STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE"

Transkript

1 STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek (d le jen spole enstv ) je pr vnickou osobou, kter vznikla na z klad z kona. 72/1994 Sb.,od ,nahrazen z k..89/2012sb, kter m se upravuj n kter spoluvlastnick vztahy k budov m a n kter vlastnick vztahy k byt m a nebytov m prostor m a dopl uj n kter z kony (d le jen ob ansk z kon k, ), ve zn n z kona. 273/1994 Sb.,z k..67/2013sb. (2) Spole enstv je z zeno na dobu neur itou pro nemovitost. p. 1064, 1065, 1066 a 1067 v ulici Jerevansk, Praha 10, katastr ln zem Vr ovice (d le jen d m ), a je zp sobil vykon vat pr va a zavazovat se pouze ve v cech spojen ch se spr vou, provozem a opravami domu, spole n ch st domu a pozemku a v dal ch v cech v rozsahu a zp sobem stanoven m ob ansk m z kon kem a t mito Stanovami spole enstv vlastn k bytov ch jednotek domu (d le jen Stanovy ). (3) leny spole enstv jsou vlastn ci byt a nebytov ch prostor domu (d le jen jednotka ), spole n mi leny spole enstv jsou spole n vlastn ci jednotek, za podm nek uveden ch v ob ansk m z kon ku (d le jen len spole enstv ). l. II. N zev a s dlo spole enstv (1) N zev spole enstv : Spole enstv pro domy. p. 1064, 1065, 1066 a 1067 v ul. Jerevansk, Praha 10 Vr ovice. (2) S dlo spole enstv a doru ovac adresa: Jerevansk 1064/7, Praha 10 Vr ovice, PS : ST DRUH P EDM T INNOSTI SPOLE ENSTV l. III. (1) P edm tem innosti spole enstv je spr va, provoz a opravy spole n ch st domu, stanoven m v ob ansk m z kon ku, (d le jen spr va domu ) a zabezpe ov n dal ch innost spojen ch s provozem domu. (2) Spr vou domu se rozum zaji ov n : a) provozu domu, spole n ch st domu a pozemku, v etn technick ch za zen a spole n ch st technick ch s t, a to tak, aby byly provozuschopn a slou ily k jejich dn mu u v n a k dn mu u v n byt a nebytov ch prostor v dom, b) dr by, havarijn dr by a oprav spole n ch st domu, zahrnuj c ch mimo jin t sklepn prostory a vn j pl domu, v etn balkon a vn j sti oken a okenn ch r m, c) protipo rn ho zabezpe en domu v etn hromosvod, d) reviz a oprav spole n ch st technick ch s t, rozvod elektrick energie, plynu, vody a odvodu odpadn ch vod, tepla a tepl u itkov vody v etn radi tor T ve spole n ch stech domu, v tahu, za zen pro p jem televizn ho a rozhlasov ho sign lu, elektrick ch sd lovac ch za zen v dom, vnit n ho osv tlen v dom a dal ch technick ch za zen pat c k vybaven domu, e) prohl dek, i t n a oprav kom n, pr duch a sv tl k, f) administrativn a operativn technick innosti spojen se spr vou domu, v etn veden p slu n technick a provozn dokumentace domu, g) spr vy jednotek a nebytov ch prostor, kter jsou ve spoluvlastnictv v ech len spole enstv, h) dal ch innost, kter vypl vaj pro spole enstv z pr vn ch p edpis a technick ch postup spojen ch se spr vou domu. (3) V r mci p edm tu sv innosti m e spole enstv sjedn vat smlouvy, p edev m o: 1/14

2 a) zaji t n dod vek slu eb spojen ch s u v n m jednotek, nejde-li o slu by, jejich dod vky si lenov zaji uj u dodavatele p mo, b) poji t n domu a pozemku, v etn z vazk odpov dnosti za dodr en term n plateb pojistn ho, c) n jmu spole n ch st domu, d) n jmu jednotek a nebytov ch prostor, kter jsou ve spoluvlastnictv v ech len spole enstv. (4) Spole enstv zaji uje rovn kontrolu pln n j m uzav en ch smluv podle odstavc 2 a 3 tohoto l nku a uplat ov n n rok z poru ov n smluvn ch povinnost ze strany dodavatel. (5) P i pln n kol podle ob ansk ho z kon ku, a t chto Stanov zaji uje spole enstv d le zejm na tyto innosti spojen se spr vou domu a pozemku: a) vyb r n p edem ur en ch finan n ch prost edk od len spole enstv na n klady spojen se spr vou domu a pozemku (d le jen p sp vky na spr vu domu a pozemku ), pop pad dal ch p sp vk na innosti uveden v l. IV. a l. V., b) veden evidence plateb len spole enstv, kter jsou podle p smene a) tohoto odstavce vyb r ny, c) veden evidence n klad vztahuj c ch se k domu a pozemku a k innosti spole enstv, d) z zen t u bank a hospoda en s finan n mi prost edky a veden etnictv v souladu se zvl tn mi pr vn mi p edpisy. e) veden seznamu len spole enstv v souladu se zvl tn mi pr vn mi p edpisy. (6) Spole enstv zaji uje bu p mo, nebo na z klad smluv uzav en ch mezi spole enstv m a dodavateli pln n spojen s u v n m jednotek a spole n ch st domu, jako jsou nap. dod vky tepla a tepl u itkov vody, elekt iny, dod vky vody a odvod odpadn vody, klid spole n ch prostor, u v n v tahu, za zen pro p jem televizn ho a rozhlasov ho sign lu, odvoz komun ln ho odpadu atp. (d le jen slu by ). V r mci t to innosti zaji uje zejm na a) vyb r n hrad za slu by zaji ovan spole enstv m, b) zp sob roz tov n cen slu eb na jednotliv leny spole enstv, nen -li roz tov n cen slu eb stanoveno zvl tn m pr vn m p edpisem nebo rozhodnut m cenov ho org nu a vy tov n p ijat ch z loh na jednotliv leny spole enstv c) veden pot ebn ch evidenc spojen ch se zaji ov n m slu eb a jejich hradami v etn vy tov n. (7) V r mci innost vykon van ch v rozsahu ob ansk ho z kon ku, spole enstv d le zaji uje zejm na a) v asn vym h n pln n povinnost ulo en ch len m spole enstv k tomu p slu n m org nem spole enstv, b) dn hospoda en se sv m majetkem a s finan n mi prost edky poskytovan mi vlastn ky jednotek, c) pln n dal ch povinnost spojen ch s p edm tem innosti spole enstv podle zvl tn ch pr vn ch p edpis. l. IV. Podstatn zm ny spole n ch st domu Spole enstv d le zaji uje se souhlasem v ech len spole enstv zm ny stavby (n stavby, p stavby, rekonstrukce a modernizace) a zm ny v u v n stavby. l. V. Zaji ov n spr vy domu a dal innosti na z klad smlouvy se spr vcem (1) V souladu s usnesen m shrom d n vlastn k jednotek (d le jen shrom d n ) o ustanoven osoby pov en spr vou domu (d le jen spr vce ), m e spole enstv zaji ovat provozn, technick, spr vn a obdobn innosti spojen se spr vou domu a pozemku a s dal mi innostmi, pop pad n kter z t chto innost, na z klad smlouvy se spr vcem, kter m m e b t fyzick nebo pr vnick osoba. (2) Smlouva se spr vcem obsahuje zejm na: 2/14

