CzechAccelerator

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CzechAccelerator 2011 2014"

Transkript

1 CzechAccelerator Příručka způsobilých výdajů pro účastníky 6. výzvy projektu (platnost od ) Obecné principy způsobilosti Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky: - Musí být vynaloženy v souladu s cíli projektu a musí bezprostředně souviset s realizací projektu. - Musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu (tj. datum podpisu Smlouvy o spolupráci). - Musí být před proplacením ze strukturálních fondů prokazatelně zaplaceny příjemcem dotace, není-li stanoveno jinak. - Musí být doloženy průkaznými doklady, uhrazených dodavatelům, služby nelze pořizovat aktivací. - Musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu s následujícími principy: o hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu). o účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu). o efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu). - Musí splňovat pravidla povinné publicity OPPI. V souladu s čl. 8.1 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 je příjemce povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel ze strukturálních fondů. Nesplnění požadavků na publicitu může být sankcionováno. Součástí opatření musí být vlajka EU a tzv. standardní text. Např. umístění povinné publicity na webové stránky účastníka. Aktuální platná Pravidla pro publicitu jsou k dispozici na stránkách agentury Účastník je povinen předem konzultovat s určeným zástupcem Agentury CzechInvest jakoukoli potřebu čerpání služeb v Destinaci. Za způsobilé výdaje nelze považovat: - Výdaje bez přímého vztahu k projektu. - Výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. - Výdaje nevyhovující pravidlům časové způsobilosti (náklady vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu); v případě účastníků projektu CzechAccelerator jde o náklady vzniklé před podpisem Smlouvy o spolupráci a po datu návratu účastníka z Destinace, které je uvedeno ve smlouvě, případně po datu skutečného návratu účastníka z Destinace. - Výdaje nad 500 tis. Kč vynaložené bez výběrového řízení. - DPH, pokud je účastník plátcem DPH. Stránka 1 z 8

2 - Cestovní náklady kromě nákladů uvedených v bodě 2.4 a Výdaje na soudní spory. - Penále, pokuty, sankce. - Poplatky, které nemají přímou vazbu na přípravu a realizaci projektu. - Náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky, clo, celní odbavení. - Náklady na pořízení již odepisovaného nehmotného majetku. - Náklady na ostatní nákupy. - Výdaje na reprezentaci (občerstvení atp.). - Dary. - Výdaje odpovídající svým vymezením účetní kategorii mimořádných nákladů. - Externí daňové poradenství a účetní služby. - Náklady spojené s výběrovým řízením (např. náklady na zveřejnění oznámení v obchodním věstníku, účast odborníka na hodnotitelské komisi). - Náklady vynaložené na znalecké posudky související s realizací výběrového řízení dle Pravidel pro výběr dodavatele OPPI. - Navýšení ceny vítězné nabídky z výběrového řízení. - Veškerý nehmotný investiční majetek pořízený z dotace pro projekt, který není zařazen do účetnictví příjemce dotace a není řádně odepisován. Pro rozlišení na investiční a neinvestiční výdaje nejsou rozhodující limity dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění, tedy Kč, ale úvodní zatřídění výdajů do příslušné položky dle ocenění účetní jednotkou. V rámci položek označených jako investiční jsou způsobilé jen výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. - Veškerý hmotný majetek. Podporovanými aktivitami nejsou: Nelze podpořit služby, které mají charakter stálé nebo pravidelné činnosti nebo souvisí s obvyklými provozními náklady podniku na služby jako například běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby nebo reklama. Způsobilými výdaji v projektu jsou následující služby: 1 Zajišťuje CzechInvest ve výši 100 % a) Předodletové právní a marketingové školení. b) Pronájem kancelářských prostor v Destinaci v prostorách zahraničního partnera po dobu stanovenou ve Smlouvě o spolupráci. c) Přístup k síti technologických firem, fondů rizikového kapitálu a potencionálních zákazníků v Destinaci prostřednictvím networkingových aktivit a služeb zajišťovaných smluvním zahraničním partnerem ve stanované výši a rozsahu dle možností zahraničního partnera. Stránka 2 z 8

