STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE"

Transkript

1 STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek (d le jen spole enstv ) je pr vnickou osobou, kter vznikla na z klad z kona. 72/1994 Sb.,od ,nahrazen z k..89/2012sb, kter m se upravuj n kter spoluvlastnick vztahy k budov m a n kter vlastnick vztahy k byt m a nebytov m prostor m a dopl uj n kter z kony (d le jen ob ansk z kon k, ), ve zn n z kona. 273/1994 Sb.,z k..67/2013sb. (2) Spole enstv je z zeno na dobu neur itou pro nemovitost. p. 1064, 1065, 1066 a 1067 v ulici Jerevansk, Praha 10, katastr ln zem Vr ovice (d le jen d m ), a je zp sobil vykon vat pr va a zavazovat se pouze ve v cech spojen ch se spr vou, provozem a opravami domu, spole n ch st domu a pozemku a v dal ch v cech v rozsahu a zp sobem stanoven m ob ansk m z kon kem a t mito Stanovami spole enstv vlastn k bytov ch jednotek domu (d le jen Stanovy ). (3) leny spole enstv jsou vlastn ci byt a nebytov ch prostor domu (d le jen jednotka ), spole n mi leny spole enstv jsou spole n vlastn ci jednotek, za podm nek uveden ch v ob ansk m z kon ku (d le jen len spole enstv ). l. II. N zev a s dlo spole enstv (1) N zev spole enstv : Spole enstv pro domy. p. 1064, 1065, 1066 a 1067 v ul. Jerevansk, Praha 10 Vr ovice. (2) S dlo spole enstv a doru ovac adresa: Jerevansk 1064/7, Praha 10 Vr ovice, PS : ST DRUH P EDM T INNOSTI SPOLE ENSTV l. III. (1) P edm tem innosti spole enstv je spr va, provoz a opravy spole n ch st domu, stanoven m v ob ansk m z kon ku, (d le jen spr va domu ) a zabezpe ov n dal ch innost spojen ch s provozem domu. (2) Spr vou domu se rozum zaji ov n : a) provozu domu, spole n ch st domu a pozemku, v etn technick ch za zen a spole n ch st technick ch s t, a to tak, aby byly provozuschopn a slou ily k jejich dn mu u v n a k dn mu u v n byt a nebytov ch prostor v dom, b) dr by, havarijn dr by a oprav spole n ch st domu, zahrnuj c ch mimo jin t sklepn prostory a vn j pl domu, v etn balkon a vn j sti oken a okenn ch r m, c) protipo rn ho zabezpe en domu v etn hromosvod, d) reviz a oprav spole n ch st technick ch s t, rozvod elektrick energie, plynu, vody a odvodu odpadn ch vod, tepla a tepl u itkov vody v etn radi tor T ve spole n ch stech domu, v tahu, za zen pro p jem televizn ho a rozhlasov ho sign lu, elektrick ch sd lovac ch za zen v dom, vnit n ho osv tlen v dom a dal ch technick ch za zen pat c k vybaven domu, e) prohl dek, i t n a oprav kom n, pr duch a sv tl k, f) administrativn a operativn technick innosti spojen se spr vou domu, v etn veden p slu n technick a provozn dokumentace domu, g) spr vy jednotek a nebytov ch prostor, kter jsou ve spoluvlastnictv v ech len spole enstv, h) dal ch innost, kter vypl vaj pro spole enstv z pr vn ch p edpis a technick ch postup spojen ch se spr vou domu. (3) V r mci p edm tu sv innosti m e spole enstv sjedn vat smlouvy, p edev m o: 1/14

2 a) zaji t n dod vek slu eb spojen ch s u v n m jednotek, nejde-li o slu by, jejich dod vky si lenov zaji uj u dodavatele p mo, b) poji t n domu a pozemku, v etn z vazk odpov dnosti za dodr en term n plateb pojistn ho, c) n jmu spole n ch st domu, d) n jmu jednotek a nebytov ch prostor, kter jsou ve spoluvlastnictv v ech len spole enstv. (4) Spole enstv zaji uje rovn kontrolu pln n j m uzav en ch smluv podle odstavc 2 a 3 tohoto l nku a uplat ov n n rok z poru ov n smluvn ch povinnost ze strany dodavatel. (5) P i pln n kol podle ob ansk ho z kon ku, a t chto Stanov zaji uje spole enstv d le zejm na tyto innosti spojen se spr vou domu a pozemku: a) vyb r n p edem ur en ch finan n ch prost edk od len spole enstv na n klady spojen se spr vou domu a pozemku (d le jen p sp vky na spr vu domu a pozemku ), pop pad dal ch p sp vk na innosti uveden v l. IV. a l. V., b) veden evidence plateb len spole enstv, kter jsou podle p smene a) tohoto odstavce vyb r ny, c) veden evidence n klad vztahuj c ch se k domu a pozemku a k innosti spole enstv, d) z zen t u bank a hospoda en s finan n mi prost edky a veden etnictv v souladu se zvl tn mi pr vn mi p edpisy. e) veden seznamu len spole enstv v souladu se zvl tn mi pr vn mi p edpisy. (6) Spole enstv zaji uje bu p mo, nebo na z klad smluv uzav en ch mezi spole enstv m a dodavateli pln n spojen s u v n m jednotek a spole n ch st domu, jako jsou nap. dod vky tepla a tepl u itkov vody, elekt iny, dod vky vody a odvod odpadn vody, klid spole n ch prostor, u v n v tahu, za zen pro p jem televizn ho a rozhlasov ho sign lu, odvoz komun ln ho odpadu atp. (d le jen slu by ). V r mci t to innosti zaji uje zejm na a) vyb r n hrad za slu by zaji ovan spole enstv m, b) zp sob roz tov n cen slu eb na jednotliv leny spole enstv, nen -li roz tov n cen slu eb stanoveno zvl tn m pr vn m p edpisem nebo rozhodnut m cenov ho org nu a vy tov n p ijat ch z loh na jednotliv leny spole enstv c) veden pot ebn ch evidenc spojen ch se zaji ov n m slu eb a jejich hradami v etn vy tov n. (7) V r mci innost vykon van ch v rozsahu ob ansk ho z kon ku, spole enstv d le zaji uje zejm na a) v asn vym h n pln n povinnost ulo en ch len m spole enstv k tomu p slu n m org nem spole enstv, b) dn hospoda en se sv m majetkem a s finan n mi prost edky poskytovan mi vlastn ky jednotek, c) pln n dal ch povinnost spojen ch s p edm tem innosti spole enstv podle zvl tn ch pr vn ch p edpis. l. IV. Podstatn zm ny spole n ch st domu Spole enstv d le zaji uje se souhlasem v ech len spole enstv zm ny stavby (n stavby, p stavby, rekonstrukce a modernizace) a zm ny v u v n stavby. l. V. Zaji ov n spr vy domu a dal innosti na z klad smlouvy se spr vcem (1) V souladu s usnesen m shrom d n vlastn k jednotek (d le jen shrom d n ) o ustanoven osoby pov en spr vou domu (d le jen spr vce ), m e spole enstv zaji ovat provozn, technick, spr vn a obdobn innosti spojen se spr vou domu a pozemku a s dal mi innostmi, pop pad n kter z t chto innost, na z klad smlouvy se spr vcem, kter m m e b t fyzick nebo pr vnick osoba. (2) Smlouva se spr vcem obsahuje zejm na: 2/14