3 a) vymezen innost, kter bude spr vce vykon vat a ur en doby, po kterou bude spr vce tyto innosti vykon vat. b) ur en zp sobu hospoda en s p sp vky na spr vu domu a pozemku a s finan n mi prost edky poskytovan mi na hradu slu eb v etn jejich evidence, c) povinnost spr vce p edkl dat j m uzav ran smlouvy nebo jejich zm ny p edem ke schv len org nu spole enstv p slu n mu podle t chto Stanov, pokud byl spr vce spole enstv m p semn zmocn n k jejich uzav r n, d) povinnost spr vce p edlo it jednou ro n shrom d n p semnou zpr vu o innosti spr vce, zejm na o finan n m hospoda en, o stavu finan n ch prost edk ka d ho vlastn ka jednotky a o stavu spole n ch st domu, jako i o jin ch v znamn ch souvisej c ch skute nostech, e) povinnost spr vce p ed ukon en m jeho innosti podat shrom d n p semnou zpr vu o sv innosti a p edat protokol rn v boru nebo p edsedovi spole enstv vlastn k v echny p semn materi ly o spr v domu a sv innosti, f) povinnost spr vce umo nit kontroln komisi spole enstv nebo revizorovi kontrolovat innost spr vce, v etn etn agendy, ani by byla dot ena pr va kontroln ch org n st tn spr vy, g) povinnost spr vce sezn mit se s t mito Stanovami a tyto dodr ovat, h) dal n le itosti stanoven shrom d n m. (3) Zm ny osoby spr vce schvaluje shrom d n. (4) Uzav en m smlouvy se spr vcem podle odstavc 1 a 3 nem e b t dot ena v lu n rozhodovac p sobnost org n spole enstv plynouc z ob ansk ho z kon ku, a z t chto Stanov. (1) Org ny spole enstv jsou: ST T ET ORG NY SPOLE ENSTV l. VI. Spole n ustanoven a) shrom d n vlastn k jednotek v dom (d le jen shrom d n ), b) v bor spole enstv (d le jen v bor ) nebo len spole enstv pov en funkc v boru (d le jen p edseda spole enstv ), pokud nen zvolen v bor, c) kontroln komise nebo revizor, rozhodne-li o tom shrom d n. (2) Org ny uveden v odstavci 1 p sm. b) a c) tohoto l nku jsou volen org ny spole enstv. lenem volen ho org nu spole enstv nebo jeho volen m org nem m e b t fyzick osoba, kter je sou asn : star 18 let, trestn bez honn podle zvl tn ho pr vn ho p edpisu, m plnou zp sobilost k pr vn m kon m. nebo pr vnick osoba, p i em tuto pr vnickou osobu bude v org nu zastupovat na z klad p semn ho pov en fyzick osoba, kter je sou asn : star 18 let, trestn bez honn podle zvl tn ho pr vn ho p edpisu, m plnou zp sobilost k pr vn m kon m. (3) lenov volen ch org n spole enstv nesm b t v dan m funk n m obdob spolu navz jem v p buzensk m, pracovn pr vn m, obchodn m nebo jin m obdobn m vztahu, kter by mohl m t vliv na nez vislost a objektivnost jejich rozhodov n. (4) len spole enstv m e b t v dan m funk n m obdob zvolen pouze do jednoho org nu spole enstv. (5) Z vazek k v konu volen funkce v org nu spole enstv je z vazkem osobn povahy a len volen ho org nu spole enstv se nem e nechat zastoupit p i v konu funkce, do n byl zvolen. (6) O d lce funk n ho obdob len volen ch org n rozhoduje shrom d n, kter tyto leny zvolilo, p i em funk n obdob jednoho lena v jedn funkci volen ho org nu m e trvat nejv e 5 let. Funk n obdob po n dnem zvolen m do funkce a kon uplynut m funk n ho obdob. lenstv ve volen m org nu d le kon odstoupen m z funkce, odvol n m 3/14

4 z funkce nebo z nikem lenstv ve spole enstv. (7) len volen ho org nu spole enstv m e b t volen op tovn. (8) len volen ho org nu spole enstv m e b t p ed uplynut m funk n ho obdob z funkce odvol n shrom d n m. (9) len volen ho org nu m e p ed uplynut m funk n ho obdob z funkce odstoupit. Odstoupen mus p semn ozn mit org nu spole enstv, jeho je lenem. Jeho funkce kon dnem, kdy tento org n odstoupen na sv sch zi projednal, nejpozd ji v ak uplynut m 30 dn ode dne doru en ozn men o odstoupen. P ed odstoupen m pov en ho vlastn ka mus tento svolat shrom d n, kter rozhodne o jeho n stupci, term nech pro p ed n dokumentace, inku jeho odstoupen a dal ch n le itostech spojen ch s v b rem a ustaven m nov ho pov en ho vlastn ka nebo se zvolen m v boru podle odst. 1 p sm. b) tohoto l nku. inky odstoupen mus v ak nastat nejpozd ji do 60 dn ode dne kon n tohoto shrom d n. (10) len volen ho org nu, kter byl ze sv funkce odvol n shrom d n m nebo ze sv funkce odstoupil je povinen neprodlen a bez zbyte n ho odkladu p edat svou funkci, v etn ve ker ch p semnost jemu sv en ch nebo j m vytvo en ch v souvislosti s dosavadn m v konem sv funkce n stupci, byl-li ji zvolen, nebo org nu spole enstv, jeho byl lenem. Sou asn je povinen p semn informovat sv ho n stupce nebo org n spole enstv o stavu a rozpracovanosti kol, kter mu byly sv eny, ale kter ke dni sv ho odvol n nebo odstoupen nedokon il nebo u kter ch byl stanoven term n dokon en nebo pln n v obdob n sleduj c m po dni jeho odvol n nebo odstoupen. (11) Shrom d n m e volit n hradn ky len volen ch org n spole enstv v po tu rovnaj c m se nejv e po tu zvolen ch len org n, spolu s ur en m jejich po ad. N hradn k nastupuje na m sto lena org nu, jeho funkce skon ila p ed uplynut m funk n ho obdob, tj. dnem skon en funkce. Pro n hradn ky plat ustanoven odstavc 2,3 a 4 tohoto l nku obdobn. Ustanoven o n hradn c ch len volen ch org n se nepou ije u p edsedy spole enstv vlastn k. (12) Nedojde-li k volb org n spole enstv podle l. VI. odst. 1, pln jejich funkci len spole enstv, jeho spoluvlastnick pod l na spole n ch stech domu in nejm n jednu polovinu, jinak lenov spole enstv, kte se jimi stali dnem jeho vzniku. Tot plat v p pad, e po et len v boru klesl pod 3 leny, nebo nen -li ve funkci p edseda spole enstv vlastn k. l. VII. Shrom d n (1) Nejvy m org nem spole enstv je shrom d n, kter tvo lenov spole enstv, a to vlastn ci bytov ch jednotek um st n ch v dom. (2) Shrom d n vol a odvol v leny v boru nebo pov en ho vlastn ka, vol a odvol v leny kontroln komise nebo revizora, rozhodne-li o jejich z zen. (3) Do v lu n p sobnosti shrom d n n le rozhodov n o: a) zm na prohl en o rozd len pr va k domu a pozemku,na vlastnick pr vo k jednotk m, b) schv len nebo zm n Stanov, c) schv len nebo zm n pravidel pro u v n domu, pozemku a spole n ch st domu, technick ch za zen a spole n ch st technick ch s t (d le jen Domovn d ), d) uzav en smlouvy o z stavn m pr vu k jednotce se souhlasem lena spole enstv, kter je jej m vlastn kem, k zaji t n pohled vek vypl vaj c ch z nepln n finan n ch z vazk tohoto vlastn ka v i spole enstv v souladu s ustanoven m 1194,odst.2,ob ansk ho z kon ku, e) zm n elu u v n stavby, zm n stavby, jako i o podstatn ch zm n ch t kaj c ch se spole n ch st domu a pozemku, f) schv len ro n etn z v rky, p edlo en v borem i pov en m vlastn kem, spolu se zpr vou o hospoda en spole enstv a spr v domu. Pokud je spr va domu a innosti s n souvisej c vykon v ny spr vcem podle l. V., p edkl d ke schv len zpr vu rovn spr vce v rozsahu a zp sobem uveden m ve smlouv, g) v i p sp vk len spole enstv na spr vu domu a pozemku, pop pad o v i a zp sobu placen dal ch p sp vk na innosti uveden v l. IV. a v l. V., h) v i z loh na hradu za slu by, pokud nen rozhodov n v t to v ci usnesen m shrom d n sv eno v boru nebo pov en mu vlastn kovi, i) zp sobu roz tov n cen slu eb na jednotliv leny spole enstv, nen -li stanoveno zvl tn m pr vn m p edpisem nebo rozhodnut m cenov ho org nu, 4/14

