DLUHOPISOVÝ PROGRAM (SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ) 1. Obecná charakteristika Dluhopisů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DLUHOPISOVÝ PROGRAM (SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ) 1. Obecná charakteristika Dluhopisů"

Transkript

1 DLUHOPISOVÝ PROGRAM (SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ) Dluhopisy vydávané v rámci tohoto Dluhopisového programu (dále také jen "Dluhopisy") jsou vydávány podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (dále také jen "Zákon o dluhopisech") v platném znění společností HIT PARTNERS s.r.o., se sídlem Praha 1 Nové Město, Opletalova 921/6, PSČ , IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále také jen "Emitent"). Dluhopisy se řídí těmito společnými emisními podmínkami (dále také jen "Emisní podmínky") a dále příslušným Doplňkem dluhopisového programu, dle jeho definice níže. Tyto Emisní podmínky, které jsou stejné pro jednotlivé emise Dluhopisů, budou vždy pro každou emisi Dluhopisů upřesněny Doplňkem dluhopisového programu (dále také jen "Doplněk dluhopisového programu") a budou společně tvořit emisní podmínky jednotlivé emise Dluhopisů. Kterékoli ustanovení těchto Emisních podmínek může být Doplňkem dluhopisového programu pro kteroukoli emisi Dluhopisů vydanou v rámci Dluhopisového programu upraveno, pozměněno, nebo může být vyloučena jeho aplikace na danou emisi Dluhopisů, bude-li taková změna v souladu s právními předpisy. V případě jakýchkoli rozporů mezi těmito společnými Emisními podmínkami a příslušným Doplňkem dluhopisového programu platným pro kteroukoli emisi Dluhopisů vydanou v rámci Dluhopisového programu mají ve vztahu k takové emisi Dluhopisů přednost ustanovení příslušného Doplňku dluhopisového programu. Tím však není dotčeno znění těchto Emisních podmínek ve vztahu k jakékoli jiné emisi Dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu. Nestanoví-li příslušný Doplněk dluhopisového programu jinak, bude vydávání jednotlivých emisí Dluhopisů zabezpečovat společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno Žabovřesky, Veveří 3163/111, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5249 (dále také jen "CYRRUS CF"), jakožto obchodník s cennými papíry. Nestanoví-li příslušný Doplněk dluhopisového programu jinak, pak bude činnosti spojené s výplatami úrokových výnosů v souvislosti s Dluhopisy a splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů (dále také jen "Administrace") zajišťovat Emitent. Pro kteroukoli emisi Dluhopisů může Emitent pověřit výkonem Administrace jinou osobu, a to na základě smlouvy o obstarání plateb uzavřené s Emitentem. Stejnopis smlouvy bude k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům Dluhopisů v běžné pracovní době v sídle Emitenta. Některé výrazy používané v těchto Emisních podmínkách jsou definovány v článku 16 těchto Emisních podmínek. 1. Obecná charakteristika Dluhopisů 1.1 Podoba, forma, jmenovitá hodnota a další charakteristiky Dluhopisů Dluhopisy budou vydány jako listinné cenné papíry, ve formě na řad. Dluhopisy budou vydány každý ve jmenovité hodnotě, v celkové předpokládané jmenovité hodnotě (předpokládaném objemu emise), v počtu a číslování uvedeném v příslušném Doplňku dluhopisového programu. Měna Dluhopisů a případné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) Emitenta a/nebo Dluhopisů budou rovněž uvedeny v příslušném Doplňku Dluhopisového programu. Nestanoví-li příslušný Doplněk dluhopisového programu jinak, nebudou s Dluhopisy spojena žádná předkupní nebo výměnná práva. Název každé emise Dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu bude stanoven v příslušném Doplňku dluhopisového programu. Dluhopisy mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé cenné papíry. Emitent na základě písemné žádosti Vlastníka Dluhopisů (jak je definován níže) vymění jeho hromadnou listinu ve lhůtě do 30ti dnů od doručení žádosti za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny. Žádost musí obsahovat údaje o tom, kolik hromadných listin požaduje vydat a kolik a jakých cenných papírů mají nahrazovat. Emitent vydá Vlastníkovi Dluhopisů jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny oproti předložení dosavadních hromadných listin nebo pravomocného usnesení soudu o jejich umoření. Bez předložení dosavadních hromadných listin nebo pravomocného usnesení soudu o jejich umoření není výměna možná. 1.2 Vlastníci Dluhopisů, převod Dluhopisů Oddělení práva na výnos z Dluhopisů Oddělení práva na výnos Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu formou vydání kupónů jako samostatných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo na výplatu výnosu, se vylučuje. 1/13

2 1.2.2 Převoditelnost Dluhopisů Převoditelnost Dluhopisů není omezena, Vlastníci a převody listinných Dluhopisů a) Práva spojená s Dluhopisy je ve vztahu k Emitentovi oprávněna vykonávat osoba (dále také jen "Vlastník Dluhopisu"), kterou je u listinných Dluhopisů na řad osoba uvedená v Seznamu Vlastníků Dluhopisů. Seznam Vlastníků je veden Emitentem. b) K převodu listinných Dluhopisů na řad dochází jejich rubopisem ve prospěch nového Vlastníka Dluhopisů a jejich předáním novému Vlastníku Dluhopisů. Vůči Emitentovi je takový převod účinný až zápisem o změně Vlastníka Dluhopisu v Seznamu Vlastníků Dluhopisů. Jakákoli změna v Seznamu Vlastníků se považuje za změnu provedenou až v průběhu příslušného dne, tj. nelze provést změnu v Seznamu Vlastníků Dluhopisů s účinností k počátku dne, ve kterém je změna prováděna. c) Dokud nebude Emitent průkazným způsobem informován o skutečnostech, že Vlastník Dluhopisů není vlastníkem dotčených cenných papírů, bude Emitent, popř. osoba pověřená Emitentem výkonem Administrace pokládat každého Vlastníka Dluhopisu za jejich oprávněného vlastníka. Osoby, které budou vlastníky Dluhopisu a které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány v Seznamu Vlastníků Dluhopisů, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům neprodleně písemně informovat Emitenta. 2. Datum a způsob emise dluhopisů, emisní kurz 2.1 Datum emise, lhůty k vydávání Dluhopisů V každém Doplňku dluhopisového programu bude uvedeno Datum emise Dluhopisů a Emisní lhůta. 2.2 Celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů Vydá-li Emitent k Datu emise Dluhopisy v menším než předpokládaném objemu (celkové předpokládané jmenovité hodnotě), může vydávat Dluhopisy až do předpokládané jmenovité hodnoty kdykoli v Emisní lhůtě. Emitent má právo vydat Dluhopisy v průběhu Emisní lhůty v objemu větším než je předpokládaná jmenovitá hodnota (předpokládaný objem) emise, nevyloučí-li to příslušný Doplněk dluhopisového programu. Rozhodne-li Emitent o vydání Dluhopisů ve větším než předpokládaném objemu, objem tohoto zvýšení nepřekročí 20 % (dvacet procent) předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů. Bez zbytečného odkladu po uplynutí Emisní lhůty oznámí Emitent Vlastníkům Dluhopisů způsobem, jakým byly uveřejněny tyto Emisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu, celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných Dluhopisů tvořících příslušnou emisi Dluhopisů, avšak jen v případě, že taková celková jmenovitá hodnota všech vydaných Dluhopisů tvořících příslušnou emisi Dluhopisů je vyšší než celková předpokládaná jmenovitá hodnota příslušné emise Dluhopisů. 2.3 Emisní kurz Emisní kurz všech Dluhopisů vydaných k Datu emise bude stanoven v Doplňku dluhopisového programu. K částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. 2.4 Způsob a místo vydávání Dluhopisů Způsob a místo úpisu Dluhopisů jednotlivé emise Dluhopisů vydané v rámci tohoto Dluhopisového programu, včetně údajů o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů, budou stanoveny v příslušném Doplňku dluhopisového programu. 3. Status Dluhopisů, prohlášení a závazky Emitenta týkající se Dluhopisů 3.1 Status Dluhopisů Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí tohoto Dluhopisového programu (a veškeré Emitentovy platební závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů), zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky Dluhopisů stejné emise stejně. 2/13