3 a) vymezen innost, kter bude spr vce vykon vat a ur en doby, po kterou bude spr vce tyto innosti vykon vat. b) ur en zp sobu hospoda en s p sp vky na spr vu domu a pozemku a s finan n mi prost edky poskytovan mi na hradu slu eb v etn jejich evidence, c) povinnost spr vce p edkl dat j m uzav ran smlouvy nebo jejich zm ny p edem ke schv len org nu spole enstv p slu n mu podle t chto Stanov, pokud byl spr vce spole enstv m p semn zmocn n k jejich uzav r n, d) povinnost spr vce p edlo it jednou ro n shrom d n p semnou zpr vu o innosti spr vce, zejm na o finan n m hospoda en, o stavu finan n ch prost edk ka d ho vlastn ka jednotky a o stavu spole n ch st domu, jako i o jin ch v znamn ch souvisej c ch skute nostech, e) povinnost spr vce p ed ukon en m jeho innosti podat shrom d n p semnou zpr vu o sv innosti a p edat protokol rn v boru nebo p edsedovi spole enstv vlastn k v echny p semn materi ly o spr v domu a sv innosti, f) povinnost spr vce umo nit kontroln komisi spole enstv nebo revizorovi kontrolovat innost spr vce, v etn etn agendy, ani by byla dot ena pr va kontroln ch org n st tn spr vy, g) povinnost spr vce sezn mit se s t mito Stanovami a tyto dodr ovat, h) dal n le itosti stanoven shrom d n m. (3) Zm ny osoby spr vce schvaluje shrom d n. (4) Uzav en m smlouvy se spr vcem podle odstavc 1 a 3 nem e b t dot ena v lu n rozhodovac p sobnost org n spole enstv plynouc z ob ansk ho z kon ku, a z t chto Stanov. (1) Org ny spole enstv jsou: ST T ET ORG NY SPOLE ENSTV l. VI. Spole n ustanoven a) shrom d n vlastn k jednotek v dom (d le jen shrom d n ), b) v bor spole enstv (d le jen v bor ) nebo len spole enstv pov en funkc v boru (d le jen p edseda spole enstv ), pokud nen zvolen v bor, c) kontroln komise nebo revizor, rozhodne-li o tom shrom d n. (2) Org ny uveden v odstavci 1 p sm. b) a c) tohoto l nku jsou volen org ny spole enstv. lenem volen ho org nu spole enstv nebo jeho volen m org nem m e b t fyzick osoba, kter je sou asn : star 18 let, trestn bez honn podle zvl tn ho pr vn ho p edpisu, m plnou zp sobilost k pr vn m kon m. nebo pr vnick osoba, p i em tuto pr vnickou osobu bude v org nu zastupovat na z klad p semn ho pov en fyzick osoba, kter je sou asn : star 18 let, trestn bez honn podle zvl tn ho pr vn ho p edpisu, m plnou zp sobilost k pr vn m kon m. (3) lenov volen ch org n spole enstv nesm b t v dan m funk n m obdob spolu navz jem v p buzensk m, pracovn pr vn m, obchodn m nebo jin m obdobn m vztahu, kter by mohl m t vliv na nez vislost a objektivnost jejich rozhodov n. (4) len spole enstv m e b t v dan m funk n m obdob zvolen pouze do jednoho org nu spole enstv. (5) Z vazek k v konu volen funkce v org nu spole enstv je z vazkem osobn povahy a len volen ho org nu spole enstv se nem e nechat zastoupit p i v konu funkce, do n byl zvolen. (6) O d lce funk n ho obdob len volen ch org n rozhoduje shrom d n, kter tyto leny zvolilo, p i em funk n obdob jednoho lena v jedn funkci volen ho org nu m e trvat nejv e 5 let. Funk n obdob po n dnem zvolen m do funkce a kon uplynut m funk n ho obdob. lenstv ve volen m org nu d le kon odstoupen m z funkce, odvol n m 3/14

4 z funkce nebo z nikem lenstv ve spole enstv. (7) len volen ho org nu spole enstv m e b t volen op tovn. (8) len volen ho org nu spole enstv m e b t p ed uplynut m funk n ho obdob z funkce odvol n shrom d n m. (9) len volen ho org nu m e p ed uplynut m funk n ho obdob z funkce odstoupit. Odstoupen mus p semn ozn mit org nu spole enstv, jeho je lenem. Jeho funkce kon dnem, kdy tento org n odstoupen na sv sch zi projednal, nejpozd ji v ak uplynut m 30 dn ode dne doru en ozn men o odstoupen. P ed odstoupen m pov en ho vlastn ka mus tento svolat shrom d n, kter rozhodne o jeho n stupci, term nech pro p ed n dokumentace, inku jeho odstoupen a dal ch n le itostech spojen ch s v b rem a ustaven m nov ho pov en ho vlastn ka nebo se zvolen m v boru podle odst. 1 p sm. b) tohoto l nku. inky odstoupen mus v ak nastat nejpozd ji do 60 dn ode dne kon n tohoto shrom d n. (10) len volen ho org nu, kter byl ze sv funkce odvol n shrom d n m nebo ze sv funkce odstoupil je povinen neprodlen a bez zbyte n ho odkladu p edat svou funkci, v etn ve ker ch p semnost jemu sv en ch nebo j m vytvo en ch v souvislosti s dosavadn m v konem sv funkce n stupci, byl-li ji zvolen, nebo org nu spole enstv, jeho byl lenem. Sou asn je povinen p semn informovat sv ho n stupce nebo org n spole enstv o stavu a rozpracovanosti kol, kter mu byly sv eny, ale kter ke dni sv ho odvol n nebo odstoupen nedokon il nebo u kter ch byl stanoven term n dokon en nebo pln n v obdob n sleduj c m po dni jeho odvol n nebo odstoupen. (11) Shrom d n m e volit n hradn ky len volen ch org n spole enstv v po tu rovnaj c m se nejv e po tu zvolen ch len org n, spolu s ur en m jejich po ad. N hradn k nastupuje na m sto lena org nu, jeho funkce skon ila p ed uplynut m funk n ho obdob, tj. dnem skon en funkce. Pro n hradn ky plat ustanoven odstavc 2,3 a 4 tohoto l nku obdobn. Ustanoven o n hradn c ch len volen ch org n se nepou ije u p edsedy spole enstv vlastn k. (12) Nedojde-li k volb org n spole enstv podle l. VI. odst. 1, pln jejich funkci len spole enstv, jeho spoluvlastnick pod l na spole n ch stech domu in nejm n jednu polovinu, jinak lenov spole enstv, kte se jimi stali dnem jeho vzniku. Tot plat v p pad, e po et len v boru klesl pod 3 leny, nebo nen -li ve funkci p edseda spole enstv vlastn k. l. VII. Shrom d n (1) Nejvy m org nem spole enstv je shrom d n, kter tvo lenov spole enstv, a to vlastn ci bytov ch jednotek um st n ch v dom. (2) Shrom d n vol a odvol v leny v boru nebo pov en ho vlastn ka, vol a odvol v leny kontroln komise nebo revizora, rozhodne-li o jejich z zen. (3) Do v lu n p sobnosti shrom d n n le rozhodov n o: a) zm na prohl en o rozd len pr va k domu a pozemku,na vlastnick pr vo k jednotk m, b) schv len nebo zm n Stanov, c) schv len nebo zm n pravidel pro u v n domu, pozemku a spole n ch st domu, technick ch za zen a spole n ch st technick ch s t (d le jen Domovn d ), d) uzav en smlouvy o z stavn m pr vu k jednotce se souhlasem lena spole enstv, kter je jej m vlastn kem, k zaji t n pohled vek vypl vaj c ch z nepln n finan n ch z vazk tohoto vlastn ka v i spole enstv v souladu s ustanoven m 1194,odst.2,ob ansk ho z kon ku, e) zm n elu u v n stavby, zm n stavby, jako i o podstatn ch zm n ch t kaj c ch se spole n ch st domu a pozemku, f) schv len ro n etn z v rky, p edlo en v borem i pov en m vlastn kem, spolu se zpr vou o hospoda en spole enstv a spr v domu. Pokud je spr va domu a innosti s n souvisej c vykon v ny spr vcem podle l. V., p edkl d ke schv len zpr vu rovn spr vce v rozsahu a zp sobem uveden m ve smlouv, g) v i p sp vk len spole enstv na spr vu domu a pozemku, pop pad o v i a zp sobu placen dal ch p sp vk na innosti uveden v l. IV. a v l. V., h) v i z loh na hradu za slu by, pokud nen rozhodov n v t to v ci usnesen m shrom d n sv eno v boru nebo pov en mu vlastn kovi, i) zp sobu roz tov n cen slu eb na jednotliv leny spole enstv, nen -li stanoveno zvl tn m pr vn m p edpisem nebo rozhodnut m cenov ho org nu, 4/14