5 j) vym h n pln n povinnost ulo en ch len m spole enstv k tomu p slu n m org nem spole enstv podle, ob ansk ho z kon ku a podle t chto Stanov, pokud tuto innost nesv do p sobnosti v boru nebo p edsedy spole enstv vlastn k, k) zm n osoby spr vce nebo o zm n obsahu smlouvy se spr vcem, l) nab v n nemovit ch v c, byt nebo nebytov ch prostor k el m, kter jsou p edm tem innosti spole enstv podle ob ansk ho z kon ku, d le nab v n movit ho majetku a v c, je-li jejich po izovac cena vy ne stka schv len shrom d n m, p j k ch a v rech, nen -li d le uvedeno jinak, m) stanoven v e odm n len m volen ch org n spole enstv, n) rozd len nebo zp sobu pou it p padn ho zisku z hospoda en spole enstv, o) schvalov n rozpo tu spole enstv, p) pen n m stavu a typu tu, u kter ho bude z zen a veden pen n et spole enstv v souladu se zvl tn mi pr vn mi p edpisy, r) z niku spole enstv, s) dal ch z le itostech spole enstv, pokud tak stanov ob ansk z kon k, nebo si je vyhrad shrom d n k rozhodnut, p i em vlastnick pr va len spole enstv vymezen ob ansk m z kon kem mus z stat nedot ena. (4) Shrom d n se sch z nejm n jednou v ka d m kalend n m roce. Svol v je v bor nebo p edseda spole enstv vlastn k. Nen -li zvolen v bor nebo p edseda spole enstv vlastn k, svol v shrom d n ten, kdo pln funkci org n spole enstv. Svolavatel p iprav program a podklady pro jedn n shrom d n nejd le 30 kalend n ch dn p ede dnem, na kter jedn n shrom d n svol v. (5) Shrom d n mus b t svol no tak v p pad, po d -li o to s uveden m n vrhu programu jedn n nejm n takov po et len spole enstv, na kter v dan okam ik p ipad po et hlas odpov daj c alespo jedn tvrtin vlastnick ho pod lu a vlastnick ch pr v s t m spojen ch spole enstv. P itom shrom d n mus b t svol no nejd le do 30 kalend n ch dn od dne doru en takov dosti v boru spole enstv, p edsedovi spole enstv vlastn k nebo tomu, kdo pln funkci org n spole enstv. (6) Nespln -li svolavatel uveden v odst. 4 tohoto l nku povinnost svolat shrom d n podle ustanoven odst. 4 nebo odst. 5 tohoto l nku, jsou opr vn ni shrom d n svolat lenov spole enstv, na kter v dan m okam iku p ipad po et hlas odpov daj c alespo jedn tvrtin vlastnick ho pod lu a vlastnick ch pr v s t m spojen ch spole enstv. (7) Shrom d n se svol v p semnou pozv nkou, kter se prokazateln roze le v em len m spole enstv a sou asn vyv s v dom na domovn v v sce spole enstv nejm n 30 kalend n ch dn p ede dnem kon n shrom d n. V pozv nce se v dy uvede zejm na datum, hodina, m sto kon n a program jedn n shrom d n. D le se v pozv nce uvede, kde se mohou lenov spole enstv sezn mit s podklady k jednotliv m bod m jedn n, pokud nejsou tyto podklady k pozv nce p ipojeny. (8) Jedn n shrom d n d p edseda (m stop edseda) v boru nebo pov en len v boru, nebo p edseda spole enstv vlastn k. V p pad svol n shrom d n svolavatelem podle odst. 4 nebo podle odst. 6 tohoto l nku, d jedn n shrom d n svolavatel nebo j m zmocn n len spole enstv. (9) Osoba, kter d jedn n shrom d n podle bodu 8 tohoto l nku, je povinna rovnocenn a v p im en m e umo nit p tomn m len m spole enstv vyj d it se v pr b hu jedn n k jednotliv m projedn van m bod m programu, a to zejm na k t m, o nich m b t n sledn rozhodnuto hlasov n m. (10) Shrom d n je usn en schopn, jsou-li p tomni lenov spole enstv, na kter v dan m okam iku p ipad po et hlas odpov daj c nadpolovi n v t in vlastnick mu pod lu a vlastnick ch pr v s t m spojen ch spole enstv. (11) Shrom d n se usn a rozhoduje hlasov n m. P i hlasov n je rozhoduj c velikost vlastnick ch pod l a vlastnick ch pr v s t m spojen ch len spole enstv na spole n ch stech domu. lenov spole enstv, kte jsou spoluvlastn ky jedn jednotky, maj spole n (tj. dohromady) jeden hlas. Hlasov n je zpravidla ve ejn, pokud shrom d n na n vrh n kter ho z p tomn ch len spole enstv nerozhodne nadpolovi n v t inou hlas v ech p tomn ch len spole enstv jinak. Tajn hlasov n prob h v dy prost ednictv m hlasovac ch l stk s vyzna en m v hy hlasu odpov daj c velikosti vlastnick ho pod lu a vlastnick ch pr v hlasuj c ho lena spole enstv. (12) K p ijet usnesen shrom d n je zapot eb nadpolovi n v t iny hlas, odpov daj c ch nadpolovi n v t in vlastnick ho pod lu a vlastnick ch pr v s t m spojen ch v ech fyzicky p tomn ch len spole enstv na dan m shrom d n, pokud z kon nebo tyto Stanovy neur uj jinak. 5/14

6 (13) P i rovnosti hlas nebo nedos hne-li se pot ebn v t iny nebo dohody o p ijet i nep ijet rozhodnut o p edm tn m bodu jedn n, rozhodne na n vrh kter hokoliv lena spole enstv soud. Jde-li o d le itou z le itost, m e p ehlasovan len spole enstv po dat soud, aby o n rozhodl. Pr vo je nutno uplatnit u soudu do 3 m s c ode dne p ijet p edm tn ho rozhodnut, jinak pr vo zanik. (14) Po et hlas, odpov daj c nejm n nadpolov n v t in vlastnick ho pod lu a vlastnick ch pr v s t m spojen ch v ech fyzicky p tomn ch len spole enstv na dan m shrom d n, je zapot eb k p ijet usnesen ve v ci schv len : a) Stanov nebo jejich zm ny, b) zm ny v prohl en vlastn ka budovy podle 1166,ob ansk ho z kon ku, c) uzav en smlouvy o z stavn m pr vu k jednotk m podle odst. 3 p sm. d) tohoto l nku, d) zp sobu roz tov n cen slu eb na jednotliv vlastn ky, e) rozd len nebo zp sobu pou it p padn ho zisku z hospoda en spole enstv. (15) K p ijet usnesen o zm n elu u v n stavby, o zm n stavby, jako i o podstatn ch zm n ch t kaj c ch se spole n ch st domu dle l. IV., je zapot eb souhlasu v ech len spole enstv. (16) Nadpolovi n v t iny hlas p tomn ch len spole enstv na shrom d n spole enstv je zapot eb ke zvolen len v boru, len kontroln komise nebo revizora, nebo p edsedu spole enstv vlastn k. (17) Z jedn n shrom d n se po izuje z pis, za jeho po zen a spr vnost odpov d svolavatel, kter se v dy stvrzuje vlastnoru n m podpisem zapisovatele a p edsedaj c ho. Z pis mus obsahovat nezbytn daje prokazuj c schopnost shrom d n k jedn n a usn en, d le daje o programu a pr b hu jedn n, pln zn n p ijat ch usnesen, v sledky hlasov n a v sledky voleb, pokud byly volby prov d ny. P lohu z pisu tvo zejm na listina p tomn ch s jejich podpisy a p semn podklady, kter byly p edlo eny shrom d n k jednotliv m projedn van m bod m. (18) Spr vnost z pisu kontroluje v dy alespo jeden z len kontroln komise nebo revizor. Z pisy v etn p semn ch podklad k jedn n shrom d n mus b t uschov ny u p edsedy v boru nebo u p edsedy spole enstv vlastn k a mus b t dostupn v em len m spole enstv. Z pis z jedn n shrom d n bez p loh se sou asn zp stup uje nejpozd ji do 5 kalend n ch dn a na dobu nejm n 30 kalend n ch dn v em len m spole enstv, a to zpravidla prost ednictv m v v sky um st n na dostupn m a viditeln m m st v dom, pokud shrom d n o form zve ejn n nerozhodne jinak. (19) Pokud n kter z len spole enstv zjist v z pisu z jedn n shrom d n nesrovnalost, ozn m tuto skute nost ve form p semn p ipom nky k z pisu svolavateli nebo p edsedaj c mu ve lh t do 15 kalend n ch dn ode dne, kdy prob hlo jedn n shrom d n, k n mu se z pis vztahuje. Svolavatel je povinen ka dou p ipom nku k z pisu, kter byla dn p semn vznesena v po adovan lh t, p semn vypo dat do 5 kalend n ch dn od jej ho doru en a jej vypo d n p ilo it k z pisu. Vypo d n p ipom nky se sou asn p ikl d i k zve ejn n mu z pisu podle bodu 18 tohoto l nku. (20) Ustanoven odstavc 17 a 19 tohoto l nku Stanov se pou ije p im en pro z pisy z jedn n v ce lenn ch volen ch org n spole enstv (v boru a kontroln komise, je-li ustavena). Z pisy z jedn n v ce lenn ch volen ch org n se nezve ej uj. Tyto volen org ny je v ak v p pad projeven z jmu mus poskytnout k nahl dnut i jinak zp stupnit ka d mu lenu spole enstv a to minim ln ve vyhra en ch ( edn ch) hodin ch. (21) Nen -li svolan zhroma d n zp sobil usn et se,m e osoba kter je opr vn na shrom d n svolat, navrhnout v p semn form do jednoho m s ce ode dne,na kter bylo zased n svol no,aby vlastn ci jednotek rozhodli o t ch z le itostech mimo zased n.v jin ch p padech lze mimo zased n rozhodnout,pokud to p ipust stanovy. a) n vrh mus obsahovat alespo n vrh usnesen,podklady pot ebn pro jeho posouzen nebo daj,kde jsou uve ejn ny,a daj o lh t,ve kter se m vlastn k jednotky vyj d it.neur -li stanovy del lh tu,plat, e lh ta in patn ct dn..b) k platnosti hlasov n se vy aduje vyj d en vlastn ka jednotky s uveden m dne,m s ce a roku,kdy bylo u in no,podepsan vlastn rukou na listin obsahuj c pln zn n n vrhu rozhodnut. c) statut rn org n ozn m vlastn k m jednotek v p semn form v sledek hlasov n,a pokud bylo usnesen p ijato,ozn m jim i cel obsah,p ijat ho usnesen.neu in -li to bez zbyte n ho odkladu,m e ozn men u init na n klady spole enstv vlastn k ten,kdo usnesen navrhl. d) Rozhodnut se p jm v t inou v ech hlas v ech vlastn k jednotek,leda e stanovy vy aduj vy po et hlas.m n -li se v ak v em vlastn k m jednotek velikost pod l na spole n ch stech nebo m n -li se pom r v e p sp vk na spr vu domu a pozemku jinak ne v d sledku zm ny pod l na spole n ch stech,vy aduje se souhlas v ech vlastn k jednotek. 6/14

