Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09"

Transkript

1 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-Z-559/09 Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Adresa: Suchý řádek 208, Buchlovice Identifikátor: IČ: Místo inspekce: Suchý řádek 208, Buchlovice Termín inspekce: 3. a 4. listopad 2009 Předmět inspekční činnosti Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školního vzdělávacího programu; zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Hodnocení vychází z kontextu tříletého vývoje školy. Charakteristika školy Zřizovatelem právnické osoby Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace je městys Buchlovice. Právnická osoba vykonává činnost mateřské školy a školní jídelny. Poskytuje vzdělávání na základě zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. Trojtřídní mateřská škola (dále MŠ) s celodenním provozem sídlí v účelové budově umístěné v klidné části městyse a je dobře dostupná rodičům i dětem z celého okolí. Její součástí je prostorná školní zahrada se vzrostlou zelení a je na základě grantů vybavena novými herními prvky. Kapacita MŠ je 80 dětí. Počet dětí je dlouhodobě stabilní. Vzdělávací nabídka vychází ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mám své místo na Zemi (dále ŠVP PV) zpracovaného podle platného dokumentu Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (MŠMT č. j / ). Je zaměřena na environmentální výchovu dětí. Dlouhodobým záměrem vzdělávání je vytvářet povědomí o tom, v jakém přírodním a společenském prostředí děti žijí, jak se na jeho ochraně podílejí, jak je mohou chránit a pozitivně spoluvytvářet. To úzce souvisí s dalšími vzdělávacími prioritami zaměřenými na osvojování zdravých životních 1

2 návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu, na výchovu k odpovědnému vztahu k přírodě atd. Ve vzdělávací nabídce je rovněž dlouhodobě věnována pozornost dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, ochraně zdraví dětí a rozvoji estetického vnímání a vkusu. V rámci dílčích projektů a programů je předškolní vzdělávání obohaceno o nadstandardní aktivity, které podporují rozvoj nadání a talentu dětí předplavecký výcvik a celoroční program zájmových kroužků Šikula (keramický, dramatický, angličtina, aerobik) a další. I. Ekonomické podmínky. Ekonomické a materiální předpoklady školy Přehled vývoje neinvestičních výdajů školy a vývoje počtu dětí a zaměstnanců za období : tabulka č. 1 Ukazatel Neinvestiční výdaje celkem Neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu celkem Mzdové výdaje ze státního rozpočtu celkem Výdaje na učební pomůcky, učebnice, šk. potřeby celkem z toho: ze státního rozpočtu Školení a vzdělávání celkem z toho: DVPP ze státního rozpočtu Průměrný počet dětí Neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu na 1 dítě za rok Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 8,778 9,496 9,359 z toho: pedagogických zaměstnanců 5,53 6,096 5,818 provozních zaměstnanců 3,208 3,4 3,541 Škola disponuje finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu a z rozpočtu zřizovatele. Mimo rozpočtované prostředky byly škole přiděleny další účelové dotace z rozvojových programů: SIPVZ (r. 2006) a Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu práce (r. 2008). Na základě podaných projektů získala škola každoročně prostředky regionálního grantu (Nadace Děti-kultura-sport ). Škola neprovozuje doplňkovou hospodářskou činnost. Vývoj celkových výdajů i výdajů ze státního rozpočtu za sledované období je rovnoměrný. 2

