Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb"

Transkript

1 Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb uzavřené v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ), ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi společností PLnet s.r.o., IČ: (dále jen PLnet) a zákazníkem (dále jen uživatelem), společně jen "smluvní strany" Poskytovatel: Název společnosti PLnet s.r.o. Sídlo Újezd 4012/10, Prostějov IČ / DIČ / CZ Bankovní spojení /2010 Fio banka, a.s. Telefon / / zastoupený Radek Vychodil, jednatel společnosti Servisní kontakty telefon / / Uživatel: %%popis-jmeno%% Adresa připojení Fakturační adresa %%popis-ic-dic%% Telefon / %%jmeno%% %%adresa%% %%fa-adresa%% %%ic-dic%% %%telefon- %% 1. Předmět smlouvy a. P edmětem t to Smlouvy je poskytován slu e elektronick ch komunikac (dále jen Slu y ) za podm nek uveden ch v o chodn ch podm nkách (dále jen O chodn podm nky ) a v rozpisu slu e (dále jen Rozpis ), kter je p ilo en k t to smlouvě jako p loha č slo 1 a kter yl o ěma smluvn mi stranami prokazatelně odsouhlasen p ed podpisem t to Smlouvy (p ed ě ná o jednávka slu e ), zejm na prost ednictv m u, telefonicky ne o oso n návštěvou v s dle poskytovatele PLnet. eny Slu e neuveden v Rozpisu se d cen kem Slu e a z o PLnetu (dále jen en k viz. ). P edmětem Smlouvy je dále závazek U ivatele plnit povinnos stanoven ve Smlouvě, zejm na závazek uhradit cenu Slu e a z o poskytnut ch PLnetem. U ivatel je na základě t to Smlouvy oprávněn u vat Slu y poskytovan pouze zákazn kům s uzav enou p semnou smlouvou za podm nek uveden ch v podm nkách Slu e pro u ivatele s uzav enou p semnou smlouvou (dále jen Podm nky ). b. Slu y jsou poskytovány na základě jednotliv ch smluv o poskytován Slu e uzav en ch dle Všeo ecn ch podm nek pro poskytován slu e elektronick ch komunikac společnos PLnet (dále jen Všeo ecn podm nky ). U ivatel se stává vlastn kem z o na základě jednotliv ch kupn ch smluv uhrazen m kupn ceny z o. 2. Platební podmínky a. Poplatky za poskytovan slu y elektronick ch komunikac od společnosti PLnet jsou splatn na základě faktury se splatnost uveden na faktu e, kterou zákazn k o dr em ve formátu pdf. Stránka 1 z 9

2 3. Práva a závazky smluvních stran a. U ivatel se zavazuje, e po do u trván Smlouvy ude hradit částku, která je uvedena na vyúčtován. Vyúčtován je vystavováno PLnetem za zúčtovac o do, ve kter m yla U ivateli poskytnuta slu a podle Rozpisu slu e. Jedn m zúčtovac m o do m je myšleno o do jednoho měs ce, ve kter m yly poskytnuty slu y dle Rozpisu slu e. Vyúčtován se nevystavuje za zúčtovac o do, v nich Ú ivateli nebyla poskytnuta ádná Slu a. b. U ivatel yl seznámen s Všeo ecn mi o chodn mi podm nkami poskytovatele, kter tvo p lohu č. 2 t to smlouvy a jsou jej ned lnou součást 4. Sjednaná doba trvání smlouvy a. Tato smlouva se uzav rá na do u neurčitou. Smlouva na vá platnosti a účinnosti dnem podpisu o ěma smluvn mi stranami. 5. Ostatní a závěrečná ustanovení: a. PLnet je oprávněn aktualizovat a měnit jednostranně O chodn podm nky a Podm nky, p ičem se PLnet zavazuje jakoukoliv aktualizaci ne o změnu oznámit ez z ytečn ho odkladu U ivateli p ed na y m účinnos t to aktualizace ne o změny. Práva a povinnos v slovně neupraven vt to Smlouvě, zejm na poskytován Slu e se d aktuálně platn mi Všeo ecn mi podm nkami pro poskytován slu e elektronick ch komunikac společnos PLnet (dále jen Všeo ecn podm nky ). b. O chodn podm nky tvo ned lnou součást Smlouvy. Aktuáln verze O chodn ch podm nek, Podm nek a en ku jsou k dispozici na stránkách. V p padě rozporu Smlouvy, Všeo ecn ch podm nek a ostatn ch dokumentů má p ednost úprava o sa ená ve Smlouvě. V p padě rozporů jednotliv ch součás Smlouvy má p ednost Rozpis t to smlouvy, dále O chodn podm nky. c. Podpisem Smlouvy U ivatel potvrzuje, e se s v še uveden mi dokumenty podro ně seznámil a ez v hrad s nimi souhlas a akceptuje je. Práva a povinnosti smluvn ch stran neupraven vt to Smlouvě ani v jin ch navazuj c ch dokumentech se d zákonem č. 1 /1 1 S., o chodn zákon k, pop. dalš mi p slušn mi právn mi p edpisy. d. Účinnos t to Smlouvy zanikaj (se ukončuj ) vešker smlouvy uzav en p ed účinnos t to Smlouvy mezi U ivatelem a PLnetem se stejn m p edmětem jako dle čl. 1 Smlouvy (dále jen stávaj c smlouvy ), pokud stávaj c smlouvy e istuj a jsou účinn ke dni účinnos t to Smlouvy. e. Smlouva yla vytvo ena ve dvou vyhotoven ch, z toho je jedno pro ka dou ze smluvn ch stran. f. Ustanoven smlouvy lze měnit pouze na základě shodn ho projevu smluvn ch stran a to ve formě č slovan ch p semn ch dodatků, podepsan ch o ěma stranami g. O ě smluvn strany se dohodly, e smlouvu lze ez udán důvodu do 14 dnů od podpisu smlouvy vypovědět Servis a hlášení poruch: Kontakty pro nahlášení poruchy služeb Telefon: (pracovn dny od 08:00 do 17: 0) Te tově: (nonstop cel t den vč. v kendů) Stránka 2 z 9