7 l. VIII. V bor (1) V bor je v konn m org nem spole enstv. d a organizuje b nou innost spole enstv a rozhoduje ve v cech spojen ch se spr vou domu a s p edm tem innosti spole enstv s v jimkou rozhodov n o z le itostech, kter jsou podle ob ansk ho z kon ku a t chto Stanov ve v lu n v p sobnosti shrom d n nebo si je shrom d n k rozhodnut vyhradilo. (2) V bor je statut rn m org nem spole enstv. Za svou innost odpov d v bor shrom d n. Za v bor jedn navenek jeho p edseda. V dob nep tomnosti p edsedy jej zastupuje m stop edseda. Jde-li v ak o p semn pr vn jedn n kter in spole enstv, mus b t podeps n p edsedou nebo v jeho zastoupen m stop edsedou a sou asn dal m lenem v boru. Podepisuje-li p semnost zakl daj c p semn pr vn kon p edseda spolu s m stop edsedou, je podpis m stop edsedy pova ov n za podpis dal ho lena v boru. (3) lenov v boru jsou voleni a odvol v ni shrom d n m. V bor si z ad sv ch len vol, resp. odvol v, sv ho p edsedu a m stop edsedu. (4) P edseda v boru organizuje, svol v zased n v boru a d innost v boru, organizuje b nou innost spole enstv ve shod s dal mi leny v boru. P edseda je povinen bezodkladn svolat zased n v boru na n vrh kter hokoli lena v boru. (5) V bor organizuje sv zased n dle pot eby, nejm n v ak jedenkr t za ka d t i m s ce. Z ka d ho zased n v boru se po izuje z pis v souladu s l. VII odst. 17 a 20. (6) V bor spole enstv je nejm n t lenn, v dy v ak mus m t lich po et len. Ka d len v boru m pr vo svolat sch zi v boru po p edchoz m ozn men t to skute nosti p edsedovi. P i rozhodov n v boru ka d jeho len m jeden rovnocenn hlas. (7) V bor je schopen usn en, je-li p tomna nadpolovi n v t ina jeho len. K p ijet usnesen je zapot eb nadpolovi n v t iny hlas v ech p tomn ch len v boru. Po d -li o to len v boru, mus b t do z pisu v slovn uveden jeho nesouhlas s p ijat m usnesen m, pop. na jeho n vrh t d vody tohoto nesouhlasu. (8) Odpov dnost lena v boru za kodu, kterou zp sobil poru en m pr vn povinnosti p i v konu sv funkce, se d ustanoven m ob ansk ho z kon ku. (9) V bor jako v konn org n spole enstv zejm na: a) zaji uje z le itosti spole enstv ve v cech spr vy domu a pozemku a dal ch innost spole enstv podle ob ansk ho z kon ku a t chto Stanov, pokud nejde o z le itosti, kter jsou v p sobnosti shrom d n ; zaji uje pln n usnesen shrom d n a odpov d mu za svou innost, b) rozhoduje o uzav r n smluv ve v cech p edm tu innosti spole enstv, zejm na k zaji t n oprav, poji t n domu a zaji t n dod vky slu eb spojen ch s u v n m domu, jeho spole n ch st a jednotek, c) odpov d spole enstv za veden etnictv podle zvl tn ch pr vn ch p edpis, za zpracov n etn z v rky a za p edlo en p izn n k dan m, pokud tato povinnost vypl v ze zvl tn ch pr vn ch p edpis, d) p ipravuje podklady pro jedn n shrom d n, svol v shrom d n, p edkl d shrom d n zpr vu o hospoda en spole enstv v etn etn z v rky, zpr vu o spr v domu a pozemku a o dal ch innostech spole enstv, kter obsahuj zejm na z kladn daje o proveden ch a pl novan ch oprav ch, dr b a povinn ch reviz ch v etn daj o pou it a stavu p sp vk na spr vu domu a pozemku, e) p edkl d k projedn n a schv len etn z v rku a p semn materi ly, kter m shrom d n projednat, f) zaji uje dn veden p semnost spole enstv, v etn aktu ln ho seznamu len spole enstv, g) podle usnesen shrom d n sd luje jednotliv m len m spole enstv v i p sp vk na n klady spojen se spr vou domu a pozemku a v i z loh na hradu za slu by, h) zaji uje vy tov n z loh na hradu za slu by a vypo d n nedoplatk nebo p eplatk, i) zaji uje v asn pln n z vazk spole enstv v i t et m osob m a v asn uplat ov n pohled vek spole enstv, j) disponuje finan n mi prost edky spole enstv do v e ur en shrom d n m, k) m pr vo p i mimo dn ch havarijn ch stavech nebo jin ch obdobn ch v jime n ch p padech rozhodnout o okam it pen it v pomoci u pen n ho stavu, kde je veden et spole enstv nebo u kter ho byla uzav ena n kter z pojistn ch smluv spole enstv, za elem nezbytn ho bezodkladn ho odstran n kody nebo zabr n n dal n sledn kody; pokud tato stka p es hne disponibiln limit v boru podle bodu j), mus 7/14

8 v bor o t to skute nosti bezodkladn informovat v echny leny spole enstv a za t mto elem neprodlen svolat shrom d n, l) mus stanovit edn hodinu nebo hodiny pro individu ln jedn n s leny spole enstv, nejm n v rozsahu 1 hodiny v ka d m kalend n m m s ci, pokud shrom d n nerozhodne jinak. (10) V bor jako statut rn org n spole enstv zejm na a) in pr vn kony jm nem spole enstv navenek ve v cech p edm tu innost, v etn uzav r n smluvn ch vztah, v souladu s ob ansk m z kon kem, s t mito Stanovami a s usnesen mi shrom d n, b) zaji uje kontrolu kvality dod vek, slu eb a jin ch pln n podle uzav en ch smluv a in v i dodavatel m pot ebn pr vn nebo jin opat en k odstran n zji t n ch nedostatk nebo k n hrad vznikl kody, c) vede aktu ln seznam len spole enstv a n jemn k v souladu se zvl tn m pr vn m p edpisem, d) vym h jm nem spole enstv pln n povinnost ulo en ch len m spole enstv, e) pln povinnosti ulo en ob ansk m z kon kem ve vztahu k rejst ku spole enstv veden ho p slu n m soudem ur en m zvl tn m p edpisem k veden obchodn ho rejst ku, f) m pr vo vyzvat vlastn ky jednotek k slo en z lohy na et spole enstv na pokryt dluh n kter ho vlastn ka, dlu c ho z lohy na slu by spole n hrazen spole enstv m, a to do doby, ne tento dlu c vlastn k dlu n z lohy za slu by uhrad, g) nastane-li zm na ve skute nostech, kter jsou ve v lu n p sobnosti shrom d n, m v bor povinnost svolat shrom d n, a to nejpozd ji do 30 dn ode dne, kdy mu tato zm na byla uvedena ve zn most. l. IX P edseda spole enstv vlastn k (1) P edseda spole enstv vlastn k pln funkci v konn ho a statut rn ho org nu spole enstv. (2) P edseda spole enstv vlastn k in pr vn kony a podepisuje je jm nem spole enstv. (3) P edsedu spole enstv vlastn k vol a odvol v shrom d n stejn m zp sobem, jak m se vol a odvol v v bor spole enstv. (4) P edseda spole enstv vlastn k vykon v p sobnost a pln koly sv en v boru a p edsedovi v boru v rozsahu a s kompetencemi stanoven mi ob ansk m z kon kem a l. VIII. t chto Stanov. P itom pov en vlastn k odpov d za v kon sv en ch innost spole enstv a shrom d n. l. X. Kontroln komise, revizor (1) Kontroln komise je kontroln m org nem spole enstv, kter je opr vn n kontrolovat innost spole enstv a spr vce, projedn vat st nosti jeho len na innost spole enstv nebo jeho org n. Kontroln komise nebo jej pov en len je opr vn n nahl et do etn ch a jin ch doklad spole enstv a spr vce, vy adovat od v boru nebo p edsedy spole enstv vlastn k, nebo spr vce, pot ebn informace pro svou kontroln innost. Kontroln komise odpov d pouze shrom d n a je nez visl na ostatn ch org nech spole enstv. (2) Kontroln komise je zpravidla t lenn a vol ji shrom d n stejn m zp sobem, jak m se vol v bor. Ze sv ch len vol kontroln komise sv ho p edsedu, kter svol v a d jedn n t to komise. P edseda je povinen bezodkladn svolat jedn n kontroln komise na n vrh kter hokoli jej ho lena. (3) Kontroln komise v r mci sv p sobnosti zejm na: a) kontroluje, zda spole enstv a jeho org ny vyv jej innost v souladu s ob ansk m z kon kem a s t mito Stanovami, b) vyjad uje se k dn etn z v rce spole enstv a ke zpr v v boru p edkl dan shrom d n, c) pod v shrom d n zpr vu o sv kontroln innosti, a to nejm n jednou za kalend n rok, d) m e podat v boru nebo p edsedovi spole enstv vlestn k o nedostatc ch zji t n ch p i sv kontroln innosti s n vrhy opat en k odstran n zji t n ch nedostatk v etn term n na jejich odstran n, e) prov d kontrolu innosti spr vce, pokud je tento shrom d n m stanoven, f) astn se prost ednictv m sv ho z stupce jedn n v boru, 8/14