3 Hodnocení školy Rovnost příležitostí ke vzdělávání Škola vdostatečné míře informuje zákonné zástupce i širokou veřejnost o své vzdělávací nabídce, o kritériích a způsobu přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, o akcích školy, a to prostřednictvím webových stránek obce, ŠVP PV zveřejněném na přístupném místě ve škole, na informační tabuli a nástěnkách v prostorách školy, dále letáky umístěnými na přístupných místech v obci a místním rozhlasem. Informace jsou objektivní a ucelené. K účinné informovanosti rodičů i veřejnosti škola přispívá svou výraznou prezentací a spoluúčastí dětí na bohatém kulturním životě městyse. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání postupovala škola v souladu s platnými právními předpisy a podle platných kritérií. Vytvořila podmínky pro rovný přístup ke vzdělávání a o jeho průběhu vedla příslušnou školní dokumentaci. Školní matrika byla řádně vedená, obsahovala povinné údaje, které byly v případě změn aktualizovány. Škola aktuálně nevykazovala dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, ani dítě nadané. Této problematice je však dlouhodobě ve škole věnována zvýšená pozornost a v době inspekce měla škola pro tuto oblast velmi dobré podmínky. Logopedická péče poskytovaná dětem s lehčími vadami řeči je realizována odborně způsobilými pedagogickými pracovnicemi v úzké spolupráci s příslušným speciální pedagogickým centrem (dále SPC). Jedna pedagogická pracovnice je absolventkou bakalářského studia zaměřeného na speciální pedagogiku. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) jsou vybírány vzdělávací semináře se speciálně pedagogickou problematikou. Dále škola věnovala pozornost individuální péči o děti sodloženou povinnou školní docházkou. Učitelky pracovaly s dětmi podle písemně zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu, který pravidelně vyhodnocovaly a konzultovaly s odborným poradenským zařízením. Vedením individuálních diagnostických, grafomotorických a výtvarných záznamů učitelky také systematicky sledovaly a podporovaly všestranný rozvoj těchto dětí. Celkově účelně nastavená organizace, účinně uplatňovaný individuální přístup, pravidelné vyhodnocování pokroků dětí učitelkami a cílená spolupráce a pomoc odborníků SPC a pedagogickopsychologické poradny (dále PPP) umožňovala jejich bezproblémové vzdělávání. Funkční poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání poskytovaly učitelky zákonným zástupcům při běžném denním kontaktu i na pravidelných odpoledních akcích školy a třídních schůzkách. Zákonní zástupci mohly dále využívat školou doporučená poradenská zařízení. Zajišťování rovnosti příležitostí ke vzdělávání je s ohledem na realizovaný vzdělávací program, možnosti školy a úroveň vedené dokumentace potřebné pro zohledňování individuálních potřeb dětí a na nadprůměrné úrovni. Vedení školy Škola zabezpečuje vzdělávání podle platného školního vzdělávacího programu. Zpracovaný ŠVP byl po provedené komparaci částečně v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Vycházel z obecné analýzy činnosti mateřské školy, byl stručný, přehledný, zabýval se rozvojem školy a zohledňoval její specifické podmínky. Vzdělávací obsah a evaluační systém byl po provedené úpravě v průběhu inspekce integrovaně propojený a dále podrobně propracovaný v třídních vzdělávacích programech. Dokument tak splňoval hlavní požadavky, podmínky a zásady RVP PV. V písemně zpracované Koncepci rozvoje školy a v ŠVP byly stručně a výstižně stanoveny dlouhodobé záměry a cíle směřující ke zkvalitňování jednotlivých oblastí činnosti školy. V obecné rovině cíle respektovaly celostátní a krajské priority a probíhající školskou reformu. 3