3 V Prostějově dne %%smlouva_od%% PLnet s.r.o. %%jmeno%% Stránka 3 z 9

4 ROZPIS SLUŽEB Příloha č.1 ke smlouvě č. %%cislo-smlouvy%% Rozpis služeb 1. ROZPIS SLUŽEB: Předmět služby Název služby Typ služby Datum připojení Technická podpora Předávací rozhraní Volán VoIP %%tarif%% Z zen /Změna/Z zen s p enesen m č sla %%pripojeni_datum%% Ano %%technologie%% 1.a Připojovací údaje: Opouštěný poskytovatel Datum ukončení závazku u opouštěného poskytovatele Přenášené telefonní číslo Preferované datum přenesení Kontakty pro přenesení (SMS/ ) Telefonní číslo(a) 1.b Platby za službu, vč. DPH: Aktivační poplatek Paušální měsíční poplatek Perioda plateb Realizace plateb Fakturace Přihlašovací údaje do klientského systému: Adresa pro přístup do klientského systému Uživatelské jméno Heslo 0 Kč Dle provolaných minut %%perioda_plateb%% %%uhrada%% em https://klient.plnet.cz %%uzivatel_jmeno%% %%uzivatel_heslo%% Stránka 4 z 9

5 Příloha č.2 ke smlouvě č. %%cislo-smlouvy%% Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti PLnet s.r.o. Všeo ecn o chodn podm nky platn od společnosti PLnet s.r.o. (dále jen Poskytovatel), IČ: , pro poskytován p stupu k s ti internet (dále jen Všeo ecn podm nky) vydan v souladu s ustanoven m 6 zákona č. 127/200 S. o elektronick h komunikac ch a o změně někter h souvisej c ch zákonů (zákon o elektronick h komunikac ch) ve zněn pozdějš ch p edpisů a ustanoven m 17 1 zákona č. 8 /2012 S., o čansk zákon k, ve zněn pozdějš ch p edpisů (dále jen Všeo ecn podm nky ). 1. Všeobecné pojmy 1.1 PLnet je společnost PLnet s.r.o., Újezd 4012/10 Prostějov, , IČ: , DIČ: Z (dále jen Poskytovatel) 1.2 Poskytovatel zajišťuje poskytován slu e elektronick ch komunikac v souladu s platn mi právn mi p edpisy podle Smlouvy s U ivatelem v rozsahu Osvědčen č. 761 Česk ho telekomunikačn ho ú adu, udělen ho Poskytovateli slu e elektronick ch komunikac. 1.3 PLnet s ť je soustava za zen Poskytovatele pou van ch k poskytován slu e 1.4 Smlouva je p semná smlouva mezi u ivatelem a Poskytovatelem. U ivatel je fyzická ne o právnická oso a, která je s Poskytovatelem ve smluvn m vztahu definovan m Smlouvou o poskytován slu e elektronick ch komunikac a jej mi p lohami a těmito Všeo ecn mi podm nkami slu e elektronick ch komunikac a doplňkov ch slu e, včetně platn ch p loh. 1.5 Kontaktn údaje jsou údaje poskytnut u ivatelem za účelem komunikace mezi u ivatelem a Poskytovatelem 1.6 Nastaven je skupina údajů, kter má u ivatel nastaveny ve vlastnostech sv ho s ťov ho hardware 1.7 P edávac rozhran je za zen, na něm Poskytovatel poskytuje slu u 1.8 Technická podpora je slu a zajišťuj c úpln odstraněn poruch vznikl ch na za zen u ivatele ez zaviněn u ivatele 1.9 Domác p ipojen a Firemn p ipojen udávaj charakter slu y dle odu 8. těchto všeo ecn ch podm nek 1.10 Plat a je pravidelná plat a za poskytnutou slu u prováděná u ivatelem 1.11 Oprávněn zástupce je oso a oprávněná jednat, p ij mat závazky a uzav rat smlouvy jm nem smluvn strany, ne o jednat, p ij mat závazky a uzav rat smlouvy za smluvn strany jako jej zástupce 1.12 en k slu y je platn cen k slu e Poskytovatel uveden na internetov ch stránkách Poskytovatel 1.13 Sd lená linka je p pojka k internetu jej nomináln rychlost je p idělována dynamicky a jej parametry tvo Ma imáln rychlost a Garantovaná rychlost 1.14 Ma imáln rychlost je ma imáln dosa itelná rychlost stanovená ve smlouvě 1.15 Garantovaná rychlost je nejni š rychlost, kterou má u ivatel v dy k dispozici, stanovená ve smlouvě 2. Služba 2.1 Poskytovatelem je společnost PLnet s.r.o., která poskytuje a zajišťuje slu u v souladu s platn mi právn mi p edpisy a v rozsahu povolen udělen ch Česk m telekomunikačn m ú adem 2.2 