9 g) mus stanovit edn hodinu nebo hodiny pro individu ln jedn n s leny spole enstv, nejm n v rozsahu 1 hodiny v ka d m tvrtlet kalend n ho roku nebo jinou formu mo n ho individu ln ho kontaktu dostupnou pro v echny leny spole enstv bez rozd lu, pokud shrom d n nerozhodne jinak. (4) Rozhodne-li shrom d n podle l. VI. odst. 1 p sm. c) o z zen funkce revizora, m revizor p sobnost kontroln komise podle ustanoven odst. 1 a 3 tohoto l nku. ST TVRT LENSTV VE SPOLE ENSTV l. XI. Vznik lenstv, evidence len spole enstv (1) leny spole enstv se st vaj fyzick i pr vnick osoby, kter nabyly vlastnictv k jednotce v dom, pro kter spole enstv vzniklo. Jejich lenstv vznik : a) dnem vzniku spole enstv v p padech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictv k jednotce nejpozd ji dnem vzniku spole enstv, b) dnem nabyt vlastnictv k jednotce v p padech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictv k jednotce po dni vzniku spole enstv. (2) Spole n mi leny spole enstv jsou spoluvlastn ci jednotky nebo man el, kte maj jednotku ve spole n m jm n man el. Ze spole n ho lenstv jsou spole n lenov opr vn ni a povinni spole n a nerozd ln. (3) Spoluvlastn ci jednotky jako spole n lenov maj postaven vlastn ka jednotky a maj pr vo astnit se shrom d n a na tomto shrom d n hlasovat jako jeden vlastn k - len spole enstv s v hou hlasu odpov daj c spoluvlastnick mu pod lu na spole n ch stech domu, p i em v ha hlasu je ned liteln. (4) Seznam len spole enstv, jejich lenstv vzniklo ke dni vzniku spole enstv, tvo p lohu z pisu z prvn, tj. ustanovuj c sch ze spole enstv., p i em s t mto seznamem mus b t d le nakl d no v souladu se zvl tn m pr vn m p edpisem. Osoby, jejich lenstv vznikne kdykoliv b hem doby trv n spole enstv, zap e spole enstv do seznamu len spole enstv neprodlen pot, kdy len spole enstv ozn m v boru spole enstv prokazateln nabyt vlastnictv jednotky. V seznamu len spole enstv mus b t u ka d ho lena spole enstv uvedeno zejm na jm no, p jmen, datum narozen, m sto trval ho pobytu, eviden n slo bytov jednotky a datum z pisu, v ha hlasu p i hlasov n na shrom d n odpov daj c jeho vlastnick mu pod lu a vlastnick ch pr v s t m spojen ch. Osoby, jejich lenstv zanikne, jsou ze seznamu neprodlen vy krtnuti. l. XII. Pr va a povinnosti lena spole enstv (1) len spole enstv m pr va vlastn ka jednotky a lena spole enstv uveden v p slu n ch ustanoven ch z kona o vlastnictv byt a t chto Stanov a m zejm na pr vo: a) u vat jednotku a disponovat s n v rozsahu a zp sobem vymezen m p slu n mi ustanoven mi ob ansk ho z kon ku a t chto Stanov, b) astnit se ve ker innosti spole enstv zp sobem a za podm nek stanoven ch ob ansk m z kon kem a t mito Stanovami, c) astnit se shrom d n a hlasov n m se pod let na jeho rozhodov n, d) volit a b t volen do org n spole enstv, e) p edkl dat org n m spole enstv a shrom d n n vrhy a podn ty ke zlep en innosti spole enstv a k odstran n nedostatk v jejich innosti, f) obdr et ve stanoven ch lh t ch vy tov n z loh na hradu jednotliv ch slu eb a vr cen p padn ch p eplatk, g) nahl et do p semn ch podklad p ipravovan ch pro shrom d n, do z pis ze shrom d n, z pis z jedn n v boru a kontroln komise, je-li z zena, do uzav en ch smluv sjedn van ch spole enstv m, etn ch knih,doklad a do podklad, z nich vych z ur en rozsahu povinnost lena spole enstv pod let se na n kladech spojen ch se spr vou domu a pozemku a s dod vkou slu eb spojen ch s u v n m jednotky a spole n ch prostor domu. h) dozv d t se jm no a adresu kter hokoliv vlastn ka jednotky nebo n jemce v dom,tuto informaci mus 9/14

10 vlastn kovy sd lit najeho dost osoba,kter je odpov dna za spr vu domu. (2) len spole enstv m povinnost vlastn ka jednotky a lena spole enstv uveden v p slu n ch ustanoven ch ob ansk ho z kon ku a t chto Stanov, zejm na m povinnost: a) dodr ovat tyto Stanovy a plnit usnesen org n spole enstv schv len v souladu s ob ansk m z kon kem a t mito Stanovami, b) hradit stanoven p sp vky na spr vu domu a pozemku na et spole enstv, c) hradit stanoven z lohy na hradu za slu by a hradit nedoplatky vypl vaj c z vy tov n, d) dit se p i u v n spole n ch st domu, pozemku a spole n ch za zen domu pr vn mi p edpisy a pokyny v robce nebo spr vce technick ch za zen a Domovn m dem, byl-li schv len shrom d n m, e) zdr et se jedn n, j m by zasahoval do pr v ostatn ch len spole enstv ; pravy jednotek ve sv m vlastnictv prov d t tak, aby neohro oval v kon vlastnick ch pr v ostatn ch vlastn k jednotek a v p padech, kde to stanov ob ansk z kon k, stavebn z kon nebo jin pr vn p edpis, prov d t pravy jen se souhlasem v ech vlastn k jednotek nebo na z klad smlouvy o v stavb uzav en se v emi vlastn ky v dom, f) odstranit na sv n klady z vady a po kozen, kter na jin ch jednotk ch nebo na spole n ch stech domu zp sobil sv m jedn n m s m, nebo ti, kte s n m jednotku u vaj, g) umo nit instalaci a dr bu za zen pro m en tepla, tepl u itkov vody a studen vody v jednotce a ode et nam en ch hodnot, h) umo nit po p edchoz m vyzv n p stup do jednotky, pokud to nezbytn vy aduj pravy, provoz, opravy apod. ostatn ch jednotek nebo domu jako celku; nejde-li o havarijn i obdobn stav, in v zvu p semn v bor nebo p edseda spole enstv vlastn k alespo p t kalend n ch dn p edem. i) v p pad havarijn ho i obdobn ho stavu neprodlen zp stupnit bytovou jednotku; v p pad, e vznikne koda na majetku ostatn ch vlastn k bytov ch jednotek anebo majetku spole enstv t m, e vlastn n bytov jednotka nebyla v dob vzniku havarijn ho nebo obdobn ho stavu vlastn kem bytov jednotky zp stupn na, uhrad vlastn k t to jednotky do 30 dn od ozn men v e finan n kody pov en m org nem spole enstv tuto finan n stku na et spole enstv, j) neprodlen ozn mit v boru nebo p edsedovi spole enstv vlastn k v echny zm ny ve skute nostech rozhodn ch pro veden aktu ln ho seznamu len spole enstv v souladu s l. XI. odst. 4 a podle zvl tn ho p edpisu, nejpozd ji v ak do 15 kalend n ch dn, k) neprodlen oznamovat v boru nebo p edsedovi spole enstv vlastn k i v echny skute nosti rozhodn pro pot eby spr vy domu a roz tov n slu eb spojen ch s bydlen m, zejm na zm ny v po tu u ivatel bytov jednotky jako jsou nap. osoby sd lej c spole nou dom cnost vlastn ka jednotky, n jemce nebo podn jemce, pokud je zp sob roz tov n cen slu eb nebo stanoven v e p sp vk na spr vu domu a pozemku z visl t na tomto po tu; ozn men mus b t provedeno nejpozd ji do 15 kalend n ch dn ode dne, kdy ke zm n do lo, l) v p pad pron jmu vlastn n jednotky nebo jej sti jin m osob m nebo sd len dom cnosti a u v n jednotky jin mi osobami pln zodpov d za tyto osoby a jejich jedn n v r mci t chto Stanov a Domovn ho du, byl-li vyd n, a je povinen tyto osoby s t mito dokumenty a zajistit dn u v n jednotky nebo jej sti, m) p semn ozn mit v boru nebo p edsedovi spole enstv vlastn k zm nu stavby dle ustanoven ob ansk ho z kon ku,t mito stanovami, a to p ed jej m zapo et m, pokud tuto prov d. (1) lenstv ve spole enstv zanik : l. XIII. Z nik lenstv ve spole enstv a) p evodem nebo p echodem vlastnictv jednotky, b) z nikem jednotky, jej m vlastn kem je len spole enstv, c) mrt m lena spole enstv - fyzick osoby, d) z nikem lena spole enstv - pr vnick osoby bez pr vn ho n stupnictv, e) dal m zp sobem, pokud tak stanov ob ansk z kon k nebo jin pr vn p edpis. (2) Spole n lenstv ve spole enstv zanik a m n se na lenstv dnem, kdy se zap e zm na p edchoz ho spoluvlastnictv jednotky na v lu n vlastnictv jedin ho lena spole enstv do katastru nemovitost ; tuto zm nu je povinen len spole enstv neprodlen ozn mit v boru spole enstv nebo p edsedovi spole enstv vlastn k. 10/14