3 2 Zajišťuje si přímo účastník Účastník si tyto služby předfinancovává sám a po návratu z Destinace mu budou výdaje po splnění podmínek proplaceny dle stanovených limitů. 2.1 Účast na networkingových akcích, odborných konferencích a veletrzích v Destinaci (položka 2.1 přílohy č. 3 Smlouvy o spolupráci) Řádně doložené registrační a účastnické poplatky. Akce musí být souviset se schváleným projektem účastníka uvedeným v příloze č. 1 Smlouvy o spolupráci a tematicky odpovídat technologickému zaměření produktu (podpora 100 %, max. však CZK). Způsobilými výdaji jsou: o Vstupenky na networkingové akce pořádané v Destinaci, které musí souviset se schváleným projektem účastníka. o Semináře jsou uznatelný výdaj pouze v případě, že se Účastník účastní na hromadném semináři. Seminář pro jednoho je poradenství, tj. položka 2.3. o Vstupné na veletrh či výstavu (na veletrzích je umožněna pouze pasivní účast tj., například uhrazení vstupného; z této položky není možné uhradit pronájem stánku a činnosti spojené s aktivní prezentací produktu na veletrhu). o Účast na seminářích, konferencích a veletrzích, kterých se účastní zaměstnanci, jednatelé, vlastníci a manažeři podílející se na řízení jako členové statutárního orgánu podnikatele, kteří se účastní pobytu v Destinaci. Další informace o Účast na seminářích, konferencích a veletrzích může probíhat pouze v Destinaci. o V případě Singapuru jsou za země, kde se společnost účastní projektu považovány pro účely této rozpočtové položky následující státy: Singapur, Čína, Taiwan, Malaysie, Indonesie, Vietnam a Korea. o Jako podklady k prokázání výdajů je nutné doložit: vstupenky na akce, semináře, konference či veletrhy a program akce, semináře, konference. Jako další podkladové materiály je třeba doložit například fotodokumentaci, poskytnuté materiály, prezenční listiny apod., pokud jsou k dispozici. Jako způsobilý výdaj nemůže být uznán: Pronájem stánku a činnosti spojené s aktivní prezentací produktu nebo společnosti na veletrhu. Vstupné na veletrhu, který neodpovídá schválenému projektu účastníka. Výdaj, který není řádně doložen potřebnými doklady uvedenými v Příručce Žádosti o platbu. Akce nazývaná seminář nemající charakter hromadné akce. Stránka 3 z 8