5 j) vym h n pln n povinnost ulo en ch len m spole enstv k tomu p slu n m org nem spole enstv podle, ob ansk ho z kon ku a podle t chto Stanov, pokud tuto innost nesv do p sobnosti v boru nebo p edsedy spole enstv vlastn k, k) zm n osoby spr vce nebo o zm n obsahu smlouvy se spr vcem, l) nab v n nemovit ch v c, byt nebo nebytov ch prostor k el m, kter jsou p edm tem innosti spole enstv podle ob ansk ho z kon ku, d le nab v n movit ho majetku a v c, je-li jejich po izovac cena vy ne stka schv len shrom d n m, p j k ch a v rech, nen -li d le uvedeno jinak, m) stanoven v e odm n len m volen ch org n spole enstv, n) rozd len nebo zp sobu pou it p padn ho zisku z hospoda en spole enstv, o) schvalov n rozpo tu spole enstv, p) pen n m stavu a typu tu, u kter ho bude z zen a veden pen n et spole enstv v souladu se zvl tn mi pr vn mi p edpisy, r) z niku spole enstv, s) dal ch z le itostech spole enstv, pokud tak stanov ob ansk z kon k, nebo si je vyhrad shrom d n k rozhodnut, p i em vlastnick pr va len spole enstv vymezen ob ansk m z kon kem mus z stat nedot ena. (4) Shrom d n se sch z nejm n jednou v ka d m kalend n m roce. Svol v je v bor nebo p edseda spole enstv vlastn k. Nen -li zvolen v bor nebo p edseda spole enstv vlastn k, svol v shrom d n ten, kdo pln funkci org n spole enstv. Svolavatel p iprav program a podklady pro jedn n shrom d n nejd le 30 kalend n ch dn p ede dnem, na kter jedn n shrom d n svol v. (5) Shrom d n mus b t svol no tak v p pad, po d -li o to s uveden m n vrhu programu jedn n nejm n takov po et len spole enstv, na kter v dan okam ik p ipad po et hlas odpov daj c alespo jedn tvrtin vlastnick ho pod lu a vlastnick ch pr v s t m spojen ch spole enstv. P itom shrom d n mus b t svol no nejd le do 30 kalend n ch dn od dne doru en takov dosti v boru spole enstv, p edsedovi spole enstv vlastn k nebo tomu, kdo pln funkci org n spole enstv. (6) Nespln -li svolavatel uveden v odst. 4 tohoto l nku povinnost svolat shrom d n podle ustanoven odst. 4 nebo odst. 5 tohoto l nku, jsou opr vn ni shrom d n svolat lenov spole enstv, na kter v dan m okam iku p ipad po et hlas odpov daj c alespo jedn tvrtin vlastnick ho pod lu a vlastnick ch pr v s t m spojen ch spole enstv. (7) Shrom d n se svol v p semnou pozv nkou, kter se prokazateln roze le v em len m spole enstv a sou asn vyv s v dom na domovn v v sce spole enstv nejm n 30 kalend n ch dn p ede dnem kon n shrom d n. V pozv nce se v dy uvede zejm na datum, hodina, m sto kon n a program jedn n shrom d n. D le se v pozv nce uvede, kde se mohou lenov spole enstv sezn mit s podklady k jednotliv m bod m jedn n, pokud nejsou tyto podklady k pozv nce p ipojeny. (8) Jedn n shrom d n d p edseda (m stop edseda) v boru nebo pov en len v boru, nebo p edseda spole enstv vlastn k. V p pad svol n shrom d n svolavatelem podle odst. 4 nebo podle odst. 6 tohoto l nku, d jedn n shrom d n svolavatel nebo j m zmocn n len spole enstv. (9) Osoba, kter d jedn n shrom d n podle bodu 8 tohoto l nku, je povinna rovnocenn a v p im en m e umo nit p tomn m len m spole enstv vyj d it se v pr b hu jedn n k jednotliv m projedn van m bod m programu, a to zejm na k t m, o nich m b t n sledn rozhodnuto hlasov n m. (10) Shrom d n je usn en schopn, jsou-li p tomni lenov spole enstv, na kter v dan m okam iku p ipad po et hlas odpov daj c nadpolovi n v t in vlastnick mu pod lu a vlastnick ch pr v s t m spojen ch spole enstv. (11) Shrom d n se usn a rozhoduje hlasov n m. P i hlasov n je rozhoduj c velikost vlastnick ch pod l a vlastnick ch pr v s t m spojen ch len spole enstv na spole n ch stech domu. lenov spole enstv, kte jsou spoluvlastn ky jedn jednotky, maj spole n (tj. dohromady) jeden hlas. Hlasov n je zpravidla ve ejn, pokud shrom d n na n vrh n kter ho z p tomn ch len spole enstv nerozhodne nadpolovi n v t inou hlas v ech p tomn ch len spole enstv jinak. Tajn hlasov n prob h v dy prost ednictv m hlasovac ch l stk s vyzna en m v hy hlasu odpov daj c velikosti vlastnick ho pod lu a vlastnick ch pr v hlasuj c ho lena spole enstv. (12) K p ijet usnesen shrom d n je zapot eb nadpolovi n v t iny hlas, odpov daj c ch nadpolovi n v t in vlastnick ho pod lu a vlastnick ch pr v s t m spojen ch v ech fyzicky p tomn ch len spole enstv na dan m shrom d n, pokud z kon nebo tyto Stanovy neur uj jinak. 5/14