11 ST P T HOSPODA EN SPOLE ENSTV l. XIV. Hospoda en spole enstv a zp sob nakl d n s jeho majetkem (1) Spole enstv hospoda s finan n mi prost edky poskytovan mi leny spole enstv na hradu p sp vk na spr vu domu a pozemku, d le s finan n mi prost edky poskytovan mi leny spole enstv na hradu za slu by spojen s u v n m jednotek a spole n ch st domu a s dal mi finan n mi prost edky z skan mi v r mci innosti spole enstv. (2) Uzav e-li spole enstv podle t chto Stanov smlouvu se spr vcem, je povinno smluvn dojednat tak povinnost spr vce p edkl dat org n m spole enstv p edem ke schv len n vrhy v e p sp vk na spr vu domu a pozemku a v e z loh na hradu za slu by placen leny spole enstv, n vrhy na roz tov n cen slu eb a dal n vrhy, kter podle ob ansk ho z kon ku a t chto Stanov schvaluj org ny spole enstv. Ve smlouv m e spole enstv pov it spr vce t zaji ov n m n kter ch innost uveden ch v odst. 1. tohoto l nku. (3) Nabude-li spole enstv v ci, pr va, byty, nebytov prostory nebo jin majetkov hodnoty, k el m uveden m v ob ansk m z kon ku a v t chto Stanov ch, je povinno s nimi hospoda it pouze v souladu s vymezen m elem. V bor nebo p edseda spole enstv vlastn k m e v t chto z le itostech init pr vn kony pouze na z klad usnesen shrom d n, pokud shrom d n sv m usnesen m nerozhodne jinak. (4) Spole enstv je povinno uplat ovat a vym hat pln n povinnost ulo en ch len m spole enstv a pln n z vazk t et ch osob v i spole enstv k tomu p slu n m org nem spole enstv. Spole enstv m e nadpolovi n v t inou sv ch len rozhodnout o pov en pr vnick i fyzick osoby k vym h n pohled vek a z vazk, kter vzniknou u jednotliv ch len spole enstv nebo z vazk t et ch osob z titulu nepln n jejich povinnost ke spole enstv a k tomuto elu je v bor nebo p edseda spole enstv vlastn k opr vn n zplnomocnit jinou osobu. (5) V bor nebo p edseda spole enstv vlastn k na z klad rozhodnut spole enstv m e z d vodu zaji t n z vazk lena spole enstv v i spole enstv p edlo it soudu n vrh na vyd n usnesen o p edb n m opat en k omezen p evodu jednotky na nov ho vlastn ka i k omezen vlastnick ho pr va k t to jednotce z zen m z stavn ho pr va apod. pokud nedojde k dohod nebo k uzav en smlouvy dle ustanoven l. VII. odst. 3. p sm. d) t chto Stanov. (6) lenov spole enstv jsou z pr vn ch kon t kaj c ch se spole n v ci opr vn ni a povinni v pom ru odpov daj c m velikosti jejich spoluvlastnick ch pod l na spole n ch stech domu. (7) lenov spole enstv ru za z vazky spole enstv v pom ru, kter odpov d velikosti spoluvlastnick ch pod l na spole n ch stech domu a jejich ocen n finan n hodnot. (8) Spole enstv a vlastn ci jednotek jsou povinni a odpov dni za tvorbu a hospoda en s t mito finan n mi fondy: a) Ned liteln fond - je z zen p i vzniku spole enstv a je tvo en pravideln mi m s n mi vklady ve v i nejm n 20% (slovy: dvacet procent) z pravideln ch m s n ch p sp vk vlastn k jednotek na spr vu domu a pozemku v (slovy: dvaceti procenty) O p padn m nav en tohoto p sp vku rozhoduje shrom d n. Prost edky tohoto fondu jsou ur eny v hradn na rekonstrukce, gener ln opravy a modernizaci spole n ch st domu. Prost edky tohoto fondu nevy erpan v b n m roce se p ev d j do p t ho roku. Tyto prost edky se za trv n spole enstv nesm pou t k rozd len mezi leny spole enstv a jsou nep evoditeln do jin ch fond spole enstv. O konkr tn m zp sobu pou it t chto prost edk rozhoduje v hradn shrom d n spole enstv. b) Havarijn fond - je z zen p i vzniku spole enstv a je tvo en pravideln mi m s n mi vklady ve v i nejm n 5 % (slovy: p t procent) z pravideln ch m s n ch p sp vk vlastn k jednotek na spr vu domu a pozemku. O p padn m nav en tohoto p sp vku rozhoduje shrom d n. Prost edky tohoto fondu jsou ur eny na hrady odstra ov n vznikl ch havarijn ch stav na spole n ch stavebn ch a technologick ch stech domu. O konkr tn m pou it t chto prost edk rozhoduje v bor spole enstv a to do finan n v e stanoven shrom d n m. Nevy erpan prost edky b n ho roku se p ev d j do n sleduj c ho etn ho obdob roku n sleduj c ho a za trv n spole enstv se nesm pou t k rozd len mezi leny spole enstv. c) Fond oprav a rezerv - z izuje spole enstv p i sv m vzniku nad r mec ned liteln ho fondu. Prost edky tohoto fondu jsou ur eny na b n opravy a dr bu spole n ch st domu a pozemku. Je tvo en pravideln mi m s n mi vklady ve v i nejm n 10 % (slovy: deseti procenty) z pravideln ch m s n ch p sp vk vlastn k jednotek na spr vu domu a pozemku. O p padn m nav en tohoto p sp vku rozhoduje shrom d n. O pou it t chto prost edk rozhoduje v bor spole enstv, a to do finan n v e stanoven shrom d n m. Minim ln z statek v tomto fondu ke dni 31. prosince ka d ho kalend n ho roku mus init ,- K (slovy: 11/14