U ivatel vyu vá slu u na základě nastaven, kter mu ylo p idělenou Poskytovatel a kter je uvedeno ve smlouvě, pop padě sděleno dodatečně p semnou formou 2.3 Poskytovatel sm v prů ěhu poskytován slu y p idělit jin nastaven a je povinen u ivatele o t to změně informovat p semnou či ústn formou do dnů od t to změny 2.4 P edávac rozhran je v dy stanoveno ve smlouvě 2.5 Kontaktn m m stem Poskytovatel jsou internetov stránky Poskytovatel a či I Q na pracovn ky Poskytovatel, v p padě poruchy slu y p edevš m telefonn č sla na pracovn ky Poskytovatel 2.6 Aktuáln na dka, tj. rozsah poskytovan ch Slu e včetně nez ytn ch specifikac a aktuáln en k Slu e jsou ve ejně p stupn na we ov stránce Poskytovatele, tj. na, a v s dle Poskytovatele na adrese Újezd 4012/10, Prostějov. Ucelen smluvn ujednán mezi Poskytovatelem a U ivatelem tvo Smlouva, tyto Všeo ecn o chodn podm nky a Aktuáln cen k slu e. 2.7 VOIP účastnick č slo a volán VOIP č slo je telefonn č slo p idělen Poskytovatelem U ivateli z p slušn ho telefonn ho UTO z rozsahu č sel p idělen m ČTÚ. U ivatel má právo za poplatek na uve ejněn v telefonn m seznamu vydávan m dle zákona č. 127/200 S., o elektronick ch komunikac ch, ve zněn pozdějš ch p edpisů. VOIP volán je provozováno na datov ch linkách, jimi je realizováno p ipojen k Internetu. Tarifikace telefonn ch hovorů je provedena podle cen ku, kter je zve ejněn na 2.8 Poskytovatel zajišťuje p enositelnost telefonn ch č sel, která je upravena podle podle 108 odst. 1 p sm. ) zákona č. 127/200 S., o elektronick ch komunikac ch ve zněn pozdějš ch p edpisů opat en č. OOP/10/ , kter m se stanov technick a organizačn podm nky pro realizaci p enositelnosti telefonn ch č sel a zásady pro účtován ceny mezi podnikateli v souvislosti s p enositelnost telefonn ch č sel. Podro n informace t kaj c se p enesen telefonn ch č sel a cen k za p enesen telefonn ch č sel jsou vedeny na. 2.9 P enesen telefonn ho č sla od jin ho poskytovatele: Zájemce ne o U ivatel mů e po ádat o z zen Slu y na telefonn m č sle, kter má t p eneseno od jin ho poskytovatele. Žádost o p enesen č sla je ned lnou součást Specifikace. P enesen telefonn ho č sla je iniciováno U ivatelem t m, e doruč ádost p ej maj c mu poskytovateli, kter ho informuje o podm nkách p enesen a dohodne term n zahájen poskytován Slu y. Lhůta pro p enesen telefonn ho č sla čin čty i pracovn dny a zač ná ě et prvn m pracovn m dnem následuj c m po dni, ve kter m yla ádost doručena. Podm nkou pro p enesen telefonn ho č sla je ukončen poskytován Slu y na p enášen m telefonn m č sle. Žádost o p enesen telefonn ho č sla mů e t zam tnuta z důvodů stanoven ch právn mi p edpisy. Na cel proces p enosu č sla, kter yl zahájen p ed , se vztahuje opat en o ecn povahy č. OOP/10/ ze dne 27. června 200 vydan Česk m telekomunikačn m ú adem (viz dále jen ČTÚ ) Účtem zákazn ka se rozum vy ran datov záznamy U ivatele, kter jsou ulo eny v data ázov m serveru Poskytovatele a informuj zákazn ka o prů ěhu dodávan ch slu e (nap klad o jem sta en ch dat, faktura a dalš ). P stup k účtu zákazn ka je pod P ihlašovac m jm nem a P ihlašovac m heslem na adrese https://klient.plnet.cz. P ihlašovac jm no a heslo je uveden ve smlouvě. 3. Práva, povinnosti a ručení Poskytovatel 3.1 Poskytovatel zajist u ivateli slu u umo ňuj c datovou komunikaci prost ednictv m s tě internet dle podm nek dan ch smlouvou 3.2 Poskytovatel ruč za instalaci zaveden slu y do 0 pracovn ch dnů od data podpisu smlouvy 3.3 Poskytovatel zodpov dá za proveden všech pot e n ch úkonů s dostatečnou p č a od ornost 3.4 Poskytovatel ude stav s tě a jej vyt en nep etr itě monitorovat za účelem poskytnut ma imáln mo n kvality slu e Stránka 5 z 9