6 (13) P i rovnosti hlas nebo nedos hne-li se pot ebn v t iny nebo dohody o p ijet i nep ijet rozhodnut o p edm tn m bodu jedn n, rozhodne na n vrh kter hokoliv lena spole enstv soud. Jde-li o d le itou z le itost, m e p ehlasovan len spole enstv po dat soud, aby o n rozhodl. Pr vo je nutno uplatnit u soudu do 3 m s c ode dne p ijet p edm tn ho rozhodnut, jinak pr vo zanik. (14) Po et hlas, odpov daj c nejm n nadpolov n v t in vlastnick ho pod lu a vlastnick ch pr v s t m spojen ch v ech fyzicky p tomn ch len spole enstv na dan m shrom d n, je zapot eb k p ijet usnesen ve v ci schv len : a) Stanov nebo jejich zm ny, b) zm ny v prohl en vlastn ka budovy podle 1166,ob ansk ho z kon ku, c) uzav en smlouvy o z stavn m pr vu k jednotk m podle odst. 3 p sm. d) tohoto l nku, d) zp sobu roz tov n cen slu eb na jednotliv vlastn ky, e) rozd len nebo zp sobu pou it p padn ho zisku z hospoda en spole enstv. (15) K p ijet usnesen o zm n elu u v n stavby, o zm n stavby, jako i o podstatn ch zm n ch t kaj c ch se spole n ch st domu dle l. IV., je zapot eb souhlasu v ech len spole enstv. (16) Nadpolovi n v t iny hlas p tomn ch len spole enstv na shrom d n spole enstv je zapot eb ke zvolen len v boru, len kontroln komise nebo revizora, nebo p edsedu spole enstv vlastn k. (17) Z jedn n shrom d n se po izuje z pis, za jeho po zen a spr vnost odpov d svolavatel, kter se v dy stvrzuje vlastnoru n m podpisem zapisovatele a p edsedaj c ho. Z pis mus obsahovat nezbytn daje prokazuj c schopnost shrom d n k jedn n a usn en, d le daje o programu a pr b hu jedn n, pln zn n p ijat ch usnesen, v sledky hlasov n a v sledky voleb, pokud byly volby prov d ny. P lohu z pisu tvo zejm na listina p tomn ch s jejich podpisy a p semn podklady, kter byly p edlo eny shrom d n k jednotliv m projedn van m bod m. (18) Spr vnost z pisu kontroluje v dy alespo jeden z len kontroln komise nebo revizor. Z pisy v etn p semn ch podklad k jedn n shrom d n mus b t uschov ny u p edsedy v boru nebo u p edsedy spole enstv vlastn k a mus b t dostupn v em len m spole enstv. Z pis z jedn n shrom d n bez p loh se sou asn zp stup uje nejpozd ji do 5 kalend n ch dn a na dobu nejm n 30 kalend n ch dn v em len m spole enstv, a to zpravidla prost ednictv m v v sky um st n na dostupn m a viditeln m m st v dom, pokud shrom d n o form zve ejn n nerozhodne jinak. (19) Pokud n kter z len spole enstv zjist v z pisu z jedn n shrom d n nesrovnalost, ozn m tuto skute nost ve form p semn p ipom nky k z pisu svolavateli nebo p edsedaj c mu ve lh t do 15 kalend n ch dn ode dne, kdy prob hlo jedn n shrom d n, k n mu se z pis vztahuje. Svolavatel je povinen ka dou p ipom nku k z pisu, kter byla dn p semn vznesena v po adovan lh t, p semn vypo dat do 5 kalend n ch dn od jej ho doru en a jej vypo d n p ilo it k z pisu. Vypo d n p ipom nky se sou asn p ikl d i k zve ejn n mu z pisu podle bodu 18 tohoto l nku. (20) Ustanoven odstavc 17 a 19 tohoto l nku Stanov se pou ije p im en pro z pisy z jedn n v ce lenn ch volen ch org n spole enstv (v boru a kontroln komise, je-li ustavena). Z pisy z jedn n v ce lenn ch volen ch org n se nezve ej uj. Tyto volen org ny je v ak v p pad projeven z jmu mus poskytnout k nahl dnut i jinak zp stupnit ka d mu lenu spole enstv a to minim ln ve vyhra en ch ( edn ch) hodin ch. (21) Nen -li svolan zhroma d n zp sobil usn et se,m e osoba kter je opr vn na shrom d n svolat, navrhnout v p semn form do jednoho m s ce ode dne,na kter bylo zased n svol no,aby vlastn ci jednotek rozhodli o t ch z le itostech mimo zased n.v jin ch p padech lze mimo zased n rozhodnout,pokud to p ipust stanovy. a) n vrh mus obsahovat alespo n vrh usnesen,podklady pot ebn pro jeho posouzen nebo daj,kde jsou uve ejn ny,a daj o lh t,ve kter se m vlastn k jednotky vyj d it.neur -li stanovy del lh tu,plat, e lh ta in patn ct dn..b) k platnosti hlasov n se vy aduje vyj d en vlastn ka jednotky s uveden m dne,m s ce a roku,kdy bylo u in no,podepsan vlastn rukou na listin obsahuj c pln zn n n vrhu rozhodnut. c) statut rn org n ozn m vlastn k m jednotek v p semn form v sledek hlasov n,a pokud bylo usnesen p ijato,ozn m jim i cel obsah,p ijat ho usnesen.neu in -li to bez zbyte n ho odkladu,m e ozn men u init na n klady spole enstv vlastn k ten,kdo usnesen navrhl. d) Rozhodnut se p jm v t inou v ech hlas v ech vlastn k jednotek,leda e stanovy vy aduj vy po et hlas.m n -li se v ak v em vlastn k m jednotek velikost pod l na spole n ch stech nebo m n -li se pom r v e p sp vk na spr vu domu a pozemku jinak ne v d sledku zm ny pod l na spole n ch stech,vy aduje se souhlas v ech vlastn k jednotek. 6/14

7 l. VIII. V bor (1) V bor je v konn m org nem spole enstv. d a organizuje b nou innost spole enstv a rozhoduje ve v cech spojen ch se spr vou domu a s p edm tem innosti spole enstv s v jimkou rozhodov n o z le itostech, kter jsou podle ob ansk ho z kon ku a t chto Stanov ve v lu n v p sobnosti shrom d n nebo si je shrom d n k rozhodnut vyhradilo. (2) V bor je statut rn m org nem spole enstv. Za svou innost odpov d v bor shrom d n. Za v bor jedn navenek jeho p edseda. V dob nep tomnosti p edsedy jej zastupuje m stop edseda. Jde-li v ak o p semn pr vn jedn n kter in spole enstv, mus b t podeps n p edsedou nebo v jeho zastoupen m stop edsedou a sou asn dal m lenem v boru. Podepisuje-li p semnost zakl daj c p semn pr vn kon p edseda spolu s m stop edsedou, je podpis m stop edsedy pova ov n za podpis dal ho lena v boru. (3) lenov v boru jsou voleni a odvol v ni shrom d n m. V bor si z ad sv ch len vol, resp. odvol v, sv ho p edsedu a m stop edsedu. (4) P edseda v boru organizuje, svol v zased n v boru a d innost v boru, organizuje b nou innost spole enstv ve shod s dal mi leny v boru. P edseda je povinen bezodkladn svolat zased n v boru na n vrh kter hokoli lena v boru. (5) V bor organizuje sv zased n dle pot eby, nejm n v ak jedenkr t za ka d t i m s ce. Z ka d ho zased n v boru se po izuje z pis v souladu s l. VII odst. 17 a 20. (6) V bor spole enstv je nejm n t lenn, v dy v ak mus m t lich po et len. Ka d len v boru m pr vo svolat sch zi v boru po p edchoz m ozn men t to skute nosti p edsedovi. P i rozhodov n v boru ka d jeho len m jeden rovnocenn hlas. (7) V bor je schopen usn en, je-li p tomna nadpolovi n v t ina jeho len. K p ijet usnesen je zapot eb nadpolovi n v t iny hlas v ech p tomn ch len v boru. Po d -li o to len v boru, mus b t do z pisu v slovn uveden jeho nesouhlas s p ijat m usnesen m, pop. na jeho n vrh t d vody tohoto nesouhlasu. (8) Odpov dnost lena v boru za kodu, kterou zp sobil poru en m pr vn povinnosti p i v konu sv funkce, se d ustanoven m ob ansk ho z kon ku. (9) V bor jako v konn org n spole enstv zejm na: a) zaji uje z le itosti spole enstv ve v cech spr vy domu a pozemku a dal ch innost spole enstv podle ob ansk ho z kon ku a t chto Stanov, pokud nejde o z le itosti, kter jsou v p sobnosti shrom d n ; zaji uje pln n usnesen shrom d n a odpov d mu za svou innost, b) rozhoduje o uzav r n smluv ve v cech p edm tu innosti spole enstv, zejm na k zaji t n oprav, poji t n domu a zaji t n dod vky slu eb spojen ch s u v n m domu, jeho spole n ch st a jednotek, c) odpov d spole enstv za veden etnictv podle zvl tn ch pr vn ch p edpis, za zpracov n etn z v rky a za p edlo en p izn n k dan m, pokud tato povinnost vypl v ze zvl tn ch pr vn ch p edpis, d) p ipravuje podklady pro jedn n shrom d n, svol v shrom d n, p edkl d shrom d n zpr vu o hospoda en spole enstv v etn etn z v rky, zpr vu o spr v domu a pozemku a o dal ch innostech spole enstv, kter obsahuj zejm na z kladn daje o proveden ch a pl novan ch oprav ch, dr b a povinn ch reviz ch v etn daj o pou it a stavu p sp vk na spr vu domu a pozemku, e) p edkl d k projedn n a schv len etn z v rku a p semn materi ly, kter m shrom d n projednat, f) zaji uje dn veden p semnost spole enstv, v etn aktu ln ho seznamu len spole enstv, g) podle usnesen shrom d n sd luje jednotliv m len m spole enstv v i p sp vk na n klady spojen se spr vou domu a pozemku a v i z loh na hradu za slu by, h) zaji uje vy tov n z loh na hradu za slu by a vypo d n nedoplatk nebo p eplatk, i) zaji uje v asn pln n z vazk spole enstv v i t et m osob m a v asn uplat ov n pohled vek spole enstv, j) disponuje finan n mi prost edky spole enstv do v e ur en shrom d n m, k) m pr vo p i mimo dn ch havarijn ch stavech nebo jin ch obdobn ch v jime n ch p padech rozhodnout o okam it pen it v pomoci u pen n ho stavu, kde je veden et spole enstv nebo u kter ho byla uzav ena n kter z pojistn ch smluv spole enstv, za elem nezbytn ho bezodkladn ho odstran n kody nebo zabr n n dal n sledn kody; pokud tato stka p es hne disponibiln limit v boru podle bodu j), mus 7/14