3 Z titulu vlastnictví Dluhopisu nevzniká žádné zástavní právo a Vlastník Dluhopisu proto na jeho základě nemá postavení zástavního věřitele. 3.2 Prohlášení a závazky Emitenta týkající se Dluhopisů Emitent tímto prohlašuje, že dluží Jistinu Dluhopisu a poměrný úrokový výnos Dluhopisu Vlastníkovi Dluhopisu a zavazuje se mu vyplácet úrokové výnosy Dluhopisu a splatit Jistinu Dluhopisu způsobem a na místě uvedeném v Doplňku dluhopisového programu. 4. Výnos Dluhopisy emitované v rámci Emisních podmínek budou výhradně Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem a budou úročeny pevnou úrokovou sazbou stanovenou v takovém Doplňku dluhopisového programu. Úrokové výnosy budou lineárně narůstat od prvního dne každého Výnosového období do posledního dne, který se do takového Výnosového období ještě zahrnuje, při úrokové sazbě uvedené v předchozím odstavci. Úrokový výnos za každé Výnosové období je splatný v Den výplaty úroků. Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem splatnosti dluhopisů, ledaže by po splnění všech podmínek a náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. V takovém případě bude nadále nabíhat úrokový výnos při úrokové sazbě uvedené výše až do dne, kdy Vlastníkům Dluhopisů budou vyplaceny veškeré k tomu dni splatné částky. Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za každé výnosové období v délce jednoho běžného roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu a příslušné úrokové sazby. Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za jakékoli výnosové období kratší jednoho běžného roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, příslušné úrokové sazby a Zlomku dní dle příslušného Doplňku dluhopisového programu. 5. Splacení Dluhopisů 5.1 Konečné splacení Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem z důvodů stanovených v těchto Emisních podmínkách nebo v příslušném Doplňku dluhopisového programu vztahujícím se k určité emisi Dluhopisů, bude Jistina zcela splacena ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. Jistina bude ke Dni konečné splatnosti dluhopisů splacena jednorázově. 5.2 Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta Přípustnost předčasného splacení z rozhodnutí Emitenta Není-li v příslušném Doplňku dluhopisového programu stanoveno jinak, Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů dané emise. Za předčasné splacení se nepovažuje rozhodnutí Emitenta o zrušení Dluhopisů v majetku Emitenta Oznámení o předčasném splacení Emitent má právo dle své úvahy předčasně splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy dané emise ke kterémukoli datu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů v souladu s článkem 11 těchto Emisních podmínek nejpozději 30 dní před takovým příslušným datem předčasného splacení (dále také jen "Den předčasné splatnosti dluhopisů") Předčasné splacení Oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Emitenta podle těchto Emisních podmínek je neodvolatelné a zavazuje Emitenta předčasně splatit všechny Dluhopisy dané emise v souladu s ustanoveními tohoto článku 5.2. V takovém případě bude Emitentem splacena nesplacená část Jistiny všech nesplacených Dluhopisů dané emise spolu s narostlým a dosud nevyplaceným úrokem. 3/13

4 5.3 Předčasné splacení z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů Přípustnost předčasného splacení z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů Není-li v příslušném Doplňku dluhopisového programu stanoveno jinak, Vlastník Dluhopisů není oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů dané emise s výjimkou předčasného splacení Dluhopisů v souladu s ustanoveními těchto Emisních podmínek Oznámení o předčasném splacení Je-li v příslušném Doplňku dluhopisového programu stanovena možnost a podmínky předčasného splacení Dluhopisů z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů, pak má kterýkoli Vlastník Dluhopisů příslušné emise právo dle své úvahy požádat o předčasné splacení části nebo všech jím vlastněných a dosud nesplacených Dluhopisů dané emise, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí písemným oznámením určeným Emitentovi a doručeným na adresu Emitenta a nejpozději do konce měsíce předcházejícího o 10 měsíců takové příslušné datum předčasného splacení (dále také jen "Den předčasné splatnosti dluhopisů") Předčasné splacení Oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů podle těchto Emisních podmínek je neodvolatelné a zavazuje Vlastníky Dluhopisu předložit k předčasnému splacení všechny Dluhopisy dané emise, o jejichž předčasnou splatnost požádali v souladu s ustanoveními příslušného Doplňku dluhopisového programu a poskytnout Emitentovi veškerou součinnost, kterou Emitent může v souvislosti s takovým předčasným splacením požadovat. V takovém případě bude Emitentem splacena nesplacená část Jistiny všech nesplacených Dluhopisů dané emise, o jejichž předčasné splacení bylo požádáno, spolu s narostlým a dosud nevyplaceným úrokem. 5.4 Odkoupení Dluhopisů Není-li v příslušném Doplňku dluhopisového programu stanoveno jinak, Emitent je oprávněn Dluhopisy kdykoliv odkupovat nebo jinak nabývat, a to za jakoukoli cenu. 5.5 Vlastní Dluhopisy; zrušení Dluhopisů Dluhopisy odkoupené Emitentem v souladu s ustanovením těchto Emisních podmínek nebo Dluhopisy jinak nabyté Emitentem nezanikají, pokud tak Emitent nerozhodne. Nerozhodne-li Emitent o zrušení vlastních Dluhopisů, je oprávněn je držet ve svém majetku či je znovu prodat. Nerozhodne-li Emitent o zrušení vlastních Dluhopisů, zanikají práva a závazky z vlastních Dluhopisů dnem jejich splatnosti. 6. Platební podmínky 6.1 Měna plateb Emitent se zavazuje vyplácet úrokový výnos a splatit Jistinu Dluhopisů v Korunách českých (Kč), nestanoví-li příslušný Doplněk dluhopisového programu jinak. 6.2 Den výplaty Výplaty úrokových výnosů a/nebo splacení Jistiny (podle toho, co je v daném případě relevantní) budou Emitentem prováděny k datům uvedeným v těchto Emisních podmínkách a v příslušném Doplňku dluhopisového programu (každý takový den podle smyslu dále také jen "Den výplaty úroků" nebo "Den konečné splatnosti dluhopisů" nebo "Den předčasné splatnosti dluhopisů" nebo každý z těchto dní také jen "Den výplaty"). Pokud je v příslušném Doplňku dluhopisového programu stanoveno, že dochází k úpravě Dnů výplaty v souladu s konvencí Pracovního dne, pak platí, že pokud by jakýkoli Den výplaty připadl na den, který není Pracovní den, bude takový Den výplaty namísto toho připadat na takový Pracovní den, který je nejblíže následujícím Pracovním dnem (dále také jen "Následující Pracovní den"), přičemž, není-li v příslušném Doplňku dluhopisového programu stanoveno jinak, Emitent nebude povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodatečné částky za jakýkoli časový odklad vzniklý v důsledku stanovené konvence Pracovního dne. 6.3 Určení práva na obdržení výplat souvisejících s Dluhopisy Emitent bude vyplácet plnění osobám, které budou uvedeny v Seznamu Vlastníků Dluhopisů k počátku příslušného Dne výplaty úroků. Dnem výplaty bude v tomto případě Den výplaty úrokového výnosu. 4/13