6 3.5 Poskytovatel se zavazuje na základě ádosti u ivatele prov st neodkladně změnu slu y, pokud tato změna ude mo ná a ude v souladu se specifikac slu y a těmito Všeo ecn mi o chodn mi podm nkami a je oprávněn za tuto změnu po adovat finančn náhradu dle platn ho cen ku Poskytovatele 3.6 Poskytovatel neruč za Poskytovatel za zen v prostorách u ivatele ne o dodan ch u ivateli za účelem poskytnut slu y 3.7 Poskytovatel neodpov dá za škodu, která vznikne jako důsledek p ekročen meze, poruchy, opravy ne o údr y Poskytovatel s tě či jej části 3.8 Poskytovatel si vyhrazuje právo odm tnout p ipojen p padn ho u ivatele ez udán důvodu 3.9 Poskytovatel zajist základn lokaci ne ezpečn ch portů a slu e na centráln ch routerech 4. Práva, povinnosti a ručení uživatele 4.1 U ivatel je oprávněn podávat reklamace 4.2 U ivatel ude informovat Poskytovatel o změně sv ch kontaktn ch či plate n ch údajů ne o jin ch skutečnost udan ch p i uzav rán smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne změny, p semnou či ústn formou 4.3 U ivatel ude platit za slu u ádně a včas dle článku U ivatel ne ude vyu vat Poskytovatel s ť za pou it jin ho nastaven ne jak mu ylo p iděleno pracovn ky Poskytovatel 4.5 U ivatel ne ude neoprávněně manipulovat s Poskytovatel za zen m (měnit nastaven, zasahovat do hardware apod.) 4.6 U ivatel ne ude pou vat s ť v rozporu se zákonem či jin mi právn mi p edpisy plat c mi na územ ČR a neumo n t et oso ě a y tak činila. U ivatel bere na vědom, e nese veškerou odpovědnost za způso, jak m poskytovan slu y vyu vá, jako i za o sah dat, která odes lá a ukládá. 4.7 U ivatel vyu vaj c sd lenou linku ji ude vyu vat ohledupln m způso em vůči ostatn m u ivatelům. Bude-li tento bod opakovaně porušovat, je Poskytovatel oprávněn sn it jeho rychlost na garantovanou úroveň a do odvolán 4.8 U ivatel je povinnen zajistit pracovn kům Poskytovatel a oso ám pově en m Poskytovatel p stup k Poskytovatel za zen um stěn ho v prostorách u ivatele 4.9 U ivatel ruč za Poskytovatel za zen um stěn v jeho prostorách ne o kter mu ylo dodáno za účelem poskytnut slu y 4.10 U ivatel neumo n ez p edchoz ho p semn ho souhlasu Poskytovatel ádn t et straně trval ne o p echodn pou ván slu e za úplatu či ezplatně 4.11 U ivatel je povinnen zajistit souhlas vlastn ka prostor pro um stěn Poskytovatel za zen 4.12 U ivatel, pop. za pomoci Poskytovatel, zajist za ezpečen vlastn ho P pomoc antivirov ho programu. U ivatel nen oprávněn š it jakoukoliv formu spamu, spywaru či virů p es slu u s tě Poskytovatel 5. Zřízení, změna a zrušení smlouvy 5.1 Smlouva na vá platnosti a účinnosti dnem podpisu o ěma stranami 5.2 Pokud smluvn strany ve smlouvě neurč jinak, tak se smlouva uzav rá na 1 kalendá n rok ode dne aktivace p pojky a v povědn lhůta je stanovena na měs ce 5.3 Účastn k je po uzav en Smlouvy oprávněn podat ádost o změnu Smlouvy, a to zejm na: a) ádost o změnu identifikačn ch údajů podle odst. 2.2, ) ádost o z zen, změnu nastaven, včetně změny Fakturačn adresy, či zrušen Slu y. 5.4 V p padě smlouvy uzav en na do u určitou, zaniká smlouva, po ádá-li o to p semně kterákoliv ze smluvn ch stran nejpozději 1 dn p ed uplynut m o do na kter yla smlouva sjednána. Neučin -li tak, tak se smlouva po uplynut původně sjednan ho závazku měn na smlouvu na do u neurčitou s o vyklou v povědn lhůtou viz V p padě smlouvy uzav en na do u neurčitou je v povědn lhůta stanovena na měs ce. V pověď nemů e t podána d ve ne po uplynut dvou měs ců od zahájen poskytován slu e dle