4 Třídní vzdělávací programy navazovaly svým obsahem na ŠVP, stanovená témata byla učitelkami flexibilně přizpůsobena věkovému složení dětí jednotlivých tříd. Z předložených týdenních plánů i záznamů v třídních knihách bylo zřejmé, že vzdělávací činnosti obsažené v integrovaných blocích dětem poskytují dostatek zajímavých a různorodých vzdělávacích příležitostí a podnětů. Upřednostňováno bylo především činnostní a prožitkové učení, vycházející z potřeb a skutečností dětem blízkých. Převahou skupinových a individuálních aktivit byla podporována individualita každého dítěte v rozsahu jeho možností a potřeb. Ředitelka MŠ je ve funkci od roku 2002 a splňuje kvalifikační předpoklady. Při řízení zodpovědně plní své povinnosti stanovené zákonem. Uplatňuje styl řízení, který účinně směřuje ke zkvalitňování podmínek školy pro realizaci vzdělávacího programu a vzdělávání. Povinná dokumentace byla celkem přehledně vedená a obsahovala všechny požadované informace v souladu se školským zákonem. U začínajících pedagogických pracovnic se snaží zajišťovat průběžně vzájemnými hospitacemi a konzultacemi jejich uvádění do praxe a postupně zavádět nové přístupy vpředškolním vzdělávání, což dokladovaly i realizované hospitace. Písemně zpracovaný plán uvádění se stanovenými cíly a úkoly tak, aby mohl být průběžně vyhodnocován, ředitelka předložila v průběhu inspekce. Vlastní hodnocení činnosti školy za období bylo v době inspekce ve fázi zpracovávání. Rámcová struktura pro jeho zpracování obsahovala závazné ukazatele a vytvořila dobré předpoklady pro kvalitní a efektivní hodnocení vedoucí ke zvyšování kvality vzdělávání. Výsledky vzdělávání byly vyhodnocovány na jednáních pedagogické rady, s níž ředitelka také pravidelně projednávala všechny zásadní dokumenty a záležitosti týkajících se předškolního vzdělávání a provozu školy. Ředitelka školy vyvíjela úsilí k zajištění dalších zdrojů k zabezpečení zvyšování kvality materiální podmínek pro realizované činnosti. Ve spolupráci s obcí se podařilo získat zdroje pro rozsáhlou úpravu školní zahrady MŠ. Na základě provedeného energetického auditu byl zpracován projekt pro výměnu oken a zateplení. Ředitelka zabezpečila dodržení stanovených závazných ukazatelů a efektivní a účelné využití prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu k plnění cílů předškolního vzdělávání. Prostředky zjednotlivých rozvojových programů využila ředitelka školy ke splnění cílů, na které byly poskytnuty. Vedení mateřské školy je na základě sledovaných skutečností hodnoceno jako standardní. Předpoklady pro řádnou činnost školy Vzdělávací činnost zajišťuje 6 pedagogických pracovnic včetně ředitelky. V posledních třech letech došlo ke změnám personálního obsazení. V době inspekce byl pedagogický tým stabilizovaný. Z celkového počtu jsou dvě učitelky nekvalifikované, ale obě začaly v letošním školním roce studovat střední pedagogickou školu se zaměřením na předškolní pedagogiku. Jejich nekvalifikovanost neovlivňovala nepříznivě kvalitu předškolního vzdělávání. Pedagogické pracovnice věnují průběžně patřičnou pozornost svému profesnímu růstu a v rámci DVPP se účastní vzdělávacích seminářů obsahově zaměřených na stěžejní vzdělávací činnosti, zajišťující kvalitní vzdělávání. Finanční zdroje byly ve sledovaném období využity na vzdělávání k podpoře realizace ŠVP. Mzdové prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu byly plně využity k danému účelu. Ředitelka využívala finančních prostředků k motivaci zaměstnanců formou osobních příplatků a odměn za plnění mimořádných úkolů. Pro stanovení osobních příplatků ředitelka vypracovala kritéria, která jsou pro zaměstnance motivační. Personální zajištění činností vzhledem k počtu zaměstnanců bylo v souladu s počtem zaměstnanců stanoveným v rozpočtu školy. Ve sledovaném období se škola v potřebné míře a odpovědně zabývala bezpečností a ochranou zdraví dětí. Pravidelně sledovala a vyhodnocovala bezpečnostní rizika. Povinná dokumentace pro tuto oblast měla velmi dobrou administrativní i obsahovou úroveň. 4