8 v bor o t to skute nosti bezodkladn informovat v echny leny spole enstv a za t mto elem neprodlen svolat shrom d n, l) mus stanovit edn hodinu nebo hodiny pro individu ln jedn n s leny spole enstv, nejm n v rozsahu 1 hodiny v ka d m kalend n m m s ci, pokud shrom d n nerozhodne jinak. (10) V bor jako statut rn org n spole enstv zejm na a) in pr vn kony jm nem spole enstv navenek ve v cech p edm tu innost, v etn uzav r n smluvn ch vztah, v souladu s ob ansk m z kon kem, s t mito Stanovami a s usnesen mi shrom d n, b) zaji uje kontrolu kvality dod vek, slu eb a jin ch pln n podle uzav en ch smluv a in v i dodavatel m pot ebn pr vn nebo jin opat en k odstran n zji t n ch nedostatk nebo k n hrad vznikl kody, c) vede aktu ln seznam len spole enstv a n jemn k v souladu se zvl tn m pr vn m p edpisem, d) vym h jm nem spole enstv pln n povinnost ulo en ch len m spole enstv, e) pln povinnosti ulo en ob ansk m z kon kem ve vztahu k rejst ku spole enstv veden ho p slu n m soudem ur en m zvl tn m p edpisem k veden obchodn ho rejst ku, f) m pr vo vyzvat vlastn ky jednotek k slo en z lohy na et spole enstv na pokryt dluh n kter ho vlastn ka, dlu c ho z lohy na slu by spole n hrazen spole enstv m, a to do doby, ne tento dlu c vlastn k dlu n z lohy za slu by uhrad, g) nastane-li zm na ve skute nostech, kter jsou ve v lu n p sobnosti shrom d n, m v bor povinnost svolat shrom d n, a to nejpozd ji do 30 dn ode dne, kdy mu tato zm na byla uvedena ve zn most. l. IX P edseda spole enstv vlastn k (1) P edseda spole enstv vlastn k pln funkci v konn ho a statut rn ho org nu spole enstv. (2) P edseda spole enstv vlastn k in pr vn kony a podepisuje je jm nem spole enstv. (3) P edsedu spole enstv vlastn k vol a odvol v shrom d n stejn m zp sobem, jak m se vol a odvol v v bor spole enstv. (4) P edseda spole enstv vlastn k vykon v p sobnost a pln koly sv en v boru a p edsedovi v boru v rozsahu a s kompetencemi stanoven mi ob ansk m z kon kem a l. VIII. t chto Stanov. P itom pov en vlastn k odpov d za v kon sv en ch innost spole enstv a shrom d n. l. X. Kontroln komise, revizor (1) Kontroln komise je kontroln m org nem spole enstv, kter je opr vn n kontrolovat innost spole enstv a spr vce, projedn vat st nosti jeho len na innost spole enstv nebo jeho org n. Kontroln komise nebo jej pov en len je opr vn n nahl et do etn ch a jin ch doklad spole enstv a spr vce, vy adovat od v boru nebo p edsedy spole enstv vlastn k, nebo spr vce, pot ebn informace pro svou kontroln innost. Kontroln komise odpov d pouze shrom d n a je nez visl na ostatn ch org nech spole enstv. (2) Kontroln komise je zpravidla t lenn a vol ji shrom d n stejn m zp sobem, jak m se vol v bor. Ze sv ch len vol kontroln komise sv ho p edsedu, kter svol v a d jedn n t to komise. P edseda je povinen bezodkladn svolat jedn n kontroln komise na n vrh kter hokoli jej ho lena. (3) Kontroln komise v r mci sv p sobnosti zejm na: a) kontroluje, zda spole enstv a jeho org ny vyv jej innost v souladu s ob ansk m z kon kem a s t mito Stanovami, b) vyjad uje se k dn etn z v rce spole enstv a ke zpr v v boru p edkl dan shrom d n, c) pod v shrom d n zpr vu o sv kontroln innosti, a to nejm n jednou za kalend n rok, d) m e podat v boru nebo p edsedovi spole enstv vlestn k o nedostatc ch zji t n ch p i sv kontroln innosti s n vrhy opat en k odstran n zji t n ch nedostatk v etn term n na jejich odstran n, e) prov d kontrolu innosti spr vce, pokud je tento shrom d n m stanoven, f) astn se prost ednictv m sv ho z stupce jedn n v boru, 8/14

9 g) mus stanovit edn hodinu nebo hodiny pro individu ln jedn n s leny spole enstv, nejm n v rozsahu 1 hodiny v ka d m tvrtlet kalend n ho roku nebo jinou formu mo n ho individu ln ho kontaktu dostupnou pro v echny leny spole enstv bez rozd lu, pokud shrom d n nerozhodne jinak. (4) Rozhodne-li shrom d n podle l. VI. odst. 1 p sm. c) o z zen funkce revizora, m revizor p sobnost kontroln komise podle ustanoven odst. 1 a 3 tohoto l nku. ST TVRT LENSTV VE SPOLE ENSTV l. XI. Vznik lenstv, evidence len spole enstv (1) leny spole enstv se st vaj fyzick i pr vnick osoby, kter nabyly vlastnictv k jednotce v dom, pro kter spole enstv vzniklo. Jejich lenstv vznik : a) dnem vzniku spole enstv v p padech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictv k jednotce nejpozd ji dnem vzniku spole enstv, b) dnem nabyt vlastnictv k jednotce v p padech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictv k jednotce po dni vzniku spole enstv. (2) Spole n mi leny spole enstv jsou spoluvlastn ci jednotky nebo man el, kte maj jednotku ve spole n m jm n man el. Ze spole n ho lenstv jsou spole n lenov opr vn ni a povinni spole n a nerozd ln. (3) Spoluvlastn ci jednotky jako spole n lenov maj postaven vlastn ka jednotky a maj pr vo astnit se shrom d n a na tomto shrom d n hlasovat jako jeden vlastn k - len spole enstv s v hou hlasu odpov daj c spoluvlastnick mu pod lu na spole n ch stech domu, p i em v ha hlasu je ned liteln. (4) Seznam len spole enstv, jejich lenstv vzniklo ke dni vzniku spole enstv, tvo p lohu z pisu z prvn, tj. ustanovuj c sch ze spole enstv., p i em s t mto seznamem mus b t d le nakl d no v souladu se zvl tn m pr vn m p edpisem. Osoby, jejich lenstv vznikne kdykoliv b hem doby trv n spole enstv, zap e spole enstv do seznamu len spole enstv neprodlen pot, kdy len spole enstv ozn m v boru spole enstv prokazateln nabyt vlastnictv jednotky. V seznamu len spole enstv mus b t u ka d ho lena spole enstv uvedeno zejm na jm no, p jmen, datum narozen, m sto trval ho pobytu, eviden n slo bytov jednotky a datum z pisu, v ha hlasu p i hlasov n na shrom d n odpov daj c jeho vlastnick mu pod lu a vlastnick ch pr v s t m spojen ch. Osoby, jejich lenstv zanikne, jsou ze seznamu neprodlen vy krtnuti. l. XII. Pr va a povinnosti lena spole enstv (1) len spole enstv m pr va vlastn ka jednotky a lena spole enstv uveden v p slu n ch ustanoven ch z kona o vlastnictv byt a t chto Stanov a m zejm na pr vo: a) u vat jednotku a disponovat s n v rozsahu a zp sobem vymezen m p slu n mi ustanoven mi ob ansk ho z kon ku a t chto Stanov, b) astnit se ve ker innosti spole enstv zp sobem a za podm nek stanoven ch ob ansk m z kon kem a t mito Stanovami, c) astnit se shrom d n a hlasov n m se pod let na jeho rozhodov n, d) volit a b t volen do org n spole enstv, e) p edkl dat org n m spole enstv a shrom d n n vrhy a podn ty ke zlep en innosti spole enstv a k odstran n nedostatk v jejich innosti, f) obdr et ve stanoven ch lh t ch vy tov n z loh na hradu jednotliv ch slu eb a vr cen p padn ch p eplatk, g) nahl et do p semn ch podklad p ipravovan ch pro shrom d n, do z pis ze shrom d n, z pis z jedn n v boru a kontroln komise, je-li z zena, do uzav en ch smluv sjedn van ch spole enstv m, etn ch knih,doklad a do podklad, z nich vych z ur en rozsahu povinnost lena spole enstv pod let se na n kladech spojen ch se spr vou domu a pozemku a s dod vkou slu eb spojen ch s u v n m jednotky a spole n ch prostor domu. h) dozv d t se jm no a adresu kter hokoliv vlastn ka jednotky nebo n jemce v dom,tuto informaci mus 9/14