12 dvacet tis c korun esk ch). Nevy erpan prost edky v b n m roce nad minim ln z statek se p ev d j do n sleduj c ho kalend n ho roku, nebo na z klad rozhodnut shrom d n se mohou ste n nebo v pln v i nad minim ln z statek p ev st do ned liteln ho fondu. Za trv n spole enstv se nesm prost edky tohoto fondu rozd lit mezi leny spole enstv. d) Provozn fond - z izuje spole enstv p i sv m vzniku. Prost edky tohoto fondu jsou ur eny na hradu ve ker ch provozn ch n klad domu a pozemku, tj. na hrady slu eb poskytovan ch v souvislosti s u v n m domu, pozemku a jednotek vlastn k, jako je zejm na teplo, tepl voda, vodn a sto n, spole n elekt ina, v tah, klid, spole n ant na v etn kabelov ch rozvod, odvoz komun ln ho odpadu nebo dal slu by poskytovan spole enstv m vlastn k m jednotek; d le na hrady n klad na revizn zpr vy o stavu technologick ho vybaven domu, n klad na spr vu domu, dan z nemovitost, poji t n domu a pozemku, dan z p padn ch p jm spole enstv a hrady p padn ch ztr t spole enstv, soudn v lohy nebo n klady na pr vn zastoupen spole enstv. Tento fond je tvo en z pravideln ch m s n ch p sp vk vlastn k jednotek na spr vu domu a pozemku splatn ch do 15. dne (slovy: patn ct ho dne) ka d ho m s ce b n ho roku. V i t chto p sp vk stanov shrom d n a je mo n m nit pouze za souhlasu nadpolovi n v t iny len spole enstv. O pou it t chto prost edk rozhoduje v bor spole enstv do finan n v e stanoven shrom d n m. Minim ln z statek v tomto fondu ke dni 31. prosince ka d ho kalend n ho roku mus init jednon sobek pr m rn ho m s n ho v daje z tohoto fondu za uplynul ch, po sob jdouc ch est m s c, po naje m s cem ervnem dan ho b n ho roku. Prost edky nevy erpan nad r mec povinn ho z statku v b n m roce mohou b t p evedeny do ned liteln ho fondu, fondu oprav a rezerv, havarijn ho fondu, nebo mohou b t rozd leny mezi leny spole enstv na z klad rozhodnut shrom d n. (9) Dal finan n fondy m e spole enstv vytv et na z klad rozhodnut shrom d n vlastn k jednotek. (10) O rozd len nebo zp sobu pou it p padn ho zisku z hospoda en spole enstv m e b t rozhodnuto jen na z klad usnesen shrom d n v souladu s l. VII. odst. 3 p sm. n), a to v dy a po p ijet a schv len etn uz v rky spole enstv za uplynul etn obdob ; p itom p i rozd lov n zisku mus b t respektov na v e vlastnick ho pod lu lena spole enstv. (11) Uzav r -li spole enstv hypot n v r, finan n p j ku nebo vyu v -li jin ho finan n ho produktu, kter m e v st k jeho zadlu en, m e tak init pouze s p edchoz m souhlasem v ech len spole enstv. Tento souhlas mus b t u in n na sch zi shrom d n konan za p tomnosti not e a po zen o n m not sk z pis s v jimkou p padu uveden ho v l. VIII. odst. 9 p sm. k). (12) Roz tov n z loh na hradu za slu by hrazen vlastn ky jednotek a jejich zp tn vy tov n prov d v bor nebo pov en vlastn k jedenkr t za etn obdob stanoven zvl tn m pr vn m p edpisem, a to nejpozd ji do 90 kalend n ch dn po jeho skon en. Vz jemn vypo d n p eplatk a nedoplatk plynouc ch z vy tov n se provede nejpozd ji do 30 dn po vy tov n z loh. (13) P i spr v dan s a souvisej c ch da ov ch a dal ch finan n ch z vazk spole enstv se postupuje podle zvl tn ch pr vn ch p edpis. (14) Za hospoda en spole enstv odpov d v bor spole enstv, kter z d a vede et u pen n ho stavu za elem finan n spr vy domu a pozemku v souladu se zvl tn mi pr vn mi p edpisy. Shrom d n rozhodne, u kter ho pen n ho stavu bude zalo en et spole enstv. l. XV. Sankce (1) Je-li vlastn k jednotky v prodlen s hradou sv ch finan n ch z vazk v i spole enstv a nepo d v as o p im en odklad z v n ch d vod (nemoc, ztr ta zam stn n atp.), m e mu b t tov n poplatek a ve v i 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z dlu n stky za ka d den prodlen. dost o odklad finan n ch spl tek a p padn uplatn n sankce projedn v v bor spole enstv. O uplatn n sankce rozhodne na n vrh v boru shrom d n. (2) Je-li vlastn k jednotky bez v n ho d vodu v prodlen se svoji hradovou povinnost a nepo dal o odklad dle odst. 1 tohoto l nku po dobu del t m s c a nedo lo k uzav en smlouvy dle ustanoven l. VII. odst. 3. p sm. d) t chto Stanov, bude spole enstv postupovat proti tomuto vlastn kovi jednotky dle ustanoven odst. 3 a 5 tohoto l nku Stanov v etn vym h n poplatku z prodlen a n klad na vym hac zen. V t to souvislosti bude vlastn k jednotky p semn vyzv n spole enstv m prost ednictv m v boru k hrad sv ch finan n ch z vazk v i spole enstv pod pohr kou odprodeje pohled vek spole enstv t et, pr vnick nebo fyzick, osob. Pokud takov to skute nost nastane, mus o n v bor v dy 12/14

13 informovat leny spole enstv na nejbli m jedn n shrom d n. (3) Pokud budou spole enstv na z klad obecn platn ch pr vn ch p edpis anebo na z klad uzav en ch smluv s jin mi subjekty vym eny sankce z d vodu nepln n finan n ch z vazk vlastn ka jednotky v i spole enstv, m spole enstv pr vo tyto sankce p ipo st k rok m z prodlen. O p ipo ten t chto sankc rozhoduje na n vrh v boru nebo lena spole enstv shrom d n. (4) Pokud pro spln n z vazk spole enstv z d vodu nepln n finan n ch z vazk vlastn ka jednotky vznikla spole enstv nutnost zajistit hrady pomoc v ru odsouhlasen ho shrom d n m podle l. XIV. odst. 11 t chto Stanov, m spole enstv pr vo na z klad rozhodnut shrom d n n klady spojen s v rem (nap. n klady na odsouhlasen v ru shrom d n m v etn not sk ho poplatku, poplatky a roky bance) k sankci z prodlen p ipo st. (5) Pokud nebude ze strany vlastn ka jednotky spln na oznamovac povinnost podle ustanoven l. XII. odst. 2 p sm. j) bude pro roz tov n slu eb a dal ch souvisej c ch plateb spojen ch s u v n m jednotky a spole n ch st domu z visl na po tu osob, pro v po et t chto plateb pou it po et osob rovnaj c mu se dvojn sobku pr m rn ho po tu osob p ipadaj c na jednotku v dom a to za cel etn obdob dan ho roku. V t to v ci rozhoduje na n vrh v boru shrom d n. (6) Pokud vlastn k jednotky neumo n bezd vodn p stup do jednotky v p edem ozn men m term nu nebo stanoven m n hradn m term nu ode tu nebo opravy nainstalovan ch m idel tepla, tepl a studen vody, nebo bude zji t no, e do lo z m rn k manipulaci s t mito m idly, m e b t na n vrh v boru nebo n kter ho lena spole enstv a na z klad rozhodnut shrom d n uplatn na sankce, kdy bude spot eba dodate n stanovena takto: a) u st edn ho nebo d lkov ho vyt p n na dvojn sobek ro n spot eby p ipadaj c na 1 m 2 vyt p n plochy ode ten za uplynul kalend n rok, b) u tepl a studen vody na dvojn sobek ro n spot eby p ipadaj c na osobu v z vislosti na po tu osob v jednotce ode ten za uplynul kalend n rok. (7) Shrom d n nadpolovi n v t inou len spole enstv m e rozhodnout o dal ch sankc ch za poru ov n ustanoven t chto Stanov a Domovn ho du, byl-li vyd n. ST EST ZRU EN SPOLE ENSTV l. XVI. Zru en a ukon en innosti spole enstv (1) Spole enstv vlastn k se zru uje dnem z niku vlastnick ho pr va ke v em jednotk m v dom. (2) Rozhodnut m vlastn ku jednotek lze spole enstv vlastn k zru it,pokud bylo zalo eno dobrovoln nebo pokud po et jednotek v dom klesl na m n ne p t.v takov m p pad vlastn ci jednotek p jmou pravidla pro spr vu domu a pozemku a pro p sp vky na n. (3) P i zru en spole enstv vlastn k se neprov d likvidace.pr va a povinosti spole enstv vlastn k p ech zej dnem jeho z niku na vlastn ky jednotek v pom ru stanoven m podle pod lu ka d ho vlastn ka jednotky na spole n ch stech. ST SEDM SPOLE N A Z V RE N USTANOVEN l. XVII. Spole n ustanoven (1) Rozhodnut org n spole enstv, t kaj c se jednotliv ch len spole enstv, jim mus b t doru ena v p semn form. Rozhodnut mus obsahovat v rok a od vodn n s uveden m, kdy a k m bylo vyd no. (2) Rozhodnut org n spole enstv a dal dokumenty a informace, u nich je nezbytn p semn charakter, p ed v spole enstv prost ednictv m sv ch org n jednotliv m len m spole enstv osobn proti podpisu nebo je prokazateln za le po tou nebo jinou doru ovac slu bou na adresu uvedenou k dan mu datu odes l n v evidenci len spole enstv. Zas lan 13/14