5 Materiálním podmínkám věnuje vedení školy žádoucí pozornost. Mateřská škola využívá ke své činnosti budovu, která je v majetku zřizovatele městyse. Vnitřní prostředí školy je udržované. Prostředky na provoz poskytované zřizovatelem uspokojovaly základní požadavky a bylo možné z nich přiměřeně postupně obnovovat vnitřní zařízení školy a provádět dílčí opravy a běžnou údržbu. Vzhledem ke skutečnosti, že organizace nevytváří vlastní zdroje k financování obnovy a rozvoje investičního charakteru, je plně závislá na spolupráci se zřizovatelem. Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu tvořily cca 70 % celkových výdajů. Prostředky ze SR byly využity převážně ke krytí výdajů souvisejících se mzdovými nároky. Mzdové prostředky ze státního rozpočtu jsou dostačující, umožňovaly i vyplacení motivačních složek platu v průměru 14%. Z prostředků na ostatní neinvestiční výdaje škola hradila materiální vybavení pro výuku (knihy, učební pomůcky), ochranné pracovní pomůcky, zákonné pojištění, školení. Příděl finančních prostředků ze SR je ovlivněn počtem žáků. Na krytí výdajů na učební pomůcky byly použity i prostředky z dotace zřizovatele a grantů. Finanční i materiálové zdroje jsou dostačující pro realizaci školního vzdělávacího programu. Vybavení mateřské školy i materiální podmínky pro výuku dětí byly v době inspekce na velmi dobré úrovni. Všechny prostory školy byly efektivně uspořádány a vhodně přizpůsobeny vzdělávacím potřebám předškolních dětí. Umožňovaly dětem celodenní zapojení do pracovních, intelektuálních i relaxačních aktivit. Starší nábytek a herní sestavy ve třídách byly dle finančních možností postupně obměňovány. Zásoba didaktických pomůcek a hraček je pro potřeby jednotlivých vzdělávacích oblastí dobrá. Celkové prostředí tříd je upravené, velmi podnětné a vyzdobené množstvím dětských artefaktů. Zdravý vývoj dětí výrazně podporovala v době inspekce klidná a vstřícná atmosféra ve třídách a důsledné respektování jejich biologických i psychických potřeb. Prevence patologických jevů byla zakomponována do dokumentu Školní řád a částečně i do vzdělávacího obsahu. Příznivým důsledkem je zjištění, že v posledních třech letech nebyly zaregistrovány úrazy dětí. Personální podmínky školy jsou s ohledem na nekvalifikovanost učitelek na standardní úrovni. MŠ zajišťovala dětem dostatečně bezpečné prostředí ke vzdělávání. Materiální podmínky pro činnost školy jsou na nadstandardní úrovni a spolu s finančními zdroji jsou pro realizaci ŠVP dostačující. Průběh vzdělávání V rámci inspekce byly hospitovány dopolední vzdělávací činnosti ve všech třídách mateřské školy. Organizace vzdělávání byla plynulá, respektovala individuální potřeby a možnosti dětí. Denní řád byl dostatečně variabilní a umožňoval různorodost a kreativitu činností, volnost a přiměřenou svobodu dětí. V denním programu byla respektována potřeba pohybových aktivit, úměrná byla také doba pobytu venku. Pitný režim byl zaveden a dětmi v průběhu dne využíván. Očekávané kompetence dětí i cíle vzdělávání vycházely z třídních vzdělávacích programů a týdenních plánů tříd. Vzdělávací nabídka byla přiměřeně náročná. Motivaci spontánních a řízených činností ovlivňovaly týdenní náměty, nabídka pomůcek, her a aktivit. Atmosféra ve třídách byla pohodová, pozitivně ovlivňovaná přípravou dětí na tradiční hodové oslavy ve škole i v obci. Spontánním činnostem byl vymezen dostatek času, děti měly možnost vybírat si prostor, kamarády, hry a činnosti. Velmi dobře se orientovaly v nabídce i umístění hraček, výtvarného, přírodního i doplňkového materiálu. Hrály si individuálně i ve skupinách, volily hry konstruktivní, námětové, pohybové nebo částečně řízené výtvarné a pracovní aktivity. V hospitovaných řízených činnostech účelově převažovaly frontálně organizované samostatné celky zaměřené na procvičení říkadel, písní a tanečků pro připravované zahájení hodových 5