10 vlastn kovy sd lit najeho dost osoba,kter je odpov dna za spr vu domu. (2) len spole enstv m povinnost vlastn ka jednotky a lena spole enstv uveden v p slu n ch ustanoven ch ob ansk ho z kon ku a t chto Stanov, zejm na m povinnost: a) dodr ovat tyto Stanovy a plnit usnesen org n spole enstv schv len v souladu s ob ansk m z kon kem a t mito Stanovami, b) hradit stanoven p sp vky na spr vu domu a pozemku na et spole enstv, c) hradit stanoven z lohy na hradu za slu by a hradit nedoplatky vypl vaj c z vy tov n, d) dit se p i u v n spole n ch st domu, pozemku a spole n ch za zen domu pr vn mi p edpisy a pokyny v robce nebo spr vce technick ch za zen a Domovn m dem, byl-li schv len shrom d n m, e) zdr et se jedn n, j m by zasahoval do pr v ostatn ch len spole enstv ; pravy jednotek ve sv m vlastnictv prov d t tak, aby neohro oval v kon vlastnick ch pr v ostatn ch vlastn k jednotek a v p padech, kde to stanov ob ansk z kon k, stavebn z kon nebo jin pr vn p edpis, prov d t pravy jen se souhlasem v ech vlastn k jednotek nebo na z klad smlouvy o v stavb uzav en se v emi vlastn ky v dom, f) odstranit na sv n klady z vady a po kozen, kter na jin ch jednotk ch nebo na spole n ch stech domu zp sobil sv m jedn n m s m, nebo ti, kte s n m jednotku u vaj, g) umo nit instalaci a dr bu za zen pro m en tepla, tepl u itkov vody a studen vody v jednotce a ode et nam en ch hodnot, h) umo nit po p edchoz m vyzv n p stup do jednotky, pokud to nezbytn vy aduj pravy, provoz, opravy apod. ostatn ch jednotek nebo domu jako celku; nejde-li o havarijn i obdobn stav, in v zvu p semn v bor nebo p edseda spole enstv vlastn k alespo p t kalend n ch dn p edem. i) v p pad havarijn ho i obdobn ho stavu neprodlen zp stupnit bytovou jednotku; v p pad, e vznikne koda na majetku ostatn ch vlastn k bytov ch jednotek anebo majetku spole enstv t m, e vlastn n bytov jednotka nebyla v dob vzniku havarijn ho nebo obdobn ho stavu vlastn kem bytov jednotky zp stupn na, uhrad vlastn k t to jednotky do 30 dn od ozn men v e finan n kody pov en m org nem spole enstv tuto finan n stku na et spole enstv, j) neprodlen ozn mit v boru nebo p edsedovi spole enstv vlastn k v echny zm ny ve skute nostech rozhodn ch pro veden aktu ln ho seznamu len spole enstv v souladu s l. XI. odst. 4 a podle zvl tn ho p edpisu, nejpozd ji v ak do 15 kalend n ch dn, k) neprodlen oznamovat v boru nebo p edsedovi spole enstv vlastn k i v echny skute nosti rozhodn pro pot eby spr vy domu a roz tov n slu eb spojen ch s bydlen m, zejm na zm ny v po tu u ivatel bytov jednotky jako jsou nap. osoby sd lej c spole nou dom cnost vlastn ka jednotky, n jemce nebo podn jemce, pokud je zp sob roz tov n cen slu eb nebo stanoven v e p sp vk na spr vu domu a pozemku z visl t na tomto po tu; ozn men mus b t provedeno nejpozd ji do 15 kalend n ch dn ode dne, kdy ke zm n do lo, l) v p pad pron jmu vlastn n jednotky nebo jej sti jin m osob m nebo sd len dom cnosti a u v n jednotky jin mi osobami pln zodpov d za tyto osoby a jejich jedn n v r mci t chto Stanov a Domovn ho du, byl-li vyd n, a je povinen tyto osoby s t mito dokumenty a zajistit dn u v n jednotky nebo jej sti, m) p semn ozn mit v boru nebo p edsedovi spole enstv vlastn k zm nu stavby dle ustanoven ob ansk ho z kon ku,t mito stanovami, a to p ed jej m zapo et m, pokud tuto prov d. (1) lenstv ve spole enstv zanik : l. XIII. Z nik lenstv ve spole enstv a) p evodem nebo p echodem vlastnictv jednotky, b) z nikem jednotky, jej m vlastn kem je len spole enstv, c) mrt m lena spole enstv - fyzick osoby, d) z nikem lena spole enstv - pr vnick osoby bez pr vn ho n stupnictv, e) dal m zp sobem, pokud tak stanov ob ansk z kon k nebo jin pr vn p edpis. (2) Spole n lenstv ve spole enstv zanik a m n se na lenstv dnem, kdy se zap e zm na p edchoz ho spoluvlastnictv jednotky na v lu n vlastnictv jedin ho lena spole enstv do katastru nemovitost ; tuto zm nu je povinen len spole enstv neprodlen ozn mit v boru spole enstv nebo p edsedovi spole enstv vlastn k. 10/14