5 6.4 Provádění plateb Předložení Dluhopisů Předpokladem provádění jakékoliv platby vyplývající z Dluhopisů je předložení nebo odevzdání konkrétních kusů Dluhopisů Oprávněnou osobou, tak jak je definována v článku 16 těchto Emisních podmínek v Den výplaty, případně později, Emitentovi na adrese sídla Emitenta (dále také jen "Platební místo"). Pokud Oprávněná osoba odevzdá nebo předloží příslušné Dluhopisy později, nemá nárok na jakýkoli úrok či doplatek za takový časový odklad. Předpokladem jakékoliv platby z Dluhopisu Emitentem je dále doručení platebního pokynu Oprávněnou osobou Emitentovi Provádění plateb bezhotovostním převodem Emitent bude provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich účet podle pokynu, který mu příslušná Oprávněná osoba udělí na adresu sídla Emitenta věrohodným způsobem, a to do 5 pracovních dnů od doručení pokynu. Pokyn bude mít formu podepsaného písemného prohlášení, s úředně ověřeným podpisem nebo podpisy, které bude obsahovat dostatečnou informaci o platebním účtu umožňující Emitentovi platbu provést. Pokyn musí být doložen originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku příjemce platby ne starší 3 měsíců, je-li Oprávněnou osobou právnická osoba zapisující se do obchodního rejstříku (popř. originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obdobného zahraničního registru, je-li Oprávněnou osobou zahraniční právnická osoba zapisující se do takového registru), a originálem nebo úředně ověřenou kopií potvrzení o daňovém domicilu příjemce platby pro příslušné daňové období v případě zahraničního příjemce platby (takový pokyn spolu s výpisem z obchodního rejstříku a potvrzením o daňovém domicilu a ostatními případně příslušnými přílohami dále také jen "Instrukce"). Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku v souvislosti s Dluhopisy se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí. Instrukce může být Oprávněnou osobou doručena Emitentovi i osobně. V takovém případě není třeba Instrukci opatřovat úředně ověřeným podpisem nebo podpisy Provádění plateb v hotovosti Platby v hotovosti budou prováděny v souladu s obecně závaznými právními předpisy po provedení řádné identifikace Oprávněné osoby Emitentem. Předpokladem platby v hotovosti je předložení písemného pokynu Oprávněné osoby s požadavkem na platbu v hotovosti v Platebním místě. 7. Zdanění 7.1 Obecná úprava Nabídka bude organizována v České republice, daňové poměry vlastníků dluhopisů se budou řídit platnou zákonnou úpravou ČR, tedy zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen "ZDP"). Nabyvatelem Dluhopisů však může být i cizozemec. Následující stručné shrnutí zdaňování Dluhopisů a devizové regulace v České republice vychází zejména ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, a zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, v platném znění (dále také jen "Devizový zákon"), k datu vyhotovení těchto Emisních podmínek. Veškeré informace uvedené níže se mohou měnit v závislosti na změnách v příslušných právních předpisech, které mohou nastat po tomto datu, nebo ve výkladu těchto právních předpisů, který může být po tomto datu uplatňován. V případě změny příslušných právních předpisů nebo jejich výkladů v oblasti zdaňování Dluhopisů oproti režimu uvedenému níže, bude Emitent postupovat dle takového nového režimu. Pokud bude Emitent na základě změny právních předpisů nebo jejich výkladů povinen provést srážky nebo odvody daně z příjmů z Dluhopisů, nevznikne Emitentovi v souvislosti s provedením takovýchto srážek nebo odvodů vůči vlastníkům Dluhopisů povinnost doplácet jakékoli dodatečné částky jako náhradu za takto provedené srážky či odvody. Emitent dále nebude povinen hradit Vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu srážky daní nebo poplatků, pokud k takové srážce dojde pouze z toho důvodu, že takový Vlastník dluhopisů nepředal Emitentovi včas řádné doklady prokazující, že Vlastník dluhopisů je oprávněn obdržet splátku nebo výplatu uvedenou v první větě tohoto odstavce bez takové srážky. V následujícím shrnutí nejsou uvedeny daňové dopady související s držbou nebo prodejem Dluhopisů pro investory, kteří v České republice podléhají zvláštnímu režimu zdanění (např. investiční, podílové nebo penzijní fondy). 5/13

6 7.2 Fyzická osoba Zisky/ztráty z prodeje Dluhopisů třetím osobám Zisky z prodeje dluhopisů třetím osobám realizované fyzickou osobou, která je českým daňovým rezidentem, anebo která není českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, anebo která není českým daňovým rezidentem a příjem z prodeje dluhopisů jí plyne od kupujícího, který je českým daňovým rezidentem nebo od české stálé provozovny kupujícího, který není českým daňovým rezidentem, se zahrnují do dílčího daňového základu ostatní příjmy u nepodnikatelů nebo dílčího daňového základu daně u podnikajících fyzických osob, jež zahrnuly tyto dluhopisy do svého obchodního majetku, a podléhají dani z příjmů fyzických osob v sazbě 15 % případně zvýšené o solidární zvýšení daně (ve výši 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti a dílčího základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení ve výši Kč (pro rok 2014). Ztráty z prodeje dluhopisů jsou u nepodnikajících fyzických osob obecně daňově neuznatelné, ledaže jsou v témže zdaňovacím období zároveň vykázány zdanitelné zisky z prodeje jiných cenných papírů; v tom případě je možné ztráty z prodeje dluhopisů až do výše zisků z prodeje ostatních cenných papírů vzájemně započíst Věcná osvobození příjmu z prodeje u fyzických osob Vlastník Dluhopisu, který je fyzickou osobou, může dle ZDP využít daňové osvobození příjmů z prodeje dluhopisu v případě, že doba mezi nabytím dluhopisu a jeho prodejem přesáhne 3 roky. Toto osvobození může být uplatněno při splnění podmínky, že prodávající vlastník neměl a nemá dluhopisy zahrnuté v obchodním majetku. Pokud fyzická osoba podnikatel zařadil tyto Dluhopisy do svého obchodního majetku, pak může uplatnit toto osvobození teprve po 3 letech od ukončení podnikatelské činnosti. Příjem fyzické osoby, jež nezahrnula tyto Dluhopisy do svého obchodního majetku a jež jako vlastník Dluhopisů při jeho prodeji nesplní výše uvedený časový test držby po dobu 3 let, ale jejíž celkové příjmy (nikoliv zisky) z prodeje všech cenných papírů nepřesáhnou v daném zdaňovacím období limit ve výši 100 tisíc Kč, bude osvobozen od daně z příjmů fyzických osob Zpětný odkup (i předčasný) a) Příjem z kapitálového majetku Ačkoliv fyzické osoby (nepodnikatele) vždy realizují svůj příjem ze zpětného prodeje (i předčasného) Dluhopisů emitentovi z pohledu práva jako příjem z prodeje cenných papírů, pro účely ZDP se příjem vlastníka Dluhopisu: při zpětném odkupu Dluhopisu emitentem ve výši rozdílu mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a emisním kurzem při jeho vydání; a při předčasném zpětném odkupu Dluhopisu emitentem ve výši rozdílu mezi cenou zpětného odkupu a emisním kurzem při jeho vydání, považuje za příjem fyzické osoby z kapitálového majetku je dle 8 odst. 2) ZDP. Jedná se daňovou fikci, dle které takový příjem ze zpětného (i předčasného) odkupu Dluhopisů reprezentuje samostatnou daňovou kategorii podléhající dani z příjmů fyzických osob v dílčím kapitálovém majetku dle 8 ZDP. Nejedná se z daňového pohledu o úrok nebo podobný příjem. b) Srážková daň Tento příjem vlastníka Dluhopisů je zdaňován v samostatném základu daně pro zdanění zvláštní sazbou daně dle 36 odst. 2 písm. a) ZDP. Sazba srážkové daně dle českých daňových předpisů činí 15%. Tato srážka daně představuje konečné zdanění úroku v České republice. V souvislosti se stanovením základu daně pro uplatnění srážkové daně u úroků z dluhopisů upozorňujeme, že dle 36 odst. 3 ZDP se základ daně a sražená daň z jednotlivých dluhopisů nezaokrouhluje. Na celé koruny dolů se zaokrouhluje až celková částka sražené daně za všechny Dluhopisy vlastněné jedním vlastníkem Dluhopisů. c) Neuplatnění osvobození V této souvislosti upozorňujeme, že v případě zpětného odkupu nelze dle názoru Generálního finančního ředitelství aplikovat osvobození příjmů z prodeje dluhopisů dle 4 odst. 1 písm. w) ZDP (při splnění obecných podmínek pro osvobození), ačkoliv je toto ustanovení ZDP nadřazeno ustanovení 8 odst. 2) ZDP a z pohledu práva se jedná o příjem z prodeje cenných papírů. 6/13

