Z á p i s n i c a Z 25. mimoriadneho zasadnutia MZ vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 8. júna 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s n i c a Z 25. mimoriadneho zasadnutia MZ vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 8. júna 2009"

Transkript

1 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH Z á p i s n i c a Z 25. mimoriadneho zasadnutia MZ vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 8. júna 2009 Zahájenie: hod. Ukončenie:17.00 hod. Prítomní: - poslanci: 9 - ostatní: 12

2 2 Ospravedlnený: Ing. Líška, Ing. Kalinčíková Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Zmluva o spolupráci medzi Slovenským deaflympijským výborom a Mestom Vysoké Tatry 4. Rôzne 5. Schválenie uznesenia 6. Záver 1. Otvorenie Ing. Ján Mokoš otvoril mimoriadne zasadnutie MZ. Prítomných 9 poslancov, MZ je uznášaniaschopné. Dal na schválenie program rokovania. Hlasovanie: z prítomných 9 poslancov bolo za 9 poslancov. 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Do návrhovej komisie navrhujem: Dr. Spišiaková, Daniela Kordová, Ing. Jozef Janiga Hlasovanie: z prítomných 9 poslancov bolo za 8, zdržal sa 1 Za overovateľov zápisnice: boli určení Ing. Renáta Olekšáková, Pavol Stano 3. Zmluva o spolupráci medzi Slovenským deaflympijským výborom a Mestom Vysoké Tatry Na zasadnutí bol prítomný prezident Deaflympijského výboru p. Ruda. Ing. Mokoš záruka bolo to, čo ste schválili. Teraz ide o schválenie zmluvy o spolupráci, kde je záruka mesta v tom, aby boli uvoľnené fin., prostriedky. Navrhujem v bode 5... v rokoch O12...posledných 25 % - doplniť prvá splátka bude vyplatená mestu Vysoké Tatry do 30 dní. Ing. Janiga 30 dní od kedy? Ing. Mokoš od podpísania zmluvy. Je tam napísané do konca roku D. Kordová spýtam sa právničky k čomu nás táto zmluva zaväzuje. Dr. Novoľníková ako deklarácia mesta o tom, že mesto v roku 2004 schválilo kandidatúru. Je to zmluva, ktorá deklaruje to, že mesto chce prispieť k tomu, aby sa olympiáda zrealizovala, formulujú sa tu potreby nevyhnutnej rekonštrukcie, je zabezpečená účasť zahraničného investora a spomína sa aj vznik konzorcia investorov, ktoré bude mať poslanie a cez jeho kontrolné orgány, bude mesto ako dohľad.

3 3 Ing. Hudáč v roku 2004 mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, kde podporilo Slovenska - citoval z uznesenia. Od vtedy MZ nerokovalo k tejto veci a toto je len potvrdenie toho, čo ste odsúhlasili. P. Stano bolo by to nadštardatne ak by sa doplnila o text : že táto zmluva nezaväzuje mesto, že sa bude podielať na prípadnom schodku hospodárenia? Nebude sa podieľať na financovaní a dofinancovaní výstavby ani inej činnosti. V bode 5...mesto nebude niesť následky ak vytvorený kontrolny systém neodhalí príp. finančné nezrovnalosti. Nedávam to ako poslanecký návrh, len či to tam môže byť. Ing. Janiga to by malo byť predmetom zmluvy konzorcie investorov. Ing. Mokoš bod 6 tam ani pôvodne nebol. Ing. Plučinský v 6 sa hovorí o tom že 25 % z dotácie bude... ak majú byť účelné využité, mali byť elokované v inom čase, počas konania hier už aby bolo vidieť prínos. Ing. Mokoš 150 mil. ročne preinvestovať pre mesto je pekná čiastka. To ostatné pôjde na Št. Pleso, do T. Lomnice a do Smokovca to sa bude riešiť po dohode s olympijským výborom. Mesto za to, že kandidovalo bude mať prednostné právo vyberať si z toho čo sa bude budovať do majetku mesta. Celá olympiáda sa robí s tým cieľom, že niekedy v budúcnosti tu môžeme mať svetové podujatia. Len oni vedia koľko príde a v ktorom roku. Dr. Spišiaková čo sa stane ak deaflympijský výbor nesplní záväzok voči nám. Ing. Mokoš ak sa konzorcium nevytvorí, neprídu peniaze. A bude sa robiť zmluva a pôjde cez MZ, je to len podporný medzistupeň. Prezident DOV p. Ruda K bodu 5 návrhu p. Stana P. Ruda v ďalšej zmluve to bude ošetrené. Mesto sa pod faktúry nepodpisuje výberové konania. Kontrolný mechanizmus je spojený s bankovým domom. Účty v Tatrabanke poskytne informácie len tým, ktorý budú mať podpísanú konzorčnú zmluvu. Je to štandardný proces. Na vašu otázku neodporúčal by som to dávať do tejto zmluvy. Túto klauzulu dať do ostrej zmluvy, ktorá bude na podpis. P. Stano ja mám pripravený návrh, s ktorým sa nemusia kolegovia stotožniť. Ale aby som ho mohol predložiť, musím poznať Váš názor. Ing.Janiga ten kontrolný systém nie je kontr.syst. mesta, ale konzorcia, ak zlyhá, je to ich problém. Skôr mi tam chýba...doplniť v ods. 5 prvá veta pred bodkou konzorcia investorov...doplniť P. Ruda k bodu 6 či by nemali ísť prostriedky skôr do doby zahájenia DOH Myslím si, že táto postupnosť spomalí proces urýchlenia v iných regionov. napr. Štr. Pleso je do deaflympijská dedina. Niektoré stavebné pozície neskončíme do roku 2011 preto som požiadal partnerov na možnosť posunutia termínov, lebo sú reálne len počas DOV. Napr. Skokanský mostík bude tam