11 ST P T HOSPODA EN SPOLE ENSTV l. XIV. Hospoda en spole enstv a zp sob nakl d n s jeho majetkem (1) Spole enstv hospoda s finan n mi prost edky poskytovan mi leny spole enstv na hradu p sp vk na spr vu domu a pozemku, d le s finan n mi prost edky poskytovan mi leny spole enstv na hradu za slu by spojen s u v n m jednotek a spole n ch st domu a s dal mi finan n mi prost edky z skan mi v r mci innosti spole enstv. (2) Uzav e-li spole enstv podle t chto Stanov smlouvu se spr vcem, je povinno smluvn dojednat tak povinnost spr vce p edkl dat org n m spole enstv p edem ke schv len n vrhy v e p sp vk na spr vu domu a pozemku a v e z loh na hradu za slu by placen leny spole enstv, n vrhy na roz tov n cen slu eb a dal n vrhy, kter podle ob ansk ho z kon ku a t chto Stanov schvaluj org ny spole enstv. Ve smlouv m e spole enstv pov it spr vce t zaji ov n m n kter ch innost uveden ch v odst. 1. tohoto l nku. (3) Nabude-li spole enstv v ci, pr va, byty, nebytov prostory nebo jin majetkov hodnoty, k el m uveden m v ob ansk m z kon ku a v t chto Stanov ch, je povinno s nimi hospoda it pouze v souladu s vymezen m elem. V bor nebo p edseda spole enstv vlastn k m e v t chto z le itostech init pr vn kony pouze na z klad usnesen shrom d n, pokud shrom d n sv m usnesen m nerozhodne jinak. (4) Spole enstv je povinno uplat ovat a vym hat pln n povinnost ulo en ch len m spole enstv a pln n z vazk t et ch osob v i spole enstv k tomu p slu n m org nem spole enstv. Spole enstv m e nadpolovi n v t inou sv ch len rozhodnout o pov en pr vnick i fyzick osoby k vym h n pohled vek a z vazk, kter vzniknou u jednotliv ch len spole enstv nebo z vazk t et ch osob z titulu nepln n jejich povinnost ke spole enstv a k tomuto elu je v bor nebo p edseda spole enstv vlastn k opr vn n zplnomocnit jinou osobu. (5) V bor nebo p edseda spole enstv vlastn k na z klad rozhodnut spole enstv m e z d vodu zaji t n z vazk lena spole enstv v i spole enstv p edlo it soudu n vrh na vyd n usnesen o p edb n m opat en k omezen p evodu jednotky na nov ho vlastn ka i k omezen vlastnick ho pr va k t to jednotce z zen m z stavn ho pr va apod. pokud nedojde k dohod nebo k uzav en smlouvy dle ustanoven l. VII. odst. 3. p sm. d) t chto Stanov. (6) lenov spole enstv jsou z pr vn ch kon t kaj c ch se spole n v ci opr vn ni a povinni v pom ru odpov daj c m velikosti jejich spoluvlastnick ch pod l na spole n ch stech domu. (7) lenov spole enstv ru za z vazky spole enstv v pom ru, kter odpov d velikosti spoluvlastnick ch pod l na spole n ch stech domu a jejich ocen n finan n hodnot. (8) Spole enstv a vlastn ci jednotek jsou povinni a odpov dni za tvorbu a hospoda en s t mito finan n mi fondy: a) Ned liteln fond - je z zen p i vzniku spole enstv a je tvo en pravideln mi m s n mi vklady ve v i nejm n 20% (slovy: dvacet procent) z pravideln ch m s n ch p sp vk vlastn k jednotek na spr vu domu a pozemku v (slovy: dvaceti procenty) O p padn m nav en tohoto p sp vku rozhoduje shrom d n. Prost edky tohoto fondu jsou ur eny v hradn na rekonstrukce, gener ln opravy a modernizaci spole n ch st domu. Prost edky tohoto fondu nevy erpan v b n m roce se p ev d j do p t ho roku. Tyto prost edky se za trv n spole enstv nesm pou t k rozd len mezi leny spole enstv a jsou nep evoditeln do jin ch fond spole enstv. O konkr tn m zp sobu pou it t chto prost edk rozhoduje v hradn shrom d n spole enstv. b) Havarijn fond - je z zen p i vzniku spole enstv a je tvo en pravideln mi m s n mi vklady ve v i nejm n 5 % (slovy: p t procent) z pravideln ch m s n ch p sp vk vlastn k jednotek na spr vu domu a pozemku. O p padn m nav en tohoto p sp vku rozhoduje shrom d n. Prost edky tohoto fondu jsou ur eny na hrady odstra ov n vznikl ch havarijn ch stav na spole n ch stavebn ch a technologick ch stech domu. O konkr tn m pou it t chto prost edk rozhoduje v bor spole enstv a to do finan n v e stanoven shrom d n m. Nevy erpan prost edky b n ho roku se p ev d j do n sleduj c ho etn ho obdob roku n sleduj c ho a za trv n spole enstv se nesm pou t k rozd len mezi leny spole enstv. c) Fond oprav a rezerv - z izuje spole enstv p i sv m vzniku nad r mec ned liteln ho fondu. Prost edky tohoto fondu jsou ur eny na b n opravy a dr bu spole n ch st domu a pozemku. Je tvo en pravideln mi m s n mi vklady ve v i nejm n 10 % (slovy: deseti procenty) z pravideln ch m s n ch p sp vk vlastn k jednotek na spr vu domu a pozemku. O p padn m nav en tohoto p sp vku rozhoduje shrom d n. O pou it t chto prost edk rozhoduje v bor spole enstv, a to do finan n v e stanoven shrom d n m. Minim ln z statek v tomto fondu ke dni 31. prosince ka d ho kalend n ho roku mus init ,- K (slovy: 11/14

12 dvacet tis c korun esk ch). Nevy erpan prost edky v b n m roce nad minim ln z statek se p ev d j do n sleduj c ho kalend n ho roku, nebo na z klad rozhodnut shrom d n se mohou ste n nebo v pln v i nad minim ln z statek p ev st do ned liteln ho fondu. Za trv n spole enstv se nesm prost edky tohoto fondu rozd lit mezi leny spole enstv. d) Provozn fond - z izuje spole enstv p i sv m vzniku. Prost edky tohoto fondu jsou ur eny na hradu ve ker ch provozn ch n klad domu a pozemku, tj. na hrady slu eb poskytovan ch v souvislosti s u v n m domu, pozemku a jednotek vlastn k, jako je zejm na teplo, tepl voda, vodn a sto n, spole n elekt ina, v tah, klid, spole n ant na v etn kabelov ch rozvod, odvoz komun ln ho odpadu nebo dal slu by poskytovan spole enstv m vlastn k m jednotek; d le na hrady n klad na revizn zpr vy o stavu technologick ho vybaven domu, n klad na spr vu domu, dan z nemovitost, poji t n domu a pozemku, dan z p padn ch p jm spole enstv a hrady p padn ch ztr t spole enstv, soudn v lohy nebo n klady na pr vn zastoupen spole enstv. Tento fond je tvo en z pravideln ch m s n ch p sp vk vlastn k jednotek na spr vu domu a pozemku splatn ch do 15. dne (slovy: patn ct ho dne) ka d ho m s ce b n ho roku. V i t chto p sp vk stanov shrom d n a je mo n m nit pouze za souhlasu nadpolovi n v t iny len spole enstv. O pou it t chto prost edk rozhoduje v bor spole enstv do finan n v e stanoven shrom d n m. Minim ln z statek v tomto fondu ke dni 31. prosince ka d ho kalend n ho roku mus init jednon sobek pr m rn ho m s n ho v daje z tohoto fondu za uplynul ch, po sob jdouc ch est m s c, po naje m s cem ervnem dan ho b n ho roku. Prost edky nevy erpan nad r mec povinn ho z statku v b n m roce mohou b t p evedeny do ned liteln ho fondu, fondu oprav a rezerv, havarijn ho fondu, nebo mohou b t rozd leny mezi leny spole enstv na z klad rozhodnut shrom d n. (9) Dal finan n fondy m e spole enstv vytv et na z klad rozhodnut shrom d n vlastn k jednotek. (10) O rozd len nebo zp sobu pou it p padn ho zisku z hospoda en spole enstv m e b t rozhodnuto jen na z klad usnesen shrom d n v souladu s l. VII. odst. 3 p sm. n), a to v dy a po p ijet a schv len etn uz v rky spole enstv za uplynul etn obdob ; p itom p i rozd lov n zisku mus b t respektov na v e vlastnick ho pod lu lena spole enstv. (11) Uzav r -li spole enstv hypot n v r, finan n p j ku nebo vyu v -li jin ho finan n ho produktu, kter m e v st k jeho zadlu en, m e tak init pouze s p edchoz m souhlasem v ech len spole enstv. Tento souhlas mus b t u in n na sch zi shrom d n konan za p tomnosti not e a po zen o n m not sk z pis s v jimkou p padu uveden ho v l. VIII. odst. 9 p sm. k). (12) Roz tov n z loh na hradu za slu by hrazen vlastn ky jednotek a jejich zp tn vy tov n prov d v bor nebo pov en vlastn k jedenkr t za etn obdob stanoven zvl tn m pr vn m p edpisem, a to nejpozd ji do 90 kalend n ch dn po jeho skon en. Vz jemn vypo d n p eplatk a nedoplatk plynouc ch z vy tov n se provede nejpozd ji do 30 dn po vy tov n z loh. (13) P i spr v dan s a souvisej c ch da ov ch a dal ch finan n ch z vazk spole enstv se postupuje podle zvl tn ch pr vn ch p edpis. (14) Za hospoda en spole enstv odpov d v bor spole enstv, kter z d a vede et u pen n ho stavu za elem finan n spr vy domu a pozemku v souladu se zvl tn mi pr vn mi p edpisy. Shrom d n rozhodne, u kter ho pen n ho stavu bude zalo en et spole enstv. l. XV. Sankce (1) Je-li vlastn k jednotky v prodlen s hradou sv ch finan n ch z vazk v i spole enstv a nepo d v as o p im en odklad z v n ch d vod (nemoc, ztr ta zam stn n atp.), m e mu b t tov n poplatek a ve v i 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z dlu n stky za ka d den prodlen. dost o odklad finan n ch spl tek a p padn uplatn n sankce projedn v v bor spole enstv. O uplatn n sankce rozhodne na n vrh v boru shrom d n. (2) Je-li vlastn k jednotky bez v n ho d vodu v prodlen se svoji hradovou povinnost a nepo dal o odklad dle odst. 1 tohoto l nku po dobu del t m s c a nedo lo k uzav en smlouvy dle ustanoven l. VII. odst. 3. p sm. d) t chto Stanov, bude spole enstv postupovat proti tomuto vlastn kovi jednotky dle ustanoven odst. 3 a 5 tohoto l nku Stanov v etn vym h n poplatku z prodlen a n klad na vym hac zen. V t to souvislosti bude vlastn k jednotky p semn vyzv n spole enstv m prost ednictv m v boru k hrad sv ch finan n ch z vazk v i spole enstv pod pohr kou odprodeje pohled vek spole enstv t et, pr vnick nebo fyzick, osob. Pokud takov to skute nost nastane, mus o n v bor v dy 12/14