7 7.3 Fyzická osoba podnikatel Vzhledem k nejednoznačnosti daňové legislativy u podnikajících fyzických osob účetních jednotek, které zahrnou Dluhopisy do svého obchodního majetku, bude režim zdanění příjmů souvisejících s diskontovanými dluhopisy ve vlastnictví těchto fyzických osob primárně záviset na záměru fyzické osoby, se kterým takové dluhopisy nabyla. Doporučujeme proto takovým podnikajících fyzickým osobám účetním jednotkám probrat se svými právními a daňovými poradci o daňových a účetních důsledcích koupě, prodeje a držení Dluhopisů podle daňových a účetních předpisů platných v České republice. 7.4 Právnická osoba Právnická osoba jako vlastník Dluhopisu účtuje obecně v souladu s platnými účetními předpisy o nabíhajícím alikvotním úrokovém výnosu ve prospěch výnosů a na vrub zvýšení účetní hodnoty daného cenného papíru. Nabíhající alikvotní úrokový výnos je tedy jako běžný průběžně zdaňován v rámci obecného základu daně z příjmů právnických osob sazbou daně ve výši 19 % (pro rok 2014). Zisky z prodeje dluhopisů třetím osobám nebo při odkupu emitentovi realizované právnickou osobou, která je českým daňovým rezidentem, anebo která není českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, anebo která není českým daňovým rezidentem a příjem z prodeje dluhopisů jí plyne od kupujícího, který je českým daňovým rezidentem nebo od české stálé provozovny kupujícího, který není českým daňovým rezidentem, se zahrnují do obecného základu daně z příjmů právnických osob a podléhají dani v sazbě 19 % (pro rok 2014). Ztráty z prodeje dluhopisů jsou u této kategorie osob obecně daňově uznatelné. 7.5 Čeští daňoví nerezidenti specifika Obecný princip Obecně, v případě prodeje dluhopisů vlastníkem, který není českým daňovým rezidentem a současně není daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, kupujícímu, který je českým daňovým rezidentem, nebo osobě, která není českým daňovým rezidentem a která zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny nebo v České republice zaměstnává zaměstnance po dobu delší než 183 dnů, je kupující obecně povinen při úhradě kupní ceny dluhopisů srazit zajištění daně z příjmů ve výši 1 % z tohoto příjmu. Správce daně může, avšak nemusí, považovat daňovou povinnost poplatníka (prodávajícího) uskutečněním srážky podle předchozí věty za splněnou. Prodávající je v tom případě obecně povinen podat v České republice daňové přiznání, přičemž sražené zajištění daně se započítává na jeho celkovou daňovou povinnost. Částka zajištění daně se zaokrouhluje na celé Kč nahoru (pro rok 2014) Zpětný odkup fyzické osoby Nicméně, případě zpětného prodeje dluhopisů vlastníkem fyzickou osobou, který není českým daňovým rezidentem, emitentovi (i předčasný odkup), který je českým daňovým rezidentem, nebo emitentovi, která není českým daňovým rezidentem a která zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny nebo v České republice zaměstnává zaměstnance po dobu delší než 183 dnů, podléhá rozdíl při zpětném odkupu mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a emisním kurzem při jeho vydání a při předčasném zpětném odkupu Dluhopisu emitentem rozdíl mezi cenou zpětného odkupu a emisním kurzem při jeho vydání zdanění v samostatném základu daně srážkovou daní ve výši 15% (pro rok 2014) Smlouvy o zamezení dvojího zdanění Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a zemí, jejímž je vlastník dluhopisů rezidentem, může zdanění zisků z prodeje dluhopisů v České republice považované vyloučit nebo snížit sazbu případné srážkové daně nebo zajištění daně. Nárok na uplatnění daňového režimu upraveného smlouvou o zamezení dvojího zdanění může být podmíněn prokázáním skutečností dokládajících, že příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění se na příjemce platby skutečně vztahuje. Informace o zdanění jsou platné k datu vydání Emisních podmínek. Zdanění se může v průběhu platnosti Emisních podmínek měnit. 8. Předčasná splatnost Dluhopisů v Případech neplnění závazků 8.1 Případy neplnění závazků Pokud nastane kterákoli z níže uvedených skutečností a taková skutečnost bude trvat (každá z takových skutečností dále také jen "Případ neplnění závazků"), tj. nastane situace, že: 7/13

8 a) jakákoli platba v souvislosti s Dluhopisy, kterých se taková platba týká, nebude po splnění povinností dle Emisních podmínek Oprávněnou osobou, provedena v souladu s článkem 6. těchto Emisních podmínek do 20 (dvaceti) Pracovních dní od data její splatnosti; nebo b) (i) Emitent se stane platebně neschopným nebo (ii) Emitentovi vznikne povinnost podat na sebe insolvenční návrh (iii) na majetek Emitenta bude prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání (ať jsou taková rozhodnutí pravomocná či nikoli) nebo (iv) návrh na prohlášení konkursu na majetek Emitenta bude soudem zamítnut pro nedostatek majetku; nebo c) příslušným soudem bude vydáno pravomocné rozhodnutí nebo bude přijato platné usnesení valné hromady Emitenta o zrušení Emitenta s likvidací, může kterýkoli Vlastník Dluhopisů dle své úvahy písemným oznámením (dále také jen "Žádost o předčasné splacení") Emitentovi požádat o předčasné splacení Dluhopisů, jejichž je vlastníkem, a to ve výši Jistiny a poměrného úrokového výnosu Dluhopisu ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů, a Emitent je povinen takové Dluhopisy takto splatit. Při předčasném splacení dluhopisů se ohledně provádění plateb postupuje dle článku 6.4. Emisních podmínek. 8.2 Zpětvzetí žádosti o předčasné splacení Dluhopisů Oznámení o předčasném splacení podle tohoto článku 8 může být jednotlivým Vlastníkem Dluhopisů odvoláno, avšak jen ve vztahu k jeho Dluhopisům a jen pokud takové odvolání je písemně doručeno Emitentovi na adresu sídla Emitenta, než se příslušné částky stávají splatné. Takové odvolání však nemá vliv na Oznámení o předčasném splacení ostatních Vlastníků Dluhopisů. 9. Promlčení Práva spojená s Dluhopisy se promlčují uplynutím 10 let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé. 10. Schůze Vlastníků Dluhopisů Působnost a svolání Schůze Právo svolat Schůzi Emitent nebo Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů mohou svolat schůzi Vlastníků Dluhopisů (dále jen "Schůze"), je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech Vlastníků dluhopisů, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami a platnými právními předpisy. Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak. Svolavatel, pokud jím je Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů, je povinen nejpozději v den oznámení konání Schůze (i) doručit Emitentovi, jedná-li se o Schůzi svolávanou Vlastníkem Dluhopisů nebo Vlastníky Dluhopisů, žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na jím, resp. jimi, svolávané Schůzi, tj. výpis z příslušné evidence emise Dluhopisů, a (ii) tam, kde to je relevantní, uhradit Emitentovi zálohu na náklady související s jeho službami ve vztahu ke Schůzi. Řádné a včasné doručení žádosti dle výše uvedeného bodu (i) a úhrada zálohy na náklady dle bodu (ii) výše jsou předpokladem pro platné svolání Schůze. Svolává-li Schůzi Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů, je Emitent povinen poskytnout k tomu veškerou potřebnou součinnost Schůze svolávaná Emitentem Emitent je povinen bez zbytečného odkladu svolat Schůzi a vyžádat si jejím prostřednictvím stanovisko Vlastníků dluhopisů v případech uvedených níže v tomto článku a v dalších případech stanovených aktuálně platnými obecně závaznými právními předpisy (dále jen "Změny zásadní povahy"): a) návrhu změny nebo změn Emisních podmínek, pokud se souhlas Schůze k takové změně, či změnám, vyžaduje podle platných právních předpisů; nebo b) návrhu na přeměnu Emitenta; nebo c) návrhu na uzavření ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku (dle příslušných ustanovení českého práva) bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je; nebo d) návrhu na uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k dispozici s podnikem nebo jeho částí bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je, za předpokladu, že může být ohroženo řádné a včasné splacení Dluhopisů nebo vyplacení výnosu Dluhopisů; nebo 8/13