smlouvy, kromě p padů dle článků..,.6. a.7. V povědn lhůta zač ná ě et od prvn ho dně měs ce následuj c ho od doručen p semn ho podán v povědi 5.6 Kterákoliv ze smluvn ch stran je oprávněna ukončit smlouvu v pověd, jestli e druhá strana ukončila svoji činnost, na jej majetek yl prohlášen konkurs ne o povoleno vyrovnán, stala se nesolventn, ne o jsou jej aktiva p edmětem jak koli formy e ekuce, strana vstoupila do likvidace z vlastn vůle (tedy jinak ne z důvodu reorganizace ne o fúze) ne o ze zákonn ch důvodů. V povědn do a v takov m p padě čin jeden měs c od prvn ho dne měs ce následuj c ho od doručen p semn v povědi 5.7 Kterákoliv ze smluvn ch stran je oprávněna ukončit smlouvu v pověd m jestli e druhá strana po do u delš ne měs ce nepln podm nky stanoven smlouvou. V pověď na vá účinnosti dnem doručen p semn v povědi. 5.8 Pokud ude Smlouva ukončena ze strany u ivatele p ed uplynut m sjednan do y určit, je u ivatel povinnen poskytovateli slu y (Poskytovateli) zaplatit úhradu ve v ši úhrady nákladů spojen ch s telekomunikačn m koncov m za zen m resp. úhradu (viz od.8) za p edčasnou demontá za zen, kter ylo u ivateli zapůjčeno za zv hodněn ch podm nek a současně úhradu ve v ši 20% součtu měs čn ch paušálů z vaj c ch do konce sjednan do y jej ho trván ne o 20% součtu minimáln ho sjednan ho měs čn ho plněn z vaj c ch do konce sjednan do y trván smlouvy. 5.9 Částka (poplatek) za p edčasnou demontá za zen z důvodu p edčasn ho ukončen smlouvy ze strany u ivatele je uvedena ve smlouvě mezi u ivatelem a poskytovatelem slu e (Poskytovatel) v sekci "Rozpis slu e " Poskytovatel je oprávněn pozastavit aktivn p stup slu y v p padě, e u ivatel porušil některá ustanoven smlouvy včetně Všeo ecn ch podm nek 5.11 Jestli e u ivatel odstranil p činy, pro kter ylo pozastaveno poskytován slu e, Poskytovatel o nov poskytován slu e za úplatu a to nejpozději do jednoho kalendá n ho měs ce od odstraněn p čin u ivatelem 5.12 Jestli e nee istuj na straně u ivatele p edpoklady pro odstraněn p čin, pro kter ylo pozastaveno poskytován slu e, je Poskytovatel oprávněn ukončit smlouvu v pověd a to s okam itou účinnost Po vypršen či ukončen smlouvy práva stran vznikl ch k datu tohoto vypršen ne o ukončen zůstanou neovlivněny. U ivatel ude plně spolupracovat s Poskytovatel na ezpro l mov m ukončen poskytován slu y a ve vyrovnán všech sv ch závazků vůči PLnet 5.14 Smlouva mů e t po vzájemn p semn dohodě o ou stran ukončena s okam itou platnost 5.15 Dodatky a změny smlouvy mohou t provedeny pouze a jen p semnou formou a po vzájemn dohodě o ou stran 5.16 Ani Poskytovatel, ani u ivatel nejsou oprávněni jednat či vystupovat jm nem druh strany 5.17 Zrušen Slu y ze strany Poskytovatele: Ke zrušen Slu y ze strany Poskytovatele na základě oznámen o zrušen Slu y mů e doj t v následuj c ch p padech: a) (porušován povinnost U ivatele) U ivatel úmyslně uvedl nesprávn oso n ne o identifikačn údaje ne o soustavně opo děně platil ne o soustavně neplatil cenu za Slu u uvedenou ve vyúčtován ceny; zrušit Slu u je mo n pouze po prokazateln m upozorněn U ivatele. Soustavn m opo děn m placen m se rozum placen nejm ně dvou po so ě jdouc ch vyúčtován ceny po lhůtě splatnosti. Soustavn m neplacen m se rozum e istence nejm ně t nezaplacen ch vyúčtován ceny, tedy ji t i neuhrazen minul měs ce. Uhrad -li U ivatel vešker dlu n částky do term nu uveden ho spolu s v pověd, poz vá v pověď Poskytovatele platnosti a účinnosti a poskytován Slu e ude automaticky o noveno. Stránka 6 z 9