4 2.2 Služby spojené s pořízením ochrany práv duševního vlastnictví v Destinaci (položka 2.2 přílohy č. 3 Smlouvy o spolupráci) Služby a poplatky spojené se získáním patentu, průmyslového vzoru, užitného vzoru či ochranné známky v konkrétní Destinaci (podpora 100 %, max. však CZK, za dobu trvání Smlouvy). Způsobilými výdaji jsou: o Odborné poradenské služby spojené se zpracováním žádostí o patent, ochrannou známkou, registraci průmyslového vzoru a užitného vzoru. o Poplatky spojené s patentovým řízením, registrací ochranné známky, registrací průmyslového vzoru, registrací užitného vzoru, a dále posudek zda je možné daný produkt patentovat, zda nebyl již dříve obdobný produkt patentován. o Zpracování žádostí o patent, ochrannou známku, registraci průmyslového vzoru a užitného vzoru. o Posouzení vhodného způsobu ochrany duševního vlastnictví. o Zpracování NDA související s ochranou produktu účastníka. Další informace: o Lze si najmout českého poradce či právní kancelář. Jako podklady k prokázání výdajů je nutné doložit výkaz práce poradce s rozpisem prací, pokud nebudou detailně uvedeny na faktuře dle výkazu práce poradce (vzor je k dispozici na webových stránkách projektu a dále patentovou přihlášku, zpracovanou smlouvu či zpracovanou studii dle charakteru poskytnuté služby. o Náklady na pořízení služeb nesmí přesahovat cenu obvyklou. Cena za pořizované služby musí odpovídat plnění a tržním podmínkám. o Jako uznatelné náklady lze uznat pouze ty služby, které vedou k získání patentu, ochranné známky, registraci průmyslového vzoru, registraci užitného vzoru ve státě, kde se subjekt účastní projektu CzechAccelerator, případně je možné uznat také služby a poplatky spojené s podáním mezinárodní patentové přihlášky PCT a s mezinárodním zápisem ochranné známky (na základě Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek). o V případě Singapuru lze za uznatelné náklady považovat také služby vedoucí k získání patentu, ochranné známky, průmyslového vzoru, užitného vzoru v Singapuru, Číně, Taiwanu, Malajsii, Vietnamu a Koreji. o Nákupy jednotlivých položek v hodnotě vyšší než 500 tis. Kč je nutno doložit posudkem znalce pro oceňování (ne starší než 6 měsíců). Jako způsobilý výdaj nemůžou být uznány: Náklady na ochranu duševního vlastnictví, které se netýkají schváleného projektu účastníka, uvedeného v příloze č. 1 Smlouvy o spolupráci, nebo se netýkají produktu, který je v tomto projektu uveden. Náklady na ochranu duševního vlastnictví produktu, který z nadpoloviční většiny nevlastní účastník. Výdaje, které nejsou řádně doloženy potřebnými doklady uvedenými v Příručce Žádosti o platbu. Zpracování smluv o spolupráci s potencionálním partnerem. Stránka 4 z 8

5 2.3 Školení, mentoring, coaching a služby expertů a poradců (položka 2.3 přílohy č. 3 Smlouvy o spolupráci) Odborná školení, mentoring, coaching, konzultační služby a poradenství realizované v Destinaci (podpora 50 %, max. však CZK). Rozpočtová položka 2.3. V rámci položky jsou způsobilé: o Odborná školení, tj. doplnění vzdělání, dlouhodobější proces, např. školení na personální agendu, daňovou problematiku, marketingové dovednosti, prezentační dovednosti či na tvorbu business plánu. o Služby mentora, tj. zaučování, způsob vedení zaměstnanců, předávání zkušeností a rad, které se zaměřuje na pomoc účastníkům s aklimatizací v Destinaci. o Služby kouče. Kvalifikovaný kouč podporuje proces řešení problému a proces rozvoje osobnosti, metoda zlepšení schopností a dovedností, na rozdíl od seminářů nabízí dlouhodobou procesní podporu. o Odborné studie týkající se trhu v Destinaci zpracované experty v Destinaci, které souvisí se schváleným projektem účastníka. Např.: - Odborné poradenství týkající se zdokonalení produktu. - Poradenství (studie), které se zabývá problematikou oslovení potenciálních strategických partnerů a investorů. - Právní poradenství (s výjimkou právních služeb poskytovaných v bodě 2.2) v souvislosti se schváleným projektem účastníka. - Personální poradenství (např. poradentství či studie o vhodném způsobu najímání zaměstnanců na zahraničním trhu). - Účetní a daňové poradenství (nesmí jít o zpracování daňového přiznání a běžné daňové a účetní poradenství) ve vztahu k Destinaci a k systémům fungujícím v Destinaci. - Business development (poradenské služby orientované na získávání nových klientů). - Poradenské služby, studie týkající se cenové politiky na trhu v Destinaci. - Zpracování návrhu strategie vhodné prezentace produktu na zahraničním trhu. - Zpracování návrhu pitchů či prezentací pro investory, na semináře, konference apod. o Účast experta či poradce na jednání se strategickými partnery a investory (případně překladatele). o Překlady z českého jazyka do anglického jazyka či jazyků obvyklých v Destinaci, překlad marketingových materiálů pro užití ve státě, kde se společnost účastní projektu, překlady dokumentace pro účely řízení o udělení patentu, průmyslového vzoru, užitného vzoru či ochranné známky v zahraničí, překlady odborných textů, týkající se produktu účastníka. o Překlady studií zpracovaných místními experty z jazyků obvyklých v Destinaci do českého či anglického jazyka. o Podpora je poskytována max. do výše 50 % způsobilých výdajů na tyto služby v souladu s Nařízením Komise (ES) č.800/2008 (článek 26). Stránka 5 z 8