9 e) je-li Emitent v prodlení s uspokojením práv spojených s Dluhopisy déle než 7 (sedm) dnů ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno; nebo f) návrhu na podání žádosti o vyřazení Dluhopisů z obchodování na regulovaném trhu; nebo g) změn, které mohou významně zhoršit schopnost Emitenta plnit závazky vyplývající z Dluhopisů. Probíhá-li podle právního předpisu členského státu reorganizace nebo jiné srovnatelné řešení úpadku Emitenta, Emitent nemusí Schůzi svolat Oznámení o svolání Schůze Svolavatel oznámí konání Schůze způsobem stanoveným v článku 11 těchto Emisních podmínek, a to ve lhůtě nejpozději 15 (patnáct) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze. Je-li svolavatelem Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, jsou povinni oznámení o svolání Schůze doručit Emitentovi na adresu sídla Emitenta nejpozději 30 kalendářních dnů před navrhovaným datem schůze, aby Emitent mohl zajistit uveřejnění oznámení způsobem stanoveným v článku 11 těchto Emisních podmínek, a to ve lhůtě nejpozději 15 (patnáct) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze. Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň (i) údaje nutné k jednoznačné identifikaci Emitenta, (ii) označení Dluhopisů, jichž se má Schůze týkat, minimálně v rozsahu název Dluhopisu, Datum emise a ISIN, bude-li přidělen a uveden v příslušném Doplňku dluhopisového programu, (iii) místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemž místem konání Schůze může být pouze místo v Praze, datum konání Schůze musí připadat na den, který je Pracovním dnem, (iv) program jednání Schůze, včetně případného návrhu změny Emisních podmínek a jejich zdůvodnění a včetně úplných návrhů usnesení k jednotlivým bodům jednání a (v) den, který je Rozhodným dnem pro účast na Schůzi (dle jeho definice níže). Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání Schůze, lze na této Schůzi rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech Vlastníků dluhopisů. Odpadne-li důvod pro svolání Schůze, odvolá ji svolavatel stejným způsobem, jakým byla svolána Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní Osoba oprávněná k účasti na Schůzi Oprávnění účastnit se Schůze a hlasovat na ní má pouze Vlastník Dluhopisů dané emise (dále jen "Osoba oprávněná k účasti na Schůzi") ke dni zahájení konání Schůze (den konání Schůze je také "Rozhodný den pro účast na Schůzi"), přičemž Vlastník dluhopisů musí být uveden v Seznamu Vlastníků Dluhopisů k počátku Rozhodného dne pro účast na Schůzi a musí před jednáním Schůze předložit příslušné Dluhopisy Hlasovací právo Osoba oprávněná k účasti na schůzi má takový počet hlasů z celkového počtu hlasů, který odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů, které vlastnila k Rozhodnému dni pro účast na schůzi a celkovou nesplacenou jmenovitou hodnotou vydaných a nesplacených Dluhopisů. S Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na schůzi a které nebyly Emitentem předčasně splaceny, není spojeno hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely usnášeníschopnosti Schůze. Rozhoduje-li Schůze o odvolání Společného zástupce (dle jeho definice níže), nemůže Společný zástupce (je-li Osobou oprávněnou k účasti na schůzi) vykonávat hlasovací právo spojené s Dluhopisy, které vlastní, a jeho hlasovací práva se nezapočítávají do celkového počtu hlasů nutných k tomu, aby Schůze byla schopna se usnášet Účast dalších osob na Schůzi Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce. Dále jsou oprávněni účastnit se Schůze zástupci osoby pověřené výkonem Administrace, je-li odlišná od Emitenta, Společný zástupce (není-li jinak Osobou oprávněnou k účasti na schůzi) a hosté přizvaní Emitentem a/nebo osobou pověřenou výkonem Administrace Průběh Schůze; rozhodování Schůze Usnášeníschopnost Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Osoby oprávněné k účasti na Schůzi, které byly k Rozhodnému dni pro účast na schůzi Vlastníky Dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % (třicet procent) celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů. Není-li Schůze, která má rozhodovat o změně Emisních podmínek, schopna se usnášet, svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné, náhradní Schůzi tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Konání náhradní Schůze s nezměněným programem jednání se oznámí Vlastníkům dluhopisů nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Náhradní Schůze je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v první větě tohoto odstavce. Před zahájením Schůze poskytne Emitent informaci o počtu všech Dluhopisů, ohledně nichž jsou Osoby 9/13