6 oslav. Všechny děti spolu sučitelkami velmi emocionálně prožívaly nadcházející tradiční oslavy, spontánně se zapojovaly do všech činností, vzájemně si pomáhaly a podporovaly se. Vzhledem ke stanoveným cílům učitelky volily adekvátní metody slovní, praktické i demonstrační. Uplatňované metody podporovaly u dětí svobodnou volbu při výběru z nabídky činností, rozvoj fantazie a tvořivosti i získávání dovedností. Učitelky věnovaly dostatečný prostor tvorbě a dodržování společných pravidel soužití. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi vládly vzájemná důvěra, tolerance a ochota pomoci. Děti byly k sobě ohleduplné, pomáhaly si a nevznikaly mezi nimi konflikty. Projevy dětí, jejich zájem a aktivita byly podporovány pozitivním hodnocením učitelek, méně byly děti v potřebné míře vedeny k sebehodnocení a vzájemnému hodnocení. Pokroky vrozvoji dětí jsou učitelkami průběžně hodnoceny v záznamových arších a poznatky o dětech se učitelky snaží využívat při plánování dalšího vzdělávání dětí. Průběh a kvalita vzdělávání byly hodnoceny jako nadprůměrné. Partnerství Škola je v rozvíjení spolupráce velmi aktivní. Prioritou je rozvoj spolupráce s rodiči a také jejich participace na životě dětí v MŠ. Při každodenním kontaktu s rodiči a na třídních schůzkách jim pedagogické pracovnice poskytují informace o úspěšnosti jejich dětí, o průběhu a výsledcích vzdělávání i o jejich individuálních pokrocích. Nabízejí rodičům poradenský servis, zprostředkovávají kontakty se specializovanými pracovišti a tím vytvářejí podmínky pro společné postupy podporující osobnostní rozvoj dětí. Otevřená a kvalitní spolupráce s rodiči byla doložena pozitivními výsledky dotazníkové ankety zaměřené na spokojenost rodičů se školou. Na základě partnerské spolupráce se zřizovatelem se ve sledovaném období podařilo škole významně zlepšit materiálně technické vybavení budovy, třídy, zahrady a tím zlepšit podmínky předškolního vzdělávání. Zřizovatel školu financuje v oblasti provozních výdajů dostatečně, je znatelná podpora k doplnění zdrojů pro pořízení učebních pomůcek, na výdaje na vzdělávání. V současné době probíhají jednání se zřizovatelem při řešení rekonstrukčních prací k rozvoji a obnově nemovitého majetku. Škola se zpětně významně podílí na kulturních akcích v v obci., což dokladovala bohatá fotodokumentace. Spolupráce se spádovou základní školou je dlouhodobě zaměřena na besedu pedagogů s rodiči před vstupem dětí do základní školy, dále se realizuje prostřednictvím společných akcí obou škol a návštěvou dětí v základní škole, aby se seznámily s novým prostředím. Pro obohacení vzdělávací nabídky MŠ spolupracuje i s okolními mateřskými školami. Prostřednictvím grantového financování Nadace Děti-kultura-sport byly získané prostředky použity na pořízení učebních pomůcek a vybavení školy a školní zahrady. Otevřenost školy vůči rodičovské veřejnosti byla v době inspekce na velmi dobré úrovni a umožňovala rodičům participovat na životě školy. Úroveň spolupráce MŠ a ZŠ probíhala na běžné úrovni a byla celkem efektivní. Úroveň spolupráce se zřizovatelem byla na velmi dobré úrovni. Spolupráce s ostatními subjekty a organizacemi byla pro školu přínosná. Projevy dosahování úrovně klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávacího obsahu Vzdělávací nabídkou učitelky děti vedly k osvojování základních vědomostí, dovedností, schopností a postojů nezbytných pro příznivý rozvoj osobnosti dítěte. Rozvíjením klíčových kompetencí (kromě počátečního seznamování s počítačem) průběžně u dětí vytvářely základy pro další vzdělávání. Děti prokázaly samostatnost v sebeobslužných oblastech při hygieně i stravování, odpovídající orientaci v prostředí MŠ i okolí a elementární znalosti o světě. Některé se dokázaly ve skupině prosadit, učily se spontánně i vědomě a v běžných situacích komunikovaly bez zábran. Projevy dosahování klíčových kompetencí jsou na odpovídající úrovni. 6