4 4 otvárací a zatvárací ceremoniál ale nebudú na ňom súťažiť ale pre Tatry je to potrebné. Navrhujem 30 %. Ing. Mokoš - dajme minimálne 20 % P. Ruda rád by som Vám vyhovel, ale už som opatrnejší o týchto splátkach vedia partneri. Môžeme dať 40 %, ale viac nemôžeme dať. Ing. Plučinský 1. splátka 40 % a potom po 20 %. Ing. Mokoš je to vo vašej kompetencii do 30 dní? p. Ruda môžeme dať do 30 dní od účinnosti zmluvy konzorcia. Ing. Plučinský kto je zahraničný investor? p. Ruda v zmluvnom vzťahu bude uvedený investor. Nie tento mandát nemám. Ide o spoluinvestora a ten bude jediný a ten bude uvedený. 4. Rôzne 4/a Návrh zásad prenájmu nebytových priestorov objektov a určenia minimálnych cien za ich prenájom P.Stano poslanci sú informovaní na MZ som pripravil návrh zmeny zásad, po dohode s poslancami a vzhľadom na isté problémy, mesto vytýkali, že systém by bol nepružný. Mesto pripravilo iný návrh, ktorý po pripomienkovaní spĺňa to, čo sme chceli zmenou dosiahnuť, aby poslanci mali právo rozhodnúť. Do budúcna by sme mohli uvažovať s tým,že by mohli byť zverejnené na internete platné zmluvy. Tento návrh spĺňa to, čo sme chceli. Ing. Janiga v bode 3, čls. 2, bod 3 končí...čl. 6 a 7 zásad a tam nie sú tie články. Ing. Hudáč má tam byť čl. 4 a 6 4/b Návrh Zásad prenájmu pozemkov a určenia minimálnych cien za ich prenájom Ing. Plučinský v cene nájmu sú navrhnuté aj spoločné priestory Ing. Hudáč čl. 2 ods. 3 opraviť odkaz na čl. 4 opraviť 4/c návrh na úpravu rozpočtu Ing. Fábryová - do uznesenia návrh na úpravu rozpočtu príjmovej časti, lebo minule sa neakceptovala moja pripomienka, aby sa znížili príjmy, vznikol schodkový rozpočet a ten nie je prípustný. Navrhujem zvýšiť bežné príjmy daň za ubytovanie o 3, 2 tis.

5 5 Dr. Spišiaková schválili sme pre oddelenie kultúry a športu rozpočet na dotácie projekty týkajúce sa kultúry a športu. Bolo to odsúhlasené v komisii. Doposiaľ sa nám podarilo schváliť a minúť tis. Ostalo posledných 63 tis. Sk, ktoré sme minule mali prispieť na usporiadanie 2. kultúrnej akcie Eurofest Slovakia. Športových akcií a dotácií je veľa a minulo bol schválený Horalfest a druhá akcia neprešla. Nechala som ešte raz materiál, aby si to pozreli poslanci. Nahrádza to ročníky p. Dvorský, potom to bolo ako Open fest, podarilo sa v spolupráci medzi 3 mestami Miškolc, Košice a Krosno zabezpečiť orchestre so svojimi vytúpeniami a keď odsúhlasimi túto sumu, čo je 2,5 % a v júli by boli organizované koncerty v 5 m.č. Japonci, Ukrajinci a pod. Bola by to top akcia vo V. Tatrách nielen pre turistov ale aj našich občanov. Mali by sme sa k tomu vrátiť. Dávam poslanecký návrh, aby bola schválená dotácia na usporiadanie Eurofiest vo výške 2 187, ktoré sú schválené v rozpočte. P. Stano kto chodil na záverečné koncerty vie, že tam bolo plno ľudí. J. Bendík podarilo sa nám to zohnať za málo peňazí. Hlasovanie o návrhu poslankyne: za 8, 1 /Grivalský/ sa zdržal hlasovania. Ing. Plučinský v zastúpení p. Gerdelána z aprílového MZ. p. Brabec chcem vystúpiť v diskusii, prečo mi to nie je umožnené? Ing. Mokoš v programe mimoriadneho MZ nebola schválená diskusia. 5. Schválenie uznesenia z 25. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách z 8. júna 2009 Návrh na schválenie predniesla Dr. Anna Spišiaková Prítomní: 9 poslancov, ospravedlnený Ing. Líška, Ing. Kalinčíková Hlasovanie podľa jednotlivých bodov: S c h v a ľ u j e 1. Zmluvu o spolupráci medzi SDV a Mestom Vysoké Tatry Hlasovanie: 6 za, proti 0, zdržali sa 3 /stano. Plučinský, Olekšáková 2. úpravu rozpočtu mesta na rok 2009 takto: zvyšujú sa bežné príjmy daň za ubytovanie o 3,2 tis. hlasovanie: za 9 poslancov 3. Zásady prenájmu pozemkov a určenie minimálnych cien za ich prenájom Hlasovanie: za 9 4. Zásady prenájmu nebytových priestorov, objektov a určenie minimlnych cien za ich prenáhom Hlasovanie: za 9

6 6 5. poskytnutie dotácie Rastislavovi Pistrákovi RAP-ART vo výške na projekt Eurorchestries Slovakia 2009 vo Vysokých Tatrách hlasovanie: za 9 Uznesenie č. 25/2998 tvorí prílohu tejto zápisnice. 6. Záver Po schválení uznesenia primátor Ing. Ján Mokoš sa poďakoval za účasť a 25. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil. Zapísala: Anna Jurečková Ing. Ján M o k o š primátor Ing. Juraj H u d á č prednosta Overovatelia zápisnice: Ing. Renáta Olekšáková... Pavol Stano...