10 oprávněné k účasti na schůzi v souladu s těmito Emisními podmínkami oprávněny se Schůze účastnit a hlasovat na ní. Vlastní Dluhopisy ve vlastnictví Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na schůzi se pro účely tohoto odstavce nezapočítávají Předseda Schůze Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Vlastníkem Dluhopisů nebo Vlastníky dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou hlasů přítomných Osob oprávněných k účasti na schůzi, přičemž do zvolení předsedy předsedá Schůzi osoba určená svolavatelem a volba předsedy musí být prvním bodem programu Schůze, kterou nesvolává Emitent Společný zástupce Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej činnostmi podle ustanovení 24 odst. 1 Zákona o dluhopisech (dále jen "Společný zástupce"). Takového Společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen nebo jej nahradit jiným společným zástupcem. Společný zástupce oznámí před svým ustanovením do funkce Vlastníkům dluhopisů skutečnosti, které by pro ně mohly mít význam pro posouzení, zda je tu střet jejich zájmů se zájmem Společného zástupce, anebo takový střet hrozí. Před ustanovením Společného zástupce do funkce Schůze v rozhodnutí rovněž určí, jak se postupuje, dojde-li ke střetu zájmu Společného zástupce se zájmy Vlastníků dluhopisů, anebo bude-li hrozit takový střet, po ustanovení Společného zástupce do funkce Rozhodování Schůze Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení. Usnesení, jímž se (i) schvaluje návrh na Změny zásadní povahy podle těchto Emisních podmínek nebo (ii) ustavuje či odvolává Společný zástupce, je zapotřebí souhlas alespoň ¾ (tří čtvrtin) hlasů přítomných Osob oprávněných k účasti na Schůzi. K přijetí ostatních usnesení stačí prostá většina hlasů přítomných Osob oprávněných k účasti na Schůzi Odročení Schůze Pokud během jedné hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak (i) v případě, že byla svolána na žádost Vlastníka dluhopisů nebo Vlastníků dluhopisů, bude taková Schůze bez dalšího rozpuštěna a (ii) v případě, že byla svolána Emitentem, bude taková Schůze odročena na dobu a místo, které určí předseda této Schůze. O konání náhradní Schůze platí obdobně ustanovení o konání řádné Schůze Některá další práva Vlastníků Dluhopisů Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze Jestliže Schůze souhlasila se Změnami zásadní povahy dle článku písm. a) až g) těchto Emisních podmínek, pak Osoba oprávněná k účasti na schůzi, která podle zápisu z této Schůze hlasovala na Schůzi proti návrhu usnesení Schůze nebo se příslušné Schůze nezúčastnila (dále také jen "Žadatel"), může do 30 (třiceti) dnů od zpřístupnění usnesení příslušné Schůze požadovat vyplacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, jichž byla vlastníkem k Rozhodnému dni pro účast na schůzi a které od takového okamžiku nezcizila, jakož i poměrného úrokového výnosu k Dluhopisům narostlého v souladu s těmito Emisními podmínkami. Toto právo musí být Žadatelem uplatněno písemným oznámením (dále také jen "Žádost") určeným a doručeným Emitentovi na adresu jeho sídla, jinak zaniká. Výše uvedené částky se stávají splatnými 30 (třicet) dnů po dni, kdy byla Žádost doručena Emitentovi (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také Den předčasné splatnosti dluhopisů ). Pokud Schůze projednávala některou ze Změn zásadní povahy, musí být o účasti na Schůzi a o rozhodnutí Schůze pořízen notářský zápis. Pokud Schůze s některou z těchto Změn zásadní povahy souhlasila, uvedou se v notářském zápisu jména těch Vlastníků Dluhopisů, kteří se Změnou zásadní povahy souhlasili, a počty kusů Dluhopisů, které každý z těchto Vlastníků Dluhopisů měl ve svém vlastnictví k Rozhodnému dni pro účast na schůzi Usnesení o předčasné splatnosti Dluhopisů Nesouhlasí-li Schůze se Změnami zásadní povahy dle článku písm. b) až g) těchto Emisních podmínek, pak může Schůze současně rozhodnout o tom, že pokud bude Emitent postupovat v rozporu s jejím usnesením, je Emitent povinen předčasně splatit těm Vlastníkům dluhopisů, kteří o to požádají (dále také jen "Žadatel"), jmenovitou hodnotu Dluhopisů jakož i poměrného úrokového výnosu k Dluhopisům narostlého v souladu s těmito Emisními podmínkami. Žádost dle předchozí věty je třeba učinit písemným oznámením (dále také jen Žádost ) určeným a doručeným Emitentovi na adresu jeho sídla. Emitent je povinen v takovém případě splatit Žadateli příslušnou částku způsobem a na místě, které pro splacení Dluhopisu stanoví tyto Emisní podmínky nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode 10/13

11 dne doručení Žádosti (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také Den předčasné splatnosti dluhopisů ) Náležitosti Žádosti V Žádosti je nutno uvést počet kusů Dluhopisů, o jejichž splacení je v souladu s tímto článkem žádáno. Žádost musí být písemná, podepsaná osobami oprávněnými jménem Žadatele jednat, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit Emitentovi na adresu jeho sídla i veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty podle těchto Emisních podmínek Zápis z jednání O jednání Schůze pořizuje svolavatel, sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze zápis, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala. Pokud je svolavatelem Schůze Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů, pak musí být zápis ze Schůze doručen nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze rovněž Emitentovi na adresu jeho sídla. Emitent je povinen do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze zpřístupnit sám nebo případně prostřednictvím osoby pověřené Administrací všechna rozhodnutí Schůze, a to způsobem, kterým zpřístupnil tyto Emisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Zápis ze Schůze je Emitent povinen uschovat do doby promlčení práv z Dluhopisů. Zápis ze Schůze je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v sídle Emitenta. Ustanovení těchto Emisních podmínek o povinnosti vyhotovení notářských zápisů tím není dotčeno Společná Schůze Vydal-li Emitent v rámci Dluhopisového programu více než jednu emisi Dluhopisů, je povinen k projednání Změn zásadní povahy dle článku písm. (b) až (g) svolat společnou schůzi Vlastníků Dluhopisů všech dosud vydaných a nesplacených Dluhopisů. Emitent je povinen svolat společnou schůzi Vlastníků Dluhopisů také v případě, že vydal v rámci Dluhopisového programu více než jednu emisi Dluhopisů a navrhuje takovou změnu Společných emisních podmínek, ke které je nutný v souladu s právními předpisy souhlas Vlastníků Dluhopisů. Na společnou Schůzi se použijí obdobně ustanovení o Schůzi s tím, že usnášeníschopnost, počet hlasů Osob oprávněných k účasti na Schůzi a přijetí usnesení takové Schůze se posuzuje odděleně podle jednotlivých emisí Dluhopisů jako v případě Schůze Vlastníků Dluhopisů každé takové emise. V notářském zápisu ze společné Schůze, která přijala usnesení o Změně zásadní povahy, musí být počty kusů Dluhopisů u každé Osoby oprávněné k účasti na Schůzi rozlišeny podle jednotlivých emisí Dluhopisů. 11. Oznámení Oznamování svolání schůze Vlastníků Dluhopisů a uveřejňování jakýchkoli ostatních informací včetně oznamování konání Schůze Vlastníků Dluhopisů bude zasíláno poštovní přepravou (dopisem) na adresy Vlastníků Dluhopisů dle seznamu Vlastníků Dluhopisů vedeného Emitentem. Nebude-li tato forma možná, budou další informace o Dluhopisech Vlastníkům Dluhopisů sdělovány oznámením zveřejněným v deníku Hospodářské noviny. Dojde-li k zániku deníku Hospodářské noviny, budou oznámení uveřejňována v deníku Mladá fronta DNES. 12. Ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta a emise Dluhopisů Ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta nebylo provedeno, nepředpokládá se ani ohodnocení finanční způsobilosti jednotlivých emisí Dluhopisů (rating), nestanoví-li příslušný Doplněk dluhopisového programu jinak. 13. Přijetí k obchodování na regulovaném nebo jiném trhu Emitent nehodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném nebo jiném trhu ani v mnohostranném obchodním systému. 14. Zajištění splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu není zajištěno třetí osobou. 15. Rozhodné právo, jazyk Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právem České republiky. Soudem příslušným k řešení veškerých sporů mezi Emitentem a Vlastníky Dluhopisů v souvislosti s Dluhopisy, vyplývajících z těchto Emisních podmínek a kteréhokoli Doplňku dluhopisového programu je Městský soud v Praze. 11/13