14 p semnosti se pova uj za doru en a) okam ikem, kdy je len spole enstv nebo osoba s n m ij c ve spole n dom cnosti nebo dal osoba u vaj c jednotku p evezme, nebo b) est m pracovn m dnem po dni, kdy byly tyto p semnosti spole enstv m odesl ny na adresu dle evidence len, nebo c) dnem, kdy len spole enstv sv m jedn n m, opomenut m, i odm tnut m p semnost p evz t jej doru en zma il, nebo d) dnem, kdy byly po tou vr ceny jako nedoru iteln ; v p pad, e zas lan p semnosti jsou po tou nebo jinou doru ovac slu bou opakovan vraceny jako nedoru iteln, m spole enstv pr vo zas l n p semnost zastavit. (3) V p pad, kdy je podle ob ansk ho z kon ku pot ebn souhlas v ech len spole enstv, m e b t tento souhlas vyj d en jednotliv mi leny spole enstv tak mimo sch zi shrom d n, a to pouze p semnou formou na jedn listin i v ce listin ch, kter v ak ka d jednotliv obsahuj jednozna n vymezen v ech skute nost, k n je souhlas vyd v n, d le obsahuj zejm na datum podpisu a podpisy len spole enstv, jejich jm na a p jmen a identifikaci jednotky, kterou vlastn (nap. slo popisn a slo bytov i nebytov prostory). (4) Lh ta k pod n odvol n lena spole enstv proti rozhodnut spole enstv je 15 kalend n ch dn od jeho doru en. l. XVIII. Z v re n ustanoven (1) Z le itosti neupraven t mito Stanovami se d p slu n mi ustanoven mi ob ansk ho z kon ku nebo dal ch pr vn ch p edpis. (2) Ustanoven t chto Stanov plat p im en i pro spolun jemce, podn jemce a dal osoby u vaj c bytov i nebytov jednotky, spole n prostory a dal sti domu a jeho za zen. (3) Pokud by n kter ustanoven t chto Stanov bylo neplatn nebo by se stalo neplatn m, nap. v d sledku pozd j ch zm n pr vn ch p edpis, platnost zb vaj c ch ustanoven t chto Stanov z st v nedot ena. (4) Tyto Stanovy vstupuj v platnost okam ikem jejich schv len shrom d n m. 14/14

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení S t a n o v y Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995 I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

------------------------------------ u s n e s e n í ---------------------------------------

------------------------------------ u s n e s e n í --------------------------------------- OPIS S t e j n o p i s NOTÁŘSKÝ ZÁPIS NZ 1193/2014 N 1264/2014 sepsaný dne osmnáctého června roku dvoutisícího čtrnáctého (18.06.2014) mnou, JUDr. Lubomírem Mikou, notářem se sídlem v Brně, v mé notářské

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona dnem 1. července 2000. 2. Název společenství: Kodymova 2537-2539,

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves. I. Název. II. Sídlo a IČO. III. Účel společenství

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves. I. Název. II. Sídlo a IČO. III. Účel společenství Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves I. Název Název společenství vlastníků je Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves II. Sídlo a IČO Sídlem společenství

Více

Stanovy společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8

Stanovy společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8 Stanovy společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8 (dále jen "společenství") je právnickou osobou,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Název společenství vlastníků jednotek: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1170-1174, Praha 6 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Praha 6 - Řepy, Vondroušova

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574

S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574 S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574 pro dům zapsaný v katastru nemovitostí Brno-venkov Okres: 3703 Brno - venkov Obec: 583391 Modřice katastrální území: 697931 Modřice číslo popisné: 574 Ulice:

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Část I. Základní ustanovení. Článek 1. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Část I. Základní ustanovení. Článek 1. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název a sídlo společenství vlastníků jednotek Název: Společenství vlastníků jednotek v domě č.p.2232-2229 v Nedvězské ulici, Praha 10

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 Strana t etí Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 l. I Základní ustanovení 1) Spole enství vlastník (dále jen spole enství ) je právnickou osobou, která vznikla na základ

Více

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 - Obecná ustanovení 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout,

Více

1. Názvem společenství zní: Společenství vlastníků Archangelská 864, 865, 868 Praha

1. Názvem společenství zní: Společenství vlastníků Archangelská 864, 865, 868 Praha STANOVY společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 864,865,868 na pozemcích parc. č. 1211, 1212/3, 1213 k.ú. Vršovice s názvem Společenství vlastníků Archangelská 864, 865, 868 Praha Čl. I. Základní

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění I. Firma Firma společnosti zní: Zemědělská společnost Zalužany a.s. ------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Otavská 6(dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2. Sídlo družstva je na adrese Otavská 6,370

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Článek 1 Název spolku 1. Název spolku zní: Spolek bubakov.net 2. Povolená zkratka názvu: bubakov.net 3. Sídlo spolku je: Havlíčkova 500, 271 01 Nové

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NOVÝ BOHDALEC Č.P. 1484, PRAHA 10

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NOVÝ BOHDALEC Č.P. 1484, PRAHA 10 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NOVÝ BOHDALEC Č.P. 1484, PRAHA 10 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou, která vznikla

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Matěje Kopeckého 483. Část první Základní ustanovení. Článek 1. Část druhá Předmět činnosti společenství

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Matěje Kopeckého 483. Část první Základní ustanovení. Článek 1. Část druhá Předmět činnosti společenství STANOVY Společenství vlastníků jednotek Matěje Kopeckého 483 Část první Základní ustanovení Článek 1 1) Název: Společenství vlastníků jednotek Matěje Kopeckého 483. 2) Sídlo: Matěje Kopeckého 483, Ostrava-Poruba,

Více

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s.

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. Klub leteckých modelářů Brno, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, považuje za

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným PŘÍLOHA 1 SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným I. Zakladatelé Pan Roman Mucha a David Mucha zakládají společnost s ručením omezeným (dále jen společnost) za podmínek stanovených

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Název spolku DIČ Sídlo spolku Kraj Země Statutární orgán spolku Nejvyšší orgán spolku Myslivecký spolek M i č o v i c e CZ 47260521 383 01 Mičovice Jihočeský Česká

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: JM Net, o. s. (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek )

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. I Základní ustanovení 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) 1.2. Sídlo spolku: Hradec Králové, Rybova 1908/31, PSČ 500 09 1.3. Spolku

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo OBSAH: ČÁST PRVÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti družstva Čl. 4 Družstevní

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dodatek č. 1/11 2011 I. Tímto dodatkem se ruší platnost textu článků níže uvedených a nahrazují se textem novým: čl. 4 - Vznik členství

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI. FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČNOSTI. FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČNOSTI FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti, internetové stránky 1. Obchodní firma společnosti zní: FILMSERVICE a.s. 2. Sídlo společnosti: Praha.

Více

1 Úvodní ustanovení. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.

1 Úvodní ustanovení. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona. 1 Jednací řád zastupitelstva Obce Havlovice Zastupitelstvo Obce HAVLOVICE (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle 96 zákona Parlamentu ČR č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 )

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Článek 14 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY (schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ze dne 14. prosince 2004, ve znění schváleném dne [den schválení zněny stanov ministerstvem] 2005) Článek 1 NÁZEV,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald S T A N O V Y Veterán klub Rychvald I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1: Vznik Veterán klubu Rychvald 1. Veterán klub Rychvald (dále jen VK Rychvald) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 1 Základní ustanovení (1) Sdružení Ski klub Ústí nad Orlicí o.s., které vzniklo na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

USNESENÍ KSLB 87 INS 17619/2015-A-7

USNESENÍ KSLB 87 INS 17619/2015-A-7 KSLB 87 INS 17619/2015-A-7 USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci rozhodl samosoudcem Petrem Štrauchem v insolvenční věci dlužníků Štefana Banyáka, narozeného dne 08.07.1978, a Lucie

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.nakupni-dum.cz/lekarna. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění a ust. 63 odst.

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ), vydané společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Praha 6, Soborská 1302/8, PSČ 160 00, IČ: 267 25 967,

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená podle úst. 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V Zastoupené:

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

U S N E S E N Í. Č.j.: KSPH 70 INS 9082/2015-A-19

U S N E S E N Í. Č.j.: KSPH 70 INS 9082/2015-A-19 Č.j.: KSPH 70 INS 9082/2015-A-19 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: Libor Hájek, nar. 29.11.1978, IČO 659 27 052, bytem 285 47 Křesetice,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň

RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň uzavřená na základě ustanovení 11 a 89 až 92 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 1724 a násl. zákona

Více

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Příloha usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 25 Pravidla používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Preambule V souladu

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

Spolek SEDM KRÁS. čl. I Název a sídlo. čl. II Charakter spolku

Spolek SEDM KRÁS. čl. I Název a sídlo. čl. II Charakter spolku Spolek SEDM KRÁS STANOVY SPOLKU zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějším předpisů čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek SEDM KRÁS (dále jen spolek ) 2.

Více

Pravidla pro rozhodčí řízení (dále jen Pravidla )

Pravidla pro rozhodčí řízení (dále jen Pravidla ) (dále jen Pravidla ) Čl. 1 Základní ustanovení 1. Pokud vznikne majetkový spor mezi stranami, tedy mezi Zhotovitelem a Objednatelem (dále jen strany ), může tento spor v souladu se zákonem č. 216/1994

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990

84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 Systém ASPI - stav k 9.3.2010 do částky 22/2010 Sb. a 10/2010 Sb.m.s. Obsah a text 84/1990 Sb. - stav k 10. 3.2010 Změna: 175/1990 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 501/2004 Sb. Změna:

Více

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Jednací řád Republikové rady seniorů ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ (dále jen OSŽ) upravuje

Více

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ Článek 1 Strany smlouvy Lesy České republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 50168 zapsaný v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.hubnuti-teplem.

OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.hubnuti-teplem. OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.hubnuti-teplem.cz je Miss Cosmetic, s.r.o., Oběžná 21, 709 00 Ostrava, IČ: 26809656

Více

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 73/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 217/2009

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více