6 Další informace: o Školení mohou probíhat pouze v Destinaci, ve které se účastník účastní projektu CzechAccelerator o V případě Singapuru jsou za země, kde se společnost účastní projektu považovány následující státy: Singapur, Čína, Taiwan, Malajsie, Indonésie, Vietnam a Korea. o Jako podklady k prokázání výdajů je nutné doložit výkaz práce poradce o činnosti s rozpisem prací, pokud nebudou detailně uvedeny na faktuře v rozsahu dle výkazu práce poradce (vzor je k dispozici na webových stránkách projektu o V případě školení je dále nutné doložit program, fotodokumentaci, prezenční listinu nebo další podkladové materiály. o Výstupem všech poradenských služeb musí být zpracované studie, rozbory či zápisy (dle charakteru služby). o Všechny výdaje nárokované v této položce musí souviset se schváleným projektem účastníka uvedeným v příloze č. 1 Smlouvy o spolupráci a trhem v Destinaci. o Služby uvedené v této položce mohou čerpat pouze zaměstnanci, jednatelé, vlastníci a manažeři podílející se na řízení jako členové statutárního orgánu účastníka projektu, kteří se účastní pobytu v Destinaci. Jako způsobilý výdaj nemůže být uznán: Poradenská služba, která se netýká projektu či produktu účastník či nevede k naplnění cíle účasti společnosti v Destinaci, či k naplnění obecných cílů projektu CzechAccelerator Služby, které nebyly zpracovány experty z Destinace. Výjimku tvoří pouze překlady. Služby, které souvisejí s obvyklými provozními náklady podniku. Služby mající povahu trvalých nebo opakujících se činností (např. běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby nebo reklama). Organizační zajištění seminářů, školení, mentoringu, prodejní akce apod. Externě nakupované marketingové služby (např. tvorba webových stránek, inzerce, uveřejnění článku v periodiku, hlasové záznamy, videa apod.). Náklady na výběr dodavatelů. Výdaj, který není řádně doložen potřebnými doklady uvedenými v Příručce Žádosti o platbu. 2.4 Cestovné (položka 2.5 přílohy č. 3 Smlouvy o spolupráci.) Letecká doprava ekonomickou třídou do Destinace maximálně jedenkrát za dobu trvání smlouvy až pro 2 zaměstnance, kteří se účastní pobytu v Destinaci. Příspěvek na jednu zpáteční letenku v max. výši podpory 50 %, maximálně však a) CZK na jednu zpáteční letenku pro Destinace USA západ, USA východ a Singapur, za b) CZK pro Destinace Izrael a Švýcarsko). Způsobilé výdaje: o Cestovné náklady pro zaměstnance, jednatele, vlastníky a manažery podílející se na řízení jako členové statutárního orgánu podnikatele. Stránka 6 z 8