7 b) (likvidace či insolvence) U ivatel vstoupil do likvidace, byla u něj zavedena nucená správa, ylo u něj zahájeno a pro há insolvenčn zen, yl u něj zam tnut návrh na zahájen insolvenčn ho zen pro nedostatek majetku, na základě porušen povinnosti ve smyslu 122 odst. 2, insolvenčn ho zákona, v o do zákonem prohlášen ho moratoria, ne o yl u něj zahájen v kon rozhodnut (e ekuce) prodejem podniku. V těchto p padech je Poskytovatel současně s odeslán m oznámen o zrušen Slu y oprávněn omezit, p padně t p erušit poskytován Slu e, a to i ez p edchoz ho upozorněn. c) (zneu ván Slu e ) Z důvodů uveden ch v odst. 8.1 p sm. d) a v odst d) (p eká ky plněn ) Dalš poskytován dan Slu y nelze od Poskytovatele z technick ch, provozn ch ne o ekonomick ch důvodů spravedlivě po adovat Změna identifikačn ch údajů: Žádost o změnu podle odst.. p sm. a) je U ivatel povinen podat v dy ez z ytečn ho odkladu pot, kdy dojde ke změně identifikačn ch údajů, kter U ivatel sdělil Poskytovateli (nap. ke změně o chodn firmy či jm na, právn formy, adresy s dla, ydliště či m sta podnikán, IČ a DIČ U ivatele, změna skutečnost, zda je plátcem DPH apod Změna nastaven Slu y spoč vaj c ve změně U ivatelem zvolen ho tarifu ne o cenov ho plánu je o ecně povolena pouze jedenkrát ěhem dan ho zúčtovac ho o do ; dalš podm nky mohou vypl vat z en ku. 6. Ochrana osobních dat 6.1 Poskytovatel je oprávněn shroma ďovat oso n údaje a informace o u ivateli a zástupc ch u ivatele, kter jsou nutn pro jeho evidenci, veden účtů, správu slu e, ochranu p ed zneu it m slu e, pro účely provozován s tě ne o propojen ch s t a za účelem dalš spolupráce s u ivatelem. Tyto údaje je Poskytovatel oprávněn u vat v souladu s právn m ádem ČR 6.2 Poskytovatel se zavazuje, e s oso n mi údaji a informacemi o u ivateli a zástupc ch u ivatele ude nakládat pouze v souladu se zákonem a ne ude je sdělovat t et m stranám 6.3 U ivatel či jeho zástupce má právo zadat a opravit data, t kaj c se jeho oso y 6.4 Poskytovatel má právo uvádět u ivatele jako sv ho referenčn ho zákazn ka, pokud smlouva neurč jinak 6.5 Poskytovatel je oprávněn zp stupnit jm no, adresu a kontaktn údaje u ivatele ostatn m u ivatelům Poskytovatel s tě, avšak pouze za účelem referenc 7. Ceny a platební podmínky 7.1 eny za slu u jsou stanoveny ve smlouvě na základě platn ho cen ku slu e Poskytovatel, uveden ho na internetov ch stránkách Poskytovatele, pop padě mohou t stanoveny po vzájemn dohodě o ou stran. Ú ivatel je povinen uhradit za poskytnut Slu y cenu za podm nek a ve v ši stanoven v en ku platn m v do ě poskytnut Slu y. Rodič, kter uzav el Smlouvu za d tě, se zavazuje uhradit cenu za poskytnut Slu y společně a nerozd lně s d tětem. 7.2 Plat a se provád p evodem ve prospěch účtu Poskytovatel, kter je uveden ve smlouvě a fakturaci, či po p semn dohodě o ou stran i v hotovosti, pop. jin m způso em 7.3 Plat a se provád v dy p edem na o do t ech kalendá n ch měs ců, nen -li stanoveno ve smlouvě jinak 7.4 Plat a za slu u mus t uhrazena v dy do desát ho dne prvn ho měs ce o do za něj se plat a provád 7.5 V p padě porušen článků , 4.8., 4.10., 4.11., 7.4. a 7.6 je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytován slu y do do y ne ude sjednána náprava. Za znovuo noven poskytovan slu y je Poskytovatel oprávněn vy rat poplatek, kter je uveden v cen ku na. 7.6 V p padě pozastaven slu y dle článku 7.. nezaniká u ivateli povinnost uhradit částku za poskytovanou slu u a to ez ohledu jej ho současn ho pozastaven 7.7 Neuhrad -li u ivatel dlu nou částku do dvaceti dnů od data splatnosti slu y, je Poskytovatel oprávněn podle článku.17. odstoupit od smlouvy 7.8 Pokud ude z zena slu a v prů ěhu kalendá n ho měs ce, ude provedeno vyúčtován za dan měs c poměrn m d lem za tento měs c. Dalš zúčtovac o do ji ude cel kalendá n měs c 7.9 U ivatel ere na vědom, e u smluv na do u neurčitou nevzniká ádn právn nárok na vrácen p eplatku, neproká e-li u ivatel oprávněnou závadu Poskytovatelem poskytovan ch slu e Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit název o jednan slu y u ivatelem, a to kdykoliv v prů ěhu jej ho u ván, p ičem cena zůstává stejná V p padě prodlen u ivatele se zaplacen m ceny poskytovan slu y po do u delš ne 0 dnů je poskytovatel oprávněn po adovat na u ivateli úhradu smluvn pokuty ve v ši 0, % z dlu n částky za ka d yť jen započat den prodlen Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit parametry slu y takto: a) k nav šen rychlosti u jednotliv ch tarifů docház automaticky na základě rozhodnut poskytovatele b) p i p echodu z vyšš částky na ni š částku o jednan slu y má poskytovatel právo účtovat si poplatek dle platn ho cen ku uveden m na 8. Omezení nebo přerušení poskytování Služeb 8.1 Poskytovatel je oprávněn na do u nez ytně nutnou omezit ne o p erušit poskytován Slu e, a to: a) ( ezpečnost S tě) ze záva n ch technick ch ne o provozn ch důvodů, zejm na hroz -li záva n sn en ezpečnosti a integrity S tě v důsledku poškozen ne o zničen elektronick ho komunikačn ho za zen, ) (krizov stav) v p padě krizov ch stavů, zejm na v p padě rann pohotovosti státu, iveln ch pohrom, ohro en ezpečnosti státu, epidemi, c) (legislativn p edpisy) v p padě, e Poskytovatel k takov mu omezen ne o p erušen ude povinnen podle platn ho právn ho p edpisu ane o rozhodnut státn ho orgánu ČR, d) (zneu ván Slu e ) je důvodn podez en, e U ivatel ne o t et oso a prost ednictv m koncov ho za zen U ivatele zneu val ne o zneu vá Slu e ne o S t, ne o u vá Slu e způso em, kter mů e negativně ovlivnit provoz S t či jak koliv jejich části, ne o kvalitu Slu e, pop. záva n m způso em porušuje práva dalš ch oso. Za zneu ván Slu e se pova uje i u ván Slu e či s t jin m způso em ne uveden m ve VP, resp. en ku. Poskytovatel je oprávněn monitorovat provoz S t a pou t dalš vhodn technick prost edky, a y zjistila či prově ila zneu it Slu e. 8.2 Poskytovatel je oprávněn omezit ne o p erušit poskytován všech Slu e, s v jimkou uskutečňován volán na č sla t sňov ho volán v p padě, e U ivatel i p es upozorněn : a) (porušován povinnosti) porušuje Smluvn podm nky včetně povinnost stanoven ch ve Speciáln na dce, ) (neschválen Slu y) u vá S ť a Slu y pro jin slu y ne jsou definovan v čl. 1, c) (neuhrazen ceny ani po upozorněn ) je v prodlen s úhradou ceny za poskytnut Slu y i po uplynut náhradn lhůty v trván sedmi dnů po doručen upozorněn, d) (neschválen za zen ) pou vá za zen nesplňuj c technick po adavky pro provoz v Česk repu lice, e) (odm tnut záruk) odm tl slo it zálohu či jistotu, p padně poskytnout jinou záruku stanovenou Poskytovatelem, Stránka 7 z 9