12 16. Definice Pro účely těchto Emisních podmínek mají následující pojmy níže uvedený význam: "Administrace" znamená činnosti spojené s výplatami úrokových výnosů v souvislosti s Dluhopisy a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. "CYRRUS CF" znamená společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno Žabovřesky, Veveří 3163/111, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka "ČR" znamená Česká republika "Datum emise" znamená datum označující první den, kdy může dojít k vydání Dluhopisů příslušné emise prvému nabyvateli a které je stanoveno v příslušném Doplňku dluhopisového programu. "Den konečné splatnosti dluhopisů" znamená každý den označený jako takový v Doplňku dluhopisového programu "Den předčasné splatnosti dluhopisů" každý den označený jako takový v těchto Emisních podmínkách "Den splatnosti dluhopisů" znamená Den konečné splatnosti dluhopisů i Den předčasné splatnosti dluhopisů. "Den výplaty úroků" znamená každý den označený jako takový v Doplňku dluhopisového programu. "Den výplaty" znamená každý Den výplaty úroků, Den konečné splatnosti dluhopisů a Den předčasné splatnosti dluhopisů, jak uvedeno v těchto Emisních podmínkách. "Devizový zákon" znamená Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon "Dluhopisy" jednotlivé emise dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu "Dluhopisový program" znamená dluhopisový program Emitenta v maximálním objemu Kč, s dobou trvání programu maximálně x let. "Doplněk dluhopisového programu" znamená doplněk Dluhopisového programu, tj. doplněk těchto Emisních podmínek, který obsahuje doplnění náležitostí Emisních podmínek, jež nejsou obsaženy v Dluhopisovém programu, či podmínek specifických pro každou jednotlivou emisi Dluhopisů vydávanou v rámci Dluhopisového programu. "Emisní lhůta" je lhůta pro úpis Dluhopisů, která počíná běžet Datem emise a končí ve lhůtě před Dnem konečné splatnosti Dluhopisů, která je specifikována v příslušném Doplňku dluhopisového programu. "Emisní podmínky" znamená tyto společné emisní podmínky Dluhopisového programu. "Emitent" má význam uvedený v úvodní části těchto Emisních podmínek. "Instrukce" má význam uvedený těchto Emisních podmínkách. "Jistina" znamená jmenovitou hodnotu Dluhopisu. "Oprávněné osoby" jsou Vlastníci Dluhopisů nebo jiné osoby, které prokáží oprávněný nárok z Dluhopisů. "Platební místo" znamená pro účely provádění plateb v hotovosti a pro předkládání listinných Dluhopisů sídlo Emitenta. "Pracovní den" znamená jakýkoliv den, kdy jsou otevřeny banky v České republice a jsou prováděna vypořádání mezibankovních obchodů v českých korunách. "Rozhodný den pro splacení Jistiny" znamená den splatnosti Jistiny, přičemž však platí, že pro účely zjištění Rozhodného dne pro splacení Jistiny se Den splatnosti dluhopisů neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne. "Rozhodný den pro výplatu úroku" znamená den splatnosti úroku, přičemž však platí, že pro účely zjištění Rozhodného dne pro výplatu úroků se Den výplaty úroku neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne. "Seznam Vlastníků Dluhopisů" je seznam Vlastníků Dluhopisů vydaných v listinné podobě ve formě na jméno vedený Emitentem. 12/13

13 "Společný zástupce" znamená osobu ustanovenou schůzí vlastníků a pověřenou činnostmi dle 24, odst. 1 Zákona o dluhopisech. "Schůze" znamená schůze Vlastníků Dluhopisů "Společný zástupce" znamená osobu ustanovenou schůzí vlastníků a pověřenou činnostmi dle 24, odst. 1 Zákona o dluhopisech. "Vlastník Dluhopisu" osoba zapsaná v Seznamu Vlastníků Dluhopisů. "Výnosové období" znamená období počínající Datem emise (včetně) a končící v pořadí prvním Dnem výplaty úroků (tento den vyjímaje) a dále každé další bezprostředně navazující období počínající Dnem výplaty úroků (včetně) a končící dalším následujícím Dnem výplaty úroků (tento den vyjímaje), až do Dne konečné splatnosti dluhopisů, přičemž však platí že, není-li v příslušném Doplňku dluhopisového programu stanoveno jinak, pak pro účely počátku běhu kteréhokoli Výnosového období se Den výplaty úroku neposouvá v souladu s konvencí pracovního dne. "Zákon o dluhopisech" znamená Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. "ZDP" znamená Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. "Zlomek dní ACT/ACT" znamená podíl skutečného počtu dní v období, za něž je úrokový výnos stanovován a čísla 365 (nebo v případě, kdy jakákoli část období, za něž je úrokový výnos stanovován, spadá do přestupného roku, pak součtu (i) skutečného počtu dní v té části období, za něž je úrokový výnos stanovován, která spadá do přestupného roku, vyděleného číslem 366 a (ii) skutečného počtu dní v té části období, za něž je úrokový výnos stanovován, která spadá do nepřestupného roku vyděleného číslem 365). 13/13

Emisní podmínky dluhopisu. Dluhopis PIH 6/2021

Emisní podmínky dluhopisu. Dluhopis PIH 6/2021 Emisní podmínky dluhopisu Dluhopis PIH 6/2021 1. Emitent Dluhopisů:, se sídlem Kamenná 835/13, 639 00 Brno, Identifikační číslo: 28350294. 2. Název dluhopisů: Dluhopis PIH 6/2021. 3. ISIN nebude přidělen.

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s.

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost AGROPA a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Horažďovice, Olšany 75, PSČ 341

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů

p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů Obsah 1. Emitent 3 2. Základní popis dluhopisů 3 3. Centrální evidence 4 4. Upisovatelé a úpis Dluhopisů 4 5. Vlastník Dluhopisu, převod Dluhopisů 4 6. Vydání

Více

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S.

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. z důvodu novelizace zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU . Komerční banka, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Dluhopis JVP rozvoj ISIN CZ0003507279 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky. JVP system s.r.o.

Dluhopis JVP rozvoj ISIN CZ0003507279 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky. JVP system s.r.o. Dluhopis JVP rozvoj ISIN CZ0003507279 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky JVP system s.r.o. EMISNÍ PODMÍNKY Obsah: 1. NÁLEŽITOSTI DLUHOPISU... 3 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Dluhopis Družstevního podniku strojírenského, výrobního družstva, Praha ISIN CZ0003509317 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

Dluhopis Družstevního podniku strojírenského, výrobního družstva, Praha ISIN CZ0003509317 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Dluhopis Družstevního podniku strojírenského, výrobního družstva, Praha ISIN CZ0003509317 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky Družstevní podnik strojírenský, výrobní družstvo,

Více

Emisní podmínky. Dluhopis SANTAL spol. s r.o. 2012 ISIN CZ0003509135 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

Emisní podmínky. Dluhopis SANTAL spol. s r.o. 2012 ISIN CZ0003509135 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky Dluhopis SANTAL spol. s r.o. 2012 ISIN CZ0003509135 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Obsah: 1. Náležitosti Dluhopisu...3 2. Obecná charakteristika Dluhopisů...4 2.1

Více

DLUHOPISOVÝ PROGRAM. Aranžér programu. Československá obchodní banka, a. s.

DLUHOPISOVÝ PROGRAM. Aranžér programu. Československá obchodní banka, a. s. DLUHOPISOVÝ PROGRAM v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let (společné emisní podmínky dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu po 1.12.2012)

Více

EuroClearing Association Praha

EuroClearing Association Praha EuroClearing Association Praha EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPIS EuroClearing Praha 10_2027 V Praze dne 5.12.2012 EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Dluhopisy vydávané společností NASURI s.r.o., IČ: 291 30 301, se sídlem

Více

Emisní podmínky dluhopisů emitenta SPGroup a.s. (ve znění účinném k 29.1.2015)

Emisní podmínky dluhopisů emitenta SPGroup a.s. (ve znění účinném k 29.1.2015) Emisní podmínky dluhopisů emitenta SPGroup a.s. (ve znění účinném k 29.1.2015) 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost SPGroup a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem

Více

Emisní podmínky dluhopisů emitenta EDD Business Capital a.s. IV.

Emisní podmínky dluhopisů emitenta EDD Business Capital a.s. IV. Emisní podmínky dluhopisů emitenta EDD Business Capital a.s. IV. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost EDD Business Capital a.s, založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Kolbenova 616/34,

Více

CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. EMISNÍ PODMÍNKY

CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. EMISNÍ PODMÍNKY CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. EMISNÍ PODMÍNKY OBSAH 1 NÁLEŽITOSTI DLUHOPISU... 3 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ... 4 2.1 PODOBA DLUHOPISŮ... 4 2.2 VLASTNÍCI DLUHOPISŮ A PŘEVOD DLUHOPISŮ... 4 3 LHŮTA

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY S POHYBLIVÝM ÚROKOVÝM VÝNOSEM SPLATNÉ V ROCE 2017 ISIN CZ0002001993

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY S POHYBLIVÝM ÚROKOVÝM VÝNOSEM SPLATNÉ V ROCE 2017 ISIN CZ0002001993 UniCredit Bank Czech Republic, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY S POHYBLIVÝM ÚROKOVÝM VÝNOSEM V CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ JMENOVITÉ HODNOTĚ EMISE 10 000 000 000 KČ SPLATNÉ V ROCE 2017 ISIN CZ0002001993

Více

2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU Datum tohoto 2. dodatku

Více

HVB Bank Czech Republic a. s.