7 Výsledky vzdělávání dětí na úrovni školy Výsledky vzdělávacích činností dětí jsou průběžně konfrontovány s klíčovými kompetencemi obsaženými v RVP PV. MŠ má zavedený a účinný systém průběžného sledování a hodnocení osobních pokroků dětí při vzdělávání. Sledovaná dosažená úroveň dětí odpovídala stanoveným cílům předškolního vzdělávání i jejich osobnostním předpokladům. Pohybovým dovednostem věnovala škola pozornost především podporou spontánních pohybových aktivit a při záměrně zařazovaných zdravotních cvičeních. Jemnou motoriku děti systematicky procvičovaly vprůběhu spontánních i cíleně řízených činností. Sebeobslužné úkony týkající se oblékání a umývání děti zvládaly velmi dobře. Při stolování měly děti celkem dostatek příležitosti se samostatně obsloužit, méně byla využívána pomoc starších dětí mladším. Ve sledovaných cílených činnostech byly děti velmi aktivní v komunikaci mezi s sebou, spontánně se projevovaly v hudebně pohybových činnostech. Rozvoji poznatků, myšlenkových schopností a operací, fantazie a představivosti byla na individuální úrovni věnována cílevědomá péče. Rozvoj kognitivních dovedností nejstarších dětí byl částečně nepříznivě ovlivněn metodicky méně zvládnutou organizací cíleně řízené činnosti. Výsledky vzdělávání dětí byly hodnoceny jako standardní. Celkové hodnocení školy Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Škola umožňuje rovnost přístup k předškolnímu vzdělávání a při přijímání dětí ke vzdělávání postupuje v souladu s právními předpisy. Škola účelně využívá finanční i materiální prostředky a zdroje ke zkvalitňování vzdělávání. Žádoucím způsobem zajišťuje bezpečnost i ochranu zdraví dětí a podporuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dětí. Vyhodnocuje zdravotní i bezpečnostní rizika a přijímá opatření k jejich minimalizaci. Mákvalitní materiálně technické zázemí pro realizaci ŠVP. Školní vzdělávací program je zpracován kvalitně, obsahuje všechny potřebné informace stanovené RVP PV. Vzdělávací strategie pedagogických pracovnic umožňují komplexní rozvíjení klíčových kompetencí dětí v rozsahu jejich individuálních možností a potřeb. Pozitivně je hodnocena skutečnost, že MŠ nabízí zájmové aktivity a účinně spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a zřizovatelem. Výrazně se podílí na kulturním a společenském životě v městyse. Škola realizuje předškolní vzdělávání celkově na nadprůměrné úrovni. 7

8 Seznam písemností, o které se inspekční zjištění opírá: 1. Zřizovací listina příspěvkové organizace ze dne Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině schválený zastupitelstvem městyse ze dne Rozhodnutí o změně zápisu ŠJ do rejstříku škol, školských zařízení ze dne Jmenování ředitelky do funkce z e dne Třídní knihy pro školní roky 2006/ /10 6. Školní matrika pro školní roky 2007/2008, 2008/2009, 2009/ Organizační řád příspěvkové organizace, účinnost od Organizační schéma příspěvkové organizace pro šk. rok 2009/ Kritéria pro přijímání dětí ve školním roce 2008/2009,2009/ Personální dokumentace pedagogických pracovnic k datu inspekce 11. Pracovní doba pedagogických pracovnic k Vnitřní platový předpis k Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem Mám své místo na Zemi pro školní rok 2009/ Školní řád č.j. MŠ/186/2009 ke dni Individuální vzdělávací plány pro děti ve školním roce 2009/ Třídní vzdělávací programy všech tříd platný ve školním roce 2009/ Provozní řád školy platný pro školní rok 2009/ Rámcová struktura pro Vlastní hodnocení činnosti školy za školní rok 2006/2007, 2007/2008,2008/2009, 19. Koncepce rozvoje školy 20. Pracovní doba všech zaměstnanců pro školní rok 2008ú2009, 2009/ Záznamy z jednání pedagogické rady za školní rok 2007/2008, 2008/2009, 2009/ Plán kontrolní a hospitační činnosti pro školní rok 2007/2008, 2008/2009, 2009/ Organizace školního roku 2006/2007, 2007/2008, 2008/ Kniha úrazů platná ve školním roce 2009/ Zápisy z třídních schůzek školní rok 2006/2007, 2007/2008, 2008/ Plán hospitační a kontrolní činnosti pro školní rok 2009/ Hospitační záznamy ředitelky školy ve školním roce 2008/2009, 2009/ Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školní rok 2008/2009, 2009/ Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2007/2008, 2008/2009,2009/ Spisové složky přijatých dětí (Rozhodnutí, Žádost zákonného zástupce, Potvrzení převzetí Rozhodnutí) 31. Hospitační záznamy ředitelky školy za školní rok 2008/2009, 2009/ Výsledky dotazníkové ankety pro rodiče ve školním roce 2008/20009, 33. Závazné ukazatele rozpočtu neinvestičních výdajů za rok 2006, 2007, Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství Škol (MŠMT) P1-04 za čtvrtletí 2006, 2007, Výkaz o mateřské škole S 1-01 podle stavu k 30. září 2005, 2006, 2007, Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2006, 2007, Rozvaha k 31. prosinci 2006, 2007, Hlavní účetní kniha za rok 2006, 2007, Podklady ke sledování vývoje příjmů a výdajů za rok 2006, 2007,