8 f) splňuje podm nky pro omezen ne o p erušen slu e podle odst. 5.17, g) (nemo nost komunikace s Účastn kem) nep evzal, resp. se nepoda ilo Účastn kovi doručit dopisy, vyúčtován, upom nky a jin p semnosti zaslan ze strany IH na posledn známou adresu Účastn ka vedenou v evidenci IH, ne o Účastn k jejich p evzet odm tl. 9. Reklamace 9.1 Lhůta pro podán reklamace: U ivatel má právo uplatnit reklamaci na vyúčtován ceny ne o na poskytovanou Slu u. Reklamaci na vyúčtován ceny je U ivatel oprávněn uplatnit u Poskytovatele ez z ytečn ho odkladu, nejpozději do dvou měs ců ode dne doručen vyúčtován ceny za poskytnut Slu y, jinak toto právo zanikne. Nen -li vzhledem k druhu poskytovan Slu y vyúčtován ceny dodáváno, je oprávněn reklamaci uplatnit do dvou měs ců ode dne poskytnut Slu y. Podán reklamace nemá odkladn účinek na povinnost úhrady vyúčtovan ch cen za poskytnut Slu y. Reklamaci na poskytovanou Slu u je U ivatel oprávněn uplatnit ez z ytečn ho odkladu, nejpozději do dvou měs ců ode dne vadn ho poskytnut Slu y, jinak právo zanikne. 9.2 Vy zen reklamace: Poskytovatel je povinnen vy dit reklamaci ez z ytečn ho odkladu, nejpozději do jednoho měs ce ode dne doručen reklamace. Vy aduje-li vy zen reklamace projednán se zahraničn m operátorem, je Poskytovatel povinnen vy dit reklamaci nejpozději do dvou měs ců ode dne jej ho doručen. 9.3 Vracen částek a do ropisy: V p padě, e ude reklamace shledána oprávněnou, udou U ivateli do 1 měs ce od vy zen reklamace vráceny zaplacen částky za reklamovan Slu y ne o částky chy ně vyúčtovan, a to způso em dle v slovn ho určen U ivatele. P eplatek ne o ji zaplacen částky mohou t ze strany Poskytovatele započteny na úhradu pohledávek za U ivatelem. V p padě, e je dle platn ch daňov ch p edpisů Poskytovatel povinnen vystavit opravn daňov doklad ( do ropis ), pova uje se za doručen nejpozději k datu vrácen plat y ne o proveden zápočtu ze strany Poskytovatele. 10. Kvalita služby a poruchy 10.1 U ivatel je povinen ohlásit poruchu slu y co nejd ve po jej m zjištěn. Porucha z hlediska povinnosti Poskytovatel k ešen poruch dle t to smlouvy vzniká v okam iku, kdy ji u ivatel ohlásil 10.2 Poskytovatel nezaručuje ezporuchovost či nep erušitelnost slu e. Poskytovatel zodpov dá za odstraněn poruch dle definovan ch procesů ve sledu registrace jednotliv ch poruch. Opětovn zaveden slu y ude zajištěno v co nejkratš m term nu 10.3 Poskytovatel zaručuje dostupnost slu y 0%, u firemn ch slu e je smluvn dostupnost - % (technologická omezen ) 10.4 V p padě, e dostupnost slu y ude v kalendá n m měs ci ni š ne smluvn je u ivatel oprávněn po adovat po Poskytovatel finančn kompenzaci. Sn en je o 1/720 za ka dou započatou hodinu trván v padku. Po adavek na sn en je povinnen u ivatel uplatnit p semnou formou a to nejpozději do do y 14 dnů. Nárok zaniká, vznikla li nedostupnost vinou iveln pohromy či u ivatelskou chy ou. Sn en lze zahrnout do p št faktury a nebo lze dopropisovat SLu a nezahrnuje ezplatnou technickou podporu, nen -li ve smlouvě stanoveno jinak 11. Ukončení Smlouvy 11.1 Na ukončen cel Smlouvy se p imě eně uplatn podm nky platn pro zrušen jednotliv Slu y podle článku. Ukončen Smlouvy nezbavuje U ivatele povinnosti zaplatit Poskytovateli ceny za poskytnut Slu y, včetně úroků z prodlen a smluvn ch pokut, ani odpovědnosti za p padn škody Úmrt spot e itele: Úmrt m spot e