjemný vedoucí, nepříjemný kolektiv, špatná pracovní organizace Klára Učňová, Veronika Pařízková OA3

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE...

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník I., číslo 2., červen 2008 KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Úvodní titulek zavání sice poněkud sportovní

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE Často se Bůh dotkne našeho srdce ve chvíli, kdy to nečekáme. Když totiž předpokládám

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Motto: Vzorec na život z taháku nevyčteš

Motto: Vzorec na život z taháku nevyčteš Almanach? Má-li být almanach ukázkou toho nejtypičtějšího za uplynulé období, muselo by v něm být všechno, co se v této době povedlo a co vítězilo, ale také s čím se zápasilo a co někdy pokulhávalo. Jenže

Více

(NE)VÍM. Školní časopis žáků ZŠ TG Masaryka Rajhrad ročník I / číslo 1

(NE)VÍM. Školní časopis žáků ZŠ TG Masaryka Rajhrad ročník I / číslo 1 (NE)VÍM Školní časopis žáků ZŠ TG Masaryka Rajhrad ročník I / číslo 1 Rodiče čekající své první dítě, přistupují ke své nové životní roli velice zodpovědně. Studují knihy o rodičovství, hledají na internetu

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

zs.boskovice.cz/zs3/ červen 2009 ročník: 3 číslo 19 Možná o nich nevíte Za pár dní končí školní rok a naši školu stejně jako před rokem opustí třídy deváťáků. Jací jsou? Nabízí se spousta adjektiv, kterými

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5 2007 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Bumerang v čase Letní leštění klik Putování Ohlédnutí za Celostátním setkáním mládeže v Táboře Jamboree: nové zkušenosti, přátelé, šátky

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009 ŠKOLNÍ ČASOPIS Č. 57 ze DNE 18. PROSINCE 2009 ROČNÍK XIII. 1 Sedmapadesáté číslo KRVINKY obsahuje:

Více

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Ahojda! Tamtam je zpět! Po několika měsících, kdy se vám po nás jistě stýskalo, jsme se vrátili v plné síle, se spoustou

Více

J: Mohl bys mi, prosím, říct na začátek něco o sobě a o sluţbě, kterou děláš?

J: Mohl bys mi, prosím, říct na začátek něco o sobě a o sluţbě, kterou děláš? Rozhovor č.1 J: Mohl bys mi, prosím, říct na začátek něco o sobě a o sluţbě, kterou děláš? M: Je mi 44, to je ještě nízký věk, mám tři děti, jsem ţenatý 23 let. Ve své sluţbě pomáháme lidem, kteří jsou

Více

Kdybych se stal starostou Frenštátu pod Radhoštěm

Kdybych se stal starostou Frenštátu pod Radhoštěm Prázdniny den nultý Vyjdu ze školy a konečně se nadechnu prázdninového vzduchu. Večer si zajdem na večeři a pohár, ať je vysvědčení jakékoliv. Po vysvědčení půjdu na oběd. Jako vždycky asi bude segedínský

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč ČERVENEC - SRPEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

8 duben. Kamínka zahřála i pobavila reportáž. Sami o sobě zprávy ze sdružení. Putování se psem Klíčení program pro mladší školní věk

8 duben. Kamínka zahřála i pobavila reportáž. Sami o sobě zprávy ze sdružení. Putování se psem Klíčení program pro mladší školní věk MOZAIKA PIONÝRA 8 duben 2011 Kamínka zahřála i pobavila reportáž 67 Sami o sobě zprávy ze sdružení 1213 Putování se psem Klíčení program pro mladší školní věk 18 Znáte rostliny? kvíz 15 Clona má vítěze

Více

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová Založeno roku 1919 14. prosince 2011 Ročník XXII. číslo 45 Cena: 12 Kč SOS poradna Středa 14. 12. pravidelná poradna SOS (sdružení obrany spotřebitelů), od 14 do 16 hodin v nové budově MěÚ (obecní živnostenský

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

K autobusům mám hodně blízký vztah. doprava Autobus BusLine neohleduplně vybržďován. doprava. nové projekty BusLine podpořil kulturní projekt,

K autobusům mám hodně blízký vztah. doprava Autobus BusLine neohleduplně vybržďován. doprava. nové projekty BusLine podpořil kulturní projekt, Číslo 7 prosinec 2014 ročník 4 časopis SPOLEČNOSTI BUSLINE A.S. K autobusům mám hodně blízký vztah říká exkluzivně pro BusLetter Jan Čenský Str. 15 Str. 7 doprava Autobus BusLine neohleduplně vybržďován

Více