9 Dle ustanovení 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, může ředitelka školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu Česká školní inspekce, Zlínský inspektorát, pracoviště Na Morávce 1037, Uherské Hradiště. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovatel. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v příslušném inspektorátu České školní inspekce. 9

10 Složení inspekčního týmu: Titul, jméno a příjmení Podpis Mgr. Alena Demlová Alena Demlová v. r. Bc. Marie Grebeníčková Marie Grebeníčková v.r. V Uherském Hradišti dne 18. listopadu 2009 (razítko) Podpis ředitelky školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy V Buchlovicích dne 18. listopadu 2009 (razítko) Titul, jméno a příjmení Bc. Jitka Němečková Podpis Bc. Jitka Němečková v.r. 10

11 Připomínky ředitelky školy Datum Text Připomínky nebyly podány. 11

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy. Č. j. ČŠIA - 85/13-A

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy. Č. j. ČŠIA - 85/13-A y Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 85/13-A Název právnické osoby Mateřská škola, Praha 10, vykonávající činnost školy: Magnitogorská 14/1430 Sídlo: Magnitogorská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2298/13-S. Nový Jáchymov 157, 267 03 Hudlice zsnjachymov@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2298/13-S. Nový Jáchymov 157, 267 03 Hudlice zsnjachymov@seznam. + Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2298/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 75 033 887 Identifikátor 600 042 901

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-358/13-K. Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-358/13-K. Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-358/13-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Waldorfská základní škola Wlaštovka Karlovy Vary o. p. s. Sídlo: Mlýnská

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Dukelské náměstí 7, 693 31 Hustopeče Identifikátor školy: 600 014 134 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-491/15-A. Základní škola nám. Curieových

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-491/15-A. Základní škola nám. Curieových INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-491/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola nám. Curieových Sídlo náměstí Curieových 2, Praha 1, 11000 E-mail právnické osoby info@zscurie.cz IČO

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1069/12-A. Česko Britská základní škola, s.r.o.

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1069/12-A. Česko Britská základní škola, s.r.o. Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1069/12-A Název kontrolované osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Česko Britská základní škola, s.r.o. K Lesu 558/2, 142 00 Praha

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Mateřská škola Říčany u Brna, okres Brno-venkov Rosická 440, 664 82 Říčany u Brna Identifikátor zařízení: 600 110 117 Zřizovatel: Obec Říčany

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-14/13-P Název právnické osoby Mateřská škola Montessori Plzeň vykonávající činnost školy: Sídlo: Kopeckého sady 12, 301 00 Plzeň IČO:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-821/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-821/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-821/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2 Adresa: Krynická 2/490, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 691 001 391 IČ: 72 049

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Inspekční zpráva Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Identifikátor školy: 600 013 260 Zřizovatel: Jitka Taussiková, Bezručova 3, 678 01 Blansko

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora Identifikátor školy: 600 046 346 Termín konání inspekce: 18. - 21.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Mateřská škola Sochorova 2937, Most Adresa: Mateřská škola Sochorova 2937, Most 434 01 Identifikátor zařízení: 600 083 446 Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL-263/11-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL-263/11-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sídlo: Sad 5.

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Alternativní mateřská škola Ostrava-Mariánské Hory, U Dvoru 22a

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Alternativní mateřská škola Ostrava-Mariánské Hory, U Dvoru 22a Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Alternativní mateřská škola Ostrava-Mariánské Hory, U Dvoru 22a U Dvoru 22a/1249, 709 00 Ostrava-Mariánské

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2546/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069,

Více

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU Verze III. aktualizováno k 15. 1. 2009 ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Chceme moderní fungující školku Spokojenost pro děti i učitele Předkladatel:

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více