itele ude Smlouva ukončena. Úmrt je t e a věrohodně dolo it na Kontaktn ch m stech. Dohodne-li se oprávněn dědic s IH na u ván Slu e, p padně vyu vá-li aktivně Slu y i po smrti, p ecház t m na něj účastnick vztah k dan Slu ě. 12. Odpovědnost za škodu a náhrada škody 12.1 V jimky z odpovědnosti: Poskytovatel nen povinnen uhrazovat U ivateli náhradu skutečn škody ani ušl ho zisku, která vznikne v důsledku: a) omezen, p erušen, neposkytnut či vadn ho poskytnut Slu y, ) p ekročen kapacitn meze, poruchy, opravy ne o údr y S tě či jej části, pop. povahou pou it technologie, c) změny Smlouvy jinou ne p semnou formou, 12.2 Odpovědnost Poskytovatele: V ostatn ch p padech neuveden ch v odst za škodu Poskytovatele odpov dá do v še trojnáso ku průměrn měs čn plat y za Slu y v ka d m jednotliv m p padě Odpovědnost U ivatele: U ivatel odpov dá za škodu, která vznikne Poskytovateli v důsledku: a) porušen ustanoven Smluvn ch podm nek ne o porušen platn ho právn ho p edpisu U ivatelem (t et oso ou), neproká e-li U ivatel opak ) pou it telekomunikačn ho koncov ho za zen ne o jin ho za zen, kter ruš provoz S tě, c) neoprávněn ho zásahu do koncov ho odu S tě, telekomunikačn ho koncov ho za zen ne o jin ho za zen, d) pou it telekomunikačn ho koncov ho za zen ne o jin ho za zen, kter nen určeno pro provoz v Česk repu lice ne o kter nesplňuje technick po adavky stanoven zvláštn m právn m p edpisem, e) poškozen S tě ne o za zen, včetně škody vznikl v takov souvislosti t et m oso ám. 13. Mlčenlivost 13.1 Žádná ze smluvn ch stran nesm ez p edchoz ho p semn ho souhlasu druh smluvn strany dát t et straně k dispozici smlouvu, včetně všech jejich dodatků a p loh Mlčenlivost se net ká informac, kter jsou ve ejně pu likovateln 14. Doručování zpráv 14.1 Způso y komunikace a p semn úkony: U ivatel ere na vědom, e Poskytovatel je oprávněn zas lat vešker zprávy, v zvy, upozorněn, upom nky a dalš p semnosti (dále jen zprávy ) na adresu U ivatele, Fakturačn adresu ane o na telefonn č slo Doručen zprávy: Pro účely těchto VP se za doručenou pova uje zpráva: a) dodaná su jektem poskytuj c m poštovn ne o kur rn slu y na adresu naposledy oznámenou U ivatelem. Za doručenou je pova ována i zpráva, u kter ylo odm tnuto p evzet zásilky adresátem ne o která ne yla vyzvednuta adresátem v úlo n do ě, i kdy se U ivatel o jej m ulo en nedozvěděl, ne o která yla vrácena Poskytovateli jako nedoručitelná. Zprávy od Poskytovatele jsou podávány o vykl jako o yčejn listovn zásilky, korespondence ohledně smluvn dokumentace mů e t zas lána doporučeně. ) doručená elektronicky zejm na formou u, SMS, MMS, telegramu ne o fa ov zprávy ne o vlo ená do informačn ho syst mu Poskytovatele (Elektronick účet) za účelem zp stupněn U ivatelům. Za doručen zprávy se v p padě zaslán zprávy SMS ne o MMS pova uje potvrzen úst edny, e zpráva yla odeslána na telefonn č slo. Stránka 8 z 9

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva ), kterou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat

Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat společností UPC DTH S.à r.l. se sídlem 2 rue Peternelchen, L-2370 Howald, Lucemburské velkovévodství, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku Registre de

Více

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsané do OR u

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

Více