7 Jako způsobilý výdaj nemůže být uznán: Letenka do jiného státu, než kam byl účastník v rámci projektu CzechAccelerator vyslán. Výdaj, který není řádně doložen potřebnými doklady uvedenými v Příručce Žádosti o platbu. Poplatek za změnu data a rezervace letenky. Pojištění storna letenky. Letenky a výdaje za ubytování pro osoby, u nichž se nepředloží pracovně-právní vztah k účastníkovi. 2.5 Příspěvek na ubytování v Destinaci (položka 2.6 přílohy č. 3 Smlouvy o spolupráci.) Příspěvek na ubytování ve výši 500 CZK na den pobytu na společnost, resp. až do výše 50 % způsobilých výdajů. Rozpočtová položka 2.6. Způsobilé výdaje: o Podpora bude přiznána pouze za každý realizovaný den pobytu v Destinaci v termínech uvedených v bodě 2.3 odst. a) ve Smlouvě o spolupráci. o Ubytování pro zaměstnance, jednatele, vlastníky a manažery podílející se na řízení jako členové statutárního orgánu podnikatele. o Výdaje za ubytování je možné uznat v klasickém komerčním ubytovacím zařízení, s doložením oprávněných dokladů, které splňují formální náležitosti. Další informace: o V případě destinace Singapur jsou za země, kde se společnost účastní projektu považovány v rámci této rozpočtové položky následující státy: Singapur, Čína, Taiwan, Malajsie, Indonésie, Vietnam a Korea. Převažující část pobytu však musí být absolvována v destinaci Singapur. Jako způsobilý výdaj nemůže být uznán: Využití nekomerčních ubytovacích zařízení. Výdaj, který není řádně doložen potřebnými doklady uvedenými v Příručce Žádosti o platbu. Výdaje za ubytování pro osoby, u nichž není možné doložit pracovně-právní vztah. Ubytování, které bylo využito v jiném státě, než je stát kam byl účastník vyslán v rámci projektu CzechAccelerator Doplňující informace Účastník je povinen předem konzultovat s Agenturou případné čerpání dotace. Účastník je povinen účtovat o výdajích souvisejících s Projektem (např. na zvláštních analytických účtech, se stejným analytickým znakem u všech aktuálních účtů Projektu, na samostatné hospodářské středisko či zakázku popř. jiným vhodným způsobem), aby bylo Stránka 7 z 8

8 průkazné, zda konkrétní výdaj je či není vykazován na Projekt. Pokud Účastník vede daňovou evidenci, je povinen zajistit podřízenou evidenci, ve které budou rozlišeny výdaje s konkrétní vazbou na Projekt Agentura CzechInvest si vyhrazuje právo neschválit výdaje, které Účastník vynaložil za plnění tzv. spřízněných osob. Za spřízněnou osobu se považuje jakákoli osoba (fyzická či právnická), která je k Účastníkovi, resp. jeho statutárnímu orgánu (či alespoň jednomu členu kolektivního statutárního orgánu / alespoň jednomu statutárnímu zástupci), osobou blízkou a/nebo s ním ekonomicky propojenou osobou. Za ekonomicky propojené osoby se považují veškeré subjekty, které by se pro účely ověření statusu malého a středního podniku posuzovaly společně (viz příloha č. 1 nařízení (ES) č. 800/2008, ve znění pozdějších předpisů). Pro potřeby této Smlouvy se nicméně okruh spřízněných osob rozšiřuje i o veškeré subjekty, které jsou propojeny prostřednictvím fyzické osoby či skupiny fyzických osob jednajících společně, bez ohledu na to, zda svou činnost nebo část své činnosti vykonávají na stejném relevantním trhu nebo na sousedních trzích (viz čl. 3 odst. 3 přílohy č. 1 nařízení (ES) č. 800/2008, ve znění pozdějších předpisů). Služby mohou čerpat pouze účastníci projektu, resp. zaměstnanci, jednatelé, vlastníci a manažeři podílející se na řízení jako členové statutárního orgánu podnikatele. U mentoringu a coachingu musejí být výkazy práce podepsány osobami, kteří se účastnili projektu v Destinaci. Agentura CzechInvest si vyhrazuje právo nechat si odborně posoudit způsobilost výdajů na základě dokladů předložených Účastníkem k proplacení. Stránka 8 z 8

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ Příloha č. 2 VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ Vymezení způsobilých výdajů programu Nemovitosti Cílem tohoto vymezení je poskytnout přehled a výklad k jednotlivým položkám způsobilých výdajů programu Nemovitosti

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Příloha č. 5 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Nemovitosti

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více