13 informovat leny spole enstv na nejbli m jedn n shrom d n. (3) Pokud budou spole enstv na z klad obecn platn ch pr vn ch p edpis anebo na z klad uzav en ch smluv s jin mi subjekty vym eny sankce z d vodu nepln n finan n ch z vazk vlastn ka jednotky v i spole enstv, m spole enstv pr vo tyto sankce p ipo st k rok m z prodlen. O p ipo ten t chto sankc rozhoduje na n vrh v boru nebo lena spole enstv shrom d n. (4) Pokud pro spln n z vazk spole enstv z d vodu nepln n finan n ch z vazk vlastn ka jednotky vznikla spole enstv nutnost zajistit hrady pomoc v ru odsouhlasen ho shrom d n m podle l. XIV. odst. 11 t chto Stanov, m spole enstv pr vo na z klad rozhodnut shrom d n n klady spojen s v rem (nap. n klady na odsouhlasen v ru shrom d n m v etn not sk ho poplatku, poplatky a roky bance) k sankci z prodlen p ipo st. (5) Pokud nebude ze strany vlastn ka jednotky spln na oznamovac povinnost podle ustanoven l. XII. odst. 2 p sm. j) bude pro roz tov n slu eb a dal ch souvisej c ch plateb spojen ch s u v n m jednotky a spole n ch st domu z visl na po tu osob, pro v po et t chto plateb pou it po et osob rovnaj c mu se dvojn sobku pr m rn ho po tu osob p ipadaj c na jednotku v dom a to za cel etn obdob dan ho roku. V t to v ci rozhoduje na n vrh v boru shrom d n. (6) Pokud vlastn k jednotky neumo n bezd vodn p stup do jednotky v p edem ozn men m term nu nebo stanoven m n hradn m term nu ode tu nebo opravy nainstalovan ch m idel tepla, tepl a studen vody, nebo bude zji t no, e do lo z m rn k manipulaci s t mito m idly, m e b t na n vrh v boru nebo n kter ho lena spole enstv a na z klad rozhodnut shrom d n uplatn na sankce, kdy bude spot eba dodate n stanovena takto: a) u st edn ho nebo d lkov ho vyt p n na dvojn sobek ro n spot eby p ipadaj c na 1 m 2 vyt p n plochy ode ten za uplynul kalend n rok, b) u tepl a studen vody na dvojn sobek ro n spot eby p ipadaj c na osobu v z vislosti na po tu osob v jednotce ode ten za uplynul kalend n rok. (7) Shrom d n nadpolovi n v t inou len spole enstv m e rozhodnout o dal ch sankc ch za poru ov n ustanoven t chto Stanov a Domovn ho du, byl-li vyd n. ST EST ZRU EN SPOLE ENSTV l. XVI. Zru en a ukon en innosti spole enstv (1) Spole enstv vlastn k se zru uje dnem z niku vlastnick ho pr va ke v em jednotk m v dom. (2) Rozhodnut m vlastn ku jednotek lze spole enstv vlastn k zru it,pokud bylo zalo eno dobrovoln nebo pokud po et jednotek v dom klesl na m n ne p t.v takov m p pad vlastn ci jednotek p jmou pravidla pro spr vu domu a pozemku a pro p sp vky na n. (3) P i zru en spole enstv vlastn k se neprov d likvidace.pr va a povinosti spole enstv vlastn k p ech zej dnem jeho z niku na vlastn ky jednotek v pom ru stanoven m podle pod lu ka d ho vlastn ka jednotky na spole n ch stech. ST SEDM SPOLE N A Z V RE N USTANOVEN l. XVII. Spole n ustanoven (1) Rozhodnut org n spole enstv, t kaj c se jednotliv ch len spole enstv, jim mus b t doru ena v p semn form. Rozhodnut mus obsahovat v rok a od vodn n s uveden m, kdy a k m bylo vyd no. (2) Rozhodnut org n spole enstv a dal dokumenty a informace, u nich je nezbytn p semn charakter, p ed v spole enstv prost ednictv m sv ch org n jednotliv m len m spole enstv osobn proti podpisu nebo je prokazateln za le po tou nebo jinou doru ovac slu bou na adresu uvedenou k dan mu datu odes l n v evidenci len spole enstv. Zas lan 13/14

14 p semnosti se pova uj za doru en a) okam ikem, kdy je len spole enstv nebo osoba s n m ij c ve spole n dom cnosti nebo dal osoba u vaj c jednotku p evezme, nebo b) est m pracovn m dnem po dni, kdy byly tyto p semnosti spole enstv m odesl ny na adresu dle evidence len, nebo c) dnem, kdy len spole enstv sv m jedn n m, opomenut m, i odm tnut m p semnost p evz t jej doru en zma il, nebo d) dnem, kdy byly po tou vr ceny jako nedoru iteln ; v p pad, e zas lan p semnosti jsou po tou nebo jinou doru ovac slu bou opakovan vraceny jako nedoru iteln, m spole enstv pr vo zas l n p semnost zastavit. (3) V p pad, kdy je podle ob ansk ho z kon ku pot ebn souhlas v ech len spole enstv, m e b t tento souhlas vyj d en jednotliv mi leny spole enstv tak mimo sch zi shrom d n, a to pouze p semnou formou na jedn listin i v ce listin ch, kter v ak ka d jednotliv obsahuj jednozna n vymezen v ech skute nost, k n je souhlas vyd v n, d le obsahuj zejm na datum podpisu a podpisy len spole enstv, jejich jm na a p jmen a identifikaci jednotky, kterou vlastn (nap. slo popisn a slo bytov i nebytov prostory). (4) Lh ta k pod n odvol n lena spole enstv proti rozhodnut spole enstv je 15 kalend n ch dn od jeho doru en. l. XVIII. Z v re n ustanoven (1) Z le itosti neupraven t mito Stanovami se d p slu n mi ustanoven mi ob ansk ho z kon ku nebo dal ch pr vn ch p edpis. (2) Ustanoven t chto Stanov plat p im en i pro spolun jemce, podn jemce a dal osoby u vaj c bytov i nebytov jednotky, spole n prostory a dal sti domu a jeho za zen. (3) Pokud by n kter ustanoven t chto Stanov bylo neplatn nebo by se stalo neplatn m, nap. v d sledku pozd j ch zm n pr vn ch p edpis, platnost zb vaj c ch ustanoven t chto Stanov z st v nedot ena. (4) Tyto Stanovy vstupuj v platnost okam ikem jejich schv len shrom d n m. 14/14

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo se sídlem ár nad Sázavou, Brn nská 1146/30 STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ást I. Základní ustanovení l. 1 Firma : ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo Sídlo

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ STANOVY společenství vlastníků bytových jednotek SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ 254-258 se sídlem Praha 9, Křivoklátská 254 Ve znění změn a doplňků schválených shromážděními, konanými dne 4.3.2005 a

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH PRODUKT.. uzav ená mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu p íslušných ustanovení Obchodního zákoníku.513/1991 Sb., ob anského zákoníku ve zn ní

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou,

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství )

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum SBÍRKA ZÁKON ástka 32 rozeslána dne 25.4.2000 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zm n n kterých

Více

Prospekt All Property Ltd.

Prospekt All Property Ltd. 1 Prospekt All Property Ltd. 2 All Property Limited Dubai (APL) 1. Spojené arabské emiráty (SAE) Dubaj 2. All Property Ltd., všeobecné obchodní a investiční podmínky 2.1. Založení a sídlo APL 2.2. Předmět

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

MATEMATIKA Jak matematika se ukr v v pra sk m orloji? MICHAL K EK { LAWRENCE SOMER { ALENA OLCOV Matematick stav AV R, Praha { Stavebn fakulta VUT, Praha 1. vod Pra sk orloj vznikl v dob mistra Jana Husa

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více