HVB Bank Czech Republic a. s. PROSPEKT CENNÉHO PAPÍRU HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů

Více

Letiště Praha, a.s. DLUHOPISOVÝ PROGRAM

Letiště Praha, a.s. DLUHOPISOVÝ PROGRAM ] Letiště Praha, a.s. DLUHOPISOVÝ PROGRAM v objemu 15.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let (společné emisní podmínky dluhopisů) Aranžér programu Komerční banka, a. s. Tyto společné emisní podmínky byly

Více

1.1. Podoba, forma, jmenovitá hodnota a další charakteristiky Dluhopisů

1.1. Podoba, forma, jmenovitá hodnota a další charakteristiky Dluhopisů IV. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy vydávané společností ISTROKAPITAL CZ a.s. se sídlem na adrese Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČ: 28963156, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném

Více

Komerční banka, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY. amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 3,74 % p.a.

Komerční banka, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY. amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 3,74 % p.a. Komerční banka, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 3,74 % p.a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 150.000.000 EUR k Datu emise nebo v průběhu

Více

Emisní podmínky ( 8 až 11 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů)

Emisní podmínky ( 8 až 11 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky ( 8 až 11 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka Dluhopisu, jakož i podrobnější informace

Více

CETELEM ČR, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených zajištěných dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let

CETELEM ČR, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených zajištěných dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let CETELEM ČR, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených zajištěných dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Ručitel BNP Paribas S.A. Administrátor

Více

ČD Cargo, a.s. Dluhopisový program v objemu 6.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let

ČD Cargo, a.s. Dluhopisový program v objemu 6.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let ČD Cargo, a.s. Dluhopisový program v objemu 6.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let Aranžér programu Komerční banka, a.s. Tyto společné emisní podmínky byly schváleny rozhodnutím České národní banky č.j.

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s.

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s. ŽS Brno a.s. Společné emisní podmínky dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 3 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let. a Prospekt dluhopisů Na základě tohoto dluhopisového

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

EMISNÍ PODMÍNKY Pětiletých dluhopisů II. Guaranteed investment a.s.

EMISNÍ PODMÍNKY Pětiletých dluhopisů II. Guaranteed investment a.s. EMISNÍ PODMÍNKY Pětiletých dluhopisů II. 1 SKUTKOVÝ PRÁVNÍ ZÁKLD DLUHOPISŮ Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka Dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi Dluhopisy jsou

Více

Komerční banka, a.s. PROSPEKT DLUHOPISU

Komerční banka, a.s. PROSPEKT DLUHOPISU Komerční banka, a.s. PROSPEKT DLUHOPISU Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 4,40 % p.a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 20.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

CITY TOWER HOLDING, A.S. Dluhopisy s nulovým kupónem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 800 000 000 Kč splatné v roce 2017.

CITY TOWER HOLDING, A.S. Dluhopisy s nulovým kupónem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 800 000 000 Kč splatné v roce 2017. CITY TOWER HOLDING, A.S. Dluhopisy s nulovým kupónem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 800 000 000 Kč splatné v roce 2017 Emisní podmínky Datum emise: 19. květen 2014 1/18 EMISNÍ PODMÍNKY Tyto

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS a.s.)

CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS a.s.) CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS, a.s.) celková jmenovitá hodnota 350 000 000 Kč nesoucí pevný úrokový výnos 5,25% p.a. splatné v r. 2013 ISIN 0003501371 Dluhopisy, v celkové jmenovité hodnotě 350

Více

Vedoucí spolumanažeři emise

Vedoucí spolumanažeři emise Hlavní město Praha předpokládaná celková jmenovitá hodnota Kč 2 000 000 000 dluhopisy nesoucí úrokový výnos 6,85% ročně splatné v r. 2011 ISIN CZ0001500086 Dluhopisy, v předpokládané celkové jmenovité

Více

Vedoucí aranžér programu Česká konsolidační agentura

Vedoucí aranžér programu Česká konsolidační agentura PROSPEKT Dluhopisový program v maximálním objemu 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 8 let a splatností kterékoli emise vydané v rámci programu nejvýše 15 let Na základě tohoto emisního programu

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 19. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 19. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 19. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2014 2019, FIX % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Dokumenty pro řádnou valnou hromadu a návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Řádná valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. (dále také společnost

Více

Vedoucí spolumanažeři emise. Manažeři ABN AMRO Bank N.V., organizační složka BANK AUSTRIA CREDITANSTALT CZECH REPUBLIC, a.s.

Vedoucí spolumanažeři emise. Manažeři ABN AMRO Bank N.V., organizační složka BANK AUSTRIA CREDITANSTALT CZECH REPUBLIC, a.s. Hlavní město Praha předpokládaná celková jmenovitá hodnota Kč 3 000 000 000 dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v r. 2011 ISIN CZ0001500094 Dluhopisy, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotéčních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

http://ov.ihned.cz/index.php?p=302000_print&ov[action]=detail&ov[detail_id]=5958590&ov[hash_...

http://ov.ihned.cz/index.php?p=302000_print&ov[action]=detail&ov[detail_id]=5958590&ov[hash_... Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na http://obchodnivestnik.cz. Stránka č. 1 z 5 Rubrika Obchodní jméno Valná hromada Sídlo Hradec Králové 4, Pražská 702, PSČ 500 04 IČ 60108789 Číslo obch. věstníku

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

Komerční banka, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 4,40% p.a

Komerční banka, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 4,40% p.a Komerční banka, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 4,40% p.a v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 20.000.000.000 Kč k Datu emise nebo v průběhu emisní lhůty

Více

Emisní podmínky dluhopisů. Římská 1222/33 s.r.o.

Emisní podmínky dluhopisů. Římská 1222/33 s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů Římská 1222/33 s.r.o. Náležitosti dluhopisu Emitent: Římská 1222/33 s.r.o., IČ: 282 30 086, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, U Zvonařky 2536, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Oznámení představenstva

Oznámení představenstva Oznámení představenstva společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČO: 452 72 387 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 19. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 19. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 19. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Variabilní spořicí státní dluhopis České republiky, 2014 2020, VAR % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

BigBoard Praha, a.s.

BigBoard Praha, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 800 000 000 Kč splatné v roce 2017 ISIN: CZ0003502312 1. DODATEK PROSPEKTU DLUHOPISŮ (dále jen Dodatek č.1 ) Tento aktualizuje

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SATPO SAC 10,00/17 podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen Emisní podmínky ) Preambule

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SATPO SAC 10,00/17 podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen Emisní podmínky ) Preambule EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SATPO SAC 10,00/17 podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen Emisní podmínky ) Preambule Tyto Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti

Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti Česká spořitelna, a.s. (dále jen spořitelna) nabízí svým klientům bohatou škálu služeb. V následujícím textu podáváme informaci o

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy a definice pojmů (1) V těchto pravidlech mají následující výrazy níže definovaný význam, pokud z kontextu

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK hypoteční zástavní listy s pohyblivým úrokovým výnosem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 800 000 000 Kč. 5,30% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001688

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 800 000 000 Kč. 5,30% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001688 Volksbank CZ, a.s. 800 000 000 Kč 5,30% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001688 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 6 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 8 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s. a Ing. Radkem Neužilem, LL.M. 1 Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2,

Více

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2012 Výše dividendy: Dividenda před zdaněním činí 3.967,- Kč na jednu akcii. Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč ISIN CZ0002001159

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč ISIN CZ0002001159 Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč 5,40% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2012 ISIN CZ0002001159 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 6 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 8 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více